TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN"

Transkript

1 Kultur & Fritid tfn TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl Bengt E Carlsson, (S) Matiida Forsärla, (MP) Mats Holmstedt, (M) Claes Lindell, (S) Jan Borg, (S) Erik Nygårds, (FP) Fredrik Gustavsson, (C) Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Passiva ersättare Britt Antonsson, (KD) Evelina Olsson, (S) Nenad Lukic, (S) Ersättare Ersättare Ersättare Övriga närvarande Anders Wilander Roger Westman Rosie-Marie Fors Tommy Wisem Berit Söderström Troels Hoffmann Linda Staaf Pernilla Johansson Eva Gullberg Barbara Engbom Pär Jonsson Claes Sjökvist Hans AhlsEm Kommunstyrelsens ordförande, 1 Kommunchef, 1 Ekonomichef, 1 Ordförande Tranås konstråd, 1 Sekreterare Tranås konstråd, 1 Kassör Tranås konstråd, 1 Kulturassistent, 1 Praktikant, Kultur &Fritid, 1 Förvaltningschef Sekreterare Stadsbibliotekschef Kultur- och ungdomssekreterare Anläggningschef Justerare Justeringens plats och tid Bengt E Carlsson (S) Kultur- och fritidskontoret

2 ~ TRANÅS KOMMUN l6j KULnJR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (25) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret (bvo~q;;l

3 Sida 3 (25) Sammanträdet inleds med en kort presentationsrunda av samtliga närvarande.

4 ~1~01~0 S~4~ Avd. A: KS- KF-ärenden 1 Dnr 169/11 Ombyggnad av stadshuset. kufn 162/11. kufnau 6/12 Jan Borg (S) framför farhågor angående den förestående ombyggnaden i stadshuset. KS-salen och Piratenrummet kommer bland annat att göras om till kontorsrum. Nämnden diskuterar ombyggnadsplanerna som, man ej haft vetskap om tidigare, skulle kunna påverka lokaler i stadshuset som är kulturhistoriskt värdefulla att bevara i befintligt skick. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen Eva Gullberg att bevaka och utröna om risk att förlora kulturvärden i Stadshuset föreligger. Kultur- och fritidsnämndens AU-ledamöter beslutade att överklaga Länsstyrelsens beslut "Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Tranås stadshus. Kv Stadshuset 1, Tranås kommun i Jönköpings län." Ärende Se bilaga. Tranås Konstråd har även överklagat ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att bevarandeplan för stadshuset skall tas fram och att återremittera ärendet. Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade att avvisa kultur- och fritidsnämndens samt Tranås Konstråds talan med motivering att "Länsstyrelsens beslut angår i lagens mening varken kultur- och fritidsnämnden eller Tranås Konstråd. De har därför ingen rätt att överklaga det." Se bilaga. Arbetsutskottet ser positivt på kommunfullmäktiges beslut att ta fram en bevarandeplan för stadshuset och att avvakta ombyggnationen då ärendet återremitterats. AU diskuterar behovet av att bevara helheten i och utanför stadshuset även med tanke på kommunens representativitet. Personal har på grund av omorganiseringar under åren flyttats om inom stadshuset och fiyttats mellan andra byggnader i kommunen. Med detta i åtanke är det kortsiktigt att lösa arbetsrumsbehovet denna gång genom att "förstöra" kulturhistoriska värden även om viss inredning sparas i källaren för eventuell framtida återställning. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar att fortsätta diskussion och behandling av ärendet på nämndsammanträdet den 30 januari. Kommunstyrelsen beslutade att delegera beredningen av ärendet till KSau för att därefter direkt behandlas i KF den 6 februari samt att förvaltningschef Eva Gullberg ska upprätta föreslag på bevarandeplan för stadshuset som ska presenteras senast den 31 dec Se bilaga.

5 ~ l6j KULnJR~ TRANÅS KOMMUN OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 Dnr 169/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (25) Till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde har Kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander, Kommunchef Roger Westman och Rosie-Marie Fors inbjudits för att presentera ritningsunderlag till om byggnation och anledningar till föreliggande förslag. Avsikten är att skapa plats för 11 personer i 9 nya rum. Nuvarande problem med ljud, värme och ventilation åtgärdas samtidigt med ombyggnaden, Länsantikvarien har godkänt förslaget. Och en total besparing kan göras med ca 600 tkr. Facket och huvudskyddsombuden har även godkänt förslaget. Se bilaga. Att närvara vid presentationen har även inbjudits representanter för Tranås Konstråd, ordförande Tommy Wisen, sekreterare Berit Söderström och kassör Troels Hoffmann. Konstrådets representanter och Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Tommy WisEm framhåller att Tranås Stadshus är ett av fyra stadshus byggda i formen atrium och är således unik. Något att värna om. Konstrådet anser att länsmuseet bör få möjlighet att göra en utvärdering och bevarandeplan för hela huset. Kommunchef Roger Westman framhåller att kommunledningen ser positivt på att Stadshuset görs tillgängligt för besök och visningar. Kultur- och fritidsnämnden har därefter enskild överläggning. Ledamot Jan Borg (S) yrkar att Länsmuseet bör kontaktas för att utreda husets kulturvärden innan beslut kan tas och att en bevarandeplan görs innan beslut i kommunfullmäktige tas. Övriga ledamöter anser dock att det skulle ta för lång tid att göra en genomarbetad plan och dessutom är det redan beslutat att en bevarandeplan skall upprättas senast till årsskiftet. Beslutet om ombyggnation inte kan dröja. Därför avslås yrkandet. Ledamot Mats Holmstedt (M) och tjänstgörande ersättare Erik Nygårds (FP) yrkar att aspekterna med förbättrad ekonomi och arbetsmiljö väger tyngst och föreslår att bifalla liggande förslag till ombyggnad. Ordförande Bengt ECarlsson (S) yrkar avslag till liggande förslag till ombyggnad och föreslår att Kultur- och fritidsnämndens presidium plus kultur- och ungdomssekreteraren Claes Sjökvist, ekonomichef Rosie-Marie Fors samt representant för Tranåsbostäder utgör arbetsgrupp för att formulera ett nytt gemensamt förslag för vidare politisk behandling. Yrkanden Mats Holmstedt (M) och Erik Nygårds (FP) Bengt E Carlsson (S) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Mats Holmstedts och Erik Nygårds förslag och Bengt E Carlssons förslag. Ordföranden finner kultur- och fritidsnämnden besluta i enlighet med Bengt E Carlssons (S) förslag.

6 W1M1~ ~6~ 1 Dnr 169/11 Votering begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning Ja -röst för Mats Holmstedts (M) och Erik Nygårds (FP) förslag Nej -röst för Bengt E Carlssons (8) förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar med 4 nej -röster mot 3 ja -röster att besluta i enlighet med Bengt E Carlssons (8) förslag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå liggande förslag till ombyggnad att föreslå att Kultur- och fritidsnämndens presidium plus kultur- och ungdomssekreteraren Claes 8jökvist, ekonomichef Rosie-Marie Fors samt representant för Tranåsbostäder utgör arbetsgrupp för att formulera ett nytt gemensamt förslag för vidare politisk behandling. Expedieras till Tranåsbostäder Kommunstyrelsen

7 Sida 7(25) 2 Dnr 2/12 Begäran omföring av investeringsmedel från 2011 till 2012, kufnau 1/12 Vid årets slut kan konstateras att några investeringsprojekt ej är avslutade och önskas därför flyttas över i sin helhet till 2012, Projekt 2211 Konstinköp 500 tkr Projekt 2216 Skate/BMX-park 500 tkr Projekt 2328 Möbler bibliotek 16,3 tkr 1 016,3 tkr Resterande projekt är avslutade och det återstår medel som Kultur- och fritidsnämnden önskar få omföra till 2012 för att disponera till andra trängande investeringsprojekt: Projekt 2463 Utegym Tumblingmatta mförvaring Ängaryds lp 400 tkr förslås omföras till: MOTIVERING TILL FÖRSLAG TILL BESLUT 210,3 tkr 200,0 tkr 410,3 tkr Konstinköp (500 tkr) avser skulptur av Ove Fundin som färdigställs först I 2011 års investeringsbudget har Kultur- och fritidsnämnden avsatt 500 tkr till Skate/BMX park som är tänkt att påbörjas 2012, Spontanidrottsplatsen i Ängaryd är klar, Tanken är att hälften av resterande medel skall användas till utegym, Placering är dock ej bestämd ännu. 200 tkr är tänkt att finansiera nytt redskap för tävlingsgymnastik, turnblingmatta ink!. förvaring, Möbler och utrustning till biblioteket behöver kompletteras ytterligare, FÖRSLAG TILL BESLUT att hos kommunfullmäktige begära att få flytta över investeringsmedel enligt ovanstående uppräkning totalt 1426,6 tkr. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige.

8 Sida 8 (25) 3 Dnr 3/12 Begäran omföring inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2012, kufnau 2/12 Eftersom Tranåsbostäder övertagit ägandet av Bredstorps lp begär Kultur- och fritidsnämnden att få omföra inom 2012 år investeringsbudget. Cykelbana runt konstgräsplan Entre bandy/fotboll Plank söder bandyplan IT-utrustnng Beslutad investeringsbudget tkr 400 tkr 300 tkr 60 tkr tkr Projekt 2216 Skate/BMX-park tkr Projekt? Avveckllöparb frejavallen (tillägg) 10 tkr Totalt Begärd omföring i investeringsbudget tkr Önskad fördelning av 2012 års investeringsbudget bifogas. Se bilaga. MOTIVERING TILL FÖRSLAG TILL BESLUT Till projekt 2216 finns avsatt i 2011 års investeringsbudget 500 tkr till Skate/BMX-park (som begärs att flyttas med till 2012), Dessutom finns tkr avsatt i 2012 års budget. Med den extra miljon som ovan begärs omföras inom Kultur- och fritidsnämndens budget blir summan totalt 3 milj. Kr, Återstående 10 tkr föreslås läggas till avveckling av löparbana på frejavallen. FÖRSLAG TILL BESLUT att hos kommunfullmäktige begära att få omföra investeringsmedel inom Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget enligt ovanstående uppräkning totalt tkr. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag, Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige.

9 Sida 9 (25) 4 Dnr 4/12 Överskott 2011! kufnau 3/12 Totalt gör förvaltningen ett preliminärt överskott exklusive kapitaltjänstdifferens med 2337,7 tkr. Fritid 1468,6 tkr, Kultur o ungdom 558,2 tkr och Bibliotek 310,7 tkr. (2 302,4 tkr ink!. kap tj) Anledningar till det preliminära överskottet. Se bilaga. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen redovisar vilka tankar som kommer att ligga till grund för förslag om hur 2011 års överskott skall användas. Se bilaga. Fritidsavdelningens hela överskott föreslås användas till delfinansiering av utbyte av ispist och läktare samt att 50 tkr anslås till aktivitetsstöd för äldre. Biblioteksavdelningens hela överskott föreslås användas till att täcka vissa, initialt, högre kostnader för Göta samt att fortsätta ersätta uttjänt material och för att ersätta personal i samband med kompetensöverförning vid pensionsavgång. Kultur- och ungdomsavdelningens hela överskott föreslås användas till: Renovering av stadshusscenen och av Fantasifågeln på torget. Tioårsjubileum Konstrakan. Framtagning och inköp av prestationspris, skulpturfolder samt informationsskyltar i Tranås och Sommen (kulturhistorisk information). KONSEKVENSER Om en avdelning gör ett överskott är det en positiv signal att respektive avdelning får ta med sig det överskott man genererat. Det skapar ett extra stort engagemang bland de anställda att man kan vara med och påverka sin verksamhet och kanske utveckla den om det finns extra utrymme till det. FÖRSLAG TILL BESLUT att begära hos kommunfullmäktige att få ta med 2011 års överskott. att anta förvaltningens förslag hur överskottet skall användas avdelningsvis. Arbetsutskottet diskuterar behov och fördelning. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunfullmäktige

10 5ammanträdesdatum Sida 10 (25) 5 Dnr 162/11 Motion om avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år i Tranås kommun, kufnau 4/12 Kommunfullmäktige har remitterat motion från oppositionsrådet Anders Karlsson (S) som påtalar att alla ungdomar ska ha rätt till meningsfulla aktiviteter, framförallt när allt fler familjer får sämre ekonomi. Han föreslår att Tranås kommun inför avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16 år, och att detta sker så snart som möjligt. Se bilaga. Förvaltningen har sammanställt yttrande med förslag att införa särskild taxa för familjebad. Se bilaga. Inkomsterna för ungdom och barn under 19 år på sportlov, påsklov, höstlov och jullov var totalt ca :- under Under lov är det många tillresta från våra grannkommuner och hemvändare som besöker simhallen och de kommer också att ha fördel om förslaget om avgiftsfria lov-bad antas plus alla kommuninvånare som har råd att betala för sig. FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen föreslår att familjebad införs, något som Tranås hittills inte infört men som våra grannkommuner gjort. Detta skulle göra det billigare för barnfamiljer. Kanske en familjebadstaxa skulle innebära att fler föräldrar går och badar med sina barn. Förvaltningens förslag skulle innebära att om 2 vuxna går och badar med 1-3 barn kostar barnen totalt 4:- oberoende om man har med sig ett eller 3 barn. Se bilaga. Arbetsutskottet diskuterar förvaltningens förslag och olika möjligheter till förnyelse som t ex att prova två dagar med fria lov-bad som en aktivitet under sportlovet eller att åter införa nolltaxa för barn under 5 år. Med tanke på att familjer inte alltid består av två vuxna med barn kan finnas behov aven variant av taxa för familjebad för en vuxen plus barn om nämnden väljer att införa särskild taxa för familjebad. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att lämna över ärendet till Kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande. Nämnden diskuterar motionärens syfte och att det eventuellt inte är möjligt av säkerhetsskäl om simhallen skulle invaderas vid ett eventuellt införande av avgiftsfria lov-bad. Att barn och ungdomar vanligtvis inte har legitimation som kan visa att de är under 16 år är också försvårande. Simhallen erbjuder dock på prov två avgiftsfria dagar som sportlovsaktivitet. Ordinarie taxa i Tranås simhall: 43 kr vuxen, 22 kr barn 5-19 år, 12 kr barn under 5 år. Nämnden anser att förvaltningens förslag om införande av familjebadstaxa är intressant och skulle förhoppningsvis innebära att fler föräldrar går och badar med sina barn. I förvaltningens förslag föreslås taxan 90 kr för max två vuxna plus tre barn. Ledamot Matiida Forsärla (MP) föreslår att även taxa för en vuxen plus barn införs om nämnden beslutar införa familjebadstaxa. Förvaltningen föreslår taxan 55 kr för en vuxen plus max tre barn.

11 5 Dnr 162/11 Kultur- och fritidsnämnden beslutar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (25) att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. att införa familjebadstaxa i Tranås simhall. 90 kr för max två vuxna plus tre barn och 55 kr för en vuxen plus max tre barn och sända förslaget om införande av familjebadstaxa till kommunfullmäktige för antagande. S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Expedieras lill kommunfullmäktige

12 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 12(25) 6 Dnr 161/11 Motion om konst till alla / Vandringsutställning, kufnau 5/12 Kommunfullmäktige remitterar en motion till Kultur- och fritidsnämnden där Bengt E Carlsson (S) föreslår att Tranås kommun ska låta allmänheten ta del av kommunens konstsamlingar genom att låna/hyra konst av kommunen. Bengt E Carlsson menar att kommunen har en del konst i sina gömmor som inte visas offentligt utan mest står och samlar damm och att den konst som finns ute på de olika förvaltningarna ytterst sporadiskt ses av allmänheten. Se bilaga. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt yttrande där man redovisar varför man anser att det inte finns tillräcklig grund för en möjlig uthyrning av kommunens konst till privatpersoner. Se bilaga. Istället uppmuntrar Kultur- och fritidsförvaltningen allmänheten att passa på att beskåda all den fantastiska konst som redan finns placerad i offentliga lokaler samt komma in med förslag på inköp eller hängningar av konst. Från och med februari 2012 kommer även konstarkivet på Eriksbergs Museum vara bättre anpassat för att ta emot besökare. Möjlighet kommer då finnas att ta emot både intresserade kommunanställda och privatpersoner för visningar av konsten, Konsten tillhör alla. KONSEKVENSER Förvaltningen anser att Bengt E Carlssons förslag om att låta allmänheten ta del av kommunens konstsamlingar genom att låna/hyra konst av kommunen inte är att förorda då det inte finns ett underlag som stöder allmänhetens intresse för detta och då det idag fattas både pengar och personal för att driva en sådan verksamhet säkert och ändamålsenligt. FÖRSLAG TILL BESLUT att föreslå kultur- och fritidsnämnden att avslå motionen. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunfullmäktige

13 ~ TRANAs KOMMUN Sida 13(25) JA.. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDE,'J 7 Dnr 163/11 Svar på skrivelse angående den tilltänkta placeringen aven skatepark, kufnau 7/12 Skrivelse har inkommit från pensionärsföreningarna SPF-kontakt och SPF-tranåsbygden till kommunstyrelsen som har överlåtits till Kultur- och fritidsnämnden att besvara. Föreningarna motsätter sig bestämt den föreslagna placeringen aven s k skejtpark. Se bilaga. FÖRSLAG TILL BESVARANDE Den yta som idag är tänkt att anlägga skateparken på är inte parkmiljö utan en fastighet där kommunen tidigare bedrivit kommunal förskola så någon åverkan på befintlig parkmiljö kommer ej att ske. Idag utreder också Tranås kommun hela området, kallat "kvarteret läroverket", med gymnasium, Folkets park m.m. där en skatepark finns föreslagen att finnas med. Kultur- och fritidsnämnden har under tidigare diskussioner haft ett antal olika platser som förslag för placering aven skateiactionpark. Det som är avgörande för valet av placering är tillgänglighet, attraktivitet och estetik. Tillgängligheten med tanke på att brukarna antingen kommer resandes med buss och tåg från hela landet (tillfälliga besökare) och dessa bör därför enkelt kunna hitta till anläggningen. Skateåkare reser land och rike runt för att uppleva och utmana sig själv och andra i de olika parker som finns då alla skateparker är unika i sin utformning och design. Det är också viktigt att de ungdomar som bor i kommunen får en rättvis närhet till anläggningen. Attraktivitet och estetik handlar om att på ett tilltalande sätt integrera skateparken i den befintliga gröna parkmiljön. Det handlar alltså inte om att förstöra gröna parkområden med grå betong. Det handlar om att utveckla, försköna och skapa en parkmiljö med skulpturala inslag som är attraktiv för alla åldersgrupper, såväl brukare som åskådare så fler kan bruka ett av kommunens andningshål. Attraktivitet är idag ett viktigt ledord för Tranås kommun då man har ett tillväxtmål (20000 inv. år 2025). Genom att erbjuda ett rikt fritidsliv och påvisa en fortsatt utveckling inom fritidsområdet visar kommunen att man är framåt, en attraktiv kommun att bo och verka i både som gammal och som ung. Det kommer också att leda till ökad trygghet i området då det regelbundet kommer att röra sig människor i området. Kuriosa: Tony Hawks Grand Jam i Cloetta Center (Tony Hawke är världens mest kända skateboardåkare och har varit i ett antal år) drog en publik på personer där varje besökare spenderade i snitt 601 kr under vistelsen i Linköping. Ett bevis på att skateboard inte är en tillfällig fluga för en liten målgrupp utan att brukare och intresserade finns i tusental bara i vårt land. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Pensionärsföreningen SPF-kontakt Pensionärsföreningen SPF-tranåsbygden

14 8 Dnr 153/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (25) Skrivelse om tävlingsverksamhet i truppgymnastik, kufnau 143/11, kufnau 8/12 Skrivelse har inkommit från Tranås Gymnastiksällskap, TGS, gällande omgående behov av inköp av redskap för att kunna bedriva tävlingsverksamhet i truppgymnastik. Se bilaga. TGS anför att i redskapsgymnastik tränas så kallad truppgymnastik, där delmomentet matta/tumbling ingår. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt yttrande. Se bilaga. Föreningen kan eventuellt finansiera del av mattan och ansöker om att Kultur- och fritidsnämnden står för resterande del. Förvaltningen har efter kontakt med Smålandsidrotten fått informationen att det för föreningen kan finnas möjlighet att få bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen har i gemensamt möte den 14/11, med TGS, personal på Ängarydskolan samt leverantör av idrottsredskap diskuterat förvaring av redan befintlig materiel på Ängarydskolan samt eventuell förvaring av tumblingmatta. Ett kostnadsunderlag inväntas nu. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning, Förvaltningen har sammanställt underlag för vidare behandling av ärendet. Se bilaga. Lösning av förvaring av tumblinggolv finns genom installation av matthissar mm till en kostnad av 64 tkr. Se bilaga. Föreningen Tranås Gymnastiksällskap har begärt in olika offerter på tumblingmatta. Kostnaden ligger runt 142 tkr. TGS kommer att göra utvärdering av de olika fabrikaten och snarast sända en ansökan till Smålandsidrotten om bidrag för delfinansiering. FÖRSLAG TILL BESLUT att begära att omföra 200 tkr av investeringsbudget från 2011 avsedd för spontanidrottsplan i Ängaryd att täcka kostnader för förvaring av gymnastikredskap och inköp av tumblingmatta. att avvakta Smålandsidrottens beslut om bidrag inom idrottslyftet. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till Tranås Gymnastiksällskap Ängarydskolan Tranåsbostäder

15 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sam man tradesda tum Sida 15(25) 9 Dnr 5/12 Finansiering av ispist + läktare m m, kufnau 9/12 Enligt önskemål från Mats Holmstedt (M) beslutade Kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för konsekvenserna för budget 2012 och 2013 av de förestående arbetena i ishallen att byta ut ispisten och läktare samt installera hiss. FÖRUTSÄTTNINGAR Nu har underlag för upphandling av ispist, läktare och hiss upprättats och en uppskattning av kostnader göras. De delar av arbetena som kan hänföras som nyinvestering skall bokföras hos Tranåsbostäder som investeringskostnad och kommer att innebära att hyran för Bredstorps lp ökas med en kostnad varje år. De delar som inte kan betraktas som nyinvestering måste finansieras inom driftsbudget. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till 8 mkr och detta fördelas enligt 4 miljoner som nyinvestering respektive 4 miljoner som underhåll. BERÄKNADE KONSEKVENSER Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade överskott 2011 överflyttat till 2012 tillsammans med Tranåsbostäders planerade underhållsbudget 2012, samt ett skapat utrymme inom förvaltningens totala driftsbudget gör att avdelningarna tillsammans täcker ca 3 miljoner av de 4 miljonerna. Förvaltningens beräkningar gör att projektet genererar ett underskott på ca en miljon kronor Den ökade hyreskostnaden på ca 300 tkr/år, som nyinvesteringen genererar, bör till del kunna mildras i och med den energibesparing som utbytet mot en modern betong pist innebär. En minskad energiåtgång kommer göra sig gällande redan under 2012 fr o m 15 augusti. Under 2013 hoppas vi därtill kunna åtgärda styrningen till bandybanans kylanläggning och dessa båda energibesparingsåtgärderna sammantaget bör kunna täcka stora delar av de ökade hyreskostnaderna. Därtill kan nämnas att den ventilationsanläggning som kommer att installeras i förråden under den stora läktaren möjliggör ytterligare energibesparing då dessa utrymmen idag enbart värms upp med direktverkande elradiatorer och inte innefattar någon som helst fuktavvisning. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 Sammantradesdatum Sida 16 (25) 10 Dnr 6/12 Stipendier och utmärkelser! kufnau 10/12 Mats Holmstedt (M) har bett om en redovisning av vilka utmärkelser, stipendier e t c som Kultur- och fritidsnämnden beslutar över. Detta för att ge ledamöterna i nämnden en möjlighet att under året följa utvecklingen i kommunen och kunna föreslå relevanta kandidater. Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och föreningspriser. Medborgarna kan själva lämna förslag på värdiga prismottagare till Kultur- och fritidsnämnden. Tipsen vill Kultur &Fritid ha i början av året. men senast den 31 mars. Kultur- och fritidsnämnden beslutar vid apnlsammanträdet Förslag på värdiga prismottagare kan lämnas till de tre utmärkelserna Kulturpris, Ungdomsstipendium och Tore Kågens Minnespris. Årets förening utses av Kultur- och fritidsnämnden Se bilaga Ytterligare ett pris kommer att finnas i Tranås kommun som syftar till att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som gjort extraordinära prestationer "uppmärksamhetsuppvaktning". Uppmärksamhetsuppvaktning Kommunfullmäktige beslutade enligt förslag från Kultur- och fritidsnämnden att införa uppmärksamhetsuppvaktning. Kultur- och fritidsnämnden fastställde därefter kriterier. Se bilaga. Förvaltningen har fått I uppdrag att ta fram förslag på lämplig minnesgåva. Detta har dröjt ut på tiden men förhoppningsvis kommer ett förslag att presenteras för nämnden under början av Enligt beslutet avgör Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott när uppmärksammande skall ske. Nominering av kandidater kan föreslås av förening, organisation, privatperson eller Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

17 Sida 17 (25) 11 Dnr7/12 Attesträtt Kultur- och fritidsförvaltning 2012, kufnau 11/12 Enligt Tranås kommuns ekonomihandbok avseende betalning av fakturor skall beslutsattestanter och ersättare utses av respektive nämnd. Förvaltningen har upprättat en förteckning över ansvar och verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Se bilaga. FÖRSLAG TILL BESLUT Förvaltningen föreslår att fr o m utse förvaltningschef Eva Gullberg behörig att beslutsattestera inom hela förvaltningen med Barbara Engbom som ersättare. att fr o m inom respektive verksamhetsområde utse varje avdelningschef: administration/fritid - Barbara Engbom, anläggningar - Hans Ahlsen, bibliotek - Pär Jonsson och kultur & ungdom - Claes Sjökvist. att fr o m utse som ersättare för respektive verksamhet: administration/fritid Hans Ahlsen, anläggningar - Barbara Engbom, kultur & ungdom - Barbara Engbom, bibliotek - Karolina Antonsson och Wiola Svensson. Kultur- och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att anta förvaltningens förslag, Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunstyrelsen

18 S~NTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (25) 12 Dnr 8/12 Ekonomisk rapport året 2011! kufnau 12/12 En preliminär ekonomisk redovisning för hela 2011 har upprättats per avdelning. Se bilaga. FRITID Fritidsavdelningen gör ett preliminärt överskott bland annat p g a: att Tranåbostäders övertagande av Bredstorps lp dröjde till halvårsskiftet gav ett tillfälligt positivt utfall ekonomiskt i Fritidsavdelningens budget. att föreningarna Tranås Badmintonklubb och Tranås Lawntennisklubb beviljades 200 tkr i bidrag till hjälp av finansiering av utbyte av tennis- och badmintonhallsgolvet. att el- och fjärrvärmekostnader hölls inom budget. att föreningarna Tranås Fotbollsförening och Innebandyföreningen Tranås beviljades 200 tkr i bidrag till hjälp av finansiering av spontanidrottsplatsen. att kultur- och fritidsnämnden beslutat att avsätta 100 tkr som buffert att ta med till nästkommande år. att Simhallen tog in 100 tkr mer i intäkter än budgeterat. BIBLIOTEK Överskottet på biblioteksavdelning beror på att medieanslaget för vuxen litteratur inte utnyttjats fullt ut och att personalkostnaderna blivit lägre p g a lägre löner för vikarier än ordinarie personal, KULTUR och UNGDOM Kultur- och ungdomsavdelningen gör överskott p g a: att ungdomsavdelningen inte hade några lokalkostnader för sin verksamhet förrän fr.o.m. maj månad samt att hyran i de tillfälliga lokalerna är lägre än budgeterat. Budgeten baseras utifrån ett första förslag (2008) då lokalfrågan ej var utredd. Hyreshöjning beräknas ske vid flytt till framtida lokaler anpassade till verksamheten, exempelvis i Folkets park-området. att kulturavdelningen gjort ett medvetet överskott på Konstrakan för att kunna ha en större budget 2012 då det är 1O-års jubileum, Den stora delen av överskottet beror dock på att 2010 års överskott ej är fullt utnyttjat då vissa projekt ej hunnits med under 2011, exempelvis Fantasifågeln på torget (140 tkr) samt scenen vid stadshuset (100 tkr), Kultur- och fritidsnämndes AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

19 Sammantradesdatum Sida 19 (25) 13 Dnr 9/12 Inbjudan till "Utvecklingsdagar" och "Tankesmedja"! kufnau 13/12 Inbjudning har inkommit från referensgruppen fritidschefer i Jönköpings län till två utvecklingsdagar av den praktiska fritids- och ungdomspolitiken, april i Växjö. Arets program behandlar "Elitidrott och Breddverksamhet" samt "Samhällets ansvar i framtidens arenaidrott", Se bilaga. Inbjudning har även kommit från Naturvårdsverket till konferensen "Tankesmedja för friluftsliv 2012" den mars, Djurönäset i Stockholms skärgård, Arets tema: Natur- och kulturturism. Se bilaga. Arbetsutskottet diskuterar deltagande i båda konferenserna. Inom biblioteksområdet anordnas även en årlig konferens som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Eftersom det är kostsamt att delta i respektive konferens så kan inte alla i nämnden få delta. Någon/några tjänstemän brukar medfölja och det brukliga har varit att ordförande, vice ordförande samt AU-ledamoten anmäls till någon konferens under året. Det kan eventuellt finnas intresse bland kontaktpolitiker att delta i någon. Vad gäller Naturvårdsverkets konferens finns möjligheten att ta del genom webbsändning, även i efterhand. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden att efterhöra intresse bland kontaktpolitiker att delta i någon konferens. Nämnden diskuterar möjligheten att några politiker deltar i konferenser som erbjuds. Eftersom alla har möjlighet att ta del av konferensen "Tankesmedja" genom att webbsändingen kan hämtas hem på Naturvårdsverkets hemsida kostnadsfritt, även i efterhand, bedöms inte behovet av att åka och delta på plats. Kultur och fritidsnämnden beslutar att ordförande Frida Gårdmo (FP) och v ordförande Bengt E Carlsson anmäls tillsammans med förvaltningschef Eva Gullberg och anläggningschef Hans Ahlsen till utvecklingsdagarna i Jönköpings län den april i Växjö, Kontaktpolitiker för anläggningar Mats Holmstedt (M) erbjuds medfölja.

20 Sida 20(25) 14 Dnr21/12 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde presenteras lista på de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18)

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18) Kultur & Fritid tfn 0140-681 ()() TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-14 Sida 1(18) Plats och tid Beslutat Hembygdsgårdens Servering, kl. 11,00-17.30 Frida Gårdmo, (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Sammanlrädesdalum 2009 12-07 Plats och tid Beslutat Tranås, kl. 14.00-17.20 Per Ulfsbo (fp) Bo Fahlström (s) Gunilla Bodemo-Lindahl (kd) Anna Hultman (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-68100 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-27 Sida 1(22) Plats och tid Beslutat Bredstorps lp, TFFs kansli, kl. 13.30-16.50 Frida Gårdmo, (FP)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30 o TRANAS KOMMUN TEKt\IIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-21 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, 2011-11-21 kl 13:30-14:30 Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Sam manträdesdatum o. 2011-08-22 Sida 1 (13) ajournering kl. 15:00-15:15.

Sam manträdesdatum o. 2011-08-22 Sida 1 (13) ajournering kl. 15:00-15:15. Sam manträdesdatum o TRANAS KOMMUN 2011-08-22 Sida 1 (13) TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN Plats och tid KS-salen, Stadshuset, 2011-08-22 kl. 13:30-15:30, ajournering kl. 15:00-15:15. Beslutat Jennie Johansson,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 ~}Df'" LJ t KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ~,:;' TRANÅS KOMMUN 2015-10-20 Sida 29(47) 201 Dnr511/15 Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 inkommit med en motion

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: Sid: 1 Instans Plats och tid Töllstorpshallen, Gnosjö, kl 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson, (M) ordförande Stig Axelsson, (S) 2:e vice ordförande Alf Carlsnäs, (KD) Ann-Carin Jonsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2008-10-11 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2008-11-10 kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Maria Willner (s) Marianne Andersson (c) Sofie Gyllenstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer