Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl Rådhuset Kallade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Kallelse 1 (1) Sammanträde Kommunstyrelsen Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl Rådhuset Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Rosenkvist (M) Monica Jägholt Gripp (M) Håkan Erlandsson (C) Carl-Göran Svensson (C) Christer Vigren (ÖP) Beat Senn (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Christer Grankvist (S) Birgitta Englander (S) Gudrun Schyman (FI) Roland Thord (MP) Ersättare: (för kännedom) Maria Linde Strömberg (M) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Ingemar Nilsson (M) Kjell Dahlberg (M) Christer Hallerby (FP) Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Mikael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) Christl Bengtsson (S) Per Andersson (S) Margareta Hagstad (V) Lena Ivarsson (FI) Thomas Hansson (MP) Ärenden 1 Val av justeringsman. 2 Information 3 Fiberutbyggnad i Simrishamns kommun 2014/73 4 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån 2013/344 Ytterligare handlingar skickas per E-post. Simrishamn Martin Fransson ADRESS: Simrishamn BESÖK: Stadshuset, Stortorget TELEFON: FAX: E-POST:

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Dnr 2014/73 Fiberutbyggnad i Simrishamns kommun Ärendebeskrivning Två företag, IP-Only (IPO) och TeliaSonera med dotterföretag (Telia) har till Simrishamns kommun inkommit med förslag på samverkansavtal med syfte att tillsammans med kommunen uppfylla regeringens och Region Skånes bredbandsmål. Formuleringarna kring hur målen ska uppfyllas är inte helt lika men viktigt att påpeka att ingen av IPO eller Telia utlovar en garanterad utbyggnad till 2020 med mindre än att anslutningsgraden är tillräckligt hög (bägge två) och dels att utbyggnadskostnaden ej blir för hög (Telia). Avtal Både IPO och Telia har tagit fram förslag till samverkansavtal som efter diskussioner med kommunen under hösten/vintern nu finns framme i slutliga versioner. Samverkansavtalen sinsemellan innehåller inga riktigt stora skillnader plus att inget av samverkansavtalen innehåller några prisuppgifter utan denna typ av uppgifter har lämnats muntligt av både Telia och IPO. IPO har dock föreslagit att ett Strategidokument, som bl a innehåller sådana prisuppgifter, kan skrivas under samtidigt med att Samverkansavtalet skrivs under. Den stora skillnaden mellan IPO och Telia är att IPO erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter vilket i praktiken innebär att alla tätorter kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan Anslutningsavtalet håller sig på svartfibernivå eftersom det inom ramen för LOU finns ett så kallat telekomundantag som innebär att om kommunen handlar upp den grundläggande telekominfrastrukturen (svartfiber) och upplåter den till allmänheten så krävs ingen upphandling enligt LOU, se utdrag ur LOU nedan. Flera kommuner har gjort på detta sätt de senaste åren och bl a Sigtuna kommun skrev på sådant avtal med IPO efter det att SKL bedömt att det var ok. Viktigt också att påpeka att Telia också ingått denna typ av avtal, t ex med Bräcke kommun. Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Beaktande den samlade bedömningen rekommenderas att kommunen går vidare och tecknar ett samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med IP-Only Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontoret inklusive bilagor. Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll forts Dnr 2014/73 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ärendet återremitteras till IT-avdelning för att undersöka hur ett återställningsavtal kan komma att utformas. Kontroll av bolaget ska ske genom referenstagning. Arbetsutskottet behandlar ärendet den 19 februari och därefter kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde den 24 februari. Beslutet expedieras till: IT-avdelningen Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

4 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Möjliga samverkansavtal avseende fiberutbyggnad i Simrishamns kommun Bakgrund Två företag, IP-Only (IPO) och TeliaSonera med dotterföretag (Telia) har till Simrishamns kommun inkommit med förslag på samverkansavtal med syfte att tillsammans med kommunen uppfylla regeringens och Region Skånes bredbandsmål. Formuleringarna kring hur målen ska uppfyllas är inte helt lika men viktigt att påpeka att ingen av IPO eller Telia utlovar en garanterad utbyggnad till 2020 med mindre än att anslutningsgraden är tillräckligt hög (bägge två) och dels att utbyggnadskostnaden ej blir för hög (Telia). Avtal Både IPO och Telia har tagit fram förslag till samverkansavtal som efter diskussioner med kommunen under hösten/vintern nu finns framme i slutliga versioner. Samverkansavtalen sinsemellan innehåller inga riktigt stora skillnader plus att inget av samverkansavtalen innehåller några prisuppgifter utan denna typ av uppgifter har lämnats muntligt av både Telia och IPO. IPO har dock föreslagit att ett Strategidokument, som bl a innehåller sådana prisuppgifter, kan skrivas under samtidigt med att Samverkansavtalet skrivs under. Den stora skillnaden mellan IPO och Telia är att IPO erbjudit sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter vilket i praktiken innebär att alla tätorter kommer att kunna erbjudas fiberanslutning redan Anslutningsavtalet håller sig på svartfibernivå eftersom det inom ramen för LOU finns ett så kallat telekomundantag som innebär att om kommunen handlar upp den grundläggande telekominfrastrukturen (svartfiber) och upplåter den till allmänheten så krävs ingen upphandling enligt LOU, se utdrag ur LOU nedan. Flera kommuner har gjort på detta sätt de senaste åren och bl a Sigtuna kommun skrev på sådant avtal med IPO efter det att SKL bedömt att det var ok. Viktigt också att påpeka att Telia också ingått denna typ av avtal, t ex med Bräcke kommun. Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Sida 1 av 3

5 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Samlad bedömning av möjliga samverkansparter Nedan redovisas hur IPO och Telia förhåller sig till olika delar i samverkansavtal och andra utfästelser Utbyggnadstakt Anslutningskostnad Slutkundsutbud Påverkan på kommunens ekonomi Övertagande av kommunens tomrör WiFi zoner i kommunen Konkurrenspåverkan IPO Startar i princip omedelbart där antalet skarpa avtal > 30 %. 40 % ska ha tillgång till bredband via fiber För 2014 gäller 13,9 kkr till tomtgräns och i villaområden 15,9 kkr in till fastighet (plus 2 kkr i ROT-bidrag). Rabatter vid stor anslutningsgrad kommer att erbjudas. IPO bygger ett fibernät som är öppet på svarfibernivå. För jämförbara tjänster är månadskostnaden idag kr lägre på IPOs plattform jämfört med Telias Öppna kommunikationsplattform. Dessa priser är dock inga som IPO garanterar över tid utan dessa sätts av tjänsteleverantörerna. IPO erbjuder även 2-veckors sommarabonnemang. IPO bygger ett fibernät som är öppet på svarfibernivå. Vid tecknande av Anslutningsavtal avseende svartfiber till 40 adresser i kommunen är bedömningen att kommunens samlade årskostnad för telekommunikation ökar med 175 kkr. Kommunen får dock betydligt bättre kommunikation till merparten av verksamheterna. Är beredda att betala ca 800 kkr för kommunens tomrör. Denna intäkt kommer dock att balanseras mot de anslutningsavgifter som IPO kommer att kräva för sina svartfiberleveranser Erbjuds där så önskas. Kostnaden bedöms som låg för kommunen Telia har redan ett fibernät i kommunen och kommer även fortsättningsvis att kunna konkurrera med IPO om kommunens väljer IPO. Sida 2 av 3 Telia Har också 30 % som startkriteria men trolig tidigaste utbyggnadsstart höst Ska jobba för att nå 40 % av hushållen och företagen med fiber senast För närvarande gäller 19,9 kkr i utvalda villaområden in i fastighet som ett riktpris. Se IPO. Dessa priser är dock inga som Telia garanterar över tid utan dessa sätts av tjänsteleverantörerna. Inga riktiga sommarabonnemang finns idag. Fritidsabonnemang är under utveckling. Telia/Skanova bygger ett fibernät som är öppet på svartfibernivå. Telia har inte erbjudit något Anslutningsavtal såi det avseende påverkas inte kommunens ekonomi. I de fall ett område bedöms kosta mer än normalt så kan antingen kommunen bidra ekonomiskt, anslutningsavgiften höjas eller utbyggnaden skjutas framåt i tiden. Telia kommer att vara tvungen att köpa loss tomrör där tomrörens sträckning passar in i den nyförläggning som kommer att krävas (plus att de uppfyller Telias tekniska krav). Inget pris angivet utan detta kommer att bestämmas för varje enskilt fall. Erbjuds där så önskas. Kostnaden bedöms som låg för kommunen Blir Telia kommunens part kommer sannolikt IPO inte att bygga ut något nät i kommunen.

6 Simrishamns kommun Peter Nilsson/Anders Nyman Öppenhet Mobiltäckning Grävning/grävtillstånd Fibernätet som byggs inom kommunen är öppet på alla nivåer. Det innebär att det erbjuds till samtliga operatörer på marknaden påkonkurrensneutrala villkor. IPO är inte egen tjänsteleverantör på den egna kommunikationsplattformen vilket rimligtvis ger största möjliga öppenhet. I klartext IPO är operatörsneutrala. Fiberuppkoppling av mobilmaster kommer att erbjudas till mobiloperatörer i takt med att fibernätet byggs ut Kommunen ska godkänna moderna förläggningsmetoder som t.ex. fräsning och kostnadseffektiva återställningsmetoder för att stimulera utbyggnadstakten. Fibernätet som byggs inom kommunen är öppet på alla nivåer. Det innebär att det erbjuds till samtliga operatörer på marknaden till reglerat pris. Byggnation av fiber till villor kommer initialt att levereras med Telias Öppna kommunikationsplattform. Fiber till flerfamiljshus och företag levereras på beställning till samtliga operatörer på den svenska marknaden (ca 160 st). Telia är egen tjänsteleverantör vilket i klartext måste uppfattas som att Telia inte är operatörsneutrala. Lovar 90 % täckning med 4G i Telias nät under förutsättning att samverkansavtal tecknas. Gällande Markavtal mellan Teliasonera och Simrishamns kommun finns. För att nå så många villor som möjligt önskar Telia att moderna förläggningsmetoder kan användas. Även samförläggning med andra verksamheter kan genomföras i syfte att minimera kostnader. Rekommendation Beaktande den samlade bedömningen ovan rekommeneras att kommunen går vidare och tecknar ett samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med IP-Only. De huvudsakliga skälen härför enligt följande Utbyggnadstakten. Under förutsättning att intresset för fiberanslutning är större än 30 % kommer merparten av kommunens hushåll och företag att ha tillgång till fiberanslutning senast under IPO är garanterat operatörsneutrala eftersom man inte är egen tjänsteleverantör Anslutningskostnaden för hushållen bedöms cirka 4000 kr lägre för IPO jämfört med Telia. Kostnaden för ett jämförbart tjänsteutbud är idag kr lägre per månad där IPO idag är verksamma jämfört med där Telia finns. Dessutom erbjuder IPO redan idag sommarabonnemang vilket är viktigt för en kommun som Simrishamn med många sommarboende. Sida 3 av 3

7 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ ANSLUTNINGSAVTAL mellan Simrishamns Kommun och IP-Only Fibernät AB

8 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ ANSLUTNINGSAVTAL FIBERNÄT 1. Parter a) Simrishamns kommun ( ), Stortorget 6, Simrishamn (nedan Kommunen ) b) IP-Only Fibernät AB ( ), Uppsala (nedan IP-Only ) 2. Bakgrund IP-Only har övertagit telekomkanalisation från Kommunen i enlighet det överlåtelseavtal som tecknades den XX februari 2014 (nedan Överlåtelseavtalet ). IP-Only har för avsikt att etablera ett väl utbyggt öppet stadsnät i Simrishamn och har för detta ändamål ingått ett samverkansavtal med Kommunen. Kommunen har som målsättning att succesivt övergå helt och hållet till fiberbaserad datakommunikation. Mot bakgrund av ovanstående har IP-Only och Kommunen ingått följande anslutningsavtal. 3. Omfattning Detta avtal reglerar villkor för drift och underhåll av svartfiber d v s kanalisation, fiberkabel och passiv utrustning till de adresser som Kommunen ansluter enligt Bilaga 3. Detta avtal reglerar däremot inte drift av aktiv utrustning för datakommunikation vilket även fortsättningsvis sköts av Kommunen eller, om så önskas, handlas upp av IP-Only eller annan tredje part via separat avtal. Detta avtal jämte bilagor bifogade härtill samt eventuella av parterna överenskomna och undertecknade tillägg utgör tillsammans avtalets innehåll. I händelse av motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna skall dessa gälla i följande ordning: 1. Avtalet 2. Tjänstespecifikation, Bilaga 1 3. Servicenivå (SLA), Bilaga 2 4. Förbindelser, Bilaga 3 5. Allmänna villkor, Bilaga 4

9 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Villkor och priser IP-Only ansvarar för drift och underhåll enligt följande villkor. Nya Förbindelser Tjänstespecifikation: Se bilaga 1 Leveransadresser: Se bilaga 3 Tillgänglig servicenivå: Startdatum: SLA Nivå 1 eller 2 enligt överenskommelse Faktisk Leveransdag (anges i Klarrapport) för respektive Förbindelse som överenskommits mellan Parterna Avtalstid: Installationsavgift: kr per Förbindelse Drift- och underhållsavgift: - Servicenivå kronor per månad för varje Förbindelse - Servicenivå kronor per månad för varje Förbindelse 5. Förbehåll Om den kanalisation, fiberledning eller tillbehör som övertagits från Kommunen avviker från vad som angivits i Överlåtelseavtalet förbehåller sig IP-Only rätt ta ut en högre installationsavgift vid anslutning eller erbjuda en annan SLA nivå i det fall sådan avvikelse påverkar kostnad för anslutning respektive driftsäkerheten för anslutningen. 6. Kontaktpersoner För att underlätta anslutning och eventuella omkopplingar av Förbindelser har nedanstående kontaktpersoner utsetts för kommunen respektive IP-Only. IP-Only Fibernät AB Att: Mats Olofson Uppsala Telefon: Telefax: E-post: Simrishamns Kommun Att: Peter Nilsson Storgatan Simrishamn Telefon: E-post: Ändring av kontaktuppgifter skall skriftligen meddelas motparten i god tid.

10 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Simrishamn den / 2014 Uppsala den / [ ] Mikael Philipsson, VD Simrishamns Kommun IP-Only Fibernät AB

11 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 1 Tjänstespecifikation Förbindelser Med Förbindelse avses en framföringsväg mellan två överlämningspunkter (överenskomna leveransadresser) enligt vad som anges i Bilaga 3 Förbindelser. De tekniska villkoren för respektive Förbindelse är följande. Förbindelsen utgörs av ett fiberpar bestående av ej ljussatt optisk fiber enligt standarden ITU-T Rec. G eller av högre kvalitet. Angivna värden i nedan specifikation är att anse som minimikrav. Överlämning av Förbindelse sker i överenskommen överlämningspunkt (Leveransadress) i Kundens fastighet Överlämningspunkten är alltid en ODF (kopplingspanel) med optiska kontakter av typen SC Singelmodfiber (SMF), 10/125mm Teknisk specifikation ITU-T rekommendation G.652 ( ) Den faktiskt uppmätta dämpningen skall vara mindre eller lika med den beräknade dämpningen för en Förbindelses sträckning Beräknad dämpning vid 1310nm är (0.4dB x längd i km) + (0.10 x antalet skarvar) + (0.5 x antalet kontakter) Beräknad dämpning vid 1550nm är (0.25dB x längd i km) + (0.10 x antalet skarvar) + (0.5 x antalet kontakter) Medeldämpning i skarv Maximal dämpning i enskild skarv Maximal dämpning i en kontakt Kontaktreflektion 0.10 db 0.25dB 0.50dB -45dB Vid Leverans erhåller Kunden ett slutmätningsprotokoll där bl.a. följande anges: Förbindelsens beteckning; Förbindelsenummer Antal fiber, fibernummer och överlämningspunkternas benämning Fibersträckans längd Den totala dämpningen vid 1310nm (1550nm på begäran)

12 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 2 Servicenivå (SLA) IP-Only tillhandahåller två olika servicenivåer enligt tabellen nedan. Skillnaden mellan de olika servicenivåerna är framförallt att kund med högre servicenivå garanteras en högre tillgänglighet, snabbare serviceåtgärd och prioritering vid uppkomna fel. Servicenivå för varje enskild Förbindelse anges i bilaga 3, Förbindelser, nedan. Med fel avses att Förbindelsen inte uppfyller vad som anges i Tjänstespecifikationen och att Kunden därför inte kan använda Förbindelsen på avsett sätt. Servicenivå 1 Servicenivå 2 Tider för felanmälan 24 tim/dygn 24 tim/dygn Servicetid Alla dagar 0-24 Alla dagar 0-24 Tillgänglighet 99,7 % 99,9 % Otillgänglighet Tid per kvartal 6 tim 29 min 2 tim 10 min Felavhjälpning påbörjad Inom 4 tim dygnet runt alla dagar Inom 4 tim dygnet runt alla dagar Felavhjälpning avslutad Inom 24 tim dygnet runt alla dagar Inom 10 tim dygnet runt alla dagar Statusrapport vid felsökning och felavhjälpning Var fjärde timme Varje timme Vite för bristande åtgärdstid 500 kr + 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme 1000 kr + 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme Vite för bristande tillgänglighet Se nedan Se nedan 1 Med Felavhjälpning påbörjad avses att senast inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan från Kunden, ska personal aktivt ha påbörjat felsökning och/eller felavhjälpning. 2 Med Felavhjälpning avslutad avses att senast inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan från Kunden, ska felen vara avhjälpta och tjänsten fungera enligt Tjänstespecifikationen. Tillgänglighet Tillgängligheten mäts per kvartal och fram till IP-Onlys överlämningspunkt för Förbindelse. Tillgänglighet = total tid Otillgänglig tid under Servicetid total tid

13 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Otillgänglig Tid Med Otillgänglig Tid avses tidsperioden från då Kunden meddelat IP-Only att ett fel föreligger och IP-Only bekräftat detta, till dess IP-Only åtgärdat felet och meddelat Kunden att Förbindelsen åter är tillgänglig. Med Otillgänglig Tid avses endast tid inom Servicetid. Otillgänglig Tid föreligger även då IP-Onlys NOC fastställt att ett fel föreligger till dess att felet har åtgärdats. Klassificering av när Förbindelsen är otillgänglig framgår av respektive tjänstebeskrivning. Följande faktorer är inte att betrakta som Otillgänglig Tid: Otillgänglig Tid på grund av Planerat arbete inom Servicefönster. Otillgänglig Tid orsakad av Kunden (såsom utrustning kontrollerad eller strömförsörjd av Kund). Otillgänglig Tid på grund av att Kunden underlåter att bistå IP-Only vid felavhjälpning (såsom att IP-Only inte får tillträde till Kundens lokaler eller inte får kontakt med Kunden genom överenskomna kontaktuppgifter). Otillgänglig Tid orsakad av kablar eller nätverk utanför IP-Onlys kontroll. Otillgänglig Tid vid Force Majeure händelse (se vidare Allmänna Villkor). Otillgänglig Tid på grund av avbrott i fastighetsnät. Om Förbindelsen inte är tillgänglig på grund av vad som anges ovan, utgör detta således inte Otillgänglig Tid och därmed föreligger inte grund för kompensation. Om ett Planerat arbete tar längre tid än angivet och därmed faller utanför aviserat servicefönster, är Kunden dock berättigad till kompensation. Viten Vite för bristande åtgärdstid skall utgå för det fall Fel, som beror på omständighet för vilken IP-Only svarar, inte har åtgärdats inom angiven tid för respektive Servicenivå. Vite utgår med ett belopp som motsvarar vad som anges för Servicenivå 1 och 2 i tabellen ovan för den aktuella Förbindelsen för varje påbörjad timme utöver angiven tid för åtgärdande av fel till dess felavhjälpning skett. Vitesbeloppet för ett enskilt fel skall dock i inget fall överstiga 75 % av en månadsavgift. Vite för bristande tillgänglighet skall utgå om inte avtalad Tillgänglighet vid mätperiodens slut upprätthålls. Vite utgår därvid med en procentsats enligt nedanstående tabell av tolv månadsavgifter för den aktuella Förbindelsen (fortsättningsvis kallad Årsavgiften ). Vitesersättning Tillgänglighet Servicenivå 1 Tillgänglighet Servicenivå 2 1% av Årsavgiften < 99.7% < 99.9% 3% av Årsavgiften < 99.6% < 99.8% 5% av Årsavgiften < 99.5% < 99.7% IP-Only är inte skyldig att utge en sammanlagd vitesersättning enligt ovan överstigande ett sammanlagt vitesbelopp om tre (3) månadsavgifter för en Förbindelse under en sammanhängande period om tolv (12) kalendermånader.

14 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Planerat arbete Planerade arbeten förläggs till de angivna Servicefönstren. Kund informeras minst tio (10) dagar innan planerat jobb. Undantag kan göras i de fall då arbetet är akut och syftar till att förhindra längre avbrott för berörda tjänster Servicefönster är den tid IP-Only reserverat för att utföra underhåll av Förbindelse och nätet. Servicefönster är max 1 gång per vecka och äger rum måndag kl eller fredag kl (GMT+1), dock max 4 timmar. Flytta förbindelse Kunden äger rätt att flytta en förbindelse om verksamheten på den ursprungliga adressen nedan omlokaliseras till annan adress eller om verksamheten av annan anledning upphör på den ursprungliga adressen. Om det krävs förläggning av ny kanalisation för att etablera en Förbindelse på den nya adressen, skall kommunen erlägga kostnad motsvarande självkostnad för förläggningen av ny kanalisation och installation av fiberkabel. IP-Only skall redovisa sådana kostnader till kommunen. Uppsägning av enstaka förbindelse Kommunen äger rätt till förtida uppsägning av Förbindelse under förutsättning att en verksamhet upphör på den aktuella adressen. Kommunen äger endast rätt till sådan förtida uppsägning av en Förbindelse per år.

15 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Bilaga 3 Specifikation av Förbindelser Samtliga nedanstående och nytillkommande Förbindelser skall anslutas till IP-Onlys operatörsneutrala nät på de adresser och villkor som anges i tabellen och i övrigt enligt detta avtal. Avgifter Kunden skall erlägga en anslutningsavgift om kronor för varje Förbindelse samt en löpande månadsavgift vilket omfattar drift- och underhåll om kronor per månad för varje Förbindelse. För nytillkommande Förbindelser skall Kunden erlägga en anslutningsavgift enligt separat offert för varje Förbindelse samt en löpande månadsavgift vilket omfattar drift- och underhåll om kronor per månad för varje Förbindelse. Anslutningsavgiften omfattar nätutbyggnad (såsom schakt, anläggning av kanalisation, fiberdragning i kanalisation, återställning av mark) samt kabeldragning av fiber innanför husliv (maximalt 10 meter). Avtalstid Avtalstiden för respektive Förbindelse är från Faktisk Leveransdag (anges i Klarrapport) t.o.m Respektive Förbindelse måste sägas upp av part senast 12 månader innan avtalstiden löper ut, annars förlängs avtalstiden med två (2) år i taget. Nr Leveransadress A Leveransadress B Antal fiberpar Service nivå (SLA) 1 Nod Gärsnäs Skola 1 fiberpar Nivå 1 Gärsnäs 2 Nod Valfisken 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 3 Nod Bergengrenska 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 4 Nod Björkegrenska 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 5 Nod Korsavadskolan 1 fiberpar Nivå 1 Simrishamn 6 Nod Simris Cimbria 1 fiberpar Nivå Simrishamn 7 Nod Betgatan fiberpar Nivå Simrishamn 8 Nod Kyrkostigen 3 1 fiberpar Nivå Borrby 9 Nod Simrisvägen 10 1 fiberpar Nivå Simrishamn 10 Nod Backgatan 16 1 fiberpar Nivå Simrishamn

16 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Nod Skolvägen 23 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 12 Nod Oxelgatan 3 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 13 Nod Kvarngatan 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 14 Nod Bruksgatan 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 15 Nod Spånvägen 15 1 fiberpar Nivå Gärsnäs 16 Nod Hobyvägen 18 1 fiberpar Nivå Skillinge 17 Nod Skolgatan 1 1 fiberpar Nivå S:t Olof 18 Nod Bredarörsvägen 2 1 fiberpar Nivå Kivik 19 Nod Södergårdsvägen 1 1 fiberpar Nivå Hammenhög 20 Nod Kvarngatan 3 1 fiberpar Nivå Simrishamn 21 Nod Simrisvägen 7 1 fiberpar Nivå Simrishamn 22 Nod Simris Hamnabro 1 fiberpar Nivå Simrishamn 23 Nod Branteviksvägen 56 1 fiberpar Nivå Simrishamn 24 Nod Backagatan 1 1 fiberpar Nivå Borrby 25 Nod Byggmästaregatan 2 1 fiberpar Nivå Borrby 26 Nod Möllevångsgatan 8A 1 fiberpar Nivå Skillinge 27 Nod Palmhultsgatan 1 1 fiberpar Nivå S:t Olof 28 Nod Bryggargatan 3 1 fiberpar Nivå S:t Olof 29 Nod Humlevägen 1 1 fiberpar Nivå Kivik 30 Nod Solevistigen 5 1 fiberpar Nivå Kivik 31 Nod Ystadsvägen 13A 1 fiberpar Nivå Hammenhög 32 Nod Herrestadsvägen 4A 1 fiberpar Nivå Hammenhög

17 Anslutningsavtal Fibernät Simrishamns kommun v.1.1_ Nod Stortorget 5 1 fiberpar Nivå Simrishamn 34 Nod Boställsgatan 2B 1 fiberpar Nivå Borrby 35 Nod Lädergatan 4 1 fiberpar Nivå Simrishamn 36 Nod Kristianstadsvägen 1 1 fiberpar Nivå Simrishamn 37 Nod Lübeckergränd 2 1 fiberpar Nivå Simrishamn 38 Nod Krukmakaregatan 4 1 fiberpar Nivå Simrishamn 39 Nod Simrishamn Glimminge 39:53 1 fiberpar Nivå Hammenhög 40 Nod Vitaby medborgarhus 1 fiberpar Nivå 1 Vitaby

18 ÖVERGRIPANDE UTBYGGNADSPLAN SIMRISHAMN Bakgrund och syfte IP-Only och Simrishamns kommun har tecknat ett samverkansavtal och överenskommit om kriterier för utbyggnadsplan. Det öppna stadsnät som etableras kommer att anslutas till IP-Onlys nationella stamnät. Syftet med denna utbyggnadsplan är att etablera en övergripande tidsplan för byggnation av ett ortssammanbindande stamnät samt en utrullningsplan för att i första hand adressera villamarknaden i samtliga större tätorter med existerande nätinfrastruktur som utgångspunkt. Samfälligheter, flerfamiljsfastigheter och små och medelstora företag kommer att bearbetas simultant med villautbyggnaden genom individuella erbjudanden och riktade företagskampanjer. Utbyggnad i gles bebyggelse sker i koordinerad byalagsform. Mobilmaster adresseras direkt genom IP-Onlys existerande samarbetsavtal. Övriga operatörer adresseras i samband med utbyggnad av stamnätet för att etablera liknande avtal. Tidsplan och förutsättningar Tidplan för utbyggnad kommer att arbetas fram gemensamt med kommunen och utgöra ett tillägg till detta dokument. Tidsplanen uppdateras löpande i samråd med kommunen. Detaljprojektering i respektive område startar så snart IP-Only har minst 25 procent anslutningsgrad. Då fastställs utbyggnad och läggs in i IP-Onlys ordinarie tidsplan. Utbyggnaden startar normalt när IP-Only erhållit beställningar av 30 procent av fastigheterna inom ett angivet område. Information till lämnas genom utskick per mail och brev till de som beställt samt kontinuerligt via hemsida. IP-Only kommer även att exempelvis placera ut skyltar med information om var och när vi kommer att bygga. Om ett område redan är fiberanslutna eller att annan nätägare redan är etablerad och erbjuder 100Mbit/s Internet förbehåller sig IP-Only rätten att avstå från adressera det området för att undvika parallellinvesteringar. Alla orter och glesbygd utöver utbyggnadsplanen ses som en gemensam angelägenhet och ansluts i takt med att byalag etableras eller t ex genom samförläggning.

19 Erbjudande Nedan följer exempel på erbjudande som kommer att gälla i kommunen. Erbjudande tätorter: Anslutning av villafastigheter (garanteras för beställningar utförda 2014) IP-Only avlämnar anslutningen vid tomtgräns. Fastighetsägaren gräver själv på sin fastighet från angiven punkt vid tomtgräns fram till anslutningspunkt vid byggnad. Fastighetsägaren erhåller instruktion för grävning på tomt samt slang från IP-Only. Pris kr (inkl. moms) IP-Only kan även erbjuda grävning på fastighetsägarens mark för anläggning av kanalisation upp till 45 meter (vid svåra schaktförhållanden t ex berg, sten, skog) tillkommer en extra kostnad. Pris inkl. grävning kr (inkl. moms) efter ROT avdrag kr (inkl. moms) Betalning av installationen sker när fibern är installerad, inmätt och den är redo att användas för tjänster. Då kan fastighetsägare välja att betala via faktura eller delbetala via IP-Onlys finansieringslösning under 12, 24, 36 alternativt 60 månader. Anslutning efter att utbyggnaden är avslutad i ett område kommer att erbjudas dock med förbehåll för att en högre anslutningsavgift kan debiteras än för de som väljer att teckna sig vid initiala byggnationen. Korttidsabonnemang kommer att kunna erbjudas med korta bindningstider, ner till 14 dagar. Erbjudande tätorter: Anslutning av kommersiell fastighet eller flerfamiljshus IP-Only ansluter fastigheten och avlämnar anslutningen innanför yttervägg i en s.k. ODF. Förutsätter att schakten till aktuell fastighet inte överskrider 50 meter. Pris kr (exkl. moms) För schaktlängd över 50 meter eller om schaktförhållandena är svåra (t ex berg, sten, skog, vattendrag, vägar) tillkommer en schaktkostnad. Kanalisation och fiber ingår alltid. Erbjudande utanför tätorterna Områden med mindre kundunderlag än ovan byggs ut med hjälp av byalag och/eller finansieras delvis genom kanalisationsbidrag. Alla orter och glesbygd utöver utbyggnadsplanen ses som en gemensam angelägenhet och ansluts i takt med att byalag etableras eller t ex genom samförläggning. Det kommer även att finnas möjlighet för fastighetsägare med fastigheter långt ifrån planerad kanalisation att själva gräva fram till en anslutningspunkt som anvisas av IP- Only. IP-Only tillhandahåller erforderlig slang och instruktioner för schakten.

20 Sekretess Då denna utbyggnadsplan innehåller information av kommersiellt känslig natur förbinder sig kommunen att inte utan IP-Onlys uttryckliga medgivande till tredje man lämna upplysning om innehållet i detta dokument. Sekretess gäller enbart om inte lag eller domstolsbeslut hindrar det eller om yppande av information erfordras för tillvaratagande av kommunens rätt. Övrigt Detta dokument ska utgöra en integrerad del av det samverkansavtal som denna dag tecknats mellan IP-Only och Simrishamns kommun. Ändring, uppdatering eller tillägg till av denna utbyggnadsplan ska ske skriftligen och undertecknas av bägge parter. Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Ort: Datum: Ort: Datum: SIMRISHAMNS KOMMUN IP-ONLY FIBERNÄT AB

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

SALA KOMMUN. InK 2013-05- 2 1. Bilaga KS 2013/156/1. Sofia Nilsson. Diarieföras. Vänligen. Glenn Andersson. Skickat från min ipad

SALA KOMMUN. InK 2013-05- 2 1. Bilaga KS 2013/156/1. Sofia Nilsson. Diarieföras. Vänligen. Glenn Andersson. Skickat från min ipad Sofia Nilsson Bilaga KS 2013/156/1 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Diarieföras. Vänligen Glenn Andersson Glenn Andersson den 21 maj 2013 16:24 Sofia Nilsson Fwd: Med anledning av hur Sala Kommun

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun IT-infrastrukturprogram Sunne kommun Godkänt av kommunstyrelsen 2001-12-04, 144 och av länsstyrelsen 2002-05-08, Reviderat 2006-08-14, 2006-09-18 och 2009-01-20, ks 4 Sunne kommun 2008-10-16 1.2 2 (40)

Läs mer