VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

2 INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information till medlemmarna.. 4 Föreningens trivselregler 4 Medlemmens ansvar för den egna lägenheten... 4 Reparation och ombyggnad... 5 Föreningens ansvar för fastigheterna... 6 Garage och parkeringsplatser... 6 Parkering.. 6 Överlåtelse av bostadsrätt 6 Andrahandsuthyrning. 7 Förvaltning. 7 Fastighetsexpeditionen 7 Felanmälningar och jourtjänst.. 8 Brand 8 Grannsamverkan.. 8 Tvättstugorna. 9 Kabel-TV.. 9 Hushållssopor och annat avfall. 9 BILAGOR 1. Stadgar för Brf Mörbyskogen Nr 2 2. Trivselregler 3. Ansvar för reparationer och underhåll 4. Räddningsverket: Skydda ditt hem mot bränder 5. Hantering av hushållssopor och annat avfall

3 Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen Nr 2 äger två fastigheter i Danderyds kommun, Kv Kronojägaren 1 och Kv Skogvaktaren 1, med tillsammans 367 lägenheter. Kv Kronojägaren 1 består av tre flerbostadshus och omfattar 152 lägenheter med adresserna Mörbydalen 6-10, och Kv Skogvaktaren 1 består av fyra flerbostadshus och omfattar 215 lägenheter med adresserna Mörbydalen 1-5, 7-9 och samt Mörbyleden Husen byggdes under åren På fastigheterna finns även två garagebyggnader G2 och G3 med 292 garageplatser och 117 parkeringsplatser. Dessutom finns 25 avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökande. Inom fastigheterna ryms en livsmedelsbutik, sjukgymnastik, damfrisering, daghem och tre kontorslokaler. Brf och medlemmarna En bostadsrättsförening är en juridisk person som äger hela fastigheten, alltså även den lägenhet som Du i egenskap av bostadsrättshavare har köpt rätten till att bo i. Medlemskap i föreningen är en grundläggande förutsättning för ägandet av bostadsrätten med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär att bostadsrättshavaren är delägare i föreningens fastigheter med det andelstal som är uträknad för varje lägenhet. Andelens och årsavgiftens storlek är beroende av lägenhetens yta och läge i huset. Med andelen följer en rättighet för bostadsrättshavaren att nyttja lägenheten som bostad. En av de viktigaste grundtankarna med en bostadsrättsförening är att medlemmarna genom det gemensamma ägandet och aktiva ansvarstagandet för fastigheterna har möjlighet att själva påverka sin boendemiljö, både när det gäller kostnader och kvalitet. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i dels bostadsrättslagen (BrL), dels föreningens stadgar och trivselregler. Det är varje medlems skyldighet att sätta sig in i de lagar, stadgar och regler som styr innehavet av en bostadsrätt. Föreningens stadgar En bostadsrättsförening ska följa bostadsrättslagen samt de av stämman antagna stadgarna. I stadgarna finns detaljerade bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Föreningens stadgar återfinns i bilaga 1. 3

4 Föreningsstämman Varje år före juni månads utgång hålls ordinarie föreningsstämma. Till stämman kallas samtliga medlemmar genom kallelse, som läggs i medlemmarnas brevlådor och som dessutom anslås på anslagstavlor i varje entré. Vid omröstning på stämman har varje bostadsrätt en röst. På stämman redovisar styrelsen sin årsredovisning som bl. a beskriver viktigare händelser under året och redovisar årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen innehåller även ett förslag till budget för det kommande året. Stämman väljer också styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser bland sig ordförande, vice ordförande, sekreterare m.fl befattningshavare vid sitt konstituerande sammanträde omedelbart efter föreningsstämman. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom under sommarmånaderna. Namnen på styrelseledamöterna finns anslagna i entrén till respektive hus. Information till medlemmarna I informationsbladet Styrelsen Informerar, som normalt ges ut fyra gånger om året, lämnar styrelsen information om föreningens aktuella frågor. Informationsbladet läggs i brevlådan i varje lägenhet. Information om föreningen finns också på föreningens hemsida Medlemmarna är välkomna att ställa frågor och föreslå åtgärder via e-post till styrelsen på adressen Föreningens trivselregler Föreningens trivselregler (ordningsregler) har tillkommit under de drygt fyrtio år som föreningen har existerat, till stor del som en följd av medlemmarnas önskemål. Trivselreglerna utgör alltså en viktig del av umgänget mellan föreningens medlemmar. Trivselreglerna återfinns i bilaga 2. Medlemmens ansvar för den egna lägenheten Bostadsrättshavaren är skyldig, i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar, att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar således för underhåll och reparationer i den egna lägenheten utom vad som avser uppvärmnings- och ventilationssystem samt stamledningar för avlopp, värme, vatten och el. 4

5 En detaljerad uppställning över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen när det gäller underhåll och reparation av den egna lägenheten återfinns i bilaga 3. Styrelsen understryker vikten av att alltid ha en hemförsäkring kompletterad med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt i händelse att en skada skulle inträffa i lägenheten. Reparation och ombyggnad Väsentliga förändringar i den egna lägenheten såsom ombyggnad och större reparationer, rivning av icke-bärande väggar, omdisponering av kök och våtutrymmen, förändring av vatten- och elinstallationer eller arbeten som kan påverka brandsäkerhet eller föreningens energiförbrukning, ska anmälas till styrelsen för att godkännas innan arbetet påbörjas. Anmälan ska göras på särskild blankett som finns på fastighetsexpeditionen och på föreningens hemsida För vissa ombyggnadsarbeten krävs dessutom bygganmälan eller bygglov från kommunen. Vid reparations- och underhållsarbeten är det av största vikt att medlemmarna anlitar seriösa hantverkare. För vatten- och avloppsarbeten och våtrumsinredningar kräver försäkringsbolagen att arbetet utförs med fackmannamässig omsorg av behöriga hantverkare. För elinstallationer är det uttryckligen förbjudet enligt lag att själv utföra elektriskt montage. Detta måste utföras av behörig fackman. Innan reparations- och underhållsarbeten påbörjas bör du informera dina grannar, t ex genom anslag i entrén, när reparationsoch underhållsarbete kommer att påbörjas och när de planeras vara avslutade. Underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbete som kan medföra olägenhet för grannarna, t.ex. bilning, mejsling, borrning, sågning och annat störande ljud, får endast ske måndag-fredag mellan klockan och samt på lördagar mellan klockan och På sön- och helgdagar får sådant arbete ej utföras. Om underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten kräver avstängning av vattnet får detta endast ske efter tydlig avisering medelst anslag i entrén minst 24 timmar i förväg där det tydligt framgår under vilken tid vattnet kommer att vara avstängt. Avstängning av vattnet skall alltid ske i samråd med fastighetsskötaren. 5

6 Föreningens ansvar för fastigheterna Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll och reparationer av husens värme- och ventilationssystem, stamledningar för vatten, avlopp och elektricitet, gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare och tvättstugor, garage och parkeringsplatser samt av fastighetens parkområden. Föreningens ansvar framgår av bilaga 3. Medlem som upptäcker fel, skada eller onormalt slitage på sådant som föreningen ansvarar för ska snarast anmäla det till föreningens fastighetsskötare. Garage och parkeringsplatser Föreningens garage- och parkeringsplatser är i första hand avsedda för föreningens bostadsrättshavare och lokalhyresgäster för den egna bilen. Önskemål om att hyra uppställningsplats ska lämnas skriftligt till fastighetsexpeditionen. Blanketter finns att hämta på fastighetsexpeditionen eller från föreningens hemsida. För tecknande av avtal för uppställningsplats utgår en administrativ avgift (f.n. 350 kr + moms). Uppsägning av garage- och parkeringsplats ska ske skriftligt till fastighetsexpeditionen. Uppsägningstiden är tre månader. Garage- och parkeringsplatserna är avsedda för uppställning av personbilar. Garagen får således inte användas som lagerlokal eller verkstad. Garagens elsystem är dimensionerat endast för belysning, varför motorvärmare och värmeelement inte får anslutas. Inom föreningens område finns emellertid 11 parkeringsplatser utomhus med elanslutning för motorvärmare. Parkering På föreningens mark, utom på särskilt markerade platser, råder parkeringsförbud. Dock medges tillfällig uppställning av fordon i högst 15 minuter (för personer med handikapptillstånd högst 30 minuter) utanför egen entré för på- och avlastning av större mängder gods. Fordonet ska under denna tid hållas under uppsikt så att det ej hindrar utryckningsfordon, sjuktransporter, färdtjänst och taxi, samt sop- och avfallsbilar eller snöröjning. Föreningens område bevakas av Länsparkerings Bevakning i syfte att förhindra otillåten parkering. För besökare finns det 25 avgiftsbelagda besöksparkeringsplatser (vardagar kr/tim, övriga tider inklusive lördag-söndag 1 kr/tim, dock högst 20 kr per dygn). Av dessa besöksplatser ligger 17 platser på Mörbydalen mitt emot Mörbydalen och 8 platser på parkeringsdäcket G3 med infart från Mörbyleden. Överlåtelse av bostadsrätt Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelse i form av arv och gåva, ska godkännas av föreningens styrelse. Särskild överlåtelseanmälan och medlemsansökan för den nya 6

7 bostadsrättshavaren ska inges till föreningens styrelse för godkännande. Till handlingarna ska bifogas köpeavtal, arv- eller gåvohandlingar. Medlemskap i föreningen beviljas endast fysisk(a) person(er) som avser att utnyttja lägenheten för eget boende. Ett dödsbo kan i oskiftad form inneha en bostadsrätt i högst tre år. Andrahandsuthyrning Styrelsens tillstånd ska inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning. Skriftlig ansökan för andrahandsuthyrning ska innehålla uppgift om orsaken till uthyrningen, vilken tid som lägenheten kommer att vara uthyrd och vem som är tänkt som hyresgäst. Styrelsens godkännande ska inhämtas också när uthyrning sker till barn och nära släktingar. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta på fastighetsexpeditionen eller från föreningens hemsida. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning av lägenhet om det finns beaktansvärda skäl, t ex sjukdom, tillfällig arbetsförflyttning, studier på annan ort, militärtjänstgöring e dyl. Andrahandsuthyrning beviljas för högst ett år men kan, om godtagbara skäl finns, förlängas med ytterligare högst ett år. Observera att vid andrahandsuthyrning behåller bostadsrättshavaren hela det ekonomiska och juridiska ansvaret gentemot föreningen. Förvaltning Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av SBC Bostad AB, Box 1353, Stockholm. Frågor gällande bostadsavgifter, hyror, lägenhetsöverlåtelser mm besvaras av SBC på telefon , telefontid vardagar Den tekniska förvaltningen av fastigheterna handhas av styrelsen. Den dagliga fastighetsskötseln utförs av KN Fastighets- och Allservice med Kosta Nassikas som ansvarig fastighetsskötare. Fastighetsexpeditionen Föreningens fastighetsexpedition är belägen intill f d panncentralen, Mörbydalen 1, tel Fastighetsskötarens expeditions- och telefontid är varje helgfri måndag, onsdag och fredag kl Under icke expeditionstid finns telefonsvarare inkopplad där medlemmarna kan lämna meddelanden. 7

8 Felanmälningar och jourtjänst Fel, för vilka föreningen ansvarar, ska omgående anmälas till föreningens fastighetsskötare så snart som felet har upptäcks. Om t ex ett stopp i avlopp eller ett vattenläckage inte anmäls omgående, kan bostadsrättshavaren hållas ansvarig för förekommande följdskador. Felanmälan görs till fastighetsskötaren på telefon eller via e-post till Skriftligt meddelande kan även lämnas i fastighetsexpeditionens brevlåda Mörbydalen 1 eller per telefax Akuta fel i fastigheterna, t ex en vattenläcka, som måste åtgärdas omgående, anmäls i första hand till föreningens fastighetsskötare. Utanför ordinarie kontorstid ska anmälan ske till Dygnet Runt Service på telefon Dygnet Runt Service får ej anlitas för icke-akuta situationer, ej heller för åtgärder som kräver låssmed. Fel på hissarna anmäls under ordinarie arbetstid i första hand till fastighetsskötaren. Vid akuta situationer lämnas anmälan direkt till OTISLINE på telefon Fel på entrédörrarnas öppningsautomatik anmäls till Trygg Direkt på telefon Observera att jourutryckning är mycket kostsam för föreningen. Därför kommer missbruk av Dygnet Runt Service, OTISLINE eller Trygg Direkt att debiteras lägenhetsinnehavaren. Brand Anvisningar hur du kan skydda ditt hem mot bränder och vad du bör göra i händelse av att det börjar brinna finns i bilaga 4, en broschyr utgiven av Räddningsverket. I händelse av brand måste brandfordon och ambulanser kunna komma fram. Parkera därför inte på föreningens vägar och brandkårsgator. Grannsamverkan Föreningens grannsamverkan innebär att medlemmarna är vaksamma och håller god kontakt med grannarna. För att hålla kontakt med de boende och styrelsen finns för varje trappuppgång minst ett portombud utsett. Vi har också en huvudkontaktman för samarbetet med polisen. Namnen på portombuden, kontaktmannen och deras telefonnummer finns anslagna i varje entré. 8

9 Tvättstugorna Inom föreningens område finns två tvättstugor. Den ena ligger i låghuset Mörbydalen 7 och den andra i låghuset Mörbydalen 14, båda med ingång från respektive gavel. Öppettider och regler finns anslagna i tvättstugorna. Nyckeln till entrén går också till tvättstugorna. Bokning av tvättider görs på bokningstavlan i tvättstugan. Polletter till tvättmaskinerna finns att köpa i Myrans snabbköp, ICA NÄRA, Mörbyhöjden 1. Varje tvättstuga har ett tvättstugeombud som har till uppgift att förmedla kontakterna mellan styrelsen och dem som använder tvättstugorna. Namnet på ombudet finns anslaget i tvättstugan. Kabel-TV Genom föreningens försorg distribueras ett dussintal av de vanligaste TV-kanalerna till varje lägenhet. Föreningen kommer att under 2007 byta till ComHem, som utöver kabel-tv också erbjuder medlemmarna både telefonitjänster och bredband för Internetanslutning. Hushållssopor och annat avfall För hushållsavfall finns sopstationer utanför Mörbydalen 5, 11 och 12 samt Mörbyleden 18. Utanför Mörbydalen 9 och 12 samt utanför Mörbyleden 18 finns separata kärl för returpapper och tidningar. För mindre grovsopor finns en container och för returglas finns kärl i grovsoprummet intill gamla panncentralen Mörbydalen 1. Anvisningar för hantering av avfall återfinns i bilaga 5. 9

10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av upplåtelse av bostad kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen har rätt att hyra ut bostäder till föreningens anställda. Föreningen har rätt att hyra ut lokaler, garage mm till i första hand medlemmar och i andra hand utomstående. Lokaler avsedda för näringsverksamhet uthyres på sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han/hon har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medlemskap. Medlem som upphör att vara bostadsrättshavare har utträtt ur föreningen. 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som övertagit en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Om bostadsrätt övergått på grund av giftorätt, arv eller testamente till make, sambo, hemmavarande barn eller adoptivbarn får medlemskap ej vägras. Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. En överlåtelse är ogiltig om den som övertagit en bostadsrätt inte antas som medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER MM 4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Bilaga 1. Stadgar

11 Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet, utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar bland annat egna installationer rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster. Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada. 6 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 7 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. 8 Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med Bilaga 1. Stadgar

12 ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 9 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning, är bostadsrättshavaren skyldig att visa lägenheten på lämplig tid. Om bostadsrätthavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning. 10 En bostadsrättshavare får, under begränsad tid, upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. 11 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 12 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om: 1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften, 2. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand, 3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller medlem, 4. lägenheten används för annat ändamål än det avsedda, 5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdlöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar, 7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta, 8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, 9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 13 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. Bilaga 1. Stadgar

13 14 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 15 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. STYRELSEN 16 Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Kompletteringsval kan ske på extra stämma. Till styrelseledamot och suppleant kan, förutom medlem, väljas make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet. 17 Styrelsen, som konstituerar sig själv, utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, enligt styrelsens beslut av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i föreningen med annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 18 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För giltigheten av fattade beslut erfordras att antalet ledamöter som biträder beslutet är fler än hälften av antalet valda ledamöter. 19 Styrelsen eller firmatecknare äger att själv eller genom ombud handla på föreningens vägnar samt inför domstol och andra myndigheter föra föreningens talan. Styrelsen kan förvalta föreningens egendom genom av styrelsen utsedd person, vilken själv inte behöver vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller medlem av föreningen. Styrelsen skall minst en gång varje år, innan förvaltningsberättelsen avgives, besiktiga föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva, belåna (inteckna) eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 20 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Bostadsrätthavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin lägenhet. Bilaga 1. Stadgar

14 RÄKENSKAPER OCH REVISION 21 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 22 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godkänd. 23 Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman. 24 Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar samt förslag till inkomst- och utgiftsbudget skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före ordinarie föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMA 25 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 april och senast 30 juni. 26 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 1 mars. 27 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. 28 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande och sekreterare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 6. Fastställande av röstlängd 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 8. Föredragning av revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fastställande av resultatdisposition 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Beslut om arvoden 13. Fastställande av inkomst- och utgiftsbudget 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende 18. Avslutande Bilaga 1. Stadgar

15 På extra föreningsstämma skall endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen för densamma. 29 Kallelse till föreningsstämma, såväl ordinarie som extra, innehållande uppgift om förekommande ärenden, skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på lämpliga platser inom föreningens fastigheter senast två veckor före stämman. Medlem som ej bor i föreningens fastighet skall kallas per post senast två veckor före stämman. Till stämma har styrelsen rätt att kalla icke medlem som då har yttranderätt men ej rösträtt. 30 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar och enligt lag. 31 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller en annan medlem får vara biträde. 32 Omröstning vid föreningsstämman sker öppet om ej närvarande röstberättigade påkallar sluten röstning. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningens ordförande biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. För vissa beslut - bland annat beslut om stadgeändring - erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 33 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning, bestående av tre medlemmar, för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 34 Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 35 Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastigheter eller genom utdelning. Bilaga 1. Stadgar

16 FONDER OCH ÖVERSKOTT 36 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Föreningens reparationsfond Dispositionsfond Till föreningens reparationsfond skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastigheternas taxeringsvärde. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall normalt avsättas till dispositionsfonden. På förslag av styrelsen kan föreningsstämman besluta att en del av föregående års överskott skall delas ut. Därvid skall utdelningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för samma år. UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION 37 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. ÖVRIGT För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning. Ovanstående stadgar har i första läsningen antagits på föreningsstämman den 25 januari 1999 och i den andra läsningen på den ordinarie föreningsstämman den 21 april 1999 enhälligt antagits. Patent- och registreringsverket har registrerat stadgarna den 24 augusti 1999 och de är därmed gällande. Styrelsen Bilaga 1. Stadgar

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tavasten 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24...

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR... 3 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN... 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extra stämma den 15 februari 2012 och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Stadgar Brf Garm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredängen Föreningens organisationsnummer är: 745000-3491 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Org.nr. 769605-8788 2014-12-03 Sida 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brahelund. Föreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Svartpoppeln. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884.

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, org. nr 716439-6884. Föreningen har till ändamål

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SPINNSIDAN 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnsidan 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar - BRF Planeten 234

Stadgar - BRF Planeten 234 Stadgar - BRF Planeten 234 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Planeten 234. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FEMETTAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Femettan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 Organisationsnummer: 716444-6358 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näktergalen nr 8. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sländan 11. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Egen Härd i Örebro Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande nya bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas STADGAR För Bostadsrättsföreningenn KRABBAN Södra Byn, Grebbestad. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Krabban Södra Byn. Styrelsen har sitt säte i Grebbestad, Tanums Kommun.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyhem Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 1(10) **************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer