Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs."

Transkript

1 BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum Dnr Sid 1 (1) Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012 Den 7 maj 2012 förordnades byråchefen Lina Forzelius att med medarbetare verkställa en inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad. Inspektionen inriktades särskilt på kontroll av kontorets handläggning av återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, underrättelser och avanmälan till arbetslöshetskassa samt avaktualiseringar. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs. Det allmänna intrycket är att handläggningen vid kontoret av de frågor som särskilt granskades i huvudsak sker i enlighet med de specifika regler som gäller för dessa. Ett antal generella brister uppmärksammades dock. I flera ärenden var dokumentationen bristfällig eller saknades helt. Därutöver framkom att många av de handlingar som upprättas i ärendehanteringssystemet AIS och skickas ut från myndigheten inte sparas. Slutligen framkom att AIS begränsar handläggarnas möjlighet att motivera sina beslut. Med hänsyn till att aktuella brister torde kunna föreligga vid fler arbetsförmedlingskontor har jag beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende granska detta. I övrigt, och med beaktande av att arbetsförmedlingskontoret åtagit sig att vidta ett antal åtgärder med anledning av den inspektion som genomförts, finns inte anledning till några ytterligare åtgärder eller uttalanden i inspektionsärendet, som därför avslutas. Hans-Gunnar Axberger Bilaga Protokoll Riksdagens ombudsmän Box Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: Telefon: Texttelefon: Fax:

2 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum Dnr Sid 1 (8) Protokoll fört vid inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad den 4 och 5 juni 2012 Deltagare från JO Närvarande från Riksdagens ombudsmän var byråchefen Lina Forzelius samt föredragandena Marie-Louise Collin, Nina Hubendick, Peter Lidman, Daniel Samnerud och Magnus Wickman. Inledande möte m.m. Vid ankomsten till kontoret togs JO:s medarbetare emot av arbetsförmedlingschefen Lena Hertzberg och verksamhetssamordnaren Tomas Björnson. Vid det inledande samtalet deltog även arbetsförmedlaren Jessica Paszkowski samt administratörerna Gun-Britt Östensson och Erica Thörn. Lina Forzelius redogjorde kortfattat för JO:s verksamhet samt för genomförandet av och syftet med inspektionen. Arbetsförmedlingens representanter informerade därefter om den lokala organisationen och verksamheten vid kontoret. Efter rundvandring i kontorets lokaler, vilken innefattade besök vid kontorets arkiv och mottagning för direktservice, lämnade Arbetsförmedlingens representanter närmare information om ärendehandläggningen vid kontoret. Arbetsförmedlarna Lennart Karlsson, Madelene Brunzell och Helen Karlsson redogjorde därvid särskilt för handläggningen av ärenden rörande jobb- och utvecklingsgarantin. Följande dag presenterades Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem, AIS, för JO:s medarbetare. Vid samma tillfälle redogjorde Tomas Björnson för myndighetens metod avseende kvalitetssäkring. Visst material överlämnades därvid till JO:s medarbetare, aktbil Sammanfattningsvis framkom bl.a. följande. Allmänt Kontoret i Karlstad bildar tillsammans med kontoren i Grums och Hammarö ett arbetsmarknadsområde med sammanlagt 125 anställda. Riksdagens ombudsmän Box Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: Telefon: Texttelefon: Fax:

3 Dnr Sid 2 (8) Arbetsförmedlingskontoret är uppdelat i fyra olika sektioner som leds av var sin sektionschef. Tre sektioner är kopplade till specifika branscher: 1) hotell-, restaurang- och tjänstesektorn, 2) den offentliga sektorn samt 3) LO- och industrisektorn. Vid den fjärde sektionen handläggs ärenden avseende nyanlända invandrare och ärenden där samverkan med Försäkringskassan sker. Kontoret har därutöver en administrativ avdelning. Kontoret har en mottagning för direktservice som är öppen för allmänheten varje vardag mellan kl och De arbetssökande kan där, utan tidsbokning, omedelbart få kontakt med arbetsförmedlare. En arbetsförmedlare som bistår arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden handlägger ca 250 pågående ärenden. Arbetsförmedlarens huvudsakliga uppgift består i att matcha den arbetssökande mot lediga arbeten. Arbetsförmedlaren och den arbetssökande träffas relativt sällan. Kontakten sköts huvudsakligen via telefon och e-post, men vid behov bokas ett personligt möte in. Majoriteten av kontakterna sker dock med kontorets direktservice eller Arbetsförmedlingens kundtjänst. En arbetsförmedlare som bistår arbetssökande som bedöms stå längre från arbetsmarknaden handlägger ca 100 pågående ärenden, eftersom dessa generellt sett är mer tidskrävande. Inom denna kategori hålls regelbundna möten mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Arbetsförmedlaren måste lära känna den arbetssökande för att kunna föreslå lämpliga arbeten eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är lätt att rekrytera kompetent personal till kontoret. De som anställs har som regel någon form av akademisk examen. Den nyanställde får genomgå en centralt utformad introduktionsutbildning. I denna ingår bl.a. utbildning i administration, offentlighet och sekretess samt personuppgiftsfrågor. Den nyanställde får även en lokal introduktion, vid vilken han eller hon bl.a. får gå bredvid en erfaren arbetsförmedlare och handlägga enklare ärenden under överinseende. Efter två till sex månader får de anställda beslutsdelegation. De flesta nyanställda börjar i den s.k. matchningsverksamheten. Personal som arbetar med arbetssökande som har speciella behov, funktionsnedsättningar m.m., genomgår särskilda utbildningar för detta. Arbetsförmedlingen har, förutom arbetsförmedlare och administrativ personal, psykologer, socialkonsulenter och arbetsterapeuter anställda inom myndigheten. Dessa jobbar inom Arbetsförmedlingen rehabilitering. De gör bl.a. arbetsförmågebedömningar, men lämnar också råd och stöd i det löpande arbetet vid kontoret. Kvalitetssäkring Inom Arbetsförmedlingen bedrivs ett kontinuerligt arbete med att granska kvaliteten på verksamheten. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen fullgör sitt uppdrag på ett korrekt sätt görs regelbundna stickprovskontroller enligt en modell som utarbetats på central nivå. Kontoret i Karlstad har tillämpat denna modell

4 Dnr Sid 3 (8) sedan november Från och med januari 2012 arbetar samtliga kontor efter modellen. Enligt modellen ska sektionscheferna varje månad utföra fem stickprovskontroller per handläggare inom sin sektion. Vidare ska varje månad verksamhetssamordnaren göra fem stickprov per sektion, marknadschefen göra fem stickprov per arbetsmarknadsområde och marknadsledningen göra fem stickprov per marknadsområde. Vid stickproven kontrolleras verksamheten utifrån sju närmare angivna kriterier. Kriterierna har valts ut för att de anses påverka de arbetssökandes möjligheter att få arbete och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera. Kontorscheferna arbetar även med en kontrollplan innehållande riskområden som har identifierats av styrelsen. Kontrollplanen används för att säkerställa att arbetet på de olika kontoren inom myndigheten utförs på ett likvärdigt sätt genom kontinuerliga uppföljningar och dialoger. Ytterligare ett led i kontorets kvalitetssäkringsarbete utgörs av klagomålshanteringen. Samtliga klagomål som inkommer till kontoret diarieförs och föredras för arbetsförmedlingschefen. Om klagomålet avser en handläggare anordnar arbetsförmedlingschefen som regel ett trepartssamtal i vilket hon, arbetsförmedlaren och den arbetssökande deltar. Samtalen leder ofta till att samarbetet mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren kan fortsätta. I vissa fall genomförs även ett uppföljningssamtal. Om samarbetssvårigheterna kvarstår får den arbetssökande som vill byta handläggare. Dessa samtal utgör goda underlag för arbetet med att förbättra verksamheten, bl.a. när det gäller bemötandet av de arbetssökande. Ändringar i lagar och förordningar m.m. tillgängliggörs omedelbart på Arbetsförmedlingens intranät. Inom ett par månader uppdateras även det interna handläggarstödet. Handläggarstödet har utvecklats under de senaste åren och utgör i dag ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Dokumentation För varje arbetssökande finns ett ärende registrerat i AIS. I ärendets daganteckningar ska noteringar göras om samtliga handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheten, de beslut som fattas, de kontakter som sker i ärendet, samt det som i övrigt tillförs ärendet. Det ska genom daganteckningarna gå att följa ett ärendes gång. I vissa fall sker registreringar automatiskt, men vanligtvis görs registreringar manuellt av handläggaren. Om en handläggare mottar ett e-postmeddelande av någon betydelse ska e- postmeddelandet antingen skrivas ut och läggas i akten samtidigt som en notering om detta görs i daganteckningarna eller klistras in i daganteckningarna. Några

5 Dnr Sid 4 (8) centrala eller lokala riktlinjer för hur e-postmeddelanden ska hanteras finns dock inte. De handlingar som tillförs ärendet ska antingen sparas i sökandens akt eller om det handlar om beslut, omprövningar m.m. i någon av de pärmar som finns i arkivet. För det fall handlingen inte förvaras i akten ska en notering om var handlingen förvaras göras i daganteckningarna. Vissa handlingar som skapats i AIS sparas inte i sökandens akt och de går heller inte att på nytt skriva ut från systemet. Det gäller bl.a. meddelanden om avaktualiseringar och avanmälningar (se vidare nedan). Utöver AIS har Arbetsförmedlingen ett särskilt ärendehanteringssystem, AF DIA, för handlingar som har samband med utbetalningar i någon form såsom lönebidrag, särskilt anställningsstöd m.m. Särskilt om aktgranskningen Inför inspektionen hade cirka 70 akter beställts. Dessa omfattade de tio senaste ärendena där beslut fattats om återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, de tio senaste ärendena där den arbetssökande begärt omprövning av sådana beslut, de tio senaste ärendena där omprövningsenheten ändrat kontorets bedömning efter omprövning av sådana beslut, de tio senaste ärendena där avanmälan gjorts, de tio senaste ärendena där beslut om underrättelse till arbetslöshetskassan fattats och de 20 senaste ärendena där beslut om avaktualisering fattats. I det program som skickades ut inför inspektionen hade särskilt understrukits I akterna ska samtliga handlingar finnas tillgängliga, inklusive ett utdrag ur daganteckningarna. Kontoret hade dock inte uppfattat det som att JO ville ta del av de kompletta sökandeakterna utan i stället tagit fram de handlingar som bedömdes relevanta. I samtliga ärenden fanns ett utdrag ur daganteckningarna. Med hänsyn till de uppgifter som lämnats från kontorsledningen om att ett ärendes gång alltid ska kunna följas utifrån daganteckningarna bedömdes att granskningen kunde påbörjas utifrån framtaget material, varefter kompletteringar fick ske om detta ansågs nödvändigt. Under granskningen togs visst ytterligare material fram och uppföljningsfrågor ställdes till berörda handläggare. Efter aktgranskningen sammanträffade JO:s medarbetare med Lena Hertzberg, Tomas Björnson, Gun-Britt Östensson, Erica Thörn och chefstraineen Linda Bernhardsson. JO:s medarbetare redogjorde därvid för vissa frågor som uppkommit vid granskningen av akterna. Följande noterades.

6 Dnr Sid 5 (8) Allmänt Det visade sig generellt svårt att följa handläggningens gång utifrån daganteckningar och övriga framtagna dokument. Upplysningar om att ytterligare handlingar såsom e-postmeddelanden, beslut m.m. kunde finnas i sökandens fysiska akt eller i någon av pärmarna i arkivet förekom sällan. Att med säkerhet uttala sig om vad som hänt i ett ärende visade sig därför i flera fall omöjligt. Från handläggarhåll bekräftades att det ibland slarvas med dokumentationen. Det föreföll inte ovanligt att e-postmeddelanden till och från arbetssökande låg kvar endast i arbetsförmedlarnas personliga e-post. Återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin m.m. I de granskade ärendena hade kommunicering med arbetssökanden skett i vederbörlig ordning. Det framgick tydligt av kommuniceringen på vilket sätt arbetssökanden ansågs ha misskött sig samt att han eller hon fått viss tid på sig att bemöta detta. De omständigheter som lades till grund för det senare beslutet om återkallande av anvisningen var vidare som regel väl dokumenterade i daganteckningarna. Av daganteckningarna kunde dock inte alltid utläsas huruvida den arbetssökande hade informerats om konsekvenserna av ett återkallande eller om att han eller hon har rätt att kvarstå som aktivt arbetssökande efter en återkallelse. Arbetsförmedlingen hade såvitt framgick av daganteckningarna, med något enstaka undantag, motiverat beslutet om återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin väl. Det beslutsdokument som skickades till den arbetssökande var dock som regel mycket kortfattat. Det upplystes att detta berodde på att Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem begränsade antalet tecken som kunde skrivas i beslutsdokumentet. Av handlingarna framgick i något fall att daganteckningarna hade bifogats beslutsdokumentet. I de ärenden där en begäran om omprövning hade getts in saknades i två fall uppgift om när begäran hade inkommit och vidarebefordrats till omprövningsenheten. I övriga fall framgick att Arbetsförmedlingens hantering av begäran om omprövning som regel skett med tillräcklig skyndsamhet. Arbetsförmedlingen uppgav: Information om möjliga konsekvenser av ett beslut om återkallande av anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin ska ges i samband med kommuniceringen. Att information lämnats ska framgå antingen av daganteckningarna eller av handling som sparas i akten. Såväl kommuniceringen (när den inte sker muntligt) som beslutet att återkalla anvisningen ska skickas till den arbetssökande med rekommenderat brev. Enligt kontorets rutiner ska den daganteckning som upprättats i samband med beslutet om återkallande av anvisningen bifogas beslutet. Att så har skett ska också dokumenteras. Med anledning av vad som har framkommit kommer tillämpningen av kontorets rutiner att följas upp.

7 Dnr Sid 6 (8) Underrättelse till arbetslöshetskassa Arbetsförmedlingen hade i samtliga underrättelser redovisat både sin egen och den arbetssökandes beskrivning av vad som inträffat samt även lämnat en kommentar till den arbetssökandes beskrivning. Underrättelserna var också vederbörligen undertecknade. Underrättelserna hade i merparten av fallen skickats till arbetslöshetskassan inom en vecka från det att orsaken till underrättelsen blev känd. I några fall hade underrättelsen skickats först efter åtta tio dagar. Av de granskade ärendena var det endast i ett fall där det, genom en särskild daganteckning, tydligt gick att utläsa när och på vilket sätt arbetsförmedlaren hade informerat den arbetssökande om att en underrättelse till arbetslöshetskassan skulle skickas. Arbetsförmedlingen uppgav: Information till den arbetssökande om att en underrättelse kommer att skickas lämnas normalt i samband med att den arbetssökande sammanträffar med arbetsförmedlaren. Det är den arbetssökandes då lämnade uppgifter som redovisas i underrättelsen. Att information lämnats framgår således indirekt av själva underrättelsen. Det vore dock bättre om detta tydligt dokumenterades i daganteckningarna. Kontoret kommer att vidta åtgärder för att så ska ske. I en underrättelse daterad den 25 april 2012 angavs att anledningen till underrättelsen var att den arbetssökande bedömdes inte aktivt söka lämpligt arbete. Enligt underrättelsen hade den arbetssökande själv uppgett att hon inte är aktiv i sitt arbetssökande men att hon ska försöka komma igång. Av daganteckningarna framgick att Arbetsförmedlingens kundtjänst den 16 april hade lämnat förslag på tjänster som den arbetssökande borde söka samt även informerat om risken för underrättelse. Därefter hade den arbetssökande, per e-post, redovisat sex sökta arbeten den 23 april och ytterligare sökta arbeten den 26 april. I meddelandet den 23 april bad hon om ursäkt för att tidigare inte ha varit så aktiv i sitt arbetssökande. Detta meddelande bifogades underrättelsen. Arbetsförmedlingen uppgav: Det är i detta ärende oklart om den arbetssökande fick tydlig information om att en underrättelse skulle skickas samt om tillfälle gavs den arbetssökande att bemöta detta. Formuleringen av underrättelsen framstår som missvisande. Det är vidare tveksamt om underrättelsen överhuvudtaget borde ha skickats. I vart fall borde Arbetsförmedlingen, efter att det andra e- postmeddelandet inkommit, ha skickat en ny underrättelse till arbetslöshetskassan om att sökanden blivit mer aktiv. Avanmälan till arbetslöshetskassa I de flesta av de ärenden som granskades framgick det av daganteckningarna varför avanmälan hade gjorts. I vissa fall var emellertid motiveringen till avanmälan och dokumentationen av omständigheterna kring denna mycket knapphändig. I några fall hade sökanden ringt och anmält att han eller hon var förhindrad att komma till

8 Dnr Sid 7 (8) exempelvis ett möte, men dokumentation avseende vad förhindret bestod i saknades. I samtliga fall saknades dokumentation av att underrättelse om avanmälan skickats till sökanden. Själva avanmälan fanns inte i något fall sparad. Vid granskningen framkom att bestämmelsen i 15 första punkten AMSFS 2005:4 angående vid vilken tidpunkt avanmälan ska göras tillämpas på olika sätt av handläggarna. I de granskade ärendena rörde det sig främst om sådana situationer i vilka sökanden senast en viss angiven dag skulle ha tagit kontakt med Arbetsförmedlingens kundtjänst per telefon. I de flesta av dessa fall hade avanmälan gjorts från och med dagen efter den dag då kontakten skulle ha tagits. I andra ärenden hade avanmälan gjorts från och med den dag då kontakten skulle ha ägt rum. Arbetsförmedlingen uppgav: Avanmälan läggs in under en särskild flik i AIS, och den text som skrivs in där går till sökanden och arbetslöshetskassan. Underrättelserna skickas ut automatiskt genom AIS och sparas inte i akten. De enda förhinder som inte föranleder avanmälan är att sökanden arbetar eller är på en arbetsintervju. Uppgifter om sjukdomar och dylikt dokumenteras inte i daganteckningarna eftersom sådana uppgifter, enligt personuppgiftslagen, inte får dokumenteras där. Ofta anmäls förhinder till Arbetsförmedlingens kundtjänst. Kundtjänsten kan endast använda sig av daganteckningarna för dokumentation i ärendet. Om en sökande ringer till kundtjänst och uppger att denne pga. sjukdom inte kan infinna sig till ett möte dokumenteras inte anledningen till förhindret någonstans. Avanmälan enligt 15 första punkten AMSFS 2005:4 ska rätteligen göras från och med den dag då det personliga besöket eller kontakten skulle ha ägt rum. När det i sökandens handlingsplan har föreskrivits att sökanden senast en viss angiven dag ska kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst per telefon, är det först dagen därpå som handläggaren kan kontrollera om kontakten har tagits. Detta medför att avanmälan, när kontakt inte har tagits i ett sådant fall, får göras retroaktivt. I övrigt medger AMSFS 2005:4 inte att avanmälan görs retroaktivt. Avaktualisering De omständigheter som lades till grund för avaktualisering framgick som regel, om än kortfattat, av daganteckningarna. I merparten av de ärenden där avaktualisering skett mot bakgrund av att personen i fråga fått ett arbete eller var föräldraledig, framgick det inte av daganteckningarna om denne hade informerats om rätten att alltjämt kvarstå som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. De förfrågningar som skickats ut inför en avaktualisering fanns inte sparade. Inte heller fanns meddelandena om att avaktualisering skett kvar. Arbetsförmedlingen uppgav: Kontoret har arbetat med att förbättra handläggningen i ärenden rörande avaktualisering. Arbetsförmedlingen ska så långt möjligt utreda

9 Dnr Sid 8 (8) omständigheterna för avaktualiseringen så att skälen till avaktualiseringen kan anges med en känd orsak. Kontoret uppmanar därför arbetsförmedlarna att ta telefonkontakt med den arbetssökande för att utröna detta. Förfrågningar och meddelanden om avaktualisering är utformade enligt en viss mall. Möjlighet att lägga in manuella skrivningar finns dock. Försändelserna till de arbetssökande skickas automatiskt genom AIS, och sparas inte i akterna. Mallformuleringarna finns dock tillgängliga på kontoret. Det är en självklarhet att även den som fått ett arbete har rätt att vara fortsatt inskriven vid Arbetsförmedlingen, vilket kan vara en förklaring till varför det inte alltid framgår av daganteckningarna att vederbörande fått information om detta. Arbetsförmedlingen bör bli bättre på att dokumentera att aktuell information har lämnats. Avslutning I anslutning till genomgången av de frågor som uppkommit vid aktgranskningen sammanfattade Lina Forzelius vad som framkommit under inspektionen.

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012

Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012 BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-04-13 Dnr 724-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012 Den 7 februari 2012 förordnades

Läs mer

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015

Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 99-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20 22 januari 2015 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte Håkansson

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 5996-2013 Sid 1 (10) Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 Sammanfattning Det allmänna intrycket var mycket

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2011-11" 1 1 1657-2011 1(5) Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar Anmälan I en anmälan,

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Handläggningen av ett ärende rörande särskild förvaltning

Handläggningen av ett ärende rörande särskild förvaltning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2007-10-12 Dnr 3153-2005 Sid 1 (5) Handläggningen av ett ärende rörande särskild förvaltning Bakgrund T.O:s före detta hustru H.O. avled i november

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Uttalanden om anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet m.m.

Uttalanden om anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet m.m. BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2009-09-01 Dnr 5588-2009 Sid 1 (5) Uttalanden om anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet m.m. Anmälan C.A. och E-L.T.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2011-11-10 Dnr 1062-2011 Sid 1 (9) Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder Beslutet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Jag har tagit del av inspektionsprotokollet, se bilaga.

Jag har tagit del av inspektionsprotokollet, se bilaga. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2013-02-05 Dnr 5620-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Migrationsverkets asylprövningsenhet i Uppsala den 29 och 30 november 2012 Den 18 oktober 2011 förordnades

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

PROTOKOLL 6138-2012. Aktbil 4. Sid 1 (12) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4

PROTOKOLL 6138-2012. Aktbil 4. Sid 1 (12) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 PROTOKOLL Aktbil 4 Dnr 6138-2012 Sid 1 (12) Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Norrköping, lokalt försäkringscenter (LFC) Visby-Norrköping (kontoret

Läs mer

Inspektion av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun den 6 8 maj 2014

Inspektion av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun den 6 8 maj 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 2235-2014 Sid 1 (10) Inspektion av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun den 6 8 maj 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte Håkansson

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten i Västra Götaland, arresten Mölndal, den 21 och 22 oktober 2014 uppföljning av tidigare inspektion

Inspektion av Polismyndigheten i Västra Götaland, arresten Mölndal, den 21 och 22 oktober 2014 uppföljning av tidigare inspektion PROTOKOLL NPM-enheten Dnr 5548-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten i Västra Götaland, arresten Mölndal, den 21 och 22 oktober 2014 uppföljning av tidigare inspektion Inledning På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Inspektion den 10 12 mars 2015 av Socialnämnden i Eskilstuna kommun

Inspektion den 10 12 mars 2015 av Socialnämnden i Eskilstuna kommun PROTOKOLL Aktbil Dnr 1355-2015 Sid 1 (10) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 10 12 mars 2015 av Socialnämnden i Eskilstuna kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: Justitieombudsmannen

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen.

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-02-13 Dnr 5080-2004 Sid 1 (5) Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN

ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN NYHETER M.M. 2012-10-31 ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN I 1 kap 9 regeringsformen (RF) objektivitetsprincipen som innebär att myndigheter och domstolar i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och

Läs mer

BESLUT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN. Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN. Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKSDAGENS OMBUDSMÄN BESLUT Datum 2012-04-1% Dnr 2859-2011 Sid 1(6) Kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran om att få ta del av

Läs mer

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 4643-2014 Sid 1 (10) Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014 Sammanfattning Det allmänna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 1705-2014 Sid 1 (9) Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014 Sammanfattning Det allmänna intrycket

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Exekutionsärenden. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken

Exekutionsärenden. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken Exekutionsärenden Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken (Dnr 5479-2010) Anmälan F.Ö. framförde i en anmälan klagomål

Läs mer

Inspektion av Transportstyrelsen, Körkortsenheten i Örebro, den 26 28 oktober 2011

Inspektion av Transportstyrelsen, Körkortsenheten i Örebro, den 26 28 oktober 2011 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 4728-2011 Sid 1 (11) Inspektion av Transportstyrelsen, Körkortsenheten i Örebro, den 26 28 oktober 2011 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar 2009:13 Sagt men inte gjort en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-06-23 2008/32-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-02-14 Fi2008/1294

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer