Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle"

Transkript

1 Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS en interaktiv konstarena för skola och samhälle

2 1. Inledning IT, kultur och upplevelse Det är allt viktigare att knyta kulturområdet närmare IT-utvecklingen eftersom den övergripande samhällsutvecklingen allt mer sätter innehåll, upplevelse, design och estetik i centrum. Kulturområdet är därmed en nyckel till framtiden. Den dramatiskt ökade tillgängligheten, oberoende av tid och rum, som Internet- och mobiltekniken ger oss till information och kommunikation, påverkar människors beteenden och attityder i högre grad än vi tidigare trott. Detta ger helt nya förutsättningar för kulturens roll och funktion i samhället. Frågor vi ställer oss är bland annat: Hur kan, med teknikens hjälp, fler människor få tillgång till vårt kulturarv och den kultur som finns idag? Hur gör vi kulturarvet tillgängligt även för framtida generationer? Hur kan vi nyttja kulturens material och tillgångar för kunskaps-, kompetens- och affärsutveckling till gagn för såväl kulturliv, upphovsmän som det övriga samhället? Och hur kan den lokala konsten och kulturarvet tas tillvara och distribueras och bli en kraftfull bas och drivkraft för en kommuns utveckling? Vår vision Vår vision är att Värmdö kommun genom ett medvetet arbete med dessa frågor ska kunna visa på metoder och resultat som tydliggör kulturens bärkraft för regional utveckling. Projektet startar i skolan men utvecklingen sker i mötet mellan skola och omkringliggande samhälle. Därmed involveras många olika samhällsaktörer i en process, där konst och kultur genom nya former av tillgängliggörande och interaktion via IT, sätts i centrum. Vårt mål är att detta projekt ska bli en föregångare och visa på vägar och metoder som kan användas av andra; kommuner, organisationer eller företag. 2. Bakgrund Från brukssamhälle till pulserande tillväxtort Värmdö kommun har ett unikt läge i hjärtat av Stockholms skärgård med specifika natur- och kulturmiljöer samt en kraftigt växande befolkning. På mindre än tio år har kommunen ökat från cirka invånare till drygt och har under flera år varit Sveriges snabbast växande kommun. Många av dem som väljer att bosätta sig i kommunen är unga och har eller står i begrepp att bilda familj. Antalet barn och ungdomar ökar i mycket snabb takt. 25 procent av Värmdös befolkning är under 15 år. Kommunfullmäktige har därför beslutat ( ) att avsätta medel för att under de närmaste åren satsa stort på ungdomar, fritid och kultur. En av de viktigaste utvecklingsfrågorna är hur alla barn och ungdomar ska kunna bli delaktiga i kulturutbudet. I Värmdö gör vi det bland annat genom att ge alla barn i åk 1-3 möjlighet att under skoltid delta i dans, drama, musik eller sång. Verksamheten startade HT 2005 och kommer successivt att byggas upp. Vi planerar också för utveckling av tre lokala aktivitetshus med kulturinriktning Fyrhuset i Stavsnäs, Lava i Gustavsberg samt i Brunns skola på Ingarö. Innehållet planeras av ungdomar och föreningar i området. Kommunen erbjuder också alla barn och ungdomar 3 19 år möjlighet att minst en gång per år, uppleva professionell scenkonst. Nya nätverk och mötesplatser Kommunen verkar aktivt för att skapa nya nätverk och mötesplatser där kommunanställda, föreningsaktiva och andra som arbetar med barn och ungdom kan mötas och engageras i nya former. Kommunens webbplats används också för att befrämja dialogen med barn och ungdomar. Värmdö är en kommun med ett rikt föreningsliv och många engagerade medborgare. Vi arbetar hårt för att stärka det ideella, kooperativa och frivilliga arbetet och utveckla nya former för ta tillvara medborgarnas engagemang. Allt utifrån en mångkulturell grundsyn. I projektet Arenautveckling utvecklar t ex kommunen 13 arenor runt om i kommunen, bl a en vid Munkmoraskolan. Munkmoraskolan Munkmoraskolan är en F-6 grundskola med 220 elever samt två förskolor. Skolan satsar på kultur och estetiska lärprocesser. Arbetet är väl förankrat i lärarkollegiet samt i skolans vision och verksamhetsplan. Genom sin profilering rekryterar skolan elever från hela kommunen. Ett nyskapande samarbete har inletts hösten 2005 med Musikskolan i Värmdö. Det innebär att alla elever får använda sig av olika konstnärliga uttrycksformer genom skolåren, med början i förskolan. Ett mål är att fördjupa lärandet genom att använda sig av konstens arbetssätt i det vardagliga arbetet. Det innebär att skapa, värdesätta och utveckla, men också kritiskt granska det lärande som bygger på kreativitet, gestaltning och upplevelse. Som en del i detta arbete har Kulturförvaltningen i Värmdö genom Lena Gullmert, kulturintendent, och Björn Springfeldt, konstexpert som bor i Värmdö, försett Munkmoraskolan med 24 konstverk som nu finns placerade i skolans lokaler. 2

3 3. PULS ett steg vidare Utifrån de samlade förutsättningarna som redovisats ovan vill vi nu ta ett viktigt strategiskt steg vidare för att knyta samman de olika aktiviteterna i en gemensam riktad utveckling. Detta ska ske i ett pilotprojekt med en Internet-baserad konstarena för skola och samhälle. Den utgår ifrån nya sätt att använda befintlig teknik och är unik genom sitt innehåll och helhetstänkande. I projektet byggs arenan upp bl a genom utställningar, events, möten, diskussioner, artiklar, reportage och upplevelser utgående från konsten och kulturarvet och deras roller i skola och samhällsutveckling. Genom att på nya sätt kombinera interaktions-, webb- och mobila tekniker, som t ex podcasting och streaming video, så skapas nya förutsättningar för interaktion och delaktighet oberoende av tid och rum. Projektet utgår därmed ifrån tekniker, medier och kommunikationssätt som är en naturlig del i dagens barn och ungdomars vardag. Projektet skall genom att aktivera lärare, elever, föräldrar, konstnärer och övriga medborgare utveckla nya former för interaktion, samarbete och skapande över ålders och kulturgränser. 4. Mål Att synliggöra skolan som kulturplats och utveckla interaktion mellan skola och samhälle. Att med hjälp av digital teknik skapa en kontinuerligt föränderlig och utbyggbar interaktiv konstarena till en början baserad på den konst som ställs ut i skolan. Utveckla nya former att visualisera, distribuera, presentera och använda kommunens kulturarv, bl a samlingarna från Gustavsbergs fabriker i lärande och upplevelse. Stimulera lärare och elever att gemensamt söka nya vägar att integrera konst och kulturarv i alla skolans ämnen. Utveckla konstarenan genom att engagera lärare, elever, föräldrar, konstnärer och andra medborgare i samhället i gemensamma processer och upplevelser. Utveckla estetiska lärprocesser, dvs lärande som bygger på kreativitet, upplevelse och ett arbetssätt som kontinuerligt växlar mellan tanke och handling teori och aktion. Att utveckla och pröva modeller för hur konst och kulturarv i kombination med pedagogisk utveckling kan förstärka skolans måluppfyllelse i relation till läroplan, kursplaner och andra styrdokument samt även koppla detta till skolans kvalitetsredovisning. Stimulera skapande och entreprenörskap i skolan genom utvecklad samverkan mellan skolan och samhällets kulturliv och företagande. Att utveckla förutsättningarna för en långsiktig hållbar utveckling inom området. 5. Innehåll på den interaktiva arenan Innehållet på arenan utvecklas genom nyskapande kombinationer av den konst som finns på Munkmoraskolan och i Värmdös lokala kulturarv.till detta kommer nya konstnärer, verk och konstteman i en dynamisk tillväxt där aktörerna är drivkraften i utvecklingen. Inte minst ska elevernas eget skapande vara en vital del i denna process. Genom en överenskommelse med konstnärerna i projektet kan konsten fritt publiceras och användas både i skolan och på arenan. 5.1 Konsten på Munkmoraskolan Värmdö kommun har har hittills köpt in konst av 17 konstnärer till ett värde av Ytterligare konst kommer att köpas in. Konsten finns nu placerad i skolan och är mycket uppskattad av elever och personal I projektet skall skolans konst göras tillgänglig för allmänheten. Projektet innebär också att konsten i högre grad integreras i skolans undervisning i alla ämnen. Genom Björn Springfeldt så finns personlig kontakt mellan projektet och konstnärerna. Samtliga konstnärer har också gett sitt tillstånd att publicera konsten på den interaktiva konstarenan. Eva Vilne (f 1946) Min är i alla fall röd! 2003 Tempera på pannå. Susanne Nygårds (f 1961) På lina olja på pannå. Helena Blomqvist (f 1975) Ur serien The Dark Planet I shall be released II, Runaway. Foto. Astrid Sylwan (f 1970) One way painting dialogue akryl, vinyl, olja på pannå Petter Zennström (f 1945) Figur Olja på pannå Marie Ericson (f 1946) Snäckan Olja på duk Ulla Forsell (f 1944) Speglingar Glas. 5 st. Roger Metto (f 1964) Fernie Olja på duk. Susanne Simonson (f 1969) Vändningen II Olja på pannå Petter Zennström (f 1945) Ur serien Kors Olja på mdf. Kjell Strandqvist (f 1944) Ur serien Transparenser Olja på pannå. Rune Jansson (f 1918) Venus

4 Rune Jansson (f 1918) Stilleben II Rolf Hansson (f 1953) Runtom trappan Bemålad litografi, unikt ex. Tryck och olja på papper. Ebba Matz (f 1963) Reptrick Lambdaprint, glas Andreas Eriksson (f 1975) Almoso Monotypi (nikt tryck) på papper. Rebecca Burkhalter (f 1965) Bär Olja på pannå. Kent Karlsson (f 1946) Månhare Färgetsning på papper Kent Karlsson (f 1946) Recycling Färgetsning på papper Kent Karlsson (f 1946) Kretslopp Färgetsning på papper 5.2 Nyinförskaffad konst Genom kommunens försorg kommer även ytterligare verk att publiceras och användas i projektet. Många konstnärer gör nu verk som finns i andra distributionsformat som t ex DVD och som upplevs på dataskärm. Projektet ska bygga upp en samling digital konst som ska användas i projektet. 5.3 Det lokala kulturarvet Värmdö kommun har många olika intressanta kulturmiljöer som kan berätta om kommunens historia. Kulturmiljöerna är en del av samhällets minne, som ger kontinuitet i vardagen och som bidrar till förståelse för omvärlden. Att kunna avläsa bygdens historia i den fysiska miljön skapar förankring och kulturell identitet hos människan. Det är särskilt viktigt att tänka på i en kommun med många nya invånare. Det gamla brukssamhället som är uppbyggt kring porslinstillverkningen uppvisar en förvånansvärt välbevarad bruksmiljö med intressanta bostads- och fabrikshus från fabrikens start 1825 fram till idag. Här kan man få bilden av ett strikt ordnat brukssamhälle från 1800-talet med tydliga släktskap med andra svenska landsortsbruk. Bostadsbebyggelsen är uppbyggd i avskilda grupper, spridda över hela närområdet och var och en i sin egen tids arkitektur. De fysiska miljöerna i samhället bestående av boende- och fabriksmiljöer ska användas i projektet. Dessutom finns Gustavsbergs Porslinsmuseum. Ett stort fotomaterial från slutet av 1800 talet fram till idag finns tillgängligt och är delvis digitaliserat. 5.4 Elevernas skapande I projektet ska eleverna bli konstnärer! Det innebär att de tillsammans med lärarna kommer att stå för en stor del av det nyskapade innehållet på arenan. Skapandet sker i alla skolans ämnen med konst och kulturarv som inspiration. I projektet erbjuds eleverna digitala verktyg för att producera och kommunicera bild, rörlig bild och text på konstarenan. Mötet mellan konstnärerna och eleverna är viktigt och konstnärerna kan fungera som mentorer för eleverna. Konstnärernas och elevernas verk finns sida vid sida. 5.5 Teknik och innehåll Möjligheterna att med modern informationsteknik samla, organisera, visualisera, ljudlägga och på andra sätt presentera olika typer av information har dramatiskt förändrat förutsättningarna för att levandegöra kulturarv och konst, vad gäller att presentera, uppleva och interagera med den. Med teknikens hjälp kan man undersöka vad som driver kulturens påverkan på samhällsutveckling, genom att t ex digitalisera konst och kulturarv, studera, analysera och jämföra avbildningar av olika tidsepoker, genom att animera skeenden och förlopp med hjälp av inscannade historiska bilder och ljud samt dokumentera dagens samhällen med digitalkameror och digitala ljudinspelare. Man kan också uppleva konst och kulturarvet genom att krypa in i konstverk och kulturarvsmiljöer genom bygga upp tredimensionella internetdistribuerade virtuella miljöer med hjälp av olika 3D-program, t ex medföljande sk runtimelicenser till vissa datorspel. Med hjälp av internet, webb-kameror och mikrofoner kan man bygga upp och uppleva interaktiva virtuella kulturmiljöer på olika mer eller mindre avancerade nivåer genom att t ex använda olika typer av gratisprogramvaror som Traveller, Active Worlds, MSN Messenger eller andra som man får betala för. Kultur och konst har sedan länge rört sig in i det digitala rummet både vad gäller att spegla traditionell kultur och konst och nya kulturformer som virtuella communities och virtuella samhällen. I det digitala rummet är individer ofta mer benägna att utsätta sig för förändringar, att uppleva nya saker samt att experimentera och testa sina förmågor än i den verkliga världen. Det är ett förvånansvärt lite prövat verktyg i lärande. Exempel på hur denna teknik kommer att användas i projektet är virtuella konstgallerier bild-,film och ljudarkiv interaktiva virtuella communities elevproducerad digital kulturradio över internet, podcasting för att sända ut prenumerationer på event, seminarier, föreläsningar, presentationer av månadens konstnär och konstverk 6. Aktörer på arenan 4

5 På arenan medverkar olika aktörer som 6.1 Lärarna Lärarna på Munkmoraskolan är idag inne i en process där man vill utveckla sitt arbete med konst och kulturella uttryck i lärandet. I projektet kommer lärarna att ha huvudrollen och tillsammans med sina elever söka nya vägar att integrera konst och kulturarv i skolans ämnen. Det är lärarna som samordnar och aktiverar övriga aktörer på arenan genom val av arbetssätt, teman, lärande aktiviteter etc. Konsten och kulturarvet blir lärarnas och elevernas gemensamma verktyg att utveckla kunskap och samspelet med samhället i övrigt. 6.2 Eleverna Konsten och kulturarvet står för en öppen kanal mellan samhället och skolan som kan ge upplevelser och stimulera till eget skapande. Eleverna får kontakt med konsten och kulturarvet i skolans lokaler, får möta den i olika ämnen, får möta den i virtuella miljöer och de får själva agera på den interaktiva konstarenan. Eleverna får på detta sätt lära genom att göra och uppleva. De ges möjlighet att visa upp sitt arbete i skolan för i första hand sina föräldrar, men också andra som besöker arenan. I detta får eleverna medinflytande och perspektiv på sig själva och får genom konsten möta kulturen och samhället. I detta synliggörande kan elevernas känsla för närsamhället, möjlighet att påverka, tilltro till demokrati och gemenskap med vuxensamhället växa. 6.3 Skolledningen Skolledningen på Munkmoraskolan är rekryterad av kommunen för att utveckla skolans arbetssätt med estetiska lärprocesser där konst och kulturella uttryck är en grund för upplevelse och lärande. I projektet förstärks arbetet när det gäller organisation, innehåll, kvalitet och kompetensfrågor. Konsten och kulturen ses också som ett medvetet medel för att förstärka samarbetet mellan skolan och hemmen och samhället i övrigt. 6.4 Föräldrarna Föräldrarna engageras genom barnens engagemang. Föräldrarna får genom projektet möjlighet att följa sina barns och skolans arbete och möta konsten och elevernas skapande. På den interaktiva konstarenan kan de göra egna konstupplevelser och få möjlighet att kommunicera med skolans personal och andra aktörer på arenan. Föräldrarnas engagemang i skolan är en viktig del i kvalitetesutvecklingen i skolan. 6.5 Konstnärerna De 17 konstnärerna som är representerade på Munkmoraskolan sponsrar projektet genom att ställa sin konst till förfogande för publicering på konstarenan. I projektet får de en möjlighet att följa skolans arbete med deras verk som utgångspunkt. I projektet kommer vi att pröva nya sätt att interagera mellan konstnär och publik. Konstnärerna kan ses som mentorer till skolan och formerna för interaktion kommer att utvecklas på arenan. 6.6 Andra skolor Genom den interaktiva konstarenan kan andra skolor i Värmdö och övriga landet ta del av konsten och arbeta med arenans samlade material på sitt eget sätt, över Internet eller vid besök vid skolan. 6.7 Övriga samhället Konstarenan blir ytterligare en mötesplats för innevånarna i Värmdö kommun där konst och kulturarv presenteras och där interaktiviet mellan olika grupper stimuleras. 6.8 Lärarutbildningen Studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm och som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Värmdö kommer att via konstarenan kunna följa och delta i projektet. Dessutom görs utställning och föreläsning på Lärarhögskolan kring projeket. 7. Genomförande Projektet genomförs under tiden Projektledare är Peter Björk, bitr rektor, Munkmoraskolan. Bitr projektledare och styrgrupp utses av Munkmoraskolans ledning. I styrgruppen skall personalen ha minst två representanter. Projektet genomförs i nära samverkan med Barn- och Ungdomsförvaltningen, Värmdö kommun. Styrgrupp: 5

6 Lena Lindgren, rektor, Munkmoraskolan, Peter Björk, bitr rektor, Munkmoraskolan, projektledare Nina Holm, klasslärare 4-5 Riitta Olsén textillärare, klasslärare Peter Brolin, slöjdlärare, vaktmästare Elever Samt ytterligare personer från personalen och ur projektets perspektivgrupp. En redaktionsgrupp bildas med ansvar för innehåll och aktiviteter på webben. I denna skall även elever finnas med. Projektet genomförs i tre steg: Steg 1 Konceptutveckling, planering Projektering av den interaktiva konstarenan. Pedagogisk design och interaktiva verktyg. Utveckling av interaktivt verktyg för att visualisera, visa och distribuera konsten/kulturarvet och verktyg för att skapa interaktion för olika grupper. Delar av detta steg pågår. Steg 2 Genomförande Implementering av konstarenan. Lärarlagen på Munkmoraskolan engageras. Verksamheten på arenan utvecklas genom att de olika aktörerna stimuleras att använda den. Utvecklas genom aktiviteter som initieras av projektledningen och lärarlagen. Innehållet ska växa underifrån baserat på frågor och idéer som de olika aktörerna har. Digitalisering av material och konst Steg 3 Utvärdering, rapport, dokumentation Den samlade dokumentationen tillgängligörs för alla inblandade inkl andra skolor på Värmdö. Rapport. 8. Perspektivgruppen Till projektet knyts en grupp som ska interagera med projektledning, personal och elever på Munkmoraskolan. Gruppens uppgift är att tillföra nya perspektiv och fördjupa samtalet kring projektets huvudfrågor. Gruppen genomför tre möten, ett vid projektstart, ett i februari 2007 samt ett möte i projektets slutskede. Utöver detta kommer gruppen att delta i projektet som resurspersoner i kontinuerliga möten med personalen på Munkmoraskolan. Delta på webbplatsen med artiklar, forumdiskussion, bloggar och kommentarer. Formerna för perspektivgruppens arbete ska utvecklas och utvärderas. Förutom representanter för skolan ingår bl a: Lena Gullmert, kulturintendent, Värmdö kulturförvaltning Elisabeth Fredell, förvaltningschef Barn och Ungdom, Värmdö kommun Björn Springfeldt Tidigare chef för Malmö Konsthall och för Moderna Museet i Stockholm ordförande i Skönhetsrådet, Värmdö kommun. Lars Lindström, professor i pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Forskargruppen Estetiska lärprocesser. Sune Bengts, Lärarhögskolan i Stockholm. Övergripande ansvarig för arbetsplatsförlagt lärande. Stewe Gårdare, Lärarhögskolan i Stockholm, Innovation Impact. Ylva Nordwall, webbdesigner. Bjarne Nyquist, teknikutvecklare, Interactive Institute 9. Utvärdering, rapport och dokumentation Allt material som byggs upp under projektet dokumenteras och görs tillgängligt för andra skolor under projektets gång. Efter projektet bearbetas materialet tillsammans med erfarenheter som kommer fram i utvärderingsprocesserna. Projektet avslutas med en samlad rapport där samtliga aktörer har lämnat bidrag. För att förstärka kunskapsspridningen arrangeras två konferenser i Värmdö under projekttiden. En regional konferens med deltagare i Stockholms-området. Den andra konferensen kommer att rikta sig till skolor, kommuner och andra intresserade i hela landet. Temat för båda konferenserna bygger på frågorna kring kultur, skola och samhällsutveckling. 6

7 7

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Käppala förskola Arbetsplan 2016-2017 Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Välkommen till Käppala förskola! Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin fantasi och kreativitet genom

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - OMRÅDE: Ankarets förskola NÄMND:SDF Centrum MALMÖ DEN 201015 UPPGIFTSLÄMNARE: NAMN: Anita Hansson TEL: 040-349221 Om vår verksamhet! Inledning Jag

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016

VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016 Västanby förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Åsa Wijk 15-08-20 VÄSTANBY FÖRSKOLA ARBETSPLAN 2015 2016 TEMA UNDER 2014-2017 ÄR VÅR PROFILERING NATUR OCH TEKNIK Utveckling och lärande,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

RÖRELSE OCH DRAMA FÖR ELEVER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

RÖRELSE OCH DRAMA FÖR ELEVER MED UTVECKLINGSSTÖRNING RÖRELSE OCH DRAMA FÖR ELEVER MED UTVECKLINGSSTÖRNING Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Metodik för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet

Metodik för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet Alla Alla barn barn har samma har samma rättigheter rättigheter och lika och värde. li rje barn har rätt att få få sina grundläggande behov uppfyllda. rje barn har rätt att att få få syttjande. rje rje

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg.

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg. RÖRELSE OCH DRAMA Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem..

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.. Röda tråden ht 15 (Fritids lokala arbetsplan 2015 16) Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan utgår från de nationella styrdokumenten Skollagen, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.. Skollagen Fritidshemmet

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014 Norrgårdens förskola - en lärande och mångkulturell förskola med fokus på språk Vi ser varje barns utvecklingsmöjligheter i lärandet och i det sociala samspelet Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET Björkhyddans förskola Björnens förskola TELEFONNUMMER Lena Antonsson, rektor/förskolechef telefon: 0302 52 19 19, sms 0727-451919 Björkhyddans förskola: Fjärilen,

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt!

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt! Kvalitetsdagen för förskolan 20160516 Vi gör det goda livet möjligt! Sundsvalls kommun 97000 invånare 5000 barn i förskolan 85 förskolor 40 förskolechefer, 8 pedagogistor 1000 pedagoger Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer