Kallelse till sammanträde 1(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde 1(2)"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras från kl.18:15. Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten. Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1 Rättelse föregående protokoll BUN 2013/0362 Sid. 5 2 Delårsbokslut och prognos 3, 2013 BUN 2013/0021 Sid. 7 3 Budgetförslag 2014 med plan Principer vuxenutbildningsregion, remiss från KSL 5 Våga Visa rapport förskolan Hildingavägen BUN 2013/0263 Sid. 41 BUN 2013/0310 Sid. 122 BUN 2013/0261 Sid Våga Visa rapport Futuraskolan BUN 2013/0260 Sid Remissvar kring detaljplan för Tekniska nämndhuset Dalen 16 8 Motion om att ge barnen en giftfri vardag 9 Godkännande av Anita Haglunds Familjedaghem 10 Regler för undvikande av muta samt revidering av regler för representation inom Danderyds kommun BUN 2013/0284 Sid se/sv/bygga-bo-- miljo/kommunensplanarbete/detaljplan /Pagaende-planer/ BUN 2013/0205 Sid. 180 BUN 2013/0352 Sid. 187 BUN 2013/0234 Sid Delegationsbeslut Postlista

2 2(2) 13 Övrig information Rapport om förskolors och skolors kvalitetsdokument Utdelning av kvalitetsutmärkelsen Slutrapport utvärdering Våga Visa Patrik Nimmerstam Ordförande

3 Sidan 5 av 215 Ärende 1

4 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Anna Persson Söderqvist Sidan 6 av 215 Tjänsteutlåtande Dnr: BUN 2013/0362 1(1) Barn- och utbildningsnämnden Rättelse av protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde Ärendet I protokollet fört vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde föll ett namn bort i deltagarlistan. Under övriga deltagare ska därför ytterligare ett namn tillföras; Anki Hedberg, Lärarförbundet. Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra protokollets deltagarlista enligt förvaltningens förslag. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Anna Persson Söderqvist Handläggare

5 Sidan 7 av 215 Ärende 2

6 Sidan 8 av 215 Delårsbokslut och prognos Beslut i barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2013.

7 Sidan 9 av Sammanfattning 1.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 38,2 37,9-0,3 Verksamhetens kostnader 419,1 418,6 0,5 Nettokostnader -380,9-380,7 0,2 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Danderyd rankas högst i Öppna jämförelser. Grundskolorna i Danderyds kommun rankades som bäst i landet då många olika kvalitetsvariabler vägdes samman i SKL:s rapport Öppna jämförelser Skolvalen. Skolval för grundskola (främst förskoleklass och årskurs 7) genomfördes och avslutades. Ett fåtal elever fick inte sitt förstahandsval tillgodosedda. Skolval till gymnasieskolan pågår, se budget Våga Visa. Kundenkät för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola är genomförd och presenteras inom kort. Flera mycket bra resultat samtidigt som det finns förbättringsområden. All personal i förskolan genomförde en självskattning inom samma områden som föräldrarna besvarat i kundenkäten vilket ger en fördjupad insyn i verksamheten. Kvalitetsutmärkelse års kvalitetsutmärkelse gick till Ekebyskolans och Svalnässkolans fritidshem. Vendestigens skola fick ett hedersomnämnande. Lokalfrågor. Förvaltningen deltog i arbetet med paviljonger till Enebybergsskolorna. Vid Kyrkskolan bedömdes paviljonger inte nödvändiga. Vidare pågår undersökning av efterfrågan på lokaler till främst fritidshem i Stocksundsskolan. Nämnden yttrade sig över förlängning av tillfälligt bygglov för förskolan Tranbär på Tranholmen. Kommunen deltog i rekryteringsmässan av förskollärare och lärare på Stockholms universitet. Genomförd brandsyn hos all pedagogisk omsorg. Medborgarundersökningen genomfördes under våren Förskola, grundskola och gymnasieskola får fortsatta goda omdömen. Mörby gymnasium lade ned sin verksamhet efter vårterminen 2013, endast någon enstaka Danderyds-elev berördes. 1.3 Mål Inriktningsmål Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Delårsbokslut och prognos (33)

8 Sidan 10 av 215 Inriktningsmål Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. I Danderyd ges varje barn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Uppföljning av inriktningsmålen och resultatmålen görs under respektive verksamhetsområde. 1.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Budget, tkr Prognos helår, tkr Avvikelse, tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Delårsbokslut och prognos (33)

9 Sidan 11 av 215 Budget, tkr Prognos helår, tkr Avvikelse, tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Särskola Övrig verksamhet Totalt Avvikelserna förklaras till största delen av fler eller färre barn/elever än budgeterat samt ökade kostnader för paviljonger i grundskolan. Noggrannare kommentarer ges under respektive verksamhetsområde. 1.5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. 1.6 Prestationer och nyckeltal Nyckeltal redovisas under respektive verksamhetsområde. 1.7 Uppdrag Uppdrag Beskrivning Status: Åtgärd Kommentar KS Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen. Pågående Förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i internhyresmodellen. Tekniska nämnden behandlade det i december Övrigt Kontroll av fakturor Förvaltningen har kontrollerat samtliga fakturor för första halvåret 2013 som avser representation, personalutbilding (såväl förvaltningens egen som de som förvaltningen anordnar för personal i förskolor och skolor), sammanträdeskostnader och resekostnader. På samtliga fakturor framgår deltagare och syfte. Momsredovisningen bedöms vara korrekt liksom konteringen. Delårsbokslut och prognos (33)

10 2 Nämnd och administration 2.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader 3,9 4,3-0,4 Nettokostnader -3,9-4,3-0,4 (belopp i tkr) 2.2 Mål 2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Sidan 12 av ,8-7,8 0,0 8,2-8,2 0,0-0,4-0,4 Totalt 0 7,8-7,8 0,0 8,2-8,2 0,0-0,4-0,4 Riktlinjer för paviljongkostnader tas för närvarande fram tillsammans med kommunledningskontoret, produktionskontoret och tekniska kontoret. Aktuella etableringar är paviljonger vid Brageskolan/Hagaskolan från och med augusti Tidigare år har nämnden haft ansvar för etableringen av paviljonger för förskolan och alltså inte haft någon roll för att abskaffa paviljonger till grundskolan. Underskott för administration beräknas på kostnader för etablering av paviljonger vid Brageskolan/Hagaskolan. Etableringskostnader och hyreskostnad utöver internhyressystemets högsta nivå är förklaringen, sammanlagt 0,4 mnkr I augusti 2013 planeras att den nya förskolebyggnaden vid Skogsgläntan i Enebyberg att stå klar. Produktionsstyrelsen bedömer inte att de kan fylla samtliga fem avdelningar. De aviserar att två avdelningar ska stå outnyttjade och att de avser att begära finansiering för en av dessa. Helårskostnaden för en avdelning är uppskattningsvis 200 kvm som kostar kr per kvm, alltså 0,3 mnkr. Kostnaden för september till och med december 2013 är 0,1 mnkr. Förvaltningen anser att principer för finansiering bör utformas under året. 2.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. Delårsbokslut och prognos (33)

11 3 Barnomsorg 3.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 33,0 32,8-0,2 Verksamhetens kostnader 161,8 164,2-2,4 Nettokostnader -128,8-131,4-2,6 Avvikelserna förklaras av 15 fler inskrivna barn i förskola än budgeterat. Det ger ökade kostnader med ungefär 1 miljon kronor. Lägra avgifter inom förskola än budgeterat motsvarande ungefär 0,5 miljoner kronor. Högre kostnader för särskilt stöd till barn i fritidshem motsvarande 0,8 miljoner kronor. Fler inskrivna barn i fritidshem än budgeterat motsvarande 0,6 miljoner kronor. 3.2 Mål Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Förskola och pedagogisk omsorg I kommunen fanns 42 förskolor varav 2 även hade deltidsförskola, 12 pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 3 öppna förskolor. Förskolorna varierar i storlek, inriktning och drivs av olika huvudmän. Ungefär hälften av föräldrarna valde kommunal utförare och den andra hälften fristående utförare. 40 barn gick i förskola utanför kommunen samtidigt som 140 barn från andra kommuner gick i förskola i Danderyd. Det fanns överskott på platser i många förskolor, framfört allt i Djursholm. I kundenkäten 2013 svarade 76 procent att det finns tillräckligt stor valfrihet och mångfald i barnomsorgen i Danderyd. Det är en liten ökning jämfört med de senaste åren. 94 % anger att deras barn går i den förskola de önskar, vilket är i stort sett samma resultat jämfört med tidigare år. Från och med januari 2013 togs avgifterna bort inom öppna förskolan. Antalet besökande tycks inte påverkas av avgifterna, antalet besök har varit ungefär konstant de senaste åren, tendensen tycks vara svagt minskande antal besök. Fritidshem Sidan 13 av 215 Samtliga skolor med årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuder fritidshem. Kommunen erbjuder samtliga barn upp till och med årskurs 6, vilket inte alla kommuner gör. Delårsbokslut och prognos (33)

12 Sidan 14 av 215 Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg 31 maj 2013 Kommundel Tillgängliga platser 31 maj 2013 Antal inskrivna barn 31 maj 2013 Differens västra Danderyd Stocksund Djursholm Enebyberg Summa Till höstterminen kommer antalet platser att minska till st. Av de inskrivna barnen kommer 135 från andra kommuner. Samtidigt går 41 Danderyds-barn i andra kommuners förskolor I Danderyd ges varje barn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Förskola och pedagogisk omsorg Diagrammet visar sammanfattningsvis hur föräldrar och personal i förskolan värderar förskolan utifrån sina olika perspektiv. Informationen är hämtad från Våga Visakundenkäterna och förskolans Våga Visa självskattning. En slutsats är att förskolorna behöver diskutera hur de kan beskriva för föräldrarna vad de gör så att det blir synligt och förståeligt. Personalen Vidare är de viktigt att de utvärderar om de gör rätt saker och vad de kan utveckla. Föräldrarna i pedagogisk omsorg är väldigt nöjda med verksamheten men där har inte personalen gjort någon självvärdering. Förskolorna har arbetat med att förverkliga uppdraget i förskolans läroplan och fokuserar på att omsorg, fostran och lärande ska bilda en enhet. Pedagogisk omsorg har arbetat utifrån allmänna råd för pedagogisk omsorg som bygger på förskolans läroplan. I alla verksamheter fokuserar man på att få trygga barn som är förutsättningen för lärandet. Personalen utgår från barnens erfarenhetsvärld och intressen och stimulerar Delårsbokslut och prognos (33)

13 Sidan 15 av 215 och utmanar barnen i deras lek så de får nya erfarenheter att bygga vidare på. I leken har de tillfötrs nya efarenheter som lett till ny kunskap. Det har startats många projekt som utgår från barnens intressen där barnen har varit delaktiga från ax till limpa. Genom att vara medveten om barns lärande har man tagit tillvara på vardagssituationerna och låtit barnen lära sig på ett roligt lustfyllt sätt. Arbetet har mynnat ut i att barnen känner tilltro till sin egen förmåga och därigenom fortsätter det livslånga lärandet. Ett förskollärarnätverk har arbetat med förskollärarens särskilda uppdrag att tillse att barnen får förutsättningar till utveckling och lärande. Fritidshem Föräldrarna på fritidshemmet är nöjda med verksamheten. Verksamheten i fritidshemmen beskrivs i kvalitetsdokumenten som en viktig del av elevernas skoldag. Samarbetet mellan skola och fritidshem är på en hög nivå och aktiviteterna noga planerade för att stimulera elevernas utveckling och lärande. Exempel på områden som lyfts är det sociala samspelet både med vuxna och med jämnåriga utomhusaktiviteter för att träna de motoriska färdigheterna främja fantasi, nyfikenhet och lekfullhet I kvalitetsdokumenten beskrivs hur fritidshemmet stimulerar eleverna "Verksamheten är anpassad till elevernas ålder och behov och är ett komplement till skolans verksamhet. Arbetslagen arbetar årskursvis med visst samarbete över åldergränserna. Syftet med all verksamhet är att göra eleverna trygga, träna deras sociala kompetens och lekkompetens, fin- och grovmotorik, matematiska tänkande och språkliga förmåga samt deras kreativitetet." Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Rapporttering av personalens utbildningsnivå samt andra nyckeltal sker till SCB i oktober varje år och kommer att redovisas i bokslutet. Förskolorna kommer inte nå målet under 2013 men vissa strategier finns för att komma närmare målet. Nämnden stimulerar barnskötare att utbilda sig till förskollärare på distans. Förskolorna ges vikariersätning motsvarande en dag per vecka. Det gör att fler blir förskollärare om några år. Intresset för utbildningen finns men det har varit få högskolor som erbjudit utbildningen. Det har rått brist på förskollärare i hela Stockholmsregionen. När personal slutar på förskolan så ersätts barnskötartjänster med förskollärare. Många förskolor tar emot förskollärarstudenter när de gör sin verksamhetsförlaggda del av utbildningen på kommunens förskolor. Dessa studenter ser den fina verksamheten och vill förhoppningsvis söka anställning i kommunen när de är klara med sin utbildning. Kommunen deltog i en rekryteringsmässa på Stockholms univeritet för att marknadsföra kommunen. Många av förskolorna uppger att de ska bli bättre på att visa upp sin verksamhet på sina hemsidor. Föräldrar och personal är nöjda med verksamheten så de behöver marknadsföra detta för att förskollärare ska bli intresseradee av att arbeta på kommunens förskolor. Delårsbokslut och prognos (33)

14 Sidan 16 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 39% 50% 50% 50% Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Matematik och teknik Många pedagoger har utvecklat sina kunskaper de fått under en kompetensutveckling som handlade om att utveckla mattematiken i förskolan. De har satt på sig sina "matteglasögon" och sett till att barnen lärt sig använda de rätta matematiska begreppen. Ett antal exempel från olika förskolor Vid fruktstunden blev barnen medvetna om att delar man ett äpple blir det två halvor och delar man halvorna blir det fyra fjärdedelar och delar man en fjärdedel i två delar så blir det en åttondel. I skogen har barnen fått olika uppdrag där de tränat på antal, form, likheter olikheter. De har lärt sig jämföra och resonera i matematiska termer. På samlingen har barnen räknat sina kompisar (addition), hur många är vi i gruppen, hur många är borta (subtraktion), hur många blir det kvar osv. I sagoberättandet eller i leken om Bockarna Bruce 3 bockar, 1 troll, liten, mellan, stor på, under mm. I vattenleken, hur många muggar vatten ryms det i kannan, vad händer om jag häller mer vatten? Vad flyter eller sjunker? Parbildning har barnen tränat på i sångleken tumme möter tumme osv. Barnen har tränat konstruktion när de byggt torn, de har prövat olika sätt att bygga för att det ska kunna bli högt och inte rasa och resonerat om varför olika tekniker fungerar bättre än andra. Många Montessoriförskolor har lyft fram sitt speciella material som går från de enkla grunderna och blir mer avancerat. Genom att förskolorna har engagerad personal som på ett naturligt och lustfyllt sätt lyfter matematiken i förskolan ges barnen bra förutsättningar att bli intresserade av att utveckla sitt lärande inom matematiken. 95 % av förskolans personal uppger att de arbetar medvetet med att stimulera och utmana barnens matematiska tänkande, motsvarande siffra för teknik är 83%. I kundenkäten svarade 92 % av föräldrarna i pedagogisk omsorg och 81 % i förskolan att verksamheten arbetar barnens matematiska tänkande. Flera förskolor har kommenterat att personal och föräldrarnas syn inte överensstämmer så de behöver synliggöra för föräldrarna hur de arbetar med matematiken i förskolan Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Delårsbokslut och prognos (33)

15 Sidan 17 av 215 Kommentar All personal både i pedagogisk omsorg och förskola har använt den dagliga verksamheten till att stimulera och utmna barnens språkliga förmåga genom de vardagliga samtalen. Många förskolar har lyft fram betydelsen av att personalen använder ett vårdat nyanserat korrekt språk så de är goda förebilder för barnen. Personalen har lyssnat, bekräftat, benämt och upprepat vad barnet sagt och gett dem tid att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Att personalen har satt ord på det som görs och det man sett har hjälpt barnen att utöka sitt odförråd. I verksamheterna har man arbetar mycket med rim och ramsor. Sång, drama och rytmik så barnen fått en bra språkrytm och tränat sig på att framträda för varandra. Många använder sig av bilder som stöd för samtal. Barnen har fått höra mycket sagor som de även fått återberätta. Vissa förskolor har haft en pensionär som kommer regelbundet och läser sagor för barnen. Många besöker regelbundet biblioteket både för att läsa sagor, låna böcker och få ta del av teaterföreställningar. På samlingen har barnen fått vara aktiva och berätta saker för varandra och ta dl av andras berättelser. På många förskolor har man arbetat med oralmotorik genom att göra grimaser, blåsa göra olika ljud för att göra barnen mer medvetna om hur tungan påverkar ljuden. Barnen har getts möjlighet att arbeta med med att "skrivklottra" göra egna böcker som de återberättat för sina kamrater. Flera av förskolorna är intresserade av Bornholmsmodellen som förskoleklasserna arbetar med. En föreläsning kommer erbjudas under hösten i Före Bornholmsmodellenom förskolans betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Genom att spela olika spel har barnen fått språkstimulans. Lärplattor har vissa arbetat med för att stimulera språket. Barn med annat modersmål har delvis fått ta del av sagoläsning och sånger på sitt modersmål som även de andra barnen fått del av. 97 % av förskolans personal uppger i självvärderingen att de stimulerar barnensspråk- och kommunikationsutveckling Förskolan och pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Pedagogisk dokumentation handlar om ett görande, där reflektion, analys och tolkning är det som personalen lyfter fram på olika sätt för att synliggöra barnens lärande. Dokumentationen har gjorts i olika former av portfolie eller barnens egna pärmar. Vid utvecklingssamtalen har detta varit bra underlag för att beskriva hur barnet har det på förskolan eller i pedagogisk omsorg. Dokumentationen har även satts upp på väggar för att synliggöra lärandet för barn och föräldrar. Flera förskolor har detta som ett utvecklingsområde även framöver då mycket av det arbete som gjorts inte alltid har nått fram till alla barns föräldrar. Det är även flera som tar upp att barnen kan bli ännu mer involverade i de reflektioner och utvärderingar som görs 73 % av förskolans personal uppger att de gör det. idag. De flesta har kommit en bit på väg men kan bli ännu bättre. De kommunala förskolecheferna har besökt Reggio Emilia institutet i Italien för att få inspiration att arbeta vidare. Målet är att genom att arbetet med portfolie eller barnens Delårsbokslut och prognos (33)

16 Sidan 18 av 215 pärmar ge personalen en fördjupad förståelse om hur barnens upptäckter kan utmanas och följas upp men också hur personalen ska värdera, bedöma, och systematisera sina iakttagelser. Det handlar om att använda dokumentationen för barns rätt till ett lustfyllt meningsskapande. Flera uppger att lärplattorna har varit till god hjälp. Pedagogisk omsorg har haft en föreläsning om pedagogisk dokumentation för att komma vidare i sitt arbete. I kundenkäten uppger 93 % av föräldrarna i pedagogisk omsorg och 80 % på förskolan att verksamhetenhar en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande. 88 % av personalen i förskolan anser att de dokumemterar barnens utveckling och lärande Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Trygghet Alla föräldrar i pedagogisk omsorg och 97% i förskolan upplever att barnen är trygga. Alla enheter arbetar med tydliga regler och rutiner så barnen känner igen sig och vet vad som ska ske och hur de kan vara med och påverka. Vid skolinspektionens tillsyn hösten 2012 framkom att planer för att förebygga diskriminering och kränkande behandling behöver förnyas och förankras hos personal, barn och föräldrar utifrån aktuell lagstiftning. Det har därefter varit stort fokus på konkret värdegrundsarbete för att förtydliga vad som menas och skapa nya eller reviderade dokument. 96 % av personalen i förskolan uppger att de arbetar målmedvetet för att motverka kränkande behandling av barn. 98 % av personalen svarar i självvärderingen att de bemöter varje barn med intresse och respekt. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola) Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg (pedagogisk omsorg) 97% 97% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% Förskolan och pedagogisk omsorg använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Modern teknik i förskolan har varit ett utvecklingsområde på många enheter. I de Våga Visa rapporter som gjorts har det påpekats att detta område behöver utvecklas. Skoldatateket har utbildat en eller flera från hälften av förskolorna i kommunen så de fått hjälp att komma igång med arbetet. Delårsbokslut och prognos (33)

17 Sidan 19 av 215 Krubbans förskola har haft Projektmedel från förvaltningen för att utveckla arbetet med lärplattor på sin förskola och deras erfarenheter har delgets andra på projektseminariet och en film finns tillgänglig för alla på youtube. Det är bara 69 % av personalen i förskolan som anser att de använder modern teknik på förskolan som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande i barnens lärande Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Det höga målet nås med marginal. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande 93% 90% 90% 90% Det är arbetsro i verksamheten Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (förskola) Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (pedagogisk omsorg) 83% 85% 85% 85% 85% 99% 96% 85% 85% 85% I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Kostnaden för ett barn i kommunal regi (i förskola) tillhör kommungruppens lägsta. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Bedömningen påverkas dock inte utan densamma i delårsbokslutet. Delårsbokslut och prognos (33)

18 Sidan 20 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kostnaden per inskrivet barn i förskola ska inte öka jämfört med genomsnittet för Stockholms län Ja (belopp i tkr) 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Barnomsorg Totalt Antalet inskrivna barn i förskola kommer att minska under hösten Förvaltningen bedömer att det kommer att vara ungefär 40 färre än budgeterat, vilket ger överskott på netto 2,4 miljoner kronor. Kostnaderna för särskilt stöd till barn i fritidshem kommer att bli 1,6 miljoner kronor. En försiktig bedömning är att kostnaderna för fritidshem blir enligt budget även om förvaltningen kan ser tendens till en minskning i antalet inskrivna barn. 3.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. 3.5 Prestationer och nyckeltal Förskola Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola Danderyd Stockholms län Barn per årsarbetare, kommunal förskola Danderyd 5,1 5,0 5,4 Stockholms län 5,3 5,3 5,3 Barn per årsarbetare, fristående skola Danderyd 5,2 5,0 5,4 Stockholms län 5,2 5,3 5,1 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (kommunal förskola) Danderyd Stockholms län Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (fristående förskola) Danderyd Stockholms län Delårsbokslut och prognos (33)

19 Sidan 21 av 215 Den stora kostnadsökningen för förskola mellan2010 och 2011 förklaras till viss del av att Statistiska Centralbyrån (SCB) ändrat beräkningen av antalet barn. Från och med 2011 mäts antalet barn den 15 oktober. Tidigare års uppgifter är ett årsgenomsnitt, vilket blir högre då antalet inskrivna barn är som lägst i september och ökat successivt till juli. Uppgifterna om pedagogisk högskolebehörighet för fristående förskolor i Danderyd 2010 är sannolikt för hög. Fritidshem Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem Danderyd Stockholms län Barn per årsarbetare, kommunalt fritidshem Danderyd 21,7 24,3 26,8 Stockholms län 17,6 18,7 20,0 Barn per årsarbetare, fristående fritidshem Danderyd 20,1 19,8 23,2 Stockholms län 21,9 22,1 26,7 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (kommunalt fritidshem) Danderyd Stockholms län Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleutbildning (fristående fritidshem) Danderyd Stockholms län Delårsbokslut och prognos (33)

20 Sidan 22 av Grundskola 4.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,2 3,4 0,2 Verksamhetens kostnader 181,6 182,0-0,4 Nettokostnader -178,4-178,6-0,2 Avvikelserna förklaras av Färre elever inskrivna än budgeterat motsvarande 3,0 miljoner kronor. (Elevantalet kommer att öka under höstterminen.) Ökade kostnader för modersmålsundervisning motsvarande 2,0 miljoner kornor. Ökade kostnader för individuellt utformat särskilt stöd motsvarande 1,0 miljoner kronor. Kostnaderna för 2012 var också högre än budget, motsvarande lägre kostnader går att hitta inom särskolan som redovisar överskott. 4.2 Mål Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. I kommunen fanns 18 skolor för förskoleklass till och med årskurs 9. Tio av dessa är kommunala och sju är fristående. Det finns flera profiler, språk, naturorienterad, Montessori med mera. Vidare fanns flera olika fördjupningsämnen. Sedan 2012 finns riksrekryterande profilklasser för matematik (Mörbyskolan) och engelska (Viktor Rydbergs samskola). Klasser/utbildningsplatser för barn i behov avsärskilt stöd fanns också. Ungefär 140 elever gick i sammanlagt 42 olika skolor utanför kommunen. Föräldrarna kan välja skola och ta med sig skolpengen utanför kommunen och utomlands under vissa förutsättningar. I kundenkäten 2013 svarade 86 procent av föräldrarna till elever i förskoleklass att det finns tillräckligt många grundskolor att välja mellan. Motsvarande för föräldrar i årskurs 8 var 91 procent I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Skolorna i Danderyd håller en mycket hög kvalitet, vilket verifieras bl a i Skolinspektionens granskning år Alla skolor arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Årets kvalitetsdokument från skolorna vittnar om många insatser för att implementera nya styrdokument, analysera brister och visa på åtgärder för att ytterligare höja kvaliteten. Många skolledare har nyligen tillträtt och kommer att kunna göra tydligare analyser framöver. Klart är att årets kvalitetsredovisningar håller väldigt hög Delårsbokslut och prognos (33)

21 Sidan 23 av 215 kvalitet, trots att de inte alltid är kompletta. Nedan följer en kort bedömning av måluppfyllelse för de resultatmål som nämnden har fastställt Alla elever känner sig trygga. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Målet 100% uppnås inte i kommunen totalt. Tre enheter når 100% för alla årsgrupper, en enhet har inte uppnått 90% för någon åldersgrupp medan övriga enheter har värden mellan Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg i skolan 95% 95% 100% 100% 100% Eleverna har hög läsförmåga Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Diagnoser för läsförståelse genomfördes för alla skolor från förskoleklass tom årskurs 7 förutom åk 3 och 6 där nationella prov genomförs. Resultaten redovisas i en gradskalan Stanine från 1-9. Danderyds kommun har valt att sätta en gräns för accepterat resultat vid Stanine 4 vilket är ett steg över det rekommenderade lägstavärdet, dvs elever med resultat Stanine 1-3 ska granskas närmare. Resultaten är överlag mycket bra. Andel elever över Stanine 4 ligger runt eller över 90% för alla utom årskurs 7. Jämförelse med Stanine 3 ger ett ännu bättre resultat, se tabell. Årskurs 1 gör en sk basdiagnos och får resultaten 89% över Stanine 4 och 94% över Stanine 3. Resultat läsförståelse andel över Stanine 4 andel över Stanine 3 År 2 92% 95% År 4 93% 99% År 5 94% 96% År 7 77% 87% I förskoleklassen kan progressionen följas då test gjordes både på hösten och på våren. Antal elever som klarade målet stanine 4 ökade markant från hösten till våren. Övriga jämförelser kan inte göras förrän testerna är genomförda under kommande läsår. Utvärdering av testerna har gjorts via Skoldatateket. Alla specialpedagoger svarade skriftligt samt deltog i ett avstämningsmöte i maj. Överlag anses testerna fungera bra och ge underlag för specialpedagoger, lärare och skolledning att sätta in åtgärder för de elever som behöver mer tid och stöd. I kvalitetsdokumenten skriver varje skola om hur de arbetar med resultaten. Både instruktionerna och analyserna behöver förbättras till Delårsbokslut och prognos (33)

22 Sidan 24 av 215 nästa år. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Lärarna arbetar aktivt för att stimulera mitt barns språkutveckling 86% 85% 85% 85% Alla elever ska nå minst godkänt resultat i alla ämnen Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Resultaten för eleverna i årskurs 9 är 97% elever med godkänt i alla ämnen (Resultat från VRS saknas). Antal elever med behörighet till gymnasiet är 100% (resultat från VRS saknas) Resultat för övriga årskurser lämnas i årsredovisningen % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Under våren 2013 utökades antalet VFU-placeringar med 24 platser. Förvaltningen gjorde gjort en beställning på 38 nya studenter till hösten Målet är att ha ca 140 studenter i utbildning per termin, varav ca 100 som är ute på VFU. En utvärdering som genomfördes i maj 2013 där 72 av 76 studenter svarade, visade att 97 procent var nöjda med helhetsintrycket av VFU:n och hela 100 % var nöjda med bemötandet från deras handledare. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Andel förskolor skolor som tar emot VFUstundenter och är aktiva i lärarutbildningen 75% 75% 75% Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Resultaten på de nationella proven i matematik är överlag mycket bra. I årskurs 6 (rapportering från en skola saknas) klarar alla utom 2 elever kravnivån i alla delmoment. I årskurs 3 ligger nivån på ca 90% som klarar alla delmoment. Även här saknas resultat från en skola. I årskurs 9 klarar drygt 98% av eleverna samtliga delmoment. Delårsbokslut och prognos (33)

23 Sidan 25 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Lärarna arbetar aktivt för att utveckla mitt barns matematiska tänkande 81% 85% 85% 85% Lärarna har hög pedagogisk kompetens Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Statistik redovisas under nyckeltal och vidare i årsredovisningen. Föräldrarna och eleverna är nöjda med lärarna i Danderyds skolor. Kundenkätens frågor gällande om de anser att lärarna är kompetenta besvaras positivt av minst 90% av både föräldrar och elever Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Det är framförallt föräldrarna i förskoleklassen och år 8 som drar ner resultaten. År 2 och 5 uppnår målet. Resultatet i år 8 måste ses i relation till den låga svarsfrekvensen på 40%. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan 83% 90% 90% 90% Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Målet uppnås inte. Förskoleklasserna når 56% vilket till stor del beror på att föräldrarna inte avgivit svar eller svarat "vet ej" på frågan. Bara 16% av de som svarat har angivit stämmer dåligt. I årskurs 2 och 5 är resultatet 68% och med 6-7% som angivit "vet ej". En enhet når målet 80% för alla årsgrupper. Eleverna i årskurs 5 är något mer nöjda än sina föräldrar - 78% jmf med 68%. Av eleverna i årskurs 8 instämmer 68% med påståendet. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Delårsbokslut och prognos (33)

24 Sidan 26 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass. 76% 80% Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Kundenkätens låga siffra beror enbart på att runt 40% anger svarsalternativet "vet inte". I kvalitetsdokumenten anger majoriteten av skolorna att de arbetar med elevernas kunskapsutveckling på en individuell bas. En del menar att det inte går att se strukturella skillnader i kunskapsresultaten, medan en del skolor påpekar vissa skillnader inom vissa områden. Medvetenhet hos skolorna om problemen är således olika. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Kundenkät: Lärarna har lika höga förväntningar på pojkar och flickor 59% 85% 85% 85% Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Målet är uppfyllt Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Grundskola, kostnad per betygspoäng (kommunala skolor) 244 Delårsbokslut och prognos (33)

25 4.2.4 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Kostnaden per elev i kommunal regi (i grundskola) tillhör kommungruppens lägsta. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Under första halvåret har ett fåtal nyckeltal fått aktuellare uppgifter. Bedömningen påverkas dock inte utan den kvarstår även till delårsbokslutet. (belopp i tkr) 4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Grundskola Totalt Avvikelserna förklaras av Antalet elever med särskilt stöd i grundskolan (tilläggsbelopp) ökade under 2012, alltså läsåret 2012/13. Underskottet för detta stöd, prognosen är 2 miljoner kronor, ska analyseras tillsammans med kostnaderna för särskolan. Om dessa anslag summeras ges ett sammanlagt överskott. Modersmålsundervisningen ökade i omfattning elever fick läsåret 2011/12 modersmålsundervisning i 18 språk. (Läsåret 2010/11: 22 st i 12 språk.) Under läsåret fick 301 elever modersmålsundervisning i 21 språk. 34 elever fick studiehandledning, även det en ökning jämfört med tidigare läsår. Beräknat underskott är 2,0 miljoner kronor. Förvaltningen återkommer med en noggrann analys av orsakerna till underskottet. Inom kommunen Utfall läsår 2012/13 Utfall läsår 2011/12 Utfall läsår 2010/11 Modersmålsundervisning Antal elever Antal språk Studiehandledning Sidan 27 av 215 Antal elever Antal språk 15 7 Denna ökning har återspeglats i ett ökande underskott. Prognos 2013, mnkr Utfall 2012, mnkr Utfall 2011, mnkr Budget 2,6 2,5 2, Delårsbokslut och prognos (33)

26 Sidan 28 av 215 Prognos 2013, mnkr Utfall 2012, mnkr Utfall 2011, mnkr Utfall 4,4 3,3 2,6 Differens -1,8-0,7-0,1 4.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. 4.5 Prestationer och nyckeltal Förskoleklass Årsarbetare, antal per 100 elever, kommunal skola Danderyd 6,5 5,8 5,6 Stockholms län 6,3 6,1 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, kommunal skola Danderyd 64,5 71,4 61,0 Stockholms län 70,4 72,1 70,0 Grundskola Kostnad totalt för skolhuvudmannen per elev, komunala och fristående skolor Danderyd Stockholms län Grundskola, kostnad per betygspoäng, kommunal skola Danderyd Ranking i riket 1 1 Meritvärde i årskurs 9, samtliga Danderyds-elever Danderyd Stockholms län Ranking i riket Salsa-avvikelse, kommunal skola Danderyd +15 % +12 % uppgift saknas Stockholms län 1 3 Lärare, heltidstjänster, per 100 elever, kommunal skola Danderyd 6,7 7,0 7,0 Stockholms län 7,8 7,8 Lärare, heltidstjänster, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen Danderyd Stockholms län Delårsbokslut och prognos (33)

27 Sidan 29 av Gymnasieskola 5.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,7 1,5-0,2 Verksamhetens kostnader 58,2 56,9 1,3 Nettokostnader -56,5-55,4 1,1 Avvikelselsen förklaras främs av att programpengen är något lägre än budgeterat. 5.2 Mål Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. Eleverna i Danderyd kan fritt söka gymnasieskola bland samtliga kommunala gymnasieskolor i länet. Detta är möjligt genom samverkan mellan samtliga kommuner. Sedan tidigare har det varit möjligt att även söka fristående gymnasieskolor i hela landet. Danderyds-elever har även rätt att ta med sig skolpengen till gymnasieskolor i hela landet och utomlands under vissa förutsättningar. Till höstterminen 2013 har 467 Danderydselever sökt gymnasieskola. Av dessa saknar 18 st behörighet (augusti 2013). 453 elever är antagna i länet och i augusti övertas reservantagningen av gymnasieskolorna. Sannolikt är även flera elever antagna i skolor utanför länet. Med tanke på att det finns tomma platser bör alla behöriga elever kunna erbjudas en gymnasieplats. Skolor som antagit flest Danderyds-elever är Danderyds gymnasium 191 st (motsvarar 41 % av alla Danderyds-elever), Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm 79 (17 %). Andelen Danderyds-elever antagna på Danderyds gymnasium var 47 % inför läsåret 2012/13 och 31 % inför läsåret 2011/12. Eleverna har sökt till ungefär 50 skolor i huvudsak i Stockholms län, men några ligger utanför länet. Antalet obehöriga minskar successivt och individanpassade insatser görs för det fåtal elever som inte har en gymnasieplats vid höstterminens början. Antagen i kommun Antal antagna Danderyd Kommun 191 Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm 79 Stockholms stad 49 Täby kommun 15 Viktor Rydberg gymn Jarlaplan 15 Marina läroverket i Danderyd 14 Tibble Fristående Gymnasium 9 Övriga gymnasieskolor 81 Totalt 453 Bland de nationella programmen är ekonomprogrammet populärst, tätt följt av Delårsbokslut och prognos (33)

28 Sidan 30 av 215 naturvetenskapsprogrammet. Summa av Antal Nationellt program Summa Ekonomiprogrammet 30% Naturvetenskapsprogrammet 27% Samhällsvetenskapsprogrammet 21% Estetiska programmet 7% Teknikprogrammet 5% Naturbruksprogrammet 2% Handels- och administrationsprogrammet 1% Humanistiska programmet 1% Individuellt alternativ 1% International Baccalaureate 1% El- och energiprogrammet 1% Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1% Hantverksprogrammet 0% Vård- och omsorgsprogrammet 0% Fordons- och transportprogrammet 0% VVS- och fastighetsprogrammet 0% Barn- och fritidsprogrammet 0% Totalsumma 100% Danderyds gymnasium har erbjudit 543 platser på fem nationella program. I början av augusti är 530 elever antagna. Nationellt program Antal antagna Antal platser Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Totalsumma I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Eleverna i Danderyd är mer nöjda med sin skola är genomsnittet i länet. Elever som går i friskola och pojkar är mest nöjda. Skolorna uppnår goda resultat och arbetar aktivt med att förbättra verksamheten. Gymnasieskolorna arbetar med implementeringen av LGY11 som går nu in i det sista skedet med nya årskurs 3 för första gången i höst. Det pågår omorganisationer på flera av gymnasierna i kommunen i syfte att höja förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. Delårsbokslut och prognos (33)

29 Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Resultatet redovisas i årsredovisningen Alla elever känner sig trygga Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar I kundenkäten 2013 svarar 95 procent att de känner sig trygga på sin skola, endast mindre skillnader mellan gymnasieskolorna som finns i Danderyd. Motsvarande resultat för hela länet är 92 procent Resultat på nationella prov och kursbetyg överensstämmer väl Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Redovisas i årsredovisningen Genomströmningen ska öka Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Ett förbättringsområde inom gymnasieskolan är genomströmningen. Gymnasieutbildningen är normalt tre år. Det förekommer att elever går ett fjärde år efter beslut av rektor. Vidare kan byte av program göra att studietiden förlängs. Ett sätt att mäta genomströmningen är andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år (från de för första gången påbörjade gymnasiestudierna). För samtliga Danderydselever som slutade gymnasiet 2012 var det 79 procent. Det ger en ranking på 123 bland rikets 290 kommuner. Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år är 84 procent, ranking 35. Det är en förbättring jämfört med tidigare år, men värdet kan sannolikt ytterligare förbättras Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Sidan 31 av 215 I kundenkäten 2013 svarar 38 procent av samtliga elever på någon av gymnasieskolorna som ligger i Danderyd att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Viktor Rydberg får högst värde, 48 procent, Marina Läroverket har 47 procent och av eleverna vid Danderyds gymnasium svarar 31 procent att det stämmer helt eller delvis. För hela länet är resultatet 46 procent. 41 procen av samtliga elever i gymnasieskolor i Danderyd svarar att de får vara med Delårsbokslut och prognos (33)

30 Sidan 32 av 215 och påverka hur de arbetar under lektionerna. Motsvarande resutat för hela länet är 48 procent Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Redovisas i årsredovisningen Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga Danderydselever (oavsett vilken gymnasieskola de går i) var läsåret 2011/12 16,1 av maximala 20,0. Det var rank 1 i såväl riket som Stockholms län. Motsvarande genomsnitt för förortskommuner är 14,4. Danderydselevernas betyg är 0,6 bättre än modellberäknat värde, där socioekonomiska faktorer vägs in Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Den genomsnittliga betygspoängen för Danderyds gymnasium (för samtliga elever oavsett vilken kommun de bor i) läsåret 2011/12 var 15,3. Tendensen har varit svagt sjunkande de senaste läsåren. Resultaten för 2013 redovisas i årsredovisningen Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. Danderyds-eleverna klarar sig mycket bra efter avslutade studier. 96 procent hade läsåret 2011/12 grundläggande behörighet till universitet och högskola. 80 procent var etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, vilket var näst bäst i landet. Den öppna arbetslösheten i åldrarna år var ,2 procent, genomsnitt i Stockholms län är 3,4 procent. Andel högskolebehöriga bland avgångseleverna 2013 redovisas i årsredovisningen I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Under första halvåret har några nyckeltal fått aktuellare värden. Bedömningen påverkas inte utan är densamma i delårsbokslutet. Delårsbokslut och prognos (33)

31 (belopp i tkr) Kostnaden per elev i kommunal regi (i gymnasieskola) tillhör kommungruppens lägsta. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gymnasieskola Totalt Avvikelserna förklaras i huvudsak av lägre programpeng än vad som budgeterades. Särskilt stöd inom gymnasieskolan (tilläggsbelopp) har underbudgeterats föregående år. I och med den nya gymnasieskolans krav på skolorna att ge alla elever förutsättningar att genomföra sin utbildning, har ansökningarna om tilläggsbelopp ökat, och kommer sannolikt att fortsätta öka. Ett underskott på c a 1,0 mkr förväntas för Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelsen. 5.5 Prestationer och nyckeltal Gymnasieskola Kostnad per elevev folkbokförd i kommunen Danderyd Stockholms län Betygspoäng, totalt i genomsnitt samtliga folkbokförda i samtliga gymnasieskolor Danderyd 16,1 16,0 Stockholms län 14,4 14,6 14,4 Betygspoäng, totalt i genomsnitt vid Danderyds gymnasium, samtliga inskrivna elever Danderyds gymnasium 15,3 15,3 15,4 Stockholms län 14,4 14,6 14,4 Elever folkbokförda i kommunen, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet Danderyd Stockholms län Andelen (%) folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive IV-programmet Danderyd Stockholms län Sidan 33 av 215 Delårsbokslut och prognos (33)

32 Sidan 34 av Vuxenutbildning 6.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,2 0-0,2 Verksamhetens kostnader 3,5 3,7-0,2 Nettokostnader -3,3-3,7-0,4 I kostnaderna ingår en periodisering på 927 tusen kronor. Den baserades på motsvarande kostnad andra kvartalet Efter periodens stängning blev de verkliga kostnaderna kända, vilket var 491 tusen kronor lägre.orsaken till de stora skillnaderna mellan åren är en ojämn fakturering från de utförare som anlitas. Avvikelsen förklaras lägre volymer än budgeterat. 6.2 Mål De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. Administration och vägledning för vuxenutbildningen sker inom ramen för Kunskapscentrum Nordost (KCNO), ett väl och utvecklat samarbete med Täby, Vallentuna och Vaxholm. Även samarbetet med länets övriga kommuner har fördjupats de senare åren. Det har get de studerande ökade möjligheter att välja anordnare samt bättre förutsättningar till kvalitetsuppföljning. För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning finns 24 anordnare godkända och inom svenskundervisning för invandrare åtta st. De studerande har stor valfrihet att välja utbildningsanordnare, inom någon av de 24 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med alternativt en utbildningsplats som köps av KCNO från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Några enheter har legt ned verksamheten under senare år eller köpts upp av andra anordnare. Antalet SFI-studerande 2011 var 209 st och antalet för läsåret 2011/12 var 213 st. Under vårterminen 2013 studerade 142 st på SFI. Läsår Antal helårsplatser, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vux Gymnasial vux Summa Läsår 2011/ Läsår 2012/ Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Delårsbokslut och prognos (33)

33 Sidan 35 av 215 Kommentar Kund-enkäten till vuxenstuderande genomförs senare under Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Vuxenstuderande är nöjda med verksamheten på skolan 82% 85% Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Statistik från Kunskapscentrum nordost sammanställs i samband med årsredovisningen. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Avhopp från grundläggande vuxenutbildning Avhopp från gymnasial vuxenutbildning 18% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Statistik från Kunskapscentrum nordost sammanställs i samband med årsredovisningen. Resultat 2013 nedan avser endast vårterminen Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Godkända kursbetyg i grundläggande vuxenutbildning Godkända kursbetyg i gymnasial vuxenutbildning 93% 84% 81% 82% 83% 85% 82% 84% 85% 86% Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrum Nordost ger bra service. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Målet nåddes inte under 2011 och ingick ej i kundundersökningen Kund-enkäten till vuxenstuderande genomförs senare under Delårsbokslut och prognos (33)

34 6.2.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Under första halvåret finns inte nya värden på relevanta nyckeltal. Bedömningen påverkas därför inte utan är densamma i delårsbokslutet Kostnaden per heltidsstuderande (i vuxenutbildningen) tillhör kommungruppens lägsta. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord (belopp i tkr) 6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Vuxenutbildning Totalt Avvikelsen förklaras främst av något lägre volymer. 6.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. 6.5 Prestationer och nyckeltal Värdet för 2012 är orimligt i den officiella statistiken. Utredning pågår orsaken till det. Vuxenutbildning Kostnad för hemkommun per heltidsstuderande folkbokförd i kommunen Danderyd Orimligt värde Stockholms län Sidan 36 av 215 Delårsbokslut och prognos (33)

35 Sidan 37 av Särskola 7.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,1 0,1 0,0 Verksamhetens kostnader 7,7 5,2 2,5 Nettokostnader -7,6-5,1 2,5 Överskottet ska analyseras tillsammans med kostnaderna för särskilt stöd i grundskolan. Dessa redovisar underskott med 1,0 miljoner kronor. 7.2 Mål Skolform Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Grundsärskola Gymnasiesärskola I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö Alla elever känner sig trygga Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Jämförelse mellan år är ej möjlig, då metoden förändrats 2013, och antalet svar mycket lågt. Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Eleverna är trygga i skolan 94% 100% 100% Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Kommentar Antalet svar för lågt för att slutsatser om förändringar ska kunna dras. Dessutom är frågan omformulerad jämfört med tidigare år. Möjligen finns det dock en indikation på att kunskapskraven inte är tillräckligt kända hos föräldrar. Kevingeskolan beskriver dock hur man aktivt informerat föräldrar om den nya grundsärskolans ämnesområden. Det kan också vara så att föräldrarna inte är så mycket med i planeringen av barnets skolarbete. Delårsbokslut och prognos (33)

36 Sidan 38 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Andel föräldrar som får tydlig information hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven 85% 63% 95% I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. De offentliga nyckeltalen och kostnadsredovisningen har kvalitetsbrister men så långt det är möjligt har dessa brister analyserats. Under första halvåret har det tillkommit kundundersökning samt nya kostnadsuppgifter för Bedömningen är densamma som i årsredovisningen. (belopp i tkr) 7.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Särskola Totalt Elevantalet inom särskolans olika delar är lägre nu än för några år sedan. Detta hänger till en del samman med att elever med autism, men utan utvecklingsstörning inte längre är berättigade till särskola. Stödbehovet blir dock inte genom detta mindre för dessa elever, men kostnaderna konteras inom den vanliga grundskolan resp gymnasiesärskolan. Det prognostiserade överskottet ska alltså läsas parallellt med barn i behov av särskilt stöd i grundskolan, som redovisar underskott. 7.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelsen. 7.5 Prestationer och nyckeltal Kostnad per elev (kr), totalt, grundsärskolan Danderyd Stockholms län Kostnad per elev exklusive skolskjuts, totalt gymnasiesärskola Danderyd Stockholms län Delårsbokslut och prognos (33)

37 Sidan 39 av Övrig verksamhet 8.1 Periodens resultat (belopp i mnkr) Budget delår Bokslut delår Avvikelse Verksamhetens intäkter 0 0,2 0,2 Verksamhetens kostnader 2,2 2,2 0,0 Nettokostnader -2,2-2,0 0,2 Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för flera av verksamheterna. 8.2 Mål Inga mål finns kopplade till övriga verksamheter Projektmedel till utvecklingsprojekt I april 2013 redovisades projekten för Till läsåret 2013/14 är följande projekt beviljade projektmedel: Enhet Projekt Belopp, kr för läsåret 2013/14 Stimulera barns och elevers språkliga förmåga ochläs- och skrivutveckling Kevingeskolan Satsning på de yngre barnens tidiga språk- och matematiska utveckling mha alternativa verktyg såsom Ipad Baldersskolan Ipad mini som läromedel Stimulera barns och elevers förmåga i matematik,naturvetenskap och teknik Kevingeskolan Rika matematiska problem Viktor Rydbergs samskola Småbarnsskolan Fafner Brageskolan Science Centerpedagogik i Teknik och No Entreprenörskap i förskolan med satsning på matematik och teknik i vardagen Stimulera barns och elevers förmåga i matematik, naturvetenskap och teknik Vasaskolan Teknotek Danderyds gymnasium Lesson study i fysik och kemi Förbättra den pedagogiska dokumentationen ellerutredningar av särskilt stöd Pärlans förskola Synliggöra och dokumentera barns lärande Stimulera elevers utveckling och lärande ifritidshemmet Ekebyskolan Stimulera barns och elevers språkliga förmåga och läs- och skrivutveckling samt stimuleraelevernas utveckling och lärande på fritidshemmet Delårsbokslut och prognos (33)

38 8.2.2 Utvärderingsverktyget Våga Visa Under första halvåret 2013 observerades följande förskole-enheter: Imagination International (fristående) Hildingavägens förskola (kommunal) Norra Åsgårds förskola (kommunal) Futuraskolan International Preschool (belopp i tkr) 8.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Övrig verksamhet Sidan 40 av Totalt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelserna. Delårsbokslut och prognos (33)

39 Sidan 41 av 215 Ärende 3

40 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 42 av 215 Tjänsteutlåtande (3) BUN 2013/0263 Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2014 och verksamhetsplan Inledning Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2014 uppgår till 766,6 miljoner kronor. Förslaget innehåller en genomsnittlig ökning av anslag samt barnomsorgs- och skolpeng med 1,8 procent. Om löneökningarna 2014 blir högre än 1,8 % på helårsbasis krävs alltså effektiviseringar av skolorna. Mindre omfördelningar inom barnomsorg görs för att bättre nå målen, dessa beskrivs under sitt programområde. I kommunstyrelsens direktiv var ramarna 776,1 miljoner kronor, det vill säga 9,5 miljoner kronor högre än budgetförslaget. I budgetförslaget redogörs för skillnaden, den främsta orsaken är den nya befolkningsprognosen. En aktuell utredning angående lokalbehov för förskolor och skolor bifogas budgetförslaget. Sammantaget kan vi konstatera att de allra flesta förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolor i Danderyd håller fortsatt hög kvalitet. Jämförelser med fyra andra kommuner inom utvärderingsprojektet Våga Visa, observationer, statistik och Öppna Jämförelser stärker denna bild. Förvaltningen sammanställer uppgifter om ekonomi, prestationer, kvalitet och resultat vid analyser av kostnadseffektiviteten. I delårsbokslutet 2013 presenteras de delar som är starka samtidigt som förbättringsområden presenteras. Förskola och pedagogisk omsorg Nettokostnaden är 251,6 miljoner kronor. En administrativ förändring som föreslås till budget 2014 är att flytta fritidshem till grundskola. Förklaringen är att skola och fritidshem är starkt integrerade. Omfördelning har skett inom barnomsorgspengen. Deltidspengen (16-20 timmar) har en högre uppräkning än heltidspengen (20 timmar och längre). Barnomsorg på obekväm arbetstid och borttagna avgifter i öppna förskolan finns i budgetförslaget. Behov av utvecklingsinsatser är stort, huvudsakligen inom nationella reformer. Förvaltningen bedömer också att det finns behov av ökad kompetens om barn i behov av särskilt stöd 1-5 år och ökad andel högskoleutbildade

41 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 43 av 215 Tjänsteutlåtande (3) inom förskola och fritidshem. I budgetförslaget finns också möjligheter till utökad tillsynstid för barn som får yngre tvillingsyskon. Vidare satsas på ytterligare utbildningsinsatser inom förskola och fritidshem. Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nettokostnaden är 368,2 miljoner kronor varav 22,3 miljoner kronor är anslag till barn i behov av särskilt stöd. Resultatmålen visar sammantaget på mycket god måluppfyllelse. Förbättringsmöjligheter finns dock, framförallt vad gäller fördjupade kunskaper om läroplansmål och IT i undervisningen. Gymnasieskolan Nettokostnaden är 110,8 miljoner kronor. Gymnasieskolorna är inne i ett mycket intensivt förändringsarbete där införandet av den reformerade gymnasieskolan genomförs fullt ut med begränsade resurser. Vuxenutbildning Nettokostnaden är 6,8 miljoner kronor. Vuxenutbildningen får successivt nya läroplaner. Genom samverkan med tre andra kommuner (Täby, Vallentuna och Vaxholm) i Kunskapscentrum Nordost ges en kostnadseffektiv verksamhet. Alltmer samverkan sker även med de övriga kommunerna i länet till exempel upphandling av anordnare, kvalitetskontroll och tillskapande av SFXprofileringar. Särskola Nettokostnaden är 15,3 miljoner kronor. Nya resultatmål föreslås för grundoch gymnasiesärskolan i linje med Skolinspektionens påpekande. Övrig verksamhet Nettokostnaden är 4,8 miljoner kronor. Här finns flera olika verksamheter. Utökning av ungdomsmottagningens anslag föreslås med 0,1 miljoner kronor. Lokalförsörjningsprognos Antalet barn 1-5 år minskar till och med 2016 och därefter stiger antalet med 120 st till ungefär st. Produktionen stänger tillfälligt 112 platser from ht -13, den fristående förskolan Prästkragen hyr ut en avdelning till en pedagogisk omsorg. Överskott på platser är ojämnt fördelat mellan kommundelarna. Tillskott på 130 platser behövs i västra Danderyd från och med Antalet elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 ökar i samtliga kommundelar till och med 2015, brist på skolplatser i västra Danderyd och Stocksund,

42 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 44 av 215 Tjänsteutlåtande (3) ungefär 30 platser per kommundel. Ytterligare skolplatser måste tillskapas för Stocksundselever från och med höstterminen 2014 liksom i västra Danderyd. Utredning pågår hur ytterligare skolplatser långsiktigt kan tillskapas i västra Danderyd Fördjupningsområde Varje nämnd ska i samband med budget presentera ett fördjupningsområde inom något av nämndens verksamhetsområden. I budgetförslaget för2014 kommer en fördjupad analys av arbetet och resultaten med läsdiagnoserna att göras. En rapport kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet 22 oktober. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget och översända det till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna pengnivåer inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola föreslå att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att skapa fler skolplatser i Stocksund från och med höstterminen 2014 i samverkan med produktionsstyrelsen fastställa följande resultatmål inom grundsärskola o Eleverna har en tydlig och regelbundet dokumenterad ut veckling mot kunskapskraven i alla ämnen/ämnesområden fastställa följande resultatmål inom gymnasiesärskola o Gymnasiesärskoleutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv o Eleverna har en tydlig och regelbundet dokumenterad utveckling mot kunskapskraven i alla ämnen o Eleverna ska nå minst betyget E i varje kurs föreslå kommunfullmäktige att flytta fritidshemmen från verksamhetsområdet Barnomsorg till Grundskola Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Per Knutas Ekonom/controller

43 Sidan 45 av 215 Budget 2014 Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2013.

44 Sidan 46 av Barn- och utbildningsnämnd 1.1 Mål Inriktningsmål Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. I Danderyd ges varje barn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Halvår Ambitioner kommande budgetperiod Överskottet på platser är ojämnt fördelat mellan kommundelarna. Barnantalet minskar med ca 120 fram till år 2015, därefter sker en ökning för att år 2018 åter ligga på 2013 års nivå. Platsutbudet begränsas av ett ökat elevanta de närmaste åren. Elever åk F-6 ökar med ca 130. Västra Danderyd och Stocksund behöver ytterligare platser. Obalans i skolval till högstadieskolorna, där elevantalet ökar med 340 elever fram till Frisök i hela Stockholms län fortsätter. Danderydselever har överlag höga betyg och har i hög utsträckning kunnat välja skola. Elevantalet minskar med ca 50 fram till år 2016 för att därefter öka med ca 300 till år Hög måluppfyllelse fn. Framledes behövs sannolikt pengen höjas för att attrahera och behålla bra personal. Angeläget är åtgärder för att höja andelen högskoleutbildade, inrätta karrärtjäsnter och öka lönespannet.budget innehåller inget sådant påslag. F n hög måluppfyllelse. Sannolikt behövs dock en penghöjning för att klara konkurrens om den bästa personalen, skapa karriärtjänster och öka lönespann. Ingår ej i nuvaranade budgetförslag. Fortsatt hög måluppfyllelse under förutsättning att skolorna kan attrahera och bibehålla bra personal. Måluppfyllelsen är f n god. Viktigt att bevaka konsekvenser av ny läroplan och gemensam prislista i länet. Fortsatt hög nivå under förutsättning att skolorna kan attrahera och behålla de bästa pedagogerna och ledarna. Forsatt god måluppfyllelse. Viktigt att få klarhet i hur många kommuner som är beredda att samverka framöver fullt ut. Kunskapsmålen har tydliggjorts enligt Skolinspektionens påpekande. Särskoleundervisningen vid Mörbyskolan fn vilande. Budget (47)

45 Sidan 47 av 215 Inriktningsmål Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Halvår Ambitioner kommande budgetperiod Forsatt goda resultat under förutsättning att skolorna kan attrahera och behålla den beästa personalen. F n hög andel elever som forsätter studera eller arbeta efter studierna. Flera indikatorer pekar på fortsatt kostnadseffektiv verksamhet. I de fall personaltätheten underträffar genomsnittsnivå ställs stora krav på kompetent personal. F n ansvarar nämnden i begränsad omfattning för inriktningsmålet som avser upphandling av skolskjuts. Uppföljning av inriktnings- och resultatmål görs i delårsbokslutet. I budgeten redovisas endast inriktningsmålen inledningsvis och under respektive verksamhetsområde även resultatmålen. 1.2 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -74,7-76,4-75,7-75,4-74,6-73,6 804,8 838,4 851,8 842,0 840,6 838,6 Nettokostnader 730,1 762,0 776,1 766,6 766,0 765,0 Kommentarer till driftsbudget Beräkningssteg Utgångspunkten för nämndens budget 2014 i budgetdirektiven. Dessa utgår från befolkningsprognosen Vidare utgår de från skolpengsnivåer som föreslogs av nämnden i budgetförslaget som beslutades i augusti 2012 Belopp 2014, mnkr 757,8 Tillkommer kommunstyrelsens satsningar i budget ,2 Tillkommer uppräkning i budget 2014 med 2 procent av nämndens nettokostnader och 1 procent av administrationskostnaderna.2 % av nämndens nettokostnader medger 1,8 procents ökning av bruttokostnadernas +15,1 Delsumma 776,1 Den nya befolkningsprognosen (april 2013) visar på lägre antal barn och elever 2014 jämfört med förra årets prognos. Det är ungefär 150 färre barn och elever som prognosen anger. Kommunfullmäktige höjde skolpengen för 2013 med 5,7 mnkr jämfört med nämndens förslag. Den utökade ramen för 2013 måste även följa med i beräkningarna för ,7 +5,9 Delsumma 767,3 Budget (47)

46 Sidan 48 av 215 Beräkningssteg I budgetdirektiven finns utökat anslag för pågående och tillkommande utvecklingsinsatser inom förskola och fritidshem med 3,2 mnkr. I nämndens budget för 2014 fins emellertid 1,6 mnkr redan anslagna. Budgetdirektiven medger också ökat anslag på 1,0 mnkr för ökad programpeng inom gymnasieskolan. Den generella ökningen av budget 2014 är 1,8 procent. Förslag till länsgemensam ökning av programpengen är 2,3 procent. Det innebär ett behov av ökad finansiering med 0,7 mnkr. Behov av ökad säkerhet vid inloggning till Danderyd24. Projektet beskrivs ingående vid kapitlet "Övrig verksamhet". Belopp 2014, mnkr -1,6-0,3 +0,2 Ökade kostnader för paviljonger för grundskola. +1,0 Ökat anslag till ungdomsmottagningen på grund av hög arbetsbelastning, 0,2 mnkr för 2014 och 0,2 mnkr från och med se avsnitt "Övriga verksamheter". +0,1 Barn- och utbildningsnämndens äskande 766,6 1.3 Förslag till budget 2014 Intäkter Kostnader Netto Barnomsorg Grundskola Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Särskola och särskild utbildning för vuxna Administration Övrigt Summa Omprioriteringar för att nå nämndens mål Mindre förändringar av barnomsorgspengen redovisas under avsnittet Barnomsorg. En administrativ förändring som förvaltningen föreslår är att fritidshemmen flyttas från barnomsorg till grundskola. Orsaken är att fritidshemmens nära samarbete med grundskolorna. Det innebär att kostnader för peng och särskilt stöd samt intäkter från föräldraavgifter och momskompensation flyttas liksom berörda inriktnings- och resultatmål. Förändringen måste sannolikt godkännas av kommunfullmäktige och om de godkänner den görs förändringen under december månad. Benämningen på de två verksamhetsområden föreslås bli förskola och pedagogisk omsorg respektive grundskola, förskoleklass och fritidshem. 1.5 Utmaningar inför framtiden Angelägna områden i förskolor och skolor Förskolorna och skolorna i Danderyds kommun visar överlag upp en pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet. Resultaten i årsredovisningen är grunden för fortsatt utveckling i verksamheterna. Det är också grunden för förvaltningens granskande och utvecklande insatser. Följande förbättringsåtgärder identifierades bland annat i årsredovisningen 2012 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem: Budget (47)

47 Sidan 49 av 215 Höja andelen högskoleutbildade förskollärare och fritidspedagoger Fördjupa personalens kompetens för att nå läroplansmålen och Förbättra den pedagogiska dokumentationen om barnens utveckling och lärande Stimulera och utmana barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande Öka kompetens om användandet av modern teknik för pedagogisk utveckling Stimulera elevernas utveckling och lärande i fritidshemmet genom att kompetensutveckla personalen Skola: Klara framtida personal- och ledarförsörjning Organisera och utbilda för att klara krav på lärarlegitimation Implementera de nya styrdokumenten i gymnasieskolan Fördjupa kompetensen om rättvis betygssättning Förbättra elevernas läs- och skrivutveckling Ta vara på förskolebarnens kompetens när de börjar förskoleklass Fördjupa kompetensen för IKT i undervisningen Utveckla undervisning inom matematik, naturvetenskap och teknik Förbättra arbetsmetoder för att stödja elever med funktionshinder Förbättra arbetsprocesser om pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram Öka elevernas inflytande på undervisningsmetoder och innehåll (gymnasium) Öka genomströmning på vissa program Utvärdera konsekvenser av den länsgemensamma prislistan Samfällt för alla verksamhetsformer gäller att ytterligare förädla och effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet. Det gäller även arbetet på kommunnivå. Personal- och ledarförsörjning Bristen på pedagogisk högskoleutbildad personal är påtaglig i hela Stockholms län. Omsättningen av förskolepersonal ökar i kommunen, bl a p g a ökade pensionsavgångar. De skärpta behörighetskraven och lärarlegitimation i förskola och skola träder i kraft den 1 december 2013, med en övergångsperiod fram till den 1 juli Behovet av examinerade förskollärare är mycket stort. Kommunen måste anslå ytterligare stimulansmedel för att nå målet 50 % examinerade förskollärare. Detta motsvarar drygt 40 tjänster. En rad olika åtgärder måste genomföras för att nå målet. Tillförande av ekonomiskt bidrag för att underlätta kompetenshöjning av befintlig personal är ett verktyg där förvaltningens bedömning är att man kan nå högst ca personer. Det innebär att förändringen för övrigt måste ske i samband med nyrekryteringar. Bra mottagande av lärarkandidater och ett större utbud av karriärtjänster med ökat ansvar samt en offensiv lönestruktur är sannolikt sådana åtgärder som enheterna måste genomföra för att klara konkurrens. Produktionsorganisationen har i inlett arbetet med att tillskapa ytterligare karriärtjänster inom förskole- och skolområdet. Regeringen har anslagit medel för att finansiera karriärtjänster såsom förstelärare och lektor. Reformen träder i kraft den 1 juli 2013 och är fullt utbyggd år Lokalförsörjning Antalet elever i förskoleålder beräknas minska framöver och ersätts med något ökande antal inom grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6 och mot slutet av perioden fram till år Antalet gymnasieelever minskar något fram till 2018 då en ökning sker. Lokalförsörjning inom förskolor och skolor har fungerat ganska väl och antalet paviljonger har kunnat avvecklas under ordnade former. Framtida lokalförsörjning för grundskolelever bör på kort sikt (från och med höstterminen 2014) lösas med paviljonglösningar i anslutning till Kyrkskolan. På kort sikt är det också angeläget att utöka antalet skolplatser i Stocksund. Budget (47)

48 Sidan 50 av 215 Långsiktigt måste olika permanenta lösningar prövas. Arbete pågår med att lämna förslag till fler skolplatser i västra Danderyd i grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6. Ett stort antal intressenter har under åren visat intresse av att etablera nya förskolor och skolor i kommunen. Platsbehovet är dock lågt, varför fördelningen mellan olika driftsformer inte förändrats nämnvärt under de senaste åren. Många förskolor aviserar också problem med tomplatser. En revidering av internhyressystemet blir alltmer angelägen i takt med renovering av Fribergaskolan samt nybyggnad av förskolor. Hyressystemet berör alla verksamheter, kommunala och fristående. Vid eventuella förändringar är det viktigt att beakta konkurrensneutraliteten och att nya förhållanden inte leder till ökade kostnader så att personaltätheten försämras. Förändringar kommer att genomföras 2016 enligt förslag från ekonomikontoret. 1.6 Fördjupningsområde Varje nämnd ska i samband med budget presentera ett fördjupningsomåde inom något av nämndens verksamhetsområden. I budgetförslaget för 2014 kommer en fördjupad analys av arbetet och resultaten med läsdiagnoserna att göras. En rapport kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet 22 oktober. 1.7 Prestationer och nyckeltal Nyckeltal redovisas under respektive verksamhetsområde. 1.8 Övrigt Löneavtal för förskolor och skolor Löner Höjningen av pengen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola 2013 var 2,8 %. Det motsvarar lönehöjning med 3,1 %. I budgetförslaget för 2014 beräknas att barnomsorgs- och skolpeng höjs med 1,8 %, vilket motsvarar en lönehöjning med ungefär 1,8 % för helåret eller 2,4 % om löneökningen gäller från och med april Tillkommande kostnad på barnomsorgs- och skolpeng för en procents löneökning. Kostnad 2014 för peng till förskoleklass och grundskola: 349,8 mnkr Lönekostnadernas andel: 70 % Lönekostnaderna: 244,9 mnkr (349,8 mnkr * 70 %) Kostnad för löneökning med 1 %: 2,4 mnkr Motsvarande kostnad (med skillnad att 80 % av kostnaden är lönekostnader) inom förskola och pedagogisk omsorg är 1,7 mnkr och fritidshem 0,7 mnkr. Tillkommande kostnad för höjning av peng till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2014 är 4,8 mnkr. Stockholms stad och Lärarförbundet har nyligen slutit avtal för 2013 och För 2013 ökar lönerna med 3,0 % och för 2014 med 3,7 %. Från Lärarförbundets webb : Stockholms stad satsar extra på lärarlönerna under 2013 och Under 2013 ska utfallet ligga 1 procent över märket och för 2014 är den extra satsningen 1,5 procent. Nedan följer en redovisning av löneavtal för 2013 och Redovisningen har godkänts av såväl facken och löneavdelningen. Budget (47)

49 Sidan 51 av 215 Avtalsparter Nivåer Lärarfacken och SKL, omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger i kommunala förskolor och skolor Lärarfacken och KFO, omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger i fristående förskolor och skolor Lärarfacken och Svenska kyrkan, omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Svenska kyrkans förskolor och skolorkommunal och Svenska kyrkan Lärarfacken och Almega, omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger i fristående förskolor och skolorkommunal och Almega avser barnskötare i friskolor / förskolor 4,2 % till och med mars Från och med april 2013 till och med 2015 lägst enligt "industrimärket" som är 2,0% för 2013 och 2,1% för 2014, avtalet är decentraliserat till varje kommun. För Danderyds del blir det 2,6 % för ,4 % från 1/8 2012, 2,4 % från 1/ ,95 % från 1/4 2012, från 1/ ,4 % plus att arbetsgivaren för 2013 skall avsätta mellanskillnaden mellan 4,2 procent och förra årets faktiska löneutfall 2,95 % dvs. 3,65 % från 1/4 2,2 % från 1/4 2,2 %Löneökningar 1 april kr, 1 april kr samt 550 kr 1 april 2015 (värde 7,4%. Avtalet sträcker sig till 31 mars ,0 % till och med augusti För lön från och med september pågår förhandlingarhöjning av krontals ersättningarna 2% 2013, 2,3 % 2014 samt 2,5 % 2015.Löneutveckling i krontal kr, kr samt 610 kr 2015 SKL och kommunal Nivåerna är +600 kr per person och månad under 2013 och +550 kr för 2014 samt 600 kr för SKL och Vision 2,6 % för 2013 och 2,2 % KFO och Kommunal, avser barnskötare etc i några fristående förskolor. 2,8 % till och med juli 2013, Avtalet ej klart från 1 augusti Budget (47)

50 2 Nämnd och administration 2.1 Mål 2.2 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 0,0 0, ,7 7,8 8,0 9,0 9,0 9,0 Nettokostnader 8,7 7,8 8,0 9,0 9,0 9,0 Kommentarer till driftsbudget 2.3 Förslag till budget 2014 Utökningen av budgetförslaget består av ökade paviljongkostnader vid Brageskolan/Hagaskolan. Etableringskostnader uppstår 2013, hyreskostnaden utöver internhyressystemets högsta nivån är den extra kostnaden som beräknas till 1,0 miljoner kronor Resursbehov och resursfördelning Sidan 52 av 215 Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Barn- och utbildningsnämnd Övriga kostnader Lokalkostnader, paviljonger Kostnader uppdragskontoret Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del Summa bruttokostnader Intäkter Summa intäkter Summa nettokostnader Budget (47)

51 Sidan 53 av Bemanning på förvaltningen Bemanningen är i dagsläget trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår för närvarande. Det gäller bland annat utveckling av kommunens hemsida, implementering av nytt ärendehanteringssystem och IT stöd för att synliggöra det målstyrda budgetarbetet på ett bra sätt. Förvaltningen måste därför prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Ett anslag äskas motsvarande 0,1 miljoner kronor för att i ökad utsträckning kunna ta hjälp av externa konsulter för t e x angelägna utvärderingar vore önskvärt. 2.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås till Övrigt Budget (47)

52 Sidan 54 av Barnomsorg 3.1 Mål Nedan redovisas mål inom verksamhetsområdet, uppföljning redovisas i delårsbokslutet Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform. Förskola och pedagogisk omsorg I kommunen fanns 42 förskolor varav 2 även hade deltidsförskola, 12 pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 3 öppna förskolor. Förskolorna varierar i storlek, inriktning och drivs av olika huvudmän. I kundenkäten 2013 svarade 76 procent att det finns tillräckligt stor valfrihet och mångfald i barnomsorgen i Danderyd. Det är en liten ökning jämfört med de senaste åren. 94 % anger att deras barn går i den förskola de önskar, vilket är i stort sett samma resultat jämfört med tidigare år. Fritidshem Samtliga skolor i Danderyd med årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 erbjuder fritidshem. Kommunen erbjuder samtliga barn upp till och med årskurs 6, vilket inte alla kommuner gör I Danderyd ges varje barn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Uppdraget är att omsorg, fostran och lärande ska bilda en enhet. I alla verksamheter ska det fokuseras på att få trygga barn som är förutsättningen för lärandet. Personalen ska utgår från barnens erfarenhetsvärld och intressen och stimulerar och utmanar barnen i deras lek så de får nya erfarenheter att bygga vidare på. I leken tillförs nya erfarenheter som leder till ny kunskap. Personalen behöver få inspiration och kunskap för att se varje barns möjlighet till utveckling. Många arbetar i projektform där initiativet inte bara kommer från personalen utan många projekt utgår från barnens intressen. Genom att vara medveten om barns lärande tar personalen tillvara på vardagssituationerna och låter barnen lära sig på ett roligt lustfyllt sätt. Arbetet ska mynnat ut i att barnen känner tilltro till sin egen förmåga och grunden läggs för det livslånga lärandet. Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 procent. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning 39% 50% 50% 50% Förskolorna har ca 10 % kvar till målet att ha 50 % förskollärare. Det är dessutom en del pensionsavgångar inom de närmsta åren. Rekryteringsläget i Stockholmsregionen är svårt men högskolorna har ett ökat antal som söker sig till utbildningen. Nämnden stimulerar anställda barnskötare att utbilda sig till förskollärare på distans Det är 8 stycken som går utbildningen och ytterligare 5 påbörjar utbildningen hösten Förskolorna ges vikarieersättning motsvarande en dag per vecka. Det gör att fler blir förskollärare om några år. Intresset för distansutbildningen finns och högskolor erbjuder utbildningen. Fritidspedagogutbildning på distans finns i stort sätt inte och därför är det inga som startat Budget (47)

53 Sidan 55 av 215 utbildningen. Många förskolor och skolor ersätter barnskötartjänster med förskollärare eller fritidspedagoger. Många förskolor och några få fritidshem tar emot studenter när de gör sin verksamhetsförlaggda del av utbildningen. Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande Många pedagoger har utvecklat sina kunskaper de fått under en kompetensutveckling som handlade om att utveckla mattematiken i förskolan. De har satt på sig sina "matteglasögon" och sett till att barnen lärt sig använda de rätta matematiska begreppen. Denna utbildning behöver fler få för att alla ska vara med på tåget. Exempelvis att nyttja fruktstunden och göra barnen medvetna om att delar man ett äpple blir det två halvor och delar man halvorna blir det fyra fjärdedelar och så vidare. I skogen kan man ge barnen olika uppdrag där de tränar på antal, form, likheter olikheter. Barnen lär sig jämföra och resonera i matematiska termer. Genom att förskolorna har engagerad personal som på ett naturligt och lustfyllt sätt lyfter matematiken i förskolan ges barnen bra förutsättningar att bli intresserade av att utveckla sitt lärande inom matematiken. Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga Det är av största vikt att personalen använder den dagliga verksamheten till att stimulera och utmana barnens språkliga förmåga genom de vardagliga samtalen. Att personalen använder ett vårdat nyanserat korrekt språk är viktigt eftersom de är barnens förebilder. Att de vuxna lyssnar, bekräftar, benämner och upprepat vad barnet sagt och ger dem tid att uttrycka sig både verbalt och kroppslig och uppmuntrar barnen att lyssna på varandra ger en bra språklig och kommunikativ utveckling. När personalen sätter ord på det som görs och det man sett så får barnen hjälp att utöka sitt ordförråd. Rim och ramsor, sagor, sång, drama och rytmik är verktyg som personalen arbetar mycket med för att barnen ska få en fördjupad förståelse för språket en bra språkrytm och även lust att framträda för varandra. Även bilder som stöd för samtal är inspirerande och hjälper många barn. Biblioteket är en bra samverkanspart. Övergången till förskoleklass och fritidshem är viktig. Diagnosen som görs i förskoleklass är en summering på hur väl förskolan lyckats med barnens språkutveckling. Förskoleklassen arbetar ofta med Bornholmsmodellen. Många förskolor är intresserade av "Före Bornholmsmodellen- om förskolans betydelse för barns läs- och skrivutveckling". En utbildningsinsats är önskvärd och där det vore lämpligt att arbeta tillsammans med förskoleklasspersonalen. Lärplattor har vissa arbetat med för att stimulera språket. Barn med annat modersmål har delvis fått ta del av sagoläsning och sånger på sitt modersmål som även de andra barnen fått del av. För att stödja barn med annat modersmål behöver vi kompetensutveckla personalen och låta dem använda modern teknik. Här kan Skoldatateket fylla en viktig samordningsfunktion. 97 % av förskolans personal uppger i självvärderingen att de stimulerar barnens språk- och kommunikationsutveckling. Förskolan och pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande Pedagogisk dokumentation handlar om ett görande, där reflektion, analys och tolkning är det som personalen ska lyfta fram på olika sätt för att synliggöra barnens lärande. Målet är att genom att arbetet med portfolie eller barnens pärmar ge personalen en fördjupad förståelse om hur barnen kan utmanas och följas upp men också hur personalen ska värdera, bedöma, och systematisera sina iakttagelser. Vid utvecklingssamtalen blir detta ett bra underlag för att beskriva hur barnet har det på förskolan eller i pedagogisk omsorg. Lärplattorna är en god hjälp för pedagogisk dokumentation. Budget (47)

54 Sidan 56 av 215 Flera förskolor och pedagogisk omsorg har detta som ett utvecklingsområde även framöver då mycket av det arbete som gjorts inte alltid har nått fram till alla barns föräldrar. Barnen kan bli ännu mer involverade i de reflektioner och utvärderingar som görs. De flesta enheter har kommit en bit på väg men kan bli ännu bättre. Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola) Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg (pedagogisk omsorg) 97% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99 % av föräldrarna i pedagogisk omsorg och 97% i förskolan upplever att barnen är trygga. Alla enheter arbetar med tydliga regler och rutiner så barnen känner igen sig och vet vad som ska ske och hur de kan vara med och påverka. Det är viktigt att barnen redan från starten kommer in i en miljö med barn och vuxna omkring sig som visar hänsyn och och omsorg om andra människor. Det är viktigt att kontinuerligt se över sina planer för att förebygga diskriminering och kränkande behandling och att dessa dokument förnyas och förankras hos personal, barn och föräldrar utifrån aktuell lagstiftning. Det är genom att i vardagen och i samspelet lägga grunden till konkreta värdegrundsarbetet ska genomsyra verksamheten för att förtydliga vad som menas och skapa nya eller reviderade dokument. 96 % av personalen i förskolan uppger att de arbetar målmedvetet för att motverka kränkande behandling av barn. 98 % av personalen svarar i självvärderingen att de bemöter varje barn med intresse och respekt. Förskolan och pedagogisk omsorg använder modern teknik för att stimulera barnens utveckling Modern teknik i förskolan har varit ett utvecklingsområde på många enheter. I de Våga Visa rapporter som gjorts har det påpekats att detta område behöver utvecklas. Skoldatateket har utbildat en eller flera från hälften av förskolorna i kommunen så de fått hjälp att komma igång med arbetet. Projektmedel har varit ett bra verktyg för att stimulera till fördjupade kunskaper och att verksamheten verkligen kommer igång ordentligt. Här kan skoldatateket kan hjälpa till både med föreläsningar, utbildning och att samordna nätverk där man lär av varandra. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande 90% 90% 90% 90% Målet överträffas. Resultatet på kundenkäten var 93 %, med jämn spridning bland de olika skolorna. Verksamheten i fritidshemmen är en viktig del av elevernas skoldag. Samarbetet mellan skola och fritidshem är på en hög nivå och aktiviteterna noga planerade för att stimulera elevernas utveckling Budget (47)

55 Sidan 57 av 215 och lärande. Exempel på viktiga områden är det sociala samspelet både med vuxna och med jämnåriga som tränas genom att bla göra eleverna aktiva i planeringen av verksamheten, kill- och tjejsnack etc utomhusaktiviteter för att träna de motoriska färdigheterna både egna utelekar och planerad fysisk verksamhet som skridskor, bollspel etc främja fantasi, nyfikenhet och lekfullhet genom att låta eleven få utforska olika områden men också genom att låta eleven göra det som den själv känner att den vill göra. Det är arbetsro i verksamheten Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (förskola) Kundenkät: Det är arbetsro i barngruppen (pedagogisk omsorg) 83% 85% 85% 85% 85% 99% 85% 85% 85% 85% Pedagogisk omsorg arbetar med mindre grupper och både personal och föräldrar lyfter det i olika sammanhang, föräldrar som har kombinationen deltidsförskola och pedagogisk omsorg framhåller att verksamheterna kompletterar varandra bra. Förskolorna uppger att de arbetar medvetet med att organisera och planera sin miljö så den anpassas efter barnens behov. Barnen ska kunna dela upp sig i mindre grupper och inte störa varandra utan alla får arbeta i lugn och ro med sina aktiviteter. Många lyfter vikten av platser för barnen där man kan gå undan och tex. "läsa" en bok. Förskolorna har en medvetet planerad rumsanvändning så väl inne som ute. Material ska vara i barnens höjd och på särskilda platser så barnen lätt kan komma igång med dina aktiviteter. Personalen ger barnen tillräckligt med tid och är flexibla och avbryter inte i onödan. Aktiviteter varvas med pauser och vila. Medveten strategi för att hålla nere ljudnivån, till exempel gå fram till den som man vill prata med istället för att ropa. Lugna aktiviteter inomhus och mer rörliga aktiviteter som blir mer högljudda utomhus. Vid inköp av inventarier välja ljuddämpande bordsskivor mm I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. Kostnaden för ett barn i kommunal regi (i förskola) tillhör kommungruppens lägsta. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kostnaden per inskrivet barn i förskola ska inte öka jämfört med genomsnittet för Stockholms län Ja Budget (47)

56 Sidan 58 av Beskrivning av förvaltningens övergripande utvecklings- och granskningsinsatser Verksamheten i fritidshem och hemvist fortsätter att i högre grad använda digital teknik för att utveckla lärandet. Utvecklingen av IKT handlar idag om att hitta bra program, intressanta användningsområden samt att ge kompetensutveckling till pedagogerna. I de flesta skolorna har nu personalen en dator var och utvecklingen går mot att alla elever har eller har tillgång till en dator. Fritidshemmen blir en alltmer tydlig och viktig del av elevernas utbildning. Behovet att samverka över arbetslag och skolor kring erfarenheter av verksamhet är stort. Fritidshemmens pedagoger behöver få tillfälle att tillsammans reflektera över resultat och få inspiration. Fritidshemmens verksamhet ska fortsatt tydliggöras i kvalitetsdokument och på hemsidor. Nämnden stimulerar anställda barnskötare att utbilda sig till förskollärare/fritidspedagoger på distans Det är 8 stycken som går utbildningen till förskollärare och ytterligare 5 påbörjar uybildningen hösten 2013.Vikariersättning motsvarande 1 dag per vecka ges till förskolan. Ingen har påbörjat fritidspedagogutbildningen men intresse finns på fritidshemmen. Förskolorna har lyft fram hur de stimulerar förskolebarnen men fortsatt kompetensutveckling för att få inspiration att utveckla mattematik, språk och teknik behövs. Modern teknik används till viss del men här finns ett behov av kompetensutveckling för att kunna nyttja tekniken på ett effektivare sätt. Exempelvis komprimera bilder i temarbeten så det inte tar för stort utrymme. Hitta intressanta program som hjälper till i dokumenterandet. Många inom förskolan har arbetat med äldre barn och behöver lära sig hantverket att arbeta med de yngsta barnen så de blir bemötta på rätt sätt och stimulerade utifrån sina förutsättningar. Kompetensutveckling för att möta och hjälpa barn med annat modersmål behövs. Skoldatateket är här en viktig part för att skapa nätverk och visa på modern tekniks möjligheter att vara ett bra redskap. 3.3 Barn i behov av särskilt stöd i förskola och fritidshem Förskolorna är väl medvetna om rutinerna för att söka tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Ett arbete pågår för att göra noggrannare kartläggningar så ansökningarna inte behöver kompletteras inför beslut. De barn som har stora behov och där inte lämplig placering kan erbjudas i kommunen har ansökt och fått skolskjuts beviljad. Vi har för avsikt att omfördela budgeten så att kostnaden ryms inom ram. Inför övergången till grundskolan sker ett nära samarbete mellan förskolan, föräldrarna och skolan för att ge barnet bästa förusättningar i den fortsatta skolgången. Modersmålsstöd ges inte idag på förskolorna och i pedagogisk omsorg. Prognos 2014 Prognos 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Barn med indivduella stödresurser i kommunala förskolor Barn med individuella stödresurser i fristående förskolor/pedagogisk omsorg Externt placerade förskolebarn Summa Lokalförsörjningsprognos förskola Antalet barn 1-5 år minskar till och med 2016 och därefter stiger antalet med 120 st till Budget (47)

57 Sidan 59 av 215 ungefär st. Produktionen stänger tillfälligt 112 platser from ht -13, Prästkragen hyr ut en avdelning till en pedagogisk omsorg. Överskott på platser är ojämnt fördelat mellan kommundelarna. Tillskott på 130 platser behövs i västra Danderyd från och med Futuraskolans etablering på 50 platser medräknad (tillstånd för 100 platser). I prognosen finns förskolan på Tranholmen kvar till och med Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -64,8-66,1-64,5-63,7-63,0 316,3 323,7 316,2 310,3 303,0 Nettokostnader 251,5 257,6 251,7 246,6 240,0 Kommentarer till driftsbudget Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen Jämfört med den föregående befolkningsprognosen är antalet barn färre: Antal barn/elever 2014 i gammal prognos Antal barn/elever 2014 i ny prognos Differens Förskola/familjedaghem 1-2 år Förskola/familjedaghem 3-5 år Fritidshem förskoleklass Fritidshem år Fritidshem år Fritidshem, barn till föräldralediga Förändringarna innebär att nämndens äskande är lägre än budgetdirektiven. Budgetförslagets beräkningar grundar sig vidare på uppräkning av barnomsorgspeng och andra anslag med i genomsnitt 1,8 procent, vilket är den nivå som budgetdirektiven tillåter. Budgetförslaget innehåller även de delar som speciellt prioriterades i budgetdirektiven (här redovisas barnomsorgen): Pågående utvecklingsinsatser för att öka andelen förskollärare, +0,6 mnkr Förslag till tillkommande utvecklingsinsatser för att öka andelen förskollärare och fritidspedagoger, +0,8 mnkr Fortsatt implementering av den nya läroplanen i förskolan, +0,3 mnkr Utökad tid på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar, +0,1 mnkr De senaste tre åren omfördelades barnomsorgspengen något genom att pengen för kortare vistelsetid (16-20 timmar) fått en högre uppräkning. Grunden är en utredning som gjordes Förvaltningen föreslår liknande omfördelning under Under de senaste tre åren har pengen för Budget (47)

58 Sidan 60 av timmar ökat så att den är ungefär 50 procent av en pengen för vistelsetid 35- timmar. Det är en ökning med 5 procentenheter under de senaste tre åren. Motsvarande förändring behövs även för några år framåt i tiden. Utredningen föreslog även att skillnaden mellan 1-2-åringar och 3-5-åringar borde minska. Motiveringen var att arbetsinsatsen är något lägre för de äldre barnen och att pedagogisk omsorg (familjedaghemmen) med nuvarande skillnad får en kraftig intäktsminskning då barnen fyller tre år. Förvaltningen avvaktar med att föreslå ytterligare förändringar. Förslaget innebär att deltidspengen (16-20 timmar) höjs med 5 procent (samma som och heltidspengen (21 timmar och längre) med 1,6 procent (2013 höjdes heltidspengen med 2,6 %). Sammantaget blir det en höjning av barnomsorgspengen 2014 med 1,8 procent. Förvaltningen kommer under hösten 2013 utreda kostnaderna för särskilt stöd. Kostnaderna tycks öka men utredningen behövs för att kunna säkerställa det. 3.6 Förslag till budget Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2012 och 2013 Antal barn Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förskola/pedagogisk omsorg 1-2 år Förskola/pedagogisk omsorg 3-5 år Fritidshem f-klass Fritidshem år Fritidshem år Fritidshem barn t föräldralediga Förslag till pengnivåer Pengkategori Pengnivå per mån Pengnivå per mån Pengnivå per mån Förskola Peng Förskola 1-2 år, -15 tim Peng Förskola 1-2 år, tim Peng Förskola 1-2 år, tim Peng Förskola 1-2 år, >=35 tim Peng Allmän förskola 3-5 år, 15 tim Peng Förskola 3-5 år, tim Peng Förskola 3-5 år, tim Budget (47)

59 Sidan 61 av 215 Peng Förskola 3-5 år, >=35 tim Familjedaghem Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, -15 tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, tim Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, >=35 tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, tim Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, >=35 tim Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, tim Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, tim Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, >=35 tim Deltidsförskola Peng Deltidsförskola 2-5 år Fritidshem Peng Fritids F-klass Peng Fritids F-klass, tim För led Peng Fritids Peng Fritids 1-3 För lediga Peng Hemvist Peng Hemvist 4-6 För lediga Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2012 och 2013 Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Belopp i tkr Peng barn 1-2 år Peng barn 3-5 år Peng fritidshem f-klass Peng fritidshem år Peng hemvist år Skolbarnsomsorg föräldralediga Budget (47)

60 Sidan 62 av 215 Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Vårdnadsbidrag Öppen förskola Särskilt stöd förskoleverksamhet IT-stöd fakturahantering mm Kostnader diplomatbarn Omsorg på tider då förskola och fritidshem inte erbjuds Utvecklingsinsatser Summa bruttokostnader Intäkter Momsåterbäring Statsbidrag maxtaxa Statsbidrag kvalitetssäkring Statsbidrag diplomatbarn Föräldraavgifter Summa intäkter Summa netto Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2015 och 2016 Antal barn Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förskola/pedagogisk omsorg 1-2 år Förskola/pedagogisk omsorg 3-5 år Skolbarnsomsorg f-klass Skolbarnsomsorg år Skolbarnsomsorg år Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2015 och 2016 Verksamhet Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Belopp i tkr Peng barn 1-2 år Peng barn 3-5 år Peng fritidshem f-klass Budget (47)

61 Sidan 63 av 215 Verksamhet Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Peng fritidshem år Peng hemvist år Skolbarnsomsorg föräldralediga Vårdnadsbidrag Öppen förskola Särskilt stöd förskoleverksamhet IT-stöd fakturahantering mm Kostnader diplomatbarn Omsorg på tider då förskola och fritidshem inte erbjuds Utvecklingsinsatser Summa bruttokostnader Intäkter Momsåterbäring Statsbidrag maxtaxa Statsbidrag kvalitetssäkring Statsbidrag diplomatbarn Föräldraavgifter Summa intäkter Summa netto Omprioriteringar för att nå nämndens mål Se förändringar i avsnittet "Kommentarer till driftsbudget". 3.8 Prestationer och nyckeltal Förskola Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola Danderyd Stockholms län Barn per årsarbetare, kommunal förskola Danderyd 5,1 5,0 5,4 Stockholms län 5,3 5,3 5,3 Barn per årsarbetare, fristående förskola Danderyd 5,2 5,0 5,4 Stockholms län 5,2 5,3 5,1 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, kommunal förskola Danderyd Budget (47)

62 Sidan 64 av 215 Förskola Stockholms län Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, fristående förskola Danderyd Stockholms län Den stora kostnadsökningen för förskola mellan 2010 och 2011 förklaras till viss del av att Statistiska Centralbyrån (SCB) ändrat beräkningen av barn. Från och med 2011 mäts antalet barn den 15 oktober. Tidigare års uppgifter är ett årsgenomsnitt, vilket blir högre då antalet inskrivna barn är som lägst i september och ökar successivt till juli. Uppgifterna om pedagogisk högskolebehörighet för fristående förskolor i Danderyd för 2010 är sannolikt för hög. Fritidshem Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem Danderyd Stockholms län Barn per årsarbetare, kommunal fritidshem Danderyd 21,7 24,3 26,8 Stockholms län 17,6 18,7 20,0 Barn per årsarbetare, fristående fritidshem Danderyd 20,1 19,8 23,2 Stockholms län 21,9 22,1 26,7 Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, kommunal fritidshem Danderyd Stockholms län Årsarbetare, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen, fristående fritidshem Danderyd Stockholms län Övrigt Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 4 övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas grannkommunernas peng 2013 för de olika verksamheterna. Deltagande i länsgemensam arbetsgrupp för gemensam vuxenpeng och gemensamma regler inom vuxenutbildningen. Samverkan inom nordost sektorn om utbud av specialgrupper och tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Samverkan med socialtjänsten i kommunen samt olika funktioner inom Stockholms läns landsting Budget (47)

63 Sidan 65 av Grundskola 4.1 Mål Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grund-skola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. I kommunen finns 19 skolor för förskoleklass till och med årskurs 9. Tretton av dessa är kommunala och sex är fristående. Fjorton skolor har förskoleklass till årskurs 3, åtta skolor årskurs 4-6 och tre skolor årskurs 7-9. Det finns flera profiler, matematik, språk, naturorienterad, Montessori med mera I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Skolorna i Danderyd håller en mycket hög kvalitet, vilket verifieras bl a i Skolinspektionens granskning år 2012 men också i resultat på nationella prov. Alla skolor arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Kvalitetsdokumenten för läsåret 2012/2013 från skolorna vittnar om många insatser för att implementera styrdokumenten, analysera brister och visa på åtgärder för att ytterligare höja kvaliteten. Många skolledare har nyligen tillträtt och kommer att kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av verksamheterna. Danderyds lärare och fritidspedagoger uppfattas som professionella, kompetenta och engagerade av både skolledning, elever och föräldrar. Alla elever känner sig trygga. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät - Mitt barn känner sig trygg i skolan 95% 100% 100% 100% 100% Målet för 2013 uppnås inte i kommunen totalt. Tre enheter når 100% för alla årsgrupper, en enhet har inte uppnått 90% för någon åldersgrupp medan övriga enheter har värden mellan Trygghet är en grundförutsättning för ett bra lärandeklimat. Alla skolor ska ha målet att 100% av föräldrarna upplever att deras barn är tryggt i skolan, samt att alla elever ska ange att de är trygga i skolan. Eleverna har hög läsförmåga Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Lärarna arbetar aktivt för att stimulera mitt barns språkutveckling 85% 85% 85% 85% Alla elever ska få undervisning för att nå och bibehålla en hög läsförmåga. Diagnoser för att identifiera de elever som behöver mer stimulans ska genomföras på varje enhet fortsättningsvis. Målet för 2014 är att hitta alla dessa elever och ge dem det stöd de behöver för att komma upp på minst godkäntnivån Stanine 3. Resultaten för diagnoserna 2012/2013 visar att läsförmågan är hög i Danderyds kommun, se fördjupningsstudie, men att insatser behövs tidigt för att uppnå målet. Budget (47)

64 Sidan 66 av 215 Alla elever ska nå minst godkänt resultat i alla ämnen Ambitionen är mycket hög. Alla kommunens skolor redovisar mycket bra resultat. En liten andel elever når dock inte godkända resultat, varför målet inte är nått. Fördjupad analys kommer i årsredovisning för år % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel förskolor skolor som tar emot VFUstundenter och är aktiva i lärarutbildningen 75% 75% 75% 75% 75% Under våren 2013 utökades antalet VFU-placeringar med 24 platser. Förvaltningen gjorde gjort en beställning på 38 nya studenter till hösten Målet är att ha ca 140 studenter i utbildning per termin, varav ca 100 som är ute på VFU. En utvärdering som genomfördes i maj 2013 där 72 av 76 studenter svarade, visade att 97 procent var nöjda med helhetsintrycket av VFU:n och hela 100 % var nöjda med bemötandet från deras handledare. Under de kommande åren ökar behoven att rekrytera pedagoger från förskolan till gymnasiet. Genom VFU-uppdraget har kommunens enheter chans att rekrytera de mest lämpade pedagogerna, vilket är syftet och ett resultatmål med VFU. Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Lärarna arbetar aktivt för att utveckla mitt barns matematiska tänkande 85% 85% 85% 85% Resultatmålet är nytt för år Resultaten på de nationella proven är mycket bra, se årsredovisningen Utbildningskontoret kommer att bedöma måluppfyllelse ur flera perspektiv t ex betygs/provresultat, elev/lärarenkäter och skolornas kvalitetsredovisningar. Årets kvalitetsredovisningar ger exempel på hur skolornar i Danderyd medvetet arbetar med att utveckla matematikundervisningen. Lärarna har hög kompetens och ett stort intresse för att utveckla undervisningen ännu mer. Utbildningskontoret har prioriterat projektmedel inom området. Lärarna har hög pedagogisk kompetens Föräldrar och elever är nöjda med lärarna i Danderyds kommun. Av eleverna i årskurs 5 och 8 är 90% nöjda med sina lärare och av föräldrarna i förskoleklass, årskurs 2 och 5 är 94% nöjda. Sammantaget svar på frågorna om utveckling och lärande ger 89% av föräldrarna och 83% av eleverna ett bra betyg. Skolledarna anser att de har kompetent och engagerad personal. Elevernas höga resultat är också ett bevis på lärarnas höga kompetens. Även de ansökningar om projektmedel som kom in till utbildningskontoret under våren 2013 visar på en hög nivå av ambitiösa och engagerade lärare. Budget (47)

65 Sidan 67 av 215 Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan 85% 90% 90% 90% Målet nåddes inte under 2013 då resultatet var 83 %. Det är framförallt föräldrarna i förskoleklassen och åk 8 som drar ner resultaten. Åk 2 och 5 uppnår målen. Åk 8 hade väldigt låg svarsfrekvens. Måluppfyllelse framöver bör ta hänsyn till de kommande nya reglerna kring dokumentation som föreslås i lagrådsremissen Minskade krav på dokumentation i skolan. Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass. 80% 81% 82% 83% Målet nås inte under Förskoleklasserna når 56 %. I årskurs 2 och 5 är resultatet 68 %. En enhet når målet 80 %. Eleverna i åk 5 är något mer nöjda än sina föräldrar. En skola med mycket gott resultat anger i sin kvalitetsredovisning flera olika metoder som förklaring till resultatet; allt ifrån bordsplacering i matsalen, klassvärdar, få ut elever på raster, passa tider samt finna arbetsformer i klassrummet som gynnar arbetsron. Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kundenkät: Lärarna har lika höga förväntningar på pojkar och flickor 85% 85% 85% 85% Kundenkäten år 2013 visar 59 % vilket beror på att ca 40 % angivit "vet ej". I kvalitetsdokumenten anger majoriteten av skolorna att de arbetar med elevernas kunskapsutveckling på en individuell bas. En del menar att det inte går att se strukturella skillnader, medan en del påvisar vissa olikheter Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Eleverna i Danderyd har i flera år toppat betygsstatistiken. År 2012 var betygsmedelvärdet åk 9 255,8 av 320 möjliga. Våren 2013 hade Mörbyskolan 237,4 poäng, Fribergaskolan 250,0 och Viktor Rydbergs samskola 250,8. Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Budget (47)

66 Sidan 68 av 215 Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Grundskola, kostnad per betygspoäng (kommunala skolor) 244 Målet nåddes under I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Kostnaden per elev i kommunal regi (i grundskola) tillhör kommungruppens lägsta. 4.2 Beskrivning av förvaltningens övergripande utvecklings- och granskningsinsatser De påbörjade projekten med sambedömarmöten och läsdiagnoser fortsätter. Läs- och skrivutveckling: Lärare och fritidspedagoger i förskoleklass och i fritidsverksamheten erbjuds utbildning i Bornholmsmodellen. Skoldatateket håller i ett nätverk av specialpedagoger som fortsatt arbetar med att förbättra strukturen kring diagnoserna samt komma med förslag på utvecklingsinsatser. Bedömarkompetens: Lärare bjuds in till samtal kring bedömning av nationella prov i olika ämnen och åldrar. Teknikämnet: Projektmedel för att vidareutveckla undervisningen i teknik tilldelas tre olika skolor och stadier under 2013/2014. För att sprida den kunskap och de metoder som blir resultatet av projektinsatsen kommer alla skolor att erbjudas att på olika sätt få ta del av dessa. IKT (Information- och kommunikationsteknologi): De allra flesta skolorna är snart fullt utrustade med datorer eller lärplattor. Det som efterfrågas är inspiration i hur man använder dem på ett bra sätt. Projektmedel har tilldelats skolor för att hitta bra programvaror och lära sig använda dem effektivt. Kunskapspridning ska ske även här. Även inspiration från experter inom området behövs. De utvecklingsprojekt som tilldelats medel under läsåret 2013/2014 har grupperats i olika områden: utveckling av teknikämnet, användande av IKT för individualisering av läs-, skriv- och matematikundervisning samt dokumentation. Uppföljning sker kontinuerligt för att säkerställa att kunskapen och erfarenheten från projektskolorna kommer alla skolor till del. 4.3 Barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass och grundskola Stödinsatserna delas in enligt följande: Stödinsats Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Elever med individuell stödresurs i grundskola Elever i kommunövergripande verksamhet Budget (47)

67 Sidan 69 av 215 Stödinsats Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Interkommunala placeringar Totalt antal elever som erhållit särskilt stöd igrundskola En ökad medvetenhet finns på skolor ang möjligheten att söka tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. I allmänhet är ansökningarna härom adekvata och bifalls därför. Tidigare prognoser har underskattat ökningen av f a behoven inom den vanliga skolan och gruppens ram. Det underskott som uppstått inom detta kostnadsområde har kunnat uppvägas av överskott inom särskolan. Den kommunövergripande verksamheten är tämligen konstant till omfånget. Nyanlända elever på högstadiet går i allmänhet på Mörbyskolan, och räknas i tabellen med under Kevingeskolan. Kommunövergripande verksamhet Vasaskolan årskurser F-6 (Aspergerinriktning) Fribergaskolan, årskurs 7-9 (Aspergerinriktning) Stocksundsskolan årskurser F-6 (Tal och språk) Kevingeskolan årskurser F-6 (Förberedelseklass) Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall Modersmålsundervisning och studiehandledning Inom Danderyd Modersmålsundervisning Prognos lärår 2013/14 Utfall läsår 2012/13 Utfall läsår 2011/12 Utfall läsår 2010/11 Antal elever Antal språk Studiehandledning Antal elever Modersmålsundervisningen inklusive studiehandledning på modersmålet har ökat i omfattning under de senaste åren. Denna ökning har återspeglats i ett ökande underskott, för 2013 prognosticeras ett överskridande på c a 2,0 mkr. Vad som synes har administrationen inte mycket att bidra till att reducera detta underskott, då restriktivitet iakttas. Inte minst studiehandledningen bidrar till kostnadsökningen, och av allt att döma har eleverna tidigare år inte fått det stöd de har rätt till. Fristående skolor har rätt att söka tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, vilket till viss del har ökat i frekvens. Även gymnasieelever omfattas av modersmålsundervisningen. En tydlig trend är ökade kostnader inom denna verksamhet. Utredning under hösten 2013 ger bättre underlag. Budget (47)

68 Sidan 70 av Lokalförsörjningsprognos för grundskola Elever 6-12 år Antalet elever ökar i samtliga kommundelar till och med 2015, brist på skolplatser i västra Danderyd och Stocksund Ytterligare skolplatser måste tillskapas för Stocksundselever från och med höstterminen Fortsatt elevökning i västra Danderyd och en liten minskning i i Stocksund resten av perioden I Djursholm och Enebyberg minskar antalet elever i lite större omfattning från och med Utredning pågår hur ytterligare skolplatser långsiktigt kan tillskapas i västra Danderyd Lokalbehov 7-9-skolor Överskott på platser under hela perioden som dock minskar påtagligt i slutet av perioden. Det finns obalans i skolvalet mellan skolorna. Fribergaskolan har fler sökande än platser och Mörbyskolan har betydligt färre sökande än platser. Danderyds Montessori har flyttat från Fribergaskolan till Mörbyskolan. Utredning är klar hösten 2013 hur det påverkar platsantalet i Friberga och Mörby. 4.5 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -6,2-6,4-6,5-6,6-6,8 344,3 363,3 374,7 381,4 384,8 Nettokostnader 338,1 356,9 368,2 374,8 378,0 Kommentarer till driftsbudget Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen Jämfört med den föregående befolkningsprognosen är antalet barn och elever färre: Antal elever 2014 i gammal prognos Antal elever 2014 i ny prognos Differens Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Förändringarna innebär att nämndens äskande är lägre än budgetdirektiven. Förvaltningen kommer under hösten 2013 utreda kostnaderna för särskilt stöd. Kostnaderna tycks öka men utredningen behövs för att kunna säkerställa det. Budgetförslagets beräkningar grundar sig vidare på uppräkning av skolpeng och andra anslag med i genmsnitt 1,8 procent, vilket är den nivå som budgetdirektiven tillåter. Budgetförslaget innehåller även de delar som speciellt prioriterades i budgetdirektiven: Granskning och implementering av nationella reformer i skolan, + 0,3 miljoner kronor. Budget (47)

69 Sidan 71 av Förslag till budget Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2012 och 2013 Antal elever Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förskoleklass År År Förslag till pengnivåer Pengkategori Pengnivå per mån Pengnivå per mån Pengnivå per mån Skolpeng förskoleklass Skolpeng år Skolpeng år Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2012 och 2013 Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Peng förskoleklass Peng grundskola år Peng grundskola år Elever i behov av särskilt stöd Kostnader skolpeng diplomatbarn Utvecklingsinsatser Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Statsbidrag diplomatbarn Övriga intäkter Summa intäkter Summa nettokostnader Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2015 och 2016 Antal elever Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förskoleklass Budget (47)

70 Sidan 72 av 215 Antal elever Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 År År Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2015 och 2016 Belopp i tkr Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Peng förskoleklass Peng grundskola år Peng grundskola år Elever i behov av särskilt stöd Kostnader skolpeng diplomatbarn Utvecklingsinsatser 300 Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Statsbidrag diplomatbarn Övriga intäkter Summa intäkter Summa nettokostnader Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för Prestationer och nyckeltal Förskoleklass Årsarbetare, antal per 100 elever, kommunal skola Danderyd 6,5 5,8 5,6 Stockholms län 6,3 6,1 Årsarbetare andel (%) med pedagogisk högskoleexamen. kommunal skola Danderyd 64,5 71,4 61,0 Stockholms län 70,4 72,1 70,0 Grundskola Kostnad totalt för skolhuvudmannen per elev, kommunala och fristående skolor Danderyd Stockholms län Budget (47)

71 Sidan 73 av 215 Grundskola Grundskola, kostnad per betygspoäng, kommunal skola Danderyd Stockholms län 1 1 Meritvärde i årskurs 9 genomsnittligt, samtliga Danderyds-elever Danderyd Stockholms län Ranking i riket Salsa-avvikelse, kommunala skolor Danderyd +15 % +12 % uppgift saknas Stockholms län 1 3 Lärare, heltidstjänster, per 100 elever, kommunal skola Danderyd 6,7 7,0 7,0 Stockholms län 7,8 7,8 Lärare, heltidstjänster, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen Danderyd Stockholms län Övrigt Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 4 övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor i förskolan Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas grannkommunernas skolpeng 2013 för de olika verksamheterna. Verksamhetsförlagd utbildning, samverkan med länets kommuner och aktuella universitet och högskolor. Kvalitetsnätverk mellan fem kommuner, gällande det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och förskolan Samarbete mellan nordostkommunerna i UNO-gruppen för hantering av särskilt stöd Samverkan inom Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för särskilt stöd i de olika skolformerna Ny så kallad BUS-överenskommelse mellan länets kommuner och Stockholms läns landsting (avser Samverkan mellan länets förvaltningschefer arrangerat av KSL. Budget (47)

72 Sidan 74 av Gymnasieskola 5.1 Mål Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. Danderyds kommun ingår fortsättningsvis i Kommunförbundet i Stockholms läns samarbete kring gymnasieintagning. Eleverna i Danderyd kan således fritt söka gymnasieskola bland samtliga kommunala gymnasieskolor i länet. Sedan tidigare har det varit möjligt att även söka fristående gymnasieskolor i hela landet. Danderydselever har även rätt att ta med sig skolpengen till gymnasieskolor i hela landet och utomlands under vissa förutsättningar I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. I Danderyds kommun finns tre gymnasieskolor, Danderyds gymnasium med Danderyds kommun som huvudman samt de två fristående gymnasieskolorna Marina Läroverket och Viktor Rydbergs gymnasium. Dessa bedriver alla en verksamhet med hög kvalitet. Eleverna ger bra betyg i utvärderingar och söktrycket till de tre skolorna är bra. Meritmedelvärdet i kommunen ligger över rikets genomsnitt. Implementeringen av nya gymnasiets GY11 pågår fortfarande och först i juni 2014 går de första eleverna ut med slutbetyg från det nya gymnasiet. Spetsutbildning i matematik finns på Danderyds gymnasium och spetsutbildning i engelska på Viktor Rydbergs samhällsvetenskapliga program. Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Skolorna arbetar målmedvetet med att förbättra pedagogiska metoder inom matematikområdet. Matematik upplevs av många elever som svårt, varför gymnasieskolorna har arbetat med många olika lösningar för att höja nivån. Det har visat sig att högre lärartäthet och halvklass-undervisning inte alltid inneburit förbättrade resultat, utan det är varje enskild pedagogs förmåga att förmedla abstrakta resonemang som ger resultat. En fördjupad analys kommer finnas med i årsredovisningen för Alla elever känner sig trygga I elevenkäten 2013 svarar 95 procent av danderydseleverna att de känner sig trygga på sina skola. Motsvarande resultat i hela länet är 92 procent. KSL s elevenkät besvaras varje år av eleverna i årskurs 2. Gymnasieskolorna arbetar aktivt med att analysera och förbättra de resultat man inte uppfattar som godtagbara. Resultat på nationella prov och kursbetyg överensstämmer väl Flera gymnasieskolor i nordostkommunerna samarbetar kring bedömningsfrågor. På så sätt ökar bedömarkompetensen bland kommunens gymnasielärare. Både avvikelse och samstämmighet mellan resultat på nationella prov och kursbetyg ska kunna motiveras. Närmare analys kommer finnas med i årsredovisningen för Budget (47)

73 Sidan 75 av 215 Genomströmningen ska öka Danderyds kommun har bättre resultat än rikets genomsnitt % av eleverna som gått på Danderyds gymnasium slutförde sin utbildning inom fyra år. Det är en förbättring med tidigare år, men värdet kan sannolikt förbättras. Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka Resultatet från KSL s elevenkät, som varje år besvaras av eleverna i årskurs 2, ligger under riket för Danderyd totalt - 38% mot rikets 46%. De två fristående skolorna Marina Läroverket och Viktor Rydbergs gymnasium ligger någon/några procentenheter över rikssnittet men ändå under 50%. Resultatet är marginellt högre för påståendet "Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen". Gymnasieskolorna arbetar aktivt med att analysera och förbättra de resultat man inte uppfattar som godtagbara. Förklaringen är vanligtvis att implementeringen av den nya läroplanen har medfört att lärarna anser kursplanerna styrande och att det innebär att eleverna uppfattar att de inte kan påverka. Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Kvalitetsdokumentens beskrivning av genusrelaterade kunskapsskillnader från Danderyds gymnasieskolor visar att detta är ett mycket komplext område. Ansökan till olika program är redan den genusrelaterad i många fall. En jämförelse mellan pojkars och flickors resultat på de nationella proven, i kursbetygen samt i meritvärde kan inte göras förrän senare på hösten. Resultaten redovisas i årsredovisningen Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. De tre gymnasieskolorna i Danderyds kommun uppvisar alla studieresultat som ligger över det nationella riksgenomsnittet ( 14,0 under 2011/2012). Viktor Rydbergs gymnasium ligger högst i kommunen (18,2 läsåret 2012/2013). Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. Meritvärdet för Danderyds gymnasium var ,3 och hade då sjunkit något sedan föregående år. Meritvärdet ligger över riksgenomsnittet för Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv. Danderydseleverna klarar sig överlag mycket bra efter avslutade studer. 96 % hade läsåret 2011/12 grundläggande behörighet till universitet och högskola. 80 % var etablerarade på arbetsmarknaden eller studerade två år efter avslutad gymnasieutbildning, vilket var näst bäst i landet. Den öppna arbetslösheten i åldrarna ar ,2 procent. Andelen högskoleobehöriga bland avgångseleverna 2013 redovisas i årsredovisningen I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten överträffar förväntad nivå. Budget (47)

74 Sidan 76 av 215 Kostnaden per elev i kommunal regi (i gymnasieskola) tillhör kommungruppens lägsta. 5.2 Elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan Budget 2014 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Elever med individuellt stöd i gymnasieskolan Som påtalats i delårsbokslutet har kostnaderna för särskilt stöd i gymnasieskolan (tilläggsbelopp) ökat, och ligger inte i nivå med vad som budgeterats. KSL har genomfört en genomlysning av hanteringen av dessa belopp, och kommunerna förväntas ansluta sig till de föreslagna rutinerna. För 2014 behöver budgetbeloppet på detta område justeras efter denna nya förväntansnivå. 5.3 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -2,9-3,4-3,3-3,3-3,3 115,3 116,4 114,1 112,2 112,0 Nettokostnader 112,4 113,0 110,8 108,9 108,7 Kommentarer till driftsbudget 5.4 Förslag till budget 2014 Budgetförslagets beräkningar utgår från befolkningsprognosen Jämfört med den föregående befolkningsprognosen är antalet elever färre: Antal elever 2014 i gammal prognos Antal elever 2014 i ny prognos Differens Gymnasieskola Förändringarna innebär att nämndens äskande är lägre än budgetdirektiven. Budgetförslagets beräkningar grundar sig vidare på prislistan som Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar samtliga kommuner i länet att fastställa. Det är en höjning med 2,3 procent, alltså en högre nivå än budgetdirektiven tillåter. Förvaltningen kommer under hösten 2013 utreda kostnaderna för särskilt stöd. Kostnaderna tycks öka men utredningen behövs för att kunna säkerställa det Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2012 och 2013 Antal elever Budget 2013 Förslag 2014 Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Budget (47)

75 Sidan 77 av Förslag till pengnivåer 2014 Program och inriktningar Belopp 2013 exkl moms Förslag 2014 exkl moms Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL) El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Energiteknik (EEENE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Godshantering(FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA) Handels- och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN) Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR) Industritekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Budget (47)

76 Sidan 78 av 215 Program och inriktningar Belopp 2013 exkl moms Förslag 2014 exkl moms Processteknik (INPRO) Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE) Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA) Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VFVVS) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) (inga nationella inriktningar) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR) Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTEA) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS) Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED) Teknikprogrammet (TE) Budget (47)

77 Sidan 79 av 215 Program och inriktningar Belopp 2013 exkl moms Förslag 2014 exkl moms Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK) Nationellt godkända idrottsutbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott % momskompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor Pengnivåerna är rekommenderade av Kommunförbundet Stockholms län för länets samtliga kommuner Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2012 och 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Belopp i tkr Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Inackorderingstillägg Intagning och uppföljning Intagningskansli Särskilt stöd Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader Utveckling av efterfrågebild och behovsbild 2015 och 2016 Antal elever Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Danderyds gymnasium Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Budget (47)

78 Sidan 80 av Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2015 och Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för Prestationer och nyckeltal Gymnasieskola Kostnad per elev folkbokförd i kommunen Danderyd Stockholms län Betygspoäng, totalt i genomsnitt samtliga folkbokförda i samtliga gymnasieskolor Danderyd 16,1 16,0 Stockholms län 14,4 14,6 14,4 Betygspoäng, totalt i genomsnitt vid Danderyds gymnasium, samtliga inskrivna elever Danderyds gymnasium 15,3 15,3 15,4 Stockholms län 14,4 14,6 14,4 Elever folkbokförda i kommunen, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet Danderyd Stockholms län Andelen folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom tre år, exklusive IVprogrammet Danderyd Stockholms län 5.7 Övrigt Samverkan med andra komuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med fyra övriga kommuner Nätverk av ekonomer angående peng och regler. Bedömningsnätverk finns mellan skolor i nordostkommuner både mellan fristående skolor och kommunala Organiserat samarbete med Täby kommun angående introduktionsprogram för Danderydselever Gymnasieskolorns synpunkter på uppräkning av programpeng 2013 och 2014 Synpunkter har kommit från Marina Läroverket: För oss, Marina Läroverket, har den låga höjningen av programpengen för 2013 inneburit att vi har tvingats till nedskärningar som i vissa delar försämrat kvaliteten på undervisningen. Vårt mål är att utveckla och förbättra kvaliteten kontinuerligt, vilket har försvårats i och med den mycket låga uppräkningen av programpengen. Vi tycker även att den föreslagna höjningen för 2014 är för låg. Programpengen borde i stort sett följa löneutvecklingen så att vi får täckning för lärarlöner etc. Höjda löner kräver höjd skolpeng. Vi förutsätter att KSL i framtiden medverkar till att skolpengen för de s.k. särskilda varianterna och Budget (47)

79 Sidan 81 av 215 de riksrekryterande utbildningarna höjs med samma procentsats som de nationella programmen. Dessa utbildningar är grundprissatta av Skolverket/Skolinspektionen och justeras årligen efter det så kallade skolindexet. Även Viktor Rydbergs stiftelse förmedlar också vikten av att programpengen följer löneutvecklingen; blir höjningen av programpengen lägre måste besparingar göras. De skriver vidare i mail 21 augusti att idag fick vi veta att Stockholms stad förväntar sig en löneökning på 3,1 % i år och 3,5 % nästa år. Förra året var löneökningen 4,1 %. Det blir ju lite komplicerat med det brutna räkenskapsåret, våra år börjar ju den 1 juli, medan bidragen ges för kalenderår Om vi räknar med att lönerna står för 60 % av kostnaderna betyder det att vi skulle ha behövt en ökning av gymnasiebidraget med 6,55 % för tre år, för att enbart täcka löneökningarna. Om man räknar med att övriga kostnader ökar med 1 % per år, innebär det att gymnasiebidraget skulle behöva öka ytterligare 1,21 %, så totalt skulle vi ha behövt en ökning på 7, 76 % på tre år. Förslaget på 2,3 % för 2014 innebär en ökning på 3,32 % på två år, långt under vad som skulle behövas för att hålla takt med kostnadsökningen. Sedan borde kommunerna också betänka det rådande läget med minskande gymnasiekullar, vilket anstränger många skolors ekonomi ytterligare. Man vill väl akta sig för att få verksamheten för konkursade skolor i knäet. Danderyds gymnasium skriver i sitt delårsbokslut att de prognostiserar ett noll-resultat för nationella programmen. Från hösten får gymnasiet ersättning enbart genom samverkansavtalet inom Stockholms län. Ersättningen per elev blir nu betydligt lägre än för de specialutformade programmen man hade tidigare. Anpassningar har gjorts till den lägre ersättning men det räcker inte. Gymnasiepengen täcker inte kostnaderna för enheten. Ytterligare anpassningar krävs. Ersättningen inom samverkansavtalet räknades upp med endast 1,1 procent inför 2013 medan lönerna har ökat med 4,2 procent. Två tredjedelar (löner) ökade 2013 med 4,2 %. Resterande (huvudsakligen lokaler, livsmedel och läromedel) ökade med ungefär 2 %. Budget (47)

80 Sidan 82 av Vuxenutbildning 6.1 Mål De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. Måluuppfyllelsen är god. Betygsutfallet för gymnasial vuxenutbildning första halvåret 2013 visar emellertid att andelen godkända betyg har minskat med 2 % jämfört med vt Minskningen kan förmodlingen hänföras till införandet av Vux 12 med nya kurser. Andelen godkända under målnivån 85 % återfinns hos några anordnare (inom hela KCNO); ABF 71 %, Eductus 67 % (ganska få betyg), Hermods 68 %, Info Komp 79 %, Jensen 72 % och NTI 74 %. Hermods, Jensen och NTI levererar huvudsakligen distansutbildning. Aktuell betygsstatistik visar att 82 % av Danderydseleverna fått lägst godkänt resultat inom gymnasiala studier (82 % genomsnitt i KCNO). Resultatet för grundläggande vuxenutbildning är 91 % (92 % i KCNO). Antalet Danderydselever inom samtliga vuxenutbildningar våren 2013 uppgår till 432. Här finns en stor spridning på heltidsplatser och enstaka kurser. F n minskar efterfrågan på SFI medan gymnasiala kurser ökar. Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Vuxenstuderande är nöjda med verksamheten på skolan 82% 85% Ny kundenkät genomförs senare under Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Avhopp från grundläggande vuxenutbildning Avhopp från gymnasial vuxenutbildning 18% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Godkända kursbetyg i grundläggande vuxenutbildning Godkända kursbetyg i gymnasial vuxenutbildning 93% 81% 82% 83% 84% 85% 84% 85% 86% 87% Budget (47)

81 Sidan 83 av 215 Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrum Nordost ger bra service. Bedömning av måluppfyllelse gör i årsredovisning för I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Verksamheten är kostnadseffektiv. Många åtgärder har vidtagits för att effektivisera och samordna vuxenutbildningen i länet. Konkreta exempel är gemensamma upphandlingar av anordnare, samordnat program för observation/utvärdering och ny överenskommelse om etablering av SFX (yrkesanpassad svenskundervisning). En inventering pågår för att ta reda på kommunernas intentioner och ambitionsnivå för att skapa gemensam vuxenutbildningsregion. De olika samverkanformer ger utökade möjligheter till ökad kvalitet och förbättrad kosttnadseffektivitet. Utbudet av anordnare är stort och kvaliteten överlag bra. Vissa enheter har dock påvisa brister och lagts ner. Avtal har också överförts mellan olika anordnare i samband med konkurs. Danderyds kommun ser mycket positivt på ökad samverkan i regionen. Små kommuner som Danderyd klarar inte att bedriva verksamheten på ett tillräckligt bra sätt utan samarbete. Kostnaden per heltidsstuderande (i vuxenutbildningen) tillhör kommungruppens lägsta. De officiella jämförelsetalen är missvisande för det senaste åren. Analys pågår om orsaken. 6.2 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 0-0,3-0,3-0,3-0,3 5,9 7,0 7,1 7,1 7,1 Nettokostnader 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 Kommentarer till driftsbudget 6.3 Förslag till budget Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden Efterfrågan bland Danderydselever är relativt stabil. Vissa år har behovet av sfi/sfx platser ökat, andra år är det gymnasiala kurser Utveckling av resursbehov och resursfördelning Budget innehåller endast 0,1 mkr i uppräkning av budget. Inga stora volymförändringar förväntas och effektiviseringar förutses ske inom ramen för vidgat samarbete. 6.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för Budget (47)

82 Sidan 84 av Prestationer och nyckeltal Vuxenutbildning Kostnad för hemkommun per heltidsstuderande folkbokförd i kommunen Danderyd Stockholms län 6.6 Övrigt Samverkan med andra kommuner Deltagande i länsgemensamt arbete för gemensamma regler och kvalitetsuppföljning inom vuxenutbildningen. Budget (47)

83 Sidan 85 av Särskola 7.1 Mål I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Alla elever känner sig trygga Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Eleverna är trygga i skolan 94% 100% Jämförelse mellan år är ej möjlig, då metoden förändrats 2013, och antalet svar mycket lågt. Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel föräldrar som får tydlig information hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven 85% 95% Antalet svar för lågt för att slutsatser om förändringar ska kunna dras. Dessutom är frågan omformulerad jämfört med tidigare år. Möjligen finns det dock en indikation på att kunskapskraven inte är tillräckligt kända hos föräldrar. Det kan också vara så att föräldrarna inte är så mycket med i planeringen av barnets skolarbete I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser I årsredovisningen 2012 bedömde förvaltningen att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå. 7.2 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 10,5 15,2 15,4 15,4 15,4 Nettokostnader 10,3 15,0 15,2 15,2 15,2 Budget (47)

84 Sidan 86 av 215 Kommentarer till driftsbudget 7.3 Förslag till budget Förslag till nya resultatmål från och med 2014 Skolinspektionen har i samband med inspektionen som gjordes 2012 förelagt Danderyds kommun att åtgärda brister avseende det systematiska kvalitetsarbetet inom grundsär skola och gymnasiesärskola. Förvaltningen föreslår därför följande nya resultatmål från och med 2014: Grundsärskola: Eleverna har en tydlig och regelbundet dokumenterad ut veckling mot kunskapskraven i alla ämnen/ämnesområden Gymnasiesärskola: Gymnasiesärskoleutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv Eleverna har en tydlig och regelbundet dokumenterad utveckling mot kunskapskraven i alla ämnen Eleverna ska nå minst betyget E i varje kurs Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden Skolform Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Grundsärskola Gymnasiesärskola Särskild utbildning för vuxna Av de tolv elever som väntas gå i grundsärskola 2013, är tre högstadieelever. Ingen av dessa går i skola i Danderyd, eftersom kommunen under läsåret 2013/14 inte erbjuder verksamhet på Mörbyskolan, den är vilande. Kommunens elever hänvisas till fristående skola alternativt kommunal skola utanför kommunen Utveckling av resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Grundsärskola Kommunal grundsärskola Danderyd Kommunala grundsärskolor, övriga kommuner Fristående grundsärskolor Skolskjuts Handläggare och psykolog PO-pålägg Gymnasiesärskola Danderyds gymnasium Budget (47)

85 Sidan 87 av 215 Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Kommunala gymnasiesärskolor, övriga kommuner Fristående gymnasiesärskolor Handläggare och psykolog Skolskjuts Särskild utbildning för vuxna Kommunala skolor, andra kommuner Summa bruttokostnader Intäkter Momskompensation Summa intäkter Summa nettokostnader Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för Prestationer och nyckeltal Kostnad per elev (kr), totalt grundsärskolan Danderyd Stockholms län Kostnad per elev exklusie skolskjuts, totalt gymnasiesärskola Danderyd Stockholms län 7.6 Övrigt Samverkan med andra kommuner Nätverk i Stockholms län genom KSL Samarbete med de s k UNO-kommunerna i nordost angående tilläggsbelopp, placeringar och utvecklingsfrågor Den särskilda utbildningen för vuxna utförs för Danderyds räkning av Täby kommun. Budget (47)

86 8 Övrig verksamhet 8.1 Mål 8.2 Ekonomi Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -0,5 0-0,5-0,5-0,5 3,8 4,5 5,3 5,4 5,4 Nettokostnader 3,3 4,5 4,8 4,9 4,9 Kommentarer till driftsbudget 8.3 Förslag till budget Resursbehov och resursfördelning Sidan 88 av 215 Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Internetbaserat skoloch förskoleval Projektmedel kvalitetsbidrag Idrottsplatser Försäkringar VFU Våga Visa resultet Vetenskapens Hus och Naturskola Ungdomsmottagning Summa bruttokostnader Intäkter Summa intäkter Summa nettokostnader Budget (47)

87 Sidan 89 av Ungdomsmottagningen Produktionskontoret skickade en skrivelse med en begäran om tilläggsanslag från och med 2014 för ungdomsmottagningen med 0,2 miljoner kronor. Resursförstärkningen är tänkt att användas för en halvtids kuratorstjänst och de skäl som anges är bland annat hög arbetsbelastning som leder till långa väntetider. Ungdomsmottagningen har varit i kontakt med Vaxholms kommun för extra anslag, men ännu inte fått något beslut. Förvaltningens synpunkter Stockholms läns landsting står för ungefär hälften av finansieringen av ungdomsmottagningen. Danderyd och Vaxholm betalar tillsammans 1,1 mnkr där Danderyd betalar 0,9 mnkr (77 %) och Vaxholm 0,2 mnkr (23 %). I samband med budget 2013 gjordes en analys av ungdomsmottagningen där en av slutsatserna var att de arbetar med förhållandevis begränsat med personalresurser. Förvaltningen bedömer att det finns skäl att bevilja extra anslag till ungdomsmottagningen. Förvaltningen föreslår att extra fördelning görs med 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med Verksamheten kan då utökas från och med halvårsskiftet 2014 och diskussioner kan då slutföras med Vaxholms kommun om extra anslag för den del som avser Vaxholms-ungdomar Internetbaserat förskole- och skolval samt pengadministration Föräldrarnas skolval, förskoleval, ändringar i omsorgstid etc sköts genom IT-stödet Hypernet. Lösenordshanteringen sker genom användranamn och lösenord. IT-avdelningen bedömer att säkerhetsnivån är för låg för de uppgifter som hanteras i systemet. Vidare bedömer de att en annan lösning minskar administrationen något. IT-avdelningen bedömer att elektronisk ID är den form som kommunen bör använda för samtliga elektroniska tjänster. Införandet bör ske etappvis och inledas med Hypernet. Under hösten 2014 kan det införas inom barnomsorgen och i januari 2015 för skolan i samband med skolvalet. Förvaltningen bedömer att detta är en administrativ effektivisering som även underlättar för skolorna. Kostnad för förändringen uppskattas till 0,2 miljoner kronor under 2014, endast marginella driftskostnader åren därefter. Kostnaderna uppstår för interna projektledare (utbildnings- och kulturkontoret samt IT-avdelningen) samt hos systemleverantören IST Utvärderingsverktyget Våga Visa Danderyd samarbetar med fem andra Stockholms-kommuner om utvärderingsverktyget Våga Visa. Det är indelat i tre delar, enkäter till föräldrar och elever, personalens självvärdering samt observationer. Ett observationslag bedömer kvaliteten inom de olika läroplansområdena. Den observerade förskolan och skolan fram ett handlingsprogram vilket följs upp att förvaltningen efter ett år. Utveckling av observationer och självvärdering pågår tillsammans med de andra kommunerna, rapportering sker under hösten Enkätundersökningen till föräldrar och elever har genomförts i februari 2013 till föräldrar i grundskola, förskola och pedagogisk omsorg samt elever i grundskolan. Kostnad för enkätundersökningen 2013 var 154 tusen kronor. Under 2014 planeras att sammanlagt 5-6 förskolor och skolor att observeras Projektmedel till utvecklingsprojekt och kvalitetsutmärkelse För att stimulera kvalitetsutvecklingen inom nämndens verksamheter beviljas kvalitetsprojekt med ungefär 0,5 miljoner kronor årligen. Budget (47)

88 Sidan 90 av 215 Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen och den sammanlagda prissumman har varit 50 tusen kronor. Till 2014 kommer beloppet att höjas till 100 tusen kronor Idrottsplatser Anslaget avser ersättning till kultur- och fritidsnämnden så att skolorna fritt kan disponera idrottsplatserna vid Danderydsvallen och Stockhagen samt i Enebyberg och Djursholm under skoltid Försäkringar Anslaget omfattar personförsäkring för alla folkbokförda barn som finns i barnomsorg och skola inom Danderyd eller annan kommun. Försäkringen gäller under skol- och fritid för skolbarn, dock ej fritid för förskolebarn Verksamhetsförlagd lärarutbildning - VFU Under våren 2013 utökades antalet VFU-placeringar med 24 platser. Förvaltningen gjorde gjort en beställning på 38 nya studenter till hösten Målet är att ha ca 140 studenter i utbildning per termin, varav ca 100 som är ute på VFU. Vårterminen 2013 Höstterminen 2012 Vårterminen 2012 Totalt antal VFU-studenter med placering i Danderyd varav studenter som varit på förskola/skola Förskola Grundskolans förskoleklass till och med årskurs Grundskolans årskurs Gymnasieskolan Summa En utvärdering som genomfördes i maj 2013 där 72 av 76 studenter svarade, visade att 97 procent var nöjda med helhetsintrycket av VFU:n och hela 100 % var nöjda med bemötandet från deras handledare. Under de kommande åren ökar behoven att rekrytera pedagoger från förskolan till gymnasiet. Genom VFU-uppdraget har kommunens enheter chans att rekrytera de mest lämpade pedagogerna, vilket är syftet och ett resultatmål med VFU Vetenskapens hus och naturskola Danderyd har ett avtal med Vetenskapens hus som syftar till att öka intresset hos eleverna för naturvetenskap och teknik. Avtalet innebär att både kommunala och fristående skolor och förskolor får behörighet till kostnadsfria skolbesök. Skolorna får tillsammans med sina lärare använda deras professionella forskningsutrustning för att göra laborationer som oftast inte kan utföras i den vanliga undervisningen och studera. Vidare kan de ta del av växtvärlden invid Naturens Hus (som ligger bredvid Bergianska trädgården). Det ingår också flera fria lärarseminarier i avtalet. Det nya avtalet är ett-årigt och ger fri tillgång till verksamheten samt möjligheter för förskolor och skolor: att använda en mattecoach på nätet. Målsättningen är att varje elev under någon gång av sin skoltid ska ha utfört en aktivitet i Vetenskapens Hus. Kostnaderna stiger något från och med 2014 men ryms inom nuvarande ram även för Förvaltningen kommer att göra en utvärdering med bedömning av effekter av Budget (47)

89 Sidan 91 av 215 insatserna. 8.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för Övrigt Budget (47)

90 Sidan 92 av 215 Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun 2013 Barn- och utbildningsnämnd

91 Sidan 93 av 215 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen Uppdraget Befolkningsprognos Lokalförsörjningsprognos per kommundel för åldrar 1-5 år Västra Danderyd 1-5 år Stocksund 1-5 år Djursholm 1-5 år Enebyberg 1-5 år Lokalförsörjningsprognos kommundel för åldrar 6-12 år Västra Danderyd 6-12 år Stocksund 6-12 år Djursholm 6-12 år Enebyberg 6-12 år Lokalförsörjningsprognos åldrar år Tillfälliga paviljonger Barn- och utbildningsnämnd, Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun (12)

92 Sidan 94 av Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen Barn 1-5 år Antalet barn 1-5 år minskar till och med 2016 och därefter stiger antalet med 120 st till ungefär st. Produktionen stänger tillfälligt 112 platser from ht -13, den fristående förskolan Prästkragen hyr ut en avdelning till en pedagogisk omsorg. Överskott på platser är ojämnt fördelat mellan kommundelarna. Tillskott på 130 platser behövs i västra Danderyd från och med Futuraskolans etablering på 50 platser medräknad (tillstånd för 100 platser). I prognosen finns förskolan på Tranholmen kvar till och med 2015 Elever 6-12 år Antalet elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 ökar i samtliga kommundelar till och med 2015, brist på skolplatser i västra Danderyd och Stocksund Ytterligare skolplatser måste tillskapas för Stocksundselever från och med höstterminen 2014 liksom i västra Danderyd. Fortsatt elevökning i västra Danderyd och en liten minskning i i Stocksund resten av perioden I Djursholm och Enebyberg minskar antalet elever i lite större omfattning från och med Utredning pågår hur ytterligare skolplatser långsiktigt kan tillskapas i västra Danderyd Lokalbehov 7-9-skolor Överskott på platser under hela perioden som dock minskar påtagligt i slutet av perioden. Det finns obalans i skolvalet mellan skolorna. Fribergaskolan har fler sökande än platser och Mörbyskolan har betydligt färre sökande än platser. Danderyds Montessori har flyttat från Fribergaskolan till Mörbyskolan. Utredning är klar hösten 2013 hur det påverkar platsantalet i Friberga och Mörby. 2 Uppdraget Kommunstyrelsen beslutade i budgetdirektiven för 2014 att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa en uppdaterad bedömning av behovet av platser i förskolor och grundskolor i kommunen och dess olika delar. Förvaltningen redovisar därför en aktuell lokalutredning. Syftet är att ge en översiktlig bild av platstillgången inom kommunala och fristående förskolor och skolor i kommunen för att ge vägledning för beslut angående utbyggnad eller avveckling inom de olika kommundelarna. En styrgrupp bestående av kommundirektören, förvaltningscheferna för tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret har under året samrått regelbundet för att nå bästa möjliga resultat i lokalfrågan. Fullmäktige har den 25 april 2005 antagit vissa principer för kommunens upplåtelse av lokaler till fristående grundskolor och förskolor (KS 2002/0228). Här framgår bland annat att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att åtgärder vidtas för att uppnå målsättningen om ett varierat serviceutbud. Fastighetsnämnden skall därför inhämta även kommunstyrelsens principiella godkännande innan avtal träffas om Barn- och utbildningsnämnd, Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun (12)

93 Sidan 95 av 215 lokaluthyrning, som innebär nyetablering eller större ökning av befintlig friskola eller enskild förskola. Vid alla nyetableringar eller större om- och tillbyggnader skall fastighetsnämnden inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och utbildningsnämnden förutsätts i sitt yttrande belysa etableringen, bland annat med hänsyn till eventuellt behov av ökad kapacitet i kommunen eller kommundelen. 3 Befolkningsprognos Förändringar i årets befolkningsprognos Årets prognos har färre barn/elever för i stort sett samtliga åldrar jämfört med förra årets prognos. Störst är minskningen i de yngre åldrarna. Förklaringen till den lägre prognosen, och prognosfelet som gjordes i förra årets prognos, är att befolkningen bor allt glesare. Utglesningen har varit extra stor 2012 samtidigt som förra årets prognos antog en förtätning. Antaganden och tillförlitlighet Befolkningsprognoserna tas årligen fram av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Danderyds kommun. En genomgång av prognoserna under de senaste åtta åren visar övervägande hög träffsäkerhet för kommunen som helhet. Under 2012 var utfallet totalt i kommunen 59 färre 0-6-åringar och 41 färre 7-15-åringar Befolkningen i Danderyd kommun år 2012 uppgick till personer vilket var 0,9 % färre än prognos. Enligt prognosen kommer befolkningen att öka totalt i kommunen med 5,9 % till personer fram till år Den största ökningen i relativa tal sker i västra Danderyd +10 %. Befolkningsförändringarna beror på inflyttning, utflyttning, födsel och dödsfall. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 995 (2012: 701 och 2011: 435 st.) färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. 908 av dessa kommer att finns inom flerbostadshus, varav de flesta i västra Danderyd. Antalet småhus beräknas öka med 87 st. Åldrar 1-5 år I den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i åldrarna 1-5 år minska från st år 2012 till st år Det är en minskning med 4 procent mellan 2012 och 2022 för kommunen som helhet. Om man jämför prognoserna några år tillbaka i tiden har de på lång sikt varierat något. Till stor del förklaras det av att antaganden om bostadsbyggande har förändrats, i de senaste prognoserna har antaganden om ökat bostadsbyggande gjorts. Diagram 1: Antal barn 1-5 år för åren i de senaste fyra befolkningsprognoserna. Barn- och utbildningsnämnd, Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun (12)

94 Sidan 96 av 215 Det är främst i Enebyberg och Djursholm som antalet 1-5-åringar minskar. Diagram 2: Antal barn 1-5 år för åren i den senaste befolkningsprognosen fördelat på kommundelar. Åldrar 6-12 år Antalet barn 6-12 år varierar under perioden Prognosen anger att antalet är år 2012 och år Totalt sett alltså en minskning, men under åren däremellan sker en ökning. Som mest är det redan år Tillfälliga skolplatser måste tillskapas under några år i början/mitten av perioden. Antalet barn i åldrarna 6-12 år ökar främst i Enebyberg (till och med 2015, därefter minskning) och västra Danderyd. Stocksund har en mindre ökning medan antalet i Djursholm minskar successivt. Diagram 3: Antal elever i grundskolans årskurser F-6 för åren i den senaste befolkningsprognosen fördelat på kommundelar. Barn- och utbildningsnämnd, Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun (12)

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2014 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 5 1.1 Utvecklingsområden på skolan...5 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...5 1.3 Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011

Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari 2011 -08-16 1(17) BUN Dnr /0211 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Välkomna! Kevinge förskola är en kommunal förskola i västra Danderyd med fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger centralt och naturskönt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Årsredovisning 2014 - Barn- och utbildningsnämnden. Beslut av barn- och utbildningsnämnden 5 mars 2015.

Årsredovisning 2014 - Barn- och utbildningsnämnden. Beslut av barn- och utbildningsnämnden 5 mars 2015. Årsredovisning 2014 - Barn- och utbildningsnämnden Beslut av barn- och utbildningsnämnden 5 mars 2015. Innehållsförteckning 1 Sammanfattande för barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Nämnd och administration...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära!

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan...

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för Årjängs kommun

Beslut för Årjängs kommun Besk 43-2015:9302 43-2015:9303 43-2015:9304 43-2015:9305 43-2015:9306 43-2015:9307 43-2015:9308 Årjängs kommun kommun@arjang.se Beslut för Årjängs kommun efter tillsyn av utbildningen i Årjängs kommun

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 304 Rosenvägen Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg. Nora familjedaghem

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg. Nora familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg Nora familjedaghem Innehållsförteckning 1 Mål: Pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 6 2 Mål: Pedagogisk

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se efter tillsyn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer