Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA"

Transkript

1 Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Datum Utgåva Sida (9) Innehåll 1 Inledning Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager Nystart Förslag på hantering av obehöriga stoppsignalpassager Uppgifter att samla in till en gemensam hantering Processen för händelser Gemensam hantering Förslag på åtgärder Bilagor Inledning Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Branschföreningen tågoperatörerna (BTO) och Banverket Leverans (BV). Syftet är att ta fram och presentera underlag och förslag till åtgärder för en gemensam hantering av obehöriga stoppsignalpassager. Hanteringen är anpassad till JTF, och är avsedd att gälla alla trafikverksamheter, Tåg, Spärrfärd, Växling. De i rapporten föreslagna processerna för hantering av OSPA är att anse som ett komplement till de olyckshanteringsprocesser som finns hos alla järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare idag. Medverkande i arbetsgruppen har varit representanter från Banverket, Kaj Andersson och från BTO, Stefan Halldén (Green Cargo), Matts Jenelius (Stockholmståg), Michael Blomhage (SJ), Jimmy Ahl, Gunnar Melin (A-train). 2 Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager Under slutet av 1990-talet ökade förståelsen för att obehöriga stoppsignalpassager (OSPAhändelser) utgör en uppenbar risk för allvarliga olyckor som kollisioner och urspårningar. Insikten om att ATC-systemet inte är heltäckande bidrog till detta, och även fler allvarliga olyckor som hade inträffat i Storbritannien, Danmark och Norge. År 2000 påbörjade några trafikutövare aktiviteten att systematiserat samla in uppgifter om OSPAhändelser. En arbetsgrupp bildades i samarbete mellan Statens järnvägar, A-Train och Tågtrafikledningen TLO Stockholm. Sedan Statens järnvägar hade bolagiserats 2001 deltog SJ, Green Cargo, A-Train, Trafficare och Tågtrafikledningen (sedermera Banverket) Östra trafikdistriktet. Samarbetet bestod av att man inledningsvis enades om ett system för kategorisering av OSPAhändelser, med brittisk förebild som grund. Systemet innehåller indelning i händelsekategorier A, Signal ej ställd till kör ; B, Signal oavsiktligt till stopp ; C, Signal avsiktligt till stopp ; D, Uppställda fordon i rörelse, A-C med undergrupper, allvarlighetskategorier, med en skala från 1 (minst allvarlig) till 8 och orsakskategorier med avseende på händelsens primärorsak. Arbetsgruppen skapade också ett antal standardiserade rapporteringsblankettsatser för förare/signalgivare bl OSPA-1 och bl OSPA-1A, och för tågklarerare bl OSPA-2 och bl OSPA-2A.

2 1 2 (9) Det var tänkt att den inblandade personalen skall detaljerat redogöra på dessa blanketter för sin uppfattning om händelsen. De långsiktiga mål som arbetsgruppen uttalade var bl.a. att kunna påvisa och komma tillrätta med systematiska fel och därigenom minska antalet OSPAhändelser och minska risken för kollisioner och urspårningar, som kan bli följden av dem att skapa ett system med standardiserade utredningsmallar att skapa en för järnvägssektorn sammanhållande funktion för OSPA-arbetet Under 2004 togs frågan upp i det av Banverket nybildade Sektorsrådet för trafiksäkerhet. Där beslöts att Banverket skulle vara huvudman för det fortsatta arbetet och driva det i samverkan med några av järnvägsföretagen. Dessa förde sedermera frågan till Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO), och det blev i dess s.k. fokusgrupp Trafiksäkerhet bestämt att BTO tillsammans med Banverket skall driva det arbete som Sektorsrådet beslutat om. Arbetet mellan BTO och BV resulterade i att förslag på BVS, BVF samt BVH togs fram, en OSPA analysrapport skrevs och gavs ut av BV samt de olika verksamheternas blanketter uppdaterades. Några av medlemsföretagen inom BTO kom igång med att använda den framtagna metoden för att samla information om OSPA och även att klassificera dessa enligt allvarlighets och orsakskategorierna. Banverket genomförde en stor omorganisation med början 2007 vilket ledde till att de utfästelser som gjorts gentemot BTO inte genomfördes. Bland annat kunde inte Banverket införa den sammanhållande funktionen för OSPA-arbetet. Under 2008 gjordes en kostnads- nyttoanalys av implementering av OSPA enligt tidigare förslag. Denna analys genomfördes på uppdrag av Banverket och slutsatsen i den rapporten var att införande enligt tidigare förslag inte kunde rekommenderas. Rapporten pekade också på att allvarlighetskategorierna som tagits fram inte ansågs tillräckligt tydliga och ändamålsenliga. 2.1 Myndighetskrav Även tillsynsmyndigheterna har krav på rapportering av obehöriga stoppsignalpassager och detta regleras i Transportstyrelsens föreskrift JvSFS 2008:1. Omedelbar rapportering Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska omedelbart per telefon till Järnvägsstyrelsen anmäla stoppsignalpassager där järnvägsfordon kommer ut i tågväg för annat tåg som har fått eller uppfattat ett körbesked Årlig olycks- och säkerhetsrapport Järnvägsföretag ska rapportera bl a OSPA, enligt följande (JvSFS 2008:1): Ett järnvägsföretags säkerhetsrapport ska innehålla uppgifter om föregående kalenderårs. 2. Antal händelser där en del av eller ett helt tåg utan tillstånd har passerat en S-tavla, en signal i stopp eller en reserverad tågvägs slutpunkt, trots att föraren fått förvarning i tillräckligt god tid (obehöriga stoppsignalpassager). Utdrag ur Vägledning för rapportering: Om till exempel en OSPA leder till en kollision ska den rapporteras som 1 OSPA och 1 kollision. Exempel på Obehörig stoppsignalpassage (OSPA) Obehörig passage av signal som visar stopp Obehörig passage av slutpunkten för en tågväg enligt besked via hyttsignalering Obehörig passage av S-tavla eller stillahållen stoppsignal (flagga eller motsvarande) Händelser där fordon kommit i rullning okontrollerat och passerat en stoppsignal omfattas inte av denna indikator och inte heller OSPA som gått om till stopp för sent för att föraren ska hinna stanna. Sammanfattning Ovanstående innebär att varje enskilt företag ska rapportera de inom sitt eget ansvarsområde förekommande OSPA HK A till Transportstyrelsen.

3 1 3 (9) Järnvägsföretagen ansvarar för att rapportera en sammanställning av antal OSPA i den årliga säkerhetsrapporten. Dessa faktorer är viktiga för det fortsatta arbetet med OSPA, så att ansvarsfördelningen i rapporteringen inte hamnar fel. Däremot är det hela branschens ansvar att arbeta för att uppgifter avseende OSPA blir korrekt hanterade och registrerade. 3 Nystart Banverket gav ut en officiell rapport, Status OSPA (diarienummer: F /TR25), i vilken ett försök till kostnads/nytta analys gjordes. Då ingen direkt tillämpbara åtgärd var föreslagna, enades, vid ett gemensamt möte mellan BTO fokusgrupp trafiksäkerhet och Banverket leverans säkerhet den , att en arbetsgrupp skulle tillsättas med representanter från BTO och BV. Syftet var att med utgångspunkt från de uppgifter som samlats in inom respektive företag och kunskap om hur hanteringen skötts, lägga fram en rapport med konkreta förslag om hur en fortsatt OSPA hantering bäst bör genomföras. 4 Förslag på hantering av obehöriga stoppsignalpassager Inom järnvägen är det en uppdelning av ansvarsförhållanden mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Oönskade händelser som inträffar ska utredas och hanteras inom varje företag enskilt enligt föreskrifter från tillsynsmyndigheten. Vissa händelser inträffar för flera olika järnvägsföretag vid olika tillfällen men där det ändå finns stora likheter i händelseförlopp och orsaker. De obehöriga stoppsignalpassagerna är en typ av händelse som inträffar för alla järnvägsföretag och där även infrastrukturen i många fall på olika sätt är inblandad. Orsaker kan inte härledas till att de bara skulle kunnat drabba ett enskilt företag, en specifik förare eller enskild tågklarerare. Vid denna typ av händelse är det viktigt att ta till vara alla involverade aktörer för att söka och finna gemensamma risker och felkällor. Allt i syfte att göra järnvägen än säkrare och höja kvaliteten på tågföringen. I det nu föreslagna arbetssättet är det endast en lite del av den totala hanteringen efter en obehörig stoppsignalpassage som ska hanteras gemensamt. Det är därför viktigt att de parametrar som ska användas i ett gemensamt analysarbete är insamlade enligt ett likartat förfaringssätt vid varje händelse samt är kvalitetssäkrade, så att analysmaterialet kan användas på avsett vis. För att kunna få till stånd ett långsiktigt arbete är det viktigt att samförstånd råder och att beslut om hantering tas gemensamt av inblandade parter. Detta blir också en garant för det fortsatta långsiktiga arbetet. Branschgemensamma regler och rutiner lägger grunden för en effektiv och ändamålsenlig hantering. 4.1 Vad blir konsekvenserna av en inträffad OSPA? Vid en OSPA blir det i stort sett alltid en konsekvens, och den vanligaste konsekvensen är någon form av trafikstörning. Vid kategori B och C händelser, då det vanligtvis inte föreligger någon direkt fara för olycka, stoppas alltid trafiken för en stund. Föraren ska stanna rörelsen och kontakta tkl för att få ett tillstånd att fortsätta färden. För ett godståg tar en sådan händelse 10 till 15 minuter från passage av signalen till att tåget kommit upp i tidigare hastighet igen, för persontåg något snabbare. Vid nödbroms av ett tåg när det är dåligt väglag blir den värsta konsekvensen hjulskador vilket leder till kostnader för järnvägsföretaget men ibland också följdförseningar för felsökning och urväxling av skadade vagnar. Efter JTF införande ska dessutom blankett 21 fyllas i vid varje passage av signal i stopp vilket ytterligare kommer att fördröja hanteringen. Även vid kategori A-händelser, som inträffar huvudsakligen efter att rörelsen av någon anledning inte stannat vid signalen eller pga. ett tekniskt fel på fordonen, är den vanligaste konsekvensen en trafikstörning, även om potentialen för en allvarligare olycka är stor. En OSPA kat. A är så pass allvarlig att alla dessa händelser ska utredas, i syfte att hitta den bakomliggande orsaken för undvikande av framtida olyckor. Järnvägsföretagens faktainsamlare och i allvarligare fall även infrastrukturförvaltarens faktainsamlare ska kontakta den inblandade personalen innan fordonen får flyttas, vilket kan ta tid. Inträffar händelsen vid platser med många andra rörelser gör en stoppsignalpassage att andra signaler går till stopp när spårledningar beläggs och detta stoppar annan trafik och kan även orsaka andra stoppsignalpassager kat. C.

4 1 4 (9) Exempel på händelser med OSPA kat A. Tillbud till kollision mellan tåg på Stockholms central, text från Haverikommissionens rapport RJ 2009:01 Tisdagen den 7 augusti 2007 inträffade ett tillbud till kollision mellan tjänstetågen och på Stockholms central när tåg passerade signal Cst 566 i stopp. Vid Norra Bantorget korsades de båda tågens spår vilket innebar att tåg hade stopp vid signal Cst 566 till dess att tåg hade passerat platsen. Den röriga och informationsrika miljön i kombination med förarens ovana att köra på spår C1 bidrog till att signalerna 456 och 566 inte uppmärksammades och att signal 566 passerades i stopp. De båda förarna uppmärksammade att de var på väg att korsa varandras vägar och stannade tågen ca 22 meter från varandra. Kollision mellan tåg och växling i Kiruna, Vid växling på Kiruna bangård passerade ett lok från tåg 9988 en signal i stopp och kolliderade med tåg 9920, ett malmtåg, vilket orsakade mycket stora skador på lok, spåranläggning och kontaktledning. Skadorna beräknas uppgå till 5 Mkr. I utredningen har framkommit att föraren strax innan olyckan fått ett telefonsamtal vilket kan haft inverkan på hans koncentration mot signalerna. 4.2 Definitioner JF IF Tkl Tl Järnvägsföretag Infrastrukturförvaltare Tågklarerare, eller motsvarande funktion på driftledningscentralen Tågledare Händelsekategorier Varje OSPA-händelse förs till någon av händelsekategorierna (=HK) A, B, C, som i sin tur är indelade i sekundära händelsekategorier: Anm. Fordon som kommit i oavsiktlig rullning (tidigare kat. D) ingår numera ej i det gemensamma OSPA arbetet. A) OSPA, signalen var inte ställd till kör (motsv.) för färden. Stopp", inklusive eventuell försignalering, visades normal tid i förväg, tillräckligt för att tåget/fordonssättet/ skulle kunna stanna vid stoppsignalen. (Med "stopp" jämställs sådan släckt signal eller felaktig signalbild som innebär "stopp".) Sekundära händelsekategorier: A1 Missförstånd stoppassagemedgivande. Stoppsignalen passerades för att föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) hade uppfattningen att medgivande att passera "stopp" hade lämnats, eller att "stopp" inte gällde för den egna rörelsen. A2 Start mot stopp. Stoppsignalen passerades i samband med start efter att ha stått stilla, p.g.a. uppehåll eller av annan orsak. A3 Missad försignalering. (Gäller endast tåg eller spärrfärd "säkrad rörelse") Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren uppfattade ingen försignalering av "stopp" (eller motsvarande) och blev överraskad av stoppsignalen. A4 Missad stoppsignal. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) uppfattade inte alls någon stoppsignal. A6 Såg stoppsignalen för sent. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering av "stopp" (eller motsvarande) men såg stoppsignalen alltför sent för att tåget/fordonssättet skulle kunna stanna före stoppsignalen. A7 Såg stoppsignalen i tid, kunde inte stanna. Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering

5 1 5 (9) av "stopp" (eller motsvarande) och såg stoppsignalen i så god tid att tåget/fordonssättet vid normala förhållanden borde ha kunnat stanna, men tåget/fordonssättet kunde ändå inte stanna före stoppsignalen. A9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in. Anm. Varje händelse tillhör endast en händelsekategori. B) Signal gick oavsiktligt till stopp. Signalen visade först kör (motsv.) men gick sedan till "stopp" oavsiktligt. Sekundära händelsekategorier: B1 Tekniskt fel. Signalen gick till "stopp" p.g.a. en teknisk felfunktion i signalanläggningen. (Bl.a. fel på spårledning, växellägesindikering och indikering av vägskyddsanläggning.) B2 Felaktig/oavsiktlig återtagning. Signalen ställdes till "stopp" p.g.a. tågklareraren/ställverksvakten genom misstag påverkat signalen. B3 Felaktig påverkan. Signalen gick till "stopp" p.g.a. felaktig påverkan av signalanläggningen av någon annan än tågklareraren/ ställverksvakten. (Bl.a. kortslutning av spårledning som inte skulle ha kortslutits, ingrepp i signalanläggning e.d.) B9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in. C) Signal ställdes avsiktligt till stopp (av tkl) eller gick om automatiskt pga. tillstötande fara, enligt tkl. Sekundära händelsekategorier: C1 Fara. Signalen gick till eller ställdes till "stopp" p.g.a. en tillstötande fara. C2 Fel tågväg lagd. Signalen ställdes till "stopp" för att fel tågväg eller fel växlingsväg hade blivit lagd. C9 Övrig händelse. Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in.

6 1 6 (9) 5 Uppgifter att samla in till en gemensam hantering HK A) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning ATC finns/ finns ej, aktiverad eller ej ATC rätt data inmatad, Ja/nej, vilka fel Sikt mot signalen, placering, saker i vägen Väder, halka, snö, allmänt (när det bidragit till händelsen) Konsekvens, inträffade olycka eller driftavbrott genererat av händelsen Tillbud till konsekvens, vad var nära att hända Underkategori (för att göra det möjligt att skilja ut olika A-händelser i syftet att möjliggöra statistiskt underlag för olika kategorierna, vilka ofta har olika allvarlighetsgrader) I bilaga finns förslag på utformning av checklista för faktainsamlare HK B) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/ linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning Tkl uppfattning om varför signalen gått till stopp, observation om andra rörelser Skador på fordonen Andra konsekvenser I bilaga finns förslag på utformning av baksida på blankett HK C) Datum och Tid Signalbeteckning Driftplatsnamn/ linje mellan driftplatser Färdbeteckning JF/IF, vilka är inblandade i händelsen Fordon och fordonssammansättning Skador på fordonen Andra konsekvenser Tkl anledning till att signalen ställdes till stopp, felaktigt handhavande eller fara

7 1 7 (9) 6 Processen för händelser HK A) OSPA inträffar Förare och tkl etablerar kontakt Tkl meddelar att rörelsen ej får fortsätta innan röjningsmedgivande lämnats av järnvägsföretaget. Tl kontaktar larmfunktion på ansvarig JF JF faktainsamlare kontaktar föraren och gör en bedömning av händelsens allvarlighet. Anses händelsen allvarlig ska faktainsamlaren agera som om olycka inträffat, och även underrätta detta för Tkl. JF faktainsamlare fyller i uppgifter om händelsen på gemensam checklista. JF vidtar åtgärder som de anser nödvändiga för att fortsättningsvis framföra rörelsen säkert. JF lämnar röjningsmedgivande till Tkl Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA Tkl ger körtillstånd (eller motsvarande) JF Faktainsamlare ska ha en blankett (checklista enligt bilaga) med ovanstående frågeställningar, plus ev. företagsinterna ytterligare frågor, som föraren ska svara på vid varje händelse innan röjningsmedgivande lämnas till Tågledaren HK B) OSPA inträffar Förare och Tkl etablerar kontakt Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA (på blankettens baksida) Tkl ger körtillstånd (motsv.) Tkl felanmäler signalen enligt normala rutiner Föraren lämnar bl. 21 till JF arbetsledning (motsv.) som registrerar händelsen enligt interna rutiner. IF åtgärd Hantera blankett 21 enligt rutiner. Registrera händelsen i ärendehanteringssystem, samt felanmäla enligt normala rutiner. JF åtgärd Samla in blankett 21 och registrera uppgifterna i ärendehanteringssystem HK C) OSPA inträffar Förare och tkl etablerar kontakt Innan rörelsen får fortsätta ska Tkl och förare fyllt i blankett 21 (framsida) gemensamt, samt kompletterande uppgifter om OSPA (på blankettens baksida) Tkl ger körtillstånd (motsv.) Föraren lämnar bl. 21 till JF arbetsledning (motsv.) som registrerar händelsen enligt interna rutiner.

8 1 8 (9) IF åtgärd Hantera blankett 21 enligt rutiner. Registrera händelsen i ärendehanteringssystem, samt felanmäla enligt normala rutiner. JF åtgärd Samla in blankett 21 och registrera uppgifterna i ärendehanteringssystem. 7 Gemensam hantering Det är viktigt att ett gemensamt arbete blir strukturerat och väl uppbyggt. Arbetsgruppen har kommit fram till ett gemensamt arbetssätt som byggs upp i två faser. 1) Uppgifter enligt punkt 5 samlas in enskilt inom respektive företag. En analysgrupp, sammansatt med representanter från Banverket och Järnvägsföretagen, träffas regelbundet, minst varje kvartal, för att stämma av uppgifterna. Uppgifterna inom företagen ska samlas i Excel-format för att kunna sättas samman i en gemensam fil för sammanställning och jämförbarhet. Analysgruppen kan också komma med företagsspecifika eller branschgemensamma förslag till åtgärder. Särskilt allvarliga händelser ska belysas av analysgruppen. 2) Efter utvärdering av fas 1 är tanken att branschen verkar för att införskaffa en gemensam databas för registrering av OSPA. Till den databasen rapporterar företagen in de uppgifter som samlas in efter inträffad OSPA. Databasen är öppen för alla JF och IF verksamma i Sverige. En analysgrupp, sammansatt med representanter från Banverket och Järnvägsföretagen, samt andra intressenter, träffas regelbundet, minst varje kvartal, för att stämma av uppgifterna i databasen och ta fram förslag på förebyggande åtgärder. I fas 2 genomförs också en genomgång av orsakskategorier och hur en lämplig allvarlighetsdefiniering av olika händelser kan göras. Under tiden är det upp till var och ett av de inblandade företagen att enskild bedöma hur orsaks och allvarlighetskategorisering av OSPA ska göras. 7.1 Analysgruppen För att stämma av, analysera och lämna förslag till preventiva åtgärder ska en analysgrupp sättas samman. Analysgruppen bör bestå av representanter för infrastrukturförvaltare och Järnvägsföretag. Järnvägsföretagens representanter utses av BTO fokusgrupp Säkerhet. Gruppens uppgift ska vara att gå igenom det inrapporterade material, stämma av detta i syfte att se till att alla har rätt uppgifter, samt se vad som går att göra för att minska OSPA-händelser. Gruppen kan alltså lämna förslag till åtgärder, och dessa kan vända sig till såväl JF som IF eller branschen i sin helhet. Det är även gruppens uppgift att avgöra när det är lämpligt att införa fas 2. Gruppen rekommenderas bestå av 2-3 personer från Banverket och ca 3 personer från BTO (gods/resande, stora bolag/små bolag). 7.2 Lagring Till en början lagras uppgifterna hos respektive berört företag. När arbetet med OSPA är implementerat kan möjligheten av en gemensam databas ses över (fas 2). Då kan också ägarskap och ansvarsförhållanden klarläggas.

9 1 9 (9) 8 Förslag på åtgärder Arbetsgruppen föreslår att nedanstående punkter beslutas genomföras för att en verksam hantering av OSPA ska kunna bli möjlig. Besluta att införa den presenterade nya OSPA hanteringen i enlighet med förslagen under punkt 7 Besluta om nya och modifierade blanketter enligt bilaga: Blankett för faktainsamlare (OSPA) blankett 21 (baksida) BTO och BV utser representanter för OSPA analysgrupp. Uppföljning av händelser ska ske genom att analysgruppen samlas regelbundet, minst varje kvartal. Analysgruppen ska sammanställa rapport efter varje möte som lämnas till BV och BTO. I rapporten ska det i förekommande fall framgå förslag på åtgärder för identifierade problemområden. Genomförda åtgärder rapporteras och sammanställs i årsrapport eller i annan lämplig omfattning. 9 Bilagor JTF bl.21 baksida Blankett för faktainsamlare

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 Tid: 2014-09-17. Start med samling kl 09.30 dag 1 och avslut ca kl 15.00. Plats: Riksförbundet enskilda vägar, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB.

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB. Handläggare Per Bruzell 063-19 31 06 IBF 06:1 Gäller från 2014-03-17 Omfattar 14 sidor Utgåva 7 Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11

Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11 Mång-OSPA 2012-2014 Sammanställning 2015-02-11 Sammanställd av Nationella OSPA-gruppen Ett samarbete mellan Trafikverket och Branschföreningen tågoperatörerna Ett samarbete med Trafikverket Postadress:

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-15

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Brand- och Missödesinstruktion (BMi)

Brand- och Missödesinstruktion (BMi) 4 SkLJF 34 SkLJ 2. Allmänt Det är viktigt att när allvarligare olycka/ brand inträffar prioritera rätt arbetsordning. Denna kan vara; -Larma Rädda liv/ Ge första hjälpen Evakuera/ Minimera risk för ytterligare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Tillbud till kollision mellan tåg 3844 och 3833 i Ljung, Västra Götalands län, den 12 maj 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.

Tillbud till kollision mellan tåg 3844 och 3833 i Ljung, Västra Götalands län, den 12 maj 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom. ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2005:02 Tillbud till kollision mellan tåg 3844 och 3833 i Ljung, Västra Götalands län, den 12 maj 2004 Dnr J-03/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Hantering av larm från stationära. detektorer samt åtgärder efter upptäckta

Hantering av larm från stationära. detektorer samt åtgärder efter upptäckta Gäller för Version Föreskrift Trafikverket 3.0 BVF 592.11 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-06-01 Tills vidare 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2013/13219 Elkraftsystem Leif Lindmark,

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA SÄNDLISTA Green Cargo AB Svenska Tågkompaniet AB Helsingborgs stad Tekniska förvaltningen Örebro SJ AB Branschföreningen Tågoperatörerna Banverkets webbplats 2/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Yttranden och kommentarer

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning

Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning Exempel på schema för TCC Lokförarutbildning Vecka 40 Prov Innehåll Lärare Mån 29 Introduktion Rolf Greijer Tis 30 Järnvägshistoria, allmän järnvägskunskap, Ons 01 Lagar och krav Rolf Greijer Tors 02 Lagar

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Fastställd Vinterberedskapsplan på Inlandsbanan 2014-2015

Fastställd Vinterberedskapsplan på Inlandsbanan 2014-2015 IBM 00:4 Gäller Från och med 2014-11-03 Till och med 2015-05-31 Omfattar 11 sidor Rev.datum: 2014-10-22 //TS 2014-10-06// 2014-10-06//GR Fastställd Vinterberedskapsplan på Inlandsbanan 2014-2015 Denna

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och

Läs mer

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter

Trafikverket. Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Trafikverket Utbildningar, kompetenskrav och behörigheter Järnvägslagen om spårbeträdande 9 kap. Ordning 1 Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 Dnr J-09/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Enkät om rapportering av förseningar

Enkät om rapportering av förseningar 2006:06 TEKNISK RAPPORT Enkät om rapportering av förseningar BIRRE NYSTRÖM Avd för Drift och underhållsteknik Järnvägstekniskt centrum Luleå tekniska universitet Regnbågsallén, Porsön, Luleå Postadress:

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

4 Rutiner vid skadereglering

4 Rutiner vid skadereglering 4 Rutiner vid skadereglering 4.1 Inledning Ansvar för och ersättning vid sak- eller personskada framgår av Trafikverkets allmänna avtalsvillkor. Syfte med dessa anvisningar är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.6 SIGNALBILDER 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2

Behörighet. Ibruktagandebesiktningsman signalteknik. BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 2.0 BVS 544.94009 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 2 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

TRANSPORTSTYRELSENS ÅRSRAPPORT FÖR 2008 ENLIGT ARTIKEL 18 I DIREKTIV 2004/49/EG (JÄRNVÄGSSÄKERHETSDIREKTIVET)

TRANSPORTSTYRELSENS ÅRSRAPPORT FÖR 2008 ENLIGT ARTIKEL 18 I DIREKTIV 2004/49/EG (JÄRNVÄGSSÄKERHETSDIREKTIVET) TRANSPORTSTYRELSENS ÅRSRAPPORT FÖR 2008 ENLIGT ARTIKEL 18 I DIREKTIV 2004/49/EG (JÄRNVÄGSSÄKERHETSDIREKTIVET) Transportstyrelsen Helen Jakobsson- Eva-Lotta Högberg 2009-09-29 2 (89) Revisionsförteckning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe).

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4 6.3.4.1 Tillhandahållande av drivmotorström Bedömning av framtida pris

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Tillbud till urspårning på sträckan Malmö, Skåne län Helgoland (Danmark), med tåg 15003, den 2 november 2011

Tillbud till urspårning på sträckan Malmö, Skåne län Helgoland (Danmark), med tåg 15003, den 2 november 2011 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2013:03 Tillbud till urspårning på sträckan Malmö, Skåne län Helgoland (Danmark), med tåg 15003, den 2 november 2011 Dnr J-70/11 2013-06-14 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

Tillbud till kollision mellan resandetåg 7631 och godståg 9074 i Ope, Jämtlands län, den 20 oktober 2002

Tillbud till kollision mellan resandetåg 7631 och godståg 9074 i Ope, Jämtlands län, den 20 oktober 2002 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2004:01 Tillbud till kollision mellan resandetåg 7631 och godståg 9074 i Ope, Jämtlands län, den 20 oktober 2002 Dnr J-006/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Allmänna skyddsregler TILLBERGA depå

Allmänna skyddsregler TILLBERGA depå Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Kristina Blomqvist Tfn: 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Ansvarig utgivare Per Rastbäck Giltig från 014-11-01 (9) Tillberga är en

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Kristina Blomqvist Tfn: 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Ansvarig utgivare Caesar Jongmans Giltig från 014-11-01, Helsingborg (9)

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer