Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1"

Transkript

1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

2 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

3 INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan utgörs av två dokument. Ett huvuddokument, Översiktsplan 2013, samt denna bilaga Allmänna intressen. Allmänna intressen är sådana frågor som rör viktiga frågor i samhällsplaneringen, såsom trafik, byggnation, natur och vattenmiljöer, skola, vård och omsorg samt teknisk infrastruktur. De allmänna intressena och kommunens förhållningssätt beskrivs närmare i detta dokument. Kommunens förhållningssätt till de allmänna intressena har sammanfattats i riktlinjer. Dessa återfinns i denna bilaga men även i huvuddokumentet. Riktlinjerna ska vara styrande i kommunens fysiska planering. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNINVÅNARE Folkhälsa och social hållbarhet 1.2 Befolkning 1.3 Framtida utveckling 2. BOSTÄDER OCH BYGGANDE Nuvarande förhållanden 2.2 Framtida utbyggnad 2.3 Bostadsutbud 2.4 Trygga och attraktiva boendemiljöer 2.5 Fritid och rekreation 2.6 Kultur 2.7 Hållbart byggande 2.8 Fysisk bebyggelsestruktur 2.9 Landsbygden Nuvarande förhållanden Framtida utveckling 3. ARBETE OCH NÄRINGSLIV Nuvarande förhållanden 3.2 Sysselsättningsutveckling 3.3 Sigtuna kommuns möjligheter i Stockholm Mälarregionen 3.4 Besöksnäring 3.5 Airport City Stockholm och Stockholm Nord logistikcenter 4. UTBILDNING OCH OMSORG Förskola och skola 4.2 Gymnasium 4.3 Stöd och omsorg 5. TRAFIK Transportsystemet i regionen 5.2 Trafiken i Sigtuna kommun 5.3 Ett utvecklat och hållbart transportsystem Inriktning för trafikplaneringen i Sigtuna kommun Vägsystem Kollektivtrafiksystem och spårtrafik Gång- och cykeltrafik Trafiksäkerhet 6. KULTURMILJÖ Kommunens historia avspeglas i dess kulturminnen 6.2 Sigtuna stad 6.3 Märsta och Rosersberg 6.4 Skydd av kommunens kulturmiljöer 6.5 Utveckling av kulturmiljövården 7. GRÖNSTRUKTUR Grönstruktur 7.2 Regional struktur 7.3 Lokal grönstruktur 7.4 Förhållningssätt till samlad grönstruktur 7.5 Stadsodling och kolonilotter 7.6 Natur i flygplatsmiljö 7.7 Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) - landmiljöer 7.8 Värdefull natur 7.9 Naturinventering 7.10 Områden med höga värden för friluftslivet Ekologisk kompensation 7.12 Skyddad natur Naturreservat Behov av skydd 7.13 Naturvård i Skogsbruk 7.14 Naturvård i Odlingslandskapet 7.16 Förhållningssätt 8. VATTEN Sigtunas värdefulla vatten Vattenplan för Sigtuna kommun Skyddade områden Ekologiskt särskilt känsliga områden - vattenmiljöer, ESKO Våtmarker Förhållningssätt till kommunens värdefulla och skyddsvärda vattenområden 8.2 Vattenförvaltningen 4 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

5 8.2.1 Miljökvalitetsnormer och statusklassning Ansvar på kommunalnivå 8.3 Miljökvalitetsnormer för vatten i Sigtuna kommun Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Påverkan på kommunens vattenmiljöer Förhållningssätt för ytvatten Grundvatten Förhållningssätt för grundvatten 8.4 Dagvatten Förhållningssätt för dagvatten 8.5 Klimatförändringar 9. TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM Vatten och avlopp Dagvatten Gemensamma avloppslösningar Enskilda avlopp Vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområden Enskilda dricksvattenbrunnar 9.2 Hållbara energisystem 9.3 Avfallshantering 9.4 IT-infrastruktur 9.5 Råd och riktlinjer för basstationer, antenner med mera för UMTS / 3G-mobiltelefonsystem 10. HÄLSA, SÄKERHET OCH RISK Buller Miljömål riktlinjer Trafikbuller i tätort Flygbuller Skottbuller Tysta områden Förhållningssätt 10.2 Miljökvalitetsnormer MKN-luft MKN- Vatten 10.3 Föroreningsskador och radon 10.4 Elektromagnetiska fält 10.5 Riskobjekt 10.6 Transporter av farligt gods 10.7 Beredskapshänsyn och räddningstjänst 10.8 Geoteknik och skredrisker 10.9 Klimatanpassning Mälarens vattennivå Djurhållning 11. RIKSINTRESSEN Betydelsen av riksintressen 11.2 Arlanda flygplats 11.3 Totalförsvaret 11.4 Vägar, järnvägar, stationer och terminaler 11.5 Kraftförsörjning 11.6 Mälaren med öar och stränder 11.7 Kulturmiljöer 11.8 Natura 2000-områden 12. FÖRORDNANDEN Strandskydd 12.2 Biotopskydd och naturminnen 12.3 Naturreservat 12.4 Natura Skydd av djurliv och växter 12.5 Skyddsområde för vattentäkt 12.6 Skydd av landskapsbild och kyrkor 12.7 Fastställda fornminnesområden 12.8 Byggnadsminnen 12.9 Vägar med skyddsavstånd Järnvägar med skyddsavstånd Byggnadshöjd kring flygplats Luftledningar för starkström kring flygplats Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 5

6 6 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

7 1. KOMMUNINVÅNARE I Sigtuna kommun ska invånarna komma i första hand. Vardagslivet ska fungera och tillgängligheten till arbete, service och fritidsaktiviteter ska vara god. Det ska vara nära till såväl tätortens utbud och kvaliteter som till naturområden eller tätortsnära skogar. För en bra folkhälsa ska alla känna tillhörighet och delaktighet och påverka sin kommun och boendemiljö. 1.1 FOLKHÄLSA OCH SOCIAL HÅLLBARHET Folkhälsa och social hållbarhet är grundläggande och berör de flesta av kommunens utmaningar och målområden. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är elva definierade övergripande nationella målområden, med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är framförallt de nationella målområdena: delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, miljö och produkter och fysisk aktivitet som har störst koppling till översiktsplanen. Mångfald och trygghet för barn och vuxna handlar om invånarnas livssituation och är också avgörande för en god folkhälsa. I jämförelser med regionen är folkhälsan i Sigtuna kommun idag inte tillräckligt god. För att främja trygghet och integration planeras tätorterna så att det blir en variation i användandet och rörelse över så många timmar på dygnet som möjligt. För att få en variation och motverka segregation främjar kommunen projekt med blandade upplåtelseformer. Sigtuna kommun ska vara en integrerad kommun med god tillgång till platser som främjar möten mellan människor. Kommunen planerar för mötesplatser med varierade funktioner för att människor med olika intressen och åldrar naturligt ska träffas. Alla ska ha tillgång till lekplatser och andra offentliga platser, där även funktionshindrade ska kunna röra sig obehindrat i möjligaste mån. Barn har en viktig roll i Sigtuna kommuns hållbara utveckling. Planering som är bra för barn och äldre är bra för alla invånare. En central aspekt vid samhällsplanering är att det sker i nära samverkan med invånarna. Genom att se till att processerna för ökad delaktighet når alla grupper av boende och genom att låta dessa genomsyra hela planeringen av boende- och närmiljö, uppnås såväl bättre resultat som ökad tillit och förtroende. Att Sigtuna kommun lägger stor vikt vid att alla människor har lika värde betyder också att alla ska kunna röra sig på lika villkor. Oavsett vilket kön man tillhör ska det vara tryggt att vistas i kommunen under dygnets alla timmar. Därför arbetar Sigtuna kommun med trygghet i planeringen och med fokus på frekvent använda stråk och mötesplatser. Sigtuna kommun finns ett tillgänglighetsprogram samt ett folkhälsoprogram där mer detaljerad information finns. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 7

8 Riktlinjer Socialt hållbar samhällsutveckling - En hög andel förvärvsarbetande invånare med arbetsplats i kommunen ska eftersträvas. - Skapa strukturer, verktyg och arbetssätt som ger långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i jämlikhet och hälsa. - Genomföra insatser som bidrar till ökad delaktighet hos alla invånare för att öka förtroende och tillit i samhället. - Barns och ungas synpunkter, särskilda behov och rättigheter i enlighet med barnkonventionen ska beaktas. - Miljöerna ska vara utformade med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 1.2 BEFOLKNING Sigtuna kommun har haft en konstant befolkningsökning under hela 2000-talet. Under år 2012 ökade kommunens folkmängd med 943 personer. Antalet invånare i Sigtuna kommun per den 31 december 2012 uppgick till Nuvarande folkmängd i tätorter och landsbygd visas i tabellen nedan. Merparten av befolkningen bor i tätorterna, vilket framgår såväl av tabellen ovan som kartan nedan, i goda kommunikationslägen nära anslutning till Ostkustbanan, väg E4 och väg 263. Även om de flesta av kommunens invånare bor i tätorterna nära serviceutbud ska goda förutsättningar också ges till dem som önskar bo och verka på landsbygden. En levande landsbygd är en stor kvalitet som Sigtuna kommun värdesätter och eftersträvar. Kommunen har en relativt ung befolkning. Var tredje invånare är under 25 år medan andelen äldre över 65 år utgör cirka 15 % av kommunens befolkning. Befolkningstillväxten i Sigtuna kommun är i likhet med övriga Stockholmsregionen präglad av en hög inflyttning både av unga och av en relativt stor andel utrikes inflyttning. Samtidigt växer befolkningen genom ett födelseöverskott till följd av en ung befolkning. Denna utveckling förväntas långsiktigt komma att fortsätta och är en viktig förutsättning för den service som kommunen ger och fortsatt behöver planera för. Inflyttningen till kommunen har varit stor och få i den vuxna befolkningen har sina rötter i kommunen. Cirka en tredjedel av befolkningen har utländsk bakgrund, det vill säga är antingen födda utomlands eller är födda i Sverige av två föräldrar födda utomlands. Kommunens invånare med utländsk bakgrund har sitt ursprung från ett drygt 100-tal olika länder. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är på samma nivå som genomsnittet i riket medan utbildningsnivån generellt sett i kommunen i genomsnitt är lägre än både i riket och länet. Förvärvsfrekvensen är generellt lägre i kommunen än länsgenomsnittet och medelinkomsten är också lägre än genomsnittet för länet. Antal invånare i tätorter och landsbygd, 31 december 2012 Område Totalt Kvinnor Män Märsta Sigtuna Rosersberg Landsbygd Totalt Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

9 1.3 FRAMTIDA UTVECKLING Sigtuna kommuns strategiska läge mellan Stockholm-Uppsala, idag landets starkaste tillväxtregion, tillsammans med en fortsatt expansiv utveckling på Arlanda flygplats väntas även fortsättningsvis medföra ett starkt tryck på både företagsetableringar och bosättning i kommunen. Inflyttningen till kommunen förväntas att fortsätta och leda till att befolkningen växer under de närmaste åren. Kommunerna i Stockholms län har ett gemensamt ansvar för att tillgodose den bostadsefterfrågan regionens kraftiga befolkningstillväxt ger upphov till. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 anger en ökning av regionens befolkning i två scenarier. Alternativet Hög innebär en befolkningsökning på knappt nya invånare i regionen fram till år 2030, medan alternativet Låg innebär en lägre befolkningstillväxt på drygt invånare i regionen. Specifikt för Sigtuna kommun finns ett planerat årligt tillskott på 250 bostäder enligt alternativ Låg respektive 350 bostäder per år i alternativ Hög. Nya befolkningsprognoser visar att befolkningen i Stockholms län fortsatt kommer att öka kraftigt, vilket ställer stora krav på ett ökat bostadsbyggande. Sigtuna kommun behöver därför tillgodose en efterfrågan på i genomsnitt cirka 400 bostäder per år och det är något som kommunen avser att uppfylla med hjälp av en god framförhållning i planeringen och hög planberedskap för byggande av nya bostäder. Folkmängd och förändringskomponenter i Sigtuna kommun Karta som visar var befolkningskoncentrationerna finns. Område Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 9

10 10 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

11 2. BOSTÄDER OCH BYGGANDE Genom det höga bostadsbyggandet tar kommunen ansvar för hela Stockholmsregionens utveckling. Byggnation ska bidra till att skapa tilltalande utomhusmiljöer i samklang med omgivande natur och med hänsyn till miljön. 2.1 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN Antal bostäder i kommunen uppgick den 31 december 2011 till cirka Fördelningen av de olika boendeformerna ser olika ut för Sigtunas kommundelar. Den vanligaste boendeformen i Märsta är hyresrätt följt av bostadsrätt. I Sigtuna stad är den vanligaste boendeformen äganderätt tätt följt av hyresrätt. I Rosersberg är cirka hälften av alla bostäder äganderätter och bostadsrätter utgör cirka 35 %. På landsbygden är äganderätten den dominerande boendeformen. Bostadsbeståndet är modernt. Mindre än 1 % av lägenheterna är inte fullt moderna och andelen trångbodda hushåll, som bor mer än två personer per rum förutom kök och vardagsrum, är endast 2,5 %. Bostadsbyggandet under 2000-talet har varierat kraftigt i omfång och delvis i inriktning. Under den senaste tioårsperioden har det i genomsnitt producerats cirka 225 bostäder per år. År 2011 färdigställdes över 600 bostäder i kommunen. 2.2 FRAMTIDA UTBYGGNAD Sigtuna kommun behöver mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten under de närmaste åren bygga i genomsnitt ca 400 nya bostäder per år. Därmed är kommunens ambitionsnivåer för bostadsbyggandet i överensstämmelse med de antaganden om behovet av ett högt bostadsbyggande till följd av den kraftiga befolkningstillväxten i hela regionen. Sigtuna kommun kan därmed fortsatt anses ta sitt fulla ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. I Sigtuna kommun tas årligen fram ett program för bostadsbyggande med en planeringshorisont på fem år. Beräkningar för den kommande femårsperioden, 2013 till 2017, visar på en planerad byggstart av totalt bostäder, vilket motsvarar drygt 700 nya bostäder per år. Kommunen sätter upp mål som överstiger det reella behovet och kan därmed, även om det uppstår förseningar på grund av t ex överklaganden, tillgodose det behov som finns. De senaste årens relativt kraftiga befolkningsökning ser, enligt kommunens befolkningsprognos, ut att fortsätta in i 2020-talet. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 11

12 Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Troligt är att betydande efterfrågan på bostäder kommer att råda även i framtiden, vad som kommer att efterfrågas är mindre säkert. Till exempel kan efterfrågan på mer specifika boenden förväntas öka från ungdomar, studenter och pensionärer, något som kommunen välkomnar. Hus och boendemiljöer måste byggas med hänsyn till de människor som ska leva i dem. Bostadsproduktionen har varierat påtagligt mellan olika år, delvis beroende på den påverkan som det osäkra globala konjunkturläget har på bostadsmarknaden och efterfrågan på bostäder. Detta avspeglar sig på den svenska bostadsmarknaden, där efterfrågan på hyresrätter de senaste åren har ökat. För att kommunens målsättning om ett färdigställande av minst 400 bostäder per år ska kunna förverkligas måste planberedskapen vara betydligt större för att kunna möta en varierande efterfrågan. Planerat bostadsbyggande enligt Program för bostadsbyggande åren Märsta Sigtuna Rosersberg Landsbygd Totalt Sigtuna kommun vill se en bostadsproduktion i olika hustyper samt varierande husutformningar och lägenhetsstorlekar. Den långsiktiga målsättningen är att det i bostadsbeståndet ska vara ungefär 1/3 av vardera hyres-, bostads- och äganderätt. Ägarlägenheter är ett positivt inslag som upplåtelseform. 2.3 BOSTADSUTBUD Kommunens önskan om högre utbildningsnivå bör långsiktigt leda till att ungdomar och studenter kan bo kvar i den egna kommunen och erbjudas bostäder till rimliga kostnader i goda, kollektivtrafiknära och livaktiga stadsmiljöer med utbud av aktiviteter och service. I Uppsala och Stockholm finns det ett utökat behov av bostäder för studerande vid universitet och högskola. Sigtuna kommuns strategiska läge gör att studerande vid dessa orter skulle bosätta sig här om det fanns möjlighet. Skiftarbetande efterfrågar lugna sovrum dagtid, men också olika slag av service under udda tider, exempelvis nattförskola som nu finns i Märsta, men också viss närservice och goda kollektivtrafikförbindelser. Tillgången på lokaler och att det finns ett varierat utbud av tillgängliga bostäder inom olika områden har betydelse för att den mångkulturella kompetensen bättre ska kunna tas tillvara och utvecklas. Tänkbara åtgärder för att öka integrationen är att tillskapa mångkulturella mötesplatser, både fysiskt och organisatoriskt och att möjligheter att till rimliga kostnader hyra lokaler för verksamheter i egna företag förbättras. Det finns i dagsläget ett antal olika boendeformer för kommunens äldre. Kvarboende, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. Att tillskapa valmöjligheter för de äldre och hjälpa till och bidra till ett mer livaktigt stadsliv där de bor gör att livet som pensionär kan innehålla likvärdiga kvaliteter som tidigare. Behovet av bra boende för äldre väntas öka i alla bostadsområden i och med den kraftiga befolkningstillväxten i kommunen. Många äldre kommer sannolikt att vilja bo kvar i kommunen, men efterfråga ett boende som kräver mindre egen arbetsinsats än villaboendet. I Sigtuna kommun finns både grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. De bostäderna har en standard som betecknas som fullvärdiga lägenheter. Tillgänglighetsfrågorna är mycket viktiga för hela bostadsbeståndet. Både bostäder och vårdanläggningar för personer med funktionsnedsättning behövs i centrala lägen. För de som klarar ett självständigt boende ska möjligheten finnas att flytta ut från kommunens grupp- och servicebostäder och få stöd i eget boende. 2.4 TRYGGA OCH ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER En fysisk miljö som möjliggör hälsosamma val är viktig i arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom. Trygga, säkra, attraktiva och tillgängliga gång- och cykelvägar, förskole- och skolgårdar och bostadsområden samt god tillgänglighet till grönområden och tätortsnära friluftsliv möjliggör och stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Det är viktigt att säkerställa att det finns möjligheter till rörelse i olika former för människor i alla åldrar. 12 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

13 Sigtuna kommun är mån om att kunna erbjuda boendemiljöer som är attraktiva och upplevs som trygga och hälsofrämjande. Nyckelord för attraktivt boende inkluderar tillgänglighet, trygghet och säkerhet, tillgänglighet till förskola och skola, levande boendemiljö, jämställdhet, värdiga levnadsförhållanden, miljö, utbud som passar en varierad befolkning, arkitektonisk kvalitet och estetiska värden, samt identitet. 2.5 FRITID OCH REKREATION Rekreation har som utgångspunkt att människor ska få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning från krav i vardagslivet på arbetet och i hemmet. En rik fritid har stor betydelse för folkhälsan, ger stimulans till nya tankar och aktiviteter genom lek, idrott och friluftsliv. Rätt planerade och strategiskt belägna grönområden, lekplatser, idrottsplatser, spår och leder lockar fler människor till lek, rörelse och gemenskap i vardagen. En viktig planeringsförutsättning är att nyttjandet av olika aktiviteter kan skilja sig åt mellan flickor och pojkar, mellan män och kvinnor samt genom olika kulturella bakgrunder. Med en växande befolkning och förtätning av stadsdelar ökar behoven av lättillgängliga och mångfunktionella anläggningar och rekreationsområden. Sigtuna kommun har en klar, tydlig och uttalad ambition att stärka sin profil när det gäller fritid och idrott. I kommunen finns goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter med aktiviteter som skogspromenader, bad, båtliv, ridning, golf, långfärdsskridskor eller skidor. För inomhussport finns många idrottsanläggningar och sporthallar. Sigtuna kommuns huvudidrottsplats finns i Märsta, Midgårdsvallen, med en rad olika aktivitetsytor och hall samt utomhusbad, med biologisk rening, och ett nytt badhus som står klart Rosersberg och Sigtuna stad har idrottsplats och inomhushall. I Sigtuna stad finns också ett badhus. Närheten till Mälaren ger möjligheter till bad och under vintertid blir isen kommunens mest frekventerade motionsområde. Sigtuna kommun växer och för att växa och utvecklas behövs vid sidan av parker, natur- och friluftsområden även en utbyggnad och utveckling av ändamålsenliga och attraktiva idrotts- och fritidsanläggningar för såväl förenings- som egenorganiserade aktiviteter. Kommunens roll består till stor del av att ge förutsättningar för föreningar och andra att utveckla och bedriva meningsfulla fritidsaktiviteter. Riktlinjer - Idrott och motion - Befintliga idrottsplatser, hallar, motionsspår och ridanläggningar är viktiga resurser och ska tas tillvara vid övrig exploatering. - Vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden ska tillgång till lek, idrott och fritidsutbud beaktas, och vid behov anpassas till ökad efterfrågan. - Motionsspår och leder ska utvecklas och knytas samman mellan tätorter och naturområden. - Barn och ungas engagemang, kreativitet och intressen ska tas tillvara och de ska ges möjligheter till delaktighet och ansvar. Villkoren ska vara lika oavsett kön. - Vid utbyggnad av tätorter ska idrotts- och friluftsområ den utökas och markområden reserveras för näridrottsplatser och grönområden. - Utrymme för spontanidrott reserveras vid planering av bostadsområden. - Stimulerande lekmiljöer, natur för utomhuspedagogik och inbjudande tätortsnära natur ska beaktas i planering. Områden för friluftsliv - Genom att skapa pärlband med gröna kopplingar mellan tätortens grönområden till gröna kilar, värdekärnor och naturreservat främjas friluftsliv och hälsa. Den pågående Grönplanen ska visa samband men även identifiera svaga samband där tillgänglighet, utveckling och kvalitet ska förbättras. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 13

14 2.6 KULTUR Med kultur avses i översiktsplanen den konstnärligt orienterande innebörden av begreppet och omfattar såväl den kommersiella delen som fritidskulturen/amatörkulturen. Att vara del av eller att ta del av andras skapande i form av konst, musik, dans, film, teater litteratur är berikande för de flesta och är en viktig grund för innovationer, värderingar och demokratisk förståelse. I Sigtuna stad finns en rad olika mötesplatser där kultur frodas. Till exempel finns där kommunens enda museum, Sigtuna Museum, som speglar dåtid och nutid. Utbildningsanläggningarna, bibliotek, konstgalleri med mera erbjuder olika kulturaktiviteter. Centralorten Märsta med bibliotek, Kulturum, Forum, Kulturskolan, konstgalleri med mera har ett rikt kulturliv. En ny konsthall kommer att stå färdig I Rosersberg finns ett församlingshem med lokaler för möten, utställningar och andra aktiviteter. Riktlinjer - Kultur - Kulturlivets fysiska förutsättningar ska stärkas i centrumfunktionerna. - Kultur i den offentliga miljön ska uppmuntras, särskilt där mötesplatser skapas eller stärks. - Sigtuna Museum ska ges förutsättningar att utvecklas till ett modernt, attraktivt och välbesökt museum och förvalta stadens unika historia. - Kommunens stadscentrum Märsta centrum kompletteras med stadsbibliotek, konsthall och kulturskola vilket ger centrum en ny mötesplats med kultur i fokus. Ytterligare kulturaktiviteter ska uppmuntras. - Stadsdelscentrum Valsta utvecklas med bibliotek i mer tillgängligt och attraktivt läge tillsammans med fler funktioner. 14 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

15 2.7 HÅLLBART BYGGANDE Den byggda miljön ska vara hälsofrämjande med miljöanpassade och klimatsmarta lösningar. Det gäller såväl vid ny- och ombyggnation som under förvaltandet av byggnaden. Hållbart byggande rör aspekter som energiförsörjning och energianvändning, materialval, placering, utformning, va-system och dagvattenhantering. Det innebär hushållande med resurser som mark, material och energi, men också att inte bygga in giftiga och skadliga ämnen i byggnader. System och lösningar ska vara kretsloppsanpassade och minimera skadliga utsläpp till den omgivande miljön. En viktig utgångspunkt i planeringen är att underlätta för kommuninvånare och verksamma inom kommunen att leva miljöanpassat och att den bebyggda miljön är hälsosam och trygg. Det gäller både inom som utomhus. För att i största möjliga mån förhindra en negativ påverkan av miljön har Sigtuna kommun i huvudsak som strategi att planera ny bebyggelse där befintlig infrastruktur kan användas (VA, värme, gator, kollektivtrafik med mera). I all planering är det viktigt att bostads-och arbetsområden har närhet till grönområden, service och att områden planeras så att cykel- och gångtrafik i kombination med kollektiva trafikmedel gynnas. Bebyggelsen ska placeras för att ta tillvara på de positiva värden som kan finnas på platsen. Den ska placeras så att den i så liten grad som möjligt påverkas negativt av lokalklimatet genom vindar och kalluftsströmmar. Vid planering av bebyggelse samt vid om- och nybyggnad är det viktigt att hushålla med energi, vatten och byggmaterial. Det gäller både under byggprocessen och under byggnadens hela livslängd då det är under byggnadens användning som den största energiförbrukning sker. Ett hållbart energisystem bygger på förnybar energi och minskad energianvändning. Enligt EU-direktiv ska alla nya byggnader vara så kallade nära-nollenergibyggnader senast år För offentligt ägda byggnader ska alla byggnader vara nära-nollenergibyggnader senast år Sigtuna kommun är starkt påverkat av buller. För ett hållbart byggande där människor trivs är en mer bullerfri miljö viktig. Den svåraste bullerkällan i kommunen är Arlanda flygplats som orsakar buller eller kan komma att orsaka buller över en stor del av kommunen. De genomfarter för bil och tåg som korsar kommunen är också starka bullerkällor. Troligen kommer påverkan från dessa att öka på grund av ökat resande i alla de olika trafikslagen. 2.8 FYSISK BEBYGGELSESTRUKTUR Byggnader, gator, parker, vatten, torg och topografi skapar tillsammans ett visuellt uttryck, en bild av staden. Stadsbilden i Sigtuna kommun varierar i de olika tätorterna. Gemensamt är att utformning och gestaltning av bebyggelsemiljön har stor betydelse för hur omgivning och boendemiljö upplevs. Centralorten Märsta är relativt ung och har växt fram sedan 1900-talets mitt. Sigtuna stads centrala delar är av betydligt äldre dato med sin medeltida struktur och yngre områden som växt upp i zoner kring de centrala delarna. Villastaden Rosersberg har växt fram under 1900-talet. Kännetecknande för bebyggelsestrukturen som har utvecklats under 1900-talet präglas av denna epoks planeringsideal. Gemensamt för stadsbilden är att ljus och grönska har prioriterats mellan husen. Villaområden har trädgårdskaraktär och flerbostadshusen omgärdas av grönskande parkmiljöer. Märsta- Arlanda ska utvecklas till en regional stadskärna med mer storstadskaraktär och utvecklade urbana värden, vilket kan uppnås genom att den tillförs stadskvaliteter som ett levande fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och parker. Kommunens andra centrum- och kollektivtrafiknoder ska samtidigt också stärkas och utveckla sina urbana värden. I stadskärnan, centrumnoderna och vid kollektivtrafikknutpunkterna ska det strävas efter extra hög arkitektonisk nivå blandad med mer vardagsnära arkitektur. Stor omsorg ska läggas vid hur bebyggelsen stärker stadsbild, gaturum och parker. Vid förtätning och utbyggnad av befintliga tätorter kan redan existerande förutsättningar till stor del nyttjas, vilket skapar många fördelar. En aspekt är att drift- och investeringskostnader minskas och att större naturområden utanför bebyggelsen skonas. En annan är att det kan tillföras stadsmiljökvaliteter till befintliga områden så att Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 15

16 torftiga miljöer, överblivna och slitna markområden och buller med mera kan åtgärdas. Mellanrum mellan stadsdelar, som idag upplevs som avskiljande barriärer, kan ofta bebyggas för att knyta samman olika stadsområden och därmed skapa en attraktivare stadsbygd. När separerade stadsdelar byggs ihop genom förtätningsåtgärder kan social integration och trygghet också främjas. Bostadsutbudet kan kompletteras och varieras i form av olika typer och upplåtelseformer. För att säkerställa god biologisk mångfald även i de boendes direkta närmiljö ska den befintliga naturmiljön beaktas vid byggandet av nya bostäder. Bostäderna ska på ett enkelt och effektivt sätt göra det möjligt för de boende att leva ekologiskt hållbart. Det handlar exempelvis om låg energiförbrukning, odling, enkel återvinning av avfall och förpackningar samt god tillgång till kollektivtrafik. Den dag husen ska rivas ska byggnadsmaterialen i så stor utsträckning som möjligt gå att återanvända eller återvinna. Det vackra kulturlandskapet ska även fortsättningsvis dominera i Sigtuna kommun och tydliga gränser ska finnas mellan landsbygd och stadsbygd. För att bebyggelsen inte ska bli alltför utspridd bör ny bebyggelse anknyta till befintliga samhällen, redan bebyggda områden eller i mark- och vattenanvändningskartan angivna utbyggnadsområden. Detta skyddar i stor utsträckning natur- och kulturlandskapet och gör det möjligt för befolkningen att effektivare nyttja kollektivtrafik och annan infrastruktur. Sigtuna kommun eftersträvar att skapa blandade miljöer för att öka attraktiviteten både i boendet och arbetslivet. Både människor och företag söker sig till intressanta miljöer där det finns en blandning av arbetsplatser, bostäder och urbana verksamheter. Stor andel av kommunens verksamhetsområden är belägna inom Arlanda flygplats influensområde, och därför kan följaktligen inte bostäder lokaliseras. Inom och i anslutning till tätorterna eftersträvas dock en blandning av lämpliga funktioner. De verksamheter som stör eller av andra anledningar passar bättre i industriområden eller liknande ska lokaliseras klokt så att de inte förhindrar en fortsatt hållbar stadsutveckling utan stödjer den samt ger möjligheter för stadens framtida behov av att växa. 2.9 LANDSBYGDEN Nuvarande förhållanden Landsbygden är idag i fokus på ett nytt sätt. Landsbygden är inte längre enbart en fråga om områden för produktion av föda och virke utan alltmer en del av kommunens utveckling i en vidare bemärkelse. Med Arlanda flygplats placerad i kommunens mitt så har bullerzoner och ett stort influensområde medfört ett restriktivt byggande som bevarat stora delar av kommunens landsbygd, och därför finns det stora natur- och kulturvärden bevarade. Kommunens naturinventering visar att kommunens högsta naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Ett rikt odlingslandskap är även en resurs för andra ekosystemtjänster i ett hållbart samhälle vilket är viktigt att beakta när jordbruksmarken hamnar i konkurrens med annan markanvändning. En förutsättning för att långsiktigt bevara landsbygdens natur- och kulturmiljövärden är ett fortsatt jordbruk med djurhållning. Det är viktigt att värna om jordbruksmarken så att beroendet av att importera livsmedel inte ökar. En diversifierad lantbrukssektor skapar mervärden både för landsbygden och närliggande tätorter i kommunen. Närproducerad mat och energi kan skapa både intresse för landsbygden, kunskap om livsmedels-/energiproduktion och nya möjligheter för lantbrukare och flera andra verksamheter. På så vis gynna kulturlandskapet, miljön och det lokala företagandet på landsbygden. Sedan början av 1900-talet har antalet invånare ökat på landsbygden och efterfrågan på mark för byggnation är fortfarande stark. År 2011 bodde cirka på landsbygden. Mest ökar befolkningen på Sigtunahalvön och i Odensala. Landsbygdsområden i kommunen ligger inom pendlingsavstånd till Arlanda, Stockholm, Uppsala och andra städer i Mälardalen och är ett alternativ för de som söker ett naturnära boende Framtida utveckling För att främja ett bevarande och samtidigt en fortsatt utveckling av landsbygden är det viktigt med en tydlig strategi för en hållbar utveckling. En utspridning av bebyggelse ska undvikas för att skydda kulturlandskap och naturvärden. Byggnation ska i första 16 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

17 hand lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse för att skapa underlag för kollektivtrafik, skolbuss, säker dricksvattenförsörjning och möjligheter till rening av avlopp. I genomsnitt bedöms tillskottet på landsbygden bli cirka tio bostäder per år. Kommunen ska arbeta för en småskalig byggnation på landsbygden för att långsiktigt kunna garantera en kommunal service. En viktig förutsättning för en levande landsbygd är att underlagen för skolor och förskolor bibehålls. På Landsbygden i kommunen finns skolor och förskolor (F-6) i Odensala och Skepptuna. I dess närområden finns planer på utveckling av bostadsbebyggelse, vilket kommer att medföra ett antal nya elever till förskolor och skolor. I Granby öppnas en ny förskola under Företagande på landsbygden ska stimuleras och förutsättningar förbättras. Sigtuna kommun har tidigare bedömt att det som till sin byggnadsarea är 50 % eller större av befintlig byggnad, är en bygglovpliktig åtgärd i båda som en tillbyggnad och vid uppförande av en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område eller områden med sammanhållen bebyggelse. Det har upplevts som otillräckligt och överensstämmer inte helt med vad som står i förarbetena när lagtexten skrevs. En tillbyggnad på ett stort hus även om den är mindre än halva husets storlek kan bli mycket stor och då inte betecknas som liten. 50 % gränsen behöver därför kompletteras med en gräns i absoluta tal. I förarbetena inför att lagtexten skulle skrivas, exemplifieras liten tillbyggnad med att det skulle kunna handla om ett eller ett par rum Sammanhållen bebyggelse Enligt Plan och bygglagen (PBL) krävs det bygglov även för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område om det finns utpekat som sammanhållen bebyggelse. När PBL reviderades 2011 ändrades uttrycket samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. I direktiven finns angivet att det inte ska innebära någon skillnad i betydelse. Alltså innebär det att det är hus som ska gränsa till varandra, endast åtskilda av gata, väg eller parkområde för att det ska bedömas som sammanhållen bebyggelse. Det finns dock tolkningar av lagtexten som vill göra gällande att ett betydligt mindre antal hus krävs för att uppfylla kraven. Exempel på områden som idag utgör sammanhållen bebyggelse är Albano, del av Arlanda, Borgen, Botlöt-Karby, Bromsta, Bärmö, Charlottenberg, del av Erikssund, Färjestaden, Hova, Håtunabo, Hälgesta-Skråmsta, Kimsta, Källbo, Norrsunda kyrkas omgivning, Nybacka vid Stora Söderby, Odensala-Herresta, Ragvaldsbo, Rolsta, del av Rosersberg, Rysstorpet, del av Ansgarsliden, del av Sigtunastiftelsen, Sjudargårdsbadet öster, Skoby, Svalängen, Sälna, Torsborg norr och söder samt del av Österby. Vad som räknas som sammanhållen bebyggelse kommer naturligtvis att förändras framöver i och med att ytterligare bebyggelse tillkommer i områden som idag inte räknas dit. Det är bygg-och trafiknämnden som fattar beslut om vilka områden som definieras som sammanhållen bebyggelse. Förslag till nya riktlinjer blir: för liten tillbyggnad mindre än 50% av befintlig byggnad eller högst 40 m2 bruttoarea. För komplementbyggnad: Mindre än 50% av befintlig byggnad eller högst 60 m2 bruttoarea. En bygglovfri åtgärd kan endast göras en gång mellan två bygglovsansökningar. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 17

18 Riktlinjer - Bostäder och byggande - Nya bostäder ska tillkomma genom förtätning av de befintliga tätorterna och i anslutning till områden med samlad bebyggelse på landsbygden. - Nya bebyggelseområden ska lokaliseras med närhet till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service. - Bebyggelsestrukturen ska möjliggöra effektiva transporter, i första hand för gång- och cykel samt kollektivtrafik, i andra hand för bil. - Bostadsområden och verksamhetsområden ska vara trivsamma att vistas i och bidra till en trygg miljö. Stor vikt sak läggas på den estetiska gestaltning av det som byggs. - Bebyggda områden ska vara levande och varierande, där bostäder blandas med service, offentliga mötesplatser och arbetsplatser med närhet till grön miljö. - Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom gång- och cykelavstånd från hållplats och där goda förutsättningar finns för kommunalt VA eller enskilda eller gemensamma kretsloppsanpassade avloppslösningar. Bebyggelsen ska även anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturhistoriska värden och tradition. - Enstaka byggnader utanför bybildningar som inte är kompletteringsbebyggelse, bör tillåtas endast om de inte påverkar natur-, vatten- och kulturvärden negativt. En helhetsbedömning måste göras. - Planeringen ska inriktas mot en god planberedskap för ett bostadsbyggande och färdigställande som tillgodoser bostadsbehovet i den för länet kraftiga befolkningstillväxten. - Kommunens planering ska eftersträva en jämn fördelning i nyproduktion mellan upplåtelseformerna, hyres-, bostads-, och äganderätt. - Byggnation ska ske på ett miljöanpassat och hållbart sätt för att minimera riskerna för negativ påverkan på miljö och hälsa. Det innebär bland annat att resurser ska används effektivt, inga giftiga, hormonstörande eller skadliga ämnen ska användas och fuktskador ska förebyggas. Energiförbrukningen ska minimeras och förnybara energislag ska användas. Det gäller vid ny-, om- och tillbyggnad. Alla byggnader ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader senast år 2020 (enligt EU direktiv). För offentligt ägda byggnader ska alla byggnader vara nära-nollenergibyggnader senast år Vid planering och byggnation ska förutsättningar för en resurssnål och miljöanpassad livsstil prioriteras. - Identitetsstärkande gestaltning ska eftersträvas och stärka stadsbild, gaturum och parker. Extra stor vikt ska läggas vid områdesentréer, knutpunkter och centrum Detta gäller såväl områden med bostäder som de med verksamheter. - Gröna värden och vattenmiljöer ska säkerställas och mångfunktionella ytor ska utvecklas i planeringen. - Grön- och vattenområden och närnatur ska ses som en integrerad del i tätorten och som ett verktyg för hållbar utveckling. - Mark för dagvattenanläggningar ska frigöras på lämpliga platser. - Byggande i nya områden ska alltid föregås av utredningar som säkerställer att skyddsvärda natur-, vattenoch kulturmiljöer inte hotas. - Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för atttillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk. 18 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

19 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 19

20 20 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Allmänna intressen och ställningstaganden

Allmänna intressen och ställningstaganden Allmänna intressen och ställningstaganden Befolkning och boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv 96 Handel 100 Kommunikationer 106 Större opåverkade områden 116 Jord- och skogsbruk

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 102 Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer