Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde"

Transkript

1 Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Ascom Wireless Solutions Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Hur bättre kommunikation mellan avdelningarna och snabbare respons på kritisk information kan öka både kvalitet och produktivitet i vården - samtidigt som patienten blir nöjdare. ascom

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Få maximalt utbyte av vad ni redan har... 6 Vad framtiden har i beredskap... 8 Ökat mandat till patienten Ökat mandat till sjuksköterskorna Ökat mandat till läkaren Ökat mandat till ledningen Snabbare respons ökar produktiviteten Femton värdeskapande tjänster Smart integration Hentmax Snabbare respons på begärda tjänster Rismax Snabbare respons på begäran om röntgenresultat Lismax Snabbare respons på begäran om laboratorietest Medamax Snabbare respons på medicinska larm Teqmax Snabbare respons på fastighetstekniska larm Lösningar för krävande sjukhusmiljöer Total kundanpassning Vilken trådlös teknologi är bäst? Förkortningar och termer

4 Sammanfattning Varför trådlöst? Flertalet sjukhus har satsat stora summor på informationsteknik. Det ger ofta väsentligt ökad effektivitet i deras primära processer. Men ändå kan man inte utnyttja investeringarna till fullo. Orsaken är flaskhalsar i informationsflödet mellan avdelningarna. Med relativt blygsamma investeringar i kommunikationsteknik kan man emellertid åstadkomma snabbare respons och eliminera dessa flaskhalsar, varvid man får betydligt större utbyte av de initiala investeringarna. Trådlös internkommunikation ökar alltid produktiviteten då personalen rör sig över stora ytor och måste reagera snabbt på tidskritisk information. Häri ligger förklaringen till varför sjukhus mer än någon annan verksamhet kan dra nytta av den trådlösa teknikens förmåga att på samma gång åstadkomma både mobilitet och tillgänglighet. Detta kan ge radikala produktivitetsvinster, t.ex. i termer av patienternas genomsnittliga sjukhustid. Ascoms trådlösa kommunikationslösningar kan dessutom göra det lättare att uppfylla ackrediteringskrav, bl.a. de som föreskrivs i det amerikanska regelverket HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Trådlös kommunikation Fördelarna med trådlöst Snabbare respons Effektivare tidsutnyttjande Nöjdare patienter Lägre risknivå

5 Fördelarna med snabbare respons 1. Effektivare tidsutnyttjande: Kortare väntan på patienter Kortare väntan på kollegor Kortare väntan på klinisk information Bättre utnyttjande av dyrbar utrustning 2. Nöjdare patienter: Mindre väntan Mer tid med läkare och sköterskor Förbättrad vårdkvalitet Förbättrade "hotelltjänster" 3. Lägre risknivå: Förbättrad patientsäkerhet Bättre koordination av akutresurser Stöd i ackrediteringssatsningar Stöd i kvalitetssäkring Förbättrad personalsäkerhet Hur fördelarna uppstår Fragmenterade arbetsflöden och en mångfald dåligt integrerade informationskällor är förhållanden som plågar de flesta sjukhus. Deras informationssystem ger huvudsakligen stöd i de primära processerna och inte i de sekundära. Med trådlös internkommunikation kan man här möjliggöra fritt informationsflöde mellan avdelningarna. 1. Akutvård: Här har man en extremt kort planeringshorisont, och man tvingas ompri-oritera kontinuerligt. Tidsförluster uppstår på grund av svårigheter att finna läkare och sjuksköterskor, att synkronisera specialistteam och att lokalisera utrustning. Ascoms trådlösa kommunikationslösningar gör det lättare att omprioritera, att larma akutteam och andra specialist-team samt att hitta livsviktig utrustning. 2. Planerade procedurer: Planeringsarbetet är komplicerat och avvikelserna är många. Tidsförluster uppstår i väntan på patienter, medicinsk personal och klinisk information. Ascoms lösningar för trådlös kommunikation reducerar söktiderna*, möjliggör automatisk, diagnosbaserad sökning av doktorer och sjuksköterskor samt förbättrar patientlogistiken. 3. Sjukhusavdelningar: Patienterna påverkas negativt av lång väntan på vårdpersonal, bristande information och sysslolöshet. Ascoms trådlösa system ökar sjuksköterskornas direkta patienttid. Dessutom får patienterna bättre medicinsk information, kommunikationsmöjligheter och underhållning. Detta ökar patienternas tillfredsställelse och påskyndar deras tillfrisknande. 4. Tjänsteleverantörer: Samtidiga krav från många olika håll och bristande integration av avdelningarna leder till förseningar. Ascoms trådlösa kommunikationslösningar förenklar beställning, planering och leverans av tjänster. Det ger snabbare service till klinisk personal och patienter, minskade väntetider och förbättrad kvalitet. *) En studie vid ett större akademiskt sjukhus visar att sjuksköterskor på en typisk avdelning förlorar nästan 900 timmar per år på förseningar när personer inte kan nås. Läkare som kallar på avdelningssköterskor förlorar i runda tal 700 timmar årligen på att vänta i telefonkö. Avdelningspersonal förlorar över 500 timmar per år på att besvara samtal till sköterskor som de måste spåra upp. Genom att satsa på trådlös internkommunikation kan avdelningar återfå 80 % av den tid som förlorats på dröjsmål vid sökning av kollegor och väntan i telefon. Källa: The Impact of a Wireless Telecommunications System on Time Efficiency. The Journal of Nursing Administration. Juni

6 Få maximalt utbyte av gjorda investeringar De flesta sjukhus skulle kunna behandla 25 procent fler patienter än vad de gör idag, utan tillskott av vare sig personal, utrustning eller lokaler. Vissa sjukhus skulle t.o.m kunna fördubbla antalet behandlade patienter samtidigt som de förbättrar vårdkvaliteten. Om bara Ja, det finns många "om" och "men". Trådlös kommunikation är inte svaret på alla frågor. Men på förvånansvärt många. Följande sidor förklarar hur man eliminerar flaskhalsar, får fason på patientflödena och ökar produktiviteten. Det här är baserat på lång erfarenhet och djup insikt i sjukvårdens speciella krav. Fler än sjukhus i huvudsakligen Europa och USA använder trådlösa kommunikationslösningar från Ascom. Ingen annan leverantör når ens halva den siffran. Snabbare respons Trådlös internkommunikation reducerar väntetiderna och leder till snabbare respons i kritiska situationer. Läkare, sköterskor, administratörer och annan personal får tidskritisk information direkt i sina fickenheter - som tal, text, larm eller data - och dessutom i interaktiv form. Information kan tas emot från patienter och vårdgivare, datorer och databaser, övervaknings- och medicinsk utrustning. Den når rätt person omedelbart. Oavsett var han eller hon befinner sig. Mottagaren blir då genast varse om att ny information är tillgänglig. Allt detta gör att hela organisationen blir effektivare och får mer uträttat. Smart integration Vi lyfter inte fram någon specifik teknologi för trådlös kommunikation eller någon särskild typ av trådlös utrustning. Olika teknologier och utrustning tillfredsställer olika behov och passar i olika tillämpningar. Det råder alltså ingen konkurrens mellan dem. Istället kompletterar de varandra och bildar en väl fungerande helhet. Inte heller vill vi att ni ska riva ut era gamla kommunikationssystem. Många delar i dagens system behåller sitt värde i många år. Där separata nätverk i många fall kommer att bli kvar. Genom att komplettera med trådlös internkommunikation mellan avdelningar, arbetsprocesser, vårdgivare och administratörer, kan emellertid etablerade tillämpningar och procedurer göras betydligt effektivare. Kundanpassade lösningar Ascoms trådlösa kommunikationssystem ger support till alla sjukhusavdelningar och deras processer. De kan skapa ett obrutet informationsflöde från besöksplanering eller akutintag till registrering, klinisk vård och debitering. Vi anpassar lösningar som tar hänsyn till avdelningarnas och specialiteternas individuella behov. Dessutom gör vi funktionsanpassningar i syfte att understödja befintliga arbetsprocesser och integrera trådlös kommunikation med system som redan är i drift. Våra lösningar hjälper till att rationalisera patientflödet, höja kvaliteten på den kliniska informationen och reducera pappersarbetet. De ökar också effektiviteten hos den administrativa och kliniska personalen, reducerar patienternas riskexponering och förbättrar kvalitet och ekonomin. Lösningarna bidrar också i hög grad till att öka patienternas tillfredsställelse. Ett steg i taget Trådlösa system bör införas endast när de har en tydlig potential att kunna snabba upp processer, skära kostnader, förbättra patientvården och skapa konkurrensfördelar. Investeringarna måste vara överkomliga, och nytttan av dem måste visa sig direkt. Eftersom budgeten dessutom kan vara ansträngd, blir det oftast frågan om modulära lösningar.

7 Implementeringen av ett komplett nätverk är därför något som genomförs under lång tid dock inom ramen för en övergripande strategi för trådlös kommunikation. Det är nödvändigt för att sjukhuset inte ska förvandlas till en skärgård av isolerade informationsöar utan möjlighet att kommunicera med varandra. Ascom kan hjälpa till att ta fram en kravspecifikation för långsiktig, organisationsövergripande integration. Små investeringar ger stor utdelning Att installera lösningar för trådlös kommunikation och integrera dem med befintliga tillämpningar och system är relativt billigt. Dessa investeringar utgör endast en bråkdel av sjukhusets totala teknikinvesteringar när det gäller information och kommunikation. Tiden det tar att "räkna hem" initialkostnaderna för en trådlös kommunikationslösning är vanligtvis mycket kortare jämfört med andra teknikinvesteringar. Avkastningen på investeringarna uppkommer i form av besparingar eller produktivitetsvinster. Genom att förse vårdgivaren med omedelbar information kan man uppnå kortare väntetider, snabbare respons i kritiska situationer, mindre pappersarbete, nöjdare patienter, bättre inventariekontroll och mindre ansvarsrisk. Trådlös kommunikation betyder mindre stress och därmed ökad tillfredsställelse i arbetet. Eliminera flaskhalsar En flaskhals är något som hindrar flödet i ett system, så att människor tvingas vänta och arbete staplas på hög. Enligt den klassiska definitionen är flaskhalsen "en resurs vars kapacitet är lika stor som, eller mindre än, efterfrågan på densamma". Flaskhalsar kryllar det av på flertalet sjukhus. Anledningen till flaskhalsarna är dock inte nödvändigtvis brist på resurser. Mestadels är flaskhalsarna istället förorsakade av bristande kommunikation, vilket försvårar ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Trådlös kommunikation är ett kraftfullt verktyg när det gäller att eliminera flaskhalsar. Den placerar människorna i samma system. Samt bidrar till att bygga upp ett samarbetsbaserat förhållningssätt till patientvården. Den trådlösa kommunikationen kan också förse människor med gemensamma mål och bilda grund för optimering av det övergripande systemet. Dessutom kan den förhindra att värdefulla resurser förblir outnyttjade. 6 7

8 Vad framtiden har i beredskap Hälsovården, en av de mest komplexa verksamheterna på denna planet, är idag föremål för en mycket snabb och turbulent förändring. Växande och åldrande befolkningar gör anspråk på redan knappa resurser. Nya avancerade terapier kräver tunga investeringar. Hälsovårdens kostnader fortsätter att stiga i högre takt än inflationen. Politiska strider rasar om stigande kostnader och otillräckliga resurser. Även förändringar av rent medicinsk natur kan äventyra hälsovården. Överanvänd antibiotika förlorar sin effektivitet mot allt fler sjukdomsalstrande organismer. Billigt och därmed ökat internationellt resande innebär att nya epidemier snabbt får global spridning. Dessa och andra förändringar utgör stora problem för många nationella hälsosystem. Några ljuspunkter Det finns emellertid ett antal områden som ser mycket lovande ut när det gäller möjligheterna att förbättra vår hälsa: 1. Nya, högteknologiska behandlingsmetoder är mindre invasiva och oftast billigare än de gamla metoderna. 2. Användningen av genetiska markörer för att studera stora befolkningsgrupper och genom diet, genersättning eller specialterapier förebygga de sjukdomar som särskilt disponerade individer riskerar att utveckla. 3. Nya, betydligt mer avancerade sätt att bedriva läkemedelsforskning ersätter tidigare trialand-error metoder för att ta fram bakterier som kan utföra specifika uppgifter, låsa sig vid specifika receptorer eller nedkämpa specifika patogener. 4. Nanotekniken ger hopp om att kunna framställa molekylstora intelligenta verktyg som kan utföra olika specialuppgifter, t.ex. döda specifika virus, reparera vissa celltyper och producera nödvändiga proteiner eller enzymer. Nya innovationer inom medicinsk teknik kommer även i framtiden att innebära stora framsteg för hälsovården.

9 Internationella standarder Globala standarder växer fram inom medicinsk utbildning och behandling. Hälsovårdslagstiftningen harmoniseras över nationsgränserna. Det gäller också kraven för ackreditering och kvalitetscertifiering. Den internationella standardiseringen inkluderar också patientsäkerhet, vilket gör att sjukhus tvingas vidta speciella åtgärder för att förebygga medicinska misstag och upplysa patienten om eventuell skada vid felbehandling. Standarder håller också på att etableras för konfidentialitet och säkerhet när det gäller patientinformation. Dessutom håller olika länders sjukförsäkringssystem på att närma sig varandra. Standarder som effektiviserar användningen av tekniska lösningar för information och kommunikation över gränserna är synnerligen angelägna. Med sådana standarder blir det möjligt att ha tillgång till information och expertkunskap oavsett tid eller plats. I största möjliga utsträckning kommer dessa att bli oberoende av utvecklingsnivån hos den lokala infrastrukturen för kommunikation. Omstrukturering En stor del av den vård som nu ges på akutsjukhusen kommer att flyttas tillbaka till primärvården samt även till skolorna, arbetsplatserna och hemmen. När hälsovården rör sig mot strömmen på detta sätt, kommer antalet sjukhusnätter per invånare att sjunka. Sjukhusen kommer därmed att krympa. Många sjukhus kommer till och med att läggas ned - säkert hälften eller fler i vissa länder. När akutvården krymper, så växer istället den långvariga geriatriska vården. I en åldrande population ökar med tiden de kroniska sjukdomarna. Detta befolkningssegment kommer att stå för en tilltagande andel av antalet sjukhusnätter. Ökad konkurrens Oavsett om de är privata eller offentliga, kommer konkurrensen mellan vårdinrättningarna att öka. Patienterna kommer att vara mer välinformerade och krävande. Service, snabbhet, komfort och bekvämlighet kommer att bli nyckeln till framgång, för att inte säga överlevnad. Patienterna kommer att kräva mer - utan att vilja betala mer. Sjukhusen kommer därför att tvingas differentiera sig genom imageskapande och marknadskommunikation. För att kunna behålla sin konkurrensförmåga måste sjukhusen bli ständigt effektivare i utnyttjandet av sina resurser. Övergång till trådlöst Ovan beskrivna samt andra förändringar kommer att leda till en fundamental omvandling av hälsovården. Grunden till denna kommer att läggas av de tekniska framstegen inom information och kommunikation. Trådlös kommunikation kommer att undanröja många av de flaskhalsar som förhindrar ett effektivt resursutnyttjande. Vårdgivare kommer att kunna kommunicera omedelbart, oavsett var de befinner sig. Relevant information kommer att hitta vårdgivarna istället för att de själva ska behöva jaga rätt på informationen. Det gäller patientjournaler, testresultat, övervakningsdata, diagnoser och alla andra uppgifter som är oumbärliga för vården. 8 9

10 Ökat mandat till patienten Användningen av trådlös kommunikation och annan informationsteknik kan åstadkomma en avsevärd förbättring av standardprocesser. Resultaten i form av mindre väntetid, bättre information och mer personlig service kan öka patientens tillfredsställelse. Detta kan i sin tur resultera i både snabbare och fullständigare tillfrisknande. Systemet med patientansvariga sjuksköterskor (PAS), som innebär att varje patient tilldelas en specifik sköterska vid inskrivningen, kan förbättra vården och öka patientens tillfredsställelse. Den patientansvariga sköterskan spelar en nyckelroll i planering och utvärdering av den individuella vården under patientens sjukhusvistelse. Med trådlös integration kan patientanrop, oavsett om de sker via anropsssystem eller telefon, omdirigeras direkt till respektive patientansvarig sköterska. Den välinformerade patienten Om man vill ge patienten ett ökat mandat att påverka sin situation krävs en radikal förändring i relationerna mellan patient och vårdpersonal. Patienterna kommer att kräva mer information och större inflytande när det gäller besluten om deras egen vård. De kommer bland annat att vilja ha tillgång till sina egna journaler. De vill veta så mycket som möjligt om sin sjukdom och om vilken behandling som är bäst. Något som gjort detta mycket enklare än någonsin är internet. Det har resulterat i att vissa patienter till och med vet mer om sin sjukdom än vad deras doktorer gör. Särskilt gäller det patienter med långvariga sjukdomstillstånd, som t.ex. diabetes och astma. Patienten kan då ställa "rätt" frågor och ibland förse doktorerna med nya insikter i en ömsesidig läroprocess. Därmed blir patienten en viktig medlem i vårdteamet. Genom att göra patienterna delaktiga i behandlingsbesluten och hjälpa dem att använda sin kunskap till att hantera sin egen situation kan man stilla deras oro och förbättra vårdresultaten. Att installera system som ger patienten tillgång till information, utbildning och möjlighet att kommunicera med andra medlemmar av vårdteamet kan ge mycket stor behållning, både för individerna och för vårdsystemet i sin helhet.

11 Mer patienttid Trots goda intentioner från sköterskor, läkare och annan vårdpersonal, så hindrar ofta policyfrågor, procedurer och vårdprocesser vårdgivarna från att göra saker på det mest patientfokuserade och effektiva sättet. Det råder en klyfta mellan patientens behov och vad som faktiskt erbjuds. Den sammanlagda tiden patienten träffar läkaren minskar. Sköterskebristen tvingar sjuksköterskorna att ägna mindre tid åt varje patient. Mot bakgrund av kravet på ökad produktivitet är det inte konstigt att många patienter känner sig försummade. En tilltagande del av vårdgivarnas tid går åt till indirekta vårduppgifter, t.ex. schemaläggning, dokumentation och kommunikation med andra sjukhusavdelningar. Trådlös internkommunikation kan här på ett radikalt sätt reducera administrationstiden till förmån för ökad patienttid. Precis som hemma Patienter har börjat förvänta sig och kräva att sjukhusen ska tillhandahålla samma tjänster som finns att tillgå i deras egna hem. Många sjukhus förändrar därför sin framtoning och börjar mer och mer likna bostäder eller hotell. Vissa introducerar system för matdistribution som låter patienterna beställa precis vad de vill ha och när det vill ha det. Och de flesta uppgraderar sina tjänster när det gäller underhållning, information och kommunikation. Tillgång till hemmets trivselfaktorer minskar den isolering, leda och stress, som många patienter upplever under sjukhusvistelsen. Det gör patienten mer tillfredsställd och är av stor betydelse i den läkande processen. Många typer av interaktiva tjänster kan på patientens begäran levereras direkt till sjuksängen. Det gäller t.ex. internet, musik, radio, tv, filmer och spel. Via sitt intranät kan sjukhuset informera om sina inrättningar och tjänster, upplysa om sjukdomar och deras behandling samt erbjuda interaktiva kurser. Även via telefon och e-post kan patienterna upprätthålla kontakten med släkt, vänner och kollegor. Sådana interaktiva system ger nöjdare patienter, optimerar personalutnyttjandet och skapar effektivitetsvinster i verksamheten. Patientterminaler vid sjuksängen Lättanvända terminaler med funktioner för kommunikation och underhållning erbjuder fördelar för både patienter och vårdgivare. Terminalerna kan anslutas till sjukhusets nätverk via kabel eller trådlös bredbandsanslutning för större flexibilitet och lägre installationskostnader. Dessa patientterminaler kan också fungera som terminaler för patientnära analys och då förses med säkerhetsteknik som uppfyller kraven på personlig integritet, t.ex. enligt den amerikanska HIPAA-standarden. Patienter och vårdgivare kan därmed få snabb tillgång till sjukjournaler. Med hjälp av smartcard-baserade och andra behörighetssystem kan läkare och sköterskor få tillgång till medicinska journaler och apotekssystem. Dessutom kan patienter få behörighet att läsa sina egna journaluppgifter, som är konfidentiella och ofta av mycket känslig natur. Med hjälp av kortläsare, autenticering och säkerhetsteknik kan patienterna också betala sina räkningar via terminalen. Genom tillgång till butikerna på internet kan även de patienter som måste hålla sig i sängen ta en shoppingtur. Sysselsatta patienter kräver mindre uppmärksamhet från sköterskorna. När de känner sig lugna och avspända är det dessutom möjligt att de tillfrisknar snabbare

12 Ökat mandat till sjuksköterskorna I de flesta länder ökar efterfrågan på sjuksköterskor samtidigt som tillgången minskar. Efterfrågan ökar eftersom patienterna blir äldre och sjukare, medan vården blir alltmer komplex. Tillgången minskar eftersom sköterskeyrket har förlorat mycket av sin tidigare dragningskraft. Bara i USA är mer än sjukskötersketjänster vakanta. Även Europa uppvisar en liknande situation. Studier av legitimerade sjuksköterskor har visat att de i genomsnitt går sex kilometer under ett arbetspass. Det tar ungefär en och en halv timma. Trådlös kommunikation där sköterskan "kommunicerar innan hon springer" kan frigöra åtminstone två tredjedelar av förflyttningstiden för kvalificerat arbete. En stor andel av alla samtal riktade till sjuksköterskor är enkla förfrågningar som mycket väl kan klaras av utav undersköterskorna. Ett trådlöst telefonsystem låter sjuksköterskorna ägna mer tid åt sina patienter. Systemet integreras med sjukhusets fasta telefonsystem och larmsystem. Trådlös kommunikation kan installeras på enstaka våningar, i enstaka byggnader eller i kompletta sjukhuskomplex Rätt medicin Sjukhusen försöker åtgärda sköterskebristen med förbättrade bemanningsnivåer, flexiblare arbetsscheman och högre löner. Men det är också viktigt att reducera den tid som sjuksköterskorna spenderar på administration, pappersarbete och andra indirekta uppgifter - och att öka den tid de spenderar vid patientens sjuksäng. I många fall måste sjuksköterskorna få mandat att fatta fler kliniska och administrativa beslut. Det finns ett stort behov av teknik som på ett bättre sätt kan ge sköterskorna stöd i olika arbetsmoment. Det finns ingen patentlösning eller magisk formel som omedelbart kan råda bot på problemen med att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Men genom att förbättra såväl kommunikationen som tillgången till relevant information kan man komma en god bit på väg när det gäller att angripa de faktorer som har förvärrat sköterskebristen. Smartare kommunikation Sjuksköterskorna har en central plats i koordinationen av all information mellan patienter, familjer, läkare och personal. De är strängt upptagna och rörliga. Väntan och kommunikationsproblem uppstår ofta. Detta skapar frustration för både sjukskö-

13 terskor, andra kliniker och patienter, och det riskerar att få negativ inverkan på patientvården. Kommunikationen kan underlättas av en rad tillämpningar och verktyg, däribland trådlösa telefoner, handdatorer, automatiserad meddelandehantering och e-post. Ett av de mest kraftfulla verktygen får man genom att integrera trådlösa telefoner med anropssystem, där telefonerna också tjänstgör som personsökare. Ascoms kombinerade meddelandehantering med både tal och text ger en mer omedelbar interaktion med både patienter och sjukhuspersonal. Genom att dirigera ett patientanrop till sköterskans trådlösa telefon med prioritetstoner och patientuppgifter kan man förvissa sig om att samtalet besvaras. Detta eliminerar störande ljudsignaler på avdelningen och innebär säkrare överföring av patientinformationen. Kommunicera innan du springer Med en trådlös telefon kan sjuksköterskan få direktkontakt med patienten och omedelbart bedöma dennes behov utan att ta ett enda steg. Eftersom det besparar sköterskan tidsödande förflyttningar innebär det minskad arbetsbelastning. Systemet låter sjuksköterskan vidarebefordra ett patientsamtal och anvisa tjänster genom att initiera fördefinierade arbetsuppgifter, eller automatiskt remittera samtalet till den som utsetts till ställföreträdande vårdgivare. Även om sköterskan är upptagen med en annan patient försenas inte samtalet och den uppringande patientens behov kommer att åtgärdas utan dröjsmål. Många sjuksköterskor offrar massor av tid på att rusa till fasta telefoner för att besvarar samtal vilket medför att de måste lämna pågående arbete. På liknande sätt måste en läkare med brådskande behov av att inhämta eller förmedla information anropa aktuell sjuksköterska, varvid sköterskan måste lämna pågående arbete för att kunna besvara anropet från en fast telefon. Detta orsakar förseningar och förbrukar tid som kunde användas bättre i direkt patientvård. Integreras i befintliga system Med ett trådlöst telefonsystem kan sjuksköterskorna ringa och ta emot samtal överallt på sjukhuset. Oavsett var de befinner sig, och utan att lämna patientens säng, kan de tala med doktorer, sjukhuspersonal och patienters anhöriga. Säkerheten ökar också, eftersom sjuksköterskorna direkt kan kontakta andra sköterskor, läkare, vaktmästare eller säkerhetsvakter. I samband med ett larm kan systemet automatiskt positionsbestämma en användare. Ascoms trådlösa telefoner går att integrera med sjukhusets fasta telefonsystem och med anropssystem av i stort sett alla fabrikat. Detta förvandlar telefonen till en lätt kommunikationscentral som alla sköterskor kan bära på sig. Telefonen har ett internt minne där flera meddelanden från anropssystemet kan lagras. Snabba gruppanrop är en annan viktig funktion. På ett sjukhus räknas varje sekund och varje steg. Trådlös telefoni som integreras med befintliga kommunikationsnät hjälper sjuksköterskorna att bedöma patienternas behov och ge rätt vård snabbare, med färre steg och mindre oväsen

14 Ökat mandat till läkaren I syfte att effektivisera beslutsprocessen och därmed åstadkomma snabbare och säkrare patientvård, använder läkare i allt större utsträckning avancerad teknik för hantering av klinisk information. Trådlösa enheter och tillämpningar ger stöd åt diagnostik, kartläggning och akutservice. De hjälper läkaren att skriva in patienter, hitta och uppdatera patientjournaler, skriva ut recept och fakturera annan administration. Detta minskar pappersarbetet och ger läkarna mer patienttid. Det finns ingen anledning att vänta på "framtidens digitala, realtidsorienterade och papperslösa sjukhus". Många av fördelarna kan göras tillgängliga redan nu, i vilket sjukhus som helst, med hjälp av smart integration i befintliga system och tillämpningar. En av huvudorsakerna till att läkare och patienter får mindre tid att träffa varandra är att de indirekta arbetsuppgifterna blir allt mer betungande. De representerar vanligen mellan hälften och tre fjärdedelar av läkarens arbetsbörda. Smart trådlös integration kommer att ge läkarna mer patienttid. Tidstjuvar Läkare behöver tid för att bygga upp relationer med sina patienter, ta upp anamnes, förklara diagnoser och procedurer samt besvara patienternas egna frågor. Eftersom de har det yttersta ansvaret för eventuella misstag och för slutresultatet av patientens vård, är läkarna synnerligen medvetna om tidens betydelse. Om de är ständigt jäktade kommer de aldrig att känna att de gör ett bra jobb. Men tiden håller på att bli en allt knappare resurs. De flesta doktorer spenderar allt mindre tid åt varje patient. Det betyder inte alltid att de behandlar fler patienter. Doktorernas årliga patientmöten minskar. Genomsnittet för OECD-länderna är nu I Sverige är motsvarande siffra mindre än hälften. En av huvudorsakerna till att doktorer och patienter får mindre tid att träffa varandra är att de indirekta arbetsuppgifterna blir allt mer betungande. De representerar vanligen mellan hälften och tre fjärdedelar av läkarens arbetsbörda. Dessa uppgifter består i att dokumentera arbetet, fylla i formulär som krävs av

15 utbetalande och reglerande instanser samt i att bringa ordning i ett virrvarr av komplex administration. Andra tidstjuvar består i att söka efter information om patienter och sjukdomar, vänta på att få planera behandling och försöka komma i kontakt med kollegor. Telefonsamtal innebär störningar. Förlust av anteckningar och andra data, som ofta brukar vara röntgenplåtar, är sådant som skapar förseningar. Oproportionerligt mycket tid ägnas åt att jaga efter testresultat. Mycket tid går alltså till spillo, vilket försämrar doktorernas möjligheter att erbjuda sina patienter en trygg och effektiv vård. Tidsbesparande tillämpningar Bättre informationsteknik kan minska eller helt eliminera flertalet av dessa problem. Hälsovården är i färd med att återuppfinna sig idag. Några exempel: 1. Elektroniska journaler står oftast främst på sjukhusets dagordning eftersom de spar tid, förenklar arkiveringen, tvingar fram standarder, förhindrar misstag och förbättrar patientvården. 2. Åtkomst och uppdatering av sjukjournaler i realtid. Genom att fasa ut det traditionella sättet att föra handskrivna pappersanteckningar och överföra dem till sjukjournaler, kan man öka precisionen och förse vårdteamen med uppdaterad information. 3. Kliniska referensdatabaser med beslutsstödsystem för patientnära vård, där referensinnehållet kombineras med praktiska instruktioner som gör det möjligt att minska väntetiderna och förbättra vårdkvaliteten. 4. Förskrivningssystem ger läkarna tillgång till läkemedelsinformation och möjlighet att skriva ut recept, vilket minskar risken för felmedicinering. 5. Röntgenresultat och provsvar som, så snart de är tillgängliga, automatiskt levereras till läkaren, oavsett var han eller hon befinner sig. 6. Enhetlig meddelandehantering med larm, meddelanden, telefonsamtal, rapporter och vitala tecken (blodtryck, hjärtfrekvens etc.) som dirigeras till samma trådlösa terminal och prioriteras i överensstämmelse med läkarens arbetssituation. Snabbare respons med hjälp av trådlös internkommunikation är en förutsättning för att kunna utnyttja alla fördelar med ovanstående och andra nya tillämpningar. Det kommer att bli tid Det enda praktiska sättet att åstadkomma ökad kvalitet och effektivitet i hälsovården är att systematiskt avlägsna allt som stjäl tid och drar ned arbetstempot. Detta kräver elektronisk information och kommunikationsteknik. Inte nödvändigtvis mer teknik än idag, men en teknik som är betydligt bättre integrerad och anpassad till läkarens behov. Dagens doktorer är mer mobila än någonsin. Trådlösa tillämpningar med säker kommunikation som följer alla bestämmelser beträffande patientintegritet - kommer att i grunden förbättra det sätt på vilket läkarna hanterar sina patienter. Smart trådlös integration kommer på ett radikalt sätt reducera den tid som går till spillo på grund av administration, ineffektivitet och flaskhalsar. Då blir det tid över för högkvalitativ vård

16 Ökat mandat till ledningen Konkurrens om patienterna Med en tilltagande efterfrågan på vårdtjänster och i många fall långa vårdköer, förefaller inte tillgången på patienter utgöra något problem. Åtminstone inte idag. Men patienterna blir allt mer krävande och kapabla att göra välgrundade val. De kräver större inflytande, bättre behandlingskvalitet och högre servicenivå. Dessa krafter tvingar hälsovården att arbeta mer efter marknadsprinciper och mindre efter de traditionella, toppstyrda byråkratiernas mönster. Patienter kommer att i ökad omfattning använda sin köpkraft till att välja den service de föredrar. I vissa länder mäter man sjukhusens servicekvalitet och gör resultaten allmänt tillgängliga. Engelska tidningar publicerar t.ex. jämförelser av dödstalen på olika sjukhus. Det förfaringssättet kommer att spridas. Trådlös kommunikation ökar produktiviteten då personalen rör sig över stora ytor och måste reagera snabbt på tidskritisk information. Detta kan ge radikala produkt-ivitetsvinster, t.ex. i termer av patienternas genomsnittliga sjukhustid. Konkurrens om personalen När det gäller sjukhusets prestationsförmåga är arbetsstyrkans kompetens den mest avgörande faktorn. Sjukhus som förlorar viktiga läkarresurser eller har kronisk brist på sjuksköterskor, sätter både kvalitet och säkerhet på spel. Det är ofta svårt att rekrytera t.ex. kardiologer och anestesiologer. Att investera i ny medicinteknisk utrustning och sofistikerade anläggningar är ett, om än kostsamt, sätt att dra till sig och behålla läkare och sjuksköterskor. Ett annat och oftast mer överkomligt sätt är att avlägsna allt som stjäl patienttid från doktorer och sjuksköterskor. Genom att göra det möjligt för vårdgivare att spendera mer tid med patienterna, ökar deras tillfredsställelse i jobbet, medan antalet misstag och förseningar minskar.

17 Mycket för lite En bättre användning av informationsteknik kan optimera vårdutbudet och förenkla operativa och administrativa processer, vilket därmed gör sjukhusen mer konkurrenskraftiga. Detta behöver inte innebära stora investeringar så länge det är rätt investeringar. Trådlös integration av befintliga system och tillämpningar kan vara särskilt effektiva när det gäller att reducera kostnader, höja vårdens kvalitet och öka chansen att bli förstahandsval för såväl patienter som läkare och sjuksköterskor. Även blygsamma investeringar kan ge ett enormt utbyte. De kan hjälpa ett sjukhus att öka värdet hos gamla system och tillämpningar, som t.ex. HIS, RIS, PACS och LIS. Trådlös internkommunikation låter informationen flöda jämnt mellan olika system, avdelningar och människor. Genom att avlägsna flaskhalsar och eliminera väntetider bidrar det till ett jämnt flöde av kliniska aktiviteter som skapar rytm och drivkrafter i verksamheten. Trådlöst av icke-klinisk typ Den trådlösa integrationen kan också vara ett stöd för icke-kliniska tillämpningar som t.ex. lagerhantering, leverantörsstyrning samt spårning av medicinteknisk utrustning och andra resurser. Sjukhusets inskrivningspersonal kan få hjälp att möta en inkommande patient vid dörren och anvisa en sal omedelbart. Personal som ansvarar för ekonomin får bättre tillgång till information. Med hjälp av ett trådlöst system från Ascom lyckades ett sjukhus öka effektiviteten hos sina vaktmästare med femtio (50) procent. Trådlös internkommunikation gör det också möjligt att automatisera många processer som tidigare krävde manuella insatser. Det gäller t.ex. inom sjukhusets fastighetsservice. Ascoms lösningar för trådlös kommunikation följer regler för personlig integritet och säkerhet, däribland HIPAA:s säkerhetsregler för skyddad hälsoinformation (PHI, Protected Health Information). Genom att aktiviteter loggas i våra system underlättas hantering av ansvarsfrågor. Snabb återbetalning Marknadskrafterna kräver att teknikanvändningen förbättras avsevärt. Men den ekonomiska verkligheten hindrar de flesta sjukhus från att genomföra allt i ett enda stort steg. Genom att uppgradera äldre system med trådlös kommunikation kommer man emellertid en bra bit på vägen. Återbetalningstiden för en sådan investering räknas normalt i månader. Eftersom trådlösa kommunikationssystem kan installeras betydligt snabbare än fasta nät kännetecknas de av exceptionell flexibilitet och snabbt gensvar när det gäller aktuella och framtida organisatoriska behov. Att dra kabel i en fastighet är både dyrt och störande. Kabeldragning i en avdelning eller byggnad kan ta allt från dagar till veckor. Ett trådlöst kommunikationssystem kan däremot snabbt vara i drift. Att lösa "silosyndromet" Fragmentering av arbetsflöden och "silobildning" plågar de flesta sjukhus. Användare måste växla mellan system, komma ihåg olika gränssnitt och förflytta sig via en rad skärmbilder för att hitta rätt information. (I en informationssilo har man i bästa fall koll på vad som händer innanför de egna väggarna, men när information ska förmedlas vidare för man bara över den till nästa silo och hoppas på det bästa.) Trådlös internkommunikation kan riva silorna, avlägsna flaskhalsarna och förbättra avkastningen på investeringar i befintliga system som t.ex. HIS, RIS, PACS och LIS

18 Snabbare respons ökar produktiviteten Ascoms trådlösa internkommunikation låter alla i ett arbetsflöde nå varandra omedelbart, oavsett var de råkar befinna sig. Tidskritisk information går direkt till personen som behöver den. Han eller hon kan då enkelt kommunicera med kollegor eller hantera system och medicinsk utrustning. Den verkliga styrkan i trådlös kommunikation ligger i dess förmåga att påskynda beslutsfattande och snabba upp processer. De allra viktigaste fördelarna är ett effektivare tidsutnyttjande, nöjdare patienter och minskade risker. Människor, inte terminaler 1. En fundamental princip för Ascoms trådlösa kommunikationssystem är att rätt information på rätt sätt och i rätt tid ska nå fram till rätt person inte bara till en viss terminal. När någon tar emot information, så vet den personen att informationen är avsedd för just honom eller henne. Det råder aldrig någon tvekan om vem som förväntas agera. 2. En annan princip är att informationen måste nå människor i klartext, dvs. på ren svenska och inte i kodad form, samt att mottagaren alltid måste kvittera informationen. Därmed minimeras risken för missförstånd och misstag. Larm eller meddelanden som inte kvitterats inom ett bestämt antal sekunder, vidarebefordras automatiskt till nästa person i en fördefinierad informationskedja. 3. En tredje princip är att händelser, larm och åtgärder loggas automatiskt så snart de äger rum. Detta ger värdefull kunskap på vilken man kan basera kontinuerliga förbättringar av processer och rutiner. Dessutom förbättrar det sjukhusets läge i händelse av klagomål eller rättstvister. Både tal och text 4. En fjärde princip är att möjliggöra både muntlig och skriftlig kommunikation. Det gör det enklare att klara svåra situationer och möjligt att samtala med kollegor och överordnade. Det minskar även behovet av att förflytta sig för att kunna bedöma huruvida ett problem behöver åtgärdas omedelbart. 5. En femte princip är att möjliggöra kommunikation med flera personer samtidigt, med både tal och text. Genom att snabbt arrangera en telefonkonferens kan man ofta lösa oväntade problem, vilket bidrar till förbättrad vårdkvalitet. Effektivare kompetensutnyttjande En revolution är på gång, inte bara när det gäller hälsovårdens processer, utan också i det sätt på vilket vårdgivarna behandlar sina patienter. Ett datoriserat ramverk håller på att ta form runt vårdverksamheten. Ny teknik förändrar patienternas tillvaro och säkerhet. Den reducerar antalet moment mellan läkarens ordination och patientens behandling, och därmed minskas risken för misstag. Men lika viktigt är att bättre utnyttja den kompetens och den förmåga som doktorer, sjuksköterskor och annan personal besitter genom att erbjuda goda möjligheter att arbeta i team och inte bara som individer med olika yrke och kulturell bakgrund. Trådlös kommunikation kan medverka till detta. Resultaten kommer att visas i form av en smidig och effektiv organisation, högre produktivitet och högre kvalitet i vården.

19 18 19

20 Femton värdeskapande tjänster Här följer några exempel på trådlös kommunikation för sjukhus. De flesta av tjänsterna används redan. De övriga kan vi snabbt skapa åt er. 1. När sjukhusdirektören kommer till arbetet på morgonen känner nätet igen hans trådlösa terminal. Produktivitetssiffror dyker upp. Antalet patienter per doktor har gått upp med 0,1 till 48,6 på rullande veckobasis. Längden på vistelserna har gått ned från 5,1 till 5,0 dagar. 2. När verksamhetschefen för akutmottagningen lämnar lunchrummet klockan når siffrorna om inströmningen till akutmottagningen hennes trådlösa telefon. Sedan klockan 13 dagen innan har 458 patienter registrerats varav 91 har fått läggas in för ytterligare vård på avdelningarna. Det är 25 färre än dagen innan. Hon sammankallar sina kollegor för att diskutera möjligheterna till omfördelning av resurserna. 3. En man täckt av blod bärs in på akutmottagningen av tre vänner. Han har flera skottskador - en i hjärttrakten. Sköterskan trycker på traumaknappen och akutteamet är på plats inom 30 sekunder. 4. Väntetiderna har börjat gå ned på akutmottagningen. Verksamhetschefen för medicinteknik känner att hon har bidragit till dessa framsteg. Det var hennes idé att integrera hjärtövervakning med meddelandehantering. De viktigaste larmen, som t.ex. hjärtstillestånd, går direkt till akutteamet, och anger tydligt larmets prioritet.

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet

Empati och high tech. Delresultat från LEV-projektet Empati och high tech Delresultat från LEV-projektet Produktion: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2012 Omslagsfoto: NordicPhotos Artikelnr: S2012.011 empati och high tech Förord:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer