Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket"

Transkript

1 RAPPORT 1(14) Datum Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara skogens alla värden. Vi ska skapa fler jobb med koppling till skogen genom att utveckla och tänka nytt. Det är målet med regeringens vision Skogsriket med värden för världen. Skogsstyrelsen har enligt sitt regleringsbrev fått i uppdrag att jobba för att nå visionen Skogsriket. Från 2013 får Skogsstyrelsen medel för en särskild satsning inom Skogsriket. Satsningen görs i form av ett treårigt program och handlar om hållbara skötselmetoder och upprepat aktivt lärande (adaptiv skogsskötsel), samt framtagande av skogliga skattningar baserat på laserskanning. Sammanfattning Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket har under den aktuella perioden utvecklats väl. Skogsstyrelsen genomförde under hösten 2013 fyra regionala konferenser med tema Skogsriket. Ett par av konferenserna arrangerades i samverkan med berörda länsstyrelser, vilket gav mycket positiv effekt för genomslag och breddning av deltagare från andra målgrupper än de traditionellt skogliga. Under hösten 2013 anordnade även Länsstyrelsen Värmland, med Skogsstyrelsen som medarrangör, en konferens med tema Skogsriket. I flera län har handlingsplaner för Skogsriket tagits fram eller är på gång att tas fram. Skogsstyrelsen medverkar aktivt i detta arbete. Under hösten 2013 betalades 10 miljoner kronor ut i den andra ansökningsomgången för Väx med skogen. 25 stödmottagare hade beviljats stöd, varav 12 till Upplevelse och rekreation och 13 till Förädling och innovation. Sammanlagt har nu 73 stöd utbetalats, varav 34 till Upplevelse och rekreation och 39 till Förädling och innovation. Stödmottagarna ska lämna in slutrapport när åtgärden genomförts. Hitintills har 17 slutrapporter godkänts för sammanlagt nära tre miljoner kronor. I slutrapporten får stödmottagaren redovisa den uppskattade effekten av stödet på arbetstillfällen Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

2 Skogsstyrelsen (15) i deras verksamhet direkt efter genomförandet och på längre sikt. Resultatet från dessa slutrapporter direkt efter åtgärdens genomförande var 18 bevarade och 6 nya arbetstillfällen. Stödmottagarna bedömde dessutom att ytterligare 9 arbetstillfällen skulle skapas inom ett år och 13 inom fem år. Rådgivningsverksamheten hade i slutet av 2013 främst fokus på delområdet miljöhänsyn. Rådgivningsmaterial om målbilder för god miljöhänsyn har tagits fram och bland annat gjorts tillgängliga på Skogsstyrelsens webb. Arbete pågår med att tillgängliggöra dem ytterligare, bland annat genom filmklipp och bilder. Under hösten genomfördes objektsvis återkoppling av lämnad miljöhänsyn till yrkesverksamma i skogsbruket. En effektutvärdering är genomförd som överlag visar på ett positivt resultat, men även en del förbättringsmöjligheter. Delområde röjning kommer under 2014 att få hög prioritet på de distrikt som har konstaterat högt röjningsbehov. Erfarenheten visar att riktad rådgivning till markägare med stort röjningsbehov är en effektiv metod. Under årets första fyra månader har 1089 utskick gjorts till markägare. När det gäller Skogsrikets fjärde gren Sverige i världen, har Skogsstyrelsen mycket begränsade resurser. Vi har dock under 2013 och under det första kvartalet 2014 vid ett flertal tillfällen bidragit till Sverige politik för global utveckling (PGU). Verksamheten med skogliga skattningar från laserdata löper på bra. Produktionen av skogliga grunddata har kommit igång på allvar. Målet är att under år 2014 täcka hälften av landet. Distributionen av digitala kartprodukter påbörjades i december I april blev de 72 skanningsblock med skogliga grunddata som hittills producerats, tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats och kan laddas ner. Arbetet med adaptiv skogsskötsel bedrivs i ett gemensamt projekt mellan Skogsstyrelsen och SLU och förlöper i allt väsentligt väl. Ett antal leveranser har försenats något. Skogsstyrelsen bedriver även ett arbete med hyggesfritt skogsbruk. Under året ser vi stora fördelar med ett intensifierat samarbete mellan projekten, både på central och lokal nivå. En beredningsgrupp för adaptiv skogsskötsel har bildats. Den består av olika intressenter, med syfte bland annat att peka ut de viktigaste kunskapsluckorna. En första version av registerfunktionen till den förenklade modellen där enskilda skogsägare ska kunna redovisa sina försök, lanseras i maj. Inom hyggesfritt skogsbruk, har SLU/Future Forests, i samarbete med bland annat Adaptiv skogsskötsel, gjort en större försöksutläggning från norr till söder. När det gäller uppföljning av redan utförd stubbskörd, följs ett antal objekt upp. Resultaten redovisas senast hösten Huvudfokus i uppföljningen är att se i vilken omfattning rekommendationerna för hänsyn har följts. Ett antal utredningar pågår, bland annat om en kunskapsplattform om produktionsfrågor samt en delfinansiering av en operationalisering av rödlistan, utförd av Artdatabanken. Flertalet av utredningarna kommer att redovisas före sommaren.

3 Skogsstyrelsen (15) Bakgrund och Skogsstyrelsens uppdrag Skogsstyrelsen har enligt sitt regleringsbrev fått i uppdrag att jobba för att nå visionen Skogsriket. Den mer övergripande delen handlar dels om att förpacka pågående aktiviteter till Skogsriketaktiviteter, dels om att hitta nya aktiviteter som kan bidra till visionen Skogsriket. För att förstärka sitt rådgivningsarbete får Skogsstyrelsen under fyra år 10 miljoner kronor per år. Rådgivningsarbetet bedrivs inom Skogsrikets gren hållbar skogsproduktion Skogsstyrelsen har även fått i uppdrag att dela ut 10 milj kr per år i stöd till små och medelstora företag på landsbygden. Dessa resurser finns inom grenarna förädling och innovation, samt upplevelser och rekreation. Under 2013 tillkom en extra satsning för att utveckla hållbara skötselmetoder genom en systematisk och upprepad ansats av aktivt lärande, samt förbättrade skogliga skattningar, baserat på den nya laserskanningen för den nationella höjdmodellen (se även regeringsbeslut L2012/2931). Arbete som gjorts under perioden oktober 2013 maj 2014 Övergripande Hur vi jobbar för att nå visionen Skogsriket och hur andra relevanta aktörer bidrar i genomförandet Skogsstyrelsen har en samordningsgrupp för sitt arbete med Skogsriket. Samordningsgruppen leds av Carl Appelqvist, chef för rådgivningsenheten. I gruppen finns representanter för distrikten, regional utveckling, internationellt arbete, kommunikation och för stödet Väx med skogen. Vi har informerat externt om Skogsriket genom pressmeddelanden och webbnyheter om bland annat Skogsrikets konferenser, vilka företag som fått Väx med skogen samt om att det åter går att söka stöd för företag med verksamhet knuten till skog. Det har också skrivits ett antal debattartiklar med koppling till Skogsriket. Skogsrikets ambassadörer har via mail fått löpande information om stödet Väx med skogen. Under hösten 2013 anordnade Skogsstyrelsen fyra regionala skogskonferenser på tema Framtidens skogsrike formas nu från prat till resultat. Tanken var att anordna fem konferenser, men en ställdes in på grund av för få anmälda. Ett par av konferenserna arrangerades i samarbete med berörda länsstyrelser. Syftet med konferenserna var att skapa mötesplatser och lyfta de stora möjligheter som skogens alla värden erbjuder, såväl i fråga om att bidra till att uppnå miljömålen som när det gäller att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Programmet omfattade även utdelning av H M Konungens förtjänstmedalj.

4 Skogsstyrelsen (15) Konferenserna lockade sammanlagt 462 deltagare, varav 162 från skogsnäringen; 107 från Skogsstyrelsen; 90 från övriga offentliga sektorn; 28 från ideella organisationer; 25 skogsägare; 6 från kyrkan och 44 övriga. Deltagarna gav konferenserna i sin helhet betyget 3,21 av 4. Drygt 70 % av deltagarna tyckte att de ökat sina kunskaper och nu vet mer om dialogarbetet för miljöhänsyn, Skogsriket och aktuella skogs- och miljöpolitiska frågor än före konferenserna. En viktig erfarenhet är att genomslaget blir avsevärt större när flera myndigheter samarrangerar. Det blir också en annan bredd bland deltagarna eftersom det blir lättare att locka andra målgrupper än de mer traditionellt skogliga. Skogsstyrelsen arbetar aktivt med att bättre på att svara upp mot förväntningar på att inkludera alla intressenter inom skog och skogsbruk och tar med sig erfarenheterna från konferenserna i det fortsatta arbetet. Under hösten anordnade även Länsstyrelsen Värmland en konferens med tema Skogsriket, med Skogsstyrelsen som medarrangör. I flera län har länsvisa handlingsplaner för Skogsriket tagits fram eller är på gång att tas fram. Skogsstyrelsen medverkar aktivt i detta. Västerbotten är exempel på ett län som kommit långt i att utveckla formerna för sitt arbete med Skogsriket. Väx med skogen Skogsstyrelsen ska redovisa hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision om Skogsriket med dess effektmål, att skapa förutsättningar för nya jobb med skogen som bas. Under hösten 2013 betalades andra ansökningsomgångens stöd ut på sammanlagt 10 miljoner kronor till 25 stödmottagare, varav 12 till Upplevelse och rekreation och 13 till Förädling och innovation. Sammanlagt har nu 73 stöd utbetalats, varav 34 till Upplevelse och rekreation och 39 till Förädling och innovation. Stödmottagarna ska lämna in slutrapport när åtgärden genomförts. Hitintills har 17 slutrapporter godkänts för sammanlagt nära tre miljoner kronor. I slutrapporten får stödmottagaren redovisa den uppskattade effekten av stödet på arbetstillfällen i deras verksamhet direkt efter genomförandet och på längre sikt. Resultatet från dessa slutrapporter direkt efter åtgärdens genomförande var 18 bevarade och 6 nya arbetstillfällen. Stödmottagarna bedömde dessutom att ytterligare 9 arbetstillfällen skulle skapas inom ett år och 13 inom fem år (se tabell 1). Enligt slutrapporterna har stödet alltså redan generat 24 bevarade och nya jobb direkt efter åtgärd, vilket skulle innebära en kostnad av 123 tkr per arbetstillfälle. En uppföljning tre-fem år efter åtgärdernas genomförande bör göras för att mäta sysselsättningseffekten av stödet på lite längre sikt. Flera stödmottagare beskriver sin glädje och tacksamhet att genom stödet få möjlighet att genomföra sina affärsidéer. Det är relativt vanligt att stödmottagarna redan har någon form av verksamhet, ofta genom sin egen skogsfastighet, men genom satsningen vill bredda verksamheten och få ett ytterligare ben att stå på. Flera kommenterar i sin slutrapport att satsningen gått bättre än förväntat och att de redan direkt efter åtgärd har börjat få in

5 Skogsstyrelsen (15) beställningar. Det mediala intresset för stödet har varit relativt stort och flera artiklar och nyhetsinslag har berättat om stödmottagarnas verksamhet och i några fall även innovationer. Tabell 1: Arbetstillfällen enligt 17 godkända slutrapporter omfattande kr i stödbelopp Arbetstillfällen Antal Bevarade arbetstillfällen, resultat direkt efter åtgärd 18,25 Nya arbetstillfällen, resultat direkt efter åtgärd 6,10 Bedömt antal nya arbetstillfällen om ett år 8,60 Bedömt antal nya arbetstillfällen om fem år 13,00 Skogsstyrelsen har haft en ansökningsomgång för 2014 års medel. Söktrycket är fortsatt stort, vi fick in 108 ansökningar med kostnader för drygt 86 mkr och sökt stödbelopp på drygt 65 mkr. 47 av ansökningarna är inom Upplevelse och rekreation, 56 är inom Förädling och innovation och 5 av ansökningarna är inom båda områdena (se tabell 2). Tabell 2: Ansökningar inkomna för 2014 års medel Län Förädling/innovation Upplevelse/turism Både och Sökt belopp Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt

6 Skogsstyrelsen (15) Utredningarna av inkomna ansökningar pågår för fullt. De ansökningar som har bedömts mest intressanta för stöd har varit ute hos berörda länsstyrelser och kommuner för bedömning av bland annat regionala och lokala förhållanden. Bransch- och sakexperter har även tillfrågats för några av ansökningarna. Arbete pågår med att avslå de ansökningar som inte uppfyller kriterierna och vi avser att vara klara med ansökningarna i början av sommaren. Sannolikt kommer dock inte 10 mkr att delas ut vid detta tillfälle eftersom ett flertal ansökningar inte klarar grundkraven och de affärsmässiga bedömningarna. En ytterligare ansökningsomgång planeras därför med sista ansökningsdag 1 september. Omgången kommer avse kvarvarande medel för 2014 men även 2015 års medel. Tillväxtverket har utsett fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara internationella besöksmål. Dessa är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. De Skogsstyrelsedistrikt där destinationerna är belägna, har fått särskild information om frågan för att kunna vara extra uppmärksamma på lämpliga tillfällen att tipsa lokala entreprenörer med koppling till skog om möjligheten att söka stöd. Handläggningsrutiner och checklistor för handläggning och prioritering av Väx med skogen är förbättrade vilket har ökat effektiviteten i handläggningen. Skogsriket Rådgivning Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet bedrivs inom grenen hållbar skogsproduktion och områdena miljöhänsyn, föryngring, röjning, viltskador och Framtidens rådgivning. Under årets fyra första månader har 35 personer fått individuell rådgivning och har deltagit i träffar. Delområde röjning Under 2014 är röjningsrådgivning ett av flera målområden som Skogsstyrelsens distrikt kan välja att arbeta med inom Skogsriket. Målet är att öka röjningsaktiviteten för hållbar skogsproduktion och för ekonomisk tillväxt på landsbygden. Satellitbildsanalyserna av lövröjningsbehov håller nu hög kvalitet och vi har även ett väl fungerande systemstöd för arbetet med brevutskick och information i Navet. Förutsättningarna för en kostnadseffektiv rådgivning som bidrar till ökad röjning har därmed ytterligare förbättrats. En vidareutveckling av analysen i syfte att identifiera röjningsbehovet även i rena barrbestånd har påbörjats och den beräknas kunna vara i drift under Erfarenheterna från utvärderingen 2012 visar att riktad rådgivning till markägare med röjningsbehov är en effektiv metod. Arbetet ges därför hög prioritet på distrikt med konstaterat stort röjningsbehov. Under 2014 års första fyra månader har totalt utskick gjorts till markägare med information om röjningsbehov samt erbjudande om rådgivning.

7 Skogsstyrelsen (15) Delområde Skogsbruk och vilt Rådgivnings- och informationsmaterial kring viltanpassad skogsskötsel, betesinventeringar och foderprognoser har tagits fram som underlag inför rådgivning och information på tema vilt och skog. Flera av de aktiviteter som genomförts har arrangerats i samverkan med rådgivningsprojektet Skogens mångfald inom Landsbygdsprogrammet för bästa effekt. I början av juni sammanställs resultaten från årets älgbetesinventeringar, och de kommer att utgöra ett viktigt underlag i kommande aktiviteter. Delområde Föryngring Under 2014 produceras underlag och stöd för objektsanknuten rådgivning via E-tjänster. Arbetet med information och råd om föryngring kopplade till faktiska föryngringsobjekt är påbörjat och kommer att lanseras på Mina sidor under hösten. Delområde Miljöhänsyn I slutet av 2013 producerades en SkogsEko-bilaga om målbilder för miljöhänsyn (upplaga ex). Rådgivnings- och informationsmaterial (bland annat faktablad) om Målbilder för miljöhänsyn i skogen har också tagits fram och det arbetet avslutas under våren. Faktabladen finns publicerade på Skogsstyrelsens webb. Under årets fyra första månader hade sidan knappt 1300 unika besökare. Ett tiotal av målbilderna kommer också att beskrivas med filmklipp och bilder på webben. Förberedande arbete pågår med detta under våren. Filmningen beräknas påbörjas under sommaren. En effektutvärdering av vår satsning på objektsvis återkoppling till ombud av lämnad miljöhänsyn är genomförd. Utvärderingen är baserad på intervjuer med deltagare i återkoppling 2013 och visar överlag på ett positivt resultat men även en del förbättringsmöjligheter. Delområde Framtidens rådgivning Inom framtidens rådgivning arbetar vi med att utveckla metoder för att nå ut till våra målgrupper på ett bättre sätt. Nya skogsägare och yngre nya skogsägare samt kvinnliga skogsägare är grupper som vi i högre omfattning vill nå ut till. Vi jobbar framför allt kring Internetbaserade interaktiva metoder med vårt nya mobila fältstöd där vi använder Skogsstyrelsens Mina sidor (för skogsägare) som bas. Skogsstyrelsen utvecklar även en intern internetbaserad utbildning för våra skogskonsulenter om genusperspektiv och det jämställda bemötandet. Utbildningen genomförs troligen till hösten. Internationellt Skogsstyrelsen har tidigare enligt uppdrag tagit fram en handlingsplan för hur myndigheten kommer att arbeta med Skogsrikets fjärde gren Sverige i världen. Planen täcker in följande huvudområden och målsättningar: Koordinering och samverkan Mål: Främja ett slagkraftigt och samordnat agerande i internationella processer av betydelse för ett hållbart skogsbruk

8 Skogsstyrelsen (15) PGU samstämmighet och bistånd Mål: Stärka skogsbrukets bidrag i arbetet med fattigdomsbekämpning och global uppvärmning Information och kommunikation Mål: Utveckla informationen om svenskt skogsbruk både till form och innehåll Kapacitet och kompetens Mål: Stärka Skogsstyrelsens kapacitet i arbetet med internationella skogs- och fattigdomsfrågor genom att arbeta mer strategiskt med kompetensfrågor Det har dock funnits osäkerhet om hur planen ska implementeras och genomföras, då inga särskilda resurser avsatts för den fjärde grenen. Några resultat på det internationella området, som svarar emot ambitionerna med den fjärde grenen rapporteras här. Vi har tidigare rapporterat att Skogsstyrelsen inbjudits att vara med i en svensk gruppering av företag och institutioner 1. med ambitionen att etablera ett samarbete med kinesiska partners i provinsen Jilin kring produktion av elkraft och värme baserat på biomassa från skog- och jordbruk. Skogsstyrelsen har under hösten 2013 inbjudits att vara med i begränsad omfattning genom att andra deltagare i konsortiet skjutit till lite medel. Verksamheten har sakta kommit igång genom att en av SLUs kinesiska studenter reste till Kina i slutet av Bland hennes uppgifter ingår att skaffa en tydligare bild av det kinesiska skogsbruket med hjälp av en checklista med frågeställningar som tagits fram gemensamt av Skogsstyrelsen och SLU. Resultatet kommer ligga till grund för den fortsatta planeringen av den skogliga komponenten under 2014 inom ramen för det övergripande programmet. I mitten av september tog Skogsstyrelsen under emot besök av en albansk delegation från deras Forest Users Association. Under besöket redogjordes för hur vi arbetar med skogsfrågor och då inte minst mot småskogsbruket. Delegationen besökte Sverige under en vecka på inbjudan av LRF Skogsägarna. I oktober medverkade Skogsstyrelsen i en svensk delegation som under ledning av Stockholm International Water Institute (SIWI) besökte Central Kalimantan för se på möjligheterna att utveckla ett samarbete kring miljö och hållbart skogsbruk. Detta följdes sedan upp med ett besök till Sverige av en indonesisk delegation, som blev inspirerade av hur vi arbetar med skogsbruk i Sverige. De tog senare fram ett välformulerat konceptpapper med förslag på samarbetsområden med följande utpekade parter: Skogsstyrelsen, SLU och Tornedalens folkhögskola. Parterna undertecknade en avsiktsförklaring att gå vidare med ambitionen att få till ett gemensamt samarbetsprojekt. Avsiktsförklaringen undertecknades under början av 2014 och den stora 1 Till att börja med ingick i konsortiet följande organisationer: Biosteam AB, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå University, Luleå University of Technology, SP Technical Research Institute. Kontakter etablerades också med en rad företag som t.e.x Vimek AB, Cranab, Skellefteå kraft etc.

9 Skogsstyrelsen (15) utmaningen har sedan visat sig vara att säkerställa finansiering för de svenska parterna. I övrigt har Skogsstyrelsen under 2013 och under det första kvartalet 2014 vid ett flertal tillfällen bidragit till PGU. Som exempel kan nämnas den pågående utvecklingen av olika strategier av UD och Sida för samarbetet med olika parter inom biståndet, s.k. resultatstrategier. Det har huvudsakligen gällt resultatstrategier för det bilaterala biståndet men även det multilaterala biståndet till FAO, som Landsbygdsdepartementet har det övergripande ansvaret för att ta fram. Slutligen har Skogsstyrelsen arbetat en hel del för att få med skogsbruket i den s.k. biståndsplattformen och inom ramen för det lyfta fram myndigheterna som en lika viktig aktör som enskilda organisationer, den privata sektorn och forskningen. De pågående förhandlingarna om ett legalt bindande avtal för skogar i Europa strandade under hösten. De rent skogliga frågorna har man kommit överens om, men mycket tid har ägnats åt att diskutera sekretariatsfrågan och rollfördelningen mellan de olika FN-organ som eventuellt skulle kunna ingå i ett gemensamt sekretariat, utan att komma till en lösning. Under våren har frågan tagits upp igen och man har haft informella överläggningar. Vid det årliga regionala FAO/UNECE mötet för Europa i december antogs The Rovaniemi Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy. Aktionsplanen är en plattform för skogssektorn för att stödja övergången till en grön biobaserad ekonomi. Under vintern/våren har det även pågått ett arbete med att se hur skogen skulle kunna bidra till de pågående diskussionerna om FN:s hållbarhetsmål som är tänkta att ersätta FN:s milleniemål från år I april hölls en workshop inom Forest Europe om Green Economy and Social Aspects of Sustainable Forest Management och där presenterades bland annat hur vi i Sverige arbetar med Skogsriket. Skogliga skattningar från laserdata Projektet är ett regeringsuppdrag som pågår från år 2013 till Målet är att nyttja den nationella laserskanningen och ny teknik för att erhålla rikstäckande data om Sveriges skogsresurser. Projektet genomförs tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Under år 2013 genomfördes en förstudie samt omfattande förarbeten i fält och utvärderingar av metodik för skattning av skogliga variabler. Produktion Produktionen av skogliga grunddata 1) har kommit igång på allvar under året. Med skogliga grunddata avses skattade skogliga variabler såsom volym, grundyta, biomassa, medeldiameter och medelhöjd. SLU utför arbetet med att ta fram skattade skogliga variabler genom sambearbetning av Lantmäteriets laserdata och Riksskogstaxeringens provytor. Till och med slutet av april har 72 skanningsblock á 25 x 50 kilometer gjorts klara, från Norrbotten i norr till

10 Skogsstyrelsen (15) Skåne i söder. Totalt finns cirka 400 skanningsblock i landet inklusive fjällen. Målet är att under år 2014 täcka hälften av landet. Distribution Distributionen av digitala kartprodukter påbörjades i december 2013 när terrängskuggningen blev tillgängligt på Mina sidor för hela landet. I januari lades ett mindre testområde (Vindeln i Västerbotten) med skogliga grunddata ut i ett tittskåp på I april blev de 72 skanningsblock med skogliga grunddata som producerats tillgängliga i tittskåpet med möjligheter till nedladdning via en ftp-klient. Ett trädhöjdsraster, med upplösningen 2 x 2 meter, har upphandlats för hela landet. Det kommer att tillsammans med lutningskartor läggas ut på Mina sidor den 12 juni. Information och kommunikation Spridning av information om projektet till olika intressentgrupper har hittills under året varit en viktig aktivitet. Inledningsvis har fokus legat på information till ledningsgrupper och nyckelpersoner inom Skogsstyrelsen. När digitala kartprodukter nu görs tillgängliga blir riktade aktiviteter till externa användare i skogsbruket alltmer viktigt. Under april och maj genomförs följande: Utbildning Föreläsning på SkogsGIS-konferens i Uppsala den 9 april. Workshops på tre olika ställen i landet (Hindås, Hofors och Kalix) där användarna får möjlighet att i skogen utvärdera de skogliga grunddata som tagits fram. Utbildningen Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket har genomförts under perioden 24 februari till 27 april för 15 medarbetare inom Skogsstyrelsen. Utbildningen är viktig för implementering av ny teknik och nya digitala kartprodukter i Skogsstyrelsen samt för att kunna ge råd och information till enskilda privata skogsägare och övriga externa användare. Ekonomi Under år 2014 har 7 miljoner kronor budgeterats för projektet. Till och med april har 2,7 miljoner kronor förbrukats. Det har krävts en neddragning av ursprungligen inplanerade projektaktiviteter för att klara gällande budget. Den enskilt största neddragningen var att inte avsluta det inledda arbetet med positionering av Riksskogstaxeringens provytor, vilket kan ge sämre noggrannhet på skattningarna av skogliga variabler i Norrland.

11 Skogsstyrelsen (15) Adaptiv skogsskötsel Den 15 november 2012 gav regeringen i uppdrag till Skogsstyrelsen och SLU att utveckla en modell för adaptiv skogsskötsel med syftet att möjliggöra en högre produktion i skogen och att förbättra miljötillståndet. Den 15 maj 2013 redovisade Skogsstyrelsen uppdraget till regeringen (Skogsstyrelsens meddelande 3/2013) med förslag till hur det vidare arbetet skulle drivas. Verksamheten finansieras med särskilda medel från Skogsriket. I denna rapport redovisas den vidare verksamheten från den 15 maj 2013 till början på maj Genomförandefasen Verksamheten har sedan avrapporteringen av utredningsuppdraget 15 maj 2013 varit fokuserad på att genomföra de förslag som lagts. Genomgående bedömer vi att arbetet går bra. Vi har ett antal smärre förseningar i förhållande till plan, men inget allvarligt. Organisation Arbetet bedrivs som ett gemensamt projekt mellan Skogsstyrelsen och SLU, enligt Skogsstyrelsens projektmodell. Styrgruppen är oförändrad i jämförelse med utredningsfasen medan projektgruppen har stöpts om för att bättre anpassas till genomförandedelen. Den beredningsgrupp som tillsatts (se nedan), fungerar även som referensgrupp för projektet. Vart och ett av Skogsstyrelsens distrikt har utsett en kontaktperson för adaptiv skogsskötsel och även tilldelats medel för att arbeta med frågan. Bland uppgifterna märks: Information om adaptiv skogsskötsel (artiklar till skogskvällar) Stödja skogsägare i att registrera sina försök, så väl tekniskt som vad gäller försöksuppläggning med mera (se nedan) Viss uppföljning av försöks- och demonstrationsytor samt en del specialinventeringar (bland annat om kantzoner mot vattendrag). Kontakta positiva markägare, exempelvis kommuner, och försöka stimulera deltagande i adaptiv skogsskötsel. En introduktionskurs för kontaktpersonerna i såväl adaptiv skogsskötsel som registret (se nedan) har hållits under april/maj Responsen på upplägg och arbete är genomgående positiv.

12 Skogsstyrelsen (15) Skogsstyrelsen bedriver även ett arbete med hyggesfritt skogsbruk. Under året ser vi stora fördelar med ett intensifierat samarbete mellan projekten, både på central och lokal nivå. Forum för deltagandeprocess Beredningsgruppen för adaptiv skogsskötsel har inrättats och haft två möten i november 2013 respektive feb Gruppen består av företrädare för Skogsindustrierna (SCA, Holmen), Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten, SkogForsk, LRF, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt SLU och Skogsstyrelsen. Även Samernas Riksförbund har visat intresse, men har av ekonomiska skäl haft svårt att fysiskt delta på mötena. Diskussionerna i gruppen har hitintills varit givande. Nästa möte äger rum i början av juni Liksom tidigare gör vi bedömningen att det vidare arbetet med adaptiv skogsskötsel är kraftigt beroende av att beredningsgruppen fungerar väl. Register Syftet är här att skapa en databas (eller register) där skogsägare kan redovisa de försök de gör (eller redan gjort) på sin egen fastighet. Ledorden är öppenhet och enkelhet. Det som den enskilde skogsägaren lägger in kommer då att publiceras öppet på en del av Skogsstyrelsens hemsida tillsammans med de övriga försöken. En första version har tagits fram och testats, och kommer att lanseras i slutet av maj Systemet är nära kopplat till Skogsstyrelsens Mina Sidor, bland annat är inloggning i systemen densamma, och även användargränssnittet och strukturen är mycket likt Mina Sidor. Vi ser inte systemet som helt färdigutvecklat ännu, utan kommer troligen behöva vidareutveckla. Vi har ännu inga indikationer om hur många skogsägare som kommer att engagera sig. Initialt kommer publiceringssystemet att vara mycket enkelt, för att sedan vidareutvecklas allt efter behov. Om intresset motiverar det överväger vi att inrätta ett system för forumdiskussioner till hösten Preliminärt avser vi kalla systemet Skogsägarens försöksportal Kommunikation Kommunikationen är central inom adaptiv skogsskötsel, med centrala målgrupper som skogsbruk, myndigheter, kommuner, ideella organisationer och skogsindustrin. Hitintills har det externa kommunikationsbehovet varit relativt begränsat, men nu kommer ett flertal leveranser från försommaren och framöver, vilket kommer att kraftigt stärka behovet. Avsikten är att nyttja samtliga kanaler för att kommunicera arbetet; Skogsstyrelsens webb, Skogseko, sociala medier, andra media. Ett eller flera seminarier planeras.

13 Skogsstyrelsen (15) Initiala skötselåtgärder Skogsstyrelsen och SLU föreslog att hyggesfritt skogsbruk och stubbskörd borde initieras snabbt i arbetet. Beträffande stubbskörd görs en uppföljning av ett antal objekt som skogsbruket stubbskördade för några år sedan. Resultaten redovisas senast under hösten Huvudfokus i uppföljningen är att se i vad mån rekommendationerna för hänsyn har tagits i tillräcklig omfattning. När det gäller hyggesfritt skogsbruk har följande genomförts: SLU/Future Forests har gjort en större försöksutläggning från norr till söder, med fokus på skiktad granskog och dess reaktion på främst blädning. Utläggningen har gjorts i samarbete med Adaptiv skogsskötsel och flera andra aktörer, främst SkogForsk och berörda markvärdar. Frågan har varit uppe i beredningsgruppen, och dess vikt har bekräftats. Arbetet med grundmodellen fortsätter. Liksom tidigare bedöms att kunskap om bra hyggesfria alternativ kommer att behövas inte bara för skiktade granskogar, utan även för många andra skogstyper. Många frågeställningar behöver besvaras, till exempel: Tillväxt och inväxning i skogar som sköts med hyggesfria metoder Grundläggande kostnader/intäkter av olika hyggesfria åtgärder (för den enskilda skogsägaren nog viktigare än långsiktig tillväxt, då genomslaget i ekonomin blir större) Upplevelsevärden (tätortsnära) Naturvårdsbiologi (åtminstone i söder kanske främst kopplat till lövskog på gamla hävdade marker) Markskador Risk för stormskador Konsekvenser/risker med att överföra olika typer av bestånd till hyggesfritt brukande. Konsekvenser för kulturmiljövärden Konsekvenser för rennäringen. Internationellt arbete Inom ramen för Östersjöstrategin har Finland och Ryssland visat visst intresse för ansatsen bakom adaptiv skogsskötsel. Den juni håller projektet en workshop i samarbete med bland annat EFI-NORD.

14 Skogsstyrelsen (15) Utredningsbehov I rapporten den 15 maj 2013 flaggades ett antal utredningsbehov upp. På längre sikt är tanken att beredningsgruppen för adaptiv skogsskötsel via sin verksamhet ger inspel till vilka frågor som behöver utredas och sammanställas. Det gemensamma syftet med utredningarna är att sammanställa befintliga kunskapsunderlag på olika områden inför kommande behov. Nedanstående utredningar ingår i planeringen. Flera av utredningarna har i förhållande till planerna under hösten 2013 blivit ett antal månader försenade, i allt väsentligt på grund av att tillkommande arbetsuppgifter skapat hård arbetsbelastning på ett antal utredare. Då förseningarna inte bedöms skapa större olägenheter, har de accepterats. Flertalet utredningar kommer att avrapporteras i Skogsstyrelsens rapportserie. Kunskapsplattform för skogsproduktion Syftet är att beskriva skogstillståndet och åtgärder för skogsproduktionen (givet en god miljöhänsyn) med analys av möjligheter, problem och utmaningar. Skogsnäringen har involverats och preliminära resultat har redovisats under skogsnäringsveckan. Klart i slutet av juni Kunskapsunderlag om rödlistade arter Efter förfrågan från regeringskansliet, har projektet kontaktat Artdatabanken, för en operationalisering av rödlistan, som är efterfrågad av många aktörer. Satsningen finansieras med totalt 1 miljon kronor under 2013 och Arbetet pågår. Kunskapsunderlag om lägsta ålder för föryngringsavverkning Arbetet pågår. Avsikten är att bli klar under juni 2014, men kan bli försenad till hösten Kunskapsunderlag om klimatanpassning av svenskt skogsbruk Pågår. Klart under juni Kunskapsunderlag angående virkesförrådsdiagrammen till 5 och 10 skogsvårdslagen Ett PM har tagits fram internt av projektet. Dessutom har ett seminarium (runda-bordssamtal) genomförts i samarbete med SLU/Future Forests. Under hösten kommer PM:et att kompletteras med en Future Forest rapport. Kunskapsunderlag om vegetativ förökning av skogsodlingsmaterial Ett rapportutkast finns framme. Avses vara klart senast juni Ekonomi För 2014 har 10,8 miljoner kronor budgeterats på projektet, vilket innebär en viss överbudgetering. Under jan april har 3,4 miljoner kronor förbrukats. Arbetet pågår nu mycket intensivt. Under 2014 bedömer vi att Artdatabanken kommer att belasta projektet med 0,7 miljoner kronor, och SLU i övrigt med 1,5 miljoner kronor.

15 Skogsstyrelsen (15) I ärendet har generaldirektör Monika Stridsman beslutat och enhetschef Carl Appelqvist varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande avdelningschef Johan Eriksson och informatör Cecilia Spansk deltagit. Monika Stridsman Generaldirektör Carl Appelqvist Enhetschef Kopia till Skogsstyrelsens ledningsgrupp Skogsavdelningens ledningsgrupp Registrator

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Redovisning av Skogsstyrelsens verksamhet inom politiken för Global Utveckling (PGU)

Redovisning av Skogsstyrelsens verksamhet inom politiken för Global Utveckling (PGU) Enheten för policy och analys Datum 2013-11-28 Diarienr 2013/3058 1(5) Er referens L2011/1984 m.fl. Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av Skogsstyrelsens verksamhet

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhets strategi FÖR 2013 Foto: Kristian Svedberg Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer