Kommunstyrelsens arbetsutskott (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Övriga närvarande Thomas Nilsson, teknisk chef, 62-66, 68-70,74, 78,80-81, Anette Elmgren, servicechef, 66 Eva Augustsson, socialchef, 66 Jens Nilsson, projektledare, 78 Lars Petersson, fastighetsingenjör, 65, 66, 81 Anders Andersson, plan- och byggchef, 80 Börje Jonsson, IT-utvecklingschef, 82 Torbjörn Andersson, IT-chef, 82 Fredrik Johansson, ekonomichef, 67, 74, 82 Mats Johansson, kommunchef Utses att justera Britt-Marie Domeij och Robert Rapakko Justering Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Organ Justerande Britt-Marie Domeij Robert Rapakko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/014 SAMORDNAD UPPHANDLING I KALMAR LÄN AV KOLLEKTIVTRAFIK MED BUSS, PERSONBIL OCH MINDRE SPECIALFORDON Bakgrund AU 21 jan 2014 AU 25 feb 2014 KS 6 maj 2014 KLT har påbörjat planeringen inför nästa större upphandling av regional kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon. Den trafik som upphandlingen omfattar ska vara i drift i augusti KLT vill få besked om kommunen har för avsikt att överlåta upphandling och löpande planering av kommunens skoltrafik till KLT. Kommunchef Mats Johansson fick i uppdrag att med arbetsutskottets diskussion som bakgrund skriva ett förslag till yttrande till KLT, samt att inbjuda representanter för KLT till möte med arbetsutskottet innan svar på KLT:s fråga lämnas. Katarina Seijsing och Conny Nilsson, KLT, deltog vid AU:s sammanträde. Uppdraget till kommunchefen att skriva förslag till yttrande kompletterades med att innan dess ha ett samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande svar till KLT: Mönsterås kommun vill inledningsvis i vårt svar klargöra några för oss viktiga utgångspunkter inför den förestående upphandlingsprocessen: Innan upphandling av skolskjutstrafik genomförs, behöver den samlade lokala trafiken genomlysas i en utredning för att anpassa trafiken så långt som möjligt till skolans förutsättningar (tim- och ramtider), kostnadseffektiva och optimala trafikupplägg där såväl linjeläggning, timfordon och skolskjutsfordon särskilt analyseras. Mönsterås kommun ställer sig helt bakom länets målsättning om en fossilbränslefri region, men vill i det här sammanhanget påtala vikten av att fokus i upphandlingen handlar om utsläppsnivåer mer än att låsa fast sig vid ett visst huvudbränsle under en längre upphandlingsperiod. Vi anser att hårda utsläppskrav ska ställas i upphandlingen, men att låta branschen och entreprenörerna presentera sina alternativ i anbuden. Vi vill också betona vikten av att upphandlingen utformas så att den lokala taxinäringen och trafikentreprenörer ges möjlighet att kunna delta i upphandlingen, för att bl.a. skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att konkurrera om trafik på rimliga villkor samt att förse oss med flexibla och effektiva lösningar inom skolskjutstrafiken.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott har som underlag till Mönsterås kommuns svar inhämtat yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, rörande de två övergripande frågeställningarna från Kalmar Länstrafik. Svar på de två frågorna i KLT:s skrivelse: 1. Mönsterås kommun deltar i den förestående samordnade upphandlingen av kollektivtrafiken (skolskjutstrafik) och överlåter därmed upphandlingen till Kalmar Länstrafik med driftstart i augusti Modellen med egen löpande detaljplanering bör även fortsättningsvis skötas av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås, i nära dialog med KLT:s personal d.v.s. det som av KLT betecknas som alternativ två. Det är en arbetsmodell som visat sig fungera för Mönsterås och vi gör bedömningen att den kan fortsätta även i den nya upphandlingen. AU 2 sep 2014 Kommunchef Mats Johansson rapporterade från möten om trafikupphandlingen. Aktuellt Skrivelse Upphandling av fordon för skoltrafik, från KLT, Box 54, Högsby, Frågan från KLT är: Anser kommunen att biogas ska vara ett krav, ett önskvärt förstaalternativ eller hanteras på annat sätt i den kommande upphandlingen av fordon för skoltrafik? Förslag till svarsskrivelse, Bilaga. Arbetsutskottet beslutar att anta förslaget till svarsskrivelse såsom eget svar att överlämna till KLT.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/022 SKÄRGÅRDSRÅDET ÖSTERGÖTLAND KALMAR LÄN KS 13 mar 2012 AU 10 sep 2013 Aktuellt Kommunstyrelsen beslutade enligt 17/2012 att Mönsterås kommun ska delta i Skärgårdsrådet, samt utsåg Nils-Bertil Johansson (C) till ledamot och Robert Rapakko (S) till ersättare i Skärgårdsrådet. Mikael Cornell och Harry Leiman, Skärgårdsrådet, informerade om verksamheten. Skärgårdsrådet arbetar för en levande och hållbar skärgård med förutsättningar för skärgårdsbor att bo och verka i sin bygd. Målet är en skärgård med en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. I rådet ingår kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam, samt ett tiotal föreningar med anknytning till skärgården. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogör för arbetet i Skärgårdsrådet. När beslutet om deltagande fattades planerades länets representation bestå av deltagare från Oskarshamns, Mönsterås och Västerviks kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, samt föreningslivet. Under tiden har deltagandet avtagit, och frågan är nu hur Mönsterås deltagande ska se ut i fortsättningen. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att avvakta ställningstagande till utträde ur Skärgårdsrådet. Mönsterås kommun följer tills vidare passivt arbetet i Skärgårdsrådet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/047 ÅRHULT 13:1, DEL AV - OPTIONSAVTAL AU 19 mar 2013 Aktuellt Arbetsutskottet godkände ett optionsavtal mellan markägaren Mönsterås kommun och Acimus AB om rätten att under överenskomna förhållanden förvärva och exploatera ett cirka kvm stort område i Århult, (kartbilaga i akten), för placering av solceller. Avtalet gällde till den 31 dec Förslag till förnyat optionsavtal mellan markägaren Mönsterås kommun och Acimus AB, Mångatan 2, Mullsjö, i enlighet med ovan. Villkor framgår av avtalet. Avtalet gäller till den 31 dec Avtalet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/075 LOKALPLANERING FÖRSKOLA/SKOLA: FÖR- SKOLAN SKUTAN I TIMMERNABBBEN Bakgrund AU 11 nov 2014 AU 12 dec 2014 AU 24 feb 2015 Arbetsutskottet beslutade enligt 107/2014 att godkänna planeringen för förskolan Skutan i Timmernabben. Kommunfullmäktige beslutade enligt 36/2014 att anta en reviderad investeringsbudget som bl.a. innebar att erforderliga medel för lokalbehov inom förskola och skola reserverades. Tekniska kontoret presenterade muntligt förslag till om- och tillbyggnad av Skutan. Arbetsutskottet diskuterade olika alternativ till lösning av lokalbehoven. Tekniska kontoret fick i uppdrag att sammanställa och kostnadsberäkna olika alternativ i enlighet med arbetsutskottets diskussion. Lars Petersson, fastighetsingenjör, och Thomas Nilsson, teknisk chef, presenterade olika alternativ till om- och tillbyggnad av Skutan, samt kostnadsberäkningar. Arbetsutskottet beslutade att tekniska kontoret har ett fortsatt utredningsuppdrag kombinerat med att ha kontakter med skolchefen under utredningstiden. Tekniska kontoret redogjorde för olika alternativ till om- och tillbyggnader samt/eller hyra alternativt köp av paviljong med kostnadsberäkningar. Efter tekniska kontorets redovisning av olika alternativ till om- och tillbyggnader beslutar arbetsutskottet att uppdra till tekniska kontoret att samråda med barn- och utbildningsnämnden om alternativet Ombyggnad en avd, kök, personalrum, och hyra/köp av två paviljonger.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/161 ÅSHAGA OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK AU 12 aug 2014 AU 12 dec 2014 AU 24 feb 2015 Aktuellt Studiebesök Lars Petersson, fastighetsingenjör, presenterade ritningar på om- och tillbyggnad av köket på Åshaga äldreboende, Sjögatan, Mönsterås. Handling Budget för om- och tillbyggnad av nytt kök Åshaga, från tekniska kontoret. I utredningen finns kalkyler för ombyggnad respektive nybyggnad. Arbetsutskottet diskuterade alternativen till om- eller nybyggnad vid Åshaga; t.ex. tillagning i annat (skol-) kök. Tekniske chefen och socialchefen fick i uppdrag att utreda ärendet utifrån boende- och personalperspektiv, och återkomma till arbetsutskottet. Handling Sammanställning köksutredning Mönsterås tätort, från tekniska kontoret, Servicechef Anette Elmgren redogjorde för sammanställningen som innehåller tillverkning av antalet portioner idag, för- och nackdelar med alternativen: ombyggnad av tillagningskök på Åshaga, ombyggnad av Parkskolans kök inkl. nytt mottagningskök på Åshaga, eller köp av matportioner hos extern entreprenör, och kostnadsberäkningar för de olika alternativen. Tekniska kontorets fortsatta utredning påverkas av landstingets ställningstagande avseende förhyrning av lokaler i Allégården, samt av andra förändringar inom kommunens fastigheter. Arbetsutskottet gör ett studiebesök i Ljungnässkolans kök och matsal, och får information om verksamheten med frukost, lunch och mellanmål för eleverna. Informationen läggs till handlingarna. Tekniska kontorets utredningsuppdrag kravstår.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/024 ÅRSREDOVISNING 2014 Handling Årsredovisning 2014, från ekonomiavdelningen, samt Uppföljning av Tillväxtstrategin, från kommunledningskontoret. Koncernens resultat uppgick till 17 mnkr. Förutom Mönsterås kommuns överskott med 15,9 mnkr uppvisar även Mönsterås Bostäder AB ett överskott med 4,1 mnkr. Nämnderna visar ett underskott med sammanlagt -19,5 mnkr. Största budgetavvikelsen återfinns hos socialnämnden med 15,1 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott om -3,2 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2014, samt att lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/254 SAMRÅD OM REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN Handling Förslag till cykelstrategi för Kalmar län, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar. Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för långsiktig utveckling av cykelvägnätet och turistcykelleder i ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av den regionala transportplanen för Kalmar län Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för samtliga kommuner i länet, Kalmar Läns Trafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. AU 16 dec 2014 Yttrande Oscar Ekstam, föreningskonsulent och en av representanterna för Mönsterås kommun i ovanstående arbetsgrupp, föredrog förslaget till strategi. Tekniska kontoret fick i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret (ekonomichef, föreningskonsulent och turismsamordnare) ta fram ett förslag till remissvar. Förslag till remissvar från tekniska kontoret. Bilaga. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Regionförbundet i Kalmar län.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/180 TÄNDSTICKAN 8 MARKRESERVATION FÖR HANSA BYGG AB AU 9 sep 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att godkänna ett avtal: Markreservation för Hansa Bygg AB på fastigheten Tändstickan 8 Mönsterås kommun. et innebar att Mönsterås kommun reserverade mark för Hansa Bygg AB, Engelska vägen 10, Kalmar, på fastigheten Tändstickan 8. Fastigheten är planlagd som mark för bostadsändamål. Avtalet gällde till och med den 31 december Förslag till nytt avtal om markreservation i enlighet med ovan. Villkor framgår av avtalet, som gäller till och med den 30 juni Avtalet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/030 ÅLEM 10:11, 10:46 - MARKANVISNING AU 11 feb 2014 Arbetsutskottet beslutade att reservera ett cirka 0,68 hektar stort markområde på fastigheterna Ålem 10:11 och 10:46 för Solhemsgruppen AB. Markanvisningen gällde till och med den 31 december Mönsterås kommun reserverar ett cirka 0,68 hektar stort markområde på fastigheterna Ålem 10:11 och 10:46 för Solhemsgruppen AB, Västra Sjögatan 6, Kalmar. Vid köp av marken uppgår köpeskillingen till 50 kr/kvm. Tillträde till marken sker efter att köpekontrakt upprättats. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. Markanvisningen gäller till och med 30 jun 2015.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/026 OKNÖ 1:1, 1:137 - FASTIGHETSREGLERING Handling Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och Siv Liljegren Fredriksson, Öjemåla 103, Högsby, ägare till Oknö 1:137. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/025 OKNÖ 1:86 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparen Anna Hyltmark, Armborstvägen 2, lgh 1503, Älvsjö, om köp av fastigheten Oknö 1:86 till ett pris av kronor. Villkor framgår av kontraktet. Köpekontraktet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/022 GEMENSAMT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Mönsterås kommun använder sedan 2003 Winess ärende- och dokumenthanteringssystem. Det finns anledning att gå igenom kommunens behov när det gäller ärendehantering, varför upphandling av nytt system bör påbörjas. Au 18 dec 2012 Rapport Arbetsutskottet uppdrog till kansliavdelningen att påbörja processen med upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem genom att ta fram upphandlingsunderlag. Kommunchef Mats Johansson redogör för arbetet med nytt ärendehanteringssystem, bl.a. bildande av arbetsgrupp, studiebesök med information om olika system, diskussioner om behov och arbetssätt. Efter det inledande arbetet ser det ut som att plan- och byggavdelningen och miljökontoret behöver ett verksamhetssystem förutom det för kommunen gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet. Mats Johansson får fortsatt uppdrag att utreda och komma med förslag till ärendehanteringssystem, samt att samråda med IT-chef Torbjörn Andersson. Arbetsutskottet framhåller att fler än maximalt två system är inte aktuellt att använda. Medel för ärendehanteringssystem ska anvisas i 2016 års budget.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/008 BEREDSKAP I MÖNSTERÅS KOMMUN Kommunchef Mats Johansson har fått i uppdrag att se över kommunens samlade beredskap. Handling Redogörelse Beredskap i Mönsterås kommun, från kommunchef Mats Johansson. Mats Johansson får i uppdrag att komplettera utredningen med beredskap inom socialförvaltningen och räddningstjänsten, möjligheter till samverkan även utanför kommungränsen, årstidsvariationer i beredskapen (inom t.ex. gata/park), samt vilka hänsyn som ska tas avseende specialkompetenser.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/256 ANSTÄLLNING AV SOCIALCHEF Socialchef Eva Augustsson lämnar tjänsten från och med den 1 augusti AU 16 dec 2014 Rapport Arbetsutskottet godkände personalchefens förslag till rekryteringsannons. Ordförande Roland Åkesson rapporterar från urvalsgruppens arbete. Informationen läggs till handlingarna.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/ 267 ANSTÄLLNING AV BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Barn- och utbildningschef Göran Pettersson lämnar tjänsten från och med den 1 juni AU 16 dec 2014 Rapport Arbetsutskottet godkände personalchefens förslag till rekryteringsannons. Ordförande Roland Åkesson rapporterar från urvalsgruppens arbete. Informationen läggs till handlingarna.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/127 REDOVISNING AV BESLUT FATTADE MED DELE- GATION 2014: BIDRAG TILL ENSKILDA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Handling Redovisning av delegationsärenden avseende bidrag till enskilda vattenoch avloppsanläggningar under år Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/013 PROJEKT emåfiske.se AU 31 jan 2012 Arbetsutskottet beslutade att ställa sig bakom projektplanen för Projekt emåfiske.se, och att medfinansiera genomförandet med 300 tkr. Det övergripande syftet med projektet är att stimulera landsbygdens näringsliv så att nya produkter, företag och arbetstillfällen uppstår. Genom strukturella och miljövårdande åtgärder ska fiskebestånden stärkas, vilket gynnar såväl kommersiellt fiske som fritidsfiske. Visionen är att Emån åter ska associeras med ett spännande, rikt och uthålligt sportfiske för både boende och besökare. AU 24 sep 2013 Aktuellt Projektledare Jens Nilsson redovisade arbetet inom projektet. Eftersom projektet kom igång lite senare än planerat föreslås en förlängning om ett år. Arbetsutskottet godkände en förlängning av projektet. Jens Nilsson fick i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag till utveckling och inriktning av projektarbetet. Jens Nilsson informerar om projektet emåfiske.se som nu avslutats. Kostnaden för projektet har blivit lite mer än planerat, pengar som nu återsöks. Diskussionen i arbetsutskottet handlar bl.a. om drift av en sportfiskeportal till nytta för sportfiskarna. Informationen läggs till handlingarna. Resultaten av projektet motsvarar förväntningarna! Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att sportfiskeportalen blir en del av kommunens arbete med turism.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/031 OKNÖ 1:241 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna Svanet och Britt-Marie Gustavsson, Älghult Brändebol, Älghult, om köp av fastigheten Oknö 1:241 till ett pris av kronor. Villkor framgår av kontraktet. Köpekontraktet godkännes. Villkor framgår av avtalet.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2011/010 DETALJPLAN FÖR GISSEMÅLA 1:34, DEL AV 1:198, m.fl. TIMMERNABBEN Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade enligt 80/2012 att anta detaljplanen. et överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Yttrande från Mönsterås kommun inlämnades till domstolen i juni Av yttrandet framgår att Mönsterås kommun motsätter sig det som yrkas i målet. Handling Dom från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, Växjö. Av domen framgår att domstolen upphäver Mönsterås kommuns beslut av den 25 juni AU 16 dec 2014 AU 20 jan 2015 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Med anledning av kommande helgdagar begärdes anstånd med att inkomma med motivering till överklagandet till den 20 januari 2015, vilket beviljades den 8 januari Förslag till yttrande från plan- och byggchef Anders Andersson. Arbetsutskottet antog förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, beslutade enligt protokoll att inte meddela prövningstillstånd, varför mark- och miljödomstolens avgörande att upphäva antagandebeslutet står fast. Byggnadsnämndens får i uppdrag påbörja arbetet med ny detaljplan. Inriktningen på planarbetet är att i första hand säkra den nuvarande verksamheten.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott OMBYGGNAD FÖR KORTTIDSBOENDE Lars Petersson, fastighetsavdelningen, informerar om planerad ombyggnad av korttidsboende för ungdomar på Jacobs gränd, Mönsterås. Fastigheten ägs av Mönsterås Bostäder AB. Ombyggnadskostnaden är beräknad till 995 tkr, vilket innebär att hyran för korttidsboendet kommer att öka samtidigt som platserna blir fler. Arbetsutskottet godkänner hyreshöjningen med anledning av ombyggnaden.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/032 SAMFÖRLÄGGNING AV KANALISATION FÖR FIBER- OPTISKT NÄT MED NEDGRÄVNING AV HÖG- OCH LÅGSPÄNNING, MÖNSTERÅS-FLISERYD OCH FINSJÖ- BOHULT Handling om samförläggning av kanalisation för fiberoptiskt nät med e-ons nedgrävning av hög- och lågspänning på sträckorna Mönsterås-Fliseryd och Finsjö-Bohult, från Börje Jonsson, Eva Karlsson och Niklas Karlsson, IT-avdelningen. E.ON. kommer att under 2015 gräva ner högspänningskablar på sträckorna Mönsterås Fliseryd och Finsjö Bohult. IT-avdelningen vill samtidigt lägga kanalisation för fiberoptiskt nät. Arbetsutskottet uppdrar till IT-avdelningen och tekniska kontoret att som en gemensam part förhandla med E.ON. om kostnaden för samförläggning på de aktuella sträckorna.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/137 PLANERING FÖR OMBYGGNAD AV ALLÉGÅRDEN Bakgrund KS 3 jun 2014 AU 24 jun 2014 AU 21 okt 2014 AU 18 nov 2014 Aktuellt Allégården, Allégatan 1, innehåller lokaler för såväl kommunens som landstingets verksamheter. Diskussion om ombyggnad av fastigheten för att bättre motsvara verksamheternas krav har förts under en längre tid. Fastigheten omfattar kvm och värderas till 75 mnkr. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för samtal med landstinget. Beskedet är att landstinget ska lämna uppgifter angående hälsocentralens behov m.m. senast under juni Frågan om gemensamma lokaler för familjecentralen är vilande i avvaktan på slutligt besked från landstinget. Kommunstyrelsen påtalar behovet av fler parkeringsplatser! Tekniska kontoret arbetar vidare med att ta fram beslutsunderlag. Thomas Nilsson redogjorde för utredningen om kvaliteten på bassängen som används i rehabilitering, samt för kostnaden för att få den i toppskick. Utredningen visar att det behövs insatser inom ramen 1,5 2 mnkr. För kommuninnevånarna är det viktigt att verksamheten även i fortsättningen finns lokalt placerad. Utredningen delges Landstinget i Kalmar län. Thomas Nilsson informerade om diskussioner med landstinget om ombyggnad av Allégården. Ombyggnaden beräknas pågå under 2,5 år med möjligstart under hösten Tekniska kontoret och socialkontoret fick i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna ombyggnaden av kontorslokaler för socialnämndens verksamhet i syfte att åstadkomma fler flexibla arbetsplatser utan låsning till enskildas arbetsrum och med ett effektivt lokalutnyttjande. Tekniska kontoret och ekonomiavdelningen fick i uppdrag att ta fram flera alternativ för att driva och finansiera fastigheten. Lars Petersson, fastighetsingenjör, redovisade förslag till om- och tillbyggnader. Thomas Nilsson, teknisk chef, och Fredrik Johansson, ekonomichef, informerade om olika finansieringsmöjligheter och konsekvenserna av dessa. Thomas Nilsson informerar om pågående utredning, och arbetsutskottet diskuterar olika framtida scenarier som också påverkar övrig lokalplanering i kommunen. Informationen och diskussionen läggs till handlingarna.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/075 LOKALPLANERING FÖRSKOLA/SKOLA: MÖL- STADSKOLAN Bakgrund AU 24 jun 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade enligt 107/2014 att godkänna förslag angående anskaffning av paviljong till Mölstadskolan. Kommunfullmäktige beslutade enligt 36/2014 att anta en reviderad investeringsbudget som bl.a. innebar att erforderliga medel för lokalbehov inom förskola och skola reserverades. Tekniska kontoret presenterade muntligt förslag till upphandling av paviljong att placera vid Mölstadskolan, samt diskussion om eventuell passage från baksidan av skolan. Arbetsutskottet godkände upphandling av paviljong. Tekniska kontoret fick i uppdrag att fortsätta dialogen om ev. passage med barn- och utbildningsförvaltningen. Den beställda paviljongen är färdig för placering vid Mölstadskolan, men barn- och utbildningsförvaltningen har inte angett var man vill ha den placerad. Tekniska kontoret betalar hyra för paviljongen, så det är angeläget att den kommer på plats och används. Tekniska kontoret får i uppdrag att omgående kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att få paviljongen på plats.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN/ÖVRIGT Handlingar Utbildning Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till utbildning i Ungas hälsa och stress den 7 maj 2015, och Madeleine Rosenqvist (KD), ordförande i Folkhälsorådet, anhåller om möjlighet att delta. Meddelandena läggs till handlingarna. Madeleine Rosenqvist medges deltagande i ovanstående utbildning, kostnaden belastar kommunstyrelsens utbildningskonto.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Plats och tid Kommunhuset den 23 september 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Jens Robertsson. Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Jens Robertsson. Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 26 januari 2016 kl. 08.00-12.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande, 20, 22-29 Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 10 mars 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 3 februari 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Lars Hollner (S) Jens Robertsson (C), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 11 nov 2014 kl. 08.00 16.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-17 1 (17) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-17 1 (17) Roland Åkesson (C), ordförande. Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-17 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 17 mars 2015 kl. 08.00 14.15 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 18 nov 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (14) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (14) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 4 april 2017 kl. 13.00 14.30 ande Anders Johansson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Britt-Marie Domeij Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Plats och tid Kommunhuset den 13 januari 2015 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 (15) Roland Åkesson (C), ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 (15) Roland Åkesson (C), ordförande Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2015 kl. 08.00 12.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 1 (26) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 1 (26) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 19 maj 2015 kl. 08.00 15.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson Britt-Marie Domeij Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-24 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 24 november 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07 1 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07 1 (10) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 7 maj 2013 kl. 10.00-12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Robert Rapakko. Jens Robertsson och Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Robert Rapakko. Jens Robertsson och Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 juni 2016 kl. 08.00 11.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset den 2 december 2014 kl. 08.00 12.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 4 mars 2014 kl. 08.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 1 december 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-09-19 Plats och tid Kvillgården, fredagen den 19 september 2014 kl 09.00-12.00 Närvarande Ingbritt Loberg, ordförande Bror Josefsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-06 1 (20) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-05-06 1 (20) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (20) Plats och tid Kommunhuset den 6 maj kl. 13.00 15.30 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Robert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 16 februari 2016 kl. 08.30-14.15 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-16 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-16 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 16 december 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (11) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (11) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 5 april 2016 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Robert Rapakko

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-25 14 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-02-25, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Madelene Amberman (S), tjänstgörande ersättare Lennart Karlsson (C), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Madelene Amberman (S), tjänstgörande ersättare Lennart Karlsson (C), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 1 (15) Plats och tid Mönsterås kommunhus den 16 maj 2017 kl. 10.00 14.00 ande Anders Johansson (C), ordförande Jens Robertsson (C), 166, 167, 178 Britt-Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Roland Åkesson (C), ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Roland Åkesson (C), ordförande Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Plats och tid Kommunhuset den 21 okt 2014 kl. 08.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 1 (18) Kristina Nyman (S), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 1 (18) Kristina Nyman (S), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 1 (18) Plats och tid Kommunhuset den 13 maj 2014 kl. 08.00 14.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Robert Rapakko (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-24 51

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-24 51 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-24 51 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-04-24, kl 15.15 17.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Tommy Ejnarsson, v Konny Bogren, s Lennart Beijer, v Åke Bergh, m Torbjörn Wirsenius,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 1 (33) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 1 (33) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson. Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 1 (33) Plats och tid Kommunhuset den 28 april 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Kommunstyrelsen (16) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Lars Hollner och Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsen (16) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Lars Hollner och Britt-Marie Domeij Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset den 7 februari 2017 kl. 13.00 15.30 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 142525252525252514 25 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl arbetsutskott 2011-10-12 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl 08.30-12.15 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16)

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Tillingeskolan, Timmernabben, måndagen den 26 maj kl. 18.30 20.00 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer