FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun

2 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. Kommunen har 4900 invånare och är belägen i nordvästra delen av Dalsland. Kommunen har ett blandat näringsliv med mycket småföretagande. Kommunen har i många år legat högt i Sverigerankingen när det gäller företagsklimat. Befolkningen är ifråga om boende koncentrerad till kommunhuvudorten Ed till 60%. Resterande 40% är spridd över en stor del av kommunens yta. Ytterligare information finns på Detta förfrågningsunderlag består av följande handlingar: Administrativ del - denna del med redogörelse för formalia såsom upphandlingsföreskrifter m.m. Bilaga 1 - nulägesbeskrivning Bilaga 2 - kvalificeringskrav Bilaga 3 - kravspecifikation Bilaga 4 - utvärderingsmodell Bilaga 5 - avtalsvillkor Bilaga 6 - sanningsförsäkran Bilaga 7 - svarsblankett 1.2 Upphandlingsföremål Kommunen avser att bygga ut infrastrukturen för bredband inom Kommunen. Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av allmänt intresse och till nytta för Kommunens utveckling. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunalt stöd. Genom denna upphandling inbjuder Kommunen anbudsgivare att få del av regional och kommunal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta förfrågningsunderlag. Nuläget med avseende på befintlig infrastruktur i Kommunen samt närmare beskrivning av upphandlingsföremålet framgår av Bilaga 1.

3 3 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform EU-kommissionen har 2009 antagit riktlinjer för beviljande av statligt stöd för bredbandsutbyggnad 1. I riktlinjerna anges att beviljande av statligt stöd ska föregås av ett transparent och likabehandlande anbudsförfarande. EU-kommissionen anger att de grundläggande principerna för offentlig upphandling ska följas, d v s de principer som kommer till uttryck i 1 kap 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 2. Ovanstående innebär att denna upphandling kommer att följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling samt Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad samt EU-kommissionens beslut om godkännande av stöd för bredbandsutbyggnad. 2.2 Avtalstid Avtal kommer att tecknas för en avtalstid om 5 år från färdigställandet med möjlighet till förlängning för Kommunen för en tid av 5+5 år. 2.3 Upphandlande myndighet Dals-Eds kommun Box Ed 2.4 Upplysningar under upphandlingen lämnas av: Kenneth Sundström Frågor Anbudsgivare skall påtala eventuella fel eller oklarheter i förfrågningsunderlaget före anbudstidens utgång. Eventuella frågor skall ställas skriftligen (via mail) senast åtta dagar innan anbudstidens utgång. Svar kommer att samordnas och skriftligen via e-post meddelas de leverantörer som begärt ut förfrågningsunderlaget samt offentliggöras via för upphandlingen aktuell databas. 1 Europeiska Unionens officiella tidning (OJ) nr c 235, 30/09/2009 s Härutöver kan nämnas att förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. anges i 6 att stöd ska beviljas i enlighet med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

4 4 2.6 Annons Annons har skickats till Allego, Anbudets form och uppställning Anbudet skall vara märkt: Anbud bredband1. Anbudet skall lämnas i anonymt väl förslutet kuvert/omslag. Anbud skall lämnas skriftligt på svenska. Anbudet skall vara undertecknat av behörig representant för leverantören (antingen som registrerad firmatecknare eller genom fullmakt som bifogas anbudet). Anbudet skall innehålla alla begärda uppgifter. För att underlätta Kommunens hantering av anbudet bör detta ställas upp enligt följande: i) Anbudsgivarens namn och adressuppgifter, uppgift om kontaktperson (OBS! även e-postadress) ii) iii) iv) Kortare beskrivning av anbudsgivaren Bekräftelse av anbudets giltighetstid. Svar, med eventuellt tillhörande bilagor, på kvalificeringskraven avseende anbudsgivaren enligt Bilaga 2, samt undertecknad sanningsförsäkran, Bilaga 6. v) Svar på kraven och villkoren i kravspecifikationen, Bilaga 3. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vi) Svar på kraven avseende avtalsvillkoren enligt Bilaga 5. Rekommenderas att svarsblankett, Bilaga 7, används. vii) viii) Prisuppgifter. Rekommenderas att Bilaga 7 används. Eventuell övrig information 2.8 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Kommunen tillhanda senast För sent inkommet anbud tas ej upp till prövning. Poststämpel gäller inte. 2.9 Adressering Anbudet skall sändas till: Dals-Eds kommun Box Ed

5 5 eller lämnas till: Dals-Eds kommun Storgatan Anbudets giltighet Anbudet skall vara bindande t o m Tilldelningsbeslut Kommer att lämnas via e-post. Ange därför e-post adress dit detta kan skickas. Observera att adress ska anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress. Efter tilldelningsbeskedet kommer Kommunen att avvakta med att ingå avtal för en period av tio dagar räknat från dagen för avsändandet av tilldelningsbeskedet. Har anbudsgivare synpunkter på tilldelningsbeslutet kan anbudsgivaren under denna period vända sig till Kommunen som kommer att bedöma synpunkterna och vid behov vidta korrigering av fattat beslut Förutsättning för gällande avtal Genom tilldelningsbeslutet uppkommer ett bindande villkorat avtal mellan Kommunen och vald leverantör. Genom att bli tilldelad kontrakt i tilldelningsbeslutet är vald leverantör skyldig att utföra aktuella tjänster i enlighet med villkoren i detta förfrågningsunderlag om det inte framkommer några skäl för Kommunen att ompröva tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet bekräftas genom ingående av skriftligt avtal mellan parterna efter utgången av den i punkt 2.11 angivna fristen Antal antagna leverantörer Kommunen kommer att anta en leverantör. Anbudsgivare har rätt att använda underentreprenör/åberopa annans resurser, se vidare Bilaga Hantering av inkomna anbud Inkomna anbud kommer att hanteras enligt följande: i) Prövning av om anbudet inkommit i rätt tid ii) Prövning av om anbudet uppfyller de administrativa kraven i de administrativa föreskrifterna (denna punkt 2). iii) Prövning av om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven enligt Bilaga 2. iv) Prövning av om offerten uppfyller kraven enligt kravspecifikationen Bilaga 3 samt att avtalsvillkoren enligt Bilaga 5 uppfylls och accepteras.

6 6 v) Prövning av anbudet enligt uppställt utvärderingskriterium, se punkt 5. För att komma vidare till prövning enligt punkt v) krävs att villkoren i föregående punkter (i-iv) är uppfyllda. Finns det brister i anbudet vid prövningen enligt något av punkterna i)-iv) går anbudet inte vidare till prövning enligt nästa punkt såvida det inte finns laglig möjlighet till rättelse eller komplettering Sekretess Under tiden till dess tilldelningsbeslut fattats gäller s.k. absolut sekretess, d.v.s. inga uppgifter om anbud får lämnas ut även om ett utlämnande inte skulle medföra skada. Efter tilldelningsbeslutet gäller som huvudregel offentlighet, d.v.s. ett utlämnande av uppgifter i anbud kan endast nekas om det finns särskild anledning att anta att utlämnandet medför skada för den vars anbud begärs utlämnat. Om anbudsgivare önskar sekretess för delar i sitt anbud bör anbudsgivaren tydligt i sitt anbud dels ange vilka uppgifter som avses och skälen till varför sekretess begärs. 3. Kvalificeringskrav I Bilaga 2 återfinns kvalificeringskraven. Kvalificeringskraven är krav/villkor som avser anbudsgivaren och dennes resursmässiga förmåga att fullgöra efterfrågade tjänster. Vidare är det fråga om formella krav avseende fullgörande av skattskyldighet m.m. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas för att anbudsgivaren ska kunna väljas till leverantör. 4. Kravspecifikationen I Bilaga 3 återfinns kraven på och villkoren för utförandet av efterfrågade tjänster. Av bilagan framgår vilka krav som är obligatoriska och vilka krav som anbudsgivaren kan välja att uppfylla (bör-krav). 5. Utvärdering Utvärdering sker enligt utvärderingskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen beskrivs närmare i Bilaga Avtalsvillkor I Bilaga 5 återfinns de avtalsvillkor som ska gälla mellan Kommunen och vald leverantör. Avtalsvillkoren är obligatoriska, d.v.s. de måste accepteras av anbudsgivaren för att denne ska kunna väljas till leverantör.

7 7 Bilaga 1 NULÄGE OCH UPPHANDLINGENS OMFATTNING 1. Rättslig ram och befintliga beslut Västra Götandsregionen (Västra Götalandsregionen) och Kommunen är skyldiga att följa de grundläggande reglerna och principerna i kommunallagen. Som grundläggande förutsättning gäller att Västra Götalandsregionen och Kommunen får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till dess område eller medlemmar. Utbyggnaden av nät för bredbandskommunikation är av väsentligt intresse för Västra Götalandsregionen och Kommunen, dessas invånare och näringsliv. Utifrån gällande kommunalrättsliga regler bedöms stöd för utbyggnad av bredband ligga inom ramen för Västra Götalandsregionen:s och Kommunens juridiska kompetens. Västra Götalandsregionen har genom beslut av Regionala utvecklingsnämnden den 15 september 2009 och 4 maj 2010 avsatt medel för utbyggnad av bredband för åren Västra Götalandsregionen kommer att fatta ytterligare beslut avseende åren Kommuner inom Västra Götalandsregionen kan ansöka om erhållande av regionala bidrag för utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har för egen och relevanta kommuners räkning ingivit ansökan till EU-kommissionen om godkännande av planerad offentlig finansiering av bredbandsutbyggnaden. Kommunen har den beslutat genomföra bredbandsutbyggnad (inkluderande beslut om finansiering) i enlighet med villkoren och principerna enligt godkännandet från EU-kommissionen, Västra Götalandsregionen:s riktlinjer för bredbandsstöd och strategi för IT-infrastruktur, samt villkoren och principerna i EU-kommissionens riktlinjer för bredbandsutbyggnad. 2. Finansiering Kommunen har den beviljats regionalt bidrag från Västra Götalandsregionen för genomförande av aktuell utbyggnad. Den offentliga

8 8 finansieringen uppgår till en total summa om kr varvid Kommunen svarar för 50 % och Västra Götalandsregionen för 50 %. Utbetalning av beviljat stöd kommer att ske på det sätt och enligt de villkor som framgår av avtalsvillkoren i Bilaga Befintligt nät och nuläge avseende bredband 3.1 Inledning Alla verksamheter och med några undantag så har alla hushåll i Dals-Eds kommun tillgång till Internet. Dock är bandbredden kraftigt begränsad i delar av kommunen. I vissa fall är det en radiolänksansluten telestation som via ett gammalt kopparnät fördelar internetkapacitet till fastigheterna. I vissa delar av kommunen där fiberanslutningen av telestationen blev för dyr så har vi fortfarande kvar radiomaster som sprider datatrafik med upp till 2 Mbit/s. 3.2 Dals-Eds kommuns befolkning och dess geografiska fördelning Dals-Eds kommun har strax under innevånare och befolkningen är spridd över i stort sett hela kommunens yta. Kommunens totala landareal är 728 km 2. Befolkningstätheten är cirka 6,5 innevånare per km 2. Dryga 60% av kommunens befolkning bor i kommunens huvudort Ed. De övriga ca 40% är spridda över kommunens yta.

9 9 Figur 1. Dals-Eds kommuns befolkning Källa: VGR Ubit Varje färgad ruta representerar en kvadrat med sidan 250 m. 3.3 Befintlig IT-infrastruktur Dals-Eds kommun har i flera etapper varit med och upphandlat publikt bredband. Det har handlat om att med bidrag både från staten och EU få maximal täckning för kommunens medborgare och företag. Strategin har varit

10 10 att på olika sätt ansluta telestationer och därifrån använda ADSL-teknik för att nå ut till fastigheterna. I kommunen finns 12 telestationer. En telestation, Loviseholm, föll på Tanums kommun att upprusta med ADSL. På grund av geografiska läget och storlek för vissa telestationer så saknar flera telestationer idag fiberanslutning. Det handlar om 5 telestationer som inte är anslutna med fiber: Dals-Högen, Håbol, Mon, Risane och Vångsjö. Vid senaste kommunala bredbandssatsningen saknade även Rölanda fiberanslutning men den anslöts senare av Telia. När det gäller Håbol och Rölanda så har det placerats radiomaster i området och tekniken levererar upp till 2 Mbit/s. Gesäters telestation är radiolänksansluten och kan distribuera upp till 2 Mbit/s till sina kunder. 5 av våra telestationer är fiberanslutna och dessa är: Dals-Böle, Nössemark, Rävmarken, Rölanda och Töftedal. Den tillgängliga bandbredden som är tillgänglig i dessa telestationerna är upp till 24 Mbit/s. Bandbredden kan vara betydligt lägre än de angivna siffrorna beroende på kvaliteten och längden på kopparförbindelsen mellan telestation och kund Trådbaserade nät i Dals-Eds kommun Det kopparbaserade accessnätet i Dals-Eds kommun ägs av Telia/Skanova, som även äger övrig infrastruktur för fast telefoni i kommunen. Det finns inget stadsnät i Dals-Eds kommun. I Eds tätort och till alla, förutom några små verksamhetsställen, så äger kommunen fiber för den egna verksamheten. Trafikverket äger fiber utefter järnvägen i Dals-Eds kommun Telia/Skanova Telia/Skanova har fiberanslutit telestationerna i Ed, Rölanda och Nössemark. Rakt genom kommunen går också en av företagets fiber för redundans som sammanbinder Norge med mellersta Sverige Övriga nätägare Det finns ytterligare en fiberägare i Dals-Eds kommun och det är Quadracom. Tillsammans med övriga Dalslandskommuner hyr vi det sk Dalslandsnätet som sammanbinder alla kommun-huvudorter i Dalsland. Sedan i april 2012 har vi en fiberring i Dalslandsnätet vilket har höjt säkerheten rejält. Quadracom äger också ett fiberpar i Telia/Skanovas redundansfiber som går rakt genom kommunen. Detta fiberpar används till att fiberansluta telestationerna i Dals-Böle, Rävmarken och Nössemark Trådlösa nät i kommunen Ingen aktör på marknaden har WiFi-noder i Dals-Eds kommun. Mobilnäten (med operatörerna Tele2, Telenor och Telia) ger täckning för datakommunikation via respektive företags 2G- och 3G-nät. Täckning redovisas på respektive operatörs hemsida. Alla operatörer har problem i delar av kommunen pga det kuperade landskapet. Operatörerna genomför för närvarande en utbyggnad med 4G-teknik. I områden där 4G-näten byggs ut

11 11 kommer, åtminstone vissa operatörer, även att förbättra täckningen för 2G. Förhoppningsvis kommer den nya tekniken att innebära högre yttäckning än innan 4G-utbyggnaden. 4. Upphandlingens omfattning Kommunen planerar att anlägga fiber som ska göra det möjligt för boende i Kommunen att ta del av modern it-infrastruktur. I många delar av Kommunen saknas det idag möjlighet att kunna beställa bredband med bra kapacitet så denna satsning är viktig för Kommunen. I aktuellt område finns det endast en operatör som har fiber och den går via telefonväxeln Dals-Böle. Det är dock omöjligt att kunna köpa kapacitet i denna kabel så behovet får täckas på annat sätt. Fibersträckningen i detta förfrågningsunderlag går mellan två områden som är vita fläckar, Gesäter och Vassända, och kommer därför att vara mycket viktig i vår helhetslösning för Kommunen.

12 12 Bilaga 2 KVALIFICERINGSKRAV 1. Obligatorisk uteslutning Kommunen kommer att utesluta en anbudsgivare om denne eller företrädaren för anbudsgivaren är dömd för sådan brottslighet som anges i 10 kap 1 LOU, såvida inte särskilda skäl föreligger för att underlåta uteslutning. 2. Krav på registrering, skatter, avgifter m.m. Anbudsgivare kan komma att uteslutas från vidare deltagande i en upphandling om anbudsgivaren eller företrädare för denne är föremål för omständighet som anges i 10 kap 2 LOU (t.ex. om anbudsgivaren är i konkurs, likvidation eller inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter). Till styrkande av att anbudsgivare inte är föremål för förhållanden enligt ovan ska anbudsgivare till anbudet bifoga: 1) Registreringsbevis för anbudsgivaren 2) Sanningsförsäkran, Bilaga 6. Intygen får inte vara äldre än tre månader räknat från utgången av anbudstiden. Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svenskt registreringsbevis från Bolagsverket. Nystartade juridiska personer eller juridiska personer under bildande ska senast vid avtalstecknandet kunna visa upp registreringsbevis (förutsatt registrering av den juridiska personen kan göras, d.v.s. att det finns möjlighet till registrering). Som bevis vid anbudsgivningen ska en plan för etablering av den juridiska personen bifogas. Senast vid avtalstecknande ska den juridiska personen vara bildad och i förekommande fall registrerad. Kommunen kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Sådan kontroll kommer även att omfatta eventuellt åberopad underentreprenör. I det fall underentreprenör avses användas i uppdraget skall anbudsgivaren i anbudet intyga att förhållanden enligt 10 kap 1-2 LOU inte föreligger avseende underentreprenören. Detta kan göras genom att undertecknar och till anbudet bifogar blanketten Sanningsförsäkran, Bilaga 6.

13 13 3. Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god ekonomisk ställning som innebär att anbudsgivaren kan förväntas leverera efterfrågad leverans av stomnät. Prövningen av kravet på ekonomisk ställning kommer att göras enligt följande. Inför tilldelningsbeslutet, d.v.s. efter det att Kommunen bedömt och värderat anbuden kommer den eller de anbudsgivare med vilka Kommunen avser att teckna avtal kontrolleras med avseende på kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare ska därför, innan kontrakt tilldelas, kunna förse Kommunen med handlingar och information som visar att anbudsgivaren uppfyller de angivna nivåerna eller oberoende härav kan sägas ha en ekonomisk stabilitet som motsvarar kravet. Sådana handlingar kan t.ex. vara: - senast fastställd årsredovisning, - av revisor vidimerat bokslut, - finansiella garantier från tredje part eller, - av revisor vidimerad affärsplan med plan för verksamhetens finansiering. Utländska anbudsgivare ska kunna ge in motsvarande typ av handlingar. 4. Tekniska resurser och erfarenhet Anbudsgivaren ska; - ha de personalmässiga resurser som krävs för att genomföra uppdraget, - ha den utrustning som kan komma att krävas för genomförande av uppdraget och, - om anbudsgivaren tidigare utfört motsvarande uppdrag, erfarenhet av minst 1 motsvarande typ av uppdrag. Anbudsgivaren ska styrka att denne innehar tillräckliga resurser och erfarenhet genom att i anbudet: - beskriva sin organisation med avseende på personal och utrustning - redovisa minst 1 referensuppdrag med uppgift om kontaktperson (namn, adress). Bedömningen av om anbudsgivaren har tillräckliga tekniska resurser görs i förhållande till beskrivningen i Bilaga 1 av det aktuella uppdragets omfattning. För det fall anbudsgivaren är nybildad eller inte har utfört motsvarande uppdrag tidigare, ska anbudsgivaren ändå anses ha tillräckliga tekniska resurser om det av beskrivningen av anbudet framgår att anbudsgivaren i förhållande till uppdragets omfattning kan förväntas utföra uppdraget i enlighet med villkoren i upphandlingen. I det fall anbudsgivaren avser att nyttja resurser via underentreprenör ska anbudsgivaren (förutom redovisning enligt ovan) på begäran av Kommunen kunna uppvisa

14 dokumentation som styrker att anbudsgivaren kommer att ha tillgång till resurserna när uppdraget startar (t.ex. avtal mellan anbudsgivare och underentreprenör). Dokumentationen ska kunna uppvisas i samband med anbudets avgivande. 14

15 15 Bilaga 3 KRAVSPECIFIKATION 1. Inledning Denna bilaga innehåller kraven på själva de tjänster som Kommunen efterfrågar och som ska utföras av vald leverantör. Kraven är indelade i obligatoriska krav och frivilliga krav, s.k. bör-krav. För att kunna bli antagen som leverantör måste anbudsgivaren uppfylla samtliga obligatoriska krav. Föreligger det brist avseende uppfyllelsen av något av de obligatoriska kraven kan komplettering eller rättelse endast ske om detta kan göras utan risk för åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Svaren på nedanstående krav kan lämnas i svarsblankett, Bilaga Obligatoriska krav 2.1 Struktur och lokalisering Området som denna upphandling avser har idag en fiberansluten telestation men kopparnätet har sina begränsningar i kvalité och avstånd mellan kund och telestation. Den fibersträckning som nu upphandlas kommer att sammanbinda sk vita fläckar i kommunen och därmed öka möjligheten till goda kommunikationsmöjligheter för många kommuninnevånare i kommunen. a) Vald leverantör ska nyanlägga fibernät som utgår från ett befintligt bredbandsnät som är anslutet till ett nationellt stomnät och har avlämningspunkter på följande platser: Dals-Böles telestation sammanbinda nätet mot Håbols fiberförening enligt nedanstående karta för att kunna ansluta de vita fläckarna längre norrut. Punkten är markerad med gul fyrkant på kartan. b) Anbudet ska till varje fiberavlämningspunkt omfatta: Kanalisation som ger minst tre (3) operatörer tillgång till fiberkapacitet. Fiberoptisk kabel med 24 fiber. Av dessa skall 8 kontakteras för Kommunens räkning.

16 Operatörsneutralitet Av vald leverantör installerade fibernät ska vara öppna och operatörsneutrala. Centrala knutpunkter och teknikbodar ska vara tillgängliga och dimensionerade för att ansluta de nätägare och tjänsteleverantörer som så önskar. Vald leverantör är således skyldig att på likvärdiga och skäliga villkor upplåta svart fiber och kanalisation till var och en som begär detta. 2.3 Standards Fibernäten ska vara utformade så att de uppfyller Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer för Robusta nät eller motsvarande branschstandard.

17 Överföringskapacitet Fibernäten ska ha möjlighet till så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med vid varje tidpunkt hög teknisk kvalitet av realtids, multimedia- och strömmande-tjänster i HD-kvalitet kan ske. Installation av elektronik med 1 Gbit/s portar skall kunna göras i fiberavlämningspunkten av en operatör utan att riskera kapacitetsbrist i anbudsgivarens stamnätskoppling. Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa offererad teknik för överföringskapacitet. 2.5 Prissättning Vald leverantör ska gentemot lokalnätsoperatörer, fiberföreningar och tjänsteleverantörer etc. tillämpa en skälig, rättvis och enhetlig prissättning baserad på kostnaderna för prestationen som är jämförbar med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. Vid bedömning av skäligheten ska även hänsyn tas till det regionala och kommunala stöd som utgått för nätet. Prissättningen ska göras så att priset på grundläggande elektroniska kommunikationstjänster, såsom internetaccess, blir avståndsoberoende. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva sin modell för prissättning i grossistledet. Denna modell kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga Teknikneutralitet teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud kunna ange att alla accesstekniker kan anslutas till de avlämningspunkter etablerade med fiberteknik som anbudsgivaren erbjuder i syfte att göra det möjligt för bredbandsoperatörer i detaljistledet samt kunder att välja olika accessteknik. 2.7 Teknisk kvalitet Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva den tekniska kvaliteten i fiberavlämningspunkterna med avseende på bl.a. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. Teknikneutralitet och teknisk kvalitet ingår som ett moment i utvärderingen, se Bilaga Andel offentlig finansiering egen insats Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa den andel finansiering som anbudsgivaren själv står för och den andel offentlig finansiering som anbudsgivaren begär i det fall anbudsgivaren väljs till leverantör. Andelen offentlig finansiering kommer att bli föremål för utvärdering, se Bilaga 4.

18 Projektplan och investeringstid a) Investeringen (utbyggnaden) ska genomföras inom en tid av 1 år från avtals ingående b) Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa en projektplan som visar att den planerade investeringen är trovärdig och sannolik till sin karaktär samt en tidplan som visar att investeringen kommer att genomföras inom 1 år från denna upphandlings avslutande Sammanbindning av nät Vald leverantör ska tillse att det bredbandsnät som anläggs/uppgraderas sammanbinds med nationellt stomnät. Bredbandsnätet ska också vara möjligt att sammanbinda med angränsande kommuner och/eller fiberföreningar Nyttjande av befintligt nät/kanalisation Anbudsgivare ska redovisa i vilken utsträckning anbudsgivaren avser att nyttja befintlig infrastruktur i form av kanalisation. De åtaganden som anbudsgivaren gör avseende nyttjandet av befintlig kanalisation kommer att ingå som en del i utvärderingen, se Bilaga Skall krav Då en mycket stor del av utbyggnaden av optisk fiber på landsbygden genomförs med offentliga stödmedel bör den av kommunen vald leverantör medverka till att: Alla fastigheter med fastboende inom Östra Rölandas fiberområde har blivit erbjudna möjligheten att ansluta sin fastighet till det optiska fibernätet där så är möjligt. Alla senare tillkommande fastigheter i det optiska fibernätet inom Östra Rölandas fiberområde kommer att anslutas under skäliga villkor.

19 19 Bilaga 4 UTVÄRDERING 1. Inledning Upphandlingen sker med utgångspunkt att anta det anbud som utifrån nedanstående kriterier är det mest fördelaktiga. Givetvis ska alla krav och standards som specificerats i detta underlag vara uppfyllda. 2. Utvärderingskriterier 2.1 Minsta stödbehov Den anbudsgivare som begär lägst andel offentlig finansiering kommer att erhålla högst poäng. 2.2 Teknikneutralitet Valfriheten med avseende på vilka accesstekniker som kan anslutas till avlämningspunkterna kommer att utvärderas. Ju mer flexibel avlämningspunkterna är med hänsyn till vilka accesstekniker som kan anslutas desto högre kommer ett anbud att värderas. Teknikbodens tillgänglighet för olika slags accessnät inklusive trådlösa accesstekniker kommer att utvärderas. 2.3 Grossistprissättning Anbudsgivare ska i enlighet med krav i kravspecifikationen i anbudet redovisa sin modell och tillämpning av denna avseende prissättning gentemot grossister. Den av anbudsgivaren redovisade modellen kommer att utvärderas med avseende på: - tydligheten och transparensen gentemot grossistmarknaden, - enkelheten i uträkning av priser och, - prismodellens jämförbarhet med den genomsnittliga offentliggjorda prissättningen i andra mer konkurrensutsatta områden i Sverige eller EU. 2.4 Kvalitet i offererade fiberavlämningspunkter Anbuden kommer att bedömas utifrån den tekniska kvaliteten i offererade fiberavlämningspunkter, såsom ex. nätredundans, skalskydd, avbrottsfri kraft och dokumentationskoncept. 2.5 Nyttjandegrad Av anbudsgivare angiven grad av nyttjande av eventuellt befintlig kanalisation kommer att utvärderas.

20 Bilaga 5 Avtalsvillkor AVSEENDE ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT INOM DALS-EDS KOMMUN AVTALSPARTER: Beställare: Dals-Eds kommun Bredbandsoperatör: Leverantören

21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Definitioner Avtalshandlingar och tolkningsregler Uppdraget Bredbandsoperatörens skyldigheter och åtaganden beträffande etableringen av bredbandsnäten Allmänt om etableringen av bredbandsnäten Färdigställande av bredbandsnäten Godkännande av bredbandsnäten Försening med färdigställande bredbandsnäten Bredbandsoperatörens åtaganden och skyldigheter beträffande tillhandahållandet av bredbandsnäten Ersättning Återbetalning av VGR-bredbandsstöd vid lönsamhet från Bredbandsnäten som överstiger genomsnittlig lönsamhetsnivå Redovisning och revision Parternas samverkan under Avtalstiden Ansvar och ansvarsbegränsningar Force majeure Avtalstid Förtida upphörande samt effekter därav Rubriker Meddelanden Överlåtelse Ändringar och tillägg Bestämmelses ogiltighet Tillämplig lag och tvister...14

22 AVTAL Detta avtal har denna dag träffats mellan (1) Dals-Eds kommun, organisationsnummer , ( Kommunen ); och (2) [ ], org nr [ ], ( Bredbandsoperatören ). 1 Bakgrund 1.1 Kommunerna och VGR har beslutat att gemensamt verka för att säkerställa att det realiseras en god bredbandsinfrastruktur i hela Västra Götalandsregionen, bl. a. genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av VGR-bredbandsstödet för etableringen av, eller uppgraderingen till, fibersträckor med avlämningspunkter till vissa specifika områden i regionen som antingen saknar grundläggande bredband (s.k. vita områden) eller har grundläggande bredband men med begränsad kapacitet, bland annat områden som ligger mittemellan befintliga fiberstråk och fiberanslutna telestationer (s.k. grå områden). Samtliga identifierade områden saknar nästa generations bredband. Kommunen och VGR h a r gjort bedömningen att bredband enligt ovan inte kommer att etableras i aktuella områden på marknadsmässiga grunder inom de närmsta 3-5 åren. 1.2 Efter det att VGR har anmält sitt föreslagna stödprogram (VGRbredbandsstödet) har EU-kommissionen genom ett beslut daterat godkänt att VGR och Kommunerna lämnar ekonomiskt stöd i form av VGRbredbandsstödet för utbyggnaden av bredband i regionen enligt ovan. 1.3 Stöd enligt VGR-bredbandsstödet lämnas endast till etablering, eller uppgradering, av s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) i ovan angivna områden. Det är därefter upp till marknaden, såsom nätoperatören eller slutkunderna (t ex genom s.k. fiberföreningar), att tillse att slutkunderna genom olika typer av accesser från avlämningspunkterna kan anslutas till bredbandsnäten. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras. 1.4 Kommunen och VGR har fastställt de områden i D a l s - E d s kommun som uppfyller kraven för erhållande av VGR-bredbandsstödet. 1.5 VGR, genom VGR:s utvecklingssekretariat, har den RUN beviljat Kommunens ansökan om att medel enligt VGRbredbandsstödet ska beviljas till etableringen av de i Bilaga 2 specificerade fibersträckorna till angivna avlämningspunkter i Dals-Eds kommun ( Bredbandsnäten ). Inför Kommunens ansökan gjorde Kommunen även en marknadsanalys som fortsatt gav vid handen att bredband inte på marknadsmässiga grunder kommer att etableras i de aktuella områdena inom en period om minst tre år. 1.6 VGR och Kommunen har beviljat stöd enligt VGR-bredbandsstödet för etableringen av Bredbandsnäten i kommunen med högst kronor, varav kronor från VGR och kronor från Kommunen. 1.7 Kommunen har i anledning av vad som angivits ovan initierat Upphandlingen. Upphandlingen har avslutats genom ett tilldelningsbeslut den varigenom Bredbandsoperatören erhöll uppdraget. 3

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT I BRO-HALLINDEN

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT I BRO-HALLINDEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV BREDBANDSNÄT I BRO-HALLINDEN Anbud skall vara kommunen tillhanda senast 2014-03-28 Välkomna att lämna ert anbud 1.

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE UPPHANDLING AV KOMMUNI- KATIONOPERATÖR INKLUSIVE DRIFT OCH UNDERHÅLL FÖR TORSVI FIBERS BREDBANDSNÄT.

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE UPPHANDLING AV KOMMUNI- KATIONOPERATÖR INKLUSIVE DRIFT OCH UNDERHÅLL FÖR TORSVI FIBERS BREDBANDSNÄT. ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE UPPHANDLING AV KOMMUNI- KATIONOPERATÖR INKLUSIVE DRIFT OCH UNDERHÅLL FÖR TORSVI FIBERS BREDBANDSNÄT. 1 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Anbudsiformation... 3 2.1 Beställare... 3 2.2 Kontaktperson...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner Fördelning av regionalt bredbandsstöd Sida 1 (10) Västra Götalandsregionens Bredbandstöd Riktlinjer för sökande kommuner 2013-05-01 Bredbandssamverkan i Västra Götaland Fördelning av regionalt bredbandsstöd

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner

Västra Götalandsregionens Bredbandstöd. Riktlinjer för sökande kommuner Fördelning av regionalt bredbandsstöd Sida 1 (10) Västra Götalandsregionens Bredbandstöd Riktlinjer för sökande kommuner 2014-11-18 Bredbandssamverkan i Västra Götaland Fördelning av regionalt bredbandsstöd

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten). Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar.

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer