Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr 1 2014"

Transkript

1 Kallelse till arsstamma for Soten Fiskarby nr Tid: Lordag den 31 maj kl. 1. Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stammans oppnande 2 Godkannande av dagordning 3 Val av ordforande vid stamman 4 Anmalan av styrelsens val av protokollforare 5 Val av tva justeringsman 6 Fragan om stamman blivit i behorig ordning utlyst 7 Faststallande av rostlangd 8 Styrelsens arsredovisning 9 Revisoremas berattelse 1 Faststallande av resultat- och balansrakning 11 Beslut om resultatdisposition 12 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter 13 Arvode at styrelsen och revisorema 14 Val av styrelseledamoter och suppleanter 15 Val av revisor och suppleant 16 Val av valberedning 17 Eventuella motioner 18 Information fran styrelsen A. Odby byggplaner. B Malning215 C. Underhallsplan D. Budget 214/215 E. Bygglov. F Trygghetsvakt G Forsakringar H Vagsamfalligheten I Samfalligheten med GAS 19 Ovriga fragor 2 Val av plats for nasta ars ordinarie foreningsstamma 21 Stammans avslutande Styrelsen

2 VERKSAMHETSBERATTELSE AR 213 FOR BRF SOTEN FISKARBY NR 1 Styrelsen for Soten Fiskarby nr 1 far harmed avge foljande arsberattelse for verksamhetsaret 212. Under verksamhetsaret 212 har styrelsen bestatt av foljande personer. Ordinarie styrelseledamoter: Ralph Johansson, ordf Dick Andreasson, kassor och v.ordf. Goran Andersson, sekr.lars-eric Martinsson, Solveig Olsson, PC Boij, Mats Jakobsson ledamoter. Mats Jakobsson ar aven var representant i samfalligheten, dar han ar ledamot i dess styrelse. Suppleanter: Elisabeth Jakobsson ( hus 21 ) samt Thomas Johansson ( hus 53 ). Revi sorer: Gunilla Gustafson ( hus 1 ),och som suppleant Helmoth Borgljung( hus 16 ). Under aret har fyra lagenheter bytt agare. Styrelsen har under aret hallit fem protokollforda styrelsemoten. Vid dessa moten har foljande arenden av betydelse behandlats. -Normalt underhall (- fasadbrador, - vindskivor, knutbradorr m.m.) har utforts. -Nagra element har bytts ut. -Trygghetsvakt ( varme i husgrund ) har utokats med ytterligare nagra installationer. -Yttre plattor har atgardats. -Hjartstarter. Uppfbljningskurs har hallits. Ersattningsbatteri har inkopts. -Fiberfragan har bevakats. -Elavtal har slutits. -Batutflykt till Lysekil har genomforts genom batklubbens fdrsorg. -Beslut om arsavgift for 214 har tagits. -Staddag har genomforts. -Arlig hostinspektion har genomforts. Resultatet av foreningens ekonomiska verksamhet och den ekonomiska stallningen framgar av bifogade resultat- och balansrakning. Hunnebostrand i april 214 SOTEN FISKARBY NR 1 Styrelsen

3 Arsredovisning 213 Brf. Soten Fiskarby 1

4 Brf. Soten Fiskarby 1 Org.nr ARSREDOVISNING RAKENSKAPSARET styrelsen for bostadsrattsforeningen Soten Fiskarby Nr. 1 far harmed avge arsredovisning for foreningens forvaltning Forvaltninqsberattelse Foreningen har under aret forvaltat fastigheten Odby 1:51 Fastighetens taxeringsvarde ar :- varav byggnadsvarde Foreningen har under aret ej haft nagon anstalld personal. Arvode till styrelsen har utgatt med 57.61:-. Avsattning till yttre reparationsfond har skett med 8.:- och arets resultat ar :-. Avgifterna till Odby samfallighetsforening framgar av arsredovisningen. Under forutsattning att balansrakningen per jamte resultatrakningen for rakenskapsaret faststalls av foreningsstamman utgors foreningens resultat av: Balanserat resultat :- Arets resultat I enlighet med styrelsebeslut har nagon avskrivning av byggnaderna ej skett. I ovrigt hanvisas till efterfoljande resultat- och balansrakning.

5 BRF. SOTEN FISKARBY NR. 1 Resultatrakning Intakter Hyresintakter Ovriga Intakter (1) Summa intakter: Kostnader Samfalligh. Odby Vagsamfallighet 23, Fastighetsskatt (2) Reparationer & Underbill Forsakring Adm.kostn Arvoden ink!, soc Ovriga kostn Summa kostnader Resultat fore finansiella intakter och kostnader: Ranteintakter ej skattepl Rantekostnader Resultat fore bokslutsdisp. & skatt Avsattning till yttre reparationsfond Avbokning fran yttre reparationsfond Inkomstskatt REDOVISAT ARSRESULTAT

6 Balansrakning TILLGANGAR AnIaggningstiHgangar Fastigheter Omsattningstillgangar Forskott till leverantor Skattefordran Fordringar ovrigt (3) Checkrakning Bankkonto,ovrigt SUMMA TILLGANGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Bundet eget kapital Grundavgifter Balanserad vinst Balanserat resultat Arets resultat Fondavsattningar Yttre reparationsfond (4) Avsattning skatter Kortfristiga skulder Skuld, sociala kostnader, skatt Leverantorsskuld, upplupen kostnad (5) Langfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , Stallda panter Ansvarsforbindelser Inga Inga Inga Inga

7 Bokslutsnoteringar vid 213 ars bokslut for Brf. Soten Fiskarby 1 1. Avser stadavgifter.overlatelseavgifter, mm. 2. Pa grund av sifferforvaxling i bokslutet 212 belastades foreningen med for lite i fastighetsskatt. Detta ar justerat I bokslutet for InsatsSBC 4. Yttre reparationsfond Avsatt per 31/ Avsattning Upplosning Forinbetalda arsavgifter

8 Hunnebostrand den /-- ohansson Goran Andersson Lars ErikTVIartinsson Solveig Olsson Dick Andreasson P.O. Boij

9 Styrelsens forshig till arsmotet 2.14 Fiberansliitning Synpunkter och forslag kring var TV-anlaggning har ofta framforts pa foreningens arsmoten. Aven mojiigheterna till internetuppkoppling har diskuterats. Olika initiativ har tagits pa senare tid for att ansluta vart och angransande omraden till fibernat. Styrelsen har foljt utvecklingen med intresse och aven aktivt agerat genom att soka medlemskap i foreningen Askum Fiber. Medlemskapet ar inte annu forpliktigande men sakerstaller en mojlighet att vara med den dag da fiber dras in pa Odby. Styrelsen ser att utvecklingen med fiberteknik mer och mer vinner mark och kommer att vara en langsiktig losning aven for landsbygden. Det finns aven farhagor att Telias kopparnat som finns i dag inte kommer att underhallas i framtiden. Den TV-anlaggning som finns idag ar uppbyggd kring analog teknik som inte ger en riktigt bra bild i dagens modernare TV-apparater. Askum Fiber (http://askumfiber.se) har for avsikt att aniagga och administrera fiber i ett omrade som aven kan omfatta Odby O. Det ger den foreningen mojlighet att soka ett EU-baserat bidrag hos Lansstyrelsen. Bidraget kan tacka upp till halften av faktisk "kanalisationskostnad". Styrelsen har uppfattat att bidraget ar ett engangsbidrag som endast kan sokas av sk "Fiberforeningar". Alternativt kunde man bilda en egen forening for enbart Odby men det innebar en stor arbetsinsats och aven framtida administrativa ataganden. Kostnaderna for foreningen och abonnemangskostnader ar annu inte fastslagna. Vi kan annu bara gora vissa jamforelser av hur det ser ut i andra foreningar. Styrelsen har tankt sig att foreningen star for anslutningskostnaderna via Askum Fiber. En preliminar kalkyi ar beraknad pa en fastighetsanslutning pa 18 kr och en minsta kostnad per bostadsrattlagenhet pa 5 kr. Det skulle innebara en totalkostnad pa 348 kr. Skulle fiberforeningens verkliga kostnad for att ansluta varje lagenhet trots bidrag overskrida 5 kr kommer den verkligen kostanden att tas ut och eventuellt innebara en hogre totalkostnad. Varje bostadsrattsagare bestammer sedan sjalv om man vill utnyttja fibern efter att installation ar fardig eller utnyttja den i framtiden. Ett typiskt abonnemang skulle kunna besta av exempelvis ett utbud av 26 TV-kanaler, bredband 1/1 mbit/s och IP-telefoni. Manadskostnaden i narliggande foreningar for ett sadant abonnemang ar 35 kr + trafikavgifter for telefoni. Styrelsen for Soten Fiskarby 1 foreslar att foreningens arsmote 214 beslutar: att ge styrelsen i uppdrag att pa ett formanligt satt ansluta alia bostadsrattslagenheter till ett fibernat genom avtal med fiberforeningen Askum Fiber. OdJji^^O Ordf.

10 Underhallsplan Beraknade kostnader i tkr Planteringar, trappor, slanter Gangvagar, lekplatser Dranering, dagvatten Rensning stuprannor 1 Husgrunder Utv. Snickerier - fasader Dorrar, fonster Tak, plat El, vv-beredare, radiatorer Malning, farg 2 5 Redskap, maskiner Summa

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51 Stämman 2015 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan 18.30 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka 20.00 Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ HSB Bostadsrättsförening DOMAREN i Malmö Anmälan till måltiden i samband med Föreningsstämman måndagen den 12 maj Europaporten,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Lokal: St Mikaels kyrka Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING CH VERKSAMHETSPLANERING. BRF Duvhöken 1/5 2013 30/4 2014 HSB ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING RSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF Duvhöken CH VERKSAMHETSPLANERING /5 2013 I MALMÖ 30/4 2014 SB HSB BRF DUVHÖKEN I MALMÖ 746000-5791 Kallelse Medlemmarna

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer