Kommunstyrelsens arbetsutskott (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Övriga närvarande Thomas Nilsson, teknisk chef, 62-66, 68-70,74, 78,80-81, Anette Elmgren, servicechef, 66 Eva Augustsson, socialchef, 66 Jens Nilsson, projektledare, 78 Lars Petersson, fastighetsingenjör, 65, 66, 81 Anders Andersson, plan- och byggchef, 80 Börje Jonsson, IT-utvecklingschef, 82 Torbjörn Andersson, IT-chef, 82 Fredrik Johansson, ekonomichef, 67, 74, 82 Mats Johansson, kommunchef Utses att justera Britt-Marie Domeij och Robert Rapakko Justering Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Organ Justerande Britt-Marie Domeij Robert Rapakko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/014 SAMORDNAD UPPHANDLING I KALMAR LÄN AV KOLLEKTIVTRAFIK MED BUSS, PERSONBIL OCH MINDRE SPECIALFORDON Bakgrund AU 21 jan 2014 AU 25 feb 2014 KS 6 maj 2014 KLT har påbörjat planeringen inför nästa större upphandling av regional kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon. Den trafik som upphandlingen omfattar ska vara i drift i augusti KLT vill få besked om kommunen har för avsikt att överlåta upphandling och löpande planering av kommunens skoltrafik till KLT. Kommunchef Mats Johansson fick i uppdrag att med arbetsutskottets diskussion som bakgrund skriva ett förslag till yttrande till KLT, samt att inbjuda representanter för KLT till möte med arbetsutskottet innan svar på KLT:s fråga lämnas. Katarina Seijsing och Conny Nilsson, KLT, deltog vid AU:s sammanträde. Uppdraget till kommunchefen att skriva förslag till yttrande kompletterades med att innan dess ha ett samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande svar till KLT: Mönsterås kommun vill inledningsvis i vårt svar klargöra några för oss viktiga utgångspunkter inför den förestående upphandlingsprocessen: Innan upphandling av skolskjutstrafik genomförs, behöver den samlade lokala trafiken genomlysas i en utredning för att anpassa trafiken så långt som möjligt till skolans förutsättningar (tim- och ramtider), kostnadseffektiva och optimala trafikupplägg där såväl linjeläggning, timfordon och skolskjutsfordon särskilt analyseras. Mönsterås kommun ställer sig helt bakom länets målsättning om en fossilbränslefri region, men vill i det här sammanhanget påtala vikten av att fokus i upphandlingen handlar om utsläppsnivåer mer än att låsa fast sig vid ett visst huvudbränsle under en längre upphandlingsperiod. Vi anser att hårda utsläppskrav ska ställas i upphandlingen, men att låta branschen och entreprenörerna presentera sina alternativ i anbuden. Vi vill också betona vikten av att upphandlingen utformas så att den lokala taxinäringen och trafikentreprenörer ges möjlighet att kunna delta i upphandlingen, för att bl.a. skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att konkurrera om trafik på rimliga villkor samt att förse oss med flexibla och effektiva lösningar inom skolskjutstrafiken.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott har som underlag till Mönsterås kommuns svar inhämtat yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, rörande de två övergripande frågeställningarna från Kalmar Länstrafik. Svar på de två frågorna i KLT:s skrivelse: 1. Mönsterås kommun deltar i den förestående samordnade upphandlingen av kollektivtrafiken (skolskjutstrafik) och överlåter därmed upphandlingen till Kalmar Länstrafik med driftstart i augusti Modellen med egen löpande detaljplanering bör även fortsättningsvis skötas av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås, i nära dialog med KLT:s personal d.v.s. det som av KLT betecknas som alternativ två. Det är en arbetsmodell som visat sig fungera för Mönsterås och vi gör bedömningen att den kan fortsätta även i den nya upphandlingen. AU 2 sep 2014 Kommunchef Mats Johansson rapporterade från möten om trafikupphandlingen. Aktuellt Skrivelse Upphandling av fordon för skoltrafik, från KLT, Box 54, Högsby, Frågan från KLT är: Anser kommunen att biogas ska vara ett krav, ett önskvärt förstaalternativ eller hanteras på annat sätt i den kommande upphandlingen av fordon för skoltrafik? Förslag till svarsskrivelse, Bilaga. Arbetsutskottet beslutar att anta förslaget till svarsskrivelse såsom eget svar att överlämna till KLT.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/022 SKÄRGÅRDSRÅDET ÖSTERGÖTLAND KALMAR LÄN KS 13 mar 2012 AU 10 sep 2013 Aktuellt Kommunstyrelsen beslutade enligt 17/2012 att Mönsterås kommun ska delta i Skärgårdsrådet, samt utsåg Nils-Bertil Johansson (C) till ledamot och Robert Rapakko (S) till ersättare i Skärgårdsrådet. Mikael Cornell och Harry Leiman, Skärgårdsrådet, informerade om verksamheten. Skärgårdsrådet arbetar för en levande och hållbar skärgård med förutsättningar för skärgårdsbor att bo och verka i sin bygd. Målet är en skärgård med en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. I rådet ingår kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam, samt ett tiotal föreningar med anknytning till skärgården. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogör för arbetet i Skärgårdsrådet. När beslutet om deltagande fattades planerades länets representation bestå av deltagare från Oskarshamns, Mönsterås och Västerviks kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, samt föreningslivet. Under tiden har deltagandet avtagit, och frågan är nu hur Mönsterås deltagande ska se ut i fortsättningen. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att avvakta ställningstagande till utträde ur Skärgårdsrådet. Mönsterås kommun följer tills vidare passivt arbetet i Skärgårdsrådet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/047 ÅRHULT 13:1, DEL AV - OPTIONSAVTAL AU 19 mar 2013 Aktuellt Arbetsutskottet godkände ett optionsavtal mellan markägaren Mönsterås kommun och Acimus AB om rätten att under överenskomna förhållanden förvärva och exploatera ett cirka kvm stort område i Århult, (kartbilaga i akten), för placering av solceller. Avtalet gällde till den 31 dec Förslag till förnyat optionsavtal mellan markägaren Mönsterås kommun och Acimus AB, Mångatan 2, Mullsjö, i enlighet med ovan. Villkor framgår av avtalet. Avtalet gäller till den 31 dec Avtalet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/075 LOKALPLANERING FÖRSKOLA/SKOLA: FÖR- SKOLAN SKUTAN I TIMMERNABBBEN Bakgrund AU 11 nov 2014 AU 12 dec 2014 AU 24 feb 2015 Arbetsutskottet beslutade enligt 107/2014 att godkänna planeringen för förskolan Skutan i Timmernabben. Kommunfullmäktige beslutade enligt 36/2014 att anta en reviderad investeringsbudget som bl.a. innebar att erforderliga medel för lokalbehov inom förskola och skola reserverades. Tekniska kontoret presenterade muntligt förslag till om- och tillbyggnad av Skutan. Arbetsutskottet diskuterade olika alternativ till lösning av lokalbehoven. Tekniska kontoret fick i uppdrag att sammanställa och kostnadsberäkna olika alternativ i enlighet med arbetsutskottets diskussion. Lars Petersson, fastighetsingenjör, och Thomas Nilsson, teknisk chef, presenterade olika alternativ till om- och tillbyggnad av Skutan, samt kostnadsberäkningar. Arbetsutskottet beslutade att tekniska kontoret har ett fortsatt utredningsuppdrag kombinerat med att ha kontakter med skolchefen under utredningstiden. Tekniska kontoret redogjorde för olika alternativ till om- och tillbyggnader samt/eller hyra alternativt köp av paviljong med kostnadsberäkningar. Efter tekniska kontorets redovisning av olika alternativ till om- och tillbyggnader beslutar arbetsutskottet att uppdra till tekniska kontoret att samråda med barn- och utbildningsnämnden om alternativet Ombyggnad en avd, kök, personalrum, och hyra/köp av två paviljonger.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/161 ÅSHAGA OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK AU 12 aug 2014 AU 12 dec 2014 AU 24 feb 2015 Aktuellt Studiebesök Lars Petersson, fastighetsingenjör, presenterade ritningar på om- och tillbyggnad av köket på Åshaga äldreboende, Sjögatan, Mönsterås. Handling Budget för om- och tillbyggnad av nytt kök Åshaga, från tekniska kontoret. I utredningen finns kalkyler för ombyggnad respektive nybyggnad. Arbetsutskottet diskuterade alternativen till om- eller nybyggnad vid Åshaga; t.ex. tillagning i annat (skol-) kök. Tekniske chefen och socialchefen fick i uppdrag att utreda ärendet utifrån boende- och personalperspektiv, och återkomma till arbetsutskottet. Handling Sammanställning köksutredning Mönsterås tätort, från tekniska kontoret, Servicechef Anette Elmgren redogjorde för sammanställningen som innehåller tillverkning av antalet portioner idag, för- och nackdelar med alternativen: ombyggnad av tillagningskök på Åshaga, ombyggnad av Parkskolans kök inkl. nytt mottagningskök på Åshaga, eller köp av matportioner hos extern entreprenör, och kostnadsberäkningar för de olika alternativen. Tekniska kontorets fortsatta utredning påverkas av landstingets ställningstagande avseende förhyrning av lokaler i Allégården, samt av andra förändringar inom kommunens fastigheter. Arbetsutskottet gör ett studiebesök i Ljungnässkolans kök och matsal, och får information om verksamheten med frukost, lunch och mellanmål för eleverna. Informationen läggs till handlingarna. Tekniska kontorets utredningsuppdrag kravstår.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/024 ÅRSREDOVISNING 2014 Handling Årsredovisning 2014, från ekonomiavdelningen, samt Uppföljning av Tillväxtstrategin, från kommunledningskontoret. Koncernens resultat uppgick till 17 mnkr. Förutom Mönsterås kommuns överskott med 15,9 mnkr uppvisar även Mönsterås Bostäder AB ett överskott med 4,1 mnkr. Nämnderna visar ett underskott med sammanlagt -19,5 mnkr. Största budgetavvikelsen återfinns hos socialnämnden med 15,1 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott om -3,2 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2014, samt att lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/254 SAMRÅD OM REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN Handling Förslag till cykelstrategi för Kalmar län, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar. Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för långsiktig utveckling av cykelvägnätet och turistcykelleder i ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av den regionala transportplanen för Kalmar län Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för samtliga kommuner i länet, Kalmar Läns Trafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. AU 16 dec 2014 Yttrande Oscar Ekstam, föreningskonsulent och en av representanterna för Mönsterås kommun i ovanstående arbetsgrupp, föredrog förslaget till strategi. Tekniska kontoret fick i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret (ekonomichef, föreningskonsulent och turismsamordnare) ta fram ett förslag till remissvar. Förslag till remissvar från tekniska kontoret. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Regionförbundet i Kalmar län.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/180 TÄNDSTICKAN 8 MARKRESERVATION FÖR HANSA BYGG AB AU 9 sep 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att godkänna ett avtal: Markreservation för Hansa Bygg AB på fastigheten Tändstickan 8 Mönsterås kommun. et innebar att Mönsterås kommun reserverade mark för Hansa Bygg AB, Engelska vägen 10, Kalmar, på fastigheten Tändstickan 8. Fastigheten är planlagd som mark för bostadsändamål. Avtalet gällde till och med den 31 december Förslag till nytt avtal om markreservation i enlighet med ovan. Villkor framgår av avtalet, som gäller till och med den 30 juni Avtalet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/030 ÅLEM 10:11, 10:46 - MARKANVISNING AU 11 feb 2014 Arbetsutskottet beslutade att reservera ett cirka 0,68 hektar stort markområde på fastigheterna Ålem 10:11 och 10:46 för Solhemsgruppen AB. Markanvisningen gällde till och med den 31 december Mönsterås kommun reserverar ett cirka 0,68 hektar stort markområde på fastigheterna Ålem 10:11 och 10:46 för Solhemsgruppen AB, Västra Sjögatan 6, Kalmar. Vid köp av marken uppgår köpeskillingen till 50 kr/kvm. Tillträde till marken sker efter att köpekontrakt upprättats. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. Markanvisningen gäller till och med 30 jun 2015.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/026 OKNÖ 1:1, 1:137 - FASTIGHETSREGLERING Handling Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och Siv Liljegren Fredriksson, Öjemåla 103, Högsby, ägare till Oknö 1:137. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/025 OKNÖ 1:86 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparen Anna Hyltmark, Armborstvägen 2, lgh 1503, Älvsjö, om köp av fastigheten Oknö 1:86 till ett pris av kronor. Villkor framgår av kontraktet. Köpekontraktet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/022 GEMENSAMT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Mönsterås kommun använder sedan 2003 Winess ärende- och dokumenthanteringssystem. Det finns anledning att gå igenom kommunens behov när det gäller ärendehantering, varför upphandling av nytt system bör påbörjas. Au 18 dec 2012 Rapport Arbetsutskottet uppdrog till kansliavdelningen att påbörja processen med upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem genom att ta fram upphandlingsunderlag. Kommunchef Mats Johansson redogör för arbetet med nytt ärendehanteringssystem, bl.a. bildande av arbetsgrupp, studiebesök med information om olika system, diskussioner om behov och arbetssätt. Efter det inledande arbetet ser det ut som att plan- och byggavdelningen och miljökontoret behöver ett verksamhetssystem förutom det för kommunen gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet. Mats Johansson får fortsatt uppdrag att utreda och komma med förslag till ärendehanteringssystem, samt att samråda med IT-chef Torbjörn Andersson. Arbetsutskottet framhåller att fler än maximalt två system är inte aktuellt att använda. Medel för ärendehanteringssystem ska anvisas i 2016 års budget.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/008 BEREDSKAP I MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunchef Mats Johansson har fått i uppdrag att se över kommunens samlade beredskap. Handling Redogörelse Beredskap i Mönsterås kommun, från kommunchef Mats Johansson. Mats Johansson får i uppdrag att komplettera utredningen med beredskap inom socialförvaltningen och räddningstjänsten, möjligheter till samverkan även utanför kommungränsen, årstidsvariationer i beredskapen (inom t.ex. gata/park), samt vilka hänsyn som ska tas avseende specialkompetenser.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/256 ANSTÄLLNING AV SOCIALCHEF Socialchef Eva Augustsson lämnar tjänsten från och med den 1 augusti AU 16 dec 2014 Rapport Arbetsutskottet godkände personalchefens förslag till rekryteringsannons. Ordförande Roland Åkesson rapporterar från urvalsgruppens arbete. Informationen läggs till handlingarna.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/ 267 ANSTÄLLNING AV BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Barn- och utbildningschef Göran Pettersson lämnar tjänsten från och med den 1 juni AU 16 dec 2014 Rapport Arbetsutskottet godkände personalchefens förslag till rekryteringsannons. Ordförande Roland Åkesson rapporterar från urvalsgruppens arbete. Informationen läggs till handlingarna.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/127 REDOVISNING AV BESLUT FATTADE MED DELE- GATION 2014: BIDRAG TILL ENSKILDA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Handling Redovisning av delegationsärenden avseende bidrag till enskilda vattenoch avloppsanläggningar under år Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/013 PROJEKT emåfiske.se AU 31 jan 2012 Arbetsutskottet beslutade att ställa sig bakom projektplanen för Projekt emåfiske.se, och att medfinansiera genomförandet med 300 tkr. Det övergripande syftet med projektet är att stimulera landsbygdens näringsliv så att nya produkter, företag och arbetstillfällen uppstår. Genom strukturella och miljövårdande åtgärder ska fiskebestånden stärkas, vilket gynnar såväl kommersiellt fiske som fritidsfiske. Visionen är att Emån åter ska associeras med ett spännande, rikt och uthålligt sportfiske för både boende och besökare. AU 24 sep 2013 Aktuellt Projektledare Jens Nilsson redovisade arbetet inom projektet. Eftersom projektet kom igång lite senare än planerat föreslås en förlängning om ett år. Arbetsutskottet godkände en förlängning av projektet. Jens Nilsson fick i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag till utveckling och inriktning av projektarbetet. Jens Nilsson informerar om projektet emåfiske.se som nu avslutats. Kostnaden för projektet har blivit lite mer än planerat, pengar som nu återsöks. Diskussionen i arbetsutskottet handlar bl.a. om drift av en sportfiskeportal till nytta för sportfiskarna. Informationen läggs till handlingarna. Resultaten av projektet motsvarar förväntningarna! Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att sportfiskeportalen blir en del av kommunens arbete med turism.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/031 OKNÖ 1:241 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna Svanet och Britt-Marie Gustavsson, Älghult Brändebol, Älghult, om köp av fastigheten Oknö 1:241 till ett pris av kronor. Villkor framgår av kontraktet. Köpekontraktet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2011/010 DETALJPLAN FÖR GISSEMÅLA 1:34, DEL AV 1:198, m.fl. TIMMERNABBEN Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade enligt 80/2012 att anta detaljplanen. et överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Yttrande från Mönsterås kommun inlämnades till domstolen i juni Av yttrandet framgår att Mönsterås kommun motsätter sig det som yrkas i målet. Handling Dom från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, Växjö. Av domen framgår att domstolen upphäver Mönsterås kommuns beslut av den 25 juni AU 16 dec 2014 AU 20 jan 2015 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Med anledning av kommande helgdagar begärdes anstånd med att inkomma med motivering till överklagandet till den 20 januari 2015, vilket beviljades den 8 januari Förslag till yttrande från plan- och byggchef Anders Andersson. Arbetsutskottet antog förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, beslutade enligt protokoll att inte meddela prövningstillstånd, varför mark- och miljödomstolens avgörande att upphäva antagandebeslutet står fast. Byggnadsnämndens får i uppdrag påbörja arbetet med ny detaljplan. Inriktningen på planarbetet är att i första hand säkra den nuvarande verksamheten.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott OMBYGGNAD FÖR KORTTIDSBOENDE Lars Petersson, fastighetsavdelningen, informerar om planerad ombyggnad av korttidsboende för ungdomar på Jacobs gränd, Mönsterås. Fastigheten ägs av Mönsterås Bostäder AB. Ombyggnadskostnaden är beräknad till 995 tkr, vilket innebär att hyran för korttidsboendet kommer att öka samtidigt som platserna blir fler. Arbetsutskottet godkänner hyreshöjningen med anledning av ombyggnaden.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/032 SAMFÖRLÄGGNING AV KANALISATION FÖR FIBER- OPTISKT NÄT MED NEDGRÄVNING AV HÖG- OCH LÅGSPÄNNING, MÖNSTERÅS-FLISERYD OCH FINSJÖ- BOHULT Handling om samförläggning av kanalisation för fiberoptiskt nät med e-ons nedgrävning av hög- och lågspänning på sträckorna Mönsterås-Fliseryd och Finsjö-Bohult, från Börje Jonsson, Eva Karlsson och Niklas Karlsson, IT-avdelningen. E.ON. kommer att under 2015 gräva ner högspänningskablar på sträckorna Mönsterås Fliseryd och Finsjö Bohult. IT-avdelningen vill samtidigt lägga kanalisation för fiberoptiskt nät. Arbetsutskottet uppdrar till IT-avdelningen och tekniska kontoret att som en gemensam part förhandla med E.ON. om kostnaden för samförläggning på de aktuella sträckorna.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/137 PLANERING FÖR OMBYGGNAD AV ALLÉGÅRDEN Bakgrund KS 3 jun 2014 AU 24 jun 2014 AU 21 okt 2014 AU 18 nov 2014 Aktuellt Allégården, Allégatan 1, innehåller lokaler för såväl kommunens som landstingets verksamheter. Diskussion om ombyggnad av fastigheten för att bättre motsvara verksamheternas krav har förts under en längre tid. Fastigheten omfattar kvm och värderas till 75 mnkr. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för samtal med landstinget. Beskedet är att landstinget ska lämna uppgifter angående hälsocentralens behov m.m. senast under juni Frågan om gemensamma lokaler för familjecentralen är vilande i avvaktan på slutligt besked från landstinget. Kommunstyrelsen påtalar behovet av fler parkeringsplatser! Tekniska kontoret arbetar vidare med att ta fram beslutsunderlag. Thomas Nilsson redogjorde för utredningen om kvaliteten på bassängen som används i rehabilitering, samt för kostnaden för att få den i toppskick. Utredningen visar att det behövs insatser inom ramen 1,5 2 mnkr. För kommuninnevånarna är det viktigt att verksamheten även i fortsättningen finns lokalt placerad. Utredningen delges Landstinget i Kalmar län. Thomas Nilsson informerade om diskussioner med landstinget om ombyggnad av Allégården. Ombyggnaden beräknas pågå under 2,5 år med möjligstart under hösten Tekniska kontoret och socialkontoret fick i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna ombyggnaden av kontorslokaler för socialnämndens verksamhet i syfte att åstadkomma fler flexibla arbetsplatser utan låsning till enskildas arbetsrum och med ett effektivt lokalutnyttjande. Tekniska kontoret och ekonomiavdelningen fick i uppdrag att ta fram flera alternativ för att driva och finansiera fastigheten. Lars Petersson, fastighetsingenjör, redovisade förslag till om- och tillbyggnader. Thomas Nilsson, teknisk chef, och Fredrik Johansson, ekonomichef, informerade om olika finansieringsmöjligheter och konsekvenserna av dessa. Thomas Nilsson informerar om pågående utredning, och arbetsutskottet diskuterar olika framtida scenarier som också påverkar övrig lokalplanering i kommunen. Informationen och diskussionen läggs till handlingarna.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/075 LOKALPLANERING FÖRSKOLA/SKOLA: MÖL- STADSKOLAN Bakgrund AU 24 jun 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade enligt 107/2014 att godkänna förslag angående anskaffning av paviljong till Mölstadskolan. Kommunfullmäktige beslutade enligt 36/2014 att anta en reviderad investeringsbudget som bl.a. innebar att erforderliga medel för lokalbehov inom förskola och skola reserverades. Tekniska kontoret presenterade muntligt förslag till upphandling av paviljong att placera vid Mölstadskolan, samt diskussion om eventuell passage från baksidan av skolan. Arbetsutskottet godkände upphandling av paviljong. Tekniska kontoret fick i uppdrag att fortsätta dialogen om ev. passage med barn- och utbildningsförvaltningen. Den beställda paviljongen är färdig för placering vid Mölstadskolan, men barn- och utbildningsförvaltningen har inte angett var man vill ha den placerad. Tekniska kontoret betalar hyra för paviljongen, så det är angeläget att den kommer på plats och används. Tekniska kontoret får i uppdrag att omgående kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att få paviljongen på plats.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN/ÖVRIGT Handlingar Utbildning Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till utbildning i Ungas hälsa och stress den 7 maj 2015, och Madeleine Rosenqvist (KD), ordförande i Folkhälsorådet, anhåller om möjlighet att delta. Meddelandena läggs till handlingarna. Madeleine Rosenqvist medges deltagande i ovanstående utbildning, kostnaden belastar kommunstyrelsens utbildningskonto.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer