Medlingsinstitutets årsredovisning för år (39)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2013 1(39)"

Transkript

1 Medlingsinstitutets årsredovisning för år (39)

2 2(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning Inledning Medling i arbetstvister Central medlingsverksamhet Lokal medlingsverksamhet Tillsyn av medlare Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt Medlingsinstitutets prestationer Medling i arbetstvister Analys och information Samråd och överläggningar med arbetsmarknadens parter Konferenser och seminarier Publikationer Publiceringar på webbplatsen och övriga informationsinsatser Statistik över löneutvecklingen i Sverige Kommentarer om analys- och informationsverksamheten under Medlingsinstitutets prestationer Analys och information Avgiftsfinansierad verksamhet Kompetensutveckling Analys av kompetensbehovet Åtgärder för att säkerställa rätt kompetens och uppföljning av myndighetens mål för Bedömning Mål för kompetensförsörjningen Verksamhetens kostnader och intäkter Finansiella dokument: RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER... 38

3 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) GD kommenterar det gångna året År 2013 var ett händelserikt år på arbetsmarknaden. Mer än 500 nytecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor lämnades in till Medlingsinstitutet. År 2013 var, trots en omfattande avtalsrörelse, ett fredligt år på arbetsmarknaden när det gäller utbrutna konflikter ett gott betyg åt hur lönebildningen fungerar. Att lönebildningen fungerar visas också av stigande reallöner, ökande sysselsättning och en fortsatt god konkurrenskraft för svenska företag. Några tydliga tendenser har framträtt under Bland de träffade kollektivavtalen om löner och allmänna villkor ökar antalet sifferlösa avtal liksom tillsvidareavtalen. En annan trend är en ökande beredvillighet från en del av arbetsmarknadens parter att avstå från makt. Ett tecken på det är upprepade krav på att Medlingsinstitutet ska spela en mer aktiv roll för att åstadkomma jämställda löner. Ett annat tecken är de diskussioner som förs om allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Att parter söker stöd hos staten och politikerna är ett avsteg från den svenska modellen som kan oroa dem som månar om parternas ansvar för en väl fungerande lönebildning. De treåriga avtalen som blev resultatet av 2013 års förhandlingar ger tid för eftertanke och fredliga kontakter mellan parterna. Det är ett tillfälle som om det förvaltas väl kan leda till en positiv utveckling av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Medlingsinstitutet tillsatte medlare vid 25 förhandlingar, vilket får anses vara normalt i en avtalsrörelse av 2013 års omfattning. Under avtalsrörelsen förlorades dagar och totalt under året dagar. I 19 fall lades varsel om konflikt. Varslade konflikter verkställdes i sju fall. Det rörde sig om strejk i fyra fall och enbart om blockadåtgärder i de övriga. De mest omfattande konflikterna gällde busstrafiken och skärgårdstrafiken. De fasta medlarna, som har hand om varsel på lokal nivå, fick handlägga 17 ärenden som rörde krav på kollektivavtal. I fyra fall utbröt strejk. Medlingsinstitutet har under året arrangerat ett tiotal seminarier och konferenser där det sammanlagda antalet deltagare varit cirka 800. Den stora tillströmningen till konferenserna bekräftar vikten av att skapa en arena för information som samtidigt blir en informell mötesplats för arbetsmarknadens parter. Medlingsinstitutet har också medverkat i ett stort antal aktiviteter arrangerade av andra och har även haft flera internationella kontakter. Under året har Medlingsinstitutet tagit fram en skrift, Lön för mödan om arbetsmarknadens funktion, riktat till gymnasieskolorna. Gensvaret har varit glädjande stort. Att bidra till att sprida kunskap om arbetsmarknaden bland dem som står i begrepp att ta steget ut från skolan är också att verka för en väl fungerande lönebildning. Stockholm den 20 februari 2014 Claes Stråth Generaldirektör

4 4(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Resultatredovisning 1. Inledning Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning, att ansvara för medling i arbetstvister och att vara statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutets verksamhet kan delas i tre områden: Medling i arbetstvister Analys och information Avgiftsfinansierad verksamhet De viktigaste uppgifterna samt de återrapporteringskrav som myndigheten har enligt sin instruktion och regleringsbrevet för 2013 redovisas och kommenteras under respektive verksamhetsområde. Den avgiftsfinansierade verksamhet redovisas i kapitel fyra. Myndighetens viktigaste prestationer presenteras i slutet av redovisningen för verksamhetsområden Medling i arbetstvister (avsnitt 2.5) och Analys och information (avsnitt 3.7). För en mer utförlig beskrivning av bl.a. löneutveckling, jämställdhet, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning under 2013 hänvisas till Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen Den publicerades i februari 2014 och finns tillgänglig på Medlingsinstitutets webbplats 2. Medling i arbetstvister Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet ansvara för medling i tvister på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet förordnar medlare vid arbetstvister dels på central nivå, när en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor och dels på lokal nivå, mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och fackliga organisationer. Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev för 2013: Medlingsinstitutet ska rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå. För centrala ärenden redovisas antalet anmälda tvister, tvister där varsel lagts, tvister där medlare förordnats, utlösta konflikter samt antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna. För lokala ärenden redovisas antalet ärenden. För samtliga ärenden redovisas antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt. Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

5 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) 2.1 Central medlingsverksamhet Kort om avtalsrörelsen 2013 Avtalsrörelsen år 2013 var omfattande. Mer än 500 avtal löpte ut under året, vilket innebar att drygt 2,7 miljoner anställda berördes av 2013 års avtalsförhandlingar. Ett stort antal avtal löpte ut den sista mars, vilket satte press på industrins parter att bli klara i tid om kollektivavtalen inom Industriavtalet skulle bli en norm för den övriga arbetsmarknaden. Det lyckades och avtalen som tecknades i april 2013 gav ökade arbetskraftskostnader på 6,8 procent fördelat på tre år. Ökningstakten i dessa avtal utgjorde därefter den norm som kom att gälla för de avtal som tecknades Tydliga trender i de tecknade kollektivavtalen är att de avtal som gäller tills vidare blivit fler och att fler anställda under avtalsperioden kommer att omfattas av så kallade sifferlösa avtal. Uppskattningsvis kommer sådana avtal att gälla för cirka anställda under år Medling, varsel och stridsåtgärder Medlingsinstitutet har under 2013 utsett särskilda medlare i 25 avtalsförhandlingar (se tabell 2.1). Samtliga medlingar kom till stånd efter samtycke från parterna, s.k. frivillig medling. Tvångsmedling förekommer knappast längre. Senast Medlingsinstitutet beslutade om tvångsmedling var år Tabell 2.1 Medlingsärenden på central nivå År Anmälda ärenden Tvister där varsel lagts Tvister där medlare förordnats Tvister där medlare förordnats utan samtycke Utlösta konfliktåtgärder Källa: Medlingsinstitutet (W3D3) Tabell 2.1 visar även att under 2013 utfärdades varsel om stridsåtgärder i 19 tvister och i sju tvister bröt stridsåtgärderna ut. I fyra av dessa fall var det frågan om arbetsnedläggelser strejk och lockout medan det i de tre övriga fallen enbart rörde sig om blockadåtgärder av olika slag (se även avsnitt 2.4):

6 6(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning Svenska Transportarbetareförbundet./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Transportavtalet (blockad och strejk) 2. Svenska Transportarbetareförbundet./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Miljöarbetareavtalet (blockad) 3. Svenska Transportarbetareförbundet./. Almega Tjänsteförbunden/Säkerhetsföretagen Säkerhetsföretag (blockad) 4. Fastighetsanställdas Förbund./. Pacta ÖLA 13 (blockad och strejk) 5. Svenska Kommunalarbetareförbundet./. Bussarbetsgivarna Bussbranschavtalet (blockad, strejk och lockout) 6. Teaterförbundet./. Medieföretagen Biografanställda (blockad) 7. SEKO Facket för Service och Kommunikation./. Almega Tjänsteföretagen Skärgårdstrafik (blockad, strejk och lockout) Avtal om förhandlingsordning varsel och stridsåtgärder 2013 På områden med avtal om förhandlingsordning utser parterna själva sina medlare. Det har inte förekommit några varsel eller stridsåtgärder på dessa områden under Avtal om förhandlingsordning förändringar under 2013 Enligt sin instruktion ska Medlingsinstitutet registrera avtal om förhandlingsordning, efter ansökan av kollektivavtalsparterna. När de registrerade avtalen summeras vid utgången av år 2013 uppgår de till 15. Under 2013 har ett förhandlingsavtal sagts upp: I september 2013 sade SEKO Facket för Service och Kommunikation upp sin del av det statliga samarbetsavtalet med dess förhandlingsavtal till upphörande den 31 mars Svenska Elektrikerförbundets JO-anmälan mot Medlingsinstitutet Medlingen mellan SEKO Facket för Service och Kommunikation och Almega Tjänsteföretagen (skärgårdstrafiken) fick ett rättsligt efterspel i form av en JOanmälan från Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Parterna accepterade efter återupptagna medlingsförhandlingar medlarnas förslag till överenskommelse. Eftersom strejk hade verkställts innehöll medlarnas förslag ingen retroaktiv lönehöjning. Detta var i enlighet med den praxis som finns på arbetsmarknaden om att strejk bryter retroaktivitet och som konsekvent har upprätthållits i Medlingsinstitutets medlingar. I sammanhanget bör nämnas att ett antal av SEKO:s medlemmar som inte strejkade, var lockoutade under samma tid.

7 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) I sin anmälan den 2 december 2013 gjorde SEF gällande att Medlingsinstitutet genom att retroaktiva löneökningar inte fanns med i medlarnas slutbud brutit mot Regeringsformens (RF) bestämmelser i två avseenden: Medlingsinstitutet har inte beaktat allas likhet inför lagen och inte heller iakttagit saklighet och opartiskhet, RF 1 kap 9. Medlingsinstitutet har utan stöd av lag eller avtal använt ett ekonomiskt tvångsmedel, hot om reducering av arbetstagarnas löner, på ett sätt som inskränker arbetstagarnas grundlagsskyddade rätt att vidta stridsåtgärder, RF 2 kap 14. JO avslutade ärendet den 20 december 2013 med följande motivering: Vad som anförs i anmälan ger inte anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Kommentarer om central medlingsverksamhet under 2013 Medlingsinstitutet har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Vad som kännetecknar en sådan lönebildning beskrivs i propositionen 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning. Där sägs bl.a. att lönebildningen ska skapa en kostnadsutveckling som inte överstiger den i våra viktigaste konkurrentländer och i så liten utsträckning som möjligt ge upphov till arbetsmarknadskonflikter som orsakar kostnader eller negativa effekter för tredje man. Lagstiftningen grundas ytterst på att arbetsmarknadens parter känner lojalitet med de principer för lönebildningen som systemet bygger på. Medlingsinstitutet har inga maktmedel att tvinga fram löneökningar på samhällsekonomiskt önskvärda nivåer. Är parter överens om lönehöjningar på andra och högre nivåer, kan inte Medlingsinstitutet förhindra dem att sluta avtal om detta. Däremot kan man inte räkna med att medlare utsedda av Medlingsinstitutet medverkar till avtal, som står i strid med institutets uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning, det vill säga att slå vakt om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. I realiteten betyder det att de först träffade avtalen inom industrin utgör normen. Sett till det totala antalet avtal, drygt 500, som träffades under 2013 har endast 25 förhandlingar lett till medling. Det får därför antas att det för de övriga avtalen har rått enighet mellan parterna om utrymmets storlek och att industrins avtal har varit normerande. Situationen är nästan identisk med avtalsrörelsen Även då förekom varsel i 19 av Medlingsinstitutets medlingar, verkställd arbetsnedläggelse i fyra tvister och blockadåtgärder i två. En skillnad 2013 jämfört med 2012 är att inga stridsåtgärder verkställdes under 2013 på områden som omfattas av avtal om förhandlingsordning. En annan skillnad är att antalet tvister med varsel om sympatiåtgärder var färre under 2013 (två) än under 2012 (fem). Avtalsrörelserna skiljer sig också åt när antalet lockoutvarsel från arbetsgivarna jämförs. Under 2012 varslade arbetsgivarna om lockout i tre tvister jämfört med 2013 då lockoutvarsel utfärdades i nio tvister.

8 8(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Noterbart i avtalsrörelsen 2013 är att medlarnas slutliga hemställan till en lösning av tvisten överlag har accepterats av parterna. I 16 av medlingarna godtog parterna medlarnas förslag till överenskommelse. I tre medlingar bedömde medlarna att parterna borde kunna enas om ett nytt avtal på egen hand och uppdrog åt dem att fortsätta förhandlingarna. Så skedde också och parterna lyckades träffa nya avtal. I sex tvister accepterades inte medlarnas slutförslag av båda parter. Gemensamt för dessa tvister var att parterna fortsatte med direktförhandlingar, i något fall på uppmaning av medlarna och under överinseende av dessa. De frågor som avhandlades i direktförhandlingarna rörde i allmänhet vissa textjusteringar och avtalstekniska lösningar. När avtal väl träffades skedde det med smärre avvikelser från medlarnas hemställan. Inte i något fall ledde direktförhandlingarna till högre arbetskraftskostnader än industrinormen. Hur ett varsel har påverkat exempelvis löneökningarnas storlek är näst intill omöjligt för en utomstående att vederhäftigt uttala sig om. I likhet med tidigare avtalsrörelser är det även under 2013 okänt för Medlingsinstitutet vilka taktiska överväganden parterna har gjort. Det står dock klart att en allmän uppfattning bland medlarna är att parterna i flera medlingsärenden inte hade kommit särskilt långt i sina förhandlingar innan medlare kopplades in. I några av de fackliga varslen om stridsåtgärder framskymtar ett missnöje med hur förhandlingarna har bedrivits av arbetsgivarna. Det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är möjligt att i ekonomiska termer objektivt uppskatta verkningarna på företagsnivå eller branschnivå av ett varsel. Ett undantag är dock varsel om arbetsnedläggelse inom flyget och sjöfarten samt vissa entreprenadbranscher. Men vilka ekonomiska effekter får exempelvis varsel om strejk på andra områden? Hur slår ett varsel om övertidsblockad eller blockad mot nyanställning? Hittills har Medlingsinstitutet inte sett några undersökningar där sådana frågeställningar har belysts. Det borde ligga i arbetsgivarorganisationernas intresse att genom kontakter med de berörda medlemsföretagen redovisa effekterna av varslade stridsåtgärder. 2.2 Lokal medlingsverksamhet För medling i lokala tvister förordnade Medlingsinstitutet under 2013 fyra fasta medlare med varsitt geografiskt verksamhetsområde. De fasta medlarna handlägger i första hand tvister mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och fackliga organisationer där den fackliga organisationen kräver att företaget ska träffa kollektivavtal, s.k. hängavtal eller bli medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bli bunden av kollektivavtal. År 2001 var sex fasta medlare knutna till Medlingsinstitutet, 2008 minskades antalet till fem och sedan 2012 har endast fyra medlare uppdrag som fast medlare. Medling, varsel och stridsåtgärder Antal inkomna lokala medlingsärenden har successivt minskat under de senaste åren. I tabell 2.2 redovisas förändringarna under de senaste sju åren med en uppdelning mellan avtalstvister, Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) Syndikalisternas tvister och övriga ärenden. Av tabellen framgår att antalet nya lokala ärenden under 2013 uppgick till 31. Sedan 2008 har antalet avtalstvister, det vill säga tvister om tecknande av kollektivavtal, legat på historiskt låga nivåer var antalet 17.

9 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) Tabell 2.2 Ärendefördelning åren Avtalstvister varav LO-förbund TCO-förbund Saco-förbund Övriga* SAC Övriga ärenden** TOTALT Anmärkning: * I huvudsak Svenska Hamnarbetarförbundets avdelningar. ** Varsel från organisationer utanför etablerade fackförbund i tvister som inte kan betecknas som avtalstvister. Källa: Medlingsinstitutet (W3D3) I samtliga registrerade ärenden under 2013 förelåg varsel om stridsåtgärder och i sju tvister verkställdes stridsåtgärderna. I fyra fall utbröt strejk (se även avsnitt 2.4). 1. I en av Transportarbetareförbundets tvister med ett bekvämlighetsflaggat fartyg pågick nyanställningsblockad och vägran att lasta och lossa fartyget under en dag. 2. Målareförbundet hade utfärdat blockad mot ett företag där förbundet saknade medlemmar. Blockaden trädde i kraft i början av juli och hade inte återkallats vid utgången av året. Medlingsärendet har avslutats och vid den tidpunkten fanns inga anställda alls hos företaget. 3. Hamnarbetarförbundets (avdelning 4) varslade blockad mot att utbilda viss personal i truckkörning verkställdes och pågick under tre dagar. 4. Elektrikerförbundets varslade stridsåtgärder mot ett företag verkställdes och fem av förbundets medlemmar strejkade under en dag innan företaget skrev på avtalet. 5. Stridsåtgärder verkställdes i en av Unionens tvister mot ett företag som bedrev callcenterverksamhet i Fränsta, Ånge kommun. Företaget vägrade träffa avtal med Unionen och strejken avbröts efter drygt två månader då företagets verksamhet lades ner Stridsåtgärder trädde även i kraft två tvister där Teaterförbundet varslade om stridsåtgärder mot två företag som sysslar med röstdubbning till svenska av utländska filmproduktioner. Strejken pågick över en månad i båda fallen. SAC:s varsel registreras som ärenden, men föranleder nästan aldrig medlingsinsatser. Av de totalt 31 ärendena under 2013 svarade SAC för 14. Ungefär hälften lades i samband med tvister om lönesättning till medlemmar eller indrivning av lönefordringar. Ingen av SAC:s tvister har handlat om tecknande av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för SAC:s medlemmar. I stället har varsel och stridsåtgärder utnyttjats som påtryckningsmedel i intressetvister om annat än kollektivavtal. Varsel har även förekommit i rättstvister om uppsägningar.

10 10(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Av tabell 2.3 framgår att inget medlingsärende under 2013 gällde utländska entreprenadföretag. Två av tvisterna under 2013 gällde tecknande av avtal med bekvämlighetsflaggade fartyg. Tabell 2.3 Avtalstvister Tvister varav fartyg varav utländska företag Källa: Medlingsinstitutet (W3D3) Kommentarer om lokal medlingsverksamhet under 2013 Sedan år 2008 har antalet avtalstvister legat på historiskt låga siffror. För att få en uppfattning om hur arbetsmarknaden fungerar bör antalet medlingsärenden ställas i relation till det totala antalet nya kollektivavtal som under ett år träffas mellan enskilda arbetsgivare och fackliga organisationer. Att antalet ärenden för de fasta medlarna har varit lågt betyder emellertid inte att de olika fackförbundens aktiviteter i syfte att få till stånd kollektivavtal med avtalslösa arbetsgivare har avstannat. Det kan uppskattas att minst arbetsgivare blev bundna av kollektivavtal under 2013 och att majoriteten blev det genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Detta ska jämföras med hur ofta varsel utfärdats för att få till stånd kollektivavtal. Sådana varsel har utfärdats i 17 fall och verkställts i sju. Varsel och stridsåtgärder för att åstadkomma bundenhet av kollektivavtal är alltså sällsynta undantag. I likhet med tidigare år kan den svenska arbetsmarknaden även under 2013 betecknas som i det närmaste konfliktfri i detta avseende. I sammanhanget kan noteras att avtalstvisterna med utländska företag praktiskt taget har upphört. Som har framgått av tabellen 2.3 har inget medlingsärende under åren gällt utländska entreprenadföretag. Åren 2007 och 2008 handlade endast ett medlingsärende per år om utländska företag. I huvudsak var det Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) som tidigare var part i tvister med utländska företag. Byggnads har rapporterat att förbundet under 2013 slöt hängavtal med 33 utländska företag och att fem företag blev avtalsbundna genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Inte något av dessa avtal föregicks av varsel om stridsåtgärder. Tidigare dominerade tvister om tecknande av kollektivavtal. Den typiska tvisten handlade om ett LO-förbund som krävde hängavtal med en oorganiserad arbetsgivare. När denne vägrade skriva på avtalet varslade förbundet om stridsåtgärder och en fast medlare kom in i bilden. De sex senaste åren har antalet avtalstvister reducerats dramatiskt. Fr.o.m har avtalstvisterna varit färre än 20 per år. År 2011 uppvisar den lägsta siffran med endast 12 avtalstvister var antalet 17.

11 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) Samtidigt som de traditionella avtalstvisterna har minskat i antal, har det sedan 2006 skett en markant ökning av andra typer av tvister och med andra aktörer än de etablerade fackförbunden hos arbetsmarknadens huvudorganisationer. Men även här kan man iaktta en avmatting under de senaste åren. 2.3 Tillsyn av medlare Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen (1976:826) om arbetstvister. Enligt denna förordning kan en medlare förordnas av Medlingsinstitutet på ett fast medlingsuppdrag (fast medlare) eller för medling i en viss uppkommen arbetstvist (särskild medlare). Medlarna står under tillsyn av Medlingsinstitutet. Av förordningen framgår vidare att närmare föreskrifter om medlarnas verksamhet meddelas av Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet har under 2013 förordnat fyra fasta medlare med ansvar för varsitt geografiskt distrikt. De har ett månatligt arvode. För deras verksamhet har utfärdats närmare föreskrifter genom generaldirektörens beslut nr 36/11 (dnr 2011/176). Därutöver sker tillsyn genom att medlarna efter varje avslutat ärende skickar in en rapport där deras åtgärder redovisas liksom resultatet i ärendet. Minst en gång om året kallas de fasta medlarna till ett seminarium hos Medlingsinstitutet för genomgång av olika rutiner och diskussion om gemensamma frågor. Särskilda medlare i vissa tvister utses bland en grupp bestående av ett fyrtiotal personer. Tillsynen består i kontinuerlig kontakt med medlarna under medlingen. Efter avslutat uppdrag lämnas en skriftlig rapport, vilken som regel är en detaljerad redogörelse över medlingen och medlarnas åtgärder. Medlingsinstitutet har tagit fram en skriftlig arbetsrutin för medlarrapporten och bl.a. vilka uppgifter den ska innehålla (dnr 2012/49). Medlingsinstitutets tillsyn av de särskilda medlarna sker i efterhand genom granskning av rapporten och genom samtal med medlarna efter avslutat uppdrag. Medlarna bjuds även in till Medlingsinstitutets konferenser och seminarier. Dessutom ordnar myndigheten regelbundet särskilda medlarseminarier.

12 12(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 2013 Totalt förlorades arbetsdagar under år 2013 på grund av konflikter på arbetsmarknaden (se tabell 2.4). Tabell 2.4 Förlorade arbetsdagar (både lovliga och olovliga konflikter ingår) År Förlorade arbetsdagar Anmärkning: En arbetsmarknadskonflikts omfattning redovisas i antalet hela förlorade arbetsdagar. Det betyder t.ex. att en strejk av tio personer under en halv dag räknas om till fem hela dagar. Konfliktstatistiken över förlorade arbetsdagar grundas inte på några exakta uppgifter. Medlingsinstitutet samlar in uppgifter genom kontakter med berörda parter för besked om i vilken omfattning konfliktersättning har utbetalats. Även uppgifter i massmedia om arbetsnedläggelser i form av vilda strejker eller protestaktioner samlas in. Källa: Medlingsinstitutet Lovliga arbetsnedläggelser Förbundsförhandlingar Under avtalsrörelsen 2013 har arbetsnedläggelser ägt rum i förhandlingar om nya förbundsavtal i följande fyra fall. 1. Svenska Transportarbetareförbundet./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Transportavtalet Strejk under 1 timme den 24 april Antal arbetstagare: Antal förlorade arbetsdagar: Fastighetsanställdas Förbund./. Pacta ÖLA 13 Strejk den 28 maj 3 juni Antal arbetstagare: 50 - Antal förlorade arbetsdagar: Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)./. Bussarbetsgivarna Bussbranschavtalet I denna konflikt har det inte varit möjligt att få fram exakta uppgifter om hur många arbetstagare som strejkade vid de olika tillfällena eller som omfattades av lockouten. De nedanstående siffrorna är högst ungefärliga och bygger på uppgifter i pressmeddelanden och annan information. Huruvida oorganiserade arbetstagare också deltog i strejkerna finns inga uppgifter om. Siffran för det totala antalet förlorade arbetsdagar är mera tillförlitlig då den grundas på uppgifter om utbetald

13 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) konfliktersättning till Kommunals medlemmar. Totalsumman avser därför Kommunals medlemmar och kan alltså vara lägre än det verkliga antalet förlorade arbetsdagar eftersom uppgifter om oorganiserades deltagande i konflikten saknas. Strejk den juni Antal arbetstagare: Strejk den juni Antal arbetstagare: 400 Lockout den juni Antal arbetstagare: 100 Det totala antalet förlorade arbetsdagar har beräknats till Enligt Kommunal var som mest medlemmar ute i konflikt. 4. SEKO Facket för Service och Kommunikation./. Almega Tjänsteföretagen Skärgårdstrafiken Strejk den 4 11 november Antal arbetstagare: 25 Lockout och strejk den 4 11 november Antal arbetstagare: 100 Det totala antalet förlorade arbetsdagar har beräknats till 604. Företagsförhandlingar regionala medlarnas tvister 1. Svenska Elektrikerförbundet./. Jaroz El & Styrteknik AB Strejk den 26 november Antal arbetstagare: 5 - Antal förlorade arbetsdagar: 5 2. Unionen./. Focus CRS AB Strejk den 21 mars 25 maj Antal arbetstagare: 10 - Antal förlorade arbetsdagar: Teaterförbundet./. SDI Media Sweden AB 4. Teaterförbundet./. Dubberman Sverige AB Strejk, blockad mot nyanställning och nya uppdrag den 26 april 13 juni Antal arbetstagare: cirka 50 - Antal förlorade arbetsdagar: 395 Olovliga konflikter Arbetarna vid Cloettas fabrik i Gävle lade ner arbetet under sex timmar den 13 september 2013 i protest mot att företaget dragit in en utlovad bonus. Efter förhandlingar backade arbetsgivaren och arbetet återupptogs. Antalet förlorade arbetsdagar har uppskattats till 50.

14 14(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Kommentarer om förlorade arbetsdagar under 2013 Totalt förlorades arbetsdagar under år 2013 på grund av konflikter på arbetsmarknaden. Av dessa förlorades i konflikter under avtalsrörelsen. Det är en av de lägsta siffrorna sedan Medlingsinstitutets verksamhet startade och betydligt lägre än tidigare års avtalsrörelser med samma omfattning. De allra flesta dagarna förlorades under vårens konflikt inom bussbranschen. Det är förenat med stora svårigheter att få fram exakta uppgifter om vilka ekonomiska effekter och andra konsekvenser en verkställd stridsåtgärd har fått för de arbetsgivare som har drabbats. I det följande redovisas de beräkningar och uppskattningar som har gjorts av de berörda arbetsgivarorganisationerna. Av de fyra arbetsnedläggelserna under 2013 är det egentligen bara konflikten om ett nytt Bussbranschavtal mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna som var av sådan omfattning att den fick kännbara konsekvenser för de berörda företagen. Den ekonomiska skada som företagen åsamkades till följd av de nio konfliktdagarna har beräknats till cirka 20 miljoner kronor. De övriga tre arbetsnedläggelserna var inte i närheten av busskonflikten när det gäller omfattning och ekonomiska konsekvenser. Transports strejk under knappt en timme i konflikten med Bussarbetsgivarna om ett nytt Transportavtal torde knappast ha resulterat i några mätbara effekter. Inte heller synes strejken av vissa yrkesgrupper hos några kommunägda fastighetsbolag i Fastighets tvist med Pacta ha inneburit någon kännbar ekonomisk skada. Däremot har effekterna av konflikten mellan SEKO och Almega Tjänsteföretagen rörande avtalet för skärgårdstrafiken beräknats. Enligt Tjänsteföretagens beräkning blev företagens kostnad för de verkställda strejkerna och lockouten cirka två miljoner kronor. I tre fall verkställdes enbart blockadåtgärder över hela avtalsområdet. I två av dessa rörde det sig om några enstaka dagar. Blockadåtgärderna i konflikten mellan Transport och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt avtal för säkerhetsföretag pågick i drygt två veckor. Vilka ekonomiska konsekvenser det fick för de drabbade företagen har inte gått att reda ut. Tredje man kan drabbas av arbetsmarknadskonflikter. Vanligast är det när stridsåtgärder vidtas på den offentliga sektorn. De konflikter som ägde rum under 2013 var på den privata sektorn. Men även där kan konflikter få effekter för utomstående. Konflikter inom transportbranschen leder ofta till inställda färdmedel vilket drabbar passagerare. Så var fallet i konflikten mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna om ett nytt Bussbranschavtal. Stridsåtgärderna innebar att omkring resenärer drabbades av inställda bussturer. I Umeå stod exempelvis alla bussar stilla under nio dagar. Merparten av busstrafiken ställdes också in i Stockholms innerstad och i fyra kranskommuner. Även konflikten mellan SEKO och Almega Tjänsteföretagen om ett nytt avtal för skärgårdstrafiken fick påtagliga effekter för tredje man. Enligt tidningsuppgifter drabbades bland annat cirka resenärer varje dag i Stockholms mellersta och södra skärgård. Vilka konsekvenser konflikten fick för övriga resenärer i Stockholms skärgård och i Göteborg har det inte varit möjligt att få fram uppgifter om från arbetsgivarorganisationen.

15 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) 2.5 Medlingsinstitutets prestationer Medling i arbetstvister I detta avsnitt redovisas Medlingsinstitutets prestationer under 2013 för verksamhetsområdet Medling i arbetstvister. Av tabell 2.5 framgår Medlingsinstitutets prestationer under 2013 för den centrala medlingsverksamheten (läs mer om verksamheten i avsnitt 2.1). Tabell 2.5 Prestationer Central medlingsverksamhet År Antal träffade kollektivavtal på arbetsmarknaden* Antal tvister där medlare förordnats av MI Andel tvister som gått till medling (procent) Kostnad** (tkr) , * Antal träffade kollektivavtal ska ses som en ungefärlig siffra. ** Avser kostnaden för den centrala medlingsverksamheten, bl.a. arvoden till medlare, resekostnader, seminarier som MI har ordnat för medlare, medlarnas deltagande i MI:s övriga seminarier och konferenser, exkl. kostnad för arbetstiden för myndighetens egen personal samt myndighetens OH-kostnader. Medlingsverksamheten är till sin natur sådan att den inte går att skilja från MI:s löpande verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Det finns t.ex. både formella och informella kontakter och en uppskattning av antalet arbetstimmar för personalen och OH-kostnader skulle bli så översiktlig att den inte skulle ge en rättvisande bild. Källa: Medlingsinstitutet (Avtalsdatabas, W3D3, Agresso) Medlingsinstitutet har valt att som prestation redovisa det totala antalet träffade kollektivavtal på arbetsmarknaden i relation till antalet tvister där myndigheten har förordnat medlare. Det är inte meningsfullt att jämföra kostnaderna mellan de enskilda medlingsuppdragen då inget uppdrag är det andra likt. Det finns stora variationer bl.a. beroende på hur lång tid ett medlingsuppdrag tar. Även parterna och avtalen är olika från år till år. Som exempel kan nämnas att under 2013 har medlingsarvoden (exkl. arbetsgivaravgifter) i samband med de olika uppdragen varierat mellan ca kr. Antalet tvister där medlare förordnats varierar mellan åren pga. att vissa år är s.k. stora avtalsår då stora delar av arbetsmarknaden förhandlar om nya kollektivavtal. Under de åren förordnar Medlingsinstitutet medlare i fler ärenden och därmed blir också kostnaden högre för medlingsverksamheten. Åren mellan de stora avtalsåren är siffran naturligtvis lägre både för antalet medlingsärenden och för Medlingsinstitutets kostnad då det endast är en mindre del av arbetsmarknaden som förhandlar om nya kollektivavtal. Tabell 2.5 visar att både 2012 och 2013 var omfattande avtalsår när man jämför både antalet träffade kollektivavtal, medlingar och Medlingsinstitutets kostnad för den centrala medlingsverksamheten. Årets kostnad är dock betydligt högre jämfört med 2012 trots att det inte finns stora skillnader i antalet medlingar. Som beskrivs ovan kan det finnas stora variationer mellan de enskilda medlingsuppdragen och hur lång tid ett sådant uppdrag tar. Kostnadsökningen för 2013 speglar väl oförutsägbarheten för denna verksamhet.

16 16(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning Analys och information Som en del i uppdraget att verka för en väl fungerande lönebildning bedriver Medlingsinstitutet en omfattande analys- och informationsverksamhet som redovisas och kommenteras i detta kapitel. Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet verka för en väl fungerande lönebildning. Detta sker bl.a. genom att: samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för avtalsförhandlingar samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och vid överläggningar med arbetsmarknadens parter peka på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de lokala parternas arbete med jämställda löner Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev för 2013: Medlingsinstitutet ska redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet. 3.1 Samråd och överläggningar med arbetsmarknadens parter Medlingsinstitutet har inför och under avtalsrörelsen 2013 haft överläggningar med parter på arbetsmarknaden för att uppmärksamma parterna på de samhällsekonomiska förutsättningarna samt vikten av den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Parterna har också redovisat sina synpunkter och tidsplaner inför avtalsrörelsen 2013 för Medlingsinstitutet. 3.2 Konferenser och seminarier Under 2013 har Medlingsinstitutet arrangerat flera konferenser och seminarier med skilda teman för arbetsmarknadens parter, medlare, ekonomer, statistiker och massmedia. Även representanter för Konjunkturinstitutet, Riksbanken, affärsbankerna, forskarvärlden, Industrins ekonomiska råd samt regeringskansliet har deltagit. Presskonferens om årsrapporten (11 februari) Konferens för arbetsmarknadens parter om årsrapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012 (12 februari) Seminarium för särskilda medlare (19 mars)

17 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) Informationsmöte för särskilda medlare (9 april) Statistikintressentmöte (5 juni) Presskonferens om lönestrukturstatistik för hela ekonomin 2012 och om rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? (20 juni) Statistikintressentmöte om lönestrukturstatistik för hela ekonomin 2012 och om rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? (20 juni) Konferens om jämställdhet och lön (5 november) Morgonseminarium om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen (26 november) Möte för fasta medlare (5 december) Statistikintressentmöte (10 december) 3.3 Publikationer Årsrapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet årligen upprätta en rapport om löneutveckling, jämställdhet, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning års rapport publicerades i februari 2013 vid en presskonferens. Rapporten presenteras även för arbetsmarknadens parter vid en särskild konferens (se avsnitt 3.2). Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet också upprätta en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken. I juni 2013 presenterades den årliga lönestrukturstatistiken för hela ekonomin 2012 vid en presskonferens då även en särskild rapport med titeln Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? publicerades. Skriften Lön för mödan Lönebildningen är en komplicerad process och svår för många att förstå, inte minst för den som är ny på arbetsmarknaden. Under 2013 tog Medlingsinstitutet fram en skrift, Lön för mödan, lämplig för gymnasieskolorna. Avsikten är att bidra till att sprida kunskap om lönebildningen. Tanken är också att ju fler som förstår, desto bättre fungerar det. Distributionen av skriften påbörjades i mitten av december I början av 2014 har den första upplagan på cirka exemplar tagit slut och ett nytryck av skriften har beställts.

18 18(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning Publiceringar på webbplatsen och övriga informationsinsatser Publicering av konjunkturlönestatistik Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet upprätta en månatlig rapport om konjunkturlönestatistiken. Denna statistik har som huvudsyfte att månatligen belysa lönenivån och dess förändring över tid. Konjunkturlönestatistiken har publicerats på Medlingsinstitutets webbplats tio gånger under Pressmeddelanden En viktig informationskanal för att sprida kunskap om myndighetens verksamhet är pressmeddelanden. Medlingsinstitutet skickar ut pressmeddelanden bland annat till massmedier och fackföreningstidningar när medlare utses i tvister om tecknande av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Därutöver informeras massmedia, fackföreningstidningar samt organisationerna på arbetsmarknaden med ett pressmeddelande bl.a. när konjunkturlönestatistik publiceras på webbplatsen eller när nya publikationer presenteras. Alla pressmeddelanden publiceras även särskilt på webbplatsen. Under 2013 har antalet pressmeddelanden varit sammanlagt 50. En betydande kunskapsbas Medlingsinstitutet har byggt upp en betydande kunskapsbas när det gäller information om löner och allmänna villkor i gällande kollektivavtal. Vid 2013 års utgång fanns 669 registrerade kollektivavtal om löner och allmänna villkor hos Medlingsinstitutet. Till dessa ska också läggas ett antal särskilda avtal om anställningsformer med utbildningsinnehåll som till exempel yrkesintroduktion. Medlingsinstitutet medverkar i konferenser, seminarier och arbetsgrupper Medlingsinstitutets generaldirektör och medarbetare har under året medverkat i ett stort antal konferenser och seminarier arrangerade av bl.a. arbetsmarknadens parter. Temat har genomgående varit en väl fungerande lönebildning. Det internationella intresset för den svenska arbetsmarknadsmodellen är fortsatt högt. Medlingsinstitutets deltagande i ett treårigt projekt som ska bygga en modell för parters förhandlingar och tvistelösning i Ukraina avslutades vid årsskiftet. Medlingsinstitutet har också haft flera utländska studiebesök och deltagit och gjort presentationer på konferenser utanför Sverige, till exempel på Nordic Wage and Labour Cost Statistics seminar i Helsingfors. Medlingsinstitutet har även kontinuerligt möten med huvudanvändarna av konjunkturlönestatistiken: Riksbanken, Konjunkturinstitutet och finansdepartementet. Även vid andra tillfällen har intressenter och användare framfört synpunkter på statistiken, oftast genom direktkontakter med Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet deltar även i olika officiella arbetsgrupper: expertgruppen för arbetsmarknadsstatistik (EFAM), Statistiska centralbyråns (SCB) användarråd för arbetsmarknadsstatistik samt SCB:s arbetsgrupp för uppgiftslämnarfrågor. Medlingsinstitutet ansvarar även för SALA (Samarbetsgruppen Avseende Löneoch Arbetskraftskostnadsstatistik).

19 Medlingsinstitutet Årsredovisning (39) 3.5 Statistik över löneutvecklingen i Sverige Den officiella lönestatistiken Medlingsinstitutet är statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutets ansvarsområde är den officiella statistiken över löner och arbetskraftskostnader. Statistik över utbetalda lönesummor ligger däremot utanför ansvarsområdet. Den officiella lönestatistiken kan grovt delas in i tre delar: konjunkturlönestatistiken, som är månatlig, lönestrukturstatistiken som är årlig samt EU-statistik. Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev 2013: Medlingsinstitutet ska redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år. redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA. Efter en uppgång i löneökningstakten 2012 föll löneökningarna tillbaka under I april månad 2013 började nya avtal gälla för en stor del av arbetsmarknaden. Lönepåslagen i dessa var lägre än i 2012 års avtal. Enligt det preliminära utfallet för månaderna januari t.o.m. november 2013 uppgick löneökningarna till 2,4 procent för hela ekonomin, att jämföras med 3,0 procent 2012 (se tabell 3.1). Motsvarande utfall för näringslivet var 2,3 procent 2013 respektive 3,2 procent Till följd av retroaktiva utbetalningar bedöms det slutliga utfallet för hela ekonomin att bli en eller ett par tiondelar högre än det preliminära. Tabell 3.1 Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden Procentuell förändring från föregående år * 3,3 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 2,6 2,4 3,0 2,4* * Uppgifterna avser löneutvecklingen jan nov Källa: Medlingsinstitutets sammanvägning av konjunkturlönestatistiken Arbetskraftskostnaderna i Sverige har ökat något mer än i euroområdet och USA det senaste decenniet, men skillnaden i ökningstakt har successivt blivit mindre (se tabell 3.2). Under 2012 steg emellertid de svenska arbetskraftskostnaderna klart mer än i omvärlden, men för 2013 visar de preliminära utfallen på en ökningstakt ungefär i linje med USA och euroområdet.

20 20(39) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2013 Tabell 3.2 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme inom näringslivet Euroområdet USA Sverige ,5 3,8 3, ,3 3,1 3, ,5 2,9 1, ,7 3,1 3, ,5 2,9 2, ,8 1,5 3, ,7 1,9 2, ,6 2,2 2, ,2 1,9 4,0 2013* 1,5 1,9 1,5 * Uppgifterna avser arbetskraftskostnadsutvecklingen 1 3 kv 2013/1 3 kv 2012, uppgifterna i LCI revideras kontinuerligt. Källor: Eurostat, Labour Cost Index (LCI) och Bureau of Labour Statistics, USA I diagram 3.1 redovisas nominell och real löneutveckling för samtliga anställda, samt prisutvecklingen enligt konsumentprisindex (KPI). Under perioden 1998 till 2013 steg de nominella lönerna med i genomsnitt 3,4 procent per år och konsumentpriserna med 1,3 procent. Därmed steg reallönerna med 2,1 procent per år, eller sammanlagt cirka 40 procent under perioden. Diagram 3.1 Nominallön, reallön och KPI, procentuell förändring Anmärkning: Nominella löner 2013 enligt prognos från Riksbanken Reallönens utveckling randiga staplar Nominallöneutveckling tjockt streck Inflation mätt med KPI, konsumentprisindex tunt streck Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunkturinstitutet År 2013 beräknas lönerna ha ökat med cirka 2,5 procent i nominella termer. Eftersom konsumentpriserna var oförändrade 2013 uppgick därmed också reallönetillväxten till 2,5 procent under året.

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI

Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Tretton perspektiv på lönebildningen ANTOLOGI Medlingsinstitutet Box 1236 111 82 Stockholm Telefon 08-545 292 40 www.mi.se Medlingsinstitutet är en myndighet

Läs mer

INLEDNING 4. Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8. 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8

INLEDNING 4. Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8. 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Sammanfattning 4 1. JÄMOS TILLSYN ÖVER LAGENS EFTERLEVNAD 8 1.1 JämOs granskning av cirka 500 privata arbetsgivare 8 1.2 Andra granskningar av lönekartläggningsbestämmelserna

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning 1. Arbetsmarknadens parter Såväl arbetstagare som arbetsgivare

Läs mer

Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal

Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal 1. Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal Ingemar Göransson ingmar.goransson@gmail.com arbetetsmarknad.se 2. Förord 1. Arbetets marknad 2. Den svenska modellen 3. Arbetaravtal och

Läs mer

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office

Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid. Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Swedish National Mediation Office Evigt ung svensk modell? Samtal om lönebildningens framväxt och framtid Stockholm 2015 Medlingsinstitutet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Postadress/Postal address: P.O. Box 3539, SE-103 69 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2013

Fakta om löner och arbetstider 2013 Maj 213 Fakta om löner och arbetstider 213 Kapitlets namn 5 Fakta om löner och arbetstider 213 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg RAPPORT 2012:19 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Lonepolitiskt program

Lonepolitiskt program .. Lonepolitiskt program Innehåll Kollektivavtal och lön.....................................................3 Lönebildningen en tillbakablick........................................4 Samhällsekonomi och

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

En företagsnära lönebildning

En företagsnära lönebildning En företagsnära lönebildning Effekter av en företagsnära lönebildning på företag och samhällsekonomi red. Fabian Wallen och Christina Ekdahl Rapporten är skriven av Fabian Wallen och Christina Ekdahl.

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2013 Rapportserie 2013:1 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern

Läs mer

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet Betänkande av utredningen Utvärdering av Medlingsinstitutet Stockholm 2006 SOU 2006:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning GD har ordet 2 1 Bostadskreditmarknaden 3 2 Verksamhetsöversikt 4 2.1 BKN:s uppgifter 4 2.2 Finansiering av BKN:s

Läs mer

Goliat äter sallad hos David

Goliat äter sallad hos David Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 En analys av den negativa föreningsrätten samt proportionalitetsprincipen inom facklig stridsrätt Författare: Sofia

Läs mer

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn

LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn LYFT DEBATTEN! Om utstationerad arbetskraft inom byggsektorn 24 juni 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Jakobsbergsgatan 17 SE-111 44 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46 8 454 19 01 www.paconsulting.com

Läs mer