Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008

2

3 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation 39 Finansiell redovisning 43 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Anslagsredovisning 45 Redovisning mot bemyndiganden 45 Finansieringsanalys 46 Tilläggsupplysningar och noter 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 54

4

5 Inledning Klimatfrågan har fortsatt att dominera miljöpolitiken under Behovet av ökade kunskaper när det gäller att hantera effekter av klimatförändringar och kunskap till stöd för det internationella förhandlingsarbetet är stort. Forskningen spelar här en avgörande roll. Formas forskningsstrategi för har varit en utgångspunkt för verksamheten redan under Formas lyfter i strategin fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. I mars presenterades utredningen FORSKNINGSFINANSIERING KVALITET OCH RELEVANS en utvärdering av de forskningsfinansierande myndigheterna. Utredningen pekade på några områden där Formas verksamhet kunde förbättras. Ett område handlar om användbarhetens betydelse för vår verksamhet. Ett annat är hur vi kan förbättra samverkan med andra forskningsfinansiärer, myndigheter och företrädare för näringslivet. Utredningen föreslog en ny organisation genom att lägga samman forskningsfinansieringen inom Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA, Rymdstyrelsen, Polarforskningssekretariatet och Sida/SAREC. I Formas yttrande över förslaget framfördes att de kritiska synpunkter som redovisas i utredningen kan hanteras genom mindre förändringar i den befintliga strukturen och genom bättre samarbete. Regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterades i oktober. Formas fick i denna god respons på sin strategi. Förslaget om att slå ihop flera forskningsfinansierande myndigheter genomförs inte men ökade krav ställs på samverkan mellan myndigheterna. Regeringen presenterade också 24 strategiska områden där särskilda gemensamma satsningar ska genomföras. En utgångspunkt för arbetet med de strategiska områdena har varit en nära samverkan mellan myndigheterna. Formas är ensam eller tillsammans med andra forskningsfinansiärer inblandad i fyra av dessa (Hållbart nyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, Klimatmodeller och Havsmiljöforskning). Formas forskarråd fördelade i november 398 miljoner kronor till olika projekt. Endast ca 14 procent av de sökta medlen beviljades. Det betyder att många goda projekt inte kunde få stöd. Beredningsarbetet genomfördes som alltid på ett mycket tillfredsställande sätt. Ett stort tack till ledamöterna i våra beredningsgrupper som gör ett fantastiskt arbete med att välja ut de bästa ansökningarna. Under året har en översyn av Formas beredningsorganisation påbörjats. Utgångspunkten är att förnya beredningen med bibehållna krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Det är också viktigt att beredningen är transparent och tydlig för såväl sökande som bedömare. Resultatet av översynen planeras att kunna tillämpas från och med nästa års ansökningsberedning. Stockholm i februari 2009 Rolf Annerberg, generaldirektör Årsredovisning 5

6 6 Årsredovisning

7 Resultatredovisning Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för forskning och utveckling samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. Mål och verksamhet Formas ska enligt regeringens uppdrag främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Rådet ska svara för grundläggande forskning på initiativ av forskare och för strategiska program där sektors- eller samhällsrelevansen står i centrum. Initiativ till särskilda satsningar ska tas inom angelägna områden med speciell uppmärksamhet mot mång- och tvärvetenskaplig forskning. Rådet ska även arbeta för att samverkan med andra forskningsfinansiärer och med näringslivet kommer till stånd. Initiativ ska tas till forskning för att öka kunskapen om sådana aspekter som gagnar en hållbar samhällsutveckling och samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt. Ytterst handlar det om att ta fram mera kunskap till nya behov och krav. Den forskning som stöds ska bidra till att sektoriella utvecklingsmål kan uppnås. Den ska skapa samarbete mellan forskningsutförare och användare av forskningsresultat. Formas verksamhet ska också främja internationellt samarbete. Formas forskningsstrategi för , som lämnades till regeringen i december 2007, har delvis legat till grund för verksamheten under Formas lyfter fram ett antal teman som är centrala för en hållbar utveckling. Dessa är klimat och energi, förvaltning av naturresurser och miljö, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik och nya material samt livskvalitet för människor och miljö. Forskningsstrategin har legat till grund för forskarrådets beslut om utlysningar av medel till starka forskningsmiljöer. Medel utlystes dels inom Formas samtliga områden, dels inom områdena Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik - risker med nya material. Behovet av mångfald och möjligheten att pröva nya idéer inom forskningen tillgodoses genom en öppen utlysning av forskningsmedel. För att stimulera forskarsamverkan över disciplingränser har under 2008, liksom tidigare, särskilda medel utlysts för mång- och tvärvetenskapliga projektansökningar. Ansökningstrycket har generellt legat på en hög nivå samtidigt som beviljandegraden fortfarande är otillfredsställande låg. Arbetet med att långsiktigt stödja starka forskningsmiljöer inom ramen för samarbetet med Vetenskapsrådet har fortsatt. Under 2008 har Formas medverkat i ytterligare en utlysning inom ramen för de så kallade Linnéstöden. Syftet är att för Sveriges del utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer som gagnar såväl en hållbar samhällsutveckling som utvecklingen av berörda näringar. Den forskningsstrategi för miljöteknik som 2007 har utarbetats tillsammans med VINNOVA har legat till grund för genomförande av två utlysningar. Formas har förutom inom området miljöteknik samverkat med andra finansiärer inom ett antal områden, bland annat inom klimat, bygg, skog, Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Årsredovisning 7

8 8 Årsredovisning livsmedel, häst och trädgård. Uppdraget att samverka med andra finansiärer och berörda näringar har bedömts vara framgångsrika. EUs sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling har under 2008 starkt påverkat verksamheten. Formas har deltagit i tolv ERA-NET projekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier, samt medverkat i gemensamma europeiska utlysningar inom strategiska områden, ofta som ett resultat av tidigare ERA-NET-samverkan. Formas har fortsatt bevakat utvecklingen i de teknologiplattformar som vuxit fram inom de industrigrenar som är relevanta för verksamheten. Det formella ansvaret att representera Sverige sker bland annat i form av ledamotskap i olika programkommittéer (Tema 2: Livsmedel, fönyelsebara resurser och bioteknologi samt Tema 6: Miljö, inklusive klimat och jordbruk) i EUs sjunde ramprogram. Formas ansvarar också för Sveriges medlemskap i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Formas har i uppdrag att inom sina ansvarsområden öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta uppfylls genom medverkan inom skilda delar av det internationella nätverket. I det nordiska samarbetet deltar Formas i Nordiska Ministerrådets olika kommittéer, särskilt inom sektorerna jord- och skogsbruk men också genom finansiering av forskningsprogram inom ramen för det nordiska forskningsrådet NordForsk. Inom byggsektorn har ytterligare steg tagits i riktning mot att skapa en nordisk teknologiplattform. Arbetet syftar till att utveckla och stimulera nordiskt samarbete för att vinna synergieffekter och skapa en stark nordisk position i Europaprogrammen för forskning. Formas har också, som en av aktörerna, bidragit till det så kallade toppforskningsinitiativet, en överenskommelse med syfte att främja framstående nordisk forskning bland annat inom klimatområdet. I en föränderlig värld krävs ökad kunskap om de viktigaste globala miljöhoten. Dessa kräver stora internationella satsningar och ett utvecklat forskningssamarbete mellan länder. I enlighet med 2002 års FN-konferens deltar Formas i programmet HÅLLBAR UTVECKLING I FATTIGA LÄNDER, bland annat genom deltagande i ett samfinansierat forskningsprogram tillsammans med Sida/SAREC. Satsningen syftar till att stödja och öka samverkan mellan svenska forskare och forskare i u-länder. Tillsammans med övriga forskningsråd har medverkan i utvärderingen av Sida/SAREC-ansökningar inom forskningsprogrammet SWEDISH RESEARCH LINKS fortsatt. Formas ansvar att föra ut information om forskning och forskningsresultat till väsentliga målgrupper har resulterat i en rad engagemang. Här ingår bidrag till och deltagande i olika nationella och internationella konferenser och seminarier, utgivning av publikationer, presskontakter med mera. Förutom kontinuerlig utgivning av tidskrifter har under året fyra nya debattböcker utgivits i serien FORMAS FOKUSERAR. Formas webbplats har utvecklats och förbättrats och genom samverkan med andra webbportaler publiceras och sprids forskningsresultat. Formas bedömning är att dessa aktiviteter på ett positivt sätt bidrar till att sprida forskningsresultaten till näringsliv och allmänhet samt att de också utgör underlag till beslutsfattare inom olika delar av samhällsorganisationen. Avslutningsvis konstaterar Formas att de av regeringen erhållna uppdragen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och att verksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med givna instruktioner och direktiv.

9 Årsredovisning 9

10 10 Årsredovisning

11 Forskningsstöd Forskningen som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Vetenskaplig kvalitet och relevans För att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen har Formas inrättat en beredningsorganisation för bedömning och prioritering av inkomna ansökningar. Beredningsgrupperna ska bedöma varje ansökans vetenskapliga kvalitet och relevans. Med vetenskaplig kvalitet avses frågeställningens vikt och nyhetsvärde, valet av metodik och den sökandes kompetens. Forskningens kvalitet säkras genom att anlita sakkunniga ledamöter i beredningsgrupperna med hög vetenskaplig kompetens. Varje beredningsgrupp består av ca tio ledamöter, varav huvuddelen är aktiva forskare. Med relevans avses det värde forskningsresultaten kan få, på kort eller lång sikt, för sektorn och/eller samhället. Till grund för bedömning av relevansen ligger också den sökandes egen motivering av den. Beredningsgruppernas ledamöter byts ut kontinuerligt, och en ledamot kan delta i beredningsarbetet i högst fyra år. Under 2008 fanns 18 ordinarie beredningsgrupper. Därutöver har ytterligare tio grupper tillsatts för att bedöma ansökningar inom särskilda strategiska satsningar. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds, Bedömning i ett internationellt perspektiv I bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten ligger också att värdera hur frågeställningen och forskargruppen förhåller sig till den internationella forskningsfronten. Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer review eller motsvarande är också en viktig faktor i bedömningen av den sökandes kompetens. Andelen utländska ledamöter i beredningsgrupperna, främst från de nordiska länderna, var 44 procent. Det har varit ett medvetet val att engagera utländska ledamöter i beredningsgrupperna i syfte att säkerställa att ansökningarna bedöms i ett internationellt perspektiv. - hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv, Forskningens förnyelse Förnyelse är en självklar del av forskningen. En forskare som vill vara i den internationella forskningsfronten måste ständigt förnya sig. Forskningsproblemen formuleras huvudsakligen av de forskare som söker medel. Denna bottom up princip, i kombination med den hårda konkurrensen, borgar för att forskarna ständigt förnyar sig. Inom Formas ansvarsområden genomförs särskilda strategiska satsningar, i många fall tillsammans med en eller flera finansiärer som representerar något avnämarintresse. Detta borgar för en hög sektorsrelevans i den forskning som finansieras, och optimerar användningen av samhällets forskningsresurser genom att samla finansiärer med gemensamma intressen. Till grund för de strategiska satsningarna ligger ofta resultat från de forskningsstrategier som Formas utarbetar, antingen på uppdrag av regeringen eller på eget initiativ. - hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet. Årsredovisning 11

12 De utvärderingar som genomförts utgör ett av flera underlag till de forskningsstrategier som utarbetas. Under avsnittet STRATEGI OCH ANALYS redovisas de utvärderingar som genomförts och på vilket sätt dessa har legat till grund för beslut om forskningsstöd. Formas identifierade i sin strategi för ett antal prioriterade områden för de kommande årens verksamhet. I arbetet med kraftsamling och förnyelse har, som ett resultat av strategiarbetet, under året lysts ut medel till starka forskningsmiljöer dels inom Formas samtliga områden, dels inom Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv och Nanoteknik risker med nya material. Ett annat medel att främja förnyelsen i forskningen finns i riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete. Där anges bland annat att viktiga aspekter hos en projektidé är dess nyhetsvärde och originalitet. Det framhålls också att nya idéer, djärva hypoteser och nydanande metodval ska beaktas positivt i gruppernas bedömning. Återrapporteringskrav: - insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av prop Forskning för ett bättre liv (prop 2004/05:80) Särskilda satsningar Formas fick i regeringens forskningspolitiska proposition FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV (prop 2004/05:80) en förstärkning av forskningsbudgeten under med 180 miljoner kronor. Regeringen angav i propositionen riktlinjer för hur medlen skulle användas, där följande områden särskilt utpekades: Starka forskningsmiljöer Forskarskolor Meriteringsanställningar Miljöteknik Forskning till stöd för hållbar utveckling Starka forskningsmiljöer Som ett resultat av forskningspropositionen har Formas, tillsammans med Vetenskapsrådet, utlyst medel till det så kallade LINNÉSTÖDET (ett långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor). Beviljade bidrag efter den första utlysningen uppgår till tio miljoner kronor per år till två forskningsmiljöer. Det ena stödet avser klimatforskning vid Stockholms universitet och är samfinansierat med Vetenskapsrådet, det andra stödet avser forskning inom kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vardera gruppen har preliminärt tilldelats fem miljoner kronor per år i tio år. Till gruppen vid Stockholms universitet har också knutits en forskarskola som Formas finansierar med två miljoner kronor per år. Verksamheten vid de två miljöerna utvärderades under Utvärderarna rekommenderade en fortsättning av båda projekten, varför stöd för ytterligare fyra år har beviljats. Under 2007 ägde ytterligare en utlysning rum i samverkan med Vetenskapsrådet. Beslut om beviljning i denna utlysning avser för Formas del två miljöer, den ena, som samfinansieras med Vetenskapsrådet, vid Lunds universitet om integration av natur- och humanvetenskaper för hållbar utveckling och den andra vid Göteborgs universitet om evolution i marina miljöer. En miljö som beviljas medel inom ramen för Linnéstöd i denna utlysning kan få mellan fem och tio miljoner kronor i upp till tio år. Forskningsstödet utvärderas efter två år, varefter beslut om fortsatt stöd tas i forskarrådet. 12 Årsredovisning

13 Tillsammans med Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA har Formas redan 2004 utlyst medel till STÖD TILL STARKA FORSK- NINGSMILJÖER. Syftet är att bidra till utveckling av internationellt konkurrenskraftiga och strategiskt viktiga forskningsmiljöer, som med sin verksamhet gagnar berörda näringar och en hållbar samhällsutveckling. Inom en ram på 125 miljoner kronor under har Formas beviljat fem projekt. Forskarskolor Stödet till forskarskolor syftar till att stimulera forskarutbildning, främja rekrytering till forskningsområden i framväxt, stimulera mång- och tvärvetenskap, bidra till nationell kraftsamling, bidra till internationella perspektiv i forskarutbildningen samt stimulera dialog och samverkan mellan doktorander och avnämare. Stöd ges som längst under fem år och med upp till 1,5 miljoner kronor per år. Medlen ska i första hand täcka kostnader för utveckling, samordning och kursverksamhet. Doktorander finansieras i annan ordning. Formas har under 2008 genomfört en särskild utlysning där det kom in 18 ansökningar. Ansökningarna har bedömts av en expertpanel bestående av fyra forskare med erfarenhet av olika forskarskolor i Sverige och Europa. Forskarrådet beviljade fem ansökningar om totalt 29,5 miljoner kronor för perioden De forskarskolor som beviljades medel är inom områdena: Hortikulturell mikrobiologi Biomimetrisk fiberteknologi Hållbarhetsvetenskap Tvärvetenskaplig avfallsforskning Skogens skötsel och hållbara nyttjande Formas har sedan bildandet 2001 finansierat forskarskolor. Under 2008 har en utvärdering av dessa tidigare satsningar initierats (se avsnitt STRATEGI OCH ANALYS). Som tidigare nämnts finansierar Formas sedan 2006 även en forskarskola vid Stockholms universitet, som är knuten till ett av de Linnéstöd som finansieras tillsammans med Vetenskapsrådet. Meriteringsanställningar Liksom tidigare har under 2008 utlysts medel till anställning som forskarassistent inom rådets samtliga ansvarsområden. Preliminärt beslut om fördelning har fattats i november Nytt för 2008 är att anställningar som forskarassistent beslutas enligt den särskilda förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd (SFS 2000:1472). Miljöteknik På grundval av en, med VINNOVA gemensam, forskningsstrategi har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor, där samfinansiering sker tillsammans med näringslivet och VINNOVA. Formas beviljade nio projekt om 21 miljoner kronor för perioden I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet (STEM). Beslut kommer att fattas i början av Årsredovisning 13

14 Forskning till stöd för hållbar utveckling Formas verksamhet handlar huvudsakligen om att utveckla kunskaperna om naturresurserna och deras hållbara nyttjande samt att finna nya vägar till hållbart byggande och samhällsutveckling i stad och land. Formas fick en förstärkning inom området Hållbar utveckling för åren uppgående till totalt 140 miljoner, varav 65 miljoner för De strategiska satsningar som har genomförts inom områdena ekologisk produktion, klimat, marin miljö, miljötoxikologi, biologisk mångfald samt inom byggsektorn utgör alla satsningar till stöd för hållbar utveckling. Inom samtliga utlysningar ingår aspekter av hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling. Ekologisk hållbar utveckling Forskningsprogrammet EKOLOGISK JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSPRODUK- TION som har finansierats sedan 1997 om totalt 241 miljoner kronor utvärderades under Regeringen har därefter beslutat om fortsatt satsning inom området. Formas har beviljat forskningsprojekt, inklusive projektstöd inom ERA-net samarbetet CORE ORGANIC, om 23 miljoner kronor per år för åren I dessa medel ingår även en särskild utlysning, gemensam med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), inom området MARKNAD, FÖRETAG- ANDE OCH TILLVÄXT samt kronor till Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet. I Formas samtliga utlysningar ingår som en självklar del aspekter för en ekologisk hållbar utveckling. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa - hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta, - hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, - i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning. Mång- och tvärvetenskaplig forskning Rådet ska ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mångoch tvärvetenskaplig forskning och stödja relevant mång- och tvärvetenskap. Frågor kring hållbar utveckling kräver ofta bredare angreppssätt än enskilda discipliner förmår att ta. För att belysa samspel och konflikter mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behöver forskningen organiseras mångoch tvärvetenskapligt. En betydande andel av de projekt som beviljas medel i de strategiska satsningarna och stödet till starka forskningsmiljöer är av mångeller tvärvetenskaplig karaktär. För att ytterligare stimulera ämnesövergripande samarbeten genomförs sedan tre år tillbaka en särskild utlysning, där inkomna ansökningar bedöms enligt en särskild beredningsmodell av en beredningsgrupp för mång- och tvärvetenskapliga projekt. Intresset för denna särskilda satsning var 2008 större än tidigare år. 111 ansökningar kom in (88 år 2007 och 80 år 2006). Nio nya projekt har beviljats om totalt 45,6 miljoner kronor för perioden I de senaste tre årens ämnesövergripande utlysningar har det beviljats sammanlagt 140,5 miljoner kronor till 31 projekt. Fyra av de fem nya forskarskolor som beviljats medel under 2008 har ett tydligt tvärvetenskapligt upplägg. Ett av målen med stöd till forskarskolor är att bland annat stimulera mång- och tvärvetenskap. Satsningen på forskarskolor redovisas mer utförligt under avsnitt Forskarskolor. 14 Årsredovisning

15 Unga forskare Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär. För att förnya forskningen är det väsentligt att stödja rekryteringen av forskare och att möjliggöra nya doktorers fortsatta karriär inom forskningen. Det kan ske i form av postdoktorala stipendier och anställningar som forskarassistent. Drygt 60 procent av de ansökningar som beviljades forskningsmedel i den ordinarie utlysningen 2008 innehöll en doktorand som ska arbeta minst 50 procent i projektet. För att stärka de yngre forskarnas möjligheter till meritering har genomförts en särskild utlysning avseende medel för anställning som forskarassistent. Formas finansierar dessutom varje år ett antal postdoktorala stipendier. Doktorsexamen ska ha avlagts högst fem år före ansökningstillfället. Stipendierna ger möjlighet för unga forskare att vistas vid utländska lärosäten i upp till två år. Totalt inkom 66 ansökningar i år, varav 28 stipendier tilldelades medel. Av såväl ansökningarna som beviljade stipendier utgjorde kvinnorna ca 50 procent. Nytt för i år var utlysning av postdoktorala stipendier för utländska forskare. Programmet riktar sig till svenska forskare som i sin forskning vill ha medverkan av en nydisputerad yngre forskare från ett utländskt universitet. Fyra ansökningar beviljades medel, varav samtliga var kvinnor. Mer än 25 procent av ansökningarna 2008, inklusive de särskilda utlysningarna av postdoktorala stipendier och anställning som forskarassistent, hade en yngre forskare som huvudsökande. Drygt hälften av de beviljade projekten (52 procent) hade en yngre forskare som huvudsökande och projektledare. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen ska framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar. Antal personer Antal sökande Åldersintervall Antal personer Antal personer som beviljats anslag Åldersgrupp Jämställdhet Rådet ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Rådet ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel. En särskild utlysning under 2008 har gjorts inom området MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER. Syftet med satsningen är att utveckla kunskaper om könsskillnadernas betydelse för exponering, upptag, omsättning och effekter av hälsofarliga ämnen. Av 37 inkomna ansökningar beviljades tio bidrag om 30 miljoner kronor för perioden Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå en jämn könsfördelning i beredningsgrupper och bland aktiva forskare. I de ordinarie berednings- Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen ska framgå: -i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis toxikologisk forskning, Årsredovisning 15

16 grupperna var andelen kvinnor som helhet 39 procent. Sju av de 18 ordinarie beredningsgrupperna har haft kvinnor som ordförande. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté. Andel kvinnliga ledamöter i ordinarie beredningsgrupper Andel kvinnor per beredningsgrupp, % Klimat och biogeokemi Miljörelaterad toxikologi Ekologi och biodiversitet i terrastra system Naturvård och biodiversitet i terrastra system Akvatisk ekologi och biodiversitet samt fiske Växtbiologi för de areella näringarna Skogsbruk och skogens primärprodukter Jordbruk och trädgårdsbruk Djur och veterinärmedicin Livsmedel Ekonomi, samhälle och regional utveckling Stadsutveckling Människor och byggd miljö Anläggningar och tekniska system Byggnader, byggande och förvaltning Byggmaterial och komponenter Information Ämnesövergripande Totalt De fortsatta åtgärderna kommer att inriktas på att ytterligare öka andelen kvinnor i beredningsgrupperna så att en jämn könsfördelning uppnås. Enligt riktlinjerna för beredningsgruppernas arbete får ingen diskriminering ske på grund av kön. Ansökningarnas kvalitet ska avgöra vilka sökanden som beviljas medel. Om två eller fler ansökningar bedöms ha lika kvalitet ska den sökande som tillhör underrepresenterat kön ges företräde. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning. Återrapporteringskrav: Rådet ska redovisa -vilka framtida insatser råder planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter till ökad jämställdhet. Andel sökta respektive beviljade projekt med kvinnor som huvudsökande År Sökta projekt, procent Antal beviljade, procent Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande var 37 procent i årets ordinarie utlysning. Andelen projekt med kvinnor som huvudsökande som beviljades medel var 40 procent. Kvinnor och män var således ungefär lika framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel. Andelen ansökningar med kvinnor som huvudsökande har successivt ökat sedan 2001, då den var drygt 20 procent. Inom ramen för den samverkansgrupp inom jämställdhetsområdet med företrädare för Vetenskapsrådet, FAS, VINNOVA och Formas analyseras fortlöpande utfallen av kvinnor/män i respektive ansökningsomgång samt diskuteras möjliga åtgärder för att öka jämställdheten. Frågan ägnas också uppmärksamhet vid utbildning av ledamöter i beredningsgrupperna. Formas tar upp jämställdhetsfrågor i sin strategi för och konstaterar att det är en stor förlust för forskningen och samhället att andelen kvinnor minskar genom forskarkarriären. Universiteten och forskningsråden måste gemensamt verka för en jämn könsfördelning i forskarrekrytering och karriär. 16 Årsredovisning

17 Forskningssamverkan Samverkan med andra forskningsfinansiärer sker bland annat genom gemensamma utlysningar, kunskapsöversikter, strategier eller program, deltagande i andra finansiärers medelsfördelande kommittéer och i en alltmer internationell samverkan. Samverkan sker med andra forskningsfinansiärer inom flera angelägna forskningsområden. Formas har under i samarbete med forskare, Livsmedelsindustrierna, Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK), Svensk dagligvaruhandel, VINNOVA samt Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)startat en nationell STRATEGISK TEKNIKPLATTFORM FÖR LIVSMEDELSOMRÅDET och under våren 2008 presenterades en SVENSK STRATEGISK FORSKNINGSAGENDA FÖR LIVSMEDEL. Forskningsagendan är nämnd i forskningspropositionen som ett lämpligt underlag för vidare samverkan och för framtagande av ett tvärvetenskapligt samfinansierat forskningsprogram mellan staten och näringslivet. NORDIC CENTRE OF EXCELLENCE är program initierade av Nordiska ministerrådet. Syftet är att främja samnordisk forskning av internationellt hög kvalitet med fokus på områden där de nordiska länderna har en stark ställning. FOOD NUTRITION AND HEALTH är ett Nordic Centre of Excellence program under fem år ( ) på livsmedelsområdet. Totalt finansierar programmet tre centra om totalt 18 miljoner NOK per år. Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med VINNOVA och Formas andel uppgår till åtta miljoner kronor för åren På KLIMATOMRÅDET har ett annat Nordic Centre of Excellence program löpt under fem år ( ). Den svenska finansieringen av programmet har gjorts tillsammans med Vetenskapsrådet, där Formas andel har uppgått till 9,3 miljoner kronor under perioden. Programmet har avslutats under året och en utvärdering har initierats. Formas har 2006 och 2007 tillsammans med VINNOVA, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen genomfört gemensamma satsningar på HÅLLBAR UTVECK- LING MED FOKUS PÅ KLIMAT. Satsningen omfattar perioden , där Formas stödjer 19 projekt om totalt 56 miljoner kronor för perioden. Formas inlämnade till regeringen 2003 ett förslag till ett nationellt forskningsprogram avseende MILJÖTOXIKOLOGI. Programmet ligger till grund för strategiskt viktiga satsningar inom miljötoxikologiområdet. För har medel beviljats till forskning inom MILJÖGIFTER OCH KÖNSSKILLNADER om totalt tio miljoner kronor per år. I enlighet med den forskningsstrategi som togs fram 2006 i samverkan med övriga forskningsfinansiärer inom området SAMHÄLLSVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING har Formas genomfört en utlysning 2006, där beslut fattades Totalt har 16 ansökningar om drygt 45 miljoner kronor beviljats för åren Tillsammans med andra finansiärer har en utvärdering initierats. I samarbete med VINNOVA har en gemensam forskningsstrategi för MIL- JÖTEKNIK utarbetats. I strategirapporten, som lämnades till regeringen 2007, redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar, också i samverkan med andra aktörer. Sex svenska styrkeområden inom miljöteknik anges i rapporten. På grundval av forskningsstrategin har Formas 2008 gjort två utlysningar av särskilda medel för forskning om miljöteknik som har varit inriktade mot strategins styrkeområden. I den första utlysningen i juni fördelades 44 miljoner kronor till nio projekt, där Formas andel uppgår till 21 miljoner kronor. Finansieringen av dessa projekt görs tillsammans med näringslivet och VINNOVA. I den andra utlysningen som gjordes i oktober samverkar Formas även med Statens energimyndighet. Återrapporteringskrav: Rådet ska i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet ska med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Rådet ska vidare redovisa hur samverkan skett med dessa aktörer vad gäller starka forskningsmiljöer. Rådet ska särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet ska redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett. Årsredovisning 17

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Bilaga 2: Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Inledning Ett centralt bakgrundsmaterial för arbetet med delprogrammen har varit kartläggning av kunskapsläget inom

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga.

Omslag. Överst till höger: Studenter vid Göteborgs universitet i vårsolen i stadsdelen Haga. 2014 ÅRSREDOVISNING Omslag Överst till vänster: Göteborgs universitet medverkade som stolt samarbetspartner i West Pride i Göteborg 28 maj 1 juni. Den 1 juni deltog universitetet i regnbågsparaden och

Läs mer