BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN"

Transkript

1 BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SVERIGE INTERINSTITUTIONELLT ÖPPET ANBUDSFÖRFARANDE PO/2014-2/STO

2 Innehållsförteckning 1. Upphandlingens rubrik Syfte och bakgrund Föremål för avtalet Tjänster som omfattas Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang Bokning av tolkar Bokning av talare Bokning av moderatorer Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Rapporter Arbetsmetod Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Storleken på avtalet Avtalsvillkor Inlämning av anbud Tekniskt anbud Prisanbud Uteslutningskriterier Försäkran på heder och samvete och styrkande handlingar Anbud som lämnas av konsortier och anbud med underentreprenad Urvalskriterier Anbudsgivarens kapacitet Ytterligare krav för gemensamma anbud Ytterligare krav för anbud som inbegriper underentreprenad Tilldelningskriterier Bedömning av de tekniska aspekterna Bedömning av de ekonomiska aspekterna Tilldelning av avtalet

3 1. UPPHANDLINGENS RUBRIK Logistiskt och tekniskt stöd för kommunikationsaktiviteter och evenemang anordnade av Europeiska kommissionens representation (nedan kallad kommissionens representation eller representationen) och Europaparlamentets informationskontor (nedan kallat parlamentets informationskontor eller informationskontoret) i Sverige, Ref. PO/2014-2/STO. 2. SYFTE OCH BAKGRUND Kommissionens representationskontor i EU-länderna fungerar som kommissionens språkrör och bevakar den allmänna opinionen i respektive land. De informerar om EU genom olika kommunikationsaktiviteter och evenemang som är avsedda att öka allmänhetens förståelse för EU-politik och EU-frågor. Mer information om kommissionens representation i Sverige hittar du på Europaparlamentets informationskontor informerar om parlamentets roll och befogenheter, om varje lands parlamentsledamöter och deras verksamhet, samt om aktuella frågor som diskuteras i parlamentet. En beskrivning av verksamheten vid Europaparlamentets informationskontor i Sverige hittar du på Kommissionens representation och parlamentets informationskontor i Sverige anordnar kommunikationsaktiviteter för allmänheten, särskilda målgrupper och media i Europahuset på Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm, och på andra platser i Stockholm eller andra städer i Sverige. I undantagsfall kan speciella evenemang också anordnas utanför Sverige, exempelvis i Bryssel eller Strasbourg eller i något av grannländerna (t.ex. Danmark, Finland eller Estland), men sådana evenemang är inte begränsade till dessa platser. De potentiella målgrupperna för informationsmaterialet och evenemangen är bland andra följande: Allmänheten, särskilt ungdomar. Media och journalister. Nationella, regionala och lokala myndigheter. Ekonomiska och sociala intressegrupper. Diplomatkåren. Civilsamhällets organisationer. Den akademiska världen, tankesmedjor och kulturinstitutioner. Lärare, elever, studenter. Familjer och barn. 3

4 I samband med vissa av kommunikationsaktiviteterna behöver kommissionens representation och parlamentets informationskontor logistiskt och tekniskt stöd och/eller hjälp av talare och moderatorer. Den här upphandlingen syftar därför till att sluta avtal med lämpligt kvalificerade tjänsteleverantörer som kan bistå vid genomförandet av EU:s kommunikationspolitik. Denna anbudsinfordran är interinstitutionell. De institutioner som deltar är Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Kommissionen är den ledande institutionen för anbudsinfordran och undertecknar ramavtalet på Europaparlamentets vägnar. Sammanfattningsvis genomförs detta interinstitutionella förfarande enligt följande: Kommissionen offentliggör anbudsinfordran, utvärderar anbuden och undertecknar ramavtalet på den andra deltagande institutionens vägnar. Båda de institutioner som ramavtalet gäller kommer att använda avtalet oberoende av varandra genom förnyad konkurrensutsättning och genom att göra avrop eller beställningar till uppdragstagarna. 3. FÖREMÅL FÖR AVTALET 3.1. Tjänster som omfattas Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla det stöd och den logistik som gör det möjligt för kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor att delta i och/eller anordna evenemang (informationsdagar, konferenser, seminarier, interaktiva dialogmöten, workshops, informationsbesök, mässor, utomhusfestivaler, utställningar, prisceremonier, nätverksverksamhet, osv.). Evenemangen hålls vanligen i Stockholm eller på andra platser i Sverige, men det kan inte uteslutas att vissa evenemang innebär resor till andra EU-länder. Syftet med evenemangen är att kommunicera med särskilda målgrupper eller öka synligheten för EU:s politik och projekt Stöd vid genomförande och anordnande av evenemang A. Projekt- och processledning Uppdragstagaren ska för varje evenemang utse en projekt- eller evenemangsledare som ska ansvara för den övergripande organisationen av projektet eller evenemanget planering, samordning, genomförande och administration av de tjänster som leder fram till evenemanget, enligt specifikationerna för varje enskilt uppdrag eller beställning. Personen ska ansvara för att evenemanget förlöper smidigt, hantera logistiken på plats liksom samordningen av de arbetsuppgifter som hon eller han delegerar till lokala underentreprenörer under evenemangets hela varaktighet, t.ex. tolkar, värdpersonal, serveringspersonal. Projektledaren ska också vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor, vilket inbegriper allmän samordning med representationen och informationskontoren, talare (administration av presentationer) och eventuella andra underentreprenörer som kan vara inblandade i projektet. 4

5 B. Medier och webb Uppdragstagaren kan få i uppdrag att utforma, beställa och sätta in annonser i press, radio och sociala medier och att utforma, låta trycka och sätta upp utomhusannonsering (affischer). Annonseringen kommer främst att vara på svenska, men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. C. Logistik Ansvara för utskick av inbjudningar, påminnelser, bekräftelser och administration av registrering av deltagare och närvaro (t.ex. genom att inrätta en webbplats för registrering online). Hantera och betala ut traktamente till deltagarna i förekommande fall. Resor och hotell (bokning, köp, byten, avbokning av hotellrum och färdbiljetter, leverans av färdbiljetter). Uppdragstagaren ska beskriva sina arrangemang med resebyråer på ett sätt som tydligt visar att man kan garantera konkurrenskraftiga marknadspriser för färdbiljetter och bokningsavgifter. De utvalda uppdragstagarna kommer att få konkurrera om hotellrumspriser vid varje upphandlingstillfälle. Ombokning och avbokning av färdbiljetter: Uppdragstagaren ska ansvara för alla aspekter av researrangemangen, bl.a. direkta kontakter med deltagarna och externa talare. Researrangemangen ska genomföras på grundval av en deltagarlista som godkänts av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Uppdragstagaren måste vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje begäran om avbokning hanteras i representationens och informationskontoret bästa intresse. Extrakostnader på grund av försummelse från uppdragstagarens sida kommer inte att godtas. D. Konferensrum och utrustning Hitta lokaler, förhandla om hyror, hyra lokaler med full service (inklusive vatten, el, telekommunikationer, försäkring, städning osv.). Uppdragstagaren ska ta hänsyn till antalet deltagare, tillgänglighet, lokala omständigheter och tillgänglighet för deltagare och utrustning för funktionsnedsatta deltagare. Tillhandahålla en lokal för presskonferenser och VIP-lokaler för intervjuer med högprofilpersoner i förekommande fall. Iordningställa lokaler (t.ex. sätta upp tält eller bygga, transportera, montera, nedmontera och bortskaffa stånd och montrar för större utställningar). Tillhandahålla, installera och underhålla all teknisk utrustning som behövs för evenemanget (it, telekommunikationer, audiovisuella hjälpmedel osv.) och tillhandahålla stöd för radio- och tv-sända seminarier (även webbströmmade) inbegripet, vid behov, utrustade kabiner för simultantolkning (med hörlurar, mottagare osv.). Utsmyckning av lokalerna (t.ex. blommor). E. Lokala transporter 5

6 Organisera lokala transporter (till och från lokalen), inbegripet transfer mellan ankomststället och lokalen eller hotellen eller andra anslutande evenemang. F. Material och konferenspaket Ansvara för utformning och produktion av namnbrickor, konferenspaket (inklusive program, informationspaket, påsar, pennor, cd, dvd osv.), trycksaker, EU-publikationer och informationsmaterial, banderoller och skyltar, affischer och displaytavlor. Materialet kommer främst att vara på svenska men kan vid vissa tillfällen behöva vara på engelska. Text, logotyper och fotografier kommer att tillhandahållas av kommissionens representation/parlamentets informationskontor. Ansvara för förvaring av material, utrustning och dokumentation, inbegripet packning, uppackning och placering av publikationer på hyllor före evenemang och nedpackning efter evenemanget. G. Stöd under evenemang Uppdragstagaren ska ansvara för att det finns tillgång till stöd på plats under hela evenemanget för olika uppgifter som att tillhandahålla stödpersonal, värdar/värdinnor och receptionister på plats vid evenemanget för att ta emot deltagarna och dela ut namnbrickor, program och deltagarmaterial samt för att sprida informationsmaterial och reklammaterial på exempelvis mässor, utställningar och konferenser, tillhandahålla sekreterartjänster, föra mötesanteckningar osv., fotografera och videofilma deltagarnas bidrag, tillhandahålla lämpliga säkerhetstjänster, bland annat ansvara för säkerheten under själva evenemanget. H. Catering Uppdragstagaren ska boka och organisera cateringtjänster under hela evenemanget. Exakt vilken form av catering som behövs kommer att anges för varje avrop. Kvantiteter och/eller menyer ska i förekommande fall godkännas av den upphandlande myndigheten före evenemanget. Allmänna regler gällande avbeställning Om den upphandlande myndigheten avbeställer en tjänst som beställts inom ramen för det enskilda uppdraget ska uppdragstagaren endast ha rätt till betalning motsvarande de tjänster som levererats fram till avbeställningsdatumet. Uppdragstagaren ska meddela kommissionens representation/parlamentets informationskontor vilka regler som gäller för avbeställning av resor, logi, catering, teknisk support och andra relaterade tjänster. Uppdragstagaren ska meddela reglerna för avbeställning skriftligen, med tydliga tidsramar, återbetalningsregler och relaterade avbokningsavgifter i det specifika anbudet Bokning av tolkar Uppdragstagaren ska boka simultantolkningstjänster, inbegripet den utrustning som behövs för detta (se punkt D) samt svara för inspelning, transkribering och översättning av diskussionerna på överenskomna 6

7 språk. Kraven kommer att anges i förväg (t.ex. i fråga om vilka språk som talare kommer att använda). Teckenspråkstolk kan komma att krävas Bokning av talare Uppdragstagaren kan få i uppdrag att välja ut och boka kvalificerade talare som har relevans för ett visst evenemang. Valet av talare ska meddelas kommissionens representation och/eller parlamentets informationskontor för godkännande. Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå flera personer bland vilka representationen/informationskontoret kan välja ut en eller flera talare för evenemanget. Beroende på vilket evenemang det rör sig om kan lämpliga talare vara allt från akademiska specialister till journalister, författare eller välkända tv-personligheter. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om evenemangets ämnen och språk som krävs av de talare som ska anlitas. Talare kan komma att uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll, liksom sin kompetens inom ett eller flera av de politikområden som täcks av EU. För mer information om EU:s politikområden, se Bokning av moderatorer Uppdragstagaren kan få i uppdrag att föreslå en eller flera moderatorer. Valet av moderator ska meddelas den upphandlande myndigheten för godkännande. Moderatorns uppgift kommer att vara att moderera konferenser, diskussionspaneler, debatter och diskussioner eller utfrågningar. Det kommer att specificeras i avropet för varje uppdrag vilken nivå av specifika yrkeserfarenheter, kompetens, kunskap om seminariets ämnen och språk som krävs av de moderatorer som ska anlitas. Moderatorerna kan uppmanas att styrka sina kunskaper om EU:s institutioner och deras roll Rapport om återkoppling från kommunikationsaktiviteter eller evenemang Uppdragstagaren kan få i uppdrag att tillhandahålla följande: En första kort rapport om evenemanget som kan publiceras på internet inom 48 timmar. En rapport om evenemangets resultat. Pressklipp om evenemanget. Uppföljning av evenemanget genom spridning och publicering av resultat, föreläsningar osv. Utvärderingar från deltagarna i evenemanget, som uppdragstagaren ska begära och samla in. Rapporterna kommer vanligtvis att begäras på svenska, men kan komma att begäras på engelska beroende på vilket språk som evenemanget hålls på. 7

8 Om personer som avses i punkterna fotograferas, spelas in, filmas eller webbstreamas ska uppdragstagaren införskaffa de nödvändiga rättigheterna från dessa personer i enlighet med artikel II.10.7 i kontraktet Rapporter Om inte annat anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren på svenska rapportera om de tjänster som levererats för genomförandet av det specifika uppdraget, samt resultatet av medierapporteringen om evenemanget. 1. För specifika uppdrag till ett värde överstigande euro: Uppdragstagaren ska tillhandahålla en interimsrapport om framstegen till den upphandlande myndigheten inom den tidsfrist som anges i det specifika uppdraget. Interimsrapporten ska innehålla en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av de tjänster som det specifika uppdraget gäller ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Uppdragstagaren ska lämna en kopia av rapporten via e-post och en papperskopia. 2. För specifika uppdrag till ett värde mellan euro och euro: Om så anges i det specifika uppdraget ska uppdragstagaren till den upphandlande myndigheten lämna en interimsrapport inom utsatt tidsfrist. Interimsrapporten ska omfatta en redogörelse för de huvudsakliga uppgifter som utförts, en förteckning över de resurser som använts och, i förekommande fall, uppgifter om eventuella problem som dykt upp med förslag till lösningar eller beskrivning av genomförda lösningar, samt en aktualiserad projektplan. Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. 8

9 3. För specifika uppdrag till ett värde upp till euro: Inom 60 dagar från avslutandet av det specifika uppdraget ska uppdragstagaren lämna den upphandlande myndigheten en slutrapport med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. Den tekniska delen av slutrapporten ska omfatta en redogörelse för de uppgifter som utförts och de tjänster som levererats, och, i förekommande fall, rekommendationer inför framtida evenemang. Den ekonomiska delen av slutrapporten ska i detalj föra upp alla kostnader som uppkommit, i enlighet med de punkter som tagits upp i prislistan. Alla utgifter för utarbetande, produktion och distribution av rapporter ska ingå i prisanbudets enhetspris och kommer inte att betalas ut separat. Se artikel I.4 i ramavtalets särskilda villkor för fullständiga detaljer Arbetsmetod I sina specifika anbud ska anbudsgivarna tydligt ange en högre tjänsteman som projektledare. Projektledaren kommer att vara kontaktperson gentemot kommissionens representation och parlamentets informationskontor. Det är den enda person de ska vända sig till för förfrågningar och hon eller han ska delta i alla planerings- och samordningsmöten. Projektledaren för det specifika uppdraget ska kunna ge svar och lösningar när det gäller såväl frågor om kontraktet som organisatoriska och administrativa frågor (bland annat frågor gällande fakturering och betalning) och kunna genomföra lösningarna i enlighet med kontraktet. Uppdragstagaren måste informera kommissionens representation om eventuella ändringar av arbetsteamet (uppsägningar, nyanställningar, befordringar osv.) under uppdragets genomförande. Uppdragstagaren ska se till att teamets sammansättning under hela uppdragets varaktighet motsvarar vad som angivits i anbudet. Uppdragstagaren ska tillhandahålla den fortbildning som behövs för att garantera en hög kvalitet på de tjänster som tillhandahålls. Kommissionens representation förbehåller sig rätten att med motivering begära att en medlem i teamet vars erfarenheter och kompetens bedöms som otillräckliga byts ut Förfarande för förnyad konkurrensutsättning Ramavtal kommer att upprättas mellan kommissionens representation och de tre anbudsgivare som rankas högst vid utvärderingen av anbuden. De tre operatörerna kommer inte att rankas i någon inbördes ordning. Avrop från ramavtalet: När tjänster enligt ramavtalet behövs kommer kommissionens representation eller parlamentets informationskontor att meddela de tre uppdragstagarna genom att göra ett avrop där man anger vilka typer av tjänster som behövs. 9

10 Vid avrop från ramavtalet får den upphandlande myndigheten precisera villkoren i ramavtalet och formulera om dem, dock utan att ramavtalet ändras väsentligt i sak. Avropet kommer att skickas till alla tre uppdragstagare samtidigt via e-post. Uppdragstagarna måste bekräfta mottagandet av avropet. Tidsfrister för ingivande av specifika anbud: Inom den tidsfrist som anges i avropet ska uppdragstagarna lämna specifika anbud med förslag på hur uppdraget kan genomföras åtföljt av en detaljerad budget. Tidsfristen för inlämnande av anbud kommer att fastställas beroende på hur komplexa de efterfrågade uppgifterna är: 10 dagar för standardevenemang och 15 dagar eller mer för evenemang där flera kategorier av tjänster krävs eller stora evenemang som varar mer än en dag. Om uppdragstagaren inte kan lämna ett anbud måste han eller hon informera den relevanta institutionen om detta inom tre arbetsdagar från den dag avropet gjordes och ange skälen för detta. Ingivande av specifika anbud: Specifika anbud upp till ,00 euro kan lämnas via e-post. Specifika anbud till värden över ,00 euro måste lämnas till kommissionens representation eller parlamentets informationskontor antingen via bud, med post eller via privat kurir. Anbudet ska då vara postat senast den dag som angivits som tidsfrist för anbudsinlämning. Härvid gäller poststämpelns datum eller datum och tidpunkt som anges på det mottagningsbevis som tillhandahålls, undertecknat och daterat, av den tjänsteman på kommissionens representation eller parlamentets informationskontor som tagit emot anbudet. Utvärdering av specifika anbud: Uteslutnings- och urvalskriterierna kommer inte att granskas på nytt, eftersom aktören har åtagit sig att rapportera alla omständigheter som ändrats sedan ramavtalet undertecknades och som kan påverka uteslutnings- och urvalskriterierna. Kommissionens representation förbehåller sig dock rätten att kontrollera detta innan varje förnyad konkurrensutsättning. Uppdragstagaren ska beräkna sitt specifika anbud på grundval av följande: De priser som anges i ramavtalets prisanbud (enhetspriser och maximibelopp), multiplicerat med de kvantiteter som behövs för att genomföra projektet. Priser på specifika tjänster och varor som inte finns med i ramavtalets prislista men som behövs för att genomföra det specifika uppdraget. Dessa kostnader ska anges i detalj, enhet för enhet i det specifika anbudets prisoffert. Tilldelning av det specifika uppdraget 10

11 De tre uppdragstagarnas specifika anbud kommer att bedömas och konkurrera genom anbudets kvalitet och totalpriset (t.ex. priset på catering, resor, hotell, arvode till talare och moderator samt alla andra specificerade tjänster) för det specifika anbudet. Nedan anges de specifika kriterierna för tilldelning av uppdraget och deras viktning. Vid behov kan de justeras i samband med varje ny inledning av ett anbudsförfarande: Specifika tilldelningskriterier 1. Anbudets kvalitet och relevans, överensstämmelse med kvalitetskraven i avropet (t.ex. de föreslagna lokalernas kvalitet, graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen). Huruvida anbudet täcker alla tjänster. Effektivitet och detaljnivå och klarhet hos de föreslagna åtgärderna. 2. Metod för att beskriva tillvägagångssättet för tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds liksom för den dagliga organisationen av det arbete som ska utföras, och graden av överensstämmelse med kraven i den specifika uppdragsbeskrivningen. Det föreslagna arbetsteamets sammansättning och varje medlems roll i teamet. 3. Den kreativitet som anbudsgivaren lägger in i sitt tillvägagångssätt och sitt arbete för att föreslå lösningar på identifierade större utmaningar och hinder för organiseringen av evenemanget. Viktning 40 % 40 % 20 % Totalt 100 % Den tekniska bedömningens resultat är summan av de poäng som uppnås vid bedömningen av varje kriterium. Endast anbud som fått minst 60 % för varje kriterium och totalt minst 70 poäng kommer att beaktas för tilldelning av ett specifikt uppdrag. Det specifika uppdraget kommer att tilldelas den uppdragstagare som erbjuder det bästa värdet för pengarna, vilket beräknas med en viktning 50/50 mellan tekniska kvalitetspoäng och ekonomiska poäng. Poäng för anbud X = Lägsta pris * 100 * 0,5 + Sammanlagd poäng (av 100) för alla kriterier * 0,5 11

12 Pris för anbud x för anbud X Om det specifika uppdraget bara gäller mycket grundläggande tjänster som transportuppdrag eller förvaltning av resor, så att det är omöjligt att skilja offerterna åt genom de tekniska punkterna, kommer det specifika uppdraget att tilldelas anbudet med lägst sammanlagt pris. Frysningsperiod Ingen frysningsperiod tillämpas för specifika uppdrag som grundas på ett ramavtal. Det kontrakt om specifika uppdrag som skickas av kommissionens representation eller parlamentets informationskontor till uppdragstagaren ska undertecknas och returneras av uppdragstagaren inom tio dagar från det datum det skickades. 4. STORLEKEN PÅ AVTALET Det högsta totalvärdet på de beställningar som får göras under ramavtalets giltighetsperiod är följande: Högsta totalvärde under de fyra åren: ,00 euro (exklusive mervärdesskatt). Enligt artikel f och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, får den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande om de nya tjänsterna innebär en upprepning av liknande tjänster som samma uppdragstagare fått i uppdrag att utföra vid den första upphandlingen. Detta förfarande får bara tillämpas under tre år efter det att det ursprungliga avtalet slutits. Som vägledning kan anges att vi årligen organiserar omkring tre stora evenemang utanför Stockholm och mindre evenemang (med mellan 60 och 120 deltagare) i Europahuset och andra lokaler. Under 2013 var det största evenemanget som kommissionens representation anordnade Medborgardialogen, som hölls i oktober i Stockholms stadshus med omkring 400 deltagare. Under den aktiviteten användes en interaktiv metod med både röstningsutrustning och sociala medier. Ett annat exempel är aktiviteterna i samband med Europadagen som sprids ut över hela Sverige under ett par veckors tid, ofta i samarbete med de lokala Europa direkt-kontoren. Parlamentets informationskontor och kommissionens representation organiserar också i samarbete med sina svenska partner aktuella och relevanta dialoger mellan olika intressenter, seminarier och debatter om EU-politiken och andra prioriteringar som är viktiga i den svenska debatten. 12

13 5. AVTALSVILLKOR De tjänster som beskrivs ovan kommer att vara föremål för ett interinstitutionellt flerramsavtal med förnyad konkurrensutsättning, som upprättas mellan den upphandlande myndigheten och de anbudsgivare som vinner upphandlingen. Ramavtalet ska innehålla de rättsliga, finansiella, administrativa och tekniska villkor som är tillämpliga under avtalets giltighetstid. Ramavtalets giltighetstid ska vara högst fyra år. Med flerdelade ramavtal avses en situation där ett ramavtal ingås separat, med identiska villkor, mellan den upphandlande myndigheten och flera tjänsteleverantörer. Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning tilldelas på grundval av indikativa anbud och utan prioritetsordning mellan uppdragstagare. Varje avrop från ramavtalet kommer att bli föremål för förnyad konkurrensutsättning, enligt punkt 3.4 i denna kravspecifikation. Anbudstagarna konkurrerar med varandra vid tillhandahållandet av ett specifikt anbud. Ett utkast till ramavtal finns i bilaga IV till anbudsinfordran. När anbudet utarbetas bör anbudsgivarna beakta bestämmelserna i utkastet till ramavtal, särskilt följande: I.4 Betalningsvillkor och fullgörande av avtalet. I.8 Utnyttjande av resultaten. II.7 Underentreprenad. II.8 Ändringar. II.10 Rätten till resultaten Immateriella rättigheter. II.15 Rapporter och utbetalningar. 6. INLÄMNING AV ANBUD Följande ska ingå i anbudet: Försäkran på heder och samvete om uteslutningskriterierna. Fyll i och underteckna blanketten i bilaga III till anbudsinfordran. Alla de handlingar som gäller urvalskriterierna i punkt 10. Fyll i tabellerna i bilagorna V och VI (finansiell kapacitet) till anbudsinfordran. Ett tekniskt anbud enligt anvisningarna i punkt 7 och specifikationerna i punkt 3. Ett prisanbud enligt punkt 8, i överensstämmelse med kravspecifikationen. Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna tabellen i bilaga II till anbudsinfordran. 7. TEKNISKT ANBUD Ett tekniskt anbud ska ingå. Det ska utarbetas i enlighet med villkoren i denna kravspecifikation och beskriva hur de uppgifter som omfattas av avtalet kommer att utföras. 13

14 Det tekniska anbudet ska utformas enligt samma struktur som beskrivningen under rubriken Föremål för avtalet (se punkt 3) och måste innehålla följande: En beskrivning av den metod som föreslås för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Beskriv de nyckelindikatorer, åtgärder och tillvägagångssätt som ska användas för att garantera kvaliteten i de begärda tjänsterna och en kontinuerligt hög prestationskvalitet under hela avtalsperioden. Beskriv också de huvudsakliga utmaningarna i samband med de begärda tjänsterna och hur ni har tänkt hantera dem. En ingående beskrivning av hur det föreslagna arbetsteamets arbete ska organiseras, och hur det ska ledas. Beskriv tydligt hur ni tänker se till att arbetet utförs så effektivt som möjligt i fråga om kostnader, tidsramar, schemaläggning och kvalitet. När det gäller den dagliga ledningen av arbetet kommer anbudsgivaren att uppmanas att i detalj beskriva sitt samarbete med de relevanta avdelningarna vid kommissionens representation och parlamentets informationskontor samt de metoder anbudsgivaren har för avsikt att använda för att tillhandahålla kontinuerligt stöd. Det tekniska anbudet ska inte innehålla några av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna och ska inte heller hänvisa till omständigheter som redan omfattas av dessa kriterier. Dessutom ska anbudsgivarna lämna förslag i form av fallstudier på hur de skulle hantera de hypotetiska uppdrag som beskrivs nedan. En detaljerad projektplan, med en detaljerad uppdelning av resurser och budget samt tidsplan för varje insats inför ett endagsseminarium för att uppmärksamma 20-årsjubiléet för EU-medborgarskapet och de viktiga rättigheter detta innebär för de svenska medborgarna. Seminariet ska hållas i norra Norrland (anbudsgivaren ska föreslå stad och lokaler samt motivera sitt val). De 150 deltagarna ska vara studenter (åldersgrupp 18 25), ungdomsledare, ungdomsorganisationer och lärare. Evenemangets syfte ska vara att informera unga om deras möjligheter och rättigheter samt att öka medvetenheten om särskilda initiativ och resurser som är riktade till ungdomar. Planen bör omfatta en lista på tre föreslagna talare och en moderator för evenemanget, med motivering av förslagen. Planen bör också innefatta de huvuduppgifter som anges i punkt 3.1: processledning, administration av inbjudningar, förberedande av lokal, utsmyckning av lokal, tryckning av konferenspåsar och kulspetspennor till deltagarna, tillhandahållande av stödpersonal däribland en fotograf, arbetsplanering och arbetsorganisation samt projektgruppens sammansättning. I tjänsterna ingår catering med en lunchbuffé samt servering av kaffe och te i konferenslokalerna under kafferasterna. Deltagarna ska själva organisera och betala för sina resor (och logi vid behov). Anbudsgivarna ska i projektplanen ange hur mycket tid som behövs för planering, förberedande och genomförande av alla arbetsuppgifter. 14

15 Bakgrundsinformation om EU-medborgarnas rättigheterna hittar du på En beskrivning, med en detaljerad budgetuppdelning för tillhandahållande av en talare och en moderator för ett seminarium på 3 timmar med högst 120 deltagare i kommissionens och parlamentets lokaler i Europahuset i Stockholm. Anbudsgivaren bör föreslå en extern erfaren talare som huvudtalare om statsskuldskrisen. Talaren ska också kunna delta i en frågepanel. Anbudsgivaren ska vidare föreslå en moderator som ska moderera hela seminariet. Förslaget ska omfatta skäl och motiveringar till valet av föreslagen talare och moderator. För var och en av dessa två uppgifter ska anbudsgivaren lämna en detaljerad beskrivning av hur man har tänkt gå tillväga för att organisera evenemanget och den budget man tänkt anslå, uppdelad post för post på grundval av prisanbudet i bilaga II. Anbudsgivaren ska lägga fram ett realistiskt förslag i form av fallstudier för de två hypotetiska uppdragen som inte överstiger sammanlagt 15 A4-sidor. Det tekniska anbudet kommer att bedömas mot bakgrund av tilldelningskriterierna för kvalitet i punkt 11. Dessa uppdrag är helt och hållet en simulering av fiktiva avrop för att kunna utvärdera kvaliteten på de tjänster som kan komma att begäras av uppdragstagaren. De kan inte i något avseende ses som en indikation på framtida uppdrags prioriteringar och natur. 8. PRISANBUD Prisanbudet ska lämnas på blanketten i bilaga II till anbudsinfordran. Glöm inte att datera och skriva under blanketten. De priser som anges ska vara inklusive allt och täcka alla uppdragstagarens kostnader i samband med genomförandet av uppdrag enligt beskrivningen ovan, samt uppdragstagarens affärsmarginal. De ska därför täcka exempelvis administrativa kostnader, kostnader för projektteam och stödpersonal, men inte kostnader för de ersättningsbara punkter som anges i avropet. De ersättningsbara utgifterna (resekostnader och traktamente i samband med affärsresor på respektive EU-kontors begäran och efter godkännande) kommer att ersättas separat i enlighet med artikel I.3 i utkastet till ramavtal och ska inte medräknas i anbudet. 9. UTESLUTNINGSKRITERIER Anbud från anbudsgivare som befinner sig i en situation som omfattas av uteslutningskriterierna i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen 1 kommer inte att beaktas

16 9.1. Försäkran på heder och samvete och styrkande handlingar Anbudsgivarna ska lämna en försäkran på heder och samvete (undertecknad och daterad) om att de inte befinner sig i någon situation som innebär att de utesluts från upphandlingen. Använd blanketten i bilaga III till anbudsinfordran. Den anbudsgivare som ska tilldelas uppdraget ska, inom en frist som den upphandlande myndigheten fastställer och innan avtalet undertecknas, lämna nödvändiga handlingar för att styrka försäkran. De styrkande handlingarna måste vara giltiga den dag då tidsfristen för anbudsinlämningen går ut och får vara högst ett år gamla vid denna tidpunkt. De styrkande handlingarna ska i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad gälla juridiska eller fysiska personer, och där så krävs enligt den upphandlande myndighetens bedömning, företagsledare och andra aktörer med rätt att representera, fatta beslut eller utföra kontroll hos anbudsgivaren. Om sådana handlingar redan lämnats in i samband med ett annat anbudsförfarande och det gått högst ett år sedan de utfärdades och de fortfarande är giltiga, ska anbudsgivaren på heder och samvete försäkra att styrkande handlingar redan har lämnats in vid en tidigare upphandling och att hans eller hennes situation inte har förändrats Anbud som lämnas av konsortier och anbud med underentreprenad Om anbud lämnas av konsortier eller grupper av tjänsteleverantörer ska var och en av de ekonomiska aktörer som deltar i anbudet lämna en försäkran på heder och samvete (daterad och undertecknad) som styrker att inget av uteslutningskriterierna är tillämpligt på dem (bilaga II till anbudsinfordran). Den anbudsgivare som tilldelas uppdraget ska, inom en frist som den upphandlande myndigheten fastställer och innan avtalet undertecknas, lämna ovanstående handlingar för att styrka försäkran på heder och samvete för var och en av de aktörer som ingår i konsortiet eller gruppen av tjänsteleverantörer. Vid anbud med underentreprenad och om den upphandlande myndigheten begär det ska anbudsgivaren lämna en försäkran på heder och samvete från den planerade underentreprenören om att denne inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen. Om tvivel föreligger om denna försäkran på heder och samvete ska den upphandlande myndigheten begära de styrkande 16

17 handlingar som avses i artikel och i tillämpningsföreskrifterna. Artikel ska gälla i tillämpliga fall. 10. URVALSKRITERIER Anbudsgivarens kapacitet Anbudsgivarna måste styrka att de har den ekonomiska, finansiella, tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra de uppgifter som anges i punkt 3 i denna kravspecifikation. En ekonomisk aktör får, i tillämpliga fall och med avseende på en bestämd upphandling, ta andra enheters resurser i anspråk för att uppnå den ekonomiska, finansiella och tekniska kapacitet som krävs, oavsett den rättsliga förbindelsen mellan dem (underentreprenör, moderbolag eller tredje part). I sådana fall måste aktören visa för den upphandlande myndigheten att han eller hon kommer att förfoga över de resurser som krävs för att utföra de uppgifter som omfattas av avtalet, t.ex. genom att uppvisa ett åtagande från dessa enheter om att de kommer att bidra med nödvändiga resurser (se punkterna 10.2 och 10.3 nedan). När en anbudsgivares finansiella kapacitet helt eller till mycket stor del tillhandahålls av en tredje part kan den upphandlande myndigheten begära att den tredje parten ska skriva under avtalet eller lämna en solidarisk proprieborgen om anbudsgivaren skulle tilldelas uppdraget. Anbudsgivare måste styrka sin kapacitet genom att bifoga följande uppgifter och handlingar till sitt anbud. Den upphandlande myndigheten får frångå kravet på att en anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som avses i punkt 10.1 a, b och c om sådana handlingar redan lämnats in vid ett tidigare upphandlingsförfarande och fortfarande uppfyller kraven i punkt a) Rättslig kapacitet och bankuppgifter Anbudsgivarna ska fylla i och underteckna de blanketter som gäller rättssubjekt och bankkonto och bifoga nödvändiga bilagor. Blanketterna kan laddas ner från följande webbsidor: /legal_entities_en.cfm nancial_id_en.cfm Vid gemensamma anbud ska blanketten för rättssubjekt lämnas för varje medlem i konsortiet medan blanketten för bankuppgifter bara krävs för den ledande enheten. b) Finansiell och ekonomisk kapacitet Den ekonomiska och finansiella ställningen ska styrkas med följande handlingar: Balansräkning eller utdrag ur balansräkning för de två senaste verksamhetsåren med årsbokslut, i de fall då offentlig redovisning av 17

18 balansräkningen krävs enligt bolagslagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad. Tabellerna I och II i bilaga VI till anbudsinfordran, ifyllda, undertecknade och daterade, med alla relevanta uppgifter ur balansräkningen. Tabellerna måste också lämnas in på cd/dvd/usb. Om en anbudsgivare på grund av särskilda skäl inte kan tillhandahålla de handlingar som den upphandlande myndigheten begär eller om den behöriga upphandlande tjänstemannen anser att den finansiella kapaciteten inte är tillfredsställande, får anbudsgivaren bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet på annat sätt som den upphandlande myndigheten anser vara lämpligt (bankgaranti, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten), förutsatt att den upphandlande myndigheten anser att skälen är giltiga. c) Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarna måste på ett övertygande sätt visa att de kan utföra de uppgifter som omfattas av avtalet. Kriterium 1: Minst tre års yrkeserfarenhet inom liknande tjänster. Anbudsgivaren måste kunna styrka sin erfarenhet inom organisering av företagsevenemang. Anbudsgivaren måste kunna uppvisa referenser från sex jämförbara projekt som genomförts under de tre senaste åren, med ungefärliga belopp, datum, platser, inblandade mänskliga resurser och mottagare. Åtminstone hälften av dessa evenemang/tjänster ska ha utförts i Sverige, inom både den privata och den offentliga sektorn. Om underentreprenörer anlitats för delar av tjänsterna ska arten och andelen av de uppgifter som anförtrotts underentreprenörer specificeras. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontakta de referenser som angivits. Kriterium 2: De personalresurser som krävs för att sammanställa ett team som förenar allt det kunnande och den erfarenhet som krävs för att genomföra de uppgifter som beskrivs i dessa specifikationer och genomföra kontraktet i enlighet med bästa yrkessed. Anbudsgivare ska styrka detta med följande: - Ett CV för varje kategori fast och tillfälligt anställd personal som tillhandahålls för att utföra de tjänster som rapporteras i avsnitt 3 (media och online-stöd, logistiskt stöd, konferenslokaler, stöd på plats under och i samband med evenemang). För dessa personer gäller följande: De ska ha minst två års yrkeserfarenhet inom det berörda området. De ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Dessa kunskaper ska uttryckligen anges. 18

19 Det ska redogöras för deras avsedda uppgifter i samband med leveransen av tjänsterna och deras erfarenhet. - Ett CV för projekt-/evenemangsledaren med ansvar för den övergripande projektorganisationen. Denna ska ha en universitetsutbildning på minst tre år plus minst tre års relevant yrkeserfarenhet eller, alternativt, åtta års relevant yrkeserfarenhet inom projektledning (planering, organisation, samordning och administration av olika slags företagsevenemang). Det krävs en utmärkt arbetsledarförmåga och mycket god organisatorisk och kommunikativ förmåga. Personen måste ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift Ytterligare krav för gemensamma anbud Om anbudet lämnas in av ett konsortium måste varje medlem styrka sin ekonomiska och finansiella ställning (se punkt 10.1 b) och sin tekniska och yrkesrelaterade kompetens. Dessutom ska följande ingå i anbudet: En handling med namnet på det företag som utsetts till företrädare för konsortiet, med en fullmakt för den person som utsetts att underteckna avtalet och/eller fungera som konsortiets kontaktperson gentemot kommissionen. En handling som tydligt visar gruppens eller enhetens sammansättning och typ (företag, tillfällig sammanslutning osv.), liksom under vilka juridiska former samarbetet kommer att ske om man tilldelas uppdraget och om en ändring är nödvändig för att uppgifterna ska kunna utföras. Ett brev som undertecknats av alla medlemmar i konsortiet och som intygar att de åtar sig att utföra de tjänster som anges i anbudet, med en tydlig beskrivning av medlemmarnas funktion, kvalifikationer och erfarenhet Ytterligare krav för anbud som inbegriper underentreprenad Om anbudet inbegriper underentreprenörer måste anbudsgivaren styrka den ekonomiska och finansiella kapaciteten (se punkt 10.1 b) för varje underentreprenör vars uppgifter utgör mer än 20 % av avtalets värde. Dessutom ska följande ingå i anbudet: En handling där det tydligt anges vilka underentreprenörerna är, vilka uppgifter och skyldigheter de kommer att ha samt hur stor volym eller andel av uppgifterna var och en av dem kommer att utföra. Det måste också framgå på vilket sätt kvaliteten på de uppgifter som utförs av underentreprenörerna kommer att kontrolleras. 19

20 En avsiktsförklaring från var och en av underentreprenörerna, där de klart och tydligt åtar sig att samarbeta med anbudsgivaren om han eller hon skulle tilldelas uppdraget samt anger hur mycket resurser de kommer att ställa till anbudsgivarens förfogande för utförandet av uppgifterna. Om anbudet inte inbegriper underentreprenad ska anbudsgivaren lämna in en handling med uppgift om att inget arbete kommer att läggas ut på underentreprenad och att kommissionen kommer att underrättas om detta ändras. Kommissionen förbehåller sig rätten att avgöra om en eventuell ändring i detta avseende kan godtas. Anbudsgivare som befinner sig i en yrkesrelaterad intressekonflikt som kan påverka avtalets genomförande kan avvisas på grund av att de inte uppfyller urvalskriterierna för yrkesmässig kapacitet. 11. TILLDELNINGSKRITERIER Anbud från anbudsgivare som befinner sig i någon av de situationer som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna kommer inte att beaktas. Avtalet kommer att ingås med den anbudsgivare som ger det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt följande kriterier: Kvalitet Tilldelningskriterier A Kvalitet och relevans i den metodik och den arbetsplan som föreslås för att på ett professionellt sätt och inom tidsramarna tillhandahålla alla de begärda tjänsterna, effektivitet, tydlighet. Tillvägagångssättet måste vara stringent. B Kvalitet, fullständighet och effektivitet i det system (föreslagen kvalitetsplan) som inrättats för den allmänna organisationen och den dagliga ledningen av arbetet samt en kostnadseffektiv och kontinuerligt högkvalitativ prestation under hela kontraktsperioden, inklusive uppföljning (hur anbudsgivaren har för avsikt att övervaka arbetet) och kvalitetssäkring av de tjänster som ska levereras. C Hur relevant, omfattande och kreativt tillvägagångssättet är och hur tydligt anbudsgivarens förslag till genomförande av alla de begärda tjänsterna i båda fallstudierna är. Hur ändamålsenlig, effektiv och sammanhängande den detaljerade projektplanen för organisationen av uppdragen i fallstudierna är, inbegripet Viktning (max poäng)

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Europeiska kommissionen som affärspartner

Europeiska kommissionen som affärspartner Europeiska kommissionen som affärspartner Tips till potentiella uppdragstagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ett affärstillfälle för er Title 01 Text Innehållsförteckning Europeiska kommissionen som affärspartner

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER BILAGA III Särskilda bestämmelser MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER MARIE CURIE-STORKONFERENSER [EN DELTAGANDE AVTALSPART] SERIER AV MARIE CURIE-EVENEMANG [EN DELTAGANDE AVTALSPART MED EVENTUELLA

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer