Kommunikationsverket Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2"

Transkript

1 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015

2 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

3 Innehåll Förord Utveckling av teleföretagens inkomster och investeringar Utveckling av omsättningen Intäkter per konsumentabonnemang (ARPU) Investeringar Utveckling av priserna på fasta bredbandsabonnemang och hyrorna för accessnät Priserna på fasta bredbands-abonnemang har sjunkit de senaste åren Utveckling av hyrorna och marknaden för accessnät Finländarnas sätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Mer än 90 procent av finländarna har redan nätabonnemang Allt mångsidigare användning av mobiltelefoner Utveckling av användningen av audiovisuella tjänster Audiovisuella innehåll ses allt oftare på via internet Ljud- och textningsskyldighet i televisionsprogram Utveckling av frekvensanvändningen Ändringar i tv-sändningsfrekvenser Kommunikationsverket har beviljat de första långvariga programkoncessionerna Tjänsten Taajuustalkoot (frekvenstalko) eliminerar störningar som 4G-näten förorsakar i det markbundna tv-nätet Föremål och orsaker till radiostörningar På maritima radiofrekvenser Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 3

4 6 Funktionen i kommunikationsnät och observationer av skadliga program Världens renaste kommunikationsnät finns i Finland Endast ett fåtal fel i kommunikationsnät under början av Allvarliga observationer i HAVARO-systemet Kommunikationsverket deltar i ett nytt identifieringsprojekt Utveckling av postmarknaden Antalet brevförsändelser minskade med hela 10 procent Växande näthandel bidrar till ökad paketvolym Figurer Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 4

5 Förord Internet är en del av vardagen nästan för oss alla. Det är första gången mobila bredbandsabonnemang används av mer än 90 procent av finländarna. Denna historiskt sett stora siffra samt flera andra data om tjänsteanvändarnas vanor och förändringarna av vanorna framgår av Kommunikationsverkets senaste och samtidigt andra översikt över kommunikationssektorn Förändringarna i kommunikationssektorn och användarnas erfarenheter ska beaktas även när kommande regler tas fram. Europeiska kommissionen har inlett en omarbetning av EU-lagstiftningen i syfte att skapa en gemensam digital inre marknad efter När man utvecklar och påverkar lagstiftningen ska man dryfta vilken typ av digital värld vi vill vara och leva i, vilka väggar vi som använder digitala tjänster stöter på och på vilket sätt det går mest effektivt att bryta upp dessa väggar. Svaret är inte alltid en ännu striktare reglering. Det är klart att användarna vill ha och behöver välfungerande nätförbindelser och att alla ska ha rätt till bredband. Konsumentundersökningar och deras resultat påverkar framtida lösningar och även de val som görs i anslutning till regleringen. Därför är det viktigt att ta upp de slutledningar som dras om konsumenternas vanor i offentlig debatt. Vid omarbetningen av EU-lagstiftningen ska man inte glömma att syftet med de regler som träder i kraft tidigast om drygt fem år inte ska vara att lösa de nutida utan de framtida problemen. Annars bereder man artiklar och paragrafer som redan när de kommer till är föråldrade och inte är till hjälp i de följande årtiondenas utmaningar. de regleringsmetoder och -processer som fastställs i de nuvarande direktiven granskas på ett kritiskt sätt och omarbetningen av EU-lagstiftningen ska i allmänhet leda till avreglering: man ska lita på allmänna regler för konsumentskydd och tillämpa allmän konkurrensövervakning som huvudregel i stället för särskilda bestämmelser. Samtidigt ska man dock inte glömma att framtiden inte ännu är denna dag. Innan någon avreglering kan ske måste vi lösa dagens problem med metoder som är tillgängliga nu. Kommunikationsverket gör sitt bästa för att alla finländare ska ha tillgång till säkra, välfungerande och förmånliga nätabonnemang. Som användare gynnas vi mest när vi har friheten att välja av vem vi vill köpa tjänster. I denna översikt över kommunikationssektorn behandlar vi resultaten av en konsumentundersökning samt bland annat inkomst- och investeringsuppgifter för marknaden för elektronisk kommunikation, aktuella frågor som gäller frekvenser och förändringar på postmarknaden. Nästa översikt publiceras redan i höst. Med önskan om soliga läsestunder var du än tillbringar sommardagarna förhoppningsvis med bra nätförbindelser! Helsingfors den 8 juli 2015 Marja Lehtimäki Biträdande direktör Marknader Kommunikationsverket För att de finländska användarna också i framtiden ska ha tillgång till många olika välfungerande och förmånliga kommunikationstjänster, behövs det flera tjänsteproducenter, det vill säga konkurrerande utbud, på marknaden. Enligt Kommunikationsverket uppstår konkurrensen om fasta nät inte av sig självt, utan tillträdet till nätet behöver regleras även framöver. Däremot ska Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 5

6 1 Utveckling av teleföretagens inkomster och investeringar Kommunikationsverket samlade in uppgifter om intäkter och investeringar inom telebranschen 2014 av en större grupp av företag än tidigare i och med att datainsamlingen omfattade även nya företag. Medan statistiken 2013 innehöll uppgifter om cirka 60 företag, omfattade den 2014 upp till närmare 80 aktörer inom telebranschen. Datainsamlingen omfattar nu särskilt aktörer i fasta nät med mindre antal abonnemang, såsom andelslag som organiserar byggandet av fiberoptiska förbindelser i glesbygder. På så sätt är bilden av investeringarna i det fasta nätet nu än mer omfattande. Uppgifterna kan uppskattas omfatta mer än 99 procent av kommunikationssektorn, räknat i antal abonnemang, och därmed ger den en utförlig bild av den ekonomiska utvecklingen i sektorn. För att utvecklingen 2014 ska kunna utvärderas på ett konsekvent sätt, ingår de nya företagen ännu inte i de totala siffrorna för 2014, fastän deras antal lyfts fram separat. 1.1 Utveckling av omsättningen År 2014 var den sammanlagda omsättningen för de teleföretag som är verksamma i Finland cirka 4,6 miljarder euro. Beloppet är ungefär 2 procent mindre jämfört med Därutöver uppgick omsättningen för de nya företag som för första gången omfattades av datainsamling till cirka 80 miljoner euro, vilket var knappt 2 procent av den totala omsättningen för telebranschen. Televerksamhetens andel av omsättningen utgjorde cirka 74 procent, en nästan lika stor andel som År 2014 minskade omsättningen med 3 procent jämfört med året innan. En orsak är att intäkterna av det fasta nätet minskade med 9 procent och intäkterna av mobilnätet med 2 procent. Mobilnätets andel av den totala omsättningen utgjorde över 54 procent Det fasta nätet utgör 35 procent av omsättningen för televerksamheten. Med avvikelse från målgruppskommunikationen har intäkterna av tvverksamheten ökat. År 2014 stod tvoch radioverksamheten för över 10 procent av den totala omsättningen och de senaste åren har andelen ökat med mer än en tiondedel per år. Den snabba ökningen har särskilt påverkats av att antalet IPTV-abonnemang ökat snabbt. IPTV-abonnemang är i huvudsak abonnemang som liknar kabel-tvabonnemang och som är avsedda för mottagning av tv-sändningar via en internetförbindelse. Under 2014 ökade antalet IPTV-abonnemang med och jämfört med slutet av 2011 har antalet till och med fördubblats. Total omsättning Förändring Teleföretagens sammanlagda omsättning % Televerksamhet % Intäkter av mobilnätet % Intäkter av det fasta nätet % Intäkter av tv- och radioverksamhet % Övrig affärsverksamhet % Figur 1 Teleföretagens omsättning Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 6

7 Verksamheten i mobilnätet och det fasta nätet kan vidare delas in i detaljisttjänster och grossisttjänster. Med detaljisttjänster avses teletjänster som säljs till konsumenter, företag och organisationer, till exempel samtalstjänster och bredbandstjänster. Med grossisttjänster avses i sin tur tjänster som ett företag säljer till ett annat företag och som sedan används för att tillhandahålla andra teletjänster. 10 % 10 % 44 % 29 % 7 % År 2014 minskade omsättningen för detaljisttjänsterna med 3 procent och var sammanlagt cirka 2,5 miljarder euro. Tjänsterna i mobilnätet står för 60 procent och tjänsterna i det fasta nätet för cirka 40 procent av omsättningen för detaljisttjänsterna. I det fasta nätet står dataöverföringstjänster för merparten av slutkundsintäkterna. I mobiltelefontjänster utgör samtals- och kommunikationstjänster ännu mer än hälften av slutkundsintäkterna, men andelen har minskat årligen samtidigt som data-överföringstjänsterna i mobilnätet har ökat i betydelse. Detaljisttjänster i det fasta nätet Grossisttjänster i det fasta nätet Detaljisttjänster i mobilnätet Grossisttjänster i mobilnätet Tv- och radioverksamhet Figur 2 Fördelning av televerksamhetens omsättning per tjänst euro Detaljisttjänster i det fasta nätet Grossisttjänster i det fasta nätet Detaljisttjänster i mobilnätet Grossisttjänster i mobilnätet Figur 3 Slutkunds- och grossistintäkter av verksamhet i det fasta nätet och mobilnätet Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 7

8 Omsättningen för grossisttjänsterna har minskat i jämn takt de senaste åren. Omsättningen för grossisttjänsterna var närmare 600 miljoner euro 2014 och minskade med cirka 10 procen jämfört med Det är anmärk ningsvärt att den minskade omsättningen för mobilnätet helt kan förklaras med minskade grossistintäkter, eftersom slutkundsintäkterna har ökat något. Däremot har intäkterna av det fasta nätet minskat betydligt just på detaljistmarknaden, där en del av förlusten eventuellt har kunnat ersättas med intäkter av tv-tjänster. På telemarknaden i Finland är Elisa, TeliaSonera och DNA de klart största aktörerna. År 2014 utgjorde deras sammanlagda omsättning så gott som hela omsättningen för mobilnätet. I det fasta nätet stod dessa tre aktörer sammanlagt för cirka fyra femte-delar och drygt två tredjedelar av omsättningen för tv- och radioverksamheten. Utöver de stora företagen finns det i Finland 24 regionala teleföretag som är allierade i Finnet-gruppen samt en del andra fristående teleföretag. Totalt sett är TeliaSonera med en andel om 35 procent den största aktören och skill-naden till den näst största aktören, Elisa, är 2 procent. DNA är den tredje största ak-tören med en andel om 21 procent av televerksamheten och de övriga aktörerna, in-begripet Finnetgruppen, står sammanlagt för 11 procent av marknaden. 1.2 Intäkter per konsumentabonnemang (ARPU) Genom att förena intäktsuppgifterna och antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in år 2014 kan man beräkna det genomsnittliga intäktsflödet per hushållskund till teleföretaget under ett år (average revenue per user, ARPU). Denna översikt beaktar alla de närmare 80 företag i telebranschen som omfattades av insamling av intäktsuppgifter för Eftersom uppgifter om antalet abonnemang i dessa företag ingår i Kommunikationsverkets marknadsstatistik, är det ändamålsenligt att också beakta dessa företags intäkter vid ARPUberäkningen. 21 % 11 % 35 % Eftersom användningen av olika slags abonnemang varierar finns det skäl att granska ARPU enligt typ av abonnemang. Det ska beaktas att abonnemang i det fasta nätet ofta används av hela hushållet medan mobilabonnemang är personliga och ofta har endast en användare. 33 % TeliaSonera Elisa DNA Övriga Figur 4 Marknadsandelar beräknade på televerksamhetens omsättning 2014 Abonnemang i det fasta nätet kan indelas i bredbandsabonnemang och taltelefoniabonnemang. För mobilabonnemang är det däremot inte så entydigt. Trots att det för mobilnätet finns abonnemang som enbart är avsedda för taltelefoni eller dataöverföring, är det dock möjligt att använda båda tjänsterna med de flesta abonnemangen. Därför är det meningsfullt att mobilabon- Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 8

9 nemangen granskas som en helhet då man beräknar ARPU. Intäkten av mobilnätet per ett hushållsabonnemang uppgick till 140 euro ARPU var 203 euro för ett fast dataabonnemang och 217 euro för ett fast teleabonnemang. ARPU av det fasta nätet har minskat betydligt jämfört med tidigare år. Både i mobiltjänster och i telefonitjänster i det fasta nätet har intäkten per hushållskund till teleföretaget ökat något. För mobilnätet är orsaken till ökningen att utbudet av tjänster har ökat. I de intäktsuppgifter som samlats in från teleföretagen ingår inte skatteuppgifter. Därför ska skattens andel läggas på intäkterna för att det ska vara möjligt att räkna ut de priser som konsumenterna betalar i genomsnitt. En utförligare presentation av konsumentpriserna finns i nästa översikt. 1.3 Investeringar År 2014 uppgick de sammanlagda investeringarna för sektorn till cirka 600 miljoner euro. Investeringarna för televerksamheten, det vill säga det fasta nätet och mobilnätet samt tv- och radioverksamheten, stod för 525 miljoner euro av beloppet ovan. De minskade med cirka 7 procent jämfört med Omkring 45 procent av investeringarna för televerksamheten riktades till det fasta nätet respektive mobilnätet och återstoden, cirka 10 procent, till tv- och radioverksamheten. Bland investeringarna för televerksamheten minskade i synnerhet investeringarna i mobilnätet De totala investeringarna i mobilnätet uppgick till 235 miljoner euro, vilket var nästan en femtedel mindre än År 2013 fokuserade investeringarna på mobilnätet, vilket berodde på bland annat de riksomfattande mobiloperatörernas betydande investeringar i nya LTE-nät. Eftersom mer än 95 procent av finländarna bor inom täckningsområdet för 4G-nätet har investeringarna avtagit, åtminstone tillsvidare. Flera investeringar stöder både det fasta nätet och mobilnätet, vilket ska beaktas vid granskningen av deras ömsesidiga utveckling. Investeringarna i det fasta nätet uppgick till 235 miljoner euro 2014, vilket innebär en ökning på cirka 7 procent jämfört med året innan. Ökningen beror särskilt på insatserna i den nya fiberoptiska tekniken. År 2014 uppgick investeringarna i tvoch radioverksamheten till cirka 55 miljoner euro, vilket är en minskning på cirka 8 procent jämfört med året innan. Vid granskningen av investeringarna ska man inte glömma att siffrorna inte Förändring Investeringar totalt % Investeringar i televerksamheten totalt % Investeringar i det fasta telenätet % Investeringar i mobilnätet % Investeringar i tv- och radioverksamheten -8 % Övriga investeringar % Figur 5 Investeringar inom telebranschen Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 9

10 omfattar de nya aktörer inom telebranschen som för första gången deltagit i datainsamlingen. Dessa aktörers affärsverksamhet fokuserar fortfarande mycket kraftigt särskilt på investeringar i det fasta nätet, som utgjorde mer än 70 miljoner euro. Investeringsgrader Televerksamheten är investeringsintensiv och den teknologi som används i dag ersätts eller uppgraderas i snabb takt. Från samhällets synvinkel tryggar investeringarna i branschen ett konkurrenskraftigt utbud av teletjänster även i framtiden. Bland annat LTE-näten med ny teknik i mobilnätet och, när det gäller dataöverföringstjänster i det fasta nätet, byggandet av fiberoptiska förbindelser har krävt betydande investeringar de senaste åren. Investeringarnas andel av den totala omsättningen, det vill säga den totala investeringsgraden, var cirka 13 procent Jämfört med 2013 minskade den med en knapp procent. Investeringsgraden för televerksamheten, det vill säga investeringarna i televerksamheten i förhållande till intäkterna av televerksamheten, var 15,5 procent, vilket innebär en minskning på cirka 0,5 procentenheter. Investeringsgraden för det fasta nätet var så gott som 20 procent och förhöjningen jämfört med året innan var över 3 procen-tenheter. Investeringsgraden för mobilnätet var cirka 13 procent, över 2 procentenheter mindre än Investeringsgraden för tv- och radioverksamheten sjönk med närmare 5 procentenheter och var cirka 16 procent Om de nya företag som för första gången deltagit i datainsamlingen beaktas vid granskningen av investeringsgraden, uppvisar den totala investeringsgraden en liten förhöjning och för fasta nätet till och med en betydande förhöjning 25% 20% 15% 10% 5% 0% Total investeringsgrad i telebranschen Investeringsgraden för televerksamheten Investeringsgraden för det fasta telenätet Investeringsgraden för mobilnätet Figur 6 Investeringsgrad inom telebranschen Översikt över kommunikationssektorn 2/

11 2 Utveckling av priserna på fasta bredbandsabonnemang och hyrorna för accessnät De senaste åren har priserna på fasta bredbandsabonnemang utvecklats i en förmånligare riktning med tanke på konsumenterna. Våren 2015 fastställde Kommunikationsverket maximipriserna på accessnät för de fem största bolagen med betydande marknadsinflytande. Genom dessa beslut ålade Kommunikationsverket bolagen att sänka sina grossistpriser till en kostnadsorienterad nivå. 2.1 Priserna på fasta bredbandsabonnemang har sjunkit de senaste åren Kommunikationsverket samlar regelbundet in prisuppgifter från teleföretagens offentliga prislistor. Priserna i prislistorna ger en riktgivande bild av den verkliga prisnivån samt framför allt av dess allmänna utveckling. Med hjälp av dem är det möjligt att göra den mest tillförlitliga bedömningen av regionala skillnader och skillnaderna mellan olika hastighetsklasser. Priserna innefattar inte exempelvis erbjudanden. Inverkan av erbjudanden kan i sin tur bedömas utifrån uppgifter som samlas in genom konsumentundersökningar. Medan det genomsnittliga listpriset på fasta bredbandsabonnemang våren 2015 var euro per månad beroende på överföringshastighet, var den genomsnittliga månadsavgiften utifrån de frågor som hade ställts konsumenterna 26 euro under samma period enligt beräkningar. De senaste åren har listpriserna på fasta bredbandsabonnemang sjunkit i alla hastighetsklasser. Mest har priserna sjunkit för abonnemang med hastigheter på Mbit: deras priser sjönk Mbit/s 2-9,9 Mbit/s 10-29,9 Mbit/s 30-99,9 Mbit/s Figur 7 Listpriser på fasta bredbandsabonnemang Översikt över kommunikationssektorn 2/

12 med i genomsnitt 7 procent jämfört med året innan. Det finns regionala skillnader mellan priserna på bredbandsabonnemang, särskilt i långsammare överföringshastigheter. Deras genomsnittliga priser är i snitt något lägre i huvudstadsregionen än i det övriga landet. I snabba abonnemang på Mbit finns det däremot i praktiken inga regionala prisskillnader. Uppgifterna för 2015 samlades in i april och maj. 2.2 Utveckling av hyrorna och marknaden för accessnät I Finland är en stor del av fastigheterna anslutna till telenätet med enbart en fast förbindelse. Företagen kan genom att hyra sådana accessnät (abonnentförbindelser) av varandra exempelvis erbjuda konsumenterna abonnemang även utanför det egna nätet och på så sätt ge användarna ett större utbud av olika alternativ. På grossistmarknaden för hyrda accessnät har 24 teleföretag ett betydande marknadsinflytande (SMP). Av dessa har fem företag som är de mest betydande för marknaden, det vill säga Anvia Telecom Ab, DNA Ab, Elisa Abp, Lounea Oy och TeliaSonera Finland Oyj, ålagts skyldighet att hyra ut både accessnät med ledare av metall och accessnät av optisk fiber till kostnadsorienterade priser. De övriga SMPföretagen ska hyra ut accessnät på icke-diskriminerande villkor och till icke-diskrimierande priser. År 2014 gjorde Kommunikationsverket en utredning om prissättningen av produkter för accessnät i de fem största SMP-företagen. I oktober 2014 framförde Kommunikationsverket sin uppfattning om en kostnadsorienterad prisnivå på produkter för accessnät och principerna för analysen av priserna. Eftersom företagen inte på eget initiativ sänkte sina priser till den nivå som Kommunikationsverket hade föreslagit, vidtog Kommunikationsverket tillsynsåtgärder i ärendet. Medianmånadshyran för ett accessnät med ledare av metall steg med 2 procent från maj 2014 till maj 2015, då den var 12,85 euro per månad. Under samma period sjönk mediankopplingsavgiften med 4 procent till 100,39 euro. Månadsavgifterna varierar mellan 9,19 euro och 20,10 euro per månad och kopplingsavgifterna mellan 75 euro och 161,46 euro. Höjningen av medianpriserna på accessnät med ledare av metall beror på att två teleföretag hade höjt månadshyrorna för accessnät med 8 18 procent jämfört med priserna i maj Under översiktsperioden sänkte inget av företagen månadsavgifterna och ett företag sänkte kopplingsavgiften med 5 procent. Under samma period var medianmånadshyran för ett accessnät med en optisk fiber oförändrad, 140,00 euro per månad, och mediankopplingsavgiften steg med en procent till 282,50 euro. Månadsavgifterna varierar mellan 95 euro och 250 euro per månad och kopplingsavgifterna mellan 163 euro och 735 euro. I maj 2015 hade kopplingsavgifterna för accessnät med en optisk fiber sjunkit med 3 56 procent hos fem teleföretag jämfört med året innan. Fyra företag hade sänkt månadsavgifterna med procent. Under översiktsperioden höjdes månadsavgifterna för accessnät av optisk fiber av endast ett företag och höjningen var 37 procent. I april 2015 gav Kommunikationsverket beslut om maximipriserna på accessnät till de fem största SMP-bolagen. Genom dessa beslut ålade Kommunikationsverk et bolagen att sänka sina grossistpriser till en kostnadsorienterad nivå. Månadshyran för ett accessnät med ledare Översikt över kommunikationssektorn 2/

13 av metall får vara högst 10,70 euro, kopplingsavgiften 85 euro och kopplingsavgiften för en parallellförbindelse högst 57 euro. Månadshyran för ett accessnät av optisk fiber får vara högst 75,50 euro och kopplingsavgiften 131 euro. De fem största SMP-företagen väntas sänka priserna på accessnät med ledare av metall med i snitt 24 procent och priserna på accessnät av optisk fiber med i snitt 43 procent med anledning av besluten. På grund av bristerna i den kostnadsorienterade prissättningen finns det ännu större behov av att reglera priserna. Den nuvarande regleringen, som främst bygger på tillsyn i efterhand, är ineffektiv och tidskrävande eftersom Kommunikationsverket är tvunget att ifrågasätta teleföretagens priser från fall till fall. Företagen vill inte och har inte heller någon orsak att själva sätta priserna på en skälig nivå enligt kraven i lagen, och de drabbas inte av några påföljder när en oskälig prissättning konstateras i efterhand. De bristfälliga uppgifterna om företagens nät, som upptäcktes vid en tidigare prisövervakning, försvårar troligen även framöver övervakningen av prissättningen med de hittills tillämpade modellerna som bygger på teleföretagens uppgifter. I slutet av 2014 inledde Kommunikationsverket en förutredning för att undersöka hur Europeiska kommissionens rekommendation om ickediskriminering och kostnadsberäkningsmetoder lämpar sig för att bedöma om prissättningen på grossistmarknaden för tillträde till det fasta nätet är kostnadsorienterad eller inte, samt för att fastställa priset i Finland. Syftet med arbetet är att utreda vilken så kallad bottom up LRIC+prissättningsmodell som teoretiskt bygger på en effektiv aktörs kostnader bäst skulle lämpa sig på marknaden i Finland. LRIC-modellen, som blev möjlig i och med ikraftträdandet av informationssamhällsbalken, förväntas vara till stor hjälp i den framtida prisregleringen. Översikt över kommunikationssektorn 2/

14 3 Finländarnas sätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Våren 2015 lät Kommunikationsverket göra en årlig konsumentundersökning för att utreda finländarnas sätt att använda kommunikationstjänster. Enkäten genomfördes i form av telefonintervjuer i mars april och urvalet representerar åriga invånare i Fastlands- Finland. Enkäten besvarades av personer. Motsvarande undersökning genomfördes också våren 2014 och höstarna 2010 till Mer än 90 procent av finländarna har redan nätabonnemang Enligt undersökningen har hela 92 procent av finländarna internetabonnemang. De senaste åren har andelen ökat och jämfört med 2014 var ökningen 3 procentenheter. Så gott som alla under 54 år har internetförbindelse, medan en femtedel av personerna över 55 år saknar den. Endast några procent av finländarna saknar en mobiltelefon som används för samtal, och andelen är densamma i alla åldersgrupper. Fasta telefoner används av enbart 9 procent av finländarna. Främst används de av åringar, av vilka en femtedel fortfarande har fast telefon. Särskilt antalet mobila dataabonnemang, eller mobila bredband, har ökat de senaste åren. Hela 70 procent av finländarna har mobilt bredband. Jämfört med konsumentundersökningen 2014 hade mobilt bredband ökat med 6 procent fram till våren Jämfört med 2010 hade antalet fördubblats. Däremot har mer än 60 procent av hushållen haft fasta internetförbindelser under hela 2010-talet, och våren 2015 var andelen 64 procent. Andelen som innehar en fast nätförbindelse har ökat med 2 procentenheter per år. Detta stöds också av de uppgifter om antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in av teleföretagen och enligt vilka ökningen i antalet abonnemang är ungefär lika stor Fast bredband Fast och mobilt bredband Mobilt bredband Annan internetförbindelse eller kan inte säga % av deltagarna Figur 8 Finländarnas internetabonnemang Översikt över kommunikationssektorn 2/

15 90 80 % av de deltagare som har mobilt bredband Mobiltelefon som också används för samtal Stationär dator Bärbar dator Surfplatta Figur 9 Enheter med vilka finländarna använder mobilt bredband Allt fler finländare har därmed både ett fast och ett mobilt bredband i dag eftersom mer än 40 procent använder båda nätförbindelserna. Andelen som enbart använder mobilt bredband är hela 28 procent. Man kan förutse att dataöverföringstjänster ingår i alla mobilabonnemang inom den närmaste framtiden. De som enbart har fast nätabonnemang utgör så litet som en dryg femtedel av finländarna. Utvecklingen av driftsäkerheten och överföringshastigheten i det mobila bredbandet har bidragit till att en del av konsumenterna enbart har mobilt bredband i stället för fast abonnemang. Det mobila bredbandet har en allt starkare ställning bland finländarna, eftersom mer än 40 procent av deltagarna i undersökningen är av den åsikten att de skulle kunna klara sig med enbart mobilt bredband. Jämfört med tidigare undersökningar har andelen ökat och för första gången var en något större andel av den åsikten att de skulle kunna klara sig med enbart mobilt bredband. Trots detta är fast nätabonnemang fortfarande det viktigaste nätabonnemanget för i snitt mer än hälften av deltagarna. I åldersgruppen åringar har mobilt bredband redan blivit det viktigaste abonnemanget, vilket kan ge tips om framtida utveckling. Resultaten av konsumentundersökningen stöds också av statistiken i den senaste internationella publikationen Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries. Enligt denna är antalet mobila bredband störst i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna. I Finland används också mobildata mest och volymen av överförda mobildata ökar snabbare i Finland än i de andra länderna. Mobilt bredband används i Finland allt oftare med smarttelefon och datorplatta. Upp till två tredjedelar av finländarna använder mobilt bredband med mobiltelefon och mer än tredjedel med datorplatta. Samtidigt har användningen av mobilt bredband med bärbar dator minskat betydligt, men andelen är fortfarande mer än hälften av alla användare. Finländarna har skaffat sig mobilt bredband för att använda internet oavsett plats. Anskaffningen av Översikt över kommunikationssektorn 2/

16 mobilt bredband i ett servicepaket tillsammans med ett fast bredbandsabonnemang har blivit allmännare de senaste åren, vilket tyder på att det har skett förändringar i kommersialiseringen hos operatörerna. I internationell jämförelse hör Finland inte till toppländerna i Norden när det gäller tillgången till supersnabba nätförbindelser. Ett exempel är att antalet snabba förbindelser på över 30 Mbit/s per invånare är två gånger större i Sverige än i Finland. Enligt konsumentundersökningen är finländarna dock rätt nöjda med hastigheten i det egna nätabonnemanget, eftersom 80 procent anser att den nuvarande överföringshastigheten är lämplig. Trots att en av sex anser sig behöva snabbare abonnemang, har andelen som är missnöjda med hastigheterna minskat från år till år. Endast en tredjedel av de deltagare som var missnöjda med hastigheterna har inte tillgång till tillräckligt snabba nätförbindelser, vilket innebär att man oftast nöjer sig med en för långsam förbindelse av andra orsaker än på grund av bristande tillgång. Enligt undersökningen anser mer än hälften av dem som saknar nätabonnemang att de inte behöver internet alls och en femtedel har i sin tur inte skaffat sig internet till hemmet eftersom de kan använda det någon annanstans. Att det är svårt eller dyrt att skaffa ett internetabonnemang var allt mer sällan orsaker till att inte köpa det, visade undersökningen. 3.2 Allt mångsidigare användning av mobiltelefoner Enligt undersökningen använder finländarna allt fler olika tjänster med mobiltelefonen. Särskilt tjänster som används via internet, som e-post, sociala medier och tjänster för direktmeddelanden, har på några år etablerat sig och används regelbundet av finländarna. Trots de nya tjänsternas uppsving är traditionella sms fortfarande den näst allmännaste mobiltjänsten efter samtal, eftersom 84 procent anger att de använder sms regelbundet. Tjänster för direktmeddelanden används redan av mer än 40 procent av deltagarna. Text messages Search for information and reading news on websites Social media, such as Facebook Instant messaging, such as WhatsApp Viewing of videos or listening to music on the Internet Internet radio Internet voice services, such as Skype % of respondents Figur 10 Tjänster som finländare regelbundet använder med mobiltelefon Översikt över kommunikationssektorn 2/

17 Enligt undersökningen har användningen av direktmeddelanden redan knappt överskridit användningen av traditionella sms bland personer under 25 år. De äldre åldersgrupperna har också funnit tjänsterna för direktmeddelanden och särskilt bland åringar ökade användningen av dem det senaste året. Övergången från sms till direktmeddelanden fortsätter troligen under de närmaste åren. Enligt Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries är antalet skickade sms synnerligen litet i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna. Endast i Estland är antalet skickade sms per invånare lägre än i Finland. År 2014 skickade finländaren i genomsnitt 50 sms per månad och antalet har minskat sedan Enligt de marknadsuppgifter som Kommunikationsverket samlat in har också antalet mobilsamtal i Finland, till skillnad från de övriga referensländerna, börjat minska. Samtidigt har den genomsnittliga längden på samtal stigit. Därför är det troligt att särskilt korta samtal allt oftare ersätts med exempelvis direktmeddelanden i Finland. Översikt över kommunikationssektorn 2/

18 4 Utveckling av användningen av audiovisuella tjänster I konsumentundersökningen 2015 utreddes också användningen av audiovisuella innehållstjänster, som tvtittandet och tittandet av videoinnehåll via nätet. Finnpanel genomför två gånger om året undersökningen TVhushållen i Finland som kartlägger finländarnas tv-tittande. Genom resultaten av dessa två undersökningar får vi en synnerligen omfattande bild av användningen av audiovisuella tjänster bland finländare våren Audiovisuella innehåll ses allt oftare på via internet Över 40 procent av de finländska hushållen tar emot tv-signaler via antenn. Enligt konsumentundersökningen omfattas en lika stor andel av kabel-tvnätet. De senaste åren har IPTV blivit mer allmän i snabb takt och hela 12 procent av hushållen tittar på tvprogram via IPTV-abonnemang. Enligt Finnpanels undersökning står IPTV redan för 16 procent. Skillnaden mellan undersökningarna kan bero på olika definitioner och delvis på felmarginalen. Båda siffrorna ger ett bra tips om hur allmänt mottagningssättet i fråga har blivit. Detta stöds också av att antalet IPTV-abonnemang utifrån antalen abonnemang är cirka 0,14 per hushåll. Med IPTV-tjänster avses tv-tjänster som tillhandahålls hushållen via bredbandsabonnemang och via vilka man kan titta på samma program i realtid som via kabel- eller antenn-tv-nätet. IPTV är fortfarande ett främmande begrepp för konsumenterna. Därför är det möjligt att alla användare av tjänsten inte uppfattar att de har skaffat sig ett IPTV-abonnemang, och därför varierar andelarna i undersökningarna. Ett hushåll kan samtidigt använda flera sätt att ta emot tv-signaler, och ett IPTVabonnemang kan särskilt anskaffas för att titta på tv utöver via antenn- eller kabel-tv-nätet. % av hushållen Tv-mottagare Dator Smarttelefon Surfplatta Figur 11 Enheter som används för att titta på tv-program Översikt över kommunikationssektorn 2/

19 Enheter som används för att titta på tv-program Tittande på nät-tv och inspelningar Enligt Finnpanels senaste undersökning äger cirka 95 procent av alla finländska hushåll en televisionsapparat. Den traditionella tv-mottagaren är fortsatt populär när man tittar på tv-program, trots att man tittar på tv med allt fler typer av apparater. Tittandet på tv-program via dator ökar från år till år och så gott som hälften av hushållen tittar redan på tv-program via dator. Särskilt användningen av datorplattor och smarttelefoner för att titta på tv-program har ökat de senaste åren, eftersom en fjärdedel tittar på tv-program med platta och mer än 15 procent med smarttelefon. Andelen som använder plattor har ökat med närmare en tredjedel på sex månader, vilket innebär att sätten att titta på tv i snabb takt blir allt mer varierande. Tittande på nät-tv och inspelningar tittar på tv-program eller videofilmer via de inhemska tv-bolagens tjänster som Katsomo och Yle Arenan. Mer än hälften tittar på videofilmer och -klipp på YouTube och en fjärdedel använder video on demand-tjänster som Netflix. Det är fortfarande populärt att titta på inspelningar genom digitalbox, eftersom mer än 40 procent anger att de tittar på inspelningar. Enligt konsumentundersökningen har tittandet på tv-program och videoinnehåll via internet blivit allt vardagligare i alla åldersgrupper. Så gott som alla av de yngsta tittar på audiovisuella innehåll från olika källor på internet. Även den äldsta åldersgruppen, åringar, har funnit nät-tv-tjänsterna. Oftast använder de finländska åringarna tv-bolagens egna nät-tvtjänster: 40 procent av åringarna tittar på sådana tjänster och upp till en femtedel använder videotjänster som YouTube. Enligt konsumentundersökningen tittar finländarna på nät-tv via flera olika kanaler. Över 60 procent av finländarna TV-bolagens nät-tv-tjänster (t.ex. Yle Areena, Katsomo och Ruutu) Total Video on demand-tjänster (t.ex. Netflix, HBO Nordic, Filmnet och Viaplay) Övriga videotjänster (t.ex. YouTube) år år år år år år % av deltagarna Figur 12 Videotjänster som finländarna använder Översikt över kommunikationssektorn 2/

20 Enligt Finnpanels undersökning tittar finländarna med flera olika enheter på videoinnehåll via internet. Två tredjedelar av hushållen tittar på videofilmer och -klipp via dator. Smarttelefonernas och datorplattornas andel har ökat snabbt när det gäller att titta på videofilmer och -klipp med olika enheter, och hela 40 procent tittar redan på videofilmer och -klipp med mobiltelefon och en tredjedel med platta. Enligt Finnpanel har användningen av dator, platta och smarttelefon för att titta på videofilmer och -klipp via internet ökat jämfört med läget för ett halvt år sedan. I konsumentundersökningen frågade man finländarna om de är villiga att betala för tv-innehåll som är mer varierat än gratis utbudet. Enbart en fjärdedel är beredda att betala för utbud som är mer omfattande än gratis innehåll och en sjättedel för en bild med högre upplösning. Finländarna är vana vid gratis tv-tjänster och viljan att betala för tv-tittande är mindre i Finland än i andra länder. Enligt Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries är betal-tv- och IPTVabonnemang betydligt allmännare i de övriga nordiska länderna än i Finland. 4.2 Ljud- och textningsskyldighet i televisionsprogram I Rundradions allmännyttiga programutbud samt i programutbud som tjänar allmänintresset och som kommunikationsministeriet genom beslut har fastställt, ska det finnas tillräckligt med program med införd ljud- och textningstjänst. Ljud- och textningstjänsten ska införas i en viss andel av varje kanals programutbud Antalet programtimmar med textning Antalet programtimmar utan textning Figur 13 Det totala antalet programtimmar som omfattas av textningsskyldigheten indelat enligt faktisk textningsvolym Översikt över kommunikationssektorn 2/

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 10.8.2015 Bilaga 1 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 2 (35) Innehåll 1 Referat... 3 2 Utgångspunkter för analysen av betydande

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR 1 (5) ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR Kommunikationsverket bereder en ändring av Kommunikationsverkets föreskrift (2/2001

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Föreskrift om störningar i televerksamheten Kommunikationsverket 66/2014 M 1 (10) Föreskrift om störningar i televerksamheten Meddelad i Helsingfors den 17 december 2014. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 274 och 275 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 1 (9) Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 Kommunikationsverket har, med stöd av 60 c och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M MPS 69/2014 M 1 (13) Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M Föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och betal-tv-verksamhet MPS 69/2014

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt 18.6.2014 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Skadliga program... 4 1.2 Finlands placering i världen... 5 2 Havaro...

Läs mer

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät Staten fattar ingenting om datanät Kommentar efter diskussionen i Radio Vega Slaget efter tolv den 27.2 2008: Staten fattar ingenting om datanät TeliaSoneras kapning av kopparkablarna i glesbygden visar

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015.

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015. Mars 2015 Anvia KUNDMEDDELANDE Anvia expanderar till Sverige. Hela F1-säsongen i MTV Total-paketet. sid 7 sid 6 Kundavtal till Anvia Telecom Ab. sid 2 Karleby: Fabriksgatan 3 må fr 10 18, lö 10 14 06 833

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011 Kommunikationsmarknad i Finland Marknadöversikt 211 1 Innehållsförteckning Inledning Inledning 3 Marknaden för dataöverförings- och telefonitjänster 4 Dataöverföringsanslutningar 5 Telefonanslutningar

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen STATSRÅDETS FÖRORDNING OM AUKTION AV RADIOFREKVENSER 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med förordningen I förordningen

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 1 (5) BILAGA 2 TILLÄMPLIGA LAGRUM Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Avgiftsskyldighetens grunder Teleföretag som utövar anmälningspliktig eller koncessionsberoende

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser

Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Promemoria 1 (7) Dnr: 10.10.2013 548/962/2013 Modell för kostnadsorienterad prissättning av abonnentförbindelser Inledning Standardkomponentmodell Den 3 december 2012 meddelade Kommunikationsverket beslut

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket

Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket Promemoria TIKU-SL-A 1 (6) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter om tillgången till mobilnätet som tillställs Kommunikationsverket 1 Utgångspunkter Denna promemoria har utarbetats som del av ett teleföretagssamarbete

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Årsöversikt 2013 Årsöversikt 2013 1

Årsöversikt 2013 Årsöversikt 2013 1 1 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 4.3...Internationell frekvensplanering... 30 1.1...Förord... 4 4.4...Radiotillstånd och examina... 31 1.2...Centrala frågeställningar ur kundernas synvinkel... 5 5 KOMMUNIKATIONSNÄTENS

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE

MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 739/937/2007 1 (16) Kommunikationsmarknad och -tjänster Marknadsanalys MARKNADSANALYS OM BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR SAMTALSTERMINERING I INDIVIDUELLA MOBILNÄT PÅ ÅLANDS OMRÅDE 1 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer