Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle"

Transkript

1 Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS en interaktiv konstarena för skola och samhälle

2 1. Inledning IT, kultur och upplevelse Det är allt viktigare att knyta kulturområdet närmare IT-utvecklingen eftersom den övergripande samhällsutvecklingen allt mer sätter innehåll, upplevelse, design och estetik i centrum. Kulturområdet är därmed en nyckel till framtiden. Den dramatiskt ökade tillgängligheten, oberoende av tid och rum, som Internet- och mobiltekniken ger oss till information och kommunikation, påverkar människors beteenden och attityder i högre grad än vi tidigare trott. Detta ger helt nya förutsättningar för kulturens roll och funktion i samhället. Frågor vi ställer oss är bland annat: Hur kan, med teknikens hjälp, fler människor få tillgång till vårt kulturarv och den kultur som finns idag? Hur gör vi kulturarvet tillgängligt även för framtida generationer? Hur kan vi nyttja kulturens material och tillgångar för kunskaps-, kompetens- och affärsutveckling till gagn för såväl kulturliv, upphovsmän som det övriga samhället? Och hur kan den lokala konsten och kulturarvet tas tillvara och distribueras och bli en kraftfull bas och drivkraft för en kommuns utveckling? Vår vision Vår vision är att Värmdö kommun genom ett medvetet arbete med dessa frågor ska kunna visa på metoder och resultat som tydliggör kulturens bärkraft för regional utveckling. Projektet startar i skolan men utvecklingen sker i mötet mellan skola och omkringliggande samhälle. Därmed involveras många olika samhällsaktörer i en process, där konst och kultur genom nya former av tillgängliggörande och interaktion via IT, sätts i centrum. Vårt mål är att detta projekt ska bli en föregångare och visa på vägar och metoder som kan användas av andra; kommuner, organisationer eller företag. 2. Bakgrund Från brukssamhälle till pulserande tillväxtort Värmdö kommun har ett unikt läge i hjärtat av Stockholms skärgård med specifika natur- och kulturmiljöer samt en kraftigt växande befolkning. På mindre än tio år har kommunen ökat från cirka invånare till drygt och har under flera år varit Sveriges snabbast växande kommun. Många av dem som väljer att bosätta sig i kommunen är unga och har eller står i begrepp att bilda familj. Antalet barn och ungdomar ökar i mycket snabb takt. 25 procent av Värmdös befolkning är under 15 år. Kommunfullmäktige har därför beslutat ( ) att avsätta medel för att under de närmaste åren satsa stort på ungdomar, fritid och kultur. En av de viktigaste utvecklingsfrågorna är hur alla barn och ungdomar ska kunna bli delaktiga i kulturutbudet. I Värmdö gör vi det bland annat genom att ge alla barn i åk 1-3 möjlighet att under skoltid delta i dans, drama, musik eller sång. Verksamheten startade HT 2005 och kommer successivt att byggas upp. Vi planerar också för utveckling av tre lokala aktivitetshus med kulturinriktning Fyrhuset i Stavsnäs, Lava i Gustavsberg samt i Brunns skola på Ingarö. Innehållet planeras av ungdomar och föreningar i området. Kommunen erbjuder också alla barn och ungdomar 3 19 år möjlighet att minst en gång per år, uppleva professionell scenkonst. Nya nätverk och mötesplatser Kommunen verkar aktivt för att skapa nya nätverk och mötesplatser där kommunanställda, föreningsaktiva och andra som arbetar med barn och ungdom kan mötas och engageras i nya former. Kommunens webbplats används också för att befrämja dialogen med barn och ungdomar. Värmdö är en kommun med ett rikt föreningsliv och många engagerade medborgare. Vi arbetar hårt för att stärka det ideella, kooperativa och frivilliga arbetet och utveckla nya former för ta tillvara medborgarnas engagemang. Allt utifrån en mångkulturell grundsyn. I projektet Arenautveckling utvecklar t ex kommunen 13 arenor runt om i kommunen, bl a en vid Munkmoraskolan. Munkmoraskolan Munkmoraskolan är en F-6 grundskola med 220 elever samt två förskolor. Skolan satsar på kultur och estetiska lärprocesser. Arbetet är väl förankrat i lärarkollegiet samt i skolans vision och verksamhetsplan. Genom sin profilering rekryterar skolan elever från hela kommunen. Ett nyskapande samarbete har inletts hösten 2005 med Musikskolan i Värmdö. Det innebär att alla elever får använda sig av olika konstnärliga uttrycksformer genom skolåren, med början i förskolan. Ett mål är att fördjupa lärandet genom att använda sig av konstens arbetssätt i det vardagliga arbetet. Det innebär att skapa, värdesätta och utveckla, men också kritiskt granska det lärande som bygger på kreativitet, gestaltning och upplevelse. Som en del i detta arbete har Kulturförvaltningen i Värmdö genom Lena Gullmert, kulturintendent, och Björn Springfeldt, konstexpert som bor i Värmdö, försett Munkmoraskolan med 24 konstverk som nu finns placerade i skolans lokaler. 2

3 3. PULS ett steg vidare Utifrån de samlade förutsättningarna som redovisats ovan vill vi nu ta ett viktigt strategiskt steg vidare för att knyta samman de olika aktiviteterna i en gemensam riktad utveckling. Detta ska ske i ett pilotprojekt med en Internet-baserad konstarena för skola och samhälle. Den utgår ifrån nya sätt att använda befintlig teknik och är unik genom sitt innehåll och helhetstänkande. I projektet byggs arenan upp bl a genom utställningar, events, möten, diskussioner, artiklar, reportage och upplevelser utgående från konsten och kulturarvet och deras roller i skola och samhällsutveckling. Genom att på nya sätt kombinera interaktions-, webb- och mobila tekniker, som t ex podcasting och streaming video, så skapas nya förutsättningar för interaktion och delaktighet oberoende av tid och rum. Projektet utgår därmed ifrån tekniker, medier och kommunikationssätt som är en naturlig del i dagens barn och ungdomars vardag. Projektet skall genom att aktivera lärare, elever, föräldrar, konstnärer och övriga medborgare utveckla nya former för interaktion, samarbete och skapande över ålders och kulturgränser. 4. Mål Att synliggöra skolan som kulturplats och utveckla interaktion mellan skola och samhälle. Att med hjälp av digital teknik skapa en kontinuerligt föränderlig och utbyggbar interaktiv konstarena till en början baserad på den konst som ställs ut i skolan. Utveckla nya former att visualisera, distribuera, presentera och använda kommunens kulturarv, bl a samlingarna från Gustavsbergs fabriker i lärande och upplevelse. Stimulera lärare och elever att gemensamt söka nya vägar att integrera konst och kulturarv i alla skolans ämnen. Utveckla konstarenan genom att engagera lärare, elever, föräldrar, konstnärer och andra medborgare i samhället i gemensamma processer och upplevelser. Utveckla estetiska lärprocesser, dvs lärande som bygger på kreativitet, upplevelse och ett arbetssätt som kontinuerligt växlar mellan tanke och handling teori och aktion. Att utveckla och pröva modeller för hur konst och kulturarv i kombination med pedagogisk utveckling kan förstärka skolans måluppfyllelse i relation till läroplan, kursplaner och andra styrdokument samt även koppla detta till skolans kvalitetsredovisning. Stimulera skapande och entreprenörskap i skolan genom utvecklad samverkan mellan skolan och samhällets kulturliv och företagande. Att utveckla förutsättningarna för en långsiktig hållbar utveckling inom området. 5. Innehåll på den interaktiva arenan Innehållet på arenan utvecklas genom nyskapande kombinationer av den konst som finns på Munkmoraskolan och i Värmdös lokala kulturarv.till detta kommer nya konstnärer, verk och konstteman i en dynamisk tillväxt där aktörerna är drivkraften i utvecklingen. Inte minst ska elevernas eget skapande vara en vital del i denna process. Genom en överenskommelse med konstnärerna i projektet kan konsten fritt publiceras och användas både i skolan och på arenan. 5.1 Konsten på Munkmoraskolan Värmdö kommun har har hittills köpt in konst av 17 konstnärer till ett värde av Ytterligare konst kommer att köpas in. Konsten finns nu placerad i skolan och är mycket uppskattad av elever och personal I projektet skall skolans konst göras tillgänglig för allmänheten. Projektet innebär också att konsten i högre grad integreras i skolans undervisning i alla ämnen. Genom Björn Springfeldt så finns personlig kontakt mellan projektet och konstnärerna. Samtliga konstnärer har också gett sitt tillstånd att publicera konsten på den interaktiva konstarenan. Eva Vilne (f 1946) Min är i alla fall röd! 2003 Tempera på pannå. Susanne Nygårds (f 1961) På lina olja på pannå. Helena Blomqvist (f 1975) Ur serien The Dark Planet I shall be released II, Runaway. Foto. Astrid Sylwan (f 1970) One way painting dialogue akryl, vinyl, olja på pannå Petter Zennström (f 1945) Figur Olja på pannå Marie Ericson (f 1946) Snäckan Olja på duk Ulla Forsell (f 1944) Speglingar Glas. 5 st. Roger Metto (f 1964) Fernie Olja på duk. Susanne Simonson (f 1969) Vändningen II Olja på pannå Petter Zennström (f 1945) Ur serien Kors Olja på mdf. Kjell Strandqvist (f 1944) Ur serien Transparenser Olja på pannå. Rune Jansson (f 1918) Venus

4 Rune Jansson (f 1918) Stilleben II Rolf Hansson (f 1953) Runtom trappan Bemålad litografi, unikt ex. Tryck och olja på papper. Ebba Matz (f 1963) Reptrick Lambdaprint, glas Andreas Eriksson (f 1975) Almoso Monotypi (nikt tryck) på papper. Rebecca Burkhalter (f 1965) Bär Olja på pannå. Kent Karlsson (f 1946) Månhare Färgetsning på papper Kent Karlsson (f 1946) Recycling Färgetsning på papper Kent Karlsson (f 1946) Kretslopp Färgetsning på papper 5.2 Nyinförskaffad konst Genom kommunens försorg kommer även ytterligare verk att publiceras och användas i projektet. Många konstnärer gör nu verk som finns i andra distributionsformat som t ex DVD och som upplevs på dataskärm. Projektet ska bygga upp en samling digital konst som ska användas i projektet. 5.3 Det lokala kulturarvet Värmdö kommun har många olika intressanta kulturmiljöer som kan berätta om kommunens historia. Kulturmiljöerna är en del av samhällets minne, som ger kontinuitet i vardagen och som bidrar till förståelse för omvärlden. Att kunna avläsa bygdens historia i den fysiska miljön skapar förankring och kulturell identitet hos människan. Det är särskilt viktigt att tänka på i en kommun med många nya invånare. Det gamla brukssamhället som är uppbyggt kring porslinstillverkningen uppvisar en förvånansvärt välbevarad bruksmiljö med intressanta bostads- och fabrikshus från fabrikens start 1825 fram till idag. Här kan man få bilden av ett strikt ordnat brukssamhälle från 1800-talet med tydliga släktskap med andra svenska landsortsbruk. Bostadsbebyggelsen är uppbyggd i avskilda grupper, spridda över hela närområdet och var och en i sin egen tids arkitektur. De fysiska miljöerna i samhället bestående av boende- och fabriksmiljöer ska användas i projektet. Dessutom finns Gustavsbergs Porslinsmuseum. Ett stort fotomaterial från slutet av 1800 talet fram till idag finns tillgängligt och är delvis digitaliserat. 5.4 Elevernas skapande I projektet ska eleverna bli konstnärer! Det innebär att de tillsammans med lärarna kommer att stå för en stor del av det nyskapade innehållet på arenan. Skapandet sker i alla skolans ämnen med konst och kulturarv som inspiration. I projektet erbjuds eleverna digitala verktyg för att producera och kommunicera bild, rörlig bild och text på konstarenan. Mötet mellan konstnärerna och eleverna är viktigt och konstnärerna kan fungera som mentorer för eleverna. Konstnärernas och elevernas verk finns sida vid sida. 5.5 Teknik och innehåll Möjligheterna att med modern informationsteknik samla, organisera, visualisera, ljudlägga och på andra sätt presentera olika typer av information har dramatiskt förändrat förutsättningarna för att levandegöra kulturarv och konst, vad gäller att presentera, uppleva och interagera med den. Med teknikens hjälp kan man undersöka vad som driver kulturens påverkan på samhällsutveckling, genom att t ex digitalisera konst och kulturarv, studera, analysera och jämföra avbildningar av olika tidsepoker, genom att animera skeenden och förlopp med hjälp av inscannade historiska bilder och ljud samt dokumentera dagens samhällen med digitalkameror och digitala ljudinspelare. Man kan också uppleva konst och kulturarvet genom att krypa in i konstverk och kulturarvsmiljöer genom bygga upp tredimensionella internetdistribuerade virtuella miljöer med hjälp av olika 3D-program, t ex medföljande sk runtimelicenser till vissa datorspel. Med hjälp av internet, webb-kameror och mikrofoner kan man bygga upp och uppleva interaktiva virtuella kulturmiljöer på olika mer eller mindre avancerade nivåer genom att t ex använda olika typer av gratisprogramvaror som Traveller, Active Worlds, MSN Messenger eller andra som man får betala för. Kultur och konst har sedan länge rört sig in i det digitala rummet både vad gäller att spegla traditionell kultur och konst och nya kulturformer som virtuella communities och virtuella samhällen. I det digitala rummet är individer ofta mer benägna att utsätta sig för förändringar, att uppleva nya saker samt att experimentera och testa sina förmågor än i den verkliga världen. Det är ett förvånansvärt lite prövat verktyg i lärande. Exempel på hur denna teknik kommer att användas i projektet är virtuella konstgallerier bild-,film och ljudarkiv interaktiva virtuella communities elevproducerad digital kulturradio över internet, podcasting för att sända ut prenumerationer på event, seminarier, föreläsningar, presentationer av månadens konstnär och konstverk 6. Aktörer på arenan 4

5 På arenan medverkar olika aktörer som 6.1 Lärarna Lärarna på Munkmoraskolan är idag inne i en process där man vill utveckla sitt arbete med konst och kulturella uttryck i lärandet. I projektet kommer lärarna att ha huvudrollen och tillsammans med sina elever söka nya vägar att integrera konst och kulturarv i skolans ämnen. Det är lärarna som samordnar och aktiverar övriga aktörer på arenan genom val av arbetssätt, teman, lärande aktiviteter etc. Konsten och kulturarvet blir lärarnas och elevernas gemensamma verktyg att utveckla kunskap och samspelet med samhället i övrigt. 6.2 Eleverna Konsten och kulturarvet står för en öppen kanal mellan samhället och skolan som kan ge upplevelser och stimulera till eget skapande. Eleverna får kontakt med konsten och kulturarvet i skolans lokaler, får möta den i olika ämnen, får möta den i virtuella miljöer och de får själva agera på den interaktiva konstarenan. Eleverna får på detta sätt lära genom att göra och uppleva. De ges möjlighet att visa upp sitt arbete i skolan för i första hand sina föräldrar, men också andra som besöker arenan. I detta får eleverna medinflytande och perspektiv på sig själva och får genom konsten möta kulturen och samhället. I detta synliggörande kan elevernas känsla för närsamhället, möjlighet att påverka, tilltro till demokrati och gemenskap med vuxensamhället växa. 6.3 Skolledningen Skolledningen på Munkmoraskolan är rekryterad av kommunen för att utveckla skolans arbetssätt med estetiska lärprocesser där konst och kulturella uttryck är en grund för upplevelse och lärande. I projektet förstärks arbetet när det gäller organisation, innehåll, kvalitet och kompetensfrågor. Konsten och kulturen ses också som ett medvetet medel för att förstärka samarbetet mellan skolan och hemmen och samhället i övrigt. 6.4 Föräldrarna Föräldrarna engageras genom barnens engagemang. Föräldrarna får genom projektet möjlighet att följa sina barns och skolans arbete och möta konsten och elevernas skapande. På den interaktiva konstarenan kan de göra egna konstupplevelser och få möjlighet att kommunicera med skolans personal och andra aktörer på arenan. Föräldrarnas engagemang i skolan är en viktig del i kvalitetesutvecklingen i skolan. 6.5 Konstnärerna De 17 konstnärerna som är representerade på Munkmoraskolan sponsrar projektet genom att ställa sin konst till förfogande för publicering på konstarenan. I projektet får de en möjlighet att följa skolans arbete med deras verk som utgångspunkt. I projektet kommer vi att pröva nya sätt att interagera mellan konstnär och publik. Konstnärerna kan ses som mentorer till skolan och formerna för interaktion kommer att utvecklas på arenan. 6.6 Andra skolor Genom den interaktiva konstarenan kan andra skolor i Värmdö och övriga landet ta del av konsten och arbeta med arenans samlade material på sitt eget sätt, över Internet eller vid besök vid skolan. 6.7 Övriga samhället Konstarenan blir ytterligare en mötesplats för innevånarna i Värmdö kommun där konst och kulturarv presenteras och där interaktiviet mellan olika grupper stimuleras. 6.8 Lärarutbildningen Studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm och som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Värmdö kommer att via konstarenan kunna följa och delta i projektet. Dessutom görs utställning och föreläsning på Lärarhögskolan kring projeket. 7. Genomförande Projektet genomförs under tiden Projektledare är Peter Björk, bitr rektor, Munkmoraskolan. Bitr projektledare och styrgrupp utses av Munkmoraskolans ledning. I styrgruppen skall personalen ha minst två representanter. Projektet genomförs i nära samverkan med Barn- och Ungdomsförvaltningen, Värmdö kommun. Styrgrupp: 5

6 Lena Lindgren, rektor, Munkmoraskolan, Peter Björk, bitr rektor, Munkmoraskolan, projektledare Nina Holm, klasslärare 4-5 Riitta Olsén textillärare, klasslärare Peter Brolin, slöjdlärare, vaktmästare Elever Samt ytterligare personer från personalen och ur projektets perspektivgrupp. En redaktionsgrupp bildas med ansvar för innehåll och aktiviteter på webben. I denna skall även elever finnas med. Projektet genomförs i tre steg: Steg 1 Konceptutveckling, planering Projektering av den interaktiva konstarenan. Pedagogisk design och interaktiva verktyg. Utveckling av interaktivt verktyg för att visualisera, visa och distribuera konsten/kulturarvet och verktyg för att skapa interaktion för olika grupper. Delar av detta steg pågår. Steg 2 Genomförande Implementering av konstarenan. Lärarlagen på Munkmoraskolan engageras. Verksamheten på arenan utvecklas genom att de olika aktörerna stimuleras att använda den. Utvecklas genom aktiviteter som initieras av projektledningen och lärarlagen. Innehållet ska växa underifrån baserat på frågor och idéer som de olika aktörerna har. Digitalisering av material och konst Steg 3 Utvärdering, rapport, dokumentation Den samlade dokumentationen tillgängligörs för alla inblandade inkl andra skolor på Värmdö. Rapport. 8. Perspektivgruppen Till projektet knyts en grupp som ska interagera med projektledning, personal och elever på Munkmoraskolan. Gruppens uppgift är att tillföra nya perspektiv och fördjupa samtalet kring projektets huvudfrågor. Gruppen genomför tre möten, ett vid projektstart, ett i februari 2007 samt ett möte i projektets slutskede. Utöver detta kommer gruppen att delta i projektet som resurspersoner i kontinuerliga möten med personalen på Munkmoraskolan. Delta på webbplatsen med artiklar, forumdiskussion, bloggar och kommentarer. Formerna för perspektivgruppens arbete ska utvecklas och utvärderas. Förutom representanter för skolan ingår bl a: Lena Gullmert, kulturintendent, Värmdö kulturförvaltning Elisabeth Fredell, förvaltningschef Barn och Ungdom, Värmdö kommun Björn Springfeldt Tidigare chef för Malmö Konsthall och för Moderna Museet i Stockholm ordförande i Skönhetsrådet, Värmdö kommun. Lars Lindström, professor i pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Forskargruppen Estetiska lärprocesser. Sune Bengts, Lärarhögskolan i Stockholm. Övergripande ansvarig för arbetsplatsförlagt lärande. Stewe Gårdare, Lärarhögskolan i Stockholm, Innovation Impact. Ylva Nordwall, webbdesigner. Bjarne Nyquist, teknikutvecklare, Interactive Institute 9. Utvärdering, rapport och dokumentation Allt material som byggs upp under projektet dokumenteras och görs tillgängligt för andra skolor under projektets gång. Efter projektet bearbetas materialet tillsammans med erfarenheter som kommer fram i utvärderingsprocesserna. Projektet avslutas med en samlad rapport där samtliga aktörer har lämnat bidrag. För att förstärka kunskapsspridningen arrangeras två konferenser i Värmdö under projekttiden. En regional konferens med deltagare i Stockholms-området. Den andra konferensen kommer att rikta sig till skolor, kommuner och andra intresserade i hela landet. Temat för båda konferenserna bygger på frågorna kring kultur, skola och samhällsutveckling. 6

7 7

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer