Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00. J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg"

Transkript

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Astradgården, Brågarpsvägen 15, Staffanstorp, torsdagen den 20 september 2012, klockan Fastställande av tid och plats för justering av protokoll 2 Ny ersättare och fastställande av dagordning J. 3 Delårsbokslut 2012 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. 4 Budget 2013 Ekonom Anna-Lena Kjellberg./. S Intern kontrollplan 2013./. 6 Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning avm.m. 7 Kulturbidrag./. S Lokalbidragsansökan, Ultimate Kickboxningklubb J. 9 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps Bordtennisklubb J. 10 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RCK J. 11 Arrangemangsansökan, Staffanstorps CIF och Kyrkheddinge IF./. 12 Arrangemangsansökan, Hjärups Byalag J. 13 Arrangemangsansökan, Nevis RCK J. 14 Arrangemangsansökan, Manskören Staffan J. 15 Arrangemangsansökan, Lions Club Vikingen

2 2(2) sraffansrori's KOMMUN.I. 16 Arrangemangsansökan, Uppåkra Församling.I. 17 Attestlista 18 Information, Föreningarnas dag 19 Information, Twin Cup 20 Delegationsbeslut.I. a) Uppåkra IF 21 Anmälan.I. a) Remissvar Detaljplan Kyrkheddinge 3:2,8:2 m. fl..i. b) Remissvar Kultur Skåne.I. c) Remissvar Kulturdepartementet d) Ny ledamot, Åsa Ekstrand Eric Tabich Ordförande Malin Lövdahl Sekreterare M/FP-gruppen har förmöte den 20 september kl på Åstradgården. S-gruppen har förmöte den 20 september kl i sammanträdeslokal Lilla Cafeterian.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Fastställande av tid och plats för justering av protokoll Justeringen äger rum dagen den i Rådhuset. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanlrädesdalum Ny ersättare och fastställande av dagordning Ordföranden Eric Tabich (M) hälsar Åsa Ekstrand (M) välkommen som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

5 STAFFANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum (24) Delårsbokslut 2012 Föreligger förslag till delårsbokslut Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2012 för kultur- och fritidsnämnden, samt att överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

6 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden - - Ordförande Nämndsspecialist Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Utfall Utfall Helårsprognos Budget Intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Swnma kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Budgetavvikelse O O Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Verksamhet Kultur- o Fritidsn Bidrag, ungdomsoj Föreningsutvedd Allmän kulturveric Bibliotek Musikskola Id rolls- o fritidsanl Fritidsgårdar NS Kultur och frit!, Summa Utfall Utfa1l2012-OS Budget 2012 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto (ostnad Intäkt Netto -255 O O O O O O O O O O O O.{j O O O O O O O O O O O O O Måluppfyllelse

7 -----_._- DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Alla föreningar har under våren erbjudits kvalificerad föreningsutveckling. Utbildningarna genomförs av Skåneidrotten. Föreningsutbildningarna genomförs i samarbete med Kävlinge och Lomma kommun. Resultatenheternas verksamhet har under våren äjmu ej utvärderats. Konsthallen har genomfört 4 konstutställningar hittills under Mål är minst 6 utställningar under Byggnationen av Hjärups Idrottsplats har ej påbörjats. Under oktober planeras projektering och upphandling att påbörjas. Byggnationen kommer troligtvis att påbörjas under Anledningen till att projekteringen inte påbörjats tidigare är att Staffanstorps kommun inte äger marken där idrottsplatsen ska byggas. Ett utökat utbyte med kommunens vänorter kommer att ske i och med att Staffantorps kommun anordnar fotbollsturneringen Twin Cup. Totalt har 20 lag anmält sig till turneringen som pågår mellan den 7-9 september Intern kontroll Internkontrollplanen för Kultur- och fritidsnämnden är beslutad. Kontrollen kommer dock att ske senare under hösten och återrapportering till nämnden kommer att ske i december. Ekonomisk analys Generellt Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2012 följer den antagna budgetramen. Avvikelser inom nämndens verksamheter kommenteras nedan. Nämnden 60 tkr Kultur- och fritidsnänmden har under våren 2012 haft 1 sammanträde samt 1 utbildning färre än vid samma period 2011, vilket resulterar i ett överskott på ca 60 tkr. Bråhögsbadet 276 tkr I resursfördelningen till Bråhögsbadet förväj1tades hyran för badet bli 276 tkr mer än den verkliga hyran. Inomhusanläggningar -116 tkr Minskade hyresintäkter på idrottshallarna. Utomhusanläggningar -220 tkr I juni 2012 byggdes ett utegym vid Gullåkra moitonssiinga för en kostnad av ca 160 tkr som ej var budgeterad. Nällli1den blev dock kompenserad för kostnaderna under 2011 av Kommunstyrelsen. Upphandling och byggnation blev dock försenat. En analys av granulatet på konstgräsplanerna har visat att det behöver fyllas på granulat för ca 60 tkr under Det fums inga resurser avsatta för påfyllning av granulat under

8 DELARSRAPPORT 2012 Kultur- och fritidsnämnden Personalekonomi Personalstatistik Redovisas i tkr Arvode till förtroendevalda Löner till arbetstagare - därav övertid - därav sjuklön - därav OB-tillägg - därav jour och beredskap Personalomkostnader Personalsociala kostnader Summa personalkostnader Utfall Utfall O Förändring -31% -9% -48% 2350% -67% -100% -16% 460% -12%

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdalum Budget 2013 Föreligger förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till budget 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbeslyrkande

10 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Nämndsspecialist: Eric Tabich Mats Schöld Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter a7 Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Kostnader Nettokostnader Kommwlbidrag Resultat 154 O O O O Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 KosIn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kultur- o Fritidsnämnd -349 O O O -291 Bidrag, ungdomsorg O O O Föreningsu!veckling O O O -30 O O -30 Allmän kulturverks O O Bibliotek O O O Musikskola O Badet O O O 4846 Inomhusanläggningar Utomhusanläggningar Fritidsgårdar' O O O O O O O NS kultur o fritid O O -463 Summa

11 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsbeskrivning Allmän fritidsverksamhet Inom kommunen finns ett rikt och differentierat föreningsliv. Drygt 30 föreningar med sammanlagt nästan 4000 medle.mmar i åldern 4-19 år erhåller bidrag till verksamhet och lokalkostnader. Genom dels ekonomiskt stöd (verksamhetsbidrag och utbildningsstöd) och dels en återkommande dialog vill nämnden medverka till föreningslivets utveckling. Kulturverksamhet Nämnden lämnar bidrag till kulturföreningar, delar ut kulturstipendier/pris, ansvarar för planering och inköp av konsb1ärlig utsmyckning m m. Konsthallen som är belägen i direkt anslub1ing till biblioteket i Staffanstorp har samma öppettider som biblioteket. Därutöver är konsthallen öppen mellan klockan på söndagar, under pågående utställningar. En viktig målgrupp för verksamheten utgör barn och ungdomar. För utställningsverksamheten svarar ett till nämnden knutet konstråd och Staffanstorps konstförening. Därmed bidrar nämnden till den allmänna trivseln och deltar aktivt i den angelägna uppgiften med att tillgodose varierande önskemål och krav på en god fysisk och psykisk miljö i kommunen. Föreningsutveckling Föreningsutveckling är en ny verksamhet som tillkom kr är även avsatta för Skåneidrotten genomför utbildningarna i samarbete med Staffanstorps, Lomma och Kävlinge kommun. Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i Hjärup och Staffanstorp. Det totala mediebeståndet utgörs av drygt ex av olika medier, bl a drygt 200 tidskrifter, 16 dagstidningar, ca 2000 CD och 900 talböcker. Verksamhet med särskild inrikb1ing på barn omfattar sagostunder, musik-, teater- och filmarrangemango Som ett led i bibliotekets ambition att nå kommunens barn delas "Barnens första bok" ut till föräldrarna till alla nyfödda barn. Dessutom erhåller alla 6-åringar en bok vid en speciell biblioteksintroduktion. Andra exempel på lässtimulerande åtgärder för barn är "Sommarboken" och "Bokjuryn". Samarbete sker på olika sätt med skolor och förskolor. Den uppsökande biblioteksverksamheten omfattar dels "Boken-kommerverksamhet" med hembesök hos äldre och andra utan möjlighet att själva komma till biblioteket, dels besök på olika omvårdnadsenheter. Biblioteket samarbetar i olika arrangemang med föreningar. Musikskolan Musikskolan ger undervisning i instrumentalmusik, sång, kör, rytmik och förberedande musik. I verksamheten ingår också orkesteroch ensembleverksamhet. Idrotts- och fritidsanläggningar Nämnden är huvudman för 3 stycken idrottsplatser (varav 2 stycken har anläggningar för friidrott), 5 gräsplaner, 2 grusplaner, 3 konstgräspianer, 3 grustennisbanor samt en motionsslinga. Under 2011 färdigställdes renovering och tillbyggnad av Nya Staffansvallen. Detta innebär att verksamheterna på Södra Idrottsplatsen och Åttans idrottsplats flyttades till Nya Staffansvallen. Nämnden är också huvudman för 4 stycken idrottshallar, en gymnastiksal, en Tae kwondo lokal, en bordtennislokal, en judoiokai, en ridanläggning samt en skyttelokal. Lokalerna används till cirka 90 % för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 4 till 19 år. Bråhögsbadet Badet består av simhall och friluftsbad. Elever i grundskolan har möjlighet att bada regelbundet. Alla elever i grundskolans

12 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden årskurs 2 deltar i simundervisning. Badet erbjuder även bastu, solariebad, massage, friskvårdsinformation, simskolor, cafeteria, morgonbad, vattengympa, barnkalas och fester. Utöver öppettider för allmänheten och skolor bedriver föreningar verksamhet under cirka 30 timmar/vecka i simhallen. Badets intäkter består huvudsakligen av entreavgifter. Kiosk och alman försäljning bidrar till intäkterna. Nämndservice kultur-fritid Kostnader för kommunens samlade rättigheter att vidarebefordra musik (STIM m fl). Effekter av beslutad driftbudget Den generella bedömningen är att Kulturoch fritidsnämnden ej har kompenserats för de faktiska kostnader som i dagsläget är kända. Som resultaträkningen visar ovan har nämnden tilldelats 880 tkr mindre jämfört med De tekniska förutsättningarna för 2013 års budget har varit 1,8% löneökning för personal, 1,3% inflation och köp av tjänst externt 1,75%. Enligt Kommunstyrelsens beslut har nämnden ett sparbeting på 3%. 1 övrigt har nämnden kompenserats med 1050 tkr för musikchecksystem, sociala medier och aktiviteter för åringar som ingår i mandatperiodsbeställningen. Badet: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Biblioteket: Ramen till Biblioteket har reducerats med 648 tkr. Detta beror på att en hel tjänst flyttats från biblioteket samt att Vuxenprogram och Barnprogram kommer att flyttas från Biblioteket till Kultur- och fritidsnärrmdens ansvarsområde. Efter uppräkningarna för bl a personalkosh1ader samt hyror blir dock bibliotekets nettoram 375 kr mindre än 2012 års ersättningsnivå. Biblioteket har totalt ett sparbeting på 90 tkr för Musikskolan: Har fått avdrag för ökade terminsavgifter 125 tkr. Utomhusanläggningar: Hyreskosh1ader i samband med renoveringar, ny- och ombyggnationer är inte kända och finns därför inte heller med i ramarna för nämndens budget Dock förutspås en ökning av skötselkostnader för utomhusanläggningarna i och med Staffansvallens utbyggnad. lnomhusanläggningar: Har fått avdrag med totalt ca 240 tkr. Personalkostnaderna beräknas minska med ca 100 tkr och reparation och underhåll minskas med ca 140 tkr. Allmän Kulturverksamhet och Konsthallen har tillsammans fått avdrag med ca 50 tkr. Nämndservice/administration kolfu11er att ha ca 200 tkr mindre i budget jämfört med Effekten av detta kommer att vara minskad administration, inköp och inköp av konsulttjänster

13 BUDGET 2013 Kultur- och fritidsnämnden Resursfördelningssystem Kommunbidrag Kommunbidrag Förändring Procenuell förändring Enhet 2013, tkr 2012, tkr 2012/ Bråhögsbadet ,9% Biblioteket ,2% Musikskolan ,2% Tot ,6% Nämndens prioriterade mål o Alla föreningar ska erbjudas kvalificerad föreningsutveckling. o Resultatenheternas verksamhet ska utvärderas kvantitativt och kvalitativt. o Konsthallen ska genomföra minst 6 konstutställningar. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Hjärups kommande idrottsplats. o Nämnden ska prioritera arbetet med att utveckla Bråhögsbadets verksamheter och anläggning. o Nämnden ska ge föreningar förutsättningar för ett ökat utbyte med kommw1ens vänorter. o Nämnden ska stödja arbetet med att utveckla Ridsportanläggning. o Utvärdera och utveckla fritidsutbudet för målgruppen år. o Utveckla Sociala medier för målgruppen åringar som ett led i att utveckla kommunikationen, dialogen och aktiviteter i den digitala arenan. o Skapa möjligheter för föreningarna att söka medel för Pedagogisk omsorg och därmed kunna erbjuda alternativa fritidshem för åringar. Nämnden ska tillämpa miljöaspekter vid upphandling och inköp. Nämndens miljömål

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Intern kontrollplan 2013 Föreligger förslag till intern kontrollplan Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 Internkontrollplan 2013 för Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll skall varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en särskild plan, utöver den kommungemensamma, för granskning/ uppföljning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Förslag till kontrollplan 2013 Kontrollmoment Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende bidragsutbetalning Kvalitetskontroll av verksamheterna. Hyresdebitering; intern och extern Säkra en korrekt ärendehandläggning avseende debitering av låntagare (bibliotek). Säkra en korrekt kassahantering på Bråhögsbadet. Kontrollens utformning Kultur- och fritid granskar minst 5 ansökningar under året Granskningen av nyt~andegradeni relation till debiteringen Kvartalsrapportering avseende debitering av låntagare till verksamhetschef. Genomgång av rutiner två gånger per år vid Bråhögsbadet. Återrapportering Resultatet av granskningen redovisas vid nämndens sista sammanträde för året Ansvarig för uppföljningen

16 Kultur- och fritidschef svarar för att vid upptäckt av eventuella brister lämna förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Mats Schöld Kultur- och fritidschef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24) STAFFANSTORI'S ROMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Avtal om uthyrning av lokal för bowlingspel, uppsägning av m m (dm Kfn 200x.xxx) Kultur- och fritidsnämnden upptar ärende om uppsägning av avtal enligt bilaga A om uthyrning av lokal på Nordstrands väg 1 C i Staffanstorp för nyt~ande för bowlingspel. Det antecknas till kultur- och fritidsnämndens protokoll att innevarande hyresperiod löper ut den 30 juni 2013, i följd varav uppsägning av detta avtal skall göras före den 30 september 2012 för att inte en ny hyrestiden skall förlängas, då med oförändrade hyresvillkor, till den 30 juni Vid kultur- och fritidsnämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden skall besluta att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(24) sraffanstorps KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för upphörande den 30 juni 2013 säga upp med BA Bowling träffat avtal enligt bilaga A till detta protokoll, att uppdra till kultur- och fritidschefen att tillställa BA Bowling sådan skriftlig uppsägning som erfordras för detta avtals upphörande, samt att uppdra till kultur- och fritidschefen att uppta förhandlingar med föreningar och andra som kan vara intresserade av att erbjuda bowlingverksamhet till allmänheten i Staffanstorps kommun, varvid redovisning av detta uppdrag skall lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast under maj månad Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

19 HYRESKONTRAKT ) Hyresvärd: Hyresgäst: Hyresobjekt: Staffanstorps Fritidsnämnd Box Staffanstorp BA Bowling Göingevägen Staffanstorp på fastigheten Brågarp 6:1, Nordstrands vög l C i Staffanstorp, belägen bowlinghall inredd med 8 bowlingbanor med vardera 2 uppsättningar käglor och kägelresningsmaskiner samt övrig utrustning enligt bifogad inventarielista, omklädningsrum, förråd, utrymmen för expedition och servering, pentry med köksinredning, spis och kylskåp. () Lokalerna uthyres för att hyresgästen yrkesmässigt skall bereda allmänheten - såväl bowlingklubbar som enskilda - möjlighet till bowlingspel och därmed förenlig verksamhet. Hyra: Hyran utgör för helt år :- kronor och betalas i förskott med 5.000:- kronor senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Juni och juli skall vara betalningsfria månader. Den i kontraktet angivna årshyran om :- kronor skall under hyrestiden omräknas med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår enligt följande grunder. ) ) Ovannämnda hyresbelopp är anpassat till indextalet för oktober månad Detta tal (bastaiet) är 180,21. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats l förhållande till bastaiet, skall årshyran justeras med samma procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastaiet. Vid beräkning av indexenheter skall endast hela tal beaktas och omräkning av hyran skall göras på basis av hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning göres till närmaste hela tal. Hyran avrundas på motsvarande sätt till heltal kronor. Indexjusteringen avseende detta hyreskontrakt kommer att tillämpas fr o m den l juli Därefter sker hyresändring alltid fr o m den l juli året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. El, uppvärmning Kostnaderna för el, värme, kallt och varmt vatten ingår i och vatten: hyran. Hyrestid: Hyrestiden omfattar tiden från och med den l juli 1989 till och med den 3D juni 1992.

20 Uppsägning: Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst nio månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet på oförändrade villkor med tre år i sänder. I övrigt gäller följande villkor: l Hyresvärden bekostar sedvanliga reparationer av lokalerna liksom omslipningar och därmed erforderliga lackeringar av banorna vart 3-4 år enligt Svenska 80wlingförbundets bestämmelser. 2 Hyresvärden bidrar med 50 % per år till de reservdelskostnader som överstiger 8.000:- kronor för kägelresningsmaskinerna samt med en uppsättning käglor vartannat år. c ) 3 Hyresgästen bekostar städning inom hela bowlinganläggningen med tillhörande utrymmen såsom omklädningsrum, entre och trappor. 4 Underhåll och reparationer av maskiner, banor - inklusive lackeringar samt reservdelsåtgångför kägelresningsmaskiner bekostas av hyresgästen. Käglor, klot, skor och övrigt förbrukningsmaterial anskaffas och bekostas av hyresgästen. 5 Hyresgästen åtar sig att sköta kägelresningsmaskinerna och bowlingbanorna enligt AMF:s föreskrifter och garanterar att den personal som handhar skötseln av desamma har genomgått AMF:s mekanikerkurs. Vidare åtar sig hyresgästen att underhålla hallklot, uthyrningsskor och käglor samt att öppethålla bowlinghallen på de tider som överenskommits med hyresvärden. 6 Driften av bowlinghallen skall av hyresgästen skötas på ett mönstergillt, hedrande och ansvarsfullt sätt så att miljön blir trivsam för spelare och kunder. () ) 7 Eftersätter hyresgästen sin skyldighet att sköta bowlinghallen på sätt som anges i punkt 6 och underlåter hyresgästen efter skriftlig tillsägelse därom från hyresvärden vidtaga rättelse, är denna hyresrätt förverkad och hyresvärden berättigad att uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande. 8 Hyresgästen har arbetsgivaransvaret. Således ansvarar hyresgästen helt för sin och sina anställdas löner, försäkringar, inbetalningar av skatter och andra lagstadgade förmåner och avgifter. Hyresvärden har icke någon förpliktelse gentemot hyresgästen eller av hyresgästen anställd personal vid olycksfall, sjukdom eller liknande, ej heller mot andra personer, som vistas i hallen. 9 Denna hyresrätt får inte inskrivas och ej heller överlåtas. 10 I övrigt gäller vad i 12 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om hyra.

21 Detta hyreskontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt. Staffanstorp För BA-Bowling Anden;' Månsson ) ) )

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) STAFFANSTOKI'S KOMMUN Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kulturbidrag Inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag för kommande verksamhetsår föreslås ändras från 1 september till 1 november. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget att ändra inlämningsdatum för ansökan om kulturbidrag till 1 november. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Lokalbidragsansökan, Ultimata Kickboxningklubb Föreligger försenad ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb för verksamhetsåret Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om lokalbidrag från Ultimate Kickboxningklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

24 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Ultimate Kickboxning Klubb Ultimate Kickboxning Klubb har ansökt om lokalbidrag för utgifter för hyror under verksamhetsåret Beloppet på ansökan är kr. Ansökan om lokalbidrag ska vara inlämnad senast l april. Ansökan inkom Malin Lövdahl

25 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12(24) STAFfANSTOKI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Staffanstorps 80rdtennisklubb Föreligger försenad ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtelmisklubb för våren Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Staffanstorps Bordtermisklubb. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR OCH FRITID Staffanstorps Bordtennisklubb Staffanstorps Bordtennisklubb har ansökt om lokalt aktivitetsstöd för våren 2011 för 765 sammankomstdeltagare vilket ger 5929 kr i bidrag. För att kunna bevilja bidrag behöver föreningar inkomma med följande handlingar till Kultur och Fritid: Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Kassaberättelse Revisionsberättelse Föreningsrapport Dessa handlingar inkom föreningen med Sista ansökningsdatum var /Malin Lövdahl

27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13(24) STAFFANSTORI'S KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, Nevis RGK Föreligger ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK gällande höstterminen Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Nevis RGK. Ordförandens sign Justerandens sign Uldragsbestyrkande

28 Nevis RGK lämnade LOKstödsansökan för HT 11 vecka 1 i postlåda utanför ICA. Brevet nådde aldrig fram till handläggare på Kultur och Fritid. Ny ansökan kom in Ärendet om sen utbetalning måste beslutas i nämnd. Antal smkd: * 7,75 =9486 Summa: 9486kr

29 NeV~9 R-61K "i-lo:.t:h....:.y'f}-y" 2.0l\ STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD: Sammanställning (underlag för ansökan via IdroltOnline Klubb) IDROn: G. 'å I'!I 'r>..., ~ sida...l.(.1..) Antal DeltagartJIIfållen DeilagartIllfällen: funktionshindrade Ledarti1lfällen Närvaro- samman Alckor Pojkar Alckor Pojkar Kvinnor Mån kortsnr komster 7 12 år år år 7 12 år år år 7 12 år år år 21 år 7-12 år 13" 16 år år 21- år M,I. \C) " 12 ~ M.2 19' J38 N.1. lp, IOS b IN.?, IS /06.l~ 0, I 20 C)3 3b F '1 13 /:J L.I f; 1S 25 j~ L.2. 'S- 1+5' - 15" I.Q, I '1 2 /9 J.Z 20 Ix"/ \'1 /'12 JOO IIl9-4 LI't -8~ fl I~q Summa O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O FlIksldrolt&l~rbuodel Uppdaterad 2009'()4-24

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) sraffansrorl's KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ordförandens förslag till sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arrangemangsansökan, Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF Föreligger ansökan om bidrag från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF för projekten Tjejcupen, Fotboll mot Rasism och Sommar Camp. Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja arrangemangsansökan från Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF med bidrag på 5000 kr. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

31 STAFFANSTORPS GlI" Box STAFFANSTORP org.nr ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR OLIKA PROJEKT l. TJEJ CUPEN 25 åre 17-20/5-2012). Denna CUP hade flera hundra startande, med tusentals besökare. Det var forsta året för SGIF att ha den på Staffansvallen vilket gjorde att våra kostnader drog iväg ganska kraftigt. Vi är väldigt stolta över alla vänlig och positiva bemötande som vi fick under denna helg. Vi ansöker här om bidrag från kommunen med planhyran för dessa dagar. Det var barn o ungdomar som spelade här. 2. Fotboll mot Rasism (6/6-2012). Vi har fått möjlighet ihop med KIF, att anordna årets mellanrunda i denna fina satsning. MFF står som huvud arrangör, det avgöres i 3 etapper. Finalen går i Malmö hos MFF. Även här gjorde vi ett starkt intryck och fick mkt beröm. Det var 12 åriga flickor o pojkar som spela från Skåne. Här ansöker vi om bidrag för tält hyra från Partaj Services 4000 kr, Samt planhyran under dessa 4 timmar tävlingen pågick. 3. SGIF o KIl" har fått möjlighet att få MFF att göra ett Sommar Camp för barn o ungdomar 8-13 år här på STAFFANSVALLEN. Detta är planerat till augusti. Då MFF skickar ut sina ledare att tillsammans med ngr ledare från SGIF o KIF bedriva träningen. Enligt koncept från MFF's sommarakademi. Detta är en stor händelse för SOlF o KIF samt även för kommunen. Här ansöker vi om bidrag för planhyran, så att vi kan hålla nere priset för vatje barn/ungdom. Så att alla som vill skall ha möjlighet att få gå på denna SOMMAR CAMP. Nonnal pris på en sådan Camp är 2500 kr men vi försöker hålla kostnaden nere till 600 kr/deltagare. Därav vi behöver ekonomiskt bidrag för planhyrorna från kommunen. Vi kommer försöka få ngn i kommunen att hjälpa oss med lunchen till alla deltagarna. Denna kostnad står alltså klubbarna själva för.

32 Detta är händelser i Fotbollen i Staffanstorps Kommun som gynnar såväl våra barn/ungdomar såväl våra fåreningar. Vi har möjlighet att erbjuda ett stort utbud får våra kommun invånare. Vi är mkt stolta och glada får att kommunen visat oss sitt intresse genom att närvara vi våra olika arrangemang här på denna fantastiska anläggning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan fotbollsklubbarna SGIF och KIF samt Staffanstorps Kommun. Staffanstorp 8/ ~(f# Wt~elf(~ Ordfårande SGIF ~ nas ermbeck rdfårande KIF OArdiv' Christina Ande~I~'s~SO~I~lc::::.- Kansliet _

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet 2009-12-17 Tid: Kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer