Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister"

Transkript

1 (3) Dok.bet. PID2608 Version.0 Dnr/ref. Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister Johan Kjell, Pensionsutvecklingsavdelningen Per Henriksson, Pensionsutvecklingsavdelningen Jessica Mettävainio, Juridikavdelningen Lars Wahlund, IT-Avdelningen

2 2 (3) Innehåll Sammanfattning Inledning och bakgrund Arbetssätt Förstudiens styrgrupp Förstudiens arbetsgrupp Förstudiens intressentgrupp Syfte och förstudiens mål Definitioner Avgränsningar Nuläges- och intressentanalys God man, förvaltare och förmyndare God man Förvaltare Förmyndare Hanteringen idag Volymer Överförmyndarna Ställföreträdarna Myndigheterna Apoteken Kreditupplysningsföretagen Bankerna Förändringsbehov Nyttor Lösningsförslag Förutsättningar Alternativt lösningsförslag... 5

3 3 (3) 7.3 Förstudiens lösningsförslag Informationsinnehåll Administration av förvaltarskap Överförmyndarnas administration av ställföreträdarskap Informationsuttag för överförmyndaren Informationsuttag för myndigheter Informationsuttag för andra organisationer Informationsuttag för kreditupplysningsföretag Informationsuttag för tredje man/privata aktörer Migrering Avgränsningar Framtida utveckling Utvecklingskostnader Lokala utvecklingskostnader It-mässiga drifts- och förvaltningskostnader Kostnads- och nyttokalkyl Kostnader Kostnader för kommuner Kostnader för myndigheter Kostnader för kreditupplysningsföretag, apotek och banker Total kostnad för att etablera ett ställföreträdarregistret Nyttor Minskade kostnader för kommunerna och ställföreträdarna Minskade kostnader för myndigheterna Minskade kostnader för Apoteken Minskade kostnader för kreditupplysningsföretag och banker Totala minskade kostnader Juridisk diskussion Sammanfattning av nödvändiga författningsändringar Spridning av information om ställföreträdarskap idag Sekretess Sekretess hos överförmyndaren Sekretess avseende uppgifter i ett nationellt ställföreträdarregister Uppgiftsskyldighet Behandling av personuppgifter Direktåtkomst Begreppet direktåtkomst Anslutna myndigheter Anslutna privata aktörer Övriga överväganden Tidigare diskussioner om nationellt ställföreträdarregister Tidigare förarbetesuttalanden Situationen idag Slutsatser och rekommendationer... 30

4 4 (3) Sammanfattning Förstudien har funnit att det finns ett stort behov en förbättrad hantering hos myndigheter, kreditupplysningsföretag, banker och apotek av ställföreträdarbeslut gällande god man, förordnad förmyndare och förvaltare. Uppskattningsvis finns cirka aktiva ställföreträdarskap idag. Tingsrätterna beslutar årligen om cirka nya ställföreträdarskap. Till det kommer ett stort antal byten av ställföreträdare och även anordnande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Idag skickar ställföreträdaren information om sitt förordnade till de organisationer där denne kommer att företräda huvudmannen. Alternativt tar ställföreträdaren med sig beslutet som en legitimationshandling då denne besöker organisationen. När beslutet inkommer till en myndighet eller ett företag registreras det ofta i ett handläggningssystem eller lagras som en bilaga i en akt. Denna hantering har vi funnit vara otidsenlig och svarar inte mot de moderna och ofta centraliserade handläggningsprocesser med hög grad av automatisering som tillämpas av många myndigheter och företag idag. Risk finns att ställföreträdarbesluten inte kommer in i tid och inte sprids i tillräcklig omfattning. Detta medför risk för att kommuniceringar, beslut och utbetalningar skickas till fel personer vilket innebär rättsförlust för den enskilde. Mot bakgrund av ovan har förstudien funnit ett stort behov av ett centralt elektroniskt register med en säker och maskinell distribution av ställföreträdarbesluten inrättas. I förstudien har detta benämnts nationellt ställföreträdarregister. Registret ska innehålla aktuella uppgifter om ställföreträdarskap såsom information om huvudman, ställföreträdare och förordnandets omfattning. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga för behöriga myndigheter och företag genom dagliga aviseringar och/eller svar på fördefinierade frågor. För att registret ska fungera måste rapporteringen från överförmyndarna av nya, förändrade och upphävda ställföreträdarskap vara obligatorisk och ske skyndsamt. Den tekniska utvecklingen av registret beräknas kosta cirka 4 miljoner kronor. Utvecklingstiden uppskattas till omkring 2 månader inklusive kommunernas utveckling och anslutning. För att kunna realisera tjänsten krävs ett initialt arbete där befintlig information förs över från överförmyndarna till den nya tjänsten. Detta arbete kräver resurser i form av en förändringsledare som samordnar förändringsbehov och anslutning av samtliga 290 kommuner. Det tillkommer även kostnader för anpassning/uppgradering av överförmyndarnas befintliga ärendehanteringssystem och anslutning till det centrala registret. I vissa fall tillkommer även kostnader för manuell registrering av beslut i det nya registret. Dessa kostnader bedöms till ca 8 mkr. Det är Sveriges Kommuner och Landstings bedömning att en viktig förutsättning för kommunernas medverkan är att beräknade omkostnader finansieras inom projektet.

5 5 (3) Myndigheternas integrationskostnader uppskattas till minst,5 mkr. Denna kostnad är beroende av hur myndigheterna önskar integrera informationen i sin ärendehantering. Den årliga drifts- och förvaltningskostnaden beräknas till 2,5 miljoner kronor. Driften och utvecklingskostnader för registret föreslås att delvis finansieras av en anslutningsavgift som betalas av mottagare av informationen. Förstudien har inte tagit ställning till avgiftens storlek. Lokaliseringen av registret ska vara hos en myndighet med nödvändig infrastruktur och vana vid att administrera sekretesskyddade uppgifter. Effektiviseringspotentialen hos ställföreträdarna och hos de statliga myndigheterna beräknas till arbetstimmar per år. Med ett fiktivt kalkylpris på 400 kr per arbetstimme uppgår det fiktiva värdet av den årliga effektiviseringen till 3,3-4 mkr per år. Detta innebär att investeringen kan räknas hem på 4-5 år. Utöver detta finns ytterligare nyttor hos kreditupplysningsföretag, banker och apotek. I förstudien har inte gjorts några värderingar i kronor av hur ökad rättssäkerhet för den enskilde kan värderas. För att det centrala ställföreträdarregistret ska kunna komma till stånd är ett flertal författningsändringar nödvändiga. Dessa ändringar avser främst sekretessfrågor och hantering av personuppgifter. De uppgifter som ska insamlas och lagras i det centrala ställföreträdarregistret omfattas idag av en stark sekretess hos överförmyndarna. De uppgifter som ska lagras i registret bör även fortsättningsvis omfattas av sekretess vilket innebär att en ny sekretessbestämmelse måste införas i offentlighets- och sekretesslagen. Vidare behöver rätt att behandla personuppgifter genom att skapa och administrera ett ställföreträdarregister regleras genom registerförfattning. I registerförfattning måste även skyldighet att lämna ut uppgifter samt rätt att ta emot uppgifter regleras. 2 Inledning och bakgrund Under E-delegationens förstudie Mina Fullmakter som bedrevs under ledning av Pensionsmyndigheten under hösten 20 och våren 202 identifierades ett stort behov av förbättrad hantering av ställföreträdarbeslut gällande förmyndare, god man, och förvaltare. Anledningen till detta var att både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, vilka har att hantera cirka ställföreträdarbeslut, upplevde att dagens hantering med manuellt inskickade beslut från ställföreträdarna lett till att besluten inte kommer in i tid till myndigheterna, vad gäller nya och förändrade beslut samt beslut om att ett ställföreträdarskap har upphört. Den ökade automatiserade handläggningen har också inneburit större svårigheter att manuellt hantera ställföreträdarbesluten, med minskad effektivitet och risk för rättsförluster för den enskilde som följd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har också fått en anmärkning av JO över hur man hanterat byte av god man.

6 6 (3) Pensionsmyndigheten beslutade med ledning av det arbete som bedrivits inom förstudien Mina Fullmakter att starta en fördjupad förstudie som fick till uppgift att utreda förutsättningarna för ett nationellt ställföreträdarrgister behovsmässigt, samt även ur juridisk och teknisk synvinkel. E-delegationen visade också sitt intresse vilket inneburit att den nya förstudien är ett E-delegationsprojekt. 3 Arbetssätt Förstudien har bedrivits som ett strategiskt projekt hos Pensionsmyndigheten enligt projektstyrningsmetodiken Pejl. Projektet arbetade med förberedelser från början av augusti till och med den oktober då förstudien formellt startade. Projektavslut är planerat till den 3 januari 203. Avdelningschef Ole Settergren vid Pensionsmyndighetens Pensionsutvecklingsavdelning har varit projektägare. Projektet har också statusrapporterat till E-delegationen och medverkat vid dess programråd samt genomfört en effektanalys med hjälp av representanter från E-delegationen för att för att ta fram en effektkedja enligt E- delegationens metodik för att identifiera nyttor. Projektet har haft en styrgrupp med externa representanter samt en arbetsgrupp hos Pensionsmyndigheten. Med hjälp av en intressentgrupp med bred bemanning och förankring har ett gemensamt arbete utförts kring nuläges- och förändringsbehovsanalys. Ett möte har hållits för att stämma av det lösningsförslag som arbetsgruppen tagit fram. Ytterligare ett möte för att förankra lösningsförslag och nyttor samt diskutera fortsatt arbete vid ett kommande genomförande har också hållits. Däremellan har arbetsgruppen arbetat samt hållit ett antal individuella möten med projektets olika intressenter. 3. Förstudiens styrgrupp Styrgruppen har haft följande bemanning: Ordförande Kent Larsson, Enhetschef vid Pensionsmyndighetens Pensionsutvecklingsavdelning Johan Kjell, förstudieledare, Pensionsmyndighetens Pensionsutvecklingsavdelning Peder Sjölander, it-chef vid Pensionsmyndigheten Anna Gillquist, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Gunnel Modin, Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Styrgruppen har sammanträtt fem gånger under projektet.

7 7 (3) 3.2 Förstudiens arbetsgrupp Arbetsgruppen har bestått av: Johan Kjell, projektledare Per Henrikson, verksamhetsutvecklare Jessica Mettävainio, jurist Lars Wahlund, it-arkitekt. 3.3 Förstudiens intressentgrupp Deltagarna har varit: Sven-Henrik Granlund, Bolagsverket Eva von Scheele, SKL Claes Gillberg, ordförande Föreningen Sveriges Överförmyndare Peter Wråke, Föreningen Sveriges Överförmyndare, enbart nulägesanalys Jessika Jonsson, Försäkringskassan Jonny Berggren, Försäkringskassan Åsa Eriksson, CSN Gunnel Karlsson-Lindblom, Skatteverket, enbart nuläges- och förändringsbehovsanalys Cecilia Törnblom, Sveriges Apoteksförening Mårten Janerud, E-delegationen Mikael Eklund, Upplysningscentralen Inger Blomqvist Upplysningscentralen Nilla Käck, Argentum (leverantör av handläggningsstöd till överförmyndarna) Kent Edman, Argentum Peter Sporrstedt, E-effektiv, (leverantör av handläggningsstöd till överförmyndarna), enbart lösningsförslag. Intressentgruppen har träffats 4 gånger. Bankföreningen har tillkommit som en intressent i slutskedet av förstudien och har valt att senare kommentera förstudierapporten i dess remissfas.

8 8 (3) 3.4 Syfte och förstudiens mål Förstudiens syfte formulerat enligt verksamhetens beslutsunderlag (VBU enligt Pejl) är: Förenkla, effektivisera och öka rättssäkerheten av hanteringen av ställföreträdarbeslut gällande förmyndare, god män, och förvaltare hos myndigheter och andra berörda organisationer i Sverige. Nedan listas de mål förstudien ska uppfylla. Effektmål Nr Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet E Pensionsmyndigheten ska i samverkan med berörda myndigheter ta fram ett tillräckligt underlag för att fatta beslut om att starta utvecklingen av en nationell ställföreträdartjänst. I % Övergripande produktmål (beskrivning av det som ska tas fram) Nr P P2 P3 P4 Beskrivning Förankrat lösningsförslag för en central ställföreträdartjänst Framtagen plan för genomförande Kartläggning av lagändringar som stödjer en central ställföreträdartjänst Framtagen nyttokalkyl 3.5 Definitioner Med ställföreträdare menas förordnad förmyndare, god man och förvaltare. Person som har ställföreträdare benämns huvudman alternativt underårig. 3.6 Avgränsningar Förstudien omfattar dels ställföreträdarskap som utfärdats enligt föräldrabalken, dels ställföreträdareskap som utfärdas enligt lagen om ensamkommande barn. Denna förstudie berör enbart registrering, lagring och distribution av ställföreträdarbeslut. Förstudien berör därmed inte överförmyndarnas eller tingsrätternas handläggning innan beslut angående ställföreträdarskap fattas. Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

9 9 (3) Förstudien hanterar inte heller på vilka sätt de olika aktörerna kan integrera information om ställföreträdare i sin egen verksamhet. I lösningsförslaget ges dock olika alternativa sätt att ta del av besluten. 4 Nuläges- och intressentanalys 4. God man, förvaltare och förmyndare 4.. God man God man kan förordnas för att bevaka någons rätt, förvalta någons egendom och/eller sörja för någons person. Ett godmanskap kan också vara begränsat till att avse en viss angelägenhet eller dylikt. Genom förordnandet anges alltså ramen för den gode mannens behörighet. Går han utanför denna, blir rättshandlingen enligt gällande rätt inte bindande för huvudmannen. Om den gode mannen har ingått en rättshandling utan huvudmannens samtycke blir rättshandlingen, enligt kap. 5 st. FB, inte bindande för huvudmannen. På det sättet får den gode mannen i viss utsträckning samma ställning som en fullmäktig. I likhet med vad som gäller i fullmaktsfallen är även en rättshandling som den gode mannen har företagit på huvudmannens vägnar utanför uppdragets ram ogiltig. Skulle huvudmannen och den gode mannen ge uttryck för olika uppfattningar hur man ska förfara i en viss fråga, är principen att huvudmannens uppfattning blir avgörande. Detta följer av att godmansförordnanden formellt inte inverkar på huvudmannens rättsliga ställning Förvaltare Förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Kravet på att förvaltarskapet ska anpassas till behovet i det särskilda fallet medför att uppdraget kan behöva anges mera detaljerat. Det är sålunda inte alltid nödvändigt att huvudmannens hela pension eller dylikt ställs under förvaltning, utan huvudmannen kan ges rätt att själv disponera över en del. Huvudprincipen är att det är domstolen som bestämmer förvaltaruppdragets omfattning. Rätten får dock överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning. Kännetecknande för förvaltarskapet är att den, för vilken förvaltare förordnats, till skillnad från vad som gäller vid förordnande av god man, förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis och att förvaltaren i motsvarande utsträckning får rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. En förvaltare liksom en god man ska entledigas så snart han inte längre behövs, t.ex. därför att huvudmannens hälsotillstånd har förbättrats. Förvaltarskapet omprövas varje år av överförmyndaren.

10 0 (3) 4..3 Förmyndare Enligt föräldrabalken är båda föräldrarna förmyndare för sina underåriga barn om barnen står under deras vårdnad (legala förmyndare). Om endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet är denne ensam förmyndare och om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande ensam förmyndare. Om en underårig inte har någon förmyndare, ska en sådan förordnas (förordnad förmyndare). Detta kan bland annat ske om föräldrarna avlider, är underåriga eller entledigas från att vara förmyndare. Förordnande eller entledigande av förmyndare beslutas av tingsrätten. 4.2 Hanteringen idag 4.2. Volymer Ingen sammanhållen statistik finns inom området. Enligt uppgift från Domstolsverket anordnar tingsrätterna cirka nya ställföreträdarskap varje år. Förstudien uppskattar att cirka 2000 av dessa förordanden är förvaltarskap. Uppskattningsvis finns det idag mer än pågående ställföreträdarskap. Av dessa uppskattas cirka utgöras av förvaltarskap. Det sker också ett stort antal byten av ställföreträdare varje år Överförmyndarna I varje kommun ska enligt lag finnas en överförmyndare, överförmyndarnämnd eller en gemensam överförmyndarnämnd mellan två eller flera kommuner vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning. Tillsynen avser att i möjligaste mån hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, t.ex. äldre, sjuka, funktionsnedsatta eller underåriga/omyndiga. Överförmyndaren är en förvaltningsmyndighet som utses av kommunfullmäktige. Följande punkter identifierades som problem vid nulägesanalysen: Kontroll hos överförmyndarna av ställföreträdarskapets omfattning och giltighet från myndigheterna förekommer knappast idag. Om myndigheterna skulle börja ställa frekventa kontrollfrågor skulle systemet istället sluta att fungera, eftersom de flesta överförmyndarna saknar personella resurser att hantera större volymer. Servicenivån gällande utlämnade av uppgifter varierar mellan olika överförmyndare. Statistik inom området saknas.

11 (3) I de fall ställföreträdaren avlider Ställföreträdarna Ställföreträdarna utses av tingsrätterna i samband med anordnadet av ställföreträdarskap eller i vissa fall av överförmyndarna, som till exempel tillsättande av god man för ensamkommande barn eller vid byten av ställföreträdare. Följande punkter identifierades som problem vid nulägesanalysen: Otillräckliga rutiner vid aviseringar av förändrade ställföreträdarbeslut leder till att mottagarna riskerar att inte hantera nya och förändrade beslut i tid. Ställföreträdarna måste skicka papperskopior av besluten till myndigheterna. Det förekommer att ställföreträdare fortsätter att agera trots att ställföreträdarskapet har upphört. Ställföreträdaren får ibland inte relevant information om sin huvudman från myndigheter Myndigheterna Idag skickar ställföreträdaren beslut om sitt förordnande till de organisationer där respektive huvudman bedöms ha intressen. Alternativt tar ställföreträdaren med sig beslutet som en legitimationshandling då denne besöker myndigheten i fråga. När beslutet inkommer till myndigheten registreras det ofta i ett handläggningssystem eller lagras som en bilaga i en akt. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har en gemensam manuell rutin för registrering av ställföreträdarbesluten. Bolagsverket har en tjänst där tingsrätterna elektroniskt ska kungöra förvaltarbeslut i Postoch inrikes tidningar. I dessa kungörelser framkommer det oftast inte vem ställföreträdaren är. Vid handläggningen använder myndigheterna ställföreträdarbesluten som underlag för kontroll av en underskrifts giltighet och för att veta vem som ska kontaktas i ärenden eller vart utbetalningen ska skickas. Förvaltarbesluten används också för att kontrollera en persons behörighet att inneha exempelvis ett styrelseuppdrag. Följande punkter identifierades som problem vid nulägesanalysen: Kontroller om besluts giltighet och omfattning görs sällan eftersom personlig kontakt med överförmyndare krävs. Risk för att beslut fattas på felaktiga grunder uppstår därmed. På grund av tidsbrist begärs inte förvaltarfrihetsbevis vilket leder till felaktiga register och risk för att beslut fattas på felaktiga grunder till men för den enskilde. Myndigheten förlitar sig på att ställföreträdaren meddelar nya och ändrade beslut.

12 2 (3) Manuell hantering försvårar automatiserad handläggning Apoteken Apoteken har behov av att kunna kontrollera att receptbelagda läkemedel lämnas ut till rätt person och att kontroll kan ske innan läkemedelsinköp på kredit medges Kreditupplysningsföretagen Vid varje kreditansökan ska det kontrolleras om en person står under förvaltarskap. Idag inhämtar kreditupplysningsföretagen denna information manuellt via Post- och Inrikes Tidningar eller genom att begära uppgifterna från överförmyndarna. Bristerna i detta förfarande är att kreditgivarna inte får tillgång till informationen tillräckligt snabbt vare sig vid nya beslut, ändringsbeslut eller vid beslut om ett förvaltarskaps upphörande. Det senare är mycket allvarligt för den enskilde då denne på felaktiga grunder spärras från att ta krediter Bankerna Bankerna har omfattande kontakter med förmyndare, gode män, och förvaltare. Förstudiens bild är att banker har ett stort behov av att enkelt kunna kontrollera ett ställföreträdarskaps giltighet och omfattning. 5 Förändringsbehov Förändringsbehovet har gemensamt arbetats fram med projektets intressenter. Förändringsbehovet skiljer sig inte åt mellan de myndigheter och företag som förstudien arbetat tillsammans med. Alla deltagare såg det som en stor nytta med ett register som kan hantera alla ställföreträdarbeslut. För att detta ska fungera måste det finnas en uppgiftsskyldighet som innebär att alla beslut skyndsamt måste tillgängliggöras i registret. Registret ska ha status av ett centralt nav och på ett säkert sätt kunna distribuera nya, ändrade beslut samt impulser om att ett beslut upphört att gälla till rätt mottagare. Ingen har utryckt något ytterligare behov än att snabbt och säkert få tillgång till de ställföreträdarbeslut som berör den egna organisationens verksamhet. Idag saknas samlad statistik inom området. Möjligheter bör finnas om så är önskvärt att utvinna statistik från registret. Det pågår för närvarande en utredning som bland annat behandlar statistikfrågan. Utredningen heter Ju 202:6 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.

13 3 (3) 6 Nyttor För att göra nyttoanalysen har förstudien använt sig av E-delegationens modell för att beskriva en effektkedja. Effektkedjan med tillhörande nyttor har arbetats fram tillsammans med representanter för E-delegationen och med förstudiens intressentgrupp under nulägesoch förändringsbehovsanalysen. Effektkedjan visualiseras i Bilaga. E-delegationen vision för digitala välfärdstjänster år 2020 är: Digitala välfärdstjänster baserade och ordnade utifrån privatpersoner och företags behov, som är enkla och säkra att använda och som är tillgängliga via flera kanaler. Denna vision är kopplad till E-delegationens övergripande mål, vilka är: Högre effektivitet och kvalitet inom det offentliga. Enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. För att nå dessa nyttor har förstudien identifierat följande nyttor hos berörda aktörer, t.ex. myndigheter, kreditupplysningsföretag, apotek etc. Minskad felaktig handläggning. Enklare och säkrare kontroller av ställföreträdare. Effektivare resursutnyttjande. Färre manuella kontroller av ställföreträdarbeslut leder till frigjord arbetstid. Ökad rättssäkerhet. Dessa nyttor är kopplade till nyttorna för slutkunden. Ökad rättssäkerhet i myndigheternas, kreditgivarnas, bankernas och apotekens handläggning, med minskad risk för felaktiga beslut och att kontakter och kommuniceringar görs med en inte längre behörig ställföreträdare. Snabbare förmånsbeslut genom den tänkta tjänsten gör att besluten blir direkt tillgängliga för myndigheterna och andra behöriga organisationer. Ökad servicenivå från myndigheter, banker osv. Snabbare och lämpligare förordnanden hos överförmyndarna genom att överförmyndaren exempelvis kan se en ställföreträdares alla uppdrag (förutsatt att överförmyndarna ges behörighet till hela registret).

14 4 (3) 7 Lösningsförslag Förstudien har utarbetat nedan översiktliga lösningsförslag. 7. Förutsättningar - Ett register ska omfatta ställföreträdare som förordnade förmyndare, gode män eller förvaltare. - Omfattningen är ca aktiva ställföreträdarförordnanden per år, med en relativt stor årlig omsättning och ett relativt stort förändringsbehov. Storleken på registret vad gäller inaktuella beslut styrs av kommande register och gallringsregler. - Ett 00-tal fysiska användare kommer att finnas som uppgiftslämnare och kommer att använda registrets webbgränssnitt. - De flesta användarna på kommunal nivå kommer dock att interagera via existerande lokalt programvarustöd där nya och förändrade beslut överförs till registret med automatik. - Ett 50-tal myndigheter och organisationer behöver ansluta sig som informationsmottagare, även här kommer på sikt de flesta att använda direkta programvarukopplingar mot ett ställföreträdarregister. - Ett sådant register behöver vara tillgängligt dygnet runt för att tillgodose behov från intressenter som behöver ta del av informationen. - Det måste finnas säker identifiering av både uppgiftslämnare och informationsmottagare, då registret kommer att innehålla mycket känslig information ur ett integritetsperspektiv. Speciellt måste loggning ske av sådan åtkomst. - Det ska vara möjligt att få tillgång till information om ställföreträdarskap via ett webbgränssnitt, med en program-till programkoppling och genom att prenumerera på förändringar. - Det ska vara möjligt att registrera, komplettera, ändra och avregistrera information om ställföreträdarskap via ett webbgränssnitt eller med en program till programkoppling. - Alla användare av webbgränssnittet ska identifieras med personlig e-legitimation. Respektive organisation får själv administrera vilka användare som ska få tillgång till ställföreträdartjänstens webbgränssnitt via dess behörighetssystem. - Alla företag och myndigheter ska identifieras med företagscertifikat. Sådana företag ska lokalt inom sin organisation administrera (identifiera, logga etc.) sina egna användare och ha åtkomst till ställföreträdarregistret genom s.k. organisatorisk tillit, på begäran ska sådana loggar kunna begäras ut av organisationen runt ställföreträdarregistret. - De som har att kontrollera ett ställföreträdarskaps giltighet ska endast ha möjlighet att söka i registret på huvudmäns identitet, inte på förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens identitet. Överförmyndare bör kunna söka i hela registret för att lättare kunna hitta lämpliga ställföreträdare. Länsstyrelser kan i framtiden ha behov av att

15 5 (3) kunna söka i hela registret för att lättare kunna utöva tillsyn och ta fram underlag för statistik. - Kopplingar mot folkbokföringen för att fånga exempelvis dödsfall och skyddade identiteter måste finnas. Informationsåtkomst för myndigheter och företag kommer att behöva klassificeras enligt nedanstående matris: Kategori Omfattning, ska få uppgift om Förvaltare Ja 2 Förvaltare, god man och förordnad förmyndare Ska få info om faktisk ställföreträdare Ja 7.2 Alternativt lösningsförslag Förstudien har förkastat en lösning med lagring av informationen lokalt hos respektive överförmyndarnämnd, en lösning som visserligen garanterar registrerade uppgifters aktualitet, men som istället skulle ställa krav på mycket hög tillgänglighet hos anslutna register vid de olika kommunernas IT-avdelningar. Denna lösning skulle även kräva en komplicerad infrastruktur för att möjliggöra daglig åtkomst för att inhämta de aktuella ställföreträdarbesluten.

16 6 (3) 7.3 Förstudiens lösningsförslag Förslaget baseras på att ett nationellt ställföreträdarregister upprättas: 7.3. Informationsinnehåll Följande uppgifter kommer att lagras i ställföreträdarregistret: - Överförmyndare - Datum från vilket förordnandet gäller - Datum från vilket entledigande gäller - Huvudmans namn, personnummer, bostadsadress, vistelseadress - Ställföreträdarens namn, personnummer, adress och telefonnummer - Författningsgrund för förordnandet - Ställföreträdarskapets omfattning - Ställföreträdarskapets begränsningar.

17 7 (3) Administration av förvaltarskap Tingsrätten beslutar om förvaltarskap och registrerar detta hos Bolagsverket via ett webbgränssnitt, för vidare kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. I detta lösningsförslag sänder Bolagsverket samma information (datum, identitet, huvudman, att förvaltarskap anordnats (helt eller delvis)), men utan information om vilken förvaltare som utsetts (Kategori 2 ovan) till ställföreträdarregistret. Detta gör att uppgift om förvaltarskap snabbt kan publiceras. Tingsrättens beslut går med brev till överförmyndare i huvudmannens kommun, inklusive eventuell utsedd förvaltare. Överförmyndaren registrerar tillkommande uppgifter i ställföreträdarregistret, antingen via en webbsida eller via program-till-program-koppling från eget administrativt system. Ändringar av uppgifter, byte av förvaltare, upphörande av förvaltarskap etc. sköts på samma sätt av överförmyndaren Överförmyndarnas administration av ställföreträdarskap I detta fall sköter överförmyndaren all registrering från grunden, liksom ändringar av uppgifter såsom byten av förmyndare, god man och förvaltare samt upphörande av ställföreträdarskapet Informationsuttag för överförmyndaren En överförmyndare ska kunna ta fram all information om de som har ställföreträdare, men enbart i sin kommun. Det finns givetvis tekniska möjligheter att få tillgång till hela registret men de juridiska möjligheterna till en sådan behörighet måste utredas Informationsuttag för myndigheter En myndighet ska kunna fråga och få svar på om NN har förvaltare eller god man, med uppgift om vilken denne är. Webbgränssnitt eller program-till-program-koppling ska kunna användas. Myndigheten ska även kunna prenumerera på uppgifter om alla förändringar, för detta ska en filnedladdningstjänst utvecklas, där myndigheten kan hämta dagens, gårdagens, förrgårdagens etc alla förändringar. Identifiering även här med företagscertifikat. Hur långt tillbaks i tiden sådan nedladdning kan ske får bestämmas genom en mer detaljerad design Informationsuttag för andra organisationer Som exempel kan nämnas banker eller Apotekens service AB. De ska via webb eller programkopplingar få tillgång till all information.

18 8 (3) Informationsuttag för kreditupplysningsföretag För dem begränsas informationen till kategori, dvs. enbart uppgift om förvaltare och dennes ställföreträdare. Här ska enbart ett prenumerationsförfarande gälla Informationsuttag för tredje man/privata aktörer Här gäller manuellt registerutdrag efter sedvanlig prövning om utlämnande. Detta innebär inte någon skillnad mot dagens rutiner Migrering Nuvarande information i överförmyndarnas register bör maskinellt kunna migreras utom för de överförmyndare som idag saknar ärendehanteringssystem. De kommer att manuellt behöva registrera in alla aktuella beslut i ställföreträdarregistret via en webbsida Avgränsningar I figuren ovan (under 7.3) finns en koppling mot Länsstyrelser som har tillsynsansvar över överförmyndarna. Huruvida de behöver tillgång till ställföreträdarregistret får utredas närmare och beror även på en pågående utredning om deras tillsynsuppdrag. Vidare finns ett utgråat flöde från myndigheter till ställföreträdare via Mina meddelanden eller andra privata elektroniska brevföretag. Här finns en stor potential i att förbättra och förenkla ställföreträdarnas arbete. Detta ligger dock utanför denna förstudies uppdrag Framtida utveckling I en framtida utveckling kan tingsrätterna komma att registrera all information om ett nytt ställföreträdarskap och överförmyndare därefter elektroniskt aviseras om att ett nytt ärende har registrerats med tillhörande information. 7.4 Utvecklingskostnader IT-utveckling av ett ställföreträdarrgister bedöms inte bli speciellt omfattande. Ett projekt kan förväntas innehålla: - Kravspecifikation och design: 300 timmar - Generell utformning av användargränssnitt och webbplats: 200 timmar - Funktioner för uppgiftslämnare: 700 timmar

19 9 (3) - Funktioner för informationsuttag 800 timmar - Centrala funktioner och integrationer: 500 timmar - Uppsättning av infrastruktur: 500 timmar, om en befintlig arkitektur kan återanvändas - Test: 500 timmar - Migrering och centrala kostnader: 200 timmar - Projektledning, projektadministration +20% = 900 timmar Totalt: timmars arbete, vilket med ett timsnittpris på 850 kr skulle ge en kostnad på 3,7 Mkr, avrundat upp till 4Mkr. Utvecklingstiden uppskattas till 0-2 kalendermånader, till vilka kommer lokal utvecklingstid och implementering enligt nedan. 7.5 Lokala utvecklingskostnader Kostnaderna för kommunerna bygger på antaganden från deras leverantörer och ska ses som en grov uppskattning vilken utgår från den ärendehanteringsplattform som idag används av 220 överförmyndare. Anslutningskostnad per kommun: ca: kr (Överföring av aktuella beslut och uppkoppling av ärendehanteringssystemet mot ställföreträdarregister, organisationscertifikat, tester m.m.) Uppgradering av ärendehanteringsystem per kommun: ca: kr Förändringsledare för införandeprojektet i kommunerna: ca Mkr Totalt för kommunsektorn uppgår alltså kostnaderna uppskattningsvis till ca: 8 Mkr. Ett antal överförmyndare cirka 30 stycken idag har helt manuell handläggning och kommer troligtvis att använda en webb-ingång för manuell registrering av beslut i ställföreträdar-registret (se lösningsförslag). 7.6 It-mässiga drifts- och förvaltningskostnader För att tillhandahålla ställföreträdarregistret med tillgänglighet 24 timmar per dygn krävs dubblerad utrustning; med 2 webservers, 2 kommunikationsservers för integrationer, 2 databasservers, 00 GB databas i SAN, operativsystem, databaser, backup etc. Dessutom bör en testmiljö finnas. Om man köper ovanstående som tjänster, inklusive övervakning och åtgärdande kan en årskostnad på.5 Mkr vara trolig, till vilket kommer applikationsförvaltning på säg 0,5 Mkr, samt en årlig kostnad för att besvara supportfrågor i samma storleksordning, vilket sammantaget skulle ge en årlig driftskostnad på ca 2,5 Mkr. Alla ovanstående estimat både för utveckling och drift är behäftade med en stor osäkerhet.

20 20 (3) 8 Kostnads- och nyttokalkyl 8. Kostnader 8.. Kostnader för kommuner Se 7.5 ovan Kostnader för myndigheter Kostnaderna för myndigheter är helt beroende av hur myndigheterna vill integrera informationen i sina ärendehanteringssystem. Kostnaderna varierar från några tusen kronor om myndigheten vill skapa en manuell rutin för att hämta informationen till någon miljon kronor för en integration i ett automatiserat beslutsstöd Kostnader för kreditupplysningsföretag, apotek och banker Förstudien har antagit att kreditupplysningsföretagen får dagliga filer med nya, ändrade och upphörda förvaltarbeslut. De har färdigutvecklade rutiner att hantera ett dylikt informationsutbyte, vilket innebär att deras integrationskostnader bör bli låga. Apoteken antas anropa registret via dess webbgränssnitt för enstaka frågor. Anslutningen till registret från apoteken antas ske via Apotekens Service AB, vilket innebär att enskilda apotek inte behöver någon egen uppkoppling mot registret. All kommunikation med registret sker via Apotekens Service AB. Vi vet i dagsläget inte hur bankerna vill kommunicera med registret via en gemensam nod eller via egna anslutningar mot registret. Det är mycket svårt att göra en uppskattning av kostnaderna för ovan nämnda aktörers anslutning till registret Total kostnad för att etablera ett ställföreträdarregistret Nedanstående siffror ska ses som en grov uppskattning: Kommunerna: 8,0 Mkr Myndigheter:,5 Mkr Totalt: 9,5 Mkr

21 2 (3) Utveckling av ett nationellt ställföreträdarregister ca: 4 Mkr: Totalkostnad för att etablera registret inom den offentliga sektorn, ca: 4 Mkr 8.2 Nyttor 8.2. Minskade kostnader för kommunerna och ställföreträdarna Det bör bli en minskning av antalet samtal till överförmyndarna för att kontrollera gällande ställföreträdarbesluts giltighet, det är dock svårt att ge en uppskattning av minskningen. Under förstudiearbetet framkom att det sällan görs kontroller på grund av att det är svårt att komma i kontakt med många överförmyndare. En representant för överförmyndarna menade även att överförmyndarnas verksamhet inte skulle klara av om alla instanser skulle börja kontrollera besluten på det sätt som de borde. Ställföreträdaren bör uppleva en minskning av sin administrativa börda. Det vi vet är att tingsrätterna fattar ca nya ställföreträdarbeslut per år. Till det kommer beslut om god man för ensamkommande barn som överförmyndarna fattar själva samt byten av ställföreträdare. En rimlig hypotes är att ställföreträdarna har att hantera mer än initiala kommuniceringar av beslut, där besluten om förordnandet skickas ut till myndigheter och banker. Vi har uppskattat att varje sådan kommunicering tar 0-5 minuter, vilket innebär att ställföreträdarna lägger ner omkring arbetstimmar per år på att kommunicera beslutet om att ställföreträdaren förordnats som förmyndare, god man eller förvaltare Minskade kostnader för myndigheterna Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan administrerar ställföreträdaruppgifter gemensamt. Att administrera ställföreträdaruppgifter beräknas i dag ta cirka timmar av handläggarnas arbetstid per år. Att rätta felaktiga beslut på grund av att handläggarna inte har haft tillgång till rätt beslut beräknas ta ytterligare cirka 500 arbetstimmar per år. För CSN och Skatteverket är vinsterna främst i form av ökad rättsäkerhet i handläggningen och för kunden Minskade kostnader för Apoteken Apotekens nyttor är främst säkrare expediering av läkemedel till rätt person och säkrare handläggning vid läkemedelsinköp på kredit Minskade kostnader för kreditupplysningsföretag och banker För bankerna kan kostnaderna bli betydande om krediter ges på felaktiga grunder.

22 22 (3) Totala minskade kostnader Förstudien förutsätter att alla som ansluter sig till registret för att hämta information från detsamma betalar en årlig anslutningsavgift. Avgiftens storlek har denna förstudie inte tagit ställning till. Effektiviseringen bland överförmyndare, ställföreträdare och anslutna myndigheter, banker och apotek bör ligga på mer än timmar per år. Med ett fiktivt kalkylpris på 400 kr per arbetstimme blir produktivitetsvinsten uttryckt i kronor cirka 4 Mkr/år. Detta innebär att investeringen bör kunna räknas hem på 3-4 års sikt, utan hänsyn tagen till mer svårkalkylerade nyttor som ökad rättssäkerhet etc. 9 Juridisk diskussion 9. Sammanfattning av nödvändiga författningsändringar För att ett implementerande av det presenterade lösningsförslaget ska vara möjligt är flertalet författningsändringar nödvändiga. De förändringar som identifierats under förstudien är sammanfattningsvis de som följer nedan. Dessa utvecklas vidare i avsnitt 9.3.2, 9.4, 9.5 samt 9.6. En sekretessbrytande uppgiftsskyldighet som innebär att överförmyndarna har en författningsreglerad skyldighet att självmant lämna uppgifter till registret. Denna reglering kan förslagsvis ske i Förmynderskapsförordningen (995:379) (FFO). De uppgifter som ska lämnas till registret är samma uppgifter som enligt FFO och bilaga till samma förordning ska ingå i registerutdrag om ställföreträdarskap. För att undvika att de uppgifter som lämnas från överförmyndarna till registret enligt 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) måste registreras av den myndiget som administrerar registret bör ett undantag från denna registreringsskyldighet införas i 2 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:64). Ny sekretessbestämmelse som uppgifterna i ställföreträdarregistret ska omfattas av bör införas (jämför 32 kap. 4 OSL som reglerar sekretess avseende uppgifter hos överförmyndare). För att uppgifterna i ställföreträdarregistret ska omfattas av sekretess krävs att en ny bestämmelse införs i OSL. Här uppkommer frågan om vilken grad av sekretess som uppgifterna i registret ska omfattas av. Rätten att skapa och administrera ett ställföreträdarregister ska författningsregleras genom en registerförfattning.

23 23 (3) I ovan nämnda registerförfattning bör även de anslutna aktörernas rätt att erhålla aktuell information från registret regleras. Vilken registerförfattning som blir aktuell är beroende av vilken myndighet som ska administrera registret (för det fall registret ska administreras av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer t.ex. 4 kap. socialförsäkringsbalken (200:0) samt förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration vara aktuella). En sekretessbrytande uppgiftsskyldighet som innebär att den myndighet som administrerar registret har en skyldighet att till anslutna aktörer lämna aktuella uppgifter. Eventuell reglering i vardera ansluten aktörs registerlagstiftning som ger aktören rätt att behandla de personuppgifter som erhålls från registret. 9.2 Spridning av information om ställföreträdarskap idag Överförmyndarnas verksamhet regleras av FFO. Av 9 2 FFO framgår att varje överförmyndare ska föra ett register över de ställföreträdarskap som avses i 4 kap. första stycket FB. Enligt FFO ska överförmyndaren, på begäran, lämna ett utdrag ur registret för att visa vem som är förordnad ställföreträdare för en enskild och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar. Av bilaga till FFO framgår hur detta registerutdrag ska vara utformat. Enligt kap. 27 föräldrabalken (949:38) (FB) ska rätten genast kungöra beslut om anordnande eller upphörande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar. Sådan kungörelse ska också göras avseende beslut om jämkning av förvaltarskaps omfattning enligt Sekretess 9.3. Sekretess hos överförmyndaren I detta avsnitt följer en redogörelse för den sekretess som gäller avseende uppgifter hos överförmyndarna idag. Några nödvändiga förändringar av dessa regler har inte identifierats i förstudien. Enligt 32 kap. 4 OSL gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada

24 24 (3) eller men. Sannolikt kommer även ärenden enligt lagen om god man för ensamkommande barn att införas i denna bestämmelse senast januari Enligt 32 kap. 5 OSL hindrar sekretessen enligt 4 inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken. Enligt 6 kap. 7 Föräldrabalken har en omyndig som har fyllt sexton år samt den som har god man eller förvaltare rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar. Av praxis framgår att en god man är att hänföra till kategorin enskild i sekretesslagstiftningens mening. 3 Regeringsrätten har prövat ett kreditupplysningsföretags begäran att från en överförmyndarnämnd få utdrag ur nämndens register över aktuella förvaltarskap. 4 Denna begäran avslogs av överförmyndarnämnden och kammarrätten med hänvisning till då gällande sekretessbestämmelse, 9 kap. 4 Sekretesslagen (nuvarande 32 kap. 4 OSL). I målet börjar Regeringsrätten med att fastställa att det inte finns någon hänvisning till FFO i sekretesslagen vilket innebär att även en begäran av ett registerutdrag enligt FFO ska sekretessprövas. Vid sekretessbedömningen för domstolen en diskussion kring det gällande skaderekvisitet för de aktuella uppgifterna och kommer fram till att även uppgift hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd om att en viss person har förvaltare utsedd omfattas av denna sekretess och kan därmed endast lämnas ut om detta kan ske utan risk för skada eller men för den person som uppgiften avser. Regeringsrätten anger vidare att syftet med kungörelse enligt kap. 27 FB är att tredje man ska få kännedom om såväl förvaltarförordnanden som den huvudsakliga omfattningen av ett förordnande samt att skyldigheten enligt FFO att på begäran lämna ut utdrag ur överförmyndarens register har samma syfte. Domstolen framhåller här att lagstiftningen således utgår från att det kan vara av väsentlig betydelse för tredje man att få kännedom om att en viss person har förvaltare utsedd och att detta måste beaktas vid tillämpningen av den aktuella sekretessbestämmelsen. Regeringsrätten kommer sedan fram till att kreditupplysningsverksamhet är underkastad en sträng reglering som innebär att den bara får bedrivas efter Datainspektionens tillstånd och att den står under kontinuerlig tillsyn av inspektionen och att tillståndet kan återkallas om tillståndshavaren missköter sig. Mot bakgrund härav fann Regeringsrätten att en uppgift om att en viss person har förvaltare utsedd är av sådant slag att den normalt kan lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag utan hinder av sekretess. 2 JU 202:0 Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 3 RÅ 992 not RÅ 2007 ref. 82

25 25 (3) Sekretess avseende uppgifter i ett nationellt ställföreträdarregister De uppgifter som ska överlämnas från överförmyndarna till det nationella ställföreträdarregistret är de uppgifter som återfinns i de registerutdrag som efter begäran ska lämnas av överförmyndare enligt FFO. Som nämnts ovan omfattas dessa uppgifter av sekretessbestämmelsen i 32 kap. 4 OSL. Denna sekretessbestämmelse gäller med ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket innebär presumtion för sekretess. För att uppgifterna i ställföreträdarregistret ska omfattas av sekretess kommer en ny bestämmelse om detta behöva inkluderas i OSL. Frågan blir då om det är nödvändigt med ett lika starkt sekretesskydd för den typ av uppgifter som ska finnas tillgängliga i det centrala ställföreträdarregistret som idag gäller för uppgifter hos överförmyndarna. Syftet med den starka sekretessregleringen för uppgifter hos överförmyndarna torde vara att det hos överförmyndarna finns en mängd personlig information om huvudmännen och ställföreträdarna. I ställföreträdarregistret kommer dock endast den information som idag lämnas i de nämnda registerutdragen att finnas. De uppgifter som kommer att finnas tillgängliga i ställföreträdarregistret är följande: - Överförmyndare - Datum från vilket förordnandet gäller - Datum från vilket entledigande gäller - Huvudmans namn, personnummer, bostadsadress, vistelseadress - Ställföreträdarens namn, personnummer, adress och telefonnummer - Författningsgrund för förordnandet - Ställföreträdarskapets omfattning - Ställföreträdarskapets begränsningar De begränsade uppgifterna i registret samt uppgifternas karaktär talar för att sekretesskyddet avseende registret inte behöver vara lika starkt som hos överförmyndarna. I detta sammanhang bör man även väga in lagstiftarens syfte att information om att en individ har en ställföreträdare förordnad för sig ska komma till tredje mans kännedom dels genom att registerutdrag kan begäras dels genom att förvaltarskap ska kungöras i Post- och inrikes tidningar. Omständigheten att uppgifterna idag omfattas av sekretess med ett omvänt skaderekvisit hos överförmyndarna talar dock för att samma sekretess även bör gälla avseende uppgifterna i registret. Det bör här också beaktas att det genom ett nationellt ställföreträdarregister kommer att vara möjligt att ta fram sammanställningar av information som svårligen kunnat tas fram innan då alla uppgifter är uppdelade på närmare 290 överförmyndare. Regeringsrätten har vid avgörande av ett mål 5 avseende rätt att ta del av allmän handling uttalat att sekretessbestämmelsen i dåvarande 9 kap. 4 sekretesslagen (nuvarande 32 kap. 4 OSL) även är tillämpliga på en god man. Detta innebär att vid en bedömning av de 5 RÅ 992 not. 33

26 26 (3) uppgifter som ska lagras i ställföreträdarregistret så bör man även se till ställföreträdarnas behov av sekretsskydd. Föreningen Sveriges Överförmyndare har under förstudien starkt förordat att samma starka sekretess som uppgifter hos överförmyndarna omfatats av idag, d.v.s. presumtion för sekretess, ska gälla även avseende uppgifterna i ställföreträdarregistret. 9.4 Uppgiftsskyldighet För att överförmyndarna ska kunna lämna nödvändig information till registret utan att ett sådant utlämnande ska sekretessprövas vid varje utlämningstillfälle bör en sekretessbrytande bestämmelse om uppgiftsskyldighet införas. Detta skulle innebära att den sekretessbestämmelse som är tillämplig för uppgifter hos överförmyndare enligt 0 kap. 28 OSL inte hindrar att de uppgifter som regleras av denna uppgiftskyldighet lämnas ut till ställföreträdarregistret. Denna uppgiftsskyldighet skulle lämpligen kunna regleras i FFO. Uppgiftsskyldigheten bör även reglera att utlämnande av information till registret bör ske skyndsamt av överförmyndaren. En annan möjlighet skulle vara att tillämpa 0 kap. 27 OSL (generalklausulen) vilken stadgar att en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. En tillämpning av denna bestämmelse innebär dock en osäkerhet jämfört med att en särskild bestämmelse om uppgiftsskyldighet införs. 9.5 Behandling av personuppgifter De uppgifter som kommer behandlas i ställföreträdarregistret utgörs till stor del av personuppgifter. Rätten att behandla personuppgifterna i ett ställföreträdarregister ska författningsregleras genom en registerförfattning. I denna författning bör även de anslutna aktörernas rätt att erhålla aktuell information regleras. Då det i framtiden troligtvis kommer att tillkomma nya aktörer som önskar ansluta till registret och erhålla information från detta så bör registerförfattningen utformas så att den administrerande myndigheten kan bevilja nya aktörer anslutning utan att det innebär ändring i lag eller förordning. Detta kan exempelvis ske genom att det i registerförfattningen anges att de som får tillgång till uppgifter är myndigheter som behöver uppgifterna i sin verksamhet, apotek som är skyldiga att tillämpa apoteksdatalagen, kreditupplysningsföretag som är skyldiga att tillämpa kreditupplysningslagen samt banker som omfattas av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Uppgifter om att en ställföreträdare utsetts för en individ skulle kunna betraktas som känsliga personuppgifter enligt 3 Personuppgiftslagen (998:2004) då denna uppgift kan antas utgöra uppgift om individens hälsa. Detta bör särskilt beaktas vid utformningen av registerförfattningen.

27 27 (3) Vilken registerförfattning som blir aktuell är beroende av vilken myndighet som ska administrera registret då det bör vara möjligt att i aktuell myndighets gällande registerförfattning komplettera med bestämmelser avseende ställföreträdarregistret. För Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skulle i sådant fall 4 kap. SFB samt förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration vara aktuella. 9.6 Direktåtkomst 9.6. Begreppet direktåtkomst Betydelsen av begreppet direktåtkomst är inte klart definierad i lagtext men en vanligt förekommande förklaring är att direktåtkomst föreligger när någon utomstående ges tillgång till myndighetens informationssystem för att söka, sammanställa och ta del av uppgifter - utan särskilda begränsningar, eller - strikt begränsat till vissa uppgifter genom fördefinierade frågor och svar Anslutna myndigheter Under förutsättning att de myndigheter som är anslutna till ställföreträdarregistret kommer att ha s.k. direktåtkomst till uppgifterna kommer den sekretessbestämmelse som uppgifterna i registret omfattas av att bli tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Detta följer av kap. 4 OSL. Här bör det dock beaktas att den överförda sekretessbestämmelsen endast är sekundär vilket innebär att om den mottagande myndigheten har en primär sekretessbestämmelse som hanterar samma uppgift så blir den primära bestämmelsen tillämplig, även om den innebär ett lägre sekretesskydd ( kap. 8 OSL). Direktåtkomst behöver även regleras på så sätt att varje aktörs rätt att inhämta de aktuella uppgifterna genom direktåtkomst fastställs genom författning. Denna reglering bör ske i samma registerförfattningar som där rätten att behandla personuppgifterna i registret fastställs. De olika aktörerna har olika behov av tillgång till registret. De flesta handläggande myndigheterna behöver tillgång till samtlig information i registret och kommer behöva regelbundna aviseringar om nya och förändrade ställföreträdarskap som myndigheterna sedan kan lägga till grund för uppdateringar av sina kundregister. En sådan direktåtkomst till uppgifterna i registret leder till att myndigheterna erhåller information i form av allmänna handlingar avseende individer som myndigheten inte har ärenden kring. Som 6 E-delegationens rapport om direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling, s. 4.

28 28 (3) nämnts ovan kommer myndigheterna i dessa fall dock behöva tillämpa den sekretessregel som uppgifterna i registret omfattas av enligt kap. 4 OSL avseende denna information. En översyn av vardera ansluten myndighets registerlagstiftning bör även göras för att säkerställa att myndigheten har rätt att behandla de personuppgifter som finns tillgängliga i registret Anslutna privata aktörer De privata aktörerna, i dagsläget apotek, banker och kreditupplysningsföretag, kommer inte ha tillgång till att fritt söka i ställföreträdarregistret. För apotek och banker kan finnas ett behov av direktåtkomst på så sätt att de genom fördefinierade frågor kan erhålla svar från registret. Dessa frågor skulle bestå i att genom att ange huvudmannens personnummer erhålla svar om individen har en ställföreträdare förordnad för sig och i sådant fall tillgänglig information om ställföreträdaren och ställföreträdaskapets omfattning och begränsningar. Denna information skulle tillgodose aktörernas behov av att försäkra sig om att den individ som utger sig för att vara ställföreträdare de facto innehar ett sådant förordnande samt möjlighet att se vad förordnandet avser. Kreditupplysningsföretagen har ett behov av att erhålla uppgift om en individ har en förvaltare utsedd för sig samt omfattningen av förvaltarskapet. Kreditupplysningsföretagen kommer behöva regelbundna aviseringar om nya och förändrade ställföreträdarskap som sedan leder till uppdateringar av deras register. Mot bakgrund av Regeringsrättens dom 7 rörande utlämnande av handling till kreditupplysningsföretag bör det anses att nyttan med utlämnandet överväger det intrång i den personliga integriteten som blir aktuell. Det bör även tilläggas att kreditupplysningsföretagen står under tillsyn av Datainspektionen och lyder under särskild lagstiftning (Kreditupplysningslag (973:73)) rörande behandlingen av uppgifterna i deras register. I likhet med vad som nämnts ovan avseende de anslutna myndigheterna så kommer det vara nödvändigt med en översyn av aktuella registerlagstiftningar för att säkerställa att aktörerna har rätt att behandla de personuppgifter som de erhåller från registret. 9.7 Övriga överväganden Reglering behöver även göras avtalsmässigt genom att i användaravtal för registret bl.a. försäkra att de personuppgifter som tillhandahålls genom registret behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Behörigheten till ställföreträdarregistret styrs av avtal med anslutande aktör som i sin tur ansvarar för att enbart behöriga personer ges tillträde till ställföreträdarregistret. 7 RÅ 2007 ref. 82

29 29 (3) Vidare måste det även regleras att det hos vardera aktör finns regelverk och rutiner som försäkrar att sökningar i registret endast kan göras avseende pågående ärenden/kunder samt att endast tjänstemän med behov av behöriget till registret erhåller sådan behörighet. Vidare är det viktigt att ha ett system för behörighetskontroll och att det i systemet tekniskt sett finns kontrollmöjligheter på så sätt att man i efterhand kan följa upp aktörernas sökningar i registret. 9.8 Tidigare diskussioner om nationellt ställföreträdarregister 9.8. Tidigare förarbetesuttalanden Frågan om införande av ett centralt ställföreträdarregister har diskuteras i förarbeten men har då förkastats av lagstiftaren. I Regeringens proposition 987/88:24 God man och förvaltare diskuterades tredje mans informationsbehov av att god man förordnats. Här angavs att den omständigheten att den för vilken god man utses behåller sin rättsliga handlingsförmåga och att rättshandlingar som han ingår i princip blir bindande för honom medför att tredje man inte torde ha så stort intresse av att uppgifter om godmansförordnanden ges en mera allmän spridning. Situationen är alltså här en annan än när det gäller en omyndigförklaring eller ett förvaltarskap. Detta innebär att domstolarna inte bör vara skyldiga att kungöra godmansförordnanden. Inte heller kan det anses påkallat att införa en central registrering av dessa beslut. Skulle tredje man ha ett intresse av att veta om en person har en god man, bör han liksom hittills kunna kontrollera saken hos överförmyndaren eller tingsrätten. 8 I ovan nämnda proposition diskuterades även tredje mans behov av information om förvaltarförordnanden. 9 Eftersom rättshandlingar som huvudmannen själv ingår på ett område som omfattas av ett förvaltaruppdrag i princip inte blir bindande, är det angeläget att tredje man har möjlighet att få kännedom om såväl förvaltarförordnanden som den huvudsakliga omfattningen av förordnandet. Rätten bör därför vara skyldig att kungöra beslut om anordnande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar. Även beslut om upphörande av förvaltarskap bör kungöras. Utredningen anser att det kan vara lämpligt att låta uppgifter om förvaltarskap föras in i register av mera speciell karaktär, t.ex. inskrivningsmyndighetens register. Ett flertal remissinstanser förespråkar en central registrering av förvaltarförordnanden. Några delar dock utredningens uppfattning i frågan. Det kan ifrågasättas om tredje mans behov av en central registrering är så stort. Integritetshänsyn talar också starkt emot att en central registrering införs. En central registrering skulle vidare innebära ett avsevärt arbete för berörda myndigheter, bl.a. med hänsyn till att förvaltarförordnandena inte sällan torde bli detaljerade och dessutom kan komma att ändras vid upprepade tillfällen. Departementschefen anser i likhet med utredningen att något centralt register inte bör införas. Det kan däremot övervägas att låta 8 Prop. 987/88:24 s. 39 ff. 9 Prop. 987/88:24 s. 48 f.

30 30 (3) uppgifter om förvaltarskap föras in i register av mera speciell karaktär, t.ex. inskrivningsmyndigheternas register. Det ankommer på regeringen att utfärda föreskrifter om det. Det sagda innebär inte att tredje man kommer att sakna möjlighet att få veta huruvida motpartens egendom står under förvaltning. Tredje man kan få visshet genom att höra sig för hos överförmyndaren eller tingsrätten Situationen idag Som framgår av avsnitt 9.8. diskuterades således en central registrering av ställföreträdarskap i slutet av 980-talet men något större behov av ett sådant register ansågs inte finnas då. Det bör i detta sammanhang lyftas fram de omständigheter som idag skiljer sig från de omständigheter som rådde vid tiden för förarbetsuttalandena. Idag finns ett utbrett informationsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer och möjligheten att utföra säkra tekniska informationsöverföringar är avsevärt större idag. Här bör också tilläggas att det i förstudien framkommit ett stort behov för flertalet aktörer att erhålla uppdaterad information om ställföreträdarskap. Detta kan delvis bero på den större automatisering som finns i samhället idag vilket innebär att manuella kontroller försvårar handläggning hos flertalet myndigheter och privata aktörer. Det finns idag ett tydligt fokus på en digitalisering av den offentliga förvaltningen vilket även framgår av regeringens strategi för en utvecklad e-förvaltning. 0 Slutsatser och rekommendationer Förstudien rekommenderar att ett nationellt ställföreträdarregister inrättas. Det starkaste argumentet för ett sådant register är ökad rättsäkerhet för den enskilde samt effektiviseringsvinster hos ställföreträdare, myndigheter, banker och apotek. Den myndighet som ska ansvara för och administrera registret bör vara en myndighet som har erfarenhet av och infrastruktur för att hantera ett elektroniskt informationsutbyte med sekretesskyddade uppgifter. Under remissarbetet har det framkommit via Sveriges Kommuner och Landsting att kommunernas medverkan är beroende av att överförmyndarnas utvecklings- och anslutningskostnader finansieras av projektet. Nästa steg bör bli att påbörja implementeringsarbetet genom att bestämma hur finansieringen av överförmyndarnas utvecklings- och anslutningskostnader ska lösas. Därefter kan lagstiftningsarbetet starta för att följas av detaljering av lösningsförslag och start av utvecklings- och implementationsprojektet. Pensionsmyndigheten föreslås leda arbetet med frågorna kring kommunernas finansiering och lagstiftningsarbetet, gärna tillsammans med annan intresserad myndighet.

31 3 (3) Bilaga

Förordnad förmyndare, god man och förvaltare

Förordnad förmyndare, god man och förvaltare 1 (10) Rättsutredning Juridikavdelningen Linda Martens Bilaga 4b. Juridisk utredning avseende ställföreträdare Förordnad förmyndare, god man och förvaltare Frågeställning Fråga har uppkommit vilken verksamhetsnytta

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Nyhetsbrev till överförmyndarna

Nyhetsbrev till överförmyndarna Nyhetsbrev till överförmyndarna Februari 2011 Länsstyrelsens tillsyn Under 2010 har Länsstyrelsens verksamhet organiserats om och bl.a. har det bildats en tillsynsenhet. Syftet med omorganisationen har

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan

Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan 112591, 1 Bilaga 3, version 1.0 PM Till: Inera AB Från: Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 9 maj 2012 Angående: Utredning angående regelverket kring vårdens intyg till Försäkringskassan Syfte Syftet

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1523-2010 Försäkringskassan Klara Västra kyrkogata 11 103 51 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1579-2010 Socialnämnden i Botkyrka Kommun 147 785 Tumba Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service KS 9 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Winbladh Torkel Datum 2014-07-11 Diarienummer KSN-2014-0952 Kommunstyrelsen Betänkandet SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

mellan myndigheter samt mellan myndigheter och företag principer för användning av e-legitimationer och utformning av åtkomstkontroll.

mellan myndigheter samt mellan myndigheter och företag principer för användning av e-legitimationer och utformning av åtkomstkontroll. YTTRANDE Dnr 2005-11-29 1678-2005 Ert dnr 131 576292 05/111 Skatteverket Att: Johan Bålman 171 94 Solna Förslag beträffande en Vägledning för Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter samt mellan

Läs mer

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0

E-delegationen VLDS 4.1 Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Innehåll 1 RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR VID INFORMATIONSUTBYTE... 2 2 SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSER... 2 3 INFORMATIONSUTBYTE OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN... 2 4 UTLÄMNANDEFORMER... 3 5 GALLRING... 4 2 (7) Juridiska

Läs mer

OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND

OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND God man God man enligt 11 kap 4 föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125 Sekretess, Avsnitt 8 125 8 Sekretess Skattesekretess 8.1 Allmänt Den 30 juni 2009 ersattes Sekretesslagen (1980:100) av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I denna handledning görs hänvisningar

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering av framtidsfullmakter samt ikraftträdande av lagen

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering av framtidsfullmakter samt ikraftträdande av lagen 1 (5) 2017-03-21 Sveriges riksdag Civilutskottet Att. ordf. Tuve Skånberg samt vice ordf. Hillevi Larsson Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING 1 (12) Överförmyndarnämnden Dokumentet är Antaget av överförmyndarnämnden: 2015-03-24 Reviderat: Delegationsordning för överförmyndarnämnden Syftet med att en nämnd kan delegera sin

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND

OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND OM GOD MAN OCH FÖRVALTARE JAN BLECKERT, CHEFLÄKARE DIVISION PRIMÄRVÅRD, SKÅNEVÅRD SUND God man God man enligt 11 kap 4 föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Gode mannens roll God man företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe Förmyndare OCH Vårdnadshavare Förvalta barnets egendom och företräda

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Yttrande Diarienr 1 (5) 2014-12-17 2291-2014 Ert diarienr N2014/2810/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer