Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs."

Transkript

1 BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum Dnr Sid 1 (1) Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012 Den 7 maj 2012 förordnades byråchefen Lina Forzelius att med medarbetare verkställa en inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad. Inspektionen inriktades särskilt på kontroll av kontorets handläggning av återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, underrättelser och avanmälan till arbetslöshetskassa samt avaktualiseringar. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs. Det allmänna intrycket är att handläggningen vid kontoret av de frågor som särskilt granskades i huvudsak sker i enlighet med de specifika regler som gäller för dessa. Ett antal generella brister uppmärksammades dock. I flera ärenden var dokumentationen bristfällig eller saknades helt. Därutöver framkom att många av de handlingar som upprättas i ärendehanteringssystemet AIS och skickas ut från myndigheten inte sparas. Slutligen framkom att AIS begränsar handläggarnas möjlighet att motivera sina beslut. Med hänsyn till att aktuella brister torde kunna föreligga vid fler arbetsförmedlingskontor har jag beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende granska detta. I övrigt, och med beaktande av att arbetsförmedlingskontoret åtagit sig att vidta ett antal åtgärder med anledning av den inspektion som genomförts, finns inte anledning till några ytterligare åtgärder eller uttalanden i inspektionsärendet, som därför avslutas. Hans-Gunnar Axberger Bilaga Protokoll Riksdagens ombudsmän Box Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: Telefon: Texttelefon: Fax:

2 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum Dnr Sid 1 (8) Protokoll fört vid inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad den 4 och 5 juni 2012 Deltagare från JO Närvarande från Riksdagens ombudsmän var byråchefen Lina Forzelius samt föredragandena Marie-Louise Collin, Nina Hubendick, Peter Lidman, Daniel Samnerud och Magnus Wickman. Inledande möte m.m. Vid ankomsten till kontoret togs JO:s medarbetare emot av arbetsförmedlingschefen Lena Hertzberg och verksamhetssamordnaren Tomas Björnson. Vid det inledande samtalet deltog även arbetsförmedlaren Jessica Paszkowski samt administratörerna Gun-Britt Östensson och Erica Thörn. Lina Forzelius redogjorde kortfattat för JO:s verksamhet samt för genomförandet av och syftet med inspektionen. Arbetsförmedlingens representanter informerade därefter om den lokala organisationen och verksamheten vid kontoret. Efter rundvandring i kontorets lokaler, vilken innefattade besök vid kontorets arkiv och mottagning för direktservice, lämnade Arbetsförmedlingens representanter närmare information om ärendehandläggningen vid kontoret. Arbetsförmedlarna Lennart Karlsson, Madelene Brunzell och Helen Karlsson redogjorde därvid särskilt för handläggningen av ärenden rörande jobb- och utvecklingsgarantin. Följande dag presenterades Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem, AIS, för JO:s medarbetare. Vid samma tillfälle redogjorde Tomas Björnson för myndighetens metod avseende kvalitetssäkring. Visst material överlämnades därvid till JO:s medarbetare, aktbil Sammanfattningsvis framkom bl.a. följande. Allmänt Kontoret i Karlstad bildar tillsammans med kontoren i Grums och Hammarö ett arbetsmarknadsområde med sammanlagt 125 anställda. Riksdagens ombudsmän Box Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: Telefon: Texttelefon: Fax:

3 Dnr Sid 2 (8) Arbetsförmedlingskontoret är uppdelat i fyra olika sektioner som leds av var sin sektionschef. Tre sektioner är kopplade till specifika branscher: 1) hotell-, restaurang- och tjänstesektorn, 2) den offentliga sektorn samt 3) LO- och industrisektorn. Vid den fjärde sektionen handläggs ärenden avseende nyanlända invandrare och ärenden där samverkan med Försäkringskassan sker. Kontoret har därutöver en administrativ avdelning. Kontoret har en mottagning för direktservice som är öppen för allmänheten varje vardag mellan kl och De arbetssökande kan där, utan tidsbokning, omedelbart få kontakt med arbetsförmedlare. En arbetsförmedlare som bistår arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden handlägger ca 250 pågående ärenden. Arbetsförmedlarens huvudsakliga uppgift består i att matcha den arbetssökande mot lediga arbeten. Arbetsförmedlaren och den arbetssökande träffas relativt sällan. Kontakten sköts huvudsakligen via telefon och e-post, men vid behov bokas ett personligt möte in. Majoriteten av kontakterna sker dock med kontorets direktservice eller Arbetsförmedlingens kundtjänst. En arbetsförmedlare som bistår arbetssökande som bedöms stå längre från arbetsmarknaden handlägger ca 100 pågående ärenden, eftersom dessa generellt sett är mer tidskrävande. Inom denna kategori hålls regelbundna möten mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Arbetsförmedlaren måste lära känna den arbetssökande för att kunna föreslå lämpliga arbeten eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är lätt att rekrytera kompetent personal till kontoret. De som anställs har som regel någon form av akademisk examen. Den nyanställde får genomgå en centralt utformad introduktionsutbildning. I denna ingår bl.a. utbildning i administration, offentlighet och sekretess samt personuppgiftsfrågor. Den nyanställde får även en lokal introduktion, vid vilken han eller hon bl.a. får gå bredvid en erfaren arbetsförmedlare och handlägga enklare ärenden under överinseende. Efter två till sex månader får de anställda beslutsdelegation. De flesta nyanställda börjar i den s.k. matchningsverksamheten. Personal som arbetar med arbetssökande som har speciella behov, funktionsnedsättningar m.m., genomgår särskilda utbildningar för detta. Arbetsförmedlingen har, förutom arbetsförmedlare och administrativ personal, psykologer, socialkonsulenter och arbetsterapeuter anställda inom myndigheten. Dessa jobbar inom Arbetsförmedlingen rehabilitering. De gör bl.a. arbetsförmågebedömningar, men lämnar också råd och stöd i det löpande arbetet vid kontoret. Kvalitetssäkring Inom Arbetsförmedlingen bedrivs ett kontinuerligt arbete med att granska kvaliteten på verksamheten. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen fullgör sitt uppdrag på ett korrekt sätt görs regelbundna stickprovskontroller enligt en modell som utarbetats på central nivå. Kontoret i Karlstad har tillämpat denna modell

4 Dnr Sid 3 (8) sedan november Från och med januari 2012 arbetar samtliga kontor efter modellen. Enligt modellen ska sektionscheferna varje månad utföra fem stickprovskontroller per handläggare inom sin sektion. Vidare ska varje månad verksamhetssamordnaren göra fem stickprov per sektion, marknadschefen göra fem stickprov per arbetsmarknadsområde och marknadsledningen göra fem stickprov per marknadsområde. Vid stickproven kontrolleras verksamheten utifrån sju närmare angivna kriterier. Kriterierna har valts ut för att de anses påverka de arbetssökandes möjligheter att få arbete och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Kontorscheferna arbetar även med en kontrollplan innehållande riskområden som har identifierats av styrelsen. Kontrollplanen används för att säkerställa att arbetet på de olika kontoren inom myndigheten utförs på ett likvärdigt sätt genom kontinuerliga uppföljningar och dialoger. Ytterligare ett led i kontorets kvalitetssäkringsarbete utgörs av klagomålshanteringen. Samtliga klagomål som inkommer till kontoret diarieförs och föredras för arbetsförmedlingschefen. Om klagomålet avser en handläggare anordnar arbetsförmedlingschefen som regel ett trepartssamtal i vilket hon, arbetsförmedlaren och den arbetssökande deltar. Samtalen leder ofta till att samarbetet mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren kan fortsätta. I vissa fall genomförs även ett uppföljningssamtal. Om samarbetssvårigheterna kvarstår får den arbetssökande som vill byta handläggare. Dessa samtal utgör goda underlag för arbetet med att förbättra verksamheten, bl.a. när det gäller bemötandet av de arbetssökande. Ändringar i lagar och förordningar m.m. tillgängliggörs omedelbart på Arbetsförmedlingens intranät. Inom ett par månader uppdateras även det interna handläggarstödet. Handläggarstödet har utvecklats under de senaste åren och utgör i dag ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Dokumentation För varje arbetssökande finns ett ärende registrerat i AIS. I ärendets daganteckningar ska noteringar göras om samtliga handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheten, de beslut som fattas, de kontakter som sker i ärendet, samt det som i övrigt tillförs ärendet. Det ska genom daganteckningarna gå att följa ett ärendes gång. I vissa fall sker registreringar automatiskt, men vanligtvis görs registreringar manuellt av handläggaren. Om en handläggare mottar ett e-postmeddelande av någon betydelse ska e- postmeddelandet antingen skrivas ut och läggas i akten samtidigt som en notering om detta görs i daganteckningarna eller klistras in i daganteckningarna. Några

5 Dnr Sid 4 (8) centrala eller lokala riktlinjer för hur e-postmeddelanden ska hanteras finns dock inte. De handlingar som tillförs ärendet ska antingen sparas i sökandens akt eller om det handlar om beslut, omprövningar m.m. i någon av de pärmar som finns i arkivet. För det fall handlingen inte förvaras i akten ska en notering om var handlingen förvaras göras i daganteckningarna. Vissa handlingar som skapats i AIS sparas inte i sökandens akt och de går heller inte att på nytt skriva ut från systemet. Det gäller bl.a. meddelanden om avaktualiseringar och avanmälningar (se vidare nedan). Utöver AIS har Arbetsförmedlingen ett särskilt ärendehanteringssystem, AF DIA, för handlingar som har samband med utbetalningar i någon form såsom lönebidrag, särskilt anställningsstöd m.m. Särskilt om aktgranskningen Inför inspektionen hade cirka 70 akter beställts. Dessa omfattade de tio senaste ärendena där beslut fattats om återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, de tio senaste ärendena där den arbetssökande begärt omprövning av sådana beslut, de tio senaste ärendena där omprövningsenheten ändrat kontorets bedömning efter omprövning av sådana beslut, de tio senaste ärendena där avanmälan gjorts, de tio senaste ärendena där beslut om underrättelse till arbetslöshetskassan fattats och de 20 senaste ärendena där beslut om avaktualisering fattats. I det program som skickades ut inför inspektionen hade särskilt understrukits I akterna ska samtliga handlingar finnas tillgängliga, inklusive ett utdrag ur daganteckningarna. Kontoret hade dock inte uppfattat det som att JO ville ta del av de kompletta sökandeakterna utan i stället tagit fram de handlingar som bedömdes relevanta. I samtliga ärenden fanns ett utdrag ur daganteckningarna. Med hänsyn till de uppgifter som lämnats från kontorsledningen om att ett ärendes gång alltid ska kunna följas utifrån daganteckningarna bedömdes att granskningen kunde påbörjas utifrån framtaget material, varefter kompletteringar fick ske om detta ansågs nödvändigt. Under granskningen togs visst ytterligare material fram och uppföljningsfrågor ställdes till berörda handläggare. Efter aktgranskningen sammanträffade JO:s medarbetare med Lena Hertzberg, Tomas Björnson, Gun-Britt Östensson, Erica Thörn och chefstraineen Linda Bernhardsson. JO:s medarbetare redogjorde därvid för vissa frågor som uppkommit vid granskningen av akterna. Följande noterades.

6 Dnr Sid 5 (8) Allmänt Det visade sig generellt svårt att följa handläggningens gång utifrån daganteckningar och övriga framtagna dokument. Upplysningar om att ytterligare handlingar såsom e-postmeddelanden, beslut m.m. kunde finnas i sökandens fysiska akt eller i någon av pärmarna i arkivet förekom sällan. Att med säkerhet uttala sig om vad som hänt i ett ärende visade sig därför i flera fall omöjligt. Från handläggarhåll bekräftades att det ibland slarvas med dokumentationen. Det föreföll inte ovanligt att e-postmeddelanden till och från arbetssökande låg kvar endast i arbetsförmedlarnas personliga e-post. Återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin m.m. I de granskade ärendena hade kommunicering med arbetssökanden skett i vederbörlig ordning. Det framgick tydligt av kommuniceringen på vilket sätt arbetssökanden ansågs ha misskött sig samt att han eller hon fått viss tid på sig att bemöta detta. De omständigheter som lades till grund för det senare beslutet om återkallande av anvisningen var vidare som regel väl dokumenterade i daganteckningarna. Av daganteckningarna kunde dock inte alltid utläsas huruvida den arbetssökande hade informerats om konsekvenserna av ett återkallande eller om att han eller hon har rätt att kvarstå som aktivt arbetssökande efter en återkallelse. Arbetsförmedlingen hade såvitt framgick av daganteckningarna, med något enstaka undantag, motiverat beslutet om återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin väl. Det beslutsdokument som skickades till den arbetssökande var dock som regel mycket kortfattat. Det upplystes att detta berodde på att Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem begränsade antalet tecken som kunde skrivas i beslutsdokumentet. Av handlingarna framgick i något fall att daganteckningarna hade bifogats beslutsdokumentet. I de ärenden där en begäran om omprövning hade getts in saknades i två fall uppgift om när begäran hade inkommit och vidarebefordrats till omprövningsenheten. I övriga fall framgick att Arbetsförmedlingens hantering av begäran om omprövning som regel skett med tillräcklig skyndsamhet. Arbetsförmedlingen uppgav: Information om möjliga konsekvenser av ett beslut om återkallande av anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin ska ges i samband med kommuniceringen. Att information lämnats ska framgå antingen av daganteckningarna eller av handling som sparas i akten. Såväl kommuniceringen (när den inte sker muntligt) som beslutet att återkalla anvisningen ska skickas till den arbetssökande med rekommenderat brev. Enligt kontorets rutiner ska den daganteckning som upprättats i samband med beslutet om återkallande av anvisningen bifogas beslutet. Att så har skett ska också dokumenteras. Med anledning av vad som har framkommit kommer tillämpningen av kontorets rutiner att följas upp.

7 Dnr Sid 6 (8) Underrättelse till arbetslöshetskassa Arbetsförmedlingen hade i samtliga underrättelser redovisat både sin egen och den arbetssökandes beskrivning av vad som inträffat samt även lämnat en kommentar till den arbetssökandes beskrivning. Underrättelserna var också vederbörligen undertecknade. Underrättelserna hade i merparten av fallen skickats till arbetslöshetskassan inom en vecka från det att orsaken till underrättelsen blev känd. I några fall hade underrättelsen skickats först efter åtta tio dagar. Av de granskade ärendena var det endast i ett fall där det, genom en särskild daganteckning, tydligt gick att utläsa när och på vilket sätt arbetsförmedlaren hade informerat den arbetssökande om att en underrättelse till arbetslöshetskassan skulle skickas. Arbetsförmedlingen uppgav: Information till den arbetssökande om att en underrättelse kommer att skickas lämnas normalt i samband med att den arbetssökande sammanträffar med arbetsförmedlaren. Det är den arbetssökandes då lämnade uppgifter som redovisas i underrättelsen. Att information lämnats framgår således indirekt av själva underrättelsen. Det vore dock bättre om detta tydligt dokumenterades i daganteckningarna. Kontoret kommer att vidta åtgärder för att så ska ske. I en underrättelse daterad den 25 april 2012 angavs att anledningen till underrättelsen var att den arbetssökande bedömdes inte aktivt söka lämpligt arbete. Enligt underrättelsen hade den arbetssökande själv uppgett att hon inte är aktiv i sitt arbetssökande men att hon ska försöka komma igång. Av daganteckningarna framgick att Arbetsförmedlingens kundtjänst den 16 april hade lämnat förslag på tjänster som den arbetssökande borde söka samt även informerat om risken för underrättelse. Därefter hade den arbetssökande, per e-post, redovisat sex sökta arbeten den 23 april och ytterligare sökta arbeten den 26 april. I meddelandet den 23 april bad hon om ursäkt för att tidigare inte ha varit så aktiv i sitt arbetssökande. Detta meddelande bifogades underrättelsen. Arbetsförmedlingen uppgav: Det är i detta ärende oklart om den arbetssökande fick tydlig information om att en underrättelse skulle skickas samt om tillfälle gavs den arbetssökande att bemöta detta. Formuleringen av underrättelsen framstår som missvisande. Det är vidare tveksamt om underrättelsen överhuvudtaget borde ha skickats. I vart fall borde Arbetsförmedlingen, efter att det andra e- postmeddelandet inkommit, ha skickat en ny underrättelse till arbetslöshetskassan om att sökanden blivit mer aktiv. Avanmälan till arbetslöshetskassa I de flesta av de ärenden som granskades framgick det av daganteckningarna varför avanmälan hade gjorts. I vissa fall var emellertid motiveringen till avanmälan och dokumentationen av omständigheterna kring denna mycket knapphändig. I några fall hade sökanden ringt och anmält att han eller hon var förhindrad att komma till

8 Dnr Sid 7 (8) exempelvis ett möte, men dokumentation avseende vad förhindret bestod i saknades. I samtliga fall saknades dokumentation av att underrättelse om avanmälan skickats till sökanden. Själva avanmälan fanns inte i något fall sparad. Vid granskningen framkom att bestämmelsen i 15 första punkten AMSFS 2005:4 angående vid vilken tidpunkt avanmälan ska göras tillämpas på olika sätt av handläggarna. I de granskade ärendena rörde det sig främst om sådana situationer i vilka sökanden senast en viss angiven dag skulle ha tagit kontakt med Arbetsförmedlingens kundtjänst per telefon. I de flesta av dessa fall hade avanmälan gjorts från och med dagen efter den dag då kontakten skulle ha tagits. I andra ärenden hade avanmälan gjorts från och med den dag då kontakten skulle ha ägt rum. Arbetsförmedlingen uppgav: Avanmälan läggs in under en särskild flik i AIS, och den text som skrivs in där går till sökanden och arbetslöshetskassan. Underrättelserna skickas ut automatiskt genom AIS och sparas inte i akten. De enda förhinder som inte föranleder avanmälan är att sökanden arbetar eller är på en arbetsintervju. Uppgifter om sjukdomar och dylikt dokumenteras inte i daganteckningarna eftersom sådana uppgifter, enligt personuppgiftslagen, inte får dokumenteras där. Ofta anmäls förhinder till Arbetsförmedlingens kundtjänst. Kundtjänsten kan endast använda sig av daganteckningarna för dokumentation i ärendet. Om en sökande ringer till kundtjänst och uppger att denne pga. sjukdom inte kan infinna sig till ett möte dokumenteras inte anledningen till förhindret någonstans. Avanmälan enligt 15 första punkten AMSFS 2005:4 ska rätteligen göras från och med den dag då det personliga besöket eller kontakten skulle ha ägt rum. När det i sökandens handlingsplan har föreskrivits att sökanden senast en viss angiven dag ska kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst per telefon, är det först dagen därpå som handläggaren kan kontrollera om kontakten har tagits. Detta medför att avanmälan, när kontakt inte har tagits i ett sådant fall, får göras retroaktivt. I övrigt medger AMSFS 2005:4 inte att avanmälan görs retroaktivt. Avaktualisering De omständigheter som lades till grund för avaktualisering framgick som regel, om än kortfattat, av daganteckningarna. I merparten av de ärenden där avaktualisering skett mot bakgrund av att personen i fråga fått ett arbete eller var föräldraledig, framgick det inte av daganteckningarna om denne hade informerats om rätten att alltjämt kvarstå som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. De förfrågningar som skickats ut inför en avaktualisering fanns inte sparade. Inte heller fanns meddelandena om att avaktualisering skett kvar. Arbetsförmedlingen uppgav: Kontoret har arbetat med att förbättra handläggningen i ärenden rörande avaktualisering. Arbetsförmedlingen ska så långt möjligt utreda

9 Dnr Sid 8 (8) omständigheterna för avaktualiseringen så att skälen till avaktualiseringen kan anges med en känd orsak. Kontoret uppmanar därför arbetsförmedlarna att ta telefonkontakt med den arbetssökande för att utröna detta. Förfrågningar och meddelanden om avaktualisering är utformade enligt en viss mall. Möjlighet att lägga in manuella skrivningar finns dock. Försändelserna till de arbetssökande skickas automatiskt genom AIS, och sparas inte i akterna. Mallformuleringarna finns dock tillgängliga på kontoret. Det är en självklarhet att även den som fått ett arbete har rätt att vara fortsatt inskriven vid Arbetsförmedlingen, vilket kan vara en förklaring till varför det inte alltid framgår av daganteckningarna att vederbörande fått information om detta. Arbetsförmedlingen bör bli bättre på att dokumentera att aktuell information har lämnats. Avslutning I anslutning till genomgången av de frågor som uppkommit vid aktgranskningen sammanfattade Lina Forzelius vad som framkommit under inspektionen.

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Vid Marcus Nilssons presentation av regionens organisation och utredningsgruppens arbetssätt kom bl.a. följande fram.

Vid Marcus Nilssons presentation av regionens organisation och utredningsgruppens arbetssätt kom bl.a. följande fram. PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 7204-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Nord, gränspolisgrupp 2 (Umeå) den 26 januari 2016 Inledning På uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5563-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015 Inledning På uppdrag

Läs mer

Inspektionen genomfördes i gränsgruppens lokaler på polishuset i Uppsala.

Inspektionen genomfördes i gränsgruppens lokaler på polishuset i Uppsala. PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2185-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Mitt, gränsgrupp 3 (Uppsala) den 17 maj 2016 Inledning På uppdrag av

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 334-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016 Inledning

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

Vid Patrick Ungsäters presentation av regionens organisation och verkställighetsgruppens arbetssätt kom bl.a. följande fram.

Vid Patrick Ungsäters presentation av regionens organisation och verkställighetsgruppens arbetssätt kom bl.a. följande fram. PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2208-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolisenheten i region Stockholm, verkställighetsgrupp 3 i Stockholm den 2 maj 2016 Inledning

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten i Gävleborgs län, gränspolisenheten, den 27 och 28 oktober 2014

Inspektion av Polismyndigheten i Gävleborgs län, gränspolisenheten, den 27 och 28 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-11-28 Dnr 5464-2014 Sid 1 (7) Inspektion av Polismyndigheten i Gävleborgs län, gränspolisenheten, den 27 och 28 oktober 2014 Inledning Den 27 och

Läs mer

Inspektionen genomfördes i utredningsgruppernas lokaler i Göteborg.

Inspektionen genomfördes i utredningsgruppernas lokaler i Göteborg. PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 383-2016 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Väst, utredningsgrupp 1 och 2 (Göteborg och Halmstad) den 16 och 17 mars

Läs mer

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Dnr 5783-2016 Sid 1 (5) Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Bergslagen, grupp 3 (Örebro), den 9 och 10 november 2015

Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Bergslagen, grupp 3 (Örebro), den 9 och 10 november 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5380-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Bergslagen, grupp 3 (Örebro), den 9 och 10 november 2015 Inledning På

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Arbetsmarknad. Anmälan. (Dnr )

Arbetsmarknad. Anmälan. (Dnr ) Arbetsmarknad Kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommunicerings- och motiveringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning (Dnr 2901-2015)

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-12-03 Dnr 5527-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar Beslutet i korthet:

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015

Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5880-2015 Sid 1 (6) Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015 Inledning Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun PROTOKOLL Datum Dnr 5601-2013 Aktbil Sid 1 (5) Inspektion den 14 16 oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen Carl-Gustaf Tryblom,

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

Ordförandes förslag till beslut. Länssjukvårdsnämnden; 2 Förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ordförandes förslag till beslut. Länssjukvårdsnämnden; 2 Förklarar paragrafen omedelbart justerad. Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-12-04 LSN-HSF13-323 74 Begäran från justitieombudsmannen, JO, om yttrande Ordförandes förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden; 1 Godkänner yttrandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, frivården Helsingborg, den 16 april 2015

Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, frivården Helsingborg, den 16 april 2015 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 1997-2015 Sid 1 (6) Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, frivården Helsingborg, den 16 april 2015 Inspektionens genomförande Den 16 april

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016

Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016 PROTOKOLL Aktbil Dnr 6229-2016 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016 Inledning Den 9 och 10 november 2016 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2013-04-15 Diarienummer 1363-3255/2012 Familjen NN Ombud: Motala kommun 591 86 Motala Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket noterar att

Läs mer

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun

Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 6532-2013 Sid 1 (5) Inspektion den 27 29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 5996-2013 Sid 1 (10) Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 Sammanfattning Det allmänna intrycket var mycket

Läs mer

Till anmälan fogade Tommy E. det aktuella överflyttningsbeslutet.

Till anmälan fogade Tommy E. det aktuella överflyttningsbeslutet. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2010-03-22 Dnr 33-2009 Sid 1 (5) Ett LVM-hem verkställde ett beslut om flyttning av en intagen till ett annat LVM-hem enligt 25 tredje stycket LVM trots

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd En miljönämnd skulle ha underrättat fastighetsägaren inför ett besök på fastigheten (Dnr 2545-2015) Beslutet i korthet: Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun besökte en fastighet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-06-19 Dnr 1510-2012 Sid 1 (6) Myndighetsnämnden i Färgelanda kommun får viss kritik för handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Inspektion av Konkurrensverket den 22 23 oktober 2014

Inspektion av Konkurrensverket den 22 23 oktober 2014 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 5736-2014 Sid 1 (8) Inspektion av Konkurrensverket den 22 23 oktober 2014 Sammanfattning I samband med chefsjustitieombudsmannen (chefsjo) Elisabet

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-18 Diarienummer 1006/2015 Process 3.5.1 NN Lerums kommun Stöd och omsorg 443 80 LERUM Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Upplysningsvis

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 99-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte Håkansson

Läs mer

Stockholm den 16 april 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm

Stockholm den 16 april 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Stockholm den 16 april 2013 Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Komplettering av anmälan med Dnr. 510-2013. Nu fråga om komplettering beträffande samtycken till att delta i TV-inspelningar

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-10-21 Dnr 228-2013 Sid 1 (5) Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) bl.a. för att ett särskilt ungdomshem försummat att klarlägga

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012

Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012 BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-04-13 Dnr 724-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012 Den 7 februari 2012 förordnades

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

BESLUT. Kritik mot Region Skåne för brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 smittskyddslagen (2004:168)

BESLUT. Kritik mot Region Skåne för brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 smittskyddslagen (2004:168) BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-05-02 Dnr 2218-2011 Sid 1 (5) Kritik mot Region Skåne för brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 smittskyddslagen

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer