TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN"

Transkript

1 Kultur & Fritid tfn TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl Bengt E Carlsson, (S) Matiida Forsärla, (MP) Mats Holmstedt, (M) Claes Lindell, (S) Jan Borg, (S) Erik Nygårds, (FP) Fredrik Gustavsson, (C) Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Passiva ersättare Britt Antonsson, (KD) Evelina Olsson, (S) Nenad Lukic, (S) Ersättare Ersättare Ersättare Övriga närvarande Anders Wilander Roger Westman Rosie-Marie Fors Tommy Wisem Berit Söderström Troels Hoffmann Linda Staaf Pernilla Johansson Eva Gullberg Barbara Engbom Pär Jonsson Claes Sjökvist Hans AhlsEm Kommunstyrelsens ordförande, 1 Kommunchef, 1 Ekonomichef, 1 Ordförande Tranås konstråd, 1 Sekreterare Tranås konstråd, 1 Kassör Tranås konstråd, 1 Kulturassistent, 1 Praktikant, Kultur &Fritid, 1 Förvaltningschef Sekreterare Stadsbibliotekschef Kultur- och ungdomssekreterare Anläggningschef Justerare Justeringens plats och tid Bengt E Carlsson (S) Kultur- och fritidskontoret

2 ~ TRANÅS KOMMUN l6j KULnJR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (25) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret (bvo~q;;l

3 Sida 3 (25) Sammanträdet inleds med en kort presentationsrunda av samtliga närvarande.

4 ~1~01~0 S~4~ Avd. A: KS- KF-ärenden 1 Dnr 169/11 Ombyggnad av stadshuset. kufn 162/11. kufnau 6/12 Jan Borg (S) framför farhågor angående den förestående ombyggnaden i stadshuset. KS-salen och Piratenrummet kommer bland annat att göras om till kontorsrum. Nämnden diskuterar ombyggnadsplanerna som, man ej haft vetskap om tidigare, skulle kunna påverka lokaler i stadshuset som är kulturhistoriskt värdefulla att bevara i befintligt skick. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen Eva Gullberg att bevaka och utröna om risk att förlora kulturvärden i Stadshuset föreligger. Kultur- och fritidsnämndens AU-ledamöter beslutade att överklaga Länsstyrelsens beslut "Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Tranås stadshus. Kv Stadshuset 1, Tranås kommun i Jönköpings län." Ärende Se bilaga. Tranås Konstråd har även överklagat ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att bevarandeplan för stadshuset skall tas fram och att återremittera ärendet. Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade att avvisa kultur- och fritidsnämndens samt Tranås Konstråds talan med motivering att "Länsstyrelsens beslut angår i lagens mening varken kultur- och fritidsnämnden eller Tranås Konstråd. De har därför ingen rätt att överklaga det." Se bilaga. Arbetsutskottet ser positivt på kommunfullmäktiges beslut att ta fram en bevarandeplan för stadshuset och att avvakta ombyggnationen då ärendet återremitterats. AU diskuterar behovet av att bevara helheten i och utanför stadshuset även med tanke på kommunens representativitet. Personal har på grund av omorganiseringar under åren flyttats om inom stadshuset och fiyttats mellan andra byggnader i kommunen. Med detta i åtanke är det kortsiktigt att lösa arbetsrumsbehovet denna gång genom att "förstöra" kulturhistoriska värden även om viss inredning sparas i källaren för eventuell framtida återställning. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar att fortsätta diskussion och behandling av ärendet på nämndsammanträdet den 30 januari. Kommunstyrelsen beslutade att delegera beredningen av ärendet till KSau för att därefter direkt behandlas i KF den 6 februari samt att förvaltningschef Eva Gullberg ska upprätta föreslag på bevarandeplan för stadshuset som ska presenteras senast den 31 dec Se bilaga.

5 ~ l6j KULnJR~ TRANÅS KOMMUN OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 Dnr 169/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (25) Till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde har Kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander, Kommunchef Roger Westman och Rosie-Marie Fors inbjudits för att presentera ritningsunderlag till om byggnation och anledningar till föreliggande förslag. Avsikten är att skapa plats för 11 personer i 9 nya rum. Nuvarande problem med ljud, värme och ventilation åtgärdas samtidigt med ombyggnaden, Länsantikvarien har godkänt förslaget. Och en total besparing kan göras med ca 600 tkr. Facket och huvudskyddsombuden har även godkänt förslaget. Se bilaga. Att närvara vid presentationen har även inbjudits representanter för Tranås Konstråd, ordförande Tommy Wisen, sekreterare Berit Söderström och kassör Troels Hoffmann. Konstrådets representanter och Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Tommy WisEm framhåller att Tranås Stadshus är ett av fyra stadshus byggda i formen atrium och är således unik. Något att värna om. Konstrådet anser att länsmuseet bör få möjlighet att göra en utvärdering och bevarandeplan för hela huset. Kommunchef Roger Westman framhåller att kommunledningen ser positivt på att Stadshuset görs tillgängligt för besök och visningar. Kultur- och fritidsnämnden har därefter enskild överläggning. Ledamot Jan Borg (S) yrkar att Länsmuseet bör kontaktas för att utreda husets kulturvärden innan beslut kan tas och att en bevarandeplan görs innan beslut i kommunfullmäktige tas. Övriga ledamöter anser dock att det skulle ta för lång tid att göra en genomarbetad plan och dessutom är det redan beslutat att en bevarandeplan skall upprättas senast till årsskiftet. Beslutet om ombyggnation inte kan dröja. Därför avslås yrkandet. Ledamot Mats Holmstedt (M) och tjänstgörande ersättare Erik Nygårds (FP) yrkar att aspekterna med förbättrad ekonomi och arbetsmiljö väger tyngst och föreslår att bifalla liggande förslag till ombyggnad. Ordförande Bengt ECarlsson (S) yrkar avslag till liggande förslag till ombyggnad och föreslår att Kultur- och fritidsnämndens presidium plus kultur- och ungdomssekreteraren Claes Sjökvist, ekonomichef Rosie-Marie Fors samt representant för Tranåsbostäder utgör arbetsgrupp för att formulera ett nytt gemensamt förslag för vidare politisk behandling. Yrkanden Mats Holmstedt (M) och Erik Nygårds (FP) Bengt E Carlsson (S) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Mats Holmstedts och Erik Nygårds förslag och Bengt E Carlssons förslag. Ordföranden finner kultur- och fritidsnämnden besluta i enlighet med Bengt E Carlssons (S) förslag.

6 W1M1~ ~6~ 1 Dnr 169/11 Votering begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning Ja -röst för Mats Holmstedts (M) och Erik Nygårds (FP) förslag Nej -röst för Bengt E Carlssons (8) förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar med 4 nej -röster mot 3 ja -röster att besluta i enlighet med Bengt E Carlssons (8) förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå liggande förslag till ombyggnad att föreslå att Kultur- och fritidsnämndens presidium plus kultur- och ungdomssekreteraren Claes 8jökvist, ekonomichef Rosie-Marie Fors samt representant för Tranåsbostäder utgör arbetsgrupp för att formulera ett nytt gemensamt förslag för vidare politisk behandling. Expedieras till Tranåsbostäder Kommunstyrelsen

7 Sida 7(25) 2 Dnr 2/12 Begäran omföring av investeringsmedel från 2011 till 2012, kufnau 1/12 Vid årets slut kan konstateras att några investeringsprojekt ej är avslutade och önskas därför flyttas över i sin helhet till 2012, Projekt 2211 Konstinköp 500 tkr Projekt 2216 Skate/BMX-park 500 tkr Projekt 2328 Möbler bibliotek 16,3 tkr 1 016,3 tkr Resterande projekt är avslutade och det återstår medel som Kultur- och fritidsnämnden önskar få omföra till 2012 för att disponera till andra trängande investeringsprojekt: Projekt 2463 Utegym Tumblingmatta mförvaring Ängaryds lp 400 tkr förslås omföras till: MOTIVERING TILL FÖRSLAG TILL BESLUT 210,3 tkr 200,0 tkr 410,3 tkr Konstinköp (500 tkr) avser skulptur av Ove Fundin som färdigställs först I 2011 års investeringsbudget har Kultur- och fritidsnämnden avsatt 500 tkr till Skate/BMX park som är tänkt att påbörjas 2012, Spontanidrottsplatsen i Ängaryd är klar, Tanken är att hälften av resterande medel skall användas till utegym, Placering är dock ej bestämd ännu. 200 tkr är tänkt att finansiera nytt redskap för tävlingsgymnastik, turnblingmatta ink!. förvaring, Möbler och utrustning till biblioteket behöver kompletteras ytterligare, FÖRSLAG TILL BESLUT att hos kommunfullmäktige begära att få flytta över investeringsmedel enligt ovanstående uppräkning totalt 1426,6 tkr. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige.

8 Sida 8 (25) 3 Dnr 3/12 Begäran omföring inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2012, kufnau 2/12 Eftersom Tranåsbostäder övertagit ägandet av Bredstorps lp begär Kultur- och fritidsnämnden att få omföra inom 2012 år investeringsbudget. Cykelbana runt konstgräsplan Entre bandy/fotboll Plank söder bandyplan IT-utrustnng Beslutad investeringsbudget tkr 400 tkr 300 tkr 60 tkr tkr Projekt 2216 Skate/BMX-park tkr Projekt? Avveckllöparb frejavallen (tillägg) 10 tkr Totalt Begärd omföring i investeringsbudget tkr Önskad fördelning av 2012 års investeringsbudget bifogas. Se bilaga. MOTIVERING TILL FÖRSLAG TILL BESLUT Till projekt 2216 finns avsatt i 2011 års investeringsbudget 500 tkr till Skate/BMX-park (som begärs att flyttas med till 2012), Dessutom finns tkr avsatt i 2012 års budget. Med den extra miljon som ovan begärs omföras inom Kultur- och fritidsnämndens budget blir summan totalt 3 milj. Kr, Återstående 10 tkr föreslås läggas till avveckling av löparbana på frejavallen. FÖRSLAG TILL BESLUT att hos kommunfullmäktige begära att få omföra investeringsmedel inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget enligt ovanstående uppräkning totalt tkr. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag, Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige.

9 Sida 9 (25) 4 Dnr 4/12 Överskott 2011! kufnau 3/12 Totalt gör förvaltningen ett preliminärt överskott exklusive kapitaltjänstdifferens med 2337,7 tkr. Fritid 1468,6 tkr, Kultur o ungdom 558,2 tkr och Bibliotek 310,7 tkr. (2 302,4 tkr ink!. kap tj) Anledningar till det preliminära överskottet. Se bilaga. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen redovisar vilka tankar som kommer att ligga till grund för förslag om hur 2011 års överskott skall användas. Se bilaga. Fritidsavdelningens hela överskott föreslås användas till delfinansiering av utbyte av ispist och läktare samt att 50 tkr anslås till aktivitetsstöd för äldre. Biblioteksavdelningens hela överskott föreslås användas till att täcka vissa, initialt, högre kostnader för Göta samt att fortsätta ersätta uttjänt material och för att ersätta personal i samband med kompetensöverförning vid pensionsavgång. Kultur- och ungdomsavdelningens hela överskott föreslås användas till: Renovering av stadshusscenen och av Fantasifågeln på torget. Tioårsjubileum Konstrakan. Framtagning och inköp av prestationspris, skulpturfolder samt informationsskyltar i Tranås och Sommen (kulturhistorisk information). KONSEKVENSER Om en avdelning gör ett överskott är det en positiv signal att respektive avdelning får ta med sig det överskott man genererat. Det skapar ett extra stort engagemang bland de anställda att man kan vara med och påverka sin verksamhet och kanske utveckla den om det finns extra utrymme till det. FÖRSLAG TILL BESLUT att begära hos kommunfullmäktige att få ta med 2011 års överskott. att anta förvaltningens förslag hur överskottet skall användas avdelningsvis. Arbetsutskottet diskuterar behov och fördelning. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunfullmäktige

10 5ammanträdesdatum Sida 10 (25) 5 Dnr 162/11 Motion om avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år i Tranås kommun, kufnau 4/12 Kommunfullmäktige har remitterat motion från oppositionsrådet Anders Karlsson (S) som påtalar att alla ungdomar ska ha rätt till meningsfulla aktiviteter, framförallt när allt fler familjer får sämre ekonomi. Han föreslår att Tranås kommun inför avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år, och att detta sker så snart som möjligt. Se bilaga. Förvaltningen har sammanställt yttrande med förslag att införa särskild taxa för familjebad. Se bilaga. Inkomsterna för ungdom och barn under 19 år på sportlov, påsklov, höstlov och jullov var totalt ca :- under Under lov är det många tillresta från våra grannkommuner och hemvändare som besöker simhallen och de kommer också att ha fördel om förslaget om avgiftsfria lov-bad antas plus alla kommuninvånare som har råd att betala för sig. FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen föreslår att familjebad införs, något som Tranås hittills inte infört men som våra grannkommuner gjort. Detta skulle göra det billigare för barnfamiljer. Kanske en familjebadstaxa skulle innebära att fler föräldrar går och badar med sina barn. Förvaltningens förslag skulle innebära att om 2 vuxna går och badar med 1-3 barn kostar barnen totalt 4:- oberoende om man har med sig ett eller 3 barn. Se bilaga. Arbetsutskottet diskuterar förvaltningens förslag och olika möjligheter till förnyelse som t ex att prova två dagar med fria lov-bad som en aktivitet under sportlovet eller att åter införa nolltaxa för barn under 5 år. Med tanke på att familjer inte alltid består av två vuxna med barn kan finnas behov aven variant av taxa för familjebad för en vuxen plus barn om nämnden väljer att införa särskild taxa för familjebad. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att lämna över ärendet till Kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande. Nämnden diskuterar motionärens syfte och att det eventuellt inte är möjligt av säkerhetsskäl om simhallen skulle invaderas vid ett eventuellt införande av avgiftsfria lov-bad. Att barn och ungdomar vanligtvis inte har legitimation som kan visa att de är under 16 år är också försvårande. Simhallen erbjuder dock på prov två avgiftsfria dagar som sportlovsaktivitet. Ordinarie taxa i Tranås simhall: 43 kr vuxen, 22 kr barn 5-19 år, 12 kr barn under 5 år. Nämnden anser att förvaltningens förslag om införande av familjebadstaxa är intressant och skulle förhoppningsvis innebära att fler föräldrar går och badar med sina barn. I förvaltningens förslag föreslås taxan 90 kr för max två vuxna plus tre barn. Ledamot Matiida Forsärla (MP) föreslår att även taxa för en vuxen plus barn införs om nämnden beslutar införa familjebadstaxa. Förvaltningen föreslår taxan 55 kr för en vuxen plus max tre barn.

11 5 Dnr 162/11 Kultur- och fritidsnämnden beslutar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (25) att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. att införa familjebadstaxa i Tranås simhall. 90 kr för max två vuxna plus tre barn och 55 kr för en vuxen plus max tre barn och sända förslaget om införande av familjebadstaxa till kommunfullmäktige för antagande. S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Expedieras lill kommunfullmäktige

12 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 12(25) 6 Dnr 161/11 Motion om konst till alla / Vandringsutställning, kufnau 5/12 Kommunfullmäktige remitterar en motion till Kultur- och fritidsnämnden där Bengt E Carlsson (S) föreslår att Tranås kommun ska låta allmänheten ta del av kommunens konstsamlingar genom att låna/hyra konst av kommunen. Bengt E Carlsson menar att kommunen har en del konst i sina gömmor som inte visas offentligt utan mest står och samlar damm och att den konst som finns ute på de olika förvaltningarna ytterst sporadiskt ses av allmänheten. Se bilaga. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt yttrande där man redovisar varför man anser att det inte finns tillräcklig grund för en möjlig uthyrning av kommunens konst till privatpersoner. Se bilaga. Istället uppmuntrar Kultur- och fritidsförvaltningen allmänheten att passa på att beskåda all den fantastiska konst som redan finns placerad i offentliga lokaler samt komma in med förslag på inköp eller hängningar av konst. Från och med februari 2012 kommer även konstarkivet på Eriksbergs Museum vara bättre anpassat för att ta emot besökare. Möjlighet kommer då finnas att ta emot både intresserade kommunanställda och privatpersoner för visningar av konsten, Konsten tillhör alla. KONSEKVENSER Förvaltningen anser att Bengt E Carlssons förslag om att låta allmänheten ta del av kommunens konstsamlingar genom att låna/hyra konst av kommunen inte är att förorda då det inte finns ett underlag som stöder allmänhetens intresse för detta och då det idag fattas både pengar och personal för att driva en sådan verksamhet säkert och ändamålsenligt. FÖRSLAG TILL BESLUT att föreslå kultur- och fritidsnämnden att avslå motionen. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunfullmäktige

13 ~ TRANAs KOMMUN Sida 13(25) JA.. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDE,'J 7 Dnr 163/11 Svar på skrivelse angående den tilltänkta placeringen aven skatepark, kufnau 7/12 Skrivelse har inkommit från pensionärsföreningarna SPF-kontakt och SPF-tranåsbygden till kommunstyrelsen som har överlåtits till Kultur- och fritidsnämnden att besvara. Föreningarna motsätter sig bestämt den föreslagna placeringen aven s k skejtpark. Se bilaga. FÖRSLAG TILL BESVARANDE Den yta som idag är tänkt att anlägga skateparken på är inte parkmiljö utan en fastighet där kommunen tidigare bedrivit kommunal förskola så någon åverkan på befintlig parkmiljö kommer ej att ske. Idag utreder också Tranås kommun hela området, kallat "kvarteret läroverket", med gymnasium, Folkets park m.m. där en skatepark finns föreslagen att finnas med. Kultur- och fritidsnämnden har under tidigare diskussioner haft ett antal olika platser som förslag för placering aven skateiactionpark. Det som är avgörande för valet av placering är tillgänglighet, attraktivitet och estetik. Tillgängligheten med tanke på att brukarna antingen kommer resandes med buss och tåg från hela landet (tillfälliga besökare) och dessa bör därför enkelt kunna hitta till anläggningen. Skateåkare reser land och rike runt för att uppleva och utmana sig själv och andra i de olika parker som finns då alla skateparker är unika i sin utformning och design. Det är också viktigt att de ungdomar som bor i kommunen får en rättvis närhet till anläggningen. Attraktivitet och estetik handlar om att på ett tilltalande sätt integrera skateparken i den befintliga gröna parkmiljön. Det handlar alltså inte om att förstöra gröna parkområden med grå betong. Det handlar om att utveckla, försköna och skapa en parkmiljö med skulpturala inslag som är attraktiv för alla åldersgrupper, såväl brukare som åskådare så fler kan bruka ett av kommunens andningshål. Attraktivitet är idag ett viktigt ledord för Tranås kommun då man har ett tillväxtmål (20000 inv. år 2025). Genom att erbjuda ett rikt fritidsliv och påvisa en fortsatt utveckling inom fritidsområdet visar kommunen att man är framåt, en attraktiv kommun att bo och verka i både som gammal och som ung. Det kommer också att leda till ökad trygghet i området då det regelbundet kommer att röra sig människor i området. Kuriosa: Tony Hawks Grand Jam i Cloetta Center (Tony Hawke är världens mest kända skateboardåkare och har varit i ett antal år) drog en publik på personer där varje besökare spenderade i snitt 601 kr under vistelsen i Linköping. Ett bevis på att skateboard inte är en tillfällig fluga för en liten målgrupp utan att brukare och intresserade finns i tusental bara i vårt land. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Pensionärsföreningen SPF-kontakt Pensionärsföreningen SPF-tranåsbygden

14 8 Dnr 153/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (25) Skrivelse om tävlingsverksamhet i truppgymnastik, kufnau 143/11, kufnau 8/12 Skrivelse har inkommit från Tranås Gymnastiksällskap, TGS, gällande omgående behov av inköp av redskap för att kunna bedriva tävlingsverksamhet i truppgymnastik. Se bilaga. TGS anför att i redskapsgymnastik tränas så kallad truppgymnastik, där delmomentet matta/tumbling ingår. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt yttrande. Se bilaga. Föreningen kan eventuellt finansiera del av mattan och ansöker om att Kultur- och fritidsnämnden står för resterande del. Förvaltningen har efter kontakt med Smålandsidrotten fått informationen att det för föreningen kan finnas möjlighet att få bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen har i gemensamt möte den 14/11, med TGS, personal på Ängarydskolan samt leverantör av idrottsredskap diskuterat förvaring av redan befintlig materiel på Ängarydskolan samt eventuell förvaring av tumblingmatta. Ett kostnadsunderlag inväntas nu. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning, Förvaltningen har sammanställt underlag för vidare behandling av ärendet. Se bilaga. Lösning av förvaring av tumblinggolv finns genom installation av matthissar mm till en kostnad av 64 tkr. Se bilaga. Föreningen Tranås Gymnastiksällskap har begärt in olika offerter på tumblingmatta. Kostnaden ligger runt 142 tkr. TGS kommer att göra utvärdering av de olika fabrikaten och snarast sända en ansökan till Smålandsidrotten om bidrag för delfinansiering. FÖRSLAG TILL BESLUT att begära att omföra 200 tkr av investeringsbudget från 2011 avsedd för spontanidrottsplan i Ängaryd att täcka kostnader för förvaring av gymnastikredskap och inköp av tumblingmatta. att avvakta Smålandsidrottens beslut om bidrag inom idrottslyftet. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Tranås Gymnastiksällskap Ängarydskolan Tranåsbostäder

15 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sam man tradesda tum Sida 15(25) 9 Dnr 5/12 Finansiering av ispist + läktare m m, kufnau 9/12 Enligt önskemål från Mats Holmstedt (M) beslutade Kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för konsekvenserna för budget 2012 och 2013 av de förestående arbetena i ishallen att byta ut ispisten och läktare samt installera hiss. FÖRUTSÄTTNINGAR Nu har underlag för upphandling av ispist, läktare och hiss upprättats och en uppskattning av kostnader göras. De delar av arbetena som kan hänföras som nyinvestering skall bokföras hos Tranåsbostäder som investeringskostnad och kommer att innebära att hyran för Bredstorps lp ökas med en kostnad varje år. De delar som inte kan betraktas som nyinvestering måste finansieras inom driftsbudget. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till 8 mkr och detta fördelas enligt 4 miljoner som nyinvestering respektive 4 miljoner som underhåll. BERÄKNADE KONSEKVENSER Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade överskott 2011 överflyttat till 2012 tillsammans med Tranåsbostäders planerade underhållsbudget 2012, samt ett skapat utrymme inom förvaltningens totala driftsbudget gör att avdelningarna tillsammans täcker ca 3 miljoner av de 4 miljonerna. Förvaltningens beräkningar gör att projektet genererar ett underskott på ca en miljon kronor Den ökade hyreskostnaden på ca 300 tkr/år, som nyinvesteringen genererar, bör till del kunna mildras i och med den energibesparing som utbytet mot en modern betong pist innebär. En minskad energiåtgång kommer göra sig gällande redan under 2012 fr o m 15 augusti. Under 2013 hoppas vi därtill kunna åtgärda styrningen till bandybanans kylanläggning och dessa båda energibesparingsåtgärderna sammantaget bör kunna täcka stora delar av de ökade hyreskostnaderna. Därtill kan nämnas att den ventilationsanläggning som kommer att installeras i förråden under den stora läktaren möjliggör ytterligare energibesparing då dessa utrymmen idag enbart värms upp med direktverkande elradiatorer och inte innefattar någon som helst fuktavvisning. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 Sammantradesdatum Sida 16 (25) 10 Dnr 6/12 Stipendier och utmärkelser! kufnau 10/12 Mats Holmstedt (M) har bett om en redovisning av vilka utmärkelser, stipendier e t c som Kultur- och fritidsnämnden beslutar över. Detta för att ge ledamöterna i nämnden en möjlighet att under året följa utvecklingen i kommunen och kunna föreslå relevanta kandidater. Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och föreningspriser. Medborgarna kan själva lämna förslag på värdiga prismottagare till Kultur- och fritidsnämnden. Tipsen vill Kultur &Fritid ha i början av året. men senast den 31 mars. Kultur- och fritidsnämnden beslutar vid apnlsammanträdet Förslag på värdiga prismottagare kan lämnas till de tre utmärkelserna Kulturpris, Ungdomsstipendium och Tore Kågens Minnespris. Årets förening utses av Kultur- och fritidsnämnden Se bilaga Ytterligare ett pris kommer att finnas i Tranås kommun som syftar till att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som gjort extraordinära prestationer "uppmärksamhetsuppvaktning". Uppmärksamhetsuppvaktning Kommunfullmäktige beslutade enligt förslag från Kultur- och fritidsnämnden att införa uppmärksamhetsuppvaktning. Kultur- och fritidsnämnden fastställde därefter kriterier. Se bilaga. Förvaltningen har fått I uppdrag att ta fram förslag på lämplig minnesgåva. Detta har dröjt ut på tiden men förhoppningsvis kommer ett förslag att presenteras för nämnden under början av Enligt beslutet avgör Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott när uppmärksammande skall ske. Nominering av kandidater kan föreslås av förening, organisation, privatperson eller Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

17 Sida 17 (25) 11 Dnr7/12 Attesträtt Kultur- och fritidsförvaltning 2012, kufnau 11/12 Enligt Tranås kommuns ekonomihandbok avseende betalning av fakturor skall beslutsattestanter och ersättare utses av respektive nämnd. Förvaltningen har upprättat en förteckning över ansvar och verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Se bilaga. FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen föreslår att fr o m utse förvaltningschef Eva Gullberg behörig att beslutsattestera inom hela förvaltningen med Barbara Engbom som ersättare. att fr o m inom respektive verksamhetsområde utse varje avdelningschef: administration/fritid - Barbara Engbom, anläggningar - Hans Ahlsen, bibliotek - Pär Jonsson och kultur & ungdom - Claes Sjökvist. att fr o m utse som ersättare för respektive verksamhet: administration/fritid Hans Ahlsen, anläggningar - Barbara Engbom, kultur & ungdom - Barbara Engbom, bibliotek - Karolina Antonsson och Wiola Svensson. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag, Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunstyrelsen

18 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (25) 12 Dnr 8/12 Ekonomisk rapport året 2011! kufnau 12/12 En preliminär ekonomisk redovisning för hela 2011 har upprättats per avdelning. Se bilaga. FRITID Fritidsavdelningen gör ett preliminärt överskott bland annat p g a: att Tranåbostäders övertagande av Bredstorps lp dröjde till halvårsskiftet gav ett tillfälligt positivt utfall ekonomiskt i Fritidsavdelningens budget. att föreningarna Tranås Badmintonklubb och Tranås Lawntennisklubb beviljades 200 tkr i bidrag till hjälp av finansiering av utbyte av tennis- och badmintonhallsgolvet. att el- och fjärrvärmekostnader hölls inom budget. att föreningarna Tranås Fotbollsförening och Innebandyföreningen Tranås beviljades 200 tkr i bidrag till hjälp av finansiering av spontanidrottsplatsen. att kultur- och fritidsnämnden beslutat att avsätta 100 tkr som buffert att ta med till nästkommande år. att Simhallen tog in 100 tkr mer i intäkter än budgeterat. BIBLIOTEK Överskottet på biblioteksavdelning beror på att medieanslaget för vuxen litteratur inte utnyttjats fullt ut och att personalkostnaderna blivit lägre p g a lägre löner för vikarier än ordinarie personal, KULTUR och UNGDOM Kultur- och ungdomsavdelningen gör överskott p g a: att ungdomsavdelningen inte hade några lokalkostnader för sin verksamhet förrän fr.o.m. maj månad samt att hyran i de tillfälliga lokalerna är lägre än budgeterat. Budgeten baseras utifrån ett första förslag (2008) då lokalfrågan ej var utredd. Hyreshöjning beräknas ske vid flytt till framtida lokaler anpassade till verksamheten, exempelvis i Folkets park-området. att kulturavdelningen gjort ett medvetet överskott på Konstrakan för att kunna ha en större budget 2012 då det är 1O-års jubileum, Den stora delen av överskottet beror dock på att 2010 års överskott ej är fullt utnyttjat då vissa projekt ej hunnits med under 2011, exempelvis Fantasifågeln på torget (140 tkr) samt scenen vid stadshuset (100 tkr), Kultur- och fritidsnämndes AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

19 Sammantradesdatum Sida 19 (25) 13 Dnr 9/12 Inbjudan till "Utvecklingsdagar" och "Tankesmedja"! kufnau 13/12 Inbjudning har inkommit från referensgruppen fritidschefer i Jönköpings län till två utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken, april i Växjö. Arets program behandlar "Elitidrott och Breddverksamhet" samt "Samhällets ansvar i framtidens arenaidrott", Se bilaga. Inbjudning har även kommit från Naturvårdsverket till konferensen "Tankesmedja för friluftsliv 2012" den mars, Djurönäset i Stockholms skärgård, Arets tema: Natur- och kulturturism. Se bilaga. Arbetsutskottet diskuterar deltagande i båda konferenserna. Inom biblioteksområdet anordnas även en årlig konferens som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Eftersom det är kostsamt att delta i respektive konferens så kan inte alla i nämnden få delta. Någon/några tjänstemän brukar medfölja och det brukliga har varit att ordförande, vice ordförande samt AU-ledamoten anmäls till någon konferens under året. Det kan eventuellt finnas intresse bland kontaktpolitiker att delta i någon. Vad gäller Naturvårdsverkets konferens finns möjligheten att ta del genom webbsändning, även i efterhand. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att efterhöra intresse bland kontaktpolitiker att delta i någon konferens. Nämnden diskuterar möjligheten att några politiker deltar i konferenser som erbjuds. Eftersom alla har möjlighet att ta del av konferensen "Tankesmedja" genom att webbsändingen kan hämtas hem på Naturvårdsverkets hemsida kostnadsfritt, även i efterhand, bedöms inte behovet av att åka och delta på plats. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ordförande Frida Gårdmo (FP) och v ordförande Bengt E Carlsson anmäls tillsammans med förvaltningschef Eva Gullberg och anläggningschef Hans Ahlsen till utvecklingsdagarna i Jönköpings län den april i Växjö, Kontaktpolitiker för anläggningar Mats Holmstedt (M) erbjuds medfölja.

20 Sida 20(25) 14 Dnr21/12 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde presenteras lista på de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer