Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012"

Transkript

1 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) Urban Gunnarsson SIKO (kassör) Britt Fogelström SIKO (sekreterare) Gunilla Söderqvist Nämdö Hembygdsförening (v. ordf) Barbro Nordstedt Blidö Frötuna skärgårdsförening Lise-Lotte Johansson Mellanskärgårdens Intresseförening Per Frideen Ornö Skärgårds Intresseförening Jan-Evert Jäderlund Föreningen Rindöborna Arne Griphult Östra Lagnö Byalag Total frånvarotid för samtliga 89 timmar 1. Mötets öppnande Pia S. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Justerare Lise-Lotte Johansson utsågs att justera protokollet. 3. Dagordning Föreslagen dagordning godkändes. I anslutning till styrelsemötet medverkade även Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen och Rino Carlsson från Sjöpolisen med allmän information och dialog. 4. Genomgång av föregående protokoll Noteras kan att föregående styrelseprotokoll har justerats via mail av Camilla Södergren. Styrelseprotokollet och AU minnesanteckningar från möte 6 augusti lades med godkännande till handlingarna. 5. Rapport från Strandskyddsgruppen Det förslag till uttalande från SIKO, som Strandskyddsgruppen tagit fram samt Camilla Strandmans inlägg, diskuterades. Gruppen fick i uppdrag att ta fram konkreta förslag på vad som kan göras samt hur det påverkar de bofasta samt att konkretisera skrivelsen efter godkännande av styrelsen kommer uttalandet därefter att skickas till Regionala Rådet. 6. Ekonomi Urban informerade om följande:

2 kr av SIKOs verksamhetsbidrag är nu utbetalt, vilket innebär att de reseräkningar mm som inkommit för första halvåret är utbetalade. Arholma och Ornö återstår att betala medlemsavgiften i SIKO. SIKO har nu ett bankgiro i Roslagens Sparbank, , istället för postgiro, vilket innebär att vi fått lägre avgifter. generellt följer ekonomin budget och ser bra ut 7. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 SIKO har blivit uppmanade att skicka in SIKOs hemställan om anslag för 2013 "i väldigt god tid". Britt fick i uppdrag att skicka ut det framtagna förslaget till verksamhetsplan och budget till föreningarna. Synpunkter kan lämnas senast i samband med SIKO höstmöte 15 september och därefter lämnas hemställan in. 8. Remisser, fartbegränsning Vindö strömmar och Hölö, Stavsnäs samt Naturvårdsplan Haninge En remiss har inkommit gällande önskemål om fartbegränsning i Vindö Ström, Värmdö kommun. Förslaget är fartbegränsning till 7 knop under sommarsäsongen 15 maj till 15 september. Styrelsen tillstyrkte AUs förslag att SIKO ställer sig positiva till fartbegränsning under sommarperioden. Pia besvarar remissen. Ytterligare en remiss har inkommit gällande önskemål om fartbegränsning vid Hölö, Stavsnäs. Styrelsen avstyrkte då området är mer öppet och rimligen inte får samma problem med svall, som i fallet ovan. Pia besvarar remissen. Naturvårdsplan för Haninge kommun har inkommit för synpunkter och överlämnades till Ornö Skärgårds Intresseförening för besvarande i samråd med tomtföreningen på Ornö och med SSIF. 9. Information från ordförande SRF jubileum På jubileet den 1 september deltar Pia, Björn, Gabriella från Gräskö och Ulf W från Möja. Även tidigare SIKO ordföranden är bjudna. Pia väntar på besked om det finns ytterligare platser kvar, ev finns intresse från flera av våra lokala föreningar (bl a Blidö Frötuna) att skicka ytterligare deltagare. Inbjudan Skärgårdskonferens SRF SRFs skärgårdskonferens, som varit planerad till den 31 augusti, har blivit inställd p gr a för få anmälningar. Konferensen kommer att ordnas senare i höst - det har varit svårt att nå ut med information under sommaren, dessutom är en del förhindrade då det fortfarande är semesterperiod.

3 Inbjudan Skärgårdsseminarium i Helsingfors Den 12 september hålls en skärgårdskonferens med miljöteknisk inriktning i Helsingfors. Styrelsen beslutade att Per Frideen och Nilla deltar. Haninge Nynäshamn Skärgårdsting I år kommer bl a frågor om fiskevatten och vattenkvalité att avhandlas. Per Frideen och representanter från SSIF deltar. I samband med denna punkt informerade Per F att debiteringen för kommunens VA inspektioner diskuterats med viss upprördhet, då de uppfattas som överdrivna i förhållande till nedlagd arbetstid. BUD2 och bredbandsfrågan BUD2 är igång och informationsmöten på öarna fortsätter. En inbjudan har skickats till ansvarig minister, Anna Karin Hatt, med erbjudande om en resa i skärgården för att på plats få information om förutsättningarna för skärgårdens bredbandsutbyggnad. Ödesfrågan är att regeringen frigör ytterligare medel för själva bredbandsutbyggnaden och SIKO arbetar genom BUD2 för att påverka i denna fråga. Korta lägesrapporter lämnades från de närvarande representanterna: Lise-Lotte På Ingmarsö är arbetet igång, synpunkter finns på att kommunen tagit dit arbetskraft istället för att anlita lokalt. Husarö, Äpplarö och Särsö är inte med i utbyggnaden. Per F Ornö Fiber har skickat ut en intresseförfrågan och förbereder ansökan. Arne Kommunen skickade ut information tidigare i år, efter det har inget hänt. Nilla Nämdös ansökan om 48 miljoner är inlämnad. Arbetet är uppdelat i etapper, första etappen omfattar 14 miljoner. Barbro Gräskö bygger ut VA nät och bredband parallellt (pågår). På Blidö drivs frågan av Byanätet. För Söderöra och Norröra har nytt möte nyligen avhållits. Pia På Harö har man haft två möten och beslutat att Byalaget äger frågan och Intresseföreningen stöttar, ansökan för förstudie är inlämnad till UROSS. Sandhamn har fått medel till sin förstudie. Britt Efter intensiv aktivitet i förstudiefasen på försommaren har frågan stannat upp Telia tvekar... Planerat möte med Länsstyrelsen om svävartrafik Mötet är fastställt till den 9 oktober kl Samtliga i AU deltar, förslag finns även från Blidö-Frötuna att Allan Karlsson kan delta (vid förhinder för Allan

4 tillfrågas Per Jansson). Barbro lämnar kontaktuppgifter till Pia, som kontaktar Allan. Svealands Vattenvårdsförbund har konferens september. Nilla och/eller Pia deltar. 10. SIKO framtida organisation Pia har skickat ut förslaget till förnyat arbetssätt till de lokala föreningarna. Alla var överens om att förändringsbehov finns, men det är oerhört viktigt att förslaget är lokalt förankrat. Det är därför VIKTIGT att detta diskuteras lokalt och att synpunkter lämnas senast innan nästa AU möte den 10 september. Förslaget till förnyelse diskuteras därefter på Höstmötet. Slutmålet är att ett förslag till beslut ska kunna föreläggas SIKO årsmöte. 11. Höstmöte, slutplanering Pia redogjorde för planeringen och förevisade den framtagna affischen OBS viktigt att alla hjälps åt att anslå affischer. De frågor som är föreslagna är: Allmänt om SIKO samt Skärgårdskunskap Ungdomsfrågor Bredbandsfrågan Framtidsfrågor Därutöver kommer det att bli visning av anläggningen, Artipelag. Samordning av transporter kan ske, detta styrs upp när anmälningarna inkommit. 12. Kommande möten 1. Förberedande möte (inför Regionala Rådet) på Länsstyrelsen 27 augusti 2. SRFs jubileum 1 september på Rögrund 3. Regionala Rådet 6 september 4. SIKO AU 10 september i Norrtälje (KBV och Tallink medverkar bl a, Urban ordnar det praktiska) 5. Nordiskt miljötekniskt skärgårdsseminarium i Helsingfors 12 september (beslut om deltagande tas på kommande styrelsemöte) 6. SIKO Höstmöte 15 september på Artipelag, Värmdö 7. Svealands Vattenvårdsförbund riksmöte den september på Djurönäset. 8. Svävartrafikmöte 9 oktober på Länsstyrelsen

5 13. Övriga frågor Bromskär Barbro informerade att ombyggnaden av Bromskär tyvärr fått minskad budget. Dialogen med kommunen fortsätter. Köpmanholms Skola Oron är stor att Köpmanholms Skola kommer att läggas ned. Blidö Frötuna Skärgårdsförening har lämnat en skrivelse, vilken är bilagd detta protokoll. Det är ok för andra föreningar att använda sig av skrivelsen. Generellt sätt finns stor anledning att oroa sig för skärgårdsskolornas framtid en viktig fråga för SIKO att bevaka. RUFS konferens Jejje informerade att Tillväxt- och regionplaneutskottet, Stockholms läns landsting och medarbetarna på SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (tidigare Regionplanekontoret) arrangerar en konferens den 7 november om den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010,. Jejje skickar info till Pia, som skickar ut till föreningarna om någon vill anmäla sig. Äldrevård Det har varit en artikel i tidningen skärgården där man skriver om förtur till äldreboende för skärgårdsbor. Det finns ett uttalande från SIKO;s ordförande som blivit lite missvisande. Det skulle stått något i stil med att om det finns bostäder så bör de gå till skärgårdsbor om de är avsedda för det. Ordförande hade bett att få se artikel men den hade skickats till fel adress. 14. Mötet avslutades Britt Fogelström Justeras: Lise-Lotte Johansson Skärgårdsstiftelsen Lena Nyberg informerade om Skärgårdsstiftelsens aktuella frågor: Barn och ungdomsprojekt

6 Green Islands Infrastrukturprojekt, ex. Grinda Brygga Snorkelled Björnö Naturvårdsverket, inrättande av Nationalpark Fortifikationsförvaltningen, eventuella markbyten Vän-aktiviteter Riddersholm, byggnation mm (frågan hos regeringen för närvarande) Svenska Björn, vindkraft Det har varit en lugn sommar med färre besökare, men därmed också mindre intäkter. Sjöpolisen Rino... framförde att det är positivt för Sjöpolisen att träffa SIKO då och då för ömsesidig information. Aktuella frågor: Hårt tryck på Sjöpolisen med få medarbetare, rekrytering pågår Lyckat deltagande på Nämdödagen bekräftades av Nilla av Nilla! Facebook används för informationsspridning, mycket lyckat. Båtstölder ökar igen Sjöpolisen kommer att få nya båtar (har båtar som gör 50 knop) Sommaren har relativt sätt varit lugn med färre människor än vanligt i skärgården BILAGA Köpmanholm Till kommunalrådet i Norrtälje Kjell Jansson Cc : Ledamöter i Barn- och Skolnämnden, vice ordf i Kommunstyrelsen Betr Köpmanholms Skola, skolledningens agerande under vårterminens slutskede samt skolans framtid Inför terminsavslutningen vt 2012 stod det klart för oss i föräldraföreningen vid Köpmanholms skola att skolans nya rektor agerat på ett sätt som vi befarar leder skolan mot

7 en avveckling i stället för utveckling. Då vi kallat till möte med rektor och föräldrar avböjde rektor att komma för att svara på våra frågor. Grundskolechefens svar på våra frågor visar på snävt ekonomiskt fokus i uppdraget för verksamheten. Vi inser att vi måste föra fram vår oro till ansvariga politiker. Följande har hänt: En behörig lärare vid skolan pensioneras. Rekryteringsprocessen bestod i annonsering under två veckor, inget mer. Enskilda familjer med elever i åk 6 blir uppringda av rektor. Får beskedet att skolan inte kan garantera kvalitet i undervisningen och erbjuds plats i Frötuna skola. Rektor uttalar sin egen negativa inställning till små skolor i allmänhet och oro för dålig kvalitet i undervisningen vid Köpmanholms skola i synnerhet. Rektor informerar inte övriga föräldrar om flytten av årskurs 6 förrän två dagar efter skolavslutningen. Rektor avböjer att möta föräldragruppen i möte. Vi vänder oss emot: Att ingen notis görs om att läraren som ska gå i pension gärna arbetar en termin till. Annonsen togs bort efter kort tid med motiveringen att tjänsten skulle bli ointressant annars. Resonemanget känns igen från näringslivet men stämmer dåligt för skolvärlden. Här krävs fantasi, nätverkande och tid för att rekrytera. Det kan ju inte ha varit en överraskning att en lärare närmade sig pensionsåldern! Att man flyttar årskurser till en annan skola inom enheten. Ett sjunkande elevantal leder mot avveckling snarare än utveckling. Rektors negativa uttalande om små skolor är en åsikt utan insikt. Samtliga elever vid Köpmanholms Skola har klarat de Nationella proven med godkänt. Att rektor inte vill träffa föräldraföreningen och sätter munkavle på sin egen personal beträffande förändringar. Fördelar med den lilla skolan är många och kända: trygghet, lugn och uppmärksamhet.

8 Man får en helt annan social kompetens när man blir tvungen att lösa konflikter och lära sig att kompromissa samt att leka och samspela över åldersnivåer. Det vi behöver är stabilitet, trygghet och framtidstro för skolan, så att fler vill låta sina barn få en lugn och trygg skolgång och nå lika bra resultat i vår skola. Vi behöver inte skrämselpropaganda om små skolor eller uppmaningar från skolledningen att genom det fria skolvalet välja en annan skola. Rektors beslut och handling väcker misstanke om en dold agenda. Vi undrar vilka politiska direktiv som styr skolledningen! Norrtäljes levande skärgård varumärke för överlevnad De små skolorna i kommunen är en viktig grundsten för den levande skärgård Norrtäljes politiker gärna lyfter fram. Utan skolor kan inte småföretagare leva och verka i den skärgård och glesbygd som under sommarmånaderna lockar hundratusentals sommargäster och turister. Utan dem skulle en stor del av det serviceutbud som fastboende kan åtnjuta året om, helt enkelt dö ut. Vi som valt att bli bofasta på öarna är otroligt tacksamma att vi på olika sätt har fått möjlighet att ge våra barn den bästa uppväxten vi kan tänka oss. Om våra barn flyttas till skolor i Norrtälje, långt hemifrån, så kommer inte bara deras studieresultat försämras, de kommer också att gå miste om en del av sin identitet som skärgårdsbor. Köpmanholms skola betjänar en oerhört vital del av Roslagen med många livskraftiga företag. En skola med bra kvalitet och gott rykte kommer att locka fler familjer och företagare att etablera sig. Partiprogram och översiktsplaner bara papperstigrar? Moderaterna i Norrtälje skriver i sin handlingsplan för nuvarande mandatperiod redan på rad två om en världsunik levande skärgård. Där talas också om att kommunens arbetsprocesser skall vara öppna för insyn, Barn och ungdomar skall känna sig trygga under sin utbildning och att skolan skall utvecklas i dialog med elever, föräldrar och skolans egen personal. I kommunens förslag till översiktsplan skriver man att Utmaningen att ge varje barn,

9 oavsett om det växer upp på en skärgårdsö eller i Norrtälje stad en likvärdig utbildning. Vi känner inte igen oss i detta efter det som hänt i vår skola utan befarar att en annan formulering i översiktsplanen hamnat i förgrunden: Det finns en målkonflikt mellan å ena sidan en levande glesbygd där den gamla vackra skolan lever kvar, å andra sidan elevers rätt till likvärdig utbildning. Att bara beskriva den lilla skolan som vacker och pittoresk är direkt missvisande med tanke på studieresultaten i Köpmanholms skola. Det står i punkt 23 i det borgerliga 27-punktsprogrammet för att man vill "Utveckla skärgården i samråd med den fastboende befolkningen". Trots det får vi inte höra ett ord om planerna för skolan i olika forum som t.ex. skärgårdsråd. Vi får istället från rektorn, två dagar efter skolavslutningen, ett brev om försämringar som blir aktuella redan i höst. Att motarbeta kreativa lösningar för att bevara små skolor i skärgården går emot politikernas uppsatta mål för den levande skärgård som är ett viktigt incitament för Norrtäljes utveckling. Det kostar ibland lite mer än skolor i tätort, men bidrar desto mer till den ekonomiska utvecklingen på längre sikt! Vi vill ha tydliga besked på följande punkter: 1 Vill du som politiker ge det som krävs för att utveckla Köpmanholms skola som låg- och mellanstadieskola? 2 Kan vi lita på att tjänstemän och skolledare drar åt samma håll som politikerna och deras löften när det gäller målsättningar och metoder för skolan? 3 Hur kommer skolnämnden att ställa motkrav till de skärpta direktiven från Skolverket, och hitta sätt för små skolor att leva upp till de nya kraven som gäller från 2015? Arbetsgrupp för Köpmanholms skolas utveckling Alf Anderin förälder och företagare

10 Anna Vogel förälder, förskolelärare och företagare Barbro Nordstedt Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Fredrik Nordblom förälder och företagare i skärgården Gabriella Söderman Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, förälder och företagare Jutta Jansson barnskötare Köpmanholms förskola Katarina Sjödén förälder och företagare Malin Lenke förälder och företagare Malin Wahl förälder och företagare Kontaktpersoner: Malin Lenke, Lilla Gräskö, tel , Barbro Nordstedt, Söderöra, tel ,

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-120401

Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-120401 Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-1201 Informationsmöte på Möja 17 maj 2012 Innehållsförteckning Projekt BUD och projekt BUD2...2 Metod och

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer