Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA"

Transkript

1 Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Datum Utgåva Sida (9) Innehåll 1 Inledning Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager Nystart Förslag på hantering av obehöriga stoppsignalpassager Uppgifter att samla in till en gemensam hantering Processen för händelser Gemensam hantering Förslag på åtgärder Bilagor Inledning Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Branschföreningen tågoperatörerna (BTO) och Banverket Leverans (BV). Syftet är att ta fram och presentera underlag och förslag till åtgärder för en gemensam hantering av obehöriga stoppsignalpassager. Hanteringen är anpassad till JTF, och är avsedd att gälla alla trafikverksamheter, Tåg, Spärrfärd, Växling. De i rapporten föreslagna processerna för hantering av OSPA är att anse som ett komplement till de olyckshanteringsprocesser som finns hos alla järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare idag. Medverkande i arbetsgruppen har varit representanter från Banverket, Kaj Andersson och från BTO, Stefan Halldén (Green Cargo), Matts Jenelius (Stockholmståg), Michael Blomhage (SJ), Jimmy Ahl, Gunnar Melin (A-train). 2 Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager Under slutet av 1990-talet ökade förståelsen för att obehöriga stoppsignalpassager (OSPAhändelser) utgör en uppenbar risk för allvarliga olyckor som kollisioner och urspårningar. Insikten om att ATC-systemet inte är heltäckande bidrog till detta, och även fler allvarliga olyckor som hade inträffat i Storbritannien, Danmark och Norge. År 2000 påbörjade några trafikutövare aktiviteten att systematiserat samla in uppgifter om OSPAhändelser. En arbetsgrupp bildades i samarbete mellan Statens järnvägar, A-Train och Tågtrafikledningen TLO Stockholm. Sedan Statens järnvägar hade bolagiserats 2001 deltog SJ, Green Cargo, A-Train, Trafficare och Tågtrafikledningen (sedermera Banverket) Östra trafikdistriktet. Samarbetet bestod av att man inledningsvis enades om ett system för kategorisering av OSPAhändelser, med brittisk förebild som grund. Systemet innehåller indelning i händelsekategorier A, Signal ej ställd till kör ; B, Signal oavsiktligt till stopp ; C, Signal avsiktligt till stopp ; D, Uppställda fordon i rörelse, A-C med undergrupper, allvarlighetskategorier, med en skala från 1 (minst allvarlig) till 8 och orsakskategorier med avseende på händelsens primärorsak. Arbetsgruppen skapade också ett antal standardiserade rapporteringsblankettsatser för förare/signalgivare bl OSPA-1 och bl OSPA-1A, och för tågklarerare bl OSPA-2 och bl OSPA-2A.

2 1 2 (9) Det var tänkt att den inblandade personalen skall detaljerat redogöra på dessa blanketter för sin uppfattning om händelsen. De långsiktiga mål som arbetsgruppen uttalade var bl.a. att kunna påvisa och komma tillrätta med systematiska fel och därigenom minska antalet OSPAhändelser och minska risken för kollisioner och urspårningar, som kan bli följden av dem att skapa ett system med standardiserade utredningsmallar att skapa en för järnvägssektorn sammanhållande funktion för OSPA-arbetet Under 2004 togs frågan upp i det av Banverket nybildade Sektorsrådet för trafiksäkerhet. Där beslöts att Banverket skulle vara huvudman för det fortsatta arbetet och driva det i samverkan med några av järnvägsföretagen. Dessa förde sedermera frågan till Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO), och det blev i dess s.k. fokusgrupp Trafiksäkerhet bestämt att BTO tillsammans med Banverket skall driva det arbete som Sektorsrådet beslutat om. Arbetet mellan BTO och BV resulterade i att förslag på BVS, BVF samt BVH togs fram, en OSPA analysrapport skrevs och gavs ut av BV samt de olika verksamheternas blanketter uppdaterades. Några av medlemsföretagen inom BTO kom igång med att använda den framtagna metoden för att samla information om OSPA och även att klassificera dessa enligt allvarlighets och orsakskategorierna. Banverket genomförde en stor omorganisation med början 2007 vilket ledde till att de utfästelser som gjorts gentemot BTO inte genomfördes. Bland annat kunde inte Banverket införa den sammanhållande funktionen för OSPA-arbetet. Under 2008 gjordes en kostnads- nyttoanalys av implementering av OSPA enligt tidigare förslag. Denna analys genomfördes på uppdrag av Banverket och slutsatsen i den rapporten var att införande enligt tidigare förslag inte kunde rekommenderas. Rapporten pekade också på att allvarlighetskategorierna som tagits fram inte ansågs tillräckligt tydliga och ändamålsenliga. 2.1 Myndighetskrav Även tillsynsmyndigheterna har krav på rapportering av obehöriga stoppsignalpassager och detta regleras i Transportstyrelsens föreskrift JvSFS 2008:1. Omedelbar rapportering Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska omedelbart per telefon till Järnvägsstyrelsen anmäla stoppsignalpassager där järnvägsfordon kommer ut i tågväg för annat tåg som har fått eller uppfattat ett körbesked Årlig olycks- och säkerhetsrapport Järnvägsföretag ska rapportera bl a OSPA, enligt följande (JvSFS 2008:1): Ett järnvägsföretags säkerhetsrapport ska innehålla uppgifter om föregående kalenderårs. 2. Antal händelser där en del av eller ett helt tåg utan tillstånd har passerat en S-tavla, en signal i stopp eller en reserverad tågvägs slutpunkt, trots att föraren fått förvarning i tillräckligt god tid (obehöriga stoppsignalpassager). Utdrag ur Vägledning för rapportering: Om till exempel en OSPA leder till en kollision ska den rapporteras som 1 OSPA och 1 kollision. Exempel på Obehörig stoppsignalpassage (OSPA) Obehörig passage av signal som visar stopp Obehörig passage av slutpunkten för en tågväg enligt besked via hyttsignalering Obehörig passage av S-tavla eller stillahållen stoppsignal (flagga eller motsvarande) Händelser där fordon kommit i rullning okontrollerat och passerat en stoppsignal omfattas inte av denna indikator och inte heller OSPA som gått om till stopp för sent för att föraren ska hinna stanna. Sammanfattning Ovanstående innebär att varje enskilt företag ska rapportera de inom sitt eget ansvarsområde förekommande OSPA HK A till Transportstyrelsen.

3 1 3 (9) Järnvägsföretagen ansvarar för att rapportera en sammanställning av antal OSPA i den årliga säkerhetsrapporten. Dessa faktorer är viktiga för det fortsatta arbetet med OSPA, så att ansvarsfördelningen i rapporteringen inte hamnar fel. Däremot är det hela branschens ansvar att arbeta för att uppgifter avseende OSPA blir korrekt hanterade och registrerade. 3 Nystart Banverket gav ut en officiell rapport, Status OSPA (diarienummer: F /TR25), i vilken ett försök till kostnads/nytta analys gjordes. Då ingen direkt tillämpbara åtgärd var föreslagna, enades, vid ett gemensamt möte mellan BTO fokusgrupp trafiksäkerhet och Banverket leverans säkerhet den , att en arbetsgrupp skulle tillsättas med representanter från BTO och BV. Syftet var att med utgångspunkt från de uppgifter som samlats in inom respektive företag och kunskap om hur hanteringen skötts, lägga fram en rapport med konkreta förslag om hur en fortsatt OSPA hantering bäst bör genomföras. 4 Förslag på hantering av obehöriga stoppsignalpassager Inom järnvägen är det en uppdelning av ansvarsförhållanden mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Oönskade händelser som inträffar ska utredas och hanteras inom varje företag enskilt enligt föreskrifter från tillsynsmyndigheten. Vissa händelser inträffar för flera olika järnvägsföretag vid olika tillfällen men där det ändå finns stora likheter i händelseförlopp och orsaker. De obehöriga stoppsignalpassagerna är en typ av händelse som inträffar för alla järnvägsföretag och där även infrastrukturen i många fall på olika sätt är inblandad. Orsaker kan inte härledas till att de bara skulle kunnat drabba ett enskilt företag, en specifik förare eller enskild tågklarerare. Vid denna typ av händelse är det viktigt att ta till vara alla involverade aktörer för att söka och finna gemensamma risker och felkällor. Allt i syfte att göra järnvägen än säkrare och höja kvaliteten på tågföringen. I det nu föreslagna arbetssättet är det endast en lite del av den totala hanteringen efter en obehörig stoppsignalpassage som ska hanteras gemensamt. Det är därför viktigt att de parametrar som ska användas i ett gemensamt analysarbete är insamlade enligt ett likartat förfaringssätt vid varje händelse samt är kvalitetssäkrade, så att analysmaterialet kan användas på avsett vis. För att kunna få till stånd ett långsiktigt arbete är det viktigt att samförstånd råder och att beslut om hantering tas gemensamt av inblandade parter. Detta blir också en garant för det fortsatta långsiktiga arbetet. Branschgemensamma regler och rutiner lägger grunden för en effektiv och ändamålsenlig hantering. 4.1 Vad blir konsekvenserna av en inträffad OSPA? Vid en OSPA blir det i stort sett alltid en konsekvens, och den vanligaste konsekvensen är någon form av trafikstörning. Vid kategori B och C händelser, då det vanligtvis inte föreligger någon direkt fara för olycka, stoppas alltid trafiken för en stund. Föraren ska stanna rörelsen och kontakta tkl för att få ett tillstånd att fortsätta färden. För ett godståg tar en sådan händelse 10 till 15 minuter från passage av signalen till att tåget kommit upp i tidigare hastighet igen, för persontåg något snabbare. Vid nödbroms av ett tåg när det är dåligt väglag blir den värsta konsekvensen hjulskador vilket leder till kostnader för järnvägsföretaget men ibland också följdförseningar för felsökning och urväxling av skadade vagnar. Efter JTF införande ska dessutom blankett 21 fyllas i vid varje passage av signal i stopp vilket ytterligare kommer att fördröja hanteringen. Även vid kategori A-händelser, som inträffar huvudsakligen efter att rörelsen av någon anledning inte stannat vid signalen eller pga. ett tekniskt fel på fordonen, är den vanligaste konsekvensen en trafikstörning, även om potentialen för en allvarligare olycka är stor. En OSPA kat. A är så pass allvarlig att alla dessa händelser ska utredas, i syfte att hitta den bakomliggande orsaken för undvikande av framtida olyckor. Järnvägsföretagens faktainsamlare och i allvarligare fall även infrastrukturförvaltarens faktainsamlare ska kontakta den inblandade personalen innan fordonen får flyttas, vilket kan ta tid. Inträffar händelsen vid platser med många andra rörelser gör en stoppsignalpassage att andra signaler går till stopp när spårledningar beläggs och detta stoppar annan trafik och kan även orsaka andra stoppsignalpassager kat. C.

4 1 4 (9) Exempel på händelser med OSPA kat A. Tillbud till kollision mellan tåg på Stockholms central, text från Haverikommissionens rapport RJ 2009:01 Tisdagen den 7 augusti 2007 inträffade ett tillbud till kollision mellan tjänstetågen och på Stockholms central när tåg passerade signal Cst 566 i stopp. Vid Norra Bantorget korsades de båda tågens spår vilket innebar att tåg hade stopp vid signal Cst 566 till dess att tåg hade passerat platsen. Den röriga och informationsrika miljön i kombination med förarens ovana att köra på spår C1 bidrog till att signalerna 456 och 566 inte uppmärksammades och att signal 566 passerades i stopp. De båda förarna uppmärksammade att de var på väg att korsa varandras vägar och stannade tågen ca 22 meter från varandra. Kollision mellan tåg och växling i Kiruna, Vid växling på Kiruna bangård passerade ett lok från tåg 9988 en signal i stopp och kolliderade med tåg 9920, ett malmtåg, vilket orsakade mycket stora skador på lok, spåranläggning och kontaktledning. Skadorna beräknas uppgå till 5 Mkr. I utredningen har framkommit att föraren strax innan olyckan fått ett telefonsamtal vilket kan haft inverkan på hans koncentration mot signalerna. 4.2 Definitioner JF IF Tkl Tl Järnvägsföretag Infrastrukturförvaltare Tågklarerare, eller motsvarande funktion på driftledningscentralen Tågledare Händelsekategorier Varje OSPA-händelse förs till någon av händelsekategorierna (=HK) A, B, C, som i sin tur är indelade i sekundära händelsekategorier: Anm. Fordon som kommit i oavsiktlig rullning (tidigare kat. D) ingår numera ej i det gemensamma OSPA arbetet. A) OSPA, signalen var inte ställd till kör (motsv.) för färden. Stopp", inklusive eventuell försignalering, visades normal tid i förväg, tillräckligt för att tåget/fordonssättet/ skulle kunna stanna vid stoppsignalen. (Med "stopp" jämställs sådan släckt signal eller felaktig signalbild som innebär "stopp".) Sekundära händelsekategorier: A1 Missförstånd stoppassagemedgivande. Stoppsignalen passerades för att föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) hade uppfattningen att medgivande att passera "stopp" hade lämnats, eller att "stopp" inte gällde för den egna rörelsen. A2 Start mot stopp. Stoppsignalen passerades i samband med start efter att ha stått stilla, p.g.a. uppehåll eller av annan orsak. A3 Missad försignalering. (Gäller endast tåg eller spärrfärd "säkrad rörelse") Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren uppfattade ingen försignalering av "stopp" (eller motsvarande) och blev överraskad av stoppsignalen. A4 Missad stoppsignal. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) uppfattade inte alls någon stoppsignal. A6 Såg stoppsignalen för sent. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering av "stopp" (eller motsvarande) men såg stoppsignalen alltför sent för att tåget/fordonssättet skulle kunna stanna före stoppsignalen. A7 Såg stoppsignalen i tid, kunde inte stanna. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering

5 1 5 (9) av "stopp" (eller motsvarande) och såg stoppsignalen i så god tid att tåget/fordonssättet vid normala förhållanden borde ha kunnat stanna, men tåget/fordonssättet kunde ändå inte stanna före stoppsignalen. A9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in. Anm. Varje händelse tillhör endast en händelsekategori. B) Signal gick oavsiktligt till stopp. Signalen visade först kör (motsv.) men gick sedan till "stopp" oavsiktligt. Sekundära händelsekategorier: B1 Tekniskt fel. Signalen gick till "stopp" p.g.a. en teknisk felfunktion i signalanläggningen. (Bl.a. fel på spårledning, växellägesindikering och indikering av vägskyddsanläggning.) B2 Felaktig/oavsiktlig återtagning. Signalen ställdes till "stopp" p.g.a. tågklareraren/ställverksvakten genom misstag påverkat signalen. B3 Felaktig påverkan. Signalen gick till "stopp" p.g.a. felaktig påverkan av signalanläggningen av någon annan än tågklareraren/ ställverksvakten. (Bl.a. kortslutning av spårledning som inte skulle ha kortslutits, ingrepp i signalanläggning e.d.) B9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in. C) Signal ställdes avsiktligt till stopp (av tkl) eller gick om automatiskt pga. tillstötande fara, enligt tkl. Sekundära händelsekategorier: C1 Fara. Signalen gick till eller ställdes till "stopp" p.g.a. en tillstötande fara. C2 Fel tågväg lagd. Signalen ställdes till "stopp" för att fel tågväg eller fel växlingsväg hade blivit lagd. C9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in.

6 1 6 (9) 5 Uppgifter att samla in till en gemensam hantering HK A) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning ATC finns/ finns ej, aktiverad eller ej ATC rätt data inmatad, Ja/nej, vilka fel Sikt mot signalen, placering, saker i vägen Väder, halka, snö, allmänt (när det bidragit till händelsen) Konsekvens, inträffade olycka eller driftavbrott genererat av händelsen Tillbud till konsekvens, vad var nära att hända Underkategori (för att göra det möjligt att skilja ut olika A-händelser i syftet att möjliggöra statistiskt underlag för olika kategorierna, vilka ofta har olika allvarlighetsgrader) I bilaga finns förslag på utformning av checklista för faktainsamlare HK B) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/ linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning Tkl uppfattning om varför signalen gått till stopp, observation om andra rörelser Skador på fordonen Andra konsekvenser I bilaga finns förslag på utformning av baksida på blankett HK C) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/ linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning Skador på fordonen Andra konsekvenser Tkl anledning till att signalen ställdes till stopp, felaktigt handhavande eller fara

7 1 7 (9) 6 Processen för händelser HK A) OSPA inträffar Förare och tkl etablerar kontakt Tkl meddelar att rörelsen ej får fortsätta innan röjningsmedgivande lämnats av järnvägsföretaget. Tl kontaktar larmfunktion på ansvarig JF JF faktainsamlare kontaktar föraren och gör en bedömning av händelsens allvarlighet. Anses händelsen allvarlig ska faktainsamlaren agera som om olycka inträffat, och även underrätta detta för Tkl. JF faktainsamlare fyller i uppgifter om händelsen på gemensam checklista. JF vidtar åtgärder som de anser nödvändiga för att fortsättningsvis framföra rörelsen säkert. JF lämnar röjningsmedgivande till Tkl Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA Tkl ger körtillstånd (eller motsvarande) JF Faktainsamlare ska ha en blankett (checklista enligt bilaga) med ovanstående frågeställningar, plus ev. företagsinterna ytterligare frågor, som föraren ska svara på vid varje händelse innan röjningsmedgivande lämnas till Tågledaren HK B) OSPA inträffar Förare och Tkl etablerar kontakt Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA (på blankettens baksida) Tkl ger körtillstånd (motsv.) Tkl felanmäler signalen enligt normala rutiner Föraren lämnar bl. 21 till JF arbetsledning (motsv.) som registrerar händelsen enligt interna rutiner. IF åtgärd Hantera blankett 21 enligt rutiner. Registrera händelsen i ärendehanteringssystem, samt felanmäla enligt normala rutiner. JF åtgärd Samla in blankett 21 och registrera uppgifterna i ärendehanteringssystem HK C) OSPA inträffar Förare och tkl etablerar kontakt Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA (på blankettens baksida) Tkl ger körtillstånd (motsv.) Föraren lämnar bl. 21 till JF arbetsledning (motsv.) som registrerar händelsen enligt interna rutiner.

8 1 8 (9) IF åtgärd Hantera blankett 21 enligt rutiner. Registrera händelsen i ärendehanteringssystem, samt felanmäla enligt normala rutiner. JF åtgärd Samla in blankett 21 och registrera uppgifterna i ärendehanteringssystem. 7 Gemensam hantering Det är viktigt att ett gemensamt arbete blir strukturerat och väl uppbyggt. Arbetsgruppen har kommit fram till ett gemensamt arbetssätt som byggs upp i två faser. 1) Uppgifter enligt punkt 5 samlas in enskilt inom respektive företag. En analysgrupp, sammansatt med representanter från Banverket och Järnvägsföretagen, träffas regelbundet, minst varje kvartal, för att stämma av uppgifterna. Uppgifterna inom företagen ska samlas i Excel-format för att kunna sättas samman i en gemensam fil för sammanställning och jämförbarhet. Analysgruppen kan också komma med företagsspecifika eller branschgemensamma förslag till åtgärder. Särskilt allvarliga händelser ska belysas av analysgruppen. 2) Efter utvärdering av fas 1 är tanken att branschen verkar för att införskaffa en gemensam databas för registrering av OSPA. Till den databasen rapporterar företagen in de uppgifter som samlas in efter inträffad OSPA. Databasen är öppen för alla JF och IF verksamma i Sverige. En analysgrupp, sammansatt med representanter från Banverket och Järnvägsföretagen, samt andra intressenter, träffas regelbundet, minst varje kvartal, för att stämma av uppgifterna i databasen och ta fram förslag på förebyggande åtgärder. I fas 2 genomförs också en genomgång av orsakskategorier och hur en lämplig allvarlighetsdefiniering av olika händelser kan göras. Under tiden är det upp till var och ett av de inblandade företagen att enskild bedöma hur orsaks och allvarlighetskategorisering av OSPA ska göras. 7.1 Analysgruppen För att stämma av, analysera och lämna förslag till preventiva åtgärder ska en analysgrupp sättas samman. Analysgruppen bör bestå av representanter för infrastrukturförvaltare och Järnvägsföretag. Järnvägsföretagens representanter utses av BTO fokusgrupp Säkerhet. Gruppens uppgift ska vara att gå igenom det inrapporterade material, stämma av detta i syfte att se till att alla har rätt uppgifter, samt se vad som går att göra för att minska OSPA-händelser. Gruppen kan alltså lämna förslag till åtgärder, och dessa kan vända sig till såväl JF som IF eller branschen i sin helhet. Det är även gruppens uppgift att avgöra när det är lämpligt att införa fas 2. Gruppen rekommenderas bestå av 2-3 personer från Banverket och ca 3 personer från BTO (gods/resande, stora bolag/små bolag). 7.2 Lagring Till en början lagras uppgifterna hos respektive berört företag. När arbetet med OSPA är implementerat kan möjligheten av en gemensam databas ses över (fas 2). Då kan också ägarskap och ansvarsförhållanden klarläggas.

9 1 9 (9) 8 Förslag på åtgärder Arbetsgruppen föreslår att nedanstående punkter beslutas genomföras för att en verksam hantering av OSPA ska kunna bli möjlig. Besluta att införa den presenterade nya OSPA hanteringen i enlighet med förslagen under punkt 7 Besluta om nya och modifierade blanketter enligt bilaga: Blankett för faktainsamlare (OSPA) blankett 21 (baksida) BTO och BV utser representanter för OSPA analysgrupp. Uppföljning av händelser ska ske genom att analysgruppen samlas regelbundet, minst varje kvartal. Analysgruppen ska sammanställa rapport efter varje möte som lämnas till BV och BTO. I rapporten ska det i förekommande fall framgå förslag på åtgärder för identifierade problemområden. Genomförda åtgärder rapporteras och sammanställs i årsrapport eller i annan lämplig omfattning. 9 Bilagor JTF bl.21 baksida Blankett för faktainsamlare

OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager Infoblad nr 1, 2011 OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager Samarbetet mellan Trafikverket och BTO är en överenskommelse mellan parterna om att arbeta med gemensamma rutiner och analyser och tillsammans arbeta

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 6, okt 2013 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. I detta nummer beskrivs A4

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Informationsblad nr 9, mars 2015 OSPA händelser OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA B Vad görs egentligen för att få bort OSPA B? Under år har det i Trafikverkets system registrerats 1072 st OSPA B1,

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; beslutade den 22 september 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2 och 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Specialspärrfärd - System E2

Specialspärrfärd - System E2 Specialspärrfärd - System E2 2008 09 15 L-skydd - System E2 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera spärrfärd 6 1.2 SPÄRRFÄRDENS TILLSYNINGSMAN OCH FÖRARE 6 1.3 SPÄRRFÄRDSSTRÄCKA 6 1.4 GRUNDLÄGGANDE KRAV

Läs mer

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3 anslutning till färd Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-07-18 Reviderad

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; JvSFS 2008:1 Utkom från trycket den 26 maj 2008 beslutade den 9 maj 2008. Järnvägsstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK Sida Innehåll K1 Innehållsförteckning. K2 Trafikeringsinstruktion för passage av landsgräns Sverige - Norge vid km 1542+573.

Läs mer

TSJ PM 1(5)

TSJ PM 1(5) TSJ 2011-1991 PM 1(5) Mottagare: Kopia till: till synpunkter på remiss av ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning,

Läs mer

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med SÄO blir JTF Nya trafikföreskrifter gäller från och med 2009-05-31 Historik, varför göra om säkerhetsreglerna? Järnvägens säkerhetsregelverk har sitt ursprung i 1800-talets säkerhetssystem. Det nuvarande

Läs mer

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF.

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. [dnr] BREV 1(5) Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. Vid tryckningen av bilagorna till JTF har det dessvärre blivit ett antal fel. Dessa fel har korrigerats

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 4, oktober 2012 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR ÅNGE KOMMUNS JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR Följande trafiksäkerhetsinstruktion ska användas i samband med växling och arbeten på Ånge Kommuns spåranläggning. en är reviderad utifrån

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; beslutade den 17 juni 2008. JvSFS 2008:7 Utkom från trycket den Järnvägsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Dnr A-137/07. Årsrapport

Dnr A-137/07. Årsrapport Dnr A-137/07 Årsrapport Genomförda spårtrafikutredningar 2006 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser skall undvikas i framtiden.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon Gäller för Version Föreskrift Bv Koncern 3.0 BVF 925 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-496/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 05.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 7 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CB Handläggande enhet, Handläggare B, Nils Eriksson Ersätter Utgåva

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

A-skydd - System E

A-skydd - System E A-skydd - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera A-skydd 6 1.1 A-SKYDDETS ARBETSPLAN 6 1.2 A-SKYDDETS TILLSYNINGSMAN 7 1.3 A-SKYDDSOMRÅDETS GRÄNSPUNKTER 7 1.4 SKYDDSÅTGÄRDER 7 1.5

Läs mer

Introduktion - System E2

Introduktion - System E2 Introduktion - System E2 2008 09 15 Innehåll Inledning 5 1 Trafikeringssystem 6 2 Modulindelning 8 3 Modulstruktur 9 3.1 PROCESSORDNING 9 3.2 DIALOGSLINGOR 9 4 Reglernas tillämpning 11 4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

ISSN 1400-5743. Rapport RJ 2000:02. Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98

ISSN 1400-5743. Rapport RJ 2000:02. Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2000:02 Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98 2000-06-22 J-04/98 Banverket 784 33 Borlänge Rapport RJ 2000:02 Statens haverikommission

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.1 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering i system

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 Tid: 2014-09-17. Start med samling kl 09.30 dag 1 och avslut ca kl 15.00. Plats: Riksförbundet enskilda vägar, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB.

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB. Handläggare Per Bruzell 063-19 31 06 IBF 06:1 Gäller från 2014-03-17 Omfattar 14 sidor Utgåva 7 Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget

Läs mer

Handbok JTF. 7. Vägvakt

Handbok JTF. 7. Vägvakt Handbok JTF 7. Vägvakt 2 Vägvakt 7 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 7 Vägvakt 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS

Läs mer

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon

Trafiksäkerhetskrav vid användning av MobiSIR-telefon Föreskrift BVF 925 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2005-09-12 9 Diarienummer B04-2080/TR 25 0 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare Rune Lindberg, CB BE, Nils Eriksson, 0243-44

Läs mer

Växling - System E2, E3

Växling - System E2, E3 Växling - System E2, E3 TDOK 2013:0389 bilaga 10 Giltig från och med 2014-12-14 L-skydd - System E2 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Växling i system E2 7 1 Planera växling 8 1.1 VÄXLINGSPLANEN 8 1.2 VÄXLINGENS

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner Gäller för Version Föreskrift Koncern 1.0 BVF 1946.7 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2012-09-20 tillsvidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/40608 Underhåll Jan Pettersson,

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning TRAFIKSÄKERHETSBESTÄMMELSE 1 (5) Dokumentdatum TDOK 2016:0193 2016-04-19 1.0 Fastställt av Gäller från Chef VO Planering 2016-06-13 Skapat av Katarina Långström Trafiksäkerhetsbestämmelser vid användning

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION FÖR JÄRNVÄG Utgåva 6 gällande fr.o.m. 2013-06-30 Infrastrukturanläggning: Landskrona stads industrispår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för industrispår inom Landskrona stad

Läs mer

Järnvägen har blivit en komplex bransch

Järnvägen har blivit en komplex bransch Järnvägen har blivit en komplex bransch ESRA 7 oktober 2015 Björn Paulsson, SJ AB 1 Björn Paulsson SJ AB? Lokförare SJ 1979- Instruktionsförare, lärare SJ 1994- NSB SIR utbildning 1994, körde person och

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Sidan 1 av 6 7.5 AB-TE 06 Infrastrukturförvaltarens Säkerhetsupplysningar TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Gäller fr.o.m. 2012-05-02 Sidan 2 av 6 7.5 AB-TE 06 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva 6 gäller fr.o.m.

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

Kompletterande trafikregler - System E1

Kompletterande trafikregler - System E1 Kompletterande trafikregler - System E1 TDOK 2013:0389 bilaga E1 Giltig från och med 2015-12-30 Innehåll 3 Innehåll Inledning 7 KÖRTILLSTÅND 7 Signaler - Tillåta och styra rörelser 9 Allmänna anvisningar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Luleå Hamn AB Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Spåranläggningens omfattning... 3 3 Trafikledning av spåranläggningar... 3 4 Största tillåtna hastighet... 3 5 Största

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 5 Blanketter

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 5 Blanketter Trafikbestämmelser för järnväg Modul 5 Blanketter Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 5 Blanketter TDOK 2016:0043-5 Blanketter 5 Blanketter 3 Innehåll Inledning 5 Avsnitt 1 blanketter

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING

TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING Trelleborgs Hamn AB Trafiksäkerhetsinstruktion 1/11 TRELLEBORGS HAMN AB 2011-08-05 Handläggare Ansvarig Krister Jonsson. TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR JÄRNVÄGSSPÅR INOM TRELLEBORGS HAMN AB ANLÄGGNING

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2 Gäller fr.o.m. 2011-11-15 Infrastrukturanläggning: Terminal vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1.Inledning...

Läs mer

Handbok JTF. 11. Broms

Handbok JTF. 11. Broms Handbok JTF 11. Broms 2 Broms 11 Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 11 Broms 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

GNS Järnväg Målstyrning trafiksäkerhet Järnväg. samt. Tema plankorsningar. John-Åke Halldén

GNS Järnväg Målstyrning trafiksäkerhet Järnväg. samt. Tema plankorsningar. John-Åke Halldén GNS Järnväg 2012-09-18 Målstyrning trafiksäkerhet Järnväg samt Tema plankorsningar John-Åke Halldén Målstyrning Repetition indikatorer Analysgrupp Repetition Årsklockan Bemanning Analysgruppens kommande

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.8 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F 1 Innehållsförteckning F 2 Övriga undantag från tillägg till JvSFS 2008:7 F 3-5 F 6-8 Instruktion för skredvarningsanläggning Vassijaure-Kopparåsen

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Föreskrift för hantering av anordningar vid landsgränsen Sverige-Finland

Föreskrift för hantering av anordningar vid landsgränsen Sverige-Finland Föreskrift BRNF 900.010 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2006-02-01 2 15 Diarienummer BRN 05-1304/TR25 6 Antal bilagor Beslutsfattare CBRN Handläggande enhet, Handläggare Pekka Pirttikoski RHK, Gerry

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 16 D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 D-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012

Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2013:02 Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012 Dnr J-06/12 För SHK:s del står det var och en

Läs mer

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15 SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Rapport 2007:7. Olyckor, tillbud och andra avvikelser. Tertial

Rapport 2007:7. Olyckor, tillbud och andra avvikelser. Tertial Rapport 27:7 Olyckor, tillbud och andra avvikelser Tertial 1 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inrapporterade händelser till JVS telefonberedskap... 4 2 Riskbedömning av inrapporterade händelser... 7 4 1 Inrapporterade

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Vägvakt - System E

Vägvakt - System E Vägvakt - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Vägvakter och vägskyddanläggningar 6 1.1 FELAKTIG VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.2 ARBETE SOM PÅVERKAR VÄGSKYDDSANLÄGGNING 6 1.3 VÄGVAKTENS ANMÄLAN

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Rapport 2007:15. Övergripande riskanalys 2007

Rapport 2007:15. Övergripande riskanalys 2007 Rapport 27:15 Övergripande riskanalys 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Metod... 4 1.3 Revisionsinformation... 5 2 Vilka typer av anmälningspliktiga händelser är oftast förekommande?...

Läs mer

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark

Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning. Heléne Jarefors Folke Bark Informationsmöte ang. införande av CSM för riskvärdering och riskbedömning Heléne Jarefors Folke Bark Dagordning 1. Summering av innehållet i EG-förordning 352/2009 2. Kaffepaus 3. Exempel på tillämpningar

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 9S Spärrfärd - System S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 9S Spärrfärd - System S TDOK 2016:0050 - Modul 9S Spärrfärd - System S 9S Spärrfärd

Läs mer

Referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning)

Referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning) Mötesanteckningar 1 (5) Datum Handläggare Urban Vester Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion järnvägsföretag Referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning) Datum Tid

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda.

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Kapitel 6 er 6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Trafikverket tillämpar verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter i

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Rapport RJ 2009:01. Tillbud till kollision mellan tågen 90161 och 52517 på Stockholms central, AB län, den 7 augusti 2007

Rapport RJ 2009:01. Tillbud till kollision mellan tågen 90161 och 52517 på Stockholms central, AB län, den 7 augusti 2007 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2009:01 Tillbud till kollision mellan tågen 90161 och 52517 på Stockholms central, AB län, den 7 augusti 2007 Dnr J-11/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion. för. Luleå kommuns. spåranläggningar. vid. Notviken och Storheden

Trafiksäkerhetsinstruktion. för. Luleå kommuns. spåranläggningar. vid. Notviken och Storheden Trafiksäkerhetsinstruktion för Luleå kommuns spåranläggningar vid Notviken och Storheden Innehållsförteckning 1 Begreppsförklaring... 1 2 Spåranläggningarnas omfattning... 2 3 Trafikledning... 2 4 Största

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår 1(9) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 1 Gäller fr.o.m.2015-08-31 Infrastrukturanläggning: NLC Terminal i Umeå Infrastrukturförvaltare: Infrastruktur I Umeå AB Utgåva nr Revidering

Läs mer

SMoKD Tågsättsklargöring_03

SMoKD Tågsättsklargöring_03 SMoKD 33.315 Tågsättsklargöring Giltig från: 2011-01-01 Granskat 20160712: B Fura, Y Lundberg Giltig till: Tillsvidare Godkänt 20160728: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30

Läs mer

Innehållsförteckning. Sändlista

Innehållsförteckning. Sändlista Sändlista Green Cargo AB INAB Infrastruktur i Umeå AB Kalmar Länstrafik Skånetrafiken SJ AB Svenska Motorvagnsklubben Trafikverkets webbplats Innehållsförteckning Redovisning av samrådssvar, samråd om

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning Domsjö Fabriker AB Örnsköldsvik För tågplan med början 2011-11-01 ALLMÄN INFORMATION Inledning Domsjö Fabriker AB har utvecklas till ett bioraffinaderi Ansvarar Giltighetstid Publicering

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 8 H Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Tågfärd - System H 3 Innehåll Inledning 5 1 Förbereda

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer