Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut rörande inlämnade enkla frågor"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet Anmälan av ny ledamot eller ersättare i fullmäktige Upprop Utseende av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet Anmälan av nya motioner, medborgarförslag, interpellationer och enkla frågor Beslut rörande inlämnade enkla frågor Svar på bordlagda enkla frågor 1 Svar på enkel fråga ställd av Birgitta Ljung (MP) till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med anledning av planerat beslut om förändringar av Huddinge tal- och språkförskola KS-2014/ Svar på enkel fråga ställd av Lisbeth Krogh (HP) till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) - Hur ska kvalitet och resurser säkerställas på språkavdelningarna för barn med grav språkstörning? KS-2014/ Svar på enkel fråga ställd av Jan-Olof Bodén (MP) till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) - Ogenomtänkt planering inom förskolan - exempel Fjällbacken. Hur planerar förskolenämnden för sökande barn till förskolan? KS-2014/ Svar på enkla frågor

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 2 (3) Svar på interpellationer, vilka inte besvarats under det sammanträde, som följer efter det sammanträde då de ställts Svar på interpellationer som ställts vid närmast föregående sammanträde Svar på nya interpellationer som har lämnats in till kommunstyrelsens förvaltning senast tio arbetsdagar före fullmäktigesammanträde och vilka enligt fullmäktiges beslut får ställas 4 Svar på interpellation ställd av Emil Högberg (S), Marica Lindblad (MP), Britt Björneke (V) och Lisbeth Krogh (HP) till socialnämndens ordförande Gunilla Helmerson (M) med frågor om situationen för hemlösa EU-migranter i Huddinge KS-2014/ Information från kommunrevisionen Statistikrapporter från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden enligt 16 kap. 6 h socialtjänstlagen (ej verkställda gynnande beslut om bistånd) 5 Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 december 2013 Socialnämndens rapport till kommunfullmäktige om icke verkställda beslut 31 december 2013 Svar på medborgarförslag 6 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KS-2013/ Beslutsärenden, ej motioner 7 Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) KS-2014/ Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB KS-2014/ Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS-2013/

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 3 (3) (HKF 9200) 10 Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 KS-2014/ Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen KS-2014/ Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva KS-2012/ Avsägelser (befrielse från förtroendeuppdrag) Valärenden -Val, fyllnadsval och nomineringar m.m. Beslutsärenden, motioner Beslut rörande inlämnade motioner, medborgarförslag och interpellationer Delgivningar Huddinge den 26 februari 2014 Nils Johnson Ordförande Per-Erik Björkbacka Sekreterare De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga för allmänheten på kommunstyrelsens kansli fr o m kungörandet av detta sammanträde med fullmäktige. Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet skall detta snarast anmälas till kommunstyrelsens kansli, telefon /e-post

4 ANKOM Medborgarförslag: HUDDINGE KOMMUN Huddinge servicecenter '--"-' H"-' U"::" D"::" D""' I N"-'G=-:E:-K""'O'~M"""""M""U""'N-H u d d i nge ko m m u n KommunstyrolS(3Il Diadenr IDia rieplonbel!lckn, '---- '-- I...;J * OGÅS Ökad issäkerhet på Drevviken I samband med kommunal plogning av Drevviken så har kommunerna runt sjön tagit på sig ett moraliskt ökat ansvar för kommuninnevånarnas hälsa, säkerhet och riskexponering för isolycko r. Olyckor på höst och vårisar är en typ av incidenter som har en ökande utbredning och som tyvärr ofta har dödsfall som följd. Det viktigaste verktyget för att minimera dessa olyckor är information och kunskap. Tydlig och frekvent information med aktuella varningar friskriver även kommunerna från sitt ansvar när informationen väl har spridits till allmänheten. Den som beträder en naturis har alltid ett eget ansvar för sin säkerhet. I detta ansvar ingår att söka och ta del av befintlig isinformation. Utebliven information kan därför ses som en försumlighet eller nonchalans från kommunens sida. Informationen bör därför finnas tillgänglig på kommunens hemsidor och på de skridskoföreningar som av tradition tidigare regelbundet har informerat om isläget. Undertecknad israpportör har publicerat denna information regelbundet i 8 år sedan vintern , Därutöver har han regelbundet fungerat som rapportör i Isplankets rapportering på Informationen sam las in av rapportören genom provborrningar och kontrollmätning av isens tjocklek samt regelbundna oku lärbesiktningar på plats och med kikare under de perioder på vår och höst som banan inte kan plogas eller isen kan beträdas. Israpportören förutsätter att isen alltid är säker att beträda för allmänheten under den period när banan plogas. Övriga perioder så är rapporterna mycket viktiga. Okulärbesiktningarna kan tidigt upptäcka råkar och partier av öppet vatten i dagens besiktningsområdet, se karta A. Besiktningsområdet och därmed även allmänhetens säkerhet skulle med mycket enkla medel kunna utökas med cirka 300%. Åtgärden avser viss gallring och borttagande av ett fåtal (4-6 träd). i huvudsak barrträd, som begränsar okulärbesiktningarna från besiktningsplatsen, se karta B och bilagd bild. Föreslagen åtgärd överensstämmer mycket väl med de nya reservatsföreskrifterna då dessa i det aktuella området syftar till att stimulera till en rik och livskraftig förekomst av äde ll övträd. För att tydliggöra okulärbesiktningens funktion och vikt så bifogas här nedan några exempel på israpportering från hemsidan Jag föreslår att: Issäkerheten på Drevviken ökas genom att israpportörens ovanstående okulära besiktningsområdet utökas, Vårens av Naturvårdsavdelningens inplanerade slyröjning norr om Badudden bör därmed kompletteras med att några få utvalda träd avverkas, se bild. Samt att: Huddinge kommunen även på sin hemsida publicerar de aktuella israpporterna fr ån Drevviksstrands israpportör. Alternativt publicerar länkar till israpporterna. Länkarna behöver då aldrig ändras utan israpporternas uppdateras endast på ht tp://www.drevviksrannet.se 1

5 Kim Wiking Israpportör Drevviksrännet För att tydliggöra okulärbesiktningens funktion och vikt så bifogas här nedan några exempel på israpportering från hemsidan En mindre råk som sträcker sig i nord-sydlig riktning finns nu mitt i den södra fjärden. Stora partier av öppet vatten finns även på fjärdens östra sida mellan Hemstanäs och Kaninholmen Drevviksrännet stä ll er in tävlingen den 23 februari. Vintern kom sent, och snart så kan den vara över. Hela Sverige har just nu varmare temperaturer än van ligt så här års, enligt SMHI. Den senaste två veckorna så har det varit ovanligt varmt väder i hela landet. Vi hade ganska bra is under en kortare period, men nu så har värmen med plusgrader även vissa nätter skadat isen ordentligt och isen är ej längre säker att beträda. Utanför Drevviksstrand/Huddinge i den södra fjärden variera r isens tjocklek mellan cirka 6 och 10 centimeter och råkar tros finnas på många stä llen. Men ytterligare några dagar med varmt väder väntas nu. En köldknäpp de närmaste veckorna kan dock återigen skapa goda förutsättningar för skridskoåkning. Men chanserna minskar för varje vecka som går och värmen verkar hålla i sig. - Jag ser i alla fall ingen vinter i sikte, säger Johan Groth, meteorolog på Storm Istjockleken bedöms nu vara i snitt 1S-18 centimeter nästan överallt. Som vanligt så kan det naturligtvis variera och tunna mindre stä llen eller till och med råkar har noterats vid strandkanten på västra sidan. På en vecka så har isen i princip fördubblats i tjocklek, men nu vänts lite varmare väder. Vi kanske behöver en vecka till med minusgrader innan det kommer att plogas? Beslutet tas av Stockholms stad och vi vet inte. Isen är förmodligen tjockare på Mageiungen eftersom denna slinga redan nu är plogad Södra fjärden cirka 6-10 ce ntimeter kärnis. Kan dock fortfarande finnas tunnare partier eller Lo.m. råkar eftersom snön ligger ojämn på isen. Undvik partier med mycket snö. Isdubbar, ispik, visse lpipa och livlina rekommenderas som vanligt Nu har det kommit lite snö som tyvärr ger försämrad fortsatt tillfrysning. I går så åkte 3 personer på sjön. Men det vill jag inte rekommendera. Gissn ingsvis fortfarande under 4 centimeter och svaga partier eller råkar på flera stä ll en. 2

6 Hela Drevviken ligger nu blank som ett salsgolv. Bär dock inte ännu gissningsvis 1-3 centimeter. Förmodligen finns även råkar, bl.a. utanför Mörtviksbadet Vi väntar fortfarande på isläggningen, Drevviken är fortfarande i dag helt öppen så la isen senare än detta datum och tävlingen kunde genomföras som planerat det året, så ännu finns det hopp. Den som väntar på något gott Stora delar öppet. Tack för i år l All text är skriven av Kim Wiking. Vissa citat kommer även från Isplankets israpportörer. Texten ska ge en allmän bild av läget och den utgör inga garantier. ALL IS BETRÄDS ALLTID PÅ EGET ANSVAR! Okulärt besiktningsområde före slyröjning och ga llring: Karta A Okulärt besiktningsområde efter slyröjning och minimal Gallring: Karta B 3

7 Fyra av de aktuella barrträden till vänster: 4

8 HU OOl t~ GE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTN ING ANKOM HUDDINGE KOMMU N HUddinge servicecenter MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lämnas personligen till: Information Huddinge HUDDINGE KOMMUN KOll1 m unstyreisen Diadem IDiarierAan betockn. ( ) FörslaClet Sk riv din medborgaiförslag här ( ) Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. U rde.., den nl~,kq ;,c;-l der. ~ryl"{ kunna..-oe..r-clndellen 6~ { he. (/ kvojlgtr Underskrift Datum 20 I it II Underskrift ~e,) - 1 '<s" ;16?.".d, Presentation Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäktige O Ja D fbr Nej Legitimation ISignatu.c.,... e:- V(;\ POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESOKSADRESS Kommunalvagen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

9 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Enkel fråga Enkel fråga till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (m): Min fråga ställs med anledning av planerat beslut om förändringar av Huddinge tal- och språkförskola. Huddinge tal- och språkförskola och skola är en verksamhet som under lång tid byggt upp en unik kompetens i sitt arbete med barn med grav tal- och språkstörning. All erfarenhet säger att verksamheter som denna med hög kompetens hos personalen och beprövade arbetsmodeller tar tid att bygga upp men går snabbt att riva ner. Ett brev undertecknat av 33 föräldrar på Huddinge tal- och språkförskola har sänts till politiker i alla partier. Föräldrarna argumenterar på ett initierat sätt mot förslaget att förändra och dela upp denna verksamhet. Min fråga är om du tänker lyssna på föräldrarna med barn på Huddinge tal- och språkförskola eller om du tänker ignorera deras synpunkter? Birgitta Ljung Miljöpartiet de gröna

10 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen Dia rle nr / DiariePlanuetockn. Till Huddinge kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 10 februari 2014 Enkel fråga till Ordförande för Förskolenämnden, Jelena Drenjanin Hur ska kvalitet och resurser säkerställas på Språkavdelningarna för barn med Grav språkstörning? "Hur kommer etableringen av Språkavdelningar att påverka befintlig verksamhet på Huddinge Tal och språkförskola?" Det var min och andras fråga till dig i maj 2013, då svarade du att det INTE förekom någon planering av nedläggning av Huddinge Tal- och språkförskola, nu ÄR verkligheten någon annan. Personal och föräldrar är både oroliga och upprörda av den planering som finns, föräldrar önskar att verksamheten ska finnas kvar i samma skepnad som är idag, personalen uttalar stor oro för att resurser och pedagogik INTE får samma kvalitet som är idag. Behovet av förskoleplatser ökar även för den gruppen av barn som behöver vistas i mindre sammanhang, om så för en begränsad tid för att utvecklas optimalt utifrån sina unika förutsättningar, andra kan och behöver inkluderas i större grupp, men långt ifrån ALLA. Utifrån ditt och resterande delen av majoritetens svar på frågan från förälder till barn som är placerad på Huddinge Tal och språkförskola blir då vår fråga: HUR kan ni/du försäkra att kvalitet och resurser inte blir beskärda, att resurser är tillräckliga? För Huddingep1rtiets kommunfullmäktigegrupp Lisbeth KrOg~~

11 En enkel fråga ställd till förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin Ogenomtänkt planering inom förskolan - exempel Fjällbacken Hur planerar förskolenämnden för sökande barn till förskolan? Under 2013 har det framkommit att det varit brist på förskoleplatser. Trots detta tycks det ha funnits outnyttjade avdelningar och möjliga platser som inte erbjudits föräldrar. På Fjällbacken i Balingsnäs finns två förskolor med plats för vardera 4 avdelningar. Under vårterminen 2013 var en avdelning tom och under höstterminen var tre avdelningar tomma på Fjällbacken 1 och 2, fram till den 21 november. Den 21 november stängde Fjällbacken två avdelningar på Fjällbacken 1, och förde över barn och personal till Fjällbacken 2. Sedan dess har hela Fjällbacken 1 med 4 avdelningar stått tomma. I december skrevs det i Metro om bristen på förskoleplatser och precis innan jul blir det känt att en ny avdelning skall öppnas på Fjällbacken 1. Frågor som väcks är många: Stämmer denna ryckiga planering, där man ena månaden stänger ned och låter barn och personal flytta och dessutom ändra gruppsammansättningarna och för att ånyo ändra dessa villkor en andra gång? Är detta förenligt med barns trygghet, och med personalens behov att kunna planera sin verksamhet? Och undanhåller man möjliga platser? Kan föräldrar själva välja? Använder inte kommunen sina möjliga platser? Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till förskolenämndens ordförande: 1. Vad var motivet till att till att avdelningar stängdes så sent som i höstas när platsbristen på Huddinges förskolor blev akut till årsskiftet? 2. Vilka åtgärder vidtar du för att inte en liknande situation ska uppstå igen? För miljöpartiet de gröna i Huddinge Jan-Olof Bodén

12 Interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Helmerson (M) med frågor om situationen för hemlösa EU-migranter i Huddinge Det finns nu åtminstone två läger med hemlösa EU medborgare, företrädelsevis romer från Rumänien, i Huddinge. Sedan en tid finns det ett tält och husvagnsläger i Masmo. I dagarna har några hemlösa EU medborgare också upprättat ett tältläger på Huddinge kommuns mark på gränsen mellan Solgård och Visättra. Det kan vara en konsekvens av den avhysning som Stockholms kommun har initierat vid ett läger i Högdalen. Företrädare för kommunen har upplyst att man redan har inlett arbetet med att förbereda en avhysning även i Huddinge. Att jaga hemlösa EU medborgare mellan kommungränser känns inte bra. Hela dagarna sitter många av dessa människor i olika centrum i Stockholmsområdet och tigger med en mugg framför sig. De härbärgen som erbjuds dem är allt för få. De är hänvisade till att hitta platser där de kan ställa upp sina husvagnar eller tält men där det saknas både el, vatten och toaletter. Bakgrunden är förstås de ännu mer miserabla förhållanden de lever i sina hemländer där de utsatta för en omfattande diskriminering. Om de nu kommer att avhysas även från de platser i Huddinge där de nu befinner sig blir de tvungna att hitta andra ställen antingen i Huddinge eller i någon annan kommun i Stockholmsområdet där de kan tillbringa natten. Den uppkomna situationen väcker flera frågor om kommunens ansvar och vad vårt samhälle kan göra för människor i en svår situation. Mot bakgrund av ovanstående frågar vi dig. Vad gör Huddinge kommuns socialtjänst i förhållande till de hemlösa EU migranter som lever under dåliga förhållanden i Huddinge? Tänker du ta några initiativ för att i samråd med andra kommuner i länet hitta gemensamma lösningar för att hjälpa till med mat och logi i akuta situationer? Emil Högberg Marica Lindblad Britt Björneke Lisbeth Krogh Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Huddingepartiet

13 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 18 februari Paragraf Diarienummer AN-2014/ Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 december 2013 Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport som sin och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Sammanfattning Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen, vilka syftar till att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1.Äldreomsorgsnämnden lämnar en statistikrapport varje kvartal över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut till kommunfullmäktige i Huddinge kommun.denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 december Beslutet delges Kommunstyrelsen

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) HANDLÄGGARE Britt-Marie Skoglund Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 december 2013 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport som sin och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Sammanfattning Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen, vilka syftar till att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1. Äldreomsorgsnämnden lämnar en statistikrapport varje kvartal över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut till kommunfullmäktige i Huddinge kommun. Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 december Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 om ändringar i socialtjänstlagens 16 kap. 6 a, 6 b och 6 d h, samt 9 kap. 10 kommunallagen vilka syftar till att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1. Bestämmelserna avser bland annat: - Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. - Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid. - Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur äldreomsorgsnämnden verkställer egna gynnande beslut. Bestämmelserna gäller sedan den 1 juli POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) Hur och vad ska rapporteras till kommunfullmäktige Äldreomsorgsnämnden beslutade den 13 december 2006, 123, att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, (SoL), som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Statistikrapporten ska även beskriva vilka typer av bistånd dessa beslut gäller, antal beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställighet avbrutits, samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Den statistikrapport som äldreomsorgnämnden lämnar till fullmäktige ska utformas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut, eller att det går att härleda vilka personer beslutet gäller. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Givna datum för sammanställande av uppgifter och underlag för kvartalsrapportering är 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Definition av begreppet icke verkställda beslut Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Begreppet skälig tid Det måste göras en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömning i det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som kan ligga till grund för nedsättning eller eftergift, till exempel om personen fått ett godtagbart erbjudande om särskilt boende som hon eller han tackat nej till. Att rapporteringsskyldigheten inträder efter tre månader innebär inte att det är denna tid som nämnden skäligen har på sig att verkställa ett beslut. Sanktionsavgift En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller insatser till någon som har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 kan åläggas att betala en avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Förvaltningsrätten kommer när man fastställer sanktionsavgiften särskilt att ta hänsyn till hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt anses vara. Det lägsta beloppet för en sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor. Avgift får endast dömas om IVO s (Inspektionen för vård och omsorg) ansökan har delgetts kommunen inom två år från tidpunkt

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) för det gynnande beslutet om bistånd eller inom två år från det att verkställighet av det gynnande beslutet har avbrutits. Statistikrapport den 31 december 2013 Denna statistikrapport innehåller fyra tabeller, sammanställda utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september Tabell 1. Antal beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa personer som tackat nej till erbjudande. - Tabell 2. Vilken typ av bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader. - Tabell 3. Antal beslut som inte är verkställda på nytt inom tre månader efter det att verkställighet avbrutits. - Tabell 4. Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle, till beslutet har blivit verkställt eller avslutats av annan orsak. Denna statistikrapport innehåller även en jämförelse av de statistikrapporter som inlämnades under 2011, 2012, 31 mars, 30 juni och 30 september Tabell 1. Antal beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa personer som tackat nej till erbjudande. Antal beslut Varav kvinnor % andel kvinnor varav män % andel män Antal som tackat nej till erbjudande % 6 27% 18 Tabell 2. Vilken typ av bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte verkställts inom tre månader. Beslut om Antal Särskilt boende 22 Tabell 3. Antal beslut som inte är verkställda på nytt inom tre månader efter det att verkställighet avbrutits. Antal Beslut I form av Omfattning 0-0

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) Tabell 4. Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle, verkställighet eller avslut av annan orsak. Vilken typ av bistånd beslutet avsåg Beslutsdatum Rapportdatum Antal dagar Kvinna eller man Tackat nej till erbjuden plats (1) Annan orsak(2) Resursbrist (3) särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 2 särskilt boende m 1 särskilt boende m 2 särskilt boende m 2 särskilt boende k 2 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende m 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende m 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende k 1 särskilt boende m 1 särskilt boende k 1

18 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) Tabell 1. Antal beslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa personer som tackat nej till erbjudande. Datum för statistikrapportering 31 mars juni sept dec mars juni sept dec mars juni sept december 2013 Antal beslut Varav kvinnor % andel kvinnor varav män % andel män Antal som tackat nej till erbjudande % % % 9 35 % % % % % % % % 11 38% % 12 50% % 9 45% % 8 50% % 10 40% % 7 37% % 6 27% 21 Tabell 2. Vilken typ av bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 som inte har verkställts inom tre månader. Datum för statistikrapportering 31 mars juni sept dec mars juni 2012 Beslut om Antal Särskilt boende 22 Särskilt boende 26 Särskilt boende 36 Särskilt boende 42 Särskilt boende 31 Särskilt boende 29

19 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) 30 sept dec mars juni sept december 2013 Särskilt boende 24 Särskilt boende 20 Särskilt boende 16 Särskilt boende 25 Särskilt boende 19 Särskilt boende 18 Tabell 3. Antal beslut som inte är verkställda på nytt inom tre månader efter det att verkställighet avbrutits Datum för statistikrapportering 31 mars juni sept dec mars juni sept dec mars juni sept december 2013 Antal Beslut I form av Omfattning

20 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) Tabell 4. Antal dagar i genomsnitt från dagen för respektive beslut till rapporteringsdatum. Datum för statistikrapportering 31 mars juni Beslut om Antal dagar i genomsnitt Särskilt boende 177 Särskilt boende sept 2011 Särskilt boende dec mars juni sept dec mars juni sept december 2013 Särskilt boende 222 Särskilt boende 184 Särskilt boende 179 Särskilt boende 191 Särskilt boende 186 Särskilt boende 201 Särskilt boende 159 Särskilt boende 188 Särskilt boende 155 Förvaltningens synpunkter Förvaltningen uppfattar att rapporteringsskyldigheten ska fullgöras av den nämnd som svarar för utredning och beslut i ärenden enligt socialtjänstlagens 4 kap 1. I Reglemente för äldreomsorgsnämnden (HKF 7300), antaget i kommunfullmäktige den 8 april 2002, 46, anges att äldreomsorgsnämnden inom Huddinge kommun svarar för följande uppgifter rörande äldre människor samt för personer, som utan att tillhöra gruppen äldre människor har behov av stöd och hjälp och där behovet har sin grund i att personen i fråga drabbats av en så kallad åldersrelaterad sjukdom: omsorger enligt socialtjänstlagen med undantag för försörjningsstöd samt insatser för missbrukare.

21 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2014/ (8) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Britt-Marie Skoglund Utvecklingsledare Beslutet delges Kommunstyrelsen

22 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson Socialnämnden Icke verkställda beslut 31 december 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport och vidare att rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. Sammanfattning I lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser som syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats insats. I enlighet med nämnda regler ska socialnämnden varje kvartal lämna en rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över beslut som ej har verkställts inom tre månader. Beskrivning av ärendet Kommunen är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats ej verkställs inom tre månader. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har nämnda myndighet en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Förvaltningsrätten kan, när den fastställer avgiften, ta hänsyn till hur lång tid dröjsmålet med verkställandet av insatsen har pågått samt hur allvarligt dröjsmålet kan anses vara. Rapport 31 december 2013 Beslut som har verkställts till och med aktuellt datum har ej tagits med. Beslut som, på den enskildes begäran, har avslutats till och med aktuellt datum har ej heller tagits med. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

23 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Insats Bostad med särskild service LSS 9:9 Bostad med särskild service LSS 9:9 Kontaktperson LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9:4 Rapportdatum Kontaktperson LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9: Beslutsavbrottsdatum Antal Orsak dagar beslutet ej har varit verkställt 245 Inledningsvis tidskrävande rekrytering av personal, därefter har god man tillfälligt tackat nej till erbjudande 184 Förslag på kontaktpeson har lämnats 214 Rekrytering pågår, mycket svårt att hitta kontaktperson som kan åta sig uppdraget 380 Resursbrist, brukaren önskar boende i specifikt område 447 Resursbrist, synnerligen specifika önskemål 456 Resursbrist, verkställighet i samverkan med annan huvudman som har fördröjt utförandet Kvinna eller man M K K K M K

24 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Insats Bostad med särskild service LSS 9:9 Bostad med särskild service LSS 9:9 Bostad med särskild service LSS 9:9 Daglig verksamhet LSS 9:10 Rapportdatum Avlösarservice LSS 9:5 Daglig verksamhet LSS 9:10 Bostad med särskild service LSS 9: Beslutsavbrottsdatum Antal Orsak dagar beslutet ej har varit verkställt 215 Resursbrist, vill ej ha erbjuden personal 407 Tackat nej till erbjuden plats 178 Resursbrist, det finns inga lediga platser i kommunen, sökande pågår nu efter externa platser utanför kommunen 295 Erbjudande har lämnats, avvaktar svar 349 Resursbrist brukaren vill ha bostad i ett specifikt område 316 Tidigare planering har fallerat och ny planering har inletts 184 Har ej kunnat hitta lämplig daglig verksamhet Kvinna eller man M M M K K M K

25 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Insats Bostad med särskild service LSS 9:9 Kontaktperson 9:4 Rapportdatum Kontaktperson LSS 9:4 Kontaktperson LSS 9: Beslutsavbrottsdatum Antal Orsak dagar beslutet ej har varit verkställt 184 Har ej kunnat hitta lämpligt boende 185 Tackat nej till erbjudanden om kontaktperson 178 Erbjudande har lämnats 167 Mycket specifika krav på kontaktperson, brukaren kommer att återkomma med besked om insatsen ska avslutas Kvinna eller man K K M M Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Jon Niklasson Verksamhetsjurist Beslutet delges Kommunstyrelsen

26 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2013/ Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget från Antia och Stig Norström om att ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 bifalls. Sammanfattning Anita och Stig Norström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning av material i området. Bygglovet har löpt ut för längesen och kan inte förlängas. Därför anser kommunstyrelsens förvaltning att stationen skyndsamt ska flyttas även om själva lokaliseringen kan anses lämplig. Alternativ plats finns i närområdet och för att belastningen ska bli rimlig bör ytterligare platser sökas i samråd med FTI. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Anita och Stig Norström

27 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Enquist, Maud Kommunstyrelsen Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget från Anita och Stig Norström om att ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 bifalls. Sammanfattning Anita och Stig Norström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning av material i området. Bygglovet har löpt ut för längesen och kan inte förlängas. Därför anser kommunstyrelsens förvaltning att stationen skyndsamt ska flyttas även om själva lokaliseringen kan anses lämplig. Alternativ plats finns i närområdet och för att belastningen ska bli rimlig bör ytterligare platser sökas i samråd med FTI. Beskrivning av ärendet Anita och Stig Norström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Som skäl anges nedskräpning och att belastningen på stationen är stor samt att städning enligt schema ej sker p.g.a. semestrar och sjukdom, samt att bygglovet inte kan förlängas. FTI AB är medvetna om trycket på stationen och en utökning av städningsfrekvensen har skett. Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Samtidigt med detta ärende behandlas avtalsförslag mellan kommunen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

28 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning av material i området. Detaljplanen för platsen för den befintliga återvinningsstationen anger parkmark och återvinningsstationen har haft bygglov för tillfällig verksamhet. Detta bygglov har löpt ut och kan inte förlängas på den aktuella platsen. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det, om inte nya tömningssystem eller andra faktorer medför att återvinningstationen kan placeras permanent i närheten av platsen, bör övervägas att planlägga platsen för en återvinningsstation. Det exakta läget är inte låst och i planprocessen ges berörda fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter. Förvaltningens synpunkter Problemen beror till stor del på att det finns för få återvinningsstationer i området. Alternativ plats finns i närheten och om FTI även tillämpar krantömmande system förbättras möjligheterna avsevärt att hitta ytterligare platser för återvinningsstationer. Bygglovet har löpt ut för längesen och kan inte förlängas. Därför bör stationen skyndsamt flyttas även om själva lokaliseringen kan anses lämplig. Viktigt är även att söka ytterligare plats för återvinningsstation i närområdet så att belastningen på den flyttade stationen blir rimlig. Upplåtelser av nya platser för återvinningsstationer underlättas om avtal mellan kommunen och FTI finns. FTI prioriterar också i sin planering, bl.a. i budget för upprustning och översyn, de kommuner som de har avtal med. FTI har också påbörjat en anpassning av sina tömningssystem vilket gör det lättare för kommunen att hitta lämpliga platser, med krantömning behöver inte platsen vara så stor för att klara fordonsrörelserna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget bifalls. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Maud Enquist Samhällsplanerare

29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Bilagor Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Medborgarförslag om att återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 tas bort Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Anita och Stig Norström

30 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN MEX-2013/ (3) HANDLÄGGARE Carlswärd, Mattias Medborgarförslag: Återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 tas bort yttrande till KS Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Sammanfattning Anita och Stig Nordström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Som skäl anges nedskräpning och att belastningen på stationen är stor samt att städning enligt schema ej sker pga semestrar och sjukdom, samt att bygglovet inte kan förlängas. FTI AB är medvetna om trycket på stationen och en utökning av städningsfrekvensen har nyligen skett. Förvaltningen anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning av material i området. Detaljplanen för platsen för den befintliga återvinningsstationen anger parkmark och återvinningsstationen har haft bygglov för tillfällig verksamhet. Detta bygglov har löpt ut och kan inte förlängas på den aktuella platsen. Förvaltningen anser att det, om inte nya tömningssystem eller andra faktorer medför att återvinningstationen kan placeras permanent i närheten av platsen, bör övervägas att planlägga platsen för en återvinningsstation. Det exakta läget är inte låst och i planprocessen ges berörda fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett medborgarförslag från Anita och Stig Nordström till samhällsbyggnadsnämnden. Anita och Stig Nordström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Som skäl anges att lokaliseringen är fel och att stationen drar till sig olovlig dumpning och att POSTADRESS BESÖKSADRESS Miljö- och Tekniska nämndhuset samhällsbyggnadsförvaltningen Sjödalsvägen 29 Mark- och explorateringsavdelningen HUDDINGE TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

31 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN MEX-2013/ (3) belastningen på stationen är extrem och att tömning/städning inte sker enligt schema pgr av semestrar och sjukdom. Anita och Stig Nordström hävdar även att bygglovet har gått ut för stationen. Förvaltningens synpunkter Då flertalet återvinningsstationer i närområdet har tagits bort har trycket på stationen på Glimmervägen ökat, vilket medborgarförslaget också påpekar. Om stationen tas bort även på denna plats kommer möjligheten att återvinna förpackningar och på så sätt verka för ett kretsloppssamhälle försvåras för ett stort område i kommunen. Det aktuella området vid Glimmervägen är enligt förvaltningen bra. Den kan nås av de boende i Balingsnäs/Hörningsnäs och i framtiden av boende i Storängen. Området kring stationen i fråga är glest bebyggt men många passerar eller lägger om sin resväg så att de passerar stationen, vilket har gett att trycket på stationen är högt. Boende i närområdet har klagat på stationen och en kortare flytt av stationen längs samma väg har diskuterats med FTI AB. FTI AB som äger och driver stationerna är medvetna om stationens höga belastning, och en utökning av städningsfrekvensen på stationen har nyligen skett. Ett markavtal, som ska reglera markupplåtelser, drift och skötsel för alla återvinningsstationer på kommunal mark håller på att tas fram mellan kommunen och FTI AB. Detta avtal är en förutsättning för en alternativ placering av återvinningsstationen. Innan ett sådant avtal är färdigt står stationerna avtalslöst på kommunens mark. En yta finns avsatt vid infarten till Västra Balingsnäs för en återvinningsstation och när ett markavtal är tecknat kan den platsen erbjudas FTI AB som ett komplement till stationen på Glimmervägen. Med ett nytt avtal och med det arbete som pågår för att få till en mer yteffektiv tömningsteknik av återvinningsbehållarna kommer den yta som krävs för att ordna en återvinningsstation att minska. Det medför att kommunen kan anvisa fler möjliga platser för FTI AB att etablera stationer på. Om FTI AB placerar ut fler stationer i området kommer trycket att minska på stationen på Glimmervägen. Förvaltningen anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning i området. Detaljplanen för platsen för den befintliga återvinningsstationen anger parkmark och återvinningsstationen har haft bygglov för tillfällig verksamhet. Detta bygglov har löpt ut och kan inte förlängas. Förvaltningen anser att det, om inte nya tömningssystem eller andra faktorer medför att återvinningsstationen kan placeras permanent i närheten av platsen, bör övervägas att planlägga platsen för en återvinningsstation. Det exakta läget är inte låst och i planprocessen ges berörda fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter.

32 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN MEX-2013/ (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta att undersöka möjligheterna att flytta stationen på Glimmervägen. En alternativ placering för stationen på Glimmervägen används i dag till snöupplag och innan en vidare undersökning av platsen kan ske måste vinterns snö smälta. När förhållandena så tillåter skall en platsstudie ske med FTI AB och en eventuell planläggning övervägas. En omlokalisering av stationen kommer, om vidare utredning så medger, att erbjudas FTI AB. Förvaltningen föreslår att nämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Helen Mårtensson Förvaltningschef Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Bilagor Remiss: Medborgarförslag av Anita och Stig Nordström Återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 tas bort Beslutet delges KS Anita och Stig Nordström Akten

33 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 15 april Samhällsbyggnadsnämnden 25 april Diarienummer SBN MEX-2013/7.210 Remiss Medborgarförslag: Återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 tas bort Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Sammanfattning Anita och Stig Nordström har lämnat in ett medborgarförslag om att återvinningstationen på Glimmervägen ska tas bort. Som skäl anges nedskräpning och att belastningen på stationen är stor samt att städning enligt schema ej sker p.g.a. semestrar och sjukdom, samt att bygglovet inte kan förlängas. FTI AB är medvetna om trycket på stationen och en utökning av städningsfrekvensen har nyligen skett. Förvaltningen anser att en återvinningsstation i närheten eller på Glimmervägen är viktig för att möjliggöra återvinning av material i området. Detaljplanen för platsen för den befintliga återvinningsstationen anger parkmark och återvinningsstationen har haft bygglov för tillfällig verksamhet. Detta bygglov har löpt ut och kan inte förlängas på den aktuella platsen. Förvaltningen anser att det, om inte nya tömningssystem eller andra faktorer medför att återvinningstationen kan placeras permanent i närheten av platsen, bör övervägas att planlägga platsen för en återvinningsstation. Det exakta läget är inte låst och i planprocessen ges berörda fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

34 ~ HUDDINGE KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

35 ~ tludd INGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FORVALTNING Dlarienr HUDDINGE KOMMUN Kommuns! felsen Diarieplanbeteckn. MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lamnas personligen till: Information Huddinge HUDDINGE KOMMUN Tekniska Nämnd hus et 2Cl3 -('I. O /1 Försla!!et Skriv ditt medborgarforslag här Föreslås att Ätervinningsstationen Balingsnäs 1 : 5 tas bort Motiverin!! Här kan du lamna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarföfstag. Motivera gärna varför och hur du anser att fotslaget ska genomföras. För motivering, se Bilaga Underskrift Datum Presentation Jag önskar sjålv presentera mitt förslag för fullmäktige l8l Ja D Nej D l egitimation Signatur POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESOKSADRESS Kommunalvagen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

36 Bilaga ÅTERVJNNINGSSTATION, (Å VS), Balingsnäs 1:5, Glimmervägen, Sjödalen Motivering till medborgarrorslag: Befintlig Å VS vid Glimmervägen har för oss närboende blivit ett mycket dåligt exempel på hur en station bör projekteras och skötas. Lokali seringen vid infarten till Glimmervägen har vi av o lika skäl sedan länge ifrågasatt. Å VS är i princip alltid överfull. Oavsett om plats finns i behållarna sker alltid otillåten "dumpning" av alla sorters avfa ll, svarta fyllda plastsäckar med skräp, bakom och runtom dessa. Då Å VS i närområdet borttagits och ej ersatts är belastningen extrem. Nybyggnation har skett, t ex Västra Balingsnäs (Sörskogen), Ängsnäsgärde m fl platser utan Å VS i dessa områden! Tömningsfrekvensen A VS, Glimmervägen, är otillräcklig med hänsyn till belastningen. Tömning/städning sker inte alltid enligt schema och med angivande av olika anledningar: t ex ej snöröj t, personals semestrar, sj ukdom mm. Städning ska ske två gånger per vecka vilket ej heller alltid sker. A VS ligger på underkonsoliderad mark, tidigare sjöbotten. Resultat: marken har sj unkit under vissa containrar p g a tyngden på betongfundament och fyllda behållare. Under regn- och snösmältningsperioder innebär det problem med kvarstående vatten runt behållarna. Den höga besöks- och tömningsfrekvensen genererar stora vattenfyllda gropar p g a dåligt underlag. Fotgängare hänvisas ut i körbanan. Lagning av gropar sker först efter påringning från oss närboende. För att undvika vattensamlingar vid stationerna bör markplanet alltid luta från behållarna. Vid västlig vind, ca 70% över året, flyger plast, papper, frigolit mm på och utanfö r våra fastigheter vid Gl immervägen, samt in i den omkringliggande terrängen. Omgivande "parkmark" städas ytterligt sä llan eller aldrig. Vi, närboende, plockar ständigt skräp utmed vägkanterna, plast som fastnar i buskar mm. Placeringen innebär betydande olägenheter för omgivningen. Del av brev från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Dnr , citeras: "Sedan tidigare är ert önskemål om att flytta stationen vidarebefordrat till mark- och exploateringsavdelningen för deras kännedom vid kommande markupplåtelseavtal". Under åren 2009 till dags dato har ett flertal telefonsamtal skett och sker, dels med kommunens representant på Exploateringsavdelningen och dels med FTIAB:s omrädeschef, utan resu ltat. Utdrag sammanträdesprotokoll, 9 december 2004: " Med stöd av 8 kap. 14 plan- och bygglagen, PBL, beviljas förlängning av bygglov för tillfållig åtgärd för återvinningsstation längst t o m den 31 august i 2009". Då det inte finns ett gä llande bygglov och Å VS ligger på parkmark bör borttagning ske. Huddinge ~~N~~-+- Anita Norström Stig Norstrom

37 Kronologisk uppräkning av tidigare korrespondens: I Brev + bilaga , dnr Bilaga till ljänsteutlåtande dnr Överklagande av bygglov till Länsstyrelsen i Sthlms län Svar från Länsstyrelsen , dnr Brev till SRV, Johan Montelius och Huddinge kommun, Mattias Carl svärd, Brev till Huddinge kommun, Tommy Sköldby, Svar från Miljö- och SamhällsByggnadsförvaltningen , dnr Brev till Huddinge kommun, Exploateringsavdelningen l-is Brev till Huddinge kommun, Exploateringsavdelningen Svar från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen , dnr

38

39 , v~ ~ O( 1J

40

41 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2014/ Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Samverkansavtal mellan Huddinge kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 januari Kommunstyrelsens beslutar för egen del Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, inför första samrådet med FTI göra en inventering av samtliga återvinningsstationers skick och skötsel samt att vid samråd och i övriga kontakter med FTI framhålla att SRV-kommunernas 'sortera hemma' koncept innebär lägre kostnader för FTI som rimligen bör kunna leda till en högre servicenivå gentemot kommuninvånarna. Sammanfattning Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och tidningar ett ansvar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall, det som kallas Producentmaterial. Insamlingen sker på återvinningsstationerna som finns spridda i kommunen. I dagsläget har kommunen inget övergripande avtal med FTI om hur markupplåtelser och ansvarsfrågor kring återvinningsstationerna ska lösas. Kommunförbundet Stockholms län har under ett par års tid i samarbete med kommunerna och FTI tagit fram ett förslag till modellavtal vilket flera kommuner i länet nu anslutit sig till (Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Tyresö, Upplands-Bro, Värmdö). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till hur modellavtalet kan accepteras för Huddinges del med vissa tillägg. Tilläggen berör bl.a. begränsade tömningstider på helger, villkor för uppsägning av enstaka återvinningsstation och insamling av batterier. Utöver detta har en avsiktsförklaring lagts till som gäller förbättrade tömningssystem (krantömmande). Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande från Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) på ett tillägg i föreliggande föreslag där kommunstyrelsen ger

42 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG förvaltningen i uppdrag att inför första samrådet med FTI göra en inventering av samtliga återvinningsstationers skick och skötsel samt att vid samråd och i övriga kontakter med FTI framhålla att SRV-kommunernas 'sortera hemma' koncept innebär lägre kostnader för FTI som rimligen bör kunna leda till en högre servicenivå gentemot kommuninvånarna. I övrigt yttrar sig Cem Delen (FP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande. Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) anmäler protokollsanteckningar. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

43 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) Det är bra att vi nu får ett avtal med FTI som kan bringa reda i en del gränsdragningsfrågor och förtydliga ansvaret. Grundproblemet med återvinningen kvarstår dock, nämligen att ansvaret fortfarande är uppdelat, vilket gör att man inte kan sortera efter material, utan måste hålla rätt på om exempelvis plasthinken är en förpackning eller en leksak. Det blir också krångligare att ordna fastighetsnära insamling med flerfackskärl som inte är parallell med återvinningsstationer. Det är fortfarande FTI som bedömer behovet av återvinningsstationer, vilket inte alltid sammanfaller med invånarnas uppfattning. Frågorna om avfall och återvinning engagerar många invånare, och av miljöskäl är det också viktigt att det är lätt att göra rätt. Det är därför angeläget att tillräckliga resurser kan avsättas för att lösa markfrågorna och hitta nya platser eller permanenta platser för sådana med tillfälligt lov. Bra information är också avgörande för om man ska kunna göra rätt. Därför är det mycket bra att kommunen tar på sig ett övergripande ansvar för en sammanhållen information till allmänheten. t:;;;k-&it~~ Ann-Marie Högberg (S)

44 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) - (KF) Miljöpartiet har i en rad av år följt de problem som varit med insamling av papper och förpackningar. Ända sedan systemet med producentansvar infördes för 20 år sedan har det kantats av problem med den insamling som producenterna erbjuder genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI. Det har varit för få insamlingsställen, krångligt för de som ska lämna sitt källsorterade avfall och nedskräpning vid återvinningsstationerna. Dessutom har det varit svårförståeligt för många människor som felaktigt trott att den dåliga insamlingen beror på kommunerna. Det var därför positivt att regeringen år 2011 tillsatte en avfallsutredning för att bl.a. se över hur producentansvaret kunde förbättras för att göra det enklare för alla att sortera och öka materialåtervinningen. Utredningen föreslog att ansvaret för insamlingen skulle föras över till kommunerna. Tyvärr har utredningen hamnat i långbänk och regeringen har inte efter ett och ett halvt år kunnat presentera någon proposition med förslag på förändringar. Det förefaller i nuläget osannolikt att något händer innan valet Det är beklagligt eftersom mer genomgripande förändringar på nationell nivå skjuts på framtiden. Med utgångspunkt från nuvarande ansvarsfördelning mellan kommuner och FTI är det dock bra att det har förhandlats fram ett samverkansavtal. Miljöpartiet tycker därför att samverkansavtalet bör godkännas. Om nationella regler införs i framtiden som flyttar ansvaret för insamlingen till kommunerna upphör detta samverkansavtal att gälla. När det gäller samverkansavtalet är det några aspekter som särskilt bör uppmärksammas: Samverkansavtalet innebär att Huddinge kommun gratis upplåter mark för de återvinningsstationer som FTI ansvarar för. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen kommer behöva lägga ned arbetstid för att finna lämpliga platser på kommunens mark. FTI behöver öka antalet återvinningstationer. För att klara det kommer de behöva hitta fler återvinningsstationer med lämplig placering. Det krävs då att de även anstränger sig att finna stationer som står på annan mark än kommunens mark. FTI bör redovisa vad de gör för att finna platser på privat mark vid de återkommande samrådsmötena. För Miljöpartiet de Gröna )faut CCL ~A~ c,ttuu.{( Marica Lindblad

45 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Enquist, Maud Kommunstyrelsen Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Samverkansavtal mellan Huddinge kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 januari Beskrivning av ärendet Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och tidningar ett ansvar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall, det som kallas Producentmaterial. Insamlingen sker på återvinningsstationerna som finns spridda i kommunen. I dagsläget har kommunen inget övergripande avtal med FTI om hur markupplåtelser och ansvarsfrågor kring återvinningsstationerna ska lösas. Kommunförbundet Stockholms län har under ett par års tid i samarbete med kommunerna och FTI tagit fram ett förslag till modellavtal vilket flera kommuner i länet nu anslutit sig till (Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Tyresö, Upplands-Bro, Värmdö). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till hur modellavtalet kan accepteras för Huddinges del med vissa tillägg. Tilläggen berör bl.a. begränsade tömningstider på helger, villkor för uppsägning av enstaka återvinningsstation och insamling av batterier. Utöver detta har en avsiktsförklaring lagts till som gäller förbättrade tömningssystem (krantömmande). Ärendet beskrivs närmare i bifogat PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avtalet godkänns. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

46 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Maud Enquist Samhällsplanerare Bilagor PM miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samverkansavtal med 6 bilagor och 3 tillägg Avsiktsförklaring Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

47 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 17 januari 2014 Dnr xx/xxx.xxx 1 (5) HANDLÄGGARE Mattias Carlswärd Samverkansavtal mellan Huddinge kommun och Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) Sammanfattning Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att återvinna förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall. FTI AB som har hand om återvinningen och Huddinge kommunen har ett gemensamt intresse av samverkan kring en ändamålsenlig och lokalt anpassad insamling och hantering av återvinningsbart material. Huddinge kommun har sedan 2008 arbetet med att få till ett avtala som ger möjlighet att långsiktigt lösa problematiken kring återvinningstationerna. KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) har tagit fram en avtalsmodell på ett samverkansavtal mellan FTI och en normalkommun. Under 2012 och 2013 har arbetet pågått med att anpassa avtalet till Huddinge där en knäckfråga har varit storleken på en station vilken styrs av tömningssystemet som används. Huddinge har verkat för ett mer effektivt och trafiksäkert system där tömning sker med stillastående bilar. Resultatet är att FTI har övergått till krantömmande system för delar av materialet och en intentionsförklaring från FTI s VD om att byta system för resterande behållare i Huddinge kommun. I och med det anses avtalet nu vara ett bra avtal för Huddinges invånare. Föreslaget avtal reglerar hur återvinningstationerna ska skötas och hur de ska se ut, när och hur de ska tömmas, vem som betalar vad och hur man hanterar akutsituationer. Även ansvaret för eventuella olyckor och nedskräpning är några av de områden avtalet reglerar. FTI ansvarar även för etablering av återvinningsstationer och därmed sammanhängande kostnader. Avtalet innebär inga intäkter för kommunen då markupplåtelsen sker utan kostnad och kommer kräva mycket resurser initialt på MSB för nya detaljplaner, nya lokaliseringar av återvinningsstationer och ny och bättre dokumentation. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

48 Bakgrund Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt ombesörja insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall, det som kallas Producentmaterial. Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. FTI har ett intresse av en nära samverkan med alla kommuner i Sverige, så att FTI s insamling och borttransport av Producentmaterial kan underlättas och genomföras på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. FTI och kommunen har ett gemensamt intresse av samverkan kring en ändamålsenlig och lokalt anpassad insamling och hantering av återvinningsbart material. FTI verkar på uppdrag av sina ägare Svenska Metallkretsen AB, PK Plastkretsen AB, RK Returkartong AB och Pressretur AB samt nämnda ägares samarbetspart Svensk Glasåtervinning AB för tillhandahållandet av ett lämpligt insamlingssystem för insamling av producentmaterial och ansvarar för att insamlat material tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta sker genom ett nationellt system av ett stort antal återvinningsstationer benämnt ÅVS-systemet. Vid sidan av ÅVS-systemet bedriver FTI och nämnda producentsammanslutningar kompletterande insamling via s.k. singelstationer, via fastighetsnära system ( Fastighetsnära insamling eller FNI ), via kontorsinsamling samt insamling av verksamhetsförpackningar. Huddinge kommun har som många andra kommuner genom åren fått klagomål på återvinningsstationerna, deras lägen och antal. För ett antal år sedan då kommunens markavtal för återvinningstationerna började bli förlegat gjordes en utredning om vilka regler som gäller och hur Huddinge kommun ville ha ett återvinnings systemet. Resultatet blev en rapport Återvinningsstationer i Huddinge kommun vilken antogs av KF i februari Huddinges utgångspunkt i alla arbeten med att ta fram nya markavtal/arrendeavtal med FTI baserades på den rapporten. Det befintliga markavtalet var tecknat med SRV återvinning AB (SRV) och var både förlegat och med fel part. SRV var entreprenör för hela ÅVS-systemet i Huddinge men var inte verksamhetsutövare juridiskt. Detta och att FTI engagerade andra entreprenörer än SRV för tömning av vissa materialslag gjorde att avtalet med SRV för stationerna inte vara aktuellt längre och avtalet sades upp Rapporten blev känd i andra kommuner och även för FTI och en grupp tillsattes via KSL att ta fram ett ramavtal för ÅVS-systemet. När avtalet i stort var färdigt tillfrågades alla kommuner hur de ställde sig till avtalet och men uppslutningen var mycket dålig och KSL kunde inte längre driva frågan. SRV kommunerna gick då ihop för att försöka gemensamt få fram ett ramavtal och få en bättre sitts i förhandlingarna med FTI. Ett nytt avtalsförslag arbetades fram med representanter från nästan alla SRV kommuner under 2009, (SRV s ägarkommuner är Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn). FTI ville inte godta avtalet och då POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

49 speciellt knäckfrågorna om mindre och säkrare stationer samt avgiften för markarrendet, SRV kommunerna kunde inte i sin tur samla sig för att gemensamt påverka FTI vilket medförde att även detta avtal föll. KSL tog sedan åter upp frågan om en gemensam avtalsmodell som arbetades fram med representanter från ett flertal kommuner där även Huddinge deltog, och i slutet av 2011 antog KSL en avtalsmodell på ett samverkansavtal som FTI och KSL kunde godkänna. Under 2012 och 2013 har arbetet pågått med att anpassa avtalet till Huddinge där en knäckfråga fortfarande har varit storleken på en station vilket styrs av tömningssystemet som används. Huddinge har verkat för ett mer effektivt och trafiksäkert system där tömning sker med stillastående bilar. Resultatet är att FTI har övergått till krantömmande system för delar av materialet och en intentionsförklaring från FTI s VD om att byta system för resterande behållare i Huddinge kommun. I och med det anser mark och exploateringsavdelningen att avtalet är ett bra avtal för Huddinges invånare. Beskrivning av ärendet Idag finns det ca 50 återvinningsstationer i kommunen vilka ofta kräver ytor på m² för att fungera bra. Kommunen har svårt att hitta mark som är tillräckligt stor och så placerad att den kan användas till återvinningsstationer. Storleken på stationerna beror på att backrörelserna vid tömning skall ske inom stationsytan. Det nya avtalet ger möjlighet att tömma stillastående utan backrörelser. Ett antal av de befintliga återvinningstationerna har tidsbegränsade bygglov och kan med nuvarande regler inte förlängas, vilket innebär att de i vissa fall måste tas bort helt eller flyttas. För att få placera en återvinningsstation på kommunens mark måste förhållandet mellan den som äger marken och den som ska nyttja marken regleras i ett markupplåtelseavtal eller genom villkorat polistillstånd för allmän plats. Genom det förslag till samverkansavtal som har tagits fram kommer ytorna en station kräver kunna minskas och lokaliseringen av platser för stationer bli lättare. Genom att få möjlighet att få in återvinningsstationer på fler platser är intentionen att kunna återvinna mera material och på så sätt minska avfallsdeponierna och minska konsumtionen av råmaterial. Samtidigt kommer samverkansavtalet reglera alla de bitar som i vanliga fall regleras i ett markupplåtelseavtal. Alla stationer ägs och drivs av Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI). FTI handlar i sin tur upp olika aktörer för att tömma, underhålla, och städa på de olika stationerna. De materialslag/fraktioner, som mottas på Återvinningsstationerna är i normalfallet: - Förpackningar av färgat glas samt förpackningar av ofärgat glas - Förpackningar av metall - Förpackningar av plast - Förpackningar av kartong/well/papp - Returpapper (tidningar o dyl.) Utöver de materiel FTI vill samla in finns det/eller planeras att finnas batteriinsamling på ett flertal stationer. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

50 För att reglera upplåtelsen och de premisser FTI får utnyttja kommunen mark för ÅVS-systemet har ett förslag till Samverkansavtal tagits fram. Förslaget till Samverkansavtal mellan Huddinge kommun och FTI reglerar ett stort antal frågor, bl a FTIs ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av stationerna vilket anpassas efter behov enligt varje enskild stations förutsättningar. FTI ansvarar för att behållare töms med sådan frekvens att de inte blir överfulla. I FTIs underhållsansvar omfattas vidare erforderligt underhåll av markytor, behållare, skyltar och staket. FTI ansvarar för snöröjningen på stationerna och kommunen ansvarar för att snöröjningen på tillfartsvägarna sker på sådant sätt att inte framkomligheten till stationerna hindras. FTI ansöker och bekostar bygglov och andra tillstånd för stationerna. Kommunen ska i sin tur beakta lokaliseringen av stationer vid detaljplaneläggningen av nya detaljplaner. Kommunen och FTI ska ha samråd om ÅVS-systemet minst en gång per år och FTI ska vara remissinstans för kommunens avfallsplan. Kommunen tar med avtalsförslaget på sig ett övergripande ansvar för en samanhållen information till allmänheten rörande ÅVS-systemet. FTI får lämna grovsopor och annat som lämnats felaktigt på ÅVS-stationerna på en av kommunen anvisad plats. Avtalet är fem år och förlängs fem år i taget. Kommunen kan återta en enskild station om det är av särskild vikt för kommunen eller om kommunen kan anvisa annan plats. FTI ansvarar för eventuella olyckor och nedskräpning och för etablering av återvinningsstationer och därmed sammanhängande kostnader. De stationer som omfattas av avtalet redovisas i bilagor, bilagda till avtalet, Bilaga 2 och 3. Ekonomi Avtalet innebär inga intäkter för kommunen då upplåtelsen av marken för stationerna är avgiftsfri. Initialt kommer ett stort uppdämt behov av att hitta nya platser och permanenta tillfälliga platser som redan finns kräva mycket resurser. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till Samverkansavtal mellan Huddinge kommun och Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Mattias Carlswärd Exploateringsingenjör POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

51 Bilagor 1. Samverkansavtalet POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

52 1 (18) Mellan Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI) org.nr och Huddinge kommun (Kommunen) org.nr , var för sig nedan benämnd Part och gemensamt Parterna, träffas härigenom följande SAMVERKANSAVTAL om hantering av utsorterade förpackningar i i kartong, metall, plast, glas samt tidningar i Huddinge kommun 1. Inledning Bakgrund och syfte 1.1 Genom reglerna om producentansvar har svenska producenter av förpackningar och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt ombesörja insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare sorterat ut från övrigt avfall (nedan Producentmaterial ). Insamlingen av förpackningar och returpapper har därmed brutits ut från den kommunala avfallshanteringen. 1.2 FTI och Kommunen har ett gemensamt intresse av att säkra den i miljörätten fastställda avfallshierarkin genom en nära samverkan kring en ändamålsenlig och lokalt anpassad insamling och hantering av Producentmaterial. Målet med denna samverkan är att verka för måluppfyllelse kring Producentmaterial samt skapa gynnsamma lokala förutsättningar för att Producentmaterial som hushållen och andra förbrukare sorterat ut från hushållsavfallet kan avlämnas till återvinning i de insamlingssystem som producenterna enligt producentansvarsförordningarna är skyldiga att tillhandahålla för ändamålet. Den kommunala medverkan är förutsatt i förordningarna där det anges att kommunen ska underlätta uppbyggnaden av producentens insamlingssystem, exempelvis genom att anvisa lämpliga insamlingsplatser. Även i 2009 års överenskommelse om samarbetslösning på avfallsområdet har representanter för kommunerna och producenterna framhållit utvecklingen av ett med den kommunala avfallshanteringen samordnat system för insamling av Producentmaterial genom ett delat men differentierat ansvar. 1.3 Genom en nära samverkan kan producenternas ansvar samordnas med Kommunens ansvar för hushållsavfallet och med dess avfallsplaner. Samverkan kan

53 2 (18) även avse praktisk informationsgivning där Kommunen som övergripande ansvarig för avfallshanteringen inom sitt område har upparbetade kanaler och i sin avfallsplan bl.a. ska upplysa om åtgärder för att främja återanvändning av Producentmaterial. Även problemen med nedskräpning på allmän plats kan, såvitt avser nedskräpning av bl.a. grovsopor och kärl- och säckavfall på Återvinningsstationerna, med fördel lösas i samverkan mellan Kommunen och FTI. FTI 1.4 FTI verkar på uppdrag av sina ägare Svenska Metallkretsen AB, PK Plastkretsen AB, RK Returkartong AB och Pressretur AB samt nämnda ägares samarbetspart Svensk GlasÅtervinning AB för tillhandahållandet av ett lämpligt insamlingssystem för insamling av Producentmaterial och ansvarar för att insamlat material tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt, så att av lagstiftaren uppsatta återvinningsmål kan uppnås. Detta sker genom ett nationellt system av ett stort antal Återvinningsstationer benämnt ÅVS-systemet. Vid sidan av ÅVSsystemet bedriver FTI och nämnda producentsammanslutningar kompletterande insamling via s.k. singelstationer, via fastighetsnära system ( Fastighetsnära insamling eller FNI ), via kontorsinsamling samt insamling av verksamhetsförpackningar. 1.5 FTI har ett intresse av en nära samverkan med Kommunen, så att hushållen fullgör sin skyldighet att utsortera och FTI:s insamling och borttransport av Producentmaterial kan underlättas och genomföras på ett kostnadseffektivt och miljömässigt ändamålsenligt sätt samt med hänsyn tagen till lokala förutsättningar. Kommunen 1.6 Kommunen har det övergripande ansvaret för hushållsavfallet i Kommunen. Inom ramen för detta verkar kommunen för helhetslösningar inom avfallsområdet, där insamlingen av Förpackningar på ett naturligt och ändamålsenligt sätt kan komplettera det ansvar Kommunen själv har för hanteringen av övrigt avfall. Kommunen har även ett intresse av att informationen till hushållen om avfallshantering och återvinning är komplett och korrekt, även vad gäller Producentmaterial. Även frågan om nedskräpning på allmän plats fordrar lösningar vad gäller hanteringen av grovsopor och kärl- och säckavfall som lätt felaktigt hamnar på Återvinningsstationerna. 1.7 Kommunen har således ett intresse av en nära samverkan med FTI, för att kunna säkerställa löpande samråd och informationsutbyte med FTI rörande hanteringen av Producentmaterial samt nödvändig samordning och anpassning mellan Kommunens arbete och producenternas på avfallsområdet.

54 3 (18) Samarbetet 1.8 Med utgångspunkt från dessa sina intressen och förutsättningar etablerar Parterna genom detta avtal ett långsiktigt samarbete enligt de villkor och förutsättningar som anges i detta samverkansavtal. 1.9 Genom avtalet etablerar Parterna en samverkansmodell för hantering av de frågor som kan förutses bli aktuella till följd av Parternas engagemang inom olika delar av avfallshanteringen i Kommunen. Parterna intention är att frågor som efterhand uppkommer inom ramen för deras samverkan ska behandlas med de utgångspunkter som anges i detta avtal och med syftet att skapa ömsesidigt acceptabla och långsiktigt hållbara lösningar på frekvent återkommande frågor i samarbetet mellan FTI och Kommunen Om inte annat anges nedan ersätter detta samverkansavtal alla tidigare avtal och överenskommelser i de frågor som regleras i detta avtal. 2. Återvinningsstationer Generellt 2.1 ÅVS-systemet. ÅVS-systemet består av ett nationellt system av publika, obemannade Återvinningsstationer för insamling av utsorterat Producentmaterial från hushåll. En Återvinningsstation består av uppställda behållare med tre (3) eller flera materialslag som töms regelbundet och där materialet borttransporteras för materialåtervinning. 2.2 Berörda material. De materialslag/fraktioner, som mottas på Återvinningsstationerna är i normalfallet: - Förpackningar av färgat glas samt förpackningar av ofärgat glas - Förpackningar av metall - Förpackningar av plast - Förpackningar av kartong/well/papp - Returpapper (tidningar o dyl.) Minskning eller utökning av antalet materialslag kan ske genom särskild överenskommelse mellan Parterna. Sådan överenskommelse fordras inte när Återvinningsstation etableras på ÅVC eller när Kommunen önskar nyttja Återvinningsstation för helt tillfällig uppställning av behållare för hushåll under strejk eller andra exceptionella förhållanden. FTI ska i samverkan med Elkretsen AB verka för att skapa förutsättningar även för insamling av batterier vid Återvinningsstation. 2.3 Dimensionering. FTI dimensionerar verksamheten efter insamling av ovanstående materialslag. I det fall Kommunen upplåter plats till annan i anslutning till

55 4 (18) Återvinningsstation för insamling av andra avfallsfraktioner (exempelvis klädinsamling), ska FTI informeras om detta och ett Tillägg till detta avtal förhandlas. 2.4 Insamlingsplatser. I producentansvarsförordningarna för förpackningar och returpapper förutsätts att Kommunen medverkar genom anvisning av insamlingsplatser. En viktig förutsättning för en fungerande insamling av Producentmaterial är att Kommunen upplåter lämplig mark med erforderlig yta för Återvinningsstationerna. Parterna ska gemensamt försöka finna lämpliga insamlingsplatser. För att möjliggöra detta ska FTI kontinuerligt vid samråd redovisa sina markbehov varefter kommunen ska ge förslag till lämpliga platser för FTI:s verksamhet. FTI ska inom tre månader från det att plats anvisats meddela Kommunen om man önskar ianspråkta den föreslagna marken för sin insamling. Där det är möjligt och lämpligt ska även möjligheten till etablering på privat mark undersökas. Anvisning av plats fritar ej FTI från kravet på bygglov och tillstånd enligt avsnitt 2.9, nedan. 2.5 Förhållandet till Fastighetsnära insamling. ÅVS-systemet kan från tid till annan behöva kompletteras genom utbyggnad av Fastighetsnära insamling varigenom FTI på annat sätt än insamling vid Återvinningsstation samlar in utsorterat Producentmaterial, något som kan fordra en anpassning av ÅVS-systemet och en översyn av lokaliseringen av stationer. Anpassningen ska syfta till att antalet Återvinningsstationer kan baseras på vid tid till annan förekommande faktiska behov. 2.6 Förhållandet till kommunala planer. Kommunen ska beakta lokalisering av Återvinningsstationer tidigt i planprocessen för stadsutvecklingsområden och vid sitt arbete med detaljplaner och översiktsplaner. Detta för att säkerställa att avfallsplaneringen och producentansvaret kan genomföras. I samband med omarbetning av eller beslut om avfallsplan ska FTI alltid vara remissinstans. Planerade förändringar i avfallsplanen som kan påverka FTI:s verksamhet ska även på ett tidigt stadium tas upp av Kommunen i Parternas samråd. Etablering utformning och utveckling 2.7 Utformning och kontinuerlig utveckling FTI ansvarar för etablering av Återvinningsstationer på av Kommunen anvisade platser och därmed sammanhängande kostnader såvida inte Parterna träffar annan skriftlig överenskommelse för enskilda etableringar FTI är medvetet om att etablering på av Kommunen anvisad plats, beroende på lokala förutsättningar, i skälig omfattning kan omfatta olika typer av markarbeten och inhägnader inom eller i omedelbar anslutning till Återvinningsstation.

56 5 (18) Utformningen av Återvinningsstationerna, exempelvis inhägnader, ska ske i samråd med Kommunen. All etablering sker med utgångspunkt från FTI:s standard för stationsutformning, Bilaga Parternas målsättning är att samtliga materialslag, enligt punkt 2.2 ovan, ska vara representerade vid varje Återvinningsstation och rymmas på av Kommunen anvisade platser Parterna ska kontinuerligt samverka kring lämplig systemutveckling- och systemanpassning och i samråd utreda behovet av nyetableringar av Återvinningsstationer för att upprätthålla en god servicenivå för medborgarna. 2.8 Plats I Bilaga 2 förtecknas de Återvinningsstationer på kommunal mark som upplåts med nyttjanderätt genom detta avtal. Överenskomna förändringar, nyetablering alternativt avetablering ska hanteras genom uppdatering av nämnda Bilaga I Bilaga 3 förtecknas Återvinningsstationer på icke-kommunal mark. Förändringar, nyetablering alternativt avetablering, ska redovisas på samråd och noteras i samrådsprotokoll. Bilagan ska uppdateras om Kommunen begär det I Bilaga 4 förtecknas Singelstationer, enligt definition i punkt 2.30 nedan, som FTI:s entreprenörer använder för insamling utöver insamlingen vid Återvinningsstationer Kommunens platsanvisningar ska utgå från och vara anpassade till det behållaroch insamlingssystem som FTI tillhandahåller samt de fordonstyper som FTI använder vid sin insamling inom Kommunen, se närmare Bilaga Återvinningsstationerna ska hållas tillgängliga för allmänheten vilket ska beaktas vid anvisning av plats. 2.9 Tillstånd FTI är medvetet om att bygglov krävs för anordnande av Återvinningsstationer och att polistillstånd ibland erfordras för ianspråktagande av offentlig platsmark för dessa FTI ansvarar för att alla tillstånd finns för samtliga Återvinningsstationer som omfattas av detta avtal samt för kostnader och avgifter för bygglov Kopia på aktuella polistillstånd och bygglov för Återvinningsstationer som omfattas av detta avtal ska på begäran översändas till Kommunens kontaktperson I det fall bygglov löper ut under avtalstiden ska parterna samverka om förlängning av dessa, alternativt verka för att finna nya ändamålsenliga platser Nyttjanderätt

57 6 (18) Kommunen upplåter genom detta avtal och under detta avtals löptid nyttjanderätt till samtliga från tid till annan av Kommunen anvisade Återvinningsstationer på kommunal mark, enligt Bilaga Nyttjanderätten är vederlagsfri Det åligger Kommunen att verka för att dess taxebestämmelser överensstämmer med detta avtal Den mark som omfattas av avtalet får inte användas för andra ändamål än vad som framgår av detta avtal. Drift 2.11 Innebörd. Med drift i detta avtals mening avses tillsyn, städning, vinterväghållning och underhåll av markytor, inhägnader, behållare, informationstavlor och annat som tillhör Återvinningsstation Ansvarig. FTI ansvarar i egenskap av verksamhetsutövare för driften av de Återvinningsstationer som anges i Bilaga 2 och Bilaga Omfattning. Drift och tillsyn av Återvinningsstationerna ska ske kontinuerligt och anpassas efter behov enligt varje enskild stations förutsättningar. Verksamheten på Återvinningsstation får inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller annan risk för besökare, inte heller olägenhet för människors hälsa och miljö i form av lukt, skadedjur eller buller enligt gällande normer Städning. Återvinningsstationerna ska städas vid behov, d.v.s. så att stationerna hålls rena från skräp, annat avfall och föroreningar. Frågan om hantering av grovsopor samt säck- och kärlavfall regleras i punkt 7, nedan. Städning sker i normalfallet på vardagar. Städningen omfattar barmarksrenhållning och återställande efter nedskräpning av FTI:s materialfraktioner. Städområde är, förutom den sammanhängande yta som utgör själva uppställningsplatsen för behållarna även det område direkt utanför denna vars nedskräpning uppenbart härrör från Återvinningsstationen. I samband med städning ska Producentmaterial läggas i behållarna på Återvinningsstationen. Där behov föreligger ska städning även ske under behållarna, dvs. att behållarna lyfts bort och området städas Snöröjning. Vinterväghållning ska ske vid behov och omfattar snöröjning och halkbekämpning på Återvinningsstationerna. Om vinterhållning av tillfartsvägar sköts av Kommunen ska detta ske på sådant sätt att tillfart till Återvinningsstationerna genom plogvallar eller annars inte hindras Klotterhantering. Insamlingsbehållare och förekommande inhägnader ska hållas rena och vara fria från klotter, affischer m.m. Kommunen är införstådd med de tekniska begränsningar som råder vid väderförhållanden med regn eller kyla.

58 7 (18) 2.17 Informationsskylt. FTI ska se till att den lokala information som ska tillhandhållas vid varje Återvinningsstation är tydlig och aktuell Egenkontroll. FTI ska upprätta egenkontrollprogram för driften av Återvinningsstationerna enligt ovan, Bilaga 5. Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamhetens omfattning och art och vid behov kunna diskuteras vid samrådsmöte. Tömning 2.19 FTI ansvarar för att behållare töms med sådan frekvens att de inte blir överfulla I samband med tömning ska Producentmaterial som lagts utanför behållare läggas i behållarna Tömning av behållare ska utföras på ett sätt som uppfyller de regler och normer som följer av Miljöbalkens bestämmelser eller annars av lag eller andra föreskrifter. Tömning ska ske på ett sätt som förebygger skaderisker Tömning ska under normala förhållanden ske mellan klockan 06:00 22:00, för glasförpackningar klockan 07:00 22:00. Tidpunkten för tömning på enskilda stationer/för enskilda fraktioner kan komma att inskränkas genom beslut av Kommunen om verksamheten förorsakar väsentlig störning för boende och verksamheter samt det erfordras för uppfyllandet av de regler och normer som följer av Miljöbalkens bestämmelser eller annars av lag eller andra föreskrifter. Överenskommelse om begränsning av tömningstider på enskilda Återvinningsstationer kan även regleras i särskilt Tillägg till detta avtal Tidpunkten för tömning kan även begränsas av myndighetsbeslut med stöd av lag eller föreskrifter. Underhåll 2.24 Omfattning. Underhållsansvaret omfattar erforderligt underhåll av markytor, behållare, skyltar och staket på samtliga i Bilagorna 2 och 3 från tid till annan angivna Återvinningsstationer Ansvar. Om inte annat överenskoms genom särskilt Tillägg till detta avtal ansvarar FTI för allt underhåll enligt ovan. Återtagande, avetablering och flyttning 2.26 Kommunalt återtagande av mark Kommunen äger under vissa förutsättningar rätt att återta mark för Återvinningsstation där nyttjanderätt upplåtits, nämligen när; (i) återtagande av marken är av särskild vikt för Kommunen,

59 8 (18) (ii) (iii) Kommunen kan anvisa annan likvärdig mark, Kommunen kan färdigställa Återvinningsstation på denna mark utan annan kostnad för FTI än flyttningen av behållare. Om likvärdig mark i undantagsfall och på grund av extraordinära omständigheter inte skulle kunna erbjudas som ersättning för den station som behöver återtas, ska Parterna gemensamt finna en lösning på den uppkomna situationen Återtagande av mark enligt ovan får ske sedan FTI erhållit nödvändiga tillstånd för den likvärdiga plats som således anvisats och färdigställts Vid återtagande av mark ska Kommunen på egen bekostnad svara för att marken återställs samt på ett lämpligt sätt informera medborgarna om förändringen via hemsida etc Utöver rätten till återtagande av mark enligt ovan äger Kommunen rätt att för egen eller annan ledningsrättshavares räkning tillfälligt ta i anspråk markområde för Återvinningsstation om området behövs för underhåll av ledningar m.m. Anmälan om behov att disponera markytan görs av Kommunen till FTI i så god tid som möjligt Kommunen äger alltid rätt att återta markområde för Återvinningsstation om polistillstånd eller bygglov enligt avtalspunkt 2.9 saknas för verksamheten, dock med beaktande av Parternas samverkan kring en lösning i dessa fall enligt punkt I förekommande fall ska FTI avträda markområdet senast en månad efter att Kommunen skriftligt gjort framställan härom Om det krävs för att undvika större skada på egen eller annans egendom, undvika omfattande olägenheter eller det annars föreligger synnerliga skäl för omedelbara räddningsåtgärder eller andra åtgärder för att undvika eller undanröja effekterna av eller riskerna för sådana omfattande skador och olägenheter, äger Kommunen rätt att omedelbart ta i anspråk markområdet under den tid som erfordras. Vid sådant ianspråktagande ska Kommunen se till att intrånget så långt möjligt begränsas FTI:s avetablering av Återvinningsstationer FTI ska efter egen bedömning och efter samråd med Kommunen där skälen för systemförändringen redovisas, äga rätt att avetablera Återvinningsstation om denna inte längre behövs i FTI:s insamlingssystem Vid avetablering av en Återvinningsstation på FTI:s initiativ ska FTI på egen bekostnad svara för att den ianspråktagna marken återställs i ursprungligt skick och hålls städad under en månad efter avflyttning Genomförandet av avetablering ska ske i samråd mellan Parterna. Efter avetableringen är genomförd ska Kommunen tillsammans med FTI genomföra en slutbesiktning, varvid noterade brister ska anges samt åtgärdsplan beslutas.

60 9 (18) 2.28 Flyttning av Återvinningsstationer Endera Part kan begära flyttning av Återvinningsstation. Flyttning av Återvinningsstation ska vara föremål för samråd. Vad som ovan sagts om etablering av nya stationer respektive återtagande och avetablering ska i tillämpliga delar gälla även för flyttning, beroende av vilken Part som tagit initiativet till flyttningen Kostnaderna för flyttning av Återvinningsstation enligt föregående avtalspunkt ska bäras av den Part som begär sådan Omlokalisering av Återvinningsstation till följd av att tillfälligt bygglov löpt ut och ej medgivits för förlängning ska hanteras som en nyetablering. Särskilt om singelstationer 2.29 FTI och berörda producentsammanslutningar nyttjar vid sidan av ÅVS-systemet vissa s.k. singelstationer för kompletterande insamling En singelstation fyller en motsvarande funktion som en Återvinningsstation men är en uppställningsplats för återvinningsbehållare där endast 1-2 fraktioner (vanligtvis glas och tidningar) är representerade För etablering och drift av singelstationer svarar enligt ingångna avtal berörda insamlingsentreprenörer. FTI åtar sig dock att svara för registerhållning, erforderligt samråd samt klagomålshantering även kring singelstationer FTI är självt inte verksamhetsutövare för singelstationer och därmed inte rätt part för hantering av mark- och tillståndsfrågor kring dessa. FTI åtar sig emellertid gentemot Kommunen att tillse att ansvarig entreprenör sköter sina åtaganden även vid singelstationerna. 3. Behållare 3.1 Behållarna på Återvinningsstationerna ska så långt som möjligt ha enhetlig färg och vara försedda med tydlig och enhetlig information om fraktioner och sorteringsanvisningar. På varje Återvinningsstation ska enhetlighet tillämpas vad gäller val av behållartyp. 3.2 Vid val av behållare och tömningstekniker ska bästa möjliga miljönytta eftersträvas. 3.3 Vid utformning av insamlingsbehållare samt väg till dessa ska hänsyn tas till de lagkrav som från tid till annan ställs på anpassning till medborgare med funktionshinder. 3.4 I det fall Kommunen har önskemål om underjordsbehållare, sopsug eller annan extraordinär behållarlösning som avviker från FTI:s normala behållar- eller insamlingssystem inom Kommunen och Kommunen är beredd att ta merkostnaden

61 10 (18) för detta, ska möjligheten till och de närmare villkoren och förutsättningarna för en sådan lösning förhandlas i särskild ordning i form av särskilt Tillägg till detta avtal. Vid förhandlingar om sådana behållarlösningar ska hänsyn tas till (i) de kvaliteter på det insamlade Producentmaterialet som den aktuella lösningen ger för berörda materialslag samt (ii) till att de materialslag som inte kan hanteras via dessa lösningar fortsatt kan hanteras inom ramen för ett tillräckligt utbyggt ÅVS-system. 4. Verksamhetsförpackningar 4.1 Producenterna ska enligt producentansvarsförordningarna se till att det finns lämpliga insamlingssystem till vilka hushåll och andra förbrukare kan lämna utsorterat Producentmaterial. 4.2 Den insamling av Producentmaterial som sker via ÅVS-systemet, genom Fastighetsnära insamling och via Singelstationer är helt inriktad på Producentmaterial som sorterats ut från hushållen och är inte avsedd eller dimensionerad för verksamheter. 4.3 Producentmaterial från andra förbrukare än hushållen samlas idag vanligen in via fastighetsnära system där företag, storhushåll och andra verksamheter tecknar abonnemang direkt med de företag som tillhandahåller tjänster inom området. 4.4 Utöver den fastighetsnära insamling som redan förekommer ska FTI utifrån behov verka för att de verksamheter som så önskar kostnadsfritt kan avlämna Producentmaterial vid någon eller några fria mottagningspunkter i kommunen. Parterna ska inom ramen för sin samverkan utvärdera behovet av och lämpliga platser för sådana fria mottagningspunkter. 4.5 Parternas samverkan kring fria insamlingspunkter enligt ovan ska även avse utformningen av den information som behöver ges till berörda verksamheter. 5. Samverkansform Samråd 5.1 Enligt gällande miljölagstiftning ska producenterna och Kommunen samråda i syfte att med hänsyn till lokala förhållanden samordna hanteringen av Producentmaterial med Kommunens övergripande ansvar för avfallshanteringen i kommunen. Samrådet är ett forum för informationsutbyte och överläggningar om systemfrågor inom området. Med utgångspunkt från detta samråd har Parterna sett det som naturligt att en kontinuerlig gemensam uppföljning sker av det samarbete och de frågor och förhållanden som Parterna etablerat genom detta samverkansavtal.

62 11 (18) 5.2 Parterna ska tillse att rätt personer från respektive Part kallas till och närvarar vid samrådet. Vardera Part bär själv sina kostnader för samråd. 5.3 Parterna åtar sig att informera samtliga berörda inom sina respektive organisationer om vad som förekommit och diskuterats vid samråd samt tillse att berörda frågor följs upp och förankras. 5.4 Samrådsmöten ska hållas minst en gång per år om inte Parterna enas om annat och i övrigt då någon av Parterna påkallar det. 5.5 FTI är sammankallande och ordförande för det årliga samrådet. Vid det årliga samrådet ska samtliga samarbetsfrågor avhandlas med utgångspunkt från den stående dagordning som bilagts detta avtal som Bilaga 6. Dagordning för övriga samråd sammanställs av den Part som kallar till mötet. 5.6 Samtliga samrådsmöten ska protokollföras genom FTI:s försorg och justeras av Kommunen. Kontaktpersoner i avtalsfrågor 5.7 FTI ska utse en behörig representant som företräder FTI i fråga om tillämpning och uppföljning av detta avtal. Kommunen ska i sin tur utse en behörig representant i förhållande till FTI. Parternas kontaktpersoner vid avtalets ingående framgår av punkt Vid ändringar ska den andra Parten underrättas om detta. 5.8 Kontaktperson och kontaktuppgifter för FTI: Ansvarig regionchef; telefon ; e-post 5.9 Kontaktperson och kontaktuppgifter för Kommunen: ansvarig exploateringsingenjör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen; telefon Rapporter 5.10 Kommunen kan till samrådsmöte önska rapportering av förhållanden av särskilt intresse för Kommunen. Rapportering av insamlade mängder från föregående kalenderår ska ske senast den 1 mars årligen. Överenskommelse om rapportering utöver den som förekommer vid samrådsmöten regleras i förekommande fall genom särskilt tillägg. 6. Information till och från hushållen 6.1 Information till och kommunikation med enskilda medborgare om insamlingsoch återvinningssystemen för Producentmaterial och annat avfall är viktiga verktyg för Parterna att uppnå sina övergripande mål.

63 12 (18) Kommunens informationsansvar 6.2 Kommunen tar genom detta avtal på sig ett övergripande ansvar för en sammanhållen information till allmänheten rörande ÅVS-systemet i kommunen. Detta informationsansvar omfattar även Återvinningsstationer på icke-kommunal mark samt singelstationer samt översiktlig information om insamling av Producentmaterial från verksamheter. 6.3 Kommunens informationsansvar ska även avse grundläggande legala krav på allmänheten att sortera ut förpackningar m.m. från övrigt avfall för att minimera mängden Producentmaterial i hushållsavfallet. 6.4 Kommunen ansvarar vidare för att hushållen och andra förbrukare ges sorteringsanvisningar för Producentmaterial i överensstämmelse med detta avtal. FTI:s informationsansvar 6.5 FTI ansvarar för informationen vid varje Återvinningsstation. Informationen ska vara tydlig, lättillgänglig och aktuell samt innehålla: - Sorteringsanvisningar - Uppgift om telefon, e-postadress samt internetadress till FTI för allmänhetens frågor och eventuella klagomål. Informationen tar sin utgångspunkt i FTI:s standard för stationsutformning. 6.6 FTI ska inom ramen för sin nationella verksamhet och sin informationsplan svara för allmän opinionsbildande information om insamlingen av Producentmaterial. 6.7 Till möjliggörande av information till hushållen ska FTI omgående informera om - etablering av Återvinningsstation på icke-kommunal mark - omlokalisering/borttagande av Återvinningsstationer. 6.8 FTI ansvarar för information till verksamheter. 6.9 FTI ska förse Kommunen med den information Kommunen behöver inför sin informationsgivning till medborgarna enligt punkt ovan. Informationsvägar för felanmälan 6.10 FTI ska hålla beredskap för att ta emot klagomål och felanmälningar från allmänheten avseende FTI:s insamlingssystem. Kommunen ska informeras om kontaktuppgifter m.m. för denna felanmälan Kommunen ska till FTI omgående vidarebefordra felanmälningar och klagomål som felaktigt inkommit till Kommunen avseende FTI:s insamlingssystem.

64 13 (18) 7. Grovsopor, kärl- och säckavfall vid Återvinningsstationerna 7.1 Nedskräpning vid Återvinningsstationerna, såsom att allmänheten obehörigen lämnar grovsopor, kärl- och säckavfall eller liknande är ett problem både för Kommunen och för FTI då förekomsten av sådant avfall på Återvinningsstationerna, oaktat vem som bär ansvaret för detta, inverkar menligt på förhållandena vid dessa. Även antalet ÅVC, deras lokalisering och öppettider har erfarenhetsmässigt visat sig påverka graden av nedskräpning, varför Kommunen åtar sig att hålla erforderlig service på detta område. Parterna har därtill enats om en samverkan där FTI ombesörjer borttransport och Kommunen tar hand om materialet enligt avtalspunkt 7.2. nedan. 7.2 Parterna är överens om att FTI utan krav på ersättning, ska bortforsla grovsopor och liknande, som felaktigt lämnats vid Återvinningsstation till Kommunens Återvinningscentral eller annan plats som Kommunen anvisar, under förutsättning att (i) (ii) (iii) borttransport kan ske med konventionellt fordon, det bortforslade avfallet får lämnas kostnadsfritt utan krav på annan sortering än den som anges i punkt 7.3 nedan, samt avfallet inte klassas som farligt Hantering av kärl- och säckavfall vid Återvinningsstation regleras i Materialet som enligt föregående punkt transporteras till Kommunens Återvinningscentral eller dylikt ska lämnas sorterat i de fraktioner och i de mottagningsbehållare som Återvinningscentralen håller enligt där gällande anvisningar. Med sorterat i denna avtalspunkts mening avses sådan grundläggande sortering i de olika avfallsfraktioner som hanteras vid aktuell ÅVC och som efter en okulär bedömning enkelt låter sig göras vid avlämnandet av det ihopsamlade material som påträffats vid Återvinningsstationerna. 7.4 Parterna är vidare överens om att FTI utan krav på ersättning ska bortforsla kärloch säckavfall som felaktigt lämnats vid Återvinningsstationerna samt att i avvaktan på hämtning förvara sådant avfall i kärl som Kommunen eller Kommunens entreprenör tillhandahåller för förvaring och hämtning av sådant avfall. Kostnaden för abonnemang av sådant kärl samt tömning och borttransport av detta hushållsavfall ska bäras av FTI. 7.5 Parterna ska samråda om lämplig hantering av farligt avfall och därvid utgå från gällande lagregler på området. 7.6 FTI ska tillse att material för vilket det råder producentansvar i samband med städning läggs i behållarna på Återvinningsstationerna.

65 14 (18) 7.7 I de fall återkommande problem med grovavfall eller kärl- och säckavfall (nedskräpning) uppstår vid viss eller vissa Återvinningsstationer ska Kommunen, i samråd med FTI, vidta särskilda informationsåtgärder. 8. Tillsyn 8.1 Kontrollen över FTI:s verksamhet kan med fördel ske genom en kombination av FTI:s egenkontroll, diskussion av uppmärksammade missförhållanden på samråd samt Kommunens tillsyn i egenskap av tillsynsmyndighet, där sådan tillsyn är befogad. 8.2 FTI ska löpande kontrollera sin verksamhet med utgångspunkt från framtaget egenkontrollprogram, Bilaga Vid kommunens tillsyn över FTI:s verksamhet ska vederbörlig hänsyn tas till förekomsten av FTI:s egenkontrollprogram samt förekomsten eller avsaknaden av noterade missförhållanden. 8.4 Om Kommunen har synpunkter på egenkontrollprogrammets utformning och omfattning kan dessa framföras på samrådsmöten. Även tillsynen ska kunna diskuteras vid samrådsmöten. Kommunen ska tillse att tillsynsmyndigheten ges information och bereds möjlighet att delta vid möte där dessa frågor diskuteras. 8.5 Regleringarna i detta avsnitt 8 ovan ska uppfattas som en av parterna eftersträvad ordning för kvalitetssäkring av FTI:s verksamhet i kommunen och för möjligheten kring en kontinuerlig dialog i dessa frågor. Inget i detta avsnitt ska tolkas som en inskränkning i tillsynsmyndighetens lagenliga skyldighet att utöva myndighet i form av tillsyn enligt gällande författningsbestämmelser. 9. Avtalstid 9.1 Avtalet gäller från och med dagen för undertecknande till utgången av det kalenderårsskifte som inträffar (fem) 5 år efter undertecknandet. Avtalet förlängs därefter med en ytterligare femårsperiod såvida inte någon av Parterna lämnat en skriftlig uppsägning av avtalet. Sådan uppsägning ska ske senast 12 månader före avtalstidens utgång. Vid förlängningsperiodens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning med mindre än att Parterna träffar överenskommelse om annat. 9.2 Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande om den andre Parten upprepat eller i allvarlig grad åsidosätter väsentliga förpliktelser enligt detta avtal och efter skriftlig anmodan, som ska vara preciserad, inte vidtar rättelse inom skälig tid därefter.

66 15 (18) 10. Övrigt Ansvar för skador 10.1 Vid avvikelse från avtalade förpliktelser ska den förfördelade Parten ha rätt att begära att den andre fullgör sina åtaganden på egen bekostnad, varvid den felande Parten ska beredas skälig tid för sådan fullgörelse. Parterna ska därutöver vid avtalsbrott ersätta varandra för skada som den andra lidit till följd av avtalsbrottet enligt gällande rättsregler om skadestånd i kontraktsförhållanden. I den mån parterna träffat särskild överenskommelse om viten vid vissa förseelser ska sådant vite gälla istället för rätten till skadestånd Om någon av Parterna drabbas av skadeståndskrav från tredje man ska det slutliga ansvaret Parterna emellan fördelas med utgångspunkt från Parternas respektive ansvar i detta avtal Omständigheter utanför Parts kontroll, som icke orsakats av Parten eller annan för vilken Parten svarar, och som icke heller med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat undvikas, ska anses utgöra befrielsegrund, därest de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar avtalsförpliktelsernas fullgörande samt ej rimligen kunnat förutses av parten. Befrielsegrund anses föreligga så länge någon här ovannämnd omständighet visas utgöra hinder för fullgörande Befrielsegrund må ej åberopas med mindre än att Parten kan visa, att han vidtagit alla skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och, sedan hindret upphört, försökt inhämta förlorad tid. Befrielsegrund må ej heller åberopas med mindre än att Parten utan oskäligt uppehåll skriftligen underrättat den andre Parten om att sådan omständighet inträffat samt om hindrets beräknade verkan. Försäkring 10.5 Parterna åtar sig att under avtalstiden teckna och vidmakthålla erforderliga ansvarsförsäkringar för sitt ansvar enligt detta avtal och ska vid anmodan från den andre Parten uppvisa kopia på försäkringsbrev. Omförhandling 10.6 Om gällande lagstiftning eller myndighets föreskrifter ändras på ett sådant sätt att förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras äger endera parten rätt att skriftligen påkalla omförhandling av avtalet. I det fall överenskommelse inte träffas senast sex (6) månader efter det att omförhandlingen påkallats äger part rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande efter sex (6) månader från delgivning av sådan uppsägning. Under uppsägningstiden gäller avtalets villkor oförändrade.

67 16 (18) 10.7 Skulle Kommunfullmäktige i strid med Parternas överenskommelse i punkt 2.10, fatta beslut om annan taxa äger FTI säga upp avtalet för omförhandling, varvid reglerna i punkt 10.6 ska äga motsvarande tillämplighet. Offentlighet och sekretess 10.8 Genom detta samverkansavtal etablerar Parterna ett nära, transparent och förtroligt samarbete som till del kan inrymma moment som FTI kan betrakta som affärshemligheter och som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommunen åtar sig därför att i förekommande fall sekretesspröva utomståendes begäran att ta del av uppgifter om FTI:s verksamhet som framkommit under Parternas samarbete. Överlåtelse av avtalet 10.9 Parts rättigheter och skyldigheter enligt avtalet kan inte överlåtas till tredje man utan den andre Partens godkännande FTI ska oaktat vad som sägs i föregående avtalspunkt alltid äga rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till i avtalspunkt 1.4 nämnda ägar- och samverkansbolag. Vid partiell överlåtelse ska tillträdande materialbolag därvid överta de rättigheter och skyldigheter som är hänförliga till det bolagets materialansvar. FTI har i fall av sådan överlåtelse en skyldighet att i god tid före överlåtelsen meddela Kommunen detta. Behörighet att underteckna Parterna försäkrar att de inför undertecknandet av detta avtal inhämtat de godkännanden och formella beslut som fordras inom respektive Parts organisation, varvid i FTI:s fall även avses ägar- och samverkansbolag enligt punkt 1.4 ovan samt att den som undertecknar avtalet å deras sida är behörig att göra detta. Tvist Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av svensk allmän domstol, med Tingsrätten i Kommunen, eller den tingsrätt som ligger närmast belägen Kommunen som första instans.

68 17 (18) Detta avtal, som består av arton (18) sidor, en bilageförteckning och sex (6) bilagor samt 3 tillägg har upprättats i två (2) exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. Stockholm den / 2014 Huddinge den / 2014 Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB Huddinge kommun VD Kent Carlsson Kommundirektör Vesna Jovic Planeringschef Gunilla Wastesson

69 18 (18) Bilageförteckning 1. FTI:s ÅVS-policy 2. Förteckning Återvinningsstationer på kommunal mark 3. Förteckning Återvinningsstationer på privat mark 4. Förteckning Singelstationer 5. FTI:s egenkontrollprogram 6. Modell för dagordning till samrådsmöten Tillägg 1. Begränsning av tömningstider 2. Uppsägning av enskild ÅVS pga bristande skötsel 3. Hantering av annat material (batterier)

70 Huddinge kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) enas om följande AVSIKTSFÖRKLARING Om övergång till krantömmande system för tömning av pappers- och tidningsbehållare vid återvinningsstationer i Huddinge kommun Bakgrund 1. Huddinge kommun och FTI har tecknat ett samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar. 2. FTI verkar för en ändamålsenlig kostnadseffektiv och lokalt anpassad insamling av förpackningar och tidningar. Sedan tidigare finns krantömmande teknik etablerad för insamling av plast-, metall- och glasförpackningar i Huddinge kommun. 3. Huddinge kommun har i samband med avtalsöverläggningen uttryckt önskemål om att FTI övergår till ett krantömmande system även för pappers- och tidningsbehållare; då ett sådant system är mindre ytkrävande och därmed underlättar anvisning av insamlingsplatser. Åtagande 4. Mot ovan tecknad bakgrund åtar sig FTI att planera och verka för att krantömmande system för tömning av pappers- och tidningsbehållare införs i Huddinge kommun under Huddinge kommun är införstådd med att ett systembyte enligt punkten 4 förutsätter att erforderliga beslut för detta ändamål fattas av FTI:s styrelse varför ett slutligt besked om systembyte inte kan lämnas förrän vid utgången av Denna Avsiktsförklaring, som består av en (1) sida, har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den / 2014 Huddinge den / 2014 Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB Huddinge kommun Kent Carlsson, VD

71 Bilaga 1 BILAGA 1 SAMVERKANSAVTAL FTI:s ÅVS-POLICY

72 2 (8) I denna ÅVS-policy beskrivs FTI:s rutiner och tillvägagångssätt vid etablering av nya Återvinningsstationer (ÅVS). Policyn beskriver FTI:s utgångspunkter och normala arbetssätt. Individuella variationer kan förekomma. Med ÅVS avses en station vilken som huvudregel har behållare för samtliga fem materialslag: förpackningar av plast, metall, papper och glas (färgat och ofärgat) samt tidningar. FTI:s visioner: En ÅVS ska vara centralt belägen på en plats där många människor passerar dagligdags utan att behöva ha ett ärende dit. Exempel på en sådan plats är affärer. En ÅVS ska upplevas som ren, ljus och lättillgänglig för alla och behållarna ska vara placerade och utformade på ett sätt som gör det enkelt att bruka dem ändamålsenligt. ÅVS-systemet är FTI:s grundläggande system för insamling av material. Systemet ska främja utsortering och uppmuntra brukarna till att återvinna Producentmaterial. För att uppnå denna målsättning ska ÅVS vara utformade så att konsumenterna upplever det som enkelt och positivt att återvinna Producentmaterial. 1. Utformning 1.1 Staket Beträffande vilken form för staket som används är detta beroende av hur närområdet för respektive ÅVS ser ut, samt vilken typ av bygglov som beviljats. Beroende på vilka förutsättningar som gäller tillämpar FTI olika standarder för utformningen av staket vid ÅVS, vilka framgår nedan. Utanför tätbebyggt område Befintliga naturliga avgränsningar utnyttjas. I närhet av eller inom bebyggelse Trådstängsel av Gunnebo-typ (ev. staket om tiden för bygglov överskrider fem (5) år) Trådstängsel av Gunnebo-typ (ev. staket) Centralt läge alternativt vid affär (-er) Trådstängsel av Gunnebo-typ (ev. staket om tiden för bygglov överskrider fem (5) år) Staket Tillfälligt bygglov Permanent bygglov Befintliga naturliga avgränsningar utnyttjas. (ev. trådstängsel av Gunnebo-typ om tiden för bygglov överskrider fem (5) år)

73 3 (8) 1.2 Skyltning Även utformningen av skyltningen på ÅVS är beroende av ÅVS placering i förhållande till bebyggelse och affärer samt vilken form för bygglov som har meddelats för den aktuella ÅVS. I nedanstående tabell anges vilken standard som gäller för FTI:s skyltning beroende på dessa faktorer. Utanför tättbebyggt område I närhet av eller inom bebyggelse Centralt läge alternativt vid affär (-er) Tillfälligt bygglov Flyttbar Flyttbar Flyttbar Permanent bygglov Fast förankrad Fast förankrad Fast förankrad 1.3 Belysning Vid planeringen av hur nyetablerade ÅVS ska placeras arbetar FTI för att detta sker på ett sätt som gör det möjligt att utnyttja befintlig belysning för att lysa upp ÅVS. I viss utsträckning kan FTI dock inte påverka placeringen utan blir anvisade platser, varvid förekomst av befintlig belysning inte kan beaktas. FTI gör bedömningar för varje enskild kommun om det finns behov av ytterligare belysning vid en eller flera ÅVS. Utformningen av belysningen vid ÅVS är beroende av ÅVS placering i förhållande till bebyggelse och affärer samt vilken form för bygglov som har meddelats för den aktuella ÅVS. Som huvudregel nyttjar dock FTI eventuell befintlig belysning. 1.4 Markytor Behandlingen av markytor är beroende av ÅVS placering i förhållande till bebyggelse och affärer samt vilken form för bygglov som har meddelats för den aktuella ÅVS. Med utgångspunkt i dessa faktorer har FTI tagit fram en standard i enlighet med nedan angiven tabell, vilken man utgår från vid utformningen av markytor vid ÅVS. Tillfälligt bygglov Utanför tättbebyggt område Befintligt alternativt grusad vid behov I närhet av eller inom bebyggelse Befintligt alternativt grusad vid behov Permanent bygglov Grusad Grusad (ev. asfalt) Centralt läge alternativt vid affär(-er) Grusad (ev. asfalt) Asfalt

74 4 (8) 2. Behållare och fordon 2.1 Modeller Vilken behållarmodell och utformning av hål för inkast av Producentmaterial som används är beroende av vilket materialslag det gäller, samt vilken typ av fordon som används för att tömma behållarna i området. De olika behållarmodellerna är anpassade utifrån vilken tömningsteknik som används för tömningen. Vid nyetableringar används följande behållarmodeller: Kran 1-krok/grip Kran 2-krok Front Kombi (för tömning med frontlastande eller baktömmande lastbil) Baktömmande Behållarna kan ha följande olika varianter av inkasthål: Papper: rektangulärt 120 * mm Tand (för plast- och metallförpackningar): 300 * 300 mm med en tand som gör största öppning 120 mm Glas: diameter 160 (180) mm Behållarmaterial: Plåt Glasfiber (endast för glasförpackningar) Behållarvolym: 3-10 kubikmeter Färg: Standardfärg för behållare för tidningar samt papper-, plast- och metallförpackningar är RAL 6005 (grön). Behållare för glasförpackningar kan ha avvikande färg. Varianter för stallage (betongfundament): Behållare med stallage Behållare utan stallage

75 5 (8) Förekommande kombinationer: Tömningstyp Inkasthål Material Volym Färg Stallage Kran 1-krok/grip Papper, Tand, Glas Plåt 3-9 RAL 6005 Med/utan Kran 2-krok Front Kombi Baktömmande Kran 2-krok Glasigloo Papper, Tand, Glas Papper, Tand Papper, Tand Plåt 3-4 RAL 6005 Med/utan Plåt 7 RAL 6005 Med/utan Plåt 6 RAL 6005 Med/utan Papper, Plåt 6-10 RAL 6005 Med/utan Tand Glas Glasfiber 2,5-3,5 Grön/vit Utan 2.2 Inkast Papper rektangulärt 120 * mm Tand 300 * 300 mm, med en tand som ger ett maximalt inkast om 120 mm (på FTI:s webb finns instruktioner för hur dessa används) Glas diameter 160 (180) mm 2.3 Standarder Vid nyetablering av ÅVS kan såväl nya som begagnade behållare komma ifråga. Vilken typ av behållare som används är beroende av stationens placering i förhållande till bebyggelse och typen av bygglov. I tabellen nedan framgår vilken typ av behållare som FTI beroende av dessa faktorer vanligtvis ställer ut. Utanför tättbebyggt område I närhet av eller inom bebyggelse Centralt läge vid affär(-er) Tillfälligt bygglov Renoverade Renoverade Renoverade; eventuellt nya Permanent bygglov Renoverade Renoverade; eventuellt nya Nya

76 6 (8) 2.4 Fordonstyp Tömning av ÅVS sker med lastbil, i vissa fall i kombination med släp. Lastbilen är utrustad med något av följande tömningssystem: Kranlastande 1-krok/grip Kranlastande 2-krok Frontlastande Baktömmande (vanlig sopbil) Behållarens tömningstyp styr vilken typ av fordon som används. Behållarna för de olika materialslagen på en ÅVS är inte nödvändigtvis av samma tömningstyp. Således kan flera olika typer av fordon frekventera samma ÅVS. 3. Placering 3.1 Avstånd till bebyggelse Beslut om var ÅVS ska placeras sker i samråd med aktuell kommun. FTI har som utgångspunkt att invånare i en tätort 1 utan FNI ska ha högst 400 m till ÅVS. Från denna huvudregel finns naturligtvis undantag. I glesbebyggda områden har FTI som huvudregel att ÅVS placeras vid åretruntöppen affär. 3.2 Tillgänglighet Vid placering av ÅVS är målsättningen att ÅVS ska vara lättillgängliga för kommunens invånare, särskilt för invånare som inte omfattas av FNI. Hög tillgänglighet innebär dock ofrånkomligen även att stationerna är placerade i nära anslutning till bebyggelse, såsom bostadsområden, vilket ökar risken för att boende upplever buller från ÅVS som störande. Vid placeringen av ÅVS ska således även denna faktor beaktas. 3.3 Begränsning av buller FTI följer de lokala föreskrifter och beslut som meddelas beträffande tider under vilken tömning av behållare kan ske samt ålägger i avtal dess tömningsentreprenörer att göra detsamma. Buller förekommer även vid inkast av Producentmaterial. För att begränsa detta tillämpar FTI vid behov dekaler vid ÅVS om att återvinning av förpackningar lämpligen ska ske dagtid. 4. Anpassning till funktionshinder 4.1 Befintliga Återvinningsstationer 1 Vid bedömning av vad som utgör tätort utgår FTI från SCB:s definition för tätort.

77 7 (8) Där det behövs och efterfrågas byter FTI ut behållare alternativt förser befintliga behållare med nya inkast (90 cm höjd) anpassade för funktionshindrade, förutsett att åtgärden kan anses skälig. 4.2 Nyetablerade Återvinningsstationer Nyetablerade ÅVS är placerade och utformade på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till att en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda området. Dock är graden av anpassning av en ÅVS i förhållande till de behov som personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har naturligt begränsad av vilka behållartyper som används vid respektive ÅVS. FTI har som målsättning att samtliga behållare vid nyetablerade stationer har en inkasthöjd på 90 cm. Även här kan dock inkasthöjdens anpassning till funktionshindrade i form av att det finns möjlighet till lägre sittande inkast begränsas av typen av behållare. Gångytorna ska vara jämna, fasta och halkfria. 4.3 Behållares placering FTI har som huvudregel att det ska vara 1,5 m mellan samt bakom behållare. Detta gäller dock inte citystationer 2 eller behållare som saknar inkast på sidorna. 5. Säkerhetsfrågor 5.1 Utformning av behållare Vid nyanskaffning anskaffas endast behållare som uppfyller Boverkets rekommendationer enligt deras handbok för barnsäkra containers. 5.2 Tömningsluckor Tömningsluckor på behållare ska inte vara öppningsbara för allmänheten. 5.3 Avhjälpande Brister på behållare eller andra förhållanden på ÅVS som medför risk för skada på personer eller egendom avhjälps utan oskäligt dröjsmål efter att FTI fått information härom. 6. Miljö 6.1 Allmänt Vid nyetableringar verkar FTI för att dessa ska placeras på en plats som säkerställer en hög besöksfrekvens i förhållande till de kommunala förutsättningarna, och att behållarna således snabbt fylls på. En hög besöksfrekvens innebär vanligtvis också att en ÅVS är placerad på en plats som många passerar naturligen i vardagen. En hög besöksfre- 2 Med citystation avses en ÅVS där behållarna står dikt an varandra, varför det inte finns några inkast på dessa behållares sidor.

78 8 (8) kvens för en ÅVS säkerställer att det inte sker några tömningar av mer eller mindre tomma behållare, d.v.s. onödiga tömningar och därmed även körningar. Genom att placera en ÅVS vid en plats som kommuninvånarna passerar naturligen, och som inte kräver en omväg, innebär även att mängden utsläpp från privata fordon i samband med inkast av Producentmaterial begränsas. Vidare arbetar FTI aktivt för att nyetableringar ska placeras vid platser som är belägna och utformade på ett sådant sätt att det motverkar dumpning av grovsopor och andra former för avfall. 7. Drift 7.1 Egenkontrollprogram Driften av ÅVS sker med utgångspunkt i FTI:s egenkontrollprogram, se Bilaga 5 till Samverkansavtalet. 8. Underhåll 8.1 Löpande underhåll Underhåll av ÅVS sker med planerade intervaller samt vid behov. 9. Plan- och byggfrågor 9.1 Allmänt Uppställning av en återvinningscontainer för varaktig insamling av förpackningsmaterial utgör en sådan anläggning som kräver bygglov. FTI deltar i remissomgång vid detaljplanering och verkar för att avfallshantering ska detaljplaneras. FTI ansöker om samt bekostar bygglov. Som utgångspunkt ansöker FTI i första hand om permanent bygglov. 9.2 Utformning i enlighet med villkor i bygglovet En återvinningsstation utformas i enlighet med villkor och krav i bygglovet, varvid även villkor i detaljplanen beaktas.

79 Bilaga 2 BILAGA 2 SAMVERKANSAVTAL Förteckning ÅVS på kommunal mark

80 2 (5) I förteckningen ska under punkt 1.1 anges befintliga Återvinningsstationer vid parternas ingående av Samverkansavtalet. Under punkterna 1.2 respektive 1.3 ska löpande anges ny- respektive avetableringar av Återvinningsstationer vilka parterna överenskommit om efter Samverkansavtalets ingående. Avsikten med förteckningen är således att ge en korrekt bild av vilka ÅVS på kommunal mark som finns vid varje enskild tidpunkt. 1.1 Följande Återvinningsstationer upplåts av kommunen på kommunal mark med nyttjanderätt i enlighet med vad som anges i Samverkansavtalet. För det fall att nyttjanderätten upphör att gälla innan Samverkansavtalet anges detta nedan genom angivande av datum för rättens upphörande. ÅVS-ID Namn och adress och/eller plats för ÅVS Nyttjanderättens upphörande om begränsad tid 8061 Vändplan Terapivägen 18 Flemingsberg 8062 Vändplan Sågstuvägen Flemingsberg 8064 SRV Flemingsberg (ÅVC) Regulatorvägen 7 Flemingsberg 8065 Glömstavägen/G:a Tullingevägen 8069 Gustav Adolfsvägen/Margaretavägen Flemingsberg Flemingsberg 8070 Kvarnängsvägen Sågstuvägen Flemingsberg 8072 Terapivägen 14 Terapivägen 14 Flemingsberg 8073 Sörskogen Tryffelvägen Fullersta 8078 Elhus Mossvägen/Bergholmsvägen Fullersta 8081 P-plats Grillpalatset Kommunalvägen/Klockarvägen Fullersta 8087 Nyängsvägen/Mariedalsvägen Fullersta 8090 Vänhemsvägen/Åvägen Okänd Fullersta 8091 Busshållplats Gladövägen/Hökärrsvägen Gladö kvarn 8096 Pumphus Häradsvägen/Utsäljeleden Segeltorp

81 3 (5) 8098 Ejdervägen/Häradsvägen Segeltorp 8100 Lönnvägen/Snättringevägen Segeltorp 8101 Mitt för nr 386 Mickelsbergsvägen Segeltorp 8104 P-Plats Säterbacken Skogås 8105 P-plats Studievägen 1 Skogås 8106 P-plats Storvretsvägen Skogås 8107 Elhus Sopranvägen/Tenorvägen Skogås 8111 Vändplan Melodivägen Skogås 8118 Vändplan Stuvsta torg Stuvsta 8120 Björkängshallen Sjövägen/Västergårdsvägen Stuvsta 8121 HSB Runvägen 6 Stuvsta 8122 Elhus Skeppsmyreparken Renvägen/Norra Parkvägen Stuvsta 8127 Myrängen Myrängsvägen 65 Stuvsta 8130 Elhus Tjäderstigen/Trångsundsvägen Trångsund 8134 P-plats Etydgränd/Mörtviksvägen Trångsund Gårdsvägen/Hagvägen Segeltorp Från Lännavägen, 150m Glimmervägen Sjödalen 1.2 Parterna har kommit överens om nyetablering av följande Återvinningsstationer i enligt med villkor i Samverkansavtalet. Kommunen upplåter kommunal mark med nyttjanderätt från det datum som anges för respektive ÅVS. För det fall att upplåtelsen är tidsbegränsad ska även datum för upplåtelseavtalets upphörande anges nedan. ÅVS-ID Namn och adress och/eller plats för ÅVS Upplåtelseavtalets avtalstid

82 4 (5)

83 5 (5) 1.3 Med ändring av tidigare överenskommelser har Parterna vid det datum som anges för respektive Återvinningstation enats om att nedan angiven/angivna Återvinningstationer ska avetableras, i enlighet med vad som anges i Samverkansavtalet. ÅVS-ID Namn och adress och/eller plats för ÅVS Datum

84 Bilaga 3 BILAGA 3 SAMVERKANSAVTAL Förteckning ÅVS på privat mark

85 2 (2) Följande Återvinningsstationer i aktuell kommun har upplåtits på privat mark. ÅVS -ID Namn och adress och/eller plats för Återvinningsstation 8068 Visättra Ängar Björnkullavägen/Mangårdsvägen Flemingsberg 8071 Röntgenvägen 1 Okänd Flemingsberg Huge Fastigheter Stiftelsen Stockholms studentbostäder 8088 Rådsvägen 14 Fullersta Heba Fastighets AB 8103 P-plats Vallhornsvägen 1 Skogås Akelius Fastigheter AB 8112 Nr 8, vändplan Loftvägen Skogås Brf Skogås nr Coop Extra, p-plats Ågestavägen 1 Stuvsta KFF Realestate 7 AB 8131 SRV ÅVC Skogås/Trångsund (ÅVC) Storvretsvägen Skogås SRV Återvinning AB 8133 P-plats, IP Printz väg/forsfararvägen Trångsund Huge Fastigheter AB 8135 Norströms väg Trångsund Claes Joakim Lundén 8136 Spelvägen 1 Spelvägen/Hammartorpsvägen 8139 P-plats nedanför nr Ågestaverket/Ågesta övningsfält, mittemot WILLY:s matmarknad Vändplan mot pendeltågen Trångsund BRF Prinsessan (avtal finns) Myrstuguvägen Vårby HSB Brf Mälarblick i Huddinge Vidjavägen Trångsund Stockholm Stad Länna industriområde Skogås Segod AB Trångsund Centrum Trångsund Huge Fastigheter

86 Bilaga 4 BILAGA 4 SAMVERKANSAVTAL Förteckning Singelstationer

87 2 (2) FTI:s insamlingsentreprenörer använder nedan angivna singelstationer för insamling av Producentmaterial utöver insamlingen genom det vanliga ÅVS-systemet. Av förteckningen nedan framgår även vilka materialslag som insamlas vid respektive singelstation. ÅVS -ID Namn/beteckning och adress/plats Glas Metall Plast Pappersförpackningar Tidningar 8095 P-plats Handlarn Södra p-platsen Skogås Centrum 8110 Ändhållplats, närbutik ICA Kvarnen Q Ågestavägen/Länsvägen Masmo

88 Bilaga 5 BILAGA 5 SAMVERKANSAVTAL Egenkontrollprogram

89 2 (7) 1. Inledning 1.1 Bakgrund Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB ( FTI ) har antagit ett frivilligt egenkontrollprogram avseende verksamheten på sina återvinningsstationer ( ÅVS ). Rent formellt är verksamheten varken tillstånds- eller anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet, varför FTI inte har någon särskild dokumentationsplikt. FTI är verksamhetsutövare på återvinningsstationerna och mottagare samt handläggare av synpunkter på driften av dessa. FTI ansvarar för kontakten med de entreprenörer som på FTI:s eller materialbolagens uppdrag utför städning och behållartömningar på återvinningsstationerna. FTI har tecknat sedvanlig ansvarsförsäkring för verksamheten vid ÅVS. Detta egenkontrollprogram är föremål för löpande utvärderingar och granskningar av FTI. Således göra löpande revideringar av egenkontrollprogrammet, varför det under Samverkansavtalets löptid kommer att finnas olika versioner av detta. Vid revidering av detta program anges på första sidan det datum då revideringen utfördes. Det är alltid senast daterade versionen av egenkontrollprogrammet som ska tillämpas. 1.2 Tillämplighet Egenkontrollprogrammet äger tillämplighet på de ÅVS för vilka FTI är att anse som verksamhetsutövare. Planen gäller principiellt inte för singelstationer, där den enskilde insamlingsentreprenören själv är verksamhetsansvarig. Dock har FTI enligt Samverkansavtalet åtagit sig att beträffande singelstationer svara för registerhållning, erforderligt samråd, klagomålshantering samt att gentemot Kommunen tillse att ansvarig entreprenör sköter sina åtaganden även vid singelstationerna. 2. Städning 2.1 Allmänt FTI upphandlar städning av ÅVS från olika entreprenörer. I avtalen med dessa anges ett bestämt antal städningar per vecka och återvinningsstation som ska utföras. Städintervall och renhetsgrad för varje station följs upp genom att städleverantören vid varje besök rapporterar nivå av renhet, tömningsbehov etc. FTI ställer krav på att de av dem anlitade städentreprenörerna har tecknat erforderliga ansvarsförsäkringar för sina åtaganden vid ÅVS.

90 3 (7) 2.2 Målsättning FTI har som målsättning att en ÅVS efter genomförd städning ska upplevas som ren av allmänheten. 2.3 Städintervall Städintervall, d.v.s. antalet städtillfällen/vecka varierar för olika återvinningsstationer. Intervallet är anpassat utifrån FTI:s bedömning av städbehovet för respektive ÅVS. 2.4 Löpande kontroller Den löpande kontrollen av städbehovet vid ÅVS är upphandlad via avtal med olika entreprenörer. Tömningsentreprenören rapporterar eventuellt städbehov för respektive ÅVS via handdator eller via kundtjänst. Utöver tömningsentreprenörernas rapporter får FTI även rapporter avseende städbehov vid respektive ÅVS från kontrakterade städentreprenörer/städare. Rapporterna lämnas via handdator och omfattar följande kategorier av information. renhetsgrad (nivå 1-4 enligt FTI:s likare) typ av skräp (förpackningsmaterial, grovavfall, hushållssopor) behov av tömning av behållare/materialslag för respektive ÅVS FTI har regelbundna uppföljningsmöten med städentreprenören där städrutiner och städintervall diskuteras. Vid behov revideras städentreprenörens skyldigheter avseende åtaganden beträffande städning, både beträffande rutiner för utförandet generellt samt intervall. 3. Tömning 3.1 Allmänt Materialbolagen för förpackningar av plast, metall och papper upphandlar genom FTI tjänsterna att tömma behållarna för förpackningar av papper, plast och metall. Utförandet av tjänsterna är reglerat i avtal med respektive entreprenör och omfattar även rapportering med hjälp av handdator tillhandahållen av FTI. Materialbolagen för förpackningar av färgat och ofärgat glas respektive tidningar, SGÅ respektive Pressretur, upphandlar själva insamling samt tömning av sina respektive producentansvarsmaterial. Enligt dessa avtal är entreprenören skyldig att ombesörja tömning med sådan frekvens att inte behållarna blir fulla. Materialbolagen kräver att de av dem anlitade tömningsentreprenörerna har tecknat ansvarsförsäkringar för sina åtaganden vid ÅVS.

91 4 (7) 3.2 Materialslag När och hur ofta tömningar av de olika materialslagen ska ske prövas av FTI för förpackningar av plast, papper och metall Omfattning av tömningsåtagandet Tömning av behållare innefattar allt material som är hänförligt till det aktuella materialslaget och som ligger i, intill eller i närheten av den behållare som töms. För utförandet av tömning finns en s.k. chaufförsinstruktion vilken gäller för alla materialslag. 3.4 Tömningsfrekvens Tömningsfrekvensen är behovsstyrd och utgår från principen att tömning ska ske innan behållaren är full. Tömningsfrekvensen kan dock variera kraftigt beroende på materialslag samt belastningsgrad för respektive ÅVS. 3.5 Uppföljning och justeringar FTI ansvarar för att uppföljning och åtgärder i frågor hänförliga till insamling och tömning avseende samtliga materialslag utförs vid behov. FTI och materialbolagen har regelbundna uppföljningar med sina insamlingsentreprenörer för att bl.a. gå igenom hur uppdraget har utförts, behov av justering av fastställda intervall för tömningar och behov av ändringar av behållarvolymer på ÅVS. 4. Återkoppling och löpande kontroll av ÅVS 4.1 Allmänt I byggloven regleras utformningen av respektive ÅVS, t.ex. om marken ska vara grusad eller asfalterad, om stationen ska vara inhägnad och i förekommande fall utformningen av staketet. Den löpande kontrollen är upphandlad via avtal med olika entreprenörer och innefattar rapport av nedanstående uppgifter. Kontrollpunkterna är angivna i avtal mellan FTI och respektive entreprenör. Om en entreprenör slarvar med sina åtaganden har FTI möjlighet att ställa krav på bl.a. fullgörelse. Via tömningsentreprenörens chaufför ska inrapportering i handdator avseende följande uppgifter lämnas: Information om genomfört tömningsuppdrag (uppgifter om materialslag, datum och tid för tömning) fyllnadsgrad i tömd behållare tömningsbehov av andra behållare/materialslag och andra förhållanden på ÅVS (ex. klotter, trasiga behållare, städbehov).

92 5 (7) Städentreprenör/städare ska via sin handdator till FTI lämna uppgifter avseende följande information: renhetsgrad (nivå 1-4 enligt FTI:s likare), typ av skräp (förpackningsmaterial, grovavfall, hushållssopor), och behov av tömning av behållare/materialslag. Utöver ovan angiven information från kontrakterade entreprenörer erhåller FTI:s kundtjänst rapporter via telefon eller e-post från både allmänhet och kommunrepresentanter med följande uppgifter. vilken kommun och ÅVS som ärendet avser, och typ av ärende; exempelvis behov av städning eller tömning, trasiga behållare och klotter. 4.2 Hantering av ärenden Inkommande ärenden fördelas till den inom FTI eller kontrakterad entreprenör som är ansvarig för dess åtgärdande. Styrningen av ärenden är inlagd i FTI:s ärendehanteringsprogram. Ärenden åtgärdas efter utredning och behov, så snart som möjligt. Uppföljning och åtgärdande av inkomna ärenden görs dagligen av FTI. 4.3 Tömningsbehov för respektive materialslag Tömning ska ske innan behållare för respektive materialslag på en ÅVS är full. 4.4 Behållarstatus Behållarnas funktion och säkerhet följs upp via den löpande rapporteringen enligt ovan; i första hand via insamlingsentreprenörens chaufför. Sanering av klotter åtgärdas normalt inom två veckor. Trasiga behållare åtgärdas skyndsamt. Prioriteringen av åtgärder och när i tiden de utförs utgår från säkerhetskrav och riktlinjer som baseras på skydd för tredje man. 4.5 Förekomst av skräp samt renhetsgrad I enlighet med vad som angivits ovan under punkt 4.1 kontrolleras förekomst av nedskräpning på ÅVS löpande av de entreprenörer som FTI kontrakterat. Städentreprenörer rapporterar till FTI efter varje genomförd städning av ÅVS bl.a. huruvida den är nedskräpad eller inte och dess renhetsgrad enligt FTI:s likare härom. Om skräp finns på platsen anges typ av skräp (ex: förpackningsmaterial, grovsopor, textilier etc.).

93 6 (7) 4.6 Typ av skräp FTI hanterar grovsopor och kärl- och säckavfall vid ÅVS i enlighet med vad som anges under punkten 7 i Samverkansavtalet. Vid sådan nedskräpning som städentreprenör inte har möjlighet att omgående hantera tas kontakt med FTI för planering och avhjälpande. 4.7 Övriga förhållanden av betydelse FTI är ansvarig för utformning och underhåll av ÅVS samt dess status; förutsatt att inte annat följer av särskilt avtal. 4.8 Hantering och åtgärder Inkommande ärenden fördelas inom FTI eller till upphandlad entreprenör, där de handläggs och åtgärdas. Fördelningen av ärenden sker enligt FTI:s ärendehanteringsprogram. Ärenden åtgärdas efter utredning och behov, så snart som möjligt. 5. Snöröjning 5.1 Kontroll Behov av snöröjning rapporteras av städare, tömmare via handdatorsystem samt av allmänheten via telefon/webb. 5.2 Utförande Städentreprenörernas uppdrag avseende snöröjning består i att snöröja mellan behållare och inom ett område med 2 meters radie runt behållarna. FTI ansvarar för att en ÅVS kan nyttjas på vederbörligt sätt och att maskinell snöröjning av angöringsytor utförs vid behov. 6. Klotter 6.1 Rapportering Klotter rapporteras huvudsakligen av tömnings- och städentreprenörer och allmänheten. 6.2 Sanering FTI ansvarar för att klottersanering utförs. Målsättningen är att detta ska ske inom två veckor efter att FTI underrättats härom.

94 7 (7) 7. Rapporter via FTI:s supportgrupp/kundtjänst 7.1 Förekomst FTI:s kundtjänst tar dagligen emot synpunkter på verksamheten. Detta sker via telefon, e-post eller via webb/hemsida. 7.2 Hantering Alla rapporter, klagomål eller synpunkter avseende ÅVS registreras som ärenden i FTI:s ärendehanteringssystem. Ärendena handläggs och åtgärdas sedan av behörig enhet. Uppgifter om hur ett ärende handlagts läggs sedan in i FTI:s system och rapporter härav kan erhållas vid behov. 8. Miljö 8.1 Incidentrapportering avseende miljörelaterade händelser Av FTI kontrakterade städ- och tömningsentreprenörer är enligt sina avtal ålagda att rapportera incidenter och tillbud avseende miljöhänsyn vid en ÅVS till FTI. Rapporter beträffande incidenter och tillbud avseende miljön vid ÅVS kan även erhållas från allmänhet eller kommunen via kundtjänst. Efter mottagandet av en incidentrapport undersöker och utreder FTI systematiskt omständigheterna i varje enskilt fall, varefter det fattas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas samt vilken enhet som ansvarar härför. FTI underrättar omgående respektive tillsynsmyndighet om driftsstörning eller liknande vid ÅVS som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. FTI ansvarar vidare för hantering och åtgärdande av tillsynsrapporter från tillsynsmyndighet. 9. Uppföljning av utformning av ÅVS 9.1 Utformning i enlighet med bygglov Riktlinjerna för hur FTI utformar ÅVS återges i ÅVS-policyn. Vid nyetableringar av ÅVS styrs utformningen huvudsakligen av villkoren i beviljat bygglov. 9.2 Ansvar FTI ansvarar för att ÅVS utformas i enlighet med beviljat bygglov. Ytterst ansvar härför åvilar den som är bygglovsansvarig.

95 Bilaga 6 BILAGA 6 SAMVERKANSAVTAL Modell för dagordning för samråd

96 2 (4) Plats: Datum och tid: Deltagare (med angivande av namn och funktion/titel för varje deltagare) kommun ( Kommunen"): och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ( FTI ): Allmänt Denna dagordning är endast avsedd att användas vid fullskaliga samrådsmöten, och inte vid driftsmöten eller andra mer operativa möten mellan FTI och kommunen. 1. Allmän introduktion Presentation av representerade förvaltningar/närvarande från producentsidan vid samrådet. Utseende av justeringsman från Kommunen. Presentation av producentansvaret/fti och andra frågor av intresse om en deltagare deltar för första gången vid ett samråd. 2. Föregående möte och aktivitetsplan Genomgång av eventuella frågor som behöver följas upp. Genomgång av mötesanteckningar från tidigare samråd samt aktivitetsplan. 3. Föranmälda ärenden (från kommun respektive FTI) Kort presentation av ärendet av den som föranmält det. Därefter diskussion. Exempel på frågor som kan föranmälas är behov av nyetableringar, frågor från genomförd tillsyn samt avtalsdiskussioner. 4. Drift återvinningsstationer (ÅVS-systemet) 4.1 Följande punkter bör gås igenom beträffande driften av återvinningsstationer: Tömning Städning

97 3 (4) Snöröjning Skyltar och dekaler Behållare Eventuella klagomål samt dess innehåll Inhägnad Eventuell nedskräpning från intilliggande platser/områden 4.2 Allmänt om insamlingssystemet Förhållande som bör beaktas vad gäller insamlingssystemet i kommunen, t.ex. ny- eller avetableringar av ÅVS? Områden där det behövs fler eller färre ÅVS alternativt fler eller färre behållare på en enskild ÅVS? Områden eller ÅVS där belastningsgraden varierar kraftigt i förhållande till säsong? Förslag till eller planerade förändringar av ÅVS/ÅVC? Genomförda eller planerade undersökningar av brukarnas/nyttjarnas uppfattning av ÅVS-systemet 5. Genomgång av utskickat material 5.1 Material som ska tas fram och skickas ut av FTI inför varje samråd Invånarantal Statistik avseende kommunens insamlingssystem för förpackningar och tidningar (antal ÅVS/singelstationer/fastighetsnära insamling i förhållande till antalet hushåll) Statistik över de företag i kommunen som är anslutna till REPA. Insamlingsresultat förpackningar och tidningar Statistik avseende bygglov 5.2 Material som ska tas fram och skickas ut av kommunen till varje samråd Planerade förändringar i kommunens insamlingssystem för hushållsavfall (exempelvis separat matavfall, förändrad avfallstaxa, statusrapport avseende ny avfallsplan) Sammanställning av resultatet från genomförda plockanalyser av hushållssopor i förekommande fall Förändringar av servicenivå för återvinning av övrigt avfall (t.ex. farligt avfall och grovavfall) jämfört med föregående samråd.

98 4 (4) Genomförda eller planerade förändringar av öppettider för ÅVC jämfört med föregående samråd. Sammanställning av förändringar av kommunens översikts- och detaljplaner som får betydelse för FTI:s insamlingssystem; genomförda och planerade. 5.3 Genomgång av material Ovan angivet material ska kort presenteras för deltagarna vid samrådet av den som skickat ut det. Därefter diskussion om materialet samt dess innehåll och betydelse. 6. Information Hur informerar kommunen om insamlingen via ÅVS-systemet i dagsläget, inklusive framtida planer beträffande informationen? Vilket informationsmaterial har tagits fram av FTI och vilken ytterligare information behövs tas fram av eller med hjälp av FTI? Framtagande av gemensamma informationsåtgärder, t.ex. pressmeddelande eller webbinfo. 7. Aktivitetsplan och sammanfattning Dokumentera en aktivitetsplan: vem ansvarar för att vad ska vara genomfört och när? Enligt tidigare diskussion under mötet. Slutsats avseende insamlingssystemet hur fungerar det? Utvärdering av mötet: a) Kan samrådsansvaret enligt producentansvarsförordningarna anses fullgjort genom detta möte? b) Har mötet hanterat övriga frågor som bör behandlas samt erhållit nödvändig information enligt Samverkansavtalet? c) Bordlagda frågor?

99 TÖMNINGSBEGRÄNSNINGAR Tillägg till Samverkansavtal I anslutning till Samverkansavtalet mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB ( FTI ) och Huddinge kommun ( Kommunen ) har parterna enats om vissa tömningsbegränsningar enligt följande 1. Begränsning av tömning. Med ändring av punkten 2.22 i Samverkansavtalet har parterna överenskommit att tömningstider på nedan angivna ÅVS avseende de olika Producentmaterialen ska begränsas i enlighet med vad som anges nedan. För samtliga i avtalet ingående återvinningsstationer är tömning av behållare (alla materialslag) på helger (lördag och söndag) begränsat till kl Förhållande till Samverkansavtalet. Detta Tillägg är en integrerad del av Samverkansavtalet, och gäller parallellt med detta. Regleringarna i detta Tillägg har företräde framför Samverkansavtalet i de frågor som här behandlas. I övrigt ska Samverkansavtalet äga full och fortsatt tillämplighet. Stockholm den / 2014 den / 2014 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB VD/Kent Carlsson Huddinge kommun

100 HANTERING AV ANNAT MATERIAL - Batterier Tillägg till Samverkansavtal I anslutning till Samverkansavtalet mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB ( FTI ) och Huddinge kommun har parterna enats om hantering av batterier enligt följande. 1. Dimensionering av Återvinningsstationer Med tillägg till punkt 2.2 och 2.3 i Samverkansavtalet har Parterna kommit överens om att FTI i samverkan med Elkretsen AB aktivt ska verka för att den insamling som bedrivs vid samtliga ÅVS i Kommunen även ska omfatta batterier. I enlighet härmed åtar sig FTI att tillse att erforderliga behållare för insamling av batterier etableras vid samtliga ÅVS i Kommunen, under förutsättning att överenskommelse härom träffas med Elkretsen AB för varje enskild ÅVS. I tabellen nedan listas de ÅVS vilka är försedda eller kommer att förses med behållare för insamling av batterier, inklusive uppgifter om datum för etablering eller planerad etablering. ÅVS-ID Återvinningsstation (beteckning och namn) Datum för etablering 2. FTI:s ansvar FTI ansvarar i enlighet med vad som anges ovan för att dess ÅVS-system i kommunen kan nyttjas för insamling av batterier. Därutöver åter sig FTI att genom avtal med Elkretsen AB tillse att denna svarar för driften av insamlingssystemet avseende batterier, erforderligt underhåll av insamlingsbehållare samt att vederbörlig skyltning sker vid respektive ÅVS. 3. Friskrivning FTI skall tillse att Elkretsen AB tar miljöansvar för sin verksamhet enligt ovan, men friskriver sig från allt eget ansvar hänförligt till hanteringen av batterier på ovan angivna ÅVS.

101 2 (2) 4. Förbehåll FTI förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säga upp det avtal enligt vilket Elkretsen AB äger rätt att insamla batterier vid en ÅVS, om denna insamling innebär risk för att förtroendet för FTI:s verksamhet skadas. 5. Förhållande till Samverkansavtalet Detta Tillägg är en integrerad del av Samverkansavtalet, och gäller parallellt med detta. Regleringarna i detta Tillägg har företräde framför Samverkansavtalet i de frågor som här behandlas. I övrigt ska Samverkansavtalet äga full och fortsatt tillämplighet. Stockholm den / 2012 den / 2012 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB Huddinge kommun

102 Uppsägning av plats för enskilda återvinningsstationer Tillägg till Samverkansavtal 1.1 Om FTI brister i drift och skötsel av en enskild återvinningsstation ska Kommunen anmoda FTI att vidta rättelse. Sådan anmodan ska ske genom notering i överenskommen ordning på FTI:s dataportal och med angivande av samtliga uppgifter som FTI och dess entreprenörer behöver för att kunna identifiera problemens art och omfattning för att kunna åtgärda desamma inom angivna frister för rättelse. 1.2 Om rättelse inte sker enligt punkten 1.1. ovan äger Kommunen rätt att återta markområde för återvinningsstationen. 1.3 Sådant återtagande ska beredas på samråd mellan parterna och FTI ska efter överenskommelse om återtagande/avetablering avträda markområdet efter överenskommen tidsperiod. 1.4 Beslut om återtagande enligt ovan ska dokumenteras i samrådsprotokoll och därefter ska bilaga 2 (Återvinningsstationer på kommunal mark) till samverkansavtalet uppdateras. 1.5 Vid återtagande av mark på kommunens initiativ enligt ovan, sker återställande av mark till ursprungligt skick på FTI:s bekostnad. 2. Förhållande till Samverkansavtalet. Detta Tillägg är en integrerad del av Samverkansavtalet, och gäller parallellt med detta. Regleringarna i detta Tillägg har företräde framför Samverkansavtalet i de frågor som här behandlas. I övrigt ska Samverkansavtalet äga full och fortsatt tillämplighet. Stockholm den / 2014 Huddinge den / 2014 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB Huddinge kommun Kent Carlsson

103 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2014/ Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Huddinge kommun godkänner att 6 och 8 i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB ska ha den ändrade lydelse, som framgår av den högra kolumnen i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2007, 136, bl.a. att godkänna ett aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB ( SRF). I 8 i aktieägaravtalet regleras försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder; se den vänstra kolumnen i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. SRF föreslår nu att nämnda paragraf ska få den ändrade lydelse, som framgår av den högra spalten i nyssnämnda bilaga. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta och utgår från att SRF:s framtida premiemodell utformas utifrån det som sägs under punkterna A E på sidan 3 i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. Bakgrunden till ändringen av 6 i aktieägaravtalet är att den tidigare gällande försäkringsrörelselagen (1982:713) upphävts. Enligt den nya försäkringsrörelselag (2010:2043) gäller för försäkringsaktiebolag föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Mot denna bakgrund ska hänvisningen i 6 i stället ske till 8 kap. 21 aktiebolagslagen (2005:551). Beslutet delges SRF

104 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Huddinge kommun godkänner att 6 och 8 i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB ska ha den ändrade lydelse, som framgår av den högra kolumnen i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2007, 136, bl.a. att godkänna ett aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkring AB ( SRF). I 8 i aktieägaravtalet regleras försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder; se den vänstra kolumnen i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. SRF föreslår nu att nämnda paragraf ska få den ändrade lydelse, som framgår av den högra spalten i nyssnämnda bilaga. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta och utgår från att SRF:s framtida premiemodell utformas utifrån det som sägs under punkterna A E på sidan 3 i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014 i detta ärende. Bakgrunden till ändringen av 6 i aktieägaravtalet är att den tidigare gällande försäkringsrörelselagen (1982:713) upphävts. Enligt den nya försäkringsrörelselag (2010:2043) gäller för försäkringsaktiebolag föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Mot denna bakgrund ska hänvisningen i 6 i stället ske till 8 kap. 21 aktiebolagslagen (2005:551). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2007, 136, om bildandet av ett gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län. Bolaget fick namnet Stockholmsregionens Försäkring AB ( SRF). Beslutet omfattade ett godkännande av ett aktieägaravtal. I 8 i aktieägaravtalet regleras POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

105 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder; se den vänstra kolumnen i bilaga 1. Enligt en skrivelse från SRF (se bilaga 2) är ett grundläggande problem med modellen i aktieägaravtalet att den låser in samtliga försäkringar till den relativa premienivå gentemot andra deltagare i kollektivet genom att vid varje nästkommande förnyelse enbart se till skadeutfallet och inte till några som helst tekniska faktorer. Detta innebär enligt SRF att försäkringar, som av rena tillfälligheter hade tekniskt sett inkorrekta premier fortsätter med detta utan möjlighet till förändringar gentemot övriga deltagare såvida de försäkringarna inte drabbas av en onormal utveckling. Modellen lämnar även ett begränsat utrymme för att göra förändringar mellan olika försäkringsslag som kan vara påkallade av exempelvis utvecklingar inom återförsäkringsmarknaden eller liknande. Till SRF:s årsstämma den 21 mars 2013 så antogs följande tillägg till 8: Per 1 januari 2014 är modellen kompletterad med en totalnivåfaktor Tn som vid behov tillämpas för att justera den sammanlagda premienivån inom en försäkringsklass. Denna faktor skall tillämpas restriktivt och lika för alla delägare. Beslutet har för Huddinge kommuns inneburit följande för 2014 års premier: - Kommunförsäkring + 20,75%. - Olycksfallsförsäkring + 10%. - Motorfordonsförsäkring +10%. Den 10 december 2013 beslöt SRF:s styrelse föreslå ägarna att vid 2014 års bolagsstämma besluta att 8 i aktieägaravtalet ska ha den ändrade lydelse, som framgår av den högra kolumnen i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. SRF har på sidan 3 i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande kommenterat den föreslagna nya lydelsen av 8 i aktieägaravtalet. Förvaltningens synpunkter I 6 görs en hänvisning till 8 kap. 11 försäkringsrörelselagen (1982:713). Nämnda lag har upphävts. Enligt 11 kap. 1 i gällande försäkringsrörelselag (2010:2043) gäller för försäkringsaktiebolag föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Mot denna bakgrund ska hänvisningen i 6 i stället ske till 8 kap. 21 aktiebolagslagen (2005:551).

106 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Den föreslagna nya lydelsen av 8 ger inte någon närmare information om hur SRF:s modell för premiesättningen i fortsättningen närmare ska utformas. I så måtto är den gällande utformningen av 8 tydligare. På sidan 3 i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande kommenterar SRF den föreslagna nya lydelsen av 8 i aktieägaravtalet. I kommentaren preciseras i viss mån utgångspunkterna för kommande premiesättning. Även i fortsättningen anges i kommentaren bl.a. att ett rullande treårigt skadeutfall, enligt den nuvarande modellen, ska vara utgångspunkt för premiesättningen. Inför årsstämman 2014 kommer SRF:s styrelse att fastställa de övergripande parametrar som ledningen ska arbeta utifrån. Eftersom nuvarande aktieägaravtal är beslutat av kommunfullmäktige måste föreslagen ändring av dokumentet även beslutas av fullmäktige. Den närmare regleringen av hur SRF:s premiemodell ska se ut i framtiden bör lämpligen överlämnas till SRF:s styrelse. Kommunstyrelsens förvaltning utgår ifrån att utformningen av denna modell görs i enlighet med det som sägs under punkterna A E på sidan 3 i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Jämförelse mellan gällande lydelse av 8 i aktieägaravtalet och föreslagen ny lydelse av nämnda paragraf 2. Brev från SRF daterat den 10 januari Brev från SRF daterat den 21 januari 2014 Beslutet delges SRF

107 Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande i ärende KS-2014/ Gällande lydelse 6 Styrelsebeslut Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär att hinder för sådant förfarande föreligger. Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap. 11 FRL (försäkringsrörelselagen 1982:713) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder. Den individuella premien för de försäkrade kommunerna skall fastställas årligen inför varje förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är utfallsberoende och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. Modellen skall tillämpas redan från och med första året. Premien beror av en jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelsepremien, och skadeutfallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadeutfallet beräknas som summan av utbetald ersättning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar. Föreslagen ny lydelse 6 Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär att hinder för sådant förfarande föreligger. Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap. 21 i ABL (aktiebolagslagen 2005:551) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder. Den individuella premien för parternas olika försäkringsslag och risktyper skall fastställas inför varje förnyelse i enlighet med en modell som återspeglar kollektivets strävan att uppnå självkostnad över tiden för det faktiska skadeutfallet samt en rättvis fördelning av denna kostnad mellan parterna. Premiemodellen skall därför minst reflektera skadeutfallet över en jämförelseperiod, mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Särskilda villkor kan fastställas för försäkringar som uppvisar en onormal utveckling eller som är av ett sådant speciellt slag eller särskild underliggande risktyp att de bör särbehandlas från kollektivet. Relationen mellan utfall och jämförelsepremie grundar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas till ett procenttal som fastställs av parterna. Detaljerna i modellen fastställs från tid till annan av parterna vid bolagsstämman. Styrelsen kan från tid till annan besluta om särskilda villkor för försäkringar som redovisar en onormal utveckling. Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier. Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 bo1agsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 10 kap 3 andra stycket FRL. Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman. Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier. Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 bo1agsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 10 kap 3 andra stycket FRL.

108

109 SRF S<<>Ck~OItM1e&l""en~ FÖlsnk'lng... S 10 januari 2014 Till kommundirektören och registratorn i delägarkommunerna i Stockholmsregionens Försäkring AB: Botkyrka kommun Danderyds kommun Ekerö kommun Haninge kommun Huddinge kommun Järfälla kommun Lidingö stad Nacka kommun Norrtälje kommun Nynäshamns kommun Sollentuna kommun Solna stad Södertälje kommun Tyresö kommun Täby kommun Upplands Väsby kommun Vallentuna kommun Va xholms stad Värmdö kommun Österåkers kommun Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB Styrelsen i SRF föreslår bolagets aktieägare att avtalet från uppdateras enligt nedanstående. Även om detta formellt sett inte är en bolagsstämmofråga så anser styrelsen att det är ett bra tillfälle, precis som vid förra årets stämma, att ta upp frågan. Om aktieägarna är överens så kommer ett nytt avtal att distribueras tillsammans med protokollet från stämman för påskrift av samtliga ägare. Vi vill i sammanhanget också påminna om aktieägaravtalets 10 som fastslår att parter skall komma överens i förväg om frågor som stämman skall ta ställning till, för att kunna uppnå konsensus i själva stämmobeslutet. Intentionen med den klausulen är att alla ägare skall ha samma röstvikt vid frågor som gäller bolaget och vi föreslår att även själva avtalsfrågan hanteras på motsvarande sätt. Den nuvarande modellen för hur premierna skall fastställas från år till år togs ursprungligen fram 2007 och skrevs in i aktieägaravtalet enligt följaride: " 8 Försökringsresultat och andel i tillgångar och skulder Den individuella premien för de försäkrade kommunerna skall fastställas årligen inför varje förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är utfallsberoende.och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. Modellen skall tiffämpas redan från och med första året. Premien beror aven jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelse premien, och skadeutfallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadeutfallet beräknas som summan av utbetald ersöttning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar. Relationen mellan utfall ach jämförelse premie grundar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas tiff ett procenttal som fastställs av parterna. Stockholmsregionens Försäkring AB Adress : Wallingatan Stock ho lm Organ isatio nsnr : Sida 1 (3)

110 SRF Detaljerna i modellen fastställs från tid till annan av parterna vid bolagsstämman. Styrelsen kan från tid till annan besluta am särskilda villkor för försäkringar som redovisar en onormal utveckling. " Ett grund läggande problem med modellen var att den låste in samtliga försäkringar till den relativa premienivå gentemot andra deltagare i kollektivet som existerade vid starten av SRF, genom att modellen vid varje nästkommande förnyelse enbart ser till skadeutfa llet och inte till några som helst tekniska faktorer. Det här innebär att försäkringar som av rena tillfälligheter hade tekniskt sett inkorrekta premier kommer att fortsätta med detta utan någon möjlighet till förändring gentemot övriga deltagare såvida de försäkringarna inte drabbas aven onormal utveckling. Modellen lämnar även ett begränsat utrymme för att göra förändringar mellan olika försäkringsslag som kan vara påkallade av exempelvis utvecklingar inom återförsäkringsmarknaden eller liknande. För att ta ett första steg för att ge ledningen en möjlighet att ta hänsyn till ett generellt sett dåligt skaderesultat så antog förra årets bolagsstämma en förändring i ovanstående, genom att göra följande tillägg till texten i 8: "Per 1 januari 2014 är modellen kompletterad med en totalnivåfaktor Tn som vid behov tillämpas för att justera den sammanlagda premienivån inom en försäkringsklass. Denna faktor skall tillämpas restriktivt och lika för alla deltagare" Även med den justeringen så kvarstår problemet med att modellen inte ger ledningen någon möjlighet till mer individuell premiesättning. Under perioden som bolaget har opererat så har även försäkringsomfattningar och självrisker ändrats påfa llande jämfört med tidigare, utan att vi har kunnat göra motsvarande justeringar i premierna. Som har visat sig under 2013 så har skadeutfallet varit fortsatt tungt och ojämlikt fördelat mellan deltagarna, vilket i sig inte är ett problem som kommer från premiesättningen men som inte heller har kunnat användas för att jämna ut omotiverade skillnader mellan deltagarna och riskerna. Förslag: Styrelsen för SRF har under de senaste två åren vid upprepade tillfällen diskuterat premiesättningsmodel len och hur den kan förändras för att bättre motsvara hur ett normalt marknadsbaserat försäkringsbolag sku ll e operera, utan att för den skull förlora den grundläggande tesen att vi strävar efter att långsiktigt uppnå sjä lvkostnad för det kollektiva skadeutfa ll et med en rättvis fördelning mellan parterna inom SRF. Vid vårt möte 10 december 2013 beslutade en enig styrelse att föreslå vå ra äga re vid bolagsstämman 2014 att 8 i aktieägaravtalet omformuleras helt och hållet enligt följande: " 8 Försökringsresultat och andel i tillgångar och skulder. Den individuella premien fär parternas alika färsäkringsslag och risktyper skall fastställas inför varje förnyelse i enlighet med en modell som återspeglar kollektivets strävan att uppnå självkostnad över tiden för det faktiska skadeutfallet samt en rättvis fördelning av denna kostnad mellan parterna. Premiemodellen skall därför minst reflektera skadeutfallet över en jämförelseperiod, mätbara förändringar iriskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Särskilda villkor kan fastställas för färsäkringar som uppvisar en onormol utveckling eller som är ovett sådant speciellt slag eller särskild underliggande risktyp att de bör särbehandlas från kollektivet. Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman. Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Wallingatan Stockhol m Orga nisationsnr Sida 2 (3)

111 SRF Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier. Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 bolagsordningen). Parterna är äverens om att inte åberopa regeln minoritets begärd utdelning enligt 18 kap 11 ABL." Kommentar A. Prissättningen för samtliga risker som försäkras inom SRF baseras först och främst på det totala behovet av premier för att täcka kollektivets skador över lång tid. Därefter fördelas premierna mellan parterna utifrån de olika riskprofiler som ingår och justeras för att reflektera ett rullande treårigt skadeutfall, enligt den nuvarande modellen. B. Ytterligare justeringar kan göras baserat på stycke 1 ovan för att även ta hänsyn till specifika faktorer rörande riskhantering, individuella förutsättningar för olika ingående risker samt försäkringstekniska överväganden eller avvikelser från en norm. Detta ger en möjlighet att gradvis justera premiesättningen till att bättre reflektera ingående objektiva risker och förändringar i portföljen sedan starten av bolaget. C. Försäkringar och individuella risker som antingen är av ett speciellt slag och inte homogena med kollektivet eller som uppvisar onormala utvecklingar kan också ges särskilda villkor utifrån stycke 2. D. De övergripande parametrar som ledningen skall arbeta utifrån kommer att fastställas av styrelsen och redovisas för nästkommande bolagsstämma. Detta ger en fortsatt transparens i hur metodiken tillämpas med avsikt att förhindra att ojämlikheter mellan parterna permanentas eller att nya sådana uppkommer. E. Referensen i sista stycket till minoritetsutdelningsregler har uppdaterats till nuvarande standard enligt ABL. Detta memo är avsett att ge er adekvat tid till att ta ställning till förslaget som kommer att distribueras i samband med kallelsen till stämma, pla l),e rad att ta plats den 20 mars 2014, och kräver inga övriga åtgärder från er sida. Vi står självfallet till tjänst med ytterligare förklaringar eller diskussioner kring det här förslaget om behov finnes. Med vänlig hälsning, T~_g _L~-7'-' VD Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Wallingatan Stockholm Organisationsnr: Sida 3 (3)

112 21 januari 2014 Till kommundirektören och registratorn i delägarkommunerna i Stockholmsregionens Försäkring AB: Botkyrka kommun Danderyds kommun Ekerö kommun Haninge kommun Huddinge kommun Järfälla kommun Lidingö stad Nacka kommun Norrtälje kommun Nynäshamns kommun Sollentuna kommun Solna stad Södertälje kommun Tyresö kommun Täby kommun Upplands Väsby kommun Vallentuna kommun Vaxholms stad Värmdö kommun Österåkers kommun Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB förtydligande Efter ett antal kontakter till följd av vårt tidigare memo från 10 januari 2014 angående aktieägaravtalet så har det blivit klart att vissa kommuner kommer att behöva bereda ärendet för kommunfullmäktige. För att underlätta hanteringen så vill vi härmed dels klargöra den omedelbara effekten av den föreslagna förändringen för respektive kommun och dels förse er med den faktiska texten för både det existerande och det förändrade aktieägaravtalet. Avtalsförändringen är föreslagen för att ge SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när vi sätter premier i framtiden. Det totala premiebehovet inom SRFs kollektiv kommer inte att påverkas som så, eftersom det är en avspegling av det totala skadeutfallet, men en rättvisare premiefördelning kan få till följd att risk management insatser prioriteras högre där detta behövs, vilket i sig kan leda till ett förbättrat utfall och därmed lägre premiekostnad för alla över tid. Vad gäller eventuell påverkan för respektive deltagande kommun så är det givetvis mycket svårt att förutse men förändringen kommer att medföra bättre förutsättningar att utvärdera varje enskild riskbild i förhållande till kollektivet och anpassa premiebehovet därefter. I ett scenario där en av delägarna har ett mångårigt bra skadeutfall men drabbas av en enskild storskada genom t.ex. en anlagd brand så måste vi med dagens modell höja premien över de följande tre åren. Med en modell som ger utrymme för att ta hänsyn till fler faktorer på en individuell bas så är det i ett sådant fall tänkbart att man inte bara automatiskt höjer utan ser till hela orsakssammanhanget och bedömer konsekvensen utifrån det. Sammanfattningsvis så är förändringen avsedd att ge bolaget större flexibilitet i värderingen av kollektivets olika delar och dessas premiepåverkan, allt i avsikt att få en så rättvis fördelning som möjligt vid varje givet tillfälle. Med vänlig hälsning, Tore Kalmeborg VD Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 1 (7)

113 Aktieägaravtal i Stockholmsregionens Försäkring AB Ändringsförslag 2014 Förändrad text Befintlig text Ingress Detta avtal är ett aktieägaravtal mellan följande aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB, Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun. Dessa benämns gemensamt parterna i detta avtal. Avtalet och dess bilagor Avtalet består av detta huvudavtal samt följande bilagor: (Not: Ej bilagda till denna version). Bilaga 1 Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB Bilaga 2 Aktieinnehavsförteckning För det fall handlingarnas innehåll inte överensstämmer med varandra har huvudavtalet företräde framför bilagorna. Bilagorna har inbördes företrädesordning enligt den ovanstående ordningen. 1 Bakgrund Parterna avser att bilda ett gemensamt försäkringsaktiebolag benämnt Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolaget avser att under 2007 ansöka om koncession för försäkringsrörelse. Bolaget är i första hand avsett för parterna och deras bolag och stiftelser. Det gemensamma bolagets syfte är att långsiktigt och stabilt till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för kommunerna. Bolaget skall agera som inköpscentral för försäkring samt möjliggöra, underlätta och stöda effektiv kommunal riskhantering med avsikt att minska kommunens faktiska skadeutfall. 2 Mål och verksamhet Bolagets mål är att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil riskfinansiering, något som i sin tur stöder en effektiv kommunal riskhantering. Detta bidrar till att skapa trygga och säkra kommuner. Genom bolaget nås bl.a. en samlad inköpsstyrka på Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 2 (7)

114 återförsäkrings-marknaden, något som över tiden ger fördelaktiga försäkringslösningar för delägarna. Parterna skall långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil aktör på den internationella återförsäkringsmarknaden och sträva efter att tillföra hög kompetens inom försäkringsområdet åt bolaget. För fullgörande av bolagets åtaganden skall bolagets styrelse äga rätt att upphandla försäkringsservice, skadehantering och ekonomiadministration samt aktuariella, risktekniska och andra erforderliga specialisttjänster. Verksamheten skall bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av verksamhetsplan för bolaget och antagen bolagsordning. Därutöver skall bolagsstämman fastställa direktiv och riktlinjer för styrelsen. Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal, vilket dem emellan skall gälla framför bolagsordningen. 3 Aktiekapital, aktieinnehav och övergång av aktie Stockholmsregionens Försäkring AB:s aktiekapital skall vid bildandet uppgå till ett belopp som motsvarar en (1) aktie per invånare i de aktieägande kommunerna. Som utgångspunkt för beräkningen används invånarantal per den 31 december Aktierna skall ha ett nominellt värde av 100 kronor/st. Aktiefördelningen vid bolagets bildande är fördelat enligt bilaga 2. Ägarfördelningen enligt bilaga 2 är beräknad på så sätt att varje kommun erhåller en (1) aktie per invånare i kommunen. Förfarande vid ändring av aktiefördelningen om part avser att sälja aktier i bolaget regleras genom hembudsklausul i 16 bolagsordningen Om ny kommun avser tillträda i bolaget som aktieägare skall parterna vara överens om detta. Om ny part tillträder som aktieägare i bolaget utan att annan part skall frånträda som aktieägare krävs för att upprätthålla principen om fördelning av aktier i förhållande till invånarantal hos respektive aktieägande kommun att bolaget emitterar nya Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 3 (7)

115 aktier genom riktad emission eller att samtliga aktieägare avyttrar viss del av innehavda aktier till nytillträdande aktieägare. För att underlätta ett sådant förfarande och då fördelningen är en (1) aktie per invånare i respektive kommun skall bolaget i första hand genom riktad emission erbjuda tillträdande part nya aktier i bolaget i enlighet med invånarantalsprincipen. Beslut om ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav skall fattas av bolagsstämman i enlighet med vid var tid gällande författningsbestämmelser. Parterna skall bära sin respektive andel av bolagsbildningskostnader och övriga initialkostnader. Om ny aktieägare skall tillträda skall denna svara för kostnaderna kring tillträdandet. Parterna deltar i detta aktieägaravtal med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 4 Pantsättning Aktieägare får ej pantsätta eller ställa ut option på sina aktier i bolaget. Aktieägare får inte heller på annat sätt inskränka rådigheten över sina aktier utan övriga parters samtycke. 5 Bolagets styrelse Enligt 6 bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter. Minst en ledamot skall vara försäkringssakkunnig. Till ordförande och vice ordförande för styrelsen skall utses andra ledamöter än den särskilt försäkringssakkunnige ledamoten. Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Stockholmsregionens Försäkring AB och en aktieägare enbart på den grund att styrelseledamot är anställd eller förtroendevald hos berörd aktieägare. Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter. I beredningens arbete skall eftersträvas att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av, utöver vad som stadgas ovan, hänsyn till att styrelsen är representativ för aktieägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. Valberedningen kan men behöver inte föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 4 (7)

116 som styrelseledamot. 6 Styrelsebeslut Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär att hinder för ett sådant förfarande föreligger. Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap 21 i ABL (aktiebolagslagen 2005:551) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. (Not: Textändringen avser endast en uppdaterad lagreferens). 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder. Den individuella premien för parternas olika försäkringsslag och risktyper skall fastställas inför varje förnyelse i enlighet med en modell som återspeglar kollektivets strävan att uppnå självkostnad över tiden för det faktiska skadeutfallet samt en rättvis fördelning av denna kostnad mellan parterna. Premiemodellen skall därför minst reflektera skadeutfallet över en jämförelseperiod, mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer. Särskilda villkor kan fastställas för försäkringar som uppvisar en onormal utveckling eller som är av ett sådant speciellt slag eller särskild underliggande risktyp att de bör särbehandlas från kollektivet. Det åligger styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som modellen skall ta hänsyn till och redovisa bakgrund och resultat av modellen för årsstämman. Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier. Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 16 Under bolagets första verksamhetsår skall styrelsen utses av Kommunförbundet Stockholms Län då denna organisation är stiftare av bolaget. 6 Styrelsebeslut Vid styrelsebeslut skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås skall styrelsen hänskjuta frågan till bolagsstämman för prövning såvida inte beslutet är av sådan brådskande karaktär att hinder för ett sådant förfarande föreligger. Styrelsen skall särskilt iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 i FRL (försäkringsrörelselagen 1982:713) att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 7 Revision Bolagets revisor skall vara auktoriserad. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för den tid som anges i bolagsordningen. 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder. Den individuella premien för de försäkrade kommunerna skall fastställas årligen inför varje förnyelse enligt en av parterna fastställd modell. Modellen innebär i princip att premien är utfallsberoende och beräknas på ett rullande treårigt genomsnitt. Varje inträffad skada påverkar därigenom under det år den inträffar och ytterligare två år. Därefter rullar den bort. Modellen skall tillämpas redan från och med första året. Premien beror av en jämförelse mellan en del av premien, den s.k. jämförelsepremien, och skadeutfallet. Parterna skall fastställa den del av premien som skall vara jämförelsepremie. Resten av premien benämns förbehållspremie. Skadeutfallet beräknas som summan av utbetald ersättning och gjorda avsättningar för kommande utbetalningar. Relationen mellan utfall och jämförelsepremie grundar tillägg (malus) eller avdrag (bonus) på premie till nästföljande år. Ändringen av premien från ett år till ett annat skall begränsas till ett procenttal som fastställs av parterna. Per 1 januari 2014 är modellen kompletterad med en totalnivåfaktor Tn som vid behov tillämpas för att justera den sammanlagda premienivån inom en Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 5 (7)

117 bolagsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 18 kap 11 ABL. försäkringsklass. Denna faktor skall tillämpas restriktivt och lika för alla deltagare. (Not: denna text lades till vid bolagsstämman 2013 men dokumenterades inte i ett nytt underskrivet avtal). Detaljerna i modellen fastställs från tid till annan av parterna vid bolagsstämman. Styrelsen kan från tid till annan besluta om särskilda villkor för försäkringar som redovisar en onormal utveckling. Varje aktieägares andel i bolagets tillgångar och skulder beräknas med samma andel som andelen ägda aktier. Bolagsstämman beslutar vid varje stämma om disposition av bolagets eventuella vinstmedel (se 15 bolagsordningen). Parterna är överens om att inte åberopa regeln minoritetsbegärd utdelning enligt 10 kap 3 andra stycket FRL. 9 Ekonomiska föreskrifter Stockholmsregionens Försäkring AB skall följa försäkringsavtalslagens och försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. Parterna är överens om att Stockholmsregionens Försäkring AB inte skall äga rätt att ingå borgen eller förvärva fast egendom. Budget för Stockholmsregionens Försäkring AB skall årligen upprättas och fastställas av styrelsen. Om Stockholmsregionens Försäkring AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. Budget för kommande verksamhetsår skall fastställas senast 30 november. 10 Beslut på bolagsstämman En av grundtankarna i samband med bildandet av detta försäkringsbolag är att varje aktieägare skall ha lika stort inflytande över bolaget. Mot bakgrund av detta är parterna överens om att i samband med bolagsstämma genom röstning där varje part har en röst komma överens om hur de som aktieägare som är representerade på stämman skall rösta i varje fråga. På så sätt kommer varje aktieägare att få lika stort inflytande över bolaget oavsett aktieinnehav. 11 Avtalstid Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 6 (7)

118 Detta avtal gäller från och med bolagets bildande och så länge part är aktieägare i bolaget. 12 Väsentliga förändringar Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar, äger en part rätt att påkalla förhandlingar om villkoren i detta avtal. Om sådan förhandling påkallas av part är övriga parter skyldiga att inom två månader delta i sådan förhandling. Part som önskar påkalla förhandling enligt denna paragraf skall skriftligen meddela övriga parter samt styrelsen för bolaget. I påkallandeskriften skall de skäl part åberopar för påkallande av förhandling enligt denna paragraf anges. 13 Inlösen av aktier Om part vill lämna bolaget utan att hembudskyldig köpare finns skall part erbjuda övriga parter möjlighet att inlösa lämnande parts aktier. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall parterna om annan överenskommelse inte kan nås verka för att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation. I det fall som lämnande part avser att sälja sina aktier under en löpande försäkringsperiod har bolaget rätt, men ej skyldighet, att säga upp lämnande parts försäkringsavtal i bolaget per försäljningsdagen för aktieinnehavet. Dock kvarstår bolagets skyldigheter och rättigheter enligt berörda försäkringsavtal för den tid som dessa varit i kraft. 14 Tvist Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Parterna är överens om att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall utse skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : Wallingatan Stockholm Sida 7 (7)

119 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2013/ Revidering av kommunstyrelsens reglemente (HKF 9200) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen (HKF 9200) ska ha den lydelse som föreslås i den högra kolumnen i bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 januari Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglemente för kommunstyrelsen (HKF 9200) för att revidera reglementet utifrån bland annat aktuell lagstiftning, ekonomisk förvaltning, kommunstyrelsens lednings- och styrfunktioner. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ändringarna i reglementet till följd av översynen antas. Beslutet delges HKF

120 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens reglemente (HKF 9200) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunstyrelsen (HKF 9200) ska ha den lydelse som föreslås i den högra kolumnen i bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 januari Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en översyn av reglemente för kommunstyrelsen (HKF 9200) för att revidera reglementet utifrån bland annat aktuell lagstiftning, ekonomisk förvaltning, kommunstyrelsens lednings- och styrfunktioner. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ändringarna i reglementet till följd av översynen antas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande revideringar av kommunstyrelsens reglemente utifrån den översyn som har genomförts. Under ledningsfunktionen ändras skrivningar och formuleringar inom områdena folkhälsa, jämlikhet, trygghet, utveckling av den lokala demokratin och brukarinflytande, övergripande och internt miljöarbete, regionala stadskärnor och övriga centrala utvecklingsområden, högskolefrågor och metoder för verksamhetsutveckling. Det förtydligas att kommunstyrelsen ska arbeta med vision och varumärke samt med kommunikation och marknadsföring av kommunen. Inom avsnittet om kommunstyrelsens styrfunktion kompletteras texter med att samordningsträffar ska omfatta förbundsdirektörer och att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamheten i kommunalförbund. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

121 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) Avsnittet ekonomisk förvaltning revideras så att det framgår att kommunstyrelsen ska placera kommunens pensionsportfölj i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige har angivit samt att utforma kommunens ekonomimodell samt riktlinjer och rutiner som ligger till grund för redovisning och uppföljning och att ansvara för kommunens system för ekonomisk uppföljning och planering. I övrigt har det skett redaktionella förändringar och revideringar till följd av nya lagar och regler. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det reviderade reglementet för kommunstyrelsen antas. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Patrick Stenbacka Verksamhetscontroller Bilaga Revidering av kommunstyrelsens reglemente (HKF 9200) med förslag till ny lydelse Beslutet delges HKF

122 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens reglemente (HKF 9200) Reglemente för kommunstyrelsen - nuvarande lydelse Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen anställer förvaltningschefer och arbetstagare på särskilt visstidsförordnande. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion Reglemente för kommunstyrelsen - förslag till ny lydelse Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen anställer förvaltningschefer och arbetstagare på särskilt visstidsförordnande. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

123 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) ligger att leda och samordna bl.a. ligger att leda och samordna bl.a. utvecklingen av den kommunala demokratin utvecklingen av den kommunala demokratin hållbar samhällsutveckling folkhälsoarbete jämlikhetsarbete inkluderat bland annat jämställdhet, områdesperspektiv och ålder men också övriga diskrimineringsgrunder hållbar samhällsutveckling med folkhälso-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet samt övergripande miljöfrågor hållbar samhällsutveckling med folkhälso-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet samt övergripande miljöfrågor trygghetsarbete utveckling av den lokala demokratin och brukarinflytande övergripande miljöfrågor kommunens miljöledningsarbete kommunens interna miljöarbete den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken mark- och bostadspolitiken övergripande kommunikationsoch infrastrukturfrågor övergripande kommunikationsoch infrastrukturfrågor energiplaneringen samt främja energihushållningen energiplaneringen samt främja energihushållningen lokalplanering lokalplanering brukarinflytande brukarinflytande områdesutveckling områdesutveckling

124 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) arbetet med regionala kärnor arbetet med regionala stadskärnor och övriga centrala utvecklingsområden medverka i regional planering medverka i regional planering internationella frågor internationella frågor högskolefrågor metoder för verksamhetsutveckling som projekt, processer och e- förvaltning intern kontroll kvalitetsarbete visionsarbete och profil arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen informationsverksamheten och marknadsföring av kommunen utveckling av kommunens ITstöd och telefoni samt system för ledningsinformation Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS mål kan intern kontroll kvalitetsarbete visionsarbete och varumärke arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen kommunikation och marknadsföring av kommunen utveckling av kommunens IT-stöd och telefoni samt system för ledningsinformation Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö socialtjänsten och verka för att målen i socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

125 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) uppfyllas kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen. fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen. 3 Styrfunktionen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 3 Styrfunktionen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av visioner, övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd leda arbetet med och samordna utformningen av vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd ansvara för utveckling och uppföljning av kommunens Agenda 21-dokument, varvid kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska ta ställning till dokumentets aktualitet. ansvara för utveckling och uppföljning av kommunens Agenda 21-dokument, varvid kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska ta ställning till dokumentets aktualitet fullgöra kommunens uppgifter när det gäller upprättandet av förslag till översiktplan samt förslag till ändring och fördjupning av sådan plan att föreläggas kommunfullmäktige för beslut fullgöra kommunens uppgifter när det gäller upprättandet av förslag till översiktplan samt förslag till ändring, tillägg och fördjupning av sådan plan att föreläggas kommunfullmäktige för beslut varje år upprätta och regelbundet varje år upprätta och regelbundet

126 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) följa upp en projektplan med tidplan och investeringsplan för samhällsbyggande under den kommande treårsperioden följa upp en projektplan med tidplan och investeringsplan för samhällsbyggande under den kommande treårsperioden övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret ta fram instruktioner och anvisningar för de områden som anges i detta reglemente ta fram instruktioner och anvisningar för de områden som anges i detta reglemente övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningscheferna och bolagsdirektörer ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningscheferna, förbundsdirektörer och bolagsdirektörer ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunalförbund samt företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen tillvarata kommunens intressen vid bolags- och tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor

127 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 kommunallagen i deras lydelse från den 1 januari 2013 är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i, och andra likartade sammanträden i de organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 kommunallagen i deras lydelse från den 1 januari 2013 är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i årligen och senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. årligen och senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 4 Ekonomisk förvaltning Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 4 Ekonomisk förvaltning Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. Kommunstyrelsen ska placera kommunens pensionsportfölj i enlighet

128 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. svara för årsredovisning och delårsrapporter med budgetuppföljning enligt lagen om kommunal redovisning. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att med de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige ha angivit. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning och delårsrapporter med budgetuppföljning enligt lagen om kommunal redovisning. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att utforma kommunens ekonomimodell samt riktlinjer och rutiner som ligger till grund för redovisning och uppföljning. Ansvara för kommunens system för ekonomisk uppföljning och planering. leda och samordna kommunens ekonomiska redovisning och därmed utforma ekonomimodell samt system, riktlinjer och rutiner som ligger till grund för redovisningen leda och samordna kommunens ekonomiska redovisning underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte tillkommer eller uppdragits åt annan nämnd underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte tillkommer eller uppdragits åt annan nämnd tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett handha egen donationsförvaltning handha egen donationsförvaltning

129 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 5 Personalpolitik Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 5 Personalpolitik Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden besluta om stridsåtgärd besluta om stridsåtgärd avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en

130 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) nämnd till en annan. Kommunstyrelsens övriga uppgifter nämnd till en annan. Kommunstyrelsens övriga uppgifter 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt ansvarar även i övrigt för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva enligt denna lag. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet. Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 7 Övrig verksamhet Kommunstyrelsen har vidare hand om 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt ansvarar även i övrigt för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva enligt denna lag. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet. Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 7 Övrig verksamhet Kommunstyrelsen har vidare hand om utformningen av fullmäktiges handlingar och ansvarar för författningssamling för Huddinge kommun (HKF) utformningen av fullmäktiges handlingar och ansvarar för författningssamling för Huddinge kommun (HKF) kommunens heraldiska vapen och därmed sammanhängande frågor kommunens heraldiska vapen och därmed sammanhängande frågor yttranden över ansökningar enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning yttranden över ansökningar enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kommunens gemensamma informationskanaler och grafiska profil kommunens gemensamma informationskanaler och grafiska profil kommunens fastighetssystem, personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e- kommunens fastighetssystem, personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-

131 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) postsystem, skaderapporteringssystem, passersystem, förtroendemannaregister samt interna och externa webbplatsen postsystem, skaderapporteringssystem, passersystem, förtroendemannaregister samt intern och extern webbplats näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen bevakningen av kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende samt i andra frågor som är jämförliga med dessa bevakningen av kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende samt i andra frågor som är jämförliga med dessa att för Huddinge kommuns räkning ansvara för frågor om kommunens renhållningsskyldighet enligt 15 kap. miljöbalken med tillhörande renhållningsförordning m.fl. författningar, varvid uppdraget inte ska innefatta frågor som delegerats till miljönämnden, att för Huddinge kommuns räkning ansvara för frågor om kommunens renhållningsskyldighet enligt 15 kap. miljöbalken med tillhörande avfallsförordning m.fl. författningar, varvid uppdraget inte ska innefatta frågor som delegerats till miljönämnden att för Huddinge kommuns räkning vara den nämnd som producenterna ska samråda med i frågor som rör insamlingssystemet enligt förordningar meddelade med stöd av 15 kap. 6 miljöbalken. att för Huddinge kommuns räkning vara den nämnd som producenterna ska samråda med i frågor som rör insamlingssystemet enligt förordningar meddelade med stöd av 15 kap. 6 miljöbalken fullgöra kommunens uppgifter som markägare fullgöra kommunens uppgifter som markägare kommunens konsumentinformation och budget- och skuldrådgivning kommunens konsumentinformation och budget- och skuldrådgivning kommunens centrala kommunens centrala

132 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) statistikfunktion statistikfunktion kommunens upphandlingar enligt kommunens reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) kommunens upphandlingar enligt kommunens reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) kommunens gemensamma nät för data- och telekommunikation kommunens gemensamma nät för data- och telekommunikation kommunens företagshälsovård kommunens företagshälsovård utseende av pristagare till Huddinge kommuns pris för främjande av mångfald och likvärdiga villkor. utseende av pristagare till Huddinge kommuns pris för främjande av mångfald och likvärdiga villkor. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd 8 Delegering från kommunfullmäktige Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 8 Delegering från kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit rätt att på Huddinge kommuns vägnar ingå såväl enkel borgen som proprieborgen med de begränsningar som framgår av kommunens finanspolicy, samt i förekommande fall i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad borgensram, i den mån denna behörighet inte tillkommer eller rätt att på Huddinge kommuns vägnar ingå såväl enkel borgen som proprieborgen med de begränsningar som framgår av kommunens finanspolicy, samt i förekommande fall i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad borgensram, i den mån denna behörighet inte tillkommer eller

133 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) uppdragits åt annan nämnd uppdragits åt annan nämnd initiera och lämna uppdrag om översyn av kommunens förvaltningsorganisation samt inom ramen för tilldelade anslag besluta om kommunstyrelsens organisations utformning initiera och lämna uppdrag om översyn av kommunens förvaltningsorganisation samt inom ramen för tilldelade anslag besluta om kommunstyrelsens organisations utformning utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen i den mån detta inte åvilar annan nämnd köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt förköpsärenden förköpsärenden ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. inköp och försäljning av bostadsrätt inköp och försäljning av bostadsrätt lämna planuppdrag till samhällsbyggnadsnämnden rörande planer, samt i samband därmed om det inte är onödigt på förslag av samhällsbyggnadsnämnden godkänna förslag till program som anger utgångspunkter och mål för planen (planprogram). lämna planuppdrag till samhällsbyggnadsnämnden rörande planer samt i samband därmed, i förekommande fall, på förslag av samhällsbyggnadsnämnden godkänna förslag till program som anger utgångspunkter och mål för planen (planprogram) i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå

134 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) förlikning och sluta annat avtal förlikning och sluta annat avtal avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige med undantag för sådana planbesked, som omfattas av särskilt bemyndigande till samhällsbyggnadsnämnden, ge planbesked enligt 5 kap. 2 PBL med undantag för sådana planbesked, som omfattas av särskilt bemyndigande till samhällsbyggnadsnämnden, ge planbesked enligt 5 kap. 2 PBL att i den mån bemyndigande inte lämnats annan nämnd för kommunen besluta i övriga, liknande ärenden som icke är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 3 kap. 9 kommunallagen. att i den mån bemyndigande inte lämnats annan nämnd för kommunen besluta i övriga, liknande ärenden som icke är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 3 kap. 9 kommunallagen Kommunstyrelsens arbetsformer 9 Sammansättning Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer. 10 Ordföranden Det åligger kommunstyrelsens ordförande att Kommunstyrelsens arbetsformer 9 Sammansättning Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer. 10 Ordföranden Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning

135 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 11 Kommunalråd Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter, alternativt bland ordförande i kommunal nämnd, kommunalråd till det antal kommunfullmäktige finner lämpligt. Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd. Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 11 Kommunalråd Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter, alternativt bland ordförande i kommunal nämnd, kommunalråd till det antal kommunfullmäktige finner lämpligt. Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om

136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (15) kommunalrådens ansvarsområden. Kommunalråds närvarorätt m.m. i nämnder regleras i 15 andra stycket i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser i Huddinge kommun. kommunalrådens ansvarsområden. Kommunalråds närvarorätt m.m. i nämnder regleras i 15 andra stycket i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelser i Huddinge kommun. Kommunstyrelsen får bevilja tjänstledighet för kommunalråd. För tiden som kommunalrådet är tjänstledigt förordnas en vikarie av styrelsen. 12 Övrigt Utöver vad som sägs i detta reglemente gäller för kommunstyrelsen vad som stadgas i gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun. Kommunstyrelsen får bevilja tjänstledighet för kommunalråd. För tiden som kommunalrådet är tjänstledigt förordnas en vikarie av styrelsen. 12 Övrigt Utöver vad som sägs i detta reglemente gäller för kommunstyrelsen vad som stadgas i gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun.

137 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2014/ Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB för exploatering i Flemingsbergsdalen, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 2.Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB för överlåtelse av mark i Flemingsbergsdalen, bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 3.Hyresavtal mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB avseende lokaler för idrott- och fritidsändamål i Flemingsbergsdalen, bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 4.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om erforderliga justeringar av och tillägg till avtalen enligt punkterna 1-3 ovan. 5.Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta att delegera till representant för Huddinge kommun att ha rätt att besluta i samtliga frågor som kräver ett kommunalt ställningstagande i ÄT14. 6.Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 utökas med 71,7 mnkr. 7.Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av hyresgästanpassningar för det blivande sportcentrumet i Flemingsberg samt att utreda driftsformer och att planera för driften. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 4 och 5 ovan delegerar kommunstyrelsen till kommundirektören att besluta i samtliga frågor som kräver ett kommunalt ställningstagande i ÄT14 samt ha rätt att besluta om erforderliga justeringar av och tillägg till avtalen i punkt 1-3 ovan under förutsättning att dessa inte är av principiell beskaffenhet.

138 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanfattning Planering av Flemingsbergsdalen har pågått länge. I samband med upprättande av detaljplan för en omfattande kontorsutbyggnad träffades ett exploateringsavtal mellan kommunen och Skanska redan 1990 som fortfarande är giltigt godkändes ett program för Flemingsbergsdalen och kommunstyrelsen gav ett planuppdrag för en första detaljplan inom planområdet. Projektet har omarbetats ett antal gånger för att anpassas så att genomförande skulle kunna möjliggöras. Detta har föranlett flera justeringar av förslaget till detaljplan, som nu är på förnyad utställning och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i juni Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en utbyggnad av den första etappen inom Flemingsbergsdalen i anslutning till Regulatorbron. Etappen innehåller nya byggnader för handel, sport, kontor, bostäder, hotell och parkering. Parallellt med planläggningen har kommunen förhandlat om avtal för genomförande av detaljplanen i allmänhet och om regelring av tider för en första utbyggnadsetapp omfattande handel, sportanläggning och bostäder. För genomförande av den aktuella detaljplanen och för att reglera förutsättningar för kommande exploateringar inom Flemingsbergsdalen har mark- och exploateringsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning upprättat ett förslag till avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtalet från Ett förslag till köpekontrakt har även upprättats för att reglera överlåtelse av mark inom Flemingsbergsdalen från exploatören till kommunen. Slutligen har ett förslag till hyresavtal upprättats där kommunen hyr den sportanläggning som exploatören uppför. Avtalen ska ses tillsammans och har villkor som gör att de är beroende av varandra. Den första utbyggnadsetappen beräknas kunna ha byggstart senast den i september Lokaler för sport och handel beräknas då kunna färdigställas till den 1 januari 2017 och bostäderna något senare. Kommunens ekonomiska åtagande består dels av att hyra sportanläggningen, dels av en köpeskilling för den mark kommunen förvärvar. Hyresavtalet löper på 20 år och den årliga hyran är 8 mnkr. Kostnader för eventuell hyresgästanpassning och driftskostnader som ligger på hyresgästen har inte uppskattats. Köpeskillingen för mark inom etapp 3 och 4 är 71,7 mnkr. Exploatören bekostar utbyggnad av allmänna anläggningar. Exploatören ska även erlägga tilläggsavgifter till köpeskillingen och exploateringsbidrag för övergripande infrastruktur utanför planområdet. Sammantaget bedömer förvaltningen att avtalen ger mycket goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg ett av Huddinges viktigaste utvecklingsområden mot ett åtagande för kommunen som bedöms vara acceptabelt. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Wastesson, planeringschef, Marica Lindblad (MP), Cem Delen (FP), Jelena Drenjanin (M), Lars Björkman (HP), Gunilla Helmerson (M),

139 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Vibeke Bildt (FP), Birgitta Ljung (MP), Anti Avsan (M), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Ann-Marie Högberg (S) och Vesna Jovic, kommundirektör. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Marica Lindblad (MP) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Skanska Mark och exploatering Bygg AB Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

140 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 13: Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köp av del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal gällande sporthall i Flemingsberg Miljöpartiet är kritiska till att ärendet och dess handlingar blir tillgängliga så sent och att vi inte har getts möjlighet att sätta oss in i ärendet på ett bra sätt. Kritiken i det här avseendet riktar sig också mot en rad andra stora och viktiga ärenden där handlingarna kommit sent. Miljöpartiet ser allvarligt på att demokrati- och delaktighetsaspekten inte värderas tillräckligt högt, och har mot den bakgrunden faktiskt också övervägt att begära att ärendet skulle kunna bordläggas för att ge oss förtroendevalda erforderlig tid för att sätta oss in i ärendet. Men vi finner ändå att ärendet är av sådan strategisk betydelse så att vi bara lägger en protokollsanteckning.

141 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA Rev KS-2014/ (11) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla Kommunstyrelsen Gustav Thörnqvist (konsult) Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB för exploatering i Flemingsbergsdalen, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 2. Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB för överlåtelse av mark i Flemingsbergsdalen, bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 3. Hyresavtal mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB avseende lokaler för idrott- och fritidsändamål i Flemingsbergsdalen, bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om erforderliga justeringar av och tillägg till avtalen enligt punkterna 1-3 ovan. 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta att delegera till representant för Huddinge kommun att ha rätt att besluta i samtliga frågor som kräver ett kommunalt ställningstagande i ÄT14 6. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 utökas med 71,7 mnkr. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

142 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) 7. Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av hyresgästanpassningar för det blivande sportcentrumet i Flemingsberg samt att utreda driftsformer och att planera för driften. Kommunstyrelsens beslut 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 4 och 5 ovan delegerar kommunstyrelsen till kommundirektören att besluta i samtliga frågor som kräver ett kommunalt ställningstagande i ÄT14 samt ha rätt att besluta om erforderliga justeringar av och tillägg till avtalen i punkt 1-3 ovan under förutsättning att dessa inte är av principiell beskaffenhet. Sammanfattning Planering av Flemingsbergsdalen har pågått länge. I samband med upprättande av detaljplan för en omfattande kontorsutbyggnad träffades ett exploateringsavtal mellan kommunen och Skanska redan 1990 som fortfarande är giltigt godkändes ett program för Flemingsbergsdalen och kommunstyrelsen gav ett planuppdrag för en första detaljplan inom planområdet. Projektet har omarbetats ett antal gånger för att anpassas så att genomförande skulle kunna möjliggöras. Detta har föranlett flera justeringar av förslaget till detaljplan, som nu är på förnyad utställning och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i juni Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en utbyggnad av den första etappen inom Flemingsbergsdalen i anslutning till Regulatorbron. Etappen innehåller nya byggnader för handel, sport, kontor, bostäder, hotell och parkering. Parallellt med planläggningen har kommunen förhandlat om avtal för genomförande av detaljplanen i allmänhet och om regelring av tider för en första utbyggnadsetapp omfattande handel, sportanläggning och bostäder. För genomförande av den aktuella detaljplanen och för att reglera förutsättningar för kommande exploateringar inom Flemingsbergsdalen har mark- och exploateringsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning upprättat ett förslag till avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtalet från Ett förslag till köpekontrakt har även upprättats för att reglera överlåtelse av mark inom Flemingsbergsdalen från exploatören till kommunen. Slutligen har ett förslag till hyresavtal upprättats där kommunen hyr den sportanläggning som exploatören uppför. Avtalen ska ses tillsammans och har villkor som gör att de är beroende av varandra.

143 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) Den första utbyggnadsetappen beräknas kunna ha byggstart senast den i september Lokaler för sport och handel beräknas då kunna färdigställas till den 1 januari 2017 och bostäderna något senare. Kommunens ekonomiska åtagande består dels av att hyra sportanläggningen, dels av en köpeskilling för den mark kommunen förvärvar. Hyresavtalet löper på 20 år och den årliga hyran är 8 mnkr. Kostnader för eventuell hyresgästanpassning och driftskostnader som ligger på hyresgästen har inte uppskattats. Köpeskillingen för mark inom etapp 3 och 4 är 71,7 mnkr. Exploatören bekostar utbyggnad av allmänna anläggningar. Exploatören ska även erlägga tilläggsavgifter till köpeskillingen och exploateringsbidrag för övergripande infrastruktur utanför planområdet. Sammantaget bedömer förvaltningen att avtalen ger mycket goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg ett av Huddinges viktigaste utvecklingsområden mot ett åtagande för kommunen som bedöms vara acceptabelt. Bakgrund År 1990 tecknade Huddinge kommun och Skanska Fastigheter Stockholm AB ett exploateringsavtal (EA90) avseende exploatering av Flemingsbergs arbetsområde, d v s det som nu kallas Flemingsbergsdalen. I samband med avtalet antogs en detaljplan för Flemingsbergs arbetsområde (Stockholm Syd). Planen medger en byggrätt för i huvudsak kontor om ca kvm BTA. En kontorsexploatering av den omfattningen har av marknadsmässiga skäl inte varit möjlig att genomföra varför ett nytt planprogram har upprättats och som föreslår att området bebyggs med ett större inslag av handel och bostäder. Enligt kommunens godkännande år 2009 ersattes Skanska Fastigheter Stockholm AB av Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, nedan kallad exploatören, som kommunens motpart i EA90. För att reglera kvarstående punkter i exploateringsavtalet, skapa förutsättningar för framtagande av nya detaljplaner samt att reglera genomförandet av dessa upprättades ett ändrings- och tilläggsavtal 2009 (ÄT09). Samhällsbyggnadsnämnden fick 28 september 2009 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för Flemingsbergsdalen I (Generatorn 1 m.fl.), nedan kallad Detaljplan 1. Samtidigt godkändes programinriktningen för planläggningen. Projektet har omarbetats av Skanska ett flertal gånger för att kunna anpassas till hyresnivåer som marknaden är beredd att betala. I samband därmed har även planförslaget justerats. Efter den senaste justeringen är nu detaljplanen utställd

144 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige i juni Kommunen och Skanska har förhandlat om villkoren för genomförande av den första detaljplanen. Detta har resulterat i ett paket innehållande tre avtal som ska ses i ett sammanhang och som är beroende av varandra genom villkor; ett tillägg till exploateringsavtalet, ett köpeavtal genom vilket kommunen köper mark av exploatören inom kommande etapper inom programområdet samt ett hyresavtal genom vilket kommunen hyr en sportanläggning av exploatören. Detta möjliggör byggstart i månadsskiftet augusti/september 2014 av en första utbyggnadsetapp omfattande handel, sportanläggning och bostäder under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft och övriga avtalsvillor är uppfyllda. Beskrivning av ärendet Detaljplan Detaljplan för Flemingsbergsdalen I (del av Generatorn 1 m.fl.), detaljplan 1, syftar till att ge förutsättningar för en utbyggnad av den första etappen inom Flemingsbergsdalen i anslutning till Regulatorbron. Planen anger en ny kvarters- och gatustruktur jämfört med gällande plan. En centrumanläggning planeras som möter omgivningen i olika plan. Vid Regulatorbron anges bebyggelse dels vid bron, dels kring ett torg och ett genomgående stråk mellan bebyggelsen. Bebyggelsen kan i stora delar uppföras i sex våningar ovan bro samt torg- och gångplan. I den nya korsningen mellan Regulatorbrons förlängning och den nya huvudgatan genom området anges ett högre hus som inte får överstiga + 98,0 m (drygt 60 m högt). Norr om Regulatorbron är högsta byggnadshöjd + 63,5 m. Mot Björnkullavägen i ny sträckning får bebyggelse i övrigt inte överskrida + 56,5 m (7-8 våningar över vägens nivå). Parkeringen avses huvudsakligen ske i garage förutom vid angöringstorget. Markanvändningen anges som centrumändamål, dvs. all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I ändamålet centrum ingår butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler, restauranger, hotell osv. I den första etappen föreslås att högst m2 BTA handel får etableras inom ramen för centrumändamålet. I en del av området kan även bostadsbebyggelse uppföras. Bestämmelser reglerar högsta nivåer på buller från trafik. Detaljplanen har omarbetats ett flertal gånger för att anpassas efter ett projekt som är möjligt för exploatören att genomföra. Detaljplanen är för närvarande utställd och antagande bedöms kunna ske av fullmäktige i juni 2014.

145 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) Illustration av nya byggnader i etapp 1a och 1b (Skanska). Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (ÄT14) För genomförande av detaljplan 1 och för att reglera förutsättningar för kommande exploateringar inom Flemingsbergsdalen har ÄT14 tagits fram. ÄT14 innebär att: ÄT09 upphör att gälla när ÄT14 blir giltigt. EA90 gäller och kompletteras av ÄT14. Exploatören ska i etapp 1aa, exkl p-ytor, bygga: - ca m 2 BTA(bruttoarea) handel - ca m 2 BTA bostäder - ca m 2 BTA idrottsanläggning Handel och idrott ska vara klart senast vid vite om 12 miljoner kr. Bostäder ska vara klara senast vid vite om 4 miljoner kr. Exploatören ska i etapp 1ab, inkl p-ytor, bygga: - ca m 2 BTA kontor, hotell, handel och service Etapp 1 ab ska vara klar senast vid vite om 2 miljoner kr. Exploatören ska i etapp 1b, inkl p-ytor, bygga: - ca m2 BTA kontor, hotell, handel och bostäder Avsikten är att etapp 1b ska vara klart senast 6 år efter undertecknande av ÄT14. Exploatören ska betala 11,2 miljoner kronor i tilläggsavgift för etapp 1b och 6,1 miljoner kronor i tilläggsavgift för etapp 2 till kommunen.

146 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) Tilläggsavgifterna ska erläggas proportionellt i förhållande till de BTAytor som anges i meddelade bygglov inom respektive etapp. Exploatören överlåter all allmän platsmark, d v s gator och parker, inom detaljplanen till kommunen utan ersättning. Kommunen överlåter en mindre del kvartersmark för centrumändamål till exploatören utan ersättning enligt tidigare överenskommelse i ÄT09. Exploatören ska betala fastighetsbildningsåtgärder för genomförande av Detaljplan 1. Exploatören ska enligt vad som överenskoms redan i EA90 projektera, utföra och bekosta samtliga allmänna anläggningar inklusive ledningar inom ÄT14-området. Majoriteten av de allmänna anläggningarna ska vara utbyggd i sin helhet senast då handel och idrottsanläggningen i etapp 1aa är färdigbyggd. Exploatören ska även projektera och ha beredskap för att utföra samtliga allmänna anläggningar inklusive ledningar som krävs för genomförandet av förslag till detaljplan för kvarteret Rotorn 1 (vid polishuset). Exploatören ska till kommunen, som bidrag till övergripande infrastrukturkostnader, erlägga ett belopp om totalt 27 miljoner kronor för Detaljplan 1. Bidraget ska erläggas proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom Detaljplan 1. Exploatören ska avgränsa etapperna i Detaljplan 1 utåt på ett sådant sätt, att en trevlig och funktionell miljö skapas och att god anpassning skapas mot omgivande, ännu inte utbyggda etapper av programområdet för Flemingsbergsdalen. En välkomnande entré till deletapperna ska även skapas norrifrån. Exploatören ska säkerställa att ca 200 infartsparkeringar kan finnas under tiden Exploatören bygger den första etappen 1aa. Exploatören ska uppföra byggnaderna med miljöanpassat material och låg energiförbrukning och med en energieffektivitet som minst motsvararlågenergihus. Exploatören avser att miljöcertifiera alla sina kommersiella projekt på sin mark enligt LEED Gold eller motsvarande. För genomförande av etapp 2 ska ytterligare ett tilläggsavtal till EA 90 träffas i samband med att ny detaljplan tas fram för området. Principerna för detta avtal följer ÄT14. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor.

147 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) Utbyggnaderna av de allmänna, områdesanknutna anläggningarna inom Detaljplan 1 medför inga nettoinvesteringar för kommunen. De nya anläggningarna kommer att medföra ökade driftskostnader för kommunen om cirka sex miljoner kronor per år. Skanska Mark och Exploaterings Bygg AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Köpekontrakt För att reglera marköverlåtelser från Exploatören till kommunen inom etapp 3 och 4 i Flemingsbergsdalen har ett köpekontrakt tagits fram. Köpekontraktet innebär att: Exploatören överlåter sin del av marken i etapp 3 och all mark i etapp 4 i Flemingsbergsdalen. Överlåtelseområdena innehåller totalt ca BTA byggrätt baserat på programmet för Flemingsbergsdalen. Enligt programmet består byggrätten främst av bostäder med även kontor och handel. Ersättning för de överlåtna områdena är 71,7 miljoner kronor, vilket ger en genomsnittlig kostnad på kr/m2 BTA enligt detaljplaneprogrammet. De överlåtna områdena ska överföras genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Visättra 1:1. Exploatören tar över alla eventuella krav från SJ/Jernhusen att anordna parkeringsplatser inom etapp 4. Säljaren får i så fall anordna parkeringsplatser på egen mark utanför etapp 4. Exploatören ansvarar för att bekosta och flytta alla VA-ledningar (vatten, spill och dagvatten) från etapp 4 och del av etapp 3. Exploatören garanterar att de överlåtna områdena inte är förorenade. Om kommunen eller part som i sin tur köpt marken av kommunen i samband med exploatering av de överlåtna områdena påträffar markföroreningar eller när myndighet kräver/förelägger marksanering ska Exploatören bekosta sanering av marken för aktuellt ändamål. Exploatören har dock rätt att uppta förhandlingar om ändring av denna paragraf efter att markundersökning genomförts. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor.

148 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) Hyresavtal Hyresavtalet avser hyra av kvm LOA (lokalarea) omfattande två sporthallar som i funktion kompletterar varandra. Den ena har läktare med cirka 350 platser och lämpar sig väl för t ex seriespel i bollsporter. Utöver dessa två hallar finns en mindre lokal som kan användas för gym, danslokal eller liknande och kompletterande ytor, tex café. Projektet har utvecklats av Skanska i samarbete med privata aktörer för att vara kommersiellt gångbart, och Skanska har fört diskussioner med flera intressenter innan hyreskontrakt med kommunen blev aktuellt. Hyreskontraktet löper under tiden till , d v s 20 år. Årshyran är kr och ska räknas upp med konsumentprisindex. Hyresnivån är kr/m2 och år. I avtalet ingår inte vatten och avlopp, värme, varmvatten, kyla eller ventilation. Hyresgästen svarar även för allt inre underhåll och skötsel. Hyresvärden svarar för utvändigt underhåll och skötsel, underhåll av byggnadsstomme, utvändigt tak, utvändig fasad och fastighetens allmänna grundinstallationer. Hyresgästen skall samtidigt med hyran och som tillägg till denna betala en avgift för skötsel och drift av utvändiga gemensamma utrymmen och anordningar som hyresgästen kan komma att disponera ihop med övriga hyresgäster såsom städning och snöröjning av allmänna ytor, utvändig skötsel, mm. Denna avgift 100 kr/kvm och den ska indexjusteras på samma sätt som hyran. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Kostnad för eventuella hyresgästanpassningar som kan tillkomma för att tillgodose kommunens krav för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna har ännu inte uppskattats. Förvaltningens synpunkter Flemingsberg är en viktig plats för Huddinges och regionens utveckling. Kommunens planeringsinsatser har varit omfattande genom åren och det har börjat ge resultat. I projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt finns sju bostadsprojekt i Flemingsberg, varav två beräknas ha byggstart i år, sju arbetsplatsprojekt, varav ett är ett nytt utbildnings- och forskningscenter som Hemsö utvecklar i samarbete med SveaNor med Kungliga Tekniska Högskolan och Röda Korsets Högskola som största hyresgäster. För att förstärka den positiva utvecklingen är det angeläget att den första etappen av

149 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) ett nytt regionalt centrum påbörjas med en första etapp av Flemingsbergsdalen omfattande handel, sportcentrum och bostäder. Kommunen och Skanska har under lång tid förhandlat om mark- och exploateringsavtal för detaljplanens genomförande parallellt med att Skanska sökt hyresgäster och investerare för handel, sportcentrum och bostäder. Projektet har en hög ambition vad gäller funktioner och gestaltning och det har varit svårt att hitta intressenter till en hyresnivå som ger tillräcklig avkastning för att det ska vara intressant på marknaden. Projektet har därför successivt utvecklats och den första utbyggnadsetappens omfattning har minskat, men det har varit angeläget att det håller en hög kvalitet och att det kommer att vara möjligt att nå den ursprungliga visionen. För närvarande har Skanska ett intentionsavtal med en stor livsmedelsaktör och långt gångna diskussioner med en bostadsintressent. För sporthallen har diskussion förts med olika intressenter. Förhandlingarna har resulterat i ett paket med tre skilda avtal som ska ses i ett sammanhang och som har gjorts beroende av varandra. Innan byggstart kan ske är det ett antal villkor som ska uppfyllas. Kommunens viktigaste återstående åtaganden före byggstart är att anta en detaljplan, vilket beräknas kunna ske i juni, och att behandla ansökan om bygglov. Den första utbyggnadsetappen beräknas kunna ha byggstart senast den 1 september Lokaler för sport och handel beräknas då kunna färdigställas till den 1 januari 2017 och bostäderna något senare. Inom ramen för tilläggsavtalet för EA90 har vissa förändringar och lättnader för exploatören gjorts i förhållande till tidigare träffade avtal för att ett genomförande ska vara möjligt i närtid. Detta är motiverat med hänsyn till att exploatören åläggs byggnadsskyldighet med vite. Kommunen är inte skyldig att upphandla hyra av sportanläggningen enligt Lagen om offentlig upphandling, eftersom den inte planerats för kommunens räkning och inte uppförs enligt kommunens krav, det s k hyresundantaget. Hur kommunen ska driva anläggningen är ännu inte utrett. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda driftsform för anläggningen. Kommunen gör ett stort ekonomiskt åtagande genom att hyra sportanläggningen för en årlig hyra på 8 mnkr i 20 år. Hyresnivån bedöms vara något hög satt i relation till övriga hyresvillkor, men sett i sitt sammanhang tillsammans med övriga avtal för genomförande av en första etapp i Flemingsbergsdalen bedöms den vara godtagbar. Sportanläggningen har utvecklats för att kunna drivas på marknadsmässiga villkor och förvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter till intäkter eftersom det

150 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) finns ett ökande behov av idrottslokaler i Flemingsberg. Dels finns redan idag ett stort antal boende och studenter och stora arbetsplatser, dels påbörjas nu en utveckling med nya bostäder och ytterligare verksamheter samtidigt som antalet studenter kommer att utökas kraftigt. Av särskild betydelse i detta sammanhang är att den polisutbildning som kommer att bedrivas vid Södertörns Högskola kommer att ha behov av idrottslokaler och att privata grundskolor etableras. Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen bör gemensamt i god tid undersöka lämplig driftsform och planera för driften, bl a genom att kontakta tänkbara nyttjare, allt i syfte att få en bra verksamhet och ett så bra ekonomiskt utbyte som möjligt. Genom att köpa mark för kommande etapper i Flemingsbergsdalen skaffar sig kommunen en större rådighet över utvecklingen i Flemingsberg. Köpeskillingen bedöms godtagbar i förhållande till den objektiva värdering som genomförts. Förvärvet, som förväntas kunna genomföras under 2014, ingår inte i budgeten för Kommunstyrelsens investeringsbudget behöver därför tillföras 71,7 mnkr. Någon exploatering lär inte bli aktuell förrän området planlagts och anskaffningen är att betrakta som en anläggningstillgång tills exploatering påbörjas. ÄT14 och köpekontraktet har upprättats efter samråd med kommunjuristen och hyresavtalet har upprättats efter samråd med extern hyresgästrådgivare. Sammantaget bedömer förvaltningen att avtalen ger mycket goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg ett av Huddinges viktigaste utvecklingsområden mot ett åtagande som för kommunen bedöms vara acceptabelt. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor 1. Kartbilaga

151 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (11) 2. Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och exploatering Bygg AB med avtalsbilagor. 3. Köpekontrakt för marköverlåtelse i Flemingsbergsdalen mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och exploatering Bygg AB med avtalsbilagor. 4. Hyresavtal för sporthall i Flemingsbergsdalen mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och exploatering Bygg AB med avtalsbilagor. Beslutet delges Skanska Mark och exploatering Bygg AB Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

152 ETAPP 1aa BTA (m²) BILAGA 1 Ärende 13 Sporthall Bostäder Handel Garage Summa Plan HUDDINGEVÄGEN etapp etapp 1b FLEMINGSBERGS STATION etapp 1ab REGULATORVÄGEN etapp 1aa etapp 1b BJÖRNKULLAVÄGEN etapp Summa etapp 2 skala 1:3000 (A3) Etappinramning och total ca area* baseras på Huddinge kommuns Planprogram Flemingsbergsdalen Miljö och samhällbyggnadsförvaltningen januari 2009 reviderat juli 2009 * m² hotell, konferans, kontor m² handel m² bostäder, etapp m² TOTALT etapp 1aa etapp 3 etapp 4 etapp 1ab etapp 1b etapp m² BTA se tabell m² BTA kontor/hotell/handel /service m² BTA kontor/hotell/handel /bostäder m² BTA i huvudsak kontor/handel m² BTA i huvudsak bostäder m² BTA i huvudsak bostäder/kontor /parkeringsdäck FLEMINGSBERGSDALEN -ETAPPINDELNING

153 BILAGA 2 Ärende 13 1(16) Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (Inom Flemingsbergs arbetsområde numera Flemingsbergsdalen) Detta avtal, nedan kallat ÄT14, om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, bilaga 1, avseende samma geografiska område, dvs Flemingsbergsdalen, nedan kallat ÄT14-området, inom kommundelen Flemingsberg har ingåtts mellan kommunen och exploatören: Kommunen Huddinge kommun HUDDINGE Org nr Exploatören Skanska Mark och Exploatering Bygg AB SOLNA Org nr Kommunen och Exploatören benämns nedan Parterna. ÄT14-området har markerats med heldragen röd linje på bifogade karta, bilaga 2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), nedan kallad Detaljplan 1. Detaljplanekarta, se bilaga 3. Äldre exploateringsavtal 1990 (EA90) Den 14 augusti 1990 tecknades ett exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Skanska Fastigheter Stockholm AB om förvärv av mark och exploatering på denna inom Flemingsbergs arbetsområde. Avsikten med EA90 var att sydost om den nya fjärr- och pendeltågsstationen Stockholm Syd/Flemingsberg bygga en tät kontorsstad. Exploateringsavtalet baserades på idag gällande detaljplan för Flemingsbergs arbetsområde, dp nr 9-S-11, antagen Detaljplanen medger en byggrätt för i huvudsak kontor samt en mindre andel för handel, företagslägenheter och parkeringsgarage. Den tillåtna våningsytan (kvm BTA) för detaljplaneområdet som helhet uppgår till ca kvm BTA exkl trafik- och parkeringsanläggningar. Fram till 2009 hade endast ca kvm BTA uppförts. Ytterligare kontorsexploatering har av marknadsmässiga skäl inte varit möjlig att genomföra. Exploatören, som genom EA90 förvärvade mark från Kommunen och som är lagfaren ägare till fastigheten Generatorn 1, har utrett möjligheterna att etablera en större andel handel i området än vad gällande detaljplan medger och funnit att en sådan utveckling vore värd att pröva. För att klargöra områdets förutsättningar för handel mm enades Parterna därför 2009 om att upprätta ett program för Flemingsbergsdalen och utifrån det programmet arbeta vidare med mindre detaljplaneområden. Ett sådant program upprättades och godkändes av kommunstyrelsen Samtidigt träffades ett ändrings- och tilläggsavtal till EA90 som godkändes av kommunfullmäktige

154 2(16) Avtal mellan SJ, kommunen och Skanska trepartsavtal, träffat 1989 Exploateringsavtalet från 1990 baserades även på ett trepartsavtal mellan primärt SJ och exploatören med kommunen som deltagande part, träffat Trepartsavtalet var ett intentionsavtal om utbyggnad av fjärrtågsstation och parkeringsanläggningar samt trafikering vid Stockholm Syd. Tilläggsavtal till trepartsavtalet, träffat 1995 På grund av att marknadssituationen förändrades kunde området intill stationen inte byggas ut i den takt som förutsatts av Parterna. Med anledning av detta träffades ett tilläggsavtal till trepartsavtalet från 1989 som kopplades till en begäran från exploatören om att justera gällande detaljplan på ett antal punkter. Justeringarna skulle göra det möjligt att uppföra en större centrumanläggning intill stationsbyggnaden, att bygga bostäder i vissa kvarter, att lägga in en frizon för transporter och inlastning mellan exploatörens fastighetsgräns och spårområdet samt att flytta planerad kontorszon på p-däck närmare spårområdet. Samtidigt skulle SJs (från Jernhusens) parkeringsanläggningar omdisponeras med hänsyn till tilltänkta utbyggnader. Totalt sett skulle befintliga parkeringsytor om 250 resp 550 bilplatser, totalt 800 bilplatser finnas kvar. SJ (från Jernhusen) gavs option att på exploatörens mark vid behov anlägga ytterligare 500 bilplatser. Enligt tilläggsavtalet skulle omdisponeringarna av parkeringsplatserna kunna ske även om avsedd justering av detaljplanen inte kom till stånd. Avsedd justering av detaljplanen kom inte till stånd och några utbyggnader har, som beskrivits ovan, inte heller genomförts mot bakgrund av marknadssituationen. SJ (från Jernhusen) har inte utnyttjat sin option om ytterligare bilplatser, vilken därmed har fallit. Avtal om infartsparkering mellan SL och kommunen resp avtal om vinterväghållning mellan Jernhusen och kommunen, båda träffade 2008 I avvaktan på att en långsiktig lösning av parkeringsbehovet vid Flemingsbergs station kan åstadkommas, träffade SL och kommunen ett avtal om anläggning och drift av infartsparkeringen vid Flemingsbergs station. Avtalet innebar att kommunen rustar upp och iordningställer parkeringen enligt en principskiss samt sköter drift och underhåll av denna. SL ska ersätta kommunen för upprustningen medan kommunen bekostar driften. Parallellt träffade Jernhusen Stationer AB och kommunen ett avtal om parkeringssamarbete på stationen. Enligt avtalet ombesörjer kommunen vinterväghållningen av parkeringen och fakturerar Jernhusen enligt angivna á-priser. Avtal om ändring av och tillägg till äldre exploateringsavtal, träffat 2009 (ÄT09) EA90 kompletterades 2009 med ett ändrings- och tilläggsavtal (ÄT09). Syftet med ÄT09 och planprogrammet för Flemingsbergsdalen som godkändes av kommunstyrelsen var att uppdatera kvarstående punkter i det äldre exploateringsavtalet, reglera förutsättningarna för framtagandet av nya detaljplaner för nu aktuellt programområde samt reglera förutsättningarna för genomförandet av dessa detaljplaner. 2 Giltighet av tidigare avtal med anledning av detta avtal, ÄT14 När detta avtal, ÄT14, blir bindande mellan Parterna upphör ÄT09 att gälla. EA 90 ska fortsätta att gälla med de ändringar och tillägg som regleras i detta avtal, ÄT14. Av bilaga 4 framgår i vilka delar ÄT14 gäller före EA90.

155 3(16) 3 Giltighet Detta avtal blir bindande för Parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast genom beslut som senare vinner laga kraft, Huddinge kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Detaljplan 1 senast genom beslut som senare vinner laga kraft, Parterna samtidigt med detta avtals undertecknande tecknar köpekontrakt enligt bilaga 5 angående förvärv av överlåtelseområden i etapp 3 och 4 samt att överlåtelsen vinner giltighet i enlighet med vad som anges närmare i 2 och 4 i bilaga 5 samt fastighetsbildningsbeslut enligt 7 köpekontrakt bilaga 5 fattas senast den 10 september 2014 och beslutet senare vinner laga kraft. Styrelsen för Skanska AB, som är exploatörens moderbolag, fattar investeringsbeslut senast för genomförande av etapp 1aa exkl bostäder enligt bilaga 7 Exploatören eller annat bolag inom Skanskakoncernen tecknar hyresavtal för de lokaler som avser handel och sport i etapp 1aa enligt bilaga 7 och att dessa blir bindande senast (innebärande att samtliga villkor för hyresavtalens giltighet är uppfyllda). Skulle samtliga ovanstående förutsättningar inte inträffa på angivet sätt förfaller detta avtal, ÄT14, i dess helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Om fastighetsbildningsbeslut rörande överlåtelseområden i etapp 3 och 4 enligt vad som angivits ovan inte har fattats senast den 10 september 2014 åtar sig Kommunen att omedelbart återkalla ansökan om fastighetsbildning. I sådant fall kommer även Exploatören att återkalla sitt medgivande till förrättningen. 4 Projektets utformning - syfte Detta avtal, ÄT14, avser att reglera de förhållanden som uppkommer i och med att tilltänkt exploatering med utbyggnader för handel, sport, kontor, bostäder och parkering inom Detaljplan 1 genomförs samt även reglera förutsättningar för kommande exploatering inom ÄT14-området. Inför antagande av ny detaljplan för etapp 2, enligt bilaga 7, skall ett mer detaljerat exploateringsavtal för etapp 2 tecknas mellan Parterna. I detta avtal skall plankostnader, tilläggsavgift, kostnader för och utförande av allmänna anläggningar, ev marköverlåtelser, gestaltningskrav och genomförandet av detaljplanen för etapp 2 i övrigt regleras. I enlighet med vad som överenskoms mellan Parterna i EA90 ska principerna för kostnadsfördelning vara desamma för etapp 2 som i EA90. Vidare ska kostnader för övergripande infrastruktur betalas enligt 18 i detta avtal, ÄT14. Exploateringsavtalet skall godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen i Huddinge. Exploatören förbinder sig att att teckna exploateringsavtal enligt ovan för etapp 2 även om ny bebyggelse uppförs inom etapp 2 utan att en ny detaljplan tas fram för etapp 2. Utbyggnader för centrumfunktioner, handel, sport, bostäder, kontor, hotell och parkering Syftet med utbyggnaderna är att inom Detaljplan 1 tillskapa ytor för centrumfunktioner och handel samt sport, bostäder och kontor. Inom Detaljplan 1 får handel etableras på maximalt kvm BTA.

156 4(16) Detaljplan 1 är etapp 1 av sammanlagt 4 etapper i Flemingsbergsdalen. Etapp 1 består av deletapperna 1aa, 1ab och 1b. Deletapperna 1aa och 1ab är tillsammans 1a. Den av exploatören planerade BTA-ytan för den första detaljplanen inom Flemingsbergsdalens programområde, Detaljplan 1, är ca kvm BTA exkl parkeringsanläggningar Av denna yta byggs ca kvm BTA exkl parkeringsanläggningar ut i en första etapp, deletapp 1aa. Deletapp 1aa omfattar byggnader och anläggningar för handel, sport, bostäder och parkeringar. Kontor/hotell är deletapp 1ab. Se bilaga 7. Resterande delar av Detaljplan 1, deletapp 1b, avses innehålla kontor, handel och bostäder i områdets östra del (i hörnet Regulatorvägen-Björnkullavägen) samt kontor och handel norr om Regulatorbron. Se bilaga 7. Utbyggnad för parkering Exploatören ska i samband med utbyggnaderna inom Detaljplan 1 iordningställa bil- och cykelparkeringar för behoven inom Detaljplan 1 enligt kommunens riktlinjer för bilparkeringar resp kommunens rekommendationer för dimensionering av cykelparkeringar. Parkeringsbehovet ska tillgodoses för samtliga aktuella ändamål, dvs för såväl centrumfunktioner och handel som för sport, kontor och bostäder. Fördelningen av bilparkeringsplatser för olika ändamål är föränderlig över tiden, vilket kan komma att påverka vilka parkeringslösningar som väljs från tid till annan på mark som exploatören har rådighet över inom eller i anslutning till Detaljplan 1. Exploatören ska dock se till att det totala antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar vid varje tidpunkt täcker behovet enligt kommunens parkeringsnorm resp rekommendationer för dimensionering av cykelparkeringar för de etapper som byggs till. 5 Detaljplaneläggning Upprättat planprogram för Flemingsbergsdalen godkänd av kommunstyrelsen ska fungera som en utbyggnadsstrategi för Flemingsbergsdalen. Exploatören är införstådd med att det parallellt med planarbetet för Flemingsbergsdalen pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Flemingsberg i samarbete med Botkyrka kommun. Planeringen syftar till att stödja Flemingsbergs utveckling till en regional stadskärna. Detaljplaneläggningen för Flemingsbergsdalen förutsätts följa den fördjupade översiktsplanens intentioner. 6 Plankostnader Exploatören utför och bekostar erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet för Detaljplan 1 som helhet. När exploatören fullgjort åtagandet enligt upprättat plankostnadsavtal, daterat respektive , är exploatören befriad från att erlägga planavgift för bebyggelsen inom Detaljplan 1 enligt kommunens gällande plan- och bygglovtaxa. Exploatören utför och bekostar även erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet för etapp 2. 7 Tilläggsavgifter Tilläggsavgifter principer för fördelning Exploatören ska erlägga tilläggsavgift till tidigare betald köpeskilling för Generatorn 1 i takt med att bygglov beviljas för planerade utbyggnader.

157 5(16) Tilläggsavgifter - belopp Belopp 1 Exploatören ska för Detaljplan 1 erlägga ett belopp om 11,2 miljoner kronor, Belopp 1, (beloppet är baserat på KPI för november 2013) till kommunen. Betalning av Belopp 1 ska fördelas så att det, till dess att full betalning erlagts, erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 1b enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formeln: BTA i meddelat bygglov/35000 BTA x 11,2 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Belopp 2 Exploatören ska för etapp 2, enligt bilaga 7, erlägga ett belopp om 6,1 miljoner kronor, Belopp 2, (beloppet är baserat på KPI för november 2013) till kommunen. Betalning av Belopp 2 ska fördelas, så att det, till dess att full betalning erlagts, erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 2 enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formeln: BTA i meddelat bygglov/10000 BTA x 6,1 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Belopp 1 och Belopp 2 ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI med 1980 som basår) från november 2013 (index 314,2) till respektive betalningstidpunkt. MARKÖVERLÅTELSER OCH FASTIGHETSBILDNING 8 Marköverlåtelser Områdena A och B Exploatören överlåter och medger marköverföring till kommunen med full äganderätt de områden av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med grön färg (områdena A och B). Markområdena ska utgöra allmän platsmark för gata och park i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Område C Exploatören överlåter och medger marköverföring till kommunen med full äganderätt ett tredimensionellt område av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med grön färg (område C). Det tredimensionella området ska utgöra allmän platsmark för gata (broområde) i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Område (C) ska överföras genom fastighetsreglering i form av ett tredimensionellt fastighetsutrymme och kommer därmed att utgöra en urholkning i exploatörens fastighet Generatorn 1. Det tredimensionella fastighetsutrymmet ska ersätta nuvarande servitut för Visättra 1:1 att ha bro inom Regulatorn 1. Område D Kommunen överlåter och medger marköverföring till exploatören med full äganderätt det område av fastigheten Visättra 1:1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med gul färg (område D). Markområdet ska utgöra kvartersmark för centrumändamål i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Överlåtelserna av områdena A-D enligt ovan gäller med de smärre gränsjusteringar som kan komma att vidtas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12.

158 6(16) Överlåtelserna av områdena A-D enligt ovan ska vid fastighetsbildningsförrättning enligt 12 ske med stöd av detta avtal. 9 Markersättningar Överlåtelserna enligt 8 ska ske utan ersättning. 10 Inteckningar Parterna garanterar att den mark och det tredimensionella fastighetsutrymmet som överlåts enligt 8 inte besväras av inteckningar eller andra belastningar utöver det som framgår av FDS-utdrag, bilaga 10. Parterna ska vid lantmäteriförrättningen komma överens om vad som ska finnas kvar. 11 Tillträde Tillträde till de enligt 8 angivna markområdena och det tredimensionella fastighetsutrymmet sker när erforderliga fastighetsbildningsåtgärder enligt 8 avslutats och vunnit laga kraft samt när anläggningarna beskrivna i A.1, 18 utförts. 12 Fastighetsbildning Exploatören ska ansöka om och bekosta samtliga förrättningsåtgärder för genomförande av överlåtelserna enligt 8. Exploatören ska även ansöka om och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av Detaljplan 1, tex säkerställande av x-områden och inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar. 13 Parkeringsanläggningar och transformatorstationer alternativa lösningar för framtida förvaltning Nya 3D-fastigheter alternativt gemensamhetsanläggningar/servitut för parkeringsändamål inom område för centrumändamål kommer att aktualiseras. Vilken lösning som väljs är beroende av hur utbyggnaderna kommer att ske och vilka huvudmän som blir aktuella för förvaltning av i olika delar. För transformatorstationer (E-tomter i Detaljplan 1) kan ledningsrätter alternativt 3D-fastigheter bildas. Det är dock exploatörens och kommunens gemensamma avsikt att ledningsrätter bildas för ändamålet. Exploatören ska ansöka om och bekosta fastighetsbildningsåtgärder som erfordras enligt denna paragraf. 14 Servitut och ledningsrätter mm Befintligt servitut inom Generatorn 1 i sydvästlig-nordostlig riktning i gräns mot Visättra 1:3 (banverkets spårfastighet) bibehålls, men anpassas till projektets utformning i samband med fastighetsbildningsförrättningen. Servitutet ska säkerställa mark för transporter till centrumanläggningar, allmän gång-, cykel- och fordonstrafik genom Detaljplan 1. Formen för rättigheten och fördelning av kostnader för framtida drift och underhåll aves bli föremål för översyn i samband med förrättningen. Befintliga servitut i övrigt inom Generatorn 1, utanför och i nära anslutning till planområdet för Detaljplan 1, ska i aktuella fall fortsätta att gälla. Nya servitut för nya x-områden för t ex gångstråk enligt förslaget till detaljplan, Detaljplan 1, ska i aktuella fall bildas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12.

159 7(16) Ny rättighet för transporter till centrumanläggningen inom etapp 1aa ska bildas inom etapp 4. Inrättande av gemensamhetsanläggning för torget på kvartersmark inom Detaljplan 1 En gemensamhetsanläggning bildas för att reglera skötsel av torget nivå + 40 enligt Detaljplan 1. Deltagande kommunal fastighet ska ta en betydande del av driftkostnaden. Andelstal för gemensamhetsanläggningens drift ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken respektive fastighet beräknas använda gemensamhetsanläggning, enligt Anläggningslagen. Befintliga ledningsrätter till förmån för allmänna vatten- och avloppsledningar och övriga ledningar inom planområdet för Detaljplan 1 ska i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12 anpassas till förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. I den mån befintliga ledningar läggs i nya sträckningar ska ledningsrätter erbjudas aktuella ledningsdragare i de nya ledningslägena. Närmare reglering av vilka servitut och ledningsrätter mm som ska bestå och vilka som ska upphöra och nybildas sker i samband med fastighetsbildningsförrättningen enligt Befintligt markavvattningsföretag En del av planområdet berörs av ett torrläggningsföretag, Flemingsberg-Grantorp tf 1935, som bildades 1935 av dåvarande markägare med syftet att dika ut för att erhålla bättre odlingsmark. Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga tillstånd för avvecklingen. 16 Skick och markföroreningar Exploatören respektive kommunen har besiktigat de överlåtna markområdena enligt 8 och godkänner dessas skick. Exploatören respektive kommunen avstår med bindande verkan från alla anspråk med anledning av fel eller brister i den förvärvade egendomen. Exploatören respektive kommunen har kännedom om rådande mark- och grundförhållanden. Inom överlåtelseområdena finns inga av kommunen eller exploatören kända markföroreningar. 17 Avgifter För överlåtelseområdena enligt 8 utgående skatter och avgifter betalas av nuvarande ägare i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av tillträdande ägare. ANLÄGGNINGAR 18 Allmänna anläggningar Övergripande infrastrukturkostnader principer för fördelning Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela FÖP-området, se även under 5, Detaljplaneläggning. Exploatörens önskemål om bl a en betydande andel handelsverksamhet medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom ÄT14-området och inom FÖPområdet i stort. Exploatören ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Exploatören har inget ansvar att bygga ut den övergripande infrastrukturen. Den övergripande infrastrukturen ligger utanför ÄT14-området. Exploatören ska dock bidra till finansiering av den övergripande infrastrukturen enligt nedan.

160 8(16) Kostnaderna för övergripande allmän infrastruktur inom hela det fördjupade översiktsplaneområdet ska fördelas på exploatörerna, övriga fastighetsägare och kommunen. Kostnadsfördelningen ska ske successivt allteftersom det fördjupade översiktsplaneområdet detaljplaneläggs och byggs ut och enligt nytta. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom resp detaljplan. Övergripande infrastrukturkostnader för Detaljplan 1 belopp Exploatören bekostar alla allmänna anläggningar inkl ledningar inom Detaljplan 1 och därutöver andelar av kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar, vars nytta kan knytas till den aktuella utbyggnadsetappen. Kostnadsfördelning sker i proportion till maximalt tillåten BTA-yta enligt Detaljplan 1 och enligt en fördelningsnyckel kopplad till användningsändamålet enligt detaljplanen (handel 660 kr/bta, kontor 330 kr/bta, bostäder 220 kr/bta, forskning, utbildning, vård, hotell 220 kr/bta samt hantverk, industri, sport 110 kr/bta). För Detaljplan 1 har enligt ovan angiven fördelningsnyckel räknats fram ett exploateringsbidrag för övergripande infrastrukturkostnader om totalt 27 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor för deletapp 1a och 19 miljoner kronor för deletapp 1b. Betalning av de 27 miljoner kronorna ovan ska fördelas, så att de erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 1a respektive 1b enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formlerna: - Etapp 1a: BTA i meddelat bygglov/25000 BTA x 8 miljoner kronor. - Etapp 1b: BTA i meddelat bygglov/35000 BTA x 19 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Samtliga belopp enligt ovan är angivna i kostnadsläge december 2010 och ska räknas upp till resp betalningstidpunkt med SCB:s entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning eller index som kan komma att ersätta detta index. Dock ska inte reglering med E84 ske nedåt. Övergripande infrastrukturkostnader för kommande detaljplaner inom programområdet belopp Efter det att exploatören erlagt exploateringsbidrag för Detaljplan 1, avses exploateringsbidrag för kommande detaljplaner inom programområdet även fortsättningsvis uttas i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov. Beräkning av exploateringsbidragen avses ske enligt ovan angiven fördelningsnyckel. Närmare reglering av betalningsvillkoren sker i exploateringsavtalen för kommande detaljplaner. Tidsaspekter för utbyggnad av övergripande allmänna anläggningar Kommunen ska verka för att de övergripande allmänna anläggningar som exploatören ska erlägga bidrag för enligt ovan, kommer till utförande enligt avsedd tidshorisont på års sikt och innehållsmässigt i den omfattning som motsvarar underlaget för beräkningarna av bidragen. Allmänna anläggningar exploatörens åtaganden och utförande A. Allmänna anläggningar I enlighet med vad som överenskoms redan i 8 i EA90 ska Exploatören projektera, utföra och bekosta samtliga exploateringsanläggningar (kommunala gator, vägar, parker och

161 9(16) ledningar) som erfordras för bebyggelsen inom ÄT14-området. ÄT14-området överensstämmer med exploateringsområdet enligt EA90 och anläggningarna A.1-A.4 nedan har samma omfattning som i EA90. A.1. Detaljplan 1 Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga allmänna anläggningar inkl ledningar inom Detaljplan 1. I åtagandena ingår om- och nybyggnad av Regulatorbron, Regulatorvägen och Björnkullavägen samt gång- och cykelvägar respektive parkområde söder om Björnkullavägen, se bilaga 11 (gator) respektive bilaga 3 (parkområde). Standarder för gator, gång- och cykelvägar samt parkområde anges Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2 A.2. Allmänna anläggningar i detaljplan för Rotorn 1 särskild överenskommelse Exploatören projekterar samt har beredskap för att även utföra samtliga allmänna anläggningar inkl ledningar, som erfordras för genomförandet av detaljplan för fastigheten Rotorn 1. I genomförandet ingår bl a om- och nybyggnad av gata på angiven sträcka av Björnkullavägen enligt bilaga 11. Särskild överenskommelse ska vid en senare tidpunkt träffas mellan exploatören och kommunen för reglering av villkoren för ett eventuellt utförande av anläggningarna. Om exploatören utför de allmänna anläggningarna för Rotorn 1 ska dessa överlämnas till kommunen efter godkänd slutbesiktning. Efter genomfört åtagande ska avräkning ske för verifierade projekterings- och utförandekostnader som exploatören lagt ner, baserade på den överenskommelse som Parterna träffat. Om exploatören inte utför de allmänna anläggningarna för Rotorn 1, ska kommunen under alla förhållanden ersätta exploatören för nedlagda, verifierade projekteringskostnader. A.3. Vatten- och avloppsledningar Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av erforderliga vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar inom och i anslutning till Detaljplan 1. A.4. Ombyggnad av gatusträcka fram till Kvarnängsvägen Ombyggnad av gatusträckan från blivande korsningen Regulatorvägen-Björnkullavägen fram till blivande korsningen Regulatorvägen-Kvarnängsvägen, sträckan är markerad i bilaga 11, ska utföras och bekostas av exploatören i en senare utbyggnadsetapp inom programområdet för Flemingsbergsdalen enligt vad som framgår av EA90. Temporärt utförande av korsningen Regulatorvägen- Björnkullavägen ska exploatören utföra i ett första steg.. Standarder för gator, gång- och cykelvägar samt parkområde anges Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2. 9 i EA90 reglerar Exploatörens projektering av allmänna anläggningar. B Anläggningar på kvartersmark Exploatören projekterar, utför och bekostar: B.1. Alla anläggningar inom kvartersmark. B.2. Iordningställande av naturmark. B.3. Eventuella åtgärder på grund av fornlämningar. B.4. Flyttning eller annan erforderlig åtgärd av eventuella befintliga anläggningar inom Detaljplan 1. B.5. Alla erforderliga åtgärder för bullerskydd för exploatörens byggnader. B.6. Åtgärder för markavvattning enligt 26.

162 10(16) Projektering och utförande av anläggningarna enligt ovan ska ske enligt Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2. C Omgivande vägnät Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras före byggstart. Exploatören kontaktar kommunen inför besiktningen. Exploatören bekostar återställning av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakas av utbyggnaderna inom Detaljplan 1. Frågor om byggvägar och etableringar, se 32 nedan. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får inte överföras på entreprenör som anlitas av exploatören. GENOMFÖRANDE 19 Genomförande Tidplaneavsikt för färdigställande av utbyggnadsetapper, anpassning till omgivande markområden Parterna är överens om att en första utbyggnadsetapp, deletapp 1aa, ska lokaliseras i anslutning till Regulatorbron för att etableringen av kärnans kärna ska kunna påbörjas. Deletapp 1aa omfattar byggnader och anläggningar för handel, sport, bostäder och parkeringar. Kontor/hotell är deletapp 1ab. Se bilaga 7. Resterande delar av Detaljplan 1, deletapp 1b, avses innehålla kontor, handel och bostäder i områdets östra del (i hörnet Regulatorvägen-Björnkullavägen) samt kontor och handel norr om Regulatorbron. Se bilaga 7. Byggstart av etapp 1aa ska ske så snart detta avtal blir giltigt och erforderligt mark- eller bygglov beviljats. Parterna är överens om att byggstart definieras som tidpunkt då grävmaskiner påbörjar schaktningsarbeten inom kvartersmark i Detaljplan 1. Exploatören är skyldig att ansöka om erforderligt mark- eller bygglov enligt ovan senast när ÄT 14 blivit giltigt i enlighet med vad som sägs under 3 ovan. Parterna är överens om att tillsammans verka för att byggstart ska ske senast Exploatören ska ha byggt ut den första utbyggnadsetappen, etapp 1aa, utom bostäderna, enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 12 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska ha byggt ut bostäderna i etapp 1aa, enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 4 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska ha byggt ut den andra utbyggnadsetappen, etapp 1ab enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 2 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska se till att infartsparkering med ca 200 platser kan ske inom befintlig parkering i etapp 1b norr om Regulatorbron och inom befintlig parkering i etapp 4 som ligger intill etapp 1b, enligt bilaga 7. Denna skyldighet gäller tills 1aa är färdigbyggd i sin helhet.

163 11(16) Om parkeringen enligt ovan i ett tidigare skede behövs för parkering till sporthallen i etapp 1aa ska Parterna ta upp en diskussion om hur det kan lösas. Vid behov ska Kommunen upplåta mark för etablering till Exploatören under byggtiden för etapp 1aa om kommunen har sådan lämplig mark. Upplåtelsen för etablering ska i så fall regleras i särskild överenskommelse mellan Parterna. Exploatören förbinder sig att utföra de allmänna anläggningarna enligt 18 enligt följande: - A.1 ska vara utbyggd i sin helhet senast då etapp 1aa, utom bostäder, är färdigbyggd. - A.2. ska vara utbyggd i sin helhet enligt den särskilda överenskommelse som ska tecknas enligt 18 A.2. - A.3. ska byggas ut i den takt som bestäms i samråd med Huddinge kommun och Stockholm vatten. - A.4. ska vara utbyggd i temporärt utförande senast då etapp 1aa, utom bostäder, är färdigbyggd. - A.4. ska vara utbyggd i sin helhet och i slutligt utförande senast då utbyggnad aktualiseras i etapp 2 eller behov i övrigt aktualiseras. Det är exploatörens avsikt att genomföra utbyggnader inom de resterande etapperna 1b och 2 inom 6 år från undertecknande av detta avtal. Exploatören ska avgränsa respektive deletapp utåt på ett sådant sätt att en trevlig och funktionell miljö skapas och att en god anpassning erhålls mot omgivande ännu inte utbyggda etapper av programområdet för Flemingsbergsdalen. En välkomnande entré till respektive utbyggnadsetapp ska skapas även norrut. Utformningen enligt detta stycke ska godkännas av kommunen. Exploatören ska genomföra utbyggnaden av Detaljplan 1 i etapper, med totalt ca kvm BTA, så att syftet med detaljplanen uppfylls med en blandad och urban stadsbebyggelse i mitten av den regionala kärnan Flemingsberg. 20 Kontroll, besiktning och garantiansvar 11 i EA90 reglerar ansvar mm för de allmänna anläggningar som Exploatören ska utföra. Det gäller med förtydligandet att AB04 ersätter hänvisningen till AB72. Slut-, garanti och ev övriga besiktningar ska utföras av besiktningsman som utses av parterna gemensamt. Exploatören kallar till besiktning och svarar för besiktningsmannens kostnader. Besiktningsman ska utses innan arbetena påbörjas. Exploatören ersätter kommunen för dess självkostnader för granskning, kontroll och besiktning i samband med exploatörens utbyggnader av allmänna anläggningar. Faktura skickas av kommunen. 21 Påföljd vid bristande utförande 11 i EA90 reglerar påföljd vid bristande utförande. 22 Mervärdesskatt Exploatörens åtagande att genomföra anläggningarna som anges 18 under A.1. till och med A.4. kan medföra att exploatören inte har möjlighet att dra av ingående mervärdesskatt och att denna avdragsmöjlighet istället skulle kunna föras över till kommunen. Parterna är överens om att i samråd närmare utreda om och hur detta kan hanteras i syfte att tillse att mervärdesskatten ska vara fullt avdragsgill.

164 12(16) AVGIFTER 23 Anslutningsavgifter 15 i EA 90 reglerar anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Samtliga avgifter för anslutning av fjärrvärme, el och tele mm inom Detaljplan 1 erläggs av exploatören. Det åligger exploatören att kontakta och teckna avtal med respektive ledningsägare samt att i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av bebyggelse inom Detaljplan 1. Exploatörens skyldighet enligt detta stycke gäller även etapp 2. MILJÖ OCH ENERGI 24 Agenda 21 Kommunen har antagit en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna lokala Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom etapp 1 och Energi Exploatören ska följa de krav som anges i kommunens klimat- och energiplan, antagen av kommunfullmäktige Exploatören ska inom etapp 1 och 2 uppföra byggnader med miljöanpassat material och låg energiförbrukning med en energieffektivitet som minst motsvarar lågenergihus. Om värmekälla behövs, ska behovet tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi som värmekälla. Det är exploatörens avsikt att certifiera alla kommersiella projekt inom etapp 1 och 2 enligt miljö- och energikonceptet LEED enligt minst nivå Gold (Leadership in energy and environmental design) eller motsvarande. Exploatören förbinder sig att vid överlåtelser av fastigheter eller projekt inom etapp 1 och 2 i avtal föreskriva, att den som tar över byggherreansvaret ska tillämpa ett utförandekoncept som minst innehåller samma miljö- och energikvaliteter som det egna. 26 Dagvatten Kommunens dagvattenstrategi ska följas. Dagvatten från Detaljplan 1 ska i största möjliga mån omhändertas lokalt inom Detaljplan 1. Som minimikrav gäller att anläggning för fördröjning av dagvatten ska anordnas. När det gäller dagvatten från förorenade markytor på kvartersmark, t ex parkeringsytor, ska slam- och oljeavskiljare eller motsvarande installeras. Exploatören är medveten om att dagvatten från högre liggande naturområden avvattnas genom etapp 1 och 2. Detta dagvatten bör behandlas avskilt från övrigt dagvatten. Anläggningar enligt första och andra stycket ska utföras i samråd med Stockholm Vatten AB och kommunen. Exploatören ansvarar för samt utför och bekostar ytterligare erforderliga utredningar av dagvattenhanteringen inom kvartersmark och allmän plats före projektering och byggande.

165 13(16) 27 Avfallshantering Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom Detaljplan 1 under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning i enligt vid varje tidpunkt gällande avfallsplan för Huddinge kommun. Exploatörens skyldighet enligt denna paragraf gäller även etapp Vegetation Vid projektering av bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. I samband med att exploatören upprättar situationsplan för Detaljplan 1 ska förslag till bevarande av vegetation och kompletterande planteringar redovisas (vegetationsplan). Detaljplanens intentioner om bevarande av t ex värdefulla träd och vegetationspartier ska beaktas. Planen ska godkännas av kommunen före bygglovsprövning. ÖVRIGA FRÅGOR 29 Mätningstekniska arbeten Exploatören träffar i god tid före exploateringsarbetenas igångsättning särskild överenskommelse med kommunens lantmäteriavdelning om utförandet av mätningstekniska arbeten mm. Återställning av stomnätspunkter som raserats vid exploateringsarbetena bekostas av exploatören. 30 Samverkan gällande arbetskraft Exploatören ska verka för att aktörer verksamma inom etapp 1 och 2 rekryterar personal som är boende inom Huddinge kommun. 31 Utredning av geotekniska förhållanden Exploatören ansvarar för samt utför och bekostar erforderliga åtgärder för säkerställande av de geotekniska förhållandena före Exploatörens grundläggning och byggande i anslutning till befintlig banvall. 32 Etablering och åtgärder under byggtiden Allmänt Exploatören ska före byggstart ta kontakt med kommunen (driftavdelningen för gata och park) för att säkerställa praktiska frågor kring byggtrafik och anläggningsarbeten. Exploatören ska, innan byggnadsarbeten påbörjas, upprätta en etableringsplan för skriftligt godkännande av kommunen. Planen ska bl a behandla eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag, återställningsarbeten efter nyttjandet, skydd av träd och natur, stängsel runt byggarbetsplats, in- och utfartslösningar för byggtrafik samt provisoriska lösningar för gång- och cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar, upplag och liknande förutsätts i första hand ske på kvartersmark. Exploatören inhämtar erforderliga bygglov. Byggväg Exploatören projekterar, utför och bekostar ev provisoriska byggvägar fram till Detaljplan 1. Byggvägarna anläggs på ett sådant sätt att övriga erforderliga arbeten inom och intill Detaljplan 1 kan bedrivas utan inbördes hinder. Byggvägarna lokaliseras i samråd med kommunen

166 14(16) Byggvägarna ska efter det att de fullgjort sitt syfte tas bort av exploatören. Berörda markområden ska återställas till skick som överenskoms i samråd mellan exploatören och kommunen. Exploatören bekostar återställning av skador som förorsakas av byggvägen. Exploatören kontaktar kommunen inför återställningen. 33 Trafikanordningsplan Exploatören ska i god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen. Trafikanordningsplanen ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar till och från densamma, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Trafikanordningsplanen ska också redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik. 34 Störningar Exploatören ska se till att utbyggnad av Detaljplan 1 sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter (se naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15). ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 35 Force Majeure Om parts fullgörande av sina åtaganden förhindras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra grund för förlängning av tider som regleras i detta avtal. Part som önskar åberopa förlängningsgrund enligt denna bestämmelse ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra parten skriftligt meddelande härom. 35 Skadeståndsansvar Exploatören är ansvarig gentemot kommunen för åtgärder som vidtas eller underlåts enligt detta avtal av exploatörens anställda eller av underentreprenörer och leverantörer som anlitas av exploatören. Kommunen är på samma sätt ansvarig gentemot Exploatören för kommunens åttaganden enligt detta avtal. 36 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på angiven förfallodag, ska exploatören erlägga dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen för tiden från förfallodagen tills full betalnings sker. 37 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande. Kommunen ska dock lämna sitt skriftliga samtycke till överlåtelse av avtalet, eller del därav, om överlåtelse av fastigheten, eller delar därav, sker.. Sådant samtycke ska endast lämnas under förutsättning att 1. Kommunen, Exploatören och ny ägare i särskilt upprättad skriftlig handling reglerar i vilken omfattning ny ägare ska tillträda detta avtal, innebärande en uppdelning av avtalsförpliktelserna mellan exploatören och ny ägare, samt

167 15(16) 2. ny ägare direkt till kommunen ställer godtagbar säkerhet för det rätta fullgörandet av samtliga övertagna åtaganden enligt detta avtal. som omfattas av överlåtelsen. Om exploatören överlåter äganderätt till fastighet inom etapp 1 eller 2 inom ÄT14-området, antingen hela eller delar därav, och åtagandena enligt detta avtal, ÄT14, inte uppfylls varken genom exploatörens eller den nye ägarens försorg ska exploatören utge ett vite om 150 miljoner kronor (beloppet är baserat på KPI för november 2013). Detta gäller inte om ny ägare tillträder detta avtal i de delar som omfattas av överlåtelsen och godtagbar säkerhet ställs av den nya ägaren. I samband med att överlåtelse sker och ny ägare tillträder detta avtal i delar som omfattas av överlåtelsen ska proportionell fördelning ske av omfattningen av vitesansvaret om 150 miljoner kronor och borgensansvaret samt i proportion till återstående åtaganden enligt detta avtal, ÄT14 (se sista stycket i denna bestämmelse om successiv sänkning) Om exploatören ska utge vite enligt denna paragraf, ska vitet omräknas med konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att ersätta detta, till tidpunkten när vitet förfaller till betalning. Vitesbeloppet avseende överlåtelser inom etapp 1och 2 inom ÄT14-området ska successivt sänkas i takt med att exploatören och /eller nya ägare uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal. I möjligaste mån ska sådan sänkning skriftligen bekräftas vid varje tillfälle som ett åtagande uppfylls. 38 Tvist Tvist som gäller detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt För Huddinge kommun För Skanska Mark och exploatering Bygg AB... Bilaga 1 Exploateringsavtal från 1990, EA90 Bilaga 2 Karta över ÄT14-området Bilaga 3 Detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.) Bilaga 4 Jämförelse mellan EA90 och ÄT14 Bilaga 5 Köpekontrakt avseende överlåtelseområden i etapp 3 och 4 Bilaga 6 Situationsplan för utbyggnadsetapper 1aa och 1ab Bilaga 7 Etapputbyggnad av programområde för Flemingsbergsdalen Bilaga 8:1 och 8:2 Handlingar gällande Brotorget och Tingsparken Bilaga 9 Marköverlåtelseområden Bilaga 10 FDS-utdrag Bilaga 11 Aktuella gatusträckor för utbyggnad av exploatören

168 16(16) Borgensåtagande För det rätta fullgörandet av de åtaganden som Skanska Mark och exploaterings Bygg AB, org.nr , gjort i detta avtal går Skanska AB org.nr , härigenom i borgen såsom för egen skuld. För Skanska AB

169 1 (10) Mellan' Huddinge kommun, Kommunal väg en 28, HUDDINGE, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Skanska Fastigheter Stockholm AB, nedan kallad bolaget, träffas f ö ljande EXPLOA TER I NGSAVTAL 1 Omfattning ~ Kommunen och bolaget har och träffat ett ramavtal som underlag för ett samarbete, som syftar till att planera och genomföra ett attraktivt arbetsområd e med hög utnyttja ndegrad samt hög kvalitet i fråga om utformning av byggnader och yttre miljö. Med hänvisning till 6 i ramavta l et har överens kommelse träffats mellan bolaget och kommu~en enligt vilken optionsområde utanför ramavtalsområdet avseende cirka m2 BTA för ko ntorsändamål efter införlivas med r amavtalsom rådet. För de olika delområdena och med slutligt detaljplaneför s lag som underlag förutsättes parterna träffa exploateringsavtal i tillämpliga delar i överenss tämmelse med de principer, som regleras i ramavtalet. Ramavta l et har godkänt s.av kommunfullmäktige. I anslutning till utbyggnaden av Flemingsbergs fjärrtågs station i en första etapp, har a vtal träffats mellan Statens Järnvägar, Huddinge ko mmun och Skanska AB. Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige. Till grund för detta exploateringsavtal ligger förutom Ovan näm nda ramavtal och trepartsavtal, förslag till detaljplan för Flemingsbergs arbetsområde (Stockholm Syd), delområde 1, 2 och 3, inom kommunde len Flemingsberg med tillhörande plan, genomfö randebe skrivning och miljökonsekvensbeskrivning upprättade i mars 1990 av HJS Arkitektkontor AB i samarbete med Huddinge stadsbyggnadskontor, liks om "Program för tidstålig målstyrning", upprättat av stadsarkitektkontoret, bolaget samt planförfattaren, da t erad juni Bilaga A 1 Deta ljplanen medger en byggrät~ inom exploateringsområdet på Ca m2 BTA exklusive trafik och P-anläggningar. Gr ä ns för exp l oater ingsområdet s a mt d e lområde 1, 2 och 3 enligt d e tta avtal har markerats med heldragen röd be grä nsningslinje på bilagd detaljplanekarta (bilaga A2~~ Bilaga A2 I f 1 ~ l ~jz

170 2 2 Avtalets giltighet Parterna förutsätter ~ att kommunfullmäktige i Huddinge genom beslut, antager ovannämnda i 1 angi' a förslag till detaljplan, ~ att kommunfullmäktige genom beslut, som vinner la ga kraft, dels att Skanska AB godkänner detta avtal och ~ att med avtalet avsedd fastighetsbildning för överförande av mark enligt 5 sker. Om någon av dessa förutsättningar icke uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet, varvid vardera parten skall bära sina kostnader, om ej annat överenskommes. ) Planuppdrag Bolaget bekostar arkitekt och övriga konsulter och utför erforderliga utredningar vid upprättande av detaljplan för Flemingsbergs arbetsområde, delområde 1, 2 och 3 (Stockholm Syd). Detal: lanearbetet skall ske i nära samarbete!d kommunen. Planarbetet skall bedrivas fram till slutliga kartor för antagande i kommunfullmäktige. Bolaget utför och bekostar även de geotekniska undersökningar, som erfordras inom exploateringsomradet. Detaljhandel samt företags lägenheter får förekomma inom exploe eringsområdet endast i den begränsade o 'attning, som kommunen beslutar om i samband med detaljplaneläggningen. 4 Genomförande Vid planläggning och genomförande av detaljplanen skall de reservat för spårbunden kollektivtrafik, som berör ex~loateringsområdet, beaktas. Bebyggelsen och vissa anläggningar inom exploateringsområdet avses uppföras och förvaltas av bolaget. Alternativt äger bolaget rätt att avstycka och sälja delar av området till lämpliga intressenter. Vid överlåtelse av området, eller del därav, skall bolaget tillförbinda ny ägare, och dennes eventuella efterträdare, skyldigheter enligt detta avtal. Bolaget skall vid eventuell överlåtelse garantera genom 'ö<"d.'.n1i" d.".,.",.", ~ ~ 4Syd/Al<R

171 ";,-', :'-.. ;. o;:... _.'.~;f'..,.> i'.. ~ MarkÖyerlåtelser Bolaget förvärvar av kommunen de delar av fastigheten Visätfra 1:1, som enligt detaljplaneförslaget, bilaga A2, skall utgöra kvartersmark för kontor, hande, företagslägenheter mm för en köpeskilling av FEMTIOSJUMILJONERNIO HUNDRATUSEN ( ) KRONOR. KÖpeskillingen erlägges till kommunen senast 10 arbetsdagar efter det detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen upprättar erforderliga köpehandlingar härför. arköverlåtelsen skall i första hand ske genom fastighetsreglering och i andra hand genom avstyckning. överlåtelser gäller med de ändringar av gränser för den överlåtna kvartersmarken, som eventuellt vidtages i samband med blivande fastighetsbildningsförrättning. Härutöver skall bolaget i takt med och vid de tillfällen då bygglov beviljas för bebyggelsen inom delområde 1 och 2 erlägga en avgift om 125 kr/m2 BTA jämte uppräkning med konsumentprisindex räknat från och med december månad 1988 och baserat på antalet m2 BTA exklusive trafik- och P-anläggningar. För etapp I om ca m2 BTA inom delområde 1, skall bolaget till kommunen inlämna fullständiga bygglovshandlingar senast under fjärde kvartalet För bebyggelse överstigande m 2 BTA inom delområde 1 och 2, exklusive trafik- och P-anläggningar, skall bolaget i takt med och vid de tillfällen då bygg lov beviljas för bebyggelsen inom delområde 1 och 2 erlägga en avgift om 450 kr/m2 BTA jämte uppräkning med konsumentprisindex räknat från december För delområde 3 skall bolaget i takt med och vid de tillfällen då bygg lov beviljas för bebyggels, exklusive trafik- och P-anläggningar, erlägga en avgift om 300 kr/m 2 BTA jämte uppräkning med konsumentprisindex räknat från och med december 19~8. Ersättning skall utgå för m 2 BTA inom detta område. I det fall bostadslägenheter med statlig belåning kan komma att ingå i exploateringen, skall köpeskillingen för mark och särskild avgift enligt ovan vid bygglov anpassas till de belopp som kan komma att godkännas för statlig belåning. Bolaget har för sitt engagemang i forskningscentret Novum lämnat ett extra bidrag till kommunen på TIOMILJONER (W ) KR"",., " ; "" ~ f '!i 4Syd/AKR

172 4 6 Fastighetsbildning Bolaget skall snarast ansöka om den fastighetsbildning, som erfordras för marköverlåtelsen enligt 5. Underlåter bolaget att inge ansökan, äger kommunen rätt att ombesörja sådan. Bolaget svarar för fastighetsbildningskostnader enligt ovan. Bolaget svarar för kostnaderna för erforderliga anläggningsförrättningar m m inom exploateringsområdet. 7 Tillträde De i 5 angivna områdena tillträdes av bolaget en (1) vecka efter det att beslut om erfoderlig fastighetsbildning har vunnit laga kraft. 8 Exploateringsanläggningar Bolaget skall projektera, utföra och bekosta samtliga exploateringsanläggningar (kommunala gator, vägar, parker, och ledningar m m), som erfordras för bebyggelsen inom exploateringsområdet. Efter kontroll och besiktning enligt 11 skall anläggningarna överlämnas till kommunen. Regulatorvägen och Kvarnängsvägens ombyggnad i riktning mot Visättra och därmed sammanhängande kostnader skall åvila parterna med hälften var. Omfattning enligt bilaga B. Bolaget svarar för Regulatorvägen och Kvarnängsvägens ombyggnad enligt tidplan 16. Bilaga B Gator samt gång- och cykelvägar skall förses med gatubelysningsanordningar inklusive erforderliga matar- och manövercentraler samt matarledningar till exploateringsområdet för anslutning till befintliga närbelägna gatubelysningsanläggningar. Efter kontroll och besiktning enligt 11 skall anläggningarna överlämnas till kommunen. l de fall då belysningsanläggning samordnas med kabelschakt för ledningar för eldidtributionsnätet skall Huddinge Elverk AB utföra anläggningen på bolagets bekostnad. Bolaget ombesörjer och bekostar av anläggningar på kvartersmark cykeltrafik samt körtrafik, som med x, xl, z, zl och z2. ~ projekter. g och utbyggnad för allmän gång-, och i detaljplanen betecknats 4Syd/AKR

173 5 Bolaget projekterar, utför och bekostar anläggande av erforderliga allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenl edningar (VSD-ledningar) inom exploateringsområdet. Efter kontroll och besiktning enligt 11 skall anläggningarna överlämnas till kommunen. Vattenleverans från kommunens huvudledningar skall ske med för sådana ledningar godtagbart tryck. Kommunen svarar för att erforderlig vattenreservoarkapacitet finns inom området. Kommunen svarar även för att vatten, avlopp och elektrisk ström kan erhållas under den tid då byggnadsarbeten pågår inom exploateringsområdet samt för huvudledningarnas funktion under samma tid vid anvisade leveranspunkter. Kommunen anvisar leveranspunkter för vatten och avlopp samt för elektrisk ström i anslutning till avtalsområdet. Befintliga idrottsanläggningar skall, senast , på kommunens bekostnad flyttas till annat läge utanför exploateringsområdet. Flyttningen bedöms kunna ske i etapper. Bolaget skall eftersträva att fotbollsplan med gräsyta flyttas i en sista etapp. Bolaget har skriftligt underrättat kommunen om att ytor för omklädningsbyggnader, ishockeyplan och fot bollsplan med gräsyta behöver ianspråktas, senast Projektering De allmänna anläggningarna, som det enligt 8 åligger bo laget att ombesörja skall utföras av bolaget eller av entreprenör, som anlitas av bolaget och godkännes av kom munen. BOl a gets ansvar gentemot kommunen kan ej överföras på av bolaget anlitad entreprenör. Und e r projekteringsarbetet skall samråd ske med kommun e ns gatukontor. Kontorets kontaktman är överingenjören vid g a tukontorets utredningsa vdelning eller dennes ställföreträdare. Anläggningarna skall utföras till den standard, godkännas av kommunen. Kommunens normalstandard därvid vara riktgivande. som kan skall Samtliga ritningar och andra granskningshandlingar skall vara granskade och godkända av kommunen innan arbetena påbörjas. Ritningar och motsvarande handlingar skall överlämnas till gatukontorets utredningsavdelning nedvikta för insättning i A4-pärmar i fyra (4) omgångar 6-4eCkor före anläggningsarbetenas påbörjande., ~ (L tii ~ IoSyd / AKn

174 '....,..,....., "' 4~'....' ''"',:,... ~.,. 6 Det åligger bolaget att hos Huddinge Elverk AB och i samråd med detta verk begära framdragande av erforderliga elektriska ledningar inom exploateringsområdet. Bolaget skall ha erforderligt samråd med Televerket angående detta verks arbeten inom exploateringsområdet. Vid projektering av vägar och enskilda vsd-ledningar, som skall ingå i gemensamhetsanläggningar, skall bolaget samråda med kommunens stadsingenjörskontor. Anläggningsarbetena skall utföras i enlighet med av byggnadsnämnden godkända ritningar och i den standard och omfattning, som kan godkännas av byggnadsnämnden. 10 Mätningstekniska arbeten Det åligger bolaget, att i god tid före exploateringsarbetenas igångsättande träffa särskild överenskommelse med kommunens stadsingenjörskontor om utförandet med exploateringen sammanhängande mätningstekniska arbetsuppgifter. Inmätning ocll dokumentation av ledningar skall ske i enlighet med respektive ledningsdragande verks anvisningar. 1 1 Kontroll, besiktning och garantiansvar Vad som avtalas i denna paragraf gäller de allmänna anläggningar, som bola get skall utföra enligt 8, Kommunen äger rätt att gentemot bolaget utöva den kontroll över anläggningsarbeten, som enligt Svenska Teknologföreningens allmänna bestämmelser tillkommer beställaren, Representant för kommunen skall kallas till regelbunde t återkommande byggmöten, som anordnas av bolaget. Ko mmun e n utför genom gatukontoret, ritningsgranskning och ko ntroll av exploateringsanläggningar, I åtagandet ingår även granskning och godkännande av program och entreprenadhandlingar, Kostnaderna härför debiteras bolaget med HUNDRATUS EN ( ) KRONOR, Ersättningen utbetalas tlll kommunen vid tidpunkt enligt 5, första stycket. Sedan anläggningen eller del därav färdigställts i sådan omfattning att den kan god kä nnas av kommunen f som besiktnings objekt skall den anmälas av bolaget för 5lutb~iktning, varom kommunen har att föran s tal ta.~ o!r~ 4 S y d/ lt KR

175 "-,",... -"... '. ".",. ;. ' 7 Slutbesiktning av nämnda anläggningar må ej utföras under tiden 1 oktober - l maj. Om tjänlig väderlek råder kan besiktning få utföras även under nämnda period. vid den tidpunkt då a llmän anläggning godkänts vid slutbesiktning, tillträdes den av kommunen med full äganderätt. Kommunen svarar därefter för underhåll, ombyggnad eller fortsatt utbyggnad av till kommunen överlåtna anläggningar, dock ej där åtgärden utgör garantiarbeten. Bolaget ikläder sig garanti f ö r de avtalade arbetenas kontraktsenliga beskaffenhet under en tid av två (2) år r ä knat från dagen för godkänd slutbesiktning. Under garantitiden uppträdande fel och brister skall avhjälpas av bolaget utan dröjsmål. Asidosätter bolaget vad sålunda bolaget åligger, ä ger kommunen rätt att utföra arbetet på bolagets bekostnad. Före garanti tidens utgång skall, om kommunen s å påfordrar, hållas garantibesiktning. Beträffande kontroll, besiktning ~h garantiansvar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Svenska Teknologiföreningens al lmänna bestämmelser (AB 72) f ör byggnads-, anläggnings- och installat ionsentreprenade r. Därest bolaget i cke rätteligen fullgör de arbeten, som det åligger bolaget att ombesörja e nligt 8, ä ger kommunen rätt att utföra vad som brister, varvid bolaget s kal l s vara för de me rkostnader, som kommunen härigenom åsamkas. Uppr ättande av entreprenadkontra kt mellan bolaget och blivande e ntreprenör skall i tillämpliga delar anpassas till detta exploateringsavtal, som i sin helhet skall gälla mellan kommunen och bolaget. 1 2 Servitut. l edningsrätt oc h nyttjanderätt BOlaget upplåter åt kommunen till f ö rmån för den eller de fastigheter, som kommunen bestämmer, servitut enligt fastighetsbildningslagen avseende rätt att för all framtid nyttja de i detaljplanen med x, XI' z l och z2 betecknade områdena utan ersättning till väg för allmän gång- och cykeltrafik samt körtrafik. Skötse l och underhåll åvilar kommunen för upplåtna områden. Kommunen svarar likväl för underhåll av allmän bussangöring sydväst om fjärrtågsstationen. Bolaget svarar för 'fortsatt underhåll av parkeringsanläggning angiven med zl i detaljplanen, Bolaget upplåter r ätt för kommunen att utan kostnad bibehålla, nedlägga och underhålla underjordiska a llmänna vatten-, spill-, och dagvattenledningar inom områ~t betecknade med U och Ul i detaljplanen'(}j\ 'f:s. f ~ 4Syd/AKR

176 .-.. _-_ ~ ~, u.., ,.,_ ~. 8 Dessa rättigheter skall i första hand tillskapas genom beslut. om bildande av servitut enligt fastighetsbildningslagen i samband med övriga fastighetsbi l dningsåtgärder inom området. I andra hand skall rättigheten tillskapas enligt 14 kap i jordabalken genom upprättande av särskild servitut: andling, som får inskrivas i den blivande fastigheten till förmån för den fastighet, som kommunen bestämmer. Bolaget bekostar erforderlig förrättnig. olaget förbinder sig att upplåta servitut eller ledningsrätt, som ger Södertörns Fjärrvärme AB rätt att nedlägga och underhålla för områdets värmeförsörjning erforderliga ledningar. Bolaget förbinder sig att upplåta utrymme med ledningsrätt, som enligt ledningsrättslagen ger Huddinge Elverk AB rätt att anlägga, bibehålla och underhålla elektriska ledningar. I avtalsområdets nordöstra del belastas mal området med servitut för Vattenfall (Älvkarleby) avseende kraftledning (200 kv, kraftledning nr 23). I denna del av området har även Statens Järnvägar rätt till vägförbindelse till spårområdet och rätt till uppställningsplats för fordon. Statens Järnvägar har även rätt till tillfart till stationsområdets norra respektive södra del. I övrigt belastas området med av kommunen upplåtna ny ttjanderätter till fritidsnämnden för idrottsverksamhet. Kommunen ombesörjer uppsägning av nämnda nyttjanderätter, i enlighet med 8 ovan. Lägen för befintj ~a tunnlar för spill- och dagvatten samt VSD-ledningar finns dokumenterade på gatukontoret och dessa ledningar belastar således området. Televerkets mellanortskabel genomkorsar området. Kommunen bekostar ej flyttning eller omläggning av befintliga ledningar inom exploateringsområdet. Bolaget skall i särskilt servitutsavtal medge Statens Järnvägar rätt att nyttja de markområden, som anges i 1 omnämnda flerpartsavtal för parkeringsändamål. 13 Fornlämningar Bolaget påtar sig de kostnader, som kan förorsakas av de fornlämningar, som kan finnas inom avtalsområdet. 14 Miliöskvddsåtgärder Samtliga miljö o c h hälsoskyddsåtgärde r som kommunens byggnadsnämnd kräver för bebyggelsens genomförande, skall "''''"',å 00'0,." b",,,o,' ~ ~ 1 A 4Syd / AKR

177 ".,- :;.', :- ~-".: Gatukostnad och VA-avgift Har bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till av bolaget ägda fastigheter inom exploateringsområdet anses ha erlagt dels på fastigheten belöpande gatukostnadsersättning enligt i 1 angivet detaljplaneförslag och ~ anläggningsavgift för vatten och avlopp. Vad ovan angivits gäller dock ej ersättning för förbättringsarbeten på gata eller allmän plats med därtillhörande anordningar, som framdeles kan komma att erfordras, elle r anläggningsavgifter, som kommunen kan komma att besluta om såsom bidrag till kostnad för framtida anläggningsdel eller därmed jämställt VA- arbete. 16 / Tidplan Bolaget svarar för att alla allmänna anläggningar, s om regleras i detta avtal, skall färdigställas i etappe r i princip enligt bilaga C, efter det att bolaget erhållit samtliga myndighetstillstånd för be byggelsen inom kvarteren. Bilaga C Komm u nens och bolagets målsättning är att område t skall vara färdigutbyggt inom en 10-årsperiod från tid för antagande av detaljplan. 17 Force majeure Bolaget svarar för att exploateringsområdet i enlighet med upprättad tidplan bebyggs i huvudsaklig överensstä mmelse med d e taljplaneförslaget. Kan bolaget på grund av hinder, som bolaget icke utan synnerlig uppoffri ng kunna avvärja, ej fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, må bolaget efte r skriftlig framställning till kommunen därom åtnjuta en mot hindre ts varaktighet svara nde förlängning av tiden. 18 Värmeförsörjning Bebygge lsen inom exploateringsområdet bör enligt kommune ns värmeplan fjärrvärmeförsörjas. Bolaget redovisar för kommunens energigrupp valt energisystem. Erforderliga kontak-~ ter o c h avtal med energiverk ombesörjs av bolag e t.~ ~ f4 4Syd / A K R

178 ..,"'... ;.. : ~ \ <:.- -,., ;,'.: BygglOvsavgift m m Bolaget skall i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovsavgift enligt av kommunen fastställd bygglovtaka. Då bo laget bekostat områdets detaljplaneläggning skall den i bygglovsavgiften ingående planavgiften vad avser detaljplan reduceras med den andel, som avser punkten Upprättande av handlingar (tabell 8 i bygglovtakan). 20 Skadeståndsansvar Part är gentemot motparten ansvarig för de åtgärder, som med avseende på d e tta avtal vidtages e ller underlåtes av hans anställda samt av honom anlitade entreprenörer och övriga personer. 21 Överlåtelse av avtal Detta avtal får icke av bolaget överlåtas på a nnan utan kommunens skriftliga medgivande. Detta avta l är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt Stockholm För Skanska Fastigheter Stockho lm AB Hudd inge Oq-II För Huddinge kommun Att Lennart Andersson och Jan Linglöf Stockholm AB egenhändigt underteck t Skanska Fastigheter intygar: ~.~.... Att Seved Petr~n och Kenneth Lindman för Huddinge kommun egenhändigt undertecknat detta avtal intygar: ~ ~/dr~ 4Syd/AKA

179 BILAGA A2 ;1 " -----:- L PLANKARTA GRÄNsBm(KNI~AR _.. _- PlAM)H~ AtNÄKlM~S.GRÄN!. _. - l GCNSKAPS.GRÄNS. -*". ~ urc..lo..tx ANVÄNONltI:oSGRÄNS - )to -It- UTCJ[NOE ro[h5ica~1w6 -t AN'lÄt()tN(jS(jRÄH5 fulka KOtIN(l<U)6I.Itff [Q[ N$KAP$GRÄNS TIt,UKA I(QNHf'KTI()iSlnuf fä.jal(}f GÄLLER,hON Of OHR.ÅIXN ~M HAR fieoansimt()f 8f1{(1(.~tGAR. DÄR 8mC/(Nl~ SAKNAS (.ALtER 8fsrÄI'IMI:lSEN ItO! HElA PlAt()HRADET Cl'1 IHt[ ANNAT AtaS. 1. Anvöndning 0'1 allmän pla ts (I'(IAST At-GM:N AN'IÄt.ONtNQ ÄR nuälfn UlAFIK HlltAN Ot'lRÅC(N ANlAUO PAQI{ l,, " " 'l u HAII~~ 5KAU. VAllA Tlu.GÄlQ1(j ro AllHAN!\Jtt!El I1AR~~H S!WJ. \laila 11IJJiÄNGt..(j Fä AllHAH lufnicwlitj IllLGÄt«Gr FÖll AlVIÄN cj.r(j. oc: (YK(tllUfIK PÅ HAI?!C OCH I UlfR BIIO OCH I {L~,II!IRIlASSB.lÄll(V.Ci Illt (H fri IIQJO ''1 I'IIHSI ~.10 m, ItllG~l i(i r för ALL HÄN GÄHG' TRAfIK III.\!iAt<.lGI FOR ALLHAN KÖR IIIAF u \HUVlO(i.IA I PÅ BIIO!1.LlGÄHCiI,'61 ~ijr ALLMÄN KÖR111MI P. rera'ssbjalk!.ag flll EN Fil' HO.c ''1 I'IINSI ~.10Ill, rtllg~ncl{j1 för ALlHÄH KÖArRAF li I HI.JII\.KX:..lIA I IItl [N flll HÖJO AV I1INSI ~,rolll I1AIlKEN SKAll VAllA lugähq..ig f U ALLI1ANrtl UNXllJOIIOISKA U:OMt-GAl U, I1AIIK{H SKAll VARA IUc.ÄtGLC. FÖl ALLHÄNNA UNQfIlXlIl(lISK.A l(onltgal KlJlV{RTtR-.of. VI() ÖVERS'(,(,HAO ~ ~,AGS IA SCN.l.KIHII.GSNIVÄ I I1HER aver MIUI'lAN(t. 2.Användning 0'1 kvortersmork I'lINr~ COI JSC(I ",I HAt<Xl VArlAV KoI.X l~..""lnshhxl. SAMI zoo;)".,1 F<lRl:IA!oStC'.tf «ONTaA:, SAMT MAX lo 'I. AY ela forsi(ailtgh t d)t r&mlr OOiHtWI BltS(lN(f,flllV')H{(ll 11OJ)!R1 I (I{NI')K AlH.A(GtmG. (lnaisrmion JÄIlINÄGSOMR.iCl 3. Utformning av olllt'ön plats,~ förfskrivftj HOJO ÖVfR MllU\A/I(I fastställd HOJO SOM VIGoiR fas TSTÄllD BÖlD SOH OIBfHÅlLS 4.Utnyttjandegrod HÖ:iSIA fxpl.oaier INGS!lRAD I BIW!IOAR(A P(R KVAIU(R5ARfA ÄR l;l [NOM KVMI1H!S' HARK 8E1[(KAAO K, HOOSTA EXPlD.T(lIltliSGAAO I 6I!\JTl l)a.rea P(R KV'lIlfllSAREA ÄR 1.~ IHOH KVARTERS' HAll!( &I[(KN,\l) K2 e 0,0 fxploaj(iiinc,sgrao I 8RUIIOAllEA PIll KVAIIT{RSAII(A INJH A~IV(J KVARTER 6. Markens anordnande ", UTf.RI får INIE AliMGH" tner DfNII'" GIIÄNS HA1U1!HAIIK SOH ()(tvis ANOI!ONAS SOM PARKHAö?!\ 7. Placering, utformning.utföranc ~. -&----1 B'l"(iGNAO [LlfR MlLÄ(,Glil!'o' SCf1 UP9fÖSll.S N.6RHAR( P\.AN(RAI fral1noa S$'AAMI' Än 9a. SKAll UlfORI"AS H(O SÄRSKILD HÄNSYN IU; NM1I.lCljANCf KCHfAKl' lleni,',(j, ttx.sfa 1JI(iiAA0000.o, 1'10(; (MR IIQ.U'l.AM[I, " exis!' 6l'CGtOOSH(J.o I Hm ll (1.-( 11 to..la.j.nfu,~siaka 1J'I'to' NACER WiR 6YCGNAOSO[LAII ('J1fAnAHO( HÖGSI 10'1. AV fluål(n BI<IJHOlllU, fåll uppföilas flll YIJ[ j:/l(ialil ts""s HOJO. ttogsia avcajnaoshojo I ~IE ;, : OvEII NOllI'lAN[!. B rgu N~OSJ ; :, FÅll vwia /'lax 'jo '!. ttojsia IO'ALti'JJO I ~I(ifll C',! to.tl'l.ln(1 a.administrativa bestömmeiser Pl ANEr-fS G{~fORA,,-mltO ~II IS 111 FIIÅN Of romu'" f\.mt(n W t,~(~ LAGA KA"'fl ILlvSIIIM1CHSUN I! l 11U S :~~I1 CtlS: i: l. i UPPHAVO IOH lific(v Il'ic. {)[l AY ICMhl'i O (t ~I~ IIfGUllIC:t:t t 1 ' l : SOIl f.sisfäudfs 196] 'O~'O'J AKT 01l6K SJ6<J.iq upptl~vo 1;,/ II[GUl.AlDIIH l I ~ HJS Arkitektkontor AB f.. nck~mc,i...d I '\11)1 STOC ICIIOL\\ Ttl. C STOCKHOLM SYD I HUDDINGE SAMMANsrÄLLNlNG IN a TAUP\..AMER d~\ H

180 ' \... ' ~"'-'-=-=-=.c::.. -. ' I~ "-.' o<,"'.., I, "." I.'.',. / " " '", ', " "

181 .,..,....,- I L -... _,...,"'JLt L MAJ 7990 ETAPP 7 --._'--.- _._._ -' '--: '--.._-_. _ ,.: : -::...:":.::-_.. ( " / /,! ETAPP 2 ElAPP 3,. 'fr". \ -=- -=:.::..:::: ---=:::-..=-. - _ :.=- -:-.=...: ==- _.. _ , / J '.j "', '., / /!

182 Bilaga 2 ÄT14-området inom vilket avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, gäller ÄT14-området är markerat med heldragen röd linje

183

184 Bilaga 4 Jämförelse mellan Exploateringsavtalet (EA90) och Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (ÄT14) Redovisning av respektive paragrafs status i Exploateringsavtalet (EA90) när avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal (ÄT14) blir giltigt. 1 Omfattning Gäller 2 Giltighet Uppfylld för exploateringsavtalet. Motsvarande finns i ÄT14 för dess giltighet. 3 Planuppdrag Uppfylld för gällande detaljplan från Genomförande Gäller och kompletteras av ÄT14. 5 Marköverlåtelser Ersätts med 7 i ÄT14. 6 Fastighetsbildning Uppfylld för gällande detaljplan. 12 och 13 i ÄT14 gäller för Detaljplan 1. 7 Tillträde Gäller men är genomförd så den har ingen praktisk betydelse 8 Exploateringsanläggningar Gäller och kompletteras av 18 pkt A, A.1, A.2, A.3 och A.4 i ÄT14. 9 Projektering Gäller. 10 Mätningstekniska arbeten Ersätts med en uppdaterad skrivning i 29 i ÄT Kontroll, besiktning och garantiansvar Gäller och kompletteras av 20 i ÄT Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt Ersätts med 14 i ÄT Fornlämningar Gäller inom mark som ägs av Exploatören.

185 Bilaga 4 14 Miljöskyddsåtgärder Gäller inom mark som ägs av Exploatören. 15 Gatukostnad och VA-avgift Gäller 16 Tidplan Ersätts med 19 i ÄT Force majeure Ersätts med 35 i ÄT Värmeförsörjning Ersätts med 25 i ÄT Bygglovsavgift m m Ersätts med 6 i ÄT Skadeståndsansvar Gäller 21 Överlåtelse av avtal Gäller för EA90. Motsvarande krav för ÄT14 finns i 37.

186 Bilaga 5 1(4) KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Skanska Mark och Exploatering Bygg AB SOLNA Org nr Nedan kallad säljaren Huddinge kommun Huddinge Org nr nedan kallad kommunen 1. BAKGRUND För att klargöra Flemingsbergsdalens förutsättningar för mer bostäder och handel, jämfört med nuvarande detaljplan från 1990 med mestadels kontor har parterna enats om att upprätta ett program för Flemingsbergsdalen och utifrån det programmet arbeta vidare med mindre detaljplaneområden. Ett program för Flemingsbergsdalen upprättades och godkändes av kommunstyrelsen Programmet innehåller fyra etapper. Detta köpekontrakt berör mark i etapp 3 och 4 som ska överföras till kommunens fastighet Visättra 1:1 genom fastighetsreglering. Säljaren och kommunen ska i samband med detta avtals ingående ingå ett avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, gällande Flemingsbergsdalen, bilaga A. 2. GILTIGHET Detta köpekontrakt är beroende av följande villkor: 1. att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detta köpekontrakt senast genom beslut som senare vinner laga kraft 2. att parterna samtidigt med detta avtals undertecknande tecknar avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, enligt bilaga A samt att Huddinge kommunfullmäktige godkänner ÄT14 senast genom beslut som senare vinner laga kraft 3. att förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), rev jan 2014, blir antagen av Huddinge kommunfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga B, senast genom beslut som senare vinner laga kraft 4. att styrelsen för Skanska AB, som är säljarens moderbolag, fattar investeringsbeslut senast för genomförande av etapp 1aa exkl bostäder enligt bilaga A 5. att säljaren eller annat bolag inom Skanskakoncernen erhåller lagakraftvunnet bygglov senast för de byggnader och anläggningar som ska uppföras enligt hyresavtal för de lokaler som avser handel och sport i etapp 1aa enligt bilaga A Skulle någon av ovanstående villkor inte uppfyllas är detta köpekontrakt förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

187 2(4) 3. SÅLD EGENDOM Säljaren överlåter till kommunen med full äganderätt de områden av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga B, markerats med blå färg (områdena E, F, G och H), nedan kallat överlåtelseområdena. Marköverlåtelserna enligt ovan gäller med de smärre gränsjusteringar som kan komma att vidtas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt TILLTRÄDE Tillträde till överlåtelseområdena sker inom 2 veckor efter det att villkoren i punkt har uppfyllts och erforderlig fastighetsbildning har vunnit laga kraft. Parterna åtar sig att omedelbart efter att fastighetsbildningsbeslutet fattats skriftligen godkänna beslutet. 5. KÖPESKILLING Som ersättning för överlåtelseområdena, ska kommunen på tillträdesdagen erlägga SJUTIOENMILJONERSJUHUNDRATUSEN ( :-) KRONOR till säljaren. 6. BETALNINGSSÄTT Ersättning ska erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på säljarens postgiro xxxx-x eller bankgiro xxx-xxxx med referens Ersättning för markområden E, F, G och H i etapp 3 och 4 Flemingsbergsdalen Om slutlikviden ej erlägges på tillträdesdagen ska ränta enligt räntelagen utgå från tillträdesdagen och säljaren har rätt att häva köpet. Vidare överlämnar säljaren samtidigt till kommunen kartor och andra handlingar angående överlåtelseområdena, vilket är av betydelse för kommunen som ägare till dessa. 7. FASTIGHETSBILDNING Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder enligt detta avtal. Fastighetsbildningen får avslutas endast efter det att villkoren i punkt är uppfyllda. Parterna är överens om att överlåtelseområdena skall överföras till kommunens fastighet Visättra 1:1 genom fastighetsreglering. 8. INTECKNINGAR, M M Överlåtelseområdena överlåtes på tillträdesdagen fritt från penninginteckningar eller andra belastningar utöver vad som står under rubriken rättigheter i bifogat FDS-utdrag, bilaga C.

188 Säljaren tar över alla eventuella krav från SJ/Jernhusen att anordna parkeringsplatser inom etapp 4. Säljaren får i så fall anordna parkeringsplatser på egen mark utanför etapp 4. 3(4) Säljaren ansvarar för att bekosta och flytta alla VA-ledningar (vatten, spill och dagvatten) från områdena E, F och H enligt bilaga B. Flytt av dessa ledningar ska ske samtidigt som ledningar flyttas från etapp 1 till nya sträckningen av Björnkullavägen, enligt bilaga A. 9. ÖVRIGA AVGIFTER För överlåtelseområdenas utgående skatter och avgifter betalas av säljaren i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av kommunen. 10. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Överlåtelseområdena har besiktigats av kommunen. Kommunen godkänner överlåtelseområdenas skick och förklarar sig härmed avstå från alla anspråk gentemot säljaren för fel eller brister i den förvärvade egendomen som kommunen upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning med undantag för vad som anges i stycket nedan. Säljaren garanterar att överlåtelseområdena inte är förorenade. Om kommunen eller part som i sin tur köpt marken av kommunen i samband med exploatering av överlåtelseområdena påträffar markföroreningar eller när myndighet kräver/förelägger marksanering ska säljaren bekosta sanering av marken för aktuellt ändamål. Det antecknas att exploatören kommer att utföra markföroreningsundersökningar på överlåtelseområdena innan Exploatören fattar investeringsbeslut enligt 2 pkt 4 och bl.a. åtagandet enligt denna bestämmelse och resultatet av markföroreningsundersökningarna kommer att påverka investeringsbeslutet vilket bl.a. kan leda till att parterna upptar en diskussion om hur Exploatörens ansvar, enligt stycket ovan, att sanera marken kan ändras. Denna bestämmelse ska inte undergå preskription enligt preskriptionslagens regler. 11. TVIST Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade och växlade För Huddinge kommun För Skanska Mark och Exploatering Bygg AB

189 4(4) Att säljaren egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:. Att köparen egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:.. Bilaga A Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14 Bilaga B Förslag till detaljplan med överlåtelseområdena markerade Bilaga C FDS-utdrag Generatorn 1

190 ertörns högskola Södertörns högskola Copyright Sweco Architects Stockholms ----r-/-- Syd/ Flemingsberg Stockholms Syd/ Flemingsberg ----v-... ~.:..:;.::~ ~~-"-=::=~ _:_, - =-- «,<,<,«,,«««',«"","",,,'",<,<'"""" <,<"" "", " "cc:cc:::: c::: ::::::::, ",,,,-,~:::::::::=~-«-, Huddin evä en " " \ \ D I I I I ) ) Handel/sporthall Handel/sporthall Polishuset Polishuset Handel/bostäder Handel/bostäder Tingshuset Tingshuset SINECO~ Flemingsbergsdalen Situationsplan skala 1:2000 (A3)

191 ETAPP 1aa BTA (m²) Handel Sporthall Bostäder Garage Summa Plan HUDDINGEVÄGEN etapp etapp 1b FLEMINGSBERGS STATION etapp 1ab REGULATORVÄGEN etapp 1aa etapp 1b BJÖRNKULLAVÄGEN etapp Summa etapp 2 skala 1:3000 (A3) Etappinramning och total ca area* baseras på Huddinge kommuns Planprogram Flemingsbergsdalen Miljö och samhällbyggnadsförvaltningen januari 2009 reviderat juli 2009 * m² hotell, konferans, kontor m² handel m² bostäder, etapp m² TOTALT etapp 1aa etapp 3 etapp 4 etapp 1ab etapp 1b etapp m² BTA se tabell m² BTA kontor/hotell/handel /service m² BTA kontor/hotell/handel /bostäder m² BTA i huvudsak kontor/handel m² BTA i huvudsak bostäder m² BTA i huvudsak bostäder/kontor /parkeringsdäck FLEMINGSBERGSDALEN -ETAPPINDELNING

192 Brotorget Förutsättningar Övergripande vision är att skapa en stadsdel där platser och rörelsestråk bildar en lättorienterad och logisk promenadmiljö. Enligt gestaltningsprogrammet för Flemingsbergsdalen kommer Brotorget vara en central plats för hela stadsdelen och en bytespunkt för kollektivtrafiken. Torget kommer utgöra mittpunkten med handelsstråk, torghandel, restauranger med uteserveringar som ska ge upphov till rikt folkliv och aktivitet. Då handelslokalerna är stängda utgör den ett huvudstråk för gående till stationen och de stora bostadsområdena i sydöst. Vid behov kan centrumlokaler särskiljas för kulturella ändamål. Koncept Torget tillkommer efter det att den underliggande centrumanläggningen har uppförts i denna del. Det är viktigt att torget inte upplevs som en stor tom yta. Möbleringen ska vara enhetlig och för att förstärka torgets identitet ska en fontän, konstverk eller någon större sevärdhet placeras centralt. Vackra och gedigna material väljs till markbeläggningar för att förstärka torgets betydelse som mötesplats. Torgets ytor kommer att vara en blandning av betong och granit. Gångytor på torg utförs med betongplattor eller betongmarksten med hög kvalité och god estetik. Kantsten, trappor och hällar utförs i förekommande fall av granit. Det ska eftersträvas en sammanhållen gestaltning där gränsen mellan kvartersmark och allmänna ytor inte upplevs. Mötesplatser på torget skapas genom enhetlig möblering i grupper, med trevliga sittplatser i solen för att få en rumkänsla. Cykelställsplatser placeras ut för närhet till affärer eller kanske en glasstund på torget. Mindre prydnadsträd eller perenner planteras i större planteringslådor och ger ett grönt och ombonad handelsplats. Val av möblering och plantering träd sker i samråd med kommunen. Anslutande gatumiljö och gångstråk utformas med beaktande av god tillgänglighet för synskadade och rörelsehindrade personer och torget ges en omsorgsfull ljussättning för att skapa en trygg och trevlig miljö även under kvällstid. Referensbilder Flemingsbergs Centrum Skanska Sverige AB

193 Tingsparken Förutsättningar Enligt gestaltningsprogrammet för Flemingsbergsdalen ska parken ha en rik trädplantering och ges ett intressant innehåll. Stor del av den befintliga naturmarken i södra delen ska bevaras. I den norra delen består marken idag av skräpiga grusytor. Dessa ytor ska anläggas som park och innehålla öppna gräsytor. Endast inhemska trädarter ska planteras här i enlighet med gestaltningsprogrammet. Parken ska ha en egen identitet och dess belysning ska avvika från gatumiljöns belysning. Koncept Gångvägen som ska gå genom parken placeras så att den ligger så långt österut som möjligt inom den planlagda parkmarken för att minimera ingreppet på friytorna. Den smala kil av parkmark som sträcker sig mot tingsrätten gestaltas på ett sätt så att den smälter samman med kvartersmarken. Något samutnyttjande är här önskvärt, för att på bästa sätt ta till vara marken. En del av kvartersmarken skulle kunna hårdgöras och vara körbar men även ha funktionen av vistelseyta som hänger samman med parken. En mötesplats med trevliga sittplatser skapas på en plats nära Tingsrätten i norra delen av parken. Här är meningen att anställda ska kunna sitta och äta sin lunch eller besökare vänta. Mötesplatsen gestaltas med omsorg då det är en ganska liten yta men det bör finnas något prydnadsvärde här. T ex perennplanteringar eller utsmyckning. Mötesplatsen ges en omsorgsfull ljussättning för att skapa en trevlig miljö även kvällstid. Naturmarken i den södra delen av parken glesas ur något i en övergångszon (2) för att öka tillgängligheten. Längst i söder sker inga ingrepp alls (1). Stora uppvuxna träd sparas i övergångszonen medan viss slyvegetation tas bort. Inventering och trädinmätning krävs därför att avgöra vilka träd som ska sparas. Den mark som nyanläggs i norra delen (3) ska ha en öppen karaktär med intensivt skötta gräsytor som kan nyttjas för solbad, picknick mm. Här planteras några träd i samråd med kommunen som både finns naturligt förekommande men ändå fungerar som parkträd med prydnadsvärde vid olika årstider. T ex lönn, fågelbär, lind. Buskskikt planteras inte, utan bara träd och grässkikt för att öka överblickbarheten och trygghetskänslan. I Tingsparken förläggs även olika aktiviteter för yngre för att förstärka mötesplatsen. Det kan vara lekredskap och/eller lekfigurer som väljs i samråd med kommunen. Inbjudande sittplatser ut med tillhörande bord för att i samband med lek inta sin picknick eller lunch. Gångväg genom parken (1) får belysning och parkyta inom norra delen (3) får belysta punkter i naturpartiet som avviker från gatornas lyktor förstärker parkens identitet och samtidigt skapar en trygg plats där man vill vara. Skanska Sverige AB

194 1 3 u PLANBESTÄMMELSER Följande gällc ino"i områrien nied r bestämmelsen inom hela plarområdet. EndUt ar»gi/on nri/f-idning cch utformning lr Utåtei GRÄNSBETECKNINGAR Plangtår-s ' r. 5nc nin i" rjrär"; Egenskapsgräns ALLMANNA PLATSER I HUVUDGATA Trafik mclan områden. t-',vjj Trjflk n.;,v en ',Ki':'i I',' Hl.. [I", n V UIII)-.- OVTH-S ÖOCk SKa oen var,»!l.,."mulh In:,,.,ktlr.jrj jnd.r nåll. KVARTERSMARK i contnjmaniäggnlngop). I G (PHEQ I Ceri:r -i. (Paix-uirvj Trah!.'oini)tor:il<jI in h' I B Bostäder 1 K JM Kcnlcr. tingshys I T - 1 -ämvägsomrado Q Transtorrratcrstatksn UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER I" " ] Högst 3 byggnaderlar uppföra;: t vardera högst 100 Kvm. H'»4.0 m i plantering 2,5 m» körbana 14.0 m *» ga ngy cykelbana 4,0 m. Vägområde > 27.0 r&* o - -3{ UTNYTTJANDEGRAD, PLACERING. UTFORMNING. UTFÖRANDE Bruttoarean för handel får högst uppgå till Kvm Inom områden för centnjmsnoamål <$ &> Högsta byggnadshöjd I meter ovan nolplanet Byggnaders långsida ska placeras i k/artersgräns rot gata eller i byggtmjen B Bottenvåningar mot huvudgator ska utföras med en minsta vånlngshöjd 3,50 m (torg) Torg, högst 3 byggnader får uppföras irtöv-ir anglvon höjd och vardera högst 100 kvn BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE I I Marken får inte bebyggas Marken for endasl bebyggas för teknisk försörjning I "* \ Marken får endast bebyggas med byggnader mindre * a * än 30 kvm. död g Marken ska vara Hllganglg för gemensamhelsanlsggning «X» Martton ska vara tllk}äni)lg fcr ollniär» <jarujtrafk (3 m cpdot stråk fjorton i urnräd'i!) Marken ska vara UllgSngig för allmänna underjordiska ledningar u, DHo. om kurverterhg skett vid tyggance y Marken ska vara ihgöngllq för trnflk med servlceferdon frän angränsande fastighet STÖRNINGSSKYDD OCH RISKHÄNSYN Duler inomhus från janvögsfalk far i ickak" *3r lysta verksamheter inte Överstiga 40 dda ekvl/alent nivå och 60 dba maximal nivå 'fast' m, Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får nsgtl 55 dfj<a) okvlvukmt ljudnivå utanför fönster. Enrumslägenheler ska utformas så alt de får högst 55 dbia) ekvivalent ljudnivå vid minst en tasad alternativt Innanför Inglasad/skÖrmad balkong. Vorjo lögenliol ska ha IWgung Hl an bulkongmeplals der en gorrwnsam uteplats i anslutning '.ill Iwstfldern;, ined högst 55 db(a> ekviv.-ilenl ljudnivå och 70 db(a) maximal ljudnivå Byggnad ska utformas så att vlbrullonor Into Överstiger 0.4 mm/s. '< Sammanhängande fasader, sammanbindande byggnadsdelar eser skärmning ska bilda on Ijuddämpad sldo, so planboskrhrnlngon. Med hänsyn til risk från spårområdet ska tllluflsdon ceti utrymningsvag placeras vönda på sida från oior minst 40 m från närmaste spår fö' fånigt gods. Porsonlntenslv verksamliet I bottenvåningen får e' törekemma inom 30 m från närmaste spår. Skyltning får hte vara fö-ändedlg dkr blnkondo mot väg 226 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Gencrrlöfo^detiden är 5 år från cet plo-en vunnit laga kralt. Grundkarta Sver Generatorn 1 m.fl. Inom kommundelen FIcmInqsbcrq I Huddinge kommun UCUXKM 2OPP-10-IS Känn IrmslIH 9*rtm a»ag uf :k*3l «*M]UI«I4 oöi kontrefcrtf hwr ptenomnvjot. ItanJnaanMm nkm SViTRTT 99 ieco ocn n8fl RHOO Fav^iwiars e»fcn.l..*mw«~ " *» ntolmio USm. rutan ifn -i I I I ifii I Plankana med bestämmelser yä»y Reviderad utställningshandling Detaljplan för Flemingsbergsdalen I (del av Generatorn 1 m.fl.) Huö<Änge kommun Släta 1:1CO0lot9hjPomwlA') S8NPL?0(»«1.313 Gång-Zcykelba :» 4,0 m t plantering 2,5 rn * parkerjng 2,0 m * körbana 6,5 m t parkering 2.0 r i plantering 2,5 m * gång-/cyke bana 4,0 m. Vägområde > 23,5 Föreskriv- i höjd övor nolplanot. Körbar utfart får inte anordnas 0126k-

195 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Fastighet Beteckning Huddinge Generatorn 1 Nyckel: Församling Flemingsberg Socken: Huddinge Adress Adress Björnkullavägen (1), (3) Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Senaste ändringen i inskrivningsdelen Allmän fastighetsinformation Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta HUDDINGE HUDDINGE Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm kvm kvm kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Skanska Mark och Exploatering Bygg AB Solna Fångestyp kan ej anges: Ingen köpeskilling redovisad. Sida 1 av

196 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Bro Last Officialservitut 0126K Gång-och cykelväg Last Officialservitut 0126K Gångväg Last Officialservitut 0126K Väg Last Officialservitut 0126K Väg Last Officialservitut 0126K Utrymme Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Anläggningsåtgärd Byggnadstillbehör Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Gång-och cykelväg Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Beskrivning: Rätt till gång-och cykelväg/bro. Dagvatten Last Ledningsrätt 0126K Vatten och avlopp Last Ledningsrätt 0126K Starkström Last Ledningsrätt /35.1 Anmärkning: Stockholmsakt se 0180k kartblad i stockholm se blad:135,136,145. huddinges akt se 0126k Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Tele Last Ledningsrätt /35.2 Anmärkning: Stockholmsakt se 0180k kartblad i stockholm se blad: 135,135,145. Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Detaljplan: Flemingsbergs arbetsområde Genomf. start: Genomf. slut: Detaljplan: Rotorn 2 m.fl Laga kraft: Genomf. start: Genomf. slut: Taxeringsuppgifter 0126K Arkivplats: 0 A S-11 Arkivplats: 0a 0126K Arkivplats: 84 G S-11:1 Taxeringsenhet Hyreshusenhet, tomtmark (310) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet därav därav markvärde Taxeringsvärde byggnadsvärde SEK 0 SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Skanska Mark och Exploatering AB Solna 1/1 Aktiebolag Taxerad ägare Sida 2 av

197 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Registrering Anläggningsåtgärd Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Rättelse enligt 26 förvaltningslagen Fastighetsreglering Servitut Fastighetsreglering Avskild mark Huddinge Rotorn 1, 2, K K K K K K K K Ursprung Huddinge Visättra 1:1 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Box Norrtälje Kontorbeteckning: AI24 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

198 Gatusträckningar inom exploateringsområdet, 19, pkt A.l. (Rcgulatorbron och delar nv Rcgulatorviigen och blivande nya Björnkullavfigen) Bilaga 3 ii Exploatörens åtaganden för gatuutbyggnader enligt 1$ m fl W / % 1 Gatusträckning utom exploateringsområdet, 1$, pkt A.2. (del nv Bjgrnkujjgväggn förbi Rotorn 1)

199 Ärende 13 Bilaga 3 1(4) KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Skanska Mark och Exploatering Bygg AB SOLNA Org nr Nedan kallad säljaren Huddinge kommun Huddinge Org nr nedan kallad kommunen 1. BAKGRUND För att klargöra Flemingsbergsdalens förutsättningar för mer bostäder och handel, jämfört med nuvarande detaljplan från 1990 med mestadels kontor har parterna enats om att upprätta ett program för Flemingsbergsdalen och utifrån det programmet arbeta vidare med mindre detaljplaneområden. Ett program för Flemingsbergsdalen upprättades och godkändes av kommunstyrelsen Programmet innehåller fyra etapper. Detta köpekontrakt berör mark i etapp 3 och 4 som ska överföras till kommunens fastighet Visättra 1:1 genom fastighetsreglering. Säljaren och kommunen ska i samband med detta avtals ingående ingå ett avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, gällande Flemingsbergsdalen, bilaga A. 2. GILTIGHET Detta köpekontrakt är beroende av följande villkor: 1. att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detta köpekontrakt senast genom beslut som senare vinner laga kraft 2. att parterna samtidigt med detta avtals undertecknande tecknar avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14, enligt bilaga A samt att Huddinge kommunfullmäktige godkänner ÄT14 senast genom beslut som senare vinner laga kraft 3. att förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), rev jan 2014, blir antagen av Huddinge kommunfullmäktige i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga B, senast genom beslut som senare vinner laga kraft 4. att styrelsen för Skanska AB, som är säljarens moderbolag, fattar investeringsbeslut senast för genomförande av etapp 1aa exkl bostäder enligt bilaga A 5. att säljaren eller annat bolag inom Skanskakoncernen erhåller lagakraftvunnet bygglov senast för de byggnader och anläggningar som ska uppföras enligt hyresavtal för de lokaler som avser handel och sport i etapp 1aa enligt bilaga A Skulle någon av ovanstående villkor inte uppfyllas är detta köpekontrakt förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

200 2(4) 3. SÅLD EGENDOM Säljaren överlåter till kommunen med full äganderätt de områden av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga B, markerats med blå färg (områdena E, F, G och H), nedan kallat överlåtelseområdena. Marköverlåtelserna enligt ovan gäller med de smärre gränsjusteringar som kan komma att vidtas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt TILLTRÄDE Tillträde till överlåtelseområdena sker inom 2 veckor efter det att villkoren i punkt har uppfyllts och erforderlig fastighetsbildning har vunnit laga kraft. Parterna åtar sig att omedelbart efter att fastighetsbildningsbeslutet fattats skriftligen godkänna beslutet. 5. KÖPESKILLING Som ersättning för överlåtelseområdena, ska kommunen på tillträdesdagen erlägga SJUTIOENMILJONERSJUHUNDRATUSEN ( :-) KRONOR till säljaren. 6. BETALNINGSSÄTT Ersättning ska erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på säljarens postgiro xxxx-x eller bankgiro xxx-xxxx med referens Ersättning för markområden E, F, G och H i etapp 3 och 4 Flemingsbergsdalen Om slutlikviden ej erlägges på tillträdesdagen ska ränta enligt räntelagen utgå från tillträdesdagen och säljaren har rätt att häva köpet. Vidare överlämnar säljaren samtidigt till kommunen kartor och andra handlingar angående överlåtelseområdena, vilket är av betydelse för kommunen som ägare till dessa. 7. FASTIGHETSBILDNING Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder enligt detta avtal. Fastighetsbildningen får avslutas endast efter det att villkoren i punkt är uppfyllda. Parterna är överens om att överlåtelseområdena skall överföras till kommunens fastighet Visättra 1:1 genom fastighetsreglering. 8. INTECKNINGAR, M M Överlåtelseområdena överlåtes på tillträdesdagen fritt från penninginteckningar eller andra belastningar utöver vad som står under rubriken rättigheter i bifogat FDS-utdrag, bilaga C.

201 Säljaren tar över alla eventuella krav från SJ/Jernhusen att anordna parkeringsplatser inom etapp 4. Säljaren får i så fall anordna parkeringsplatser på egen mark utanför etapp 4. 3(4) Säljaren ansvarar för att bekosta och flytta alla VA-ledningar (vatten, spill och dagvatten) från områdena E, F och H enligt bilaga B. Flytt av dessa ledningar ska ske samtidigt som ledningar flyttas från etapp 1 till nya sträckningen av Björnkullavägen, enligt bilaga A. 9. ÖVRIGA AVGIFTER För överlåtelseområdenas utgående skatter och avgifter betalas av säljaren i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av kommunen. 10. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Överlåtelseområdena har besiktigats av kommunen. Kommunen godkänner överlåtelseområdenas skick och förklarar sig härmed avstå från alla anspråk gentemot säljaren för fel eller brister i den förvärvade egendomen som kommunen upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning med undantag för vad som anges i stycket nedan. Säljaren garanterar att överlåtelseområdena inte är förorenade. Om kommunen eller part som i sin tur köpt marken av kommunen i samband med exploatering av överlåtelseområdena påträffar markföroreningar eller när myndighet kräver/förelägger marksanering ska säljaren bekosta sanering av marken för aktuellt ändamål. Det antecknas att exploatören kommer att utföra markföroreningsundersökningar på överlåtelseområdena innan Exploatören fattar investeringsbeslut enligt 2 pkt 4 och bl.a. åtagandet enligt denna bestämmelse och resultatet av markföroreningsundersökningarna kommer att påverka investeringsbeslutet vilket bl.a. kan leda till att parterna upptar en diskussion om hur Exploatörens ansvar, enligt stycket ovan, att sanera marken kan ändras. Denna bestämmelse ska inte undergå preskription enligt preskriptionslagens regler. 11. TVIST Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade och växlade För Huddinge kommun För Skanska Mark och Exploatering Bygg AB

202 4(4) Att säljaren egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:. Att köparen egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:.. Bilaga A Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, ÄT14 Bilaga B Förslag till detaljplan med överlåtelseområdena markerade Bilaga C FDS-utdrag Generatorn 1

203 Bilaga 3 Bilaga A 1(16) Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (Inom Flemingsbergs arbetsområde numera Flemingsbergsdalen) Detta avtal, nedan kallat ÄT14, om ändring av och tillägg till exploateringsavtal, bilaga 1, avseende samma geografiska område, dvs Flemingsbergsdalen, nedan kallat ÄT14-området, inom kommundelen Flemingsberg har ingåtts mellan kommunen och exploatören: Kommunen Huddinge kommun HUDDINGE Org nr Exploatören Skanska Mark och Exploatering Bygg AB SOLNA Org nr Kommunen och Exploatören benämns nedan Parterna. ÄT14-området har markerats med heldragen röd linje på bifogade karta, bilaga 2. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), nedan kallad Detaljplan 1. Detaljplanekarta, se bilaga 3. Äldre exploateringsavtal 1990 (EA90) Den 14 augusti 1990 tecknades ett exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Skanska Fastigheter Stockholm AB om förvärv av mark och exploatering på denna inom Flemingsbergs arbetsområde. Avsikten med EA90 var att sydost om den nya fjärr- och pendeltågsstationen Stockholm Syd/Flemingsberg bygga en tät kontorsstad. Exploateringsavtalet baserades på idag gällande detaljplan för Flemingsbergs arbetsområde, dp nr 9-S-11, antagen Detaljplanen medger en byggrätt för i huvudsak kontor samt en mindre andel för handel, företagslägenheter och parkeringsgarage. Den tillåtna våningsytan (kvm BTA) för detaljplaneområdet som helhet uppgår till ca kvm BTA exkl trafik- och parkeringsanläggningar. Fram till 2009 hade endast ca kvm BTA uppförts. Ytterligare kontorsexploatering har av marknadsmässiga skäl inte varit möjlig att genomföra. Exploatören, som genom EA90 förvärvade mark från Kommunen och som är lagfaren ägare till fastigheten Generatorn 1, har utrett möjligheterna att etablera en större andel handel i området än vad gällande detaljplan medger och funnit att en sådan utveckling vore värd att pröva. För att klargöra områdets förutsättningar för handel mm enades Parterna därför 2009 om att upprätta ett program för Flemingsbergsdalen och utifrån det programmet arbeta vidare med mindre detaljplaneområden. Ett sådant program upprättades och godkändes av kommunstyrelsen Samtidigt träffades ett ändrings- och tilläggsavtal till EA90 som godkändes av kommunfullmäktige

204 2(16) Avtal mellan SJ, kommunen och Skanska trepartsavtal, träffat 1989 Exploateringsavtalet från 1990 baserades även på ett trepartsavtal mellan primärt SJ och exploatören med kommunen som deltagande part, träffat Trepartsavtalet var ett intentionsavtal om utbyggnad av fjärrtågsstation och parkeringsanläggningar samt trafikering vid Stockholm Syd. Tilläggsavtal till trepartsavtalet, träffat 1995 På grund av att marknadssituationen förändrades kunde området intill stationen inte byggas ut i den takt som förutsatts av Parterna. Med anledning av detta träffades ett tilläggsavtal till trepartsavtalet från 1989 som kopplades till en begäran från exploatören om att justera gällande detaljplan på ett antal punkter. Justeringarna skulle göra det möjligt att uppföra en större centrumanläggning intill stationsbyggnaden, att bygga bostäder i vissa kvarter, att lägga in en frizon för transporter och inlastning mellan exploatörens fastighetsgräns och spårområdet samt att flytta planerad kontorszon på p-däck närmare spårområdet. Samtidigt skulle SJs (från Jernhusens) parkeringsanläggningar omdisponeras med hänsyn till tilltänkta utbyggnader. Totalt sett skulle befintliga parkeringsytor om 250 resp 550 bilplatser, totalt 800 bilplatser finnas kvar. SJ (från Jernhusen) gavs option att på exploatörens mark vid behov anlägga ytterligare 500 bilplatser. Enligt tilläggsavtalet skulle omdisponeringarna av parkeringsplatserna kunna ske även om avsedd justering av detaljplanen inte kom till stånd. Avsedd justering av detaljplanen kom inte till stånd och några utbyggnader har, som beskrivits ovan, inte heller genomförts mot bakgrund av marknadssituationen. SJ (från Jernhusen) har inte utnyttjat sin option om ytterligare bilplatser, vilken därmed har fallit. Avtal om infartsparkering mellan SL och kommunen resp avtal om vinterväghållning mellan Jernhusen och kommunen, båda träffade 2008 I avvaktan på att en långsiktig lösning av parkeringsbehovet vid Flemingsbergs station kan åstadkommas, träffade SL och kommunen ett avtal om anläggning och drift av infartsparkeringen vid Flemingsbergs station. Avtalet innebar att kommunen rustar upp och iordningställer parkeringen enligt en principskiss samt sköter drift och underhåll av denna. SL ska ersätta kommunen för upprustningen medan kommunen bekostar driften. Parallellt träffade Jernhusen Stationer AB och kommunen ett avtal om parkeringssamarbete på stationen. Enligt avtalet ombesörjer kommunen vinterväghållningen av parkeringen och fakturerar Jernhusen enligt angivna á-priser. Avtal om ändring av och tillägg till äldre exploateringsavtal, träffat 2009 (ÄT09) EA90 kompletterades 2009 med ett ändrings- och tilläggsavtal (ÄT09). Syftet med ÄT09 och planprogrammet för Flemingsbergsdalen som godkändes av kommunstyrelsen var att uppdatera kvarstående punkter i det äldre exploateringsavtalet, reglera förutsättningarna för framtagandet av nya detaljplaner för nu aktuellt programområde samt reglera förutsättningarna för genomförandet av dessa detaljplaner. 2 Giltighet av tidigare avtal med anledning av detta avtal, ÄT14 När detta avtal, ÄT14, blir bindande mellan Parterna upphör ÄT09 att gälla. EA 90 ska fortsätta att gälla med de ändringar och tillägg som regleras i detta avtal, ÄT14. Av bilaga 4 framgår i vilka delar ÄT14 gäller före EA90.

205 3(16) 3 Giltighet Detta avtal blir bindande för Parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast genom beslut som senare vinner laga kraft, Huddinge kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Detaljplan 1 senast genom beslut som senare vinner laga kraft, Parterna samtidigt med detta avtals undertecknande tecknar köpekontrakt enligt bilaga 5 angående förvärv av överlåtelseområden i etapp 3 och 4 samt att överlåtelsen vinner giltighet i enlighet med vad som anges närmare i 2 och 4 i bilaga 5 samt fastighetsbildningsbeslut enligt 7 köpekontrakt bilaga 5 fattas senast den 10 september 2014 och beslutet senare vinner laga kraft. Styrelsen för Skanska AB, som är exploatörens moderbolag, fattar investeringsbeslut senast för genomförande av etapp 1aa exkl bostäder enligt bilaga 7 Exploatören eller annat bolag inom Skanskakoncernen tecknar hyresavtal för de lokaler som avser handel och sport i etapp 1aa enligt bilaga 7 och att dessa blir bindande senast (innebärande att samtliga villkor för hyresavtalens giltighet är uppfyllda). Skulle samtliga ovanstående förutsättningar inte inträffa på angivet sätt förfaller detta avtal, ÄT14, i dess helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Om fastighetsbildningsbeslut rörande överlåtelseområden i etapp 3 och 4 enligt vad som angivits ovan inte har fattats senast den 10 september 2014 åtar sig Kommunen att omedelbart återkalla ansökan om fastighetsbildning. I sådant fall kommer även Exploatören att återkalla sitt medgivande till förrättningen. 4 Projektets utformning - syfte Detta avtal, ÄT14, avser att reglera de förhållanden som uppkommer i och med att tilltänkt exploatering med utbyggnader för handel, sport, kontor, bostäder och parkering inom Detaljplan 1 genomförs samt även reglera förutsättningar för kommande exploatering inom ÄT14-området. Inför antagande av ny detaljplan för etapp 2, enligt bilaga 7, skall ett mer detaljerat exploateringsavtal för etapp 2 tecknas mellan Parterna. I detta avtal skall plankostnader, tilläggsavgift, kostnader för och utförande av allmänna anläggningar, ev marköverlåtelser, gestaltningskrav och genomförandet av detaljplanen för etapp 2 i övrigt regleras. I enlighet med vad som överenskoms mellan Parterna i EA90 ska principerna för kostnadsfördelning vara desamma för etapp 2 som i EA90. Vidare ska kostnader för övergripande infrastruktur betalas enligt 18 i detta avtal, ÄT14. Exploateringsavtalet skall godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen i Huddinge. Exploatören förbinder sig att att teckna exploateringsavtal enligt ovan för etapp 2 även om ny bebyggelse uppförs inom etapp 2 utan att en ny detaljplan tas fram för etapp 2. Utbyggnader för centrumfunktioner, handel, sport, bostäder, kontor, hotell och parkering Syftet med utbyggnaderna är att inom Detaljplan 1 tillskapa ytor för centrumfunktioner och handel samt sport, bostäder och kontor. Inom Detaljplan 1 får handel etableras på maximalt kvm BTA.

206 4(16) Detaljplan 1 är etapp 1 av sammanlagt 4 etapper i Flemingsbergsdalen. Etapp 1 består av deletapperna 1aa, 1ab och 1b. Deletapperna 1aa och 1ab är tillsammans 1a. Den av exploatören planerade BTA-ytan för den första detaljplanen inom Flemingsbergsdalens programområde, Detaljplan 1, är ca kvm BTA exkl parkeringsanläggningar Av denna yta byggs ca kvm BTA exkl parkeringsanläggningar ut i en första etapp, deletapp 1aa. Deletapp 1aa omfattar byggnader och anläggningar för handel, sport, bostäder och parkeringar. Kontor/hotell är deletapp 1ab. Se bilaga 7. Resterande delar av Detaljplan 1, deletapp 1b, avses innehålla kontor, handel och bostäder i områdets östra del (i hörnet Regulatorvägen-Björnkullavägen) samt kontor och handel norr om Regulatorbron. Se bilaga 7. Utbyggnad för parkering Exploatören ska i samband med utbyggnaderna inom Detaljplan 1 iordningställa bil- och cykelparkeringar för behoven inom Detaljplan 1 enligt kommunens riktlinjer för bilparkeringar resp kommunens rekommendationer för dimensionering av cykelparkeringar. Parkeringsbehovet ska tillgodoses för samtliga aktuella ändamål, dvs för såväl centrumfunktioner och handel som för sport, kontor och bostäder. Fördelningen av bilparkeringsplatser för olika ändamål är föränderlig över tiden, vilket kan komma att påverka vilka parkeringslösningar som väljs från tid till annan på mark som exploatören har rådighet över inom eller i anslutning till Detaljplan 1. Exploatören ska dock se till att det totala antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar vid varje tidpunkt täcker behovet enligt kommunens parkeringsnorm resp rekommendationer för dimensionering av cykelparkeringar för de etapper som byggs till. 5 Detaljplaneläggning Upprättat planprogram för Flemingsbergsdalen godkänd av kommunstyrelsen ska fungera som en utbyggnadsstrategi för Flemingsbergsdalen. Exploatören är införstådd med att det parallellt med planarbetet för Flemingsbergsdalen pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Flemingsberg i samarbete med Botkyrka kommun. Planeringen syftar till att stödja Flemingsbergs utveckling till en regional stadskärna. Detaljplaneläggningen för Flemingsbergsdalen förutsätts följa den fördjupade översiktsplanens intentioner. 6 Plankostnader Exploatören utför och bekostar erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet för Detaljplan 1 som helhet. När exploatören fullgjort åtagandet enligt upprättat plankostnadsavtal, daterat respektive , är exploatören befriad från att erlägga planavgift för bebyggelsen inom Detaljplan 1 enligt kommunens gällande plan- och bygglovtaxa. Exploatören utför och bekostar även erforderliga utredningar som underlag för detaljplanearbetet för etapp 2. 7 Tilläggsavgifter Tilläggsavgifter principer för fördelning Exploatören ska erlägga tilläggsavgift till tidigare betald köpeskilling för Generatorn 1 i takt med att bygglov beviljas för planerade utbyggnader.

207 5(16) Tilläggsavgifter - belopp Belopp 1 Exploatören ska för Detaljplan 1 erlägga ett belopp om 11,2 miljoner kronor, Belopp 1, (beloppet är baserat på KPI för november 2013) till kommunen. Betalning av Belopp 1 ska fördelas så att det, till dess att full betalning erlagts, erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 1b enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formeln: BTA i meddelat bygglov/35000 BTA x 11,2 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Belopp 2 Exploatören ska för etapp 2, enligt bilaga 7, erlägga ett belopp om 6,1 miljoner kronor, Belopp 2, (beloppet är baserat på KPI för november 2013) till kommunen. Betalning av Belopp 2 ska fördelas, så att det, till dess att full betalning erlagts, erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 2 enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formeln: BTA i meddelat bygglov/10000 BTA x 6,1 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Belopp 1 och Belopp 2 ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI med 1980 som basår) från november 2013 (index 314,2) till respektive betalningstidpunkt. MARKÖVERLÅTELSER OCH FASTIGHETSBILDNING 8 Marköverlåtelser Områdena A och B Exploatören överlåter och medger marköverföring till kommunen med full äganderätt de områden av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med grön färg (områdena A och B). Markområdena ska utgöra allmän platsmark för gata och park i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Område C Exploatören överlåter och medger marköverföring till kommunen med full äganderätt ett tredimensionellt område av fastigheten Generatorn 1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med grön färg (område C). Det tredimensionella området ska utgöra allmän platsmark för gata (broområde) i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Område (C) ska överföras genom fastighetsreglering i form av ett tredimensionellt fastighetsutrymme och kommer därmed att utgöra en urholkning i exploatörens fastighet Generatorn 1. Det tredimensionella fastighetsutrymmet ska ersätta nuvarande servitut för Visättra 1:1 att ha bro inom Regulatorn 1. Område D Kommunen överlåter och medger marköverföring till exploatören med full äganderätt det område av fastigheten Visättra 1:1, som på bifogade karta, bilaga 9, markerats med gul färg (område D). Markområdet ska utgöra kvartersmark för centrumändamål i förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. Överlåtelserna av områdena A-D enligt ovan gäller med de smärre gränsjusteringar som kan komma att vidtas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12.

208 6(16) Överlåtelserna av områdena A-D enligt ovan ska vid fastighetsbildningsförrättning enligt 12 ske med stöd av detta avtal. 9 Markersättningar Överlåtelserna enligt 8 ska ske utan ersättning. 10 Inteckningar Parterna garanterar att den mark och det tredimensionella fastighetsutrymmet som överlåts enligt 8 inte besväras av inteckningar eller andra belastningar utöver det som framgår av FDS-utdrag, bilaga 10. Parterna ska vid lantmäteriförrättningen komma överens om vad som ska finnas kvar. 11 Tillträde Tillträde till de enligt 8 angivna markområdena och det tredimensionella fastighetsutrymmet sker när erforderliga fastighetsbildningsåtgärder enligt 8 avslutats och vunnit laga kraft samt när anläggningarna beskrivna i A.1, 18 utförts. 12 Fastighetsbildning Exploatören ska ansöka om och bekosta samtliga förrättningsåtgärder för genomförande av överlåtelserna enligt 8. Exploatören ska även ansöka om och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av Detaljplan 1, tex säkerställande av x-områden och inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar. 13 Parkeringsanläggningar och transformatorstationer alternativa lösningar för framtida förvaltning Nya 3D-fastigheter alternativt gemensamhetsanläggningar/servitut för parkeringsändamål inom område för centrumändamål kommer att aktualiseras. Vilken lösning som väljs är beroende av hur utbyggnaderna kommer att ske och vilka huvudmän som blir aktuella för förvaltning av i olika delar. För transformatorstationer (E-tomter i Detaljplan 1) kan ledningsrätter alternativt 3D-fastigheter bildas. Det är dock exploatörens och kommunens gemensamma avsikt att ledningsrätter bildas för ändamålet. Exploatören ska ansöka om och bekosta fastighetsbildningsåtgärder som erfordras enligt denna paragraf. 14 Servitut och ledningsrätter mm Befintligt servitut inom Generatorn 1 i sydvästlig-nordostlig riktning i gräns mot Visättra 1:3 (banverkets spårfastighet) bibehålls, men anpassas till projektets utformning i samband med fastighetsbildningsförrättningen. Servitutet ska säkerställa mark för transporter till centrumanläggningar, allmän gång-, cykel- och fordonstrafik genom Detaljplan 1. Formen för rättigheten och fördelning av kostnader för framtida drift och underhåll aves bli föremål för översyn i samband med förrättningen. Befintliga servitut i övrigt inom Generatorn 1, utanför och i nära anslutning till planområdet för Detaljplan 1, ska i aktuella fall fortsätta att gälla. Nya servitut för nya x-områden för t ex gångstråk enligt förslaget till detaljplan, Detaljplan 1, ska i aktuella fall bildas i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12.

209 7(16) Ny rättighet för transporter till centrumanläggningen inom etapp 1aa ska bildas inom etapp 4. Inrättande av gemensamhetsanläggning för torget på kvartersmark inom Detaljplan 1 En gemensamhetsanläggning bildas för att reglera skötsel av torget nivå + 40 enligt Detaljplan 1. Deltagande kommunal fastighet ska ta en betydande del av driftkostnaden. Andelstal för gemensamhetsanläggningens drift ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken respektive fastighet beräknas använda gemensamhetsanläggning, enligt Anläggningslagen. Befintliga ledningsrätter till förmån för allmänna vatten- och avloppsledningar och övriga ledningar inom planområdet för Detaljplan 1 ska i samband med fastighetsbildningsförrättning enligt 12 anpassas till förslaget till detaljplan, Detaljplan 1. I den mån befintliga ledningar läggs i nya sträckningar ska ledningsrätter erbjudas aktuella ledningsdragare i de nya ledningslägena. Närmare reglering av vilka servitut och ledningsrätter mm som ska bestå och vilka som ska upphöra och nybildas sker i samband med fastighetsbildningsförrättningen enligt Befintligt markavvattningsföretag En del av planområdet berörs av ett torrläggningsföretag, Flemingsberg-Grantorp tf 1935, som bildades 1935 av dåvarande markägare med syftet att dika ut för att erhålla bättre odlingsmark. Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga tillstånd för avvecklingen. 16 Skick och markföroreningar Exploatören respektive kommunen har besiktigat de överlåtna markområdena enligt 8 och godkänner dessas skick. Exploatören respektive kommunen avstår med bindande verkan från alla anspråk med anledning av fel eller brister i den förvärvade egendomen. Exploatören respektive kommunen har kännedom om rådande mark- och grundförhållanden. Inom överlåtelseområdena finns inga av kommunen eller exploatören kända markföroreningar. 17 Avgifter För överlåtelseområdena enligt 8 utgående skatter och avgifter betalas av nuvarande ägare i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av tillträdande ägare. ANLÄGGNINGAR 18 Allmänna anläggningar Övergripande infrastrukturkostnader principer för fördelning Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela FÖP-området, se även under 5, Detaljplaneläggning. Exploatörens önskemål om bl a en betydande andel handelsverksamhet medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom ÄT14-området och inom FÖPområdet i stort. Exploatören ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Exploatören har inget ansvar att bygga ut den övergripande infrastrukturen. Den övergripande infrastrukturen ligger utanför ÄT14-området. Exploatören ska dock bidra till finansiering av den övergripande infrastrukturen enligt nedan.

210 8(16) Kostnaderna för övergripande allmän infrastruktur inom hela det fördjupade översiktsplaneområdet ska fördelas på exploatörerna, övriga fastighetsägare och kommunen. Kostnadsfördelningen ska ske successivt allteftersom det fördjupade översiktsplaneområdet detaljplaneläggs och byggs ut och enligt nytta. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom resp detaljplan. Övergripande infrastrukturkostnader för Detaljplan 1 belopp Exploatören bekostar alla allmänna anläggningar inkl ledningar inom Detaljplan 1 och därutöver andelar av kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar, vars nytta kan knytas till den aktuella utbyggnadsetappen. Kostnadsfördelning sker i proportion till maximalt tillåten BTA-yta enligt Detaljplan 1 och enligt en fördelningsnyckel kopplad till användningsändamålet enligt detaljplanen (handel 660 kr/bta, kontor 330 kr/bta, bostäder 220 kr/bta, forskning, utbildning, vård, hotell 220 kr/bta samt hantverk, industri, sport 110 kr/bta). För Detaljplan 1 har enligt ovan angiven fördelningsnyckel räknats fram ett exploateringsbidrag för övergripande infrastrukturkostnader om totalt 27 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor för deletapp 1a och 19 miljoner kronor för deletapp 1b. Betalning av de 27 miljoner kronorna ovan ska fördelas, så att de erläggs proportionellt i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov inom etapp 1a respektive 1b enligt bilaga 7. Beräkning vid betalning ska ske genom formlerna: - Etapp 1a: BTA i meddelat bygglov/25000 BTA x 8 miljoner kronor. - Etapp 1b: BTA i meddelat bygglov/35000 BTA x 19 miljoner kronor. Betalning ska ske inom en månad efter det att respektive bygglov meddelats. Fakturor utskickas av kommunen. Samtliga belopp enligt ovan är angivna i kostnadsläge december 2010 och ska räknas upp till resp betalningstidpunkt med SCB:s entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning eller index som kan komma att ersätta detta index. Dock ska inte reglering med E84 ske nedåt. Övergripande infrastrukturkostnader för kommande detaljplaner inom programområdet belopp Efter det att exploatören erlagt exploateringsbidrag för Detaljplan 1, avses exploateringsbidrag för kommande detaljplaner inom programområdet även fortsättningsvis uttas i förhållande till de BTA-ytor som anges i meddelade bygglov. Beräkning av exploateringsbidragen avses ske enligt ovan angiven fördelningsnyckel. Närmare reglering av betalningsvillkoren sker i exploateringsavtalen för kommande detaljplaner. Tidsaspekter för utbyggnad av övergripande allmänna anläggningar Kommunen ska verka för att de övergripande allmänna anläggningar som exploatören ska erlägga bidrag för enligt ovan, kommer till utförande enligt avsedd tidshorisont på års sikt och innehållsmässigt i den omfattning som motsvarar underlaget för beräkningarna av bidragen. Allmänna anläggningar exploatörens åtaganden och utförande A. Allmänna anläggningar I enlighet med vad som överenskoms redan i 8 i EA90 ska Exploatören projektera, utföra och bekosta samtliga exploateringsanläggningar (kommunala gator, vägar, parker och

211 9(16) ledningar) som erfordras för bebyggelsen inom ÄT14-området. ÄT14-området överensstämmer med exploateringsområdet enligt EA90 och anläggningarna A.1-A.4 nedan har samma omfattning som i EA90. A.1. Detaljplan 1 Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga allmänna anläggningar inkl ledningar inom Detaljplan 1. I åtagandena ingår om- och nybyggnad av Regulatorbron, Regulatorvägen och Björnkullavägen samt gång- och cykelvägar respektive parkområde söder om Björnkullavägen, se bilaga 11 (gator) respektive bilaga 3 (parkområde). Standarder för gator, gång- och cykelvägar samt parkområde anges Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2 A.2. Allmänna anläggningar i detaljplan för Rotorn 1 särskild överenskommelse Exploatören projekterar samt har beredskap för att även utföra samtliga allmänna anläggningar inkl ledningar, som erfordras för genomförandet av detaljplan för fastigheten Rotorn 1. I genomförandet ingår bl a om- och nybyggnad av gata på angiven sträcka av Björnkullavägen enligt bilaga 11. Särskild överenskommelse ska vid en senare tidpunkt träffas mellan exploatören och kommunen för reglering av villkoren för ett eventuellt utförande av anläggningarna. Om exploatören utför de allmänna anläggningarna för Rotorn 1 ska dessa överlämnas till kommunen efter godkänd slutbesiktning. Efter genomfört åtagande ska avräkning ske för verifierade projekterings- och utförandekostnader som exploatören lagt ner, baserade på den överenskommelse som Parterna träffat. Om exploatören inte utför de allmänna anläggningarna för Rotorn 1, ska kommunen under alla förhållanden ersätta exploatören för nedlagda, verifierade projekteringskostnader. A.3. Vatten- och avloppsledningar Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av erforderliga vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar inom och i anslutning till Detaljplan 1. A.4. Ombyggnad av gatusträcka fram till Kvarnängsvägen Ombyggnad av gatusträckan från blivande korsningen Regulatorvägen-Björnkullavägen fram till blivande korsningen Regulatorvägen-Kvarnängsvägen, sträckan är markerad i bilaga 11, ska utföras och bekostas av exploatören i en senare utbyggnadsetapp inom programområdet för Flemingsbergsdalen enligt vad som framgår av EA90. Temporärt utförande av korsningen Regulatorvägen- Björnkullavägen ska exploatören utföra i ett första steg.. Standarder för gator, gång- och cykelvägar samt parkområde anges Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2. 9 i EA90 reglerar Exploatörens projektering av allmänna anläggningar. B Anläggningar på kvartersmark Exploatören projekterar, utför och bekostar: B.1. Alla anläggningar inom kvartersmark. B.2. Iordningställande av naturmark. B.3. Eventuella åtgärder på grund av fornlämningar. B.4. Flyttning eller annan erforderlig åtgärd av eventuella befintliga anläggningar inom Detaljplan 1. B.5. Alla erforderliga åtgärder för bullerskydd för exploatörens byggnader. B.6. Åtgärder för markavvattning enligt 26.

212 10(16) Projektering och utförande av anläggningarna enligt ovan ska ske enligt Detaljplan 1 och gestaltningsprogram för Flemingsbergsdalen från jan 2014 samt enligt bifogade handlingar gällande Brotorget och Tingsparken, bilaga 8:1 och 8:2. C Omgivande vägnät Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras före byggstart. Exploatören kontaktar kommunen inför besiktningen. Exploatören bekostar återställning av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakas av utbyggnaderna inom Detaljplan 1. Frågor om byggvägar och etableringar, se 32 nedan. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får inte överföras på entreprenör som anlitas av exploatören. GENOMFÖRANDE 19 Genomförande Tidplaneavsikt för färdigställande av utbyggnadsetapper, anpassning till omgivande markområden Parterna är överens om att en första utbyggnadsetapp, deletapp 1aa, ska lokaliseras i anslutning till Regulatorbron för att etableringen av kärnans kärna ska kunna påbörjas. Deletapp 1aa omfattar byggnader och anläggningar för handel, sport, bostäder och parkeringar. Kontor/hotell är deletapp 1ab. Se bilaga 7. Resterande delar av Detaljplan 1, deletapp 1b, avses innehålla kontor, handel och bostäder i områdets östra del (i hörnet Regulatorvägen-Björnkullavägen) samt kontor och handel norr om Regulatorbron. Se bilaga 7. Byggstart av etapp 1aa ska ske så snart detta avtal blir giltigt och erforderligt mark- eller bygglov beviljats. Parterna är överens om att byggstart definieras som tidpunkt då grävmaskiner påbörjar schaktningsarbeten inom kvartersmark i Detaljplan 1. Exploatören är skyldig att ansöka om erforderligt mark- eller bygglov enligt ovan senast när ÄT 14 blivit giltigt i enlighet med vad som sägs under 3 ovan. Parterna är överens om att tillsammans verka för att byggstart ska ske senast Exploatören ska ha byggt ut den första utbyggnadsetappen, etapp 1aa, utom bostäderna, enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 12 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska ha byggt ut bostäderna i etapp 1aa, enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 4 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska ha byggt ut den andra utbyggnadsetappen, etapp 1ab enligt bilaga 7 i sin helhet i ett sammanhang senast Om exploatören inte uppfyller detta ska exploatören senast betala ett vite om 2 miljoner kronor till kommunen. Kommunen skickar faktura. Exploatören ska se till att infartsparkering med ca 200 platser kan ske inom befintlig parkering i etapp 1b norr om Regulatorbron och inom befintlig parkering i etapp 4 som ligger intill etapp 1b, enligt bilaga 7. Denna skyldighet gäller tills 1aa är färdigbyggd i sin helhet.

213 11(16) Om parkeringen enligt ovan i ett tidigare skede behövs för parkering till sporthallen i etapp 1aa ska Parterna ta upp en diskussion om hur det kan lösas. Vid behov ska Kommunen upplåta mark för etablering till Exploatören under byggtiden för etapp 1aa om kommunen har sådan lämplig mark. Upplåtelsen för etablering ska i så fall regleras i särskild överenskommelse mellan Parterna. Exploatören förbinder sig att utföra de allmänna anläggningarna enligt 18 enligt följande: - A.1 ska vara utbyggd i sin helhet senast då etapp 1aa, utom bostäder, är färdigbyggd. - A.2. ska vara utbyggd i sin helhet enligt den särskilda överenskommelse som ska tecknas enligt 18 A.2. - A.3. ska byggas ut i den takt som bestäms i samråd med Huddinge kommun och Stockholm vatten. - A.4. ska vara utbyggd i temporärt utförande senast då etapp 1aa, utom bostäder, är färdigbyggd. - A.4. ska vara utbyggd i sin helhet och i slutligt utförande senast då utbyggnad aktualiseras i etapp 2 eller behov i övrigt aktualiseras. Det är exploatörens avsikt att genomföra utbyggnader inom de resterande etapperna 1b och 2 inom 6 år från undertecknande av detta avtal. Exploatören ska avgränsa respektive deletapp utåt på ett sådant sätt att en trevlig och funktionell miljö skapas och att en god anpassning erhålls mot omgivande ännu inte utbyggda etapper av programområdet för Flemingsbergsdalen. En välkomnande entré till respektive utbyggnadsetapp ska skapas även norrut. Utformningen enligt detta stycke ska godkännas av kommunen. Exploatören ska genomföra utbyggnaden av Detaljplan 1 i etapper, med totalt ca kvm BTA, så att syftet med detaljplanen uppfylls med en blandad och urban stadsbebyggelse i mitten av den regionala kärnan Flemingsberg. 20 Kontroll, besiktning och garantiansvar 11 i EA90 reglerar ansvar mm för de allmänna anläggningar som Exploatören ska utföra. Det gäller med förtydligandet att AB04 ersätter hänvisningen till AB72. Slut-, garanti och ev övriga besiktningar ska utföras av besiktningsman som utses av parterna gemensamt. Exploatören kallar till besiktning och svarar för besiktningsmannens kostnader. Besiktningsman ska utses innan arbetena påbörjas. Exploatören ersätter kommunen för dess självkostnader för granskning, kontroll och besiktning i samband med exploatörens utbyggnader av allmänna anläggningar. Faktura skickas av kommunen. 21 Påföljd vid bristande utförande 11 i EA90 reglerar påföljd vid bristande utförande. 22 Mervärdesskatt Exploatörens åtagande att genomföra anläggningarna som anges 18 under A.1. till och med A.4. kan medföra att exploatören inte har möjlighet att dra av ingående mervärdesskatt och att denna avdragsmöjlighet istället skulle kunna föras över till kommunen. Parterna är överens om att i samråd närmare utreda om och hur detta kan hanteras i syfte att tillse att mervärdesskatten ska vara fullt avdragsgill.

214 12(16) AVGIFTER 23 Anslutningsavgifter 15 i EA 90 reglerar anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Samtliga avgifter för anslutning av fjärrvärme, el och tele mm inom Detaljplan 1 erläggs av exploatören. Det åligger exploatören att kontakta och teckna avtal med respektive ledningsägare samt att i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av bebyggelse inom Detaljplan 1. Exploatörens skyldighet enligt detta stycke gäller även etapp 2. MILJÖ OCH ENERGI 24 Agenda 21 Kommunen har antagit en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna lokala Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom etapp 1 och Energi Exploatören ska följa de krav som anges i kommunens klimat- och energiplan, antagen av kommunfullmäktige Exploatören ska inom etapp 1 och 2 uppföra byggnader med miljöanpassat material och låg energiförbrukning med en energieffektivitet som minst motsvarar lågenergihus. Om värmekälla behövs, ska behovet tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi som värmekälla. Det är exploatörens avsikt att certifiera alla kommersiella projekt inom etapp 1 och 2 enligt miljö- och energikonceptet LEED enligt minst nivå Gold (Leadership in energy and environmental design) eller motsvarande. Exploatören förbinder sig att vid överlåtelser av fastigheter eller projekt inom etapp 1 och 2 i avtal föreskriva, att den som tar över byggherreansvaret ska tillämpa ett utförandekoncept som minst innehåller samma miljö- och energikvaliteter som det egna. 26 Dagvatten Kommunens dagvattenstrategi ska följas. Dagvatten från Detaljplan 1 ska i största möjliga mån omhändertas lokalt inom Detaljplan 1. Som minimikrav gäller att anläggning för fördröjning av dagvatten ska anordnas. När det gäller dagvatten från förorenade markytor på kvartersmark, t ex parkeringsytor, ska slam- och oljeavskiljare eller motsvarande installeras. Exploatören är medveten om att dagvatten från högre liggande naturområden avvattnas genom etapp 1 och 2. Detta dagvatten bör behandlas avskilt från övrigt dagvatten. Anläggningar enligt första och andra stycket ska utföras i samråd med Stockholm Vatten AB och kommunen. Exploatören ansvarar för samt utför och bekostar ytterligare erforderliga utredningar av dagvattenhanteringen inom kvartersmark och allmän plats före projektering och byggande.

215 13(16) 27 Avfallshantering Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom Detaljplan 1 under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning i enligt vid varje tidpunkt gällande avfallsplan för Huddinge kommun. Exploatörens skyldighet enligt denna paragraf gäller även etapp Vegetation Vid projektering av bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. I samband med att exploatören upprättar situationsplan för Detaljplan 1 ska förslag till bevarande av vegetation och kompletterande planteringar redovisas (vegetationsplan). Detaljplanens intentioner om bevarande av t ex värdefulla träd och vegetationspartier ska beaktas. Planen ska godkännas av kommunen före bygglovsprövning. ÖVRIGA FRÅGOR 29 Mätningstekniska arbeten Exploatören träffar i god tid före exploateringsarbetenas igångsättning särskild överenskommelse med kommunens lantmäteriavdelning om utförandet av mätningstekniska arbeten mm. Återställning av stomnätspunkter som raserats vid exploateringsarbetena bekostas av exploatören. 30 Samverkan gällande arbetskraft Exploatören ska verka för att aktörer verksamma inom etapp 1 och 2 rekryterar personal som är boende inom Huddinge kommun. 31 Utredning av geotekniska förhållanden Exploatören ansvarar för samt utför och bekostar erforderliga åtgärder för säkerställande av de geotekniska förhållandena före Exploatörens grundläggning och byggande i anslutning till befintlig banvall. 32 Etablering och åtgärder under byggtiden Allmänt Exploatören ska före byggstart ta kontakt med kommunen (driftavdelningen för gata och park) för att säkerställa praktiska frågor kring byggtrafik och anläggningsarbeten. Exploatören ska, innan byggnadsarbeten påbörjas, upprätta en etableringsplan för skriftligt godkännande av kommunen. Planen ska bl a behandla eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag, återställningsarbeten efter nyttjandet, skydd av träd och natur, stängsel runt byggarbetsplats, in- och utfartslösningar för byggtrafik samt provisoriska lösningar för gång- och cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar, upplag och liknande förutsätts i första hand ske på kvartersmark. Exploatören inhämtar erforderliga bygglov. Byggväg Exploatören projekterar, utför och bekostar ev provisoriska byggvägar fram till Detaljplan 1. Byggvägarna anläggs på ett sådant sätt att övriga erforderliga arbeten inom och intill Detaljplan 1 kan bedrivas utan inbördes hinder. Byggvägarna lokaliseras i samråd med kommunen

216 14(16) Byggvägarna ska efter det att de fullgjort sitt syfte tas bort av exploatören. Berörda markområden ska återställas till skick som överenskoms i samråd mellan exploatören och kommunen. Exploatören bekostar återställning av skador som förorsakas av byggvägen. Exploatören kontaktar kommunen inför återställningen. 33 Trafikanordningsplan Exploatören ska i god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen. Trafikanordningsplanen ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar till och från densamma, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Trafikanordningsplanen ska också redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik. 34 Störningar Exploatören ska se till att utbyggnad av Detaljplan 1 sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter (se naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15). ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 35 Force Majeure Om parts fullgörande av sina åtaganden förhindras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra grund för förlängning av tider som regleras i detta avtal. Part som önskar åberopa förlängningsgrund enligt denna bestämmelse ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra parten skriftligt meddelande härom. 35 Skadeståndsansvar Exploatören är ansvarig gentemot kommunen för åtgärder som vidtas eller underlåts enligt detta avtal av exploatörens anställda eller av underentreprenörer och leverantörer som anlitas av exploatören. Kommunen är på samma sätt ansvarig gentemot Exploatören för kommunens åttaganden enligt detta avtal. 36 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på angiven förfallodag, ska exploatören erlägga dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen för tiden från förfallodagen tills full betalnings sker. 37 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande. Kommunen ska dock lämna sitt skriftliga samtycke till överlåtelse av avtalet, eller del därav, om överlåtelse av fastigheten, eller delar därav, sker.. Sådant samtycke ska endast lämnas under förutsättning att 1. Kommunen, Exploatören och ny ägare i särskilt upprättad skriftlig handling reglerar i vilken omfattning ny ägare ska tillträda detta avtal, innebärande en uppdelning av avtalsförpliktelserna mellan exploatören och ny ägare, samt

217 15(16) 2. ny ägare direkt till kommunen ställer godtagbar säkerhet för det rätta fullgörandet av samtliga övertagna åtaganden enligt detta avtal. som omfattas av överlåtelsen. Om exploatören överlåter äganderätt till fastighet inom etapp 1 eller 2 inom ÄT14-området, antingen hela eller delar därav, och åtagandena enligt detta avtal, ÄT14, inte uppfylls varken genom exploatörens eller den nye ägarens försorg ska exploatören utge ett vite om 150 miljoner kronor (beloppet är baserat på KPI för november 2013). Detta gäller inte om ny ägare tillträder detta avtal i de delar som omfattas av överlåtelsen och godtagbar säkerhet ställs av den nya ägaren. I samband med att överlåtelse sker och ny ägare tillträder detta avtal i delar som omfattas av överlåtelsen ska proportionell fördelning ske av omfattningen av vitesansvaret om 150 miljoner kronor och borgensansvaret samt i proportion till återstående åtaganden enligt detta avtal, ÄT14 (se sista stycket i denna bestämmelse om successiv sänkning) Om exploatören ska utge vite enligt denna paragraf, ska vitet omräknas med konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att ersätta detta, till tidpunkten när vitet förfaller till betalning. Vitesbeloppet avseende överlåtelser inom etapp 1och 2 inom ÄT14-området ska successivt sänkas i takt med att exploatören och /eller nya ägare uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal. I möjligaste mån ska sådan sänkning skriftligen bekräftas vid varje tillfälle som ett åtagande uppfylls. 38 Tvist Tvist som gäller detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt För Huddinge kommun För Skanska Mark och exploatering Bygg AB... Bilaga 1 Exploateringsavtal från 1990, EA90 Bilaga 2 Karta över ÄT14-området Bilaga 3 Detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.) Bilaga 4 Jämförelse mellan EA90 och ÄT14 Bilaga 5 Köpekontrakt avseende överlåtelseområden i etapp 3 och 4 Bilaga 6 Situationsplan för utbyggnadsetapper 1aa och 1ab Bilaga 7 Etapputbyggnad av programområde för Flemingsbergsdalen Bilaga 8:1 och 8:2 Handlingar gällande Brotorget och Tingsparken Bilaga 9 Marköverlåtelseområden Bilaga 10 FDS-utdrag Bilaga 11 Aktuella gatusträckor för utbyggnad av exploatören

218 16(16) Borgensåtagande För det rätta fullgörandet av de åtaganden som Skanska Mark och exploaterings Bygg AB, org.nr , gjort i detta avtal går Skanska AB org.nr , härigenom i borgen såsom för egen skuld. För Skanska AB

219 ~., ~ "'-... ~. ~~",."_~... ~ '.... " """_ ~, "."... < '''' --,~~ ~._'...',"'.._;~ <_... ~-"~... - ""',_.._,,--,,---.. ~, -,.~,-, =_:"~= ~ ~.. ~-~-- ".. ~~-- '_.,~-_. ". "... ", =~.,.. ix"" ""~.- =._--- "='=.~ "'=""'- =- :;;= =;:="' ~- _.~-.-. -, ----._ ~. +._ ~ --._ ' '''~- ''''''''''---''' '.''''_' _.~r~"._. _~.~~ _... r"""""",,,', ~"'~..._.. ~ :o.t......_ g.,-,.,~ "_ -.,...". --_._~,-,---. _' ~ ~-" _... o.~o<_ ~~.,-"...- ~-... ". ~,. - ~, - -~... ""-"'~-~ _,,_.. ~.,", -"'-,,"""" _~ ':'_ -.,-,,- --~_."_.. ~-~-~ -,...-.; ~,~.~. ~,, _ $l""';'"""""" OC> ~"""'"."', -"'''_.''''' '-~-''''-'''';. _.~ --.~ ,."... -~ M ~-:::' ~l ~~~.l..'"e~.~---..,_. ~, ~, ~_' :.':.'::.'.!.~'":;! ~,.=,~'- -~.~... :'--... _._--_.,.,.,..-..,--~,..._. _~... O."_' _.~..-..,... ~- ' "",,'....~,".-.,...""'"" '._.'N "",_.--,--*.._.. ~_.,~ _--,., ~, -"""., ~. "...-""', _. ~ ~ _""""'~, o,. '" R,, 0,0, _,,~.... [)etol;ploil lör Flemingsbergsdalen I Id<>! G~r~ 1 m.1.) ,-,-... '""~..... _~,_ ~.,,.-,.,,,~ '~

220 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Fastighet Beteckning Huddinge Generatorn 1 Nyckel: Församling Flemingsberg Socken: Huddinge Adress Adress Björnkullavägen (1), (3) Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Senaste ändringen i inskrivningsdelen Allmän fastighetsinformation Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta HUDDINGE HUDDINGE Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm kvm kvm kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Skanska Mark och Exploatering Bygg AB Solna Fångestyp kan ej anges: Ingen köpeskilling redovisad. Sida 1 av

221 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Bro Last Officialservitut 0126K Gång-och cykelväg Last Officialservitut 0126K Gångväg Last Officialservitut 0126K Väg Last Officialservitut 0126K Väg Last Officialservitut 0126K Utrymme Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Anläggningsåtgärd Byggnadstillbehör Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Gång-och cykelväg Last Officialservitut 0126K Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Beskrivning: Rätt till gång-och cykelväg/bro. Dagvatten Last Ledningsrätt 0126K Vatten och avlopp Last Ledningsrätt 0126K Starkström Last Ledningsrätt /35.1 Anmärkning: Stockholmsakt se 0180k kartblad i stockholm se blad:135,136,145. huddinges akt se 0126k Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Tele Last Ledningsrätt /35.2 Anmärkning: Stockholmsakt se 0180k kartblad i stockholm se blad: 135,135,145. Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Detaljplan: Flemingsbergs arbetsområde Genomf. start: Genomf. slut: Detaljplan: Rotorn 2 m.fl Laga kraft: Genomf. start: Genomf. slut: Taxeringsuppgifter 0126K Arkivplats: 0 A S-11 Arkivplats: 0a 0126K Arkivplats: 84 G S-11:1 Taxeringsenhet Hyreshusenhet, tomtmark (310) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet därav därav markvärde Taxeringsvärde byggnadsvärde SEK 0 SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Skanska Mark och Exploatering AB Solna 1/1 Aktiebolag Taxerad ägare Sida 2 av

222 Metria FastighetSök - Huddinge Generatorn 1 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Registrering Anläggningsåtgärd Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Rättelse enligt 26 förvaltningslagen Fastighetsreglering Servitut Fastighetsreglering Avskild mark Huddinge Rotorn 1, 2, K K K K K K K K Ursprung Huddinge Visättra 1:1 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Box Norrtälje Kontorbeteckning: AI24 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

223 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Namn: SMEBAB Natrium AB Namn: Huddinge Kommun Aviseringsadress: Kommunalvägen 28, Huddinge Kommun: Huddinge Kommun HYRESKONTRAKT BILAGA 4 Ärende 13 Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Del av nuvarande Generatorn 1 Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: Sid 1 ( 4 ) Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Idrotts- och fritidsändamål Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 Enligt bilaga 1 1,3,4, Bilaga: 1 Bilaga: 1 Hyrestid Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Tillfart för bil för i- och urlastning Från och med den: Plats för skylt Plats för skyltskåp/ automat Parkeringsplats(er) för bil(ar) Till och med den: Garageplats(er) för bil(ar) Bilaga 1 Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 5 år månader Kronor per år exklusive nedan markerade tillägg Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Mätare Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer Bilaga: 4 Bilaga: 2 Bilaga: 2 El va Värme Varmvatten Kyla Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget abonnemang. va Hyresgästen har eget abonnemang. Värme Hyresgästen har eget abonnemang. Varmvatten Hyresgästen har eget abonnemang. Kyla Hyresgästen har eget abonnemang. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ventilation Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Bilaga: 2 Bilaga: 2 Bilaga: 2 Bilaga: 2 Bilaga: 2 Bilaga: 2 Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden hyresgästen Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

224 Avfallshantering FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga Trappstädning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens momsplikt HYRESKONTRAKT ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Bilaga: Bilaga: Bilaga: 2 Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska anses vara procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på Sid 2 ( 4 ) Miljöpåverkan Ränta, betalningspåminnelse Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen PBL-avgifter Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 1 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Bilaga: Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

225 FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Brandskydd Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad Bilaga: 1 brandskyddsklausul. Myndighetskrav m.m. Inredning Hyresvärden Hyresgästen Lokalen uthyrs ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. utan särskild för verksamheten avsedd inredning med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning Skötsel, drift och ändringsarbeten Ledningar för telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Hyresgästen svarar dock för enl bilaga Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver enl bilaga Bilaga: Bilaga: Bilaga: Bilaga: 1 och 5 Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: 2 Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 6 Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 3 Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. Yttre åverkan Hyresvärden Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästen Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Sedvanligt underhåll HYRESKONTRAKT ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Sid 3 ( 4 ) Bilaga: 1 och 5 Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

226 Återställande vid avflyttning Force majeure FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Säkerhet Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 3 Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den HYRESKONTRAKT lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga: Sid 4 ( 4 ) Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Underskrift Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Bilaga: Lokalens storlek, användning, utformning, skick m.m. Bilaga: 1 Hyra och tillägg till hyra Bilaga: 2 Särskilda bestämmelser Bilaga: 3 Ritningar Bilaga: 4 Gränsdragningslista avseende tillsyn, drift, underhåll och utbyte Bilaga: 5 Projektgenomförande Bilaga: 6 Tillträdeshandlingar Bilaga: 7 Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: SMEBAB Natrium AB Hyresgästens namn: Huddinge Kommun Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Överlåtelse Underskrift Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den. Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnteckning (tillträdande hyresgäst): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Hyresvärdens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds.

227 BILAGA 1 1(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun LOKALENS, STORLEK, ANVÄNDNING UTFORMNING, SKICK M.M. Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: LOKALENS STORLEK OCH ANVÄNDNING Genom hyreskontraktet uthyrs nedanstående areor. Lokalen skall användas för idrotts- och fritidsändamål. Hyresvärden är införstådd med att hyresgästen kan komma att låta verksamheten i lokalen drivas av operatör som mot betalning upplåter delar av lokalen per timme eller stående tider. Sådan upplåtelse får dock inte ske om det påverkar hyresvärdens möjligheter att erhålla avdrag för ingående mervärdesskatt. Se vidare punkten 6. Lokalens storlek och användning fördela sig som följer: Plan Lokalarea ca (m 2 ) Användning 1 76 Soprum och inlastning Entré, café, omklädning, hall I och hall II Omklädning, café balkong, entré läktare hall I Gym Totalt MILJÖKLAUSUL Hyresgästen skall ha erforderliga tillstånd för den verksamhet som bedrivs i lokalen samt svara för att verksamheten vid var tid bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Hyresgästen är skyldig att snarast informera hyresvärden om sökta tillstånd samt om beslut och resultat därav. Hyresgästen är skyldig att genast underrätta hyresvärden om en förorening eller annat ämne som kan medföra skada eller olägenhet för hälsa eller miljö upptäcks eller förekommer i lokalen eller på fastigheten för övrigt. Om föreläggande, vite eller skadestånd riktas mot hyresvärden med anledning av olägenhet och/eller skada för vilka hyresgästen svarar enligt vid var tid gällande miljölagstiftning och som uppstått till följd av den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits av hyresgästen i lokalen, förbinder sig hyresgästen att hålla hyresvärden skadeslös. Denna skyldighet gäller även efter hyresförhållandets upphörande. Hyresvärden kan inte göra upp med tredje man utan hyresgästens godkännande. Sign. Sign. Hyreskontrakt

228 BILAGA 1 2(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun LOKALENS, STORLEK, ANVÄNDNING UTFORMNING, SKICK M.M. Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: För de fall hyresgästen vidtar efterbehandlingsåtgärder i lokalen förbinder sig hyresgästen att inte rikta några krav mot hyresvärden på grund av dessa åtgärder såvida inte sådana efterbehandlingsåtgärder annars skulle ha åvilat hyresvärden enligt lag. I avflyttningssyn (bilaga 3.7) skall ingå att undersöka förekomst av miljö- eller hälsofarliga ämnen. Erforderlig sanering eller andra efterbehandlingsåtgärder skall ombesörjas och bekostas av hyresgästen om sådan miljö- eller hälsofarlig förekomst är hänförlig till hyresgästen. Åtgärder sker efter samråd med hyresvärden. Hyresgästen skall vid egen installation, avser såväl stark- som svagström, använda halogenfritt elinstallationsmaterial 3. LOKALENS UTFORMNING OCH SKICK Lokalen med tillhörande utrymmen skall färdigställas i enlighet med vad som framgår av bilaga 6, Projektgenomförande, med däri angivna handlingar, i övrigt uthyres lokalen vid hyrestidens start i befintligt och godkänt skick. Oavsett lokalens utformning och skick äger hyresvärden rätt att utföra sådana ändringar och tillägg som är betingade av byggnadskonstruktiva eller liknande skäl eller som påkallas av vederbörande myndigheter. Vid sådant fall skall skälig hänsyn tas till hyresgästens önskemål. Möblering och receptionsdisk som redovisats på ritningar enligt bilaga 4 samt bilaga 7 ingår ej i uthyrningen. 4. DRIFTTID INSTALLATIONER Byggnadens grundinstallationer avseende kyla och ventilation som hyresvärden tillhandahåller är normalt i drift under tiden 7.00 till DRIFT, UNDERHÅLL M.M. Hyresvärden svarar för utvändigt underhåll och skötsel, underhåll av byggnadsstomme, utvändigt tak, utvändig fasad och fastighetens allmänna grundinstallationer. Hyresgästen svarar för allt inre underhåll och skötsel. Sign. Sign. Hyreskontrakt

229 BILAGA 1 3(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun LOKALENS, STORLEK, ANVÄNDNING UTFORMNING, SKICK M.M. Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Ansvarsfördelningen för underhåll m.m. framgår närmare av Gränsdragningslista avseende tillsyn, drift, underhåll och utbyte, bilaga 5. Vid fel/brister/skador orsakade av inbrott, skadegörelse, försummelse eller felaktigt handhavande svarar hyresgästen för underhålls och/eller utbyteskostnader för återställning. Hyresvärden svarar för utvändigt underhåll och skötsel, underhåll av byggnadsstomme, utvändigt tak, utvändig fasad och fastighetens allmänna grundinstallationer. Hyresgästen svarar för allt inre underhåll och skötsel. Ansvarsfördelningen för underhåll m.m. framgår närmare av Gränsdragningslista avseende tillsyn, drift, underhåll och utbyte, bilaga 5. Vid fel/brister/skador orsakade av inbrott, skadegörelse, försummelse eller felaktigt handhavande svarar hyresgästen för underhålls och/eller utbyteskostnader för återställning. Hyresgästen har i normalfallet inte rätt till nedsättning av hyra för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt. Vid sedvanligt underhåll skall Hyresvärden skriftligen i god tid, minst en månad i förväg, informera om vilken åtgärd samt vilka eventuella störningar åtgärden kan medföra. Hyresvärden och Hyresgästen skall sedan samråda om hur störningar skall minimeras samt om tidpunkten för utförandet. Skulle parterna inte komma överens skall hyreslagens regler gälla, innefattande även möjligheten till nedsättning av hyra. 6. UPPLÅTELSE I ANDRA HAND, MM Om hyresgästen har för avsikt att upplåta lokalen eller delar av denna i andra hand skall först ett skriftligt godkännande erhållas av hyresvärden. Hyresvärden har rätt att motsätta sig en upplåtelse om det påverkar hyresvärdens jämkningsskyldighet för mervärdesskatt inklusive avdragsrätt för ingående mervärdesskatt Sign. Sign. Hyreskontrakt

230 BILAGA 1 4(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun LOKALENS, STORLEK, ANVÄNDNING UTFORMNING, SKICK M.M. Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Om hyresgästen efter skriftligt godkännande från hyresvärden upplåter lokalen eller delar av denna i andra hand är hyresgästen skyldig att före andrahandshyresgästens tillträde anmäla den uthyrda ytan för frivillig mervärdesskatteregistrering hos Skatteverket. Upplåtelse i andra hand får inte ske innan beslut från Skatteverket föreligger. Kopia på den godkända registreringen skall skickas utan dröjsmål till hyresvärden. Om hyresvärden till följd av hyresgästens agerande blir återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det belopp hyresvärden blir skyldig att återbetala till skattemyndigheten. Hyresgästen skall också betala ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på driftskostnaderna och dessutom ersätta alla andra kostnader som uppstår för hyresvärden genom hyresgästens agerande. I det belopp som hyresgästen skall betala till hyresvärden skall även inräknas sanktionsavgifter och räntor m m som skattemyndigheten påför hyresvärden. Hyresgästen skall betala belopp enligt denna bestämmelse senast under den kalendermånad återföringsskyldigheten eller kostnaden uppstår för hyresvärden. Således skall till exempel engångsbeloppet för återförd mervärdesskatt betalas senast under den kalendermånad då återbetalningsskyldighet inträffat och tilläggsbelopp för kostnadshöjningar betalas från och med den tidpunkt då avdragsrätten för mervärdesskatt reducerats. 7. BRANDSKYDD Enligt lagen om skydd mot olyckor så svarar hyresgästen för det systematiska brandskyddsarbetet för sin verksamhet i lokalen samt för de brandskyddsinstallationer som hyresgästen är ansvarig för enligt hyreskontraktet. Hyresvärden svarar för byggnaden samt dess brandskyddsinstallationer i övrigt. Hyresgästen förbinder sig att tillse att räddningsvägar, utrymningsvägar och brandskyddsinstallationer vid varje tidpunkt hålles fria från hindrande föremål samt att genomföringar som på hyresgästens initiativ görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. Hyresgästen är skyldig att ersätta den skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som hyresgästen installerat eller som i annat fall inträffat på grund Sign. Sign. Hyreskontrakt

231 BILAGA 1 5(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun LOKALENS, STORLEK, ANVÄNDNING UTFORMNING, SKICK M.M. Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: av bristfällig åtgärd av hyresgästen eller som uppkommit till följd av att hyresgästen inte utfört en åtgärd som hyresgästen varit skyldig att vidta. 8. PARKERING Hyresgästen kommer att ha tillgång till 70 parkeringsplatser inom området. Dessa parkeringar kan vara föremål för samnyttjande med andra verksamheter i området. Hyresgästen är införstådd med och accepterar att parkeringsplatserna kan komma att omlokaliseras i takt med att området utvecklas och bebyggs. 9. PRIORITETSORDNING Vid motstridighet mellan vad som anges i Huvudavtalet (formuläret) och denna bilaga 1 ska vad som anges i denna bilaga äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Huvudavtalet och de övriga bilagorna ska bilagorna äga företräde. Vid motstridighet mellan de olika bilagorna ska bilagenumreringen gälla som prioritetsordning med undantag för att innehållet i denna bilaga ska ha företräde framför alla andra bilagor. Sign. Sign. Hyreskontrakt

232 BILAGA 2 1(2) Hyresgäst: Huddinge Kommun HYRA OCH TILLÄGG TILL HYRA Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: HYRA OCH INDEX Bashyran ( ) åtta miljoner kronor per år är anpassad till indextalet (KPI) för oktober månad 2012 (bastal: 314,59). Indextillägg skall utgå i enlighet med bifogade indexklausul, Bilaga 2B. 2. AREAREGLERING Skulle på tillträdesdagen lokalens area vara större eller mindre än vad som angivits i hyreskontraktet skall bashyran trots det varken ökas eller minskas om inte särskild överenskommelse därom gjorts. 3. KOSTNADER FÖR: VÄRME, KYLA, FASTIGHETSEL, EL, VENTILATION OCH VATTEN OCH AVLOPP (Media) Hyresgästen skall teckna egna abonnemang och betala för lokalens fasta och rörliga kostnader (abonnerad effekt och förbrukning) för förbrukning av rubricerade media inom fastigheten och byggnaden. För det fall det ej är möjligt att teckna egna abonnemang eller särskild överenskommelse därom träffas skall Hyresgästen samtidigt med hyran och som tillägg till denna betala ersättning för hyresvärdens fasta och rörliga kostnader (abonnerad effekt och förbrukning) för förbrukning av rubricerade media inom fastigheten och byggnad. Hyresgästen skall teckna egna abonnemang för elnät och elhandel till lokalen hörande belysning, skyltar, kyl-, ventilations- och befuktningsanläggningar, interna hissar samt övriga el-anläggningar som hyresgästen nyttjar. 4. FASTIGHETSSKATT, AVGIFTER ELLER PÅLAGA För det fall att fastigheten/lokalen i fastighetstaxeringen ges typkod 824 eller på annat sätt erhåller skatte- och/eller avgiftsbefrielse och dessa regler efter hyresgästens tillträde skulle komma att ändras så att hyresvärden som följd av förändringen blir skyldig att betala på fastigheten/lokalen belöpande fastighetsskatt eller avgift skall hyresgästen fullt ut kompensera hyresvärden därför. Sign. Sign. Hyreskontrakt

233 BILAGA 2 2(2) Hyresgäst: Huddinge Kommun HYRA OCH TILLÄGG TILL HYRA Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: ÖVRIG SERVICE Hyresgästen skall samtidigt med hyran och som tillägg till denna betala en avgift för skötsel och drift av utvändiga gemensamma utrymmen och anordningar som hyresgästen kan komma att disponera ihop med övriga hyresgäster såsom städning och snöröjning av allmänna ytor, utvändig skötsel, mm. För dessa gemensamma kostnader utgår ett tillägg till hyran om 100 kr/kvm som skall indexjusteras på samma sätt som hyran. Sign. Sign. Hyreskontrakt

234 INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 1 (2) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Del av nuvarande Generatorn 1 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: SMEBAB Natrium AB Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Huddinge Kommun Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska 100 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder. - För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. - För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7-31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. - Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärd: SMEBAB Natrium AB Hyresgäst: Huddinge Kommun Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens egna noteringar om bastal: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och Eftertryck förbjuds.

235 INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 Sid 2 (2) Anvisningar till Indexklausul för lokal Bashyra Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget 1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2002 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4. 2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år 2002 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6). Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

236 BILAGA 3 1(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: HYRESTID OCH TILLTRÄDE Hyrestidens första dag kallas tillträdesdagen. Från och med denna dag utgår hyra och tillägg till hyra, lokalen kan då disponeras av hyresgästen för avsett ändamål. Hyresgästen är införstådd med att tillträdesdagen kan komma att avvika från den i kontraktsformuläret angivna dagen, som är endast preliminär. Tillträdesdagen är preliminär eftersom det bl.a. för närvarande saknas detaljplan som tillåter byggnation av den lokal som uthyrs enligt detta avtal. För det fall tillträdesdagen inträffar vid ett senare datum ska hyresgästen inte kunna göra någon annan påföljd gällande än vad som framgår i detta stycke, oavsett anledning därtill. Hyrestiden, och därmed hyresgästens skyldighet att betala hyra, ska därvid framflyttas till den dag lokalen är färdigställd för att faktiskt tillträde kan ske, dock tidigast sex månader efter att hyresvärden skriftligen meddelat slutlig tillträdesdag. Har hyresvärden inte meddelat slutlig tillträdesdag senast den ska dock vardera part ha rätt att frånträda detta avtal utan någon som helst ersättningsskyldighet i förhållande till den andra parten. Har inte godkänd slutbesiktning av lokalen genomförts som visar att den faktiskt färdigställts för inflyttning senast den ska motsvarande gälla. Lämnar någon av parterna skriftligt meddelande om att hyresavtalet frånträds enligt föregående stycke ska hyresavtalet i sin helhet vara utan verkan som om det aldrig ingåtts varvid vardera part ska stå sina egna kostnader och ingen part ska ha rätt till ersättning från den andra parten. Hyrestidens längd skall dock vara oförändrad genom att den förskjuts i motsvarande omfattning som tillträdesdagen flyttas. Hyresgästen förbinder sig att utan ersättning godtaga de eventuella provisoriska anordningar, injusteringsarbeten, målningskompletteringar etc, som anses normala i samband med inflyttning och även sedan lokalen tagits i bruk givet att hyresgästen kan disponera lokalen för avsett ändamål. 2. OMBYGGNADER MM UNDER HYRESTIDEN Hyresgästen är endast efter skriftlig överenskommelse med hyresvärden berättigad att på egen bekostnad utföra byggnads- eller installationsarbeten inom lokalen. Hyresgästen måste inhämta hyresvärdens godkännande av anlitade entreprenörer innan dessa får påbörja arbetet. Arbetena skall utföras fackmässigt och i enlighet med gällande lagar, normer och författningar samt enligt fastighetens och byggnadens miljöstandard. Hyresgästen skall även inhämta och bekosta erforderliga tillstånd av myndighet samt bekosta de ändringar i lokalens relationsritningar som föranleds av arbetena. Hyresgästen Sign. Sign. Hyreskontrakt

237 BILAGA 3 2(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: skall svara för och/eller utge ersättning till hyresvärden för de eventuella skador och merkostnader som dessa ombyggnadsarbeten kan föranleda. Om inte annat skriftligen avtalats i samband med godkännandet av åtgärden enligt ovan, skall åtgärden återställas av hyresgästen vid frånträdet av lokalen i godtagbart skick. Om minst en av parterna förordar att en utomstående besiktningsman används för bedömning av godtagbart skick skall denne handlas upp och bekostas gemensamt av parterna. 3. HYRESGÄSTENS UPPGIFTSSKYLDIGHET FÖR INVESTERINGSMOMS Hyresgästen är skyldig att på begäran av hyresvärden lämna meddelande om ny-, till- eller ombyggnad i lokalen där kostnaden för åtgärden kan komma att omfattas av mervärdesskattelagens bestämmelser om sk. investeringsmoms och som utförts av hyresgäst under den senaste tolvmånadersperioden före hyresvärdens begäran eller som hyresgästen planerar att utföra under den närmaste tolvmånadersperioden efter en sådan begäran. För redan utförda åtgärder skall meddelandet innehålla uppgift om tidpunkten för gjort avdrag för moms och om avdragets storlek. 4. LJUSREKLAM, SKYLTAR OCH ANTENNER Hyresgästen äger ej rätt att utan skriftlig överenskommelse med hyresvärden uppsätta ljusreklam, skyltar eller antenner inom fastigheten. Hyresgästens förslag på ovan skall skriftligen godkännas av hyresvärden innan hyresgästen på egen bekostnad ansöker om bygglov för detta. Hyresvärden skall ha goda skäl för att neka uppsättning av ljusreklam, skyltar eller antenner inom fastigheten. Projektering, montering, drift och underhåll, reparationer samt eventuella byten av ljusreklam, skyltar eller antenner skall bekostas av hyresgästen liksom försörjning med elkraft inklusive nödvändiga installationer. Vid avflyttning skall ljusreklam, skyltar och antenner demonteras och tak/fasader återställas i ursprungligt skick. Hyresgästen skall i förekommande fall själv svara för reklamskatt alternativt ersätta hyresvärden för sådan. Sign. Sign. Hyreskontrakt

238 BILAGA 3 3(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: AVFLYTTNING Hyresgästen skall vid avflyttning bortforsla den egendom som hyresgästen äger i fastigheten enligt Gränsdragningslista för investeringar, bilaga 6.2 samt även i övrigt på fastigheten efter tecknandet av detta hyreskontrakt. Om hyresgästen vid avflyttning bortför sådan egendom som avses i första stycket, skall hyresgästen vara skyldig att avhjälpa de skador som kan ha uppstått i lokalen i samband därmed. Lokalen skall avlämnas i godtagbart skick. Vid bedömning av vad som är godtagbart skick skall hänsyn tagas till vem som har underhållsansvaret enligt bilaga 1 och bilaga 5. Parterna skall vid avflyttningen gemensamt genomföra en avflyttningssyn av lokalen och upprätta protokoll över noterade förhållanden och eventuella krav på åtgärder. Om minst en av parterna förordar att en utomstående besiktningsman används skall denne handlas upp och bekostas gemensamt av parterna. För det fall hyresgästen efter överenskommelse med hyresvärden kvarlämnar hyresgästen tillhörig egendom som avses i första stycket skall denna egendom tillfalla hyresvärden utan lösen. I det fall hyresgästen kvarlämnar material, inredning eller dylikt samt ej återställer lokalen enligt i protokoll noterade förhållanden äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad avlägsna material, inredning eller dylikt samt att återställa lokalen. 6. FASTIGHETENS SKÖTSELREGLER Hyresgästen förbinder sig att i förekommande fall och där så är motiverat för samordningen med övriga hyresgäster följa hyresvärdens regler och anvisningar om fastighetens drift och skötsel från tid till annan. Dessa regler kan omfatta t.ex. leveranser och transporter till fastigheten, sopsortering och källsortering. 7. FORCE MAJEURE Hyresvärden fritas från skyldighet att fullgöra sin del av hyreskontraktet och från skyldighet att betala skadestånd eller vite om hyresvärdens åtaganden hindras eller inte kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Sign. Sign. Hyreskontrakt

239 BILAGA 3 4(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: VILLKOR FÖR DETTA HYRESKONTRAKTS GILTIGHET Detta hyresavtal träder enbart ikraft förutsatt att nedan angivna villkor uppfylls. För hyresgästen gäller att detta hyresavtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Huddinge kommun senast och att beslutet vinner laga kraft senast För hyresvärden gäller att samtliga nedan angivna villkor uppfylls senast (om ej annat datum särskilt anges): - investeringsbeslut inom Skanska-koncernen fattats. - nödvändiga laga kraft vunna myndighetstillstånd såsom detaljplan, bygglov och liknande föreligger. - hyresvärden har fått rådighet och fritt kan disponera den mark som ska bebyggas (det vill säga överenskommelse med Jernhusen/SJ har träffats). - bindande hyreskontrakt avseende butikslokal, belägen i bottenvåningen i samma byggnad som sporthallen, föreligger. - hyresvärdens överlåtelse av mark enligt köpekontrakt med kommunen avseende överlåtelseområden i etapp 3 och 4 enligt Avtal om ändring av och tilllägg till exploateringsavtal, ÄT14 vinner giltighet och att fastighetsbildningsbeslut fattas på grundval av överlåtelsen senast den 10 september 2014, och beslutet senare vinner laga kraft. Har samtliga ovan angivna villkor inte uppfyllts senast däri angivet datum upphör detta hyresavtal automatiskt att gälla varvid vardera part ska stå sina egna kostnader och ingen part ska ha rätt till ersättning från den andra parten av vilket slag det än vara må. 9. FULLSTÄNDIG REGLERING Hyreskontraktet med tillhörande bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som är kända vid hyreskontraktets tecknande. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått hyreskontraktet ersätts av innehållet i detta hyreskontrakt med tillhörande bilagor. Sign. Sign. Hyreskontrakt

240 \ D "..,,,,... "....:j -... "....:j In'-ll'llllll...""'" I I Inlllllrllllll..., \ \ \ \ \ "' ; \ L , \ \ \ \ \ \ \ O O D O \ \ \ \ O \ \. \. \ ' \ ' \ O \ \ '- \ \ \ \, \. \. \ ' \ \ \ ~ 'Y' I I I _ 'F-] n--;i I', I~,I 'I ~ mr==,,====;===r===n ~-~- I, J',b~d./'./' O O O O I I- ~===-\,.\ SWECO~ Flem i ng sb er gs d alen + 31,5., Sporthall plan skala HOO (A3) o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I./...;-" -< - \ \ ----\ ~, ~~ \ ~ ~ \ ~ \./ ~ '\' -~ \ O 40 m I S KAN SKA

241 "... - "... l1li l D...

242 + + II III II / / D D II II I [I II III II h.iiii(imw~o -,. 570",. / ('Navca~rn" 1!Ir~1) / / II I [I II - II - III II SWECO ~ Flemingsbergsdalen Sporthall plan o o 4 B skala 1:400 (A3) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 40 m fv\ I VY SKANSKA

243 + + D D..o, ", "m o SWECO~ Flem i ng sb er gs d alen Sporthall plan skala HOO (A3) o 4 B I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 40 m I S KAN SKA

244 BILAGA 5 1(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE TILLSYN, DRIFT UNDERHÅLL OCH UTBYTE Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: OMFATTNING Denna gränsdragningslista reglerar ansvar för tillsyn, drift, underhåll och utbyte inom byggnaden och fastigheten. 2. ANSVARSFÖRDELNING Ansvarsfördelningen mellan hyresvärden och hyresgästen regleras närmare i gränsdragningslistan under punkt 5 nedan. Generellt gäller att hyresgästen svarar för av hyresgästen installerad och/eller bekostad utrustning inklusive tillsyn, drift och underhåll samt utbyte. Hyresgästen är införstådd med att hyresvärden, dennes konsulter och entreprenörer måste äga tillträde till lokalen för att hyresvärden skall kunna uppfylla sina skyldigheter. Vid fel/brister/skador orsakade av inbrott, skadegörelse, försummelse eller felaktigt handhavande svarar hyresgästen för underhålls och/eller utbyteskostnader för återställning. 3. ERSÄTTNINGSPRINCIPER Kostnader för tillsyn, drift och underhåll samt utbyte ska betalas av respektive ansvarig part. Hyresgästens ansvar för utbyte av utrustning gäller endast likvärdig funktion. Ansvaret för utökad kapacitet, förbättrad funktion etc. skall avtalas mellan parterna. 4. DEFINITIONER Nedanstående definitioner gäller. Tillsyn: driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser. Drift: åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Underhåll och utbyte: åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. Följande förkortningar har använts: F = Fastighetsägaren/Hyresvärden H = Hyresgästen Sign. Sign. Hyreskontrakt

245 BILAGA 5 2(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE TILLSYN, DRIFT UNDERHÅLL OCH UTBYTE Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: GRÄNSDRAGNINGSLISTA Benämning Utrustning Ansvarig för tillsyn Ansvarig för drift Mark Snöröjning F F Sandning F F Sopning F F Ansvarig för underhåll & utbyte Anmärkning Utemiljö F F F Finstädning, egna H H entréer Skyltar F F F Om uppsatta av F Skyltar H H H Om uppsatta av H Växter F F F Utvändiga Soffor F F F Papperskorgar F F F Belysning F F F Tak Antenn odyl F F F Om de är F s Antenn odyl H H H Om de är H s Takbeläggning F F F Takbrunnar F F F Takrännor F F F Stuprör F F F Rengöring F F Fasad Skyltar H H H Om de är H s Skyltar F F F Om de är F s Fasadbelysning F F F Solavskärmning F F F Dörr i fasad Dörrparti H H F Låskista H H H Trycke H H H Kortläsare H H H Cylinder H H H Dörröppnings- H H H automatik Magnet H H H Sirén H H H Motorlås H H H Elslutbleck H H H Utrymningsbeslag H H H Fönster i fasad i skal till H Glas H H F Skadegörelse = H Sign. Sign. Hyreskontrakt

246 BILAGA 5 3(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE TILLSYN, DRIFT UNDERHÅLL OCH UTBYTE Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Benämning Utrustning Ansvarig för tillsyn Ansvarig för drift Ansvarig för underhåll & utbyte Fönstertvätt H H Karmar H F F Bågar H F F Låsning H H F Anmärkning Invändigt Dörrar Dörrparti H H H Låskista H H H Cylinder H H H Trycke H H H Motorlås H H H Säkerhet Elslutbleck H H H Säkerhet Magnet H H H Säkerhet Kortläsare H H H Säkerhet Kodlås H H H Säkerhet Sirén H H H Säkerhet Utrymningsbeslag H H H Plombering byter H Dörrautomatik H H F Om brandkrav Dörrstängare H H F Om brandkrav Fönster Insida karm H H H Insida båge H H H Beslag H H H Persienner H H H Fönstertvätt H H Ytskikt Målade tak H H H U-tak H H H Golvbeläggningar H H H Väggytskikt H H H Partier Metall H H H Trä H H H Glas H H H Vitvaror Kyl/Frys H H H Mikrovågsugn H H H Diskmaskin H H H Övrigt Larm H H H Högtalarsystem H H H Idrottsutrustning H H H Matchur H H H Skyltar (H:s egna) H H H VVS Värme Värmecentral F F F Värmesystem F F F Sign. Sign. Hyreskontrakt

247 BILAGA 5 4(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE TILLSYN, DRIFT UNDERHÅLL OCH UTBYTE Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Benämning Utrustning Ansvarig för tillsyn Ansvarig för drift Ansvarig för underhåll & utbyte Anmärkning Radiatorventiler F F F Fjärrvärme F F F Ventilation Ventilationsystem F F F Fläktar yttertak F F F Luftbehandlaggregat F F F Ventilationsdon F F F Rengöring vent.don H H Utvändig städning Kanaler F F F Sanitet Vattenkranar H H F H vid skadegörelse Avlopp H H F WC-stolar H H H Utslagsbackar H H H I städrum Städutrustn, fast H H H I städrum Rensning avlopp H H Inom lokalen Handfat H H F H vid skadegörelse Dusch H H H Kyla Fjärrkyla-UC F F F Kylsystem F F F EL-installationer Lågspännings-ställverk F F F (LSP) Larmer-LSP F F F Elcentraler F F F Om inst. av F Elcentraler H H H Om inst. av H Elapparater F F F Om inst. av F Elapparater H H H Om inst. av H Kanalisation F F F Om inst. av F Kanalisation H H H Om inst. av H Anläggning för styr- F F F och övervakning Kabelsystem F F F Om inst. av F Kabelsystem H H H Om inst. av H Datanät H H H UPS H H H Om säkrar Hs utr. Belysningsstyrning H H F Om inst. av F Passagekontrollanläggning H H H Inom Hs system Inbrottslarmsanläggning H H H Inom Hs system Telefonanläggning H H H AV utrustning H H H Belysning Allmänbelysning H H F H vid skadegörelse Downlights H H F I korridorlägen Övrig belysning H H H Sign. Sign. Hyreskontrakt

248 BILAGA 5 5(5) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE TILLSYN, DRIFT UNDERHÅLL OCH UTBYTE Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Benämning Utrustning Ansvarig för tillsyn Styr- och övervakning Ansvarig för drift Ansvarig för underhåll & utbyte Huvuddator F F F DUC F F F Givare F F F Anmärkning Hissar Hissdörr H F F Hisskorg H F F Schakt F F F Maskinrum F F F Nödsignal H F F Brandskydd Brandlarms-anläggning H F F Enl myndighetskrav Sprinkleranläggning H F F Enl myndighetskrav Ev Larmöverföring och H H H larmförmedling Revision H F F Brandlarm, sprinkler Anläggningsintyg F F F Brandventilation H F F Brandrökvädringsfönster/luckor H F F Utryrmningsskyltar F F F Enl myndighetskrav Utrymningsplaner H H F Handbrandsläckare H H H Sign. Sign. Hyreskontrakt

249 BILAGA 6 1(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun Projektgenomförande Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: FÖRUTSÄTTNINGAR Hyresobjektet, som utgör en mindre del av ett större projekt, har projekterats och utformats av hyresvärden. Då fråga är om ett färdigt koncept som presenterats för hyresgästen kan inte hyresvärden medge hyresgästen möjlighet till annat än marginella hyresgästanpassningar av interiören. Denna bilaga reglerar - med beaktande av föregående stycke - hyresvärdens och hyresgästens roller samt deras respektive rättigheter och skyldigheter under utförandefasen samt hur möten, information, besked och ev. förändringar i projektet skall hanteras. Bilagan upphör att gälla när samtliga förhållanden som denna bilaga tillämpats på är slutligt reglerade. Detta bör skriftligen dokumenteras mellan hyresvärden och hyresgästen. 2. PROJEKT- OCH BESLUTSTIDPLAN Hyresvärden har genom anlitad totalentreprenör (TE) låtit upprätta en projekttidplan (punkt 3:3 nedan) för genomförandet av projektet vartill det kopplas en besluttidplan (punkt 3:4 nedan) som redovisar när besked skall vara hyresvärden tillhanda för att projekttidplanen skall kunna innehållas. Tidplanerna kommer kontinuerligt att uppdateras med ökande detaljeringsgrad för närliggande besked och allt eftersom överlämnas till hyresgästen. I samråd med hyresgästen upprättas inflyttningstidplan. Efter avtalad tidpunkt enligt besluttidplanen äger inte hyresgästen rätt att inkomma med ytterligare önskemål om hyresgästanpassningar. Hyresvärden kan dock medverka till av hyresgästen önskade hyresgästanpassningar efter denna tidpunkt, förutsatt bland annat att anpassningarna inte påverkar hyresvärdens möjlighet att färdigställa Hyresobjektet enligt projekttidplanen. 3. HANDLINGAR Hyresvärden kommer att upphandla utförandet av Hyresobjektet på totalentreprenad och låta detaljprojektera och utföra Hyresobjektet enligt nedanstående dokument: 1. Hyreskontraktet inklusive dess bilagor. 2. Gränsdragningslista avseende investeringar, dat Projekttidplan dat Besluttidplan upprättas senare. 5. Elbeskrivning dat Sign. Sign. Hyreskontrakt

250 BILAGA 6 2(4) Hyresgäst: Fastighet: Projektgenomförande Hyreskontrakt nr: 6. VVS-beskrivning dat Kortfattad rumsbeskrivning dat Skisser, lokaldisposition, dat Situationsplan dat Handlingar enligt punkt 2-9 ovan har tagits fram av hyresvärden och gäller i angiven ordning. I samband med tillträdesdagen skall handlingar som redovisar Hyresobjektets slutliga omfattning och utförande inklusive de ändringar som gjorts i bilaga 1-5 redovisas i Bilaga 7 (Tillträdeshandlingar) 4. ARBETSFORMER Ombud för hyresgästen ( HO ) är: Ombud för hyresvärden/fastighetsägaren ( FO ) är: Vid byte av ombud skall detta skriftligen meddelas. Särskilda möten skall löpande hållas under utförandefasen, minst en gång i månaden för att diskutera hyresgästens önskemål om marginella hyresgästanpassningar avseende interiör och samordning av hyresgästens egna arbeten och sidoentreprenader. Dessa möten skall vara protokollförda och ske med deltagande av HO och FO. För hyresvärden kan också totalentreprenören (TE) deltaga. 5. BESKED Hyresgästen kan under detaljprojekteringsfasen i viss mån ges möjlighet att påverka Hyresobjektets utförande i form av marginella hyresgästanpassningar avseende interiör under förutsättning att hyresvärden accepterar detta. Hyresgästen ska lämna besked om önskemål enligt besluttidplanen eller, om besked ej ingår i besluttidplanen och inte annat överenskommits, inom 5-10 arbetsdagar från det att hyresvärden begärt besked. Om besked inte lämnas enligt ovan kommer utförande ske i enlighet med i övrigt avtalad standard. Efter att besked lämnats eller hyresvärden valt enligt ovan anses utförandet bestämt. Sign. Sign.

251 BILAGA 6 3(4) Hyresgäst: Fastighet: Projektgenomförande Hyreskontrakt nr: 6. TIDSKONSEKVENSER Icke färdigställda arbeten på tillträdesdagen skall inte i något fall utgöra grund för hyresgästens rätt till hävning av hyreskontraktet om dessa arbeten är i anledning av hyresgästen önskade hyresgästanpassningar, eller utgörs av hyresgästens egna arbeten. 7. TILLTRÄDESSYN Slutbesiktning avseende den entreprenad som upphandlats av hyresvärden kommer att ske före tillträdesdagen. För att fastställa att hyresvärden uppfyllt sina skyldigheter gentemot hyresgästen avseende Hyresobjektets skick på tillträdesdagen skall hyresvärden och hyresgästen, med hyreskontraktet och eventuellt överenskomna ändringar som underlag, gemensamt utföra en syn av de arbeten hyresvärden har utfört, som protokollförs och undertecknas av parterna innan hyresgästen tillträder Hyresobjektet, eller innan hyresgästens egna arbeten påbörjas i Hyresobjektet om detta sker före tillträdesdagen (Tillträdessynprotokoll). 8. SAMORDNING AV HYRESGÄSTENS ARBETEN Hyresgästen äger tillträde till Hyresobjektet samt rätt att påbörja eget arbete (sidoentreprenad, SE) först efter överenskommelse med hyresvärden. Hyresgästen skall informera hyresvärden om omfattning av och tidomfång för egna arbeten före upphandlingen av dessa och hyresgästens arbeten skall bedrivas på sådant vis att TE:s arbeten inte hindras. Hyresgästen och av denne upphandlad SE skall förbinda sig att acceptera de förutsättningar hyresvärden ställer innan arbetsplatsen tillträds. Sådana villkor avser arbetsplatsens ordningsregler, tillgång till produktionsanordningar, arbetsmiljökrav, avtalsvillkor i anslutning till MBL, legitimationsplikt samt tillträdestid mm så att hyresgästens arbeten inte hindrar eller stör utan kan samordnas med hyresvärden. Hyresgästen skall ersätta hyresvärden för TE:s tidsamordning och eventuella kostnader orsakade av eget arbete eller SE gentemot TE och hyresvärden och som kan uppstå i samband med utförandet av hyresgästens egna arbete/se:s arbeten och sidoleveranser såsom sophantering, tillkommande städning, målningskomplettering, håltagning och brandtätning vid installationer etc. TE ansvarar för tidssamordning av hyresgästens egna arbeten och SE före tillträdesdagen. Sign. Sign.

252 BILAGA 6 4(4) Hyresgäst: Fastighet: Projektgenomförande Hyreskontrakt nr: Hyresgästen skall som sidoentreprenad (SE) före hyrestidens start eventuellt låta utföra följande arbeten: o Data- och teleinstallationer o Passagekontroll och öppningsautomatik o Lås och larminstallationer o Fast inredning och utrustning för verksamheten o Inredningssnickerier Hyresgästen ansvarar för skador på egna arbeten och samtliga skador som är en följd av dessa eller är orsakade av skada på egna arbeten. Utöver vad som anges i kontraktsblanketten skall Hyresgästen teckna och vidmakthålla försäkring för skador på egen egendom i form av allriskförsäkring. Hyresgästen skall dessutom teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för den egna verksamheten samt de arbeten i fastigheten som hyresgästen utför. Hyresgästen skall även tillse att anlitad SE har motsvarande försäkringar. Sign. Sign.

253 UNDERBILAGA TILL BILAGA 6 1(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE INVESTERINGAR Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: OMFATTNING Denna gränsdragningslista omfattar ansvar för investeringar, innefattande projektering, samordning, upphandling, utförande, installation, provdrift, avsyning mm till fullt färdig anläggning. Ansvaret Utför innebär att angiven part svarar för utförandet och samordning med hyresvärdens anläggningar i övrigt. Ansvaret Bekostar innebär att angiven part svarar för samtliga kostnader för angiven investering. Ansvaret Äger innebär att angiven part från tillträdesdagen enligt detta hyreskontrakt innehar förtecknad egendom med äganderätt. Följande förkortningar har använts: F H = Fastighetsägaren / Hyresvärden = Hyresgästen Investering / Produkt Utför Bekostar Äger Anm 1. MARK / HUS Fasadskyltar, fastighetens F F F Fasadskyltar, hyresgästen H H H Invändig skyltning enl. myndighetskrav F F F Övrig invändig skyltning H H H Dörrstängare/öppnare, magnetuppställn. F F F Enl. brandkrav Dörrstängare/öppnare, magnetuppställn. F H F För skalskydd Receptionsdiskar H H H Beslag och låskistor på dörrar F F F Låssystem, cylindrar, ev. motorlås H H H Städrumsinredning, fast F F F Städutrustning lös, tvätt- och torkutrustning H H H Sopkärl i avfallsrum H H H Mörkläggningsanordningar H H H Jalusier H H H Solavskärmning för klimatskydd F F F Övrig solavskärmning H H H Förvaringsboxar, förvaringsenheter H H H Kapphyllor och klädkrokar H H H Innebandysarg, mål, basketkorgar hall 2 H H H Sign. Sign. Hyreskontrakt

254 UNDERBILAGA TILL BILAGA 6 2(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE INVESTERINGAR Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Investering / Produkt Utför Bekostar Äger Anm Övrig lös inredning och utrustning H H H 2. VVS Vatten, avlopp Tappvattenanläggning generell F F F Övriga hyresgästspecifika anläggningar H H H Kyla Kylanläggning, kylmediasystem, central F F F Övriga hyresgästspecifika anläggningar H H H Värme Allmänna anläggningar F F F Hyresgästspecifika anläggningar H H H Luftbehandling Allmänna anläggningar F F F Hyresgästspecifika anläggningar H H H Sprinkler (i förekommande fall) Sprinkler, vatten (om myndighetskrav) F F F 3. EL OCH TELE Belysning, värme, motordrift Armaturer, allmänbelysning F F F Armaturer, hyresgästspecifikt H H H Av utrustning H H H Tele, ledningsnät Telefonväxlar och apparater H H H Rikstelefonnät inkl. stativ och jackuttag H H H Datanät H H H Entresignalanläggning H H H Tele, manöver,övervakning och indikering Ellåsanläggningar i yttre skalskydd F H H Ellåsanläggningar i inre H H H Passagekontrollanläggningar i skalskydd H H H Strömförsörjning till passagekontroll H H H Sign. Sign. Hyreskontrakt

255 UNDERBILAGA TILL BILAGA 6 3(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE INVESTERINGAR Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Investering / Produkt Utför Bekostar Äger Anm Tele, telefonanläggningar Porttelefon H H H Rikstelefon H H H Hisstelefon F F F Tele, ljud- och bildanläggningar Centralantennanläggning H H H Högtalaranläggningar Speakeranläggning Matchur Resultattavla Kameraövervakning H H H H H H H H H H H H H H H Tele, larmanläggningar Brandlarmsanläggning, enligt myndighetskrav. F F F Övigt brandlarm H H H Passerkontroll skalskydd H H H Dito kanalisation F F F Passerkontroll inre skydd H H H Dito kanalisation F F F Inbrottslarm skalskydd H H H Dito kanalisation F F F Inbrottslarm inre skydd H H H Dito kanalisation F F F Driftlarm, fastigheten F F F Driftlarm, verksamheten H H H Nödjusanläggningar F F F Enligt myndighetskrav Magnetuppställningar F F F Enligt myndighetskrav Speciellt Radiomaster, antenner (kommunikation) H H H Sopkomprimator H H H 4. STYRNING OCH ÖVERVAKNING SÖ för fastighetens drift F F F SÖ för verksamheten H H H Sign. Sign. Hyreskontrakt

256 UNDERBILAGA TILL BILAGA 6 4(4) Hyresgäst: Huddinge Kommun GRÄNSDRAGNINGSLISTA AVSEENDE INVESTERINGAR Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: ÖVERENSKOMMELSE OM ÄNDRAD OMFATTNING Denna gränsdragningslista redovisar ansvarsfördelningen enligt vid tidpunkt för hyreskontraktets undertecknande föreliggande omständigheter. Ändringar i gränsdragningslistan under projektets genomförande skall skriftligen bekräftas i tilläggsavtal i samband med tillträdet. En uppdaterad gränsdragningslista skall läggas som en underbilaga till bilaga 7 Tillträdeshandlingar. Sign. Sign. Hyreskontrakt

257 ELECTRO ENGINEERING AB Arbetsnummer: Utgåva: 1 1(2) Objekt: Flemingsbergsdalen Idrottshall FÖRHANDSKOPIA PROGRAMTEXT Utrymmen: Kanalisation Kraft: Belysning: Tele: El- och teleutrustningar placeras i el-telerum alternativ nischer Kanalisation ordnas med elschakt, samt stegar ovan demonterbara undertak. Kablar installeras dolt förlagda, omdragbara i rör i väggar, bjälklag och ovan undertak. Elkanal alt stavar eller nedföringsstrumpor ordnas för kontorsarbetsplatser. Elkanal monteras ovan bänk för kopiatorer och skrivare. Elsystem utförs som TNS (5-ledarssystem). Centraler utförs plåtkapslade. Gruppcentraler i utförande med automatsäkringar. Jordfelsbrytare i omfattning enl myndighetskrav. Städuttag monteras cc ca 10-15m A Allmänna uttag i normal omfattning. Uttag i idrottshallar skall vara i slagtåligt utförande. I idrottshallar planeras medelbelysningsstyrka 500 lux vid golv, jämnhet 0,7 via lysrörsarmaturer med bollsäkra bländskydd. Belysningsstyrkor planeras i övrigt enligt Ljuskulturs skrift Ljus & Rum version 3 för liknande rumstyper. Samtliga utrymmen utförs med frånvarostyrd belysning. D v s belysning släcks med automatik via närvarodetektorer om man glömmer att släcka. Vägledande markering (gröna skyltar), och Nödbelysning installeras i omfattning enligt branddokumentation. Ljuskällor skall vara energisnåla och med lång livslängd (LED, lysrör, kompaktlysrör,). Matning och styrning ordnas fram till hyresgästens utomhusskylt. Kanalisation reserveras på kabelstegar för data, telefoni, säkerhet, AV, tidgivning etc. Dörrpartier i ytterskal och inre zongränser förses med kanalisation för passerkontroll, inbrottlarm, aut dörröppning etc där sådana krav finns. Brandlarmsystem installeras enligt myndighetskrav. Totalskydd enligt SBF110:6. Vid utlöst brandlarm skall styrningar av brandventilation, hissar, musikanläggningar utföras enligt branddokumentationen. G:\Projektutveckling\Kommersiellt\Stockholm-Norr\Projekt\Flemingsberg\Generatorn\Uthyrning, försäljning\hyresgäster\sporthall\hyresavtal Idrott \Hyresavtal Idrott El bilaga 6.5.docx ELECTRO ENGINEERING AB Org nr: Telefax Telefon Huvudkontor Solna kontor Box 5159, Besöksadress: Rökerigatan 19 Vretenvägen Johanneshov Solna Säte: Stockholm

258 ELECTRO ENGINEERING AB 2(2) SoÖ: Miljö: Övrigt: Utrymningslarm installeras enligt myndighetskrav. Utrymningslarm utförs så att det även kan användas för utrop och musik, och områdesindelas för resp verksamhet. Larmer för rökluckor vidarebefordras till SÖ. Nödsignal/RWC-larm installeras med lokal funktion i RWC och vilrum. Kanalisation för SÖ ordnas. Apparatskåp VVS-kyla matas med huvudledningar. Projektets miljökrav skall efterföljas. Halogenfria installationer utförs generellt. El/teleuttag placeras i gemensamma täckramar där uttag placeras invid varandra. Electro Engineering AB / P-O Bogren (EL) och Christer Gustafsson (Tele) G:\Projektutveckling\Kommersiellt\Stockholm-Norr\Projekt\Flemingsberg\Generatorn\Uthyrning, försäljning\hyresgäster\sporthall\hyresavtal Idrott \Hyresavtal Idrott El bilaga 6.5.docx Utgåva: 1

259 FLEMINGSBERGSDALEN NYBYGGNAD AV SPORTCENTRUM KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING VVS 5 sidor Stockholm RAGNAR SANDSTRÖM Ingeniörsbyrå AB Tel 08/ Handl. H Kyhlberg 1

260 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING VVS-INSTALLATIONER GENERELLT VVS-installationerna skall vara enkla, sunda, tysta, flexibla, förståliga, energisnåla och utförda för låga drift- och underhållskostnader. Installationerna utförs i den utsträckning och med den omfattning som krävs för komplett, funktionsduglig och driftsfärdig anläggning så att lokalerna kan användas för avsedd verksamhet. Installationer i publika utrymmen skall utföras robusta med hänsyn till tuff träningsmiljö. Dimensionerande utomhusklimat Dimensionerande uteklimat vinter: Dimensionerande uteklimat sommar: -20 C +27 C, 50%RH Rumslufttemperatur Vinter: Kontor, konferens, paus, café o dyl utrymmen där personer stadigvarande vistas Styrketräning, Aerobics, Spinning Hall 1 och 2 Omkl o dyl utrymmen +21+2/-1 C +21+3/-3 C Min +18 C Min +21 C Sommar: Kontor, konferens, paus, restaurang, café o dyl utrymmen där personer stadigvarande vistas Styrketräning, Aerobics, Spinning +23+2/-1 C +22+3/-3 C 2

261 Luftkvalitet Uteluft skall filtreras med filter min klass EU7. Frånluft filtreras med filter klass EU6. Ingen rökning tillåten inomhus. Luftflöden Lokal Minflöde / ytenhet Övriga krav utöver krav per ytenhet Kontorslokaler 1,5 l/s,m2 tilluft Min 15 l/s per arbetsplats i storkontor. Konferens o dyl Hall 1 och 2 Spinning Aerobics Styrketräning 1,5 l/s,m2 tilluft grundflöde 0,5 l/s,m2 tilluft grundflöde 0,5 l/s,m2 tilluft grundflöde 0,5 l/s,m2 tilluft grundflöde 0,5 l/s,m2 tilluft grundflöde Min 12 l/s,person vid forcering Tilluft 17,5 l/s, sportutövande person Tilluft 9 l/s, åskådare Tilluft 30 l/s, sportutövande person Tilluft 20 l/s, sportutövande person Tilluft 15 l/s, sportutövande person Ljudnivåer Ljudklass C enligt SS gäller. Lufthastighet Max medellufthastighet i vistelsezon i kontor och personalutrymmen där personer stadigvarande vistas är 0,15 m/s vintertid och 0,20 m/s sommartid. Energi/ eleffektivitet 3

262 All medieförbrukning (kallvatten, varmvatten, värme och kyla) mäts och debiteras separat för Sportcentrum. Luftbehandlingssystemet utförs eleffektivt. Den sammanlagda specifika fläkteffekten vid fullt flöde får högst vara 2,0 kw/m3/s i FTX-system vid maxflöde exkl reservkapacitet. Värmeåtervinning ur frånluft via vätskekopplade värmeväxlare med min 64% temperaturverkningsgrad vid utomhustemperatur 0 C och maxluftflöde 1/1. Värmeåtervinning ur frånluft via roterande värmeväxlare med min 85% temperaturverkningsgrad vid utomhustemperatur 0 C och maxluftflöde 1/1. Brandskydd Enligt brandskyddsbeskrivning och brandritningar. 52/53 TAPPVATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM Vatten och avlopp ansluts till kommunens ledningsnät. Varmvatten +60 C bereds via fjärrvärmeväxlare. Installationer i våtrum, städ, pentryn, kök o dyl utförs med normal svensk standard. Synliga ledningar, armatur och kopplingar utförs förkromade med förkromade klammer. Ettgreppsblandare för tvättställ och diskbänk. Minst ett tvättställ per omklädningsrum skall förses med hög pip för påfyllning av vattenflaskor. Duschblandare utförs som självstängande tryckstyrda termostatblandare. Fasta duschmikrofoner i duschar för män. Duschmikrofoner med slang i duschar för kvinnor. Diskbänksblandare förses med diskmaskinsanslutning för golvmaskiner. Golvbrunn, spolblandare och spolslang/slanghylla i soprum. Städ förses utslagsback med blandare. 55 KYLSYSTEM Fjärrkylcentral ansluten till Södertörns Fjärrvärme s fjärrkylanät installeras i teknikutrymme plan 4. Kylning av kontorsutrymmen, café, styrketräning, aerobics och spinning utförs med fläktluftkylare. 4

263 56 VÄRMESYSTEM Fjärrvärmecentral ansluten till Södertörns Fjärrvärme s fjärrvärmenät anordnas i teknikutrymme plan 4. Uppvärmning sker i huvudsak med radiatorer/konvektorer med maxbegränsade termostatventiler. Samtliga omklädningsrum med tillhörande WC- och duschutrymmen förses med vattenburen golvvärme för åretruntdrift för upptorkningsfunktion i första hand. Vattenburen luftridåvärmare i vindfång entré. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM För Sportcenter installeras två FTX-aggregat. LB101 med värmeåtervinning ur frånluft via roterande värmeväxlare skall enbart betjäna Hall 1. LB102 med vätskekopplad värmeåtervinning ur frånluft betjänar övriga utrymmen. Hall 1 förses med via DUC luftkvalitets- och temperaturstyrd luftväxling. Hall 2 förses med via DUC luftkvalitets- och temperaturstyrd luftväxling för resp avdelning (3 st). Styrketräning, Aerobics och Spinning förses med via DUC luftkvalitets- och temperaturstyrd luftväxling i sekvens med fläktluftkylare för resp avdelning. Café plan 3 utför utan imkanal. STYRNING, ÖVERVAKNING Utrustning utförs på DUC-nivå i apparatskåp placerat i teknikrum plan 4. Apparatskåp förses med touch-skärm med dynamiska flödesbilder i färg. Styrutrustning skall vara i digitalt utförande för samtliga funktioner med standardiserade gränssnitt och med öppna protokoll samt förberedd för kommunikation via internet med modul för TCP/IP-kommunikation. Styrutrustningen skall vara i utförande fullständigt OPC-gränssnitt. RAGNAR SANDSTRÖM Ingeniörsbyrå AB 5

264 Rumskort Sporthall - Flemingsbergsdalen Rev Kristoffer Kearsley Kod Golv Vägg VILA Plastmatta och uppvik på Målat sockel Backoffice Linoleum med sockel av trä Målat PASSAGER Gummimatta med sockel av Målat trä HALL 2 Sportgolv, uppreglat 70mm, mineralull mellan reglar, vibrationsisolerat mot btg. Sockel av trä Trä HALL 1 Sportgolv, uppreglat 70mm, mineralull mellan reglar, vibrationsisolerat mot btg. Sockel av trä Trä Gym Sportgolv, gummi 10 mm, direkt på btg. Sockel av trä. Målat eller lackad plywood AEROB/Dans Sportgolv, trä, oljas. Sockel av Målat trä. FÖRRÅD Gummimatta alt linoleum. Målat Sockel av trä. VAKTM Linoleum. Sockel av trä. Målat ENTRÉ Granitkeramik i mönsterläggning. Sockel i rostfritt stål Målat

265 SHOP Granitkeramik i Målat mönsterläggning. Sockel i rostfritt stål Reception Granitkeramik i Målat mönsterläggning. Sockel i rostfritt stål CAFÉ- hylla Gummimatta med sockel av Målat trä CAFÉ- entré Granitkeramik i Målat mönsterläggning. Sockel i rostfritt stål Biutrymme Cafe Klinker. Sockel av klinker Kakel STÄD Linoleum. Sockel av trä. Målat Omkl. / Domare Linoleum. Sockel av trä. Målat BASTU Klinker. Sockel av klinker. Gran DUSCH Klinker. Sockel av klinker Kakel, vitt WC Klinker. Sockel av klinker Kakel - vitt RWC Klinker. Sockel av klinker Kakel - vitt

266 Tak Övrigt Undertak i bärverk Eluttag för rakapparat/hårfläkt 220 v. Kallelsesignal, lokalt larm Undertak i bärverk Undertak i bärverk Absorbenter dikt mot tak Inredning: Linjer för avsedda aktiviteter. Godkända verksamheter för hall enligt Måttboken(vid detta dokuments uppförande gällande Måttbok utgivet av Sveriges Kommuner och landsting för respektive idrott): Badminton: Motion, Nationella matcher(ej SM) Volleyboll: Nationella matcher Innebandy: Träning och motion Gymnastik. Absorbenter dikt mot tak. Antal publikplatser: c:a 350st Inredning: Nedfällbara basketkorgar av fackverkstyp. Linjer för avsedda aktiviter Godkända verksamheter för hall enligt Måttboken(vid detta dokuments uppförande gällande Måttbok utgivet av Sveriges Kommuner och landsting för respektive idrott): Volleyboll: Nationella matcher Innebandy: Nationella och internationella matcher Handboll: Nationella matcher Basket: Internationella och nationella matcher Undertak i bärverk Undertak i bärverk Målat Undertak i bärverk Undertak i bärverk Tvättställ och golvbrunn

267 Undertak i bärverk Undertak i bärverk Undertak i bärverk Anslutningpunkter för El och VS ingår. Receptionsdisk, snickerier och uppbyggt installationsgolv ingår ej. Anslutningpunkter för El och VS ingår. Receptionsdisk, snickerier och uppbyggt installationsgolv ingår ej. Undertak i bärverk Anslutningpunkter för El och VS ingår. Receptionsdisk, snickerier och uppbyggt installationsgolv ingår ej. Undertak i bärverk, hygien typ Tvättställ och golvbrunn Undertak i bärverk Undertak i bärverk Gran Undertak i bärverk Golvbrunn och utslagsback. Eluttag för städmaskin. Tvättställ Bänkar, antal enl. ritning Tappställe för dricksvatten Eluttag för rakapparat/hårfläkt 220V Lavar av asp. Belysning placerad under lavar. Bastuaggregat Duschväggar i laminat, korg för eget schampoo Duschar(antal enl ritning): Fasta duschmikrofoner i duschar för män. Duschmikrofoner med slang i duschar för kvinnor. Spolslang och golvbrunn Undertak i bärverk Undertak i bärverk Toalettvred, Normal WC-beslagning Golvmonterade installationer. Tvättställ och toalettstol. Toalettvred RHWC, Draghantag på dörr samt normal HWC-beslagning. HWC-toalettstol förberedd för övrig HWCutrustning. Golvmonterade installationer. Tvättställ och toalettstol. Kallelsesignal, lokalt larm.

268 ertörns högskola Södertörns högskola Copyright Sweco Architects Stockholms ----r-/-- Syd/ Flemingsberg Stockholms Syd/ Flemingsberg ----v-... ~.:..:;.::~ ~~-"-=::=~ _:_, - =-- «,<,<,«,,«««',«"","",,,'",<,<'"""" <,<"" "", " "cc:cc:::: c::: ::::::::, ",,,,-,~:::::::::=~-«-, Huddin evä en " " \ \ D I I I I ) ) Handel/sporthall Handel/sporthall Polishuset Polishuset Handel/bostäder Handel/bostäder Tingshuset Tingshuset SINECO~ Flemingsbergsdalen Situationsplan skala 1:2000 (A3)

269 BILAGA 7 1(1) Hyresgäst: Huddinge Kommun TILLTRÄDESHANDLINGAR Fastighet: Generatorn 1 Hyreskontrakt nr: Vid färdigställandet av lokalen skall handlingar signerade av hyresgästens och hyresvärdens ombud redovisas i denna bilaga i form av: Tillträdesavisering Tillträdessynprotokoll Planritningar visande lokalens slutliga utformning.(ersätter bilaga 4) Eventuella ändringar/tillägg i kontraktsblanketten. Eventuella ändringar/tillägg i bilagor 1, 2, 3 o. 5. Uppdaterad Gränsdragningslista avseende investeringar. Sign. Sign. Hyreskontrakt

270 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2014/ Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrottsoch fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari Kommunstyrelsen får i uppgift att besluta om ändring eller tillägg till Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, under förutsättning att ändringen eller tillägget inte är av principiell beskaffenhet. Detta gäller under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrottsoch fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari Kommunstyrelsen beslutar för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan ges kommundirektören i uppdrag att besluta om ändring eller tillägg till Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, under förutsättning att ändringen eller tillägget inte är av principiell beskaffenhet. Detta gäller under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrottsoch fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari 2014 Sammanfattning I ett tidigare ärende på föredragningslistan till kommunstyrelsen den 17 februari 2014 föreslås att tre avtal godkänns som reglerar genomförande av en ännu ej antagen detaljplan i Flemingsbergsdalen. Tidslinjen i besluten är sådana att en situation skulle

271 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG kunna inträffa där detaljplanen har vunnit laga kraft, men att avtalen enligt ovan inte ännu blivit giltiga eller att avtalen blivit ogiltigförklarade. Om den situationen uppstår är parterna överens om att en paragraf i det i så fall gällande tilläggsavtalet från 2009 till gällande exploateringsavtal från 1990 inte längre ska gälla. Det presenterade förslaget till överenskommelse reglerar den situationen. Den paragraf som upphör stadgar att en del av en tilläggsavgift, ursprungligen reglerad i exploateringsavtalet från 1990, ska erläggas i samband med att detaljplan för området vinner laga kraft. Tilläggsavgiftens erläggande kommer senare att regleras i ett nytt avtal som utgör tillägg till gällande avtal och som ska tecknas innan byggrätterna enligt den nya detaljplanen kan tas i anspråk. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Wastesson, planeringschef. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Skanska Mark och Exploatering Bygg AB

272 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla Kommunstyrelsen Gustav Thörnqvist (konsult) Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, godkänns under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari Kommunstyrelsen får i uppgift att besluta om ändring eller tillägg till Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, under förutsättning att ändringen eller tillägget inte är av principiell beskaffenhet. Detta gäller under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrottsoch fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari 2014 Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 ovan ges kommundirektören i uppdrag att besluta om ändring eller tillägg till Överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari 2014, under förutsättning att ändringen eller tillägget inte är av principiell beskaffenhet. Detta gäller under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige i ärendet Avtal om ändring och tillägg till POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

273 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrottsoch fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari 2014 Sammanfattning I ett tidigare ärende på föredragningslistan till kommunstyrelsen den 17 februari 2014 föreslås att tre avtal godkänns som reglerar genomförande av en ännu ej antagen detaljplan i Flemingsbergsdalen. Tidslinjen i besluten är sådana att en situation skulle kunna inträffa där detaljplanen har vunnit laga kraft, men att avtalen enligt ovan inte ännu blivit giltiga eller att avtalen blivit ogiltigförklarade. Om den situationen uppstår är parterna överens om att en paragraf i det i så fall gällande tilläggsavtalet från 2009 till gällande exploateringsavtal från 1990 inte längre ska gälla. Det presenterade förslaget till överenskommelse reglerar den situationen. Den paragraf som upphör stadgar att en del av en tilläggsavgift, ursprungligen reglerad i exploateringsavtalet från 1990, ska erläggas i samband med att detaljplan för området vinner laga kraft. Tilläggsavgiftens erläggande kommer senare att regleras i ett nytt avtal som utgör tillägg till gällande avtal och som ska tecknas innan byggrätterna enligt den nya detaljplanen kan tas i anspråk. Beskrivning av ärendet I ett tidigare ärende på föredragningslistan till kommunstyrelsen den 17 februari har förvaltningen föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, ett köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt ett hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1. Dessa avtal blir giltiga först om ett antal villkor blir uppfyllda. Avtalen syftar till att tillsammans med antagen och lagakraftvunnen detaljplan reglera genomförandet av en första utbyggnadsetapp inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen. Detaljplanen är under utställning och beräknas kunna antas i juni månad. Det skulle kunna inträffa att detaljplanen vinner laga kraft innan avtalen blir giltiga eller att avtalen överklagas och upphävs. Då skulle vi befinna oss i ett läge där det finns en ny detaljplan, men att detaljplanen inte kan tas i anspråk med mindre än att det tecknas ett nytt exploateringsavtal. I stället gäller då Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (EA 90) undertecknat i september Detta avtal reglerar principer för kommande exploateringsavtal samt i övrigt bl a erläggande av tilläggsavgifter med en första del i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Förslag till överenskommelse om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen reglerar parternas vilja att tilläggsavgifterna inte ska erläggas enligt 7 i Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal

274 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) (EA 90). Tilläggsavgifternas erläggande kommer i stället att regleras i ett kommande exploateringsavtal för genomförande av den nya detaljplanen. Förvaltningens synpunkter Överenskommelsen är en följd av villkoren i de tre avtalen i ärendet Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn 1, köpekontrakt avseende del av fastigheten Generatorn 1 samt hyresavtal avseende lokaler för idrotts- och fritidsändamål inom fastigheten Generatorn 1 till kommunstyrelsen den 17 februari Under förutsättning att dessa tre av varandra beroende avtalen godkänns föreslår förvaltningen att överenskommelsen om tilläggsavgifter inom exploateringsområdet Flemingsbergsdalen godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilaga Förslag till överenskommelse om tilläggsavgifter Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Skanska Mark och Exploatering Bygg AB

275 1(2) Överenskommelse om tilläggsavgifter (Inom Flemingsbergs arbetsområde numera Flemingsbergsdalen) Detta avtal har ingåtts mellan kommunen och exploatören: Kommunen Huddinge kommun HUDDINGE Org nr Exploatören Skanska Mark och Exploatering Bygg AB SOLNA Org nr Giltighet Detta avtal blir bindande för parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast genom beslut som senare vinner laga kraft Huddinge kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), rev jan 2014, senast genom beslut som senare vinner laga kraft Skulle ovanstående förutsättningar inte inträffa på angivet sätt förfaller detta avtal i dess helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 2 Definitioner Detaljplan 1: Förslag till detaljplan för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 m.fl.), rev jan EA90: ÄT09: ÄT14: 3 Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB gällande Flemingsbergs arbetsområde undertecknat 14 augusti Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (EA90), undertecknat av Exploatören Avtal om ändring av och tillägg till exploateringsavtal (EA 90), framtaget feb 2014 För det fall att Detaljplan 1 vinner laga kraft innan ÄT14 blir giltigt alternativt ÄT14 inte blir giltigt ska bestämmelserna i 7 andra stycket ÄT09, om tilläggsavgifters erläggande, inte tillämpas. Det antecknas att parterna är överens om att genomförandet av övriga åtaganden i ÄT09 förutsätter att ett nytt exploateringsavtal tecknas mellan parterna.

276 2(2) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt För Huddinge kommun För Skanska Mark och Exploatering Bygg AB...

277 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari Paragraf Diarienummer KS-2012/ Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva (SBN PL ) antas i enlighet med bilagor till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 januari Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stads-kärnan. En ny bro över E4/E20 ska byggas och kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. Enligt genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm, vilket godkändes av kommunfullmäktige juni 2013, ska Trafikverket stå för byggnation och finansiering av själva gång- och cykelbron och kommunen ansvara och beskosta den fortsatta byggnationen av gång- och cykelförbindelsen till Månskärsvägen samt den nya sträckningen av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. För kommunens delar har det än så länge bara gjorts en förprojektering utan detaljerad kalkylering. Byggnation beräknas huvudsakligen att ske under Gång- och cykelförbindelsen, både bro och vägar, kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2014 att godkänna detaljplanen och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Trafikverket

278 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva Förslag till beslut Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva (SBN PL ) antas i enlighet med bilagor till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 januari Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. En ny bro över E4/E20 ska byggas och kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. Enligt genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm, vilket godkändes av kommunfullmäktige juni 2013, ska Trafikverket stå för byggnation och finansiering av själva gång- och cykelbron och kommunen ansvara och beskosta den fortsatta byggnationen av gång- och cykelförbindelsen till Månskärsvägen samt den nya sträckningen av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. För kommunens delar har det än så länge bara gjorts en förprojektering utan detaljerad kalkylering. Byggnation beräknas huvudsakligen att ske under Gång- och cykelförbindelsen, både bro och vägar, kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2014 att godkänna detaljplanen och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

279 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) stadskärnan. Planområdet, som är cirka 1 ha, sträcker sig från Månskärsvägen i söder, över E4/E20 och landar vid Skärholmsvägen i Stockholm stad i norr. Marken ägs idag av Huddinge kommun. Väster om planområdet pågår planläggning av fastigheten Kvadraten 3 för en bad-, spa-, hotell- och konferensanläggning, kallad Huddinge Resort, och öster om detaljplanen ligger Heron City. Den planerade bron över E4/E20 kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Byggnationen av gång- och cykelbron behöver därmed ske innan byggnationen av Förbifart Stockholms tunnelpåslag kan ske, troligen under år Den vidare gång- och cykelförbindelsen från gång- och cykelbron till Månskärsvägen avser Huddinge kommun att bygga i samband med byggnationen av Huddinge Resort. Förslaget till ny detaljplan ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya, centrala trafikplatsen i Förbifart Stockholm och Dialoggatan. Överenskommelse om ansvarsfördelningen av byggnation och finansiering av gång- och cykelbron samt övriga stråk ingår som en del av genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm, vilket godkändes av kommunfullmäktige juni Enligt överenskommelsen ska Trafikverket stå för byggnation och finansiering av själva gång- och cykelbron och kommunen ansvara och beskosta den fortsatta byggnationen av gång- och cykelförbindelsen från bron till Månskärsvägen samt den nya sträckningen av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Då det delvis krävs omfattande sprängning utmed E4/E20 för byggnation av det regionala cykelstråket måste samordning ske med Förbifartsprojektet. Parterna avser att teckna ett särskilt avtal för genomförandet av det regionala cykelstråket där kommunen ger Trafikverket i uppdrag att bygga hela eller delar av det. Byggnationen av stråket mellan Månskärsvägen och den nya bron och det regionala cykelstråket är beräknad att ske under Än så länge har det bara gjorts en förprojektering utan detaljerad kostnadskalkylering. Grovt uppskattat beräknas genomförandet innebära kostnader i storleksordningen 30 miljoner kronor för kommunen. Marken ägs av kommunen och gång- och cykelförbindelsen, både bro och vägar, kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2014 att godkänna detaljplanen och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande, se bilaga 1. För mer detaljerad beskrivning av detaljplanen, se bilaga 2.

280 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Förvaltningens synpunkter Projektet finns med i Projektplanen Genomförandet av detaljplanen innebär att byggnation av stråket mellan Månskärsvägen och den nya bron och del av det regionala cykelstråket längs E4/E20 mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan beräknas ske under år Ett särskilt avtal avses tecknas mellan Trafikverket och kommunen avseende gestaltningen av gång- och cykelstråket samt i fråga om genomförandet av det regionala cykelstråket som Trafikverket avser projektera och bygga för kommunens räkning. Innan samhällsbyggnadsnämnden kan ges i uppdrag att genomföra detaljplanen måste det tas fram ett bättre ekonomiskt underlag för de stråk kommunen ska ansvara och bekosta. Idag har det endast gjorts en förprojektering och grova uppskattningar. Det är dock viktigt att detaljplanen antas nu så att Trafikverket kan starta sina arbeten under år 2014 för att inte försena hela Förbifartsprojektet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att detaljplanen godkänns och att ett genomförandebeslut för detaljplanen kan godkännas när det finns en mer detaljerad kalkylering och en projekterad sträckning av hela gång- och cykelstråket för vilket kommunens ska bära kostnaden för. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Bilaga 1: Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt miljö- och samhällsförvaltningens tjänsteutlåtande avseende detaljplanen Bilaga 2: Planhandlingar

281 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (4) Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Trafikverket

282 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva, SBN beslut om godkännande Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för ny gångoch cykelbro i Kungens kurva samt överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Bron kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Illustration över Gång- och cykelbron sett från Skärholmsvägen. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. I norr kommer bron att landa inom Huddinge kommun med kopplingar över kommungränsen POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

283 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (5) till Skärholmsvägen i Stockholm stad. Planeringen sker enligt plan- och bygglagen 2010 och ett programskede har inte bedömts nödvändigt. Projektering och byggnation av gång- och cykelbron kommer Trafikverket att stå för, men den fortsatta byggnationen av gång- och cykelförbindelsen ligger under Huddinge kommuns ansvar. Hela gång- och cykelförbindelsen mellan Månskärsvägen och Skärholmsvägen kommer att vara kommunal. Genomförandetiden är 5 år. Utbyggnad av gång- och cykelbron fram till Skärholmsvägen bedöms ske under år Utbyggnaden av det regionala cykelstråket kommer att ske vid senare tillfälle. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 november 2013 att granskning av detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva får ske. Granskning har skett under tiden 20 nov 20 december Bakgrund Planprojektet finns med i Projektplanen Kommunstyrelsen beslöt 22 oktober 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 28 februari 2013 om samråd för detaljplanen vilket skedde under våren Hur har granskningen gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 november 2013 att granskning av detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva får ske. Granskning har skett under tiden 20 nov 20 december En redogörelse efter upprättades. Underrättelse om granskning med planhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Kungörelse har införts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt anslagits på kommunens anslagstavla 20 november Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset och på Huddinge kommuns hemsida. Förändringar av planförslaget Följande förändringar görs bl. a med hänsyn till synpunkterna i granskningen: Efter granskningen har ett läge för transformatorstation tillkommit inom planområdets sydöstra hörn vid Månskärsvägen. Läget har tillkommit efter diskussion med exploatören för Kvadraten 3 och Stockholm vatten AB. Förändringen saknar betydelse för allmänheten och har kommunicerats med berörda.

284 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (5) Texterna om gestaltningen av bron har ändrats i planbeskrivningen då bron har minskat i bredd som följd av att vissa ledningar inte ska gå i den. Detta får konsekvensen att det är svårt att få växtlighet att överleva på bron då det inte går att få till tillräckligt stora ytor för att få växtligheten att må bra. Planområdet Planområdet sträcker sig från Månskärsvägen i söder, över E4/E20 och landar vid Skärholmsvägen i Stockholm stad i norr. Väster om planområdet pågår planläggning av fastigheten Kvadraten 3 för en bad-, spa-, hotell- och konferensanläggning, kallad Huddinge resort, medan byggnaden Heron city ligger öster om detaljplanen. Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. I norr kommer bron att landa inom Huddinge kommun med kopplingar över kommungränsen till Skärholmsvägen i Stockholm stad. Marken ägs idag av Huddinge kommun. Detaljplanen Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. Illustration över Gång- och cykelbro sett från Heron city. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya, centrala trafikplatsen i Förbifart Stockholm och Dialoggatan. Bron kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Detta innebär att byggnationen av gång- och cykelbron behöver ske innan byggnationen av förbifart Stockholms tunnelpåslag kan ske.

285 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (5) Bron kommer att bli lång och passerar en hårt trafikerad väg. Då den är så pass bred så finns det möjlighet att arbeta med gestaltningen på ett mer omfattande vis. Det är viktigt att jobba vidare med gestaltningen av bron för de gående och cyklisterna. Det ska hända något på bron som ska ta uppmärksamheten ifrån det faktum att den går över en av Sveriges bredaste och mest trafikerade vägavsnitt. Detta går att göra med olika medel. Det kan vara svårt att arbeta med vegetation direkt på bron då den är i ett så pass utsatt läge men vegetation ska möta upp vid brofästena. Bron passerar ett vägområde där det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luftpartiklar och ska därför inte uppmuntra till stadigvarande vistelse utan den ska uppfattas som trygg och trevlig men inget man stannar till på någon längre stund. Illustrationen visar ny gång- och cykelbro sett från nordväst med Heron city i bakgrunden och med föreslaget nytt regionalt cykelstråk till höger. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial Den fortsatta förbindelsen mellan gång- och cykelbron och Månskärsvägen bör vara lika bred som bron för att hela sträckan ska uppfattas som en helhet. Det finns även ett behov av att detta avsnitt är brett då det kommer att passera mellan två byggnadsfasader med få eller inga entréer. Gång- och cykelförbindelsen kommer att passera mellan Heron citys byggnad och den nya anläggningen för Huddinge resort. Diskussioner förs med Huddinge resort för att anpassa deras byggnad till den nya gång- och cykelförbindelsen. Detaljplanen möjliggör också för ett framtida regionalt cykelstråk utmed E4/E20. Tanken med de regionala cykelstråken är att de riktar sig till pendlingscyklister som vill minimera sin restid. Dessa väljer därför ofta att cykla på banor som går utmed stora trafikerade vägar även om miljön inte är den trevligaste. Gång- och cykelbron landar på Huddinge kommuns mark på den norra sidan om vägen men går fram till Skärholmsvägen som ligger inom Stockholm stad. En dialog förs mellan Huddinge, Stockholm och Trafikverket för att samordna Stockholms cykelplanering med gång- och cykelbron så att gång- och cykelvägarna mellan

286 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (5) Kungens kurva och Skärholmen fungerar både under byggnationstiden av Förbifart Stockholm och fortsättningsvis. Gång- och cykelförbindelsen kommer att bli kommunal. Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. Genomförande Genomförandetiden är 5 år. Trafikverket bekostar och bygger gång- och cykelbron samt en förbindelse till det regionala cykelstråket. Denna utbyggnad bedöms ske under Den vidare gång- och cykelförbindelsen till Månskärsvägen avser Huddinge kommun att bygga i samband med byggnationen av Huddinge Resort. Byggnationen av stråket mellan Månskärsvägen och den nya bron och det regionala cykelstråket kommer att innebära kostnader i storleksordningen 30 miljoner kronor. Överenskommelsen om gång- och cykelbron finns med i genomförandeavtalet för Förbifart Stockholm. Ett särskilt avtal ska tecknas för genomförandet av det regionala cykelstråket. Detta avtal kommer att antas i samband med att detaljplanen antas. Utbyggnad av gång- och cykelbron med ledningar fram till Skärholmsvägen bedöms ske under år Utbyggnaden av det regionala cykelstråket kommer att ske vid senare tillfälle. Helén Mårtensson förvaltningschef Christina Gortcheva planchef Bilagor: 1. Utlåtande efter utställning 2. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta) Delges: Akten Kommunstyrelsen

287 Lr Lr Lr Lr KUNGENS KURVA bro KUNGENS KURVA serv KUNGENS KURVA Kvartersmark E KOLARTORP 1: park bro park Gatuplantering park :6 F:\MSB\Exploaterings projekt\projekt\kungens_kurva_gc-bro\heron-bro-planskiss dwg F:\MSB\Exploaterings projekt\projekt\kungens_kurva_gc-bro\trafikverkets kartor\fse117-dp-underlag dwg Rasterbilder: 36.4 Grundkarta 35.9 Kungens urva 1:1, del av inom kommundelen i Huddinge kommun Kungens kurva Koordinatsystem Beteckningar Bef. huvudbyggnad, geodetisk resp. fotogrammetrisk Bef. uthus eller garage geodetisk resp. fotogrammetriskt 7 6 KVADRATEN Staket, bullerplank Dike E HUDDINGE KOMMUN Antagande i Kungens kurva Huddinge kommun PBL 2010:900 Johanna T Wadhstorp Planarkitekt Beslutsdatum Laga kraft Planprogram Planbeskrivning Illustration Antagande SBN PL Instans KF

288 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA SBN (24) Planbeskrivning antagandehandling Detaljplan för Gång- och cykelbro i Kungens kurva Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, januari 2014

289 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Innehållsförteckning DETALJPLAN 5 Planens syfte och huvuddrag 5 Plandata 5 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 5 Tidigare ställningstaganden 6 Regionplan 6 Översiktsplan 6 Befintliga detaljplaner 7 Planuppdrag och program för detaljplanen 7 Kommunala beslut i övrigt 8 Planens förenlighet med miljöbalken 8 Behovsbedömning 8 Planen 9 Platsen 9 Påverkan 9 Sammanfattning och motiverat ställningstagande 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 9 Natur 9 Mark och vegetation 9 Geologiska förhållanden 10 Hydrologiska förhållanden 10 Miljökvalitetsnormer för vatten 10 Bebyggelse 11 Stadsbild 11 Gator och trafik 14 Gång- och cykeltrafik 14 Kollektivtrafik 16 Biltrafik 16 Utfarter 17 Elektromagnetiska fält 17 Luft 17 Buller, vibrationer 20 Riskhänsyn 21 Teknisk försörjning 21 Dagvatten 21 GENOMFÖRANDE 22 Organisatoriska frågor 22 Planförfarande 22 Tidplan 22 Genomförandetid 22 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 22

290 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Avtal 23 Fastighetsrättsliga frågor 23 Fastighetsbildning 23 Ledningsrätt 23 Ekonomiska frågor 23 Kommunalekonomiska konsekvenser 23 Fastighetsbildning 23 Kostnader för miljöskyddsåtgärder 24 Tekniska frågor 24 Tekniska utredningar 24 Administrativa frågor 24

291 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan Förbifart Stockholms nya trafikplats och Dialoggatan. Bron kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Vissa ledningar kommer även att kunna läggas i bron. Därför behöver detaljplanen medge att bron kan byggas inför ett genomförande av Förbifart Stockholm. Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. I norr kommer bron att landa inom Huddinge kommun med kopplingar över kommungränsen till Skärholmsvägen i Stockholm stad. Marken ägs idag av Huddinge kommun. Planeringen sker enligt plan- och bygglagen 2010 och ett programskede har inte bedömts nödvändigt. Behov av miljöbedömning Med detaljplanens behovsbedömning som grund bedöms inte detaljplanen leda till betydande miljöpåverkan och därför behövs inte en miljökonsekvensbeskrivning genomföras enligt förordningen (1998:905). Genomförande Genomförandetiden är fem år. Utbyggnad av gång- och cykelbron fram till Skärholmsvägen bedöms ske under 2014 som en del av de förberedande arbetena inför bygget av Förbifart Stockholm. Utbyggnaden av det regionala cykelstråket kommer att ske vid senare tillfälle.

292 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Detaljplan Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny gång- och cykelförbindelse mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Förbindelsen blir en viktig länk mellan de två kommunerna i den regionala stadskärnan. Planförslaget ger även möjlighet till utbyggnad av en ny sträckning av det regionala cykelstråket mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Bron kommer att fungera som en del av ersättningen för gång- och cykeltunneln under E4/E20 mellan Kungens kurva och Skärholmen under byggnationen av Förbifart Stockholm. Därför behöver detaljplanen medge att bron kan byggas inför ett genomförande av Förbifart Stockholm. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet sträcker sig från Månskärsvägen i söder, över E4/E20 och landar vid Skärholmsvägen i Stockholm stad i norr. Väster om planområdet pågår planläggning av fastigheten Kvadraten 3 för Huddinge resort, en bad-, spa-, hotell- och konferensanläggning, medan byggnaden Heron city finns österut på Kvadraten 2. En gång- och cykelväg kommer att förbinda bron med Månskärsvägen mellan de två stora byggnaderna Huddinge resort och Heron city. I samband med planläggningen av gång- och cykelbron säkerställs mark för att komma fram med ett regionalt cykelstråk i öst- västlig riktning utmed E4/E20 mellan den nya trafikplatsen och Dialoggatan. Planområdet är ca 1 ha och marken ägs av Huddinge kommun. I norr kommer bron att landa inom Huddinge kommun med kopplingar över kommungränsen till Skärholmsvägen i Stockholm stad.

293 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Karta över planområdet med vita gränser Tidigare ställningstaganden Regionplan Kungens kurva pekas tillsammans med Skärholmen i Stockholm stad ut som en av länets regionala stadskärnor i RUFS Kärnan har en stark handelsprofil med ett av regionens stora detaljhandelscentrum i Skärholmen och det största externhandelsområdet i Kungens kurva. Enligt RUFS 2010 behöver de yttre stadskärnorna få mer storstadskaraktär vilket kan uppnås bland annat genom att tillföra stadskvaliteter som ett mer fotgängarvänligt offentligt rum. E4/E20 delar kärnan i två delar och behöver enligt RUFS 2010 överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Översiktsplan I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas markanvändningen för planområdet som Handel/kommersiell service. Ny översiktsplan för Huddinge kommun har varit på samråd under hösten För Kungens kurva hänvisar samrådsförslaget till förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Kungens kurva. Förslaget ligger i linje med inriktningen till den nya översiktsplanen som bland annat anger att gång- och cykeltrafik ska prioriteras och som har som ambition att binda samman olika områden. Stockholm har sedan den 15 mars 2010 en ny Översiktsplan för Stockholms stad - Promenadstaden. Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kungens kurva som har varit på samråd. Arbetet med FÖP:en syftar till att klarlägga områdets fortsatta utveckling och vilka konsekvenser utvecklingen medför.

294 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Befintliga detaljplaner För den delen av planområdet som ligger söder om E4/E20 gäller idag detaljplan Kvadraten 2 mfl. (0126k-13000) med genomförandetid till 16 november Detaljplanen anger i stort kontor samt småindustri och lager av icke störande art, och specifikt för detta område att vegetationen ska bevaras. Det område som kommer att hamna under bron ska vara tillgängligt för dagvattenanläggning. För det område där det regionala cykelstråket planeras att gå samt delar av gång- och cykelförbindelsen i söder, gäller detaljplan Kungens kurva XV vars genomförandetid har gått ut. Detaljplanen anger park med gång- och cykel och delvis område där vegetation ska bevaras för det aktuella planområdet. För området norr om E4/E20 gäller detaljplan Lindvretens arbetsområde III vars genomförandetid har gått ut. Detaljplanen anger att den berörda marken inte får bebyggas men parkering anläggas. För fastigheten Kvadraten 3 pågår planarbete för ett nytt spa- och wellnesscenter. Detaljplanen Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 går ut på samråd samtidigt som detaljplan för den nya gång- och cykelbron. Planuppdrag och program för detaljplanen Planprojektet finns med i Projektplanen Kommunstyrelsen beslöt 22 oktober 2012 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för ny gång- och cykelbro i Kungens kurva. Planeringen sker enligt plan- och bygglagen 2010 och ett programskede har inte bedömts nödvändigt. Samråd Samråd skedde under våren Efter samrådet så flyttades gång- och cykelstråket som leder till Månskärsvägen för att minska intrånget på den föreslagna exploateringen på Kvadraten 3. Möjligheten att avskärma det regionala cykelstråket från E4/E20 för att minska luftpartiklarna på stråket undersöktes också. Granskning av detaljplanen pågick mellan den 20 november och den 20 december Trafikverket uttryckte igen oro över att det regionala cykelstråket kan få halter av luftpartiklar som överskrider miljökvalitetsnormerna. Även miljönämnden uttrycker oro över den höga andel luftpartiklar på det regionala cykelstråket. Detaljplanen har inte ändrats utifrån inkomna yttranden men möjligheten finns att vidare utreda en möjlig

295 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) avskärmning i detaljprojekteringen. Behovet av att se över tillgängligheten på bron har påpekats från Stockholm stad och där är kommunerna överens att det är nödvändigt att klara tillgänglighetskraven på bron. Då bron saknar angivna höjder i plankartan så går detta att justera utan att detaljplanen berörs. Efter granskningen har ett läge för transformatorstation tillkommit inom planområdets sydöstra hörn vid Månskärsvägen. Läget har tillkommit efter diskussion med exploatören för Kvadraten 3 och Stockholm vatten AB. Förändringen saknar betydelse för allmänheten och har kommunicerats med berörda. Kommunala beslut i övrigt Diskussionen om en ny gång- och cykelbro har uppkommit i samband med diskussionen av ett genomförande av Förbifart Stockholm. Huddinge kommun har i yttrande över arbetsplanen ansett att den föreslagna gång- och cykelförbindelsen i den nya trafikplatsen inte ger en tillräckligt trafiksäker lösning utan ska kompletteras med en separat gång- och cykelbro. Detaljplanen för Förbifart Stockholm vann laga kraft i de delar som berör det centrala Kungens kurva, den 4 december Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Behovsbedömning Enligt 4 kap.34 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte.

296 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Planen Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny gång- och cykelförbindelse över E4/E20 mellan Månskärsvägen i Kungens kurva och Skärholmsvägen i Stockholm stad. Detaljplanen förbereder även för ett framtida regionalt cykelstråk utmed E4/E20 på den södra sidan. Anläggandet av bron och det regionala cykelstråket kommer innebära att vegetation som i nuvarande plan har planbestämmelse vegetationen ska bevaras delvis kommer att påverkas. Platsen Planområdet söder om E4/E20 är mycket kuperat med bitvis stora höjdskillnader klädd med tät skog. Det finns idag en kraftig brant inom planområdet i öster mot fastigheten Kvadraten 2 där berg har rasat i samband med sprängningen av Kvadraten 2. På den norra sidan av E4/E20 är marken relativt plan och trädbevuxen. Påverkan Planområdet påverkas av trafikbuller och luftföroreningar i och med närheten till E4/E20. Det finns en risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luftpartiklar för gång- och cykelförbindelsen närmast vägen enligt miljökonsekvensbeskrivningen för Förbifart Stockholm. Miljökvalitetsnormerna gäller inte för gång- och cykelbanor som korsar vägar men däremot för resten av gång- och cykelförbindelsen. Enligt beräkningar kan det ske ett överskridande utmed det regionala cykelstråket. Vad gäller buller så finns det inga regleringar för gång- och cykelvägar. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Med ovanstående behovsbedömning som grund bedöms att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan och således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Planområdet består idag av obebyggd mark. På den norra sidan av E4/E20 är marken relativt plan och trädbevuxen. Planområdet söder om E4/E20 är mycket kuperat med bitvis stora höjdskillnader med berg i dagen och få flacka partier. Fastigheten är vid planläggningen helt obebyggd med tät skog.

297 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Översiktlig naturinventering En översiktlig naturinventering har genomförts i detaljplanearbetet för Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 i juni Då konstaterades att området söder om E4/E20 i stort utgörs av barrblandskog av igenväxande karaktär. På hällmarken dominerar tall med stort lövträdsinslag av ek, rönn, asp och björk. De äldsta tallarna kan vara uppemot år gamla. Visst inslag av en på hällmarkerna vittnar om ett betydligt öppnare område historiskt sett. Enstaka grova tallar förekommer på lägre mark med bättre näringsförekomst. I de lägre partierna dominerar dels gran i ett särskilt stråk, dels lövträd som asp, björk, rönn och ek. Inga särskilda naturvärden noterades vid inventeringen av området. Skogen är överlag ganska ung med få inslag av gamla träd. Detaljplanen kommer att få en stor påverkan på den befintliga vegetationen. Från dagens trädbevuxna område planeras för ett gång- och cykelstråk i parkmiljö med en mer planterad vegetation och högre krav på skötsel. Detta får konsekvenser för den naturliga vegetationen men ökar tillgängligheten till området. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) är grundförhållandena rör sig gcförbindelsen mellan lera på den norra sidan om E4/E20 och landar på berg på den södra sidan av vägen. Vid Månskärsvägen består markförhållandena av morän. Erfarenheten från byggnationen av Heron city är att berget är av mycket dålig kvalitet och rasar lätt vid sprängning. Hydrologiska förhållanden Planområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Miljökvalitetsnormer för vatten Vattenmyndigheten har, i december 2009, beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärder och förvaltningsplan för vatten. Syftet är att uppnå god vattenstatus i alla vatten dvs. större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten senast år Miljökvalitetsnormerna innebär att statusen inte får försämras i någon vattenförekomst. Mälaren är en vattenförekomst och omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna.

298 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Bebyggelse Stadsbild Norr om E4/E20 kommer bron att landa på relativt plan, trädbevuxen mark som ligger mellan den statliga vägen och Skärholmsvägen. Det finns en tryckstegringsstation där idag som bron behöver anpassas till och en luftburen kraftledning. På den södra sidan om E4/E20 landar bron på en trädbevuxen bergknalle som idag är obebyggd men där planering pågår för en bad-, spa-, hotell- och konferensanläggning. Berget har en höjdskillnad på +44 vid Månskärsvägen och ner mot +37 vid E4/E20. Bron kommer att landa på berg vilket innebär att det kommer att ske sprängningsarbeten för att komma fram med gång- och cykelförbindelsen. Även den föreslagna bebyggelsen på Kvadraten 3 kommer att kräva sprängningsarbeten för att komma ned till samma höjd som Månskärsvägen. Den nya gång- och cykelförbindelsen anpassas till Huddinge resort som i sin tur är tänkt att ha en entré mot gång- och cykelförbindelsen. Från landfästet för gång- och cykelbron på den södra sidan ska man kunna ta sig ned till det föreslagna regionala cykelstråket och framsidan av Heron city genom en väg ned för berget. För att komma fram med den vägen kommer bergssidan att påverkas. Det är viktigt att det görs med stor känslighet då detta kommer att vara en viktig passage för gång- och cyklister över E4/E20 och en exponerad del av Kungens kurva från vägen. Gång- och cykelstråket passerar under bron och vidare förbi Herons lastintag bort mot Dialoggatan. Denna yta kan lätt uppfattas som obehaglig och här behöver stor omsorg ges utformningen. Illustrationen visar ny gång- och cykelbro sett från nordväst med Heron city i bakgrunden och med föreslaget nytt regionalt cykelstråk till höger. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial

299 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Breddningen av E4/E20 i samband med bygget av förbifart Stockholm kommer att medföra bergskärningar på fastigheten Kvadraten 3. Den framtida regionala cykelbanan hamnar på en platå mellan vägen och Huddinge resort. Det är viktigt att den får en bredd och en utformning som gör att cykelstråket uppfattas som tryggt. Där bron landar på mark kommer sprängningar behöva göras på Kvadraten 3. Gång- och cykelförbindelsen kommer att hamna i ett läge mellan bergsidan och branten ner mot byggnaden Heron city. Gång- och cykelförbindelsen fram till Månskärsvägen kommer att gå mellan Heron citys garage och Huddinge resorts byggnad med viss handel och garage. En samordning sker med Huddinge resort för att en entré till byggnaden ska vända sig mot gångoch cykelförbindelsen. Tillgänglighet Gång- och cykelbron ska vara fullt tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Gestaltning Gestaltningen av gång- och cykelförbindelsen arbetas fram i samarbete med Trafikverket. Förbindelsen har ett symbolisk värde då den knyter samma den regionala stadskärnan. Den kommer att bli en viktig angöring för besökare till Kungens kurva som kommer till fots eller med cykel. Illustration över ny gång- och cykelbro sett från Heron city med Skärholmen i fonden. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial. Då vissa ledningar har flyttats från bron sedan granskningen så kommer bron inte att bli lika bred som tidigare sagts. Bron kommer att bli minst 8 meter

300 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) bred vilket fortfarande är bredare än standarden för gång- och cykelvägar i Huddinge kommun. Det är viktigt att jobba vidare med gestaltningen av bron för de gående och cyklisterna. Det behöver hända något på bron som ska ta uppmärksamheten ifrån det faktum att den går över en av Sveriges bredaste och mest trafikerade vägavsnitt. Detta går att göra med olika medel som materialval för markbeläggning, belysningsstolpar eller liknande. Det kan vara svårt att arbeta med vegetation direkt på bron då den är i ett så pass utsatt läge men vegetation ska möta upp vid brofästena. Bron passerar ett vägområde där det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luftpartiklar och ska därför inte uppmuntra till stadigvarande vistelse utan den ska uppfattas som trygg och trevlig men inget man stannar till på någon längre stund. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial. Förbindelsen kommer att ha samma bredd från Skärholmsvägen, över bron och fram till Månskärsvägen. På sidorna om förbindelsen kommer Heron citys fasad med parkeringshus att vara på den östra sidan och Huddinge resort planerar ett parkeringshus med viss del handel på den västra sidan. För att undvika att denna del känns otrygg behöver förbindelsen ha en viss bredd och omsorg ges till gestaltning och materialval. Här är ambitionen att jobba med vegetation och effektbelysning av bergssidan. I slänten ned från bron anläggs en trappa ned till stråket utmed E4/E20 som leder mot Dialoggatan. Bredvid trappan planteras träd i slänten. Själva bron kommer att bli en del av vägområdet och anpassas efter gestaltningen av Förbifart Stockholm. Bron kommer att hamna i blickfånget framför Heron citys byggnad om man kommer söderifrån, men den är placerad så långt ifrån byggnaden som möjligt för att inte bli påträngande på byggnadens anmärkningsvärda arkitektur. Byggnaden vänder sig dessutom mot norr och biltrafikanter som kommer från centrala Stockholm på E4/E20.

301 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Gator och trafik Den planerade bron är avsedd för gång- och cykeltrafik och ger ökade möjligheter för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Skärholmen och Kungens kurva. Under bron passerar E4/E20 med drygt fordon per dygn. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelbro Oskyddade trafikanter som i dag ska ta sig mellan handelsområdena Kungens kurva och Skärholmen är hänvisade till en gång- och cykelväg i plan vid trafikplats Lindvreten eller till gång- och cykeltunnlar vid Ekgårdsvägen och Smista allé. Under tiden för genomförandet av Förbifart Stockholm som förväntas pågå under tiden kommer dessa gångförbindelser att vara avstängda. Under byggandet av Förbifart Stockholm kommer tillfälliga gång- och cykelförbindelser att upprättas som ersättning. Föreslagen gång- och cykelbro kommer att på kort sikt fungera som en ersättning för den avstängda gångtunneln/arna vid Ekgårdsvägen och på lång sikt utgöra ytterligare en planskild passage för gång- och cykeltrafiken. Detta skapar bättre förutsättningar för en attraktiv utveckling av den regionala kärnan Kungens kurva-skärholmen och ger ökad rörlighet för oskyddade trafikanter mellan de båda sidorna av barriären som utgörs av E4/E20. Diskussioner förs med Stockholm stad för att gång- och cykelförbindelsen ska fortsätta längs med Skärholmsvägen. under byggnationen av Förbifart Stockholm är det viktigt att det finns ett tydligt gång- och cykelstråk bort till Skärholmens centrum med både tunnelbanestation och bussterminal. I Stockholms nyligen antagna cykelplan finns ett cykelstråk utmed Skärholmsvägen planerat men genomförandet av det kan behöva tidigareläggas. Gång- och cykelbron ska utformas med bred sektion och innehålla en tydlig separering av gång- och cykeltrafik. Även anslutande gång- och cykelväg från Månskärsvägen ska ha samma utformning. Regionalt cykelstråk Dagens regionala cykelstråk leds in i Kungens kurvaområdet och innebär en omväg och restidsförlust för cyklister som inte har Kungens kurva som startoch målpunkt. Vid Kungens Kurvaleden passerar stråket planskilt via en gång- och cykeltunnel. Stråket går sedan ner till Månskärsvägen och fortsätter utmed Månskärsvägens västra sida och korsar Dialoggatan och fortsätter på Dialoggatans östra sida. Stråket har på denna sträcka en mycket varierad standard vad gäller bred, framkomlighet, trafiksäkerhet, genhet mm.

302 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Topografin är sådan att det, förutom en kort sträcka på Dialoggatan, ständigt går upp eller ner i långa backar. Under åren har det i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) på aktuell sträcka registrerats fem cykelolyckor med personskada. Två av olyckorna ledde till allvarliga skador och skedde i samband med att bilister körde ut ur garaget samt in på parkeringsplats vid Heron City och korsade därmed cykelbanan utan att iaktta väjningsplikten. Den nya föreslagna sträckningen av det regionala cykelstråket innebär att stråket läggs längs E4/E20, från planskildheten under Kungens kurva leden och till Heron City. Stråket placeras i direkt anslutning till vägområdet för Förbifart Stockholm för att få en så gen och topografisk fördelaktig sträckning som möjligt. Bredden på cykelvägen föreslås vara fyra meter för att erbjuda en god standard för dubbelriktad cykeltrafik. Skiljeremsa mot körbana utformas med räcke alternativt skärm i samråd med Trafikverket. Rekommenderat avstånd mellan cykelväg och körbana med hastigheter över 60 km/h enligt remissförslag för Regional cykelplan för Stockholms län är 0,5 m. Skiljeremsa mot fast längsgående hinder (bergskärning) föreslås 0,5 m. Totalt vägområde blir då 5 m. Illustrationen visar ny gång- och cykelbro sett från nordväst med föreslaget nytt regionalt cykelstråk till höger om bron. Illustration av Ahlqvist och Almqvist från Trafikverkets arbetsmaterial En ramp skapas mellan det nya regionala cykelstråket och gång- och cykelbron föreslås för att öka tillgängligheten och möjligheterna att ta sig till handelsområdet. Den nya sträckningen innebär en kortare sträcka att cykla samt att alla fördröjningar vid in-/utfarterna, busshållplatserna samt vid cykelöverfarten på

303 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Dialoggatan försvinner. Även topografiskt blir stråket mer gynnsamt än befintligt stråk. Stråket skulle bli ca 900 meter, dvs. 400 meter kortare än det befintliga regionala cykelstråket. Medelhastigheten för en pendlingscyklist i Stockholmsområdet har i studier genomförda av Trafikkontoret i Stockholm och Trafikverket visats sig vara ca 22 km/t. Tillämpas denna hastighet på den nya sträckningen kommer det ta ca 2 min 20 sek att cykla sträckan. På befintlig sträcka är det med rådande utformning och topografi svårt att uppnå denna medelhastighet, en troligare hastighet är ca 16 km/t vilket innebär att befintlig sträcka tar ca 4 min 40 sek att cykla. Denna restidsvinst, på en sådan kort sträcka, är i trafiksammanhang mycket stor och samhällsekonomiskt bör denna åtgärd innebära stora vinster. Bilden visar dagens sträckning av det regionala cykelstråket genom Kungens kurva utmed Månskärsvägen och Dialoggatan samt föreslagen ny sträckning. Kollektivtrafik Busshållplatser finns utmed Månskärsvägen där anslutande gång- och cykelväg från bron ansluter till befintligt cykelvägnät samt på Skärholmsvägen, i nära anslutning till brons fäste. Gångstråk kommer även att finnas mellan bron, över Heron citys mark, och ett framtida tänkt hållplatsläge för spårväg syd på Dialoggatan. Biltrafik Fordon för renhållning och snöröjning kommer att kunna trafikera bron men övrig biltrafik är ej tillåten.

304 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Utfarter Handels och upplevelseanläggningar i angränsande detaljplaner har infarter till lastintag och parkeringsanläggningar utmed Månskärsvägen men dessa påverkar inte gång- och cykelvägens sträckning fram till bron. Elektromagnetiska fält På den norra sidan av E4/E20 kommer gång- och cykelbron att landa under en luftburen kraftledning som har Längs med sydöstra delen av området går en kraftledning med tillåten spänning på 420 kv. Utformningen av bron har påverkats i höjdled och materialval för att inte påverka kraftledningen negativt. Bron och anläggningar på bron ska följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter och vid byggandet av bron ska Elsäkerhetsanvisningarna följas. Luft Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bland annat kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 och PM 2,5. Miljökvalitetsnormer (MKN) anger en föroreningsnivå som inte får eller inte bör överskridas. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Miljökvalitetsnormer gäller överallt där människor vistas Normerna gäller alltså även där människor vistas kortare perioder t.ex. längs med gång- och cykelbanor. Undantag görs för gång och cykelbanor som korsar väg. Inom detaljplaneområdet gäller således miljökvalitetsnormer för gång- och cykelvägen längs med E4/E20 och passagen upp till bron, men inte för bron över vägområdet. Svårast att klara är dygnsnormerna för PM 10 och kvävedioxid vid vägar och gator med mycket trafik. Normerna för kvävedioxid och PM10 är sådana som inte får överskridas. I nuläget ligger PM10 halterna nära överskridande i delar av planområdet.

305 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids inte. Enligt MKB:n för Förbifart Stockholm är det, förutom den regionala bakgrundshalten, yttrafiken som kommer att medföra den största påverkan på luftkvaliteten i området, precis som i nuläget och i nollalternativet. Förbifart Stockholms största påverkan på luftföroreningshalterna i Kungens kurvaområdet kommer att utgöras av de två tunnelmynningarna genom vilka en stor del av tunnelns luftföroreningar ventileras ut i markplan. Utan ett ventilationssystem i tunneln skulle stora områden utanför tunnelmynningarna få höga luftföroreningshalter. I miljökonsekvensbeskrivningen för Förbifart Stockholm ( ) har luftkvalitetsberäkningarna utgått från en dubbdäcksanvändning på 50 %. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas olika scenarier. För att inga överskridanden av PM 10 ska ske utanför vägområdet krävs att dubbdäcksanvändningen minskar, samt att tunnelventilationen används under längre tid. Ju fler timmar ventilationen används desto lägre blir halterna utanför mynningarna och desto mindre risk för överskridande av miljökvalitetsnormen.

306 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (24) Figur Inandningsbara partiklar (PM10) vid Kungens kurva i utbyggnadsalternativet. 50 procents dubbdäcksanvändning och i ett scenario där tunneln klarar högst 800 μg PM10/m3. Med 70 procents dubbdäcksanvändning behöver hela tunnelns ventilationssystem användas dygnet runt under vintern, för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i området närmast tunnelmynningen. Överskridande kan bland annat komma att ske vid gång- och cykelbanan som löper söder om E4/E20. Det finns alltså risk för överskridande av PM 10 i planområdet. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen så överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid utanför vägområdet om inte ett ventilationssystem används vid tunnelmynning. Med planerat ventilationssystem kan miljökvalitetsnormen klaras utanför vägområdet. Det ser alltså inte ut att finnas risk för överskridande av kvävedioxid inom planområdet.

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 december 2016 kl 13.00 Plats Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29,

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ROSENHILL 1:1 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar och utrustning

ROSENHILL 1:1 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar och utrustning NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-22 REVIDERAD 2015-08-18 NBF 2015-002081 1 (4) HANDLÄGGARE Carolina Rojas 08-535 365 24 carolina.rojas@huddinge.se Natur- och

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF)

Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 10 Paragraf Diarienummer KS-2017/1626.731 Förslag till ny ansvarsfördelning avseende hemtjänst och boendestöd (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer