Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration."

Transkript

1 1 (4) Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad omfattning. Planen gäller för en tidsperiod på 6-8 veckor under förutsättning att 15 % av personalen är frånvarande och att de två veckor kan innebära 50 % frånvaro. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. Fritid Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar, mötes- och festlokaler åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Avdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö, upplåter lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Gata/Park Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Kost- och transportservice Kost- och transportservice ansvarar för matproduktion och servering av mat till förskolor, skolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, dagcentraler, service- och gruppboenden samt pensionärer i eget boende. Avdelningen ansvarar även för kommunens interna transporter av mat, internpost, paket m.m. Myndighet- och nyproduktion Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkerings/trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samt investeringar, exploateringar och nyanläggningar av gator, parker och fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. Verksamhetsservice Avdelningen stödjer kommunens kärnverksamheter med städ- och verksamhetsvaktmästartjänster. Bilsamordningen ansvarar för kommunens leasningsfordon. Televäxeln samordnar samtalstrafiken för kommunens förvaltningar Pandemiplan 2009 STF1

2 2 (4) och bolag. Personliga ombud ger hjälp och stöd till vuxna personer med svåra psykiska funktionshinder. Verksamhet som utesluts helt vid 15 % frånvaro eller mer Nyproduktion, fritid Verksamhet som måste fungera oavsett antalet frånvarande samhällsviktig Kosthållning, städning, växeln, transporter, växthuset, vinterväghållning, myndighetsutövning tillståndsgivningen (HCP-tiilstånd, transporttillstånd). Verksamhet som kan göras på annat sätt vid 15 % frånvaro eller mer Verksamheternas ambitionsnivå prioriteras ner till lägstanivå, ansvar för prioriteringarna har förvaltningens krisledningsgrupp. Krisledningsorganisation för kris/pandemi Ledningscentral med operativ krisledningsgrupp och personalsamordning i AVA huset. Operativ krisledningsgrupp - Roger Lavrell, Camilla Wiström, Els-Marie Adenfors, Lars Ramstedt, Jonas Thorsell, Hans Gahn, Karin Wadman. Övergripande planering Roger Lavrell, Lars Ramstedt, Karin Wadman Information - Roger Lavrell, Marie Moqvist, Personalsamordning Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Ann-Charlotte Gustavsson Akuta insatser och koordination med frivilligorganisationer/föreningar/elever i gymnasiets årskurs 3 Jonas Thorsell, Ulf Jangentorp, Lars Ramstedt Material Hans Gahn, Erland Fröjd, Pia Rydberg Transporter Camilla Wiström, Dennis Sköldin, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt Kost Camilla Wiström, Ann-Britt Lundahl, Ingela Blom, Karin Engvall Städ - Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Pia Rydberg Handlingsplan som hanteras och prioriteras av krisledningen beroende på omfattning Beroende på frånvaronivå prioriterar krisledningen vilka verksamheter som ska tas bort alternativt i vilken omfattningen verksamheten ska utföras. Personal flyttas mellan avdelningarna, samordnas inom förvaltningen. Lokalvården prioriterar Lövåsen och toaletter därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Kost- och transportorganisationen ställer om till kost och leverans till dem som är gamla och sjuka. Kosten prioriterar vård- och omsorgsköken därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Frivilligorganisationer/föreningar/anhöriga/elever i gymnasiets årskurs 3 kontaktas som resurs beroende på frånvarons omfattning. Pandemiplan 2009 STF1

3 3 (4) Kris-/pandemiplan för bilsamordningen Telefonlista VW/Skoda Möller bil Opel Motorkompaniet Ford/Renault Skobes Alkolås Dräger och Foxguard Dialect Biogas SvenskBiogas Försäkringsfrågor Crawford&CO Bensin Volvofinans Mikael Örn Kris-/pandemiplan för växeln Poolia för bemanning, Daniel Svensson , Kris-/pandemiplan för Kost- och transportservice Vid en pandemi kommer matlagning och mattransporter prioriteras i följande ordning: 1. Mat och transport av mat till äldreomsorg och handikappomsorg 2. Mat och transport av mat till förskola 3. Mat och transport av mat till grundskola 4. Mat till gymnasieskola Personal Om 15 %, av personalen är borta i 6-8 veckor kommer man att försöka ta hjälp av så många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande verksamhet. Om 50 % av personalen är borta i två veckor tvingas verksamheten stänga en del serveringsställen efter ovan nämnd prioritetsordning. Personalen som arbetar i köken kommer att omplaceras för att i första hand bemanna de prioriterade köken. Vissa arbetsuppgifter inom kost- och transportservice är så pass specifika att de bara kan utföras av ett fåtal personer, bl.a. tillagning av specialkost och bemanning av så kallade ensamkök, även en del administrativa uppgifter är specifika som beställning av varor, vikarieanskaffning m.m. Dessa nyckelpersoner kommer att placeras där de kan användas på mest effektiva sätt. Lista med timvikarier finns. Vid större bortfall av köks- och transportpersonal är det från kost- och transportservices perspektiv ok att inhämta personal från andra avdelningar inom förvaltningen. Lämpliga arbetsuppgifter är i sådant fall är sådana uppgifter där det inte krävs någon specialkunskap som t.ex. städ, disk och transporter. Verksamhet Ledning krisorganisation Camilla Wiström, kostchef, Ann-Britt Lundahl, bitr kostchef, Ingela Blom, enhetschef, Dennis Sköldin, enhetschef Pandemiplan 2009 STF1

4 4 (4) Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. Mest prioriterade uppgifterna för ledningen under pandemiperioden är att bemanna alla kök med personal och fatta beslut om förflyttningar och omstruktureringar i verksamheten ombesörja transporter av mat från tillagningskök ut till verksamheterna hålla tät kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att veta hur många barn och elever som förväntas äta och om det finns planer att stänga någon verksamhet hålla tät kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens krisorganisation för att få information om eventuella omstruktureringar i verksamheten samt antalet friska respektive sjuka brukare som behöver mat Vid en pandemisituation kan kökspersonalen ta avsteg från ordinarie matsedel och laga mindre resurskrävande maträtter. Det går att under några veckor dra ner på serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att det då är halvfabrikat. För äldreomsorgen och handikappomsorgen kommer det att finnas möjlighet att beställa lättare maträtter (soppa, kräm) för de som är sjuka i influensan. Tänkta alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola tar med sig egen matsäck eller att skolor stängs. De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. Kost- och transportservice kommer att kunna utöka matproduktionen till äldre- och handikappomsorgen vid en pandemisituation. Om det skulle bli aktuellt så kommer vård- och omsorgsförvaltningens kriscenter på servicehuset Pantern sammanställa extrabeställningar av mat och faxa dessa till angivet produktionskök. Transporter av extrabeställningar ombesörjes av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en sådan situation kommer personal från lägre prioriterade kök att förflyttas. Kökscheferna inom kost- och transportservice har blivit uppmanade att ta hem handdesinfektion, rengöringsmedel och papper, engångsmaterial (för att kunna spara på peronalresurser som behövs för diskning), lättlagad" (mindre personalkrävande mat), typ pulversoppor och potatismos. Det ordinarie hygienarbetet med egenkontroller bedöms som tillräckligt. Stor vikt läggs dock vid personliga hygienrutiner bland kökspersonal samt vaksamhet på egna symptom på influensa. Pandemiplan 2009 STF1

5 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar Toalettvagn första dygnet, inkl tömning och städning Transport tillkommer Toalettvagn påföljande dygn Extra tömning toavagn Transport tillkommer Båtplats/år Extra debitering kr per timme kr per timme kr per timme Personalkostnad/tim Personal utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang i Katrineholms tätort X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 1

6 Objekt utan moms Lokal- och anläggningsavgift Gammalt pris Nytt pris kr per timme kr per timme Barn- och ungdomsverksamhet Lokala studieförbund kr per dag kr per dag Cirkusplats markhyra 550 X Se KFS Grusplan vid Valla Medborgarhus Djulö dansbana Stadsparkens scen Gratis Gratis Fritidslokaler kr per dag kr per dag Glindran f.d. skola, hela skolan Glindran f.d. skola, liten sal Valla Medborgarhus dans/fest Valla Medborgarhus, stor sal övrigt Valla Medborgarhus, liten sal övrigt Lyan i Julita X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 2

7 Måltidslokaler Gammalt pris Nytt pris Centralorten kr per dag kr per dag Ej fest Duvehomsgymnasiet Nyhemsskolan Nävertorpsskolan Sandbäcksskolan Skogsborgsskolan Västra skolan Kupolen Lokaler för fest, centralorten Kupolen, endast helger 1450 Duveholmsgymnasiet, endast helger 1000 kr/del och timme Duveholmshallen ABC, stora arrangemang 200 Landsbygden kr per dag kr per dag Bie skola helg vardagar må - to Björkvik skola helg vardagar må - to Forssjö skola helg vardagar må - to Julita skola helg vardagar må - to Sköldinge skola helg vardagar må - to X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 3

8 Gammalt pris Nytt pris kr per dag kr per dag Strångsjö skola helg vardagar må - to Valla skola helg vardagar må - to Övriga lokaler i skolor kr per dag kr per dag Duveholmsgymnasiets cafeteria Duveholmsgymnasiets aula Duveholmsgymnasiets miniaula Klassrum och bibliotek mm Slöjdsalar Övernattning kr per sal o natt kr per sal o natt Klassrum, max 15 pers Material för uthyrning kr per dag kr per dag Stolar per st stolar per st påföljande dygn 6 7 Bord per st Bord per st påföljande dygn Airtrack per dag Tumblinggolv per dag Scen kr per m2 (från 2-30 m2) Personalkostnad tillkommer Teleskopläktare kr per sektion, kan endast hyras i Personalkostnad tillkommer Duveholmshallen Videokanon per dag 275 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 4

9 Sport- och gymnastiksalar Gammalt pris Nytt pris Duveholmshallen ABC (kan hyras som en stor hall) kr per timme kr per timme Vikväggar mellan hallarna Lokala föreningar per hall Övriga föreningar och privatpersoner per hall D+E - hall tillsammans Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner D och E - hall var för sig Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Styrketräningslokal Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Spegelsalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Skyttelokalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sammanträdesrum H, N, O, P Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Omklädningsrum Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 5

10 Gammalt pris Nytt pris Järvenhallen kr per timme kr per timme Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Järvenhallen bordtennis Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Nyhemshallen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Björkviks sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla Medborgarhus Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Övriga gymnastiksalar Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sandbäcksskolans lekhall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Badminton pris per bana X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 6

11 Vaktmästarkostnad på landsbygden uttages när Bokning sker utanför vaktmästarens telefontid Nyckel hämtas hos vaktmästare i bostaden Vaktmästaren närvarar under uthyrningstiden Gammalt pris Nytt pris X e personalkostn sid 1 Vid återbud av större arrangemang och läger 1-14 dgr före arrangemang 50 % av hyra 50 % av hyra dgr före arrangemang 25 % av hyra 25 % av hyra dgr före arrangemang 10 % av hyra 10 % av hyra Vid återbud av ordinarie träningstid, matcher etc Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrd tid, i annat fall debiteras ordinarie hyra. Ordinarie hyra För ej avbokad, outnyttjad tid debiteras ordinarie hyra. 180 kr Ordinarie hyra Ishall Extern Lokal förening Ungdom Bandy Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 7

12 Gammalt pris Nytt pris Uterink kr per timme kr per timme Extern Lokal förening Ungdom Konstgräs Extern Lokal förening Ungdom Friidrott Extern Lokal förening Ungdom Fotbollsplaner A-plan Extern Lokal förening Ungdom Övriga Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 8

13 Simhallen Allmänheten Entré Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Vux Ungd Barn Rabattkort 10 bad Vux Ungd Barn Halvårskort Vux Ungd Barn Årskort Vux Ungd Barn Vuxen med max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 6 månader 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 1 år 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 9

14 Föreningsverksamhet Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Simskola Vux simskola Babysim Plask och lek Handduk Badkläder Hänglås Föreningsverksamhet Hela simhallen Extern Lokal förening Ungdom Stora bassängen per bana Extern 72 X Ungdom Hoppbassängen Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 10

15 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS Service- och teknik (Tkr) NULÄGE (Tkr) ADA Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice Totalt

16 ADA administrativa enheten EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS ADA (Tkr) +- 0 Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2

17 Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3

18 Fritid EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS FRITID (Tkr) Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4

19 Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har sänkt framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5

20 Gata/Park EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS GATA/PARK (tkr) +-0 Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka kr. 6

21 Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka kr. Lönekompensationen är inte fördelad för UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning Vinterväghållning Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka kvm av de beräknade kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7

22 Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8

23 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE (tkr) Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9

24 2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på :- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca :- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca :-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10

25 Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanal s Y

Risk- och sårbarhetsanal s Y kommunstyrelsens handling nr 68/2011 KATRINEHOLMS KOMMUN Risk- och sårbarhetsanal s Y Katrineholms kommun 2 011 ltatrineholms kommun [1] Innehåll Sammanfattning 4 Övergripande beskrivning av kommunen 5

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer