BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN"

Transkript

1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SVERIGE INTERINSTITUTIONELLT ÖPPET ANBUDSFÖRFARANDE PO/2014-2/STO

2 Innehållsförteckning 1. Upphandlingens rubrik Syfte och bakgrund Föremål för avtalet Tjänster som omfattas Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang Bokning av tolkar Bokning av talare Bokning av moderatorer Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Rapporter Arbetsmetod Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Storleken på avtalet Avtalsvillkor Inlämning av anbud Tekniskt anbud Prisanbud Uteslutningskriterier Försäkran på heder och samvete och styrkande handlingar Anbud som lämnas av konsortier och anbud med underentreprenad Urvalskriterier Anbudsgivarens kapacitet Ytterligare krav för gemensamma anbud Ytterligare krav för anbud som inbegriper underentreprenad Tilldelningskriterier Bedömning av de tekniska aspekterna Bedömning av de ekonomiska aspekterna Tilldelning av avtalet

3 1. UPPHANDLINGENS RUBRIK Logistiskt och tekniskt stöd för kommunikationsaktiviteter och evenemang anordnade av Europeiska kommissionens representation (nedan kallad kommissionens representation eller representationen) och Europaparlamentets informationskontor (nedan kallat parlamentets informationskontor eller informationskontoret) i Sverige, Ref. PO/2014-2/STO. 2. SYFTE OCH BAKGRUND Kommissionens representationskontor i EU-länderna fungerar som kommissionens språkrör och bevakar den allmänna opinionen i respektive land. De informerar om EU genom olika kommunikationsaktiviteter och evenemang som är avsedda att öka allmänhetens förståelse för EU-politik och EU-frågor. Mer information om kommissionens representation i Sverige hittar du på Europaparlamentets informationskontor informerar om parlamentets roll och befogenheter, om varje lands parlamentsledamöter och deras verksamhet, samt om aktuella frågor som diskuteras i parlamentet. En beskrivning av verksamheten vid Europaparlamentets informationskontor i Sverige hittar du på Kommissionens representation och parlamentets informationskontor i Sverige anordnar kommunikationsaktiviteter för allmänheten, särskilda målgrupper och media i Europahuset på Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm, och på andra platser i Stockholm eller andra städer i Sverige. I undantagsfall kan speciella evenemang också anordnas utanför Sverige, exempelvis i Bryssel eller Strasbourg eller i något av grannländerna (t.ex. Danmark, Finland eller Estland), men sådana evenemang är inte begränsade till dessa platser. De potentiella målgrupperna för informationsmaterialet och evenemangen är bland andra följande: Allmänheten, särskilt ungdomar. Media och journalister. Nationella, regionala och lokala myndigheter. Ekonomiska och sociala intressegrupper. Diplomatkåren. Civilsamhällets organisationer. Den akademiska världen, tankesmedjor och kulturinstitutioner. Lärare, elever, studenter. Familjer och barn. 3

4 I samband med vissa av kommunikationsaktiviteterna behöver kommissionens representation och parlamentets informationskontor logistiskt och tekniskt stöd och/eller hjälp av talare och moderatorer. Den här upphandlingen syftar därför till att sluta avtal med lämpligt kvalificerade tjänsteleverantörer som kan bistå vid genomförandet av EU:s kommunikationspolitik. Denna anbudsinfordran är interinstitutionell. De institutioner som deltar är Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen är den ledande institutionen för anbudsinfordran och undertecknar ramavtalet på Europaparlamentets vägnar. Sammanfattningsvis genomförs detta interinstitutionella förfarande enligt följande: Kommissionen offentliggör anbudsinfordran, utvärderar anbuden och undertecknar ramavtalet på den andra deltagande institutionens vägnar. Båda de institutioner som ramavtalet gäller kommer att använda avtalet oberoende av varandra genom förnyad konkurrensutsättning och genom att göra avrop eller beställningar till uppdragstagarna. 3. FÖREMÅL FÖR AVTALET 3.1. Tjänster som omfattas Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla det stöd och den logistik som gör det möjligt för kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor att delta i och/eller anordna evenemang (informationsdagar, konferenser, seminarier, interaktiva dialogmöten, workshops, informationsbesök, mässor, utomhusfestivaler, utställningar, prisceremonier, nätverksverksamhet, osv.). Evenemangen hålls vanligen i Stockholm eller på andra platser i Sverige, men det kan inte uteslutas att vissa evenemang innebär resor till andra EU-länder. Syftet med evenemangen är att kommunicera med särskilda målgrupper eller öka synligheten för EU:s politik och projekt Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang A. Projekt- och processledning Uppdragstagaren ska för varje evenemang utse en projekt- eller evenemangsledare som ska ansvara för den övergripande organisationen av projektet eller evenemanget planering, samordning, genomförande och administration av de tjänster som leder fram till evenemanget, enligt specifikationerna för varje enskilt uppdrag eller beställning. Personen ska ansvara för att evenemanget förlöper smidigt, hantera logistiken på plats liksom samordningen av de arbetsuppgifter som hon eller han delegerar till lokala underentreprenörer under evenemangets hela varaktighet, t.ex. tolkar, värdpersonal, serveringspersonal. Projektledaren ska också vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor, vilket inbegriper allmän samordning med representationen och informationskontoren, talare (administration av presentationer) och eventuella andra underentreprenörer som kan vara inblandade i projektet. 4

5 B. Medier och webb Uppdragstagaren kan få i uppdrag att utforma, beställa och sätta in annonser i press, radio och sociala medier och att utforma, låta trycka och sätta upp utomhusannonsering (affischer). Annonseringen kommer främst att vara på svenska, men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. C. Logistik Ansvara för utskick av inbjudningar, påminnelser, bekräftelser och administration av registrering av deltagare och närvaro (t.ex. genom att inrätta en webbplats för registrering online). Hantera och betala ut traktamente till deltagarna i förekommande fall. Resor och hotell (bokning, köp, byten, avbokning av hotellrum och färdbiljetter, leverans av färdbiljetter). Uppdragstagaren ska beskriva sina arrangemang med resebyråer på ett sätt som tydligt visar att man kan garantera konkurrenskraftiga marknadspriser för färdbiljetter och bokningsavgifter. De utvalda uppdragstagarna kommer att få konkurrera om hotellrumspriser vid varje upphandlingstillfälle. Ombokning och avbokning av färdbiljetter: Uppdragstagaren ska ansvara för alla aspekter av researrangemangen, bl.a. direkta kontakter med deltagarna och externa talare. Researrangemangen ska genomföras på grundval av en deltagarlista som godkänts av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Uppdragstagaren måste vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje begäran om avbokning hanteras i representationens och informationskontoret bästa intresse. Extrakostnader på grund av försummelse från uppdragstagarens sida kommer inte att godtas. D. Konferensrum och utrustning Hitta lokaler, förhandla om hyror, hyra lokaler med full service (inklusive vatten, el, telekommunikationer, försäkring, städning osv.). Uppdragstagaren ska ta hänsyn till antalet deltagare, tillgänglighet, lokala omständigheter och tillgänglighet för deltagare och utrustning för funktionsnedsatta deltagare. Tillhandahålla en lokal för presskonferenser och VIP-lokaler för intervjuer med högprofilpersoner i förekommande fall. Iordningställa lokaler (t.ex. sätta upp tält eller bygga, transportera, montera, nedmontera och bortskaffa stånd och montrar för större utställningar). Tillhandahålla, installera och underhålla all teknisk utrustning som behövs för evenemanget (it, telekommunikationer, audiovisuella hjälpmedel osv.) och tillhandahålla stöd för radio- och tv-sända seminarier (även webbströmmade) inbegripet, vid behov, utrustade kabiner för simultantolkning (med hörlurar, mottagare osv.). Utsmyckning av lokalerna (t.ex. blommor). E. Lokala transporter 5

6 Organisera lokala transporter (till och från lokalen), inbegripet transfer mellan ankomststället och lokalen eller hotellen eller andra anslutande evenemang. F. Material och konferenspaket Ansvara för utformning och produktion av namnbrickor, konferenspaket (inklusive program, informationspaket, påsar, pennor, cd, dvd osv.), trycksaker, EU-publikationer och informationsmaterial, banderoller och skyltar, affischer och displaytavlor. Materialet kommer främst att vara på svenska men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Ansvara för förvaring av material, utrustning och dokumentation, inbegripet packning, uppackning och placering av publikationer på hyllor före evenemang och nedpackning efter evenemanget. G. Stöd under evenemang Uppdragstagaren ska ansvara för att det finns tillgång till stöd på plats under hela evenemanget för olika uppgifter som att tillhandahålla stödpersonal, värdar/värdinnor och receptionister på plats vid evenemanget för att ta emot deltagarna och dela ut namnbrickor, program och deltagarmaterial samt för att sprida informationsmaterial och reklammaterial på exempelvis mässor, utställningar och konferenser, tillhandahålla sekreterartjänster, föra mötesanteckningar osv., fotografera och videofilma deltagarnas bidrag, tillhandahålla lämpliga säkerhetstjänster, bland annat ansvara för säkerheten under själva evenemanget. H. Catering Uppdragstagaren ska boka och organisera cateringtjänster under hela evenemanget. Exakt vilken form av catering som behövs kommer att anges för varje avrop. Kvantiteter och/eller menyer ska i förekommande fall godkännas av den upphandlande myndigheten före evenemanget. Allmänna regler gällande avbeställning Om den upphandlande myndigheten avbeställer en tjänst som beställts inom ramen för det enskilda uppdraget ska uppdragstagaren endast ha rätt till betalning motsvarande de tjänster som levererats fram till avbeställningsdatumet. Uppdragstagaren ska meddela kommissionens representation/parlamentets informationskontor vilka regler som gäller för avbeställning av resor, logi, catering, teknisk support och andra relaterade tjänster. Uppdragstagaren ska meddela reglerna för avbeställning skriftligen, med tydliga tidsramar, återbetalningsregler och relaterade avbokningsavgifter i det specifika anbudet Bokning av tolkar Uppdragstagaren ska boka simultantolkningstjänster, inbegripet den utrustning som behövs för detta (se punkt D) samt svara för inspelning, transkribering och översättning av diskussionerna på överenskomna 6

7 språk. Kraven kommer att anges i förväg (t.ex. i fråga om vilka språk som talare kommer att använda). Teckenspråkstolk kan komma att krävas Bokning av talare Uppdragstagaren kan få i uppdrag att välja ut och boka kvalificerade talare som har relevans för ett visst evenemang. Valet av talare ska meddelas kommissionens representation och/eller parlamentets informationskontor för godkännande. Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå flera personer bland vilka representationen/informationskontoret kan välja ut en eller flera talare för evenemanget. Beroende på vilket evenemang det rör sig om kan lämpliga talare vara allt från akademiska specialister till journalister, författare eller välkända tv-personligheter. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om evenemangets ämnen och språk som krävs av de talare som ska anlitas. Talare kan komma att uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll, liksom sin kompetens inom ett eller flera av de politikområden som täcks av EU. För mer information om EU:s politikområden, se Bokning av moderatorer Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå en eller flera moderatorer. Valet av moderator ska meddelas den upphandlande myndigheten för godkännande. Moderatorns uppgift kommer att vara att moderera konferenser, diskussionspaneler, debatter och diskussioner eller utfrågningar. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om seminariets ämnen och språk som krävs av de moderatorer som ska anlitas. Moderatorerna kan uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Uppdragstagaren kan få i uppdrag att tillhandahålla följande: En första kort rapport om evenemanget som kan publiceras på internet inom 48 timmar. En rapport om evenemangets resultat. Pressklipp om evenemanget. Uppföljning av evenemanget genom spridning och publicering av resultat, föreläsningar osv. Utvärderingar från deltagarna i evenemanget, som uppdragstagaren ska begära och samla in. Rapporterna kommer vanligtvis att begäras på svenska, men kan komma att begäras på engelska beroende på vilket språk som evenemanget hålls på. 7

8 Om personer som avses i punkterna fotograferas, spelas in, filmas eller webbstreamas ska uppdragstagaren införskaffa de nödvändiga rättigheterna från dessa personer i enlighet med artikel II.10.7 i kontraktet Rapporter Om inte annat anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren på svenska rapportera om de tjänster som levererats för genomförandet av det specifika uppdraget, samt resultatet av medierapporteringen om evenemanget. 1. För specifika uppdrag till ett värde överstigande euro: Uppdragstagaren ska tillhandahålla en interimsrapport om framstegen till den upphandlande myndigheten inom den tidsfrist som anges i det specifika uppdraget. Interimsrapporten ska innehålla en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av de tjänster som det specifika uppdraget gäller ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Uppdragstagaren ska lämna en kopia av rapporten via e-post och en papperskopia. 2. För specifika uppdrag till ett värde mellan euro och euro: Om så anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren till den upphandlande myndigheten lämna en interimsrapport inom utsatt tidsfrist. Interimsrapporten ska omfatta en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. 8

9 3. För specifika uppdrag till ett värde upp till euro: Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Alla utgifter för utarbetande, produktion och distribution av rapporter ska ingå i prisanbudets enhetspris och kommer inte att betalas ut separat. Se artikel I.4 i ramavtalets särskilda villkor för fullständiga detaljer Arbetsmetod I sina specifika anbud ska anbudsgivarna tydligt ange en högre tjänsteman som projektledare. Projektledaren kommer att vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor. Det är den enda person de ska vända sig till för förfrågningar och hon eller han ska delta i alla planerings- och samordningsmöten. Projektledaren för det specifika uppdraget ska kunna ge svar och lösningar när det gäller såväl frågor om kontraktet som organisatoriska och administrativa frågor (bland annat frågor gällande fakturering och betalning) och kunna genomföra lösningarna i enlighet med kontraktet. Uppdragstagaren måste informera kommissionens representation om eventuella ändringar av arbetsteamet (uppsägningar, nyanställningar, befordringar osv.) under uppdragets genomförande. Uppdragstagaren ska se till att teamets sammansättning under hela uppdragets varaktighet motsvarar vad som angivits i anbudet. Uppdragstagaren ska tillhandahålla den fortbildning som behövs för att garantera en hög kvalitet på de tjänster som tillhandahålls. Kommissionens representation förbehåller sig rätten att med motivering begära att en medlem i teamet vars erfarenheter och kompetens bedöms som otillräckliga byts ut Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Ramavtal kommer att upprättas mellan kommissionens representation och de tre anbudsgivare som rankas högst vid utvärderingen av anbuden. De tre operatörerna kommer inte att rankas i någon inbördes ordning. Avrop från ramavtalet: När tjänster enligt ramavtalet behövs kommer kommissionens representation eller parlamentets informationskontor att meddela de tre uppdragstagarna genom att göra ett avrop där man anger vilka typer av tjänster som behövs. 9

10 Vid avrop från ramavtalet får den upphandlande myndigheten precisera villkoren i ramavtalet och formulera om dem, dock utan att ramavtalet ändras väsentligt i sak. Avropet kommer att skickas till alla tre uppdragstagare samtidigt via e-post. Uppdragstagarna måste bekräfta mottagandet av avropet. Tidsfrister för ingivande av specifika anbud: Inom den tidsfrist som anges i avropet ska uppdragstagarna lämna specifika anbud med förslag på hur uppdraget kan genomföras åtföljt av en detaljerad budget. Tidsfristen för inlämnande av anbud kommer att fastställas beroende på hur komplexa de efterfrågade uppgifterna är: 10 dagar för standardevenemang och 15 dagar eller mer för evenemang där flera kategorier av tjänster krävs eller stora evenemang som varar mer än en dag. Om uppdragstagaren inte kan lämna ett anbud måste han eller hon informera den relevanta institutionen om detta inom tre arbetsdagar från den dag avropet gjordes och ange skälen för detta. Ingivande av specifika anbud: Specifika anbud upp till ,00 euro kan lämnas via e-post. Specifika anbud till värden över ,00 euro måste lämnas till kommissionens representation eller parlamentets informationskontor antingen via bud, med post eller via privat kurir. Anbudet ska då vara postat senast den dag som angivits som tidsfrist för anbudsinlämning. Härvid gäller poststämpelns datum eller datum och tidpunkt som anges på det mottagningsbevis som tillhandahålls, undertecknat och daterat, av den tjänsteman på kommissionens representation eller parlamentets informationskontor som tagit emot anbudet. Utvärdering av specifika anbud: Uteslutnings- och urvalskriterierna kommer inte att granskas på nytt, eftersom aktören har åtagit sig att rapportera alla omständigheter som ändrats sedan ramavtalet undertecknades och som kan påverka uteslutnings- och urvalskriterierna. Kommissionens representation förbehåller sig dock rätten att kontrollera detta innan varje förnyad konkurrensutsättning. Uppdragstagaren ska beräkna sitt specifika anbud på grundval av följande: De priser som anges i ramavtalets prisanbud (enhetspriser och maximibelopp), multiplicerat med de kvantiteter som behövs för att genomföra projektet. Priser på specifika tjänster och varor som inte finns med i ramavtalets prislista men som behövs för att genomföra det specifika uppdraget. Dessa kostnader ska anges i detalj, enhet för enhet i det specifika anbudets prisoffert. Tilldelning av det specifika uppdraget 10

11 De tre uppdragstagarnas specifika anbud kommer att bedömas och konkurrera genom anbudets kvalitet och totalpriset (t.ex. priset på catering, resor, hotell, arvode till talare och moderator samt alla andra specificerade tjänster) för det specifika anbudet. Nedan anges de specifika kriterierna för tilldelning av uppdraget och deras viktning. Vid behov kan de justeras i samband med varje ny inledning av ett anbudsförfarande: Specifika tilldelningskriterier 1. Anbudets kvalitet och relevans, överensstämmelse med kvalitetskraven i avropet (t.ex. de föreslagna lokalernas kvalitet, graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen). Huruvida anbudet täcker alla tjänster. Effektivitet och detaljnivå och klarhet hos de föreslagna åtgärderna. 2. Metod för att beskriva tillvägagångssättet för tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds liksom för den dagliga organisationen av det arbete som ska utföras, och graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen. Det föreslagna arbetsteamets sammansättning och varje medlems roll i teamet. 3. Den kreativitet som anbudsgivaren lägger in i sitt tillvägagångssätt och sitt arbete för att föreslå lösningar på identifierade större utmaningar och hinder för organiseringen av evenemanget. Viktning 40 % 40 % 20 % Totalt 100 % Den tekniska bedömningens resultat är summan av de poäng som uppnås vid bedömningen av varje kriterium. Endast anbud som fått minst 60 % för varje kriterium och totalt minst 70 poäng kommer att beaktas för tilldelning av ett specifikt uppdrag. Det specifika uppdraget kommer att tilldelas den uppdragstagare som erbjuder det bästa värdet för pengarna, vilket beräknas med en viktning 50/50 mellan tekniska kvalitetspoäng och ekonomiska poäng. Poäng för anbud X = Lägsta pris * 100 * 0,5 + Sammanlagd poäng (av 100) för alla kriterier * 0,5 11

12 Pris för anbud x för anbud X Om det specifika uppdraget bara gäller mycket grundläggande tjänster som transportuppdrag eller förvaltning av resor, så att det är omöjligt att skilja offerterna åt genom de tekniska punkterna, kommer det specifika uppdraget att tilldelas anbudet med lägst sammanlagt pris. Frysningsperiod Ingen frysningsperiod tillämpas för specifika uppdrag som grundas på ett ramavtal. Det kontrakt om specifika uppdrag som skickas av kommissionens representation eller parlamentets informationskontor till uppdragstagaren ska undertecknas och returneras av uppdragstagaren inom tio dagar från det datum det skickades. 4. STORLEKEN PÅ AVTALET Det högsta totalvärdet på de beställningar som får göras under ramavtalets giltighetsperiod är följande: Högsta totalvärde under de fyra åren: ,00 euro (exklusive mervärdesskatt). Enligt artikel f och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, får den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande om de nya tjänsterna innebär en upprepning av liknande tjänster som samma uppdragstagare fått i uppdrag att utföra vid den första upphandlingen. Detta förfarande får bara tillämpas under tre år efter det att det ursprungliga avtalet slutits. Som vägledning kan anges att vi årligen organiserar omkring tre stora evenemang utanför Stockholm och mindre evenemang (med mellan 60 och 120 deltagare) i Europahuset och andra lokaler. Under 2013 var det största evenemanget som kommissionens representation anordnade Medborgardialogen, som hölls i oktober i Stockholms stadshus med omkring 400 deltagare. Under den aktiviteten användes en interaktiv metod med både röstningsutrustning och sociala medier. Ett annat exempel är aktiviteterna i samband med Europadagen som sprids ut över hela Sverige under ett par veckors tid, ofta i samarbete med de lokala Europa direkt-kontoren. Parlamentets informationskontor och kommissionens representation organiserar också i samarbete med sina svenska partner aktuella och relevanta dialoger mellan olika intressenter, seminarier och debatter om EU-politiken och andra prioriteringar som är viktiga i den svenska debatten. 12

13 5. AVTALSVILLKOR De tjänster som beskrivs ovan kommer att vara föremål för ett interinstitutionellt flerramsavtal med förnyad konkurrensutsättning, som upprättas mellan den upphandlande myndigheten och de anbudsgivare som vinner upphandlingen. Ramavtalet ska innehålla de rättsliga, finansiella, administrativa och tekniska villkor som är tillämpliga under avtalets giltighetstid. Ramavtalets giltighetstid ska vara högst fyra år. Med flerdelade ramavtal avses en situation där ett ramavtal ingås separat, med identiska villkor, mellan den upphandlande myndigheten och flera tjänsteleverantörer. Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning tilldelas på grundval av indikativa anbud och utan prioritetsordning mellan uppdragstagare. Varje avrop från ramavtalet kommer att bli föremål för förnyad konkurrensutsättning, enligt punkt 3.4 i denna kravspecifikation. Anbudstagarna konkurrerar med varandra vid tillhandahållandet av ett specifikt anbud. Ett utkast till ramavtal finns i bilaga IV till anbudsinfordran. När anbudet utarbetas bör anbudsgivarna beakta bestämmelserna i utkastet till ramavtal, särskilt följande: I.4 Betalningsvillkor och fullgörande av avtalet. I.8 Utnyttjande av resultaten. II.7 Underentreprenad. II.8 Ändringar. II.10 Rätten till resultaten Immateriella rättigheter. II.15 Rapporter och utbetalningar. 6. INLÄMNING AV ANBUD Följande ska ingå i anbudet: Försäkran på heder och samvete om uteslutningskriterierna. Fyll i och underteckna blanketten i bilaga III till anbudsinfordran. Alla de handlingar som gäller urvalskriterierna i punkt 10. Fyll i tabellerna i bilagorna V och VI (finansiell kapacitet) till anbudsinfordran. Ett tekniskt anbud enligt anvisningarna i punkt 7 och specifikationerna i punkt 3. Ett prisanbud enligt punkt 8, i överensstämmelse med kravspecifikationen. Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna tabellen i bilaga II till anbudsinfordran. 7. TEKNISKT ANBUD Ett tekniskt anbud ska ingå. Det ska utarbetas i enlighet med villkoren i denna kravspecifikation och beskriva hur de uppgifter som omfattas av avtalet kommer att utföras. 13

14 Det tekniska anbudet ska utformas enligt samma struktur som beskrivningen under rubriken Föremål för avtalet (se punkt 3) och måste innehålla följande: En beskrivning av den metod som föreslås för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Beskriv de nyckelindikatorer, åtgärder och tillvägagångssätt som ska användas för att garantera kvaliteten i de begärda tjänsterna och en kontinuerligt hög prestationskvalitet under hela avtalsperioden. Beskriv också de huvudsakliga utmaningarna i samband med de begärda tjänsterna och hur ni har tänkt hantera dem. En ingående beskrivning av hur det föreslagna arbetsteamets arbete ska organiseras, och hur det ska ledas. Beskriv tydligt hur ni tänker se till att arbetet utförs så effektivt som möjligt i fråga om kostnader, tidsramar, schemaläggning och kvalitet. När det gäller den dagliga ledningen av arbetet kommer anbudsgivaren att uppmanas att i detalj beskriva sitt samarbete med de relevanta avdelningarna vid kommissionens representation och parlamentets informationskontor samt de metoder anbudsgivaren har för avsikt att använda för att tillhandahålla kontinuerligt stöd. Det tekniska anbudet ska inte innehålla några av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna och ska inte heller hänvisa till omständigheter som redan omfattas av dessa kriterier. Dessutom ska anbudsgivarna lämna förslag i form av fallstudier på hur de skulle hantera de hypotetiska uppdrag som beskrivs nedan. En detaljerad projektplan, med en detaljerad uppdelning av resurser och budget samt tidsplan för varje insats inför ett endagsseminarium för att uppmärksamma 20-årsjubiléet för EU-medborgarskapet och de viktiga rättigheter detta innebär för de svenska medborgarna. Seminariet ska hållas i norra Norrland (anbudsgivaren ska föreslå stad och lokaler samt motivera sitt val). De 150 deltagarna ska vara studenter (åldersgrupp 18 25), ungdomsledare, ungdomsorganisationer och lärare. Evenemangets syfte ska vara att informera unga om deras möjligheter och rättigheter samt att öka medvetenheten om särskilda initiativ och resurser som är riktade till ungdomar. Planen bör omfatta en lista på tre föreslagna talare och en moderator för evenemanget, med motivering av förslagen. Planen bör också innefatta de huvuduppgifter som anges i punkt 3.1: processledning, administration av inbjudningar, förberedande av lokal, utsmyckning av lokal, tryckning av konferenspåsar och kulspetspennor till deltagarna, tillhandahållande av stödpersonal däribland en fotograf, arbetsplanering och arbetsorganisation samt projektgruppens sammansättning. I tjänsterna ingår catering med en lunchbuffé samt servering av kaffe och te i konferenslokalerna under kafferasterna. Deltagarna ska själva organisera och betala för sina resor (och logi vid behov). Anbudsgivarna ska i projektplanen ange hur mycket tid som behövs för planering, förberedande och genomförande av alla arbetsuppgifter. 14

15 Bakgrundsinformation om EU-medborgarnas rättigheterna hittar du på En beskrivning, med en detaljerad budgetuppdelning för tillhandahållande av en talare och en moderator för ett seminarium på 3 timmar med högst 120 deltagare i kommissionens och parlamentets lokaler i Europahuset i Stockholm. Anbudsgivaren bör föreslå en extern erfaren talare som huvudtalare om statsskuldskrisen. Talaren ska också kunna delta i en frågepanel. Anbudsgivaren ska vidare föreslå en moderator som ska moderera hela seminariet. Förslaget ska omfatta skäl och motiveringar till valet av föreslagen talare och moderator. För var och en av dessa två uppgifter ska anbudsgivaren lämna en detaljerad beskrivning av hur man har tänkt gå tillväga för att organisera evenemanget och den budget man tänkt anslå, uppdelad post för post på grundval av prisanbudet i bilaga II. Anbudsgivaren ska lägga fram ett realistiskt förslag i form av fallstudier för de två hypotetiska uppdragen som inte överstiger sammanlagt 15 A4-sidor. Det tekniska anbudet kommer att bedömas mot bakgrund av tilldelningskriterierna för kvalitet i punkt 11. Dessa uppdrag är helt och hållet en simulering av fiktiva avrop för att kunna utvärdera kvaliteten på de tjänster som kan komma att begäras av uppdragstagaren. De kan inte i något avseende ses som en indikation på framtida uppdrags prioriteringar och natur. 8. PRISANBUD Prisanbudet ska lämnas på blanketten i bilaga II till anbudsinfordran. Glöm inte att datera och skriva under blanketten. De priser som anges ska vara inklusive allt och täcka alla uppdragstagarens kostnader i samband med genomförandet av uppdrag enligt beskrivningen ovan, samt uppdragstagarens affärsmarginal. De ska därför täcka exempelvis administrativa kostnader, kostnader för projektteam och stödpersonal, men inte kostnader för de ersättningsbara punkter som anges i avropet. De ersättningsbara utgifterna (resekostnader och traktamente i samband med affärsresor på respektive EU-kontors begäran och efter godkännande) kommer att ersättas separat i enlighet med artikel I.3 i utkastet till ramavtal och ska inte medräknas i anbudet. 9. UTESLUTNINGSKRITERIER Anbud från anbudsgivare som befinner sig i en situation som omfattas av uteslutningskriterierna i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen 1 kommer inte att beaktas

16 9.1. Försäkran på heder och samvete och styrkande handlingar Anbudsgivarna ska lämna en försäkran på heder och samvete (undertecknad och daterad) om att de inte befinner sig i någon situation som innebär att de utesluts från upphandlingen. Använd blanketten i bilaga III till anbudsinfordran. Den anbudsgivare som ska tilldelas uppdraget ska, inom en frist som den upphandlande myndigheten fastställer och innan avtalet undertecknas, lämna nödvändiga handlingar för att styrka försäkran. De styrkande handlingarna måste vara giltiga den dag då tidsfristen för anbudsinlämningen går ut och får vara högst ett år gamla vid denna tidpunkt. De styrkande handlingarna ska i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad gälla juridiska eller fysiska personer, och där så krävs enligt den upphandlande myndighetens bedömning, företagsledare och andra aktörer med rätt att representera, fatta beslut eller utföra kontroll hos anbudsgivaren. Om sådana handlingar redan lämnats in i samband med ett annat anbudsförfarande och det gått högst ett år sedan de utfärdades och de fortfarande är giltiga, ska anbudsgivaren på heder och samvete försäkra att styrkande handlingar redan har lämnats in vid en tidigare upphandling och att hans eller hennes situation inte har förändrats Anbud som lämnas av konsortier och anbud med underentreprenad Om anbud lämnas av konsortier eller grupper av tjänsteleverantörer ska var och en av de ekonomiska aktörer som deltar i anbudet lämna en försäkran på heder och samvete (daterad och undertecknad) som styrker att inget av uteslutningskriterierna är tillämpligt på dem (bilaga II till anbudsinfordran). Den anbudsgivare som tilldelas uppdraget ska, inom en frist som den upphandlande myndigheten fastställer och innan avtalet undertecknas, lämna ovanstående handlingar för att styrka försäkran på heder och samvete för var och en av de aktörer som ingår i konsortiet eller gruppen av tjänsteleverantörer. Vid anbud med underentreprenad och om den upphandlande myndigheten begär det ska anbudsgivaren lämna en försäkran på heder och samvete från den planerade underentreprenören om att denne inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen. Om tvivel föreligger om denna försäkran på heder och samvete ska den upphandlande myndigheten begära de styrkande 16

17 handlingar som avses i artikel och i tillämpningsföreskrifterna. Artikel ska gälla i tillämpliga fall. 10. URVALSKRITERIER Anbudsgivarens kapacitet Anbudsgivarna måste styrka att de har den ekonomiska, finansiella, tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra de uppgifter som anges i punkt 3 i denna kravspecifikation. En ekonomisk aktör får, i tillämpliga fall och med avseende på en bestämd upphandling, ta andra enheters resurser i anspråk för att uppnå den ekonomiska, finansiella och tekniska kapacitet som krävs, oavsett den rättsliga förbindelsen mellan dem (underentreprenör, moderbolag eller tredje part). I sådana fall måste aktören visa för den upphandlande myndigheten att han eller hon kommer att förfoga över de resurser som krävs för att utföra de uppgifter som omfattas av avtalet, t.ex. genom att uppvisa ett åtagande från dessa enheter om att de kommer att bidra med nödvändiga resurser (se punkterna 10.2 och 10.3 nedan). När en anbudsgivares finansiella kapacitet helt eller till mycket stor del tillhandahålls av en tredje part kan den upphandlande myndigheten begära att den tredje parten ska skriva under avtalet eller lämna en solidarisk proprieborgen om anbudsgivaren skulle tilldelas uppdraget. Anbudsgivare måste styrka sin kapacitet genom att bifoga följande uppgifter och handlingar till sitt anbud. Den upphandlande myndigheten får frångå kravet på att en anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som avses i punkt 10.1 a, b och c om sådana handlingar redan lämnats in vid ett tidigare upphandlingsförfarande och fortfarande uppfyller kraven i punkt a) Rättslig kapacitet och bankuppgifter Anbudsgivarna ska fylla i och underteckna de blanketter som gäller rättssubjekt och bankkonto och bifoga nödvändiga bilagor. Blanketterna kan laddas ner från följande webbsidor: /legal_entities_en.cfm nancial_id_en.cfm Vid gemensamma anbud ska blanketten för rättssubjekt lämnas för varje medlem i konsortiet medan blanketten för bankuppgifter bara krävs för den ledande enheten. b) Finansiell och ekonomisk kapacitet Den ekonomiska och finansiella ställningen ska styrkas med följande handlingar: Balansräkning eller utdrag ur balansräkning för de två senaste verksamhetsåren med årsbokslut, i de fall då offentlig redovisning av 17

18 balansräkningen krävs enligt bolagslagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad. Tabellerna I och II i bilaga VI till anbudsinfordran, ifyllda, undertecknade och daterade, med alla relevanta uppgifter ur balansräkningen. Tabellerna måste också lämnas in på cd/dvd/usb. Om en anbudsgivare på grund av särskilda skäl inte kan tillhandahålla de handlingar som den upphandlande myndigheten begär eller om den behöriga upphandlande tjänstemannen anser att den finansiella kapaciteten inte är tillfredsställande, får anbudsgivaren bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet på annat sätt som den upphandlande myndigheten anser vara lämpligt (bankgaranti, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten), förutsatt att den upphandlande myndigheten anser att skälen är giltiga. c) Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarna måste på ett övertygande sätt visa att de kan utföra de uppgifter som omfattas av avtalet. Kriterium 1: Minst tre års yrkeserfarenhet inom liknande tjänster. Anbudsgivaren måste kunna styrka sin erfarenhet inom organisering av företagsevenemang. Anbudsgivaren måste kunna uppvisa referenser från sex jämförbara projekt som genomförts under de tre senaste åren, med ungefärliga belopp, datum, platser, inblandade mänskliga resurser och mottagare. Åtminstone hälften av dessa evenemang/tjänster ska ha utförts i Sverige, inom både den privata och den offentliga sektorn. Om underentreprenörer anlitats för delar av tjänsterna ska arten och andelen av de uppgifter som anförtrotts underentreprenörer specificeras. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontakta de referenser som angivits. Kriterium 2: De personalresurser som krävs för att sammanställa ett team som förenar allt det kunnande och den erfarenhet som krävs för att genomföra de uppgifter som beskrivs i dessa specifikationer och genomföra kontraktet i enlighet med bästa yrkessed. Anbudsgivare ska styrka detta med följande: - Ett CV för varje kategori fast och tillfälligt anställd personal som tillhandahålls för att utföra de tjänster som rapporteras i avsnitt 3 (media och online-stöd, logistiskt stöd, konferenslokaler, stöd på plats under och i samband med evenemang). För dessa personer gäller följande: De ska ha minst två års yrkeserfarenhet inom det berörda området. De ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Dessa kunskaper ska uttryckligen anges. 18

19 Det ska redogöras för deras avsedda uppgifter i samband med leveransen av tjänsterna och deras erfarenhet. - Ett CV för projekt-/evenemangsledaren med ansvar för den övergripande projektorganisationen. Denna ska ha en universitetsutbildning på minst tre år plus minst tre års relevant yrkeserfarenhet eller, alternativt, åtta års relevant yrkeserfarenhet inom projektledning (planering, organisation, samordning och administration av olika slags företagsevenemang). Det krävs en utmärkt arbetsledarförmåga och mycket god organisatorisk och kommunikativ förmåga. Personen måste ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift Ytterligare krav för gemensamma anbud Om anbudet lämnas in av ett konsortium måste varje medlem styrka sin ekonomiska och finansiella ställning (se punkt 10.1 b) och sin tekniska och yrkesrelaterade kompetens. Dessutom ska följande ingå i anbudet: En handling med namnet på det företag som utsetts till företrädare för konsortiet, med en fullmakt för den person som utsetts att underteckna avtalet och/eller fungera som konsortiets kontaktperson gentemot kommissionen. En handling som tydligt visar gruppens eller enhetens sammansättning och typ (företag, tillfällig sammanslutning osv.), liksom under vilka juridiska former samarbetet kommer att ske om man tilldelas uppdraget och om en ändring är nödvändig för att uppgifterna ska kunna utföras. Ett brev som undertecknats av alla medlemmar i konsortiet och som intygar att de åtar sig att utföra de tjänster som anges i anbudet, med en tydlig beskrivning av medlemmarnas funktion, kvalifikationer och erfarenhet Ytterligare krav för anbud som inbegriper underentreprenad Om anbudet inbegriper underentreprenörer måste anbudsgivaren styrka den ekonomiska och finansiella kapaciteten (se punkt 10.1 b) för varje underentreprenör vars uppgifter utgör mer än 20 % av avtalets värde. Dessutom ska följande ingå i anbudet: En handling där det tydligt anges vilka underentreprenörerna är, vilka uppgifter och skyldigheter de kommer att ha samt hur stor volym eller andel av uppgifterna var och en av dem kommer att utföra. Det måste också framgå på vilket sätt kvaliteten på de uppgifter som utförs av underentreprenörerna kommer att kontrolleras. 19

20 En avsiktsförklaring från var och en av underentreprenörerna, där de klart och tydligt åtar sig att samarbeta med anbudsgivaren om han eller hon skulle tilldelas uppdraget samt anger hur mycket resurser de kommer att ställa till anbudsgivarens förfogande för utförandet av uppgifterna. Om anbudet inte inbegriper underentreprenad ska anbudsgivaren lämna in en handling med uppgift om att inget arbete kommer att läggas ut på underentreprenad och att kommissionen kommer att underrättas om detta ändras. Kommissionen förbehåller sig rätten att avgöra om en eventuell ändring i detta avseende kan godtas. Anbudsgivare som befinner sig i en yrkesrelaterad intressekonflikt som kan påverka avtalets genomförande kan avvisas på grund av att de inte uppfyller urvalskriterierna för yrkesmässig kapacitet. 11. TILLDELNINGSKRITERIER Anbud från anbudsgivare som befinner sig i någon av de situationer som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna kommer inte att beaktas. Avtalet kommer att ingås med den anbudsgivare som ger det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt följande kriterier: Kvalitet Tilldelningskriterier A Kvalitet och relevans i den metodik och den arbetsplan som föreslås för att på ett professionellt sätt och inom tidsramarna tillhandahålla alla de begärda tjänsterna, effektivitet, tydlighet. Tillvägagångssättet måste vara stringent. B Kvalitet, fullständighet och effektivitet i det system (föreslagen kvalitetsplan) som inrättats för den allmänna organisationen och den dagliga ledningen av arbetet samt en kostnadseffektiv och kontinuerligt högkvalitativ prestation under hela kontraktsperioden, inklusive uppföljning (hur anbudsgivaren har för avsikt att övervaka arbetet) och kvalitetssäkring av de tjänster som ska levereras. C Hur relevant, omfattande och kreativt tillvägagångssättet är och hur tydligt anbudsgivarens förslag till genomförande av alla de begärda tjänsterna i båda fallstudierna är. Hur ändamålsenlig, effektiv och sammanhängande den detaljerade projektplanen för organisationen av uppdragen i fallstudierna är, inbegripet Viktning (max poäng)

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

BILAGA I KRAVSPECIFIKATION PO/2014-06-INF/HEL

BILAGA I KRAVSPECIFIKATION PO/2014-06-INF/HEL BILAGA I KRAVSPECIFIKATION Inköp, leverans och montering av kontorsmöbler till Europeiska kommissionens representation i Finland, Malmgatan 16, Helsingfors ÖPPET ANBUDSFÖRFARANDE PO/2014-06-INF/HEL 1 1.

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION Redigering, produktion och distribution av den elektroniska och tryckta versionen av tidningen Europa som ges ut av Europeiska kommissionens representation

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl Temadag LABU 12 Upphandlaren/inköparens perspektiv Anders Pihl Upphandlingsutredningen Betonar vikten LCC-kalkyler Menar att användandet av LCCkalkyler kan leda till kostnadsbesparingar Upphandlingsdirektivet

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA Helsingfors BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG Detta särskilda bidragsavtal (nedan kallat avtalet) ingås mellan Europeiska

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen.

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Avslutad: 2013/235-KS-061 - IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38388469.aspx Externt anbuds-id 105822-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

BILAGA 1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN PO/2013-16-INF/HEL

BILAGA 1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN PO/2013-16-INF/HEL BILAGA 1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION Tillhandahållande av tjänster STÄDTJÄNSTER I DE LOKALER SOM NYTTJAS AV EU- KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178155-2012:text:sv:html SE-Umeå: Arkitekt-,

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2 Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Sociala tjänster och andra särskilda tjänster försörjningssektorerna

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer