Kommunikationsverket Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2"

Transkript

1 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015

2 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

3 Innehåll Förord Utveckling av teleföretagens inkomster och investeringar Utveckling av omsättningen Intäkter per konsumentabonnemang (ARPU) Investeringar Utveckling av priserna på fasta bredbandsabonnemang och hyrorna för accessnät Priserna på fasta bredbands-abonnemang har sjunkit de senaste åren Utveckling av hyrorna och marknaden för accessnät Finländarnas sätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Mer än 90 procent av finländarna har redan nätabonnemang Allt mångsidigare användning av mobiltelefoner Utveckling av användningen av audiovisuella tjänster Audiovisuella innehåll ses allt oftare på via internet Ljud- och textningsskyldighet i televisionsprogram Utveckling av frekvensanvändningen Ändringar i tv-sändningsfrekvenser Kommunikationsverket har beviljat de första långvariga programkoncessionerna Tjänsten Taajuustalkoot (frekvenstalko) eliminerar störningar som 4G-näten förorsakar i det markbundna tv-nätet Föremål och orsaker till radiostörningar På maritima radiofrekvenser Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 3

4 6 Funktionen i kommunikationsnät och observationer av skadliga program Världens renaste kommunikationsnät finns i Finland Endast ett fåtal fel i kommunikationsnät under början av Allvarliga observationer i HAVARO-systemet Kommunikationsverket deltar i ett nytt identifieringsprojekt Utveckling av postmarknaden Antalet brevförsändelser minskade med hela 10 procent Växande näthandel bidrar till ökad paketvolym Figurer Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 4

5 Förord Internet är en del av vardagen nästan för oss alla. Det är första gången mobila bredbandsabonnemang används av mer än 90 procent av finländarna. Denna historiskt sett stora siffra samt flera andra data om tjänsteanvändarnas vanor och förändringarna av vanorna framgår av Kommunikationsverkets senaste och samtidigt andra översikt över kommunikationssektorn Förändringarna i kommunikationssektorn och användarnas erfarenheter ska beaktas även när kommande regler tas fram. Europeiska kommissionen har inlett en omarbetning av EU-lagstiftningen i syfte att skapa en gemensam digital inre marknad efter När man utvecklar och påverkar lagstiftningen ska man dryfta vilken typ av digital värld vi vill vara och leva i, vilka väggar vi som använder digitala tjänster stöter på och på vilket sätt det går mest effektivt att bryta upp dessa väggar. Svaret är inte alltid en ännu striktare reglering. Det är klart att användarna vill ha och behöver välfungerande nätförbindelser och att alla ska ha rätt till bredband. Konsumentundersökningar och deras resultat påverkar framtida lösningar och även de val som görs i anslutning till regleringen. Därför är det viktigt att ta upp de slutledningar som dras om konsumenternas vanor i offentlig debatt. Vid omarbetningen av EU-lagstiftningen ska man inte glömma att syftet med de regler som träder i kraft tidigast om drygt fem år inte ska vara att lösa de nutida utan de framtida problemen. Annars bereder man artiklar och paragrafer som redan när de kommer till är föråldrade och inte är till hjälp i de följande årtiondenas utmaningar. de regleringsmetoder och -processer som fastställs i de nuvarande direktiven granskas på ett kritiskt sätt och omarbetningen av EU-lagstiftningen ska i allmänhet leda till avreglering: man ska lita på allmänna regler för konsumentskydd och tillämpa allmän konkurrensövervakning som huvudregel i stället för särskilda bestämmelser. Samtidigt ska man dock inte glömma att framtiden inte ännu är denna dag. Innan någon avreglering kan ske måste vi lösa dagens problem med metoder som är tillgängliga nu. Kommunikationsverket gör sitt bästa för att alla finländare ska ha tillgång till säkra, välfungerande och förmånliga nätabonnemang. Som användare gynnas vi mest när vi har friheten att välja av vem vi vill köpa tjänster. I denna översikt över kommunikationssektorn behandlar vi resultaten av en konsumentundersökning samt bland annat inkomst- och investeringsuppgifter för marknaden för elektronisk kommunikation, aktuella frågor som gäller frekvenser och förändringar på postmarknaden. Nästa översikt publiceras redan i höst. Med önskan om soliga läsestunder var du än tillbringar sommardagarna förhoppningsvis med bra nätförbindelser! Helsingfors den 8 juli 2015 Marja Lehtimäki Biträdande direktör Marknader Kommunikationsverket För att de finländska användarna också i framtiden ska ha tillgång till många olika välfungerande och förmånliga kommunikationstjänster, behövs det flera tjänsteproducenter, det vill säga konkurrerande utbud, på marknaden. Enligt Kommunikationsverket uppstår konkurrensen om fasta nät inte av sig självt, utan tillträdet till nätet behöver regleras även framöver. Däremot ska Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 5

6 1 Utveckling av teleföretagens inkomster och investeringar Kommunikationsverket samlade in uppgifter om intäkter och investeringar inom telebranschen 2014 av en större grupp av företag än tidigare i och med att datainsamlingen omfattade även nya företag. Medan statistiken 2013 innehöll uppgifter om cirka 60 företag, omfattade den 2014 upp till närmare 80 aktörer inom telebranschen. Datainsamlingen omfattar nu särskilt aktörer i fasta nät med mindre antal abonnemang, såsom andelslag som organiserar byggandet av fiberoptiska förbindelser i glesbygder. På så sätt är bilden av investeringarna i det fasta nätet nu än mer omfattande. Uppgifterna kan uppskattas omfatta mer än 99 procent av kommunikationssektorn, räknat i antal abonnemang, och därmed ger den en utförlig bild av den ekonomiska utvecklingen i sektorn. För att utvecklingen 2014 ska kunna utvärderas på ett konsekvent sätt, ingår de nya företagen ännu inte i de totala siffrorna för 2014, fastän deras antal lyfts fram separat. 1.1 Utveckling av omsättningen År 2014 var den sammanlagda omsättningen för de teleföretag som är verksamma i Finland cirka 4,6 miljarder euro. Beloppet är ungefär 2 procent mindre jämfört med Därutöver uppgick omsättningen för de nya företag som för första gången omfattades av datainsamling till cirka 80 miljoner euro, vilket var knappt 2 procent av den totala omsättningen för telebranschen. Televerksamhetens andel av omsättningen utgjorde cirka 74 procent, en nästan lika stor andel som År 2014 minskade omsättningen med 3 procent jämfört med året innan. En orsak är att intäkterna av det fasta nätet minskade med 9 procent och intäkterna av mobilnätet med 2 procent. Mobilnätets andel av den totala omsättningen utgjorde över 54 procent Det fasta nätet utgör 35 procent av omsättningen för televerksamheten. Med avvikelse från målgruppskommunikationen har intäkterna av tvverksamheten ökat. År 2014 stod tvoch radioverksamheten för över 10 procent av den totala omsättningen och de senaste åren har andelen ökat med mer än en tiondedel per år. Den snabba ökningen har särskilt påverkats av att antalet IPTV-abonnemang ökat snabbt. IPTV-abonnemang är i huvudsak abonnemang som liknar kabel-tvabonnemang och som är avsedda för mottagning av tv-sändningar via en internetförbindelse. Under 2014 ökade antalet IPTV-abonnemang med och jämfört med slutet av 2011 har antalet till och med fördubblats. Total omsättning Förändring Teleföretagens sammanlagda omsättning % Televerksamhet % Intäkter av mobilnätet % Intäkter av det fasta nätet % Intäkter av tv- och radioverksamhet % Övrig affärsverksamhet % Figur 1 Teleföretagens omsättning Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 6

7 Verksamheten i mobilnätet och det fasta nätet kan vidare delas in i detaljisttjänster och grossisttjänster. Med detaljisttjänster avses teletjänster som säljs till konsumenter, företag och organisationer, till exempel samtalstjänster och bredbandstjänster. Med grossisttjänster avses i sin tur tjänster som ett företag säljer till ett annat företag och som sedan används för att tillhandahålla andra teletjänster. 10 % 10 % 44 % 29 % 7 % År 2014 minskade omsättningen för detaljisttjänsterna med 3 procent och var sammanlagt cirka 2,5 miljarder euro. Tjänsterna i mobilnätet står för 60 procent och tjänsterna i det fasta nätet för cirka 40 procent av omsättningen för detaljisttjänsterna. I det fasta nätet står dataöverföringstjänster för merparten av slutkundsintäkterna. I mobiltelefontjänster utgör samtals- och kommunikationstjänster ännu mer än hälften av slutkundsintäkterna, men andelen har minskat årligen samtidigt som data-överföringstjänsterna i mobilnätet har ökat i betydelse. Detaljisttjänster i det fasta nätet Grossisttjänster i det fasta nätet Detaljisttjänster i mobilnätet Grossisttjänster i mobilnätet Tv- och radioverksamhet Figur 2 Fördelning av televerksamhetens omsättning per tjänst euro Detaljisttjänster i det fasta nätet Grossisttjänster i det fasta nätet Detaljisttjänster i mobilnätet Grossisttjänster i mobilnätet Figur 3 Slutkunds- och grossistintäkter av verksamhet i det fasta nätet och mobilnätet Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 7

8 Omsättningen för grossisttjänsterna har minskat i jämn takt de senaste åren. Omsättningen för grossisttjänsterna var närmare 600 miljoner euro 2014 och minskade med cirka 10 procen jämfört med Det är anmärk ningsvärt att den minskade omsättningen för mobilnätet helt kan förklaras med minskade grossistintäkter, eftersom slutkundsintäkterna har ökat något. Däremot har intäkterna av det fasta nätet minskat betydligt just på detaljistmarknaden, där en del av förlusten eventuellt har kunnat ersättas med intäkter av tv-tjänster. På telemarknaden i Finland är Elisa, TeliaSonera och DNA de klart största aktörerna. År 2014 utgjorde deras sammanlagda omsättning så gott som hela omsättningen för mobilnätet. I det fasta nätet stod dessa tre aktörer sammanlagt för cirka fyra femte-delar och drygt två tredjedelar av omsättningen för tv- och radioverksamheten. Utöver de stora företagen finns det i Finland 24 regionala teleföretag som är allierade i Finnet-gruppen samt en del andra fristående teleföretag. Totalt sett är TeliaSonera med en andel om 35 procent den största aktören och skill-naden till den näst största aktören, Elisa, är 2 procent. DNA är den tredje största ak-tören med en andel om 21 procent av televerksamheten och de övriga aktörerna, in-begripet Finnetgruppen, står sammanlagt för 11 procent av marknaden. 1.2 Intäkter per konsumentabonnemang (ARPU) Genom att förena intäktsuppgifterna och antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in år 2014 kan man beräkna det genomsnittliga intäktsflödet per hushållskund till teleföretaget under ett år (average revenue per user, ARPU). Denna översikt beaktar alla de närmare 80 företag i telebranschen som omfattades av insamling av intäktsuppgifter för Eftersom uppgifter om antalet abonnemang i dessa företag ingår i Kommunikationsverkets marknadsstatistik, är det ändamålsenligt att också beakta dessa företags intäkter vid ARPUberäkningen. 21 % 11 % 35 % Eftersom användningen av olika slags abonnemang varierar finns det skäl att granska ARPU enligt typ av abonnemang. Det ska beaktas att abonnemang i det fasta nätet ofta används av hela hushållet medan mobilabonnemang är personliga och ofta har endast en användare. 33 % TeliaSonera Elisa DNA Övriga Figur 4 Marknadsandelar beräknade på televerksamhetens omsättning 2014 Abonnemang i det fasta nätet kan indelas i bredbandsabonnemang och taltelefoniabonnemang. För mobilabonnemang är det däremot inte så entydigt. Trots att det för mobilnätet finns abonnemang som enbart är avsedda för taltelefoni eller dataöverföring, är det dock möjligt att använda båda tjänsterna med de flesta abonnemangen. Därför är det meningsfullt att mobilabon- Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 8

9 nemangen granskas som en helhet då man beräknar ARPU. Intäkten av mobilnätet per ett hushållsabonnemang uppgick till 140 euro ARPU var 203 euro för ett fast dataabonnemang och 217 euro för ett fast teleabonnemang. ARPU av det fasta nätet har minskat betydligt jämfört med tidigare år. Både i mobiltjänster och i telefonitjänster i det fasta nätet har intäkten per hushållskund till teleföretaget ökat något. För mobilnätet är orsaken till ökningen att utbudet av tjänster har ökat. I de intäktsuppgifter som samlats in från teleföretagen ingår inte skatteuppgifter. Därför ska skattens andel läggas på intäkterna för att det ska vara möjligt att räkna ut de priser som konsumenterna betalar i genomsnitt. En utförligare presentation av konsumentpriserna finns i nästa översikt. 1.3 Investeringar År 2014 uppgick de sammanlagda investeringarna för sektorn till cirka 600 miljoner euro. Investeringarna för televerksamheten, det vill säga det fasta nätet och mobilnätet samt tv- och radioverksamheten, stod för 525 miljoner euro av beloppet ovan. De minskade med cirka 7 procent jämfört med Omkring 45 procent av investeringarna för televerksamheten riktades till det fasta nätet respektive mobilnätet och återstoden, cirka 10 procent, till tv- och radioverksamheten. Bland investeringarna för televerksamheten minskade i synnerhet investeringarna i mobilnätet De totala investeringarna i mobilnätet uppgick till 235 miljoner euro, vilket var nästan en femtedel mindre än År 2013 fokuserade investeringarna på mobilnätet, vilket berodde på bland annat de riksomfattande mobiloperatörernas betydande investeringar i nya LTE-nät. Eftersom mer än 95 procent av finländarna bor inom täckningsområdet för 4G-nätet har investeringarna avtagit, åtminstone tillsvidare. Flera investeringar stöder både det fasta nätet och mobilnätet, vilket ska beaktas vid granskningen av deras ömsesidiga utveckling. Investeringarna i det fasta nätet uppgick till 235 miljoner euro 2014, vilket innebär en ökning på cirka 7 procent jämfört med året innan. Ökningen beror särskilt på insatserna i den nya fiberoptiska tekniken. År 2014 uppgick investeringarna i tvoch radioverksamheten till cirka 55 miljoner euro, vilket är en minskning på cirka 8 procent jämfört med året innan. Vid granskningen av investeringarna ska man inte glömma att siffrorna inte Förändring Investeringar totalt % Investeringar i televerksamheten totalt % Investeringar i det fasta telenätet % Investeringar i mobilnätet % Investeringar i tv- och radioverksamheten -8 % Övriga investeringar % Figur 5 Investeringar inom telebranschen Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 9

10 omfattar de nya aktörer inom telebranschen som för första gången deltagit i datainsamlingen. Dessa aktörers affärsverksamhet fokuserar fortfarande mycket kraftigt särskilt på investeringar i det fasta nätet, som utgjorde mer än 70 miljoner euro. Investeringsgrader Televerksamheten är investeringsintensiv och den teknologi som används i dag ersätts eller uppgraderas i snabb takt. Från samhällets synvinkel tryggar investeringarna i branschen ett konkurrenskraftigt utbud av teletjänster även i framtiden. Bland annat LTE-näten med ny teknik i mobilnätet och, när det gäller dataöverföringstjänster i det fasta nätet, byggandet av fiberoptiska förbindelser har krävt betydande investeringar de senaste åren. Investeringarnas andel av den totala omsättningen, det vill säga den totala investeringsgraden, var cirka 13 procent Jämfört med 2013 minskade den med en knapp procent. Investeringsgraden för televerksamheten, det vill säga investeringarna i televerksamheten i förhållande till intäkterna av televerksamheten, var 15,5 procent, vilket innebär en minskning på cirka 0,5 procentenheter. Investeringsgraden för det fasta nätet var så gott som 20 procent och förhöjningen jämfört med året innan var över 3 procen-tenheter. Investeringsgraden för mobilnätet var cirka 13 procent, över 2 procentenheter mindre än Investeringsgraden för tv- och radioverksamheten sjönk med närmare 5 procentenheter och var cirka 16 procent Om de nya företag som för första gången deltagit i datainsamlingen beaktas vid granskningen av investeringsgraden, uppvisar den totala investeringsgraden en liten förhöjning och för fasta nätet till och med en betydande förhöjning 25% 20% 15% 10% 5% 0% Total investeringsgrad i telebranschen Investeringsgraden för televerksamheten Investeringsgraden för det fasta telenätet Investeringsgraden för mobilnätet Figur 6 Investeringsgrad inom telebranschen Översikt över kommunikationssektorn 2/

11 2 Utveckling av priserna på fasta bredbandsabonnemang och hyrorna för accessnät De senaste åren har priserna på fasta bredbandsabonnemang utvecklats i en förmånligare riktning med tanke på konsumenterna. Våren 2015 fastställde Kommunikationsverket maximipriserna på accessnät för de fem största bolagen med betydande marknadsinflytande. Genom dessa beslut ålade Kommunikationsverket bolagen att sänka sina grossistpriser till en kostnadsorienterad nivå. 2.1 Priserna på fasta bredbandsabonnemang har sjunkit de senaste åren Kommunikationsverket samlar regelbundet in prisuppgifter från teleföretagens offentliga prislistor. Priserna i prislistorna ger en riktgivande bild av den verkliga prisnivån samt framför allt av dess allmänna utveckling. Med hjälp av dem är det möjligt att göra den mest tillförlitliga bedömningen av regionala skillnader och skillnaderna mellan olika hastighetsklasser. Priserna innefattar inte exempelvis erbjudanden. Inverkan av erbjudanden kan i sin tur bedömas utifrån uppgifter som samlas in genom konsumentundersökningar. Medan det genomsnittliga listpriset på fasta bredbandsabonnemang våren 2015 var euro per månad beroende på överföringshastighet, var den genomsnittliga månadsavgiften utifrån de frågor som hade ställts konsumenterna 26 euro under samma period enligt beräkningar. De senaste åren har listpriserna på fasta bredbandsabonnemang sjunkit i alla hastighetsklasser. Mest har priserna sjunkit för abonnemang med hastigheter på Mbit: deras priser sjönk Mbit/s 2-9,9 Mbit/s 10-29,9 Mbit/s 30-99,9 Mbit/s Figur 7 Listpriser på fasta bredbandsabonnemang Översikt över kommunikationssektorn 2/

12 med i genomsnitt 7 procent jämfört med året innan. Det finns regionala skillnader mellan priserna på bredbandsabonnemang, särskilt i långsammare överföringshastigheter. Deras genomsnittliga priser är i snitt något lägre i huvudstadsregionen än i det övriga landet. I snabba abonnemang på Mbit finns det däremot i praktiken inga regionala prisskillnader. Uppgifterna för 2015 samlades in i april och maj. 2.2 Utveckling av hyrorna och marknaden för accessnät I Finland är en stor del av fastigheterna anslutna till telenätet med enbart en fast förbindelse. Företagen kan genom att hyra sådana accessnät (abonnentförbindelser) av varandra exempelvis erbjuda konsumenterna abonnemang även utanför det egna nätet och på så sätt ge användarna ett större utbud av olika alternativ. På grossistmarknaden för hyrda accessnät har 24 teleföretag ett betydande marknadsinflytande (SMP). Av dessa har fem företag som är de mest betydande för marknaden, det vill säga Anvia Telecom Ab, DNA Ab, Elisa Abp, Lounea Oy och TeliaSonera Finland Oyj, ålagts skyldighet att hyra ut både accessnät med ledare av metall och accessnät av optisk fiber till kostnadsorienterade priser. De övriga SMPföretagen ska hyra ut accessnät på icke-diskriminerande villkor och till icke-diskrimierande priser. År 2014 gjorde Kommunikationsverket en utredning om prissättningen av produkter för accessnät i de fem största SMP-företagen. I oktober 2014 framförde Kommunikationsverket sin uppfattning om en kostnadsorienterad prisnivå på produkter för accessnät och principerna för analysen av priserna. Eftersom företagen inte på eget initiativ sänkte sina priser till den nivå som Kommunikationsverket hade föreslagit, vidtog Kommunikationsverket tillsynsåtgärder i ärendet. Medianmånadshyran för ett accessnät med ledare av metall steg med 2 procent från maj 2014 till maj 2015, då den var 12,85 euro per månad. Under samma period sjönk mediankopplingsavgiften med 4 procent till 100,39 euro. Månadsavgifterna varierar mellan 9,19 euro och 20,10 euro per månad och kopplingsavgifterna mellan 75 euro och 161,46 euro. Höjningen av medianpriserna på accessnät med ledare av metall beror på att två teleföretag hade höjt månadshyrorna för accessnät med 8 18 procent jämfört med priserna i maj Under översiktsperioden sänkte inget av företagen månadsavgifterna och ett företag sänkte kopplingsavgiften med 5 procent. Under samma period var medianmånadshyran för ett accessnät med en optisk fiber oförändrad, 140,00 euro per månad, och mediankopplingsavgiften steg med en procent till 282,50 euro. Månadsavgifterna varierar mellan 95 euro och 250 euro per månad och kopplingsavgifterna mellan 163 euro och 735 euro. I maj 2015 hade kopplingsavgifterna för accessnät med en optisk fiber sjunkit med 3 56 procent hos fem teleföretag jämfört med året innan. Fyra företag hade sänkt månadsavgifterna med procent. Under översiktsperioden höjdes månadsavgifterna för accessnät av optisk fiber av endast ett företag och höjningen var 37 procent. I april 2015 gav Kommunikationsverket beslut om maximipriserna på accessnät till de fem största SMP-bolagen. Genom dessa beslut ålade Kommunikationsverk et bolagen att sänka sina grossistpriser till en kostnadsorienterad nivå. Månadshyran för ett accessnät med ledare Översikt över kommunikationssektorn 2/

13 av metall får vara högst 10,70 euro, kopplingsavgiften 85 euro och kopplingsavgiften för en parallellförbindelse högst 57 euro. Månadshyran för ett accessnät av optisk fiber får vara högst 75,50 euro och kopplingsavgiften 131 euro. De fem största SMP-företagen väntas sänka priserna på accessnät med ledare av metall med i snitt 24 procent och priserna på accessnät av optisk fiber med i snitt 43 procent med anledning av besluten. På grund av bristerna i den kostnadsorienterade prissättningen finns det ännu större behov av att reglera priserna. Den nuvarande regleringen, som främst bygger på tillsyn i efterhand, är ineffektiv och tidskrävande eftersom Kommunikationsverket är tvunget att ifrågasätta teleföretagens priser från fall till fall. Företagen vill inte och har inte heller någon orsak att själva sätta priserna på en skälig nivå enligt kraven i lagen, och de drabbas inte av några påföljder när en oskälig prissättning konstateras i efterhand. De bristfälliga uppgifterna om företagens nät, som upptäcktes vid en tidigare prisövervakning, försvårar troligen även framöver övervakningen av prissättningen med de hittills tillämpade modellerna som bygger på teleföretagens uppgifter. I slutet av 2014 inledde Kommunikationsverket en förutredning för att undersöka hur Europeiska kommissionens rekommendation om ickediskriminering och kostnadsberäkningsmetoder lämpar sig för att bedöma om prissättningen på grossistmarknaden för tillträde till det fasta nätet är kostnadsorienterad eller inte, samt för att fastställa priset i Finland. Syftet med arbetet är att utreda vilken så kallad bottom up LRIC+prissättningsmodell som teoretiskt bygger på en effektiv aktörs kostnader bäst skulle lämpa sig på marknaden i Finland. LRIC-modellen, som blev möjlig i och med ikraftträdandet av informationssamhällsbalken, förväntas vara till stor hjälp i den framtida prisregleringen. Översikt över kommunikationssektorn 2/

14 3 Finländarnas sätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Våren 2015 lät Kommunikationsverket göra en årlig konsumentundersökning för att utreda finländarnas sätt att använda kommunikationstjänster. Enkäten genomfördes i form av telefonintervjuer i mars april och urvalet representerar åriga invånare i Fastlands- Finland. Enkäten besvarades av personer. Motsvarande undersökning genomfördes också våren 2014 och höstarna 2010 till Mer än 90 procent av finländarna har redan nätabonnemang Enligt undersökningen har hela 92 procent av finländarna internetabonnemang. De senaste åren har andelen ökat och jämfört med 2014 var ökningen 3 procentenheter. Så gott som alla under 54 år har internetförbindelse, medan en femtedel av personerna över 55 år saknar den. Endast några procent av finländarna saknar en mobiltelefon som används för samtal, och andelen är densamma i alla åldersgrupper. Fasta telefoner används av enbart 9 procent av finländarna. Främst används de av åringar, av vilka en femtedel fortfarande har fast telefon. Särskilt antalet mobila dataabonnemang, eller mobila bredband, har ökat de senaste åren. Hela 70 procent av finländarna har mobilt bredband. Jämfört med konsumentundersökningen 2014 hade mobilt bredband ökat med 6 procent fram till våren Jämfört med 2010 hade antalet fördubblats. Däremot har mer än 60 procent av hushållen haft fasta internetförbindelser under hela 2010-talet, och våren 2015 var andelen 64 procent. Andelen som innehar en fast nätförbindelse har ökat med 2 procentenheter per år. Detta stöds också av de uppgifter om antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in av teleföretagen och enligt vilka ökningen i antalet abonnemang är ungefär lika stor Fast bredband Fast och mobilt bredband Mobilt bredband Annan internetförbindelse eller kan inte säga % av deltagarna Figur 8 Finländarnas internetabonnemang Översikt över kommunikationssektorn 2/

15 90 80 % av de deltagare som har mobilt bredband Mobiltelefon som också används för samtal Stationär dator Bärbar dator Surfplatta Figur 9 Enheter med vilka finländarna använder mobilt bredband Allt fler finländare har därmed både ett fast och ett mobilt bredband i dag eftersom mer än 40 procent använder båda nätförbindelserna. Andelen som enbart använder mobilt bredband är hela 28 procent. Man kan förutse att dataöverföringstjänster ingår i alla mobilabonnemang inom den närmaste framtiden. De som enbart har fast nätabonnemang utgör så litet som en dryg femtedel av finländarna. Utvecklingen av driftsäkerheten och överföringshastigheten i det mobila bredbandet har bidragit till att en del av konsumenterna enbart har mobilt bredband i stället för fast abonnemang. Det mobila bredbandet har en allt starkare ställning bland finländarna, eftersom mer än 40 procent av deltagarna i undersökningen är av den åsikten att de skulle kunna klara sig med enbart mobilt bredband. Jämfört med tidigare undersökningar har andelen ökat och för första gången var en något större andel av den åsikten att de skulle kunna klara sig med enbart mobilt bredband. Trots detta är fast nätabonnemang fortfarande det viktigaste nätabonnemanget för i snitt mer än hälften av deltagarna. I åldersgruppen åringar har mobilt bredband redan blivit det viktigaste abonnemanget, vilket kan ge tips om framtida utveckling. Resultaten av konsumentundersökningen stöds också av statistiken i den senaste internationella publikationen Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries. Enligt denna är antalet mobila bredband störst i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna. I Finland används också mobildata mest och volymen av överförda mobildata ökar snabbare i Finland än i de andra länderna. Mobilt bredband används i Finland allt oftare med smarttelefon och datorplatta. Upp till två tredjedelar av finländarna använder mobilt bredband med mobiltelefon och mer än tredjedel med datorplatta. Samtidigt har användningen av mobilt bredband med bärbar dator minskat betydligt, men andelen är fortfarande mer än hälften av alla användare. Finländarna har skaffat sig mobilt bredband för att använda internet oavsett plats. Anskaffningen av Översikt över kommunikationssektorn 2/

16 mobilt bredband i ett servicepaket tillsammans med ett fast bredbandsabonnemang har blivit allmännare de senaste åren, vilket tyder på att det har skett förändringar i kommersialiseringen hos operatörerna. I internationell jämförelse hör Finland inte till toppländerna i Norden när det gäller tillgången till supersnabba nätförbindelser. Ett exempel är att antalet snabba förbindelser på över 30 Mbit/s per invånare är två gånger större i Sverige än i Finland. Enligt konsumentundersökningen är finländarna dock rätt nöjda med hastigheten i det egna nätabonnemanget, eftersom 80 procent anser att den nuvarande överföringshastigheten är lämplig. Trots att en av sex anser sig behöva snabbare abonnemang, har andelen som är missnöjda med hastigheterna minskat från år till år. Endast en tredjedel av de deltagare som var missnöjda med hastigheterna har inte tillgång till tillräckligt snabba nätförbindelser, vilket innebär att man oftast nöjer sig med en för långsam förbindelse av andra orsaker än på grund av bristande tillgång. Enligt undersökningen anser mer än hälften av dem som saknar nätabonnemang att de inte behöver internet alls och en femtedel har i sin tur inte skaffat sig internet till hemmet eftersom de kan använda det någon annanstans. Att det är svårt eller dyrt att skaffa ett internetabonnemang var allt mer sällan orsaker till att inte köpa det, visade undersökningen. 3.2 Allt mångsidigare användning av mobiltelefoner Enligt undersökningen använder finländarna allt fler olika tjänster med mobiltelefonen. Särskilt tjänster som används via internet, som e-post, sociala medier och tjänster för direktmeddelanden, har på några år etablerat sig och används regelbundet av finländarna. Trots de nya tjänsternas uppsving är traditionella sms fortfarande den näst allmännaste mobiltjänsten efter samtal, eftersom 84 procent anger att de använder sms regelbundet. Tjänster för direktmeddelanden används redan av mer än 40 procent av deltagarna. Text messages Search for information and reading news on websites Social media, such as Facebook Instant messaging, such as WhatsApp Viewing of videos or listening to music on the Internet Internet radio Internet voice services, such as Skype % of respondents Figur 10 Tjänster som finländare regelbundet använder med mobiltelefon Översikt över kommunikationssektorn 2/

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA PROGRAMMETS MÅL... 8 4. BEREDNINGEN AV DET

1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA PROGRAMMETS MÅL... 8 4. BEREDNINGEN AV DET Kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier Statsrådets redogörelse till riksdagen 2012 1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med denna proposition är att främja ett mångsidigt

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten

Motivering till och tillämpning av föreskrift 66. Om störningar i televerksamheten 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 66 Om störningar i televerksamheten MPS 66 MPS 66 1 (76) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 4 1 Ändringar... 4 2 Ändringshistorik...

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 8/2007 Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport Helsingfors, 2007 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 23.1.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn,

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Program och strategier 2/2011 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Kommunkationsministeriet Program och

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Års- och hållbarhetsredovisning 2012 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group

Läs mer