Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00. J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg"

Transkript

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan Fastställande av tid och plats för justering av protokoll 2 Ny ersättare och fastställande av dagordning J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. 4 Budget 2013 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. S Intern kontrollplan 2013./. 6 Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning avm.m. 7 Kulturbidrag./. S Lokalbidragsansökan, Ultimate Kickboxningklubb J. 9 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps Bordtennisklubb J. 10 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RCK J. 11 Arrangemangsansökan, Staffanstorps CIF och Kyrkheddinge IF./. 12 Arrangemangsansökan, Hjärups Byalag J. 13 Arrangemangsansökan, Nevis RCK J. 14 Arrangemangsansökan, Manskören Staffan J. 15 Arrangemangsansökan, Lions Club Vikingen

2 2(2) sraffansrori's KOMMUN.I. 16 Arrangemangsansökan, Uppåkra Församling.I. 17 Attestlista 18 Information, Föreningarnas dag 19 Information, Twin Cup 20 Delegationsbeslut.I. a) Uppåkra IF 21 Anmälan.I. a) Remissvar Detaljplan Kyrkheddinge 3:2,8:2 m. fl..i. b) Remissvar Kultur Skåne.I. c) Remissvar Kulturdepartementet d) Ny ledamot, Åsa Ekstrand Eric Tabich Ordförande Malin Lövdahl Sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 20 september kl på Åstradgården. S-gruppen har förmöte den 20 september kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Fastställande av tid och plats för justering av protokoll Justeringen äger rum dagen den i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanlrädesdalum Ny ersättare och fastställande av dagordning Ordföranden Eric Tabich (M) hälsar Åsa Ekstrand (M) välkommen som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

5 STAFFANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (24) Delårsbokslut 2012 Föreligger förslag till delårsbokslut Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2012 för kultur- och fritidsnämnden, samt att överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

6 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden - - Ordförande Nämndsspecialist Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Utfall Utfall Helårsprognos Budget Intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Swnma kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse O O Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Verksamhet Kultur- o Fritidsn Bidrag, ungdomsoj Föreningsutvedd Allmän kulturveric Bibliotek Musikskola Id rolls- o fritidsanl Fritidsgårdar NS Kultur och frit!, Summa Utfall Utfa1l2012-OS Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto (ostnad Intäkt Netto -255 O O O O O O O O O O O O.{j O O O O O O O O O O O O O Måluppfyllelse

7 -----_._- DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Alla föreningar har under våren erbjudits kvalificerad föreningsutveckling. Utbildningarna genomförs av Skåneidrotten. Föreningsutbildningarna genomförs i samarbete med Kävlinge och Lomma kommun. Resultatenheternas verksamhet har under våren äjmu ej utvärderats. Konsthallen har genomfört 4 konstutställningar hittills under Mål är minst 6 utställningar under Byggnationen av Hjärups Idrottsplats har ej påbörjats. Under oktober planeras projektering och upphandling att påbörjas. Byggnationen kommer troligtvis att påbörjas under Anledningen till att projekteringen inte påbörjats tidigare är att Staffanstorps kommun inte äger marken där idrottsplatsen ska byggas. Ett utökat utbyte med kommunens vänorter kommer att ske i och med att Staffantorps kommun anordnar fotbollsturneringen Twin Cup. Totalt har 20 lag anmält sig till turneringen som pågår mellan den 7-9 september Intern kontroll Internkontrollplanen för Kultur- och fritidsnämnden är beslutad. Kontrollen kommer dock att ske senare under hösten och återrapportering till nämnden kommer att ske i december. Ekonomisk analys Generellt Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2012 följer den antagna budgetramen. Avvikelser inom nämndens verksamheter kommenteras nedan. Nämnden 60 tkr Kultur- och fritidsnänmden har under våren 2012 haft 1 sammanträde samt 1 utbildning färre än vid samma period 2011, vilket resulterar i ett överskott på ca 60 tkr. Bråhögsbadet 276 tkr I resursfördelningen till Bråhögsbadet förväj1tades hyran för badet bli 276 tkr mer än den verkliga hyran. Inomhusanläggningar -116 tkr Minskade hyresintäkter på idrottshallarna. Utomhusanläggningar -220 tkr I juni 2012 byggdes ett utegym vid Gullåkra moitonssiinga för en kostnad av ca 160 tkr som ej var budgeterad. Nällli1den blev dock kompenserad för kostnaderna under 2011 av Kommunstyrelsen. Upphandling och byggnation blev dock försenat. En analys av granulatet på konstgräsplanerna har visat att det behöver fyllas på granulat för ca 60 tkr under Det fums inga resurser avsatta för påfyllning av granulat under

8 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Arvode till förtroendevalda Löner till arbetstagare - därav övertid - därav sjuklön - därav OB-tillägg - därav jour och beredskap Personalomkostnader Personalsociala kostnader Summa personalkostnader Utfall Utfall O Förändring -31% -9% -48% 2350% -67% -100% -16% 460% -12%

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Budget 2013 Föreligger förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

10 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Nämndsspecialist: Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter a7 Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Kostnader Nettokostnader Kommwlbidrag Resultat 154 O O O O Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 KosIn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kultur- o Fritidsnämnd -349 O O O -291 Bidrag, ungdomsorg O O O Föreningsu!veckling O O O -30 O O -30 Allmän kulturverks O O Bibliotek O O O Musikskola O Badet O O O 4846 Inomhusanläggningar Utomhusanläggningar Fritidsgårdar' O O O O O O O NS kultur o fritid O O -463 Summa

11 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsbeskrivning Allmän fritidsverksamhet Inom kommunen finns ett rikt och differentierat föreningsliv. Drygt 30 föreningar med sammanlagt nästan 4000 medle.mmar i åldern 4-19 år erhåller bidrag till verksamhet och lokalkostnader. Genom dels ekonomiskt stöd (verksamhetsbidrag och utbildningsstöd) och dels en återkommande dialog vill nämnden medverka till föreningslivets utveckling. Kulturverksamhet Nämnden lämnar bidrag till kulturföreningar, delar ut kulturstipendier/pris, ansvarar för planering och inköp av konsb1ärlig utsmyckning m m. Konsthallen som är belägen i direkt anslub1ing till biblioteket i Staffanstorp har samma öppettider som biblioteket. Därutöver är konsthallen öppen mellan klockan på söndagar, under pågående utställningar. En viktig målgrupp för verksamheten utgör barn och ungdomar. För utställningsverksamheten svarar ett till nämnden knutet konstråd och Staffanstorps konstförening. Därmed bidrar nämnden till den allmänna trivseln och deltar aktivt i den angelägna uppgiften med att tillgodose varierande önskemål och krav på en god fysisk och psykisk miljö i kommunen. Föreningsutveckling Föreningsutveckling är en ny verksamhet som tillkom kr är även avsatta för Skåneidrotten genomför utbildningarna i samarbete med Staffanstorps, Lomma och Kävlinge kommun. Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i Hjärup och Staffanstorp. Det totala mediebeståndet utgörs av drygt ex av olika medier, bl a drygt 200 tidskrifter, 16 dagstidningar, ca 2000 CD och 900 talböcker. Verksamhet med särskild inrikb1ing på barn omfattar sagostunder, musik-, teater- och filmarrangemango Som ett led i bibliotekets ambition att nå kommunens barn delas "Barnens första bok" ut till föräldrarna till alla nyfödda barn. Dessutom erhåller alla 6-åringar en bok vid en speciell biblioteksintroduktion. Andra exempel på lässtimulerande åtgärder för barn är "Sommarboken" och "Bokjuryn". Samarbete sker på olika sätt med skolor och förskolor. Den uppsökande biblioteksverksamheten omfattar dels "Boken-kommerverksamhet" med hembesök hos äldre och andra utan möjlighet att själva komma till biblioteket, dels besök på olika omvårdnadsenheter. Biblioteket samarbetar i olika arrangemang med föreningar. Musikskolan Musikskolan ger undervisning i instrumentalmusik, sång, kör, rytmik och förberedande musik. I verksamheten ingår också orkesteroch ensembleverksamhet. Idrotts- och fritidsanläggningar Nämnden är huvudman för 3 stycken idrottsplatser (varav 2 stycken har anläggningar för friidrott), 5 gräsplaner, 2 grusplaner, 3 konstgräspianer, 3 grustennisbanor samt en motionsslinga. Under 2011 färdigställdes renovering och tillbyggnad av Nya Staffansvallen. Detta innebär att verksamheterna på Södra Idrottsplatsen och Åttans idrottsplats flyttades till Nya Staffansvallen. Nämnden är också huvudman för 4 stycken idrottshallar, en gymnastiksal, en Tae kwondo lokal, en bordtennislokal, en judoiokai, en ridanläggning samt en skyttelokal. Lokalerna används till cirka 90 % för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 4 till 19 år. Bråhögsbadet Badet består av simhall och friluftsbad. Elever i grundskolan har möjlighet att bada regelbundet. Alla elever i grundskolans

12 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden årskurs 2 deltar i simundervisning. Badet erbjuder även bastu, solariebad, massage, friskvårdsinformation, simskolor, cafeteria, morgonbad, vattengympa, barnkalas och fester. Utöver öppettider för allmänheten och skolor bedriver föreningar verksamhet under cirka 30 timmar/vecka i simhallen. Badets intäkter består huvudsakligen av entreavgifter. Kiosk och alman försäljning bidrar till intäkterna. Nämndservice kultur-fritid Kostnader för kommunens samlade rättigheter att vidarebefordra musik (STIM m fl). Effekter av beslutad driftbudget Den generella bedömningen är att Kulturoch fritidsnämnden ej har kompenserats för de faktiska kostnader som i dagsläget är kända. Som resultaträkningen visar ovan har nämnden tilldelats 880 tkr mindre jämfört med De tekniska förutsättningarna för 2013 års budget har varit 1,8% löneökning för personal, 1,3% inflation och köp av tjänst externt 1,75%. Enligt Kommunstyrelsens beslut har nämnden ett sparbeting på 3%. 1 övrigt har nämnden kompenserats med 1050 tkr för musikchecksystem, sociala medier och aktiviteter för åringar som ingår i mandatperiodsbeställningen. Badet: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Biblioteket: Ramen till Biblioteket har reducerats med 648 tkr. Detta beror på att en hel tjänst flyttats från biblioteket samt att Vuxenprogram och Barnprogram kommer att flyttas från Biblioteket till Kultur- och fritidsnärrmdens ansvarsområde. Efter uppräkningarna för bl a personalkosh1ader samt hyror blir dock bibliotekets nettoram 375 kr mindre än 2012 års ersättningsnivå. Biblioteket har totalt ett sparbeting på 90 tkr för Musikskolan: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Utomhusanläggningar: Hyreskosh1ader i samband med renoveringar, ny- och ombyggnationer är inte kända och finns därför inte heller med i ramarna för nämndens budget Dock förutspås en ökning av skötselkostnader för utomhusanläggningarna i och med Staffansvallens utbyggnad. lnomhusanläggningar: Har fått avdrag med totalt ca 240 tkr. Personalkostnaderna beräknas minska med ca 100 tkr och reparation och underhåll minskas med ca 140 tkr. Allmän Kulturverksamhet och Konsthallen har tillsammans fått avdrag med ca 50 tkr. Nämndservice/administration kolfu11er att ha ca 200 tkr mindre i budget jämfört med Effekten av detta kommer att vara minskad administration, inköp och inköp av konsulttjänster

13 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Resursfördelningssystem Kommunbidrag Kommunbidrag Förändring Procenuell förändring Enhet 2013, tkr 2012, tkr 2012/ Bråhögsbadet ,9% Biblioteket ,2% Musikskolan ,2% Tot ,6% Nämndens prioriterade mål o Alla föreningar ska erbjudas kvalificerad föreningsutveckling. o Resultatenheternas verksamhet ska utvärderas kvantitativt och kvalitativt. o Konsthallen ska genomföra minst 6 konstutställningar. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Hjärups kommande idrottsplats. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Bråhögsbadets verksamheter och anläggning. o Nämnden ska ge föreningar förutsättningar för ett ökat utbyte med kommw1ens vänorter. o Nämnden ska stödja arbetet med att utveckla Ridsportanläggning. o Utvärdera och utveckla fritidsutbudet för målgruppen år. o Utveckla Sociala medier för målgruppen åringar som ett led i att utveckla kommunikationen, dialogen och aktiviteter i den digitala arenan. o Skapa möjligheter för föreningarna att söka medel för Pedagogisk omsorg och därmed kunna erbjuda alternativa fritidshem för åringar. Nämnden ska tillämpa miljöaspekter vid upphandling och inköp. Nämndens miljömål

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Intern kontrollplan 2013 Föreligger förslag till intern kontrollplan Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 Internkontrollplan 2013 för Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll skall varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en särskild plan, utöver den kommungemensamma, för granskning/ uppföljning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Förslag till kontrollplan 2013 Kontrollmoment Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende bidragsutbetalning Kvalitetskontroll av verksamheterna. Hyresdebitering; intern och extern Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende debitering av låntagare (bibliotek). Säkra en korrekt kassahantering på Bråhögsbadet. Kontrollens utformning Kultur- och fritid granskar minst 5 ansökningar under året Granskningen av nyt~andegradeni relation till debiteringen Kvartalsrapportering avseende debitering av låntagare till verksamhetschef. Genomgång av rutiner två gånger per år vid Bråhögsbadet. Återrapportering Resultatet av granskningen redovisas vid nämndens sista sammanträde för året Ansvarig för uppföljningen

16 Kultur- och fritidschef svarar för att vid upptäckt av eventuella brister lämna förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Mats Schöld Kultur- och fritidschef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24) STAFFANSTORI'S ROMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning av m m (dm Kfn 200x.xxx) Kultur- och fritidsnämnden upptar ärende om uppsägning av avtal enligt bilaga A om uthyrning av lokal på Nordstrands väg 1 C i Staffanstorp för nyt~ande för bowlingspel. Det antecknas till kultur- och fritidsnämndens protokoll att innevarande hyresperiod löper ut den 30 juni 2013, i följd varav uppsägning av detta avtal skall göras före den 30 september 2012 för att inte en ny hyrestiden skall förlängas, då med oförändrade hyresvillkor, till den 30 juni Vid kultur- och fritidsnämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden skall besluta att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(24) sraffanstorps KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 HYRESKONTRAKT ) Hyresvärd: Hyresgäst: Hyresobjekt: Staffanstorps Fritidsnämnd Box Staffanstorp BA Bowling Göingevägen Staffanstorp på fastigheten Brågarp 6:1, Nordstrands vög l C i Staffanstorp, belägen bowlinghall inredd med 8 bowlingbanor med vardera 2 uppsättningar käglor och kägelresningsmaskiner samt övrig utrustning enligt bifogad inventarielista, omklädningsrum, förråd, utrymmen för expedition och servering, pentry med köksinredning, spis och kylskåp. () Lokalerna uthyres för att hyresgästen yrkesmässigt skall bereda allmänheten - såväl bowlingklubbar som enskilda - möjlighet till bowlingspel och därmed förenlig verksamhet. Hyra: Hyran utgör för helt år :- kronor och betalas i förskott med 5.000:- kronor senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Juni och juli skall vara betalningsfria månader. Den i kontraktet angivna årshyran om :- kronor skall under hyrestiden omräknas med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår enligt följande grunder. ) ) Ovannämnda hyresbelopp är anpassat till indextalet för oktober månad Detta tal (bastaiet) är 180,21. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats l förhållande till bastaiet, skall årshyran justeras med samma procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastaiet. Vid beräkning av indexenheter skall endast hela tal beaktas och omräkning av hyran skall göras på basis av hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning göres till närmaste hela tal. Hyran avrundas på motsvarande sätt till heltal kronor. Indexjusteringen avseende detta hyreskontrakt kommer att tillämpas fr o m den l juli Därefter sker hyresändring alltid fr o m den l juli året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. El, uppvärmning Kostnaderna för el, värme, kallt och varmt vatten ingår i och vatten: hyran. Hyrestid: Hyrestiden omfattar tiden från och med den l juli 1989 till och med den 3D juni 1992.

20 Uppsägning: Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst nio månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet på oförändrade villkor med tre år i sänder. I övrigt gäller följande villkor: l Hyresvärden bekostar sedvanliga reparationer av lokalerna liksom omslipningar och därmed erforderliga lackeringar av banorna vart 3-4 år enligt Svenska 80wlingförbundets bestämmelser. 2 Hyresvärden bidrar med 50 % per år till de reservdelskostnader som överstiger 8.000:- kronor för kägelresningsmaskinerna samt med en uppsättning käglor vartannat år. c ) 3 Hyresgästen bekostar städning inom hela bowlinganläggningen med tillhörande utrymmen såsom omklädningsrum, entre och trappor. 4 Underhåll och reparationer av maskiner, banor - inklusive lackeringar samt reservdelsåtgångför kägelresningsmaskiner bekostas av hyresgästen. Käglor, klot, skor och övrigt förbrukningsmaterial anskaffas och bekostas av hyresgästen. 5 Hyresgästen åtar sig att sköta kägelresningsmaskinerna och bowlingbanorna enligt AMF:s föreskrifter och garanterar att den personal som handhar skötseln av desamma har genomgått AMF:s mekanikerkurs. Vidare åtar sig hyresgästen att underhålla hallklot, uthyrningsskor och käglor samt att öppethålla bowlinghallen på de tider som överenskommits med hyresvärden. 6 Driften av bowlinghallen skall av hyresgästen skötas på ett mönstergillt, hedrande och ansvarsfullt sätt så att miljön blir trivsam för spelare och kunder. () ) 7 Eftersätter hyresgästen sin skyldighet att sköta bowlinghallen på sätt som anges i punkt 6 och underlåter hyresgästen efter skriftlig tillsägelse därom från hyresvärden vidtaga rättelse, är denna hyresrätt förverkad och hyresvärden berättigad att uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande. 8 Hyresgästen har arbetsgivaransvaret. Således ansvarar hyresgästen helt för sin och sina anställdas löner, försäkringar, inbetalningar av skatter och andra lagstadgade förmåner och avgifter. Hyresvärden har icke någon förpliktelse gentemot hyresgästen eller av hyresgästen anställd personal vid olycksfall, sjukdom eller liknande, ej heller mot andra personer, som vistas i hallen. 9 Denna hyresrätt får inte inskrivas och ej heller överlåtas. 10 I övrigt gäller vad i 12 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om hyra.

21 Detta hyreskontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt. Staffanstorp För BA-Bowling Anden;' Månsson ) ) )

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) STAFFANSTOKI'S KOMMUN Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kulturbidrag Inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag för kommande verksamhetsår föreslås ändras från 1 september till 1 november. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget att ändra inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag till 1 november. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Lokalbidragsansökan, Ultimata Kickboxningklubb Föreligger försenad ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb för verksamhetsåret Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

24 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Ultimate Kickboxning Klubb Ultimate Kickboxning Klubb har ansökt om lokalbidrag för utgifter för hyror under verksamhetsåret Beloppet på ansökan är kr. Ansökan om lokalbidrag ska vara inlämnad senast l april. Ansökan inkom Malin Lövdahl

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12(24) STAFfANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps 80rdtennisklubb Föreligger försenad ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtelmisklubb för våren Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtermisklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Staffanstorps Bordtennisklubb Staffanstorps Bordtennisklubb har ansökt om lokalt aktivitetsstöd för våren 2011 för 765 sammankomstdeltagare vilket ger 5929 kr i bidrag. För att kunna bevilja bidrag behöver föreningar inkomma med följande handlingar till Kultur och Fritid: Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Föreningsrapport Dessa handlingar inkom föreningen med Sista ansökningsdatum var /Malin Lövdahl

27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RGK Föreligger ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK gällande höstterminen Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

28 Nevis RGK lämnade LOKstödsansökan för HT 11 vecka 1 i postlåda utanför ICA. Brevet nådde aldrig fram till handläggare på Kultur och Fritid. Ny ansökan kom in Ärendet om sen utbetalning måste beslutas i nämnd. Antal smkd: * 7,75 =9486 Summa: 9486kr

29 NeV~9 R-61K "i-lo:.t:h....:.y'f}-y" 2.0l\ STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD: Sammanställning (underlag för ansökan via IdroltOnline Klubb) IDROn: G. 'å I'!I 'r>..., ~ sida...l.(.1..) Antal DeltagartJIIfållen DeilagartIllfällen: funktionshindrade Ledarti1lfällen Närvaro- samman Alckor Pojkar Alckor Pojkar Kvinnor Mån kortsnr komster 7 12 år år år 7 12 år år år 7 12 år år år 21 år 7-12 år 13" 16 år år 21- år M,I. \C) " 12 ~ M.2 19' J38 N.1. lp, IOS b IN.?, IS /06.l~ 0, I 20 C)3 3b F '1 13 /:J L.I f; 1S 25 j~ L.2. 'S- 1+5' - 15" I.Q, I '1 2 /9 J.Z 20 Ix"/ \'1 /'12 JOO IIl9-4 LI't -8~ fl I~q Summa O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O FlIksldrolt&l~rbuodel Uppdaterad 2009'()4-24

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) sraffansrorl's KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arrangemangsansökan, Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF Föreligger ansökan om bidrag från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF för projekten Tjejcupen, Fotboll mot Rasism och Sommar Camp. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja arrangemangsansökan från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF med bidrag på 5000 kr. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

31 STAFFANSTORPS GlI" Box STAFFANSTORP org.nr ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR OLIKA PROJEKT l. TJEJ CUPEN 25 åre 17-20/5-2012). Denna CUP hade flera hundra startande, med tusentals besökare. Det var forsta året för SGIF att ha den på Staffansvallen vilket gjorde att våra kostnader drog iväg ganska kraftigt. Vi är väldigt stolta över alla vänlig och positiva bemötande som vi fick under denna helg. Vi ansöker här om bidrag från kommunen med planhyran för dessa dagar. Det var barn o ungdomar som spelade här. 2. Fotboll mot Rasism (6/6-2012). Vi har fått möjlighet ihop med KIF, att anordna årets mellanrunda i denna fina satsning. MFF står som huvud arrangör, det avgöres i 3 etapper. Finalen går i Malmö hos MFF. Även här gjorde vi ett starkt intryck och fick mkt beröm. Det var 12 åriga flickor o pojkar som spela från Skåne. Här ansöker vi om bidrag för tält hyra från Partaj Services 4000 kr, Samt planhyran under dessa 4 timmar tävlingen pågick. 3. SGIF o KIl" har fått möjlighet att få MFF att göra ett Sommar Camp för barn o ungdomar 8-13 år här på STAFFANSVALLEN. Detta är planerat till augusti. Då MFF skickar ut sina ledare att tillsammans med ngr ledare från SGIF o KIF bedriva träningen. Enligt koncept från MFF's sommarakademi. Detta är en stor händelse för SOlF o KIF samt även för kommunen. Här ansöker vi om bidrag för planhyran, så att vi kan hålla nere priset för vatje barn/ungdom. Så att alla som vill skall ha möjlighet att få gå på denna SOMMAR CAMP. Nonnal pris på en sådan Camp är 2500 kr men vi försöker hålla kostnaden nere till 600 kr/deltagare. Därav vi behöver ekonomiskt bidrag för planhyrorna från kommunen. Vi kommer försöka få ngn i kommunen att hjälpa oss med lunchen till alla deltagarna. Denna kostnad står alltså klubbarna själva för.

32 Detta är händelser i Fotbollen i Staffanstorps Kommun som gynnar såväl våra barn/ungdomar såväl våra fåreningar. Vi har möjlighet att erbjuda ett stort utbud får våra kommun invånare. Vi är mkt stolta och glada får att kommunen visat oss sitt intresse genom att närvara vi våra olika arrangemang här på denna fantastiska anläggning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan fotbollsklubbarna SGIF och KIF samt Staffanstorps Kommun. Staffanstorp 8/ ~(f# Wt~elf(~ Ordfårande SGIF ~ nas ermbeck rdfårande KIF OArdiv' Christina Ande~I~'s~SO~I~lc::::.- Kansliet _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013 KALLELSE 2012-10-16 1(2) STAFFANSTORPS KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B, plan 1l tisdagen den 23 oktober 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Förslag till framtida organisation för Utbildning Från Utbildningsenheten föreligger förslag till en förändrad organisation för verksamhetsområde Utbildning från

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer