Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Brf Stureby 2013"

Transkript

1 Årsberättelse Brf Stureby 2013

2 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften ( = månadsavgiften som betalas i förskott, en gång i månaden) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t.ex. reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger bostadsrättsföreningen tillsammans med alla andra medlemmar/bostadsrättshavare och har enligt bostadsrättslagen en "i tiden obegränsad nyttjanderätt" till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter enligt stadgarna och föreningens regler. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer vi en styrelse bland oss boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Vi är medlemmar i HSB och därmed har vi också en ledamot i styrelsen som är utsedd av HSB. Föreningen lyder under bostadsrättslagen som överrider allt. Som komplement till lagen finns föreningens stadgar. Det är vår förenings regler för vem som ansvarar för vad. Våra stadgar är baserade på HSB:s normalstadgar. Stadgarna kan du läsa på föreningens hemsida. Ta vara på fördelarna med att bo i bostadsrätt. Vi äger tillsammans miljön och husen. Vi har full insyn i förvaltning och ekonomi. Med i Årsberättelsen finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 Innehåll I. Dagordning II. Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning III. IV. Revisionsberättelse Motioner V. Fullmakt 1

4 Ordinarie föreningsstämma i HSB:s Brf Stureby Plats: Föreningslokalen, Skönviksvägen 309. Tid: Torsdag den 22 maj 2014, kl Förslag till Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår. 14. Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda exempelvis för förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget. 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisor och suppleant 17. Val av valberedning 18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Stockholms distrikt Söder om Söder 19. Anmälda motioner 20. Avslutning av stämman Registrering sker vid ingången - ta med bostadsrättsbevis eller fotolegitimation Observera stadgarnas regler för fullmakt - använd gärna fullmaktsblanketten. Före stämman serveras dryck och tilltugg, kom i god tid. 2

5 Sid 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 FÖR BRF STUREBY, Föreningen innehar tomträtterna till, samt äger och förvaltar byggnaderna på, fastigheterna Cellofanet, Paketet, Kartongen, Fiberskivan, Stickan, Träflisan, Linnepapperet och Kvisthålet. Av föreningens 399 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Föreningens lokaler upplåts alla med hyresrätt. 1 Medlemmar Föreningen har den 31 december medlemmar. Detta innebär en ökning med 14 medlemmar jämfört med föregående räkenskapsår. 2 Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma fram till extra konstituerande möte den 9 oktober 2013 haft följande sammansättning: Helen Dabrosin Petter Eistrand Petter Johansson Christina Sjöqvist Gunn Nyberg Ragnar Pålsson Tony Axelsson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot HSB Sthlm Den 9 oktober 2013 konstituerade styrelsen sig igen enligt nedan: Ragnar Pålsson Christina Sjöqvist Helen Dabrosin Petter Eistrand Gunn Nyberg Petter Johansson Tony Axelsson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot HSB Sthlm Enligt stämmans beslut 2010 redovisas här styrelsens mandatperioder per person. Helen Dabrosin 2 år från 2012 Petter Eistrand 2 år från 2012 Gunn Nyberg 2 år från 2012 Petter Johansson 2 år från 2013 Ragnar Pålsson 2 år från 2013 Christina Sjöqvist 2 år från 2013 Följande ledamöters mandatperiod löper ut vid kommande ordinarie föreningsstämma: Helen Dabrosin, Petter Eistrand, Gunn Nyberg. HSB Brf Stureby 3 Skönviksvägen 275, Enskede

6 Sid 2 (6) 2.1 Firmatecknare Föreningens firma har tecknats förutom av styrelsen i sin helhet, av Helen Dabrosin, Petter Eistrand, Gunn Nyberg och Ragnar Pålsson varav två i förening. 2.2 Revisorer Revisorer har varit Lars Skrufve med Jonathan Berglund som suppleant, valda av föreningen, samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor. 2.3 Valberedning Valberedningen har utgjorts av Bitte Kronkvist sammankallande, Ann McNab Törnkvist och Emma Kihlberg. 2.4 Ombud till distriktsstämma Föreningens ombud vid distriktsstämma för HSB Stockholms distrikt Söder om Söder har varit Petter Eistrand. 2.5 Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 maj På stämman deltog 40 medlemmar, varav 2 via fullmakt. Extrastämma gällande övertagande av underhållsansvaret för insida fönster under fönsterrenoveringen hölls den 20 augusti På extrastämman deltog 63 medlemmar, varav 1 via fullmakt. Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 14 protokollförda sammanträden, varav 2 konstituerande. Styrelsen tidrapporterar och har under 2013 redovisat totalt timmar. En stor arbetsinsats har bland annat lagts på upphandling och utvärdering av offerter inför fönsterrenoveringen. 2.6 Arvoden Arvoden har under räkenskapsåret utgått med kr till styrelsen och med kr till föreningsvald revisor och till valberedningen som helhet med kr. 3 Fastigheterna 3.1 Byggnader Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam. En invändig besiktning av allmänna utrymmen gjordes i september. Byggnaderna bedömdes vara i gott skick. Etapp 1 av fönsterrenoveringen startade i september. Renoveringen omfattar fönsterbågar och fönsterkarmar, utvändigt och invändigt. Dessutom byts den inre rutan mot ett energiglas för bättre energihushållning och murket trä byts mot nytt kärnvirke. Butiksfönstren på den inre av de två lokalerna på Skönviksvägen 333 renoverades och återställdes till originalskick. Fönster och dörrar till tvättstugan på Skönviksvägen 274 målades samt entrépartierna och dörren till övernattningsrummet. HSB Brf Stureby 4 Skönviksvägen 275, Enskede

7 Sid 3 (6) 3.2 Mark Syn och besiktning har skett av utomhusmiljön både höst och vår. Ett stort antal av de gamla cykelställen ersattes och de som stod i vägen togs bort. Lekplatsen på Skönviksvägen 317 renoverades och nya bärbuskar planterades. Markbelysning av en björk vid Götaforsvägen 12 installerades. De gamla motorvärmarna byttes ut mot nya. Beskärning av buskar vid husliv och portar utfördes under våren Lokaler och lägenheter Föreningen består av 399 lägenheter enligt fördelning nedan. Medelyta inom parentes. 1 rok 97 st (30,94 m 2 ) 2 rok 187 st (55,41 m 2 ) 3 rok 99 st (69,79 m 2 ) 4 rok 16 st (87,63 m 2 ) Total yta för alla lägenheter är m 2. Av föreningens 399 lägenheter har under året 45 överlåtits. Enligt taxeringsbeskedet är den totala ytan m 2, varav m 2 utgör lägenhetsyta och m 2 utgör lokalyta. Taxeringsvärdet är kkr varav byggnadsvärdet är kkr. På föreningens fastigheter finns 87 p-platser, en handikappsplats (uthyres med korttidsavtal) och 30 garage. Förutom de två lokaler som nyttjas av Fog och Fönster i samband med fönsterrenoveringen, är samtliga lokaler och förråd uthyrda. 3.4 Årsavgifter och hyror Årsavgifterna för 2013 var oförändrade. Avgifterna förblir oförändrade även Förrådshyrorna höjdes från 1 september Lokalhyresavtal omförhandlas och marknadsanpassas löpande vid avtalens utgång, vilket har medfört ökade hyresintäkter med kr. Den lokal som tidigare använts av fastighetsskötaren på Götaforsvägen 1, är nu tömd och uthyrd. 4 Medlemsinformation 4.1 Sturebybladet Föreningens medlemsblad Sturebybladet har utkommit med två nummer under året. 4.2 Hemsidan Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt. Under året har mycket fokus lagts på information om pågående/kommande fönsterrenovering. HSB Brf Stureby 5 Skönviksvägen 275, Enskede

8 Sid 4 (6) 4.3 Medlemsaktiviteter Under 2013 ordnades följande aktiviteter för medlemmar Informationsmöte för nyblivna medlemmar i januari. Grillfest på ängen i augusti. Tusen lökars dag i september. Glöggfest i föreningslokalen i december. 4.4 Arbetsgrupper och uppdrag från stämman Arbetsgrupper Styrelsen tackade, å föreningens vägnar, fönstergruppen för deras väl utförda arbete Uppdrag från stämman Vindskupan på Skönviksvägen 317 målades enligt stämmans beslut Ekonomi Föreningens ekonomi och likviditet är god och framgår av nedanstående resultat- och balansräkning. 5.1 Avtal Gruppavtal bredband Styrelsen har skrivit ett gruppavtal med Stockholms Stadsnät om leverans av bredband till alla hushåll. Årskostnaden för gruppavtalet är kr vilket är 49kr per lägenhet och månad. Hastigheten är upp till 100/100 Mbit/s. Bredbandet ingår i årsavgiften Gruppavtal TV Styrelsen förhandlade om avtalet med Comhem. Priset per år blev kr lägre än tidigare. Basutbudet ingår i årsavgiften. 5.2 Anställning av lokal administrativ förvaltare Styrelsen har under ett antal år utrett möjligheten att anställa en lokal administrativ förvaltare i föreningen. Helen Dabrosin anställdes den 15 november Helens arbetsuppgifter är att sköta den lokala förvaltningen, vara kontaktperson i fönsterprojektet och andra projekt samt avlasta styrelsen med administrativa arbetsuppgifter. Styrelsearbetet kan därmed inriktas på mer strategiska frågor. Kostnaden för det nuvarande avtalet med SBC om administrativ förvaltning, beräknas kunna minska då Helen kan ta över mer av de arbetsuppgifterna. Utvärdering av anställningen sker årligen. HSB Brf Stureby 6 Skönviksvägen 275, Enskede

9 Sid 5 (6) 5.3 Befintliga lån I samband med fönsterrenovering tar föreningen upp nya lån. Hittills har ett nytt lång tagits hos Nordea Hypotek om kr av beräknat kr. Långivare Kapitalskuld Omsättning dat Ränta Amortering/år Räntetyp Stadshypotek , Fast Stadshypotek , Fast Nordea Hypotek , Fast SBAB , Fast Nordea Hypotek ,93-3 månader Resultat och ställning Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Årsavgiftsnivå för bostadsrätter, kr/m 2 Fond för yttre underhåll, tkr Behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets överskott kr balanseras i ny räkning samt att avsättning och uttag till yttre fonden görs enligt följande: Ingående balanserat resultat Årets resultat Avsättning till yttre fond enligt underhållsplan Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad Utgående balanserat resultat HSB Brf Stureby 7 Skönviksvägen 275, Enskede

10 Sid 6 (6) 6 Underhållsplanering I nedan tabell visas beräknade kostnader för kommande underhåll och investeringar. Efter fönsterrenoveringen har föreningen inga stora underhållsbehov de kommande åren enligt underhållsplanen. År Större underhåll och investering under året Investering Underhållsplan Lån Kostnad i tkr Kostnad i tkr 2014 Fönsterrenovering X 2014 Sophusupprustning Hängskivor Lagning och målning undersida garagetak Obligatorisk ventilationskontroll Totalt enligt underhållplan Totalt enligt underhållplan Totalt enligt underhållplan Totalt enligt underhållplan Totalt enligt underhållplan Totalt enligt underhållplan Kommentarer till föreningens ekonomi Föreningen gör 2013 ett överskott med kr. Efter avsättning och uttag ur yttre fond minskar det balanserade underskottet med kr. Utvecklingen är positiv. Det positiva resultatet förklaras till stor del av minskade driftskostnader varav vattenskador utgör en väsentlig del, se not 2. Tomträttsavgälden är en stor kostnad för föreningen. Nuvarande avtal löper oförändrat till år Styrelsen fortsätter att arbetet med fokus på kostnadsgenomlysning och omförhandling av befintliga avtal för att minska kostnader och styra resurser. Prognosen för föreningens ekonomi under kommande år är god. Inga större avgiftshöjningar förutses. HSB Brf Stureby 8 Skönviksvägen 275, Enskede

11 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

12 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

13 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 15 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

15 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 13

16 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker med 2 % och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd mellan 3-10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Utbildning Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 14

17 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

18 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Årets investeringar, fönsterrenovering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm

19 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Noter Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter HSB Stockholm Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Kabel tv Upplupna intäkter Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Nordea Likvidinvest Not 14 Kassa och bank Handkassa Not 15 Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Nordea Hypotek ,43% Nordea Hypotek ,21% SBAB ,09% Stadshypotek ,61% Stadshypotek ,72% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 17 Övriga skulder Depositioner hyror Depositioner, nycklar gym Källskatt

20 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Noter Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Underhållskostnader Städkostnader Elkostnader Fjärrvärme Sophämptning Arvoden Rev. Arvoden Sociala avg Snörenhållning Planerat underhåll Christina Sjöqvist Gunn Nyberg Helen Dabrosin Petter Eistrand Petter Johansson Ragnar Pålsson Tony Axelsson Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 18

21 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den / Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor 19

22 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Stureby i Stockholm Räntekostnader 9% Totala kostnader Skatt 4% Avskrivningar 11% Underhåll 7% Drift 69% Fördelning driftkostnader År 2013 År

23 Motion till Stämma Brf Stureby Då jag har ett arbete där det ibland förkommer en hotbild, skulle det kännas tryggare om porten även dagtid är låst. Och min motion är ett önskemål om att sätta upp portlås med kod på alla våra portar. När man nu också kommer att renovera våra Entréer, vore det bra om man kunde titta på möjligheten att sätta upp brevlådor längts ner i entrén, så man slipper ha brevlåda på dörren (där någon kan lägga ner otrevliga saker) man spar på våra brevbärare och vi slipper spring i trappen. Veronica Östlin Skönviksvägen 305 Styrelsens svar på motionen Portlås: Styrelsen har under året påbörjat en utredning om att installera någon typ av portläsare vid portarna. Det har visat sig att befintliga lås är mycket slitna vilket betyder att enbart en portläsare inte ökar säkerheten utan att även hela låset bör bytas ut. Styrelsen har fått ett ungefärligt pris på byte av låsen och installation av läsare. För föreningens alla 53 portar och 30 källardörrar skulle det kosta ungefär :-. Styrelsen föreslår att utredningen får fortsätta i motionärens inriktning. Brevlådor: Styrelsen har tidigare sett över möjligheten, i samråd med entreprenör, att montera brevlådor i trapphusen och det framkom att det inte finns plats för detta. Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 21

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Arsredovisning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer