Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun"

Transkript

1 Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) :12:29

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Teknikdiskussion Fiber Koppar Kabel-TV Mobilt bredband Nuläge generellt Allmänt Kopparnät och ADSL Fibernät Behovsbild Hushåll Näringsliv Offentlig sektor Kommun Landsting Nätägare och nätutbredning Fasta nät Mobilnät Framtida möjligheter Regionnät och samarbete Regionförbundet Sörmland Aktiviteter i närliggande län Östergötland Örebro län Kommunens roll Sid 2(22) :12:29

3 1 Bakgrund För att förutsättningarna för företagande och boende på landsbygden ska vara tillfredställande blir det allt viktigare med en god tillgång till bredbandsmöjligheter. Under den senaste tiden har ett antal privatpersoner kontaktat kommunen för att få en bild av förutsättningarna för bredband på olika platser i kommunen. Flera personer har angett att förutsättningarna för en snabb Internetuppkoppling är avgörande för val av bostadsort. Kommunen skulle dock önska en mer detaljerad bild av förutsättningarna, vilka fiberanslutningar som redan finns inom kommunen och vilka av dessa som är tillgängliga att ansluta sig till. En god bild av nuläget är även av stor vikt för att därefter kunna ta ställning till de tillgängliga medel som finns att ansöka om för utbyggnad av bredband via strukturfonderna, landsbygdsprogrammet och Post-och telestyrelsen. Vingåkers kommun har av länsstyrelsen beviljats medel för att kartlägga förutsättningar för bredband i Vingåker kommun. Kartläggningen av bredbandsstrukturen ska vidare användas som ett underlag till det kommunala serviceprogram som är under framställning. Uppdraget går ut på att kartlägga nuvarande bredbandsstruktur i hela kommunen utifrån följande utgångspunkter: Nuvarande näts utbyggnadskapacitet? Vad finns för typ av kapacitet (ex. tekniklösningar)? Var finns utbyggt bredband? Finns outnyttjad kapacitet? Vilka bolag är aktiva? Eventuella utbyggnadsplaner/bolag? Geografisk täckning? Syftet är att skapa en helhetsbild av förutsättningarna för medborgarnas, näringslivets och de offentliga verksamheternas tillgång till bredband. Målen med kartläggningen är att ta reda på hur en förbättrad tillgång till bredband för medborgare, näringslivet och de offentliga verksamheterna samt hur en ökad kunskap kring förutsättningarna för bredband i kommunen kommer att utveckla servicen på landsbygden. Den här rapporten är framtagen av Eric Åkerlund på Emavo Bredbandskonsult AB. Sid 3(22) :12:29

4 2 Teknikdiskussion 2.1 Fiber Fiber är den accessteknik som ger högst prestanda och som därmed är bäst lämpad för kapacitetskrävande applikationer och för att leverera flera bredbandstjänster över samma access (exempelvis Internet, telefoni och TV). I dagsläget karaktäriseras bredband via fiber av: Högre möjlig överföringshastighet än de två övriga trådbundna accessteknikerna kabel-tv och xdsl. Både abonnemang med symmetrisk och asymmetrisk överföringshastighet erbjuds. Symmetrisk överföringshastighet är viktigt för användare med stora behov av att skicka data, exempelvis företag med egna servrar. Att överföringshastigheten, till skillnad från xdsl, i princip inte avtar med avståndet till noden. 2.2 Koppar Kundernas ökade efterfrågan, liksom det statliga målet att 40 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s 2015, leder till bedömningen att ADSL med den teoretiska maxkapaciteten 24 Mbit/s inte räcker till för framtidens behov. Den nya tekniken VDSL kommer om något år eller två att etableras med ökad kapacitet i vissa telestationer, ca 50 Mbit/s utlovas. Det är dock ännu oklart om detta kommer att ske i Vingåkers kommun. De högre hastigheterna med VDSL är begränsade i räckvidd och kommer därför bara att vara intressant för de kunder som bor i tätorter och nära telestationerna. Ytterligare ett skäl till att gå från ADSL till andra lösningar är att Skanova har meddelat att man nu påbörjar en avveckling av kopparnätet. Detta teknikskifte påbörjas under 2010 och i första skedet är det 3200 telestationer som inte är fiberanslutna och inte har ADSL samt en miljon ledningsstolpar som tas ner över hela landet. Förändringarna kan framöver komma att drabba även befintliga ADSL-kunder och den fasta telefonin. Alternativet för många blir då mobil telefoni och mobilt bredband eller fiber. En sådan förändring kan för många invånare i Vingåkers kommun innebära att det befintliga bredbandet försvinner. En annan viktig och närbesläktad förändring som har skett under de senaste åren, är att Skanova numera inte automatiskt drar telenät till nybyggnadsområden. All anslutning till teleoch datanät måste nu beställas och kostar mer än tidigare. Detta ger å andra sidan goda möjligheter för fibernätsägare att bygga ut sina nät och få mer intäkter på dem. 2.3 Kabel-TV På många håll i Sverige körs bredbandstjänster genom koaxialkabelnät som egentligen är byggda för enkelriktad distribution av TV-signaler. Näten har då blivit kompletterade med utrustning för att även kunna skicka signaler uppåt i systemet så att man får dubbelriktad kommunikation, så kallad returaktivering. Sådana bredbandslösningar blir liksom ADSL asymmetriska, men har högre kapacitet än ADSL. ComHem uppger att deras snabbaste tjänst har en nedladdningshastighet på Mbit/s och en uppladdningshastighet på 7-10 Mbit/s. Den enda operatören för koaxialnät i Vingåkers kommun är VingVision och de returaktiverar inte sina nät, utan lägger istället fiber parallellt med koaxialkablarna för distribution av Sid 4(22) :12:29

5 bredband. Ingen av de stora kabeltv-operatörerna (ComHem och Tele2 (fd Kabelvision) är de två största i Sverige) finns etablerade i Vingåker. 2.4 Mobilt bredband Bredbandstäckningen för mobilt bredband är mycket god. Jämfört med de trådbundna accessteknikerna karaktäriseras trådlöst bredband i dagsläget av: Generellt lägre hastigheter, vilket gör att det kan gå långsammare för slutanvändare att ta emot och skicka filer. Avståndsberoende hastigheter. Kunder som har långt till närmaste mobilmast får lägre hastighet än de som har nära. Längre svarstider, vilket gör att vissa typer av Internettjänster, till exempel spel och videokonferenser, kan fungera sämre. Prisplaner där månadskostnaden eller hastigheten ändras om användaren genererar en för stor mängd datatrafik. Den senaste mobiltekniken, 4G, lär kräva att cirka 80 % av alla master måste fiberanslutas för att kunna ta hand om all datatrafik. Mobilitet. Mobila bredbandsaccesser kan till skillnad från trådbundna användas överallt där det finns täckning. Det råder osäkerhet om utbyggnadstakten av 4G och i hur stor grad 4G kommer att kunna lösa landsbygdens bredbandsbehov. Sid 5(22) :12:29

6 3 Nuläge generellt 3.1 Allmänt Sverige har generellt sett god tillgång till bredband med hög hastighet men tusentals privatpersoner och företag saknar ännu tillgång till bredband. I tätt bebyggda områden finns det fler alternativ än i glesbygden och på vissa ställen erbjuds inte bredband alls. I Vingåkers kommun bor ungefär hälften av befolkningen i mindre orter eller på landsbygden. Bredbandsutbyggnaden är först och främst marknadens ansvar men i de glest bebyggda områdena bedömer de kommersiella aktörerna oftast att det är olönsamt att investera. Samtidigt är det där behovet är som störst ur ett serviceperspektiv. Personer boende på landsbygden som inte har tillgång till ett fast bredband hänvisas till att använda mobilt bredband, men de når sällan upp till den hastighet som marknadsförs. En sammanställning över orterna i Vingåkers kommun, deras folkmängd och vilka som kan nås via fiber respektive ADSL ser ut enligt nedan. Ort Antal invånare Tillgång till bredband via Baggetorp 468 Fiber och ADSL Högsjö 709 Fiber och ADSL Marmorbyn 368 ADSL Vingåker 4253 Fiber och ADSL Österåker 162 ADSL Läppe 192 Fiber och ADSL Övrig landsbygd 2759 ADSL/ej uppkoppling Om man istället tittar på uppnåbar hastighet, så har 100 % av både befolkning och arbetsställen i Vingåkers kommun möjlighet att få 1 Mbit/s enligt PTS bredbandskartläggning för När det gäller hastigheten 3 Mbit/s har 88 % av de boende och 77 % av företagen förutsättningar att få det (100 % respektive 100 % för tätbebyggt område och 68 % respektive 64 % för glesbebyggt område). 10 Mbit/s är en grundläggande hastighet i fibernät, men kan även nås i ADSL-nät åtminstone i nedladdningshastighet. Det har 73 % av befolkningen och 55 % av arbetsställena tillgång till (91 % respektive 91 % för tätbebyggt område och 41 % respektive 35 % för glesbebyggt område). 50 Mbit/s har ingen i kommunen tillgång till, varken befolkning eller arbetsställen. Ovanstående uppgifter åskådliggörs tydligare i nedanstående tabell, där också en jämförelse görs med motsvarande värden för Sverige totalt. Alla värden är avrundade till hela procent. Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige 1 Befolkning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mbit/s Arbetsställen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Befolkning 88 % 97 % 100 % 99 % 68 % 79 % Mbit/s Arbetsställen 77 % 92 % 100 % 99 % 64 % 73 % 10 Befolkning 73 % 88 % 91 % 94 % 41 % 52 % Mbit/s Arbetsställen 55 % 78 % 91 % 94 % 35 % 44 % 50 Befolkning 0 % 53 % 0 % 62 % 0 % 10 % Mbit/s Arbetsställen 0 % 41 % 0 % 61 % 0 % 7 % Sid 6(22) :12:29

7 Ur jämförelsen med snittvärden för hela landet kan man utläsa att Vingåker har samma totala täckning som resten av landet för låga hastigheter, men för höga hastigheter ligger Vingåker sämre till än riksgenomsnittet. Det finns ingen officiellt fastställd definition av begreppet bredband. I utredningen SOU 2008:40 Bredband till hela landet, definieras bredband som 2 Mbit/s dubbelriktat och det är en definition som både tidigare och senare har använts i många sammanhang. När det gäller hastighetsangivelserna ska man komma ihåg att ADSL är en asymmetrisk teknik, vilket innebär att den hastighet som redovisas endast avser nedströms trafik, alltså data som tas emot av användaren. Hastigheten uppströms, det vill säga från användaren, är i regel en tiondel av hastigheten nedströms och ofta begränsad till 1 Mbit/s även om hastigheten nedströms uppges till 24 Mbit/s. Trots att PTS sammanställning ännu inte är ett år gammal, har det redan hänt en del. Snabbare anslutningar via fiber har börjat erbjudas hyresgäster både i allmännyttan och hos privata fastighetsägare, vilket redovisas i kapitel Kopparnät och ADSL Telia har beslutat att under de kommande åren montera ned telefonstolpar och ta bort telestationer i områden där det är minst lönsamt att ha fast telefoni. Det innebär att personer som bor på landsbygden och företag som drivs i dessa områden inte kommer att ha tillgång till en fast telefon utan istället kommer att hänvisas till att använda mobiltelefon och mobilt bredband. I Flen har nedmonteringen börjat och det finns anledning att tro att det inte dröjer så länge innan Vingåker också kommer att drabbas på något sätt. Enligt en tidigare genomgång finns det sju telestationer 1 som inte har ADSL. Sedan dess har endast ytterligare en telestation utrustats med ADSL enligt uppgifter från Telia. Täckningen för ADSL enligt PTS senaste bredbandskartläggning är 93 % för befolkningen och 85 % för kommunens arbetsställen (100 % respektive 100 % för tätbebyggt område och 80 % respektive 77 % för glesbebyggt område). Andel i Vingåkers kommun med förutsättning för access via ADSL: Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige Befolkning 93 % 98 % 100 % 99 % 80 % 91 % Arbetsställen 85 % 97 % 100 % 99 % 77 % 87 % Vingåker har hel täckning av sina tätorter, men ligger sämre än riksgenomsnittet för glesbygden. 1 De sju telestationerna är Blomsterhult, Byle, Mosstorpsby, Nästorp, Ramningstorp, Vintergatan och Vikskogen Sid 7(22) :12:29

8 Efter utbyggnad av Teracom såg deras ADSL-täckning ut enligt nedan år Om man kombinerar Teracoms och Telias ADSL-utbyggnad år 2007 får man följande bild. Skillnaden för Vingåkers kommuns del är som synes marginell. Enligt uppgift har sedan 2007 ytterligare en telestation utrustats med ADSL-utrustning av Telia. Sid 8(22) :12:29

9 3.3 Fibernät När det gäller fibernätens utbredning i Vingåkers kommun finns inga säkra uppgifter, främst beroende på att Skanova inte lämnar ut några detaljerade uppgifter om sitt nät. Det närmaste vi kan komma är nedanstående bild som sägs avse situationen i november Den är tagen från Härifrån till Bredband, slutrapport över bredbandsbygget i Sörmland. Det är den slutrapport, utgiven av Regionförbundet Sörmland, som gjordes av länets bredbandsutbyggnad år Gul = Svenska Kraftnät Röd = Trafikverket Grön = Telenor (tidigare Utfors) Magenta = Telia/Skanova Brun och master = Teracom, numera Quadracom En aktör som fattas i ovanstående redovisning är IP Only. Mer om deras nät finns nedan i avsnitt 5.1. Andel i Vingåkers kommun med förutsättning för access via fiber: Totalt Vingåker Totalt Sverige Tätb Vingåker Tätb Sverige Glesb Vingåker Glesb Sverige Befolkning 0 % 40 % 0 % 47 % 0 % 8 % Arbetsställen 0 % 35 % 0 % 51 % 0 % 5 % Vingåker har enligt PTS ingen täckning alls av fiber, riksgenomsnittet ligger på 40 % av befolkningen och 35 % av arbetsställena. Utbyggnaden i glesbygden har inte alls kommit lika långt i Sverige, men 8 % av befolkningen och 5 % av arbetsställena har tillgång till fiber även där. Som tidigare nämnts, har det sedan PTS rapport kom ut, börjat byggas kommersiella Sid 9(22) :12:29

10 fibernät även i Vingåkers kommun. Det är Telia med sitt nätbolag Skanova och Utsikt i samarbete med VingVision som har kommit igång vilket redovisas i kapitel 5. Omfattningen av fiberutbyggnaden är förmodligen ännu inte så stor att den har påverkat täckningssiffrorna i någon högre utsträckning, men antalet fiberanslutna hushåll kommer säkerligen att öka under de kommande åren. När det gäller fiberförbindelser till Vingåker som kan försörja kommunen med högre hastigheter så konstateras i den regionala IT-infrastrukturplanen från 2008 att tre större nätägare har fiber till kommunen, Skanova, Banverket och IP Only. Av dessa hade 2008 endast IP Only en avlämning i Vingåker som klarar mer än 1 Gbit/s, vilket kan hämma en fortsatt utbyggnad. Det är dock troligt att operatörerna uppgraderar sina överlämningspunkter i takt med att efterfrågan ökar, förmodligen har det redan skett, åtminstone när det gäller Skanova. Sid 10(22) :12:29

11 4 Behovsbild 4.1 Hushåll Generellt för hushållen kan sägas att allt fler använder sig av Internet i allt större utsträckning. Myndigheter och företag ger mer och mer av sin service och information över Internet, men den största trafikökningen i näten idag är strömmade video i form av TV-program och filmer som alltmer distribueras över bredbandsnäten. I och med denna utveckling kommer kraven på rörliga bilder med god kvalitet, hämtning av filer och så vidare att öka bandbreddskraven väsentligt de närmaste åren. Samtidigt kommer behovet av att vara ständigt uppkopplad öka bland allmänheten. En kombination av bra boendemiljö till rimliga kostnader, goda kommunikationer med möjlighet till bra IT-infrastruktur kan bidra till att motivera bosättning i områden som idag drabbas av utflyttning. En fastighetsägare i Vingåker 2 vittnar om att en allt vanligare fråga bland blivande hyresgäster är om det finns fiberbaserat bredband indraget. Finns det inte väljer de hellre ett hus där det finns. På så sätt har bra bredband blivit en konkurrensfördel för de fastighetsägare som är förutseende och drar in fiber före andra. I bostadsområden inom tätorten Vingåker räknar kommunen med att marknadsaktörerna sköter nätutbyggnad och anslutning av nya kunder utan att några offentliga stödmedel behöver skjutas till. Sådan nätutbyggnad har redan börjat vilket redovisas nedan i avsnitt Näringsliv Även för näringslivet är tillgång till ett tillräckligt snabbt bredband alltmer en grundförutsättning för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet. Många unga och nyskapande företagare flyttar idag ut från storstäderna för att slå sig ner i en kreativ och utvecklande miljö på landsbygden, men de tar för givet att det finns bra bredband. Det är en självklar del av deras liv och företagande. Vingåkers kommuns industriområden har idag inte tillgång till fiber i någon större utsträckning. Vid utbyggnad av nya eller befintliga industriområden skall kommersiella nätägare erbjudas och uppmuntras att anlägga kanalisation för fiber. Finns inget sådant intresse kan kommunen själv anlägga ett kanalisationsnät som när intresse uppstår kan säljas till privata intressen. 4.3 Offentlig sektor Kommun Inom ett antal enheter inom kommunen pågår åtgärder för att utvidga sin verksamhet mot Internet. Detta förenar de ökade kraven från allmänheten vad gäller service med kommunens önskan att minska den interna belastningen. Allmänhetens ökade krav medför också större behov att på i stort sett alla kommunala verksamhetsställen komma åt de tekniska och administrativa verksamhetssystem som kommunpersonalen använder. Ett sådant utökat användande kräver en ständig utbyggnad och uppgradering av nätet. Detsamma gäller skolornas behov av ökad kapacitet för både elevnät och administrationsnät. 2 Åke Holmström, Vinterklasen Sid 11(22) :12:29

12 Ambitionen är att alla större verksamheter på sikt skall vara fiberanslutna. Telia-WANförbindelser är i skrivande stund beställda till Österåker, Högsjö och Marmorbyn. Övriga, mindre verksamheter är anslutna via ADSL från Bredbandsbolaget eller Telia Landsting Landstinget i Sörmland har ingen egen fiber, utan hyr fiber av marknadens aktörer. Där det finns kommunala stadsnät hyr man gärna av dem, annars av Skanova eller IP Only. I Vingåkers kommun har de tre anslutningspunkter, Vårdcentralen, Folktandvården och en skola. Sid 12(22) :12:29

13 5 Nätägare och nätutbredning 5.1 Fasta nät Skanova, som är Telias nätbolag, äger det rikstäckande kopparnätet. Det används idag för ADSL, men kommer på sikt att avvecklas på landsbygden. Nedmonteringen av nätet har redan aviserats i bland annat Flens kommun. Skanova är också med all sannolikhet den största fiberägaren i Vingåkers kommun. Nätets utsträckning bör fortfarande i stort sett sammanfalla med den inventering som gjordes år 2001 och som redovisas i avsnitt 3.3 ovan, dock med vissa kompletteringar i tätorterna Vingåker och Högsjö. Som tidigare nämnts är PTS bredbandsutredning från 2010 som redovisas ovan i kapitel 3 inte längre helt aktuell. Genom Skanovas utbyggnad av sitt fibernät i Vingåker och Högsjö har Telia kunna teckna avtal med flera privata fastighetsägare för att förse dem med bredbandstjänster. Telia har bekostat fastighetsnät hos bolagen mot att få ensamrätt på distribution av tjänster till de boende i upp till 10 år. De erbjuder Internetaccess upp till 100 Mbit/s. Skanova har fiber i huvudsak till sina telestationer och mobilmaster, men inte till företag i industriområden i kommunen. Skanova bygger på uppdrag av operatörer och kan tänka sig att bygga ut till både företag och orter, men då måste det finnas en operatör som betalar hela kostnaden. Man kan förmoda att nu när Telia har börjat satsa i Vingåker kommer man att fortsätta att bearbeta även andra fastighetsägare och företag med erbjudanden om fiberbaserat bredband eftersom man har en tydligt uttalad målsättning att öka sin marknadsandel på den svenska fibermarknaden. Teracom var den leverantör som kontrakterades år 2002 för att bygga ut ADSL-täckningen i länet. Idag ägs nätet av det privata företaget Quadracom. Quadracom använder samma nät som Teracom byggde och det består av en blandning av hyrd Skanovafiber och radiolänkar. De har egna noder vid telestationerna där de sätter upp sin egen ADSL-utrustning, men använder Skanovas kopparnät för att nå ut till kunderna. Quadracom kan ha utrustning i stationer där inte Telia har någon och vice versa, varför bolagen har något olika täckningsområden. Det finns även andra operatörer som säljer uppkoppling via ADSL. De största och mest välkända är Bredbandsbolaget och Tele2. Dessa stora bolag har rikstäckande avtal med både Telia/Skanova och Quadracom och når därför alla i Vingåkers kommun som har ADSL oavsett nätoperatör. IP Only är en leverantör av fjärrförbindelser och äger ett eget rikstäckande nät. En av deras regionala fiberförbindelser går genom Sörmland och har en avlämningspunkt i Quadracoms nod på Östra Torggatan i Vingåker. En grov karta över deras nät redovisas nedan. Sid 13(22) :12:29

14 På senare tid har även andra aktörer än Telia börjat använda fiber för bredbandsuppkoppling till bostadsområden. Det lokala kabel-tv-företaget Vingåkers Vision AB (VingVision) köpte för några år sedan kommunens kabel-tv-nät och driver distribution av kabel-tv i tätorten. Koaxialkabelnätet har kompletterats med fiber och VingVision har tecknat ett avtal med Utsikt Nät AB i Linköping som driftar fibernätet och verkar som kommunikationsoperatör. VingVision fortsätter samtidigt att sända analog kabel-tv i det gamla koaxialkabelnätet. Det innebär att de kunder som är anslutna till nätet kommer åt samma tjänsteutbud som Utsikt har i Katrineholm, dvs även hastigheter upp till 100 Mbit/s. Utsikts största kund är det allmännyttiga bostadsföretaget Vingåkershem. Även Utsikt uppger att de marknadsför sitt bredband till flera kunder för att öka avkastningen på den nedlagda nätinvesteringen. Ett annat företag som har ett nät i Vingåkers tätort är Eco Fibre Sweden AB. Eco Fibre äger fiber- eller kanalisationsnät i ett antal svenska kommuner. Men endast på ett ställe har de lyckats komma igång med någon aktiv verksamhet. I övriga kommuner ligger näten oanvända. På några ställen pågår försök att köpa loss kanalisation och fiber för att andra, aktiva aktörer ska kunna nyttja gjorda investeringar i nätutbyggnad. Eco Fibres nät i Vingåker har veterligen aldrig har blivit använt. En fortfarande aktuell karta över Eco Fibres nät visas nedan (källa IT-infrastrukturprogram Vingåkers kommun 2002). Sid 14(22) :12:29

15 Vingåkers kommun har lagt ner fiber i Vingåkers tätort. Nätet är inte för kommersiellt bruk utan används enbart för kommunens egen verksamhet. I många delar av Sverige har byalag eller fiberföreningar byggt lokala fibernät som de sedan anslutit till ett större nät med stort tjänsteutbud. Det är vanligt bland annat i Kronobergs och Västerbottens län. Någon utbyggnad av sådana byanät finns ännu inte i Vingåkers kommun, men kommunen har noterat ett visst intresse att komma igång. I områden med låg kapacitet och aktiva byalag bedöms denna lösning vara värd att pröva. 5.2 Mobilnät De mobila bredbandsnäten byggs ständigt ut till större täckning och högre hastigheter. Den täckning som gäller för Vingåkers kommun för de fyra största operatörerna framgår på följande sidor. Kartorna är tagna från mobiloperatörernas webbsidor i november 2010 och är teoretiska beräkningar av möjliga uppkopplingshastigheter. I verkligheten kan dessa beräkningar skilja sig från de verkliga uppkopplingsmöjligheterna beroende på bland annat: om man är inne, utomhus eller i en bil om man använder mobilterminalen som den är eller om man har en extern antenn inkopplad vilken mobil eller terminalutrustning man använder sig av Sid 15(22) :12:29

16 Mobiltäckning Telia: Sid 16(22) :12:29

17 Mobiltäckning Tele2: Sid 17(22) :12:29

18 Mobiltäckning Telenor: Sid 18(22) :12:29

19 Mobiltäckning Tre: Sid 19(22) :12:29

20 5.3 Framtida möjligheter De två viktigaste förutsättningarna för en expansion av fibernäten är närheten till existerande nät och den framtida intäktspotentialen. För operatörerna är det inte lönsamt att gräva ner ett nytt nät långa sträckor för att nå ett fåtal kunder. Näten måste därför växa stegvis för att successivt komma allt längre ut. Antingen hittar man områden i närheten av redan uppkopplade kundaccesser där man har förutsättningar nå en sådan anslutningsgrad att det blir intressant att bygga ut. När man har kopplat upp ett nytt område har man kommit en bit längre ut och det är lite närmare till nästa ställe. Eller så etablerar man nya nodpunkter vid nya avstick i befintliga nät. I Vingåkers kommun skulle sådana punkter kunna hittas längs med sträckan mellan Katrineholm och Vingåker, till exempel i Baggetorp eller längs IP Onlys sträckning västerut mot Örebro. Högsjö har också fiber idag, en utökning i det området kan vara värd att titta på. Den andra förutsättningen rör möjligheten att få ekonomisk lönsamhet i det nät som etableras. Dels måste det finnas ett tillräckligt antal boende eller företag inom rimligt avstånd från en lokal nod, dels måste tillräckligt många av dessa vara villiga att ta kostnaden för att ansluta sig. Det handlar normalt om anslutningsavgifter på mellan och kr, men när man väl fått sin anslutning är tjänsterna ofta billigare i fibernäten än motsvarande tjänster via ADSL. När de två grundförutsättningarna finns på plats blir det avgörande vilket lokalt engagemang de boende i närheten visar. Får man tillräckligt många intresserade, ser många av de boende bredbandet som ett sätt att hålla landsbygden levande och en förutsättning för att vända trenden med utflyttning eller åtminstone att minska utflyttningstakten. Nya frekvenser tillgängliga i 800 MHz-bandet gör att en framtida 4G-utbyggnad kommer att kunna täcka större ytor än idag. Som tidigare nämnts går dock fiberutbyggnad och 4Gutbyggnad hand i hand och hur bra yttäckningen blir och hur väl 4G kommer att fungera på landsbygden återstår att se. Sid 20(22) :12:29

21 6 Regionnät och samarbete Ett skäl till att det är viktigt med samordning mellan närliggande kommuner, är att övrig infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, blir mer och mer utbyggd, vilket gör att arbetsmarknaden blir gemensam för kommunerna. Stora händelser som företagsnedläggelser mm berör då inte bara den kommun där arbetsplatsen är belägen, utan även intilliggande kommuner där många av de som arbetar på arbetsplatsen bor. Planering av utbyggnad och etablering av både kommunal verksamhet och nya företag blir av samma skäl alltmer en gemensam fråga för kommunerna. 6.1 Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland har efter upphandlingen av ADSL från Teracom inte varit aktiv i frågan om att initiera mer bredbandsutbyggnad. De har dock framställt ett par rapporter, dels en slutrapport över bredbandsbygget i Sörmland (2007:2) och en som handlar om näringslivets perspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter (2008:08). 6.2 Aktiviteter i närliggande län Östergötland Den 1 januari 2011 skapas ett gemensamt regionalt nätbolag i Östergötland. Linköping och Mjölby ingår i bolaget från starten, men flera kommuner, både i Östergötland och i Sörmland är inbjudna att ingå som delägare i bolaget. Hur kommuner utan ett eget omfattande bredbandsnät skulle kunna ingå i ett sådant samarbete eller vad de skulle kunna få ut av det är ännu oklart. Länsstyrelsen i Östergötland lägger en hel del resurser på att möjliggöra bra förbindelser i sitt län och att se till att de lokala näten utökas även till glesbebyggda delar av kommunerna Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län har arbetat aktivt med att få marknaden att bygga upp ett bra regionnät i sitt län. I strategin har också funnits en målsättning att etablera förbindelser till andra län. I det arbetet har de haft goda kontakter med Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Västmanland. Sörmland har de försökt att nå, men inte fått så mycket respons, det har inte funnits någon part att ha dialog med. Det finns en regional spelare utöver Skanova som har fiber mellan länen och det är IP Only. De har en förbindelse från Örebro genom Hallsberg till Vingåker och vidare genom Sörmland, likaså har de ett stråk på norra sidan av Mälaren. Exakt hur det nätet kan göras tillgängligt för kommunikation ska Länsstyrelsen jobba vidare med. I Örebro län har Länsstyrelsen försökt se till att marknaden har byggt upp en regional struktur. De är noga med att påpeka att det inte är frågan om att de offentliga aktörerna ska äga nätet, däremot ska Länsstyrelsen ha bra relationer med de stadsnät som finns likaväl som med sådana om IP Only och Skanova. Länsstyrelsen arbetar med att få fram bidrag så att det regionala målnätet och viktiga nodpunkter kan realiseras via marknadens försorg. De ser positivt på att kommunerna och Länsstyrelsen i Sörmland aktiverar sig. Sid 21(22) :12:29

22 7 Kommunens roll Bredband betraktas av EU som marknadens ansvar, men det finns förståelse för att marknaden inte har intresse av att investera överallt. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet. Länsstyrelserna har fått ansvaret att hantera, samordna och följa upp de stödinsatser för bredband i kommunerna som finns tillgängliga. Även PTS har ett speciellt uppdrag att följa bredbandsmarknaden och att i rapporter beskriva relevanta förhållanden och trender. När det gäller kommunernas roll har SKL, PTS och Konkurrensverket i september 2010 publicerat ett gemensamt uttalande kallat Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Där man vill klargöra sin uppfattning angående inom vilka gränser kommunerna kan agera utan att det negativt påverkar marknadsaktörernas förutsättningar att verka. Att det finns ett väl utbyggt bredband är enligt lagstiftningen inte ett kommunalt ansvar, däremot har naturligtvis kommunerna ett intresse av att marknadens aktörer är så aktiva som möjligt i den egna kommunen. Kommunen har en viktig funktion att samverka med olika aktörer för att få så effektiv infrastruktur som möjligt. Därmed kan kostnaderna för etablering av IT-infrastruktur i kommunen hållas nere. Sådan samverkan i form av samförläggning kan ske med teleoperatörer, elnätsägare, väghållare, fjärr-/närvärmeleverantörer samt kommunens tekniska enhet och miljö- och byggnadsnämnd. Denna samordning kan lämpligen ske genom fortlöpande planeringsmöten. Ytterligare en kategori av mycket viktiga bredbandsaktörer är frivilliga krafter i form av byalag som bygger lokala byanät för anslutning av kunder på landsbygden. Dessa kan stöttas av kommunen med administrativa göromål. Vissa kommuner ger också medfinansiering till bredbandsutbyggnad på landsbygden utöver de krav som finns för att få stöd från EU och staten. Detta har visat sin mycket effektivt för att få fart på byanäten. Exempel på kommuner som har gjort så är Vadstena och Växjö. Vilken nivå man väljer att ligga på kan få konsekvenser för framtida utbyggnad, men också för kostnader i form av mantid för att bevaka nybyggnad mm. De arbetsuppgifter som bör komma att behövas inom den kommunala organisationen är att: Handha tillståndsgivning för grävning av bredband Samordna anläggande av bredbandsnät med andra nyttigheter, säkerställa samförläggning och dokumentation vid anläggning av nät Bevaka att bredbandsbehovet blir tillgodosett vid nyexploatering Hålla kontakt med kommersiella nätägare i kommunen Hålla kontakt med övriga kommuner i länet när det gäller bredbandsfrågor Vara medfinansiär om byalagen beviljas bidrag för utbyggnad av lokala fibernät Ge administrativ hjälp till byalag. Exempelvis: o Ordna informationsmöten där kommunen berättar om möjligheterna för byalag att aktivera sig och uppmuntrar till lokalt engagemang o Tillhandahålla information om hur byanät bör byggas o Hjälpa till med att fylla i bidragsansökningar och redovisningar o Vara kontaktskapare mellan byalag och operatörer Sid 22(22) :12:29

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Strategi för bredband på landsbygden

Strategi för bredband på landsbygden Kommunstyrelsen 2010-05-12 Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, 016-710 54 51 Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer