Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00. J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg"

Transkript

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan Fastställande av tid och plats för justering av protokoll 2 Ny ersättare och fastställande av dagordning J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. 4 Budget 2013 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. S Intern kontrollplan 2013./. 6 Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning avm.m. 7 Kulturbidrag./. S Lokalbidragsansökan, Ultimate Kickboxningklubb J. 9 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps Bordtennisklubb J. 10 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RCK J. 11 Arrangemangsansökan, Staffanstorps CIF och Kyrkheddinge IF./. 12 Arrangemangsansökan, Hjärups Byalag J. 13 Arrangemangsansökan, Nevis RCK J. 14 Arrangemangsansökan, Manskören Staffan J. 15 Arrangemangsansökan, Lions Club Vikingen

2 2(2) sraffansrori's KOMMUN.I. 16 Arrangemangsansökan, Uppåkra Församling.I. 17 Attestlista 18 Information, Föreningarnas dag 19 Information, Twin Cup 20 Delegationsbeslut.I. a) Uppåkra IF 21 Anmälan.I. a) Remissvar Detaljplan Kyrkheddinge 3:2,8:2 m. fl..i. b) Remissvar Kultur Skåne.I. c) Remissvar Kulturdepartementet d) Ny ledamot, Åsa Ekstrand Eric Tabich Ordförande Malin Lövdahl Sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 20 september kl på Åstradgården. S-gruppen har förmöte den 20 september kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Fastställande av tid och plats för justering av protokoll Justeringen äger rum dagen den i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanlrädesdalum Ny ersättare och fastställande av dagordning Ordföranden Eric Tabich (M) hälsar Åsa Ekstrand (M) välkommen som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

5 STAFFANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (24) Delårsbokslut 2012 Föreligger förslag till delårsbokslut Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2012 för kultur- och fritidsnämnden, samt att överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

6 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden - - Ordförande Nämndsspecialist Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Utfall Utfall Helårsprognos Budget Intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Swnma kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse O O Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Verksamhet Kultur- o Fritidsn Bidrag, ungdomsoj Föreningsutvedd Allmän kulturveric Bibliotek Musikskola Id rolls- o fritidsanl Fritidsgårdar NS Kultur och frit!, Summa Utfall Utfa1l2012-OS Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto (ostnad Intäkt Netto -255 O O O O O O O O O O O O.{j O O O O O O O O O O O O O Måluppfyllelse

7 -----_._- DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Alla föreningar har under våren erbjudits kvalificerad föreningsutveckling. Utbildningarna genomförs av Skåneidrotten. Föreningsutbildningarna genomförs i samarbete med Kävlinge och Lomma kommun. Resultatenheternas verksamhet har under våren äjmu ej utvärderats. Konsthallen har genomfört 4 konstutställningar hittills under Mål är minst 6 utställningar under Byggnationen av Hjärups Idrottsplats har ej påbörjats. Under oktober planeras projektering och upphandling att påbörjas. Byggnationen kommer troligtvis att påbörjas under Anledningen till att projekteringen inte påbörjats tidigare är att Staffanstorps kommun inte äger marken där idrottsplatsen ska byggas. Ett utökat utbyte med kommunens vänorter kommer att ske i och med att Staffantorps kommun anordnar fotbollsturneringen Twin Cup. Totalt har 20 lag anmält sig till turneringen som pågår mellan den 7-9 september Intern kontroll Internkontrollplanen för Kultur- och fritidsnämnden är beslutad. Kontrollen kommer dock att ske senare under hösten och återrapportering till nämnden kommer att ske i december. Ekonomisk analys Generellt Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2012 följer den antagna budgetramen. Avvikelser inom nämndens verksamheter kommenteras nedan. Nämnden 60 tkr Kultur- och fritidsnänmden har under våren 2012 haft 1 sammanträde samt 1 utbildning färre än vid samma period 2011, vilket resulterar i ett överskott på ca 60 tkr. Bråhögsbadet 276 tkr I resursfördelningen till Bråhögsbadet förväj1tades hyran för badet bli 276 tkr mer än den verkliga hyran. Inomhusanläggningar -116 tkr Minskade hyresintäkter på idrottshallarna. Utomhusanläggningar -220 tkr I juni 2012 byggdes ett utegym vid Gullåkra moitonssiinga för en kostnad av ca 160 tkr som ej var budgeterad. Nällli1den blev dock kompenserad för kostnaderna under 2011 av Kommunstyrelsen. Upphandling och byggnation blev dock försenat. En analys av granulatet på konstgräsplanerna har visat att det behöver fyllas på granulat för ca 60 tkr under Det fums inga resurser avsatta för påfyllning av granulat under

8 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Arvode till förtroendevalda Löner till arbetstagare - därav övertid - därav sjuklön - därav OB-tillägg - därav jour och beredskap Personalomkostnader Personalsociala kostnader Summa personalkostnader Utfall Utfall O Förändring -31% -9% -48% 2350% -67% -100% -16% 460% -12%

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Budget 2013 Föreligger förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

10 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Nämndsspecialist: Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter a7 Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Kostnader Nettokostnader Kommwlbidrag Resultat 154 O O O O Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 KosIn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kultur- o Fritidsnämnd -349 O O O -291 Bidrag, ungdomsorg O O O Föreningsu!veckling O O O -30 O O -30 Allmän kulturverks O O Bibliotek O O O Musikskola O Badet O O O 4846 Inomhusanläggningar Utomhusanläggningar Fritidsgårdar' O O O O O O O NS kultur o fritid O O -463 Summa

11 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsbeskrivning Allmän fritidsverksamhet Inom kommunen finns ett rikt och differentierat föreningsliv. Drygt 30 föreningar med sammanlagt nästan 4000 medle.mmar i åldern 4-19 år erhåller bidrag till verksamhet och lokalkostnader. Genom dels ekonomiskt stöd (verksamhetsbidrag och utbildningsstöd) och dels en återkommande dialog vill nämnden medverka till föreningslivets utveckling. Kulturverksamhet Nämnden lämnar bidrag till kulturföreningar, delar ut kulturstipendier/pris, ansvarar för planering och inköp av konsb1ärlig utsmyckning m m. Konsthallen som är belägen i direkt anslub1ing till biblioteket i Staffanstorp har samma öppettider som biblioteket. Därutöver är konsthallen öppen mellan klockan på söndagar, under pågående utställningar. En viktig målgrupp för verksamheten utgör barn och ungdomar. För utställningsverksamheten svarar ett till nämnden knutet konstråd och Staffanstorps konstförening. Därmed bidrar nämnden till den allmänna trivseln och deltar aktivt i den angelägna uppgiften med att tillgodose varierande önskemål och krav på en god fysisk och psykisk miljö i kommunen. Föreningsutveckling Föreningsutveckling är en ny verksamhet som tillkom kr är även avsatta för Skåneidrotten genomför utbildningarna i samarbete med Staffanstorps, Lomma och Kävlinge kommun. Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i Hjärup och Staffanstorp. Det totala mediebeståndet utgörs av drygt ex av olika medier, bl a drygt 200 tidskrifter, 16 dagstidningar, ca 2000 CD och 900 talböcker. Verksamhet med särskild inrikb1ing på barn omfattar sagostunder, musik-, teater- och filmarrangemango Som ett led i bibliotekets ambition att nå kommunens barn delas "Barnens första bok" ut till föräldrarna till alla nyfödda barn. Dessutom erhåller alla 6-åringar en bok vid en speciell biblioteksintroduktion. Andra exempel på lässtimulerande åtgärder för barn är "Sommarboken" och "Bokjuryn". Samarbete sker på olika sätt med skolor och förskolor. Den uppsökande biblioteksverksamheten omfattar dels "Boken-kommerverksamhet" med hembesök hos äldre och andra utan möjlighet att själva komma till biblioteket, dels besök på olika omvårdnadsenheter. Biblioteket samarbetar i olika arrangemang med föreningar. Musikskolan Musikskolan ger undervisning i instrumentalmusik, sång, kör, rytmik och förberedande musik. I verksamheten ingår också orkesteroch ensembleverksamhet. Idrotts- och fritidsanläggningar Nämnden är huvudman för 3 stycken idrottsplatser (varav 2 stycken har anläggningar för friidrott), 5 gräsplaner, 2 grusplaner, 3 konstgräspianer, 3 grustennisbanor samt en motionsslinga. Under 2011 färdigställdes renovering och tillbyggnad av Nya Staffansvallen. Detta innebär att verksamheterna på Södra Idrottsplatsen och Åttans idrottsplats flyttades till Nya Staffansvallen. Nämnden är också huvudman för 4 stycken idrottshallar, en gymnastiksal, en Tae kwondo lokal, en bordtennislokal, en judoiokai, en ridanläggning samt en skyttelokal. Lokalerna används till cirka 90 % för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 4 till 19 år. Bråhögsbadet Badet består av simhall och friluftsbad. Elever i grundskolan har möjlighet att bada regelbundet. Alla elever i grundskolans

12 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden årskurs 2 deltar i simundervisning. Badet erbjuder även bastu, solariebad, massage, friskvårdsinformation, simskolor, cafeteria, morgonbad, vattengympa, barnkalas och fester. Utöver öppettider för allmänheten och skolor bedriver föreningar verksamhet under cirka 30 timmar/vecka i simhallen. Badets intäkter består huvudsakligen av entreavgifter. Kiosk och alman försäljning bidrar till intäkterna. Nämndservice kultur-fritid Kostnader för kommunens samlade rättigheter att vidarebefordra musik (STIM m fl). Effekter av beslutad driftbudget Den generella bedömningen är att Kulturoch fritidsnämnden ej har kompenserats för de faktiska kostnader som i dagsläget är kända. Som resultaträkningen visar ovan har nämnden tilldelats 880 tkr mindre jämfört med De tekniska förutsättningarna för 2013 års budget har varit 1,8% löneökning för personal, 1,3% inflation och köp av tjänst externt 1,75%. Enligt Kommunstyrelsens beslut har nämnden ett sparbeting på 3%. 1 övrigt har nämnden kompenserats med 1050 tkr för musikchecksystem, sociala medier och aktiviteter för åringar som ingår i mandatperiodsbeställningen. Badet: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Biblioteket: Ramen till Biblioteket har reducerats med 648 tkr. Detta beror på att en hel tjänst flyttats från biblioteket samt att Vuxenprogram och Barnprogram kommer att flyttas från Biblioteket till Kultur- och fritidsnärrmdens ansvarsområde. Efter uppräkningarna för bl a personalkosh1ader samt hyror blir dock bibliotekets nettoram 375 kr mindre än 2012 års ersättningsnivå. Biblioteket har totalt ett sparbeting på 90 tkr för Musikskolan: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Utomhusanläggningar: Hyreskosh1ader i samband med renoveringar, ny- och ombyggnationer är inte kända och finns därför inte heller med i ramarna för nämndens budget Dock förutspås en ökning av skötselkostnader för utomhusanläggningarna i och med Staffansvallens utbyggnad. lnomhusanläggningar: Har fått avdrag med totalt ca 240 tkr. Personalkostnaderna beräknas minska med ca 100 tkr och reparation och underhåll minskas med ca 140 tkr. Allmän Kulturverksamhet och Konsthallen har tillsammans fått avdrag med ca 50 tkr. Nämndservice/administration kolfu11er att ha ca 200 tkr mindre i budget jämfört med Effekten av detta kommer att vara minskad administration, inköp och inköp av konsulttjänster

13 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Resursfördelningssystem Kommunbidrag Kommunbidrag Förändring Procenuell förändring Enhet 2013, tkr 2012, tkr 2012/ Bråhögsbadet ,9% Biblioteket ,2% Musikskolan ,2% Tot ,6% Nämndens prioriterade mål o Alla föreningar ska erbjudas kvalificerad föreningsutveckling. o Resultatenheternas verksamhet ska utvärderas kvantitativt och kvalitativt. o Konsthallen ska genomföra minst 6 konstutställningar. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Hjärups kommande idrottsplats. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Bråhögsbadets verksamheter och anläggning. o Nämnden ska ge föreningar förutsättningar för ett ökat utbyte med kommw1ens vänorter. o Nämnden ska stödja arbetet med att utveckla Ridsportanläggning. o Utvärdera och utveckla fritidsutbudet för målgruppen år. o Utveckla Sociala medier för målgruppen åringar som ett led i att utveckla kommunikationen, dialogen och aktiviteter i den digitala arenan. o Skapa möjligheter för föreningarna att söka medel för Pedagogisk omsorg och därmed kunna erbjuda alternativa fritidshem för åringar. Nämnden ska tillämpa miljöaspekter vid upphandling och inköp. Nämndens miljömål

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Intern kontrollplan 2013 Föreligger förslag till intern kontrollplan Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 Internkontrollplan 2013 för Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll skall varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en särskild plan, utöver den kommungemensamma, för granskning/ uppföljning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Förslag till kontrollplan 2013 Kontrollmoment Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende bidragsutbetalning Kvalitetskontroll av verksamheterna. Hyresdebitering; intern och extern Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende debitering av låntagare (bibliotek). Säkra en korrekt kassahantering på Bråhögsbadet. Kontrollens utformning Kultur- och fritid granskar minst 5 ansökningar under året Granskningen av nyt~andegradeni relation till debiteringen Kvartalsrapportering avseende debitering av låntagare till verksamhetschef. Genomgång av rutiner två gånger per år vid Bråhögsbadet. Återrapportering Resultatet av granskningen redovisas vid nämndens sista sammanträde för året Ansvarig för uppföljningen

16 Kultur- och fritidschef svarar för att vid upptäckt av eventuella brister lämna förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Mats Schöld Kultur- och fritidschef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24) STAFFANSTORI'S ROMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning av m m (dm Kfn 200x.xxx) Kultur- och fritidsnämnden upptar ärende om uppsägning av avtal enligt bilaga A om uthyrning av lokal på Nordstrands väg 1 C i Staffanstorp för nyt~ande för bowlingspel. Det antecknas till kultur- och fritidsnämndens protokoll att innevarande hyresperiod löper ut den 30 juni 2013, i följd varav uppsägning av detta avtal skall göras före den 30 september 2012 för att inte en ny hyrestiden skall förlängas, då med oförändrade hyresvillkor, till den 30 juni Vid kultur- och fritidsnämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden skall besluta att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(24) sraffanstorps KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 HYRESKONTRAKT ) Hyresvärd: Hyresgäst: Hyresobjekt: Staffanstorps Fritidsnämnd Box Staffanstorp BA Bowling Göingevägen Staffanstorp på fastigheten Brågarp 6:1, Nordstrands vög l C i Staffanstorp, belägen bowlinghall inredd med 8 bowlingbanor med vardera 2 uppsättningar käglor och kägelresningsmaskiner samt övrig utrustning enligt bifogad inventarielista, omklädningsrum, förråd, utrymmen för expedition och servering, pentry med köksinredning, spis och kylskåp. () Lokalerna uthyres för att hyresgästen yrkesmässigt skall bereda allmänheten - såväl bowlingklubbar som enskilda - möjlighet till bowlingspel och därmed förenlig verksamhet. Hyra: Hyran utgör för helt år :- kronor och betalas i förskott med 5.000:- kronor senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Juni och juli skall vara betalningsfria månader. Den i kontraktet angivna årshyran om :- kronor skall under hyrestiden omräknas med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår enligt följande grunder. ) ) Ovannämnda hyresbelopp är anpassat till indextalet för oktober månad Detta tal (bastaiet) är 180,21. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats l förhållande till bastaiet, skall årshyran justeras med samma procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastaiet. Vid beräkning av indexenheter skall endast hela tal beaktas och omräkning av hyran skall göras på basis av hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning göres till närmaste hela tal. Hyran avrundas på motsvarande sätt till heltal kronor. Indexjusteringen avseende detta hyreskontrakt kommer att tillämpas fr o m den l juli Därefter sker hyresändring alltid fr o m den l juli året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. El, uppvärmning Kostnaderna för el, värme, kallt och varmt vatten ingår i och vatten: hyran. Hyrestid: Hyrestiden omfattar tiden från och med den l juli 1989 till och med den 3D juni 1992.

20 Uppsägning: Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst nio månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet på oförändrade villkor med tre år i sänder. I övrigt gäller följande villkor: l Hyresvärden bekostar sedvanliga reparationer av lokalerna liksom omslipningar och därmed erforderliga lackeringar av banorna vart 3-4 år enligt Svenska 80wlingförbundets bestämmelser. 2 Hyresvärden bidrar med 50 % per år till de reservdelskostnader som överstiger 8.000:- kronor för kägelresningsmaskinerna samt med en uppsättning käglor vartannat år. c ) 3 Hyresgästen bekostar städning inom hela bowlinganläggningen med tillhörande utrymmen såsom omklädningsrum, entre och trappor. 4 Underhåll och reparationer av maskiner, banor - inklusive lackeringar samt reservdelsåtgångför kägelresningsmaskiner bekostas av hyresgästen. Käglor, klot, skor och övrigt förbrukningsmaterial anskaffas och bekostas av hyresgästen. 5 Hyresgästen åtar sig att sköta kägelresningsmaskinerna och bowlingbanorna enligt AMF:s föreskrifter och garanterar att den personal som handhar skötseln av desamma har genomgått AMF:s mekanikerkurs. Vidare åtar sig hyresgästen att underhålla hallklot, uthyrningsskor och käglor samt att öppethålla bowlinghallen på de tider som överenskommits med hyresvärden. 6 Driften av bowlinghallen skall av hyresgästen skötas på ett mönstergillt, hedrande och ansvarsfullt sätt så att miljön blir trivsam för spelare och kunder. () ) 7 Eftersätter hyresgästen sin skyldighet att sköta bowlinghallen på sätt som anges i punkt 6 och underlåter hyresgästen efter skriftlig tillsägelse därom från hyresvärden vidtaga rättelse, är denna hyresrätt förverkad och hyresvärden berättigad att uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande. 8 Hyresgästen har arbetsgivaransvaret. Således ansvarar hyresgästen helt för sin och sina anställdas löner, försäkringar, inbetalningar av skatter och andra lagstadgade förmåner och avgifter. Hyresvärden har icke någon förpliktelse gentemot hyresgästen eller av hyresgästen anställd personal vid olycksfall, sjukdom eller liknande, ej heller mot andra personer, som vistas i hallen. 9 Denna hyresrätt får inte inskrivas och ej heller överlåtas. 10 I övrigt gäller vad i 12 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om hyra.

21 Detta hyreskontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt. Staffanstorp För BA-Bowling Anden;' Månsson ) ) )

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) STAFFANSTOKI'S KOMMUN Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kulturbidrag Inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag för kommande verksamhetsår föreslås ändras från 1 september till 1 november. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget att ändra inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag till 1 november. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Lokalbidragsansökan, Ultimata Kickboxningklubb Föreligger försenad ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb för verksamhetsåret Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

24 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Ultimate Kickboxning Klubb Ultimate Kickboxning Klubb har ansökt om lokalbidrag för utgifter för hyror under verksamhetsåret Beloppet på ansökan är kr. Ansökan om lokalbidrag ska vara inlämnad senast l april. Ansökan inkom Malin Lövdahl

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12(24) STAFfANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps 80rdtennisklubb Föreligger försenad ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtelmisklubb för våren Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtermisklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Staffanstorps Bordtennisklubb Staffanstorps Bordtennisklubb har ansökt om lokalt aktivitetsstöd för våren 2011 för 765 sammankomstdeltagare vilket ger 5929 kr i bidrag. För att kunna bevilja bidrag behöver föreningar inkomma med följande handlingar till Kultur och Fritid: Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Föreningsrapport Dessa handlingar inkom föreningen med Sista ansökningsdatum var /Malin Lövdahl

27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RGK Föreligger ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK gällande höstterminen Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

28 Nevis RGK lämnade LOKstödsansökan för HT 11 vecka 1 i postlåda utanför ICA. Brevet nådde aldrig fram till handläggare på Kultur och Fritid. Ny ansökan kom in Ärendet om sen utbetalning måste beslutas i nämnd. Antal smkd: * 7,75 =9486 Summa: 9486kr

29 NeV~9 R-61K "i-lo:.t:h....:.y'f}-y" 2.0l\ STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD: Sammanställning (underlag för ansökan via IdroltOnline Klubb) IDROn: G. 'å I'!I 'r>..., ~ sida...l.(.1..) Antal DeltagartJIIfållen DeilagartIllfällen: funktionshindrade Ledarti1lfällen Närvaro- samman Alckor Pojkar Alckor Pojkar Kvinnor Mån kortsnr komster 7 12 år år år 7 12 år år år 7 12 år år år 21 år 7-12 år 13" 16 år år 21- år M,I. \C) " 12 ~ M.2 19' J38 N.1. lp, IOS b IN.?, IS /06.l~ 0, I 20 C)3 3b F '1 13 /:J L.I f; 1S 25 j~ L.2. 'S- 1+5' - 15" I.Q, I '1 2 /9 J.Z 20 Ix"/ \'1 /'12 JOO IIl9-4 LI't -8~ fl I~q Summa O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O FlIksldrolt&l~rbuodel Uppdaterad 2009'()4-24

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) sraffansrorl's KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arrangemangsansökan, Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF Föreligger ansökan om bidrag från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF för projekten Tjejcupen, Fotboll mot Rasism och Sommar Camp. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja arrangemangsansökan från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF med bidrag på 5000 kr. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

31 STAFFANSTORPS GlI" Box STAFFANSTORP org.nr ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR OLIKA PROJEKT l. TJEJ CUPEN 25 åre 17-20/5-2012). Denna CUP hade flera hundra startande, med tusentals besökare. Det var forsta året för SGIF att ha den på Staffansvallen vilket gjorde att våra kostnader drog iväg ganska kraftigt. Vi är väldigt stolta över alla vänlig och positiva bemötande som vi fick under denna helg. Vi ansöker här om bidrag från kommunen med planhyran för dessa dagar. Det var barn o ungdomar som spelade här. 2. Fotboll mot Rasism (6/6-2012). Vi har fått möjlighet ihop med KIF, att anordna årets mellanrunda i denna fina satsning. MFF står som huvud arrangör, det avgöres i 3 etapper. Finalen går i Malmö hos MFF. Även här gjorde vi ett starkt intryck och fick mkt beröm. Det var 12 åriga flickor o pojkar som spela från Skåne. Här ansöker vi om bidrag för tält hyra från Partaj Services 4000 kr, Samt planhyran under dessa 4 timmar tävlingen pågick. 3. SGIF o KIl" har fått möjlighet att få MFF att göra ett Sommar Camp för barn o ungdomar 8-13 år här på STAFFANSVALLEN. Detta är planerat till augusti. Då MFF skickar ut sina ledare att tillsammans med ngr ledare från SGIF o KIF bedriva träningen. Enligt koncept från MFF's sommarakademi. Detta är en stor händelse för SOlF o KIF samt även för kommunen. Här ansöker vi om bidrag för planhyran, så att vi kan hålla nere priset för vatje barn/ungdom. Så att alla som vill skall ha möjlighet att få gå på denna SOMMAR CAMP. Nonnal pris på en sådan Camp är 2500 kr men vi försöker hålla kostnaden nere till 600 kr/deltagare. Därav vi behöver ekonomiskt bidrag för planhyrorna från kommunen. Vi kommer försöka få ngn i kommunen att hjälpa oss med lunchen till alla deltagarna. Denna kostnad står alltså klubbarna själva för.

32 Detta är händelser i Fotbollen i Staffanstorps Kommun som gynnar såväl våra barn/ungdomar såväl våra fåreningar. Vi har möjlighet att erbjuda ett stort utbud får våra kommun invånare. Vi är mkt stolta och glada får att kommunen visat oss sitt intresse genom att närvara vi våra olika arrangemang här på denna fantastiska anläggning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan fotbollsklubbarna SGIF och KIF samt Staffanstorps Kommun. Staffanstorp 8/ ~(f# Wt~elf(~ Ordfårande SGIF ~ nas ermbeck rdfårande KIF OArdiv' Christina Ande~I~'s~SO~I~lc::::.- Kansliet _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013

STAFFANSTORPS KOMMUN. J. 8 Bidragsnormer för kulturbidrag, kulturkicken och arrangemangsbidrag. J. 10 Remissvar, Ungdom i arbete 2013 KALLELSE 2012-10-16 1(2) STAFFANSTORPS KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B, plan 1l tisdagen den 23 oktober 2012, klockan 18.00 Ärenden 1 Fastställande av tid och

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN Ansökan om föreningsbidrag 2015 Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015 Allmänna bestämmelser Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun.

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor Kallelse Datum 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: 10:00-15:00 2016-12-16 Kaffe från 9:30 Gemensam lunch kl 12:00 Plats: Ronneby Kulturcentrum Ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29 Kultur och fritidsnämnden 2012-05-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-05-14 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers 1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer