Fastighets- och servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighets- och servicenämnden"

Transkript

1 Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr Dnr /360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning Sammanfattning Det föreligger förslag till årsredovisning för Beskrivning av ärendet Regionservice årsredovisning 2011 är en rapport om det arbete som skett utifrån fastighets- och servicenämndens samlade uppdrag Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan är genomförd med Regionservice gemensamma samverkansgrupp. Monika Ekström Ordförande Ingemar Nilsson Servicedirektör Postadress: S Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...4 Intressentperspektivet 4 Verksamhetsperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 6 ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER INTRESSENTPERSPEKTIVET Förtroende och tillit 9 2 VERKSAMHETSPERSPEKTIVET God ekonomisk hushållning med s resurser Internt miljöarbete Facility Management, FM Konsolidering av försörjningsverksamheten Gemensam servicefunktion, GSF Drift- och leveranssäkerhet Parkeringsverksamhet Vision och verksamhetsutveckling Ny hyresmodell 20 3 MEDARBETARPERSPEKTIVET Personaldata Serviceutbildning Nöjdmedarbetarindex, NMI Personligt mål Plan för kompetensförsörjning Lönekriterier Jämställda löner 22 4 EKONOMIPERSPEKTIVET Måluppfyllelse Ekonomisk utfall sammanfattning Resultatutfall per verksamhetsområde 25 5 INTERN KONTROLL Löpande intern kontroll 36 6 INVESTERINGS- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT Sammanfattning av projektverksamheten Pågående större, strategiska investeringar/projekt Avslutade större, strategiska investeringar Fastighetsägarinvesteringar Lokala potter Underhållsprojekt 42 7 FÖRHYRNING I INTE ÄGDA FASTIGHETER...43

3 Datum Dnr (43) Bilagor Bilaga 1 Regionservice Årsredovisning 2011 Bilaga 2 Folkhälsoarbetet Bilaga 3 Personalredovisning Bilaga 4 Resultatsammanställning Bilaga 5 Balansräkning Bilaga 6 Resultaträkning

4 Datum Dnr (43) SAMMANFATTNING Intressentperspektivet Partnerskap Regionservice kunder ska uppleva partnerskap i utförandet av det uppdrag Regionservice ansvarar för. Under året har genomförts olika aktiviteter för att få kunden mer delaktig i vad och hur Regionservice levererar varor och tjänster. Exempelvis har planerade kundmöten och utvärderingar genomförts i Regionservice verksamheter. Nöjd-kund-indexmätningen, NKI Utfallet på nöjd-kund-indexmätningen, NKI, blev 2,6 med variationer mellan olika verksamheter från 2,5 till 3.1. Åtgärder har tagits fram för att förbättra NKI. Verksamhetsperspektivet Processarbete Målet för 2011 var att klartlägga samtliga huvudprocesser, stödprocesser och dess delprocesser, vilket är genomfört. Processen Lokalförsörja s verksamheter vilken är den mest komplexa processen har fungerat som pilotobjekt. Kartläggningen på nuläget är klart. Identifierade förbättringsområden på rutin och arbetsprocessnivå har påbörjats. Implementeringsplan är framtagen för införande av framtida standardiserat arbetssätt. Miljöarbete Regionservice arbetar effektivt med att minimera den negativa miljöpåverkan genom miljöledningsarbetet och tydlig uppföljning av miljömålen. Miljöpolicyn är en viktig del och har använts i den interna och externa kommunikationen. Miljöpolicyn används även flitigt i Regionservice kontakter med entreprenörer och vid inhyrning av lokaler. Miljöronder är genomförda inom verksamheten som underlag för utförande av korrigerande åtgärder. Genom delaktighet i det koncerngemensamma nätverket för miljöfrågor har Regionservice spridit och mottagit kunskap och erfarenheter med andra förvaltningar inom. För att ytterligare påtala Regionservice strävan mot fossilfri uppvärmning har dialoger med fjärrvärmeleverantörer påbörjats. Vid upphandling och kundträffar tas regelmässigt Regionservice miljöarbete upp. Konsolidering av stöd och service Under 2011 har en utredning genomförts av fastighets- och servicenämnden som syftade till att klarlägga förutsättningarna för en regiongemensam logistikfunktion med ansvar för transporter, förrådshantering och varuförsörjning ur ett Facility Management (FM) perspektiv. Regionservice har initierat deltagande i en gemensam landstingsbenchmarking under året. Totalt deltog 17 landsting och 43 sjukhus i benchmarkingen. I deltog samtliga sjukhus.

5 Datum Dnr (43) I beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt regiondirektören att utarbeta förslag till ny samlad organisation för försörjningsverksamheten och en regiongemensam logistikfunktion inom Regionservice att gälla från Under november och december har arbete utförts som ledde till att regiondirektören beslutade förändra s försörjningsverksamhet. Förändringen består i att nio områden/funktioner från överfördes från främst förvaltningarna i hälso- och sjukvården till Regionservice. Områdena/funktionerna är: Lokalvård, patientmåltider, restaurang, café och kiosk, vaktmästartjänster, transporter (inre och yttre), inredning, reception på sjukhusen, kopiering/tryckeri och säkerhet (väktare, RS-kort och passersystem). Totalt överfördes 900 medarbetare och den överförda verksamhetens kostnadsmassa beräknades till 720 Mkr. Regiongemensamt rekryteringscenter Den 1 november 2011 tillkom Regions Skånes nybildade Rekryteringscentrum, som en del i Regionservice. Samlad parkeringsverksamhet Efter uppdrag från regionstyrelsen beslutade regiondirektören att all parkeringsverksamhet skulle överföras till Regionservice fr. o m Regionservice övertog då ansvaret för all parkeringsverksamhet och har därefter samordnat och arbetat med att likforma parkeringsverksamheten inom. Samordningen har inneburit att all hantering av övervakning, administration, parkeringsrelaterade frågor etc har överförts till Regionservice. Arbetet med att likforma parkeringsverksamheten pågår vilket innebär att beslutad policy, riktlinjer och övriga regler införs under 2012 på samtliga sjukhus så att patienter, besökande, anställda och övriga parkerande känner igen sig oavsett vilken anläggning ägd av de parkerar på. Ny hyresmodell Koncernledningen tog principbeslut i april 2011 att införa en ny hyresmodell i Region Skåne och har därefter beslutats av regionfullmäktige i Budget 2012 och verksamhetsplanering 2013 till Modellen bygger i korthet på att lika lokaler ska betinga samma hyra en slags funktionshyra och att marknadshyran ska sättas för konkurrensutsatt verksamhet (Primärvården Skåne och Folktandvården Skåne) i regionägda lokaler. Vidare har beslutats att Regionservice blir förstahandskontraktspart avseende alla externa inhyrningar. Modellen införs till vissa delar 2012 och i sin helhet från och med Intern kontroll I den interna kontrollen har 44 kontrollpunkter ingått. Av dessa har: 36 mätpunkter rapporterats utan anmärkning. 8 mätpunkter rapporterats med anmärkning där åtgärder såsom uppföljningsmöten, ändring i rutiner, information mm kommer att vidtas under år 2012.

6 Datum Dnr (43) Medarbetarperspektivet Antal anställda Totalt antal anställda omräknat till heltid uppgick till 684 per Detta var en ökning med 72 heltidsresurser (drygt 10 %) jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror i huvudsak på verksamhetsutökningar inom främst affärsområdet GSF, t ex ett regiongemensamt Rekryteringscenter fr o m Totalt använda resurser (genomsnittligt antal tillsvidareanställd personal omräknat till heltid all frånvaro + extra närvaro) uppgick under 2011 till 577 vilket var en ökning med 134 jämfört med år Att ökningen av antalet använda resurser överstiger ökningen av antalet anställda omräknat till heltid beror på att Gemensam servicefunktion som tillkom får helårseffekt under år Hälsotal Hälsotalet utgör antalet medarbetare i procent som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år. Hälsotalet var år ,1 % och år ,2 % vilket innebär en förbättring med 0,1 %. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något under år Genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare har totalt ökat med 0,5 dagar från 14,8 dagar till 15,3 dagar. Korttidssjuka (dag 1-7) har minskat med 0,8 dagar från 4,7 dagar till 3,9 dagar i genomsnitt. Långtidssjuka (dag 8-uppåt) har ökat med 1,3 dagar från 10,1 dagar till 11,4 dagar i genomsnitt. Ekonomiperspektivet Resultat Resultatet uppgick till 42,9 Mkr jämfört med s resultatkrav enligt budget på 27 Mkr. Föregående år uppgick resultatet till 37,1 Mkr. Omsättningen uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år. Investeringar Budgeten för byggnadsinvesteringar 2011 uppgår till 738,8 Mkr. Det totala utfallet avseende byggnadsinvesteringar uppgick till 672,5. Under året har Regionservice varit verksam i 620 olika investerings-, utrednings- och underhållsprojekt, fördelade på: 222 projekt avseende byggnadsinvesteringar inklusive utredningar och förstudier. 266 projekt avseende planerat underhåll. 131 projekt avseende fastighetsägarinvesteringar.

7 Datum Dnr (43) Prisvärdhet Samtliga funktioner inom Regionservice, där det varit möjligt att göra relevanta jämförelser med marknaden eller jämförelser framtagna i benchmarkingstudier, visar att funktionerna är prisvärda. Detta gäller inte minst affärsområdena Skåneteknik, Skånetvätt och Skånetransport där relevanta marknadsalternativ finns tillgängliga. Prisvärdheten när det gäller lokalkostnader är det främst andra landsting (framför allt Stockholms län landsting och Västra Götalandsregionen) samt externa inhyrningar i regionen som utgjort relevant jämförelseunderlag. Lokalkostnaderna/internhyrorna har vid alla dessa jämförelser visat sig vara prisvärda.

8 Datum Dnr (43) ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 2011

9 Datum Dnr (43) Bilaga 1 Regionservice Årsredovisning 1 INTRESSENTPERSPEKTIVET 1.1 Förtroende och tillit Mål: Regionservice kunder ska uppleva partnerskap. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Det har inte genomförts någon mätning av målet som bekräftar om målet är uppfyllt men det har under året genomförts olika aktiviteter för att få kunden mer delaktig i vad och hur Regionservice levererar varor och tjänster. Några exempel på aktiviteter är: Planerade kundmöten har genomförts i flertalet av Regionservice verksamheter. Utvärderingar har delvis genomförts tillsammans med kund. Vidareutveckling av arbetsplatspaketet på Dockplatsen, Malmö, har genomförts med input från regelbundna husmöten med kunderna. Partnerskapet/affärsrelationen med GSFs kunder är dokumenterade i Service Level Agreement, SLA. Fastighetsförvaltarna har aktivt deltagit i möten gällande hyresgästens investeringar i fastigheter. Mål: NKI (nöjd-kund-index) 2,9 år ,1 år ,3 år 2013 Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. Utfallet på NKI-undersökningen 2011 blev 2,6 (variationer mellan olika verksamheter från 2,5 till 3.1). Regionservice samtliga avdelningar har tagit fram och genomfört åtgärder för att förbättra NKI. Exempelvis har Kundtjänst genomfört aktiviteter för att: Få bättre kännedom för Kundtjänstpersonalen om sjukhusområdenas utformning, tillgång till ritningar etc Ge bättre information till kunder för att förbättra väntetiden genom o Uppringningsfunktion o Informera om webblord o Upplysa om kötid o IFAQ på hemsida o Kontinuerligt följa upp kötider

10 Datum Dnr (43) Kunder måste få veta när arbetena kommer att utföras. Arbetsgrupp med entreprenörer, Kundtjänst och Fastighetsdistrikten har bildats för att säkerställa informationen. Bättre kommunicering till kund om prioritering av arbeten och vad som anses akut. Samtliga avdelningar inom Regionservice har genomfört planerade åtgärder utifrån kundernas synpunkter i 2009 års NKI. Det kan konstateras att åtgärderna utvecklat effektiviteten men trots detta pågår även fortsättningsvis ett ständigt förbättringsarbete. För att bättre förstå de kunder som inte är nöjda kommer Regionservice under 2012 att ortvis föra en dialog med de som svarat på enkäten. 2 VERKSAMHETSPERSPEKTIVET 2.1 God ekonomisk hushållning med s resurser Mål: Regionservice ska ha minst 20 Facility Management-paketlösningar utvecklade och införda. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Sex st Facility Management-paketlösningar är utvecklade; 1. Flyttapaket 2. Konferenspaket 3. Arbetsplatspaket, Dockplatsen 4. Arbetsplatspaket, Skånehuset 5. Arbetsplatspaket, WTC 6. Arbetsplatspaket för mottagningsverksamhet, Bröstcentrum i Malmö Paket som är under utveckling är arbetsplatspaket för Psykiatri Skåne i Landsdomaren, Lund, och för den planerade rättspsykiatriska anläggningen i Trelleborg. Planering har påbörjats för ytterligare paket under 2012: 1. Rullande material 2. Tom/full kök 3. Möbelförråd 4. Ombyggnad av avdelning 5. Ytterligare arbetsplatspaket Mål: Regionservice arbetar processorienterat. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Målet för 2011 var att klartlägga samtliga huvudprocesser, stödprocesser och dess delprocesser, vilket är genomfört.

11 Datum Dnr (43) Processen Lokalförsörja s verksamheter vilken är den mest komplexa processen har fungerat som pilotobjekt. Kartläggningen på nuläget är klart. Identifierade förbättringsområden på rutin och arbetsprocessnivå har påbörjats. Implementeringsplan är framtagen för införande av framtida standardiserat arbetssätt. Mål: Regionservice ska införa drift- och leveransbokslut. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. De nyckeltal som ska ingå i drift- och leveransbokslutet erhålles genom att processägarna mäter effektivitet i sina processer. Processarbetet har dock inte kommit ner på den nivån att effektivitetsmått är framtagna vilket sker Mål: Regionservice ska vara en förebild i att följa s miljöprogram. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. I s Miljöredovisning framgår en samlad redovisning av miljöarbetet som även omfattar Regionservice miljöarbete. 2.2 Internt miljöarbete Betydande miljöaspekter Regionservice är, med undantag av GSF, miljöcertifierade enligt ISO och arbetar med miljöfrågorna integrerat i övrig verksamhetsplanering. Miljöorganisationen följer linjeansvaret. Regionservice mest betydande miljöaspekter är identifierade som: Ledningens engagemang Drift och underhåll av befintliga egna fastigheter (el- och energiförbrukning) Upphandling Planering och projektering för om-, till-, och nybyggnation Planering, drift och underhåll av transportflottan Tvättprocessen s verksamheter släpper ut växthusgaser i form av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och partiklar samt tillförsel av marknära ozon. Regionservice verksamheter alstrar utsläpp till vatten från tvättverksamheten och bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten. Regionservice medverkar också till förbrukning av ändliga resurser, förbrukar kemikalier och tillför i vissa fall skadliga ämnen i produkter i byggnader samt producerar avfall. Genom Regionservice arbete med planering av fastighetsbeståndet påverkas den bebyggda miljö inkl inomhusmiljön både positivt och negativt till exempel genom bullerminskande åtgärder från ventilationer och trafik.

12 Datum Dnr (43) Regionservice arbetar aktivt med att minimera den negativa miljöpåverkan genom miljöledningsarbetet och målen i verksamhetsplanen. Samtidigt strävar Regionservice efter en positiv miljöpåverkan där förvaltningen har möjlighet. Resultatet av detta arbete under 2011 redovisas i Miljöredovisning. Under året har det genomförts extern revision under 11 dagar. Interna revisioner har genomförts under våren och hösten med en total omfattning av 13 dagar. Endast ett fåtal stora avvikelser noterades vilka åtgärdades omgående. Lagbevakningen inom miljöområdet sköts av externa parter. För Affärsområde Skånetvätt och Skånetransport sker bevakningen genom Notisum/Rättsnätet. För Fastighetsförvaltningen sker den med hjälp av Stiftelsen TEM i Lund. Inga kända miljöincidenter har rapporterats under året. Kommunikation Miljöpolicyn är en viktig del i den interna och externa kommunikationen. Miljöpolicyn används flitigt i Regionservice kontakter med entreprenörer och förhyrare av lokaler. Den finns på intranät och extern hemsida och ledningsgruppen ansvarar för att den är uppdaterad. Styrande och redovisande dokument som rör miljöarbetet går att hitta på intranätet och till viss del på Regionservice externa hemsida som riktar sig till förvaltningens kunder och leverantörer. Flertalet av avdelningarna tar upp miljöfrågor på sina arbetsplatsträffar eller andra mötesforum samt vid uppdatering av rutiner. Måluppföljning och annan redovisande information görs av respektive berörd chef i ledningsgruppen. Miljöronder är genomförda inom delar av verksamheten för att finna brister och korrigerande åtgärder. Genom delaktighet i ett koncerngemensamt nätverk för miljöfrågor har Regionservice spridit och mottagit kunskap och erfarenheter med andra förvaltningar inom Region Skåne. Deltagande i miljönätverk har även bidragit till erfarenhetsutbyte externt. För att ytterligare påtala Regionservice strävan mot fossilfri uppvärmning har inledande dialoger med fjärrvärmeleverantörer påbörjats. Vid upphandling och kundträffar tas regelmässigt Regionservice miljöarbete upp. Regionservice former för kommunikation av miljöfrågorna bedöms ha varit framgångsrika. Miljöutbildningar De internrevisorer som utbildats under året har även fått utbildning i miljölagstiftning och dess tillämpning inom Regionservice.

13 Datum Dnr (43) Förändringar som påverkar jämförbarheten med tidigare år Underlag avseende miljöredovisningen inkommer senare från Regionservice underleverantörer och finns därför inte med i årsredovisningen. Dessa delar, och helheten i övrigt för Regionservice miljöarbete, kan läsas i s Miljöredovisning. Miljöpolicy och miljömål Regionservice miljöpolicy är än så länge uppdelad för fastighetsförvaltningen och Skånetvätt och Skånetransport. Arbete pågår att skapa en gemensam policy för Regionservice som då även kan omfatta GSF. Dagens policys är idag tillämpliga för sina respektive affärsområden, men formuleringarna behöver finslipas för att bli allmängiltiga för hela Regionservice. Minst en gång per år granskas dessa policys, för att kunna vara fortsatt tillämpliga, i samband med ledningens genomgång. Miljömålen som inte ingår i övrig verksamhetsbeskrivning och dess måluppfyllelse beskrivs i s Miljöredovisning. 2.3 Facility Management, FM Under 2011 har de största frågorna inom FM varit: 1. Landstingsbenchmarkingprogrammet 2. Logistikutredningen 3. En samlad organisation för stöd och service Landstingsbenchmarkingprogrammet är medlemmar i Best Service, som är ett nätverk mellan Sveriges landsting avseende FM-verksamhet. Best servicenätverket skall med hjälp av Ernst & Young årligen genomföra benchmarking inom FM-området. Ernst & Young har 10 års erfarenheter av FM-benchmarking mellan privata företag där Helsingborgs Lasarett tidigare deltagit i fyra år med goda erfarenheter. Landstingsbenchmarkingprogrammet mäter tre processer: Lokalvård, patientkost samt materialförsörjning för förbrukningsvaror och textilier. Lokalvård Tjänsten innefattar daglig lokalvård för samtliga inomhusutrymmen exempelvis kulvertar, patientrum, patienttoaletter, gemensamhetsutrymmen (kommunikationsytor), vård-och mottagningsavdelningar (korridor, väntrum och patientmatsal), administrativa kontor, mottagningsrum, operationssal, röntgenrum och laboratorieytor, invändiga glaspartier samt den utrustning och det förbrukningsmaterial som nyttjas. Även periodiska aktiviteter såsom fönsterputsning, golvvård samt storstädning ingår.

14 Datum Dnr (43) Patientkost Patientkost innefattar komponerade rätter för lunch och middag inklusive grönsaker/sallad och eventuell frukt/dessert som konsumeras av sjukhusets patienter. Processen innefattar planering, inköp, tillagning, portionering, distribution, dukning och servering på avdelning av nämnda måltider (oavsett normalkost eller specialkost) och oavsett om dessa aktiviteter utförs av servicepersonal eller av vårdpersonal. Även efterarbete på produktions-och dukningsytorna ingår. Materialförsörjning för förbrukningsvaror och textilier Materialförsörjningsprocessen för förbrukningsvaror inkluderar beställning, mottagning, transport, uppackning på avdelnings förråd samt återhämtning av returemballage och vagnar, oavsett om dessa aktiviteter utförs av servicepersonal eller av vårdpersonal. Förbrukningsvaror definieras som patientnära artiklar som förbrukas på avdelning eller mottagning. Här ingår inte mediciner eller kontorsmaterial, ej heller toalettartiklar (tvål, pappershanddukar etc.) Avsikten är att årligen lägga till nya processer för att i framtiden mäta hela FM-området. För s del ger underlaget från Landstingsbenchmarkingen en besparingspotential i de undersökta processerna som är uppskattat till 40 Mkr. Sammanfattningsvis visade den genomförda Landstingsbenchmarkingen att Region Skåne som helhet har höga kostnader, en hög servicenivå (hög respektive låg servicenivå bestäms per process utifrån respondenters svar på kvalitativa och kvantitativa frågor) samt en brukarnöjdhet (brukaren är antingen patienten eller personalen beroende på typ av tjänst) som ligger i höjd med eller något lägre än medianen i Sverige. Vid en jämförelse kan konstateras att de organisationer som lyckats bäst i sitt FMkoncept kännetecknas av: Har tagit ett samlat grepp om all FM i hela organisationen. Har en gemensam målbild av vad som skall uppnås och följer upp verksamheten mot dessa mål. Har en tydlig och genomtänkt leveransstrategi som efterföljs (egen personal eller genom alternativa driftformer). Utförande personal roterar mellan olika aktiviteter och processer. Har designat ett FM koncept som hänger ihop. Jobbar med benchmarking och kontinuerliga förbättringar. Har dedikerade och engagerade ledare. Vågar tänka nytt och ta ledningen. FM-gruppen har kommit fram till att har följande förbättringsområden: En tydligare styrmodell, som är oberoende av vilket mandat FM-gruppen har. Tjänsteutveckling av respektive process. En tydlig tid- och aktivitetsplan för tjänsteutveckling.

15 Datum Dnr (43) Ovanstående resultat kommer att ligga till grund vid arbetet med konsolidering av s stöd och serviceverksamhet, se avsnitt 2.4 nedan. Logistikutredningen Regionservice har i samverkan med den s k FM-gruppen under året lämnat förslag på en logistikutredning. Slutrapporten föreslår fyra förutsättningar som underlag till en regiongemensam funktion: 1. behöver fastställa en målbild för hur logistiken ska vara uppbyggd i. 2. En processägare med nära koppling till koncernledningen behöver utses. 3. En FM-organisation i. 4. IT-stöd som möjliggör att målbilden nås. godkände logistikutredningen vid mötet I slutrapporten finns även en redovisning av uppdraget från regionstyrelsen till fastighets- och servicenämnden gällande att utreda effektivitets- och samordningsvinster för en samlad transportorganisation med patienttransporter undantagna. Genom förutsättningen att skapa en FM-organisation kan effektivitets- och samordningsvinster i en samlad transportorganisation genomföras. Det finns inga tydliga indikationer så här långt på att vinster uppstår vid en outsourcing av transportverksamheten. Patienttransporter kräver därför ett särskilt uppdrag kopplat till eventuell outsourcing. En samlad organisation för stöd och service Logistikutredningen, Landstingsbenchmarkingrapporten och s ekonomiska situation bidrog till att hösten 2011 användes till diskussioner om hur s Stöd och service verksamhet bör organiseras. Resultatet blev att Regionservice fr o m tog över ansvaret för försörjningsverksamheten i hela. Regionservice skall under 2012 skapa en FM-organisation som ger en samlad leverans till kunden. Se mer under konsolidering av försörjningsverksamheten under följande avsnitt avsnitt Konsolidering av försörjningsverksamheten Regionfullmäktige angav i sin budget och verksamhetsplan 2011 med plan för åren 2012 och 2013 att stöd- och servicefunktioner inom är till för kärnverksamheten och ska tillföra ett mervärde för. Vidare angav fullmäktige att stöd- och servicefunktioner ska utvecklas genom en ökad standardisering och styrning av utbudet.

16 Datum Dnr (43) Under 2011 har en utredning genomförts av fastighets- och servicenämnden. Utredningen har klarlagt förutsättningarna för en regiongemensam logistikfunktion med ansvar för transporter, förrådshantering och varuförsörjning ur ett Facility Management (FM) perspektiv. Regionservice har initierat deltagande i en gemensam landstingsbenchmarking under året. Totalt deltog 17 landsting och 43 sjukhus i benchmarkingen. I deltog samtliga åtta sjukhus, varvid SUS redovisades som två sjukhus (se avsnitt 2.3). I beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt regiondirektören att utarbeta förslag till ny samlad organisation för försörjningsverksamheten och en regiongemensam logistikfunktion inom Regionservice att gälla från Under november och december har arbete utförts som lett till att regiondirektören beslutade förändra s försörjningsverksamhet. Förändringen består i att nio områden/funktioner från överfördes från främst förvaltningarna i hälso- och sjukvården till Regionservice. Områdena/funktionerna är: Lokalvård, patientmåltider, restaurang, café och kiosk, vaktmästartjänster, transporter (inre och yttre), inredning, reception på sjukhusen, kopiering/tryckeri och säkerhet (väktare, RS-kort och passersystem). Totalt överfördes 900 medarbetare. Den överförda verksamhetens kostnadsmassa beräknades till 720 Mkr. Organisatoriskt kommer de tillkommande områdena/funktionerna att inledningsvis organiseras i ett affärsområde i Regionservice. Regionservice har vid chefsmötet startat upp ett omfattande arbete för att skapa en organisation som syftar till att skapa ett Regionservice som ger en samlad FMleverans till kund. 2.5 Gemensam servicefunktion, GSF GSF bildades med uppdraget att erbjuda s förvaltningar kostnadseffektiva tjänster inom Ekonomi och HR samt verka för att processerna når en ökad effektivitet och kvalitet tillkom Regions Skånes nybildade Rekryteringscentrum. Målet för all verksamhet inom GSF är att lösningen ska vara enhetlig och tillräckligt bra för enskilda förvaltningar och samtidigt kostnadseffektiv för. GSF har i likhet med omvärlden en komplex organisation framförallt utifrån att GSF producerar och levererar avancerade tjänster och att GSF har relativt många kunder och motparter. Dessutom finns ett nätverk av intressenter som ställer krav på verksamheten.

17 Datum Dnr (43) GSF:s Ekonomi- och HR-funktioner har under året arbetat med etableringen av verksamheten utifrån ett processtänk och kommer kontinuerligt att arbeta med att bli än mer kostnadseffektiva och samtidigt förbättra förmågan att stödja strategiskt och operationellt beslutsfattande. Under 2011 har GSF också fått en mängd nya uppdrag inom de båda Kompetencentrumen. Likaså har GSF varit en stor del i förberedelserna för skapandet av ett nytt HR-fönster. I slutet på december 2011 var den gemensamma lokaliseringen i Malmö färdigställd. Alla förutsättningar är nu är på plats för att effektivt kunna arbeta med konsolidering och standardisering av övertagna processer. Den enskilt viktigaste faktorn för att detta ska kunna ske är genomarbetning av varje process och att genomföra förändringar av rutiner och arbetssätt. Effekthemtagningen av samordningsvinster kommer när processer och rutiner homogeniseras rent praktiskt. Under de kommande åren kommer samordningsvinsterna både effektivitetsmässigt och kvalitativt att uppnås. Med andra ord kommer GSF att leverera mer värde till en lägre kostnad för kunden samt leverera specialistresurser som annars varit kostsamma för enskilda förvaltningar att finansiera. 2.6 Drift- och leveranssäkerhet Driftsäkerhet fastigheter Driftsäkerheten har varit tillfredsställande i s fastigheter under 2011 med undantag för nedanstående allvarliga störningar i fastigheternas elförsörjning. Regionservice har utfört händelseanalyser för inträffade driftstörningar och arbeten är påbörjade med förbättringsåtgärder. Följande allvarliga störningar har inträffat: Sjukhusområdet i Lund Ett planerat veckoprov av reservkraftanläggningen genomfördes vid sjukhusområdet i Lund. Vid återgång utfördes ett handhavandefel som orsakade en felfasning. Reläskydd löste ut sjukhusets huvudbrytare, en nolltransformator skadades och sjukhusområdet var helt utan elförsörjning i 13 minuter innan ordinarie matning kopplades in. Sjukhusområdet var därefter utan reservkraft under ca 24 timmar. Elbortfallet och den uteblivna reservkraften ledde till störningar för sjukhusverksamheten men medförde inte några komplikationer för patienter eller personal. Hissen stannar från helikopterplattan till BIVA mellan två våningsplan vid transport av ett litet barn i respirator. Räddningstjänst och jourhavande hissreparatör larmas. Patient och personal är fast i hissen under 20 minuter. Patienten skadades inte, men det var en uppenbar patientsäkerhetsrisk.

18 Datum Dnr (43) Sjukhusområdet i Kristianstad Ett ca 50 minuter långt elbortfall inträffade kl 0813 på sjukhusområdet i Kristianstad. Elbortfallet orsakades av ett borrningsarbete för uppförande av staket runt Helikopterplattan. Vid borrningsarbetet skadade en nedgrävd högspänningskabel vid helikopterplattan. Elbortfallet medförde att stora delar av CSK:s mest vitala funktioner (inklusive akutmottagningen) blev strömlösa. Händelsen Lex Maria anmäldes av Centralsjukhuset i Kristianstad. Leveranssäkerhet Skånetvätt Med leveranssäkerhet inom Skånetvätt avses att antalet levererade artiklar i förhållande till antalet beställda artiklar skall vara levererade i rätt tid. Skånetvätt hade som mål att leveransgraden skulle vara lägst 93 %. Utfallet blev 93,1 %. Under våren 2011 minskade leveransgraden drastiskt som en följd av att lagernivåerna ute i ökade. Detta medförde att det inte fanns tillräckligt med smutstvätt att tillgå varpå leveranserna blev lidande. Detta trots att Skånetvätt köpt in textilier för 8 Mkr mer än normalt det senaste året. Orsaken till detta var att kunderna inte litade på det nya beställningssystemet och hade svårt att hantera nya rutiner efter Beställningsportalens införande. Under hösten ökade tillgången på smutstvätt, men då Skånetvätts produktionskapacitet utnyttjades maximalt låg leveransgraden under målet. I oktober genomfördes en mindre omorganisation i syfte att klara av volymökningen varefter leveransgraden höjdes. De sista månaderna var den ca %. Förberedelser görs för att kunna höja leveransgraden till lägst 98 % år Leveranssäkerhet Skånetransport Leveranssäkerheten för Skånetransport mäts i antal avvikelser vad avser tidhållning och leveranssäkerhet avseende bokade bilar i bilpoolen. Leveranssäkerheten har varit mycket god under Det har inkommit totalt 54 avvikelser. Skånetransport har cirka 950 leveranspunkter per dag och totalt har endast 44 avvikelser inkommit gällande åkeri delen. Skånetransport har cirka 150 bilpoolsuthyrningar per dag och totalt har endast 9 avvikelser gällande bilpoolen inkommit. Antalet avvikelser under 2011 har ökat jämfört med föregående år vilket kan ha påverkats av att Regionservice har haft större fokus på att fånga avvikelser och gjort kunderna uppmärksamma på att skicka in avvikelser. För att garantera fullgod leverans till Skånetransports kunder så nyttjas externa underleverantörer inom både områdena Åkeri och Bilpool vid tillfällen då orderingången är högre än normalt.

19 Datum Dnr (43) 2.7 Parkeringsverksamhet Efter uppdrag från regionstyrelsen beslutade regiondirektören att all parkeringsverksamhet ska överföras till Regionservice fr o m Regionservice övertog då ansvaret för all parkeringsverksamhet och har därefter samordnat och arbetat med att likforma parkeringsverksamheten inom. Samordningen har inneburit att all hantering av övervakning, administration, parkeringsrelaterade frågor etc har överförts till Regionservice. Arbetet med att likforma parkeringsverksamheten pågår vilket innebär att beslutad policy, riktlinjer och övriga regler införs under 2012 på samtliga sjukhusområden så att patienter, besökande, anställda och övriga parkerande känner igen sig oavsett vilken anläggning ägd av de parkerar på. Regionfullmäktige beslutade om nya taxor och avgifter inom sjukhusområdet i Lund. Taxor och avgifter infördes Förändringen av taxor och avgifter har inneburit att det idag inte finns några problem med att hitta lediga parkeringar inom sjukhusområdet i Lund. Framförallt anställda har valt att ta sig till Lund på annat sätt än med bil. Detta märks tydligt genom att det säljs färre månadskort till anställda än tidigare år. En upphandling av parkeringsverksamheten inom sjukhusområdet i Lund och Annetorp genomfördes under våren 2011 där bästa anbud efter anbudsutvärdering tilldelades uppdraget. Q-Park AB tilldelades uppdraget. Upphandlingen utformades så att all administration relaterad till parkeringsuppdraget, parkeringsövervakning och bevakning, överklagande av kontrollavgifter, försäljning av månadskort, parkeringsrelaterad skyltning, fordonsflyttning samt tillsyn (rapportera skadegörelse och avvikelser mm) ingår. All utrustning som berör parkeringsverksamheten (P-automater, bommar, skyltar, displayer mm) ingår i avtalet och upphandlas. Q-Park AB övertog driften av parkeringsverksamheten inom sjukhusområdet i Lund och Annetorp Övergången till ny entreprenör har fungerat smärtfritt och mötet mellan beställare och entreprenör har fungerat affärsmässigt och professionellt. I samband med att entreprenör övertog driften av parkeringsverksamheten inom sjukhusområdet i Lund och Annetorp avvecklades parkeringsverksamheten som bedrevs i egen regi. Personalen erbjöds att övergå till entreprenören genom verksamhetsövergång men avböjde. Som ett fortsatt led i arbetet att skapa en likartad och sammanhållen parkeringsverksamhet inom har förslag till nya taxor och avgifter för sjukhusområdena i Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Ystad, Trelleborg samt parkeringar vid Skånehuset, Hemhultsområdet, Tandvårdshuset i Kristianstad samt på Dockplatsen 26 utarbetats. Förslaget om nya taxor och avgifter beslutades av Fastighets och servicenämnden och kommer upp som ett ärende för beslut i Regionfullmäktige under våren 2012.

20 Datum Dnr (43) Ett förfrågningsunderlag för upphandling av parkeringsverksamheterna på samtliga ovan nämnda områden har utarbetats under hösten Underlaget har utformats så att entreprenörer får möjligheten att lämna anbud på respektive område inom Region Skåne. Förfrågningsunderlaget kommer att lanseras under januari Nya entreprenörer kommer att ta över parkeringsverksamheterna senast Vision och verksamhetsutveckling En ny vision för Regionservice arbetades fram under Det grundläggande arbetet med att ta fram förslag gjordes i en workshop i februari med chefskollektivet. Förslagen finjusterades för att slutligen landa i en färdig och beslutad vision i juni Tillsammans för Skånes bästa! Inför mottagandet av försörjningsverksamheten , ställdes frågan till de anslutande cheferna om den av Regionservice antagna visionen kan gälla även i en utökad organisation. Svaret blev positivt. Visionen kommer även att gälla 2012 och framåt. 2.9 Ny hyresmodell Koncernledningen tog principbeslut i april 2011 att införa en ny hyresmodell i Region Skåne och har därefter beslutats av regionfullmäktige i Budget 2012 och verksamhetsplanering 2013 till Modellen bygger i korthet på att lika lokaler ska betinga samma hyra en slags funktionshyra och att marknadshyran ska sättas för konkurrensutsatt verksamhet (Primärvården Skåne och Folktandvården Skåne) i regionägda lokaler. Vidare har beslutats att Regionservice blir förstahandskontraktspart avseende alla externa inhyrningar. Modellen införs till vissa delar 2012 och i sin helhet från och med MEDARBETARPERSPEKTIVET 3.1 Personaldata Totalt antal anställda omräknat till heltid uppgick till 684 per Detta var en ökning med 72 heltidsresurser (drygt 10 %) jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror i huvudsak på verksamhetsutökningar inom främst affärsområdet GSF. Totalt använda resurser (genomsnittligt antal tillsvidareanställd personal omräknat till heltid all frånvaro + extra närvaro) uppgick under 2011 till 577 vilket var en ökning med 134 jämfört med år Att ökningen av antalet använda resurser överstiger ökningen av antalet anställda omräknat till heltid beror på att Gemensam servicefunktion som tillkom får helårseffekt under år Hälsotalet utgör antalet medarbetare i procent som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år. Hälsotalet var år ,1 % och år ,2 % vilket innebär en förbättring med 0,1 %.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Leif Nilsson Bitr servicedirektör 040-675 34 49 leif.g.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-05-09 Dnr 99190000 0030 1998-0151/326 C 1 (2) Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice Ledning Göran Elsmén Bitr. servicedirektör 046-15 34 28 070-512 15 74 goran.elsmen@skane.se. Datum 2010-01-20 1 (9) Fastighets- och servicenämnden Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-06 Dnr 99190000 0053 1998-0113 / 252C 1 (7) Försäljning av fastigheter

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal Regionstyrelsen Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 Ingemar.A.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-25 Dnr 0902057 1 (7) Regionstyrelsen Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

FM som en integrert del av sygehusvirksomheten

FM som en integrert del av sygehusvirksomheten FM som en integrert del av sygehusvirksomheten -Region Skånes FM verksamhet under förändring -målstyring med benchmarking og nökkeltall -blandet bruk av egne ressurser og outsorcing Stefan Larsson FM utvecklare,

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Regionservice Årsredovisning 2010

Regionservice Årsredovisning 2010 Regionservice Årsredovisning 2010 Fokus på förnyelse Facility management en integrerad del av allt Miljöarbete i praktiken Fokus på fortsatt förnyelse Att ge vården bästa tänkbara förutsättningar för sitt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-05-02 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Bevakningstjänst för Region Skåne Annika Hjort 1300541 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport Effektivisering av administrationen Granskningsrapport December 2012 Björn Jansson Evald Nalin Lars Niklasson 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar... 3 1.1 Sammanfattande

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Organisation och drift av Messingen

Organisation och drift av Messingen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-01-04 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:449 31774 Organisation och drift av Messingen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Ekonomiavdelningen Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Susanne.bjorkmannilsson@skane.se Datum 2015-09-16 1 (25) Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Postadress:, 205 25 Malmö Organisationsnummer:

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer