Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Marge Aab Svensson (m) Mattias Andersson (c) för Elisabeth Rydström Ove Ekström (c) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Lars Filipoff (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ann-Charlotte Höglund (c) Jörgen Hellberg (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Jerker Sjögren (kd) Roland Ahl (s) Bo Eknert (mp) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunplanerare Shula Gladnikoff, 25 Kommunsekreterare Marianne Sarberg RTK, Börje Wredén, 25 RTK, Peter Haglund, 25 Ing-Marie Elfström (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer Ordförande Örjan Lid Justerande Ing-Marie Elfström Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, Vallentuna 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS...3 Planprogram för Rosenkälla, Rydboholm 2:1, Österåkers kommun - samråd...4 Detaljplan för Täby centrum - samråd...8 Remiss rörande framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft...11 Detaljplan för ny infart Vallentuna kyrka, förlängning av Allévägen till Väsbyvägen Begäran om planuppdrag...17 Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun...18 Förslag till ny överenskommelse om flyktingar...19 Feriearbete för ungdomar...22 Ny placering av bibliotek uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden...23 Ombudgeteringar från 2006 års bokslut till 2007 års budget...25 Anmälningslista...28 Sid Ändringar i dagordningen Punkt 3, 10 och 11 utgår Punkt tillkommer ( 32-34) 2 (30)

3 Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS KS 25 Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärendet Representanter från Regionplane- och trafikkontoret besöker länets kommuner för dialog kring en ny regional utvecklingsplan. Handlingar i ärendet Dialogunderlag: Visionen Norra Europas mest attraktiva storstadsregion 3 (30)

4 Planprogram för Rosenkälla, Rydboholm 2:1, Österåkers kommun - samråd KS 26 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Vallentuna kommun lämnar yttrande till Österåkers kommun enligt kommunstabens förslag. 2. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningarna för planläggning av Gillinge som underlag för kommande översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med begäran om finansiering av utredningen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets planberedningsgrupp beslutade den 20 februari 4 enligt kommunstabens förslag. Planberedningsgruppen beslutade vidare att Björn Olofsson från Roslagsvatten bjuds in till planberedningsgruppens sammanträde för information om förutsättningarna att VA-försörja Rosenkälla. Sammanfattning Kommunstyrelsen är positivt till planprogrammets syfte att utreda förutsättningarna för etablering av handel som komplement till utbudet i regionen samt till arbetsplatser i Rosenkälla. Detta stämmer med visionen för Stockholm Nordost med en utveckling längs E18-stråket. Vallentuna kommun är angelägen om att planprogrammet och kommande detaljplaner öppnar upp möjligheter till anslutningar av vägnät, VA mm över kommungränsen. Gillinge och Rosenkälla bör i framtiden kunna fungera som en funktionell enhet inom Stockholm Nordost. Ärendet Österåkers kommuns stadsarkitektkontor har upprättat Planprogram för Rosenkälla. Syftet är att utreda förutsättningar för handel och arbetsplatser inom Rosenkälla, som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i norra Stockholmsregionen. Stadsarkitektkontoret har skickat planprogrammet till Vallentuna kommun Eventuella synpunkter ska lämnas till stadsarkitektkontoret i Österåker senast Kommunstaben har begärt anstånd med att inkomma med skriftliga synpunkter till den 16 mars 2007 för att ärendet ska kunna behandlas vid kommunstyrelsen sammanträde den 12 mars (30)

5 Handlingar finns tillgängliga på Österåker kommuns hemsida Bakgrund Programområdet ligger söder om Vallentunas kommungräns och norr om nuvarande väg 265 och Norrortsleden - väg 276. Norrortsleden planeras bli öppnad mellan Häggvik och Rosenkälla hösten Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i norra Stockholmsregionen. Programområdet omfattar ca 130 ha uppdelat på områden både öster och väster om E18. Den största utbyggnaden är lokaliserad till området nordöst om Rosenkälla trafikplats och föreslås förutom handel om m² även innehålla betydande arealer för olika typer av verksamheter ( m²). Området byggs upp kring en central handelsgata som ska utgöra en tydlig ryggrad. Norr om handelsstråket, upp mot Vallentunagränsen, föreslås verksamheter av ej störande karaktär utmed en parallell distributionsväg. Som en jämförelse kan nämnas att i Täby centrum finns idag ca m² kontor, butiker, lager mm. För den västra delen av programområdet föreslås en utveckling av i huvudsak rekreation och friluftsliv samt därtill hörande verksamheter. Området kommer att delas upp av Norrortsleden. Den norra delen kommer också i fortsättningen att användas för Golf med eventuell konferens/hotellbyggnad. Mot Gillingevägen (v: 975) och kommungränsen mot Vallentuna föreslås användning för i huvudsak verksamheter med infart från väg 975. Kommunstabens synpunkter I Översiktsplan 2001 är Gillinge utpekat som ett nytt arbetsområde. Planering av området och områdets funktion har diskuterats i olika sammanhang, bl a inom nordostsammarbetet. I kommunplanen för 2004 angavs bl a som mål att kommunen skulle verka för att genomföra översiktlig planering för Rosenkälla/Gillinge i samverkan med Österåker och Täby och därefter revidera Översiktsplan Vid ett seminarium med kommunfullmäktige i mars 2004 diskuterades den regionala kärnan i nordost, förutsättningarna för Gillinge/Rosenkälla samt fortsatt utbyggnad mellan Gillinge och Brottby enligt Översiktsplan Slutsatsen från seminariet var att det för närvarande inte var aktuellt med utbyggnad längs E18 stråket. En anledning var slutsatserna från en VA-utredning som beställts gemensamt av Österåker/Roslagsvatten, Täby och Vallentuna. Utredningen visade på mycket höga kostnader för att försörja E18 stråket Arninge-Rosenkälla/Gillinge- Brottby. 5 (30)

6 Sedan Översiktsplan 2001 antogs så har flera förutsättningar ändrats vid Gillinge. Gillingevägen har byggts med planskildhet till E18. En etablering av ny bergtäkt vid Issjön har fått tillstånd trotts kommunens motstånd. Golfbana flyttas och byggs ut vid Lövsättra. Dammsta mellan Gillingevägen och E18 utvecklas alltmer till arbetsområde och behöver få en samlad VA-försörjning. Banverket tillsammans med SL och nordostkommunerna genomför en förstudie om förutsättningarna för en ny pendeltågsgren till nordost, Roslagspilen. Planerna på Norrortsleden genomförs och leden öppnas Österåkers kommun har utarbetat ett planprogram för Rosenkälla med målsättningen att ha delar av området detaljplanelagt till Roslagsvatten har studerat möjligheterna att VA-försörja Rosenkälla. Vatten via huvudledningen mellan Rydbo och Åkersberga och avlopp via Svinninge/Margeretelund. Med anledning av allt som händer kring Gillinge/Rosenkälla så föreslår kommunstaben att kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda Gillingeområdets förutsättningar för utbyggnad av olika verksamheter. Enligt kommunstabens bedömning så har inte planprogrammet för Rosenkälla beaktat möjligheterna att samordna en utbyggnad av området med Gillinge. Detta bör diskuteras med Österåkers kommun samtidigt som Vallentuna kommun utifrån ovanstående utredning tar ställning till om och när Gillinge bör byggas ut och vilka förutsättningar som finns för detta. Vallentuna kommuns yttrande Kommunstyrelsen uttalar att kommunen är positiv till den huvudsakliga inriktningen i Planprogram för Rosenkälla med möjlighet till handel som kompletterar det övriga handeslutbudet inom främst nordostsektorn samt till olika typer av andra verksamheter. Detta stämmer med visionen för Stockholm Nordost med en utveckling längs E18-stråket. Enligt visionen kommer Stockholm Nordost att växa med invånare och arbetstillfällen i bl a Täby C Arninge/Rosenkälla som regional kärna. Kommunerna avser också att fortsätta samverka för att utveckla stråket längs E18, en gemensam regionkärna och Roslagspilen till gagn för kommunernas utveckling och tillväxt. I Vallentunas Översiktsplan 2001 pekas Gillinge ut som ett ett nytt arbetsområde där Framtida markanvändning i Gillinge bör klarläggas inom ramen för nordostkommunernas samverkan för att utveckla E18 stråket med Arninge som regional kärna. När nu Österåkers kommun 6 (30)

7 har påbörjat planläggningen för Rosenkälla så önskar Vallentuna att kommunerna diskuterar möjligheterna att gemensamt lösa mellankommunala frågor som ett sammanhängande lokalt vägnät, lägen för busshållplatser vid E18 (inklusive infartsparkeringar), förutsättningar för linjedragning av lokalbuss samt teknisk försörjning som VA, dagvatten, värmeförsörjning mm. Vallentuna kommun är angelägen om att planprogrammet och kommande detaljplaner öppnar upp möjligheter till anslutningar över kommungränsen. Gillinge och Rosenkälla bör i framtiden kunna fungera som en funktionell enhet inom Stockholm Nordost. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Österåkers kommun enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningarna för planläggning av Gillinge som underlag för kommande översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med begäran om finansiering av utredningen. Handlingar i ärendet Sammanfattande planprogram för Rosenkälla Exp: Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 7 (30)

8 Detaljplan för Täby centrum - samråd KS 27 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Täby kommun enligt kommunstabens förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets planberedningsgrupp beslutade den 20 februari 5 enligt kommunstabens förslag. Ärendet Miljö- och byggnämnden i Täby kommun har på samråd översänt detaljplan Täby centrum Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Täby kommun den 26 februari Vallentuna kommun har begärt anstånd med att inkomma med synpunkter till den 14 mars 2007 i syfte att ärendet ska kunna behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars Under samrådstiden presenteras förslaget bl a på Täby kommuns hemsida, Kommunstyrelsen i Vallentuna har våren 2005 yttrat sig över Programmet för utveckling av Täby centrum. Programmet angav utgångspunkter och mål för den detaljplan som som nu tagits fram för att möjliggöra utbyggnaden av bostäder, vägar, butikscentrum och service mm i området. Bakgrund I Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2001, pekas Täby centrum - Arninge ut som regional kärna i nordost. Vallentuna kommun har tillsammans med övriga nordostkommuner (Stockholm Nordost) ställt sig bakom att utveckla kärnan med nya bostäder, arbetsplatser och service. En överordnad strategi för bebyggelseutvecklingen i RUFS är att satsa på kärnor i lägen med mycket god standard på kollektivtrafiken. I den gemensamma visionen, Stockholm Nordost en vision, är samtliga sex nordostkommuner positiva till en tillväxt med invånare och nya arbetstillfällen i sektorn under perioden Det förutsätter bl.a. en ny pendeltågsgren, Roslagspilen, via Solna och Täby till Åkersberga och på sikt till Norrtälje. Av visionen framgår också ett gemensamt synsätt att utveckla stadsmässigt täta miljöer vid de tänkta stationslägena. I detaljplanen för Täby centrum uttrycks en ambition att utveckla Täby på ett stadsmässigt sätt och därmed skapa förutsättningar för fler bostäder och arbetsplatser. 8 (30)

9 Samrådshandlingen för detaljplanen för Täby centrum stämmer i stort sätt med planprogrammet. Förslaget till detaljplan innebär sammanfattningsvis: Förtätad bebyggelse med stadsmässig karaktär. Sammanlagt 870 bostäder, delvis över dagens parkeringsyta Kontorsytor om ca m 2. Butikscentrum utökas med 30%, ca m² bruttoarea. Besöksparkeringen utökas från 1700 till 3100 platser varav flertalet i parkeringsdäck och underjordiska garage. Stort torg med detaljplanebestämmelse att torgplanet endast får utnyttjas för restauranger, caféer etc. Två nya tillfartsvägar föreslås; en förlängning av östra Banvägen in under Roslagsbanan till ett nytt garage under torget och ny väg från Grindtorpsvägen vid E18 längs med galoppbanan under Roslagsbanan och upp på Gustav Bergs väg. Järnvägskorsningen vid Bergtorpsvägen planeras att byggas om till planskild korsning Trädplanterad esplanad binder samman torget med sport- och kulturcentrum. Programförslaget om nytt hotell och utbyggnad av sportcentrum har utgått i planförslaget. Vallentuna kommuns yttrande Kommunstyrelsen uttalar att kommunen är positiv till samrådsförslagets inriktning att utveckla Täby centrum som ett viktigt område inom nordostkommunernas regional kärna. Att utveckla och bygga ut Täby centrum med de funktioner som ingår i en regional kärna som bostäder, arbetsplatser, service, kultur mm är mycket angeläget för den fortsatta utvecklingen av Stockholm nordost. För Vallentuna är det i första hand positivt att detaljplanen ger förutsättningar för: Förbättrad tillgängligheten till Täby centrum med nya tillfarter och parkeringsytor. Större tillgång till främst handel och arbetsplatser. Ett resandeunderlag för en station för Roslagspilen genom att området planeras med en hög koncentration (täthet) av arbetsplatser, bostäder och service. I förslaget till detaljplan fastställs inte placeringen av en uppgång från Roslagspilens planerade underjordiska station vid Täby centrum. Detta får enligt planförslaget lösas i samband med detaljprojektering efter beslut om byggande av den nya järnvägen. 9 (30)

10 Vallentuna kommun anser att det är viktigt att detaljplanen inte försvårar för en framtida uppgång från Roslagspilens station mot Roslagsbanans Vallentunagren. Det är mycket viktigt att skapa förutsättningar för ett framtida bekvämt byte mellan Roslagsbanan och Roslagspilen vid Täby centrum. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande till Täby kommun enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Se Exp: Täby kommun Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 10 (30)

11 Remiss rörande framtagande av förslag på områden av riksintresse för vindkraft KS 28 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka att del av Tärnanområdet inom Vallentuna kommun pekas ut som riksintresse för vindkraft. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet samtidigt som naturvärdena är mycket höga även sett ur ett nationellt perspektiv. Uppförande av storskalig vindkraft i området vore förödande för dessa värden. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets planberedningsgrupp beslutade den 20 februari 6 enligt kommunstabens förslag. Kommunstabens sammanfattning av yttrande Vallentuna kommun är en av länets snabbast växande kommuner och ligger inom sektorn Stockholm Nordost som har en gemensam vision att växa med invånare och arbetstillfällen på 30 år. Det är därmed viktigt att slå vakt om områden med stor betydelse för det rörliga friluftslivet, större bullerfria områden och områden med höga naturvärden. Det av Länsstyrelsen föreslagna området för riksintresse för vindkraft utgörs av ett s. k. tyst område med värdekärna för det rörliga friluftsliver och naturoområden med flera sammanfallande naturvärden. Vallentuna kommun anser att en utbyggnad av storskalig vindkraft i området skulle vara förödande för såväl det rörliga friluftslivet som områdets naturvärden. I Stockholms län finns endast 6 områden som är av riksintresse för friluftslivet förutom Stockholms skärgård. Aktuellt område, Össebygarn _ Roslagskulla, är ett av två områden, som ligger norr om Stockholm. Berörda sjöar, Tärnan, Storsjön, Hersen, Exerbysjön m.fl. omfattas av utvidgat strandskydd 300 meter. Tärnanområdet utgör en värdekärna i Angarnskilen. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Det är viktigt att slå vakt om större opåverkade bullerfria områden i ett storstadslän. Områdets naturvärden är mycket höga även sett ur ett nationellt perspektiv. Området har höga ornitologiska (fåglar), entomologiska (insekter) och botaniska värden. I det berörda området finns gamla granskogar och gamla hällmarkstallskogar med förekomst av åriga tallar. De äldre skogsområdena är till stor del opåverkade av modernt skogsbruk. Området innehåller ett flertal rödlistade arter (utrotningshotade) och många signalarter. Inom området ligger naturreservaten Bromseby och Exerman-Hersby, det senare inrättades gemensamt som ett tätortsnära naturreservat av 11 (30)

12 kommunerna Vallentuna och Österåker år Tärnholm och Bromseby är Natura 2000-områden. Ärendet Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram förslag på områden av riksintresse för vindkraft. Länsstyrelsen ska svara på uppdraget senast den 5 april 2007 och har begärt yttrande från kommunen senast den 2 mars Kommunstaben har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden samt har fått förlängd remisstid till den 15 mars Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet den 13 mars Beslutet om vilka områden som bör utpekas som riksintressen för vindkraft fattas slutligen av Energimyndigheten.Energimyndigheten har angivit kriterier för de områden som ska tas fram: Områdena ska ha en beräknad årsmedelvind om lägst 6,5 m/s på 71 meters höjd. Dessa data finns och kommer från en vindkartering gjord av Uppsala universitet. De områden som undantas är följande: Nationalparker och Nationalstadsparken. Bebyggelseområden med ett skyddsavstånd på 400 meter enligt Lantmäteriets Terrängkarta. Länsstyrelsen har även, efter samråd med Energimyndigheten, kompletterat denna karta med bebyggelse enligt Fastighetskartan med ett skyddsavstånd på 400 meter för att ge en rättvisande bild av den spridda bebyggelsen i länet. Områden med ett vattendjup större än 30 meter. Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 1,5 km 2. Enligt Energimyndigheten ska de områden som utpekas vara minst 1,5 km 2 för att kunna rymma 14 st 1,5 MW-verk och kunna producera ca 20 MW. Energimyndigheten har angivit att ett skyddsavstånd till bostäder inte bör understiga 400 meter med hänsyn till störningar i form av buller och visuell påverkan. Ett av de föreslagna områdena är beläget i Vallentuna kommun. Området är del av Tärnanområdet och beläget på gränsen till kommunerna Österåker och Norrtälje kring sjöarna Tärnan och Storsjön. Jämförelse med tidigare remiss Nuvarande uppdrag ska inte blandas ihop med den remiss om planeringsunderlag för större vindkraftanläggningar som Länsstyrelsen hösten 2006 skickat på remiss till länets kommuner med 12 (30)

13 flera. I det arbetet, som är ett regeringsuppdrag, handlar det om att hitta områden möjliga för fortsatt utredning för vindkraft och att skapa planeringsberdskap för frågan hos kommunerna. Tidigare remiss behandlades av kommunstyrelsen december Den gällde områden vindkraftanläggningar om minst än 10 MW och vindhastigheter om minst 6,0 m/s. Riksintresseområdena gäller vindkraftanläggningar som minst än 20 MW och vindhastigheter om minst 6,5 m/s. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att ställde sig bakom förvaltningens förslag till yttrande daterat Arbetsutskottet föreslår att Vallentuna kommun avstyrker att aktuellt område utpekas som riksintresse för vindkraft. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet samtidigt som naturvärdena är mycket höga även sett ur ett nationellt perspektiv. Uppförande av storskalig vindkraft i området vore förödande för dessa värden. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben instämmer i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att uppförande av storskalig vindkraft i området skulle vara förödande för såväl det rörliga friluftslivet som områdets naturvärden. Kommunfullmäktige förklarade 2003 området Exerman-Hersby inom Tärnanområdet som naturreservat och enligt riktlinjerna i Översiktsplan 2001 ska Vid exploatering inom ekologiskt särskilt känsliga områden ska hänsyn tas till områdenas naturvärden. Det av Länsstyrelsen föreslagna området för riksintresse för större vindkraftanläggningar har mycket höga naturvärden. Kommunstabens förslag till yttrande överensstämmer därmed med bedömningen i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till yttrande. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka att del av Tärnanområdet inom Vallentuna kommun pekas ut som riksintresse för vindkraft. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet samtidigt som naturvärdena är mycket höga även sett ur ett nationellt perspektiv. Uppförande av storskalig vindkraft i området vore förödande för dessa värden. Kommunstabens yttrande Riksintresse för friluftsliv I Stockholms län finns endast 6 områden som är av riksintresse för friluftslivet förutom Stockholms skärgård och endast två av dessa ligger norr om Stockholm. Dessa är Össebygarn _ Roslagskulla och Bogesund. 13 (30)

14 Området som föreslås utgöra riksintresse för vindkraft är del av riksintresseområdet för friluftsliv Össebygarn _ Roslagskulla. Området kallas i Vallentuna vanligen Tärnanområdet. Det unika med området är de många sjöarna, gammelskogarna och den rika kulturbygden. Inom området ligger naturreservaten Bromseby och Exerman-Hersby. Berörda sjöar, Tärnan, Storsjön, Hersen, Exerbysjön m.fl. omfattas av utvidgat strandskydd 300 meter. Området har stor betydelse för strövande, fritidsfiske samt bär- och svampplockning. Roslagsleden slingrar sig fram genom området. Allt detta bidrar till goda möjligheter för det rörliga friluftslivet. Det finns stora möjligheter att ytterligare utveckla området med avseende på friluftslivet. Tillgängligheten har förbättrats genom anläggande av parkeringsplats och markerad stig i samband med bildande av naturreservatet Exerman-Hersby år Regional grönstruktur Den regionala grönstrukturen utgörs av tio gröna kilar med natur-, kultur-, och sociala värden. Grönområdenas värden och användningsmöjligheter ökar med deras storlek och om de ingår i en väl fungerande helhet. Förutom att grönområden har en stor betydelse för människors välbefinnande, är stora sammanhängande grönområden viktiga för den biologiska mångfalden och fungerar som ett ekologiskt stödsystem. De gröna kilarna innehåller samtidigt stora kulturhistoriska värden i den levande odlingsbygden och i bebyggelsemiljöer. Tärnanområdet utgör en värdekärna i Angarnskilen. Storskaliga vindkarftverk ger störningar i form av buller på ett avstånd om minst 400 meter. Människan mår bra av att vistas i naturen. Behovet av naturkontakt är extra stort i en storstadsregion med ett högt levnadstempo och en intensiv fysisk miljö. Det är därför viktigt att slå vakt om större opåverkade bullerfria områden i ett storstadslän. Vallentuna kommun är en av länets snabbast växande kommuner och ligger inom Stockholm Nordost som har en gemensam vision om att växa med invånare på 30 år. Värdefulla naturområden Tärnanområdet som är ett 130 km 2 stort sjörikt skogsområde utgör 5% av länets areal och har mycket höga naturvärden. Här finns ett stort antal skyddsvärda naturobjekt som gammelskogar, ädellövträdsbestånd, näringsfattiga och opåverkade sjöar samt värdefulla ängsoch hagmarker. Tärnanområdet har under senare delen av 1990-talet noggrant inventerats och kartlagts genom Projekt Tärnanområdet. Den del av Tärnanområdet som är belägen i Vallentuna saknar annan motsvarighet i kommunen. 14 (30)

15 Kartläggningen av Tärnanområdet finns sammanfattad i Vallentunas Översiktsplan 2001 och är identisk med den sammanställning som samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till i sin tjänsteskrivelse. Klassificering av objekt har genomförts i en tregradig skala enligt Naturvårdsverkets utarbetade riktlinjer: Klass 1 Högsta naturvärde i ett nationellt perspektiv (röd färg på kartan) Klass 2 Mycket högt naturvärde i ett regionalt perspektiv (orange färg på kartan) Klass 3 Högt naturvärde i ett kommunalt perspektiv (gul färg på kartan) Större delen av området som föreslås utgöra riksintresse för vindkraft har mycket höga naturvärden, även i ett natonellt perspektiv. Området utgörs till stor del av gammelskogar av både tall och gran som är opåverkade av modernt skogsbruk. I skogen finns ett stort inslag av gamla och döda träd. Till denna typ av miljö finns många hotade och ovanliga arter av växter, insekter, svampar, mossor och lavar knutna. Idag finns väldigt få orörda gammelskogar kvar i Sverige på grund av det intensiva skogsbruket. En eventuell etablering av vindkraftverk i Tärnanområdet som är ett ekologiskt känsligt område skulle få stora ekologiska konsekvenser. Inom det berörda området finns ett flertal rödlistade arter och många signalarter. Tärnholm och Bromseby är Natura 2000-områden. Inom området finns bl.a. nedanstående högt klassade objekt. Klass 1 Klass Exerman-Hersby naturreservat med omgivande hällmarkstallskog. Området har höga ornitologiska (fåglar), entomologiska (insekter) och botaniska värden. Det innehåller ett flertal rödlistade (utrotningshotade) arter och många signalarter. 170 Sjön Tärnan är den största av Tärnanområdets näringsfattiga, opåverkade skogssjöar och har högt limnologiskt värde. Sjön omges av gammal hällmarkstallskog. 181 Tärnholm är Natura 2000-område med öppna hagmarker bevuxna med äldre björkar och ekar. Där finns ett flertal rödlistade arter och många signalarter. 182 Bromseby naturreservat är Natura 2000-område med mycket gammal tallskog och rödlistade arter Storsjön Tärnan har högt limnologiskt (sötvatten) värde. 164 Strandzon NO och NV om Tärnan med gamla ekar och rödlistade arter 183 Barrnaturskog väster om Bromseby naturreservat 15 (30)

16 Naturreservat Naturreservatet Bromseby väster om sjön Tärnan har varit fredat som naturminnesmärke sedan 1909 och avsatt som naturreservat sedan Området omfattar drygt 13 ha. Syftet med reservatet är att freda området med dess naturskogsliknande vegetation, bl.a. hällmarkstallskog av hög ålder och en tallmosse. Bromseby är också Natura 2000-område. Naturreservatet Exerman-Hersby invigdes Det är mycket kuperat och omfattar 66,5 ha skogsmark, som domineras av årig gammelskog. Syftet med reservatet är att bevara ett för naturvården och vetenskapen värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Länsstyrelsen fick sommaren 2002 regeringens uppdrag, att ta fram program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tärortsnära naturområdena. Exerman-Hersby är det första reservat som bildats av de 71 områden, som Länsstyrelsen 2003 föreslog skulle skyddas, som tätortsnära natur i Stockholmsregionen. Reservatet inrättades gemensamt av kommunerna Vallentuna och Österåker år Sammanfattande bedömning Vallentuna kommun anser att en utbyggnad av storskalig vindkraft i området skulle vara förödande för såväl det rörliga friluftslivet som områdets naturvärden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka att del av Tärnanområdet inom Vallentuna kommun pekas ut som riksintresse för vindkraft. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet samtidigt som naturvärdena är mycket höga även sett ur ett nationellt perspektiv. Uppförande av storskalig vindkraft i området vore förödande för dessa värden. Handlingar i ärendet 1. Karta över utredningsområden (land) för riksintresseområden för vindkraft, Stockholms län. Färgbilaga utdelas 2. Karta över relevant del av Vallentuna kommun. Utredningsområden för riksintresseområden för vindkraft. Färgbilaga utdelas 3. Karta 5 Naturvård och 7 Grönområden från Översiktsplan 2001 med sammanställning av områden med höga naturvärden i Vallentuna kommun. Färgbilaga utdelas 4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Exp: Länsstyrelsen, planenheten senast 15 mars Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 16 (30)

17 Detaljplan för ny infart Vallentuna kyrka, förlängning av Allévägen till Väsbyvägen Begäran om planuppdrag KS 29 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om planuppdrag. Yrkanden Den borgerliga alliansen yrkar genom Raimo Vuojärvi (m) att begäran om planuppdrag avslås. Hans Strandin (s) yrkar bifall till planuppdrag enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beslutar enligt kommunstyrelsen beslutar enligt Vuojärvis yrkande. Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning: Ja-röst för alliansens avslagsyrkande Nej-röst för Strandins yrkande Med 8 ja-röster (Örjan Lid (m), Raimo Vuojärvi (m), Jane Schultzberg (m), Marge Aab Svensson (m), Mattias Andersson (c), Ove Ekström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd)) mot 3 nejröster (Hans Strandin (s), Jaana Tilles (s), Ing-Marie Elfström (s)) beslutar kommunstyrelsen avslå begäran om planuppdrag. Ärendet Samhällsbyggnadschef Olle Wallin redovisade på planberedningsgruppen den 1 mars ett förslag till ny infart från Väsbyvägen, nordväst om Kvarnbadet, som i samband med utbyggnad av Vallentuna Trafikplats ska ersätta nuvarande tillfart via Gärdesvägen och till Vallentuna kyrka och Kvarnbadet. Avsikten är att trafikmängden på Allévägen begränsas och att tunga fordon inte ska kunna använda denna tillfart. Planeringsgruppens förslag Planeringsgruppen föreslår den 1 mars 18 att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag för ny infart från Väsbyvägen som ersättning för nuvarande infart till Vallentuna Kyrka, Kvarnbadet och centrum. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsnämndens protokoll med kartbilaga Exp: Samhällsbyggnadsnämnden, Handl, Akt 17 (30)

18 Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun KS 30 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Trafiksäkerhetspolicy för Vallentuna kommuns anställda. Ärendet I samband med inspektion av Arbetsmiljöverket hos Socialförvaltningen hösten 2006 påpekades att förvaltningen saknade trafiksäkerhetspolicy för sin personal. Mot bakgrund av att förvaltningen har ett relativt stort antal medarbetare som i olika sammanhang och under skilda förhållanden kör bil i tjänsten fastslog Arbetsmiljöverket i sin inspektionsrapport att en sådan policy borde tillskapas. Det bedömdes då som mest lämpligt att upprätta och implementera en trafiksäkerhetspolicy för kommunens samtliga anställda. Framtagandet av förslaget till trafiksäkerhetspolicy har skett i nära samverkan med samtliga enheter inom kommunen där tjänstebilar används, liksom med flertalet av de enheter vars personal återkommande kör egen bil i tjänsten. Även synpunkter från kommunens personalchef har inhämtats och beaktats. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben ansluter sig till det utarbetade förslaget till trafiksäkerhetspolicy. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta bilagda trafiksäkerhetspolicy för Vallentuna kommuns anställda. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets beslutade den 8 mars 27 enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Förslag trafiksäkerhetspolicy ÖS protokoll 18 (30)

19 Förslag till ny överenskommelse om flyktingar KS 31 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstaben för att utreda omständigheterna kring antal flyktingar som tas emot idag, antal tillgängliga lägenheter, introduktionstidens längd, kostnad vid alternativet med 98 flyktingar, historik om tidigare flyktingmottagning. Yrkanden Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar återremiss till kommunstaben för att utreda antal flyktingar som tas emot idag, antal tillgängliga lägenheter, introduktionstidens längd, kostnad vid alternativet med 98 flyktingar, historik om tidigare flyktingmottagning. Besutsgång Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstaben för ytterligare utredning. Ärendet Flyktingströmmen från Irak har ökat kraftigt det senaste året och många har sökt sig till Sverige. Antalet flyktingar som får uppehållstillstånd ökar och behovet av kommunplatser är mycket stort. På grund av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut gjordes en tillfällig överenskommelse för år 2006 om att förbereda för 65 introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd. Enligt överenskommelsen skulle antalet återgå till 25 per år fr.o.m. år 2007, vilket gällt sedan Överenskommelsen blev klar först under september 2006 efter att ärendet behandlats i kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 83, 2006 att utöver de 25 som fanns i den tidigare löpande överenskommelsen även ta emot flyktingar från förläggning genom att meddela Integrationsverket när lägenheter blev tillgängliga. Integrationsverket kunde dock inte formulera överenskommelsen på det sätt kommunen önskade därför blev det en överenskommelse på 65 flyktingar med ett tilläggsbrev från Integrationsverket om hur överenskommelsen skulle tolkas. Av tilläggsbrevet framgick att antalet skulle ses som en uppskattad nivå och inte en nivå som kommunen skulle vara bunden av. Det framgick också att kommunen skulle meddela när det fanns lediga lägenheter. 19 (30)

20 Vallentuna kommun har tagit emot 35 flyktingar under 2006, varav två är inflyttade från annan kommun, fyra kommer från förläggning, en är kvotflykting övriga är s.k. EBO:s. (eget boende). Kommunens flyktingservice erhöll tre lägenheter under hösten Integrationsverket har kontaktat kommunen både per brev och genom personligt besök med önskemål om att utöka antalet platser. Nytt avtal Integrationsverket har beräknat vad som är rimligt att en kommun kan ta emot. De använder sig av ett beräkningssätt som bygger på invånarantal, arbetslöshet och tillgång på bostäder. För Vallentunas del skulle det handla om 98 platser för år Integrationsverket har ett akut behov av att anvisa personer som i dagsläget bor på förläggning. Då krävs det att kommunen tillhandahåller bostäder. Kommuner har ingen möjlighet att få bidrag för att t ex köpa bostadsrätter för att använda till flyktingbostäder. För närvarande finns ett stort antal flyktingar som är s.k. EBO:s (är bosatta i kommunen under väntan på beslut om permanent uppehållstillstånd) i Vallentuna. Bland dessa finns även barn som under väntetiden har hunnit bli inskolade i kommunens skolor och hunnit få en anknytning till kommunen. Många av dessa familjer är trångbodda. Under januari månad har 10 s.k. EBO:s fått beslut om uppehållstillstånd. Framöver beräknas antal EBO:s vara fortsatt högt. Kommunen får ersättning med ett grundbelopp för administration och en individuell ersättning för de personer som kommunplacerats. Kommunens ansvar är att upprätta en personlig introduktionsplan enligt föreslagna mål för introduktion. Verksamheten är lokaliserad till Vallentuna Teamwork. Kommunstabens synpunkter Tillgången på lägenheter gör att det är orealistiskt att kommunen skulle kunna ta emot så många som 98 personer. Det skulle också kräva en utökad personalresurs. Överenskommelsen kan, oavsett antal, tillämpas på så sätt att så fort kommunen har en bostad ledig, meddelas integrationsverket och de kan då anvisa personer från förläggning.(ebo:s anvisas när de får uppehållstillstånd). Det kan även tilläggas att inget händer vare sig juridiskt eller ekonomiskt om kommunen inte tar emot det angivna antalet i överenskommelsen. Stabens förslag är att kommunen erbjuder platser enligt samma nivå som år 2006 d.v.s. 65 introduktionsplatser och att avtalet formuleras och tolkas på samma sätt som (30)

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer