Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län"

Transkript

1 PM Region JH Dnr RUN 932/2015 Lst Dnr Jan Molde Hans Halvarsson Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län 1. Bakgrund Tillväxtverket har uppdragit åt regionalt utvecklingsansvarigt organ i Jämtlands län att ta fram en så kallad behovskartläggning för att tydliggöra var det saknas ortssammanbindande nät. Denna behovskartläggning kommer att vara ett av underlagen vid Tillväxtverkets hantering av stöd utifrån det regionala strukturfondsprogrammet för regionala fonden för Mellersta Norrland. I Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalen regionalt utvecklingsansvarigt organ. Dock har Länsstyrelsen, utifrån sitt regleringsbrev, i uppdrag att verka för att de nationella målen när det gäller bredbandsutbyggnad uppnås. Länsstyrelsen i Jämtlands län har också för avsikt att verka för regional bredbandssamordning i länet. En behovskartläggning har därför tagits fram i nära samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. I framtagandet av behovskartläggningen har också länets kommuner medverkat, vilket beskrivs närmare nedan. Den behovskartläggning som redovisades till Tillväxtverket innehöll några felaktigheter vad gäller beskrivningen av några enskilda fibernoder. Dessa felaktigheter har nu rättats till. Vidare har denna behovskartläggning kompletterats utifrån de önskemål som Tillväxtverkets framfört sedan de tagit del av tidigare inlämnad behovskartläggning. Det bör noteras att också denna behovskartläggning har tagits fram under stor tidspress. Alla detaljer i bilaga 1 har därför inte hunnit kvalitetssäkras på önskvärt sätt. 1

2 2. Strategi för utbyggnad Regional bredbandstrategi för Jämtlands län. Alla boende och arbetsplatser, oavsett var i länet, ska ha möjlighet till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor. I länets alla samhällen och byar ska åtkomst finnas till bredband i någon form senast år Minst 90 procent av alla hushåll och företag i länet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s år Redan år 2015 bör 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med den hastigheten. Så lyder visionen och målen i bredbandsstrategin för Jämtlands län. För att målen ska nås behövs samverkan, samarbete och engagemang från såväl enskilda, organisationer, företag som myndigheter. I strategin anges också hur de statliga stödmedel som finns tillgängliga ska användas på bästa sätt. Behoven av ytterligare finansiellt stöd till bredbandsutbyggnad lyfts också fram. Att ge så många som möjligt i länet tillgång till bredband med hög kapacitet är en av de viktigaste frågorna för länets fortsatta utveckling. Förutom tillgång till välutbildad arbetskraft och goda kommunikationer är tillgång till snabba kommunikationer över nätet en förutsättning för både nyetableringar och utveckling av företagen i länet. Tillgång till bredband med hög överföringshastighet är också viktigt för alla som bor och vistas i vårt län. Allt fler tjänster i vår vardag förutsätter tillgång till internet och utvecklingen av både befintliga och nya tjänster ställer krav på allt högre överföringshastigheter. De högt ställda målen för bredbandsutbyggnaden i länet är således avgörande för en positiv utveckling av hela vårt län. Den regionala bredbandsstrategin är tänkt att underlätta arbetet på såväl regional, kommunal som lokal nivå för att uppnå målen. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen och Regionförbundet i Jämtlands län i nära samarbete med länets kommuner. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ett stort antal organisationer och företag i länet. Strategin, som togs fram under år 2012 och fastställdes våren 2013, innehåller nulägesbeskrivning med kartläggningar av tidigare utbyggnader dels för länet dels beskrivet per kommun samt behovsbeskrivningar för att nå målen. Den har också en detaljerad lista på orter som har tillgång tillbredband med olika överföringshastigheter samt de operatörer som ägde de olika noderna. Strategin är så pass aktuell att den utgör grunden för denna behovskartläggning. Strategin i sin helhet finns att läsa under följande länk: rategi-for-jamtlands-lan.pdf Digital Agenda för Jämtlands län Region Jämtland Härjedalen är i slutfasen av att fastställa en Digital Agenda för länet. Den har remissbehandlats och förväntas antagas under våren. Den har sin grund i länets regionala utvecklingsstrategi och är inriktad på att möta samhällsutmaningarna där digitaliseringen är en grundförutsättning. Tillsammans med den regionala bredbandsstrategin och den regionala innovationsstrategin utgör den regionala digitala agendan en strategisk plattform för 2

3 handlingsplaner, projekt och genomföranden av utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt är ITrelaterade. Fyra områden framträder som strategiskt viktiga att prioritera för Jämtland Härjedalen: Infrastruktur, digital kompetens, expertis och samverkan. Bredbandsutbyggnad är en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Länk till remissutgåva av den digitala agendan för länet: regional-digital-agenda-pa-remiss Kommunala bredbandstrategier Alla länets kommuner har eller håller på att uppdatera sina kommunala bredbandsstrategier. De har i huvudsak samma mål som den regionala bredbandstrategin att 90 procent av alla hushåll och företag i ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och övriga ha tillgång till minst 10 Mbit/s. Kommunerna har olika förutsättningar och har haft olika sätt att möta behovet av bredbandsutbyggnader. Östersunds kommun har länets enda stad och de tätaste strukturerna där marknaden kommit längst i utbyggnad, % täckning till både befolkning och arbetsställen. Åre, Östersund och Krokoms kommuner har dessutom via sitt lokala elbolag nått ganska långt i fiberutbyggnad till orter i sina kommuner. Tre kommuner, Berg, Ragunda och Strömsund, har inlett samarbete för att effektivare äga och driva stadsnät. Bräcke kommun har via aktivt arbete att skapa s.k. byanät i stort sett kunna täcka alla orter med sammanbindande fibernät. Den huvudsakliga inriktningen i kommunernas strategier är att kommunerna ska stimulera anslutning till bredband genom fler e-tjänster och informationsinsatser, noga följa utvecklingen av bredbandsutbyggnaden, stödja bygder att gå ihop i nätföreningar, äga nät där detta är nödvändigt för fortsatt utbyggnad samt allmänt, samverka i länet för fortsatt utbyggnad samt samordna insatser för att möjliga stöd kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. I avsnitt 6 beskrivs läget i länets kommuner mer ingående. Kommunernas strategier finns att läsa på deras hemsidor. Kommunernas medverkan i framtagandet av denna behovskartläggning I syfte att dels redogöra för uppdraget att genomföra denna behovskartläggning, dels uppdatera underlag i den regionala och kommunernas kartläggning av orter med fiber bjöd Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen in till ett möte den 19 maj. Vid detta möte deltog länets alla kommuner utom Härjedalen vilken kontaktats för uppdatering per telefon. Vid mötet deltog även länsstyrelsens ansvariga för landsbygdsprogrammets insatser att stödja bredbandsutbyggnad. Resultatet av detta samråd yttrar sig främst i en uppdaterad karta samt kommunala kartor över orter i länet som har tillgång till bredband via fiber. I ett fortsatt samråd har även kommunernas strategier summerats samt att kommunerna fått ge synpunkter på utformningen av denna behovskartläggning. 3

4 Aktuellt läge Följande tabell anger aktuellt läge för bredbandsutbyggnaden i länet. Den visar utdrag ur PTS statistik från den 1 oktober 2014 fördelat på tätbebyggt kontra glesbebyggt område samt för olika tekniker. Drygt 42 % av befolkningen och 37 % av länets arbetsställen har tillgång till fibernät. I glesbebyggda områden är tillgången till bredband via fiber endast drygt 20 %. Tabell: Jämtlands län 2014 Andel med tillgång till Totalt Tätbebyggt Glesbebyggt bredband via: Befolkning Arbetsställen Befolkning Arbetsställen Befolkning Arbetsställen Totalt - 99,89% 99,75% 100,00% 99,98% 99,55% 99,37% trådbunden eller trådlös Fibernät 42,34% 37,19% 49,37% 46,40% 21,05% 22,64% Tillgång till minst: 1 Mbit/s 99,89% 99,75% 100,00% 99,98% 99,55% 99,37% 10 Mbit/s 97,91% 96,09% 99,90% 99,81% 91,87% 90,22% 30 Mbit/s 57,79% 50,75% 69,45% 67,91% 22,45% 23,63% 100 Mbit/s 44,81% 38,31% 52,66% 48,22% 21,05% 22,64% Bakgrundsinformation: Antal invånare och arbetsställen Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober Det bör dock noteras att de regionala skillnaderna inom länet är mycket stora när det gäller tillgången till fibernät. I den ovan beskrivna bredbandsstrategin för Jämtlands län finns en detaljerad redovisning av tillgången till fiber i olika delar av länet. Beskrivningen redovisas både i kartform och i tabeller. Då strategin redan har några år på nacken har en uppdatering av dessa uppgifter gjorts. Det har då visat sig att bara en redovisning av om fiber finns till en ort eller inte, inte är tillräcklig. I vissa fall är fibern avsedd för interregionala förbindelser och inte möjlig att bryta upp på den aktuella orten. Detta gäller i många fall för den fiber som Trafikverket äger och som ligger i, eller i anslutning till, järnvägarnas banvallar. I andra fall kan det handla om gammal fiber vars kapacitet redan är fullt utnyttjad och därmed inte utgör en tillgång vid framtida utbyggnad av lokala nät. I bilaga 1 redovisas därför, ort för ort och by för by, tillgången till fiber i fyra olika kategorier; 1) Fiber finns tillgänglig på orten 2) Tillgänglig fiber planeras komma till orten inom tre år 3) Fiber finns, men är av interregional karaktär och inte tillgänglig för lokala nät 4) Fiber finns, men är av kapacitetsskäl inte tillgänglig för lokala nät I och för sig kunde det ha räckt att i denna redovisning ha angivit de två första kategorierna. Det är bara de två kategorierna som bör ligga till underlag för behovskartläggningen. En sådan redovisning hade dock visat relativt stora avvikelser från den redovisning som finns i gällande regional 4

5 bredbandsstrategi. Av den anledning redovisas i detta sammanhang även fiber som finns, men av olika skäl inte är tillgänglig. Av uppdateringen har det också visat sig att det skett en utbyggnad av fibernät på många håll sedan strategin togs fram. Denna utbyggnad har skett såväl med som utan olika former av statligt stöd. Vidare finns långt gångna planer på ytterligare utbyggnad i några områden. Av den uppdaterade redovisningen framgår dock att det fortfarande finns många områden som saknar ortsammanbindande nät och där sådana inte heller bedöms komma att byggas på marknadsmässiga villkor under de närmaste tre åren. Dessa områden framgår både av karta 1 och 2 på länsnivå och i de redovisningar som görs per kommun i avsnitt 6. Länets speciella utmaningar - bedömningsgrunder Jämtlands län med nästan invånare och en yta på km2 är ett glesbefolkat län med befolkningen spridd i stora delar av länet. Vi är det län i landet som har flest boende utanför tätorter. Detta innebär speciella svårigheter att upprätthålla service i hela länet och att förse alla orter och hushåll med bredband. I vissa fall kommer andra tekniker än bredband via fiber att behöva tillämpas vilket kommunerna också tar upp i sina strategier. Länet har ett stort antal arbetsställen, stycken. Många av dessa är jord- och skogsbruksfastigheter med olika grad av intensitet. Dock är alla dessa arbetsställen viktiga för möjligheten till företagande på landsbygden och även viktiga för en möjlig utveckling av företagande. De är alltså en viktig grund för bedömning av orter och bygder med behov av bredbandstäckning via fiber. Tillgång till bredband via fiber är också avgörande för att upprätthålla orters och bygders attraktionskraft. Länet har flera attraktiva besöksdestinationer och besöksnäringen är en av starkast växande näringarna i länet. Tillgång till fiber för dessa områden är avgörande för deras möjlighet att utvecklas. Bredband till serviceorter, orter med butik eller drivmedelsstation, har hög prioritet då det är en nödvändighet för dessa företags fortlevnad. Tillgång till fiber i länets olika delar behövs också för att försörja de mobilmaster som behövs för att ge en bra täckning med mobila tekniker. Att kunna telefonera och nå internet på andra platser än i bostaden eller vid fasta arbetsplatser blir allt viktigare. Allt fler förväntar sig att kunna telefonera eller använda internet på tåget, i bussen, i skogen eller på fjället. För både skogsnäringen och turistnäringen är tillgången till mobila lösningar en viktig konkurrensfaktor. Också för rennäringen är de mobila lösningarna av stor betydelse. Lokalt engagemang är en viktig drivkraft. För att få bästa utväxling av de stödmöjligheter som finns behövs en samordning av stöd till ortsammanbindande nät via regionalfonden och lokala nät via jordbruksfonden/landsbygdsprogrammet. Detta utvecklas mer under avsnitt 4 nedan. 3. Målgruppsanalys Det har inte varit möjligt att i detta dokument beskriva vilka företag som får möjlighet till bredbandsanslutning per område som idag saknar ortssammanbindande nät. Det bör noteras att Jämtlands län är ett utpräglat småföretagarlän. Det innebär att det i princip finns personer som 5

6 bedriver företagsverksamhet i varje by. Att kunna kombinera olika typer av verksamheter är en överlevnadsstrategi för landsbygden. Det kan handla om företagsverksamhet med många olika inriktningar och verksamhetsområden eller om kombinationer av anställningar och egen verksamhet. Idag förutsätter i princip alla former av företagsverksamhet, oavsett storlek, möjlighet till stabil åtkomst till, och kommunikation via, nätet. Av karta 1 nedan framgår att det finns förvärvsarbetande dagbefolkning, och därmed arbetsställen, på de allra flesta ställen där det finns boende, se karta2 längre fram. Karta 1 Fiberorter och dagbefolkning 6

7 För närmare information om antalet arbetsställen/företag som får tillgång till fiber i respektive område som redovisas under avsnitt 6 nedan hänvisas till PTS hemsida 4. Kopplingen mot Landsbygdsprogrammet och andra aktörers förväntade utbyggnad av accessnät Vikten av koppling mot landsbygdsprogrammets möjligheter En samverkan mellan utbyggnaden av ortsammanbindande nät och insatserna i landsbygdsprogrammet är avgörande för att områden i länet med mest behov ska få möjlighet till tillgång av bredband. Genom ett samlat engagemang av alla inblandade kommer det vara möjligt säkerställa tryggheten och utvecklingen på landsbygden för en lång tid framåt. Denna koordinerade utbyggnad kommer både näringsliv, enskilda och det offentliga till godo. Vi kommer då inte att riskera att olönsamma accessnät inte byggs på grund av externa parters vinstintressen. I de fall som andra aktörer väljer att bygga ut bredband så öppnas möjligheterna till anslutning, samförläggning mm. Den kommunala styrningen av denna utbyggnad måste ses som en förutsättning för en framtidssäkrad lösning. Det innebär att kommunerna, trots den demografiska utvecklingen i glesbygdskommunerna, kan behålla kostnadsbilden eller sänka den för kommunal service samtidigt som det går att trygga livet för de människor som lever där. Det finns inom den kommunala sektorn ett stort behov av att denna infrastruktur blir byggd så att invånare får möjlighet till offentlig service, valmöjligheter av leverantörer, redundans, stabila priser och långsiktig drift. Erfarenheter visar att kommunerna har en viktig roll att stödja byafiberprojekt i frågor om administration, upphandling och likviditet. Samordning är av största betydelse för rättssäkerhet och effektivitet. Utbyggnad av redundanta fiberförbindelser med stöd från PTS PTS har nyligen beslutat om stöd till redundanta fiberförbindelser i Jämtlands län. Det är dels en sträckning från Åsarna i Bergs kommun till Mittådalen i Härjedalens kommun, dels en sträcka från Gäddede i Strömsunds kommun till gränsen mot Västerbottens län längs Stekenjokkvägen. Dessa redundanta fiberförbindelser gör det möjligt att dessutom ansluta ett antal orter till fibernätet vilket beaktats i den uppdatering av fiberorter som redovisas i avsnitt Karta över befintliga och planerade fibernoder i Jämtlands län Nedan redovisas en karta som visar folkbokförd befolkning, och befintliga eller planerade fibernoder i länet. Kartan baserar sig på den i avsnitt 1 beskrivna uppdateringen av de data som redovisas i gällande regional bredbandsstrategi. Dessa data redovisas i bilaga 1. Det har inte varit möjligt att få fram en tillräckligt säker och heltäckande bild av exakt hur fibersträckningarna ser ut mellan respektive nod. Kartan bedöms dock ge tillräckligt underlag för att se var det saknas ortssammanbindande nät. De sträckor där sådana saknas beskrivs närmare i avsnitt 6 för respektive kommun. 7

8 Karta 2. Orter med befintlig eller planerad fiber våren 2015 i relation till folkbokförd befolkning 8

9 6. Redovisning av befintlig och planerad fiberutbyggnad i respektive kommun I detta avsnitt redovisas situationen och behoven när det gäller fiber per kommun. Detta stämmer väl överens med länets digitala agenda och den regionala bredbandsstrategin. I redovisningen nedan lämnas viss övergripande information för respektive kommun. Vidare anges vissa sträckor i respektive kommun där ortssammanbindande nät saknas. På Tillväxtverkets begäran lämnas nedan indikativa kostnader för att bygga de ortssammanbindande nät som saknas idag. Det måste poängteras att det i detta skede inte har varit möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma kostnaderna för att skapa dessa ortssammanbindande nät. Vi har beskrivit vilka orter som behöver kopplas samman, men det kan finnas alternativa sträckningar för att koppla samman dessa orter. I vissa fall finns kanalisation efter hela eller delar av sträckningarna som avsevärt kan sänka kostnaderna för den ortsammanbindande sträckan, i andra fall saknas helt sådan. Bruttokostnaden för att bygga en ortsammanbindande sträcka är inte lika med stödbehovet. De framtida intäkterna, som måste vägas in i kalkylen, varierar kraftigt i olika områden beroende på hur många företag, anläggningar och hushåll som kan anslutas. De indikativa kostnader som redovisas per sträcka nedan baserar sig på grova schablonkostnader per meter och väger inte in de olika förutsättningar som kan gälla för respektive sträcka enligt ovan. Vi har heller inte gjort någon prioritering av de redovisade sträckorna bortsett från att serviceorter, i enlighet med gällande serviceprogram, bör prioriteras vid fiberutbyggnaden. En närmare prioritering måste göras av strukturfondspartnerskapet om ansökta belopp för utbyggnad av ortsammanbindande nät överstiger tillgängliga medel. I anvisningarna inför denna behovskartläggning används begreppet objekt. Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att det bör finnas möjlighet att söka stöd ur regionala fonden för byggandet av såväl enstaka sträckor, flera sträckor som för samtliga sträckor i en hel kommun. För närmare information om kommunernas egna bredbandsstrategier eller handlingsplaner hänvisas till respektive kommuns hemsida. 9

10 Bergs kommun Antal invånare Antal arbetsställen Yta km2 Antal inv/km2 1,2 Tillgång till bredband i Bergs kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 15,6% Befolkning 16,7% Bergs kommun var en av de sex kommuner som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad bredband med ADSL teknik skedde efter detta. I Bergs kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 99% 10 Mbit/s eller mer 98% 30 Mbit/s eller mer 24% 100 Mbit/s eller mer 16% Teknik Fiber 16% Kabel 0%* xdsl 91% VDSL 10% 3G 91% 4G (LTE) 96% 10

11 En utbyggnad av fibernät pågår nu i Bergs kommun. I kommunen finns flera områden som saknar ortssammanbindande nät. I ett av dessa stora områden, mellan Åsarna och Mittådalen (via bland annat Börtnan, Storsjö kapell och Ljungdalen) planeras nu en utbyggnad av fiber med stöd av medel för robusta nät från PTS. Efter upphandlingsförfarande har avtal nyligen tecknats med BTEA om byggande och förvaltning av denna fiberförbindelse. Den kommer att möjliggöra anslutning av lokala nät efter sträckan. Dock kvarstår fortfarande ett antal sträckor som saknar ortssammabindande nät. Nedan redovisas de viktigaste av dessa; Sträcka Indikativ bruttokostnad (tkr) Länsgränsen Rätans kraftverk Svenstavik Sandnäset och Gillhov Storhogna Vemdalsskalet Dalåsen Vigge Åsarna Storhallen Rätan Nästeln Kvarnsjö

12 Bräcke kommun Antal invånare Antal arbetsställen Yta km2 Antal inv/km2 1,7 Tillgång till bredband i Bräcke kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 8,2% Befolkning 10,8% Också Bräcke kommun var en av de sex kommuner som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad bredband med ADSL teknik skedde efter detta. I Bräcke kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 96% 10 Mbit/s eller mer 90% 30 Mbit/s eller mer 26% 100 Mbit/s eller mer 10% Teknik Fiber 10% Kabel 0%* xdsl 86% VDSL 19% 3G 78% 4G (LTE) 79% 12

13 En kraftfull utbyggnad av fibernät pågår nu i Bräcke kommun. I Bräcke har man valt en strategi och metodik för fiberutbyggnaden som skiljer sig åt från hur man valt att arbeta i länets övriga kommuner. I Bräcke kommun har man nämligen valt att dela in kommunen i ett tiotal områden som vart och ett betraktas som område för lokalt fibernät. Genom att dessa områden på detta sätt ansluter till varandra försvinner begreppet ortssammanbindande nät. I flera av dessa områden har utbyggnad skett, alternativt planeras att ske, med ekonomiskt stöd från landsbygdsprogrammet. I vissa delar har dock utbyggnaden kommit till stånd på kommersiella grunder. Utbyggnaden i Bräcke kommun går nu så snabbt att man bedömer att uppemot 65 procent av befolkningen i kommunen kommer att ha tillgång till fiber redan under sommaren Den samlade bedömningen är att om Bräcke kommun beviljas stöd från landsbygdsprogrammet utifrån sina ansökningar så finns inget behov av stöd för ortssammanbindande nät från regionala fonden. 13

14 14

15 Härjedalens kommun Antal invånare Antal arbetsställen Yta km2 Antal inv/km2 0,9 Tillgång till bredband i Härjedalens kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 22,3% Befolkning 20,1% Härjedalens kommun tecknade avtal med Härjeåns Nät AB inför den stora utbyggnaden av bredband från år En förhållandevis stor del av utbyggnaden skedde med fiber, varför utgångsläget för Härjedalens kommun inför uppfyllande av de nya strategierna för bredbandsutbyggnad varit något bättre än i flera av länets övriga kommuner. Den starka turistnäringen i delar av Härjedalen med ett stort antal fritidshus har också bidragit till en utbyggnad av fibernät på marknadsmässiga villkor på många håll. Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 99% 10 Mbit/s eller mer 99% 30 Mbit/s eller mer 35% 100 Mbit/s eller mer 20% Teknik Fiber 20% Kabel 0%* xdsl 87% VDSL 16% 3G 96% 4G (LTE) 95% 15

16 Av kartan ovan framgår att det finns ett antal sträckor i Härjedalens kommun som saknar ortssammanbindande nät. Nedan redovisas de viktigaste av dessa; Sträcka Indikativ bruttokostnad (tkr) Tännäs Lofsdalen (över Högvålen, Brändåsen osv) Vemhån Remmet Härjåsjön Olingdal Glissjöberg Mosätt 780 Älvros Älvrosremmen Ängersjö Vänsjö Ytterhogdal Västansjö Överhogdal Ytterhogdal Fåssjö Flor Hede Messlingen Lillhärdal - Orrmo - Östansjö

17 Krokoms kommun Antal invånare Antal arbetsställen 2694 Yta km2 Antal inv/km2 2,1 Tillgång till bredband i Krokoms kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 37,0% Befolkning 36,5% Också Krokoms kommun var en av de sex kommuner som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad bredband med ADSL- teknik skedde efter detta. I Krokoms kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 99% 10 Mbit/s eller mer 95% 30 Mbit/s eller mer 45% 100 Mbit/s eller mer 37% Teknik Fiber 37% Kabel 0%* xdsl 80% VDSL 16% 3G 93% 4G (LTE) 83% Sedan den stora utbyggnaden med ADSL-teknik skedde i början av 2000-talet har en relativt stor utbyggnad skett av fibernät i kommunen. En stor del av dessa nät har byggts i samband med Jämtkrafts vädersäkring av sina elnät. Krokoms kommun har som framgår ovan en relativt hög andel befolkning och arbetsställen med tillgång till fiber. 17

18 18

19 Också i Krokoms kommun finns ett antal sträckor som saknar ortssammabindande nät, vilket tydligt framgår av kartan på föregående sida. Nedan redovisas de viktigaste av dessa; Sträcka Indikativ bruttokostnad (tkr) Tulleråsen N Skärvången (väg 340) Rensbodarna Lundsjön Gravbränna (väg 339) korsning väg 340/väg Kälom Rönnöfors Olden (väg 675) Forsåsen Störåsen Klumpen Raftsjöhöjden (väg 757) Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Laxsjö Flykälen (väg 339) Laxsjö Ålåsen/Hökvattnet (väg 783)

20 Ragunda kommun Antal invånare Antal arbetsställen 1026 Yta km2 Antal inv/km2 2,0 Tillgång till bredband i Ragunda kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 12,1% Befolkning 9,5 % Även Ragunda kommun var en av de sex kommuner som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad av bredband med ADSL- teknik skedde efter detta. I Ragunda kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 99% 10 Mbit/s eller mer 95% 30 Mbit/s eller mer 27% 100 Mbit/s eller mer 10% Teknik Fiber 10% Kabel 0%* xdsl 94% VDSL 19% 3G 87% 4G (LTE) 84% 20

21 Även i Ragunda kommun pågår och planeras en utbyggnad av fiber. I kommunen finns det flera sträckor som saknar ortssammanbindande nät. Nedan redovisas de viktigaste av dessa; Sträcka Indikativ bruttokostnad (tkr) Stugun mot Hammerdal Skyttmon Björkhöjden Borgvattnet Köttsjön Hammarstrand Gevåg Ammer Krångede (norra sidan) Österåsen Edesmoarna Ragunda (stationssamhälle) Hammarstrand Bispgården Österede Västerede (Döda Fallet) Lien

22 Strömsunds kommun Antal invånare Antal arbetsställen Yta km2 Antal inv/km2 1,0 Tillgång till bredband i Strömsunds kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 10,4% Befolkning 14,5% Strömsunds kommun var också en av de sex kommuner i länet som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad bredband med ADSL- teknik skedde efter detta. I Strömsunds kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 96% 10 Mbit/s eller mer 94% 30 Mbit/s eller mer 28% 100 Mbit/s eller mer 14% Teknik Fiber 14% Kabel 0%* xdsl 86% VDSL 20% 3G 84% 4G (LTE) 82% 22

23 23

24 Också i Strömsunds kommun planeras det nu för en stor utbyggnad av fiber. I kommunen finns flera områden som saknar ortssammanbindande nät. I ett av dessa stora områden, mellan Gäddede och länsgränsen vid Stekenjock (via bland annat Jormvattnet och Stora Blåsjön) planeras nu en utbyggnad av fiber med stöd av medel för robusta nät från PTS. Sedan denna sträcka har byggts kommer det bli möjligt att ansluta lokala nät efter sträckan. Dock kvarstår fortfarande ett antal sträckor som saknar ortssammanbindande nät. Nedan redovisas de viktigaste av dessa; Sträcka Indikativ bruttokostnad (tkr) Hoting Backe (via Rossön) Hammerdal kommungräns 344an Hammerdal Strömsund (via Sikås Gåxsjö Yxskaftkälen Bredkälen) Hammerdal Görvik Sörviken Strömsund 342:an mot Gäddede Strömsund Ulriksfors Backe (via Stamsele Täxan Mårdsjön) Hoting Tåsjö Norråker Lövberga Havsnäs Järvsand Alanäs Strömsund Hillsand Svaningen (södra sidan Vattudalen)

25 Åre kommun Antal invånare Antal arbetsställen Yta km2 Antal inv/km2 1,3 Tillgång till bredband i Åre kommun Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s hösten 2014 enligt PTS Arbetsställen 20,9% Befolkning 20,0% Också Åre kommun var en av de sex kommuner i länet som slöt avtal med Teracom år 2004 och där en kraftfull utbyggnad bredband med ADSL- teknik skedde efter detta. I Åre kommun har det därför funnits en god tillgång till bredband utifrån den teknikens förutsättningar och begränsningar. Detta framgår av PTS redovisning nedan; Tillgång till bredband enligt PTS Bredbandskartan Saknar bredband 0%* 1 Mbit/s eller mer 100%* 3 Mbit/s eller mer 99% 10 Mbit/s eller mer 98% 30 Mbit/s eller mer 48% 100 Mbit/s eller mer 20% Teknik Fiber 20% Kabel 0%* xdsl 89% VDSL 19% 3G 95% 4G (LTE) 96% I Åre har en relativt stor utbyggnad av fiber skett under senare år. Delar av den har kommit till i samband med Jämtkrafts vädersäkring av sina elnät. Andra delar har kommit till på marknadsmässiga villkor i samhällen med stark turistnäring och stort antal fritidshus. 25

Trafikutbud och budget 2017, Länstrafiken AB och Norrtåg AB

Trafikutbud och budget 2017, Länstrafiken AB och Norrtåg AB Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämnden 1(6) Regional utveckling 2016-10-12 Ruth Eriksson Tfn: 063-146561 E-post: ruth.eriksson@regionjh.se Trafikutbud och budget 2017, Länstrafiken AB och Norrtåg

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12

Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12 Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12 Godsturlista Östersund med sista inlämningstid i Östersund samt alla ombud i länet Telefon 063-13 18 30-31 Fax 063-10 88 25 Reservation för förändringar Öppettider

Läs mer

Ändringar och rättelser i vår tidtabell

Ändringar och rättelser i vår tidtabell Linje 140 Östersund - Lit M-F Avg Östersund kl 07.50, tidigarelagd ny avg Östersund kl 07.40 ank Lit kl 08.20. Turen går via Södra Söre Linje 156 Östersund - Ny tur avg Mattmar kl 12.00, Mörsil kl 12.10

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m 2016-12-12-2017-12-09 Godsturlista Östersund med sista inlämningstid i Östersund samt alla ombud i länet Telefon 063-13 18 30-31 Fax 063-10 88 25 Reservation för förändringar Öppettider på

Läs mer

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2017

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2017 Page 1 of 5 Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2017 Rev 2017-02-21 Berg kommun Berg Yvonne Edström Backarna 350 840 40 SVENSTAVIK 0687-121 28 070-069 21 30 Berg Helené Nyman Karlsson Vigge 124

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m 2013-12-08-- 2014-12-13 Godsturlista Östersund med sista inlämningstid i Östersund samt alla ombud i länet Telefon 063-13 18 30-31 Fax 063-10 88 25, 13 18 34 Reservation för förändringar

Läs mer

Upphandling - Buss 2018

Upphandling - Buss 2018 1(9) 2017-01-02 Upphandling - Buss 2018 Beslut och dokument i Region Jämtland Härjedalen som är styrande för Länstrafiken i Jämtlands län inför upphandling av trafik. Trafikförsörjningsprogrammet http://www.regionjamtland.se/verksamhet/regional-kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Hammerdal 34 Avg 07:15 08:20 09:30 15:25 17:10 Ank 07:45 09:00 10:00 16:05 17:40 Budbilen

Hammerdal 34 Avg 07:15 08:20 09:30 15:25 17:10 Ank 07:45 09:00 10:00 16:05 17:40 Budbilen Godsturlista Bussgods Strömsund 2014-06-14-2014-12-14 Avg: Bussens avgångstid från Strömsund Ank: Bussen ankommer mottagningsorten Avstånd km Arvidsjaur 350 Avg 08:55 16:25 Ank 14:35 22:00 Backe 55 Avg

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

TurlisTa: VÅrEN HÖsTEN 2015

TurlisTa: VÅrEN HÖsTEN 2015 Turlis ta: VÅ RE N HÖSTEN 2015 Biblioteksbussen Välkommen till Biblioteksbussen! Direktnummer till biblioteksbussen 070-348 57 41 Det går också bra att ringa till biblioteksbussavdelningen 063-14 40 69

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Vemdalsskalet - centrum Bostad. Vemdalsskalet utom centrum Bostad. Hornsberg, Östersund Norr, Karlslund Bostad. Körfältet, Odenskog, Lillänge Bostad

Vemdalsskalet - centrum Bostad. Vemdalsskalet utom centrum Bostad. Hornsberg, Östersund Norr, Karlslund Bostad. Körfältet, Odenskog, Lillänge Bostad Sida: 1 ( 10 ) 2301 2321503 Duved - centrum 2321505 Åre - centrum 2321506 Åre - Såå 2321513 Tegefjäll 2321514 Åre - Björnen 2321515 Björnen - centrum 2361705 Vemdalsskalet - centrum 2361706 Vemdalsskalet

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

TURLISTA: VÅREN HÖSTEN

TURLISTA: VÅREN HÖSTEN TURLISTA: VÅREN HÖSTEN 2016 Biblioteksbussen Välkommen till Biblioteksbussen! Direktnummer till biblioteksbussen 070-348 57 41 Det går också bra att ringa till biblioteksbussavdelningen 063-14 40 69 063-14

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk

RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk VÄLKOMMEN TILL HÄRJEÅNS www.harjeans.se RMM=ãáä=Éäå í=á=kçêêä~åçk dê åëä ë=âçããìåáâ~íáçå=á=e êàéç~äéåk HÄRJEÅNSKONCERNEN HÄRJEÅNS HÄRJEÅNS KRAFT 100% KRAFTPRODUKTION HÄRJEÅNS NÄT 100% ELDISTRIBUTION KOMMUNIKATIONSNÄT

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Biblioteksbussen. Jämtlands läns bibliotek

Biblioteksbussen. Jämtlands läns bibliotek TURLISTA: VÅREN HÖSTEN 2012 Biblioteksbussen Jämtlands läns bibliotek Välkommen till Biblioteksbussen! Direktnummer till biblioteksbussen 070-348 57 41 Det går också bra att ringa till biblioteksbussavdelningen

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie. Biblioteksbussen

Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie. Biblioteksbussen Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie Biblioteksbussen Turlista våren och hösten 2017 Välkommen till Biblioteksbussen! Det här är turlistan som visar vilka turer, orter, hållplatser, datum och tider

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi 2015-2020 för Bergs kommun

Bredbandsstrategi 2015-2020 för Bergs kommun Sida 1 av 22 Bredbandsstrategi 2015-2020 för Bergs kommun Sida 1 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Målgrupp... 5 2 Bakgrund... 5 2.1 Bredbandsstrategi för Sverige...

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Planerad verksamhet i Jämtland 2016

Planerad verksamhet i Jämtland 2016 Planerad verksamhet i Jämtland 06 Region Mitt Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 06. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel

Läs mer

Biblioteksbussen. Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie

Biblioteksbussen. Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie TURLISTA: VÅREN HÖSTEN 2014 Biblioteksbussen sen Östersunds bibliotek Staaren gærjagåetie Välkommen till Biblioteksbussen! Direktnummer till biblioteksbussen 070-348 57 41 Det går också bra att ringa till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003

BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003 BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003 100 98 96 94 92 90 88 1999 2000 2001 2002 Helam 1 v Helt och delvis ammade vid 1 vecka 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 Helamn 6 mån Helt

Läs mer

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2016 Rev 2016-03-02

Textil- och sockendräktsombud Jämtlands län 2016 Rev 2016-03-02 Page 1 of 6 Rev 2016-03-02 Berg kommun Berg Yvonne Edström Backarna 350 840 40 SVENSTAVIK 0687-121 28 070-069 21 30 Berg Helené Nyman Karlsson Vigge 124 840 40 SVENSTAVIK 073-041 57 87 Hackås Gunnel Nordlund

Läs mer

Sockendräkts / Textil ombud i Jämtlands län 2013 Rev 2013-05-22 Socken Namn Adress/Postadress Tfn nr

Sockendräkts / Textil ombud i Jämtlands län 2013 Rev 2013-05-22 Socken Namn Adress/Postadress Tfn nr Alanäs Se Strömsund Alsen Hilda Runsten Alsenviken 1233 830 44 NÄLDEN 0640-240 14 Astrid Larsson Lind Kjösta 1400 830 44 NÄLDEN 0640-430 63 Aspås Märit Ivarsson Liesvägen 27 835 94 ASPÅS 070-546 5454 marit.ivarsson@telia.com

Läs mer

Planerad verksamhet i Jämtland 2015

Planerad verksamhet i Jämtland 2015 Planerad verksamhet i Jämtland 2015 Region Mitt Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Jämtland under 2015. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad /

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad / IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-03 Ks/2014:119 Sida 1(1) Handlingsplan för 2017 - bredbandsutbyggnad / Förslag till beslut I enlighet

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 REDOVISNING Dnr 604-6488-2014 2015-09-29 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Utdrag ur preliminärt godkänd 2015-09-29 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband 2016-09-28 Region Halland Region Hallands övergripande vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin för Halland har som mål att

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020 Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-09-26 / 80 Ver. 0.1 / Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx 1. Förord Detta dokument

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer