VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

2 INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information till medlemmarna.. 4 Föreningens trivselregler 4 Medlemmens ansvar för den egna lägenheten... 4 Reparation och ombyggnad... 5 Föreningens ansvar för fastigheterna... 6 Garage och parkeringsplatser... 6 Parkering.. 6 Överlåtelse av bostadsrätt 6 Andrahandsuthyrning. 7 Förvaltning. 7 Fastighetsexpeditionen 7 Felanmälningar och jourtjänst.. 8 Brand 8 Grannsamverkan.. 8 Tvättstugorna. 9 Kabel-TV.. 9 Hushållssopor och annat avfall. 9 BILAGOR 1. Stadgar för Brf Mörbyskogen Nr 2 2. Trivselregler 3. Ansvar för reparationer och underhåll 4. Räddningsverket: Skydda ditt hem mot bränder 5. Hantering av hushållssopor och annat avfall

3 Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen Nr 2 äger två fastigheter i Danderyds kommun, Kv Kronojägaren 1 och Kv Skogvaktaren 1, med tillsammans 367 lägenheter. Kv Kronojägaren 1 består av tre flerbostadshus och omfattar 152 lägenheter med adresserna Mörbydalen 6-10, och Kv Skogvaktaren 1 består av fyra flerbostadshus och omfattar 215 lägenheter med adresserna Mörbydalen 1-5, 7-9 och samt Mörbyleden Husen byggdes under åren På fastigheterna finns även två garagebyggnader G2 och G3 med 292 garageplatser och 117 parkeringsplatser. Dessutom finns 25 avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökande. Inom fastigheterna ryms en livsmedelsbutik, sjukgymnastik, damfrisering, daghem och tre kontorslokaler. Brf och medlemmarna En bostadsrättsförening är en juridisk person som äger hela fastigheten, alltså även den lägenhet som Du i egenskap av bostadsrättshavare har köpt rätten till att bo i. Medlemskap i föreningen är en grundläggande förutsättning för ägandet av bostadsrätten med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär att bostadsrättshavaren är delägare i föreningens fastigheter med det andelstal som är uträknad för varje lägenhet. Andelens och årsavgiftens storlek är beroende av lägenhetens yta och läge i huset. Med andelen följer en rättighet för bostadsrättshavaren att nyttja lägenheten som bostad. En av de viktigaste grundtankarna med en bostadsrättsförening är att medlemmarna genom det gemensamma ägandet och aktiva ansvarstagandet för fastigheterna har möjlighet att själva påverka sin boendemiljö, både när det gäller kostnader och kvalitet. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i dels bostadsrättslagen (BrL), dels föreningens stadgar och trivselregler. Det är varje medlems skyldighet att sätta sig in i de lagar, stadgar och regler som styr innehavet av en bostadsrätt. Föreningens stadgar En bostadsrättsförening ska följa bostadsrättslagen samt de av stämman antagna stadgarna. I stadgarna finns detaljerade bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Föreningens stadgar återfinns i bilaga 1. 3

4 Föreningsstämman Varje år före juni månads utgång hålls ordinarie föreningsstämma. Till stämman kallas samtliga medlemmar genom kallelse, som läggs i medlemmarnas brevlådor och som dessutom anslås på anslagstavlor i varje entré. Vid omröstning på stämman har varje bostadsrätt en röst. På stämman redovisar styrelsen sin årsredovisning som bl. a beskriver viktigare händelser under året och redovisar årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen innehåller även ett förslag till budget för det kommande året. Stämman väljer också styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser bland sig ordförande, vice ordförande, sekreterare m.fl befattningshavare vid sitt konstituerande sammanträde omedelbart efter föreningsstämman. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom under sommarmånaderna. Namnen på styrelseledamöterna finns anslagna i entrén till respektive hus. Information till medlemmarna I informationsbladet Styrelsen Informerar, som normalt ges ut fyra gånger om året, lämnar styrelsen information om föreningens aktuella frågor. Informationsbladet läggs i brevlådan i varje lägenhet. Information om föreningen finns också på föreningens hemsida Medlemmarna är välkomna att ställa frågor och föreslå åtgärder via e-post till styrelsen på adressen Föreningens trivselregler Föreningens trivselregler (ordningsregler) har tillkommit under de drygt fyrtio år som föreningen har existerat, till stor del som en följd av medlemmarnas önskemål. Trivselreglerna utgör alltså en viktig del av umgänget mellan föreningens medlemmar. Trivselreglerna återfinns i bilaga 2. Medlemmens ansvar för den egna lägenheten Bostadsrättshavaren är skyldig, i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar, att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar således för underhåll och reparationer i den egna lägenheten utom vad som avser uppvärmnings- och ventilationssystem samt stamledningar för avlopp, värme, vatten och el. 4

5 En detaljerad uppställning över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen när det gäller underhåll och reparation av den egna lägenheten återfinns i bilaga 3. Styrelsen understryker vikten av att alltid ha en hemförsäkring kompletterad med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt i händelse att en skada skulle inträffa i lägenheten. Reparation och ombyggnad Väsentliga förändringar i den egna lägenheten såsom ombyggnad och större reparationer, rivning av icke-bärande väggar, omdisponering av kök och våtutrymmen, förändring av vatten- och elinstallationer eller arbeten som kan påverka brandsäkerhet eller föreningens energiförbrukning, ska anmälas till styrelsen för att godkännas innan arbetet påbörjas. Anmälan ska göras på särskild blankett som finns på fastighetsexpeditionen och på föreningens hemsida För vissa ombyggnadsarbeten krävs dessutom bygganmälan eller bygglov från kommunen. Vid reparations- och underhållsarbeten är det av största vikt att medlemmarna anlitar seriösa hantverkare. För vatten- och avloppsarbeten och våtrumsinredningar kräver försäkringsbolagen att arbetet utförs med fackmannamässig omsorg av behöriga hantverkare. För elinstallationer är det uttryckligen förbjudet enligt lag att själv utföra elektriskt montage. Detta måste utföras av behörig fackman. Innan reparations- och underhållsarbeten påbörjas bör du informera dina grannar, t ex genom anslag i entrén, när reparationsoch underhållsarbete kommer att påbörjas och när de planeras vara avslutade. Underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbete som kan medföra olägenhet för grannarna, t.ex. bilning, mejsling, borrning, sågning och annat störande ljud, får endast ske måndag-fredag mellan klockan och samt på lördagar mellan klockan och På sön- och helgdagar får sådant arbete ej utföras. Om underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten kräver avstängning av vattnet får detta endast ske efter tydlig avisering medelst anslag i entrén minst 24 timmar i förväg där det tydligt framgår under vilken tid vattnet kommer att vara avstängt. Avstängning av vattnet skall alltid ske i samråd med fastighetsskötaren. 5

6 Föreningens ansvar för fastigheterna Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll och reparationer av husens värme- och ventilationssystem, stamledningar för vatten, avlopp och elektricitet, gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare och tvättstugor, garage och parkeringsplatser samt av fastighetens parkområden. Föreningens ansvar framgår av bilaga 3. Medlem som upptäcker fel, skada eller onormalt slitage på sådant som föreningen ansvarar för ska snarast anmäla det till föreningens fastighetsskötare. Garage och parkeringsplatser Föreningens garage- och parkeringsplatser är i första hand avsedda för föreningens bostadsrättshavare och lokalhyresgäster för den egna bilen. Önskemål om att hyra uppställningsplats ska lämnas skriftligt till fastighetsexpeditionen. Blanketter finns att hämta på fastighetsexpeditionen eller från föreningens hemsida. För tecknande av avtal för uppställningsplats utgår en administrativ avgift (f.n. 350 kr + moms). Uppsägning av garage- och parkeringsplats ska ske skriftligt till fastighetsexpeditionen. Uppsägningstiden är tre månader. Garage- och parkeringsplatserna är avsedda för uppställning av personbilar. Garagen får således inte användas som lagerlokal eller verkstad. Garagens elsystem är dimensionerat endast för belysning, varför motorvärmare och värmeelement inte får anslutas. Inom föreningens område finns emellertid 11 parkeringsplatser utomhus med elanslutning för motorvärmare. Parkering På föreningens mark, utom på särskilt markerade platser, råder parkeringsförbud. Dock medges tillfällig uppställning av fordon i högst 15 minuter (för personer med handikapptillstånd högst 30 minuter) utanför egen entré för på- och avlastning av större mängder gods. Fordonet ska under denna tid hållas under uppsikt så att det ej hindrar utryckningsfordon, sjuktransporter, färdtjänst och taxi, samt sop- och avfallsbilar eller snöröjning. Föreningens område bevakas av Länsparkerings Bevakning i syfte att förhindra otillåten parkering. För besökare finns det 25 avgiftsbelagda besöksparkeringsplatser (vardagar kr/tim, övriga tider inklusive lördag-söndag 1 kr/tim, dock högst 20 kr per dygn). Av dessa besöksplatser ligger 17 platser på Mörbydalen mitt emot Mörbydalen och 8 platser på parkeringsdäcket G3 med infart från Mörbyleden. Överlåtelse av bostadsrätt Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelse i form av arv och gåva, ska godkännas av föreningens styrelse. Särskild överlåtelseanmälan och medlemsansökan för den nya 6

7 bostadsrättshavaren ska inges till föreningens styrelse för godkännande. Till handlingarna ska bifogas köpeavtal, arv- eller gåvohandlingar. Medlemskap i föreningen beviljas endast fysisk(a) person(er) som avser att utnyttja lägenheten för eget boende. Ett dödsbo kan i oskiftad form inneha en bostadsrätt i högst tre år. Andrahandsuthyrning Styrelsens tillstånd ska inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning. Skriftlig ansökan för andrahandsuthyrning ska innehålla uppgift om orsaken till uthyrningen, vilken tid som lägenheten kommer att vara uthyrd och vem som är tänkt som hyresgäst. Styrelsens godkännande ska inhämtas också när uthyrning sker till barn och nära släktingar. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta på fastighetsexpeditionen eller från föreningens hemsida. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning av lägenhet om det finns beaktansvärda skäl, t ex sjukdom, tillfällig arbetsförflyttning, studier på annan ort, militärtjänstgöring e dyl. Andrahandsuthyrning beviljas för högst ett år men kan, om godtagbara skäl finns, förlängas med ytterligare högst ett år. Observera att vid andrahandsuthyrning behåller bostadsrättshavaren hela det ekonomiska och juridiska ansvaret gentemot föreningen. Förvaltning Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av SBC Bostad AB, Box 1353, Stockholm. Frågor gällande bostadsavgifter, hyror, lägenhetsöverlåtelser mm besvaras av SBC på telefon , telefontid vardagar Den tekniska förvaltningen av fastigheterna handhas av styrelsen. Den dagliga fastighetsskötseln utförs av KN Fastighets- och Allservice med Kosta Nassikas som ansvarig fastighetsskötare. Fastighetsexpeditionen Föreningens fastighetsexpedition är belägen intill f d panncentralen, Mörbydalen 1, tel Fastighetsskötarens expeditions- och telefontid är varje helgfri måndag, onsdag och fredag kl Under icke expeditionstid finns telefonsvarare inkopplad där medlemmarna kan lämna meddelanden. 7

8 Felanmälningar och jourtjänst Fel, för vilka föreningen ansvarar, ska omgående anmälas till föreningens fastighetsskötare så snart som felet har upptäcks. Om t ex ett stopp i avlopp eller ett vattenläckage inte anmäls omgående, kan bostadsrättshavaren hållas ansvarig för förekommande följdskador. Felanmälan görs till fastighetsskötaren på telefon eller via e-post till Skriftligt meddelande kan även lämnas i fastighetsexpeditionens brevlåda Mörbydalen 1 eller per telefax Akuta fel i fastigheterna, t ex en vattenläcka, som måste åtgärdas omgående, anmäls i första hand till föreningens fastighetsskötare. Utanför ordinarie kontorstid ska anmälan ske till Dygnet Runt Service på telefon Dygnet Runt Service får ej anlitas för icke-akuta situationer, ej heller för åtgärder som kräver låssmed. Fel på hissarna anmäls under ordinarie arbetstid i första hand till fastighetsskötaren. Vid akuta situationer lämnas anmälan direkt till OTISLINE på telefon Fel på entrédörrarnas öppningsautomatik anmäls till Trygg Direkt på telefon Observera att jourutryckning är mycket kostsam för föreningen. Därför kommer missbruk av Dygnet Runt Service, OTISLINE eller Trygg Direkt att debiteras lägenhetsinnehavaren. Brand Anvisningar hur du kan skydda ditt hem mot bränder och vad du bör göra i händelse av att det börjar brinna finns i bilaga 4, en broschyr utgiven av Räddningsverket. I händelse av brand måste brandfordon och ambulanser kunna komma fram. Parkera därför inte på föreningens vägar och brandkårsgator. Grannsamverkan Föreningens grannsamverkan innebär att medlemmarna är vaksamma och håller god kontakt med grannarna. För att hålla kontakt med de boende och styrelsen finns för varje trappuppgång minst ett portombud utsett. Vi har också en huvudkontaktman för samarbetet med polisen. Namnen på portombuden, kontaktmannen och deras telefonnummer finns anslagna i varje entré. 8

9 Tvättstugorna Inom föreningens område finns två tvättstugor. Den ena ligger i låghuset Mörbydalen 7 och den andra i låghuset Mörbydalen 14, båda med ingång från respektive gavel. Öppettider och regler finns anslagna i tvättstugorna. Nyckeln till entrén går också till tvättstugorna. Bokning av tvättider görs på bokningstavlan i tvättstugan. Polletter till tvättmaskinerna finns att köpa i Myrans snabbköp, ICA NÄRA, Mörbyhöjden 1. Varje tvättstuga har ett tvättstugeombud som har till uppgift att förmedla kontakterna mellan styrelsen och dem som använder tvättstugorna. Namnet på ombudet finns anslaget i tvättstugan. Kabel-TV Genom föreningens försorg distribueras ett dussintal av de vanligaste TV-kanalerna till varje lägenhet. Föreningen kommer att under 2007 byta till ComHem, som utöver kabel-tv också erbjuder medlemmarna både telefonitjänster och bredband för Internetanslutning. Hushållssopor och annat avfall För hushållsavfall finns sopstationer utanför Mörbydalen 5, 11 och 12 samt Mörbyleden 18. Utanför Mörbydalen 9 och 12 samt utanför Mörbyleden 18 finns separata kärl för returpapper och tidningar. För mindre grovsopor finns en container och för returglas finns kärl i grovsoprummet intill gamla panncentralen Mörbydalen 1. Anvisningar för hantering av avfall återfinns i bilaga 5. 9

10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse av bostad kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen har rätt att hyra ut bostäder till föreningens anställda. Föreningen har rätt att hyra ut lokaler, garage mm till i första hand medlemmar och i andra hand utomstående. Lokaler avsedda för näringsverksamhet uthyres på sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han/hon har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medlemskap. Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare har utträtt ur föreningen. 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som övertagit en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Om bostadsrätt övergått på grund av giftorätt, arv eller testamente till make, sambo, hemmavarande barn eller adoptivbarn får medlemskap ej vägras. Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. En överlåtelse är ogiltig om den som övertagit en bostadsrätt inte antas som medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER MM 4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Bilaga 1. Stadgar

11 Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet, utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar bland annat egna installationer rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster. Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada. 6 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 7 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. 8 Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med Bilaga 1. Stadgar

12 ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 9 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning, är bostadsrättshavaren skyldig att visa lägenheten på lämplig tid. Om bostadsrätthavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning. 10 En bostadsrättshavare får, under begränsad tid, upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. 11 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 12 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om: 1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften, 2. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand, 3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller medlem, 4. lägenheten används för annat ändamål än det avsedda, 5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdlöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar, 7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta, 8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, 9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 13 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. Bilaga 1. Stadgar

13 14 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 15 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. STYRELSEN 16 Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Kompletteringsval kan ske på extra stämma. Till styrelseledamot och suppleant kan, förutom medlem, väljas make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet. 17 Styrelsen, som konstituerar sig själv, utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, enligt styrelsens beslut av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i föreningen med annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 18 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För giltigheten av fattade beslut erfordras att antalet ledamöter som biträder beslutet är fler än hälften av antalet valda ledamöter. 19 Styrelsen eller firmatecknare äger att själv eller genom ombud handla på föreningens vägnar samt inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan. Styrelsen kan förvalta föreningens egendom genom av styrelsen utsedd person, vilken själv inte behöver vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller medlem av föreningen. Styrelsen skall minst en gång varje år, innan förvaltningsberättelsen avgives, besiktiga föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva, belåna (inteckna) eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 20 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Bostadsrätthavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin lägenhet. Bilaga 1. Stadgar

14 RÄKENSKAPER OCH REVISION 21 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 22 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godkänd. 23 Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman. 24 Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar samt förslag till inkomst- och utgiftsbudget skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före ordinarie föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMA 25 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 april och senast 30 juni. 26 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 1 mars. 27 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. 28 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande och sekreterare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 6. Fastställande av röstlängd 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 8. Föredragning av revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fastställande av resultatdisposition 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Beslut om arvoden 13. Fastställande av inkomst- och utgiftsbudget 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende 18. Avslutande Bilaga 1. Stadgar

15 På extra föreningsstämma skall endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen för densamma. 29 Kallelse till föreningsstämma, såväl ordinarie som extra, innehållande uppgift om förekommande ärenden, skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på lämpliga platser inom föreningens fastigheter senast två veckor före stämman. Medlem som ej bor i föreningens fastighet skall kallas per post senast två veckor före stämman. Till stämma har styrelsen rätt att kalla icke medlem som då har yttranderätt men ej rösträtt. 30 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar och enligt lag. 31 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller en annan medlem får vara biträde. 32 Omröstning vid föreningsstämman sker öppet om ej närvarande röstberättigade påkallar sluten röstning. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningens ordförande biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. För vissa beslut - bland annat beslut om stadgeändring - erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 33 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning, bestående av tre medlemmar, för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 34 Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 35 Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastigheter eller genom utdelning. Bilaga 1. Stadgar

16 FONDER OCH ÖVERSKOTT 36 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Föreningens reparationsfond Dispositionsfond Till föreningens reparationsfond skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastigheternas taxeringsvärde. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall normalt avsättas till dispositionsfonden. På förslag av styrelsen kan föreningsstämman besluta att en del av föregående års överskott skall delas ut. Därvid skall utdelningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för samma år. UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION 37 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. ÖVRIGT För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning. Ovanstående stadgar har i första läsningen antagits på föreningsstämman den 25 januari 1999 och i den andra läsningen på den ordinarie föreningsstämman den 21 april 1999 enhälligt antagits. Patent- och registreringsverket har registrerat stadgarna den 24 augusti 1999 och de är därmed gällande. Styrelsen Bilaga 1. Stadgar

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN STADGAR Sid 1 (10) FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN Föreningens firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lorensbergsgatan. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

STADGAR. Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

STADGAR. Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bostadsrättsföreningen Tor 2 Org.nr: 716425-8522 STADGAR Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun.

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. SV68 Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68 STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. Ändamål

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL

Läs mer