Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008

2

3 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation 39 Finansiell redovisning 43 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Anslagsredovisning 45 Redovisning mot bemyndiganden 45 Finansieringsanalys 46 Tilläggsupplysningar och noter 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 54

4

5 Inledning Klimatfrågan har fortsatt att dominera miljöpolitiken under Behovet av ökade kunskaper när det gäller att hantera effekter av klimatförändringar och kunskap till stöd för det internationella förhandlingsarbetet är stort. Forskningen spelar här en avgörande roll. Formas forskningsstrategi för har varit en utgångspunkt för verksamheten redan under Formas lyfter i strategin fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. I mars presenterades utredningen FORSKNINGSFINANSIERING KVALITET OCH RELEVANS en utvärdering av de forskningsfinansierande myndigheterna. Utredningen pekade på några områden där Formas verksamhet kunde förbättras. Ett område handlar om användbarhetens betydelse för vår verksamhet. Ett annat är hur vi kan förbättra samverkan med andra forskningsfinansiärer, myndigheter och företrädare för näringslivet. Utredningen föreslog en ny organisation genom att lägga samman forskningsfinansieringen inom Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA, Rymdstyrelsen, Polarforskningssekretariatet och Sida/SAREC. I Formas yttrande över förslaget framfördes att de kritiska synpunkter som redovisas i utredningen kan hanteras genom mindre förändringar i den befintliga strukturen och genom bättre samarbete. Regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterades i oktober. Formas fick i denna god respons på sin strategi. Förslaget om att slå ihop flera forskningsfinansierande myndigheter genomförs inte men ökade krav ställs på samverkan mellan myndigheterna. Regeringen presenterade också 24 strategiska områden där särskilda gemensamma satsningar ska genomföras. En utgångspunkt för arbetet med de strategiska områdena har varit en nära samverkan mellan myndigheterna. Formas är ensam eller tillsammans med andra forskningsfinansiärer inblandad i fyra av dessa (Hållbart nyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, Klimatmodeller och Havsmiljöforskning). Formas forskarråd fördelade i november 398 miljoner kronor till olika projekt. Endast ca 14 procent av de sökta medlen beviljades. Det betyder att många goda projekt inte kunde få stöd. Beredningsarbetet genomfördes som alltid på ett mycket tillfredsställande sätt. Ett stort tack till ledamöterna i våra beredningsgrupper som gör ett fantastiskt arbete med att välja ut de bästa ansökningarna. Under året har en översyn av Formas beredningsorganisation påbörjats. Utgångspunkten är att förnya beredningen med bibehållna krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Det är också viktigt att beredningen är transparent och tydlig för såväl sökande som bedömare. Resultatet av översynen planeras att kunna tillämpas från och med nästa års ansökningsberedning. Stockholm i februari 2009 Rolf Annerberg, generaldirektör Årsredovisning 5

6 6 Årsredovisning

7 Resultatredovisning Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för forskning och utveckling samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. Mål och verksamhet Formas ska enligt regeringens uppdrag främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Rådet ska svara för grundläggande forskning på initiativ av forskare och för strategiska program där sektors- eller samhällsrelevansen står i centrum. Initiativ till särskilda satsningar ska tas inom angelägna områden med speciell uppmärksamhet mot mång- och tvärvetenskaplig forskning. Rådet ska även arbeta för att samverkan med andra forskningsfinansiärer och med näringslivet kommer till stånd. Initiativ ska tas till forskning för att öka kunskapen om sådana aspekter som gagnar en hållbar samhällsutveckling och samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt. Ytterst handlar det om att ta fram mera kunskap till nya behov och krav. Den forskning som stöds ska bidra till att sektoriella utvecklingsmål kan uppnås. Den ska skapa samarbete mellan forskningsutförare och användare av forskningsresultat. Formas verksamhet ska också främja internationellt samarbete. Formas forskningsstrategi för , som lämnades till regeringen i december 2007, har delvis legat till grund för verksamheten under Formas lyfter fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. Forskningsstrategin har legat till grund för forskarrådets beslut om utlysningar av medel till starka forskningsmiljöer. Medel utlystes dels inom Formas samtliga områden, dels inom områdena Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik - risker med nya material. Behovet av mångfald och möjligheten att pröva nya idéer inom forskningen tillgodoses genom en öppen utlysning av forskningsmedel. För att stimulera forskarsamverkan över disciplingränser har under 2008, liksom tidigare, särskilda medel utlysts för mång- och tvärvetenskapliga projektansökningar. Ansökningstrycket har generellt legat på en hög nivå samtidigt som beviljandegraden fortfarande är otillfredsställande låg. Arbetet med att långsiktigt stödja starka forskningsmiljöer inom ramen för samarbetet med Vetenskapsrådet har fortsatt. Under 2008 har Formas medverkat i ytterligare en utlysning inom ramen för de så kallade Linnéstöden. Syftet är att för Sveriges del utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer som gagnar såväl en hållbar samhällsutveckling som utvecklingen av berörda näringar. Den forskningsstrategi för miljöteknik som 2007 har utarbetats tillsammans med VINNOVA har legat till grund för genomförande av två utlysningar. Formas har förutom inom området miljöteknik samverkat med andra finansiärer inom ett antal områden, bland annat inom klimat, bygg, skog, Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Årsredovisning 7

8 8 Årsredovisning livsmedel, häst och trädgård. Uppdraget att samverka med andra finansiärer och berörda näringar har bedömts vara framgångsrika. EUs sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling har under 2008 starkt påverkat verksamheten. Formas har deltagit i tolv ERA-NET projekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier, samt medverkat i gemensamma europeiska utlysningar inom strategiska områden, ofta som ett resultat av tidigare ERA-NET-samverkan. Formas har fortsatt bevakat utvecklingen i de teknologiplattformar som vuxit fram inom de industrigrenar som är relevanta för verksamheten. Det formella ansvaret att representera Sverige sker bland annat i form av ledamotskap i olika programkommittéer (Tema 2: Livsmedel, fönyelsebara resurser och bioteknologi samt Tema 6: Miljö, inklusive klimat och jordbruk) i EUs sjunde ramprogram. Formas ansvarar också för Sveriges medlemskap i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Formas har i uppdrag att inom sina ansvarsområden öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta uppfylls genom medverkan inom skilda delar av det internationella nätverket. I det nordiska samarbetet deltar Formas i Nordiska Ministerrådets olika kommittéer, särskilt inom sektorerna jord- och skogsbruk men också genom finansiering av forskningsprogram inom ramen för det nordiska forskningsrådet NordForsk. Inom byggsektorn har ytterligare steg tagits i riktning mot att skapa en nordisk teknologiplattform. Arbetet syftar till att utveckla och stimulera nordiskt samarbete för att vinna synergieffekter och skapa en stark nordisk position i Europaprogrammen för forskning. Formas har också, som en av aktörerna, bidragit till det så kallade toppforskningsinitiativet, en överenskommelse med syfte att främja framstående nordisk forskning bland annat inom klimatområdet. I en föränderlig värld krävs ökad kunskap om de viktigaste globala miljöhoten. Dessa kräver stora internationella satsningar och ett utvecklat forskningssamarbete mellan länder. I enlighet med 2002 års FN-konferens deltar Formas i programmet HÅLLBAR UTVECKLING I FATTIGA LÄNDER, bland annat genom deltagande i ett samfinansierat forskningsprogram tillsammans med Sida/SAREC. Satsningen syftar till att stödja och öka samverkan mellan svenska forskare och forskare i u-länder. Tillsammans med övriga forskningsråd har medverkan i utvärderingen av Sida/SAREC-ansökningar inom forskningsprogrammet SWEDISH RESEARCH LINKS fortsatt. Formas ansvar att föra ut information om forskning och forskningsresultat till väsentliga målgrupper har resulterat i en rad engagemang. Här ingår bidrag till och deltagande i olika nationella och internationella konferenser och seminarier, utgivning av publikationer, presskontakter med mera. Förutom kontinuerlig utgivning av tidskrifter har under året fyra nya debattböcker utgivits i serien FORMAS FOKUSERAR. Formas webbplats har utvecklats och förbättrats och genom samverkan med andra webbportaler publiceras och sprids forskningsresultat. Formas bedömning är att dessa aktiviteter på ett positivt sätt bidrar till att sprida forskningsresultaten till näringsliv och allmänhet samt att de också utgör underlag till beslutsfattare inom olika delar av samhällsorganisationen. Avslutningsvis konstaterar Formas att de av regeringen erhållna uppdragen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och att verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med givna instruktioner och direktiv.

9 Årsredovisning 9

10 10 Årsredovisning

11 Forskningsstöd Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Vetenskaplig kvalitet och relevans För att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen har Formas inrättat en beredningsorganisation för bedömning och prioritering av inkomna ansökningar. Beredningsgrupperna ska bedöma varje ansökans vetenskapliga kvalitet och relevans. Med vetenskaplig kvalitet avses frågeställningens vikt och nyhetsvärde, valet av metodik och den sökandes kompetens. Forskningens kvalitet säkras genom att anlita sakkunniga ledamöter i beredningsgrupperna med hög vetenskaplig kompetens. Varje beredningsgrupp består av ca tio ledamöter, varav huvuddelen är aktiva forskare. Med relevans avses det värde forskningsresultaten kan få, på kort eller lång sikt, för sektorn och/eller samhället. Till grund för bedömning av relevansen ligger också den sökandes egen motivering av den. Beredningsgruppernas ledamöter byts ut kontinuerligt, och en ledamot kan delta i beredningsarbetet i högst fyra år. Under 2008 fanns 18 ordinarie beredningsgrupper. Därutöver har ytterligare tio grupper tillsatts för att bedöma ansökningar inom särskilda strategiska satsningar. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds, Bedömning i ett internationellt perspektiv I bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten ligger också att värdera hur frågeställningen och forskargruppen förhåller sig till den internationella forskningsfronten. Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer review eller motsvarande är också en viktig faktor i bedömningen av den sökandes kompetens. Andelen utländska ledamöter i beredningsgrupperna, främst från de nordiska länderna, var 44 procent. Det har varit ett medvetet val att engagera utländska ledamöter i beredningsgrupperna i syfte att säkerställa att ansökningarna bedöms i ett internationellt perspektiv. - hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv, Forskningens förnyelse Förnyelse är en självklar del av forskningen. En forskare som vill vara i den internationella forskningsfronten måste ständigt förnya sig. Forskningsproblemen formuleras huvudsakligen av de forskare som söker medel. Denna bottom up princip, i kombination med den hårda konkurrensen, borgar för att forskarna ständigt förnyar sig. Inom Formas ansvarsområden genomförs särskilda strategiska satsningar, i många fall tillsammans med en eller flera finansiärer som representerar något avnämarintresse. Detta borgar för en hög sektorsrelevans i den forskning som finansieras, och optimerar användningen av samhällets forskningsresurser genom att samla finansiärer med gemensamma intressen. Till grund för de strategiska satsningarna ligger ofta resultat från de forskningsstrategier som Formas utarbetar, antingen på uppdrag av regeringen eller på eget initiativ. - hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet. Årsredovisning 11

12 De utvärderingar som genomförts utgör ett av flera underlag till de forskningsstrategier som utarbetas. Under avsnittet STRATEGI OCH ANALYS redovisas de utvärderingar som genomförts och på vilket sätt dessa har legat till grund för beslut om forskningsstöd. Formas identifierade i sin strategi för ett antal prioriterade områden för de kommande årens verksamhet. I arbetet med kraftsamling och förnyelse har, som ett resultat av strategiarbetet, under året lysts ut medel till starka forskningsmiljöer dels inom Formas samtliga områden, dels inom Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik risker med nya material. Ett annat medel att främja förnyelsen i forskningen finns i riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete. Där anges bland annat att viktiga aspekter hos en projektidé är dess nyhetsvärde och originalitet. Det framhålls också att nya idéer, djärva hypoteser och nydanande metodval ska beaktas positivt i gruppernas bedömning. Återrapporteringskrav: - insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av prop Forskning för ett bättre liv (prop 2004/05:80) Särskilda satsningar Formas fick i regeringens forskningspolitiska proposition FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV (prop 2004/05:80) en förstärkning av forskningsbudgeten under med 180 miljoner kronor. Regeringen angav i propositionen riktlinjer för hur medlen skulle användas, där följande områden särskilt utpekades: Starka forskningsmiljöer Forskarskolor Meriteringsanställningar Miljöteknik Forskning till stöd för hållbar utveckling Starka forskningsmiljöer Som ett resultat av forskningspropositionen har Formas, tillsammans med Vetenskapsrådet, utlyst medel till det så kallade LINNÉSTÖDET (ett långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor). Beviljade bidrag efter den första utlysningen uppgår till tio miljoner kronor per år till två forskningsmiljöer. Det ena stödet avser klimatforskning vid Stockholms universitet och är samfinansierat med Vetenskapsrådet, det andra stödet avser forskning inom kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vardera gruppen har preliminärt tilldelats fem miljoner kronor per år i tio år. Till gruppen vid Stockholms universitet har också knutits en forskarskola som Formas finansierar med två miljoner kronor per år. Verksamheten vid de två miljöerna utvärderades under Utvärderarna rekommenderade en fortsättning av båda projekten, varför stöd för ytterligare fyra år har beviljats. Under 2007 ägde ytterligare en utlysning rum i samverkan med Vetenskapsrådet. Beslut om beviljning i denna utlysning avser för Formas del två miljöer, den ena, som samfinansieras med Vetenskapsrådet, vid Lunds universitet om integration av natur- och humanvetenskaper för hållbar utveckling och den andra vid Göteborgs universitet om evolution i marina miljöer. En miljö som beviljas medel inom ramen för Linnéstöd i denna utlysning kan få mellan fem och tio miljoner kronor i upp till tio år. Forskningsstödet utvärderas efter två år, varefter beslut om fortsatt stöd tas i forskarrådet. 12 Årsredovisning

13 Tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA har Formas redan 2004 utlyst medel till STÖD TILL STARKA FORSK- NINGSMILJÖER. Syftet är att bidra till utveckling av internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer, som med sin verksamhet gagnar berörda näringar och en hållbar samhällsutveckling. Inom en ram på 125 miljoner kronor under har Formas beviljat fem projekt. Forskarskolor Stödet till forskarskolor syftar till att stimulera forskarutbildning, främja rekrytering till forskningsområden i framväxt, stimulera mång- och tvärvetenskap, bidra till nationell kraftsamling, bidra till internationella perspektiv i forskarutbildningen samt stimulera dialog och samverkan mellan doktorander och avnämare. Stöd ges som längst under fem år och med upp till 1,5 miljoner kronor per år. Medlen ska i första hand täcka kostnader för utveckling, samordning och kursverksamhet. Doktorander finansieras i annan ordning. Formas har under 2008 genomfört en särskild utlysning där det kom in 18 ansökningar. Ansökningarna har bedömts av en expertpanel bestående av fyra forskare med erfarenhet av olika forskarskolor i Sverige och Europa. Forskarrådet beviljade fem ansökningar om totalt 29,5 miljoner kronor för perioden De forskarskolor som beviljades medel är inom områdena: Hortikulturell mikrobiologi Biomimetrisk fiberteknologi Hållbarhetsvetenskap Tvärvetenskaplig avfallsforskning Skogens skötsel och hållbara nyttjande Formas har sedan bildandet 2001 finansierat forskarskolor. Under 2008 har en utvärdering av dessa tidigare satsningar initierats (se avsnitt STRATEGI OCH ANALYS). Som tidigare nämnts finansierar Formas sedan 2006 även en forskarskola vid Stockholms universitet, som är knuten till ett av de Linnéstöd som finansieras tillsammans med Vetenskapsrådet. Meriteringsanställningar Liksom tidigare har under 2008 utlysts medel till anställning som forskarassistent inom rådets samtliga ansvarsområden. Preliminärt beslut om fördelning har fattats i november Nytt för 2008 är att anställningar som forskarassistent beslutas enligt den särskilda förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd (SFS 2000:1472). Miljöteknik På grundval av en, med VINNOVA gemensam, forskningsstrategi har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor, där samfinansiering sker tillsammans med näringslivet och VINNOVA. Formas beviljade nio projekt om 21 miljoner kronor för perioden I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet (STEM). Beslut kommer att fattas i början av Årsredovisning 13

14 Forskning till stöd för hållbar utveckling Formas verksamhet handlar huvudsakligen om att utveckla kunskaperna om naturresurserna och deras hållbara nyttjande samt att finna nya vägar till hållbart byggande och samhällsutveckling i stad och land. Formas fick en förstärkning inom området Hållbar utveckling för åren uppgående till totalt 140 miljoner, varav 65 miljoner för De strategiska satsningar som har genomförts inom områdena ekologisk produktion, klimat, marin miljö, miljötoxikologi, biologisk mångfald samt inom byggsektorn utgör alla satsningar till stöd för hållbar utveckling. Inom samtliga utlysningar ingår aspekter av hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling. Ekologisk hållbar utveckling Forskningsprogrammet EKOLOGISK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSPRODUK- TION som har finansierats sedan 1997 om totalt 241 miljoner kronor utvärderades under Regeringen har därefter beslutat om fortsatt satsning inom området. Formas har beviljat forskningsprojekt, inklusive projektstöd inom ERA-net samarbetet CORE ORGANIC, om 23 miljoner kronor per år för åren I dessa medel ingår även en särskild utlysning, gemensam med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), inom området MARKNAD, FÖRETAG- ANDE OCH TILLVÄXT samt kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. I Formas samtliga utlysningar ingår som en självklar del aspekter för en ekologisk hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta, - hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, - i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning. Mång- och tvärvetenskaplig forskning Rådet ska ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mångoch tvärvetenskaplig forskning och stödja relevant mång- och tvärvetenskap. Frågor kring hållbar utveckling kräver ofta bredare angreppssätt än enskilda discipliner förmår att ta. För att belysa samspel och konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behöver forskningen organiseras mångoch tvärvetenskapligt. En betydande andel av de projekt som beviljas medel i de strategiska satsningarna och stödet till starka forskningsmiljöer är av mångeller tvärvetenskaplig karaktär. För att ytterligare stimulera ämnesövergripande samarbeten genomförs sedan tre år tillbaka en särskild utlysning, där inkomna ansökningar bedöms enligt en särskild beredningsmodell av en beredningsgrupp för mång- och tvärvetenskapliga projekt. Intresset för denna särskilda satsning var 2008 större än tidigare år. 111 ansökningar kom in (88 år 2007 och 80 år 2006). Nio nya projekt har beviljats om totalt 45,6 miljoner kronor för perioden I de senaste tre årens ämnesövergripande utlysningar har det beviljats sammanlagt 140,5 miljoner kronor till 31 projekt. Fyra av de fem nya forskarskolor som beviljats medel under 2008 har ett tydligt tvärvetenskapligt upplägg. Ett av målen med stöd till forskarskolor är att bland annat stimulera mång- och tvärvetenskap. Satsningen på forskarskolor redovisas mer utförligt under avsnitt Forskarskolor. 14 Årsredovisning

15 Unga forskare Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär. För att förnya forskningen är det väsentligt att stödja rekryteringen av forskare och att möjliggöra nya doktorers fortsatta karriär inom forskningen. Det kan ske i form av postdoktorala stipendier och anställningar som forskarassistent. Drygt 60 procent av de ansökningar som beviljades forskningsmedel i den ordinarie utlysningen 2008 innehöll en doktorand som ska arbeta minst 50 procent i projektet. För att stärka de yngre forskarnas möjligheter till meritering har genomförts en särskild utlysning avseende medel för anställning som forskarassistent. Formas finansierar dessutom varje år ett antal postdoktorala stipendier. Doktorsexamen ska ha avlagts högst fem år före ansökningstillfället. Stipendierna ger möjlighet för unga forskare att vistas vid utländska lärosäten i upp till två år. Totalt inkom 66 ansökningar i år, varav 28 stipendier tilldelades medel. Av såväl ansökningarna som beviljade stipendier utgjorde kvinnorna ca 50 procent. Nytt för i år var utlysning av postdoktorala stipendier för utländska forskare. Programmet riktar sig till svenska forskare som i sin forskning vill ha medverkan av en nydisputerad yngre forskare från ett utländskt universitet. Fyra ansökningar beviljades medel, varav samtliga var kvinnor. Mer än 25 procent av ansökningarna 2008, inklusive de särskilda utlysningarna av postdoktorala stipendier och anställning som forskarassistent, hade en yngre forskare som huvudsökande. Drygt hälften av de beviljade projekten (52 procent) hade en yngre forskare som huvudsökande och projektledare. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen ska framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar. Antal personer Antal sökande Åldersintervall Antal personer Antal personer som beviljats anslag Åldersgrupp Jämställdhet Rådet ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Rådet ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel. En särskild utlysning under 2008 har gjorts inom området MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER. Syftet med satsningen är att utveckla kunskaper om könsskillnadernas betydelse för exponering, upptag, omsättning och effekter av hälsofarliga ämnen. Av 37 inkomna ansökningar beviljades tio bidrag om 30 miljoner kronor för perioden Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå en jämn könsfördelning i beredningsgrupper och bland aktiva forskare. I de ordinarie berednings- Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen ska framgå: -i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis toxikologisk forskning, Årsredovisning 15

16 grupperna var andelen kvinnor som helhet 39 procent. Sju av de 18 ordinarie beredningsgrupperna har haft kvinnor som ordförande. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté. Andel kvinnliga ledamöter i ordinarie beredningsgrupper Andel kvinnor per beredningsgrupp, % Klimat och biogeokemi Miljörelaterad toxikologi Ekologi och biodiversitet i terrastra system Naturvård och biodiversitet i terrastra system Akvatisk ekologi och biodiversitet samt fiske Växtbiologi för de areella näringarna Skogsbruk och skogens primärprodukter Jordbruk och trädgårdsbruk Djur och veterinärmedicin Livsmedel Ekonomi, samhälle och regional utveckling Stadsutveckling Människor och byggd miljö Anläggningar och tekniska system Byggnader, byggande och förvaltning Byggmaterial och komponenter Information Ämnesövergripande Totalt De fortsatta åtgärderna kommer att inriktas på att ytterligare öka andelen kvinnor i beredningsgrupperna så att en jämn könsfördelning uppnås. Enligt riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete får ingen diskriminering ske på grund av kön. Ansökningarnas kvalitet ska avgöra vilka sökanden som beviljas medel. Om två eller fler ansökningar bedöms ha lika kvalitet ska den sökande som tillhör underrepresenterat kön ges företräde. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -vilka framtida insatser råder planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter till ökad jämställdhet. Andel sökta respektive beviljade projekt med kvinnor som huvudsökande År Sökta projekt, procent Antal beviljade, procent Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande var 37 procent i årets ordinarie utlysning. Andelen projekt med kvinnor som huvudsökande som beviljades medel var 40 procent. Kvinnor och män var således ungefär lika framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel. Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande har successivt ökat sedan 2001, då den var drygt 20 procent. Inom ramen för den samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet med företrädare för Vetenskapsrådet, FAS, VINNOVA och Formas analyseras fortlöpande utfallen av kvinnor/män i respektive ansökningsomgång samt diskuteras möjliga åtgärder för att öka jämställdheten. Frågan ägnas också uppmärksamhet vid utbildning av ledamöter i beredningsgrupperna. Formas tar upp jämställdhetsfrågor i sin strategi för och konstaterar att det är en stor förlust för forskningen och samhället att andelen kvinnor minskar genom forskarkarriären. Universiteten och forskningsråden måste gemensamt verka för en jämn könsfördelning i forskarrekrytering och karriär. 16 Årsredovisning

17 Forskningssamverkan Samverkan med andra forskningsfinansiärer sker bland annat genom gemensamma utlysningar, kunskapsöversikter, strategier eller program, deltagande i andra finansiärers medelsfördelande kommittéer och i en alltmer internationell samverkan. Samverkan sker med andra forskningsfinansiärer inom flera angelägna forskningsområden. Formas har under i samarbete med forskare, Livsmedelsindustrierna, Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK), Svensk dagligvaruhandel, VINNOVA samt Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)startat en nationell STRATEGISK TEKNIKPLATTFORM FÖR LIVSMEDELSOMRÅDET och under våren 2008 presenterades en SVENSK STRATEGISK FORSKNINGSAGENDA FÖR LIVSMEDEL. Forskningsagendan är nämnd i forskningspropositionen som ett lämpligt underlag för vidare samverkan och för framtagande av ett tvärvetenskapligt samfinansierat forskningsprogram mellan staten och näringslivet. NORDIC CENTRE OF EXCELLENCE är program initierade av Nordiska ministerrådet. Syftet är att främja samnordisk forskning av internationellt hög kvalitet med fokus på områden där de nordiska länderna har en stark ställning. FOOD NUTRITION AND HEALTH är ett Nordic Centre of Excellence program under fem år ( ) på livsmedelsområdet. Totalt finansierar programmet tre centra om totalt 18 miljoner NOK per år. Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med VINNOVA och Formas andel uppgår till åtta miljoner kronor för åren På KLIMATOMRÅDET har ett annat Nordic Centre of Excellence program löpt under fem år ( ). Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med Vetenskapsrådet, där Formas andel har uppgått till 9,3 miljoner kronor under perioden. Programmet har avslutats under året och en utvärdering har initierats. Formas har 2006 och 2007 tillsammans med VINNOVA, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen genomfört gemensamma satsningar på HÅLLBAR UTVECK- LING MED FOKUS PÅ KLIMAT. Satsningen omfattar perioden , där Formas stödjer 19 projekt om totalt 56 miljoner kronor för perioden. Formas inlämnade till regeringen 2003 ett förslag till ett nationellt forskningsprogram avseende MILJÖTOXIKOLOGI. Programmet ligger till grund för strategiskt viktiga satsningar inom miljötoxikologiområdet. För har medel beviljats till forskning inom MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER om totalt tio miljoner kronor per år. I enlighet med den forskningsstrategi som togs fram 2006 i samverkan med övriga forskningsfinansiärer inom området SAMHÄLLSVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING har Formas genomfört en utlysning 2006, där beslut fattades Totalt har 16 ansökningar om drygt 45 miljoner kronor beviljats för åren Tillsammans med andra finansiärer har en utvärdering initierats. I samarbete med VINNOVA har en gemensam forskningsstrategi för MIL- JÖTEKNIK utarbetats. I strategirapporten, som lämnades till regeringen 2007, redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar, också i samverkan med andra aktörer. Sex svenska styrkeområden inom miljöteknik anges i rapporten. På grundval av forskningsstrategin har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik som har varit inriktade mot strategins styrkeområden. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor till nio projekt, där Formas andel uppgår till 21 miljoner kronor. Finansieringen av dessa projekt görs tillsammans med näringslivet och VINNOVA. I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet. Återrapporteringskrav: Rådet ska i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet ska med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Rådet ska vidare redovisa hur samverkan skett med dessa aktörer vad gäller starka forskningsmiljöer. Rådet ska särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett. Årsredovisning 17

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 29 Organisation

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2006

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2006 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2006 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 23 Strategi och analys 27 Organisation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Resultatredovisning. Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47

Innehåll. Inledning 5. Resultatredovisning. Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47 2011 ÅRSREDOVISNING Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning Forskningsstöd 9 Forskningskommunikation 31 Strategi, utvärdering och analys 35 Organisation 47 Finansiell redovisning Resultaträkning 51 Balansräkning

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi FAS styrelse Beslutad 2012-11-21 Diarienummer 2012-3115 Handläggare Inger Jonsson Jämställdhetsstrategi 2013-2016 Mål för FAS jämställdhetsarbete FAS ska enligt instruktionen främja jämställdhet mellan

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2004 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Innehåll INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 10 Kvalitet och samhällsrelevans 10 Förnyelse

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:28

Regeringens skrivelse 2000/01:28 Regeringens skrivelse 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Skr. 2000/01:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. Dir. 2007:102. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. Dir. 2007:102. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Dir. 2007:102 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) YTTRANDE Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-10-10 Vårt diarienummer: 2015-1755 Ert diarienummer: M2015/1539/S Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Sammanfattning

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Regeringsbeslut IV:I 2008-12-18 S2008/10663/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet

Läs mer

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

De gröna frågorna i årets forskningsproposition De gröna frågorna i årets forskningsproposition Kopplingen till det nationella skogsprogrammet (och Skogforsk) Göran Örlander, ordförande, Skogforsk Kort om Skogforsk Skogsbruket och staten i samverkan

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2003 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ISBN 91-540-5914-3 INNEHÅLL INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 9 Kvalitet och samhällsrelevans

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

VERKSAMHET Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

VERKSAMHET Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde. Regeringsbeslut I:9 Miljö- och energidepartementet 2016-12-20 M2016/02982/S (delvis) M2016/02662/Mm Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 11182 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Forskning för miljömålen

Forskning för miljömålen FORSKNING FÖR MILJÖMÅLEN naturvardsverket.se/forskning Forskning för miljömålen 2012 2016 Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet Bilaga till regeringsbeslut 2014-12-18 (UF2014/80398/UD/USTYR) Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015 2021 1. Förväntade resultat Denna strategi styr användningen

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Underlag till den forskningspolitiska propositionen. Formas forskningsstrategi för

Underlag till den forskningspolitiska propositionen. Formas forskningsstrategi för Underlag till den forskningspolitiska propositionen Formas forskningsstrategi för 2009 2012 Formas forskningsstrategi för 2009 2012 Underlag till den forskningspolitiska propositionen Rapport: 1:2008 ISBN

Läs mer

Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30)

Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Lönn 08-563 085 61 maria.lonn@hsv.se YTTRANDE

Läs mer

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden.

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden. Remisspromemoria 2009-07-03 Utbildningsdepartementet Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m. I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation(prop. 2008/09:50)

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Utlysningen Forskningsprop 2012 och Regleringsbrev 2013, 2014, 2015 1. 100 miljoner kronor förstärkning till forskning om hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Forskning som formar framtiden

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Forskning som formar framtiden STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Forskning som formar framtiden BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är en oberoende forsk nings finansiär som har till ändamål att stödja natur

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

l Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling ----- REGERINGEN 2016-05-19 N2016/03599/IF Regeringsbeslut l 2 Näringsdepartementet N a turvårdsverket l 06 48 Stockholm Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Regeringsbeslut IV:1 2014-12-11 S2014/8615/SAM Socialdepartementet Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Box 894 10137 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer