Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Järfällahus AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

2 Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning 2012 Järfällahus AB. Foto: K Bjällerstedt Mickos, Thomas Lindgren, Bildarkivet.se. Tryck: Tryckerigruppen AB. 2

3 Innehållsförteckning Snabbfakta...4 VD har ordet...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Noter och tilläggsupplysningar...15 Revisionsberättelse...19 Granskningsrapport...20 Vår organisation och vår personal...21 Marknad och uthyrning...22 Bygga, underhålla och utveckla...23 Trygghet och trivsel...24 Vårt miljöarbete...25 Fastighetsbestånd...26 Flerårsöversikt...30 Karta över våra bostadsområden Järfällahus småfiskar, simskola för små hyresgäster.

4 Snabbfakta Järfälla kommun Järfälla är beläget i norra delen av Storstockholm, 18 km norr om centrala Stockholm. Kommunen har fyra delar: Jakobsberg, Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Jakobsberg är den geografiskt mest centrala och till invånarantalet största kommundelen. Sedan 2006 leds kommunen av en allians av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Befolkning I Järfälla kommun bodde under året personer. Det är ungefär personer fler än föregående år och prognosen inför 2013 säger att folkmängden då kommer att ha ökat med ytterligare ca personer. Det gör Järfälla till en kommun med växande folkmängd. Hälften av invånarna i kommunen är mellan 25 och 65 år gamla, alltså i produktiv ålder. Var tredje järfällabo eller 33 % har utländsk härkomst hade Järfälla en arbetslöshet på 3,4 % (3,8 % året innan). Därmed ligger Järfälla strax över Stockholms läns 3,2 % men på rikets medeltal 3,4 % arbetslösa. Bostadsmarknad Totalt finns bostäder i kommunen ( året innan). De är relativt jämnt fördelade på upplåtelseformerna hyresrätt, egnahem och bostadsrätt med viss övervikt på bostadsrätter. Under året pågick arbete med utbyggnad bl a av den så kallade Barkarbystaden på före detta flygfältet i Barkarby, vilket kommer att resultera i ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser under de närmaste åren. I Järfälla är det vanligare än i landet att ungdomar mellan 15 och 30 år bor hemma hos föräldrarna, sannolikt på grund av bostadsbristen. Exempelvis bor 20 % fler av Järfällas 21-åringarna hemma hos sina föräldrar jämfört med hela landets medeltal. Fler pojkar/män än flickor/kvinnor bor kvar i föräldrahemmet. Järfällahus AB Bolaget bildades i december 1953 och hette då Järfälla Kommuns Fastighets AB ändrades namnet till Järfällabygdens Hus AB bytte vi namn till Järfällahus AB. Vi ägs till 100 % av Järfälla kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka beslutsregler. Organisationsnummer: Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att äga och förvalta bostäder. Vår storlek kan belysas med följande tal: antal lägenheter total bostadsyta m² antal lokaler 469 total lokalyta m² antal parkeringsplatser antal årsanställda 69 Några ekonomiska nyckeltal: balansomslutning mkr omsättning 522 mkr soliditet 24 % marknadsmässig avkastning 4,4 % direktavkastning totalt kapital 6,6 % Företagsliv I Järfälla finns ungefär företag (4 500 året innan). De flesta av företagen är små med färre än tio anställda. Den största arbetsgivaren är Järfälla kommun själv med sina anställda följt av SAAB i Järfälla, Arla Foods AB, UPS, IKEA och Dahl Sverige AB. Ungefär var fjärde arbetstillfälle i Järfälla är inom handel. Kommunikationer Järfälla är en pendlingskommun. Räknat i antal dagliga besökare är Järfälla, med sin nyligen moderniserade pendeltågsstation och bussterminal, Sveriges näst största järnvägsknut. Drygt personer pendlar varje dag bort från Järfälla medan ungefär personer pendlar till kommunen. 4

5 Framtid och förändringar - VD har ordet De hyresgästenkäter vi genomför vart annat år indikerar att vi är på rätt väg. Nu lägger vi 2012 bakom oss i och med framläggandet av denna årsredovisning. I Järfälla, som är ett av åtta utpekade regionalcentra inom Stockholms län, finns det anledning att tro på många spännande och händelserika år framöver. De planer som finns för kommunen kommer säkert att påverka vår fortsatta verksamhet. Jag tänker på den stadiga befolkningsökning som sker inom kommunen, men också på de stora planer som finns i utvecklingen av Barkarbyfältet och den omdaning som kan komma att ske i Jakobsbergs centrala delar. Men först lite om årets ekonomiska händelser. Fortsatt sund ekonomi Eurokrisen och det allmänekonomiska läget har dessbättre inte drabbat Järfällahus AB i någon nämnvärd omfattning. Dock är den höga arbetslösheten ett problem som egentligen hela Europa drabbats av. Sett i vårt microformat har vår ekonomi varit fortsatt sund, bland annat beroende av närmast obefintliga vakanstal. Vi har haft en fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Vår kötid har ökat och är nu i snitt 47 månader innan man kan få en lägenhet hos oss. Underhåll och soliditet Under året har vi satsat ca 120 mkr på välbehövligt underhåll. Det motsvarar ca 225:-/m², vilket är en nödvändig nivå för att hålla fastighetsbeståndet i gott skick. Värdet på hela vårt fastighetsbestånd uppgår per december 2012 till 5,6 mdr. Resultatet före skatt om ca 32,5 mkr uppfyller ägarens avkastningskrav. Soliditeten för 2012 är 24 %, vilket uppfyller ägardirektiven. Satsningar Bland de större satsningar vi gjort under året finns ett helt nytt och modernt fastighetssystem. Det kommer att förbättra och förenkla vårt interna arbete men kanske framför allt förbättra servicen till våra hyresgäster. Under året har vi också förbättrat våra IT system och vår infrastruktur samt även konkurrensutsatt vårt kabel-tv-nät där det nu finns en ny operatör. Vidare pågår ett tvåårigt projekt med en helrenovering av utemiljön på Söderhöjdens torg. Torget beräknas bli klart under sommaren Vi deltar även i förstudien till en eventuell detaljplaneändring i Jakobsbergs centrum. Vi har ett omfattande markinnehav här, och därför kan en detaljplaneändring möjligöra förtätningsprojekt på våra egna fastigheter. Nya bostadsrättsföreningar Under året har det ånyo inkommit ansökningar från nybildade bostadsrättsföreningar, där hyresgästerna framfört önskemål om att få köpa de fastigheter de bebor. Än har ingen försäljning skett, men under 2013 räknar vi med att några ombildningar kommer att slutföras. Vi kommer då att kunna använda delar av det kapitalet till nyinvesteringar. Service och tillgänglighet Service och tillgänglighet är fortfarande de viktigaste ledorden i vår verksamhet. Med de satsningar vi gjort kommer vi att nå allt längre i vår strävan att få en riktigt bra och uppskattad service till våra hyresgäster. De hyresgästenkäter vi genomför vart annat år indikerar att vi är på rätt väg. Framtiden Många stora förändringar är att vänta, även om vårt huvudfokus alltjämt ligger på att fortsätta underhållsarbetet. Med den relativt goda ekonomi Järfällahus AB har kommer vi även att kunna prioritera energihushållningen och satsa på att verkligen komma ner i förbrukningstal och miljöpåverkan. Med tanke på den inflyttning till kommunen som sker, bör en nyproduktion av hyresrätter övervägas. Järfälla i mars 2013 Olof Lindholm 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Järfällahus AB avger härmed årsredovisning för Bolagets uppdrag Ändamål Järfälla kommun reglerar genom bolagsordning och ägardirektiv verksamhetens ändamål och vilka prioriteringar som ska göras. Utdrag ur Bolagsordningen, 2: Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Järfälla kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget är ett kommunägt bostadsföretag och har till föremål för sin verksamhet att inom Järfälla kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget äger rätt att bedriva liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt annan fastighetsägare. Ägardirektiv Kommunfullmäktige fastställde nya ägardirektiv för bolaget: Affärsplan Utöver ägardirektiven utgör affärsplanen grunden för vår verksamhet. Affärsplanen fastställdes av styrelsen Den prolongeras och revideras årligen av styrelsen, senast Affärsidé för Järfällahus AB: Järfällahus AB ska i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltningen ska ske med prisvärda hyror och med god service i samråd med hyresgästerna. Några av delmålen i sammandrag: Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut trygga, väl underhållna bostäder med hänsyn både till affärsmässighet och till kommunnytta. Utvecklingen med driftsäkra och samverkande IT-system för intern och extern kommunikation ska fortsätta. Bolaget ska verka för att stärka boendeinflytandet både på bostadsområdes- och lägenhetsnivå. Miljötänkandet ska stärkas och bostadsområdena ska i ökad utsträckning kretsloppsanpassas. Ge möjligheten för boende som så önskar att bilda BRF-förening och förvärva sin bostad. Bolaget ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Bolaget ska drivas enligt högt ställda affärsmässiga grunder med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 20%. Bolaget ska långsiktigt ge en marknadsmässig avkastning på 4,5% mätt som driftnetto plus värdehöjande underhåll dividerat med beståndets marknadsvärde. Bolaget ska årligen till kommunen lämna en utdelning på aktiekapitalet som med en procentenhet överstiger den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år. Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande beträffande väsentligare nyproduktion, nyförvärv eller försäljning av fastigheter samt övriga frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt. Vidare anger ägardirektiven att Järfällahus AB ska: medverka till att kommunens bostadspolitiska mål uppnås medverka till goda boendemiljöer samt erbjuda sunda och attraktiva bostäder för alla grupper verka för att stärka boendeinflytandet och miljöarbetet samverka med kommunen för att lösa boendet för grupper med särskilda behov 6

7 Styrelse och styrelsens arbete Järfälla kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i styrelsen för Järfällahus AB. Styrelsen har under 2012 haft följande sammansättning: ordinarie Johnny Lennström (ordf) Christian Bengtzelius (vice ordf) Catherine Arcuri Per-Erik Burrau Isabelle Zachrisson Emma Lindqvist Ångman Lars Rydlander Under året avgick Dan Engstrand. ersättare Göran Andréasson Aydin Aydin Dan Engstrand/vakant George Hannouch Roland Swenson Markus Josefsson Naile Aras/ Hamid Nakahezadeh Företagets ledning och organisation Från och med 2012 utökades ledningsgruppen med två personer: IT/IS-chefen Joachim Dohlin samt personalansvariga Sari Carlsson. I Järfällahus ledningsgrupp ingår sju personer: Olof Lindholm, verkställande direktör Tommy Hedlund, ekonomichef Håkan Örnelius, förvaltningschef Erik Lindfors, teknisk chef (t o m september 2012) Katharina Arvidsson, marknads- och informationschef Sari Carlsson, personalansvarig Joachim Dohlin, IT/IS-chef Järfällahus är organisatoriskt indelat i fyra avdelningar samt stabsfunktioner. De fyra avdelningarna är teknik, förvaltning bostäder, förvaltning kommersiella lokaler samt marknad och information. Personalen representerades i styrelsen av Jan Saras för Vision. Fem protokollförda sammanträden har hållits under året. Årsstämma Ordinarie årsstämma hölls den 5 april Aktieägaren Järfälla kommun representerades av ägarombudet Lars Bergstig. Utsedda revisorer ordinarie Lars Wallén (auktoriserad revisor) Leif Lewin (lekmannarevisor) ersättare Mats Blomgren (auktoriserad revisor) Lars Markstedt (lekmannarevisor) Ägarombud Lars Bergstig Järfällahus presidium. Ovan från vänster: ordförande Johnny Lennström, vice ordförande Christian Bengtzelius, vd Olof Lindholm och ekonomichef Tommy Hedlund. 7

8 Viktiga händelser under året Ombildningsprocesser Under året har flera ombildningsprocesser initierats av de boende. Önskemål om att köpa fastigheterna där de bor inkom från hyresgäster i Gläntan, Nedre Hammaren, Östra Polhem, Barkarby A och B samt delar av Barkarby C. I ett par av dessa områden, Barkarby och Östra Polhem, är det andra gången ombildningsprocesser startats. Gläntan, Barkarby A och B samt Nedre Hammaren värderades under året av två auktoriserade värderingsföretag. Järfällahus styrelse fattade beslut om pris utifrån värderingarna. Under vintern lämnades avsiktsförklaringar från Gläntan och Barkarby att man önskade gå vidare mot ett eventuellt förvärv. Vid årets utgång var inga försäljningar ännu genomförda. Slutgiltiga besked från de boende väntas under våren Söderhöjdens torg I oktober startade ett stort projekt med ombyggnad av Söderhöjdens torg. Torget är slitet och omodernt och projektet syftar till att ge Söderhöjden ett modernt och inbjudande torg som kan fungera som samlingspunkt för de boende i området. Arbetena började med ombyggnad av matbutikens lastkajsområde. Målet var att förbättra trafiksituationen och säkerheten på torget genom att skilja varutransporter och gångtrafik åt på ett bättre sätt. Arbetena fortsätter under 2013 med arbeten gällande butikernas entréer och fasader, ny markbeläggning, plantering av nya träd m m. Förändringar i kabel-tv-nätet sade Järfällahus upp kontraktet med kabel-tvleverantören ComHem. Det var dags att göra en lagenlig ny upphandling av kabel-tv-leveransen. Canal Digital vann upphandlingen och under en stor del av året genomfördes förändringar och moderniseringar av kabel-tv-nätet för att förbereda inför övergången till ny leverantör. Under hela hösten bedrev Järfällahus tillsammans med leverantörer av kabel-tv och bredbandstjänster en stor informationskampanj för att förbereda hyresgästerna för förändringarna, som sedan genomfördes vid årssikiftet Hyresgästenkät Under våren genomfördes ännu en stor hyresgästenkät. Samtliga hushåll fick möjlighet att svara på enkäten per post eller på Internet. Resultaten bearbetades sedan internt på två plan: dels på områdesnivå av de som arbetar direkt med respektive område, dels på sakfrågenivå i arbetsgrupper över företagets avdelningsgränser. Nytt fastighetssystem Under en stor del av året har Järfällahus arbetat mot ett byte av fastighetssystem. Detta system innehåller alla uppgifter om våra fastigheter, hyresgäster och intressenter (i enlighet med PUL) och är därför centralt för företagets verksamhet. En förstudie och inventering av företagets behov följdes av upphandling och val av nytt system. Detta implementerades i slutet av året. Bytet av system innebär bland annat att vi kunnat digitalisera flera interna processer. Digitalisering av processer Under våren digitaliserades uthyrningsprocessen av parkeringsplatser. Vi har också infört ny funktionalitet på Mina sidor på nämligen bokning av tvättstuga där Aptus-system finns installerat till tvättstugan. 8

9 Marknad Bostäder Vi har haft en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Uthyrningsgraden har varit näst intill 100 %. Mängden omflyttningar har sjunkit något. Totalt har 536 omflyttningar skett under 2012 (610 st 2011) varav 87 (80 st 2011) i den interna kön. Kommersiella lokaler Vakansgraden för kommersiella lokaler var 6 % (2011 3,8 %) eller ca 3820 m² (ca m² 2011). Ökningen beror på att två större lokaler inte varit uthyrningsbara på grund av renoveringsarbeten. Detta borträknat har uthyrningsgraden ökat, inte minst i våra större kontorskomplex. Garage och parkeringsplatser För parkeringsplatser var vakansgraden 11 % vid 2012 års slut (10 % 2011). Efterfrågan varierar kraftigt mellan olika områden. Fördelning av låneportföljen fast ränta 293 mkr, 20 % 272 mkr, 17 % rörlig ränta 465 mkr, 31 % 549 mkr, 34 % derivat 739 mkr, 49 % 789 mkr, 49 % Den genomsnittliga räntan var vid årsskiftet 3,36 % (3,76 % 2011). Vägd snittränta är 3,45 % (3,80 % 2011). Genomsnittlig räntebindningstid är 1,9 år. Fastighetsvärden En marknadsvärdering av hela fastighetsbeståndet genomfördes i december 2012 av en auktoriserad värderingsman. Marknadsvärdet beräknades till 5,6 mdr inom ett intervall av 5,1-6,1 mdr. Värdet uppgår till 2,7 gånger bokförda värdet och drygt 1,4 gånger taxeringsvärdet. Värderingen ger ett genomsnittligt värde på kr/m². En ny värdering kommer att göras hösten Ekonomi Resultat Resultatet före skatt uppgår till 32,4 mkr (27,8 mkr 2011). Marknadsmässig avkastning mätt som driftnetto plus värdehöjdande underhåll dividerat med marknadsvärdet uppgår till 4,4 %. Därmed har det av ägaren ställda resultatkravet för den löpande verksamheten, uppfyllts. Under året har 119,5 mkr (127,9 mkr 2011) använts till underhåll, vilket motsvarar 225:-/m² (242:-/m² 2011). Finansiering policy Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande: balanserade vinstmedel :79 årets resultat :34 Summa att disponera :13 Styrelsen föreslår: att till ägaren utdela :00 att i ny räkning balansera :13 Summa :13 Företagets kassahantering sker genom ett koncernkonto, som Järfälla kommun administrerar. Finanspolicyn reglerar företagets riskexponering med tilllåtna: räntebindningstider kredittider derivatinstrument försäkringsinstrument säkerheter Kommunal borgen används som säkerhet vid belåning. En affärsmässig borgensavgift erläggs på för närvarande 0,35 %. Företaget har pantbrev för 639 mkr i eget förvar. Lån med kommunal borgen som säkerhet mkr mkr Lån med pantbrev som säkerhet 0 mkr 0 mkr Totala låneskulden uppgår till mkr mkr Antal lån 20 st 21 st Antal kreditgivare 4 st 7 st Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen till ägaren reducerar bolagets soliditet marginellt. Bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet och likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). 9

10 En blick framåt Efterfrågan bostäder Det råder totalt sett för regionen stor efterfrågan på bostäder. Även inom Järfälla kommun finns en ökande efterfrågan på lägenheter i alla storlekar. En eventuell nyproduktion bör övervägas. Hyresnivåer 2012 års hyresförhandlingar blev långdragna och hade vid en tidpunkt strandat. Parterna nådde dock en överenskommelse innan ärendet hann tas upp av Hyresnämnden. Resultatet blev att hyrorna för 2012 höjdes med i genomsnitt 2,5 %. Det kan jämföras med 2,3 % för 2011, 0,9 % för 2010 och 2,45 % för Företagets mål är en jämn höjning av hyrorna. Hyresnivån bör motsvara de behov företaget har av underhållsinsatser och eventuell nyproduktion. Underhållsbehov och räntornas framtida utveckling kommer emellertid att ha en avgörande betydelse. Utvecklingen för lokalhyrorna har stagnerat, mycket beroende på konjunkturläget och det utbud av kommersiella lokaler som finns i vårt närområde. Webbplatsen och fastighetssystemet Utvecklingen av nya funktioner på vår webbplats är en ständigt pågående process. Under januari 2012 infördes möjlighet att boka tid i våra tvättstugor via Mina sidor. Strax därefter digitaliserades uthyrningen av parkeringsplatser. Under 2013 räknar vi med att få flera nya funktioner på plats, bland annat att kunna se sina fakturor/avier på webbplatsen av uppgifterna i vårt fastighetssystem, vilket ger flera fördelar. Bl a får vi aktuell kunskap om status på ytskikt och årsmodeller på utrustning i lägenheterna, vilket underlättar god service och snabba åtgärder vid felanmälan. Ny logotyp och grafisk profil Under 2012 började vi en process som ska resultera i ny grafisk profil och en ny logotyp för Järfällahus. Ombildningar? Det är möjligt att en eller flera fastigheter kommer att ombildas från hyresrätter till bostadsrätter under kommande år. Framtidsfrågor Några områden där utveckling och fokusering kommer att ske de närmaste åren är: kommunikationen med och relationen till våra hyresgäster en medarbetarenkät för att följa upp 2011 års undersökning Nöjd Medarbetare ny funktionalitet på webbplatsen utökat nyttjande av modern IT-teknologi för drift och övervakning av våra fastigheter fortsatt fokusering på miljöarbetet fortsatt fokusering på frågor om säkerhet och trygghet kompetenshöjning av personalen genom högre krav vid rekryteringar och genom intern kompetensutveckling fastighetsunderhåll Ett viktigt arbete blir att utnyttja det nya fastighetssystemets funktioner fullt ut. Det innebär bl a anpassning av systemet till vår verksamhet och ändring av rutiner för både anställda och entreprenörer. Införandeprocessen och det nya systemet kommer också att utvärderas genom en intern enkät under Detta gjordes även före systembytet för att ge ett bra underlag för jämförelser. Underhållsbehov Inom vissa delar av beståndet finns stora underhållsbehov. Det handlar framför allt om de miljonprogramsområden från 1960-och 70-talen där helrenovering av badrum, inklusive stambyte, behöver göras. Där finns också behov av fönsterrenovering. I samma områden behöver vi dessutom renovera fasaderna på sikt. En del av dessa arbeten är påbörjade, och under de kommande åren kommer de att kräva stora ekonomiska resurser. Under 2012 och 2013 byter vi samtliga fönster i Engelbrektsområdet. Detta projekt startade alltså under året efter att ha försenats på grund av att upphandlingen enligt LOU överklagats i flera omgångar. Besiktning av alla våra lägenheter Under 2013 startar ett flerårigt projekt med statusbesiktning av samtliga lägenheter. Detta innebär en uppdatering 10

11 Resultaträkning (Kkr) Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag 0 46 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

12 Balansräkning (kkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående projekt immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Maskiner och inventarier Pågående om-och tillbyggnad Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbet.kostn.och upplup.intäkt Kortfristiga placeringar Järfälla kommun - koncernkonto Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 (kkr) Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde kr) Reservfond Summa bundet kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Uppl.kostn.och förutbet.intäkt Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen, ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod (kkr) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Av-/ Nedskrivningar Reavinst/förlust som påverkat resultatet Erhållen ränta Erhållna räntebidrag 0 46 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning /minskning av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finasieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Noter och tilläggsupplysningar Not 1 Värderings- och redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Även Bokföringsnämndens tidigare utkast avseende vägledning om nedskrivning av materiella tillgångar har beaktats. Företagets fastighetsbestånd består enbart av förvaltningsfastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Immateriella tillgångar Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriella tillgångar om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst fem år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Fastighetskostnader. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar som i stort överensstämmer med skattemässiga avskrivningar Byggnader 2,0% 2,0% Maskiner och inventarier 20,0% 20,0% Inventarier av mindre värde än kronor kostnadsförs. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader mellan skattemässiga värden på tillgångar och skulder och redovisningsmässiga värden. Den temporära skillnaden är hänförlig anläggningstillgångar. En skattesats på 22 % har använts vid beräkning av uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras en mindre handkassa och tillgodohavande på koncernkontot hos Järfälla kommun. Soliditet Eget kapital inkl 78 % av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatt dividerat med justerat eget kapital. Direktavkastning på totalt kapital Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella investeringar dividerat med balansomslutningen. Marknadsmässig avkastning Driftnetto plus värdehöjande underhåll dividerat med beståndets marknadsvärde. 80% av totalt underhåll beräknas som värdehöjande. Driftnetto Intäkter minus rörelsekostnader exklusive avskrivningar. Marknadsvärde Av auktoriserad fastighetsvärderare utförd vid viss tidpunkt. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Garage, bilplatser Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage- och p-platser Summa Not 3 Driftkostnader Fastighets-, markskötsel och städning Reparationer Taxebundna kostnader - vatten el sophantering Uppvärmning Övriga driftskostnader Summa Not 4 Personal Löner och sociala avgifter samt övriga personalkostnader Medelantalet anställda med fördelning på män och kvinnor har uppgått till: Antal årsarbetare 2012 varav män 2011 varav män Tjänstemän 44 43% 42 40% Fastighetsarbetare 25 92% 26 92% Summa 69 61% 68 60% Not 4 fortsätter på nästa sida! 15

16 Forts Not 4 Personal Åldersstruktur för de anställda Totalt Tjänstemän Fastighetsarbetare Summa Löner och ersättningar Styrelse, VD Tjänstemän Fastighetsarbetare Summa Sociala kostnader Styrelsen, VD varav pensionskostnader Tjänstemän varav pensionskostnader Fastighetsarbetare varav pensionskostnader Summa varav pensionskostnader Löneskatt Inhyrd personal Tjänstemän Fastighetsarbetare Summa Styrelse och företagsledning 2012 varav män 2011 varav män Styrelsen VD Pensionsavsättningar och avtal VD har anställningsformen tillsvidareanställd, med ITPplanen som pensionsplan. Vid uppsägning från bolagets sida, gäller 24 månaders uppsägningstid. I huvudsak sker pensionsavsättningar enligt kollektivavtalen (ITP-planen och avtalspension SAF-LO). För samtliga anställda genomförs årliga pensionsavsättningar till extern pensionsanstalt eller försäkringsbolag. I balansräkningen finns därmed inga framtida pensionsåtaganden upptagna. Not 5 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader för revision till PwC: Revisionsuppdrag Övrig revisionsverksamhet Skatterådgivning 33 0 Summa Not 6 Avskrivningar Byggnader enligt plan Inventarier Summa Avskrivningar tillhörande central administration och försäljning är marginella och har ej fördelats. Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor på likvida medel Övriga finansiella intäkter Summa Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på fastighetslån Avgifter kommunal borgen Övriga finansiella kostnader Summa Not 9 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Summa Not 10 Aktuell skatt Årets skatt Justerad skatt avser tidigare år 31 0 Summa Not 11 Uppskjuten skatteskuld Skulden är hänförlig till Byggnader Summa Förändring mellan åren Not 12 Pågående immateriella tillgångar Årets investeringar, pågående projekt Utgående anskaffningsvärde

17 Not 13 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående investeringar Årets investeringar Avgår: investeringsmoms och skattrereduktion under året 0 0 Försäljning/utrangering under året Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Försäljning/utrangering under året Utgående avskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar Återföring nedskrivning i samband med försäljning 0 0 Årets nedskrivning 0 0 Utgående nedskrivning Utgående bokfört värde byggnader Taxeringsvärde för byggnader Mark Ingående anskaffningsvärde Försäljningar under året Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärde för mark Pågående ny, samt om- och tillbyggnad Ingående anskaffningsvärde Överfört till byggnader Årets investeringar Utgående anskaffningsvärde Not 14 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justeringar för avskrivningar på försålda/utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 17 Övriga kortfristiga fordringar HBV-medel Skattekontot Övriga fordringar Summa Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntebidragsfordran 0 10 Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Summa Not 19 Kortfristiga placeringar Koncernkonto Järfälla kommun Ej utnyttjad checkkredit Not 20 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Ingående balans Vinstdisposition enligt beslut av årsstämma Utdelning Årets vinst Eget kapital Vinstdisposition enligt beslut av årsstämma Utdelning Årets vinst Eget kapital Not 21 Obeskattade reserver kkr Periodiseringsfond 2007 (tax 2008) Periodiseringsfond 2009 (tax 2010) Periodiseringsfond 2010 (tax 2011) Periodiseringsfond 2011 (tax 2012) Periodiseringsfond 2012 (tax 2013) Summa Not 15 Andra långfrist. värdepappersinneh. SABO Byggnadsförsäkring AB (100 aktier á 1000,-) Andel HBV Summa Not 16 Andra långfrist. fordringar Fordringar hos anställda, billån Summa Not 22 Skulder till kreditinstitut Lånestruktur kkr andel medelränta Rörlig ränta ,1% 1,96% Swapar ,4% 4,35% Fast ränta ,6% 3,24% Summa ,0% 3,36% (vägd medelränta 3,45) ( ) Not 22 fortsätter på nästa sida! 17

18 Forts Not 22 Skulder till kreditinstitut Kreditförfall, år kkr andel ,7% ,6% ,0% ,7% Summa ,0% Antal lån i portföljen är 20 st (2011, 21 st) Lån med kommunal borgen, kkr (2011, ) Derivatinstrument Derivatinstrument används för att minska riskexponeringen i enlighet med och inom de ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. På balansdagen fanns ränteswapar på nominellt kkr. Marknadsvärdet, beräknat som om kontrakten stängdes på balansdagen, har erhållits från respektive bank. Kontrakt Nominellt belopp, kkr Marknadsvärde, kkr Ränteswap Ränteswap Ränteswap Ränteswap Ränteswap Ränteswap Ränteswap Ränteswap Totalt, ej redovisat i balansräkningen Not 23 Övriga kortfristiga skulder Arbetsgivaravgift och källskatt Momsskuld Övriga kortfristiga skulder Summa Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Övriga upplupna kostnader Summa Not 25 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för egen skuld till kreditinstitut 0 0 Fastighetsinteckningar i eget förvar Summa Not 26 Ansvarsförbindelser Övriga ansvarförbindelser Garantibelopp Fastigo Summa Järfälla den 18 mars 2013 Johnny Lennström Christian Bengtzelius Catherine Arcuri Isabelle Zachrisson Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 19 mars Per-Erik Burrau Emma Lindqvist Ångman Lars Wallén Auktoriserad revisor Lars Rydlander Olof Lindholm, VD 18

19 Revisionsberättelse 19

20 Granskningsrapport 20

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Stadskontoret Juridiska avdelningen

Stadskontoret Juridiska avdelningen Stadskontoret Juridiska avdelningen 1(1) Datum 2006-03-06 Handläggare Marie Pettersson Referens Kommunstyrelsen Uppdrag till ombud för Landskrona kommun, i sin egenskap av aktieägare, vid ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2014 2014 i korthet Fortsatt satsning på Fröjdenborg Badrumsrenovering på Sandvången Friskis&Svettis flytt till Västra Fäladen Green Hub, Landskrona en hållbar satsning LAB en mötesplats

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer