IT-strategi IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297"

Transkript

1 IT-strategi IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

2 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI SAMMANFATTNING INTRODUKTION SYFTE MÅLGRUPP OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR BEHOV OCH MÅLBILD ÅKLAGARMYNDIGHETENS UPPDRAG ÅKLAGARMYNDIGHETENS VISION ÅKLAGARMYNDIGHETENS VERKSAMHETSMÅL IT:S BIDRAG TILL VERKSAMHETENS RESULTAT OCH FRAMGÅNG IT-vision Strategiska IT-mål utifrån fem perspektiv... 7 (1) Medborgarperspektiv... 8 (2) Medarbetarperspektiv och IT-användarperspektiv... 8 (3) Process- och produktionsperspektiv... 8 (4) Förnyelseperspektiv (5) Ekonomiskt perspektiv STRATEGISKA VÄGVAL - STYRNING STYRMODELL FÖR IT IT-PRINCIPER EKONOMISTYRNING IT MÄTETAL STRATEGISKA VÄGVAL - FÖRSÖRJNING TJÄNSTER OCH PROCESSER ARKITEKTUR KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH SOURCINGSTRATEGI SÄKERHETS- OCH RISKHANTERING FRAMGÅNGSFAKTORER

3 Åklagarmyndighetens IT-strategi Sammanfattning IT utgör en strategiskt viktig stödjande process för Åklagarmyndighetens verksamhet. Det har inletts ett omfattande arbete med att reformera IT-verksamheten i myndigheten och syftet är att tillvarata de effekter som IT, rätt utnyttjat, kan ge myndighetens verksamhet. IT är inte bara ett strategiskt verktyg för att uppnå ökad intern effektivitet utan utgör också ett viktigt instrument för att förbättra och utveckla myndighetens verksamhet i relation till närstående myndigheter i rättskedjan. Åklagarmyndigheten tillhandahåller också huvuddelen av Ekobrottsmyndighetens IT-miljö. Visionen med förändringsarbetet som har inletts inom myndighetens IT-verksamhet är att förflytta den från separata, funktionellt orienterade silos till en istället tvärfunktionellt stödjande process för hela myndighetens verksamhet. Detta är en stor omställningsprocess för myndighetens IT-verksamhet som kommer att bestå av flera faser, vilket också innebär att nya perspektiv behöver prövas successivt. Denna IT-strategi är ett viktigt steg i att lägga grunden för en förändrad och förbättrad ITverksamhet för åklagarväsendet. Strategin beskriver en vision för IT-verksamheten, strategiska mål, styrmodell och övergripande IT-principer. Åklagarmyndighetens IT-vision Verksamhetens behov i form av relevant och pålitlig information samt medarbetarnas behov av ett användarvänligt och effektivt arbetsstöd ska vara tillgodosett och inte begränsat i vare sig tid eller rum. Detta bidrar till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Åklagarmyndighetens strategiska IT-mål utifrån fem perspektiv 1. Medborgarperspektiv Mål 1: IT-miljön ska vara rättssäker 2. Medarbetarperspektiv och IT-användarperspektiv Mål 2: Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens verksamheter ska vara nöjda med sitt IT-stöd Mål 3: IT ska bidra till en god arbetsmiljö Mål 4: IT-verksamheten ska vara en professionell kunskapsorganisation 3. Process- och produktionsperspektiv Mål 5: IT ska bidra till en rationell ärendehantering Mål 6: IT ska stödja åklagarväsendets olika processer och roller inom rättskedjan Mål 7: IT ska bidra till myndighetens arbete med hållbar utveckling Mål 8: IT-verksamheten ska vara effektiv och standardiserad Mål 9: IT-verksamheten ska vara pålitlig, trovärdig och hålla hög informationssäkerhet Mål 10: IT-verksamheten ska tillämpa rätt beteende vid inköp 4. Förnyelseperspektiv Mål 11: IT ska bidra till ständiga förbättringar 5. Ekonomiskt perspektiv Mål 12: IT-verksamheten ska bidra till att myndigheten har en ekonomi i balans Mål 13: Nyttovärdering ska användas som stöd inför prioritering 3

4 2 Introduktion Mot slutet av 2010 utvecklade Åklagarmyndigheten en ny styrmodell och bland annat som en följd av denna justerades arbetsordningen där ansvarsområden förtydligades. Ett område som kvarstod att analysera efter detta var IT-verksamheten. Under 2011 togs därför ett förslag fram till hur ansvarsfördelningen och organisationen skulle se ut kring IT, vilket innebar att ansvaret för myndighetens all IT-utveckling, -drift och -förvaltning samlades i en större IT-avdelning. Bakgrunden till en förändring av IT-verksamheten var ett antal huvudsakliga brister som hade identifierats; IT-verksamhetens inriktning, förhållningssätt, övergripande styrning av IT, processer och roller samt resurser och kompetens. IT-strategin fokuserar på att lägga grunden för styrningen och på vilka kritiska framgångsfaktorer som skall leda till det önskade börläget. Utöver stöd för Åklagarmyndighetens egna IT-användare så tillhandahåller Åklagarmyndigheten också väsentliga delar av Ekobrottsmyndighetens infrastruktur och verksamhetssystem. Förmågan att integrera Ekobrottsmyndighetens behov i den övergripande inriktningen av IT-verksamheten är ytterligare ett område där det bitvis funnits brister, och där strategin syftar till att lägga grunden för förbättring. IT-strategin är övergripande för Åklagarmyndigheten och de delar av Ekobrottsmyndighetens IT som Åklagarmyndigheten tillhandahåller och gäller till och med år 2019, om den inte revideras innan dess. Strategin beslutas av Riksåklagaren och myndighetens IT-direktör ansvarar för att revidera den vid behov. IT-strategin är utformad med hänsyn tagen till rådande lagstiftning och tillämpliga nationella strategier, såsom bland annat edelegationens Nationell strategi för interopabilitet, dataskyddslagstiftningen till skydd för den personliga integriteten, samt det för myndigheterna i rättskedjan så centrala samarbetet, RIF - Rättsväsendets informationsförsörjning. Dokumentet är ett principdokument för inriktningsbeslut kring strategi och styrmodell. 2.1 Syfte För att arbetet med att utveckla och organisera myndighetens IT-struktur ska bli så verksamhetsanpassat, effektivt och ekonomiskt som möjligt krävs en tydlig och ändamålsenlig IT-strategi. Denna strategi ska leda IT-verksamheten så att den stödjer myndighetens övergripande vision och mål. Vidare är syftet med strategin att leda utvecklingen av IT så att den blir värdeskapande för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt resulterar i ökad nytta för användarna. IT-strategin är vägledande i vad som ska fokuseras inom IT-området och hur fokuseringen ska gå till. Strategin täcker både verksamhetens perspektiv och ITorganisationens "inre" perspektiv. IT-strategin ska: Beskriva det önskade börläget/målbilden för IT uttryckt i IT-vision och gemensamma IT-mål. Beskriva de vägval vi gör för att nå målbilden, utifrån det nuläge vi har. Ge stöd och vägledning i beslutsfattande inom IT-området inom Åklagarmyndigheten. 4

5 2.2 Målgrupp IT-strategin är styrande för dem som direkt eller indirekt fattar beslut rörande IT-frågor och för dem som arbetar med IT inom Åklagarmyndigheten. 2.3 Omfattning och avgränsningar IT-strategins omfattning avser all IT som finns inom åklagarväsendet som Åklagarmyndigheten ansvarar för. IT utgör ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapas med datateknik, telefoni, tele-, radio- och datakommunikation och används för att hantera (skapa, lagra, bearbeta och presentera) information. Hantering av information är grundläggande och en förutsättning för myndighetens verksamhet. Med IT menas informationssystem (IS), det vill säga system som håller data och information samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), teknologin som håller systemen och möjliggör kommunikation mellan människor och system. I dokumentet har alltså IT valts som ett samlingsbegrepp (flera alternativ till detta är vanligt, såsom t.ex. IS/IT, IKT etc). I begreppet omfattas design, utveckling, tillämpning, implementering, support och förvaltning av informationssystem samt uppgifter som är kopplade till IT, vilket inkluderar bl.a. telefoni- och nätverksadministration, programvaruutveckling och installation, samt planering och ledning av myndighetens tekniska livscykel (och processer kring denna) i vilken hårdvara och programvara bibehålls, uppgraderas och byts. Därtill är centrala uppgifter för IT-styrningsfunktionen också styrning av kompetensutveckling inom relevanta områden samt kontinuerligt arbete med informationssäkerhet. 5

6 3 Behov och målbild Åklagarmyndighetens IT-vision och långsiktiga IT-mål tar utgångspunkt i myndighetens övergripande vision och de mål som finns formulerade för verksamheten. I detta kapitel beskrivs därför övergripande även vision och mål från ett verksamhetsperspektiv och som IT har att förhålla sig till. Om Åklagarmyndighetens vision och mål förändras, och om de förändringarna bedöms påverka IT-strategin, ska även IT-strategin revideras. 3.1 Åklagarmyndighetens uppdrag Åklagarna för det allmännas talan i brottmål. De leder förundersökningar, fattar beslut i åtalsfrågan och för talan i domstol. Åklagarmyndigheten ska verka för att åklagarnas verksamhet är lagenlig, förutsebar och enhetlig samt bedrivs effektivt med hög kvalitet. Därigenom ska Åklagarmyndigheten bidra till den enskildes rättssäkerhet, rättstrygghet och till att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. 3.2 Åklagarmyndighetens vision I Åklagarmyndigheten bidrar alla medarbetare till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Allt arbete präglas av objektivitet och respekt för individen samt frihet från prestige och fördomar. Åklagarmyndigheten värnar åklagarens självständiga roll att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra process i domstol. Prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv med rättsväsendets samlade resultat i fokus. Åklagare samarbetar internationellt så att brottsligheten kan bekämpas i alla led. Åklagarmyndigheten är en modern organisation med hög kompetens som säkerställer en jämn och hög kvalitet samt främjar enhetlighet i rättstillämpningen. Myndigheten hanterar enklare ärenden på ett rationellt sätt och har kompetens och resurser för de mer komplicerade ärendena. Åklagarmyndigheten är en öppen myndighet som sprider kunskap om sitt arbete och vars verksamhet låter sig granskas. Myndighetens expertkunskap har tyngd i samhällsdebatten. Varje medarbetare är trygg i sin roll, har möjlighet att utvecklas och får det stöd som behövs för att prestera bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar. Åklagarmyndigheten attraherar och behåller kompetenta medarbetare. 6

7 3.3 Åklagarmyndighetens verksamhetsmål 1. Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv 2. Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning 3. Vi är en attraktiv arbetsgivare 4. Vi har högt förtroende i omvärlden 5. Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög 3.4 IT:s bidrag till verksamhetens resultat och framgång IT:s roll inom myndigheten består dels av att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevant IT-stöd men också av att vara framåtblickande och proaktivt identifiera möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt IT-vision Verksamhetens behov i form av relevant och pålitlig information samt medarbetarnas behov av ett användarvänligt och effektivt arbetsstöd ska vara tillgodosett och inte begränsat i vare sig tid eller rum. Detta bidrar till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning Strategiska IT-mål utifrån fem perspektiv De långsiktiga målen för Åklagarmyndighetens IT-verksamhet utgår ifrån fem olika perspektiv; 1. Medborgarperspektiv 2. Medarbetarperspektiv och IT-användarperspektiv 3. Process- och produktionsperspektiv 4. Förnyelseperspektiv 5. Ekonomiskt perspektiv En ekonomi i balans ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet. Vi kan satsa på våra medarbetare och vi kan göra saker på rätt sätt vilket leder till att våra IT-användare blir nöjda och medborgare känner tillit till myndigheten. 7

8 (1) Medborgarperspektiv Strategiskt mål 1: IT-miljön ska vara rättssäker Framgångsfaktorer 1. Kärnverksamhetens ärendehanteringsstöd ska ta hänsyn till gällande regler både avseende den personliga integriteten, allmänhetens- respektive parts rätt till insyn och de processuella reglerna (2) Medarbetarperspektiv och IT-användarperspektiv Strategiskt mål 2: Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens verksamheter ska vara nöjda med sitt IT-stöd Framgångsfaktor 1. Hög användarnöjdhet 2. De system som ska användas av verksamheten ska vara användarvänliga och fungera väl Strategiskt mål 3: IT ska bidra till en god arbetsmiljö Framgångsfaktorer 1. IT ska erbjuda ett sortiment av ergonomiska datortillbehör 2. IT-ledningen ska regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor med personalorganisationerna Strategiskt mål 4: IT-verksamheten ska vara en professionell kunskapsorganisation Framgångsfaktor 1. Löpande kompetensutveckling av medarbetarna på IT-avdelningen (3) Process- och produktionsperspektiv Strategiskt mål 5: IT ska bidra till en rationell ärendehantering Framgångsfaktorer 1. Information ska hanteras elektroniskt, strukturerat och vara tillgänglig 2. Myndighetens tillgänglighet ska vara god i dess kommunikationskanaler (t.ex. webb, växeltelefonist etc) 8

9 Strategiskt mål 6: IT ska stödja åklagarväsendets olika processer och roller inom rättskedjan Framgångsfaktorer 1. IT-stödet ska möjliggöra deltagande i möten, förhör och rättegångar på distans 2. Identifiera och tillgodose specialkamrarnas, Eurojusts och Ekobrottsmyndighetens m.fl. särskilda behov av IT-stöd Strategiskt mål 7: IT ska bidra till myndighetens arbete med hållbar utveckling Framgångsfaktor 1. Miljöarbete sker på alla nivåer och är en naturlig och integrerad del av verksamheten Strategiskt mål 8: IT-verksamheten ska vara effektiv och standardiserad Framgångsfaktorer 1. IT-avdelningen ska erbjuda standardiserade tjänster via en webbaserad tjänstekatalog 2. IT-avdelningen ska påbörja införande av ITIL 1 -baserade processer 3. Effektiv ärendehantering inom IT Strategiskt mål 9: IT-verksamheten ska vara pålitlig, trovärdig och hålla hög informationssäkerhet Framgångsfaktorer 1. IT-avdelningen ska sträva mot en ökad grad av automatisering i processer kring hantering av incidenter och tjänsteförfrågningar/beställningar 2. Hög tillgänglighet till system och tjänster 3. Hög IT-säkerhet 4. Verksamhetsinformationens konfidentialitet ska skyddas genom användning av kryptering 5. Väl fungerande åtkomstbegränsning och behörighetskontroll 6. Gallringsfunktioner i enlighet med gällande regelverk Strategiskt mål 10: IT-verksamheten ska tillämpa rätt beteende vid inköp Framgångsfaktor 1. IT-avdelningen ska nyttja ingångna leveransavtal och ramavtal 1 IT Infrastructure Library är ett kunskapsramverk som ger råd om hur man tillhandahåller IT-tjänster med kvalitet. ITIL beskriver en praxis för IT service management och erbjuder ett dokumenterat, systematiskt tillvägagångssätt som hjälper organisationer att leverera välskötta IT-tjänster i en verklighet där det ofta gäller att hantera kunskapsbrist, komplexa system, snabba förändringar, ökade och oförutsägbara verksamhets- och användarkrav. 9

10 (4) Förnyelseperspektiv Strategiskt mål 11: IT ska bidra till ständiga förbättringar Framgångsfaktor 1. Systematiskt förbättringsarbete inom IT-avdelningen 2. Strukturerade former för dialog mellan IT, verksamheten och användare (5) Ekonomiskt perspektiv Strategiskt mål 12: IT-verksamheten ska bidra till att myndigheten har en ekonomi i balans Framgångsfaktor 1. Kostnadseffektiv IT-verksamhet Strategiskt mål 13: Nyttovärdering ska användas som stöd inför prioritering Framgångsfaktor 1. IT-projekt som verksamheten önskar genomföra ska värderas mot den långsiktiga verksamhetsnyttan och de övriga IT-strategiska målen 10

11 4 Strategiska vägval - Styrning Åklagarmyndighetens IT-principer och strategiska mål ska vara vägledande för prioriteringar och beslut inom IT-området. 4.1 Styrmodell för IT Åklagarmyndighetens IT-organisation bygger på en styrmodell där ansvaret fördelas mellan tre huvudsakliga intressenter. Styrning av Åklagarmyndighetens IT-verksamhet forum Samordning Verksamhet och IT (SVIT) IT-avdelningens enheter är myndighetens operativa IT-utvecklings- och leveransorganisation (IT-utvecklingsenheten resp IT-enheten) som levererar tjänster och support till användarna samt leder all IT-utveckling. Enheterna är myndighetens ITkompetenscentra. ITstyrningsfunktion IT-direktör (CIO) IT-direktören leder myndighetens IT-styrningsfunktion Normerande och målinriktade beslut Kvalitetsledning och kontroll IT-säkerhet Arkitektur Myndighetens verksamheter och systemägare Myndighetens olika verksamheter (kamrar, UC, riksenheter, avdelningar, enheter m.fl.), systemägare och EBM Är användare och beställare av IT-tjänster Systemägare är/utser kravställare för sitt system (IT-direktören är systemägare för bl.a. IT-infrastrukturen) EBM IT-enheter (Drift och Utveckling) Enheter inom IT-avdelningen som svarar för leverans. Utveckling Förvaltning Drift Support Leverantörer Beställare är verksamhetens olika delar (kammare, riksenhet, avdelningar, enheter etc) och de systemägare som finns utsedda. Även Ekobrottsmyndigheten är i egenskap av extern kund en viktig beställare. På varje kammare finns en IT-administratör som utgör första linjen avseende support och stöd till verksamheten, men är också den primära kontaktytan in mot den centrala IT-avdelningens enheter. Hos Ekobrottsmyndigheten har IT-funktionen och IT-samordnarna motsvarande roll. IT-direktörs-rollen, representerar myndighetens strategiska styrning av IT. IT-direktören är myndighetens IT-säkerhetschef och ansvarar för myndighetens IT-relaterade säkerhetsarbete. IT-direktören är systemägare för IT-infrastrukturen och kritiska verksamhetssystem. IT-styrningsfunktionen, som leds av IT-direktören, ansvarar för strategiska frågor och tar fram beslutsunderlag till IT-direktören för normerande regler kring myndighetens IT-utveckling, -stöd, -verksamhet och -användning. Ansvar för arkitektur, controlling, strategisk kompetensförsörjning och omvärldsbevakning kring IT ligger också på IT-styrningsfunktionen. Alla behov i verksamheten (kammare, avdelningar eller andra enheter) som kan resultera i att ett IT-system behöver anskaffas / upphandlas till myndigheten, ska alltid först godkännas av IT-direktören som då också beslutar om systemägarskap. 11

12 Vid sidan av de organisatoriska strukturerna som finns kring IT så finns också ett antal forum kopplade till IT-verksamheten. Ett av dem är SVIT, vilket är det strategiska samverkansforumet mellan verksamheten och IT-ledningen. Forumet syftar till att stödja IT-direktören kring IT-verksamhetens långsiktiga inriktning, så att den bedrivs i linje med verksamhetens behov och förväntningar. Viktiga dokumentsamband för IT-styrningen inom Åklagarmyndigheten Vision Lagar, ÅFS:ar mm = Underlag = Reglerar Målinr: Taktiska/ Operativa Målinr: Strategiska IT-strategi Norm: Reglerande Verksamhetsplan (mål & budget) IT-arkitektur Policys (IT, infosäk etc) plan Systemförvaltningsplan Systemförvaltningsplan Anvisningar, handböcker mm Standarder / tillämpn.anv. Riktlinjer / direktiv Ovanstående figur åskådliggör viktiga dokumentsamband för IT-styrningen inom Åklagarmyndigheten. IT-direktören ansvarar för följande styrande dokument inom IT-området: IT-strategi Policys Riktlinjer / direktiv IT-arkitektur Standarder För enskilda verksamhetssystem upprättas systemförvaltningsplan av ITutvecklingsenheten i dialog med respektive systemägare. 12

13 4.2 IT-principer Åklagarmyndigheten använder IT för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent förbättra sättet att arbeta. Därför är det viktigt att användningen och utvecklingen av IT genomsyras av följande principer: I. Användarvänlighet II. III. IV. Enkelhet och igenkänning för medarbetare är önskvärt. Långsiktighet - livscykelhantering När Åklagarmyndigheten realiserar och anskaffar IT-funktioner och - lösningar så ska alltid ett långsiktigt perspektiv tillämpas. Anskaffning, uppgraderingar, support och förvaltning ska avtalas/säkerställas för respektive IT-funktion/-lösning utifrån ett livscykelperspektiv. Helhetssyn IT-infrastrukturen som är en gemensam funktion ska anses vara prioriterad gällande underhåll och förvaltning, i syfte att bibehålla en hög säkerhet och tillgänglighet. Hög säkerhet och tillgänglighet med väl genomarbetade reservrutiner Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens IT-miljö ska karaktäriseras av säkerhetstänkande. Rutiner och processer ska finnas förberedda för katastrofscenarier. V. Spårbarhet VI. VII. Händelser och transaktioner ska vara spårbara i kritiska verksamhetssystem. För varje verksamhetsfunktion ska strävan vara att det endast ska finnas en IT-lösning Överlappande IT-lösningar för samma/likartade verksamhetsfunktioner ska undvikas. För att uppnå kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och förenklad förvaltning ska det finnas en strävan efter konsolidering av IT-lösningar. Standardisering Vid anskaffning av IT-funktioner ska standardiserade lösningar vara huvudalternativet. Förenklad drift och förvaltning ska eftersträvas. Egenutveckling av kärnverksamhetens ärendehanteringsstöd kan ske, men ska i övrigt undvikas. Om egenutveckling väljs, ska teknik och standarder väljas bl.a. med utgångspunkt från tillgången/volymen av relevant kompetens som finns på den ort där myndighetens IT-avdelning är förlagd. 13

14 4.3 Ekonomistyrning IT IT-avdelningen inom Åklagarmyndigheten ska arbeta med en modell som i huvudsak baseras på anslagsfinansiering. I de fall IT-avdelningen debiterar kostnader så bygger debiteringen på självkostnad. Avsikten är att skapa en ekonomisk styrmodell som bygger på följande principer: 1. Enkelhet och förutsägbarhet 2. Systemägaren säkrar initial finansiering och kostnadstäckning första året, varefter detta därefter årligen tillförs IT-budgeten direkt 3. IT-avdelningen sköter all IT-leverans till verksamheten IT-avdelningen ska ha ett tillräckligt mellanlager av de standardprodukter som verksamheten löpande har behov av Anskaffning av ny funktionalitet sker alltid via IT-avdelningen Drift sker alltid via IT-avdelningen IT-avdelningen sköter alltid kontakten med samtliga IT-leverantörer 4. I de fall anslagsfinansiering saknas så levereras IT-tjänster till självkostnad, vilket ska driva rationalitet (dvs debiteringen ska följa faktisk kostnad) Rörliga kostnader debiteras direkt För applikationer som inte ingår som standard i IT-arbetsplatsen debiteras kostnaden direkt 5. Utvecklingsprojekt ska projektfinansieras, antingen via den ordinarie verksamhetsoch budgetplaneringen, eller via särskilda projektmedel under innevarande år som då kräver särskilt beslut 6. Med Ekobrottsmyndigheten tecknas en särskild överenskommelse om fördelning av IT-kostnader årligen IT-direktören ansvarar övergripande för den totala IT-budgeten. Löpande kostnader för drift, förvaltning och utveckling kan delegeras till cheferna för IT-enheten och ITutvecklingsenheten. 4.4 Mätetal Åklagarmyndighetens IT-strategiska mål ska följas upp med hjälp av mätetal kring de olika framgångsfaktorer som är kopplade till respektive strategiskt mål. Vidare ska IT-avdelningen definiera tjänstemål (SLA) för de enskilda IT-tjänster som avdelningen levererar, med prioritet för de kritiska verksamhetssystem som Åklagarmyndigheten har. Dessa tjänstemål ska löpande följas upp av IT-ledningen och ska utgöra ett underlag för styrning av resurser. Utvecklingsverksamheten ska följas upp och styras utifrån projektorienterade principer, där beslutspunkter och dokumentation av resultat är viktiga delar. 14

15 5 Strategiska vägval - Försörjning 5.1 Tjänster och processer IT-verksamheten säkerställer att levererade IT-tjänster är effektiva, pålitliga och repeterbara. Detta görs genom att hantera IT-tjänster och processer på ett enhetligt sätt med gemensamma modeller och ramverk. Tjänster Myndighetsgemensamma lösningar skall finnas definierade och specificerade som standardiserade IT-tjänster (t.ex. IT-arbetsplats, e-post mm). Dessa tjänster beskrivs i en tjänstekatalog. Tjänstekatalogen ägs av IT-direktören och förvaltas av den operativa ITchefen. Tjänsterna beskriver funktioner och tjänstenivåer (samt eventuell kostnad för den enskilda användaren) kopplade till tjänstens utförande och användande. Tjänsten beskrivs inte utifrån ett tekniskt perspektiv utan från ett användarperspektiv. Processer IT-processerna skall vara flexibla och anpassade till verksamheternas behov och processer. Processerna för hur vi arbetar med IT (t.ex. förändringshantering, driftsättning, incidenthantering mm) ska vara baserade på ramverket IT Infrastructure Library (ITIL). 5.2 Arkitektur IT-arkitekturarbete syftar till att skapa en genuin följsamhet mellan verksamhet och IT ända från visioner, strategier och mål till införande som fungerar över tid. Arkitekturen inom myndigheten består av fyra arkitekturområden: Verksamhet, Information, Teknik och Säkerhet. Arkitekturen ska underlätta och stötta förändring i alla dess faser och ska genom ett proaktivt förhållningssätt till förändring, en strukturerad process, metod och organisation, ses både som en koordineringsfunktion och en vägvisare vid utveckling med hjälp av IT. Övergripande IT-arkitektur Den övergripande IT-arkitekturen för Åklagarmyndigheten kommer att utgöras av ett antal principer som ska vara styrande i det dagliga arbetet för alla som arbetar i beslutsfattande positioner och för dem som arbetar med IT inom myndigheten. Den övergripande IT-arkitekturen, och de personer som arbetar med denna, är med och granskar förändrings- och utvecklingsaktiviteter så att de följer fastslagna principer och regler samt stödjer och vägleder verksamhetens IT-utvecklingsresurser i frågor rörande arkitekturval. 15

16 Design av IT-lösningar En generell princip som skall tillämpas vid design av IT-lösningar är att information alltid skall lagras skiljt från IT-lösningen eftersom information är en resurs som skall finnas tillgänglig under lång tid, medan IT-lösningar förändras och byts ut över tid. Åklagarmyndigheten har som vision att nå en tjänsteorienterad arkitektur. Med detta menas att man tillgängliggör lämpliga delar av IT-lösningarna (information och funktion) som IT-tjänster. Genom en tjänsteorienterad arkitektur behöver man inte utveckla nya ITlösningar varje gång en förändring sker, utan kan istället strukturera och organisera befintliga delar av IT-lösningen så att de möter data- och funktionsbehov av tjänsten. Inom Åklagarmyndigheten strävar vi också efter att i största möjliga mån ha gemensamma IT-lösningar. Inom Åklagarmyndigheten finns i nuläget en blandning av applikationer och IT-lösningar. Där det är effektivt ska en konsolidering av applikationer och IT-lösningar eftersträvas. Myndigheten ska, inom ramen för arkitekturarbetet, överväga att införa en central integrations-/tjänsteplattform. Myndighetens IT-arkitekt inom IT-styrningsfunktionen ansvarar för IT-relaterade integrationsfrågor. All utveckling av nya IT-lösningar skall följa den övergripande IT-arkitekturen och standarder för utveckling av IT-lösningar. Eventuell avvikelse från detta skall bedömas av IT-arkitekten och verksarkivarien. 5.3 Kompetensförsörjning och sourcingstrategi Följande principer för resurs- och kompetensförsörjning ligger till grund för de försörjningsbeslut som fattas inom IT-området inom Åklagarmyndigheten. IT-direktören ansvarar för myndighetens strategiska IT-relaterade resurs- och kompetensförsörjning inom myndigheten. Kompetensförsörjning gällande Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens medarbetare kring IT Att upprätta och bibehålla kompetensen hos medarbetarna är väsentligt för att få god kvalitet vid användandet av IT-stödet. Vid införande av ny teknik ska utbildningsfrågor samtidigt hanteras. Utbildning kan komma att ske på olika sätt, t.ex. genom att videobaserade instruktioner tillgängliggörs, genom att inspiratörer/specialister utbildas i syfte att sprida kunskaper vidare, genom e-learning-utbildningar eller mer traditionella utbildningar. Inom ramen för de systemförvaltningsplaner som ska finnas för centrala system så ska även utbildningsfrågorna för systemens användare beskrivas. 16

17 Kompetensförsörjning gällande IT-avdelningens medarbetare Kompetensnivån hos IT-avdelningens medarbetare är direkt kopplat till hur väl ITavdelningen löser sina uppgifter. I och med att tekniken ständigt förändras och utvecklas, så utmanar det kontinuerligt även IT-säkerheten som måste hållas på en hög säkerhetsnivå. Det är därför av såväl strategisk som operativ vikt att kontinuerligt utveckla och uppdatera IT-medarbetarnas kompetens kring de system, plattformar, verktyg, ramverk, modeller och metoder som Åklagarmyndigheten använder. IT-ledningen svarar för att kontinuerligt vidmakthålla och uppdatera en kompetenskartläggning av IT-avdelningens kompetenser, dess styrkor och svagheter, i syfte att ha detta som underlag för kompetensutvecklingsplaner för enskilda medarbetare men även för att säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen till IT-avdelningen. IT-verksamheten har varit underbemannad i förhållande till den IT-miljö och de ITutvecklingsprojekt som bedrivs. En inledande rekryteringsplan har därför arbetats fram och inletts under En fortsatt översyn och viss komplettering av nyckelkompetenser kommer sannolikt att krävas kommande år. Sourcingstrategi IT-säkerhetsfrågorna är synnerligen viktiga för myndigheten, då både Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten hanterar känslig information. Myndigheten har en strikt hållning gällande den faktiska säkerheten kring IT-miljön vilket därmed lagt ett fundament för informationssäkerheten. Det faktumet, tillsammans med det utgångsläget som finns kring IT-verksamheten när strategin beslutas samt den egenutveckling som myndigheten bedriver, gör att Åklagarmyndigheten kommer att ha en relativt hög andel intern IT-verksamhet. Följande riktlinjer gäller kring IT-sourcing för Åklagarmyndigheten, under den perioden som gäller för IT-strategin: Övergripande sourcingplan för Åklagarmyndigheten, under den perioden som gäller för IT-strategin, är att kravställarkompetens, it-styrning/-ledning, arkitektur, integration, systemförvaltning, it-säkerhet, drift, infrastruktur och support/helpdesk är kompetensområden som ska hanteras internt inom Åklagarmyndigheten. Stödtjänster kring valda delar av dessa områden kommer att anskaffas externt, i vissa fall på den privata marknaden, i vissa fall genom samarbete med andra myndigheter. Delar där selektiv outsourcing tillämpas eller kan komma att tillämpas är kring WAN, telefoni, utgående fysiskt flöde (print/kuvertering/portooptimering), IT-utbildningsstöd, ITlogistik, säker avveckling av IT-komponenter samt vissa underhållstjänster gällande driftshallar och hårdvaruservice. När det gäller utveckling och projektledning kommer Åklagarmyndigheten hålla viss strategisk kompetens kring dessa områden i egen regi, men övriga delar kommer att köpas som resurser eller som uppdrag. Övrig IT-relaterad projektverksamhet bedöms främst utifrån strategiska och styrningsmässiga kriterier. När det gäller löne- och ekonomiprocesser så omfattas de inte av IT-strategins sourcingplan, utan hanteras i särskild ordning inom myndigheten. Beslut och genomförande av köp av externa resurser för att utföra och bedriva verksamhetens IT-tjänster och -aktiviteter utanför myndigheten ska alltid hanteras av ITavdelningen. 17

18 6 Säkerhets- och riskhantering Säkerhets- och riskhantering avseende IT hanteras i huvudsak enligt de ramverk och de riktlinjer som vid var tid är beslutade inom Åklagarmyndigheten. IT-direktören är också myndighetens IT-säkerhetschef. Informationssäkerhetsfrågor samordnas inom Åklagarmyndigheten av ett informationssäkerhetsråd. Riskhantering relaterat till IT-projekt utförs i enlighet med gällande projektmodell och i enlighet med de instruktioner som utfärdas av IT-säkerhetschefen. 7 Framgångsfaktorer IT-strategins framgång handlar framförallt om att dess intention följs, att styrmodellen införs i sin helhet samt att Åklagarmyndighetens operativa verksamhet är medveten om strategins innehåll. En viktig framgångsfaktor ligger därför i att kommunicera och förankra IT-strategins ramar och riktlinjer, samt se till att strategin med dess principer kontinuerligt efterlevs. Att ledningen visar på engagemang och stöd samt står fast vid beslut är av största vikt för att strategin och styrmodellen skall bli framgångsrikt införd. För att de delar av IT-strategin som berör Ekobrottsmyndigheten ska bli framgångsrika krävs tydliga och kontinuerliga former för samverkan mellan myndigheterna i frågor som rör IT. Kommunikationen kring strategin, styrmodellen och dess införande bör vara målgruppsanpassad. För att skapa realistiska förväntningar krävs förankring kring att vissa saker kommer att ta tid och hela organisationen måste visa prov på uthållighet. ITverksamheten har inlett ett omfattande förändringsarbete utifrån ett utgångsläge som omfattar många och stora utmaningar. En alltför hög förändringstakt innebär stora risker, vilket ska beaktas i det fortsatta arbetet. Särskilt stöd i förändringsarbetet kommer också att vara en kritisk framgångsfaktor. Det kan avse såväl internt stöd från andra avdelningar, såsom ekonomi-, planerings-, informations- och personalavdelningen, men kan även avse externt konsultstöd för att etablera olika stödverktyg eller -processer. 18

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 Datum Diarienummer 2013-03-13 159-2013-542 VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 1 (7) 1 INLEDNING Vetenskapsrådets behov och beroende av it växer för varje år och ställer allt högre krav på myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

IT-policy inom Stockholms läns landsting

IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224 IT-policy inom Stockholms läns landsting 2011-10-18 Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 2 (8) Innehållsförteckning Innehåll Syfte...3 Omfattning...3 Intressenter...3 Medborgarna...

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv Josefin Nordlander Chef Koncernsäkerhet & Kontroll GRC-dagarna 8-9 oktober 2015 Vad menas med IT styrning? IT-styrning handlar om att styra IT så att

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Catrin Ditz Maria Nilsson Datum 2015-09-09 Diarienummer KSN-2015-1516 Kommunstyrelsen Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26. Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500

RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26. Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500 Dokument nr : Version: Status: Sida: RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500 Dokumentbeskrivning: IS/IT-strategi, huvuddokument

Läs mer

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser... 5 Funktioner... 6 Roller och ansvar... 7 Styrmodell i TRIM... 9 Strategisk

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Övergripande granskning av IT-driften - förstudie

Övergripande granskning av IT-driften - förstudie MISSIV 1(1) 2013-09-04 LJ2013/1116 Landstingsstyrelsen Övergripande granskning av IT-driften - förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-06-13 redovisat en övergripande granskning

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Motala kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet Karlstads kommuns IT-verksamhet Verksamhetsutveckling med IT som stöd Ulf Nyqvist, Bitr. Kommundir. ulf.nyqvist@karlstad.se Inge Hansson, IT-chef inge.hansson@karlstad.se 2013-09-19 Politiskt beslut 2005

Läs mer

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Policy avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Bakgrund För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till innevånarna skall kunna hållas hög krävs ett ständigt

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag

IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag Kortversion Version 1.0, dec 2008 Sammanfattning Visionen och strategin för Region Skånes IT-verksamhet,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer