Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl Rådhuset Kallade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Kallelse 1 (1) Sammanträde Kommunstyrelsen Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl Rådhuset Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Rosenkvist (M) Monica Jägholt Gripp (M) Håkan Erlandsson (C) Carl-Göran Svensson (C) Christer Vigren (ÖP) Beat Senn (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Christer Grankvist (S) Birgitta Englander (S) Gudrun Schyman (FI) Roland Thord (MP) Ersättare: (för kännedom) Maria Linde Strömberg (M) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Ingemar Nilsson (M) Kjell Dahlberg (M) Christer Hallerby (FP) Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Mikael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) Christl Bengtsson (S) Per Andersson (S) Margareta Hagstad (V) Lena Ivarsson (FI) Thomas Hansson (MP) Ärenden 1 Val av justeringsman. 2 Information 3 Fiberutbyggnad i Simrishamns kommun 2014/73 4 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån 2013/344 Ytterligare handlingar skickas per E-post. Simrishamn Martin Fransson ADRESS: Simrishamn BESÖK: Stadshuset, Stortorget TELEFON: FAX: E-POST:

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Dnr 2014/73 Fiberutbyggnad i Simrishamns kommun Ärendebeskrivning Två företag, IP-Only (IPO) och TeliaSonera med dotterföretag (Telia) har till Simrishamns kommun inkommit med förslag på samverkansavtal med syfte att tillsammans med kommunen uppfylla regeringens och Region Skånes bredbandsmål. Formuleringarna kring hur målen ska uppfyllas är inte helt lika men viktigt att påpeka att ingen av IPO eller Telia utlovar en garanterad utbyggnad till 2020 med mindre än att anslutningsgraden är tillräckligt hög (bägge två) och dels att utbyggnadskostnaden ej blir för hög (Telia). Avtal Både IPO och Telia har tagit fram förslag till samverkansavtal som efter diskussioner med kommunen under hösten/vintern nu finns framme i slutliga versioner. Samverkansavtalen sinsemellan innehåller inga riktigt stora skillnader plus att inget av samverkansavtalen innehåller några prisuppgifter utan denna typ av uppgifter har lämnats muntligt av både Telia och IPO. IPO har dock föreslagit att ett Strategidokument, som bl a innehåller sådana prisuppgifter, kan skrivas under samtidigt med att Samverkansavtalet skrivs under. Den stora skillnaden mellan IPO och Telia är att IPO erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter vilket i praktiken innebär att alla tätorter kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan Anslutningsavtalet håller sig på svartfibernivå eftersom det inom ramen för LOU finns ett så kallat telekomundantag som innebär att om kommunen handlar upp den grundläggande telekominfrastrukturen (svartfiber) och upplåter den till allmänheten så krävs ingen upphandling enligt LOU, se utdrag ur LOU nedan. Flera kommuner har gjort på detta sätt de senaste åren och bl a Sigtuna kommun skrev på sådant avtal med IPO efter det att SKL bedömt att det var ok. Viktigt också att påpeka att Telia också ingått denna typ av avtal, t ex med Bräcke kommun. Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Beaktande den samlade bedömningen rekommenderas att kommunen går vidare och tecknar ett samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med IP-Only Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontoret inklusive bilagor. Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll forts Dnr 2014/73 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ärendet återremitteras till IT-avdelning för att undersöka hur ett återställningsavtal kan komma att utformas. Kontroll av bolaget ska ske genom referenstagning. Arbetsutskottet behandlar ärendet den 19 februari och därefter kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde den 24 februari. Beslutet expedieras till: IT-avdelningen Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

4 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Möjliga samverkansavtal avseende fiberutbyggnad i Simrishamns kommun Bakgrund Två företag, IP-Only (IPO) och TeliaSonera med dotterföretag (Telia) har till Simrishamns kommun inkommit med förslag på samverkansavtal med syfte att tillsammans med kommunen uppfylla regeringens och Region Skånes bredbandsmål. Formuleringarna kring hur målen ska uppfyllas är inte helt lika men viktigt att påpeka att ingen av IPO eller Telia utlovar en garanterad utbyggnad till 2020 med mindre än att anslutningsgraden är tillräckligt hög (bägge två) och dels att utbyggnadskostnaden ej blir för hög (Telia). Avtal Både IPO och Telia har tagit fram förslag till samverkansavtal som efter diskussioner med kommunen under hösten/vintern nu finns framme i slutliga versioner. Samverkansavtalen sinsemellan innehåller inga riktigt stora skillnader plus att inget av samverkansavtalen innehåller några prisuppgifter utan denna typ av uppgifter har lämnats muntligt av både Telia och IPO. IPO har dock föreslagit att ett Strategidokument, som bl a innehåller sådana prisuppgifter, kan skrivas under samtidigt med att Samverkansavtalet skrivs under. Den stora skillnaden mellan IPO och Telia är att IPO erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter vilket i praktiken innebär att alla tätorter kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan Anslutningsavtalet håller sig på svartfibernivå eftersom det inom ramen för LOU finns ett så kallat telekomundantag som innebär att om kommunen handlar upp den grundläggande telekominfrastrukturen (svartfiber) och upplåter den till allmänheten så krävs ingen upphandling enligt LOU, se utdrag ur LOU nedan. Flera kommuner har gjort på detta sätt de senaste åren och bl a Sigtuna kommun skrev på sådant avtal med IPO efter det att SKL bedömt att det var ok. Viktigt också att påpeka att Telia också ingått denna typ av avtal, t ex med Bräcke kommun. Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Sida 1 av 3

5 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Samlad bedömning av möjliga samverkansparter Nedan redovisas hur IPO och Telia förhåller sig till olika delar i samverkansavtal och andra utfästelser Utbyggnadstakt Anslutningskostnad Slutkundsutbud Påverkan på kommunens ekonomi Övertagande av kommunens tomrör WiFi zoner i kommunen Konkurrenspåverkan IPO Startar i princip omedelbart där antalet skarpa avtal > 30 %. 40 % ska ha tillgång till bredband via fiber För 2014 gäller 13,9 kkr till tomtgräns och i villaområden 15,9 kkr in till fastighet (plus 2 kkr i ROT-bidrag). Rabatter vid stor anslutningsgrad kommer att erbjudas. IPO bygger ett fibernät som är öppet på svarfibernivå. För jämförbara tjänster är månadskostnaden idag kr lägre på IPOs plattform jämfört med Telias Öppna kommunikationsplattform. Dessa priser är dock inga som IPO garanterar över tid utan dessa sätts av tjänsteleverantörerna. IPO erbjuder även 2-veckors sommarabonnemang. IPO bygger ett fibernät som är öppet på svarfibernivå. Vid tecknande av Anslutningsavtal avseende svartfiber till 40 adresser i kommunen är bedömningen att kommunens samlade årskostnad för telekommunikation ökar med 175 kkr. Kommunen får dock betydligt bättre kommunikation till merparten av verksamheterna. Är beredda att betala ca 800 kkr för kommunens tomrör. Denna intäkt kommer dock att balanseras mot de anslutningsavgifter som IPO kommer att kräva för sina svartfiberleveranser Erbjuds där så önskas. Kostnaden bedöms som låg för kommunen Telia har redan ett fibernät i kommunen och kommer även fortsättningsvis att kunna konkurrera med IPO om kommunens väljer IPO. Sida 2 av 3 Telia Har också 30 % som startkriteria men trolig tidigaste utbyggnadsstart höst Ska jobba för att nå 40 % av hushållen och företagen med fiber senast För närvarande gäller 19,9 kkr i utvalda villaområden in i fastighet som ett riktpris. Se IPO. Dessa priser är dock inga som Telia garanterar över tid utan dessa sätts av tjänsteleverantörerna. Inga riktiga sommarabonnemang finns idag. Fritidsabonnemang är under utveckling. Telia/Skanova bygger ett fibernät som är öppet på svartfibernivå. Telia har inte erbjudit något Anslutningsavtal såi det avseende påverkas inte kommunens ekonomi. I de fall ett område bedöms kosta mer än normalt så kan antingen kommunen bidra ekonomiskt, anslutningsavgiften höjas eller utbyggnaden skjutas framåt i tiden. Telia kommer att vara tvungen att köpa loss tomrör där tomrörens sträckning passar in i den nyförläggning som kommer att krävas (plus att de uppfyller Telias tekniska krav). Inget pris angivet utan detta kommer att bestämmas för varje enskilt fall. Erbjuds där så önskas. Kostnaden bedöms som låg för kommunen Blir Telia kommunens part kommer sannolikt IPO inte att bygga ut något nät i kommunen.

6 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Öppenhet Mobiltäckning Grävning/grävtillstånd Fibernätet som byggs inom kommunen är öppet på alla nivåer. Det innebär att det erbjuds till samtliga operatörer på marknaden påkonkurrensneutrala villkor. IPO är inte egen tjänsteleverantör på den egna kommunikationsplattformen vilket rimligtvis ger största möjliga öppenhet. I klartext IPO är operatörsneutrala. Fiberuppkoppling av mobilmaster kommer att erbjudas till mobiloperatörer i takt med att fibernätet byggs ut Kommunen ska godkänna moderna förläggningsmetoder som t.ex. fräsning och kostnadseffektiva återställningsmetoder för att stimulera utbyggnadstakten. Fibernätet som byggs inom kommunen är öppet på alla nivåer. Det innebär att det erbjuds till samtliga operatörer på marknaden till reglerat pris. Byggnation av fiber till villor kommer initialt att levereras med Telias Öppna kommunikationsplattform. Fiber till flerfamiljshus och företag levereras på beställning till samtliga operatörer på den svenska marknaden (ca 160 st). Telia är egen tjänsteleverantör vilket i klartext måste uppfattas som att Telia inte är operatörsneutrala. Lovar 90 % täckning med 4G i Telias nät under förutsättning att samverkansavtal tecknas. Gällande Markavtal mellan Teliasonera och Simrishamns kommun finns. För att nå så många villor som möjligt önskar Telia att moderna förläggningsmetoder kan användas. Även samförläggning med andra verksamheter kan genomföras i syfte att minimera kostnader. Rekommendation Beaktande den samlade bedömningen ovan rekommeneras att kommunen går vidare och tecknar ett samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med IP-Only. De huvudsakliga skälen härför enligt följande Utbyggnadstakten. Under förutsättning att intresset för fiberanslutning är större än 30 % kommer merparten av kommunens hushåll och företag att ha tillgång till fiberanslutning senast under IPO är garanterat operatörsneutrala eftersom man inte är egen tjänsteleverantör Anslutningskostnaden för hushållen bedöms cirka 4000 kr lägre för IPO jämfört med Telia. Kostnaden för ett jämförbart tjänsteutbud är idag kr lägre per månad där IPO idag är verksamma jämfört med där Telia finns. Dessutom erbjuder IPO redan idag sommarabonnemang vilket är viktigt för en kommun som Simrishamn med många sommarboende. Sida 3 av 3

7 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ ANSLUTNINGSAVTAL mellan Simrishamns Kommun och IP-Only Fibernät AB

8 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ ANSLUTNINGSAVTAL FIBERNÄT 1. Parter a) Simrishamns kommun ( ), Stortorget 6, Simrishamn (nedan Kommunen ) b) IP-Only Fibernät AB ( ), Uppsala (nedan IP-Only ) 2. Bakgrund IP-Only har övertagit telekomkanalisation från Kommunen i enlighet det överlåtelseavtal som tecknades den XX februari 2014 (nedan Överlåtelseavtalet ). IP-Only har för avsikt att etablera ett väl utbyggt öppet stadsnät i Simrishamn och har för detta ändamål ingått ett samverkansavtal med Kommunen. Kommunen har som målsättning att succesivt övergå helt och hållet till fiberbaserad datakommunikation. Mot bakgrund av ovanstående har IP-Only och Kommunen ingått följande anslutningsavtal. 3. Omfattning Detta avtal reglerar villkor för drift och underhåll av svartfiber d v s kanalisation, fiberkabel och passiv utrustning till de adresser som Kommunen ansluter enligt Bilaga 3. Detta avtal reglerar däremot inte drift av aktiv utrustning för datakommunikation vilket även fortsättningsvis sköts av Kommunen eller, om så önskas, handlas upp av IP-Only eller annan tredje part via separat avtal. Detta avtal jämte bilagor bifogade härtill samt eventuella av parterna överenskomna och undertecknade tillägg utgör tillsammans avtalets innehåll. I händelse av motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna skall dessa gälla i följande ordning: 1. Avtalet 2. Tjänstespecifikation, Bilaga 1 3. Servicenivå (SLA), Bilaga 2 4. Förbindelser, Bilaga 3 5. Allmänna villkor, Bilaga 4

9 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Villkor och priser IP-Only ansvarar för drift och underhåll enligt följande villkor. Nya Förbindelser Tjänstespecifikation: Se bilaga 1 Leveransadresser: Se bilaga 3 Tillgänglig servicenivå: Startdatum: SLA Nivå 1 eller 2 enligt överenskommelse Faktisk Leveransdag (anges i Klarrapport) för respektive Förbindelse som överenskommits mellan Parterna Avtalstid: Installationsavgift: kr per Förbindelse Drift- och underhållsavgift: - Servicenivå kronor per månad för varje Förbindelse - Servicenivå kronor per månad för varje Förbindelse 5. Förbehåll Om den kanalisation, fiberledning eller tillbehör som övertagits från Kommunen avviker från vad som angivits i Överlåtelseavtalet förbehåller sig IP-Only rätt ta ut en högre installationsavgift vid anslutning eller erbjuda en annan SLA nivå i det fall sådan avvikelse påverkar kostnad för anslutning respektive driftsäkerheten för anslutningen. 6. Kontaktpersoner För att underlätta anslutning och eventuella omkopplingar av Förbindelser har nedanstående kontaktpersoner utsetts för kommunen respektive IP-Only. IP-Only Fibernät AB Att: Mats Olofson Uppsala Telefon: Telefax: E-post: Simrishamns Kommun Att: Peter Nilsson Storgatan Simrishamn Telefon: E-post: Ändring av kontaktuppgifter skall skriftligen meddelas motparten i god tid.

10 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Simrishamn den / 2014 Uppsala den / [ ] Mikael Philipsson, VD Simrishamns Kommun IP-Only Fibernät AB

11 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 1 Tjänstespecifikation Förbindelser Med Förbindelse avses en framföringsväg mellan två överlämningspunkter (överenskomna leveransadresser) enligt vad som anges i Bilaga 3 Förbindelser. De tekniska villkoren för respektive Förbindelse är följande. Förbindelsen utgörs av ett fiberpar bestående av ej ljussatt optisk fiber enligt standarden ITU-T Rec. G eller av högre kvalitet. Angivna värden i nedan specifikation är att anse som minimikrav. Överlämning av Förbindelse sker i överenskommen överlämningspunkt (Leveransadress) i Kundens fastighet Överlämningspunkten är alltid en ODF (kopplingspanel) med optiska kontakter av typen SC Singelmodfiber (SMF), 10/125mm Teknisk specifikation ITU-T rekommendation G.652 ( ) Den faktiskt uppmätta dämpningen skall vara mindre eller lika med den beräknade dämpningen för en Förbindelses sträckning Beräknad dämpning vid 1310nm är (0.4dB x längd i km) + (0.10 x antalet skarvar) + (0.5 x antalet kontakter) Beräknad dämpning vid 1550nm är (0.25dB x längd i km) + (0.10 x antalet skarvar) + (0.5 x antalet kontakter) Medeldämpning i skarv Maximal dämpning i enskild skarv Maximal dämpning i en kontakt Kontaktreflektion 0.10 db 0.25dB 0.50dB -45dB Vid Leverans erhåller Kunden ett slutmätningsprotokoll där bl.a. följande anges: Förbindelsens beteckning; Förbindelsenummer Antal fiber, fibernummer och överlämningspunkternas benämning Fibersträckans längd Den totala dämpningen vid 1310nm (1550nm på begäran)

12 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 2 Servicenivå (SLA) IP-Only tillhandahåller två olika servicenivåer enligt tabellen nedan. Skillnaden mellan de olika servicenivåerna är framförallt att kund med högre servicenivå garanteras en högre tillgänglighet, snabbare serviceåtgärd och prioritering vid uppkomna fel. Servicenivå för varje enskild Förbindelse anges i bilaga 3, Förbindelser, nedan. Med fel avses att Förbindelsen inte uppfyller vad som anges i Tjänstespecifikationen och att Kunden därför inte kan använda Förbindelsen på avsett sätt. Servicenivå 1 Servicenivå 2 Tider för felanmälan 24 tim/dygn 24 tim/dygn Servicetid Alla dagar 0-24 Alla dagar 0-24 Tillgänglighet 99,7 % 99,9 % Otillgänglighet Tid per kvartal 6 tim 29 min 2 tim 10 min Felavhjälpning påbörjad Inom 4 tim dygnet runt alla dagar Inom 4 tim dygnet runt alla dagar Felavhjälpning avslutad Inom 24 tim dygnet runt alla dagar Inom 10 tim dygnet runt alla dagar Statusrapport vid felsökning och felavhjälpning Var fjärde timme Varje timme Vite för bristande åtgärdstid 500 kr + 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme 1000 kr + 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme Vite för bristande tillgänglighet Se nedan Se nedan 1 Med Felavhjälpning påbörjad avses att senast inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan från Kunden, ska personal aktivt ha påbörjat felsökning och/eller felavhjälpning. 2 Med Felavhjälpning avslutad avses att senast inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan från Kunden, ska felen vara avhjälpta och tjänsten fungera enligt Tjänstespecifikationen. Tillgänglighet Tillgängligheten mäts per kvartal och fram till IP-Onlys överlämningspunkt för Förbindelse. Tillgänglighet = total tid Otillgänglig tid under Servicetid total tid

13 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Otillgänglig Tid Med Otillgänglig Tid avses tidsperioden från då Kunden meddelat IP-Only att ett fel föreligger och IP-Only bekräftat detta, till dess IP-Only åtgärdat felet och meddelat Kunden att Förbindelsen åter är tillgänglig. Med Otillgänglig Tid avses endast tid inom Servicetid. Otillgänglig Tid föreligger även då IP-Onlys NOC fastställt att ett fel föreligger till dess att felet har åtgärdats. Klassificering av när Förbindelsen är otillgänglig framgår av respektive tjänstebeskrivning. Följande faktorer är inte att betrakta som Otillgänglig Tid: Otillgänglig Tid på grund av Planerat arbete inom Servicefönster. Otillgänglig Tid orsakad av Kunden (såsom utrustning kontrollerad eller strömförsörjd av Kund). Otillgänglig Tid på grund av att Kunden underlåter att bistå IP-Only vid felavhjälpning (såsom att IP-Only inte får tillträde till Kundens lokaler eller inte får kontakt med Kunden genom överenskomna kontaktuppgifter). Otillgänglig Tid orsakad av kablar eller nätverk utanför IP-Onlys kontroll. Otillgänglig Tid vid Force Majeure händelse (se vidare Allmänna Villkor). Otillgänglig Tid på grund av avbrott i fastighetsnät. Om Förbindelsen inte är tillgänglig på grund av vad som anges ovan, utgör detta således inte Otillgänglig Tid och därmed föreligger inte grund för kompensation. Om ett Planerat arbete tar längre tid än angivet och därmed faller utanför aviserat servicefönster, är Kunden dock berättigad till kompensation. Viten Vite för bristande åtgärdstid skall utgå för det fall Fel, som beror på omständighet för vilken IP-Only svarar, inte har åtgärdats inom angiven tid för respektive Servicenivå. Vite utgår med ett belopp som motsvarar vad som anges för Servicenivå 1 och 2 i tabellen ovan för den aktuella Förbindelsen för varje påbörjad timme utöver angiven tid för åtgärdande av fel till dess felavhjälpning skett. Vitesbeloppet för ett enskilt fel skall dock i inget fall överstiga 75 % av en månadsavgift. Vite för bristande tillgänglighet skall utgå om inte avtalad Tillgänglighet vid mätperiodens slut upprätthålls. Vite utgår därvid med en procentsats enligt nedanstående tabell av tolv månadsavgifter för den aktuella Förbindelsen (fortsättningsvis kallad Årsavgiften ). Vitesersättning Tillgänglighet Servicenivå 1 Tillgänglighet Servicenivå 2 1% av Årsavgiften < 99.7% < 99.9% 3% av Årsavgiften < 99.6% < 99.8% 5% av Årsavgiften < 99.5% < 99.7% IP-Only är inte skyldig att utge en sammanlagd vitesersättning enligt ovan överstigande ett sammanlagt vitesbelopp om tre (3) månadsavgifter för en Förbindelse under en sammanhängande period om tolv (12) kalendermånader.

14 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Planerat arbete Planerade arbeten förläggs till de angivna Servicefönstren. Kund informeras minst tio (10) dagar innan planerat jobb. Undantag kan göras i de fall då arbetet är akut och syftar till att förhindra längre avbrott för berörda tjänster Servicefönster är den tid IP-Only reserverat för att utföra underhåll av Förbindelse och nätet. Servicefönster är max 1 gång per vecka och äger rum måndag kl eller fredag kl (GMT+1), dock max 4 timmar. Flytta förbindelse Kunden äger rätt att flytta en förbindelse om verksamheten på den ursprungliga adressen nedan omlokaliseras till annan adress eller om verksamheten av annan anledning upphör på den ursprungliga adressen. Om det krävs förläggning av ny kanalisation för att etablera en Förbindelse på den nya adressen, skall kommunen erlägga kostnad motsvarande självkostnad för förläggningen av ny kanalisation och installation av fiberkabel. IP-Only skall redovisa sådana kostnader till kommunen. Uppsägning av enstaka förbindelse Kommunen äger rätt till förtida uppsägning av Förbindelse under förutsättning att en verksamhet upphör på den aktuella adressen. Kommunen äger endast rätt till sådan förtida uppsägning av en Förbindelse per år.

15 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 3 Specifikation av Förbindelser Samtliga nedanstående och nytillkommande Förbindelser skall anslutas till IP-Onlys operatörsneutrala nät på de adresser och villkor som anges i tabellen och i övrigt enligt detta avtal. Avgifter Kunden skall erlägga en anslutningsavgift om kronor för varje Förbindelse samt en löpande månadsavgift vilket omfattar drift- och underhåll om kronor per månad för varje Förbindelse. För nytillkommande Förbindelser skall Kunden erlägga en anslutningsavgift enligt separat offert för varje Förbindelse samt en löpande månadsavgift vilket omfattar drift- och underhåll om kronor per månad för varje Förbindelse. Anslutningsavgiften omfattar nätutbyggnad (såsom schakt, anläggning av kanalisation, fiberdragning i kanalisation, återställning av mark) samt kabeldragning av fiber innanför husliv (maximalt 10 meter). Avtalstid Avtalstiden för respektive Förbindelse är från Faktisk Leveransdag (anges i Klarrapport) t.o.m Respektive Förbindelse måste sägas upp av part senast 12 månader innan avtalstiden löper ut, annars förlängs avtalstiden med två (2) år i taget. Nr Leveransadress A Leveransadress B Antal fiberpar Service nivå (SLA) 1 Nod Gärsnäs Skola 1 fiberpar Nivå 1 Gärsnäs 2 Nod Valfisken 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 3 Nod Bergengrenska 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 4 Nod Björkegrenska 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 5 Nod Korsavadskolan 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 6 Nod Simris Cimbria 1 fiberpar Nivå Simrishamn 7 Nod Betgatan fiberpar Nivå Simrishamn 8 Nod Kyrkostigen 3 1 fiberpar Nivå Borrby 9 Nod Simrisvägen 10 1 fiberpar Nivå Simrishamn 10 Nod Backgatan 16 1 fiberpar Nivå Simrishamn

16 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Nod Skolvägen 23 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 12 Nod Oxelgatan 3 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 13 Nod Kvarngatan 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 14 Nod Bruksgatan 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 15 Nod Spånvägen 15 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 16 Nod Hobyvägen 18 1 fiberpar Nivå Skillinge 17 Nod Skolgatan 1 1 fiberpar Nivå S:t Olof 18 Nod Bredarörsvägen 2 1 fiberpar Nivå Kivik 19 Nod Södergårdsvägen 1 1 fiberpar Nivå Hammenhög 20 Nod Kvarngatan 3 1 fiberpar Nivå Simrishamn 21 Nod Simrisvägen 7 1 fiberpar Nivå Simrishamn 22 Nod Simris Hamnabro 1 fiberpar Nivå Simrishamn 23 Nod Branteviksvägen 56 1 fiberpar Nivå Simrishamn 24 Nod Backagatan 1 1 fiberpar Nivå Borrby 25 Nod Byggmästaregatan 2 1 fiberpar Nivå Borrby 26 Nod Möllevångsgatan 8A 1 fiberpar Nivå Skillinge 27 Nod Palmhultsgatan 1 1 fiberpar Nivå S:t Olof 28 Nod Bryggargatan 3 1 fiberpar Nivå S:t Olof 29 Nod Humlevägen 1 1 fiberpar Nivå Kivik 30 Nod Solevistigen 5 1 fiberpar Nivå Kivik 31 Nod Ystadsvägen 13A 1 fiberpar Nivå Hammenhög 32 Nod Herrestadsvägen 4A 1 fiberpar Nivå Hammenhög

17 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Nod Stortorget 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 34 Nod Boställsgatan 2B 1 fiberpar Nivå Borrby 35 Nod Lädergatan 4 1 fiberpar Nivå Simrishamn 36 Nod Kristianstadsvägen 1 1 fiberpar Nivå Simrishamn 37 Nod Lübeckergränd 2 1 fiberpar Nivå Simrishamn 38 Nod Krukmakaregatan 4 1 fiberpar Nivå Simrishamn 39 Nod Simrishamn Glimminge 39:53 1 fiberpar Nivå Hammenhög 40 Nod Vitaby medborgarhus 1 fiberpar Nivå 1 Vitaby

18 ÖVERGRIPANDE UTBYGGNADSPLAN SIMRISHAMN Bakgrund och syfte IP-Only och Simrishamns kommun har tecknat ett samverkansavtal och överenskommit om kriterier för utbyggnadsplan. Det öppna stadsnät som etableras kommer att anslutas till IP-Onlys nationella stamnät. Syftet med denna utbyggnadsplan är att etablera en övergripande tidsplan för byggnation av ett ortssammanbindande stamnät samt en utrullningsplan för att i första hand adressera villamarknaden i samtliga större tätorter med existerande nätinfrastruktur som utgångspunkt. Samfälligheter, flerfamiljsfastigheter och små och medelstora företag kommer att bearbetas simultant med villautbyggnaden genom individuella erbjudanden och riktade företagskampanjer. Utbyggnad i gles bebyggelse sker i koordinerad byalagsform. Mobilmaster adresseras direkt genom IP-Onlys existerande samarbetsavtal. Övriga operatörer adresseras i samband med utbyggnad av stamnätet för att etablera liknande avtal. Tidsplan och förutsättningar Tidplan för utbyggnad kommer att arbetas fram gemensamt med kommunen och utgöra ett tillägg till detta dokument. Tidsplanen uppdateras löpande i samråd med kommunen. Detaljprojektering i respektive område startar så snart IP-Only har minst 25 procent anslutningsgrad. Då fastställs utbyggnad och läggs in i IP-Onlys ordinarie tidsplan. Utbyggnaden startar normalt när IP-Only erhållit beställningar av 30 procent av fastigheterna inom ett angivet område. Information till lämnas genom utskick per mail och brev till de som beställt samt kontinuerligt via hemsida. IP-Only kommer även att exempelvis placera ut skyltar med information om var och när vi kommer att bygga. Om ett område redan är fiberanslutna eller att annan nätägare redan är etablerad och erbjuder 100Mbit/s Internet förbehåller sig IP-Only rätten att avstå från adressera det området för att undvika parallellinvesteringar. Alla orter och glesbygd utöver utbyggnadsplanen ses som en gemensam angelägenhet och ansluts i takt med att byalag etableras eller t ex genom samförläggning.

19 Erbjudande Nedan följer exempel på erbjudande som kommer att gälla i kommunen. Erbjudande tätorter: Anslutning av villafastigheter (garanteras för beställningar utförda 2014) IP-Only avlämnar anslutningen vid tomtgräns. Fastighetsägaren gräver själv på sin fastighet från angiven punkt vid tomtgräns fram till anslutningspunkt vid byggnad. Fastighetsägaren erhåller instruktion för grävning på tomt samt slang från IP-Only. Pris kr (inkl. moms) IP-Only kan även erbjuda grävning på fastighetsägarens mark för anläggning av kanalisation upp till 45 meter (vid svåra schaktförhållanden t ex berg, sten, skog) tillkommer en extra kostnad. Pris inkl. grävning kr (inkl. moms) efter ROT avdrag kr (inkl. moms) Betalning av installationen sker när fibern är installerad, inmätt och den är redo att användas för tjänster. Då kan fastighetsägare välja att betala via faktura eller delbetala via IP-Onlys finansieringslösning under 12, 24, 36 alternativt 60 månader. Anslutning efter att utbyggnaden är avslutad i ett område kommer att erbjudas dock med förbehåll för att en högre anslutningsavgift kan debiteras än för de som väljer att teckna sig vid initiala byggnationen. Korttidsabonnemang kommer att kunna erbjudas med korta bindningstider, ner till 14 dagar. Erbjudande tätorter: Anslutning av kommersiell fastighet eller flerfamiljshus IP-Only ansluter fastigheten och avlämnar anslutningen innanför yttervägg i en s.k. ODF. Förutsätter att schakten till aktuell fastighet inte överskrider 50 meter. Pris kr (exkl. moms) För schaktlängd över 50 meter eller om schaktförhållandena är svåra (t ex berg, sten, skog, vattendrag, vägar) tillkommer en schaktkostnad. Kanalisation och fiber ingår alltid. Erbjudande utanför tätorterna Områden med mindre kundunderlag än ovan byggs ut med hjälp av byalag och/eller finansieras delvis genom kanalisationsbidrag. Alla orter och glesbygd utöver utbyggnadsplanen ses som en gemensam angelägenhet och ansluts i takt med att byalag etableras eller t ex genom samförläggning. Det kommer även att finnas möjlighet för fastighetsägare med fastigheter långt ifrån planerad kanalisation att själva gräva fram till en anslutningspunkt som anvisas av IP- Only. IP-Only tillhandahåller erforderlig slang och instruktioner för schakten.

20 Sekretess Då denna utbyggnadsplan innehåller information av kommersiellt känslig natur förbinder sig kommunen att inte utan IP-Onlys uttryckliga medgivande till tredje man lämna upplysning om innehållet i detta dokument. Sekretess gäller enbart om inte lag eller domstolsbeslut hindrar det eller om yppande av information erfordras för tillvaratagande av kommunens rätt. Övrigt Detta dokument ska utgöra en integrerad del av det samverkansavtal som denna dag tecknats mellan IP-Only och Simrishamns kommun. Ändring, uppdatering eller tillägg till av denna utbyggnadsplan ska ske skriftligen och undertecknas av bägge parter. Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Ort: Datum: Ort: Datum: SIMRISHAMNS KOMMUN IP-ONLY FIBERNÄT AB

Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205

Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205 Beslutsförslag 2013-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Samverkansavtal IT-infrastruktur i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2013-205 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal

Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal Anslutning av fastighet till fibernät - Mikroföretag Landsbygdsområde utbyggt med stödmedel Mikroföretag har möjligheten att teckna avtal för anslutning

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011 Informationsmöte om Bredband med fiberoptik Stavsjö 2 oktober 2011 Bredband i Stavsjö 2012? Bredbandsutvecklingen i Södermanland och vad händer för dem som inte är med? Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare,

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Quadracom ned alla sina ADSL-noder Fakta Ammeråns-Gesundens

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer