BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN"

Transkript

1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SVERIGE INTERINSTITUTIONELLT ÖPPET ANBUDSFÖRFARANDE PO/2014-2/STO

2 Innehållsförteckning 1. Upphandlingens rubrik Syfte och bakgrund Föremål för avtalet Tjänster som omfattas Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang Bokning av tolkar Bokning av talare Bokning av moderatorer Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Rapporter Arbetsmetod Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Storleken på avtalet Avtalsvillkor Inlämning av anbud Tekniskt anbud Prisanbud Uteslutningskriterier Försäkran på heder och samvete och styrkande handlingar Anbud som lämnas av konsortier och anbud med underentreprenad Urvalskriterier Anbudsgivarens kapacitet Ytterligare krav för gemensamma anbud Ytterligare krav för anbud som inbegriper underentreprenad Tilldelningskriterier Bedömning av de tekniska aspekterna Bedömning av de ekonomiska aspekterna Tilldelning av avtalet

3 1. UPPHANDLINGENS RUBRIK Logistiskt och tekniskt stöd för kommunikationsaktiviteter och evenemang anordnade av Europeiska kommissionens representation (nedan kallad kommissionens representation eller representationen) och Europaparlamentets informationskontor (nedan kallat parlamentets informationskontor eller informationskontoret) i Sverige, Ref. PO/2014-2/STO. 2. SYFTE OCH BAKGRUND Kommissionens representationskontor i EU-länderna fungerar som kommissionens språkrör och bevakar den allmänna opinionen i respektive land. De informerar om EU genom olika kommunikationsaktiviteter och evenemang som är avsedda att öka allmänhetens förståelse för EU-politik och EU-frågor. Mer information om kommissionens representation i Sverige hittar du på Europaparlamentets informationskontor informerar om parlamentets roll och befogenheter, om varje lands parlamentsledamöter och deras verksamhet, samt om aktuella frågor som diskuteras i parlamentet. En beskrivning av verksamheten vid Europaparlamentets informationskontor i Sverige hittar du på Kommissionens representation och parlamentets informationskontor i Sverige anordnar kommunikationsaktiviteter för allmänheten, särskilda målgrupper och media i Europahuset på Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm, och på andra platser i Stockholm eller andra städer i Sverige. I undantagsfall kan speciella evenemang också anordnas utanför Sverige, exempelvis i Bryssel eller Strasbourg eller i något av grannländerna (t.ex. Danmark, Finland eller Estland), men sådana evenemang är inte begränsade till dessa platser. De potentiella målgrupperna för informationsmaterialet och evenemangen är bland andra följande: Allmänheten, särskilt ungdomar. Media och journalister. Nationella, regionala och lokala myndigheter. Ekonomiska och sociala intressegrupper. Diplomatkåren. Civilsamhällets organisationer. Den akademiska världen, tankesmedjor och kulturinstitutioner. Lärare, elever, studenter. Familjer och barn. 3

4 I samband med vissa av kommunikationsaktiviteterna behöver kommissionens representation och parlamentets informationskontor logistiskt och tekniskt stöd och/eller hjälp av talare och moderatorer. Den här upphandlingen syftar därför till att sluta avtal med lämpligt kvalificerade tjänsteleverantörer som kan bistå vid genomförandet av EU:s kommunikationspolitik. Denna anbudsinfordran är interinstitutionell. De institutioner som deltar är Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen är den ledande institutionen för anbudsinfordran och undertecknar ramavtalet på Europaparlamentets vägnar. Sammanfattningsvis genomförs detta interinstitutionella förfarande enligt följande: Kommissionen offentliggör anbudsinfordran, utvärderar anbuden och undertecknar ramavtalet på den andra deltagande institutionens vägnar. Båda de institutioner som ramavtalet gäller kommer att använda avtalet oberoende av varandra genom förnyad konkurrensutsättning och genom att göra avrop eller beställningar till uppdragstagarna. 3. FÖREMÅL FÖR AVTALET 3.1. Tjänster som omfattas Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla det stöd och den logistik som gör det möjligt för kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor att delta i och/eller anordna evenemang (informationsdagar, konferenser, seminarier, interaktiva dialogmöten, workshops, informationsbesök, mässor, utomhusfestivaler, utställningar, prisceremonier, nätverksverksamhet, osv.). Evenemangen hålls vanligen i Stockholm eller på andra platser i Sverige, men det kan inte uteslutas att vissa evenemang innebär resor till andra EU-länder. Syftet med evenemangen är att kommunicera med särskilda målgrupper eller öka synligheten för EU:s politik och projekt Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang A. Projekt- och processledning Uppdragstagaren ska för varje evenemang utse en projekt- eller evenemangsledare som ska ansvara för den övergripande organisationen av projektet eller evenemanget planering, samordning, genomförande och administration av de tjänster som leder fram till evenemanget, enligt specifikationerna för varje enskilt uppdrag eller beställning. Personen ska ansvara för att evenemanget förlöper smidigt, hantera logistiken på plats liksom samordningen av de arbetsuppgifter som hon eller han delegerar till lokala underentreprenörer under evenemangets hela varaktighet, t.ex. tolkar, värdpersonal, serveringspersonal. Projektledaren ska också vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor, vilket inbegriper allmän samordning med representationen och informationskontoren, talare (administration av presentationer) och eventuella andra underentreprenörer som kan vara inblandade i projektet. 4

5 B. Medier och webb Uppdragstagaren kan få i uppdrag att utforma, beställa och sätta in annonser i press, radio och sociala medier och att utforma, låta trycka och sätta upp utomhusannonsering (affischer). Annonseringen kommer främst att vara på svenska, men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. C. Logistik Ansvara för utskick av inbjudningar, påminnelser, bekräftelser och administration av registrering av deltagare och närvaro (t.ex. genom att inrätta en webbplats för registrering online). Hantera och betala ut traktamente till deltagarna i förekommande fall. Resor och hotell (bokning, köp, byten, avbokning av hotellrum och färdbiljetter, leverans av färdbiljetter). Uppdragstagaren ska beskriva sina arrangemang med resebyråer på ett sätt som tydligt visar att man kan garantera konkurrenskraftiga marknadspriser för färdbiljetter och bokningsavgifter. De utvalda uppdragstagarna kommer att få konkurrera om hotellrumspriser vid varje upphandlingstillfälle. Ombokning och avbokning av färdbiljetter: Uppdragstagaren ska ansvara för alla aspekter av researrangemangen, bl.a. direkta kontakter med deltagarna och externa talare. Researrangemangen ska genomföras på grundval av en deltagarlista som godkänts av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Uppdragstagaren måste vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje begäran om avbokning hanteras i representationens och informationskontoret bästa intresse. Extrakostnader på grund av försummelse från uppdragstagarens sida kommer inte att godtas. D. Konferensrum och utrustning Hitta lokaler, förhandla om hyror, hyra lokaler med full service (inklusive vatten, el, telekommunikationer, försäkring, städning osv.). Uppdragstagaren ska ta hänsyn till antalet deltagare, tillgänglighet, lokala omständigheter och tillgänglighet för deltagare och utrustning för funktionsnedsatta deltagare. Tillhandahålla en lokal för presskonferenser och VIP-lokaler för intervjuer med högprofilpersoner i förekommande fall. Iordningställa lokaler (t.ex. sätta upp tält eller bygga, transportera, montera, nedmontera och bortskaffa stånd och montrar för större utställningar). Tillhandahålla, installera och underhålla all teknisk utrustning som behövs för evenemanget (it, telekommunikationer, audiovisuella hjälpmedel osv.) och tillhandahålla stöd för radio- och tv-sända seminarier (även webbströmmade) inbegripet, vid behov, utrustade kabiner för simultantolkning (med hörlurar, mottagare osv.). Utsmyckning av lokalerna (t.ex. blommor). E. Lokala transporter 5

6 Organisera lokala transporter (till och från lokalen), inbegripet transfer mellan ankomststället och lokalen eller hotellen eller andra anslutande evenemang. F. Material och konferenspaket Ansvara för utformning och produktion av namnbrickor, konferenspaket (inklusive program, informationspaket, påsar, pennor, cd, dvd osv.), trycksaker, EU-publikationer och informationsmaterial, banderoller och skyltar, affischer och displaytavlor. Materialet kommer främst att vara på svenska men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Ansvara för förvaring av material, utrustning och dokumentation, inbegripet packning, uppackning och placering av publikationer på hyllor före evenemang och nedpackning efter evenemanget. G. Stöd under evenemang Uppdragstagaren ska ansvara för att det finns tillgång till stöd på plats under hela evenemanget för olika uppgifter som att tillhandahålla stödpersonal, värdar/värdinnor och receptionister på plats vid evenemanget för att ta emot deltagarna och dela ut namnbrickor, program och deltagarmaterial samt för att sprida informationsmaterial och reklammaterial på exempelvis mässor, utställningar och konferenser, tillhandahålla sekreterartjänster, föra mötesanteckningar osv., fotografera och videofilma deltagarnas bidrag, tillhandahålla lämpliga säkerhetstjänster, bland annat ansvara för säkerheten under själva evenemanget. H. Catering Uppdragstagaren ska boka och organisera cateringtjänster under hela evenemanget. Exakt vilken form av catering som behövs kommer att anges för varje avrop. Kvantiteter och/eller menyer ska i förekommande fall godkännas av den upphandlande myndigheten före evenemanget. Allmänna regler gällande avbeställning Om den upphandlande myndigheten avbeställer en tjänst som beställts inom ramen för det enskilda uppdraget ska uppdragstagaren endast ha rätt till betalning motsvarande de tjänster som levererats fram till avbeställningsdatumet. Uppdragstagaren ska meddela kommissionens representation/parlamentets informationskontor vilka regler som gäller för avbeställning av resor, logi, catering, teknisk support och andra relaterade tjänster. Uppdragstagaren ska meddela reglerna för avbeställning skriftligen, med tydliga tidsramar, återbetalningsregler och relaterade avbokningsavgifter i det specifika anbudet Bokning av tolkar Uppdragstagaren ska boka simultantolkningstjänster, inbegripet den utrustning som behövs för detta (se punkt D) samt svara för inspelning, transkribering och översättning av diskussionerna på överenskomna 6

7 språk. Kraven kommer att anges i förväg (t.ex. i fråga om vilka språk som talare kommer att använda). Teckenspråkstolk kan komma att krävas Bokning av talare Uppdragstagaren kan få i uppdrag att välja ut och boka kvalificerade talare som har relevans för ett visst evenemang. Valet av talare ska meddelas kommissionens representation och/eller parlamentets informationskontor för godkännande. Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå flera personer bland vilka representationen/informationskontoret kan välja ut en eller flera talare för evenemanget. Beroende på vilket evenemang det rör sig om kan lämpliga talare vara allt från akademiska specialister till journalister, författare eller välkända tv-personligheter. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om evenemangets ämnen och språk som krävs av de talare som ska anlitas. Talare kan komma att uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll, liksom sin kompetens inom ett eller flera av de politikområden som täcks av EU. För mer information om EU:s politikområden, se Bokning av moderatorer Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå en eller flera moderatorer. Valet av moderator ska meddelas den upphandlande myndigheten för godkännande. Moderatorns uppgift kommer att vara att moderera konferenser, diskussionspaneler, debatter och diskussioner eller utfrågningar. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om seminariets ämnen och språk som krävs av de moderatorer som ska anlitas. Moderatorerna kan uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Uppdragstagaren kan få i uppdrag att tillhandahålla följande: En första kort rapport om evenemanget som kan publiceras på internet inom 48 timmar. En rapport om evenemangets resultat. Pressklipp om evenemanget. Uppföljning av evenemanget genom spridning och publicering av resultat, föreläsningar osv. Utvärderingar från deltagarna i evenemanget, som uppdragstagaren ska begära och samla in. Rapporterna kommer vanligtvis att begäras på svenska, men kan komma att begäras på engelska beroende på vilket språk som evenemanget hålls på. 7

8 Om personer som avses i punkterna fotograferas, spelas in, filmas eller webbstreamas ska uppdragstagaren införskaffa de nödvändiga rättigheterna från dessa personer i enlighet med artikel II.10.7 i kontraktet Rapporter Om inte annat anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren på svenska rapportera om de tjänster som levererats för genomförandet av det specifika uppdraget, samt resultatet av medierapporteringen om evenemanget. 1. För specifika uppdrag till ett värde överstigande euro: Uppdragstagaren ska tillhandahålla en interimsrapport om framstegen till den upphandlande myndigheten inom den tidsfrist som anges i det specifika uppdraget. Interimsrapporten ska innehålla en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av de tjänster som det specifika uppdraget gäller ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Uppdragstagaren ska lämna en kopia av rapporten via e-post och en papperskopia. 2. För specifika uppdrag till ett värde mellan euro och euro: Om så anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren till den upphandlande myndigheten lämna en interimsrapport inom utsatt tidsfrist. Interimsrapporten ska omfatta en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. 8

9 3. För specifika uppdrag till ett värde upp till euro: Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Alla utgifter för utarbetande, produktion och distribution av rapporter ska ingå i prisanbudets enhetspris och kommer inte att betalas ut separat. Se artikel I.4 i ramavtalets särskilda villkor för fullständiga detaljer Arbetsmetod I sina specifika anbud ska anbudsgivarna tydligt ange en högre tjänsteman som projektledare. Projektledaren kommer att vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor. Det är den enda person de ska vända sig till för förfrågningar och hon eller han ska delta i alla planerings- och samordningsmöten. Projektledaren för det specifika uppdraget ska kunna ge svar och lösningar när det gäller såväl frågor om kontraktet som organisatoriska och administrativa frågor (bland annat frågor gällande fakturering och betalning) och kunna genomföra lösningarna i enlighet med kontraktet. Uppdragstagaren måste informera kommissionens representation om eventuella ändringar av arbetsteamet (uppsägningar, nyanställningar, befordringar osv.) under uppdragets genomförande. Uppdragstagaren ska se till att teamets sammansättning under hela uppdragets varaktighet motsvarar vad som angivits i anbudet. Uppdragstagaren ska tillhandahålla den fortbildning som behövs för att garantera en hög kvalitet på de tjänster som tillhandahålls. Kommissionens representation förbehåller sig rätten att med motivering begära att en medlem i teamet vars erfarenheter och kompetens bedöms som otillräckliga byts ut Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Ramavtal kommer att upprättas mellan kommissionens representation och de tre anbudsgivare som rankas högst vid utvärderingen av anbuden. De tre operatörerna kommer inte att rankas i någon inbördes ordning. Avrop från ramavtalet: När tjänster enligt ramavtalet behövs kommer kommissionens representation eller parlamentets informationskontor att meddela de tre uppdragstagarna genom att göra ett avrop där man anger vilka typer av tjänster som behövs. 9

10 Vid avrop från ramavtalet får den upphandlande myndigheten precisera villkoren i ramavtalet och formulera om dem, dock utan att ramavtalet ändras väsentligt i sak. Avropet kommer att skickas till alla tre uppdragstagare samtidigt via e-post. Uppdragstagarna måste bekräfta mottagandet av avropet. Tidsfrister för ingivande av specifika anbud: Inom den tidsfrist som anges i avropet ska uppdragstagarna lämna specifika anbud med förslag på hur uppdraget kan genomföras åtföljt av en detaljerad budget. Tidsfristen för inlämnande av anbud kommer att fastställas beroende på hur komplexa de efterfrågade uppgifterna är: 10 dagar för standardevenemang och 15 dagar eller mer för evenemang där flera kategorier av tjänster krävs eller stora evenemang som varar mer än en dag. Om uppdragstagaren inte kan lämna ett anbud måste han eller hon informera den relevanta institutionen om detta inom tre arbetsdagar från den dag avropet gjordes och ange skälen för detta. Ingivande av specifika anbud: Specifika anbud upp till ,00 euro kan lämnas via e-post. Specifika anbud till värden över ,00 euro måste lämnas till kommissionens representation eller parlamentets informationskontor antingen via bud, med post eller via privat kurir. Anbudet ska då vara postat senast den dag som angivits som tidsfrist för anbudsinlämning. Härvid gäller poststämpelns datum eller datum och tidpunkt som anges på det mottagningsbevis som tillhandahålls, undertecknat och daterat, av den tjänsteman på kommissionens representation eller parlamentets informationskontor som tagit emot anbudet. Utvärdering av specifika anbud: Uteslutnings- och urvalskriterierna kommer inte att granskas på nytt, eftersom aktören har åtagit sig att rapportera alla omständigheter som ändrats sedan ramavtalet undertecknades och som kan påverka uteslutnings- och urvalskriterierna. Kommissionens representation förbehåller sig dock rätten att kontrollera detta innan varje förnyad konkurrensutsättning. Uppdragstagaren ska beräkna sitt specifika anbud på grundval av följande: De priser som anges i ramavtalets prisanbud (enhetspriser och maximibelopp), multiplicerat med de kvantiteter som behövs för att genomföra projektet. Priser på specifika tjänster och varor som inte finns med i ramavtalets prislista men som behövs för att genomföra det specifika uppdraget. Dessa kostnader ska anges i detalj, enhet för enhet i det specifika anbudets prisoffert. Tilldelning av det specifika uppdraget 10

11 De tre uppdragstagarnas specifika anbud kommer att bedömas och konkurrera genom anbudets kvalitet och totalpriset (t.ex. priset på catering, resor, hotell, arvode till talare och moderator samt alla andra specificerade tjänster) för det specifika anbudet. Nedan anges de specifika kriterierna för tilldelning av uppdraget och deras viktning. Vid behov kan de justeras i samband med varje ny inledning av ett anbudsförfarande: Specifika tilldelningskriterier 1. Anbudets kvalitet och relevans, överensstämmelse med kvalitetskraven i avropet (t.ex. de föreslagna lokalernas kvalitet, graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen). Huruvida anbudet täcker alla tjänster. Effektivitet och detaljnivå och klarhet hos de föreslagna åtgärderna. 2. Metod för att beskriva tillvägagångssättet för tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds liksom för den dagliga organisationen av det arbete som ska utföras, och graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen. Det föreslagna arbetsteamets sammansättning och varje medlems roll i teamet. 3. Den kreativitet som anbudsgivaren lägger in i sitt tillvägagångssätt och sitt arbete för att föreslå lösningar på identifierade större utmaningar och hinder för organiseringen av evenemanget. Viktning 40 % 40 % 20 % Totalt 100 % Den tekniska bedömningens resultat är summan av de poäng som uppnås vid bedömningen av varje kriterium. Endast anbud som fått minst 60 % för varje kriterium och totalt minst 70 poäng kommer att beaktas för tilldelning av ett specifikt uppdrag. Det specifika uppdraget kommer att tilldelas den uppdragstagare som erbjuder det bästa värdet för pengarna, vilket beräknas med en viktning 50/50 mellan tekniska kvalitetspoäng och ekonomiska poäng. Poäng för anbud X = Lägsta pris * 100 * 0,5 + Sammanlagd poäng (av 100) för alla kriterier * 0,5 11

12 Pris för anbud x för anbud X Om det specifika uppdraget bara gäller mycket grundläggande tjänster som transportuppdrag eller förvaltning av resor, så att det är omöjligt att skilja offerterna åt genom de tekniska punkterna, kommer det specifika uppdraget att tilldelas anbudet med lägst sammanlagt pris. Frysningsperiod Ingen frysningsperiod tillämpas för specifika uppdrag som grundas på ett ramavtal. Det kontrakt om specifika uppdrag som skickas av kommissionens representation eller parlamentets informationskontor till uppdragstagaren ska undertecknas och returneras av uppdragstagaren inom tio dagar från det datum det skickades. 4. STORLEKEN PÅ AVTALET Det högsta totalvärdet på de beställningar som får göras under ramavtalets giltighetsperiod är följande: Högsta totalvärde under de fyra åren: ,00 euro (exklusive mervärdesskatt). Enligt artikel f och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, får den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande om de nya tjänsterna innebär en upprepning av liknande tjänster som samma uppdragstagare fått i uppdrag att utföra vid den första upphandlingen. Detta förfarande får bara tillämpas under tre år efter det att det ursprungliga avtalet slutits. Som vägledning kan anges att vi årligen organiserar omkring tre stora evenemang utanför Stockholm och mindre evenemang (med mellan 60 och 120 deltagare) i Europahuset och andra lokaler. Under 2013 var det största evenemanget som kommissionens representation anordnade Medborgardialogen, som hölls i oktober i Stockholms stadshus med omkring 400 deltagare. Under den aktiviteten användes en interaktiv metod med både röstningsutrustning och sociala medier. Ett annat exempel är aktiviteterna i samband med Europadagen som sprids ut över hela Sverige under ett par veckors tid, ofta i samarbete med de lokala Europa direkt-kontoren. Parlamentets informationskontor och kommissionens representation organiserar också i samarbete med sina svenska partner aktuella och relevanta dialoger mellan olika intressenter, seminarier och debatter om EU-politiken och andra prioriteringar som är viktiga i den svenska debatten. 12

13 5. AVTALSVILLKOR De tjänster som beskrivs ovan kommer att vara föremål för ett interinstitutionellt flerramsavtal med förnyad konkurrensutsättning, som upprättas mellan den upphandlande myndigheten och de anbudsgivare som vinner upphandlingen. Ramavtalet ska innehålla de rättsliga, finansiella, administrativa och tekniska villkor som är tillämpliga under avtalets giltighetstid. Ramavtalets giltighetstid ska vara högst fyra år. Med flerdelade ramavtal avses en situation där ett ramavtal ingås separat, med identiska villkor, mellan den upphandlande myndigheten och flera tjänsteleverantörer. Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning tilldelas på grundval av indikativa anbud och utan prioritetsordning mellan uppdragstagare. Varje avrop från ramavtalet kommer att bli föremål för förnyad konkurrensutsättning, enligt punkt 3.4 i denna kravspecifikation. Anbudstagarna konkurrerar med varandra vid tillhandahållandet av ett specifikt anbud. Ett utkast till ramavtal finns i bilaga IV till anbudsinfordran. När anbudet utarbetas bör anbudsgivarna beakta bestämmelserna i utkastet till ramavtal, särskilt följande: I.4 Betalningsvillkor och fullgörande av avtalet. I.8 Utnyttjande av resultaten. II.7 Underentreprenad. II.8 Ändringar. II.10 Rätten till resultaten Immateriella rättigheter. II.15 Rapporter och utbetalningar. 6. INLÄMNING AV ANBUD Följande ska ingå i anbudet: Försäkran på heder och samvete om uteslutningskriterierna. Fyll i och underteckna blanketten i bilaga III till anbudsinfordran. Alla de handlingar som gäller urvalskriterierna i punkt 10. Fyll i tabellerna i bilagorna V och VI (finansiell kapacitet) till anbudsinfordran. Ett tekniskt anbud enligt anvisningarna i punkt 7 och specifikationerna i punkt 3. Ett prisanbud enligt punkt 8, i överensstämmelse med kravspecifikationen. Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna tabellen i bilaga II till anbudsinfordran. 7. TEKNISKT ANBUD Ett tekniskt anbud ska ingå. Det ska utarbetas i enlighet med villkoren i denna kravspecifikation och beskriva hur de uppgifter som omfattas av avtalet kommer att utföras. 13

14 Det tekniska anbudet ska utformas enligt samma struktur som beskrivningen under rubriken Föremål för avtalet (se punkt 3) och måste innehålla följande: En beskrivning av den metod som föreslås för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Beskriv de nyckelindikatorer, åtgärder och tillvägagångssätt som ska användas för att garantera kvaliteten i de begärda tjänsterna och en kontinuerligt hög prestationskvalitet under hela avtalsperioden. Beskriv också de huvudsakliga utmaningarna i samband med de begärda tjänsterna och hur ni har tänkt hantera dem. En ingående beskrivning av hur det föreslagna arbetsteamets arbete ska organiseras, och hur det ska ledas. Beskriv tydligt hur ni tänker se till att arbetet utförs så effektivt som möjligt i fråga om kostnader, tidsramar, schemaläggning och kvalitet. När det gäller den dagliga ledningen av arbetet kommer anbudsgivaren att uppmanas att i detalj beskriva sitt samarbete med de relevanta avdelningarna vid kommissionens representation och parlamentets informationskontor samt de metoder anbudsgivaren har för avsikt att använda för att tillhandahålla kontinuerligt stöd. Det tekniska anbudet ska inte innehålla några av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna och ska inte heller hänvisa till omständigheter som redan omfattas av dessa kriterier. Dessutom ska anbudsgivarna lämna förslag i form av fallstudier på hur de skulle hantera de hypotetiska uppdrag som beskrivs nedan. En detaljerad projektplan, med en detaljerad uppdelning av resurser och budget samt tidsplan för varje insats inför ett endagsseminarium för att uppmärksamma 20-årsjubiléet för EU-medborgarskapet och de viktiga rättigheter detta innebär för de svenska medborgarna. Seminariet ska hållas i norra Norrland (anbudsgivaren ska föreslå stad och lokaler samt motivera sitt val). De 150 deltagarna ska vara studenter (åldersgrupp 18 25), ungdomsledare, ungdomsorganisationer och lärare. Evenemangets syfte ska vara att informera unga om deras möjligheter och rättigheter samt att öka medvetenheten om särskilda initiativ och resurser som är riktade till ungdomar. Planen bör omfatta en lista på tre föreslagna talare och en moderator för evenemanget, med motivering av förslagen. Planen bör också innefatta de huvuduppgifter som anges i punkt 3.1: processledning, administration av inbjudningar, förberedande av lokal, utsmyckning av lokal, tryckning av konferenspåsar och kulspetspennor till deltagarna, tillhandahållande av stödpersonal däribland en fotograf, arbetsplanering och arbetsorganisation samt projektgruppens sammansättning. I tjänsterna ingår catering med en lunchbuffé samt servering av kaffe och te i konferenslokalerna under kafferasterna. Deltagarna ska själva organisera och betala för sina resor (och logi vid behov). Anbudsgivarna ska i projektplanen ange hur mycket tid som behövs för planering, förberedande och genomförande av alla arbetsuppgifter. 14

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047 Version 1.0 September

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer