Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster"

Transkript

1 Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

2

3 Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg Post- och telestyrelsen Box Stockholm Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Post- och telestyrelsen 3

4 Innehåll Sammanfattning 6 1 Inledning 8 2 Fortsatt utveckling av de statliga insatserna 9 3 Projektaktiviteter Upphandling av övergångslösningar 11 4 Kostnadsberäkning 13 5 Betalserviceställen Tendens Betalserviceställenas verksamhet Länsstyrelsernas arbete med omställningen Brevgirotjänsten Förändringar på marknaden förstärker behovet av lösningar för utsatta grupper Kommunernas roll Status idag 19 7 Rapportering av regionala insatser som fått stöd av PTS 20 BILAGA 1 22 Post- och telestyrelsen 4

5 Tabeller Tabell 1: Kostnadsberäkning Figurer Figur 1: Fördelning av brevgiroanvändarna Post- och telestyrelsen 5

6 Sammanfattning Marsrapporten 2012 från Post- och Telestyrelsen (PTS) för grundläggande betaltjänster ger främst en nulägesanalys av det regionala omställningsarbete, vars operationella fas intensifierats under PTS har en viktig roll i detta arbete tillsammans med länsstyrelserna runt om i landet. Rapporten berör också hur betaltjänstmarknadens pågående strukturomvandling kan komma att påverka äldre och/eller funktionsnedsatta individer i samhället. PTS lämnar också en bedömning i rapporten av kostnader för statliga insatser för att tryga tillgången till grundläggande betaltjänster för åren Utöver detta redovisar PTS även de beslut som fattats om stöd till regionala insatser enligt det uppdrag som myndigheten fick enligt regeringens beslut (N2011/3874ITP) att stödja insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster. Behovet av att diskutera det fortsatta arbetet med att utveckla de statliga insatserna och den framtida ansvarsfördelningen i denna fråga lyfts fram i ett eget avsnitt. Post- och telestyrelsen 6

7

8 1 Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) har i ett regeringsbeslut (N2010/5062/ITP), daterat den 15 juli 2010, getts i uppdrag att kartlägga och analysera behov av grundläggande betaltjänster efter den 22 juni 2012, att lämna förslag på och förbereda nödvändiga statliga insatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster efter den 22 juni 2012, att beräkna kostnaderna för dessa eventuella insatser och vid behov vidta åtgärder som syftar till att utveckla lösningar för grundläggande betaltjänster, särskilt vad avser dagskassehantering. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2012 och slutredovisas senast den 1 oktober Även enligt PTS regleringsbrev för år 2012 har myndigheten i uppdrag att arbeta med grundläggande betaltjänster. PTS ska analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. PTS ska också, i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Myndigheterna ska också samverka med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. I arbetet med grundläggande betaltjänster ska myndigheterna särskilt uppmärksamma de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har. Dessa uppdrag ska enligt regleringsbrevet samordnas och redovisas tillsammans med uppdrag N2010/5062/ITP. I denna rapport redovisar PTS hur arbetet med att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster samt att stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma regionala stöd- och utvecklingsinsatser har bedrivits samt hur PTS avser att fortsätta bedriva detta under Post- och telestyrelsen 8

9 2 Fortsatt utveckling av de statliga insatserna Marknaden för betaltjänster är i snabb utveckling. Alltfler betaltjänster blir tillgängliga i mobiltelefonen, allt fler betalningar görs oberoende av kontanthantering och användandet av Internetbankernas tjänster ökar. Som ett led i utvecklingen mot en minskad kontantanvändning i samhället har också den pågående strukturförändringen vad gäller kontanthanteringen intensifierats och antalet uttagsautomater och bankkontor som hanterar kontanter har minskat under det senaste året. Denna utveckling väntas fortsätta i snabb takt de närmaste åren. Men även om andelen köp där man använder elektroniska betalningar väntas fortsätta öka kommer det finnas behov av kontanter hos allmänheten även kommande år för att kunna hantera de olika ekonomiska transaktioner som vardagslivet kräver. En orsak till det kan vara kortavgifternas storlek som gör att handlare inte godtar kortbetalning vid mindre belopp, eftersom det skulle medföra att köpet skulle ge ett negativt bidrag till rörelsen. Goda möjligheter till kontantuttag kan också spela en stor roll för att det lokala näringslivet på turistorter ska kunna överleva och utvecklas. PTS har tidigare konstaterat att de fortsatta strukturförändringar reser delvis nya frågor om behovet av samhällsinsatser för att säkerställa en kontanthantering som motsvarar samhällets behov av tillgängliga, användbara och välfungerande betaltjänster. Genom regeringens beslut att regionala stöd- och utvecklingsinsatser ska vara en central del i statens arbete med att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster ges möjligheter att utgå från lokala förutsättningar och behov när insatserna utformas. På så sätt kan mer användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar skapas och en god tillgång till grundläggande betaltjänster kan säkras i områden där marknaden inte på egen hand tillhandahåller dessa tjänster. PTS avser att intensifiera dialogen med de samverkande myndigheterna Länsstyrelsen Dalarna, Tillväxtverket och Tillväxtanalys om hur förutsättningar kan skapas för att långsiktigt utveckla arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. I denna dialog kommer PTS bland annat lyfta fram frågor om långsiktig myndighets- och budgetstyrning. PTS avser även att återkomma till Näringsdepartementet i denna fråga. Post- och telestyrelsen 9

10 Mot bakgrund av förändringarna på betaltjänstmarknaden och i utformning av de statliga insatserna ser PTS också anledning att, i enlighet med myndighetens uppdrag enligt regleringsbrev för 2012, att samråda och samverka med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. Även i dessa kontakter kan det vara aktuellt för PTS att diskutera behovet och utformningen av statliga insatser för att säkerställa tillgången till alternativa betaltjänster, inklusive kontanthantering, som motsvarar samhällets behov. PTS avser bland annat att samråda med berörda aktörer för att närmare belysa hur samhällets intressen när det gäller hushållens och företagens tillgång till en effektiv och säker kontanthantering kan definieras och bevakas. Även i denna fråga kan det finnas anledning för PTS att återkomma till Näringsdepartementet. Post- och telestyrelsen 10

11 3 Projektaktiviteter Projektet befinner sig under hela första halvåret 2012 i ett intensivt operativt skede. Projektupplägget och arbetet planerades i januari/februari 2012 och den nationella konferens (6-7 mars 2012) som hölls i Stockholm, dit alla länsstyrelser var inbjudna, blev startskottet för det arbete som nu tagit vid. PTS har för projektets räkning anlitat konsulter för att de, genom befintliga nätverk och kompetens, ska bidra till att regionala betallösningar etableras med ett långsiktigt perspektiv. Konsulterna arbetar framför allt med att bistå länsstyrelserna med att strukturera arbetet samt att föreslå lämpliga lösningar. Konsulterna har dessutom en viktig roll i kommunikationen mellan PTS och länsstyrelserna. Utöver detta har PTS stärkt projektet internt genom att anlita en projektledare, samt att knyta fler interna resurser till projektet. Projektet arbetar dessutom i nära samarbete med länsstyrelsen Dalarna, som även är samordnare av det bevakningsuppdrag som regeringen initierat för länsstyrelsernas räkning. Ytterligare kompetens som upphandlats av PTS för projektets räkning är en tillgänglighetskonsult som kommer bidra med sin speciella sakkunskap för att kunna validera de betallösningar som länen arbetar fram, så att de även anpassas till äldre och funktionshindrade. 3.1 Upphandling av övergångslösningar Parallellt med det externa arbetet som genomförs i samarbete med länsstyrelserna förbereder PTS upphandling av så kallade övergångslösningar, som kan komma att bli aktuell för flera av de hushåll som idag använder brevgirot samt för de betalserviceorter, som inkluderades i den tidigare nationella upphandlingen. Dessa lösningar blir en nödvändighet i de län där arbetet med att etablera lösningar, varken under en övergångsperiod eller i ett längre perspektiv, har hunnits med att genomföras till och med den sista augusti Upphandlingarna utesluter inte andra lösningar och kommer således inte heller att gå emot länsstyrelsernas långisktiga lösningar, eftersom PTS endast kommer att upphandla så kallade övergångslöningar, giltiga för maximalt ett år framåt. Därefter bedömer PTS att länsstyrelserna haft tid att förbereda regionala lösningar och fått god hjälp med detta arbete från myndighetens sida. PTS avser att i slutet av april fatta beslut om i vilken omfattning upphandlingen måste genomföras. PTS kommer vid det laget ha fört en dialog med samtliga Post- och telestyrelsen 11

12 länsstyrelser och gett dem en möjlighet att ta ansvar för övergångslösningar såväl som långsiktiga lösningar. Post- och telestyrelsen 12

13 4 Kostnadsberäkning Tabell 1: Kostnadsberäkning Miljoner kronor Marknadspåverkan och bevakning (anslag 2:3) 3. Regionala stöd- och utvecklingsinsatser (anslag 2:3) Nationell omställning och samordning (anslag 2:3) Totalt, anslag 2: I mars 2011 lämnade PTS en bedömning av kostnader för statliga insatser för att tryga tillgången till grundläggande betaltjänster för åren För åren gör PTS samma bedömning av kostnaden som i mars Beträffande åren gör dock PTS idag en något annorlunda bedömning. Se tabell 1. PTS gjorde i mars 2011 bedömningen att kostnaderna för områden Marknadspåverkan och bevakning och Nationell omställning och samordning kunde minska något under åren jämfört med föregåenden år. Motivet var att behovet av insatser inom dessa områden bedömdes avta efter att ett nytt sätt att utforma de statliga insatserna hade etablerats under åren Mot bakgrund av den snabba utvecklingen på betaltjänstmarknaden gör PTS idag bedömningen att behovet av insatser inom dessa områden kommer att ligga kvar på samma nivå som Mycket tyder på att övergång till elektroniska betaltjänster kommer att accelerera. Men även om efterfrågan av traditionell kontanthantering kan förväntas minska kan man befara att särskilt för vissa användargrupper kommer denna minskning inte motsvara den takt som kontanthanteringen avvecklas. Post- och telestyrelsen 13

14 För att undvika att utveckling ökar det digitala utanförskapet och leder till att landsändar får försämrade möjligheter till boende och näringsverksamhet bör nivån på Marknadspåverkan och bevakning (anslag 2:3) och Nationell omställning och samordning (anslag 2:3) vara 5 respektive 8 miljoner kronor under hela perioden Som tidigare gör PTS bedömningen att nivån för Regionala stöd- och utvecklingsinsatser bör vara 24 miljoner kronor för åren PTS gör därför idag bedömningen att kostnadsnivån 37 miljoner kronor, som PTS tidigare föreslagit för åren , även bör gälla för åren för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster. Utöver de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som enligt vårt förslag finansieras genom anslag 2:3 grundläggande betaltjänster har PTS beräknat att insatser på upp till 8 miljoner kronor per år kan finansieras genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 (t ex stöd till kommersiell service och projektmedel). I mars 2011 föreslog PTS också att insatser inom området Teknikutveckling skulle finansieras av medel från anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade. PTS gör fortfarande bedömningen att nödvändiga teknikutvecklingsinsatser kan finansernas genom anslag 2:2. Om det visar sig att det krävs mer resurser för teknikutveckling än vad anslag 2:2 kan bidra med kommer PTS återkomma till regeringen i kommande budgetunderlag. Som omnämnts tidigare i rapporten, i avsnitt 2, så kommer PTS att återkomma till regeringen för att diskutera den långsiktiga budget- och myndighetsstyrning inom området grundläggande betaltjänster. Post- och telestyrelsen 14

15 5 Betalserviceställen Det finns 15 stycken betalserviceställen som är upphandlade av PTS, i fem län. 1. Dalarnas län: Särna och Fredriksberg. 2. Jämtlands län: Klövsjö och Ljungdalen. 3. Norrbottens län: Karesuando, Övre Soppero, Skaula, Vittangi, Kainulasjärvi och Kangos. 4. Stockholms län: På skärgårdsöarna Nämdö, Ingemarsö, Sandhamn och Svartsö. 5. Värmlands län: Lesjöfors De flesta av betalserviceställena etablerades under år 2008 på platser där det tidigare funnits Svensk kassaservice. 5.1 Tendens Under år 2011 genomfördes stycken transaktioner hos de femton betalserviceombuden. Det är en minskning jämfört med år 2010 med 997 stycken transaktioner, motsvarande 1,9 procent. Under det fjärde kvartalet ökade antalet transaktioner med 510 stycken transaktioner. 5.2 Betalserviceställenas verksamhet På betalserviceställena kan konsumenter ta ut kontanter på plusgiroavier, ta ut kontanter på kort och betala räkningar. Verksamhetens omfattning varierar stort mellan de olika betalserviceställena. En jämförelse mellan 2010 och 2011 års fjärde kvartal ger en god bild av betalserviceställenas verksamhet och utveckling. Under fjärde kvartalet år 2011 hade ombuden i Lesjöfors och Vittangi den mest omfattande verksamheten och svarade tillsammans för ca 40 procent av samtliga transaktioner. Under samma kvartal svarade de fyra ombuden i Stockholms skärgård tillsammans för mindre än 5 procent av transaktionerna. För ombuden i skärgården ökar dock andelen av transaktionerna under sommarmånaderna. Av antalet transaktioner utfördes det dominerande antalet som kortuttag av kontanter, mer än 75 procent, medan betalning av räkningar stod för ca 20 procent och uttag av kontanter mot avier svarade för det mindre än 5 procent av transaktioner. Post- och telestyrelsen 15

16 5.3 Länsstyrelsernas arbete med omställningen. Det pågår förberedelser för ersättningsverksamhet vid betalserviceställena. De berörda fem länsstyrelserna har pågående insatser för att finna ersättningsverksamhet. I samtliga län inventeras behovet av betalserviceställen. Det har framkommit att ett antal nya orter kan komma att föras in i ett kommande system och de befintliga ersättas. Det totala antalet betalserviceställen ser ut att öka. Post- och telestyrelsen 16

17 6 Brevgirotjänsten Det finns idag 70 personer anmälda till tjänsten, varav 57 är aktiva. Användarna har stor geografisk spridning. Aktiva användare finns i 18 län och 45 kommuner, från Norrbotten ner till Skåne. Flest brevgiroanvändare finns i Västra Götalands län (7 st.), Västernorrlands län (7 st.) och Västerbottens län (6 st.). Av de 45 kommunerna har 34 kommuner endast 1 aktiv användare. Genomsnittsåldern för aktiva brevgiroanvändare är 81 år. 15 av de 57 användarna är under 80 år, varav 5 är under 65 år. Fördelningen av brevgiroanvändarna visas i figur 1. Figur 1: Fördelning av brevgiroanvändarna Post- och telestyrelsen 17

18 6.1 Förändringar på marknaden förstärker behovet av lösningar för utsatta grupper I och med den pågående strukturomvandlingen för marknaden av betalningar och kontanthantering riskerar gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning att bli en extra utsatt grupp genom att de alternativ som de kan använda sig av blir färre, men också dyrare än de gängse lösningarna på marknaden. Äldre personer är vanligen mindre vana och villiga att använda modern teknik som datorer, internet eller avancerade mobiltelefoner. De känner också en större tveksamhet till att använda betalkort, vilket gör dem mer beroende av tillgång till kontanter. Likaså kan en funktionsnedsättning (t.ex. syn, hörsel, skrivförmåga, rörlighet, kognition) hos en person påverka dennes förutsättning att använda olika tjänster, både vad gäller hantering av digital teknik samt fysiska svårigheter att ta sig till ställen där betalservice ges. 6.2 Kommunernas roll Det finns ingen universallösning som löser alla behov för denna målgrupp. Lösningarna behöver utgå från individens förmåga, vilket gör att det blir mer ändamålsenligt att lösa detta på regional/lokal nivå jämfört med nationellt. Många länsstyrelser anser dock att frågan om lösningar för brevgiroanvändare och målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning är svår att hantera på länsstyrelsenivå eftersom länsstyrelserna inte arbetar med lösningar för individer. Flera länsstyrelser som intervjuats hittills har framfört att de kommer att ta kontakt med berörda kommuner i denna fråga. Kommunerna arbetar redan idag på individnivå, med behovsbedömningar och att anpassa lösningar utifrån individens behov och förutsättningar. Länsstyrelserna ser därför kommunerna som en viktig part både för att de har befintliga processer och ett fungerande regelverk, men också för att de inom ramen för sin verksamhet tillhandahåller olika möjliga lösningar som skulle kunna vara tillämpbara på individnivå, exempelvis via hemtjänst, färdtjänst eller inom ramen för hemsändningsbidrag. Det har också efterfrågats att samverkan med kommunerna borde lyftas fram i dokumentation och utfästelser om roller. PTS ser fördelar med en sådan samverkan och anser att kommunernas roll och möjligheter till samarbete med länsstyrelserna i denna fråga är något som behöver belysas ytterligare. PTS analys är att det, svårigheterna till trots, finns flera möjliga alternativ till nuvarande lösning när det gäller att betala räkningar, dock med reservation för att vissa av dessa alternativ är kostsamma för kunden. Däremot saknas det än så länge lösningar som tillgodoser behovet av att få ut kontanter. Information om alternativen finns i bilaga 1. Post- och telestyrelsen 18

19 6.3 Status idag Länsstyrelserna har ett uppdrag att bevaka tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. I vilken utsträckning de därutöver aktivt arbetar för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster skiljer sig åt mellan länen. Beträffande brevgiroanvändarna har merparten av länsstyrelserna hittills gjort mycket lite eller inget alls. Flera länsstyrelser har ännu inte beslutat vad de skall göra, och vissa länsstyrelser verkar vara tveksamma till om de skall ha en aktiv roll i att säkerställa tillgången till grundläggande betaltjänster för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning, inklusive de nuvarande användarna av brevgirotjänsten. Det innebär en risk att vissa länsstyrelser kan komma att avvakta, och överlåta ansvaret till PTS att ta ansvar för brevgiroanvändarna genom att upphandla övergångslösningar. Post- och telestyrelsen 19

20 7 Rapportering av regionala insatser som fått stöd av PTS Enligt regeringens beslut (N2011/3874/ITP) uppdrar regeringen åt PTS att, i olika delar av landet, stödja insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster. Regeringen beslutar också att PTS ska genomföra uppdraget till en kostnad av högst kronor. Under hösten 2011 beviljade PTS bidrag till sex län för genomförandet av regionala insatser för att följa upp och vid behov upphandla grundläggande betaltjänster. Projekten finns uppräknade nedan. Samtliga projekt har lämnat sina delrapporter till PTS. PTS generella bedömning av länsstyrelsernas arbete så här långt, är att det är positivt att arbetet har kommit igång och att det finns väl utarbetade planer för projektarbetet. PTS anser dock att det är viktigt att länen alltmer inriktar processen från kartläggning och omvärldsbevakning till att precisera konkreta planer för genomförande och finansiering av betallösningar. Nästa avrapportering sker i slutet av april och slutredovisning ska göras till PTS i maj. 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen: Uppföljning av pågående förstudier, utvecklingsprojekt och marknadsutveckling för att utveckla lokalt anpassade lösningar för kontanthantering. 2. Länsstyrelsen i Stockholms län: Insatserna för att lösa dagskassehantering i Stockholms skärgård 2011 samt för att utveckla hållbara framtida lösningar från och med Länsstyrelsen i Västernorrlands län: Ett samverkansprojekt med fem län med syfte att undersöka kontanthantering genom lantbrevbäringen. 4. Länsstyrelsen i Jämtlands län: Kartläggning av tillgången till dagskasseservice och uttagsservice i Jämtlands län samt test med dagskassa eller bankomat. 5. Länsstyrelsen i Östergötlands län: Filtreringsprojekt i fem län. Undersökning av kontanthanteringen på geografiskt viktiga servicepunkter i respektive län. 6. Länsstyrelsen i Dalarnas län: Betaltjänster bredband & ny teknik, ett samverkansprojekt med 7 län. Undersökning av avgörande faktorer för bredbandsutvecklingen samt identifiering av användarvänliga tekniska lösningar på betalområdet. Post- och telestyrelsen 20

21 Utöver dessa sex beslut fattade PTS ytterligare två beslut om regionala insatser. Dessa beslut har en annan inriktning än de övriga besluten då de framför allt syftar till att förbättra förutsättningarna för regionala insatser, oavsett om det handlar om kartläggnings- eller utvecklingsinsatser. Det ena beslutet rör projektet Stöd- och uppföljningsinsatser vid genomförandet av länsstyrelsernas regionala utvecklingsprojekt som genomförs av Länsstyrelsen Dalarna. Inom ramen för projektet kommer två nationella konferenser hållas samt ett antal regionala möten. Projektet syftar till att höja kunskaps- och kompetensnivån hos länsstyrelsernas handläggare av grundläggande betaltjänster. Det andra beslutet rör finansiering av en komplettering av de befolknings- och familjedata som PTS har tillgång till och som används i den kart- och statistiktjänst som PTS låtit utveckla inom ramen för arbetet med grundläggande betaltjänster. Syftet med tjänsten är att underlätta länsstyrelsernas arbete med deras bevakningsuppdrag gällande betaltjänster samt att förbättra länsstyrelsernas underlag för beslut om olika insatser för att förbättra tillgängligheten till betaltjänster. Genom att komplettera befolkningsoch familjedata skapas förutsättningar för att göra de redovisningar som kartoch statistiktjänsten tillhandahåller än mer ändamålsenliga. Post- och telestyrelsen 21

22 BILAGA Befintliga banktjänster alternativ för målgruppen Giro via brev (Bankernas brevledes tjänst) Användaren fyller i en betalorder, summerar, signerar och postar denna tillsammans med räkningarna i ett särskilt portofritt kuvert till banken. Löser behovet att betala räkningar. Löser inte kontantbehov. Fördelar/ krav: Enkel att förstå. Trygghet med pappersförfarande. Tjänsten liknar i viss utsträckning brevgirot, såtillvida att användaren för hand fyller i en betalorder som stoppas i ett kuvert tillsammans med räkningarna och skickas brevledes. Tjänsten förutsätter att personen är ansluten till en bank. Användaren måste klara av att skriva och själv summera korrekt. En felaktigt ifylld order returneras i sin helhet till användaren. Kostnader: Årsavgiften är vanligen mellan kronor, beroende på bank och typ av kund. Ett par banker har begränsat antalet betalorder som ingår till 16 stycken per år och i dessa fall debiteras ytterligare betalorders med 15 kronor per styck Telefonbanken personlig service Kunden ringer till banken och kan, efter identifiering enligt bankens säkerhetsrutiner, få hjälp att betala räkningar över telefon. Löser behovet att betala räkningar. Löser ej kontantbehov. Fördelar/ krav Enkel att förstå. Trygghet med en personlig kontakt. Tjänsten kräver förmåga att kommunicera via telefon och läsa upp många betaluppgifter. Förutsätter att personen är ansluten till en bank. Möjligheten att betala räkningar över telefon finns på alla banker, men vissa banker är mer återhållsamma vad gäller användning av tjänsten, och ser det mer som ett undantag än en allmänt erbjuden tjänst. I de Post- och telestyrelsen 22

23 flesta fall är dock alla välkomna att använda möjligheten, så länge de betalar de relativt höga avgifterna. Kostnader: Vanligen kr per räkning för kund i banken Autogiro Används ofta som komplement till andra sätt att betala räkningar Erbjuds inte av alla leverantörer, och är inte lämplig för alla räkningar. Det krävs att man aktivt söker för autogiro hos respektive leverantör Andra vanliga men för målgruppen mindre hanterbara alternativ: Internet banken Mobilbanken E-faktura (komplement) Alternativa möjligheter att ta ut kontanter: Uttag i livsmedelsaffärer: Det är vanligt att man vid köp har möjlighet att avrunda uppåt vid köp i butik (vanligen med 500 kr), förutsatt att tillräckligt med kontanter finns. Swedbank och Nordea erbjuder sina kunder möjlighet att göra regelrätta uttag på upp till 2000 kr i hos ICA ombud, förutsatt att handlaren har tillräckligt med kontanter. Nordea erbjuder även motsvarande i Coop butiker. För båda ovanstående fall krävs att personen fysiskt tar sig till butiken för att ta del av dessa tjänster. 1.2 Girotjänster i butik (ombud) Hos ombud till t ex Giroservice och Kassagirot kan kunder över disk uträtta olika betalningsärenden: Betala räkningar med kort eller kontanter Lösa in PlusGirot Utbetalningskort/ Värdeavi (tillgänglighet varierar) Ta ut kontanter (möjlighet varierar) Fördelar/ krav: Enkel att förstå. Trygghet att utföra betalning över disk (personligt möte). Kunden måste ta sig till ombudet Post- och telestyrelsen 23

24 Kostnader: Fakturabetalning: kronor per räkning, Inlösning av PlusGirot Utbetalningskort/ Värdeavi: kronor 1.3 Taxi Kunden kan skjutsas till en bank eller ett ombud. Fördelar/ krav Enkel att förstå. Trygghet att utföra betalning över disk (personligt möte). Kunden måste kunna åka i bil. Kostnader: Taxikostnader varierar beroende på taxibolag och distans. Taxi tur och retur för en sträcka om 40 km beräknas till ca 2000 kr. Tjänsten kan begränsas till t ex 1 resa i månaden. Eventuellt kan en avgift tas ut av användaren. Möjliga statliga/kommunala insatser 1.4 Färdtjänst Kan vara tillämplig om man har en långvarig/ varaktig funktionsnedsättning. Behov och omfattning bedöms av kommunen. Kostnad för kunden varierar 1.5 God man Kan bistå med hjälp i ekonomiska frågor. Ofta är det en nära anhörig eller vän. Fastställs av tingsrätten. En enskild som tar hjälp av en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen ersätter sin god man för arbetet (kommunen kan ersätta vid låga inkomster). Överförmyndaren bestämmer arvodets storlek. Kan vara ett alternativ om personen inte kan utföra sina betalningsärenden. Post- och telestyrelsen 24

25 1.6 Oreglerade lösningar Hemtjänst Hemsändning via lanthandlare Anhöriga/ vänner 1.7 Framtida möjliga lösningar Ippi Ippi medger att en tv kan användas som alternativ terminal för vissa anpassade tjänster som annars vanligen nås genom en dator eller mobiltelefon. Idag håller Ippi att utveckla en lösning för att kunna nå och utföra betaltjänster via mobilbanken. Denna tjänst kommer tidigast att vara klar till senhösten Abuni Abuni har en tjänst som medger att användare kan få alla sina fakturor elektroniskt och betala dessa via en dator, mobiltelefon eller ipad. Abuni har fått beviljade medel för att utveckla en app. som fungerar för Ippi. Denna tjänst skall vara klar mars Post- och telestyrelsen 25

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Betaltjänster. Anna Boström. enhetschef på konsumentmarknadsavdelningen. Post- och telestyrelsen

Betaltjänster. Anna Boström. enhetschef på konsumentmarknadsavdelningen. Post- och telestyrelsen Betaltjänster Anna Boström enhetschef på konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Förmiddagens program Kort inledning Presentation av två olika marknadslösningar Banken nära dig Abuni Alternativa

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1

Kravspecifikation. Upphandling av värdetransporter. Post- och telestyrelsen 1 Upphandling av värdetransporter Post- och telestyrelsen 1 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag för upphandling av värdetransporter Diarienummer 12-xxxx Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

Ett nytt sätt att arbeta

Ett nytt sätt att arbeta Rapportnummer PTS-ER 2012:23 Datum 2012-10-31 Ett nytt sätt att arbeta Regionalisering av insatser inom grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTS-ER 2012:23 Diarienummer 12-9349 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Grundläggande betaltjänster 2010 - En fallstudie i Gotlands län. Rapport nr 2010:17

Grundläggande betaltjänster 2010 - En fallstudie i Gotlands län. Rapport nr 2010:17 Grundläggande betaltjänster 2010 - En fallstudie i Gotlands län Rapport nr 2010:17 Titel Författare: Kontaktperson Grundläggande betaltjänster 2010. En fallstudie i Gotlands län Robin Pettersson Robin

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-02-23 Dnr: 16-1382 1(7) Post- och telestyrelsen Fredrika Hed Rosén 070-6004050 fredrika.hedrosen@pts.se Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande

Läs mer

Rapport 2012:19. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012. Näringslivsenheten

Rapport 2012:19. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012. Näringslivsenheten Rapport 2012:19 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012 Näringslivsenheten Foto: Mostphotos/Ylinphoto Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2012 ISSN: 1654-7691

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten

Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten Regeringsbeslut 16 2010-06-23 Ku2010/1124/MFI Kulturdepartementet Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Uppdrag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster PROMEMORIA Sida Datum Vår referens 2010-05-19 Dnr: 10-4001/9.68 1(21) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet IT-politik Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden (dnr N2014/1927/ITP) Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig i huvudsak positiv

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun, KS 8 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2012-02-16 Diarienummer KSN-2012-0411 Kommunstyrelsen Inköpskort i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-02-24 Dnr: 17-201 1(18) Postavdelningen Fredrika Hed Rosén 08-678 57 66 fredrika.hedrosen@pts.se Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Uppdrag angående utlysning av medel för tillskapande av tillämpningar till det Personliga hälsokontot

Uppdrag angående utlysning av medel för tillskapande av tillämpningar till det Personliga hälsokontot Regeringsbeslut I:3 2013-05-02 S2013/3448/FS (delvis) Socialdepartementet Verket för innovationssystem Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm Uppdrag angående utlysning av medel för tillskapande av tillämpningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi PTS förslag

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi PTS förslag Datum Vår referens Sida 2010-10-06 Dnr: 10-5997-2 1(14) Ert datum Er referens 2010-05-27 S2010/4319/ST Konsumentmarknadsavdelningen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Intervjuundersökning med ombud för grundläggande betaltjänster

Intervjuundersökning med ombud för grundläggande betaltjänster Intervjuundersökning med ombud för grundläggande betaltjänster PTS Augusti 2014 2010 AB Stelacon 1 Sammanfattning Denna rapport är resultatet av ett konsultuppdrag utfört av Stelacon som en del av PTS

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer