Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1"

Transkript

1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

2 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

3 INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan utgörs av två dokument. Ett huvuddokument, Översiktsplan 2013, samt denna bilaga Allmänna intressen. Allmänna intressen är sådana frågor som rör viktiga frågor i samhällsplaneringen, såsom trafik, byggnation, natur och vattenmiljöer, skola, vård och omsorg samt teknisk infrastruktur. De allmänna intressena och kommunens förhållningssätt beskrivs närmare i detta dokument. Kommunens förhållningssätt till de allmänna intressena har sammanfattats i riktlinjer. Dessa återfinns i denna bilaga men även i huvuddokumentet. Riktlinjerna ska vara styrande i kommunens fysiska planering. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNINVÅNARE Folkhälsa och social hållbarhet 1.2 Befolkning 1.3 Framtida utveckling 2. BOSTÄDER OCH BYGGANDE Nuvarande förhållanden 2.2 Framtida utbyggnad 2.3 Bostadsutbud 2.4 Trygga och attraktiva boendemiljöer 2.5 Fritid och rekreation 2.6 Kultur 2.7 Hållbart byggande 2.8 Fysisk bebyggelsestruktur 2.9 Landsbygden Nuvarande förhållanden Framtida utveckling 3. ARBETE OCH NÄRINGSLIV Nuvarande förhållanden 3.2 Sysselsättningsutveckling 3.3 Sigtuna kommuns möjligheter i Stockholm Mälarregionen 3.4 Besöksnäring 3.5 Airport City Stockholm och Stockholm Nord logistikcenter 4. UTBILDNING OCH OMSORG Förskola och skola 4.2 Gymnasium 4.3 Stöd och omsorg 5. TRAFIK Transportsystemet i regionen 5.2 Trafiken i Sigtuna kommun 5.3 Ett utvecklat och hållbart transportsystem Inriktning för trafikplaneringen i Sigtuna kommun Vägsystem Kollektivtrafiksystem och spårtrafik Gång- och cykeltrafik Trafiksäkerhet 6. KULTURMILJÖ Kommunens historia avspeglas i dess kulturminnen 6.2 Sigtuna stad 6.3 Märsta och Rosersberg 6.4 Skydd av kommunens kulturmiljöer 6.5 Utveckling av kulturmiljövården 7. GRÖNSTRUKTUR Grönstruktur 7.2 Regional struktur 7.3 Lokal grönstruktur 7.4 Förhållningssätt till samlad grönstruktur 7.5 Stadsodling och kolonilotter 7.6 Natur i flygplatsmiljö 7.7 Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) - landmiljöer 7.8 Värdefull natur 7.9 Naturinventering 7.10 Områden med höga värden för friluftslivet Ekologisk kompensation 7.12 Skyddad natur Naturreservat Behov av skydd 7.13 Naturvård i Skogsbruk 7.14 Naturvård i Odlingslandskapet 7.16 Förhållningssätt 8. VATTEN Sigtunas värdefulla vatten Vattenplan för Sigtuna kommun Skyddade områden Ekologiskt särskilt känsliga områden - vattenmiljöer, ESKO Våtmarker Förhållningssätt till kommunens värdefulla och skyddsvärda vattenområden 8.2 Vattenförvaltningen 4 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

5 8.2.1 Miljökvalitetsnormer och statusklassning Ansvar på kommunalnivå 8.3 Miljökvalitetsnormer för vatten i Sigtuna kommun Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Påverkan på kommunens vattenmiljöer Förhållningssätt för ytvatten Grundvatten Förhållningssätt för grundvatten 8.4 Dagvatten Förhållningssätt för dagvatten 8.5 Klimatförändringar 9. TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM Vatten och avlopp Dagvatten Gemensamma avloppslösningar Enskilda avlopp Vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Enskilda dricksvattenbrunnar 9.2 Hållbara energisystem 9.3 Avfallshantering 9.4 IT-infrastruktur 9.5 Råd och riktlinjer för basstationer, antenner med mera för UMTS / 3G-mobiltelefonsystem 10. HÄLSA, SÄKERHET OCH RISK Buller Miljömål riktlinjer Trafikbuller i tätort Flygbuller Skottbuller Tysta områden Förhållningssätt 10.2 Miljökvalitetsnormer MKN-luft MKN- Vatten 10.3 Föroreningsskador och radon 10.4 Elektromagnetiska fält 10.5 Riskobjekt 10.6 Transporter av farligt gods 10.7 Beredskapshänsyn och räddningstjänst 10.8 Geoteknik och skredrisker 10.9 Klimatanpassning Mälarens vattennivå Djurhållning 11. RIKSINTRESSEN Betydelsen av riksintressen 11.2 Arlanda flygplats 11.3 Totalförsvaret 11.4 Vägar, järnvägar, stationer och terminaler 11.5 Kraftförsörjning 11.6 Mälaren med öar och stränder 11.7 Kulturmiljöer 11.8 Natura 2000-områden 12. FÖRORDNANDEN Strandskydd 12.2 Biotopskydd och naturminnen 12.3 Naturreservat 12.4 Natura Skydd av djurliv och växter 12.5 Skyddsområde för vattentäkt 12.6 Skydd av landskapsbild och kyrkor 12.7 Fastställda fornminnesområden 12.8 Byggnadsminnen 12.9 Vägar med skyddsavstånd Järnvägar med skyddsavstånd Byggnadshöjd kring flygplats Luftledningar för starkström kring flygplats Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 5

6 6 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

7 1. KOMMUNINVÅNARE I Sigtuna kommun ska invånarna komma i första hand. Vardagslivet ska fungera och tillgängligheten till arbete, service och fritidsaktiviteter ska vara god. Det ska vara nära till såväl tätortens utbud och kvaliteter som till naturområden eller tätortsnära skogar. För en bra folkhälsa ska alla känna tillhörighet och delaktighet och påverka sin kommun och boendemiljö. 1.1 FOLKHÄLSA OCH SOCIAL HÅLLBARHET Folkhälsa och social hållbarhet är grundläggande och berör de flesta av kommunens utmaningar och målområden. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är elva definierade övergripande nationella målområden, med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är framförallt de nationella målområdena: delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, miljö och produkter och fysisk aktivitet som har störst koppling till översiktsplanen. Mångfald och trygghet för barn och vuxna handlar om invånarnas livssituation och är också avgörande för en god folkhälsa. I jämförelser med regionen är folkhälsan i Sigtuna kommun idag inte tillräckligt god. För att främja trygghet och integration planeras tätorterna så att det blir en variation i användandet och rörelse över så många timmar på dygnet som möjligt. För att få en variation och motverka segregation främjar kommunen projekt med blandade upplåtelseformer. Sigtuna kommun ska vara en integrerad kommun med god tillgång till platser som främjar möten mellan människor. Kommunen planerar för mötesplatser med varierade funktioner för att människor med olika intressen och åldrar naturligt ska träffas. Alla ska ha tillgång till lekplatser och andra offentliga platser, där även funktionshindrade ska kunna röra sig obehindrat i möjligaste mån. Barn har en viktig roll i Sigtuna kommuns hållbara utveckling. Planering som är bra för barn och äldre är bra för alla invånare. En central aspekt vid samhällsplanering är att det sker i nära samverkan med invånarna. Genom att se till att processerna för ökad delaktighet når alla grupper av boende och genom att låta dessa genomsyra hela planeringen av boende- och närmiljö, uppnås såväl bättre resultat som ökad tillit och förtroende. Att Sigtuna kommun lägger stor vikt vid att alla människor har lika värde betyder också att alla ska kunna röra sig på lika villkor. Oavsett vilket kön man tillhör ska det vara tryggt att vistas i kommunen under dygnets alla timmar. Därför arbetar Sigtuna kommun med trygghet i planeringen och med fokus på frekvent använda stråk och mötesplatser. Sigtuna kommun finns ett tillgänglighetsprogram samt ett folkhälsoprogram där mer detaljerad information finns. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 7

8 Riktlinjer Socialt hållbar samhällsutveckling - En hög andel förvärvsarbetande invånare med arbetsplats i kommunen ska eftersträvas. - Skapa strukturer, verktyg och arbetssätt som ger långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i jämlikhet och hälsa. - Genomföra insatser som bidrar till ökad delaktighet hos alla invånare för att öka förtroende och tillit i samhället. - Barns och ungas synpunkter, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen ska beaktas. - Miljöerna ska vara utformade med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 1.2 BEFOLKNING Sigtuna kommun har haft en konstant befolkningsökning under hela 2000-talet. Under år 2012 ökade kommunens folkmängd med 943 personer. Antalet invånare i Sigtuna kommun per den 31 december 2012 uppgick till Nuvarande folkmängd i tätorter och landsbygd visas i tabellen nedan. Merparten av befolkningen bor i tätorterna, vilket framgår såväl av tabellen ovan som kartan nedan, i goda kommunikationslägen nära anslutning till Ostkustbanan, väg E4 och väg 263. Även om de flesta av kommunens invånare bor i tätorterna nära serviceutbud ska goda förutsättningar också ges till dem som önskar bo och verka på landsbygden. En levande landsbygd är en stor kvalitet som Sigtuna kommun värdesätter och eftersträvar. Kommunen har en relativt ung befolkning. Var tredje invånare är under 25 år medan andelen äldre över 65 år utgör cirka 15 % av kommunens befolkning. Befolkningstillväxten i Sigtuna kommun är i likhet med övriga Stockholmsregionen präglad av en hög inflyttning både av unga och av en relativt stor andel utrikes inflyttning. Samtidigt växer befolkningen genom ett födelseöverskott till följd av en ung befolkning. Denna utveckling förväntas långsiktigt komma att fortsätta och är en viktig förutsättning för den service som kommunen ger och fortsatt behöver planera för. Inflyttningen till kommunen har varit stor och få i den vuxna befolkningen har sina rötter i kommunen. Cirka en tredjedel av befolkningen har utländsk bakgrund, det vill säga är antingen födda utomlands eller är födda i Sverige av två föräldrar födda utomlands. Kommunens invånare med utländsk bakgrund har sitt ursprung från ett drygt 100-tal olika länder. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är på samma nivå som genomsnittet i riket medan utbildningsnivån generellt sett i kommunen i genomsnitt är lägre än både i riket och länet. Förvärvsfrekvensen är generellt lägre i kommunen än länsgenomsnittet och medelinkomsten är också lägre än genomsnittet för länet. Antal invånare i tätorter och landsbygd, 31 december 2012 Område Totalt Kvinnor Män Märsta Sigtuna Rosersberg Landsbygd Totalt Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

9 1.3 FRAMTIDA UTVECKLING Sigtuna kommuns strategiska läge mellan Stockholm-Uppsala, idag landets starkaste tillväxtregion, tillsammans med en fortsatt expansiv utveckling på Arlanda flygplats väntas även fortsättningsvis medföra ett starkt tryck på både företagsetableringar och bosättning i kommunen. Inflyttningen till kommunen förväntas att fortsätta och leda till att befolkningen växer under de närmaste åren. Kommunerna i Stockholms län har ett gemensamt ansvar för att tillgodose den bostadsefterfrågan regionens kraftiga befolkningstillväxt ger upphov till. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 anger en ökning av regionens befolkning i två scenarier. Alternativet Hög innebär en befolkningsökning på knappt nya invånare i regionen fram till år 2030, medan alternativet Låg innebär en lägre befolkningstillväxt på drygt invånare i regionen. Specifikt för Sigtuna kommun finns ett planerat årligt tillskott på 250 bostäder enligt alternativ Låg respektive 350 bostäder per år i alternativ Hög. Nya befolkningsprognoser visar att befolkningen i Stockholms län fortsatt kommer att öka kraftigt, vilket ställer stora krav på ett ökat bostadsbyggande. Sigtuna kommun behöver därför tillgodose en efterfrågan på i genomsnitt cirka 400 bostäder per år och det är något som kommunen avser att uppfylla med hjälp av en god framförhållning i planeringen och hög planberedskap för byggande av nya bostäder. Folkmängd och förändringskomponenter i Sigtuna kommun Karta som visar var befolkningskoncentrationerna finns. Område Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 9

10 10 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

11 2. BOSTÄDER OCH BYGGANDE Genom det höga bostadsbyggandet tar kommunen ansvar för hela Stockholmsregionens utveckling. Byggnation ska bidra till att skapa tilltalande utomhusmiljöer i samklang med omgivande natur och med hänsyn till miljön. 2.1 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN Antal bostäder i kommunen uppgick den 31 december 2011 till cirka Fördelningen av de olika boendeformerna ser olika ut för Sigtunas kommundelar. Den vanligaste boendeformen i Märsta är hyresrätt följt av bostadsrätt. I Sigtuna stad är den vanligaste boendeformen äganderätt tätt följt av hyresrätt. I Rosersberg är cirka hälften av alla bostäder äganderätter och bostadsrätter utgör cirka 35 %. På landsbygden är äganderätten den dominerande boendeformen. Bostadsbeståndet är modernt. Mindre än 1 % av lägenheterna är inte fullt moderna och andelen trångbodda hushåll, som bor mer än två personer per rum förutom kök och vardagsrum, är endast 2,5 %. Bostadsbyggandet under 2000-talet har varierat kraftigt i omfång och delvis i inriktning. Under den senaste tioårsperioden har det i genomsnitt producerats cirka 225 bostäder per år. År 2011 färdigställdes över 600 bostäder i kommunen. 2.2 FRAMTIDA UTBYGGNAD Sigtuna kommun behöver mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten under de närmaste åren bygga i genomsnitt ca 400 nya bostäder per år. Därmed är kommunens ambitionsnivåer för bostadsbyggandet i överensstämmelse med de antaganden om behovet av ett högt bostadsbyggande till följd av den kraftiga befolkningstillväxten i hela regionen. Sigtuna kommun kan därmed fortsatt anses ta sitt fulla ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. I Sigtuna kommun tas årligen fram ett program för bostadsbyggande med en planeringshorisont på fem år. Beräkningar för den kommande femårsperioden, 2013 till 2017, visar på en planerad byggstart av totalt bostäder, vilket motsvarar drygt 700 nya bostäder per år. Kommunen sätter upp mål som överstiger det reella behovet och kan därmed, även om det uppstår förseningar på grund av t ex överklaganden, tillgodose det behov som finns. De senaste årens relativt kraftiga befolkningsökning ser, enligt kommunens befolkningsprognos, ut att fortsätta in i 2020-talet. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 11

12 Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Troligt är att betydande efterfrågan på bostäder kommer att råda även i framtiden, vad som kommer att efterfrågas är mindre säkert. Till exempel kan efterfrågan på mer specifika boenden förväntas öka från ungdomar, studenter och pensionärer, något som kommunen välkomnar. Hus och boendemiljöer måste byggas med hänsyn till de människor som ska leva i dem. Bostadsproduktionen har varierat påtagligt mellan olika år, delvis beroende på den påverkan som det osäkra globala konjunkturläget har på bostadsmarknaden och efterfrågan på bostäder. Detta avspeglar sig på den svenska bostadsmarknaden, där efterfrågan på hyresrätter de senaste åren har ökat. För att kommunens målsättning om ett färdigställande av minst 400 bostäder per år ska kunna förverkligas måste planberedskapen vara betydligt större för att kunna möta en varierande efterfrågan. Planerat bostadsbyggande enligt Program för bostadsbyggande åren Märsta Sigtuna Rosersberg Landsbygd Totalt Sigtuna kommun vill se en bostadsproduktion i olika hustyper samt varierande husutformningar och lägenhetsstorlekar. Den långsiktiga målsättningen är att det i bostadsbeståndet ska vara ungefär 1/3 av vardera hyres-, bostads- och äganderätt. Ägarlägenheter är ett positivt inslag som upplåtelseform. 2.3 BOSTADSUTBUD Kommunens önskan om högre utbildningsnivå bör långsiktigt leda till att ungdomar och studenter kan bo kvar i den egna kommunen och erbjudas bostäder till rimliga kostnader i goda, kollektivtrafiknära och livaktiga stadsmiljöer med utbud av aktiviteter och service. I Uppsala och Stockholm finns det ett utökat behov av bostäder för studerande vid universitet och högskola. Sigtuna kommuns strategiska läge gör att studerande vid dessa orter skulle bosätta sig här om det fanns möjlighet. Skiftarbetande efterfrågar lugna sovrum dagtid, men också olika slag av service under udda tider, exempelvis nattförskola som nu finns i Märsta, men också viss närservice och goda kollektivtrafikförbindelser. Tillgången på lokaler och att det finns ett varierat utbud av tillgängliga bostäder inom olika områden har betydelse för att den mångkulturella kompetensen bättre ska kunna tas tillvara och utvecklas. Tänkbara åtgärder för att öka integrationen är att tillskapa mångkulturella mötesplatser, både fysiskt och organisatoriskt och att möjligheter att till rimliga kostnader hyra lokaler för verksamheter i egna företag förbättras. Det finns i dagsläget ett antal olika boendeformer för kommunens äldre. Kvarboende, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. Att tillskapa valmöjligheter för de äldre och hjälpa till och bidra till ett mer livaktigt stadsliv där de bor gör att livet som pensionär kan innehålla likvärdiga kvaliteter som tidigare. Behovet av bra boende för äldre väntas öka i alla bostadsområden i och med den kraftiga befolkningstillväxten i kommunen. Många äldre kommer sannolikt att vilja bo kvar i kommunen, men efterfråga ett boende som kräver mindre egen arbetsinsats än villaboendet. I Sigtuna kommun finns både grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. De bostäderna har en standard som betecknas som fullvärdiga lägenheter. Tillgänglighetsfrågorna är mycket viktiga för hela bostadsbeståndet. Både bostäder och vårdanläggningar för personer med funktionsnedsättning behövs i centrala lägen. För de som klarar ett självständigt boende ska möjligheten finnas att flytta ut från kommunens grupp- och servicebostäder och få stöd i eget boende. 2.4 TRYGGA OCH ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER En fysisk miljö som möjliggör hälsosamma val är viktig i arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom. Trygga, säkra, attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar, förskole- och skolgårdar och bostadsområden samt god tillgänglighet till grönområden och tätortsnära friluftsliv möjliggör och stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Det är viktigt att säkerställa att det finns möjligheter till rörelse i olika former för människor i alla åldrar. 12 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

13 Sigtuna kommun är mån om att kunna erbjuda boendemiljöer som är attraktiva och upplevs som trygga och hälsofrämjande. Nyckelord för attraktivt boende inkluderar tillgänglighet, trygghet och säkerhet, tillgänglighet till förskola och skola, levande boendemiljö, jämställdhet, värdiga levnadsförhållanden, miljö, utbud som passar en varierad befolkning, arkitektonisk kvalitet och estetiska värden, samt identitet. 2.5 FRITID OCH REKREATION Rekreation har som utgångspunkt att människor ska få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning från krav i vardagslivet på arbetet och i hemmet. En rik fritid har stor betydelse för folkhälsan, ger stimulans till nya tankar och aktiviteter genom lek, idrott och friluftsliv. Rätt planerade och strategiskt belägna grönområden, lekplatser, idrottsplatser, spår och leder lockar fler människor till lek, rörelse och gemenskap i vardagen. En viktig planeringsförutsättning är att nyttjandet av olika aktiviteter kan skilja sig åt mellan flickor och pojkar, mellan män och kvinnor samt genom olika kulturella bakgrunder. Med en växande befolkning och förtätning av stadsdelar ökar behoven av lättillgängliga och mångfunktionella anläggningar och rekreationsområden. Sigtuna kommun har en klar, tydlig och uttalad ambition att stärka sin profil när det gäller fritid och idrott. I kommunen finns goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter med aktiviteter som skogspromenader, bad, båtliv, ridning, golf, långfärdsskridskor eller skidor. För inomhussport finns många idrottsanläggningar och sporthallar. Sigtuna kommuns huvudidrottsplats finns i Märsta, Midgårdsvallen, med en rad olika aktivitetsytor och hall samt utomhusbad, med biologisk rening, och ett nytt badhus som står klart Rosersberg och Sigtuna stad har idrottsplats och inomhushall. I Sigtuna stad finns också ett badhus. Närheten till Mälaren ger möjligheter till bad och under vintertid blir isen kommunens mest frekventerade motionsområde. Sigtuna kommun växer och för att växa och utvecklas behövs vid sidan av parker, natur- och friluftsområden även en utbyggnad och utveckling av ändamålsenliga och attraktiva idrotts- och fritidsanläggningar för såväl förenings- som egenorganiserade aktiviteter. Kommunens roll består till stor del av att ge förutsättningar för föreningar och andra att utveckla och bedriva meningsfulla fritidsaktiviteter. Riktlinjer - Idrott och motion - Befintliga idrottsplatser, hallar, motionsspår och ridanläggningar är viktiga resurser och ska tas tillvara vid övrig exploatering. - Vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden ska tillgång till lek, idrott och fritidsutbud beaktas, och vid behov anpassas till ökad efterfrågan. - Motionsspår och leder ska utvecklas och knytas samman mellan tätorter och naturområden. - Barn och ungas engagemang, kreativitet och intressen ska tas tillvara och de ska ges möjligheter till delaktighet och ansvar. Villkoren ska vara lika oavsett kön. - Vid utbyggnad av tätorter ska idrotts- och friluftsområ den utökas och markområden reserveras för näridrottsplatser och grönområden. - Utrymme för spontanidrott reserveras vid planering av bostadsområden. - Stimulerande lekmiljöer, natur för utomhuspedagogik och inbjudande tätortsnära natur ska beaktas i planering. Områden för friluftsliv - Genom att skapa pärlband med gröna kopplingar mellan tätortens grönområden till gröna kilar, värdekärnor och naturreservat främjas friluftsliv och hälsa. Den pågående Grönplanen ska visa samband men även identifiera svaga samband där tillgänglighet, utveckling och kvalitet ska förbättras. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 13

14 2.6 KULTUR Med kultur avses i översiktsplanen den konstnärligt orienterande innebörden av begreppet och omfattar såväl den kommersiella delen som fritidskulturen/amatörkulturen. Att vara del av eller att ta del av andras skapande i form av konst, musik, dans, film, teater litteratur är berikande för de flesta och är en viktig grund för innovationer, värderingar och demokratisk förståelse. I Sigtuna stad finns en rad olika mötesplatser där kultur frodas. Till exempel finns där kommunens enda museum, Sigtuna Museum, som speglar dåtid och nutid. Utbildningsanläggningarna, bibliotek, konstgalleri med mera erbjuder olika kulturaktiviteter. Centralorten Märsta med bibliotek, Kulturum, Forum, Kulturskolan, konstgalleri med mera har ett rikt kulturliv. En ny konsthall kommer att stå färdig I Rosersberg finns ett församlingshem med lokaler för möten, utställningar och andra aktiviteter. Riktlinjer - Kultur - Kulturlivets fysiska förutsättningar ska stärkas i centrumfunktionerna. - Kultur i den offentliga miljön ska uppmuntras, särskilt där mötesplatser skapas eller stärks. - Sigtuna Museum ska ges förutsättningar att utvecklas till ett modernt, attraktivt och välbesökt museum och förvalta stadens unika historia. - Kommunens stadscentrum Märsta centrum kompletteras med stadsbibliotek, konsthall och kulturskola vilket ger centrum en ny mötesplats med kultur i fokus. Ytterligare kulturaktiviteter ska uppmuntras. - Stadsdelscentrum Valsta utvecklas med bibliotek i mer tillgängligt och attraktivt läge tillsammans med fler funktioner. 14 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

15 2.7 HÅLLBART BYGGANDE Den byggda miljön ska vara hälsofrämjande med miljöanpassade och klimatsmarta lösningar. Det gäller såväl vid ny- och ombyggnation som under förvaltandet av byggnaden. Hållbart byggande rör aspekter som energiförsörjning och energianvändning, materialval, placering, utformning, va-system och dagvattenhantering. Det innebär hushållande med resurser som mark, material och energi, men också att inte bygga in giftiga och skadliga ämnen i byggnader. System och lösningar ska vara kretsloppsanpassade och minimera skadliga utsläpp till den omgivande miljön. En viktig utgångspunkt i planeringen är att underlätta för kommuninvånare och verksamma inom kommunen att leva miljöanpassat och att den bebyggda miljön är hälsosam och trygg. Det gäller både inom som utomhus. För att i största möjliga mån förhindra en negativ påverkan av miljön har Sigtuna kommun i huvudsak som strategi att planera ny bebyggelse där befintlig infrastruktur kan användas (VA, värme, gator, kollektivtrafik med mera). I all planering är det viktigt att bostads-och arbetsområden har närhet till grönområden, service och att områden planeras så att cykel- och gångtrafik i kombination med kollektiva trafikmedel gynnas. Bebyggelsen ska placeras för att ta tillvara på de positiva värden som kan finnas på platsen. Den ska placeras så att den i så liten grad som möjligt påverkas negativt av lokalklimatet genom vindar och kalluftsströmmar. Vid planering av bebyggelse samt vid om- och nybyggnad är det viktigt att hushålla med energi, vatten och byggmaterial. Det gäller både under byggprocessen och under byggnadens hela livslängd då det är under byggnadens användning som den största energiförbrukning sker. Ett hållbart energisystem bygger på förnybar energi och minskad energianvändning. Enligt EU-direktiv ska alla nya byggnader vara så kallade nära-nollenergibyggnader senast år För offentligt ägda byggnader ska alla byggnader vara nära-nollenergibyggnader senast år Sigtuna kommun är starkt påverkat av buller. För ett hållbart byggande där människor trivs är en mer bullerfri miljö viktig. Den svåraste bullerkällan i kommunen är Arlanda flygplats som orsakar buller eller kan komma att orsaka buller över en stor del av kommunen. De genomfarter för bil och tåg som korsar kommunen är också starka bullerkällor. Troligen kommer påverkan från dessa att öka på grund av ökat resande i alla de olika trafikslagen. 2.8 FYSISK BEBYGGELSESTRUKTUR Byggnader, gator, parker, vatten, torg och topografi skapar tillsammans ett visuellt uttryck, en bild av staden. Stadsbilden i Sigtuna kommun varierar i de olika tätorterna. Gemensamt är att utformning och gestaltning av bebyggelsemiljön har stor betydelse för hur omgivning och boendemiljö upplevs. Centralorten Märsta är relativt ung och har växt fram sedan 1900-talets mitt. Sigtuna stads centrala delar är av betydligt äldre dato med sin medeltida struktur och yngre områden som växt upp i zoner kring de centrala delarna. Villastaden Rosersberg har växt fram under 1900-talet. Kännetecknande för bebyggelsestrukturen som har utvecklats under 1900-talet präglas av denna epoks planeringsideal. Gemensamt för stadsbilden är att ljus och grönska har prioriterats mellan husen. Villaområden har trädgårdskaraktär och flerbostadshusen omgärdas av grönskande parkmiljöer. Märsta- Arlanda ska utvecklas till en regional stadskärna med mer storstadskaraktär och utvecklade urbana värden, vilket kan uppnås genom att den tillförs stadskvaliteter som ett levande fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och parker. Kommunens andra centrum- och kollektivtrafiknoder ska samtidigt också stärkas och utveckla sina urbana värden. I stadskärnan, centrumnoderna och vid kollektivtrafikknutpunkterna ska det strävas efter extra hög arkitektonisk nivå blandad med mer vardagsnära arkitektur. Stor omsorg ska läggas vid hur bebyggelsen stärker stadsbild, gaturum och parker. Vid förtätning och utbyggnad av befintliga tätorter kan redan existerande förutsättningar till stor del nyttjas, vilket skapar många fördelar. En aspekt är att drift- och investeringskostnader minskas och att större naturområden utanför bebyggelsen skonas. En annan är att det kan tillföras stadsmiljökvaliteter till befintliga områden så att Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 15

16 torftiga miljöer, överblivna och slitna markområden och buller med mera kan åtgärdas. Mellanrum mellan stadsdelar, som idag upplevs som avskiljande barriärer, kan ofta bebyggas för att knyta samman olika stadsområden och därmed skapa en attraktivare stadsbygd. När separerade stadsdelar byggs ihop genom förtätningsåtgärder kan social integration och trygghet också främjas. Bostadsutbudet kan kompletteras och varieras i form av olika typer och upplåtelseformer. För att säkerställa god biologisk mångfald även i de boendes direkta närmiljö ska den befintliga naturmiljön beaktas vid byggandet av nya bostäder. Bostäderna ska på ett enkelt och effektivt sätt göra det möjligt för de boende att leva ekologiskt hållbart. Det handlar exempelvis om låg energiförbrukning, odling, enkel återvinning av avfall och förpackningar samt god tillgång till kollektivtrafik. Den dag husen ska rivas ska byggnadsmaterialen i så stor utsträckning som möjligt gå att återanvända eller återvinna. Det vackra kulturlandskapet ska även fortsättningsvis dominera i Sigtuna kommun och tydliga gränser ska finnas mellan landsbygd och stadsbygd. För att bebyggelsen inte ska bli alltför utspridd bör ny bebyggelse anknyta till befintliga samhällen, redan bebyggda områden eller i mark- och vattenanvändningskartan angivna utbyggnadsområden. Detta skyddar i stor utsträckning natur- och kulturlandskapet och gör det möjligt för befolkningen att effektivare nyttja kollektivtrafik och annan infrastruktur. Sigtuna kommun eftersträvar att skapa blandade miljöer för att öka attraktiviteten både i boendet och arbetslivet. Både människor och företag söker sig till intressanta miljöer där det finns en blandning av arbetsplatser, bostäder och urbana verksamheter. Stor andel av kommunens verksamhetsområden är belägna inom Arlanda flygplats influensområde, och därför kan följaktligen inte bostäder lokaliseras. Inom och i anslutning till tätorterna eftersträvas dock en blandning av lämpliga funktioner. De verksamheter som stör eller av andra anledningar passar bättre i industriområden eller liknande ska lokaliseras klokt så att de inte förhindrar en fortsatt hållbar stadsutveckling utan stödjer den samt ger möjligheter för stadens framtida behov av att växa. 2.9 LANDSBYGDEN Nuvarande förhållanden Landsbygden är idag i fokus på ett nytt sätt. Landsbygden är inte längre enbart en fråga om områden för produktion av föda och virke utan alltmer en del av kommunens utveckling i en vidare bemärkelse. Med Arlanda flygplats placerad i kommunens mitt så har bullerzoner och ett stort influensområde medfört ett restriktivt byggande som bevarat stora delar av kommunens landsbygd, och därför finns det stora natur- och kulturvärden bevarade. Kommunens naturinventering visar att kommunens högsta naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Ett rikt odlingslandskap är även en resurs för andra ekosystemtjänster i ett hållbart samhälle vilket är viktigt att beakta när jordbruksmarken hamnar i konkurrens med annan markanvändning. En förutsättning för att långsiktigt bevara landsbygdens natur- och kulturmiljövärden är ett fortsatt jordbruk med djurhållning. Det är viktigt att värna om jordbruksmarken så att beroendet av att importera livsmedel inte ökar. En diversifierad lantbrukssektor skapar mervärden både för landsbygden och närliggande tätorter i kommunen. Närproducerad mat och energi kan skapa både intresse för landsbygden, kunskap om livsmedels-/energiproduktion och nya möjligheter för lantbrukare och flera andra verksamheter. På så vis gynna kulturlandskapet, miljön och det lokala företagandet på landsbygden. Sedan början av 1900-talet har antalet invånare ökat på landsbygden och efterfrågan på mark för byggnation är fortfarande stark. År 2011 bodde cirka på landsbygden. Mest ökar befolkningen på Sigtunahalvön och i Odensala. Landsbygdsområden i kommunen ligger inom pendlingsavstånd till Arlanda, Stockholm, Uppsala och andra städer i Mälardalen och är ett alternativ för de som söker ett naturnära boende Framtida utveckling För att främja ett bevarande och samtidigt en fortsatt utveckling av landsbygden är det viktigt med en tydlig strategi för en hållbar utveckling. En utspridning av bebyggelse ska undvikas för att skydda kulturlandskap och naturvärden. Byggnation ska i första 16 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

17 hand lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse för att skapa underlag för kollektivtrafik, skolbuss, säker dricksvattenförsörjning och möjligheter till rening av avlopp. I genomsnitt bedöms tillskottet på landsbygden bli cirka tio bostäder per år. Kommunen ska arbeta för en småskalig byggnation på landsbygden för att långsiktigt kunna garantera en kommunal service. En viktig förutsättning för en levande landsbygd är att underlagen för skolor och förskolor bibehålls. På Landsbygden i kommunen finns skolor och förskolor (F-6) i Odensala och Skepptuna. I dess närområden finns planer på utveckling av bostadsbebyggelse, vilket kommer att medföra ett antal nya elever till förskolor och skolor. I Granby öppnas en ny förskola under Företagande på landsbygden ska stimuleras och förutsättningar förbättras. Sigtuna kommun har tidigare bedömt att det som till sin byggnadsarea är 50 % eller större av befintlig byggnad, är en bygglovpliktig åtgärd i båda som en tillbyggnad och vid uppförande av en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område eller områden med sammanhållen bebyggelse. Det har upplevts som otillräckligt och överensstämmer inte helt med vad som står i förarbetena när lagtexten skrevs. En tillbyggnad på ett stort hus även om den är mindre än halva husets storlek kan bli mycket stor och då inte betecknas som liten. 50 % gränsen behöver därför kompletteras med en gräns i absoluta tal. I förarbetena inför att lagtexten skulle skrivas, exemplifieras liten tillbyggnad med att det skulle kunna handla om ett eller ett par rum Sammanhållen bebyggelse Enligt Plan och bygglagen (PBL) krävs det bygglov även för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område om det finns utpekat som sammanhållen bebyggelse. När PBL reviderades 2011 ändrades uttrycket samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. I direktiven finns angivet att det inte ska innebära någon skillnad i betydelse. Alltså innebär det att det är hus som ska gränsa till varandra, endast åtskilda av gata, väg eller parkområde för att det ska bedömas som sammanhållen bebyggelse. Det finns dock tolkningar av lagtexten som vill göra gällande att ett betydligt mindre antal hus krävs för att uppfylla kraven. Exempel på områden som idag utgör sammanhållen bebyggelse är Albano, del av Arlanda, Borgen, Botlöt-Karby, Bromsta, Bärmö, Charlottenberg, del av Erikssund, Färjestaden, Hova, Håtunabo, Hälgesta-Skråmsta, Kimsta, Källbo, Norrsunda kyrkas omgivning, Nybacka vid Stora Söderby, Odensala-Herresta, Ragvaldsbo, Rolsta, del av Rosersberg, Rysstorpet, del av Ansgarsliden, del av Sigtunastiftelsen, Sjudargårdsbadet öster, Skoby, Svalängen, Sälna, Torsborg norr och söder samt del av Österby. Vad som räknas som sammanhållen bebyggelse kommer naturligtvis att förändras framöver i och med att ytterligare bebyggelse tillkommer i områden som idag inte räknas dit. Det är bygg-och trafiknämnden som fattar beslut om vilka områden som definieras som sammanhållen bebyggelse. Förslag till nya riktlinjer blir: för liten tillbyggnad mindre än 50% av befintlig byggnad eller högst 40 m2 bruttoarea. För komplementbyggnad: Mindre än 50% av befintlig byggnad eller högst 60 m2 bruttoarea. En bygglovfri åtgärd kan endast göras en gång mellan två bygglovsansökningar. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 17

18 Riktlinjer - Bostäder och byggande - Nya bostäder ska tillkomma genom förtätning av de befintliga tätorterna och i anslutning till områden med samlad bebyggelse på landsbygden. - Nya bebyggelseområden ska lokaliseras med närhet till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service. - Bebyggelsestrukturen ska möjliggöra effektiva transporter, i första hand för gång- och cykel samt kollektivtrafik, i andra hand för bil. - Bostadsområden och verksamhetsområden ska vara trivsamma att vistas i och bidra till en trygg miljö. Stor vikt sak läggas på den estetiska gestaltning av det som byggs. - Bebyggda områden ska vara levande och varierande, där bostäder blandas med service, offentliga mötesplatser och arbetsplatser med närhet till grön miljö. - Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom gång- och cykelavstånd från hållplats och där goda förutsättningar finns för kommunalt VA eller enskilda eller gemensamma kretsloppsanpassade avloppslösningar. Bebyggelsen ska även anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturhistoriska värden och tradition. - Enstaka byggnader utanför bybildningar som inte är kompletteringsbebyggelse, bör tillåtas endast om de inte påverkar natur-, vatten- och kulturvärden negativt. En helhetsbedömning måste göras. - Planeringen ska inriktas mot en god planberedskap för ett bostadsbyggande och färdigställande som tillgodoser bostadsbehovet i den för länet kraftiga befolkningstillväxten. - Kommunens planering ska eftersträva en jämn fördelning i nyproduktion mellan upplåtelseformerna, hyres-, bostads-, och äganderätt. - Byggnation ska ske på ett miljöanpassat och hållbart sätt för att minimera riskerna för negativ påverkan på miljö och hälsa. Det innebär bland annat att resurser ska används effektivt, inga giftiga, hormonstörande eller skadliga ämnen ska användas och fuktskador ska förebyggas. Energiförbrukningen ska minimeras och förnybara energislag ska användas. Det gäller vid ny-, om- och tillbyggnad. Alla byggnader ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader senast år 2020 (enligt EU direktiv). För offentligt ägda byggnader ska alla byggnader vara nära-nollenergibyggnader senast år Vid planering och byggnation ska förutsättningar för en resurssnål och miljöanpassad livsstil prioriteras. - Identitetsstärkande gestaltning ska eftersträvas och stärka stadsbild, gaturum och parker. Extra stor vikt ska läggas vid områdesentréer, knutpunkter och centrum Detta gäller såväl områden med bostäder som de med verksamheter. - Gröna värden och vattenmiljöer ska säkerställas och mångfunktionella ytor ska utvecklas i planeringen. - Grön- och vattenområden och närnatur ska ses som en integrerad del i tätorten och som ett verktyg för hållbar utveckling. - Mark för dagvattenanläggningar ska frigöras på lämpliga platser. - Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som säkerställer att skyddsvärda natur-, vattenoch kulturmiljöer inte hotas. - Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för atttillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk. 18 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

19 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 19

20 20 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN 2014

ALLMÄNNA INTRESSEN BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN 2014 Sigtuna kommun Förord Allmänna intressen är en bilaga till Översiktsplan 2014 och är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för strategier och riktlinjer

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Arlandaregionen. Hållbarhet. Infrastruktur. Bostäder. Näringsliv. Social, ekologisk och ekonomisk. Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen

Arlandaregionen. Hållbarhet. Infrastruktur. Bostäder. Näringsliv. Social, ekologisk och ekonomisk. Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen Arlandaregionen Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen Hållbarhet Social, ekologisk och ekonomisk Infrastruktur Så får vi allt att fungera ihop Bostäder Attraktiva boendeformer Näringsliv För växande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Omvärlden förändras och Stockholmsregionen växer. Sex utmaningar har identifierats som särskilt betydelsefulla för Järfällas utveckling.

Omvärlden förändras och Stockholmsregionen växer. Sex utmaningar har identifierats som särskilt betydelsefulla för Järfällas utveckling. Utmaningar Omvärlden förändras och Stockholmsregionen växer. Sex utmaningar har identifierats som särskilt betydelsefulla för Järfällas utveckling. Utmaningar för att möta framtiden Den övergripande utmaningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer