IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun"

Transkript

1 IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun Beslutad i kommunstyrelsen KS/

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 KOMMUNENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH ORGANISATION AVSEENDE IT- INFRASTRUKTURFRÅGOR...5 VISION OCH MÅL...5 KOMMUNENS ORGANISATION FÖR IT-INFRASTRUKTURFRÅGOR...6 NULÄGESBESKRIVNING...7 ALLMÄNT...7 BEFINTLIG IT-INFRASTRUKTUR...7 PLANERADE IT-INFRASTRUKTURSATSNINGAR...8 FÖRUTSÄTTNINGAR NYA PROJEKT...9 KOMMUNENS POLICY OCH RIKTLINJER AVSEENDE ANLÄGGNING AV IT-INFRASTRUKTUR...10 MÅLSÄTTNING PÅ LÄNGRE SIKT...11 BILAGOR: Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Exempel på process och beslut vid anläggning av IT-infrastruktur Översiktlig redovisning av befintlig IT-infrastruktur Ordlista

3 3 (11) Sammanfattning IT-infrastrukturutbyggnad av bredband är en viktig utvecklingsfråga på lokal, regional och nationell nivå. Styrdokument för utbyggnaden har upprättats i flertalet kommuner som en del i arbetet med översiktsplan, syftet är att fånga upp och förankra kommunens viljeinriktning avseende bredbandsfrågor. Ett av dessa styrdokument är IT-infrastrukturprogrammet som förutom att lyfta fram kommunens viljeinriktning i bredbandsfrågor även fungerar som underlag i de fall statlig medfinansiering söks för bredbandssatsningar. Detta IT-infrastrukturprogram är en revidering och komplettering av det IT-infrastrukturprogram som Värmdö kommun antog Dokumentet beskriver ett nuläge i Värmdö Kommun är med avseende på IT-infrastruktur. Planen är kommunicerad mot det förslag till översiktplan som finns. I arbetet med programmet har kommunen haft kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm län. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för och handlägger statsbidrag. Värmdö kommun har redan vidtagit ett antal åtgärder för att skapa förutsättningar för bättre bredbandstjänster till medborgare och näringsliv. T.ex. har kommunen medfinansierat bredbandssatsningar med både trådbunden och trådlös teknik på ett flertal öar i skärgården. Kommunen har även tagit initiativ till och deltagit i aktiviteter som syftat till att öka erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning bland föreningsliv och näringsliv. Kommunen har utarbetat en e-policy vilken förutsätter att en bra och tillgänglig IT-infrastruktur finns på plats så att elektroniska tjänster kan tillhandahållas medborgare i kommunen och andra berörda. Kommunen höjer också ambitionsnivån på sitt åtagande genom att anta en policy för kanalisation till IT-infrastruktur, som blir en viktig fråga för att sänka etableringskostnaderna för en fiberbaserad framtidssäker IT-infrastruktur I programmet avstår vi från att göra prioriteringar avseende en fortsatt utbyggnad men konstaterar samtidigt att det finns ett flertal områden inom kommunen som inte har en tillfredsställande bredbandsuppkoppling eller i vissa fall riskerar att befintlig IT-infrastruktur försvinner på grund av bristande initiativ och samordning. Vikten av en väl fungerande IT-infrastruktur lyfts fram av ett flertal aktörer och myndigheter. Ett utdrag från regeringens bredbandsstrategi 2009 (N2009/8317/ITP) får utgöra exempel på detta. Nationens mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

4 4 (11) Kommunens vision, målsättning och organisation avseende ITinfrastrukturfrågor Vision och mål Vision Kommunens vision är att alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag skall ha tillgång till fast, funktionsduglig IT-kommunikation. Detta är en del av förutsättningarna för att kommunen ska kunna implementera och utveckla nya e-tjänster vilka beskrivs i kommunens e-policy dokument. Målsättningar med IT-infrastruktur De övergripande målen har delats upp i följande fem kategorier: Långsiktighet Kommunen strävar efter att så långt möjligt ge förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar. Ett problem är att kommunen är geografisk stor och att skärgården med alla dess öar utgör en betydande del av kommunens yta. Att förlägga fiberkablage fram till samtliga hushåll blir med detta väldigt dyrt och ska ses som en mycket långsiktig vision men som ändå är en målbild även för Värmdös hushåll och näringsliv. Ansvar Kommunen har ett samordnings och ett visst planeringsansvar för bredbandsutbyggnad i kommunen. Kommunen har antagit en policy för kanalisation till IT-infrastruktur Utbyggnaden av IT-infrastruktur ska utföras med så små intrång i natur- och kulturmiljöer som möjligt. Bygglov till enskilda master för mobiltelefonnätet ges endast där användande av befintliga master inte är möjlig. Inom större områden av riksintresse för natur, kultur eller friluftsliv ska samtliga master och samlokaliseringsåtgärder redovisas innan bygglov kan ges. Inom de områden av riksintresse "yttre delen av Stockholms skärgård" där det ej finns permanentbebyggelse eller samlat fritidsbebyggelse är riksintresset överordnat intresset för mobil kommunikation Engagemang

5 5 (11) Kommunen ska medverka och så långt möjligt ge förutsättningar för att ny infrastruktur och nya tjänster utvecklas och erbjuds till medborgare i kommunen. Kompetens IT-infrastrukturfrågor är ett nytt kompetensområde för kommunen, för att handläggning och beredning av ärenden ska ske på ett bra och effektivt sätt är det av vikt att kommunens anställda utbildas. En god förståelse för området får troligtvis även positiva effekter vid utvecklandet av nya kommunala IT-tjänster. Uppföljning Bredbandsaktörerna ska rapportera till kommunen om var och hur kablar dras. Kommunen ajourhåller en karta över bredbandsnätet inom kommunen. För att detta ska kunna genomföras krävs att kommunen ställer krav på marknadens aktörer att lämna information om var kanalisation grävs ned och var fiberkablage förläggs. Vad gäller ej trådbunden (radiobaserad) IT-infrastruktur ställs krav på operatörer att tillhandahålla översiktliga täckningskartor. Kommunens övergripande mål indelade i fem kategorier. 1. Långsiktighet 2. Ansvar 3. Engagemang 4. Kompetens 5. Uppföljning Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor IT-infrastruktur handlar i hög grad om samhällsplanering snarare än om IT i traditionell mening. Förslagsvis ges samhällsbyggnadskontoret ansvaret för dessa frågor eftersom planering av IT-infrastruktur i mångt och mycket kan jämföras med motsvarande planering för t.ex. V/A. Även IT-avdelningen i kommunen har en viktig roll i detta arbete som kommunens koordinator av befintlig och ny IT-infrastruktur. Detta arbete sker i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret Samtliga ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Ansvarig för ITinfrastruktur samt beslutande enhet i frågan är därför kommunstyrelsen.

6 6 (11) Exempel på hur processen ser ut vid förläggning av IT-infrastruktur redovisas i bilaga 1. Ytterst ansvarig för dessa frågor är kommunstyrelsen. Handläggning av IT-infrastrukturfrågor föreslås ligga hos samhällsbyggnadskontoret med stöd av IT-avdelningen. Nulägesbeskrivning Allmänt Värmdö är en skärgårdskommun och en stor och central del av Stockholm skärgård ligger i kommunen. Sett till regionen är Värmdö relativt glest befolkad. Den vackra naturen är kommunens viktigaste tillgång. Värmdös skärgård, kust och stora skogar utnyttjas av långt fler än den egna befolkningen. En tydlig tendens är att allt fler fritidshus blir permanentbostäder vilket får till följd att kommunen står inför att förse stora områden med kommunalt vatten och avlopp. Vidare innebär detta att kraven på närservice i de mer perifera delarna av kommunen kommer att öka. I princip har Värmdö inget fastland då hela kommunytan ligger på öar. De öar som är sammanknutna med broar kan dock betecknas som fastland. Kommunen är heller inte indelade i traditionella kommundelar. Däremot består fastlandsdelen av ett antal naturliga delar Ormingelandet, Farstalandet, Ingarö, Värmdölandet, Fågelbrolandet samt Djurö. Befintlig IT-infrastruktur. I kommunen finns idag ett antal ägare av IT-infrastruktur, d.v.s. kanalisation, kablage, master, utrustning för bredband och telefoni. I skärgården är TeliaSonera via Skanova, Stokab och MobileCity framträdande aktörer som idag äger och driver IT-infrastruktur. TeliaSonera och några mindre aktörer t.ex. Kustbandet erbjuder bredband via befintligt kopparnät vanligtvis med så kallad xdsl teknik. Känd befintlig IT-infrastruktur visas översiktligt i bilaga 2. TeliaSonera, MobileCity, Kustbandet och Stokab har under perioden gjort investeringar för att bygga upp och tillhandahålla bredband för boende i skärgården. Satsningar har gjorts med bland annat med beaktande av de områden som prioriterades för utbyggnad i kommunens IT-infrastrukturprogram anno 2003.

7 7 (11)

8 8 (11) Planerade IT-infrastruktursatsningar Efter avstämning med TeliaSonera, Stokab och MobileCity så framträder några förutsättningar som ska vara uppfyllda innan en investering genomförs. Utbyggnaden görs enbart på marknadsmässig grund. Det måste finnas en kund I vissa delar av skärgården där investeringar gjorts är kundunderlaget otillräckligt vilket fått till följd att leverantörerna inte gör några nyinvesteringar samt att det i vissa fall finns en överhängande risk att en nedmontering av befintlig IT-infrastruktur genomförs. Som exempel på ovanstående kan nämnas att TeliaSonera/ Skanova i sin strategi fram till 2016 har för avsikt att avveckla olönsamma kopparledningar, olönsamma stationer och gammal teknik. Det vill säga att fast telefoni kommer att plockas bort i stora delar av landsbygden. Förhoppningsvis ersätts gammal teknik med ny teknik t.ex. 4G nät, men när och om detta sker är idag oklart. Kommunen får utifrån sitt koordineringsansvar bevaka vad som händer och i den mån det är möjligt verka för att ny IT-infrastruktur så snart möjligt ersätter eventuellt bortfall av befintlig IT-infrastruktur om detta får stora negativa konsekvenser för många av kommunens medborgare. Från och med 2008 har det funnits möjlighet att söka stöd för samförläggning av kanalisation/ kablage. Kommunen har löpande kontakter med operatörer som kan tänkas ha intresse av samförläggning. Hittills har inga eller få operatörer visat intresse för samförläggning. Förutsättningar nya projekt. Under perioden kommer statligt stöd (medfinansiering) att kunna sökas för utbyggnad av IT-infrastruktur. Förutsättningen för att ta del av dessa stöd är bland annat att det görs en bedömning av var nuvarande IT-infrastruktur är otillräcklig eller om det finns områden som saknar IT-infrastruktur, d.v.s. bredband kan inte erbjudas och utbyggnad inte förväntas ske inom de närmaste åren. Med IT-infrastruktur avses kanalisation, kabel och eventuellt master för luftburen kommunikation. Även uppgradering av befintlig IT-infrastruktur t.ex. telefonstationer inräknas. Vid en bedömning av vilka områden som kan vara aktuella för nya ITinfrastruktursatsningar tas hänsyn till följande förutsättningar:

9 9 (11) Dagens bild av befintlig och planerad IT-infrastruktur visar att få ITinfrastrukturägare finns representerade i kommunen. Dessa har främst sin närvaro i och kring Gustavsberg samt på de större öarna. Kommunen är glest befolkad och har få tydliga verksamhetsområden förutom några mindre industriområden. Befolkningskoncentration finns främst i och omkring Gustavsberg och Hemmesta. I övrigt är Värmdös karaktär en landsbygdsliknande struktur där avstånd mellan orter, byar och öar är långa. Investerings- och riskviljan hos marknaden är för närvarande mycket låg. Ovan beskrivna förutsättningar i kombination med kommunens målsättning att inget område i kommunen ska diskrimineras vad gäller bredbandsutbyggnad innebär att kommersiella marknadsförutsättningar endast torde infinna sig områden runt Gustavsberg samt i valda områden på någon eller några av de större öarna. För att medborgarna i kommunen och framförallt i skärgården ska kunna ta del av en modern ITinfrastruktur måste stimulans i form av finansiella medel. Kommunens åtaganden avseende anläggning av IT-infrastruktur Kommunens inställning vid IT-infrastrukturarbeten i kommunen är att så långt möjligt bistå den eller de organisationer som avser utföra sådana arbeten. Inför utbyggnad av befintlig eller ny IT-infrastruktur finns ett flertal vägledande parametrar vilka föreslås styra kommande satsningar på IT-infrastrukturområdet. Observera att dessa är ej angivna i prioritetsordning och kan komma att förändras över tid. Förekomst av offentlig verksamhet dvs. kommunal verksamhet, skolor med mera, Landsting och/eller övrig offentlig verksamhet. Förekomst av näringsliv Områden med näringslivskoncentrationer, andra verksamhets- och industriområden är ur ett kommunalt perspektiv viktigt att stödja. Av vikt är att dialog fortlöpande förs med företrädare för näringslivet. Lokala resurser Även här är det av vikt att respektive by, samhälle eller område på något sätt påvisar att vilja och/eller behov finns. Området kan på olika sätt verka för tillkomst av ITinfrastruktur exempelvis genom att organisera sig i ny eller befintlig förening eller på annat sätt gemensamt föra områdets talan. Mer konkret kan företrädare för området erbjuda sig att bistå operatör med visst arbete. Exempelvis förläggning av kanalisation, medhjälp vid grävprojekteringar m.m. Det finns även möjlighet för lokala organisationer att lämna anbud på att få bygga och äga nät

10 10 (11) själv. Dock måste man vara organiserad och kunna uppvisa ett organisationsnummer. Leverantör/Operatör Incitamentet hos leverantörer påverkar utbyggnaden. Har en leverantör ett visst intresse på någon ort i form av befintliga kunder etc. kan det påverka utbyggnaden. Vid förläggning av ny IT-infrastruktur i mark så är en stor del av kostnaden förknippad med grävning och förläggning av kanalisation. Kanalisationen kan därmed sägas ha ett högt värde. I de fall grävningsarbeten utförs i områden inom kommunen där en efterfrågan av bredband finns eller förväntas finnas så bör kommunen försöka medverka till att tomma kanalisationsrör om möjligt förläggs. I de fall ingen aktör är beredd att ta kostnaden och ansvaret för detta får kommunen överväga att i egen regi se till att detta arbete utförs i enlighet med den policy för kanalisation till IT-infrastruktur som gäller. Om kommunen lägger ner egen kanalisation så finns möjlighet att upplåta denna på ett neutralt sätt till den eller de som i ett senare skede vill förlägga fiberkablage. Kanalisationen dimensioneras på ett sådant sätt att flera operatörers fiberkablage ryms i samma kanalisationsrör.

11 11 (11) Målsättning på längre sikt Kommunens långsiktiga ambition är att kommunmedborgare och näringsliv skall beredas möjlighet till högkvalitativa bredbandsuppkopplingar oavsett var man är belägen inom kommunen. Av vikt är också möjligheten att fritt välja mellan olika leverantörer beroende på vilken tjänst man för tillfället är intresserad av. Detta utan att behöva byta anslutningsteknik. Den framtida IT-infrastrukturen bör kunna tillhandahållas på ett neutralt och öppet sätt. Neutralitet i detta sammanhang har flera dimensioner. Dels avspeglas prissättningen som så långt det är möjligt ej skall sättas utifrån avståndet mellan hopkopplande punkter. Priset för åtkomst till fibrer eller kapacitet skall vara likartad. Neutraliteten handlar även om likställd prissättning oavsett vem som är kund. Vissa tjänsteleverantörer skall ej premieras före andra. Detta är av vikt för att åstadkomma ett rikt utbud av tjänster och tjänsteleverantörer. Värmdö Kommuns långsiktiga målsättning med sitt engagemang vad gäller utbyggnad av IT-infrastruktur är att: Att främja tillkomst av neutrala och öppna nät, medborgare och näringsliv, oavsett geografisk placering skall så långt möjligt ges möjlighet till högkvalitativa bredbandsuppkopplingar. Detta är en förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av de e- tjänster som kommunen utvecklar. Dessa beskrivs närmare i kommunens e-policy dokument. Att det framtida nätet förvaltas på ett öppet och konkurrensneutralt sätt samt att en mångfald av tjänsteproducenter finns etablerade. Att vägleda marknaden vid dess planering av kabelarbeten och nodpunkters placeringar. Att, om möjlighet finns, kunna bistå, helt eller delvis, med lokaliteter för noders etablering.

12 Bilaga 1, exempel på process med statligt stöd vid anläggning av IT-infrastruktur Planerad utbyggnad Samråd / avstämning med närliggande kommuner och lokala aktörer, byföreningar etc. Kommunen medverkar vid ansökan om ev. tillgängliga stödmedel Kommunen tar nödv. beslut gällande t.ex. (nya master, ev. grävning i känsliga områden m.m). Beslut inplacering av utrustning i master, telefonstationer eller andra nodutrymmen Projekt/ utbyggnadsplan färdigställs Ansökan om stödmedel färdigställs och lämnas till berörda myndigheter Beslut om stöd och ev. löpande uppföljning enl. beslut om stöd. Ev. upphandling av utbyggnad och drift. Utbyggnad Slutredovisning till myndigheter som lämnat stöd Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Uppföljning, mtrl t.ex. kanalisationskartor lämnas till kommunen, myndighet Organisation som lämnar stödmedel, t.ex. Länsstyrelsen och/ eller PTS Kommunens ansvar Marknaden

13 Bilaga 1, exempel på kommunens interna process vid anläggning av IT-infrastruktur Planerad utbyggnad, projektplan utarbetad Samråd / avstämning med operatörer, närliggande kommuner och lokala aktörer, byföreningar etc. Beslut utbyggnad Upphandling/ Avrop utbyggnad och ev. drift Projekt/ utbyggnadsplan färdigställs på detaljnivå. Utbyggnad Uppföljning, viktigt att t.ex. kanalisationskartor lämnas av operatör till kommunen för ajourhållning av karta med täckningsområde Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Kommunens ansvar Marknaden

14 Bilaga 2 I detta dokument redovisas befintlig känd IT-infrastruktur. TeliaSonera har valt att inte redovisa sin nuvarande IT-infrastruktur. Utbyggnaden av Radiobaserade lösningar med Wimaxteknik har gjorts under Aktuella täckningskartor finns på följande länk: Täckningskartan på sidan 2 visar tänkt Wimaxtäckning i Vaxholm och Värmdö. För senaste uppgifter se länk ovan. Kartan på sidan 3 visar översiktligt Stokabs fiberkablage i Värmdö. Kartor på sid 4 7 visar de kompletteringar som gjorts i Stokabs fibernät med statlig medfinansiering fram till 2008.

15

16

17 NÄMDÖ Förklaringar: Basstation Kundenhet Förbindelse Nyförlagd fiberkabel Bef. sjökabel

18 RUNMARÖ Förklaringar: Nyförlagd fiberkabel Bef. sjökabel

19 MÖJA Förklaringar: Basstation Nyförlagd fiberkabel Bef. sjökabel

20 SVARTSÖ Förklaringar: Basstation Nyförlagd fiberkabel Nyförlagd fiberkabel i stolplinje Bef. markkabel Bef. sjökabel

21 Bilaga 3, ORDLISTA OCH DEFINITIONER ADSL, xdsl: xdsl är ett samlingsnamn för kommunikationstekniker som använder befintligt kopparnät. Här inryms t.ex. följande teknik ADSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, SDSL, VDSL, VDSL2. Fiberkabel: Fiberoptisk kabel innehåller ett antal glasfibertrådar. För att upprätta en kommunikationslänk krävs normalt att två trådar, d.v.s. att ett par driftsätts. I trådarna skickas ljuspulser. IT-infrastruktur: Ett nätverk bestående av en eller flera olika tekniker för att transportera information. Exempelvis fiberkabel, radiolan eller radiolänk. Målnät: Kommunen har som långsiktigt mål att tillsammans med aktörer på marknaden åstadkomma ett nät med den täckning och utformning som redovisas i form av ett målnät. Nod: Central anslutningspunkt för ITinfrastruktur som sammanbinder olika datanät. Operatör: Normalt sett den som driver och underhåller en IT-infrastruktur eller som t. ex erbjuder grundläggande tjänster i form av Internetaccess. Kallas i det läget även för ISP (Internet Service Provider). Exempel på större operatörer är TDC, Telia, Tele2. Radiolänk: Radioförbindelse för datatrafik och som använder sig av licenserade frekvenser. Används oftast när det gäller långa avstånd, km. Här inräknas bl.a. teknik baserad på Wimax. Svartfiber: Fiberkabel som inte försetts med ändutrustning som ger "ljus" i kabeln. Svart fiber gör det möjligt för operatörer att själva välja vilken typ av utrustning som ska sitta i ändarna. I Stockholms län är Stokab en större aktör som tillhandahåller svartfiber till operatörer.

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Gimme Fibre Day Göteborgs Stads bb-strategi

Gimme Fibre Day Göteborgs Stads bb-strategi Gimme Fibre Day 2016 Göteborgs Stads bb-strategi Göteborgs Stad presenterar Nyss antagen bbstrategi Fritt wifi i hela staden Bredbandskoordinator HÅLLB AR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 HÅLLB AR STAD ÖPPEN FÖR

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Principer för styrning av kommunal bredbandsverksamhet

Principer för styrning av kommunal bredbandsverksamhet Principer för styrning av kommunal bredbandsverksamhet Lokala Bredbandsnät 2006 - Ägande Saknar (114) Kommunalt (139) Privat (16) Blandat (21) Inledning Dessa principer för styrning av kommunal bredbandsverksamhet

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 4 Ordlista och definitioner Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 8 ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband

Teleservice Bredband och TeliaSonera (delvis) för ADSL TeliaSonera, Tele2 och Telenor samt troligen övriga nationella operatörer av trådlöst bredband Bilaga nr PROJEKTSTÖD marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS 3 Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd till bredband. Om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 4 juni 2014 Tore Johnsson Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar

Läs mer