DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture"

Transkript

1 DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population. Master s thesis in Architecture CARL DAHRÈN Department of Architecture, Architecture and Urban Design CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2015

2 REPORT /2015 DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an ageing population CARL H. J. DAHRÉN Jag vill tacka min examinator, Inga Malmqvist för det stöd och den motivation hon givit mig under arbetet och utbildningen. Samt Anna Braide Eriksson för värdefull hjälp och intressanta handledningstillfällen. Department of Architecture CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Göteborg, Sweden

3 DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an aging population, Livsmiljöer för en åldrande befolkning. Senior housing. CARL H. J. DAHRÉN CARL H. J. DAHRÉN, Technical report no xxxx:xx Department of Architecture Chalmers University of Technology SE Göteborg Sweden Telephone + 46 (0) Cover: Handskiss från Examensarbetets process, Carl Dahrén. Göteborg, Sweden

4 DWELLINGS WHEN GROWING OLDER Habitats for an aging population, Livsmiljöer för en åldrande befolkning. CARL H. J. DAHRÉN Department of Architecture Chalmers University of Technology ABSTRACT This thesis takes it s starting point as the housing deficit 80 is steadily increasing in Sweden together with a higher demand for adapted housing for seniors. Humans are reaching higher ages, and the proportion of our elderly population is booming. This is changing the demographic scenario as we know it. The purpose of this thesis is to propose examples on 78 how assisted living housing projects could be designed. It identifies important features for habitats that will support everyday life for the inhabitants and hopefully bring more value to the usage of their home. 76 The method that I have used to reach my conclusion is to make comparisons between different types of living. I have looked at homes and their qualities to later implement that in housing in general and for elderly or seniors in particular. It is important to realise that 74 this group has diversefied needs and therefor provide housing that offers both diversity in layout and in the surrounding enviroment. This has resulted in a visual presentation. A project proposal that includes drawings, plans of the apartments, facades and sections of the buildning and diagrams. The report is written in Swedish. SVERIGE: MEDELLIVSLÄNGD (DATABASE: WORLD BANK CROSS COUNTRY DATA, 2015) 19 % > 65 år (SCB, Befolkningspyramiden har blivit ett torn, 2014) SVERIGE: MEDELLIVSLÄNGD SVERIGE: MEDELLIVSLÄNGD % > 65 år (SCB, Befolkningspyramiden 19 % har b> (SCB, Befolkn Keywords: Senior housing, elderly home, Assisted living, trygghetsboende, äldre boende, bostad för äldre (DATABASE: WORLD BANK CROSS COUNTRY 1980DATA, 2015) 2000 (DATABASE: WORLD BANK CROSS COUNTRY DATA, 2015) 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Titelsida sid.2 Försättsblad ochtryckort sid 3 Abstract sid.4 Innehållsförteckning sid.5 1. Inledning sid.6 1:1 Syfte sid.6 1:2 Sveriges demografi sid.7 1:3 Vårgårda kommun sid.7 1:4 Staden sid.8 1:5 Platsen sid.9 1:6 Trygghetsboende och Program sid.10 1:7 Program sid Källhänvisningar - Referenser, Bibliography. sid.34s 2. Metod sid.12 2:1 Skissprocess/Typologi sid.12 2:2 Volym sid.13 2:3 Situation sid.13 2:3 Koncept sid :4 Gemensamhetsutrymmet sid Resultat sid.16 3:1 Situationsplan sid.16 3:1:1 Illustrationsplan sid.16 3:1:2 Komplementbyggnader sid.17 3:2 Lägenheten sid.18 3:2:1 Typlägenheten sid.18 3:2:2 Tillgänglighet sid.19 3:2:3 Principer sid.20 3:3 Huset sid.21 3:3:1 Plan 0 & 1 sid.21 3:3:2 Plan 2 & 3 sid.22 3:3:3 Sociala ytor sid.23 3:3:4 Tvärsektion sid.24 3:3:5 Detalj sid.25 3:3:6 Form sid.26 3:3:7 Teknik och fasad sid.27 3:3:8 Buffertzon sid.28 3:3:9 Fasad sid.29 3:3:10 Fasad sid.30 3:3:11 Perspektiv sid Diskussion och avslutning sid

6 1 INLEDNING VA RGA RDA/VA RLDEN The ageing of the world s population - in developing and developed countries - is an indicator of improving global health. The world s population of people 60 years of age and older has doubled since 1980 and is forecast to reach 2 billion by (WHO 2015) Enligt SCB fo rva ntas medellivsla ngden fo r kvinnor respektive ma n i Va stra go taland, Sverige ( ) vara ~ 82,50 samt 78,5 (SCB 2015). Vi lever la ngre och det inneba r att fo rutom en demografisk fo rskjutning a ldersma ssigt att vi kraftigt beho ver o ka byggandet av bosta der avsedda fo r a ldre. 1:1 SYFTE Syftet med examensarbete a r att planera kvalitativa bosta der fo r brukare med de specifika behov som a lderdom kan inneba ra. Samt lyfta fram de arkitektoriska va rdena i boendemiljo n. Jag kommer att anva nda en befintlig kontext och plats i examensarbetet. Denna plats anser jag a r ett typiskt exempel fo r den fo ra ndring Sverige ga r igenom. Detta fo r att fa en konkret och begra nsad ram att arbeta inom. Intentionen och ma let fo r examensarbetet a r att ge ett konkret fo rslag pa boende fo r a ldre, ett trygghetsboende, vilket jag kommer att presentera i form av ritningar planer m.m. Detta utifra n det givna programmet och den valda kontexten fo r arbetet. Utreda genom skiss vilka kvalitéer som a r viktiga vid planeringen och utfo randet i bostadens utformning. Fokus skall ligga pa ba de ha rda och mjuka va rden, t.ex att anva ndandet av SIS, Statens institutionsstyrelse - svensk standards, fo rho jda funktionsma tt som kombineras i layouten med idéer om ljusfo ring och utsikter. I skissfasen har det ja mfo rts projekt inom olika typer av bostadsprojekt. Inte exklusivt inom a ldreboenden utan flera typer av bosta der som eventuellt skulle kunna ha kvalitéer som skulle vara projektet till fo rdel eller ha potential att fo rho ja kvalitén pa ett trygghetsboende. I och med detta har jag subjektivt identifierat kvalitativa lo sningar och omsatt dessa i layout eller i husets typ. Resultatet a r en visuell presentation o ver fo rslaget, med planer, fasader, sektion och fo rklarade diagram. Det a r ett befintligt service-/a ldre boende som ligger i Va rga rda kommun. Kommunen kan ta nka sig en nybyggnad fo r att komplettera och uto ka det egna bostadsbesta ndet fo r a ldre med varierande behov. Detta a r en mycket kostsam tja nst att ko pa eller hyra in fo r kommuner, sa rskilt sa dana som har en mindre andel egna fastigheter. Detta bidrar till en la ngsiktig satsning fo r kommunens va lfa rd och kapacitet att ta hand om sin a ldrande befolkning. Det befintliga komplexet, som redan har en stor del service och kvalitéer: Sa som resturang/-café, mindre men vacker park, service personal och ho nsha ng etc. Skall nu kompletteras med ett trygghetsboende fo r att tillhandaha lla ett komplett spektra inom service- och utbud fo r bosta der vid ho gre a lder. Skiss TIDIG FASAD Karta VÅRGÅRDA 6

7 1:2 SVERIGES DEMOGRAFI 1:3 Vårgårda kommun STORA föra NDRingAR Fo r arkitekter och inom stadsplanering har bosta der fo r en a ldrande befolkning blivit en allt centralare uppgift i takt med den demografiska fo ra ndring som ra der i samha llet. Personer o ver 65 sta ller ho gre krav pa utformningen av deras boende och blir lyssnade pa eftersom de a r en ko pstark grupp. Kraven pa bosta derna har o kat markant samtidigt som bostaden inte la ngre ska ses som en praktisk boendeform fo r samha llet, utan som en bas fo r individer vars andra del av livet tar vid. ( Huber A, 2008, s 7-9) Ma let med denna boendeform a r att o msesidigt berika och fo rba ttra livskvaliten fo r just denna grupp i form av service och tja nster i hemmet medans en sja lvsta ndighet och frihet fo r individen a r tagen i beaktande. ( Schittich C, 2007 s9) Detta inneba r nya krav pa en specifik sorts bostad anpassad fo r individen. De tidigare traditionella familjebanden och samha llsformen som inkluderades i folkhemmet, den kollektivistiska, har ga tt mot ett individualistiskt leverne. Ka rnfamiljen ha ller pa att fo ra ndras i en sto rre utstra ckning och ersa tts allt mer av singlar, par utan barn, regnba gsfamiljer och ensamsta ende fo ra ldrar. Fo r att uppna en ka nsla av tillho righet har Integrerat boende o kat och inneba r att man bygger (SCB 2015) boende anpassade fo r en specifik samha llsgrupp. Va rga rda kommun a r en kommun bela gen i Va stra Go talands la n, ca 65 km nordost om Go teborg. Enligt statistiska centralbyra ns kvartalsrapport 2015 har kommunen en befolkning pa individer( ). Om man ser till hela rsstatistiken fra n 2014 a r den bera knad pa inva nare, utav dem a r personer, ~ 20 %, o ver 65 a r. Den sto rsta gruppen inva nare i kommunen var den mellan a r vilket utgjorde ca 26 % av kommunens totala befolkning. (www.scb.se) Diagramet visar en kraftig minskning i småhusägandet vid högre ålder, samtidigt som övriga boende former kraftigt ökar vid samma tidpunkt. ÖKANDE A LDRAR! "# $ %! $!$$ $! $!" & & $! "# $ %! $!$$ $! $!" & & $ % Av Vårgårdas befolkning är ~ 20% är över 65, varav 15% av de är mellan och 5% är över 79. (www.scb.se)! $!" & & $! $!" & & $ % $!" Åldersförskjutning, 1970, 1990, Varje punkt representerar en svensk kommun (Vårgårda är markerat) & & $ Diagramet visar hur många % av dessa som är över 65 år. Förutom befolkningsökningen i varje kommun blir också andelen äldre fler, där av den diagonala rörelsen. (www.scb.se) % DEMOGRAFI: Åldersförskjutning i Sverige mellan (SCB 2015) 7

8 1:4 STADEN VA RGA RDA Ett befintligt komplex fo r sa rskilt boende samt dagverksamhet. Byggt pa sent 70-tal i souterra ng. Karakta ren domineras av tegelfasader och tegeltak. Planomra det a r relativt centralt i Va rga rda, med ca 5 min ga ngavsta nd till Kungsgatan da r utbud av butiker, caféer, kyrka etc. finns. Anla ggningen a gs av Va rga rda kommun, som ocksa a ger sto rre delen av omkringliggande fastigheter. Hemmet gra nsar till sma husfastigheter i so der och o ster, och bostadshus i norr, med mo jlighet till naturmark i sydva st. Den stora leden, Kullingsleden, har ba de ga ng- och cykelstra k in till centrum och o vriga Va rga rda. Leden lo per fra n sydo st fo rbi anla ggnignen och har en buffertzon med naturomra de som separerar dem. Va gen som lo per fram till huvudentrén avslutas med va ndplats och a r ta nkt att bli en a terva ndsgra nd. Den bef. va gen som lo per fo rbi so der om fastigheten kommer att sta ngas fo r genomfart. All va g har ga ngva gar. Kommunens o versiktsplan a r att skapa centralt boende fo r a ldre och yngre i omra det, och att na rheten till skola och samha llsservice a r va sentlig. (Va rga rda kommun 2013, s 6) Omra det har ett riksintresse fo r natur- och kulturva rd, och a r utredningsomra de fo r E20. P BUSS N BYGGNAD BOSTAD KOMPLEMENT INDUSTRI Primärkarta Skala 1:4000 BYGGNADSTYPER Kollektivtrafik: Buss ha llplats finns ca 300 m fra n den tillta nkta tomten, och buss- och ja rnva gssationen finns ca 800 m fra n tomten. Parkering: Plats fo r boende-, beso kare- och personalparkering finns direkt o ster om tomten Transporter: Transporter och ango ring finns i direkt anslutning till anla ggningens huvudentre. C=CENTRUM, S=STATION 8

9 1:5 PLATSEN PLATSEN FOTO - 1 INNERGÅRD Situationsplan 1. Gemensam restaurang-/cafeteria, 2. Befintligt service- och va rdboende. 3. Park 4. Ga rdsplan, ango ring samt lastintagning. 5. Befintligt A ldreboende 6. Boende samt beso ksparkering 7. Tillta nkt byggnad, nybyggnad GÅRD 2. FOTO - 2 VÄSTRA FLY- 5. Lång sektion 1:1000 NYBYGGNAD FOTO 1 INNERGÅRD MOT SÖDER 9 FOTO 2 VÄSTRA FLYGELNS FASAD MOT VÄSTER

10 1:6 TRYGGHETSBOENDE BOENDEFORM Att va lja boendeformen, Trygghetsboende, inneba r ett hem med uto kade mo jligheter till socialt umga nge och kvalité. Privata la genheter tillsammans med sociala och kollektiva ytor i huset. Ett komplement till det egna vardagsrummet. Trygghetsboendet erbjuder ett utbud av vardagstja nster och umga nge samtidigt med en egen bostad och sja lvbesta mmandera tt. Normalt inom denna typ av boende erbjuds tja nster genom en va rd, som beso ker anla ggningen na gon eller na gra dagar i veckan. Uto ver detta a r fo rhoppningen om samordnare samt initiativ fra n de boende, genom att uppla ta ytor da r mo ten och event kan ha llas. Exempel pa service kan vara: sta dservice, beso k av friso r eller kroppsva rd av olika slag etc. Exempel pa ytor som kan inhysas fo r att o ka utbudet av umga nge och aktiviteter kan vara; restaurang/caféteria, hobbyrum, la srum-/ biblotek eller gym, detta uto ver den obligatoriska umga ngesytan. Vad som inkorporeras a r en fra ga om efterfra gan och betalningsviljan hos de boende, och varierar mellan olika trygghetsboenden och la nder. Centralt inom trygghetsboende a r att de boende har mo jlighet till en obehindrad vardag och da rigenom beha lla de livskvalitéter de a r vana vid, samtidigt som de erbjuds merva rde genom tja nster och umga nget. Normen inneba r att man betalar sin ma natliga avgift och till den kan sedan la ggas till kostnader fo r den service som nyttjas. (Feddersen, Ludtke 2009, s 103) Ett trygghetsboende a r ett universalt boende i den meningen att det kan bebos av vem som helst utan att vara till na gons nackdel. Tex a r tro skello sa entrédo rrar en finess som tilla ter alla att tra da in i en byggnad pa samma villkor. Bostaden a r anpassad fo r att a ldras i, utan att det inneba r problem och bostadsbyte om funktionshinder uppsta r. Beroende pa livssituation, a rstider och fysisk ha lsa kan det inneba ra att man potentiellt vistas la ngre och mer i sin la genhet. Vilket tas ha nsyn till vid planeringen av bostadens utformning samt sta ller krav pa den sociala miljo n. (Feddersen, Ludtke 2009, s10) 1:7 PROGRAM EXAMENSARBETET Programmet har varit den ram och utga ngspunkt fo r vilken examensarbetet blivit utformat inom. Programmet a r sammansta llt efter de o nskema l kommunen har haft vid planerna pa nyproduktion pa platsen. Storleken pa la genheterna a r det som efterfra gats av de boende, och en avva gning av kostnader mot betalningsvilja. De gemensamma ytorna a r relativt fa och sma fo r att ha lla nere BTA (Bruttoarea), samt produktionskostnader. Det kompenseras till viss del med genero sa utemiljo er och ytor sa som konferenslokalen, vilken blir mo jlig tack vare att externa brukare ocksa kan hyra och nyttja den. Samtidigt var en ma lsa ttning att de individuella la genheterna skulle vara funktionellt utformade och genero sa, med bl.a balkong och stora ko k. En viktigt punkt i programmet har varit att byggnaden i framtidens skall ha en flexibilitet gentemot omgivningen. Den skall kunna fungera som en integrerad del till det sto rre komplexet eller som extern del vilken kan drivas sja lvsta ndigt. I utga ngsla get skall den drivas sja lvsta ndigt.? ETT VÄXANDE UNDERSKOTT AV BOENDE (Boverket, 2013)...mot bakgrund av den kraftiga minskningen av antalet platser i särskilda boendeformer i början av 2000-talet. Mellan åren försvann det platser i särskilt boende, det motsvarar cirka platser om året. Fortfarande försvinner det fler platser i särskilt boende än vad det tillkommer. Men den kraftiga minskningen av antalet platser i början av 2000-talet har dämpats och ligger nu på betydligt lägre nivåer. Det har försvunnit cirka platser om året under den period stödet har funnits. (Boverket, 2013) 10

11 Äldre som vill byta bostad behöver mötas av ett mer varierat och bättre anpassat utbud av bostäder som motsvarar deras önskemål. Boverket, :7 PROGRAM Vårgårda kommuns program punkter så som man tänker sig det nybyggda huset. HUSET - Förlängning av befintlig byggnadskropp. - Fortsätta befintlig byggnadsstruktur. - Huset skall fungera separat från bef.verksamhet, och skall kunna drivas av privat entrepenör, som en extern part från verksamheten. - Får därför gärna särskilja sig i sitt uttryck. - Huvudentré mot gård, Entré mot gångväg åt väster. - Ska i framtiden kunna länkas ihop med befintlig byggnad via bro, övergång eller tunnel? - Två våningar mot gården, + eventuella takvåningar - Tillgänglighet LÄGENHETER - 20 st - 30 st Lägenheter - ~ 50 kvm/lägenhet - Majoritet 2 RoK - Modul/Typlägenhet - Flexibla - Hygienrum skall nås direkt från sovplats - Fullt utrustat eget kök - Fokus på tillgänglighet GEMENSAMHETSYTOR - Centralt, neutral plats - Möjlighet till gemensam matlagning - Övernattningslägenhet - Balkong/terass... Med trygghetsbosta der menas enligt sto dfo rordningen bostadsla genheter och utrymmen fo r de boendes ma ltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska finns personal som dagligen pa olika sa tt kan sto dja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbosta der kan byggas som hyresra tt, kooperativ hyresra tt eller bostadsra tt. Ytterligare ett krav a r att bosta derna ska innehas av personer som fyllt 70 a r. Boverket, 2013 ÖVRIGT - Konferanslokal ca kvm - Servicekiosk - Tvättstuga - Teknikrum - Förråd - Miljöstation, (utanför). 11

12 2 METOD SKISSPROCESS Ha r na gra exempel pa olika alternativ som jag har testat till en kompletterande byggnad. De olika alternativens varierande form ger byggnaden-/platsen varierande egenskaper och kvalitér. Dessa har jag sedan utva rderat mot programmet fo r att hitta den mest la mpliga formen. TYPOLOGY WORKSHOP - 1, Overall organization of Site/Building conditions. N N N N O, Solitär med egen gård, invidualist. U, Öppen gård, egen men ändå delaktig S, Lamell, med karaktär. Komplement till bef.struktur L, Hörn byggnad, ramar in den större strukturens gård. N N N N I, Logisk förlägning av bef.struktur. Anpassar sig och bygger vidare. Punkt. V, tar gårdsrummet utåt, viker av samtidigt som den förhåller sig. C, 50/50, Egen gård som förhåller sig till bef.byggnad med svepande utsida i sutteräng. N N N N Tvär, bildar sekundär gård med västra flygeln. Ev. flera skulle bilda nytt område. Tillsammans, Småskalighet som komplement till större skala, personligare. Torn, väsens skiljt från både plats och context. Invidualisten. Same but diffrent, with a small angular. The buildings relationship shifts only facing the yard to facing yard plus outside. - for Sunlight... 2:1 TYPOLOGI NA GRA EXEMPEL FRA N UTREDANDE FIGURER KRING BYGGNADSFORMEN. OLIKA EFFEKTER OCH KVALITETER FÖR HUSET OCH OMRA DET. 12

13 2:2 VOLYM SKISSPROCESS NYBYGGNAD, VOLYM 2:3 SITUATION PLATSEN, MODELLSTUDIE Den nya huskroppen a r en logisk fo rla ngning av den befintliga strukturen av byggnaderna. Detta sa att ga rden blir intakt och a nnu mer omsluten. Byggnaderna fa r en insida och en utsida. Den tillta nkta byggnaden fa r en souterra ngva ning pa grund av ho jdskillnaden i terra ngen (se sektion). Logisk förlängning av befintlig byggnad/komplex Knäckt voylm för fler soltimmar på fasad mot öster GÅRDEN FÖRLÄNGS Volymmodell BOSTADS LAMELL GÅRD MÖJLIG KOPPLING Den befintliga gården förlängs vidare. Möjligheten att röra sig mellan och runt huset finns. GC Sektion 1:500 13

14 2:4 KONCEPT PRINCIPER OCH ORGANISATION I skissprocessen har jag slagit fast tre principer som har gett byggnaden sin form. Principerna a r valda utifra n att de uppfyller o nskema len fra n programmet och samtidigt ger en intressant och a ndama lsenlig estetik till byggnaden. Lamellen Som a r en fo rla gning av det befintliga och fo rha ller sig till platsen-/ terra ngens fo rutsa ttningar pa samma sa tt som den befintliga strukturen av byggnader go r. Bef. hus Mitten/Centrum/Nav Att gemensamhetsytan ligger internt men med utsikt och utgo r ka rnan i huset. Genom att vara na rvarande i huset go r den sig tillga nglig och aktiv, eftersom man ma ste passerar den eller ser den tror jag att anva ndningen av den o kar. Princip/Koncept 1,2,3 I ELEVATION Förskjutningen + Knäcken Fo r att skapa dynamik i husformen sa va xer volymen i ho jd i sin ena gavel. Det tillsammans med dess kna ckta vinkel, bryts det repetativa som annars uppsta r. Volym studie Förhöjning med tre (fyra) våningar i södra delen 14

15 2:4 KONCEPT INTROVERT COMMON SPACE EXTROVERT COMMONSPACE LAYERING COMMON SPACE 2:5 GEMENSAMHETSUTRYMMET Det sociala gemensamhetsutrymmet har jag valt som den organiserande delen fo r bygganden, navet. Diagramen visar olika tankar om gemensamhetsytans placering i relation till resten av byggnaden (la genheterna). I de olika alternativen, organisationerna, uppsta r skilda kvaliteter. I sluta ndan valdes ett relativt introvert rum, infa llt i huset, Ett rum som riktar sig ina t och kopplar samman. Fo rhoppningen a r att det da enklare anva nds som en fo rla gning av det inviduella hemmet, det uppsta r en hemma ka nsla i ett skyddat och omfamnat rum. VÄG TRAPPHUS GEMENSKAP Syntaxdiagram Organisation av delar GEMENSKAP 15 VÄG

16 3. RESULTAT 3:1:1 ILLUSTRATIONSPLAN MARKPLANERING Idén med markplaneringen a r att ta husets omgivning i anspra k och pa sa vis fo rla nga boendets anva ndbara yta utanfo r sja lva bostadshuset. Fina definierade platser, mellanrum, skapas med hja lp av komplementbyggnadernas relation till bostadshuset. Olika varianter av buffertzoner det vill sa ga halvt privata ytor. Och ha ller en distans mellan fasaden och ga ngva gen fo r att skapa en ombonad, trygg, ka nsla fo r la genheterna. Samtidigt a r det ta nkt att vara fina komplement till husets material och fa rg. Dessa zoner ska vara mo jliga fo r de boende att anva nda till sa va l placering av mo bler eller till konstverk. Detta omra de kommer att vara upplyst med varierande typer av belysning fo r att ge ro relse och liv i omgivningen. 1. CYKEL Parkering fo r cykel och moped. 2. AVFALLSSTATION Avfallsstation med genomga ng till parkeringsplats. Ha mtning/lastning av avfall sker pa parkeringen. 3. BUFFERTZON Ytor med grus/singel, bark eller dyl. med plantor som fungerar som en semi-privat distans mellan ga ngva gen och bostaden, kan mo bleras av boende. 4. ENTRÉTORG Infa lld entré med stor rondellformad sittmo bel, till fo r att skapa en plats framfo r huset. 5. TRALL/MÖBEL Uppho jd yta som kan anva ndas fo r la ngba nkar eller sittmo bler fo r fika eller utomhus lunch eller umga nge. 6. FRUKT-/ÖRTTRÄDGÅRD Tra dga rd fo r odling som ombeso rjes av de boende. 7. VÄXTHUS Orangeri eller va xthus som kan anva ndas fo r att odla gro nsaker eller kanske ha kalas i. Go r ocksa sa att tra dga rden kan nyttjas sto rre del av a ret. 8. ENTRÉ Entré la ge till souterra ngva ning. 9. ELEMENT Tanken a r att anva nda naturliga element sa som va xter och tra d i miljo n runt huskropp och ga ngbanor, fo r att binda samman omgivningen med bostaden och ho ja ka nslan av samho righet mellan insida och utsida Situationsplan 1:200 MARKOMRÅDE 16

17 3:1:2 KOMPLEMENTBYGGNADER Jag anser att man bo r ta nka pa ett trygghetsboende mer i termer av den totala miljo n a n endast la genheten i sig, fo r att na ett gynnsamt resultat och ett kvalitativt boende. Att la gga vikt vid och ta sig an projekt sa som omgivningen, da r man vill vistas och uppeha lla sig. Hemmet slutar inte da r man la ser do rren utan fortsa tter utanfo r huset till ga rden och fra n ga rden till hela bostadsomra det, till staden och sa vidare. Alla dessa miljo er med stora skillnader i skalor, skulle kunna inkluderas i det man kallar och upplever som sitt hem. I arkitekturen fo r ett hem tycker jag att det a r viktigt att bejaka alla dessa aspekter i designarbetet, och inte se varje del som en isolerad fo reteelse. Da rfo r har jag gjort en schematisk utformning till den direkta omgivningen tillsammans med huset. Växthus DRIVHUS, PLATS FÖR KONTEMPLATION OCH GRÖNA FINGRAR Huvudentrén RUMLSLIGA, ELEMENT: MILJÖSTATION, RONDELLBÄNK, INRAMAD GA RDSMILJÖ Utemiljön Utemiljo n besta r av en frukttra dga rd samt ett orangeri med ba nkar samt sittytor pa husets syd-va stsida. Sa va l orangeriet som frukttra dga rden erbjuder ba nkar och sittplatser fo r att o ka mo tespunkterna fo r de boende. Ha r kan nyheter och skvaller fo rmedlas eller kanske en va lbeho vd paus i solen med en kopp kaffe. En la ttillga nglig miljo station ramar in entrétorget vid bostadens o stsida, och avskiljer bostaden fra n den mindre attraktiva parkerings- och avlastningsplatsen. Att sitta länge Na r vi pratar om att a ldras inneba r det oftast fo ra ndringar och tyva rr fo rsa mringar i va r fysik. Geriatrik inneba r va rd av a ldre och sko rare patienter med ofta ma nga ga nger flertalet kroniska sjukdomar sa som minskad ro rlighet, styrka och syn. Pa grund av de nedsa ttningar a ldern kan inneba ra a r det da rfo r viktigt att ha platser i hemmet som man kan spendera mycket tid vid, vilket blir en konsekvens av exempelvis nedsatt ro rlighet eller dyl. Det kan inkludera ba de sociala platser da r man spenderar tid med andra eller i hemmet fo r sig sja lv. Att kunna se a rstidernas skiftningar och vardagens ro relser, folk som kommer och ga r, etc. a r viktigt i utformningen av boende fo r a ldre. Da rfo r har verandor och sto rre glaspartier varit en del av projektet, just fo r att mo ta ett stillasittande. La ttillga ngliga utkiksplatser men a ven en na rmiljo som skall ka nnas som en fo rla ngning av hemmet och som ga r att promenera i eller bruka pa annat sa tt. 17

18 3:2 LÄGENHETEN 3:2:1 TYPLÄGENHETEN SöDER GAVEL 8. La genheten a r speciellt utformad fo r att att passa som boende fo r ba de en eller tva personer, vilket sta ller ho gre krav pa mo blerbarheten. Planens organisation har sitt ursprung ifra n en korsplan, detta fo r att tilla ta ro relser pa ma nga varierande sa tt. Speciell a tanke i planeringen har lags med vetskapen om att i ett trygghetsboende kan brukaren vistas la ngre i sin la genhet a n vad som a r normalt fo r vanliga bosta der eller la genheter. Kraven pa en fungerande och kvalitativ vardag a r va sentliga och i fokus Plan 1:50 TYPLÄGENHET SOVRUM Utformat fo r dubbel- eller enkelsa ng. Om mo blerat med enkelsa ng kan a ven arbetsplats inredas. Fo nsterplacering fo r utsikt fra n sa ngliggande la ge, dagsljus fra n tva ha ll med va dringsfo nster intill sa ng. Direktanslutning mot hygienrum med mo jlighet till taktravers vid behov. Passage la ngs med fasaden till allrum. 2. HYGIENRUM Dimensionerad fo r ho jd tillga nglighet, va ggha ngd wc-stol med bakomliggande schakt vilket la nkas ihop med avloppsstam genom huset. Vackert ytskikt med underliggande golvva rme fo r ho gre komfort. 3. KLÄDKAMMARE Plats fo r olika varianter av fo rvaring, detta beroende pa behov. Ska p o ver inga ng. Utrymmet a r do rrlo st med draperi fo r enkel a tkomst. I direkt anslutning till entrén fo r uppsta llning av eventuella hja lpmedel. 4. ENTRÈ-/KORRIDOR Egen nisch, med plats fo r mindre hja lpmedel eller ett par inneskor. Entrédo rren a r delad i tva delar da r den undre kan sta ngas medan den o vre ha llas o ppen mot korridoren fo r att minska ka nslan av isolering. 5. HALL Hall med fo rvarings va gg och direkt kontakt till alla rum. Ko ket a r direkt intill hallen, fo r att underla tta na r man kommer hem med varor. 6. KÖK Infa llt ko k med stora ba nkytor med dagsljus och utsikt samt va dringsfo nster. Mo jlighet till ko kso alternativt vanligt ko ksbord, beroende pa behov. Det enkla va ggelement mellan ko k och entré anva nds att mo blera emot, men kan tas bort fo r en o ppen planlo sning. Alternativt ga r det ocksa att monteras glaspartier mellan allrum och ko k om avskiljning o nskas.(se streckad linje) 7. ALLRUM Allrum som fo rla ngs uta t, na r vikva ggen fa lls undan, mot den inglasade verandan. Utformad med extra ha nsyn till utsikt/insikt, genom la g bro stning pa fo nster a t olika riktningar och fo r fo rho jd deltagandeniva och komfort om man blir sittande la ngre stunder. 8. UTERUM-/BALKONG Va derskyddad balkong som a r infa lld i fasaden. Den kan sta ngas med noframe glaspartier som ga r att fa lla undan na r va dret tilla ter. Gavella genheterna har en extra balkong a t so der. 18

19 3:2:2 TILLGÄNGLIGHETEN FUNKTIONSMA TT Utga ngspunkten har varit att uppfylla de ho gre tillga nglighetsma tten enl. SS :2006 och SS :2007. Ma let har varit att ha lla la genheten under 55 kvm. Detta pa grund av regler, fo r sto rre la genheter med avskiljt ko k, eftersom vissa la genheter har ljus bara fra n en sida. De skall inrymma ett sovrum fo r dubbelsa ng och vara bekva mt fo r tva personer med den ho jda niva n av tillga nglighetsma tt. Samtidigt har jag tagit ha nsyn till att ytan inte ska vara mycket sto rre a n 50 kvm vilket a r den o vre gra nsen fo r investeringssto d fra n boverket, som ga llande fo r en persons la genheter. 1. Uto ver implementeringen av dessa standarder, har mycket av planeringen a gnats a t mjuka va rden sa som att skapa variation i ro relsemo jligheten samt ljusfo ring, siktlinjer, utsikter samt rumssammanband fo r ett kvalitativare hem till vardags. 1. Möjlighet till Travers-/Lyft 2. Uppställning -/Laddning för hjälpmedel 3. Plats för saker t.ex käpp eller inneskor Plan 1:50 TILLGÄNGLIGHETSMÅTT Illustration EXEMPEL PA WC+DUSH MED VA GGHA NGD STOL I DUSCH 19

20 1. Vårdzon 3. Sammanhängande 3:2:3 PRINCIPER PROGRAMMERING Zonerad Plan 1. VÅRD ZON Mo jligheten att fa daglig hja lp i hemmet vid behov, men a nda kunna ha lla delar av la genheten privat. 2. VÅTZON Ha rda ytor, da r slitage och mycket nersmutsning sker, ev. fra n va ta. Ha r finns a ven alla installationer. 3. SAMMANHÄNGANDE Funktionerna/rummen ligger seriekopplade vilket skapar yteffektiv men a nda sammanha ngande kvalitativ yta, med flytande gra nser. 4. AXIALER/SIKTLINJER Visuella och fysiska rumssamband, med varierade siktlinjer och axialer utgo r en viktigt kvalitet fo r l a genhetslayouten. 2. Våtzon/Installation Plan 1:100 - TYPLÄGENHET, PROGRAM 4. Axial/Siktlinjer KOPPLINGAR Fysisk modell - MODELLSTUDIE 20

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola 1 Verksamhetsberaẗtelse Va ren 2014 Frilufts Fo rskolor Stormyren Skarpa ng, Ta by Stormyren ligger natursko nt med skogen som na rmsta granne till

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE

IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE IDÉER OM FRAMTIDENS TRYGGHETSBOENDE Inga Malmqvist Arkitekt och Docent Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola Centrum för vårdens arkitektur inga.malmqvist@chalmers.se eller kanske snarare Vad som är viktigt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel Fråga, prata, spela Tips till föräldrar om dataspel Fråga Spel kan se olika ut och finnas på olika plattformar. I dag kan man spela digitala spel på mobiler, surfplattor, datorer och spelkonsoler. Spel

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Det antika arvet. Inledning. Framst llning

Det antika arvet. Inledning. Framst llning Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har p verkat och n idag p verkar den v rld som

Läs mer

Temat och Lgr 11. Fysik 7 9 Lgr 11 Centralt innehåll. Centralt innehåll som helt eller delvis täcks av temat

Temat och Lgr 11. Fysik 7 9 Lgr 11 Centralt innehåll. Centralt innehåll som helt eller delvis täcks av temat i Temat och Lgr 11 Fysik 7 9 Energins flo de fra n solen genom naturen och samha llet. Na gra sa tt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras fo r- och nackdelar fo r miljo n. Elproduktion,

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser LP-stöd 2016 Att inspirera och leda förändringsprocesser SKOLAN LÄRAREN -> YRKESROLLEN FÖRÄNDRING - > MOTSTÅND VERKSAMHETSKULTUREN Organisationer som sociala system av mening och innebörd Organisationer

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund.

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77 Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Vem/vad är Sveriges DX-Förbund (SDXF) Sveriges DX-förbund företräder den "semi-professionella" lyssnarskaran som

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI 6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TAFFAN *OHANSSON OCH.ILS'USTAV,UNDGREN $S & RORD %N AV %3/S VIKTIGASTE UPPGIFTER R OCH

Läs mer

Lugnet. Ett tryggt boende för dig över 70 år

Lugnet. Ett tryggt boende för dig över 70 år Lugnet Ett tryggt boende för dig över 70 år Intresserad? Bostäderna kommer att erbjudas till dig som står i Östersundshems bostadskö. Din tid i bostadskön kan bli avgörande för om du får den lägenhet du

Läs mer

SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN SALA-guiden EN INFORMATION OM STÖD OCH AKTIVITETER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I SALA KOMMUN 2015 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Uppdaterad 2015-10-01 INNEHÅLL Seniorbostäder i Sala kommun

Läs mer

The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie

The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie The Project Gutenberg EBook of Arbetets Herrav lde, by Andrew Carnegie Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län Info-brev hösten 2012 Hela Sverige ska leva - Uppsala län Bilden: Länsbygderåden från Uppsala och Stockholm på hemresa från Landsbygdsriksdagen 2012. Landsbygdsriksdagen 2012 Ronneby den 6-9 september

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 I den p g ende milj debatten s f rs k rnkraften fram som det b sta alternativet f r att r dda v r jord. K rnkraftslobbyn driver offensiv

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer