IT-normer Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-normer Landstinget Sörmland"

Transkript

1 IT-normer för Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Tel Nyköping SID 1(29)

2 FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT... 4 SYFTE MED IT-NORMER... 5 INFORMATIONSSTRUKTUR... 6 BEGREPPSMODELL OCH STANDARDER... 6 SYSTEMSTRUKTUR... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR... 8 Nationell ehälso-strategi... 8 VÅRDSYSTEM ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING... 9 Säkerhet... 9 Arkivering... 9 Medicinsk portal Integration med nationella tjänster Nationell patientöversikt Tjänsteplattform och Tjänstekontrakt VÅRDSYSTEM Journal- och vårdadministrativt system Radiologi system (RIS/PACS) Operationsplanering Mödravård och förlossning ADMINISTRATIVA SYSTEM Säkerhet Ekonomisystem Dokument och ärendehantering Personalsystem Statistik och uppföljning INFORMATIONSTJÄNSTER Befolkningsinformation Katalogtjänst GEMENSAMMA SÄKERHETSTJÄNSTER Autentisering Spärrtjänst ÖVRIGA GEMENSAMMA TJÄNSTER Utskrifthantering Arkivering INTEGRATIONSPLATTFORM Microsoft BizTalk Xtrade Microsoft Forefront Microsoft SSIS APPLIKATIONSTEKNIK Programmeringsspråk Utvecklingsmiljö Databasmiljö Webbapplikationer Klientapplikationer Tjänster BizTalk applikationer Ramverk och externa beroenden IT-INFRASTRUKTUR SID 2(29)

3 SERVERDRIFT Centrala datorhallar Vid drift av leverantören men hos kund HÅRDVARA Arbetsstationer Servrar Skrivare Backupsystem Avbrottsfri el OPERATIVSYSTEM OCH DATABASER Operativsystem arbetsstationer Operativsystem servrar Nätverksoperativsystem Skydd mot skadlig kod Databashanterare KOMMUNIKATION Definition D-net Nätverk Kabling Kommunikationsprotokoll Nätverkstopologi LAN- och WAN-miljö Trådlös datakommunikation Nätövervakning Internetåtkomst Elektronisk post Spamfilter Kommunikationsmiljö för externa leverantörer och distansarbete VPN-teknik Web Access Extern kommunikation SYSTEMTEKNISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Infrastruktur för Windows-datorer Filöverföring Extranet TELEFONI SYSTEMS MANAGEMENT SMS WSUS Performance Guard Serverövervakning APPLIKATIONSMILJÖ Programladdning och startplats för klientapplikationer Syntax på sökväg till nätverksresurs för klientapplikation FÖRTECKNINGAR STANDARDPRODUKTER SERVRAR GÄLLANDE AVTAL AVTAL SOM ÄR TVINGANDE GENOM BESLUT I LANDSTINGSLEDNINGEN FÖRINSTALLERADE PROGRAM PÅ FUNKTIONS-PC ÖVRIGA STANDARDPRODUKTER FÖR ARBETSSTATIONER SID 3(29)

4 FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT I landstingets IT-policy finns rubriken Enhetlig och samordnad IT-struktur, som ger grov beskrivning av tre områden Informationsstruktur, Systemstruktur och IT-infrastruktur. De tre områdena beskrivs närmare i det här dokumentet. Vid anskaffning av nya IT-applikationer beskrivs efterfrågade egenskaper i särskilda dokument baserade på upphandlingsmallar. I mallarna är egenskaperna indelade i krav och kriterier. I de fall som egenskaperna nämns även i detta dokument så är beskrivningarna i princip upprepningar i dessa mallar: ITS2.3 Applikationstekniska IT-egenskaper ITS2.4 Drifttekniska IT-egenskaper Vid löpande förvaltning av IT-applikationer tillämpas landstingets systemförvaltningsrutin som bland annat innehåller beskrivning av landstingets interna systemförvaltningsroller. Leverantörer förväntas ta normalt ansvar utan att göra inskränkningar i landstingets interna systemförvaltningsrollers normala ansvar. Beskrivningen av rollerna finns tillgänglig på landstingets externa webbplats: SID 4(29)

5 SYFTE MED IT-NORMER Enligt landstingets IT-policy ska det finnas tekniska normer och standards som ska vara styrande vid val av utrustning och system inom landstinget. En gemensam teknisk plattform ska trygga den Informations- och kommunikationstekniska försörjningen samt uppbyggnaden av central och lokal infrastruktur. Vad landstinget ska vidare uppnå att trygga informationsutbyte nu och i framtiden mellan olika system, samt att begränsa omfattningen av den kompetens på systemprogramvara och kommunikationsutrustning som måste finnas i syfte att uppnå en så kostnadseffektiv och enhetlig IT-miljö som möjligt. Under senare år har samverkan kring landstingens IT-verksamhet stärkts inom ramen för den nationella strategin för ehälsa. En viktig del i detta arbete är den nationella Arkitekturledning som bedrivs inom ramen för CeHis. Landstinget Sörmlands IT-normer syftar även till att beakta dessa aspekter. IT-normerna ska som, huvudregel vara en del av förfrågningsunderlaget vid upphandlingar för att visa leverantörer av utrustning och programvara för alla typer av system där IT ingår, således även medicinsk utrustning, vilka normer som gäller i landstinget. I de fall landstinget bedriver egen systemutveckling ska IT-normerna följas. Vissa upphandlingar av IT-utrustning och programvara kommer att vara tvingande på så sätt att ingen annan upphandling ska ske inom samma område under en löpande avtalsperiod. D-data publicerar på Insidan (landstingets intranät) gällande IT-normer som innehåller bland annat förteckningar över standardprodukter, gällande avtal samt vilka avtal som är tvingande att följa. SID 5(29)

6 INFORMATIONSSTRUKTUR Extrakt ur IT-policy: Strävan skall vara att göra varje informationsmängd entydigt tolkningsbar på ett enhetligt sätt. Landstinget ska ha en enhetlig och gemensam informationsstruktur (som beskrivs med begrepp och termer) inom likartade verksamheter för den information som överförs mellan olika enheter för den information som används för ledning och styrning Informationsstrukturen följer Nationell informationsstruktur (NI), Nationellt Fackspråk (NF) från Socialstyrelsen och Informatikarbetet från CeHis, Arkitektur o regelverk. Detta till grund för att uppnå: Stöd för processorientera vården Patientorienterad vårddokumentation Informatisk interoperabilitet (informationsutbyte över systemgränser) Underlag för att följa upp, styra och utveckla verksamheten Begreppsmodell och standarder Landstinget Sörmlands begreppsmodell skall vara harmoniserad med den nationellt framtagna i NI och den skall användas för att identifiera begrepp i olika system till stöd för bland annat samkörning av data i exempelvis uppföljningssammanhang. Viktiga hörnstenar för systemen är HSA, SITHS. De informationsmängder som olika system kommer att hantera och som återfinns i HSA katalogens objekt (Enhet och Person) och dess attribut ska återanvändas i systemen. Andra hörnstenar är Informationsspecifikation verksamhetsdokumentation V-TIM och RIV-specifikationer för nationella IT-lösningar och IT-tjänster såsom: RIV-specifikation för Nationell patientöversikt (NPÖ) Nationell Ordinationsdatabas Mina vårdkontakter (MVK) Elektroniskt sjukintyg (emu) SID 6(29)

7 RIV-specifikation för Elektronisk födelseanmälan Informationsspecifikation verksamhetsdokumentation, V-TIM RIV-specifikation för Uppmärksamhetssignal RIV-specifikation för elektronisk remiss (eremiss) Infektionsverktyget RIV-specifikationer för Kvalitetsregister (under utarbetande) För mer info se Lagar och förordningar utgör också hörnstenar för begreppsmodellering och namnstandarder för att till exempel stödja: Rapportering till myndigheter Krav på hur verksamheten skall bedrivas Krav på IT-stödens utformning, till exempel PDL och CE-märkning Namnstandarder behövs ibland inom områden som inte stöds av nationella tjänster och projekt. Lokalt i Landstinget Sörmland tar vi då fram en egen Sörmlandsstandard för att underlätta i olika sammanhang och framför allt för att undvika eventuella krockar. Exempel är organisationsförkortningar. SID 7(29)

8 SYSTEMSTRUKTUR Extrakt ur IT-policy: Det ska finnas en gemensam översiktlig systemstruktur som anger ITstödens huvuduppgifter, samband och avgränsningar. Den skall bidra till att gemensamma och samordnade systemlösningar eftersträvas inom landstinget nya systemlösningar passar in i den gemensamma systemstrukturen Förutsättningar Landstingets Sörmlands, LtS, verksamhet innebär hantering av känslig och konfidentiell information. Våra verksamhetssystem omfattas av ett antal lagar och föreskrifter som ställer krav på hur systemen designas, utvecklas och dokumenteras. I synnerhet - Patientdatalagen (PDL 2008:355) som styr tillgång till patientinformation - Offentlighetsprincipen som styr allmänhetens rätt att ta del av information - Förvaltnings - CE-märkning av medicinsktekniska produkter Nationell ehälso-strategi LtS följer aktiv, och medverkar i, arbetet med den nationella ehälsostrategin. Arbetet innebär en samordning av den nationella utvecklingen av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. Och innebär bland annat förvaltning och vidareutveckling av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för vård och omsorg. Arbetet påverkar direkt och indirekt landstingets arkitektur och det är en del av Landstinget Sörmlands IT-policy att följa nationella ehälso-strategin. Det innebär bland annat att Landstinget Sörmland strävar efter att följa de anvisningar och rekommendationer som Socialstyrelsen och Center för ehälsa i Samverkas (CeHiS) utfärdar. SID 8(29)

9 Vårdsystem övergripande beskrivning Journalsystem eller andra system som innehåller patientinformation. Dessa system omfattas av Patientdatalagen (PDL) som ställer krav på autentisering, åtkomstkontroll, loggning, etc. System som innehåller information som används som underlag vid medicinska beslut ska dessutom vara CE-märkta i enlighet med CEmärkning av medicintekniska produkter. Säkerhet Autentisering För att säkerställa användarens identitet används stark autentisering med SITHS-kort och PIN-kod. I första hand ska vårdsystem integreras i den medicinska portalen, NCS Desktop, som innehåller ett ramverk för autentisering. I detta fall skapas en SAML-biljett som bevisar att användaren är godkänd som förs vidare till de integrerade applikationerna. På så sätt behöver användaren endast logga in en gång, så kallad förenklad inloggning. Biljetten innehåller information som används för att utvärdera vilken information som användaren ska ha tillgång till. Åtkomstkontroll Systemet ansvarar för att ge tillgång till information baserat på användarens medarbetaruppdrag, yrke, legitimation etc. Denna information finns HSAkatalogen och görs tillgänglig via SAML-biljetten. Spärr Patienter har rätt att spärra tillgången till journalinformation för personal utanför den vårdenhet där patienten vårdas i enlighet med PDL. Vårdsystem är skyldiga att kontrollera om det finns spärrar genom kontroll mot den gemensamma spärrtjänsten. Loggning Systemet ansvarar för att logga elektronisk åtkomst till patientinformation i enlighet med PDL. Dessa loggar ska gå att följa upp i ett gemensamt system för logganalys. Arkivering Informationen i systemet ska vara möjlig att arkivera i det gemensamma arkiveringssystemet. SID 9(29)

10 Medicinsk portal Den medicinska portalen, NSC Desktop, skapar förutsättningar för en enhetlig och säker integration mellan vårdapplikationer. I första hand ges möjlighet till: Förenklad inloggning: Genom att autentiseringen sker i via portalen så behöver användaren bara autentisera sig en gång. Detta förutsätter att de integrerade applikationerna stödjer SAML-biljetten som utfärdas i samband med autentiseringen. Kontexthantering: Portalen hanterar information rörande, i första hand användare, patient och vårdenhet. Vid exempelvis patientbyte får alla integrerade applikationer en signal att användaren avser att byta patient och får då möjlighet att reagera på detta. Detta gör det möjligt att skapa en miljö som tillgodoser kraven på patientsäkerhet. Kontexthanteringen är baserad på HL7 CCOW. Översikter: I konceptet ingår även möjligheter att skapa översikter som åskådliggör information från olika vårdsystem jämför Nationell Patientöversikt. Integration med nationella tjänster Inom ramen för nationell ehälsa är ett växande antal nationella tjänster framtagna. Inera förvaltar ett antal av dessa. Inera ägs gemensamt alla landsting och kommuner och får sina uppdrag från Center för ehälsa i sa1mverkan, CeHis. Beroende på vårdsystemets uppgift kan det behöva integreras med en eller flera av dessa. Tjänsterna delas upp i följande områden: - Invånartjänster, exempelvis 1177 och Mina vårdkontakter. - Vårdtjänster, exempelvis Svensk informationsdatabas för läkemedel, Elektronisk födelseanmälan och Nationell Patientöversikt. - Infrastrukturtjänster exempelvis Katalogtjänst HSA, Sjunet, Säkerhetstjänster och Tjänsteplattformen och tjänstekontrakt. Nationell patientöversikt Inom ramen för sammanhållen journalföring ges möjlighet för olika vårdgivare att ta del av journalinformation. Nationell Patientöversikt ger elektronisk tillgång till den sammanhållna journalen Sörmlands landsting har valt att ansluta till NPÖ via Tietos anslutningstjänst som bland annat gör det möjligt att omvandla information som exponeras av vårdsystemet till EN SID 10(29)

11 Tjänsteplattform och Tjänstekontrakt Tjänsteplattformen är en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektivisera informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Varje tjänst som vill ansluta till Tjänsteplattformen följer så kallade Tjänstekontrakt, som specificerar regelverket för hur informationsöverföringen ska gå till mellan de olika systemen/tjänsterna. - Inera Vårdsystem Journal- och vårdadministrativt system SYSteam Cross används som det primära systemet för vårddokumentation och vårdadministration både i primär- och slutenvård. SYSteam Cross består av olika delar som tillsammans bildar patientens journal. I systemet finns t.ex. en dokumentationsdel, en tempkurva, en beläggningslista, en läkemedelsmodul, en labblista och hantering av remiss och svar. Det finns även funktioner för kassa och tidbokning i systemet. Radiologi system (RIS/PACS) Landstinget Sörmland använder Sectras lösningar för RIS (Radiology Information System) och PACS (Picture Archiving and Communication System). Operationsplanering Orbit från SYSteam används för planering och uppföljning vid operation. Mödravård och förlossning Obstetrix, Siemens, används inom mödravård och förlossning Administrativa system Säkerhet Beroende på vilken typ av information systemet behandlar ställs olika krav på säkerhet. System som medger åtkomst till patientinformation omfattas av PDL och har därmed i stort sett samma krav som vårdsystemen på autentisering, åtkomstkontroll, loggning etc. Övriga administrativa system hanterar i varierande grad skyddsvärdinformation information. Den grundläggande ambitionen är att SID 11(29)

12 autentisering hanteras via inloggningen till datorn, det vill säga av AD. I detta fall är används en Kerberos-autentisering. Tillgång till system, systems funktioner och information ska i första hand ske baserat på AD-grupp. Detta medger centraliserad administration av åtkomst. Ekonomisystem IFS är ett ekonomisystem där vi använder moduler för redovisning, reskontror och Inköp. Systemet körs i Oracle-miljö. Integrationer med IFS görs med fastställd layout. Exempel på integrationer är - vårdsystem (CROSS, Orbit mfl ) - Landlord (fastighetssystem) - NOVA (Inkassosystem) IFS använder den externa tjänsten för utskrifter som exempelvis fakturor Dokument och ärendehantering EDIL är ett dokument- och ärendehanteringssystem som även är vårt gemensamma informationslager för vår ostrukturerade information. Systemet har sin utgångspunkt i dokumenthanteringen och livscykeln för dokumentet. Edil är ett verksamhetssystem som stödjer den administrativa verksamheten i dess uppdrag och processer. Verksamhetssystemet EDIL ska tillsamman med webbarna och Officesviten upplevas och fungera som en gemensam plattform för landstingets informationsförsörjning. Personalsystem Heroma är ett moduluppbyggt PA/lönesystem med en sammanhållen grundstruktur från leverantören Logica. SID 12(29)

13 Systemets uppgift är att bidra till en effektivare verksamhet genom att underlätta planering, styrning och uppföljning av personalresursen. En annan uppgift är att förenkla det personaladministrativa arbetet. Heroma lämnar information internt inom landstinget till IFS, eks och Måttdatabasen. Därutöver lämnas även uppgifter till KPA, Skatteverket, CSB och SKL. Statistik och uppföljning Måttdatabasen (MDB) är Landstinget Sörmlands egenutvecklade lösning för att samla ihop, bearbeta och presentera statistik som används för att utvärdera verksamheten och utgöra informationsunderlag vid beslut. Ambitionen är att informationen ska kunna bearbetas och presenteras oberoende av vilken källa som används. Det ställer bland annat krav på att anslutna system använder enhetliga organisationsstrukturer och termer. I grunden sker en insamling av information från olika datakällorna, systemen, till ett gemensamt datalager där informationen lagras i stjärnmodeller med fakta- och dimensionstabeller Från datalagret byggs multidimensionella kuber som används för att bygga fasta rapporter och tillåta ad-hoc sökningar. Informationen görs tillgänglig i en statistikportal. Insamling av data ställer krav på att informationen gör tillgänglig via direkt tillgång till databas, tjänst eller att systemet periodiskt skapar filer med statistikunderlag. Microsoft SQL Server används som databas i datalagret, Microsoft SSIS används för datainsamling och IBM Cognos används för multidimensionella kuber och portal. Webbpublicering (eng: WCMS web content management system) Webbpublicering (en del av landstingets informationsförsörjning) delas in i tre delar: 1. Teknik i grunden finns ett webbpubliceringsverktyg som skapar tillämpningar (sajter). 2. Innehåll den del där redaktören enkelt skapar struktur och innehåll. 3. Navet (målgruppstyrning, personalisering och samarbete) som kopplar samman delar av verksamheten. SID 13(29)

14 Informationstjänster Informationstjänster är auktoritativa datakällor för information som är gemensam. Informationen kan endera göras tillgänglig för direkta tjänsteanrop eller replikeras till övriga system. Befolkningsinformation CBR-tjänsten, som är utvecklad av Örebro Läns Landsting (ÖLL), hanterar information rörande befolkningsindivider. Detta innefattar bland annat uppgifter om namn, adress, relationer (moder, fader, barn) och datum för födsel och avlidande. Skatteverket är den ursprungliga källan till informationen. Landstingen får aviseringar som innehåller uppgifter om Sörmlänningar en gång per vecka som lagras i lokalt CBR-tjänsten. CBR kan även göra direkta sökningar mot Navet, Skatteverkets tjänst för befolkningsinformation för att får tillgång till information som inte omfattas av aviseringarna. Beskrivning av gällande version av CBR-WebService finns här: Katalogtjänst Elektronisk katalog Sörmlands (eks) innehåller information om anställda, organisation, organisatoriska och fysiska enheter och är dessutom Sörmlands HSA-katalog. Informationen i eks är åtkomlig för andra system via eks-webservice (men det anropande systemet måste först ha fått en WebService-användare upplagd i eks). Vald del av informationen i eks kan också levereras till andra system via filuttag (LDIF-filer) i önskat format antingen totalfiler eller ändringsfiler (tas ut med vissa tidsintervall) som innehåller de uppdateringar som gjorts sedan föregående filuttag Beskrivning av gällande version av eks-webservice finns här: Gemensamma säkerhetstjänster De gemensamma säkerhetstjänsterna används av system som innehåller patientinformation och som därmed omfattas av PDL. I dagsläget är det få tjänster men med tiden kommer det att finnas gemensamma tjänster för PDL- loggning, patientrelation, organisationsmappning, samtycke, loggutlämnande, logganalys etc. SID 14(29)

15 Autentisering Microsoft ADFSv2 används som security token provider (STS) det vill säga som utfärdare av SAML-biljetter som används som identitetsbevis i vårdsystem. Spärrtjänst I Sörmland används den lokala spärrtjänsten som är utvecklad av Inera. Lokala spärrar administreras i denna tjänst och replikeras till den nationella spärrtjänsten. Spärrtjänstens tjänstekontrakt ingår i de nationella infrastrukturtjänsterna (Tjänsteplattformen och tjänstekontrakt). Vid spärrkontroll inom vårdgivaren gör endast kontroll mot de lokala spärrarna. I sammanhållen journalföring görs även en kontroll mot den nationella spärrtjänsten. Övriga gemensamma tjänster Utskrifthantering Landstinget Sörmland använder sig av en extern part för utskrifter av exempelvis fakturor och kallelser. Lösningen bygger på mallar framtagna i StreamServe som landstinget är ägare av och som sedan hanteras av leverantören. Från avlämnande system skickas filer i XML-format med data till utskriftsleverantören som sedan ansvarar för processning, utskrift, kuvertering och distribution. Arkivering För arkivering av data från system som antingen gallrats ur systemet eller att systemet tagits ur drift skickas till ett elektroniskt arkiv kallat R7e-arkiv. I dagsläget finns färdiga inleveransspecifikationer för ett fåtal systemtyper exempelvis ekonomisystem och diariesystem. Nya system som ska arkiveras får antingen anpassas till en befintlig inleveransspecifikation eller också måste en ny typ av inleveransspecifikation tas fram. Integrationsplattform System och applikationer kan integreras på en mängd olika sätt och nivåer. Exempelvis: Vårdapplikationer kan samverka i NSC-desktop System kan anropa tjänster SID 15(29)

16 Överföring av elektronisk information via filer, EDI etc Tillgång till hela eller delar av ett systems databas För att åstadkomma enhetlighet och få möjlighet till kontroll och övervakning används ett antal olika integrationsprodukter. Vilken integrationsprodukt som används beror på de mekanismer, protokoll och format som kommer i fråga vid en specifik integration. Microsoft BizTalk BizTalk används för meddelandebaserad integration. BizTalk har stöd för ett stort antal överföringsmetoder och format. Vidare kan BizTalk transformera information mellan olika format och dessutom finns det stöd för arbetsflöden. BizTalk används bland annat till filöverföringar, EDI och för att ladda upp information till externa tjänster. Xtrade Xtrade (Xware AB) används för EDI men kommer på sikt att avvecklas. Nya EDI-integrationer kommer att realiseras i BizTalk. Microsoft Forefront LtS använder Forefront Identity Manager (FIM) för att överföra identitetsinformation i första hand från eks till AD men kan användas för att synkronisera identitetsinformation även mellan andra system. Microsoft SSIS SQL Server Integration Services (SSIS) används för att extrahera, transformera och ladda (ETL) stora informationsmängder från system, via direkt koppling till systemets databas, och internt och externt producerade filer. Detta är den primära metoden att ladda in information i Måttdatabasen. SID 16(29)

17 Applikationsteknik För egenutvecklade medicintekniska lösningar gäller ett särskilt regelverk. Programmeringsspråk Våra applikationer utvecklas huvudsakligen i C#. Lagrade procedurer skrivs i TSQL. Utvecklingsmiljö Microsoft Visual Studio 2010, källkodshantering med Microsoft Team Foundation Server (TFS) Databasmiljö Microsoft SQL Server 2008R2. Webbapplikationer I första hand ska användarapplikationer utvecklas som webbapplikationer. Webbapplikationer utvecklas i ASP.NET och.net 4. Nyutvecklade webbapplikationer ska stödja Microsoft Internet Explorer 8 och 9. Klientapplikationer Då det krävs tillgång till lokala resurser eller av andra skäl kan det komma i fråga att utveckla klientapplikationer som kan installeras lokalt på användarnas datorer. Klientapplikationer utvecklas i.net 3.5. SID 17(29)

18 Tjänster Serverbaserade tjänster ska baseras på Windows Communication Foundation (WCF) och.net 4. BizTalk applikationer BizTalk applikationer utvecklas för BizTalk 2010 och.net 4 Ramverk och externa beroenden Om det inte föreligger goda skäl för egenutvecklade och skräddarsydda lösningar, endast ha beroenden till ramverk som ingår i de standardiserade server- och klientdatormiljöerna. SID 18(29)

19 IT-INFRASTRUKTUR Extrakt ur IT-policy: Landstinget ska ha en gemensam teknisk IT-infrastruktur som utgöra en stabil, effektiv och säker grund för landstingets IT-verksamhet. Den ska ge goda förutsättningar för både drift och utveckling samt stödja såväl intern som extern kommunikation. Serverdrift Centrala datorhallar Datorhallar som är bemannade kontorstid helgfria vardagar finns i Eskilstuna (Mälarsjukhuset) och Nyköping (Knipgränd). Datorhallarna har datagolv och är omgivna av brandklassade väggar. Det finns särskilda klimatanläggningar, UPS och reservkraft. Det är särskilda behörighetszoner för tillträde till datorhallarna. Eventuella inbrottslarm går till utryckande bevakningsföretag 7x24. Datorhallarnas disposition är planerad för rackmonterade servrar. Gemensam backuphantering med bandrobotar i särskilda säkrade utrymmen finns för IT-system som inte kräver egen lösning. Normalt verifieras backupband (säkerhetskopior) kvartalsvis. Med verifiering avses återläsning till särskild verifieringsmiljö och kontroll att anslutning mot databaskopian fungerar. Vid drift av leverantören men hos kund Windows-resursdomän ansluts till landstingets masterdomän. Hårdvara Arbetsstationer Alla arbetsstationer inom Landstinget Sörmland är funktions-pc som ägs av D-data och hyrs ut till verksamheten inklusive service och underhåll. Alla användare ska ha en PC med den kapacitet som krävs för respektive funktion. Inom funktions-pc konceptet ingår stationär och bärbar PC, skrivare, scanner, dikteringsutrustning och multifunktionsskrivare (i övrigt angående skrivare se nedan). PC inköps enligt aktuellt Kammarkollegiet-avtal. Aktuell standard för utrustning finns på Insidan. Vid upphandlingar bifogas aktuell standard i bilaga ITS5.4 Aktuell standard för utrustning. SID 19(29)

20 Landstinget eftersträvar arbetsplatsutrustning (med applikationsprogram) som uppfyller krav i nivå med Kammarkollegiets upphandlingar och internationella normer avseende: * energiförbrukning (inklusive självsläckning av bildskärmar) * ergonomi ifråga om buller, värme, strålning * synergonomi och tangentbordsergonomi * vikt, storlek och placering av manöverorgan * miljövänlighet (i produktion, material och återvinningstänkande) * säkerhet mot intrång, skada genom felaktigt handhavande, stöld och annan åverkan Servrar Med servrar menas datorer som används av flera personer i nätverk för lagring, databashantering eller andra speciella funktioner såsom kommunikation. Servrar inköps enligt aktuellt Kammarkollegiet-avtal. Servrar levereras av D-data som kapacitetstjänst och landstingets strävan är att alla servrar ska vara virtuella. Virtuella servrar ger en större flexibilitet och tillgänglighet än traditionella servrar och ger dessutom energibesparingar både i form av lägre energiförbrukning och även av den energi som åtgår för att kyla datahallarna. Servrar kan i undantagsfall köras som traditionellt fysiska maskiner men då i första hand som så kallade bladservrar. Skrivare Direktanslutna skrivare är normalt små A4-laserskrivare med relativt begränsad kapacitet. Nätverksskrivare har normalt större kapacitet varav åtminstone en per avdelning brukar vara färglaser. Stora avdelningars gemensamma skrivare är av multifunktionsmodell, det vill säga färgskrivare, scanner och kopieringsmaskin i en enhet. Laserskrivare ska i första hand väljas med stöd för kommandospråket PCL5 eller senare. Skrivare som delas av flera användare ansluts till nätverket. Drivrutiner ska vara certifierade av Microsoft och får ej vara interaktiva på servern under löpande drift. Skrivardrivrutiner ska vara på svenska. Skrivare med inbyggt nätverksstöd och eventuella printservrar ska ha stöd för Microsoft TCP/IP-utskrifter. SID 20(29)

21 Backupsystem D-data använder central backuphantering baserad på NetBackup och bandrobotar. Avbrottsfri el På D-data i Nyköping och Eskilstuna finns reservkraft och avbrottsfri kraft bestående av både UPS och dieselkraftverk. Standarder för UPS:er anges i Landstingsfastigheters dokument: PTS-UPS, standard för installation. Operativsystem och databaser Operativsystem arbetsstationer Som operativsystem i arbetsstationer väljs vid nyinstallation Windows XP. Även 64-bitarsversionen av Windows 7 har börjat levereras. Arbetsstationer ska ingå i den landstingsövergripande domänen DD.DLL.SE (DLLD2). För vissa ändamål, exempelvis integrerat i medicinteknisk utrustning, kan arbetsstationer med andra operativsystem användas. Operativsystem servrar Som operativsystem i servrar väljs vid nyinstallation i första hand Windows 2008 R2, Windows 2003 eller Windows 2008 kan i undantagsfall användas. Nätverksoperativsystem Som nätverksoperativsystem används Windows 2003 och Active Directory. Uppgradering till Windows 2008 R2 har påbörjats. Nätverksoperativsystemets huvudsakliga uppgift är att administrera användares tillgång till resurserna i nätverket på ett säkert sätt; filer, databaser, applikationer, skrivare, kommunikationsportar. Nätverksoperativsystemet används också för att styra landstingets alla funktions-pc:s med hjälp av så kallade Group Policys. Med Group Policys kan man bland annat styra användargränssnitt och konfiguration av de ingående komponenterna, exempelvis Internet Explorer. Windows-servrar ingår normalt i den landstingsövergripande domänen DLLD2, men separat resursdomän med trust-koppling till DLLD2 kan, om mycket speciella behov föreligger, väljas för en Windows-server som ingår i särskilt underhållsavtal med extern leverantör. SID 21(29)

22 Skydd mot skadlig kod Det finns ett aktivt skydd mot skadlig kod på alla funktions-pc:s, med programvara enligt gällande avtal (se Förteckningar). Alla funktions-pc:s har en lokal brandvägg aktiverad som blockerar ingående trafik. Det finns även ett skydd mot skadlig kod (samma fabrikat som på funktions- PC:s) på alla Windows-servrar. Databashanterare Databashanteraren ska stödja kommunikation över TCP/IP. Den bör ha stöd för: * Crash recovery (dels automatisk rollback på transaktioner som inte fullbordas, dels inkludera transaktionsloggsbackuper i restore) * Säkerhetskopiering & reorganisation under löpande drift Normalt ska någon av nedanstående databaser användas: Microsoft SQL Server DB2 I undantagsfall används: Oracle Sybase / SQL Anywhere Se även Systemstrukturens avsnitt Programmeringsspråk och Databasmiljö under Applikationsteknik. Kommunikation Definition D-net D-net är Landstinget Sörmlands gemensamma datanät. Syftet med D-net är att tillhandahålla tillräcklig kapacitet, tillgänglighet och säkerhet som gör det enkelt och kostnadseffektivt för olika enheter att kommunicera med varandra och som tillåter en central placering av servrar. Utveckling och strategiska val inom ramen för D-net fastslås inom gällande Strategi för datakommunikation och telefoni. Nätverk Vid upphandlingar bifogas illustration i bilaga ITS5.3 D-net översikt. SID 22(29)

IT-normer Landstinget Sörmland

IT-normer Landstinget Sörmland IT-normer för Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Tel 0155-24 50 00 611 88 Nyköping SID 1(27) FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT... 4 FÖRHÅLLANDE TILL INFORMATIONSSÄKERHETSNORMERNA... 4 SYFTE MED IT-NORMER...

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län

Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län 1(8) Hälsovalskansliet PM Dnr 2010-10-10 v.1.0 Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län 1 Syfte Detta dokument syftar till att beskriva de krav som ställs på den

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014 R7e arkiv 9 Landsting i samverkan Vitalis 9 april 2014 Bakgrund och lösning 450 system i ett landsting Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet Legala

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Martin X Svensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Åtkomst till Vårdtjänst

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning Birgitta Torgén, Örebro läns landsting, ordförande R7e-arkiv styrgrupp Leif Sandberg, Landstinget i Uppsala län, förvaltningsledare R7earkiv Agenda

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.0 Systemkrav Systemkrav 2017-01-25 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället

Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället Proveniensprincipen i det moderna informationssamhället Några reflektioner kring arkivering i verksamma IT system i samband med omorganisationer Erik Norgren, landstingsarkivarie FALK 2016 05 26 Proveniensprincipen

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio.

Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto Viktor Jernelöv - Cambio Du kan nu välja väg till

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Gemensam itbilaga. sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag

Gemensam itbilaga. sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag Gemensam IT-bilaga för sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag 2017 Gemensam itbilaga för sjukhusstyrelsens förfrågningsunderlag 2017 Dokumentet är en beskrivning av Region Uppsalas it-struktur och it-system

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Hematologiinstrument för patientnära analys

Hematologiinstrument för patientnära analys Bilaga 9 1.4 Utkast 1 (6) Anslutning/hantering av analysinstrument till VGRs nätverk sammanfattning och förtydliganden Bilaga 9 1.4 Utkast 2 (6) Innehållsförteckning 1 NÄTVERKSANSLUTNING... 3 1.1 Fysisk

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer