FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun

2 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. Kommunen har 4900 invånare och är belägen i nordvästra delen av Dalsland. Kommunen har ett blandat näringsliv med mycket småföretagande. Kommunen har i många år legat högt i Sverigerankingen när det gäller företagsklimat. Befolkningen är ifråga om boende koncentrerad till kommunhuvudorten Ed till 60%. Resterande 40% är spridd över en stor del av kommunens yta. Ytterligare information finns på Detta förfrågningsunderlag består av följande handlingar: Administrativ del - denna del med redogörelse för formalia såsom upphandlingsföreskrifter m.m. Bilaga 1 - nulägesbeskrivning Bilaga 2 - kvalificeringskrav Bilaga 3 - kravspecifikation Bilaga 4 - utvärderingsmodell Bilaga 5 - avtalsvillkor Bilaga 6 - sanningsförsäkran Bilaga 7 - svarsblankett 1.2 Upphandlingsföremål Kommunen avser att bygga ut infrastrukturen för bredband inom Kommunen. Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av allmänt intresse och till nytta för Kommunens utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd. Genom denna upphandling inbjuder Kommunen anbudsgivare att få del av regional och kommunal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta förfrågningsunderlag. Nuläget med avseende på befintlig infrastruktur i Kommunen samt närmare beskrivning av upphandlingsföremålet framgår av Bilaga 1.

3 3 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform EU-kommissionen har 2009 antagit riktlinjer för beviljande av statligt stöd för bredbandsutbyggnad 1. I riktlinjerna anges att beviljande av statligt stöd ska föregås av ett transparent och likabehandlande anbudsförfarande. EU-kommissionen anger att de grundläggande principerna för offentlig upphandling ska följas, d v s de principer som kommer till uttryck i 1 kap 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 2. Ovanstående innebär att denna upphandling kommer att följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling samt Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad samt EU-kommissionens beslut om godkännande av stöd för bredbandsutbyggnad. 2.2 Avtalstid Avtal kommer att tecknas för en avtalstid om 5 år från färdigställandet med möjlighet till förlängning för Kommunen för en tid av 5+5 år. 2.3 Upphandlande myndighet Dals-Eds kommun Box Ed 2.4 Upplysningar under upphandlingen lämnas av: Kenneth Sundström Frågor Anbudsgivare skall påtala eventuella fel eller oklarheter i förfrågningsunderlaget före anbudstidens utgång. Eventuella frågor skall ställas skriftligen (via mail) senast åtta dagar innan anbudstidens utgång. Svar kommer att samordnas och skriftligen via e-post meddelas de leverantörer som begärt ut förfrågningsunderlaget samt offentliggöras via för upphandlingen aktuell databas. 1 Europeiska Unionens officiella tidning (OJ) nr c 235, 30/09/2009 s Härutöver kan nämnas att förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. anges i 6 att stöd ska beviljas i enlighet med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

4 4 2.6 Annons Annons har skickats till Allego, Anbudets form och uppställning Anbudet skall vara märkt: Anbud bredband1. Anbudet skall lämnas i anonymt väl förslutet kuvert/omslag. Anbud skall lämnas skriftligt på svenska. Anbudet skall vara undertecknat av behörig representant för leverantören (antingen som registrerad firmatecknare eller genom fullmakt som bifogas anbudet). Anbudet skall innehålla alla begärda uppgifter. För att underlätta Kommunens hantering av anbudet bör detta ställas upp enligt följande: i) Anbudsgivarens namn och adressuppgifter, uppgift om kontaktperson (OBS! även e-postadress) ii) iii) iv) Kortare beskrivning av anbudsgivaren Bekräftelse av anbudets giltighetstid. Svar, med eventuellt tillhörande bilagor, på kvalificeringskraven avseende anbudsgivaren enligt Bilaga 2, samt undertecknad sanningsförsäkran, Bilaga 6. v) Svar på kraven och villkoren i kravspecifikationen, Bilaga 3. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vi) Svar på kraven avseende avtalsvillkoren enligt Bilaga 5. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vii) viii) Prisuppgifter. Rekommenderas att Bilaga 7 används. Eventuell övrig information 2.8 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Kommunen tillhanda senast För sent inkommet anbud tas ej upp till prövning. Poststämpel gäller inte. 2.9 Adressering Anbudet skall sändas till: Dals-Eds kommun Box Ed

5 5 eller lämnas till: Dals-Eds kommun Storgatan Anbudets giltighet Anbudet skall vara bindande t o m Tilldelningsbeslut Kommer att lämnas via e-post. Ange därför e-post adress dit detta kan skickas. Observera att adress ska anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress. Efter tilldelningsbeskedet kommer Kommunen att avvakta med att ingå avtal för en period av tio dagar räknat från dagen för avsändandet av tilldelningsbeskedet. Har anbudsgivare synpunkter på tilldelningsbeslutet kan anbudsgivaren under denna period vända sig till Kommunen som kommer att bedöma synpunkterna och vid behov vidta korrigering av fattat beslut Förutsättning för gällande avtal Genom tilldelningsbeslutet uppkommer ett bindande villkorat avtal mellan Kommunen och vald leverantör. Genom att bli tilldelad kontrakt i tilldelningsbeslutet är vald leverantör skyldig att utföra aktuella tjänster i enlighet med villkoren i detta förfrågningsunderlag om det inte framkommer några skäl för Kommunen att ompröva tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet bekräftas genom ingående av skriftligt avtal mellan parterna efter utgången av den i punkt 2.11 angivna fristen Antal antagna leverantörer Kommunen kommer att anta en leverantör. Anbudsgivare har rätt att använda underentreprenör/åberopa annans resurser, se vidare Bilaga Hantering av inkomna anbud Inkomna anbud kommer att hanteras enligt följande: i) Prövning av om anbudet inkommit i rätt tid ii) Prövning av om anbudet uppfyller de administrativa kraven i de administrativa föreskrifterna (denna punkt 2). iii) Prövning av om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven enligt Bilaga 2. iv) Prövning av om offerten uppfyller kraven enligt kravspecifikationen Bilaga 3 samt att avtalsvillkoren enligt Bilaga 5 uppfylls och accepteras.

6 6 v) Prövning av anbudet enligt uppställt utvärderingskriterium, se punkt 5. För att komma vidare till prövning enligt punkt v) krävs att villkoren i föregående punkter (i-iv) är uppfyllda. Finns det brister i anbudet vid prövningen enligt något av punkterna i)-iv) går anbudet inte vidare till prövning enligt nästa punkt såvida det inte finns laglig möjlighet till rättelse eller komplettering Sekretess Under tiden till dess tilldelningsbeslut fattats gäller s.k. absolut sekretess, d.v.s. inga uppgifter om anbud får lämnas ut även om ett utlämnande inte skulle medföra skada. Efter tilldelningsbeslutet gäller som huvudregel offentlighet, d.v.s. ett utlämnande av uppgifter i anbud kan endast nekas om det finns särskild anledning att anta att utlämnandet medför skada för den vars anbud begärs utlämnat. Om anbudsgivare önskar sekretess för delar i sitt anbud bör anbudsgivaren tydligt i sitt anbud dels ange vilka uppgifter som avses och skälen till varför sekretess begärs. 3. Kvalificeringskrav I Bilaga 2 återfinns kvalificeringskraven. Kvalificeringskraven är krav/villkor som avser anbudsgivaren och dennes resursmässiga förmåga att fullgöra efterfrågade tjänster. Vidare är det fråga om formella krav avseende fullgörande av skattskyldighet m.m. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas för att anbudsgivaren ska kunna väljas till leverantör. 4. Kravspecifikationen I Bilaga 3 återfinns kraven på och villkoren för utförandet av efterfrågade tjänster. Av bilagan framgår vilka krav som är obligatoriska och vilka krav som anbudsgivaren kan välja att uppfylla (bör-krav). 5. Utvärdering Utvärdering sker enligt utvärderingskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen beskrivs närmare i Bilaga Avtalsvillkor I Bilaga 5 återfinns de avtalsvillkor som ska gälla mellan Kommunen och vald leverantör. Avtalsvillkoren är obligatoriska, d.v.s. de måste accepteras av anbudsgivaren för att denne ska kunna väljas till leverantör.

7 7 Bilaga 1 NULÄGE OCH UPPHANDLINGENS OMFATTNING 1. Rättslig ram och befintliga beslut Västra Götandsregionen (Västra Götalandsregionen) och Kommunen är skyldiga att följa de grundläggande reglerna och principerna i kommunallagen. Som grundläggande förutsättning gäller att Västra Götalandsregionen och Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess område eller medlemmar. Utbyggnaden av nät för bredbandskommunikation är av väsentligt intresse för Västra Götalandsregionen och Kommunen, dessas invånare och näringsliv. Utifrån gällande kommunalrättsliga regler bedöms stöd för utbyggnad av bredband ligga inom ramen för Västra Götalandsregionen:s och Kommunens juridiska kompetens. Västra Götalandsregionen har genom beslut av Regionala utvecklingsnämnden den 15 september 2009 och 4 maj 2010 avsatt medel för utbyggnad av bredband för åren Västra Götalandsregionen kommer att fatta ytterligare beslut avseende åren Kommuner inom Västra Götalandsregionen kan ansöka om erhållande av regionala bidrag för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har för egen och relevanta kommuners räkning ingivit ansökan till EU-kommissionen om godkännande av planerad offentlig finansiering av bredbandsutbyggnaden. Kommunen har den beslutat genomföra bredbandsutbyggnad (inkluderande beslut om finansiering) i enlighet med villkoren och principerna enligt godkännandet från EU-kommissionen, Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, samt villkoren och principerna i EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad. 2. Finansiering Kommunen har den beviljats regionalt bidrag från Västra Götalandsregionen för genomförande av aktuell utbyggnad. Den offentliga

8 8 finansieringen uppgår till en total summa om kr varvid Kommunen svarar för 50 % och Västra Götalandsregionen för 50 %. Utbetalning av beviljat stöd kommer att ske på det sätt och enligt de villkor som framgår av avtalsvillkoren i Bilaga Befintligt nät och nuläge avseende bredband 3.1 Inledning Alla verksamheter och med några undantag så har alla hushåll i Dals-Eds kommun tillgång till Internet. Dock är bandbredden kraftigt begränsad i delar av kommunen. I vissa fall är det en radiolänksansluten telestation som via ett gammalt kopparnät fördelar internetkapacitet till fastigheterna. I vissa delar av kommunen där fiberanslutningen av telestationen blev för dyr så har vi fortfarande kvar radiomaster som sprider datatrafik med upp till 2 Mbit/s. 3.2 Dals-Eds kommuns befolkning och dess geografiska fördelning Dals-Eds kommun har strax under innevånare och befolkningen är spridd över i stort sett hela kommunens yta. Kommunens totala landareal är 728 km 2. Befolkningstätheten är cirka 6,5 innevånare per km 2. Dryga 60% av kommunens befolkning bor i kommunens huvudort Ed. De övriga ca 40% är spridda över kommunens yta.

9 9 Figur 1. Dals-Eds kommuns befolkning Källa: VGR Ubit Varje färgad ruta representerar en kvadrat med sidan 250 m. 3.3 Befintlig IT-infrastruktur Dals-Eds kommun har i flera etapper varit med och upphandlat publikt bredband. Det har handlat om att med bidrag både från staten och EU få maximal täckning för kommunens medborgare och företag. Strategin har varit

10 10 att på olika sätt ansluta telestationer och därifrån använda ADSL-teknik för att nå ut till fastigheterna. I kommunen finns 12 telestationer. En telestation, Loviseholm, föll på Tanums kommun att upprusta med ADSL. På grund av geografiska läget och storlek för vissa telestationer så saknar flera telestationer idag fiberanslutning. Det handlar om 5 telestationer som inte är anslutna med fiber: Dals-Högen, Håbol, Mon, Risane och Vångsjö. Vid senaste kommunala bredbandssatsningen saknade även Rölanda fiberanslutning men den anslöts senare av Telia. När det gäller Håbol och Rölanda så har det placerats radiomaster i området och tekniken levererar upp till 2 Mbit/s. Gesäters telestation är radiolänksansluten och kan distribuera upp till 2 Mbit/s till sina kunder. 5 av våra telestationer är fiberanslutna och dessa är: Dals-Böle, Nössemark, Rävmarken, Rölanda och Töftedal. Den tillgängliga bandbredden som är tillgänglig i dessa telestationerna är upp till 24 Mbit/s. Bandbredden kan vara betydligt lägre än de angivna siffrorna beroende på kvaliteten och längden på kopparförbindelsen mellan telestation och kund Trådbaserade nät i Dals-Eds kommun Det kopparbaserade accessnätet i Dals-Eds kommun ägs av Telia/Skanova, som även äger övrig infrastruktur för fast telefoni i kommunen. Det finns inget stadsnät i Dals-Eds kommun. I Eds tätort och till alla, förutom några små verksamhetsställen, så äger kommunen fiber för den egna verksamheten. Trafikverket äger fiber utefter järnvägen i Dals-Eds kommun Telia/Skanova Telia/Skanova har fiberanslutit telestationerna i Ed, Rölanda och Nössemark. Rakt genom kommunen går också en av företagets fiber för redundans som sammanbinder Norge med mellersta Sverige Övriga nätägare Det finns ytterligare en fiberägare i Dals-Eds kommun och det är Quadracom. Tillsammans med övriga Dalslandskommuner hyr vi det sk Dalslandsnätet som sammanbinder alla kommun-huvudorter i Dalsland. Sedan i april 2012 har vi en fiberring i Dalslandsnätet vilket har höjt säkerheten rejält. Quadracom äger också ett fiberpar i Telia/Skanovas redundansfiber som går rakt genom kommunen. Detta fiberpar används till att fiberansluta telestationerna i Dals-Böle, Rävmarken och Nössemark Trådlösa nät i kommunen Ingen aktör på marknaden har WiFi-noder i Dals-Eds kommun. Mobilnäten (med operatörerna Tele2, Telenor och Telia) ger täckning för datakommunikation via respektive företags 2G- och 3G-nät. Täckning redovisas på respektive operatörs hemsida. Alla operatörer har problem i delar av kommunen pga det kuperade landskapet. Operatörerna genomför för närvarande en utbyggnad med 4G-teknik. I områden där 4G-näten byggs ut

11 11 kommer, åtminstone vissa operatörer, även att förbättra täckningen för 2G. Förhoppningsvis kommer den nya tekniken att innebära högre yttäckning än innan 4G-utbyggnaden. 4. Upphandlingens omfattning Kommunen planerar att anlägga fiber som ska göra det möjligt för boende i Kommunen att ta del av modern it-infrastruktur. I många delar av Kommunen saknas det idag möjlighet att kunna beställa bredband med bra kapacitet så denna satsning är viktig för Kommunen. I aktuellt område finns det endast en operatör som har fiber och den går via telefonväxeln Dals-Böle. Det är dock omöjligt att kunna köpa kapacitet i denna kabel så behovet får täckas på annat sätt. Fibersträckningen i detta förfrågningsunderlag går mellan två områden som är vita fläckar, Gesäter och Vassända, och kommer därför att vara mycket viktig i vår helhetslösning för Kommunen.

12 12 Bilaga 2 KVALIFICERINGSKRAV 1. Obligatorisk uteslutning Kommunen kommer att utesluta en anbudsgivare om denne eller företrädaren för anbudsgivaren är dömd för sådan brottslighet som anges i 10 kap 1 LOU, såvida inte särskilda skäl föreligger för att underlåta uteslutning. 2. Krav på registrering, skatter, avgifter m.m. Anbudsgivare kan komma att uteslutas från vidare deltagande i en upphandling om anbudsgivaren eller företrädare för denne är föremål för omständighet som anges i 10 kap 2 LOU (t.ex. om anbudsgivaren är i konkurs, likvidation eller inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter). Till styrkande av att anbudsgivare inte är föremål för förhållanden enligt ovan ska anbudsgivare till anbudet bifoga: 1) Registreringsbevis för anbudsgivaren 2) Sanningsförsäkran, Bilaga 6. Intygen får inte vara äldre än tre månader räknat från utgången av anbudstiden. Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svenskt registreringsbevis från Bolagsverket. Nystartade juridiska personer eller juridiska personer under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna visa upp registreringsbevis (förutsatt registrering av den juridiska personen kan göras, d.v.s. att det finns möjlighet till registrering). Som bevis vid anbudsgivningen ska en plan för etablering av den juridiska personen bifogas. Senast vid avtalstecknande ska den juridiska personen vara bildad och i förekommande fall registrerad. Kommunen kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Sådan kontroll kommer även att omfatta eventuellt åberopad underentreprenör. I det fall underentreprenör avses användas i uppdraget skall anbudsgivaren i anbudet intyga att förhållanden enligt 10 kap 1-2 LOU inte föreligger avseende underentreprenören. Detta kan göras genom att undertecknar och till anbudet bifogar blanketten Sanningsförsäkran, Bilaga 6.

13 13 3. Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god ekonomisk ställning som innebär att anbudsgivaren kan förväntas leverera efterfrågad leverans av stomnät. Prövningen av kravet på ekonomisk ställning kommer att göras enligt följande. Inför tilldelningsbeslutet, d.v.s. efter det att Kommunen bedömt och värderat anbuden kommer den eller de anbudsgivare med vilka Kommunen avser att teckna avtal kontrolleras med avseende på kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare ska därför, innan kontrakt tilldelas, kunna förse Kommunen med handlingar och information som visar att anbudsgivaren uppfyller de angivna nivåerna eller oberoende härav kan sägas ha en ekonomisk stabilitet som motsvarar kravet. Sådana handlingar kan t.ex. vara: - senast fastställd årsredovisning, - av revisor vidimerat bokslut, - finansiella garantier från tredje part eller, - av revisor vidimerad affärsplan med plan för verksamhetens finansiering. Utländska anbudsgivare ska kunna ge in motsvarande typ av handlingar. 4. Tekniska resurser och erfarenhet Anbudsgivaren ska; - ha de personalmässiga resurser som krävs för att genomföra uppdraget, - ha den utrustning som kan komma att krävas för genomförande av uppdraget och, - om anbudsgivaren tidigare utfört motsvarande uppdrag, erfarenhet av minst 1 motsvarande typ av uppdrag. Anbudsgivaren ska styrka att denne innehar tillräckliga resurser och erfarenhet genom att i anbudet: - beskriva sin organisation med avseende på personal och utrustning - redovisa minst 1 referensuppdrag med uppgift om kontaktperson (namn, adress). Bedömningen av om anbudsgivaren har tillräckliga tekniska resurser görs i förhållande till beskrivningen i Bilaga 1 av det aktuella uppdragets omfattning. För det fall anbudsgivaren är nybildad eller inte har utfört motsvarande uppdrag tidigare, ska anbudsgivaren ändå anses ha tillräckliga tekniska resurser om det av beskrivningen av anbudet framgår att anbudsgivaren i förhållande till uppdragets omfattning kan förväntas utföra uppdraget i enlighet med villkoren i upphandlingen. I det fall anbudsgivaren avser att nyttja resurser via underentreprenör ska anbudsgivaren (förutom redovisning enligt ovan) på begäran av Kommunen kunna uppvisa

14 dokumentation som styrker att anbudsgivaren kommer att ha tillgång till resurserna när uppdraget startar (t.ex. avtal mellan anbudsgivare och underentreprenör). Dokumentationen ska kunna uppvisas i samband med anbudets avgivande. 14

15 15 Bilaga 3 KRAVSPECIFIKATION 1. Inledning Denna bilaga innehåller kraven på själva de tjänster som Kommunen efterfrågar och som ska utföras av vald leverantör. Kraven är indelade i obligatoriska krav och frivilliga krav, s.k. bör-krav. För att kunna bli antagen som leverantör måste anbudsgivaren uppfylla samtliga obligatoriska krav. Föreligger det brist avseende uppfyllelsen av något av de obligatoriska kraven kan komplettering eller rättelse endast ske om detta kan göras utan risk för åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Svaren på nedanstående krav kan lämnas i svarsblankett, Bilaga Obligatoriska krav 2.1 Struktur och lokalisering Området som denna upphandling avser har idag en fiberansluten telestation men kopparnätet har sina begränsningar i kvalité och avstånd mellan kund och telestation. Den fibersträckning som nu upphandlas kommer att sammanbinda sk vita fläckar i kommunen och därmed öka möjligheten till goda kommunikationsmöjligheter för många kommuninnevånare i kommunen. a) Vald leverantör ska nyanlägga fibernät som utgår från ett befintligt bredbandsnät som är anslutet till ett nationellt stomnät och har avlämningspunkter på följande platser: Dals-Böles telestation sammanbinda nätet mot Håbols fiberförening enligt nedanstående karta för att kunna ansluta de vita fläckarna längre norrut. Punkten är markerad med gul fyrkant på kartan. b) Anbudet ska till varje fiberavlämningspunkt omfatta: Kanalisation som ger minst tre (3) operatörer tillgång till fiberkapacitet. Fiberoptisk kabel med 24 fiber. Av dessa skall 8 kontakteras för Kommunens räkning.

16 Operatörsneutralitet Av vald leverantör installerade fibernät ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knutpunkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare och tjänsteleverantörer som så önskar. Vald leverantör är således skyldig att på likvärdiga och skäliga villkor upplåta svart fiber och kanalisation till var och en som begär detta. 2.3 Standards Fibernäten ska vara utformade så att de uppfyller Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer för Robusta nät eller motsvarande branschstandard.

17 Överföringskapacitet Fibernäten ska ha möjlighet till så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med vid varje tidpunkt hög teknisk kvalitet av realtids, multimedia- och strömmande-tjänster i HD-kvalitet kan ske. Installation av elektronik med 1 Gbit/s portar skall kunna göras i fiberavlämningspunkten av en operatör utan att riskera kapacitetsbrist i anbudsgivarens stamnätskoppling. Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa offererad teknik för överföringskapacitet. 2.5 Prissättning Vald leverantör ska gentemot lokalnätsoperatörer, fiberföreningar och tjänsteleverantörer etc. tillämpa en skälig, rättvis och enhetlig prissättning baserad på kostnaderna för prestationen som är jämförbar med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. Vid bedömning av skäligheten ska även hänsyn tas till det regionala och kommunala stöd som utgått för nätet. Prissättningen ska göras så att priset på grundläggande elektroniska kommunikationstjänster, såsom internetaccess, blir avståndsoberoende. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva sin modell för prissättning i grossistledet. Denna modell kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga Teknikneutralitet teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud kunna ange att alla accesstekniker kan anslutas till de avlämningspunkter etablerade med fiberteknik som anbudsgivaren erbjuder i syfte att göra det möjligt för bredbandsoperatörer i detaljistledet samt kunder att välja olika accessteknik. 2.7 Teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva den tekniska kvaliteten i fiberavlämningspunkterna med avseende på bl.a. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. Teknikneutralitet och teknisk kvalitet ingår som ett moment i utvärderingen, se Bilaga Andel offentlig finansiering egen insats Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa den andel finansiering som anbudsgivaren själv står för och den andel offentlig finansiering som anbudsgivaren begär i det fall anbudsgivaren väljs till leverantör. Andelen offentlig finansiering kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga 4.

18 Projektplan och investeringstid a) Investeringen (utbyggnaden) ska genomföras inom en tid av 1 år från avtals ingående b) Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa en projektplan som visar att den planerade investeringen är trovärdig och sannolik till sin karaktär samt en tidplan som visar att investeringen kommer att genomföras inom 1 år från denna upphandlings avslutande Sammanbindning av nät Vald leverantör ska tillse att det bredbandsnät som anläggs/uppgraderas sammanbinds med nationellt stomnät. Bredbandsnätet ska också vara möjligt att sammanbinda med angränsande kommuner och/eller fiberföreningar Nyttjande av befintligt nät/kanalisation Anbudsgivare ska redovisa i vilken utsträckning anbudsgivaren avser att nyttja befintlig infrastruktur i form av kanalisation. De åtaganden som anbudsgivaren gör avseende nyttjandet av befintlig kanalisation kommer att ingå som en del i utvärderingen, se Bilaga Skall krav Då en mycket stor del av utbyggnaden av optisk fiber på landsbygden genomförs med offentliga stödmedel bör den av kommunen vald leverantör medverka till att: Alla fastigheter med fastboende inom Östra Rölandas fiberområde har blivit erbjudna möjligheten att ansluta sin fastighet till det optiska fibernätet där så är möjligt. Alla senare tillkommande fastigheter i det optiska fibernätet inom Östra Rölandas fiberområde kommer att anslutas under skäliga villkor.

19 19 Bilaga 4 UTVÄRDERING 1. Inledning Upphandlingen sker med utgångspunkt att anta det anbud som utifrån nedanstående kriterier är det mest fördelaktiga. Givetvis ska alla krav och standards som specificerats i detta underlag vara uppfyllda. 2. Utvärderingskriterier 2.1 Minsta stödbehov Den anbudsgivare som begär lägst andel offentlig finansiering kommer att erhålla högst poäng. 2.2 Teknikneutralitet Valfriheten med avseende på vilka accesstekniker som kan anslutas till avlämningspunkterna kommer att utvärderas. Ju mer flexibel avlämningspunkterna är med hänsyn till vilka accesstekniker som kan anslutas desto högre kommer ett anbud att värderas. Teknikbodens tillgänglighet för olika slags accessnät inklusive trådlösa accesstekniker kommer att utvärderas. 2.3 Grossistprissättning Anbudsgivare ska i enlighet med krav i kravspecifikationen i anbudet redovisa sin modell och tillämpning av denna avseende prissättning gentemot grossister. Den av anbudsgivaren redovisade modellen kommer att utvärderas med avseende på: - tydligheten och transparensen gentemot grossistmarknaden, - enkelheten i uträkning av priser och, - prismodellens jämförbarhet med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. 2.4 Kvalitet i offererade fiberavlämningspunkter Anbuden kommer att bedömas utifrån den tekniska kvaliteten i offererade fiberavlämningspunkter, såsom ex. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. 2.5 Nyttjandegrad Av anbudsgivare angiven grad av nyttjande av eventuellt befintlig kanalisation kommer att utvärderas.

20 Bilaga 5 Avtalsvillkor AVSEENDE ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT INOM DALS-EDS KOMMUN AVTALSPARTER: Beställare: Dals-Eds kommun Bredbandsoperatör: Leverantören

21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Definitioner Avtalshandlingar och tolkningsregler Uppdraget Bredbandsoperatörens skyldigheter och åtaganden beträffande etableringen av bredbandsnäten Allmänt om etableringen av bredbandsnäten Färdigställande av bredbandsnäten Godkännande av bredbandsnäten Försening med färdigställande bredbandsnäten Bredbandsoperatörens åtaganden och skyldigheter beträffande tillhandahållandet av bredbandsnäten Ersättning Återbetalning av VGR-bredbandsstöd vid lönsamhet från Bredbandsnäten som överstiger genomsnittlig lönsamhetsnivå Redovisning och revision Parternas samverkan under Avtalstiden Ansvar och ansvarsbegränsningar Force majeure Avtalstid Förtida upphörande samt effekter därav Rubriker Meddelanden Överlåtelse Ändringar och tillägg Bestämmelses ogiltighet Tillämplig lag och tvister...14

22 AVTAL Detta avtal har denna dag träffats mellan (1) Dals-Eds kommun, organisationsnummer , ( Kommunen ); och (2) [ ], org nr [ ], ( Bredbandsoperatören ). 1 Bakgrund 1.1 Kommunerna och VGR har beslutat att gemensamt verka för att säkerställa att det realiseras en god bredbandsinfrastruktur i hela Västra Götalandsregionen, bl. a. genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av VGR-bredbandsstödet för etableringen av, eller uppgraderingen till, fibersträckor med avlämningspunkter till vissa specifika områden i regionen som antingen saknar grundläggande bredband (s.k. vita områden) eller har grundläggande bredband men med begränsad kapacitet, bland annat områden som ligger mittemellan befintliga fiberstråk och fiberanslutna telestationer (s.k. grå områden). Samtliga identifierade områden saknar nästa generations bredband. Kommunen och VGR h a r gjort bedömningen att bredband enligt ovan inte kommer att etableras i aktuella områden på marknadsmässiga grunder inom de närmsta 3-5 åren. 1.2 Efter det att VGR har anmält sitt föreslagna stödprogram (VGRbredbandsstödet) har EU-kommissionen genom ett beslut daterat godkänt att VGR och Kommunerna lämnar ekonomiskt stöd i form av VGRbredbandsstödet för utbyggnaden av bredband i regionen enligt ovan. 1.3 Stöd enligt VGR-bredbandsstödet lämnas endast till etablering, eller uppgradering, av s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) i ovan angivna områden. Det är därefter upp till marknaden, såsom nätoperatören eller slutkunderna (t ex genom s.k. fiberföreningar), att tillse att slutkunderna genom olika typer av accesser från avlämningspunkterna kan anslutas till bredbandsnäten. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras. 1.4 Kommunen och VGR har fastställt de områden i D a l s - E d s kommun som uppfyller kraven för erhållande av VGR-bredbandsstödet. 1.5 VGR, genom VGR:s utvecklingssekretariat, har den RUN beviljat Kommunens ansökan om att medel enligt VGRbredbandsstödet ska beviljas till etableringen av de i Bilaga 2 specificerade fibersträckorna till angivna avlämningspunkter i Dals-Eds kommun ( Bredbandsnäten ). Inför Kommunens ansökan gjorde Kommunen även en marknadsanalys som fortsatt gav vid handen att bredband inte på marknadsmässiga grunder kommer att etableras i de aktuella områdena inom en period om minst tre år. 1.6 VGR och Kommunen har beviljat stöd enligt VGR-bredbandsstödet för etableringen av Bredbandsnäten i kommunen med högst kronor, varav kronor från VGR och kronor från Kommunen. 1.7 Kommunen har i anledning av vad som angivits ovan initierat Upphandlingen. Upphandlingen har avslutats genom ett tilldelningsbeslut den varigenom Bredbandsoperatören erhöll uppdraget. 3

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 2008-07-16 Regionförbundet Sömland Förbundsdirektör Göran Norberg Box 325 611 27 Nyköping Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 1 Innehåll

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer