Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc."

Transkript

1

2 Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Pär Sturesson Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll Certifierade kommunala revisorer September 2013

3 Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund och syfte Sammanfattning och rekommendationer Ändamålsenlig organisation Kommunikation och rollfördelning Ärendehantering och diarieföring Tillsynsarbetet Tas rätt avgifter ut? Samarbete med kommunstyrelsen 16 2

4 Bakgrund och syfte Inom ramen för sitt granskningsuppdrag har de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun gett i uppdrag att genomföra en granskning av Miljö- och byggnadsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Resultat av denna granskning presenteras i denna rapport. Övergripande revisionsfråga som denna granskning ska besvara: Är Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig? Delfrågor som granskningen ska belysa och besvara: 1. Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin tillräcklig? 2. Är organisationen ändamålsenlig, vad avser ansvarsfördelning, resurser och kompetens? 3. Finns fungerande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen och finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän? Främjar delegationsordningen en effektiv verksamhet? 3

5 Bakgrund och syfte, forts 4. Diarieförs inkomna och upprättade handlingar? Sker dokumentation av ärenden och finns ändamålsenliga rutiner och stöd för detta? Hur beslutas prioriteringar i tillsynsarbetet? 5. Nämndens hantering av tillsynsobjekt som årligen betalar en avgift sker på ett ändamålenligt sätt? 6. Är avgifter och taxor för tillstånd och tillsyn acceptabla för såväl nämnd/myndighet som för den sökande? 7. Hur fungerar samarbetet mellan Miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen? Metod och genomförande Granskningen baseras på: - Genomgång och studie av styrande dokument, rutinbeskrivningar, resursbehovsutredningar, arbetsplan. - Intervjuer med verksamhetsföreträdare för Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Kommunstyrelsens ordförande samt samhällsbyggnadschef. 4

6 Sammanfattning och rekommendationer Revisorerna i Västerviks kommun har gett i uppdrag att genomföra en basgranskning avseende Miljö- och byggnadsnämnden Granskningen ska besvara den övergripande revisionsfrågan den om nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig. Vi bedömer att nämndens styrning, uppföljning och kontroll överlag fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta grundar vi på att det finns styrdokument som är beslutade av nämnden och som förvaltningen använder sig av i sin verksamhetsplanering. Det finns en röd tråd i dokumenten från fullmäktiges strategiska plan och budget ner till förvaltningens verksamhetsplanering och arbetsplaner. Uppföljning sker regelbundet i månadsrapporter och i tertialrapporter. Eventuella avsteg från målen redovisas till nämnden, exempelvis att förvaltningen inte klarar bygglovshanteringen inom fastställd tid. Mot bakgrund av detta bedömer vi att det inte finns någon särskild anledning eller att det är motiverat att genomföra någon särskild eller fördjupad granskning av nämnden i detta avseende. Dessutom pågår en organisationsöversyn i kommunen. Under vår granskning har det visat sig att det samtidigt finns andra pågående förändringsprocesser för vilka resultat och utfall idag inte går att bedöma. För att nämnda några rör det bland annat; revidering av delegationsordning vilket till viss del kommer att styra och påverka den i närtid kommande roll- och ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltningen, byten av centrala funktioner inom förvaltningsledningen. Vidare kommer eventuellt förändringar att ske inom det nationella regelverket gällande Plan- och bygglagen. Samtidigt visar vår granskning på att det finns ett antal områden som i det fortsatta utvecklingsarbetet behöver uppmärksammas. Det handlar om: Att de personella resurserna och kompetenserna inom både miljö- som bygglovsområdet behöver säkerställas om nuvarande ambitionsnivå ska kvarstå. 5

7 Sammanfattning och rekommendationer Inom kommunen finns två starkt betonad politiska fokusområden. Det ena gäller tillväxt, det andra att den kommunala verksamheten ska vara kundorienterad. De senaste åren har det skett en kraftig ökning av bygglovsansökningar. Ökningen uppgår till nästan 30% jämfört med år En ökning som utifrån kommunens tillväxtstrategi är positiv, men som också ställer ökade krav på handläggningsprocesserna om det nationella regelverket som de lokala målen ska kunna uppnås. Framför allt när det gäller handläggningstider som när det gäller tillsynsarbetet. Det sistnämnda tenderar att bli eftersatt. Inom en relativt snar framtid är det troligt att en ny och delvis förändrad Plan- och bygglag kommer att införas. Den kommer att ställa högre krav på kommunen när det gäller att effektivisera såväl myndighetsutövningen som att förenkla och ställa krav på snabbare handläggningstider. Inom bygglovssidan ligger fortfarande ett stort antal ärende öppna. Dessa behöver åtgärdas och avslutas. En plan för hur detta arbete ska ske behöver upprättas Det behöver vidare arbetas fram en kompetensförsörjningsplan inom såväl miljö som bygglovsområdet för att klarlägga framtida rekryterings- och kompetensbehov. 6

8 Ändamålsenlig organisation Granskningsiakttagelser Samtidigt som vi genomfört vårt granskningsuppdrag pågår en organisationsöversyn. Uppdraget gäller att utreda skapande av en gemensam miljö-, byggnads-, och räddningsförvaltning. Utredningsuppdraget ska även beakta hur samverkan och samarbete med samhällsbyggnadsenheten i kommunstyrelsens förvaltning kan utvecklas och förbättras. Utredningen ska vara slutförd i början av oktober och målsättningen är att förslaget även ska kunna behandlas politiskt samma månad. Ambitionen är att senast bilda en gemensam förvaltning för miljö-, bygg-, och räddningstjänstfrågor Nuvarande delegationsordning, som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning, fastställdes Delegationsordningen är just nu föremål för revidering och målsättningen är att en ny ska behandlas och fastställas av nämnden under hösten Samtliga delegationsbeslut anmäls på särskild förteckning till nämnden vid dess sammanträde nästkommande månad. Miljö- och byggnadsförvaltningen har åren 2012 och 2013 tilldelats 1,2 mnkr som en särskild resursförstärkning för ökad måluppfyllelse. Bland annat för att klara stipulerade handläggningstider samt för att få en rimligare ärende- och arbetsbelastning inom handläggargrupperna. Ansökningar om bygglov har det senaste året ökat kraftigt (30% jämfört med år 2012). Under innevarande verksamhetsår finns inga tecken på någon avmattning. Roll och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning beskrivs av parterna som klar och ändamålsenlig Ärenden som lyfts till nämnd lämnas utan förslag till beslut från förvaltningen. Det är vid ordförandeberedningen som förslag till beslut för nämnden arbetas fram. Vid nämndens sammanträden presenteras olika verksamheter och teman inom miljö- och bygglovsområdet. 7

9 Ändamålsenlig organisation Bedömning Samarbetet inom förvaltningen uppfattar vi fungerar väl mellan miljö- och bygglovsenheten Utveckling av arbetet och handläggningsprocessen som idag sker i projektform inom miljösidan uppfattar vi som funktionell. Samarbetet mellan miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret kan utvecklas ytterligare, såväl enligt de intervjuade som enligt vår bedömning. Framför allt handlar det om situationer där nämnden och förvaltningen ibland kommer in för sent i planeringen och får du yttra sig över färdiga förslag. Nämnden har, vilket ligger i linje med de övergripande politiska ambitionerna, ett tydligt uttalat kundfokus. I detta finns en ambition och vilja att kunna uttolka lagstiftning och planer för att tillgodose invånarna och företagarna önskemål. Det finns ett önskemål från nämndens sida att kunna ta än större aktiv del i planering och prioritering i verksamheten som behöver uppmärksammas och beaktas. Inom kommunen pågår ett utredningsuppdrag avseende sammanslagning av Miljö- och byggnadsnämndens förvaltningsorganisation med räddningstjänsten. Utredningen kommer sannolikt att föreslå en sammanslagning av dessa idag båda förvaltningsar. Senare i höst ska utredningsförslaget underställas politiskt ställningstagande. I övrigt bedömer vi att den nuvarande organisationen samt den förvaltningsinterna roll- och ansvarsfördelningen i allt väsentligt som ändamålsenlig. Samarbetet inom förvaltningen, mellan bygglovs- och miljösidan, uppges fungera bra. Som exempel på detta lyfts arbetet fram i ärenden som rör bygg och avlopp samt strandskydd. Dock behöver, vilket också påtalats i tidigare relativt nyligen genomförd utredning av kommundirektören, förvaltningens rollsamspel och samarbete med Kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggandsenhet uppmärksammas. Samarbetet mellan dessa parter upplevs som inte lika väl fungerande som det interna inom Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning. 8

10 Ändamålsenlig organisation Rekommendation För att kunna leva upp till det nationella regelverkets krav samt upprätthålla de i kommunen fastställda handläggningstiderna finns det anledning till att: o Se över handläggarresursen. Det tillfälliga och akuta resurstillskott som beviljats åren 2012 och 2013 behöver sannolikt permanentas om den nuvarande ambitionsnivån ska kvarstå. Detta oaktat utfall av den pågående organisationsöversynen. Den löpande uppföljningen till såväl nämnden som till Kommunstyrelsen behöver beskriva utvecklingen inom detta område. o Det behöver arbetas fram en kompetensförsörjningsplan inom såväl miljö- som bygglovsområdet för att klarlägga och säkerställa framtida rekryterings- och kompetensbehov Det är viktigt att nämnden och förvaltningen kommer in i ett tidigt skede i den fysiska planeringen i kommunen. Det finns ett behov av att se över kommunens detaljplaneprocess. 9

11 Kommunikation och rollfördelning Granskningsiakttagelser Styrningen inom nämndens ansvarsområde följer den modell och styrprocess som är fastställd för kommunen som helhet. Styrmodellen ligger till grund för kommunikation och rollfördelning mellan såväl nämnd och förvaltingen som mellan nämnden och kommunstyrelsen och ytterst mellan nämnden och fullmäktige. Övergripande politiska mål, uppdrag och prioriterade områden, vilka framgår av strategisk plan och den budget som fullmäktige fastställt, ligger till grund för nämndens arbete med att ta fram och fastställa en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen bryts ner och konkretiseras i det förslag till arbetsplan som förvaltningen arbetar fram och som sedan behandlas av nämnden. Arbetsplanen visar vilka åtgärder, tillsyner och andra aktiviteter som ska genomföras inom förvaltningen; av vem/vilka och i tid när. Arbetsplanen ligger sedan till grund för den uppföljning som förvaltningen lämnar till nämnden. Uppföljning av ekonomin följer en upparbetad rutin och sker månatligt där utfall i förhållande till periodiserad budget redovisas tillsammans med prognos om helårsutfall. Flertalet beslut och åtgärder genomförs inom förvaltningen med stöd av gällande delegationsordning. Samtliga delegationsbeslut redovisas till nämnden månatligt enligt särskild förteckning. Fastställd delegationsordning, som är föremål för revidering, uppfattas samtidigt som funktionell och ändamålsenlig. Beslut om avslag eller vitesförelägganden fastställs av nämnd. Stående och särskilda punkter på nämndens sammanträden dels olika verksamhetsteman samt kontoret har ordet då bland annat större avvikelser ifrån fastställd arbetsplan rapporteras. Årligt scheman fastställs för dialogmöten mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden. Frågor som behandlas vid dessa möten gäller; ekonomi, verksamhetens utveckling med måluppfyllelse och resultat, pågående och planerade investeringar, väsentliga förändringar och principiella frågor, tillväxtfrågor samt samverkansfrågor 10

12 Kommunikation och rollfördelning Granskningsiakttagelser, forts Det finns upparbetade former och forum för dialog och samarbete inom förvaltningen mellan miljö och byggsidan. Exempelvis när det gäller enskilda avlopp och strandskyddsärenden Det finns forum för möten mellan bygglovshandläggare och handläggare på samhällsbyggnadsenheten, mellan ledningsfunktioner på miljö- och byggförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten samt på politisk nivå. När det gäller den externa kommunikationen med kommuninvånare, företag och organisationer finns proaktiva ambitioner. Sociala media, som kommunens hemsida och annan riktad tryckt information används som informationskanaler. I uppföljningssammanhang görs regelbundna kundundersökningar, uppföljningar och servicemätningar av myndighetsfunktionen gentemot företag och enskilda. Bland annat genom Insikt som visar NKI (nöjd kundindex) och genom så kallade vykortsundersökningar. 11

13 Kommunikation och rollfördelning Bedömning Vi bedömer att formerna för kommunikation som rollfördelning, både mellan förvaltningens olika verksamhetsdelar och handläggare som mellan nämnden och förvaltningen, som tillfredsställande. I vår granskning har vi inte kunnat några belägg för att den nuvarande delegationsordningen på något sätt skulle vara effektivitetshindrande. Delegationsordningen anges av samtliga parter som tydlig och funktionell. När det gäller kommunikationen och samverkan mellan miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten, både på operativ och politisk nivå, finns olika samverkansforum och planeringsgrupper. Granskningen visar att deltagande som delaktighet vid dessa möten ibland kan variera vilket uppges kan hänga samman med flera olika orsaker samt en kombination av dessa; fysiskt avstånd mellan förvaltningarna, den inför ett specifikt möte rådande arbetssituation men också intresse. För att samverkan i kommunen som helhet ska fungera framför allt på byggsidan behöver detta uppmärksammas. Det behöver finns en part som har ett sammankallande mandat och som ansvarar för agendan till de olika samverkans och planeringsforumen. Nämnden har inte fastställt någon särskild plan för hur den interna kontrollen ska planeras, genomföras och följas upp. Den arbetsplan som förvaltningen arbetar fram, och som operationaliserar nämndens fastställda verksamhetsplan, fungerar idag mycket som utgångspunkt för den interna kontrollen inom nämnden. Uppföljningen av arbetsplanen och de politiskt prioriterade områdena är tillsammans med den löpande ekonomiuppföljningen den informationsbas som både förvaltningsledning som nämnden har för att följa verksamheten och dess kostnadsutfall. Vi efterlyser ett mera strukturerat internkontrollarbete baserat på en bedömning av risk- och väsentlighet. 12

14 Ärendehantering och diarieföring Granskningsiakttagelser Rutiner finns för både ärendehantering och diarieföring Ärendehanteringssystemet ByggR används inom byggnadsenheten. Medel finns avsatta och reserverade för ett nytt diariesystem på miljösidan. Idag använd Ecos 1:97. Ambition att kunna få ett gemensamt ärendehanteringssystem inom förvaltningen. Inkomna ärenden inom byggsidan fördelas vid ärendegenomgångar 1 gång/vecka Tillsynsärenden inom bygglovssidan hinns inte med fullt ut i tillräcklig omfattning. Detta gäller också den förebyggande tillsynen. Ny resursbehovsutredning ska genomföras under hösten 2013 för att bland annat följa upp om beviljat extra resurstillskott åren 2012 och 2013 inneburit att gamla ärenden är avbetade och bygglovssidan är i fas Bedömning Vi bedömer att det finns en fungerande ärendehantering och diarieföring av nämndens ärenden. Respektive enhet har verksamhetsanpassade system i form av ByggR och Ecos 1:97. Ärendehanteringssystemet inom bygglovssidan har ur ett sammantaget och övergripande perspektiv ha brister. Det innehåller också ett manuellt och pappersbaserat system för äldre ärenden. Detta är inte digitaliserat eller kompatibelt med ByggR. En problematik i ärendehanteringen inom bygglovssidan är att enskilda inte inkommer med slutanmälan efter det att beviljat tillstånd och åtgärd är genomförd. Det är positivt att förvaltningen har avdelat en särskild funktion för detta. Särskilt riktade och proaktiva informationsinsatser behöver övervägas i detta. 13

15 Tillsynsarbetet Granskningsiakttagelser Tillsynsarbetet inom nämndens samtliga delverksamheter sker med vissa tidsintervall. vilket innebär att tillsynen för vissa verksamheter inte behöver genomföras årligen. Det är tillsynsobjektens verksamhet som är avgörande för intervallen. Tillsynen följer den årliga arbetsplan som förvaltningen arbetar fram. Arbetsplanen underställs nämnden för behandling och godkännande. Fastställda arbetsplaner är också att likställa med en tillsynsplan. De av nämnden fastställda arbetsplanen anger och vilka prioriteringar och ambitioner som nämnden anger för tillsynsarbetet. Samtliga företag som erlägger en årlig avgift får inte något årligt tillsynsbesök. Förvaltningen tillsynsarbete kan till stor del genomförs från kontoret och genom företagens egentillsyn. Det finns dock ingen rutin för hur detta sätt att bedriva tillsynsarbetet ska kommuniseras med dem som erlägger en årlig avgift och inte får något tillsynsbesök. Bedömning Vi bedömer att nämnden har en väl fungerande tillsynsverksamhet. Tillsynen sker enligt upprättade tillsynsplaner, eventuella avvikelser rapporteras till nämnden. Rekommendation Nämnden bör informera alla som erlägger en avgift med vilket tidsintervall som tillsynen kommer att ske och varför inte något tillsynsbesök sker årligen. 14

16 Tas rätt avgifter ut? Granskningsiakttagelser Vi har genom stickprov granskat att fakturerade taxor enligt plan- och bygglagen överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Fakturaunderlagen består av en blankett för beräkning av avgift för bygglov och för anmälan/startbesked. Blanketten innehåller förutom diarienummer och en beskrivning av ärendet även de uppgifter som krävs för beräkning av avgifterna. Om debiteringen grundar sig på ett beslut i nämnden finns ett utdrag ur protokollet med i fakturaunderlaget. Vi har genom stickprov granskat att fakturerade avgifter och taxor inom området miljö- och hälsa, livsmedel, tobak och alkohol med mera överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Fakturaunderlagen består av delegationsbeslut som undertecknats av handläggare. Av besluten framgår bakgrund och motivering, avgiften, beslut och kommunikation. Inom livsmedelsområdet anges riskklassningen enligt Livsmedelsverkets riktlinjer vilket leder fram till fastställd kontrolltid. Bedömning Vi bedömer att fakturerade avgifter och taxor enligt plan- och bygglagen (2010:900) överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut (KF 138/2011). Faktureringsunderlagen visar på ett tydligt sätt vad fakturan avser och hur avgiften beräknats. Beslutad taxa finns på kommunens hemsida. Vi bedömer att fakturerade avgifter och taxor inom området miljö- och hälsa, livsmedel, tobak och alkohol med mera överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut¹. Granskade underlag visar att gällande timtaxa och besöksavgift fakturerats (MBN 266/2012). Beslutad taxa tillsammans med information om hur taxan är konstruerad återfinns på kommunens hemsida. 15

17 Samarbete med Kommunstyrelsen Granskningsiakttagelser Samarbetet och samverkan mellan nämnden och Kommunstyrelsen har beskrivits ovan ur olika aspekter både på politisk som på operativ nivå På politisk nivå finns upparbetade kontaktytorna och agendor för hur samarbetet mellan dessa parter ska fungera i berednings-, planerings-, genomförande och uppföljningssammanhang. Bedömning Vi bedömer att det på politisk nivå finns väl fungerande och strukturerade samverkansformer mellan nämnden och kommunstyrelsen 16

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Grästorps kommun Intern kontroll 2014

Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Fastställd av XX 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Internkontrollplan... 3 1.1 Bygglov... 3 1.2 Hälsoskydd... 4 1.3 Livsmedel... 4 1.4 Miljöskydd... 5 1.5 Trafikärenden...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning Härryda kommun 2011-02-14 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 3 Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2013 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(10) 2013-08-28 Dnr KR-X/2013 007 Handläggare, titel, telefon Caroline Nyman, stadsrevisor 011-15 17 99 Revisionsrapport

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer