FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun

2 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. Kommunen har 4900 invånare och är belägen i nordvästra delen av Dalsland. Kommunen har ett blandat näringsliv med mycket småföretagande. Kommunen har i många år legat högt i Sverigerankingen när det gäller företagsklimat. Befolkningen är ifråga om boende koncentrerad till kommunhuvudorten Ed till 60%. Resterande 40% är spridd över en stor del av kommunens yta. Ytterligare information finns på Detta förfrågningsunderlag består av följande handlingar: Administrativ del - denna del med redogörelse för formalia såsom upphandlingsföreskrifter m.m. Bilaga 1 - nulägesbeskrivning Bilaga 2 - kvalificeringskrav Bilaga 3 - kravspecifikation Bilaga 4 - utvärderingsmodell Bilaga 5 - avtalsvillkor Bilaga 6 - sanningsförsäkran Bilaga 7 - svarsblankett 1.2 Upphandlingsföremål Kommunen avser att bygga ut infrastrukturen för bredband inom Kommunen. Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av allmänt intresse och till nytta för Kommunens utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd. Genom denna upphandling inbjuder Kommunen anbudsgivare att få del av regional och kommunal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta förfrågningsunderlag. Nuläget med avseende på befintlig infrastruktur i Kommunen samt närmare beskrivning av upphandlingsföremålet framgår av Bilaga 1.

3 3 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform EU-kommissionen har 2009 antagit riktlinjer för beviljande av statligt stöd för bredbandsutbyggnad 1. I riktlinjerna anges att beviljande av statligt stöd ska föregås av ett transparent och likabehandlande anbudsförfarande. EU-kommissionen anger att de grundläggande principerna för offentlig upphandling ska följas, d v s de principer som kommer till uttryck i 1 kap 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 2. Ovanstående innebär att denna upphandling kommer att följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling samt Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad samt EU-kommissionens beslut om godkännande av stöd för bredbandsutbyggnad. 2.2 Avtalstid Avtal kommer att tecknas för en avtalstid om 5 år från färdigställandet med möjlighet till förlängning för Kommunen för en tid av 5+5 år. 2.3 Upphandlande myndighet Dals-Eds kommun Box Ed 2.4 Upplysningar under upphandlingen lämnas av: Kenneth Sundström Frågor Anbudsgivare skall påtala eventuella fel eller oklarheter i förfrågningsunderlaget före anbudstidens utgång. Eventuella frågor skall ställas skriftligen (via mail) senast åtta dagar innan anbudstidens utgång. Svar kommer att samordnas och skriftligen via e-post meddelas de leverantörer som begärt ut förfrågningsunderlaget samt offentliggöras via för upphandlingen aktuell databas. 1 Europeiska Unionens officiella tidning (OJ) nr c 235, 30/09/2009 s Härutöver kan nämnas att förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. anges i 6 att stöd ska beviljas i enlighet med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

4 4 2.6 Annons Annons har skickats till Allego, Anbudets form och uppställning Anbudet skall vara märkt: Anbud bredband1. Anbudet skall lämnas i anonymt väl förslutet kuvert/omslag. Anbud skall lämnas skriftligt på svenska. Anbudet skall vara undertecknat av behörig representant för leverantören (antingen som registrerad firmatecknare eller genom fullmakt som bifogas anbudet). Anbudet skall innehålla alla begärda uppgifter. För att underlätta Kommunens hantering av anbudet bör detta ställas upp enligt följande: i) Anbudsgivarens namn och adressuppgifter, uppgift om kontaktperson (OBS! även e-postadress) ii) iii) iv) Kortare beskrivning av anbudsgivaren Bekräftelse av anbudets giltighetstid. Svar, med eventuellt tillhörande bilagor, på kvalificeringskraven avseende anbudsgivaren enligt Bilaga 2, samt undertecknad sanningsförsäkran, Bilaga 6. v) Svar på kraven och villkoren i kravspecifikationen, Bilaga 3. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vi) Svar på kraven avseende avtalsvillkoren enligt Bilaga 5. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vii) viii) Prisuppgifter. Rekommenderas att Bilaga 7 används. Eventuell övrig information 2.8 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Kommunen tillhanda senast För sent inkommet anbud tas ej upp till prövning. Poststämpel gäller inte. 2.9 Adressering Anbudet skall sändas till: Dals-Eds kommun Box Ed

5 5 eller lämnas till: Dals-Eds kommun Storgatan Anbudets giltighet Anbudet skall vara bindande t o m Tilldelningsbeslut Kommer att lämnas via e-post. Ange därför e-post adress dit detta kan skickas. Observera att adress ska anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress. Efter tilldelningsbeskedet kommer Kommunen att avvakta med att ingå avtal för en period av tio dagar räknat från dagen för avsändandet av tilldelningsbeskedet. Har anbudsgivare synpunkter på tilldelningsbeslutet kan anbudsgivaren under denna period vända sig till Kommunen som kommer att bedöma synpunkterna och vid behov vidta korrigering av fattat beslut Förutsättning för gällande avtal Genom tilldelningsbeslutet uppkommer ett bindande villkorat avtal mellan Kommunen och vald leverantör. Genom att bli tilldelad kontrakt i tilldelningsbeslutet är vald leverantör skyldig att utföra aktuella tjänster i enlighet med villkoren i detta förfrågningsunderlag om det inte framkommer några skäl för Kommunen att ompröva tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet bekräftas genom ingående av skriftligt avtal mellan parterna efter utgången av den i punkt 2.11 angivna fristen Antal antagna leverantörer Kommunen kommer att anta en leverantör. Anbudsgivare har rätt att använda underentreprenör/åberopa annans resurser, se vidare Bilaga Hantering av inkomna anbud Inkomna anbud kommer att hanteras enligt följande: i) Prövning av om anbudet inkommit i rätt tid ii) Prövning av om anbudet uppfyller de administrativa kraven i de administrativa föreskrifterna (denna punkt 2). iii) Prövning av om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven enligt Bilaga 2. iv) Prövning av om offerten uppfyller kraven enligt kravspecifikationen Bilaga 3 samt att avtalsvillkoren enligt Bilaga 5 uppfylls och accepteras.

6 6 v) Prövning av anbudet enligt uppställt utvärderingskriterium, se punkt 5. För att komma vidare till prövning enligt punkt v) krävs att villkoren i föregående punkter (i-iv) är uppfyllda. Finns det brister i anbudet vid prövningen enligt något av punkterna i)-iv) går anbudet inte vidare till prövning enligt nästa punkt såvida det inte finns laglig möjlighet till rättelse eller komplettering Sekretess Under tiden till dess tilldelningsbeslut fattats gäller s.k. absolut sekretess, d.v.s. inga uppgifter om anbud får lämnas ut även om ett utlämnande inte skulle medföra skada. Efter tilldelningsbeslutet gäller som huvudregel offentlighet, d.v.s. ett utlämnande av uppgifter i anbud kan endast nekas om det finns särskild anledning att anta att utlämnandet medför skada för den vars anbud begärs utlämnat. Om anbudsgivare önskar sekretess för delar i sitt anbud bör anbudsgivaren tydligt i sitt anbud dels ange vilka uppgifter som avses och skälen till varför sekretess begärs. 3. Kvalificeringskrav I Bilaga 2 återfinns kvalificeringskraven. Kvalificeringskraven är krav/villkor som avser anbudsgivaren och dennes resursmässiga förmåga att fullgöra efterfrågade tjänster. Vidare är det fråga om formella krav avseende fullgörande av skattskyldighet m.m. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas för att anbudsgivaren ska kunna väljas till leverantör. 4. Kravspecifikationen I Bilaga 3 återfinns kraven på och villkoren för utförandet av efterfrågade tjänster. Av bilagan framgår vilka krav som är obligatoriska och vilka krav som anbudsgivaren kan välja att uppfylla (bör-krav). 5. Utvärdering Utvärdering sker enligt utvärderingskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen beskrivs närmare i Bilaga Avtalsvillkor I Bilaga 5 återfinns de avtalsvillkor som ska gälla mellan Kommunen och vald leverantör. Avtalsvillkoren är obligatoriska, d.v.s. de måste accepteras av anbudsgivaren för att denne ska kunna väljas till leverantör.

7 7 Bilaga 1 NULÄGE OCH UPPHANDLINGENS OMFATTNING 1. Rättslig ram och befintliga beslut Västra Götandsregionen (Västra Götalandsregionen) och Kommunen är skyldiga att följa de grundläggande reglerna och principerna i kommunallagen. Som grundläggande förutsättning gäller att Västra Götalandsregionen och Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess område eller medlemmar. Utbyggnaden av nät för bredbandskommunikation är av väsentligt intresse för Västra Götalandsregionen och Kommunen, dessas invånare och näringsliv. Utifrån gällande kommunalrättsliga regler bedöms stöd för utbyggnad av bredband ligga inom ramen för Västra Götalandsregionen:s och Kommunens juridiska kompetens. Västra Götalandsregionen har genom beslut av Regionala utvecklingsnämnden den 15 september 2009 och 4 maj 2010 avsatt medel för utbyggnad av bredband för åren Västra Götalandsregionen kommer att fatta ytterligare beslut avseende åren Kommuner inom Västra Götalandsregionen kan ansöka om erhållande av regionala bidrag för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har för egen och relevanta kommuners räkning ingivit ansökan till EU-kommissionen om godkännande av planerad offentlig finansiering av bredbandsutbyggnaden. Kommunen har den beslutat genomföra bredbandsutbyggnad (inkluderande beslut om finansiering) i enlighet med villkoren och principerna enligt godkännandet från EU-kommissionen, Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, samt villkoren och principerna i EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad. 2. Finansiering Kommunen har den beviljats regionalt bidrag från Västra Götalandsregionen för genomförande av aktuell utbyggnad. Den offentliga

8 8 finansieringen uppgår till en total summa om kr varvid Kommunen svarar för 50 % och Västra Götalandsregionen för 50 %. Utbetalning av beviljat stöd kommer att ske på det sätt och enligt de villkor som framgår av avtalsvillkoren i Bilaga Befintligt nät och nuläge avseende bredband 3.1 Inledning Alla verksamheter och med några undantag så har alla hushåll i Dals-Eds kommun tillgång till Internet. Dock är bandbredden kraftigt begränsad i delar av kommunen. I vissa fall är det en radiolänksansluten telestation som via ett gammalt kopparnät fördelar internetkapacitet till fastigheterna. I vissa delar av kommunen där fiberanslutningen av telestationen blev för dyr så har vi fortfarande kvar radiomaster som sprider datatrafik med upp till 2 Mbit/s. 3.2 Dals-Eds kommuns befolkning och dess geografiska fördelning Dals-Eds kommun har strax under innevånare och befolkningen är spridd över i stort sett hela kommunens yta. Kommunens totala landareal är 728 km 2. Befolkningstätheten är cirka 6,5 innevånare per km 2. Dryga 60% av kommunens befolkning bor i kommunens huvudort Ed. De övriga ca 40% är spridda över kommunens yta.

9 9 Figur 1. Dals-Eds kommuns befolkning Källa: VGR Ubit Varje färgad ruta representerar en kvadrat med sidan 250 m. 3.3 Befintlig IT-infrastruktur Dals-Eds kommun har i flera etapper varit med och upphandlat publikt bredband. Det har handlat om att med bidrag både från staten och EU få maximal täckning för kommunens medborgare och företag. Strategin har varit

10 10 att på olika sätt ansluta telestationer och därifrån använda ADSL-teknik för att nå ut till fastigheterna. I kommunen finns 12 telestationer. En telestation, Loviseholm, föll på Tanums kommun att upprusta med ADSL. På grund av geografiska läget och storlek för vissa telestationer så saknar flera telestationer idag fiberanslutning. Det handlar om 5 telestationer som inte är anslutna med fiber: Dals-Högen, Håbol, Mon, Risane och Vångsjö. Vid senaste kommunala bredbandssatsningen saknade även Rölanda fiberanslutning men den anslöts senare av Telia. När det gäller Håbol och Rölanda så har det placerats radiomaster i området och tekniken levererar upp till 2 Mbit/s. Gesäters telestation är radiolänksansluten och kan distribuera upp till 2 Mbit/s till sina kunder. 5 av våra telestationer är fiberanslutna och dessa är: Dals-Böle, Nössemark, Rävmarken, Rölanda och Töftedal. Den tillgängliga bandbredden som är tillgänglig i dessa telestationerna är upp till 24 Mbit/s. Bandbredden kan vara betydligt lägre än de angivna siffrorna beroende på kvaliteten och längden på kopparförbindelsen mellan telestation och kund Trådbaserade nät i Dals-Eds kommun Det kopparbaserade accessnätet i Dals-Eds kommun ägs av Telia/Skanova, som även äger övrig infrastruktur för fast telefoni i kommunen. Det finns inget stadsnät i Dals-Eds kommun. I Eds tätort och till alla, förutom några små verksamhetsställen, så äger kommunen fiber för den egna verksamheten. Trafikverket äger fiber utefter järnvägen i Dals-Eds kommun Telia/Skanova Telia/Skanova har fiberanslutit telestationerna i Ed, Rölanda och Nössemark. Rakt genom kommunen går också en av företagets fiber för redundans som sammanbinder Norge med mellersta Sverige Övriga nätägare Det finns ytterligare en fiberägare i Dals-Eds kommun och det är Quadracom. Tillsammans med övriga Dalslandskommuner hyr vi det sk Dalslandsnätet som sammanbinder alla kommun-huvudorter i Dalsland. Sedan i april 2012 har vi en fiberring i Dalslandsnätet vilket har höjt säkerheten rejält. Quadracom äger också ett fiberpar i Telia/Skanovas redundansfiber som går rakt genom kommunen. Detta fiberpar används till att fiberansluta telestationerna i Dals-Böle, Rävmarken och Nössemark Trådlösa nät i kommunen Ingen aktör på marknaden har WiFi-noder i Dals-Eds kommun. Mobilnäten (med operatörerna Tele2, Telenor och Telia) ger täckning för datakommunikation via respektive företags 2G- och 3G-nät. Täckning redovisas på respektive operatörs hemsida. Alla operatörer har problem i delar av kommunen pga det kuperade landskapet. Operatörerna genomför för närvarande en utbyggnad med 4G-teknik. I områden där 4G-näten byggs ut

11 11 kommer, åtminstone vissa operatörer, även att förbättra täckningen för 2G. Förhoppningsvis kommer den nya tekniken att innebära högre yttäckning än innan 4G-utbyggnaden. 4. Upphandlingens omfattning Kommunen planerar att anlägga fiber som ska göra det möjligt för boende i Kommunen att ta del av modern it-infrastruktur. I många delar av Kommunen saknas det idag möjlighet att kunna beställa bredband med bra kapacitet så denna satsning är viktig för Kommunen. I aktuellt område finns det endast en operatör som har fiber och den går via telefonväxeln Dals-Böle. Det är dock omöjligt att kunna köpa kapacitet i denna kabel så behovet får täckas på annat sätt. Fibersträckningen i detta förfrågningsunderlag går mellan två områden som är vita fläckar, Gesäter och Vassända, och kommer därför att vara mycket viktig i vår helhetslösning för Kommunen.

12 12 Bilaga 2 KVALIFICERINGSKRAV 1. Obligatorisk uteslutning Kommunen kommer att utesluta en anbudsgivare om denne eller företrädaren för anbudsgivaren är dömd för sådan brottslighet som anges i 10 kap 1 LOU, såvida inte särskilda skäl föreligger för att underlåta uteslutning. 2. Krav på registrering, skatter, avgifter m.m. Anbudsgivare kan komma att uteslutas från vidare deltagande i en upphandling om anbudsgivaren eller företrädare för denne är föremål för omständighet som anges i 10 kap 2 LOU (t.ex. om anbudsgivaren är i konkurs, likvidation eller inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter). Till styrkande av att anbudsgivare inte är föremål för förhållanden enligt ovan ska anbudsgivare till anbudet bifoga: 1) Registreringsbevis för anbudsgivaren 2) Sanningsförsäkran, Bilaga 6. Intygen får inte vara äldre än tre månader räknat från utgången av anbudstiden. Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svenskt registreringsbevis från Bolagsverket. Nystartade juridiska personer eller juridiska personer under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna visa upp registreringsbevis (förutsatt registrering av den juridiska personen kan göras, d.v.s. att det finns möjlighet till registrering). Som bevis vid anbudsgivningen ska en plan för etablering av den juridiska personen bifogas. Senast vid avtalstecknande ska den juridiska personen vara bildad och i förekommande fall registrerad. Kommunen kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Sådan kontroll kommer även att omfatta eventuellt åberopad underentreprenör. I det fall underentreprenör avses användas i uppdraget skall anbudsgivaren i anbudet intyga att förhållanden enligt 10 kap 1-2 LOU inte föreligger avseende underentreprenören. Detta kan göras genom att undertecknar och till anbudet bifogar blanketten Sanningsförsäkran, Bilaga 6.

13 13 3. Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god ekonomisk ställning som innebär att anbudsgivaren kan förväntas leverera efterfrågad leverans av stomnät. Prövningen av kravet på ekonomisk ställning kommer att göras enligt följande. Inför tilldelningsbeslutet, d.v.s. efter det att Kommunen bedömt och värderat anbuden kommer den eller de anbudsgivare med vilka Kommunen avser att teckna avtal kontrolleras med avseende på kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare ska därför, innan kontrakt tilldelas, kunna förse Kommunen med handlingar och information som visar att anbudsgivaren uppfyller de angivna nivåerna eller oberoende härav kan sägas ha en ekonomisk stabilitet som motsvarar kravet. Sådana handlingar kan t.ex. vara: - senast fastställd årsredovisning, - av revisor vidimerat bokslut, - finansiella garantier från tredje part eller, - av revisor vidimerad affärsplan med plan för verksamhetens finansiering. Utländska anbudsgivare ska kunna ge in motsvarande typ av handlingar. 4. Tekniska resurser och erfarenhet Anbudsgivaren ska; - ha de personalmässiga resurser som krävs för att genomföra uppdraget, - ha den utrustning som kan komma att krävas för genomförande av uppdraget och, - om anbudsgivaren tidigare utfört motsvarande uppdrag, erfarenhet av minst 1 motsvarande typ av uppdrag. Anbudsgivaren ska styrka att denne innehar tillräckliga resurser och erfarenhet genom att i anbudet: - beskriva sin organisation med avseende på personal och utrustning - redovisa minst 1 referensuppdrag med uppgift om kontaktperson (namn, adress). Bedömningen av om anbudsgivaren har tillräckliga tekniska resurser görs i förhållande till beskrivningen i Bilaga 1 av det aktuella uppdragets omfattning. För det fall anbudsgivaren är nybildad eller inte har utfört motsvarande uppdrag tidigare, ska anbudsgivaren ändå anses ha tillräckliga tekniska resurser om det av beskrivningen av anbudet framgår att anbudsgivaren i förhållande till uppdragets omfattning kan förväntas utföra uppdraget i enlighet med villkoren i upphandlingen. I det fall anbudsgivaren avser att nyttja resurser via underentreprenör ska anbudsgivaren (förutom redovisning enligt ovan) på begäran av Kommunen kunna uppvisa

14 dokumentation som styrker att anbudsgivaren kommer att ha tillgång till resurserna när uppdraget startar (t.ex. avtal mellan anbudsgivare och underentreprenör). Dokumentationen ska kunna uppvisas i samband med anbudets avgivande. 14

15 15 Bilaga 3 KRAVSPECIFIKATION 1. Inledning Denna bilaga innehåller kraven på själva de tjänster som Kommunen efterfrågar och som ska utföras av vald leverantör. Kraven är indelade i obligatoriska krav och frivilliga krav, s.k. bör-krav. För att kunna bli antagen som leverantör måste anbudsgivaren uppfylla samtliga obligatoriska krav. Föreligger det brist avseende uppfyllelsen av något av de obligatoriska kraven kan komplettering eller rättelse endast ske om detta kan göras utan risk för åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Svaren på nedanstående krav kan lämnas i svarsblankett, Bilaga Obligatoriska krav 2.1 Struktur och lokalisering Området som denna upphandling avser har idag en fiberansluten telestation men kopparnätet har sina begränsningar i kvalité och avstånd mellan kund och telestation. Den fibersträckning som nu upphandlas kommer att sammanbinda sk vita fläckar i kommunen och därmed öka möjligheten till goda kommunikationsmöjligheter för många kommuninnevånare i kommunen. a) Vald leverantör ska nyanlägga fibernät som utgår från ett befintligt bredbandsnät som är anslutet till ett nationellt stomnät och har avlämningspunkter på följande platser: Dals-Böles telestation sammanbinda nätet mot Håbols fiberförening enligt nedanstående karta för att kunna ansluta de vita fläckarna längre norrut. Punkten är markerad med gul fyrkant på kartan. b) Anbudet ska till varje fiberavlämningspunkt omfatta: Kanalisation som ger minst tre (3) operatörer tillgång till fiberkapacitet. Fiberoptisk kabel med 24 fiber. Av dessa skall 8 kontakteras för Kommunens räkning.

16 Operatörsneutralitet Av vald leverantör installerade fibernät ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knutpunkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare och tjänsteleverantörer som så önskar. Vald leverantör är således skyldig att på likvärdiga och skäliga villkor upplåta svart fiber och kanalisation till var och en som begär detta. 2.3 Standards Fibernäten ska vara utformade så att de uppfyller Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer för Robusta nät eller motsvarande branschstandard.

17 Överföringskapacitet Fibernäten ska ha möjlighet till så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med vid varje tidpunkt hög teknisk kvalitet av realtids, multimedia- och strömmande-tjänster i HD-kvalitet kan ske. Installation av elektronik med 1 Gbit/s portar skall kunna göras i fiberavlämningspunkten av en operatör utan att riskera kapacitetsbrist i anbudsgivarens stamnätskoppling. Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa offererad teknik för överföringskapacitet. 2.5 Prissättning Vald leverantör ska gentemot lokalnätsoperatörer, fiberföreningar och tjänsteleverantörer etc. tillämpa en skälig, rättvis och enhetlig prissättning baserad på kostnaderna för prestationen som är jämförbar med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. Vid bedömning av skäligheten ska även hänsyn tas till det regionala och kommunala stöd som utgått för nätet. Prissättningen ska göras så att priset på grundläggande elektroniska kommunikationstjänster, såsom internetaccess, blir avståndsoberoende. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva sin modell för prissättning i grossistledet. Denna modell kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga Teknikneutralitet teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud kunna ange att alla accesstekniker kan anslutas till de avlämningspunkter etablerade med fiberteknik som anbudsgivaren erbjuder i syfte att göra det möjligt för bredbandsoperatörer i detaljistledet samt kunder att välja olika accessteknik. 2.7 Teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva den tekniska kvaliteten i fiberavlämningspunkterna med avseende på bl.a. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. Teknikneutralitet och teknisk kvalitet ingår som ett moment i utvärderingen, se Bilaga Andel offentlig finansiering egen insats Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa den andel finansiering som anbudsgivaren själv står för och den andel offentlig finansiering som anbudsgivaren begär i det fall anbudsgivaren väljs till leverantör. Andelen offentlig finansiering kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga 4.

18 Projektplan och investeringstid a) Investeringen (utbyggnaden) ska genomföras inom en tid av 1 år från avtals ingående b) Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa en projektplan som visar att den planerade investeringen är trovärdig och sannolik till sin karaktär samt en tidplan som visar att investeringen kommer att genomföras inom 1 år från denna upphandlings avslutande Sammanbindning av nät Vald leverantör ska tillse att det bredbandsnät som anläggs/uppgraderas sammanbinds med nationellt stomnät. Bredbandsnätet ska också vara möjligt att sammanbinda med angränsande kommuner och/eller fiberföreningar Nyttjande av befintligt nät/kanalisation Anbudsgivare ska redovisa i vilken utsträckning anbudsgivaren avser att nyttja befintlig infrastruktur i form av kanalisation. De åtaganden som anbudsgivaren gör avseende nyttjandet av befintlig kanalisation kommer att ingå som en del i utvärderingen, se Bilaga Skall krav Då en mycket stor del av utbyggnaden av optisk fiber på landsbygden genomförs med offentliga stödmedel bör den av kommunen vald leverantör medverka till att: Alla fastigheter med fastboende inom Östra Rölandas fiberområde har blivit erbjudna möjligheten att ansluta sin fastighet till det optiska fibernätet där så är möjligt. Alla senare tillkommande fastigheter i det optiska fibernätet inom Östra Rölandas fiberområde kommer att anslutas under skäliga villkor.

19 19 Bilaga 4 UTVÄRDERING 1. Inledning Upphandlingen sker med utgångspunkt att anta det anbud som utifrån nedanstående kriterier är det mest fördelaktiga. Givetvis ska alla krav och standards som specificerats i detta underlag vara uppfyllda. 2. Utvärderingskriterier 2.1 Minsta stödbehov Den anbudsgivare som begär lägst andel offentlig finansiering kommer att erhålla högst poäng. 2.2 Teknikneutralitet Valfriheten med avseende på vilka accesstekniker som kan anslutas till avlämningspunkterna kommer att utvärderas. Ju mer flexibel avlämningspunkterna är med hänsyn till vilka accesstekniker som kan anslutas desto högre kommer ett anbud att värderas. Teknikbodens tillgänglighet för olika slags accessnät inklusive trådlösa accesstekniker kommer att utvärderas. 2.3 Grossistprissättning Anbudsgivare ska i enlighet med krav i kravspecifikationen i anbudet redovisa sin modell och tillämpning av denna avseende prissättning gentemot grossister. Den av anbudsgivaren redovisade modellen kommer att utvärderas med avseende på: - tydligheten och transparensen gentemot grossistmarknaden, - enkelheten i uträkning av priser och, - prismodellens jämförbarhet med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. 2.4 Kvalitet i offererade fiberavlämningspunkter Anbuden kommer att bedömas utifrån den tekniska kvaliteten i offererade fiberavlämningspunkter, såsom ex. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. 2.5 Nyttjandegrad Av anbudsgivare angiven grad av nyttjande av eventuellt befintlig kanalisation kommer att utvärderas.

20 Bilaga 5 Avtalsvillkor AVSEENDE ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT INOM DALS-EDS KOMMUN AVTALSPARTER: Beställare: Dals-Eds kommun Bredbandsoperatör: Leverantören

21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Definitioner Avtalshandlingar och tolkningsregler Uppdraget Bredbandsoperatörens skyldigheter och åtaganden beträffande etableringen av bredbandsnäten Allmänt om etableringen av bredbandsnäten Färdigställande av bredbandsnäten Godkännande av bredbandsnäten Försening med färdigställande bredbandsnäten Bredbandsoperatörens åtaganden och skyldigheter beträffande tillhandahållandet av bredbandsnäten Ersättning Återbetalning av VGR-bredbandsstöd vid lönsamhet från Bredbandsnäten som överstiger genomsnittlig lönsamhetsnivå Redovisning och revision Parternas samverkan under Avtalstiden Ansvar och ansvarsbegränsningar Force majeure Avtalstid Förtida upphörande samt effekter därav Rubriker Meddelanden Överlåtelse Ändringar och tillägg Bestämmelses ogiltighet Tillämplig lag och tvister...14

22 AVTAL Detta avtal har denna dag träffats mellan (1) Dals-Eds kommun, organisationsnummer , ( Kommunen ); och (2) [ ], org nr [ ], ( Bredbandsoperatören ). 1 Bakgrund 1.1 Kommunerna och VGR har beslutat att gemensamt verka för att säkerställa att det realiseras en god bredbandsinfrastruktur i hela Västra Götalandsregionen, bl. a. genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av VGR-bredbandsstödet för etableringen av, eller uppgraderingen till, fibersträckor med avlämningspunkter till vissa specifika områden i regionen som antingen saknar grundläggande bredband (s.k. vita områden) eller har grundläggande bredband men med begränsad kapacitet, bland annat områden som ligger mittemellan befintliga fiberstråk och fiberanslutna telestationer (s.k. grå områden). Samtliga identifierade områden saknar nästa generations bredband. Kommunen och VGR h a r gjort bedömningen att bredband enligt ovan inte kommer att etableras i aktuella områden på marknadsmässiga grunder inom de närmsta 3-5 åren. 1.2 Efter det att VGR har anmält sitt föreslagna stödprogram (VGRbredbandsstödet) har EU-kommissionen genom ett beslut daterat godkänt att VGR och Kommunerna lämnar ekonomiskt stöd i form av VGRbredbandsstödet för utbyggnaden av bredband i regionen enligt ovan. 1.3 Stöd enligt VGR-bredbandsstödet lämnas endast till etablering, eller uppgradering, av s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) i ovan angivna områden. Det är därefter upp till marknaden, såsom nätoperatören eller slutkunderna (t ex genom s.k. fiberföreningar), att tillse att slutkunderna genom olika typer av accesser från avlämningspunkterna kan anslutas till bredbandsnäten. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras. 1.4 Kommunen och VGR har fastställt de områden i D a l s - E d s kommun som uppfyller kraven för erhållande av VGR-bredbandsstödet. 1.5 VGR, genom VGR:s utvecklingssekretariat, har den RUN beviljat Kommunens ansökan om att medel enligt VGRbredbandsstödet ska beviljas till etableringen av de i Bilaga 2 specificerade fibersträckorna till angivna avlämningspunkter i Dals-Eds kommun ( Bredbandsnäten ). Inför Kommunens ansökan gjorde Kommunen även en marknadsanalys som fortsatt gav vid handen att bredband inte på marknadsmässiga grunder kommer att etableras i de aktuella områdena inom en period om minst tre år. 1.6 VGR och Kommunen har beviljat stöd enligt VGR-bredbandsstödet för etableringen av Bredbandsnäten i kommunen med högst kronor, varav kronor från VGR och kronor från Kommunen. 1.7 Kommunen har i anledning av vad som angivits ovan initierat Upphandlingen. Upphandlingen har avslutats genom ett tilldelningsbeslut den varigenom Bredbandsoperatören erhöll uppdraget. 3

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner Fördelning av regionalt bredbandsstöd Sida 1 (10) Västra Götalandsregionens Bredbandstöd Riktlinjer för sökande kommuner 2013-05-01 Bredbandssamverkan i Västra Götaland Fördelning av regionalt bredbandsstöd

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Till Fiberföreningen Observera! Denna mall är inte godkänd

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner Fördelning av regionalt bredbandsstöd Sida 1 (10) Västra Götalandsregionens Bredbandstöd Riktlinjer för sökande kommuner 2014-11-18 Bredbandssamverkan i Västra Götaland Fördelning av regionalt bredbandsstöd

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Detta förfrågningsunderlag innehåller villkoren for upphandling

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag Systemleverantör 2013-04-05 Sid 1 (6) 2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag för systemleverans av kanalisation/fiber koncept

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer