Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008

2

3 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation 39 Finansiell redovisning 43 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Anslagsredovisning 45 Redovisning mot bemyndiganden 45 Finansieringsanalys 46 Tilläggsupplysningar och noter 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 54

4

5 Inledning Klimatfrågan har fortsatt att dominera miljöpolitiken under Behovet av ökade kunskaper när det gäller att hantera effekter av klimatförändringar och kunskap till stöd för det internationella förhandlingsarbetet är stort. Forskningen spelar här en avgörande roll. Formas forskningsstrategi för har varit en utgångspunkt för verksamheten redan under Formas lyfter i strategin fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. I mars presenterades utredningen FORSKNINGSFINANSIERING KVALITET OCH RELEVANS en utvärdering av de forskningsfinansierande myndigheterna. Utredningen pekade på några områden där Formas verksamhet kunde förbättras. Ett område handlar om användbarhetens betydelse för vår verksamhet. Ett annat är hur vi kan förbättra samverkan med andra forskningsfinansiärer, myndigheter och företrädare för näringslivet. Utredningen föreslog en ny organisation genom att lägga samman forskningsfinansieringen inom Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA, Rymdstyrelsen, Polarforskningssekretariatet och Sida/SAREC. I Formas yttrande över förslaget framfördes att de kritiska synpunkter som redovisas i utredningen kan hanteras genom mindre förändringar i den befintliga strukturen och genom bättre samarbete. Regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterades i oktober. Formas fick i denna god respons på sin strategi. Förslaget om att slå ihop flera forskningsfinansierande myndigheter genomförs inte men ökade krav ställs på samverkan mellan myndigheterna. Regeringen presenterade också 24 strategiska områden där särskilda gemensamma satsningar ska genomföras. En utgångspunkt för arbetet med de strategiska områdena har varit en nära samverkan mellan myndigheterna. Formas är ensam eller tillsammans med andra forskningsfinansiärer inblandad i fyra av dessa (Hållbart nyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, Klimatmodeller och Havsmiljöforskning). Formas forskarråd fördelade i november 398 miljoner kronor till olika projekt. Endast ca 14 procent av de sökta medlen beviljades. Det betyder att många goda projekt inte kunde få stöd. Beredningsarbetet genomfördes som alltid på ett mycket tillfredsställande sätt. Ett stort tack till ledamöterna i våra beredningsgrupper som gör ett fantastiskt arbete med att välja ut de bästa ansökningarna. Under året har en översyn av Formas beredningsorganisation påbörjats. Utgångspunkten är att förnya beredningen med bibehållna krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Det är också viktigt att beredningen är transparent och tydlig för såväl sökande som bedömare. Resultatet av översynen planeras att kunna tillämpas från och med nästa års ansökningsberedning. Stockholm i februari 2009 Rolf Annerberg, generaldirektör Årsredovisning 5

6 6 Årsredovisning

7 Resultatredovisning Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för forskning och utveckling samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. Mål och verksamhet Formas ska enligt regeringens uppdrag främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Rådet ska svara för grundläggande forskning på initiativ av forskare och för strategiska program där sektors- eller samhällsrelevansen står i centrum. Initiativ till särskilda satsningar ska tas inom angelägna områden med speciell uppmärksamhet mot mång- och tvärvetenskaplig forskning. Rådet ska även arbeta för att samverkan med andra forskningsfinansiärer och med näringslivet kommer till stånd. Initiativ ska tas till forskning för att öka kunskapen om sådana aspekter som gagnar en hållbar samhällsutveckling och samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt. Ytterst handlar det om att ta fram mera kunskap till nya behov och krav. Den forskning som stöds ska bidra till att sektoriella utvecklingsmål kan uppnås. Den ska skapa samarbete mellan forskningsutförare och användare av forskningsresultat. Formas verksamhet ska också främja internationellt samarbete. Formas forskningsstrategi för , som lämnades till regeringen i december 2007, har delvis legat till grund för verksamheten under Formas lyfter fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. Forskningsstrategin har legat till grund för forskarrådets beslut om utlysningar av medel till starka forskningsmiljöer. Medel utlystes dels inom Formas samtliga områden, dels inom områdena Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik - risker med nya material. Behovet av mångfald och möjligheten att pröva nya idéer inom forskningen tillgodoses genom en öppen utlysning av forskningsmedel. För att stimulera forskarsamverkan över disciplingränser har under 2008, liksom tidigare, särskilda medel utlysts för mång- och tvärvetenskapliga projektansökningar. Ansökningstrycket har generellt legat på en hög nivå samtidigt som beviljandegraden fortfarande är otillfredsställande låg. Arbetet med att långsiktigt stödja starka forskningsmiljöer inom ramen för samarbetet med Vetenskapsrådet har fortsatt. Under 2008 har Formas medverkat i ytterligare en utlysning inom ramen för de så kallade Linnéstöden. Syftet är att för Sveriges del utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer som gagnar såväl en hållbar samhällsutveckling som utvecklingen av berörda näringar. Den forskningsstrategi för miljöteknik som 2007 har utarbetats tillsammans med VINNOVA har legat till grund för genomförande av två utlysningar. Formas har förutom inom området miljöteknik samverkat med andra finansiärer inom ett antal områden, bland annat inom klimat, bygg, skog, Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Årsredovisning 7

8 8 Årsredovisning livsmedel, häst och trädgård. Uppdraget att samverka med andra finansiärer och berörda näringar har bedömts vara framgångsrika. EUs sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling har under 2008 starkt påverkat verksamheten. Formas har deltagit i tolv ERA-NET projekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier, samt medverkat i gemensamma europeiska utlysningar inom strategiska områden, ofta som ett resultat av tidigare ERA-NET-samverkan. Formas har fortsatt bevakat utvecklingen i de teknologiplattformar som vuxit fram inom de industrigrenar som är relevanta för verksamheten. Det formella ansvaret att representera Sverige sker bland annat i form av ledamotskap i olika programkommittéer (Tema 2: Livsmedel, fönyelsebara resurser och bioteknologi samt Tema 6: Miljö, inklusive klimat och jordbruk) i EUs sjunde ramprogram. Formas ansvarar också för Sveriges medlemskap i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Formas har i uppdrag att inom sina ansvarsområden öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta uppfylls genom medverkan inom skilda delar av det internationella nätverket. I det nordiska samarbetet deltar Formas i Nordiska Ministerrådets olika kommittéer, särskilt inom sektorerna jord- och skogsbruk men också genom finansiering av forskningsprogram inom ramen för det nordiska forskningsrådet NordForsk. Inom byggsektorn har ytterligare steg tagits i riktning mot att skapa en nordisk teknologiplattform. Arbetet syftar till att utveckla och stimulera nordiskt samarbete för att vinna synergieffekter och skapa en stark nordisk position i Europaprogrammen för forskning. Formas har också, som en av aktörerna, bidragit till det så kallade toppforskningsinitiativet, en överenskommelse med syfte att främja framstående nordisk forskning bland annat inom klimatområdet. I en föränderlig värld krävs ökad kunskap om de viktigaste globala miljöhoten. Dessa kräver stora internationella satsningar och ett utvecklat forskningssamarbete mellan länder. I enlighet med 2002 års FN-konferens deltar Formas i programmet HÅLLBAR UTVECKLING I FATTIGA LÄNDER, bland annat genom deltagande i ett samfinansierat forskningsprogram tillsammans med Sida/SAREC. Satsningen syftar till att stödja och öka samverkan mellan svenska forskare och forskare i u-länder. Tillsammans med övriga forskningsråd har medverkan i utvärderingen av Sida/SAREC-ansökningar inom forskningsprogrammet SWEDISH RESEARCH LINKS fortsatt. Formas ansvar att föra ut information om forskning och forskningsresultat till väsentliga målgrupper har resulterat i en rad engagemang. Här ingår bidrag till och deltagande i olika nationella och internationella konferenser och seminarier, utgivning av publikationer, presskontakter med mera. Förutom kontinuerlig utgivning av tidskrifter har under året fyra nya debattböcker utgivits i serien FORMAS FOKUSERAR. Formas webbplats har utvecklats och förbättrats och genom samverkan med andra webbportaler publiceras och sprids forskningsresultat. Formas bedömning är att dessa aktiviteter på ett positivt sätt bidrar till att sprida forskningsresultaten till näringsliv och allmänhet samt att de också utgör underlag till beslutsfattare inom olika delar av samhällsorganisationen. Avslutningsvis konstaterar Formas att de av regeringen erhållna uppdragen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och att verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med givna instruktioner och direktiv.

9 Årsredovisning 9

10 10 Årsredovisning

11 Forskningsstöd Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Vetenskaplig kvalitet och relevans För att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen har Formas inrättat en beredningsorganisation för bedömning och prioritering av inkomna ansökningar. Beredningsgrupperna ska bedöma varje ansökans vetenskapliga kvalitet och relevans. Med vetenskaplig kvalitet avses frågeställningens vikt och nyhetsvärde, valet av metodik och den sökandes kompetens. Forskningens kvalitet säkras genom att anlita sakkunniga ledamöter i beredningsgrupperna med hög vetenskaplig kompetens. Varje beredningsgrupp består av ca tio ledamöter, varav huvuddelen är aktiva forskare. Med relevans avses det värde forskningsresultaten kan få, på kort eller lång sikt, för sektorn och/eller samhället. Till grund för bedömning av relevansen ligger också den sökandes egen motivering av den. Beredningsgruppernas ledamöter byts ut kontinuerligt, och en ledamot kan delta i beredningsarbetet i högst fyra år. Under 2008 fanns 18 ordinarie beredningsgrupper. Därutöver har ytterligare tio grupper tillsatts för att bedöma ansökningar inom särskilda strategiska satsningar. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds, Bedömning i ett internationellt perspektiv I bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten ligger också att värdera hur frågeställningen och forskargruppen förhåller sig till den internationella forskningsfronten. Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer review eller motsvarande är också en viktig faktor i bedömningen av den sökandes kompetens. Andelen utländska ledamöter i beredningsgrupperna, främst från de nordiska länderna, var 44 procent. Det har varit ett medvetet val att engagera utländska ledamöter i beredningsgrupperna i syfte att säkerställa att ansökningarna bedöms i ett internationellt perspektiv. - hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv, Forskningens förnyelse Förnyelse är en självklar del av forskningen. En forskare som vill vara i den internationella forskningsfronten måste ständigt förnya sig. Forskningsproblemen formuleras huvudsakligen av de forskare som söker medel. Denna bottom up princip, i kombination med den hårda konkurrensen, borgar för att forskarna ständigt förnyar sig. Inom Formas ansvarsområden genomförs särskilda strategiska satsningar, i många fall tillsammans med en eller flera finansiärer som representerar något avnämarintresse. Detta borgar för en hög sektorsrelevans i den forskning som finansieras, och optimerar användningen av samhällets forskningsresurser genom att samla finansiärer med gemensamma intressen. Till grund för de strategiska satsningarna ligger ofta resultat från de forskningsstrategier som Formas utarbetar, antingen på uppdrag av regeringen eller på eget initiativ. - hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet. Årsredovisning 11

12 De utvärderingar som genomförts utgör ett av flera underlag till de forskningsstrategier som utarbetas. Under avsnittet STRATEGI OCH ANALYS redovisas de utvärderingar som genomförts och på vilket sätt dessa har legat till grund för beslut om forskningsstöd. Formas identifierade i sin strategi för ett antal prioriterade områden för de kommande årens verksamhet. I arbetet med kraftsamling och förnyelse har, som ett resultat av strategiarbetet, under året lysts ut medel till starka forskningsmiljöer dels inom Formas samtliga områden, dels inom Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik risker med nya material. Ett annat medel att främja förnyelsen i forskningen finns i riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete. Där anges bland annat att viktiga aspekter hos en projektidé är dess nyhetsvärde och originalitet. Det framhålls också att nya idéer, djärva hypoteser och nydanande metodval ska beaktas positivt i gruppernas bedömning. Återrapporteringskrav: - insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av prop Forskning för ett bättre liv (prop 2004/05:80) Särskilda satsningar Formas fick i regeringens forskningspolitiska proposition FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV (prop 2004/05:80) en förstärkning av forskningsbudgeten under med 180 miljoner kronor. Regeringen angav i propositionen riktlinjer för hur medlen skulle användas, där följande områden särskilt utpekades: Starka forskningsmiljöer Forskarskolor Meriteringsanställningar Miljöteknik Forskning till stöd för hållbar utveckling Starka forskningsmiljöer Som ett resultat av forskningspropositionen har Formas, tillsammans med Vetenskapsrådet, utlyst medel till det så kallade LINNÉSTÖDET (ett långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor). Beviljade bidrag efter den första utlysningen uppgår till tio miljoner kronor per år till två forskningsmiljöer. Det ena stödet avser klimatforskning vid Stockholms universitet och är samfinansierat med Vetenskapsrådet, det andra stödet avser forskning inom kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vardera gruppen har preliminärt tilldelats fem miljoner kronor per år i tio år. Till gruppen vid Stockholms universitet har också knutits en forskarskola som Formas finansierar med två miljoner kronor per år. Verksamheten vid de två miljöerna utvärderades under Utvärderarna rekommenderade en fortsättning av båda projekten, varför stöd för ytterligare fyra år har beviljats. Under 2007 ägde ytterligare en utlysning rum i samverkan med Vetenskapsrådet. Beslut om beviljning i denna utlysning avser för Formas del två miljöer, den ena, som samfinansieras med Vetenskapsrådet, vid Lunds universitet om integration av natur- och humanvetenskaper för hållbar utveckling och den andra vid Göteborgs universitet om evolution i marina miljöer. En miljö som beviljas medel inom ramen för Linnéstöd i denna utlysning kan få mellan fem och tio miljoner kronor i upp till tio år. Forskningsstödet utvärderas efter två år, varefter beslut om fortsatt stöd tas i forskarrådet. 12 Årsredovisning

13 Tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA har Formas redan 2004 utlyst medel till STÖD TILL STARKA FORSK- NINGSMILJÖER. Syftet är att bidra till utveckling av internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer, som med sin verksamhet gagnar berörda näringar och en hållbar samhällsutveckling. Inom en ram på 125 miljoner kronor under har Formas beviljat fem projekt. Forskarskolor Stödet till forskarskolor syftar till att stimulera forskarutbildning, främja rekrytering till forskningsområden i framväxt, stimulera mång- och tvärvetenskap, bidra till nationell kraftsamling, bidra till internationella perspektiv i forskarutbildningen samt stimulera dialog och samverkan mellan doktorander och avnämare. Stöd ges som längst under fem år och med upp till 1,5 miljoner kronor per år. Medlen ska i första hand täcka kostnader för utveckling, samordning och kursverksamhet. Doktorander finansieras i annan ordning. Formas har under 2008 genomfört en särskild utlysning där det kom in 18 ansökningar. Ansökningarna har bedömts av en expertpanel bestående av fyra forskare med erfarenhet av olika forskarskolor i Sverige och Europa. Forskarrådet beviljade fem ansökningar om totalt 29,5 miljoner kronor för perioden De forskarskolor som beviljades medel är inom områdena: Hortikulturell mikrobiologi Biomimetrisk fiberteknologi Hållbarhetsvetenskap Tvärvetenskaplig avfallsforskning Skogens skötsel och hållbara nyttjande Formas har sedan bildandet 2001 finansierat forskarskolor. Under 2008 har en utvärdering av dessa tidigare satsningar initierats (se avsnitt STRATEGI OCH ANALYS). Som tidigare nämnts finansierar Formas sedan 2006 även en forskarskola vid Stockholms universitet, som är knuten till ett av de Linnéstöd som finansieras tillsammans med Vetenskapsrådet. Meriteringsanställningar Liksom tidigare har under 2008 utlysts medel till anställning som forskarassistent inom rådets samtliga ansvarsområden. Preliminärt beslut om fördelning har fattats i november Nytt för 2008 är att anställningar som forskarassistent beslutas enligt den särskilda förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd (SFS 2000:1472). Miljöteknik På grundval av en, med VINNOVA gemensam, forskningsstrategi har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor, där samfinansiering sker tillsammans med näringslivet och VINNOVA. Formas beviljade nio projekt om 21 miljoner kronor för perioden I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet (STEM). Beslut kommer att fattas i början av Årsredovisning 13

14 Forskning till stöd för hållbar utveckling Formas verksamhet handlar huvudsakligen om att utveckla kunskaperna om naturresurserna och deras hållbara nyttjande samt att finna nya vägar till hållbart byggande och samhällsutveckling i stad och land. Formas fick en förstärkning inom området Hållbar utveckling för åren uppgående till totalt 140 miljoner, varav 65 miljoner för De strategiska satsningar som har genomförts inom områdena ekologisk produktion, klimat, marin miljö, miljötoxikologi, biologisk mångfald samt inom byggsektorn utgör alla satsningar till stöd för hållbar utveckling. Inom samtliga utlysningar ingår aspekter av hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling. Ekologisk hållbar utveckling Forskningsprogrammet EKOLOGISK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSPRODUK- TION som har finansierats sedan 1997 om totalt 241 miljoner kronor utvärderades under Regeringen har därefter beslutat om fortsatt satsning inom området. Formas har beviljat forskningsprojekt, inklusive projektstöd inom ERA-net samarbetet CORE ORGANIC, om 23 miljoner kronor per år för åren I dessa medel ingår även en särskild utlysning, gemensam med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), inom området MARKNAD, FÖRETAG- ANDE OCH TILLVÄXT samt kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. I Formas samtliga utlysningar ingår som en självklar del aspekter för en ekologisk hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta, - hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, - i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning. Mång- och tvärvetenskaplig forskning Rådet ska ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mångoch tvärvetenskaplig forskning och stödja relevant mång- och tvärvetenskap. Frågor kring hållbar utveckling kräver ofta bredare angreppssätt än enskilda discipliner förmår att ta. För att belysa samspel och konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behöver forskningen organiseras mångoch tvärvetenskapligt. En betydande andel av de projekt som beviljas medel i de strategiska satsningarna och stödet till starka forskningsmiljöer är av mångeller tvärvetenskaplig karaktär. För att ytterligare stimulera ämnesövergripande samarbeten genomförs sedan tre år tillbaka en särskild utlysning, där inkomna ansökningar bedöms enligt en särskild beredningsmodell av en beredningsgrupp för mång- och tvärvetenskapliga projekt. Intresset för denna särskilda satsning var 2008 större än tidigare år. 111 ansökningar kom in (88 år 2007 och 80 år 2006). Nio nya projekt har beviljats om totalt 45,6 miljoner kronor för perioden I de senaste tre årens ämnesövergripande utlysningar har det beviljats sammanlagt 140,5 miljoner kronor till 31 projekt. Fyra av de fem nya forskarskolor som beviljats medel under 2008 har ett tydligt tvärvetenskapligt upplägg. Ett av målen med stöd till forskarskolor är att bland annat stimulera mång- och tvärvetenskap. Satsningen på forskarskolor redovisas mer utförligt under avsnitt Forskarskolor. 14 Årsredovisning

15 Unga forskare Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär. För att förnya forskningen är det väsentligt att stödja rekryteringen av forskare och att möjliggöra nya doktorers fortsatta karriär inom forskningen. Det kan ske i form av postdoktorala stipendier och anställningar som forskarassistent. Drygt 60 procent av de ansökningar som beviljades forskningsmedel i den ordinarie utlysningen 2008 innehöll en doktorand som ska arbeta minst 50 procent i projektet. För att stärka de yngre forskarnas möjligheter till meritering har genomförts en särskild utlysning avseende medel för anställning som forskarassistent. Formas finansierar dessutom varje år ett antal postdoktorala stipendier. Doktorsexamen ska ha avlagts högst fem år före ansökningstillfället. Stipendierna ger möjlighet för unga forskare att vistas vid utländska lärosäten i upp till två år. Totalt inkom 66 ansökningar i år, varav 28 stipendier tilldelades medel. Av såväl ansökningarna som beviljade stipendier utgjorde kvinnorna ca 50 procent. Nytt för i år var utlysning av postdoktorala stipendier för utländska forskare. Programmet riktar sig till svenska forskare som i sin forskning vill ha medverkan av en nydisputerad yngre forskare från ett utländskt universitet. Fyra ansökningar beviljades medel, varav samtliga var kvinnor. Mer än 25 procent av ansökningarna 2008, inklusive de särskilda utlysningarna av postdoktorala stipendier och anställning som forskarassistent, hade en yngre forskare som huvudsökande. Drygt hälften av de beviljade projekten (52 procent) hade en yngre forskare som huvudsökande och projektledare. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen ska framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar. Antal personer Antal sökande Åldersintervall Antal personer Antal personer som beviljats anslag Åldersgrupp Jämställdhet Rådet ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Rådet ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel. En särskild utlysning under 2008 har gjorts inom området MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER. Syftet med satsningen är att utveckla kunskaper om könsskillnadernas betydelse för exponering, upptag, omsättning och effekter av hälsofarliga ämnen. Av 37 inkomna ansökningar beviljades tio bidrag om 30 miljoner kronor för perioden Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå en jämn könsfördelning i beredningsgrupper och bland aktiva forskare. I de ordinarie berednings- Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen ska framgå: -i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis toxikologisk forskning, Årsredovisning 15

16 grupperna var andelen kvinnor som helhet 39 procent. Sju av de 18 ordinarie beredningsgrupperna har haft kvinnor som ordförande. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté. Andel kvinnliga ledamöter i ordinarie beredningsgrupper Andel kvinnor per beredningsgrupp, % Klimat och biogeokemi Miljörelaterad toxikologi Ekologi och biodiversitet i terrastra system Naturvård och biodiversitet i terrastra system Akvatisk ekologi och biodiversitet samt fiske Växtbiologi för de areella näringarna Skogsbruk och skogens primärprodukter Jordbruk och trädgårdsbruk Djur och veterinärmedicin Livsmedel Ekonomi, samhälle och regional utveckling Stadsutveckling Människor och byggd miljö Anläggningar och tekniska system Byggnader, byggande och förvaltning Byggmaterial och komponenter Information Ämnesövergripande Totalt De fortsatta åtgärderna kommer att inriktas på att ytterligare öka andelen kvinnor i beredningsgrupperna så att en jämn könsfördelning uppnås. Enligt riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete får ingen diskriminering ske på grund av kön. Ansökningarnas kvalitet ska avgöra vilka sökanden som beviljas medel. Om två eller fler ansökningar bedöms ha lika kvalitet ska den sökande som tillhör underrepresenterat kön ges företräde. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -vilka framtida insatser råder planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter till ökad jämställdhet. Andel sökta respektive beviljade projekt med kvinnor som huvudsökande År Sökta projekt, procent Antal beviljade, procent Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande var 37 procent i årets ordinarie utlysning. Andelen projekt med kvinnor som huvudsökande som beviljades medel var 40 procent. Kvinnor och män var således ungefär lika framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel. Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande har successivt ökat sedan 2001, då den var drygt 20 procent. Inom ramen för den samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet med företrädare för Vetenskapsrådet, FAS, VINNOVA och Formas analyseras fortlöpande utfallen av kvinnor/män i respektive ansökningsomgång samt diskuteras möjliga åtgärder för att öka jämställdheten. Frågan ägnas också uppmärksamhet vid utbildning av ledamöter i beredningsgrupperna. Formas tar upp jämställdhetsfrågor i sin strategi för och konstaterar att det är en stor förlust för forskningen och samhället att andelen kvinnor minskar genom forskarkarriären. Universiteten och forskningsråden måste gemensamt verka för en jämn könsfördelning i forskarrekrytering och karriär. 16 Årsredovisning

17 Forskningssamverkan Samverkan med andra forskningsfinansiärer sker bland annat genom gemensamma utlysningar, kunskapsöversikter, strategier eller program, deltagande i andra finansiärers medelsfördelande kommittéer och i en alltmer internationell samverkan. Samverkan sker med andra forskningsfinansiärer inom flera angelägna forskningsområden. Formas har under i samarbete med forskare, Livsmedelsindustrierna, Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK), Svensk dagligvaruhandel, VINNOVA samt Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)startat en nationell STRATEGISK TEKNIKPLATTFORM FÖR LIVSMEDELSOMRÅDET och under våren 2008 presenterades en SVENSK STRATEGISK FORSKNINGSAGENDA FÖR LIVSMEDEL. Forskningsagendan är nämnd i forskningspropositionen som ett lämpligt underlag för vidare samverkan och för framtagande av ett tvärvetenskapligt samfinansierat forskningsprogram mellan staten och näringslivet. NORDIC CENTRE OF EXCELLENCE är program initierade av Nordiska ministerrådet. Syftet är att främja samnordisk forskning av internationellt hög kvalitet med fokus på områden där de nordiska länderna har en stark ställning. FOOD NUTRITION AND HEALTH är ett Nordic Centre of Excellence program under fem år ( ) på livsmedelsområdet. Totalt finansierar programmet tre centra om totalt 18 miljoner NOK per år. Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med VINNOVA och Formas andel uppgår till åtta miljoner kronor för åren På KLIMATOMRÅDET har ett annat Nordic Centre of Excellence program löpt under fem år ( ). Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med Vetenskapsrådet, där Formas andel har uppgått till 9,3 miljoner kronor under perioden. Programmet har avslutats under året och en utvärdering har initierats. Formas har 2006 och 2007 tillsammans med VINNOVA, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen genomfört gemensamma satsningar på HÅLLBAR UTVECK- LING MED FOKUS PÅ KLIMAT. Satsningen omfattar perioden , där Formas stödjer 19 projekt om totalt 56 miljoner kronor för perioden. Formas inlämnade till regeringen 2003 ett förslag till ett nationellt forskningsprogram avseende MILJÖTOXIKOLOGI. Programmet ligger till grund för strategiskt viktiga satsningar inom miljötoxikologiområdet. För har medel beviljats till forskning inom MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER om totalt tio miljoner kronor per år. I enlighet med den forskningsstrategi som togs fram 2006 i samverkan med övriga forskningsfinansiärer inom området SAMHÄLLSVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING har Formas genomfört en utlysning 2006, där beslut fattades Totalt har 16 ansökningar om drygt 45 miljoner kronor beviljats för åren Tillsammans med andra finansiärer har en utvärdering initierats. I samarbete med VINNOVA har en gemensam forskningsstrategi för MIL- JÖTEKNIK utarbetats. I strategirapporten, som lämnades till regeringen 2007, redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar, också i samverkan med andra aktörer. Sex svenska styrkeområden inom miljöteknik anges i rapporten. På grundval av forskningsstrategin har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik som har varit inriktade mot strategins styrkeområden. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor till nio projekt, där Formas andel uppgår till 21 miljoner kronor. Finansieringen av dessa projekt görs tillsammans med näringslivet och VINNOVA. I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet. Återrapporteringskrav: Rådet ska i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet ska med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Rådet ska vidare redovisa hur samverkan skett med dessa aktörer vad gäller starka forskningsmiljöer. Rådet ska särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett. Årsredovisning 17

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2007 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 29 Organisation

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2004. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2004 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Innehåll INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 10 Kvalitet och samhällsrelevans 10 Förnyelse

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING 2003. Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 2003 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling ISBN 91-540-5914-3 INNEHÅLL INLEDNING 5 RESULTATREDOVISNING 6 VERKSAMHETSGREN FORSKNINGSSTÖD 9 Kvalitet och samhällsrelevans

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

REDAKTÖR: Charlotte Hall, Vetenskapsrådet. GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet. TRYCK: CM Gruppen AB, Bromma, Sweden 2009

REDAKTÖR: Charlotte Hall, Vetenskapsrådet. GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet. TRYCK: CM Gruppen AB, Bromma, Sweden 2009 årsredovisning 2008 vetenskapsrådets årsredovisning 2008 BILDTEMA: Med fotografierna i denna årsredovisning vill vi visa några exempel på den forskning som fått stöd av Vetenskapsrådet. Fotografierna

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 Innehåll 1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 12 4.1 Organisation 12 4.2 Styrelsen 13

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet

Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 2 Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet Kartläggning av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet 3 Förord Regeringen har gett

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning

Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning 73 Bevara bredden i svensk arbetslivsforskning Det finns positiva tecken på att något ska hända med arbetslivsforskningens villkor. Mer bekymmersamt är att facket

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012

2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012 2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012 Rolf Nilsson & Staffan Håkansson Sammanfattning Sverige har sedan början av 1980-talet tillhört de länder i världen där staten, som andel av BNP, satsat

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10

1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 Innehåll 1 ANALYS AV 2005 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHET 8 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 10 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 13 4.1 Organisation 13 4.2 Styrelsen 14 4.3 Ämnesråden

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer