Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration."

Transkript

1 1 (4) Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad omfattning. Planen gäller för en tidsperiod på 6-8 veckor under förutsättning att 15 % av personalen är frånvarande och att de två veckor kan innebära 50 % frånvaro. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. Fritid Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar, mötes- och festlokaler åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Avdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö, upplåter lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Gata/Park Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Kost- och transportservice Kost- och transportservice ansvarar för matproduktion och servering av mat till förskolor, skolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, dagcentraler, service- och gruppboenden samt pensionärer i eget boende. Avdelningen ansvarar även för kommunens interna transporter av mat, internpost, paket m.m. Myndighet- och nyproduktion Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkerings/trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samt investeringar, exploateringar och nyanläggningar av gator, parker och fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. Verksamhetsservice Avdelningen stödjer kommunens kärnverksamheter med städ- och verksamhetsvaktmästartjänster. Bilsamordningen ansvarar för kommunens leasningsfordon. Televäxeln samordnar samtalstrafiken för kommunens förvaltningar Pandemiplan 2009 STF1

2 2 (4) och bolag. Personliga ombud ger hjälp och stöd till vuxna personer med svåra psykiska funktionshinder. Verksamhet som utesluts helt vid 15 % frånvaro eller mer Nyproduktion, fritid Verksamhet som måste fungera oavsett antalet frånvarande samhällsviktig Kosthållning, städning, växeln, transporter, växthuset, vinterväghållning, myndighetsutövning tillståndsgivningen (HCP-tiilstånd, transporttillstånd). Verksamhet som kan göras på annat sätt vid 15 % frånvaro eller mer Verksamheternas ambitionsnivå prioriteras ner till lägstanivå, ansvar för prioriteringarna har förvaltningens krisledningsgrupp. Krisledningsorganisation för kris/pandemi Ledningscentral med operativ krisledningsgrupp och personalsamordning i AVA huset. Operativ krisledningsgrupp - Roger Lavrell, Camilla Wiström, Els-Marie Adenfors, Lars Ramstedt, Jonas Thorsell, Hans Gahn, Karin Wadman. Övergripande planering Roger Lavrell, Lars Ramstedt, Karin Wadman Information - Roger Lavrell, Marie Moqvist, Personalsamordning Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Ann-Charlotte Gustavsson Akuta insatser och koordination med frivilligorganisationer/föreningar/elever i gymnasiets årskurs 3 Jonas Thorsell, Ulf Jangentorp, Lars Ramstedt Material Hans Gahn, Erland Fröjd, Pia Rydberg Transporter Camilla Wiström, Dennis Sköldin, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt Kost Camilla Wiström, Ann-Britt Lundahl, Ingela Blom, Karin Engvall Städ - Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Pia Rydberg Handlingsplan som hanteras och prioriteras av krisledningen beroende på omfattning Beroende på frånvaronivå prioriterar krisledningen vilka verksamheter som ska tas bort alternativt i vilken omfattningen verksamheten ska utföras. Personal flyttas mellan avdelningarna, samordnas inom förvaltningen. Lokalvården prioriterar Lövåsen och toaletter därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Kost- och transportorganisationen ställer om till kost och leverans till dem som är gamla och sjuka. Kosten prioriterar vård- och omsorgsköken därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Frivilligorganisationer/föreningar/anhöriga/elever i gymnasiets årskurs 3 kontaktas som resurs beroende på frånvarons omfattning. Pandemiplan 2009 STF1

3 3 (4) Kris-/pandemiplan för bilsamordningen Telefonlista VW/Skoda Möller bil Opel Motorkompaniet Ford/Renault Skobes Alkolås Dräger och Foxguard Dialect Biogas SvenskBiogas Försäkringsfrågor Crawford&CO Bensin Volvofinans Mikael Örn Kris-/pandemiplan för växeln Poolia för bemanning, Daniel Svensson , Kris-/pandemiplan för Kost- och transportservice Vid en pandemi kommer matlagning och mattransporter prioriteras i följande ordning: 1. Mat och transport av mat till äldreomsorg och handikappomsorg 2. Mat och transport av mat till förskola 3. Mat och transport av mat till grundskola 4. Mat till gymnasieskola Personal Om 15 %, av personalen är borta i 6-8 veckor kommer man att försöka ta hjälp av så många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande verksamhet. Om 50 % av personalen är borta i två veckor tvingas verksamheten stänga en del serveringsställen efter ovan nämnd prioritetsordning. Personalen som arbetar i köken kommer att omplaceras för att i första hand bemanna de prioriterade köken. Vissa arbetsuppgifter inom kost- och transportservice är så pass specifika att de bara kan utföras av ett fåtal personer, bl.a. tillagning av specialkost och bemanning av så kallade ensamkök, även en del administrativa uppgifter är specifika som beställning av varor, vikarieanskaffning m.m. Dessa nyckelpersoner kommer att placeras där de kan användas på mest effektiva sätt. Lista med timvikarier finns. Vid större bortfall av köks- och transportpersonal är det från kost- och transportservices perspektiv ok att inhämta personal från andra avdelningar inom förvaltningen. Lämpliga arbetsuppgifter är i sådant fall är sådana uppgifter där det inte krävs någon specialkunskap som t.ex. städ, disk och transporter. Verksamhet Ledning krisorganisation Camilla Wiström, kostchef, Ann-Britt Lundahl, bitr kostchef, Ingela Blom, enhetschef, Dennis Sköldin, enhetschef Pandemiplan 2009 STF1

4 4 (4) Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. Mest prioriterade uppgifterna för ledningen under pandemiperioden är att bemanna alla kök med personal och fatta beslut om förflyttningar och omstruktureringar i verksamheten ombesörja transporter av mat från tillagningskök ut till verksamheterna hålla tät kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att veta hur många barn och elever som förväntas äta och om det finns planer att stänga någon verksamhet hålla tät kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens krisorganisation för att få information om eventuella omstruktureringar i verksamheten samt antalet friska respektive sjuka brukare som behöver mat Vid en pandemisituation kan kökspersonalen ta avsteg från ordinarie matsedel och laga mindre resurskrävande maträtter. Det går att under några veckor dra ner på serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att det då är halvfabrikat. För äldreomsorgen och handikappomsorgen kommer det att finnas möjlighet att beställa lättare maträtter (soppa, kräm) för de som är sjuka i influensan. Tänkta alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola tar med sig egen matsäck eller att skolor stängs. De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. Kost- och transportservice kommer att kunna utöka matproduktionen till äldre- och handikappomsorgen vid en pandemisituation. Om det skulle bli aktuellt så kommer vård- och omsorgsförvaltningens kriscenter på servicehuset Pantern sammanställa extrabeställningar av mat och faxa dessa till angivet produktionskök. Transporter av extrabeställningar ombesörjes av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en sådan situation kommer personal från lägre prioriterade kök att förflyttas. Kökscheferna inom kost- och transportservice har blivit uppmanade att ta hem handdesinfektion, rengöringsmedel och papper, engångsmaterial (för att kunna spara på peronalresurser som behövs för diskning), lättlagad" (mindre personalkrävande mat), typ pulversoppor och potatismos. Det ordinarie hygienarbetet med egenkontroller bedöms som tillräckligt. Stor vikt läggs dock vid personliga hygienrutiner bland kökspersonal samt vaksamhet på egna symptom på influensa. Pandemiplan 2009 STF1

5 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar Toalettvagn första dygnet, inkl tömning och städning Transport tillkommer Toalettvagn påföljande dygn Extra tömning toavagn Transport tillkommer Båtplats/år Extra debitering kr per timme kr per timme kr per timme Personalkostnad/tim Personal utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang i Katrineholms tätort X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 1

6 Objekt utan moms Lokal- och anläggningsavgift Gammalt pris Nytt pris kr per timme kr per timme Barn- och ungdomsverksamhet Lokala studieförbund kr per dag kr per dag Cirkusplats markhyra 550 X Se KFS Grusplan vid Valla Medborgarhus Djulö dansbana Stadsparkens scen Gratis Gratis Fritidslokaler kr per dag kr per dag Glindran f.d. skola, hela skolan Glindran f.d. skola, liten sal Valla Medborgarhus dans/fest Valla Medborgarhus, stor sal övrigt Valla Medborgarhus, liten sal övrigt Lyan i Julita X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 2

7 Måltidslokaler Gammalt pris Nytt pris Centralorten kr per dag kr per dag Ej fest Duvehomsgymnasiet Nyhemsskolan Nävertorpsskolan Sandbäcksskolan Skogsborgsskolan Västra skolan Kupolen Lokaler för fest, centralorten Kupolen, endast helger 1450 Duveholmsgymnasiet, endast helger 1000 kr/del och timme Duveholmshallen ABC, stora arrangemang 200 Landsbygden kr per dag kr per dag Bie skola helg vardagar må - to Björkvik skola helg vardagar må - to Forssjö skola helg vardagar må - to Julita skola helg vardagar må - to Sköldinge skola helg vardagar må - to X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 3

8 Gammalt pris Nytt pris kr per dag kr per dag Strångsjö skola helg vardagar må - to Valla skola helg vardagar må - to Övriga lokaler i skolor kr per dag kr per dag Duveholmsgymnasiets cafeteria Duveholmsgymnasiets aula Duveholmsgymnasiets miniaula Klassrum och bibliotek mm Slöjdsalar Övernattning kr per sal o natt kr per sal o natt Klassrum, max 15 pers Material för uthyrning kr per dag kr per dag Stolar per st stolar per st påföljande dygn 6 7 Bord per st Bord per st påföljande dygn Airtrack per dag Tumblinggolv per dag Scen kr per m2 (från 2-30 m2) Personalkostnad tillkommer Teleskopläktare kr per sektion, kan endast hyras i Personalkostnad tillkommer Duveholmshallen Videokanon per dag 275 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 4

9 Sport- och gymnastiksalar Gammalt pris Nytt pris Duveholmshallen ABC (kan hyras som en stor hall) kr per timme kr per timme Vikväggar mellan hallarna Lokala föreningar per hall Övriga föreningar och privatpersoner per hall D+E - hall tillsammans Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner D och E - hall var för sig Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Styrketräningslokal Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Spegelsalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Skyttelokalen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sammanträdesrum H, N, O, P Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Omklädningsrum Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 5

10 Gammalt pris Nytt pris Järvenhallen kr per timme kr per timme Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Järvenhallen bordtennis Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Nyhemshallen Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Björkviks sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla sporthall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Valla Medborgarhus Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Övriga gymnastiksalar Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Sandbäcksskolans lekhall Lokala föreningar Övriga föreningar och privatpersoner Badminton pris per bana X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 6

11 Vaktmästarkostnad på landsbygden uttages när Bokning sker utanför vaktmästarens telefontid Nyckel hämtas hos vaktmästare i bostaden Vaktmästaren närvarar under uthyrningstiden Gammalt pris Nytt pris X e personalkostn sid 1 Vid återbud av större arrangemang och läger 1-14 dgr före arrangemang 50 % av hyra 50 % av hyra dgr före arrangemang 25 % av hyra 25 % av hyra dgr före arrangemang 10 % av hyra 10 % av hyra Vid återbud av ordinarie träningstid, matcher etc Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrd tid, i annat fall debiteras ordinarie hyra. Ordinarie hyra För ej avbokad, outnyttjad tid debiteras ordinarie hyra. 180 kr Ordinarie hyra Ishall Extern Lokal förening Ungdom Bandy Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 7

12 Gammalt pris Nytt pris Uterink kr per timme kr per timme Extern Lokal förening Ungdom Konstgräs Extern Lokal förening Ungdom Friidrott Extern Lokal förening Ungdom Fotbollsplaner A-plan Extern Lokal förening Ungdom Övriga Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 8

13 Simhallen Allmänheten Entré Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Vux Ungd Barn Rabattkort 10 bad Vux Ungd Barn Halvårskort Vux Ungd Barn Årskort Vux Ungd Barn Vuxen med max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 6 månader 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år Familjebad 1 år 2 vux max 3 barn extrabarn upp till 16 år X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 9

14 Föreningsverksamhet Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Simskola Vux simskola Babysim Plask och lek Handduk Badkläder Hänglås Föreningsverksamhet Hela simhallen Extern Lokal förening Ungdom Stora bassängen per bana Extern 72 X Ungdom Hoppbassängen Extern Lokal förening Ungdom X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 10

15 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS Service- och teknik (Tkr) NULÄGE (Tkr) ADA Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice Totalt

16 ADA administrativa enheten EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS ADA (Tkr) +- 0 Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2

17 Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3

18 Fritid EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS FRITID (Tkr) Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4

19 Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har sänkt framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5

20 Gata/Park EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS GATA/PARK (tkr) +-0 Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka kr. 6

21 Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka kr. Lönekompensationen är inte fördelad för UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning Vinterväghållning Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka kvm av de beräknade kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7

22 Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8

23 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE (tkr) Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9

24 2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på :- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca :- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca :-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10

25 Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 165 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson,

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden 2010-06-17 43 88 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring. Nytt ärende 6, Rapport från Sportcentrumkommittén.

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62)

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62) För sent avbokad tid för arrangemang Avbokning ska ske senast 1 vecka innan hela avgiften debiteras Ej återlämnad nyckel 500,- Ej grovstädat efter arrangemang debiteras föreningen 400,- avser 0-19 år där

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2014-04

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2014-04 Månadsrapport Socialförvaltningen 2014-04 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen 2015-04-10 Dnr 2015.008 Serviceförvaltningen Servicenämnden Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen Uppdrag Kostchef Kristin Emilsson och förvaltningsekonom Jonas Svensson har fått i uppdrag av

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera Falköpings Kommun Revisorerna 2015-03-04 FALKÖPINGS Ko KommunstyrelS' 2015-03- 1 1 Tekniska nämnden Diarienr Planbet Kommunfullmäktige, för kännedom Granskning kostverksamhet Kommunens revisorer har, med

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009 Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Tjänsteskrivelse 2013-08-21 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2013.0069 Folkhälsonämnden Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Sammanfattning Under läsåret 2012/2013 har elevantalet ökat inom grundskolan

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

22 Ny förvaltningsorganisation

22 Ny förvaltningsorganisation 22 Ny förvaltningsorganisation Bilaga KS 2012/1 /6 Sala 2012-02-07 2012-06- 07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Jan-Olof Friman Förslag till ny förvaltningsorganisation - kommunstyrelsens förvaltning Förslagen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-02-14

KALLELSE. Datum 2013-02-14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2013-02-14 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 21 februari 2013 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Systemet för inläsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO ERBJUDANDE FRÅN SOFT DET UNDERSÖKANDE ARBETET PÅBÖRJADES I NOVEMBER 2006 SAMVERKAN HAR SKETT MED ORIENTERINGSKLUBBARNA OCH VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS VI SVARAR JA ELLER NEJ I MAJ 2007 O-RINGEN 2010 PLANERINGSINRIKTNING

Läs mer

Bildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011

Bildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011 Bildningsnämndens reinvesteringsplan 2012 - Möbler/utrustning Bilaga2A 1-16-årsverksamheten inkl Kulturskolan Bildningsnämndens handling 13-2011 Kat Utbyte/förnyelse p.g.a. myndighetskrav 2012 1 Område

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer