Invandrarnas medborgarråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrarnas medborgarråd"

Transkript

1 Invandrarnas medborgarråd Invandrares välbefinnande och sysselsättning i Vasa , och Slutrapport foto: Martina Uthardt

2 Innehållsförteckning SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd-sammanfattning... 3 Bakgrundsorganisationer... 4 Styrgrupp pch stödgrupp... 4 Metoder... 4 Urval till rådet... 4 Medborgarrådets tema... 5 Val av sakkunniga och hörande... 5 Medborgarrådets arbete... 6 Rekommendationer... 6 Invandrarnas medborgarråd- offentligt uttalande... 7 Bilagor... Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen... Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Bilaga 4. Medborgarrådets flyer Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet Bilaga 8. Medborgarrådets tidtabell och sakkunniga Bilaga 9. Medborgarrådets facilitatorer Bilaga 0. Förslag utifrån Dotmocracy-metoden

3 SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd- sammanfattning Invandrares goda integrering har blivit en allt viktigare nationell fråga. Målet i regeringsprogrammet är att halvera arbetslösheten bland invandrare och att minska marginalisering och ojämlikhet genom att stärka sysselsättningen, arbetsförmågan och delaktigheten. Österbotten och Vasa är ett av de mest mångkulturella områdena i vårt land. I Vasa bor det näst efter huvudstadsregionen mest invandrare och år 20 var den totala andelen av personer med främmande språk nästan sju procent. Som en del i utvecklandet av välfärdsservicen, där man utgår från klienten, ville man i Vasa stad höra även invandrarna och göra dem delaktiga i beslutsprocessen. I oktober 202 arrangerades Finlands första medborgarråd för invandrare inom det av Europeiska integrationsfonden finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vasa stad, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Vasa regionenhet, Vasa universitet, BoWer- nätverket och SONetBOTNIA. Invandrarnas medborgarråd dryftade frågor kring främjandet av sysselsättningen och välfärden i Vasa. Synvinklar på temat var integration, social- och hälsovårdsservice samt språk och sysselsättning. Under fyra dagar diskuterade medborgarrådet under ledning av utbildade grupphandledare, rådet utfrågade sakkunniga och utarbetade till sist ett offentligt uttalande. Medborgarrådet för invandrare överräckte det offentliga uttalandet till Vasa stads representanter på FN-dagen den Uttalandet består av elva konkreta förslag och ideér om främjandet av välfärden och sysselsättningen för invandrare i Vasa. I uttalandet framhåller medborgarrådet sin vilja att delta i integrationsarbetet. Det viktigaste förslaget, som rådet ställde sig enhälligt bakom, var förslaget till grundandet av en regional interaktiv utvecklingsplattform som ett stöd för främjandet av sysselsättningen och välfärden. En av utvecklingsplattformens uppgifter är att föra fram invandares kunnande och resurser i regionen. Invandrarna erbjuder sig också att vara resurspersoner för till exempel genom föreningar. För att främja sysselsättningen föreslår invandrarna att olika aktörer intensifierar sitt samarbete. Invandrarna poängterar också vikten av att utveckla individuell och skräddarsydd språkutbildning samt en effektivare koordinering och marknadsföring. För främjandet av välfärden betonas urspungsbefolkningens och olika invandrargrupper naturliga möten i vardagliga miljöer och aktiviteter. Rådets förslag sammanfaller till stora delar med såväl nationella som internationella forskningresultat och med det pågående utvecklingsarbete i regionen. Resultatet av rådets arbete kan användas i utvecklandet av service som stöder integration och social- och hälsovården som en del av dem både regionalt och nationellt. Resultaten kan även stöda utvecklingen av närdemokratin. Bakgrundsorganisationer Invandrarnas medborgarråd genomfördes som en del av det av Europeiska integrationsfondens (IF) finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet koordineras av Vasa regionenhet vid Institutet för hälsa och välfärd, vars uppgift är att stöda en god integrering i vårt samhälle genom social- och hälsovårdsservicen för invandrare som av olika anledningar kommit till landet. Delgenomförare i projektet är Vasa universitets enhet för social och hälsovårdsadministration, vars Ihmisen Ääni/Citizens Voice projekt som finansieras av Finlands Akademi har utvecklat en demokrati-innovation, medborgarråd, som grundar sig på 3

4 teori kring deliberativ demokrati. Vasa stad är central ägare av projektet. Andra aktörer är Österbottens kluster för välfärdsforskning och kompetens BoWer-nätverket samt Österbottens landskaps kompetenscentrum inom det sociala området, SONetBOTNIA. Styrgrupp och stödgrupp Temat för invandranas medborgarråd, sakkunniga och programmet har bekräftats av en styrgrupp, som består av 3 representanter för kommun- och integrationsarbetet samt för finansiärerna. Styrgruppen är gemensamt med det ESR-finansierade Från invandrare till kommuninvånare. Även projektet Från invandrare till kommuninvånare upprätthålls av THL. (Styrgruppens medlemmar, bilaga ) En för projektet utsedd stödgrupp har sedan projektets början stött och handlett projektets verksamheter. Förutom representanter för projektets centrala aktörer har stödgruppen även bestått av sakkunniga inom integrations och välfärdsfrågor för invandrare. Stödgruppen har fungerat som rådgivande organ, särskilt inför verkställandet av World Café tillfället under våren och vid utvecklandet av tema för medborgarrådet och för marknadsföring (stödgruppens medlemmar, bilaga 2). Metoder Inom SOLID VOICE-projektet har man använt sig av en amerikansk demokrati-innovation som bygger på teorier om deliberativ demokrati, nämligen medborgarråd. Medborgarråden är långvarigare, vilket underlättar behandlingen av svårare saker.i ett medborgarråd strävar man efter att skapa målgruppen, till exempel invånarna i en kommun, i miniatyr. Utbildade facilitatorer garanterar ett gynnsamt diskussionsklimat genom att alla får taltur och alla hörs. I ett medborgarråd finns det möjlighet till förändring av preferenser; människors åsikter kan förändras, då saker behandlas ur många olika synvinklar, då man får mångsidig information och då man får diskutera med många olika människor. Med medborgarråd strävar man efter äkta påverkan genom ett offentligt uttalande, som överräcks till beslutsfattare och tjänstemän. (Se mera i verket: Raisio, H ja Vartiainen, P. (20). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Kuntaliiton verkkojulkaisu.) I projektet användes även Dotmocracy metoden. Dotmocracy är en enkel metod att implementera då man vill underlätta beslutsfattandet bland flera personer. Deltagarna skriver sina förslag på separata papper, varefter alla förslag är tillgängliga för alla. Deltagarna noterar sin ståndpunkt för varje förlag på en femgradig skala. Därutöver kan deltagarna anteckna egna kommentarer eller frågor vid varje gradering. Genom att summera varje notering på skalan vid varje förslag kan man visualisera vilka förslag som fick mest understöd eller vad man uppfattar som särskilt viktigt. (mera information www. dotmocracy.org) Urvalet till rådet Målet med medborgarrådet för invandrare var att skapa en representativ grupp bestående av invandrare boende i Vasa som kommit hit The participating made me feel like important. It was really a great experience to at least to let my voice be heard 4

5 för att arbeta, studera eller av familjeskäl, det vill säga tredjelandsmedborgare. Marknadsföringen och informationsspridningen gjordes främst genom e-post. Information spreds särskilt genom projektteamets nätverk, särskilt till sådana samarbetsparter som kommer i kontakt med målgruppen för rådet, så som läroanstalter, arbetsgivare, familjecenter och rådgivningsbyråer. Information spreds även genom olika organisationer och via språkkurser (Bilaga 3). Dessutom spreds projektets broschyr till platser där invandrare rör sig. (Medborgarrådets flyer, bilaga 4) Till rådet anmälde sig 35 personer från 8 olika länder. Av de som anmält sig hade 0 kommit för arbete, 9 för studier och 5 genom äktenskap och en av annan orsak. Rådsmedlemmarna valdes genom stratifierat slumpmässigt urval. För urvalet bidrog orsak till invandring, hemland och kön. På grund av detta valdes alla de som anmält sig som hade arbete eller familjeskäl som orsak till invandring. Studerande valdes så att de skulle representera så många olika länder som möjligt och att könsfördelningen skulle vara så jämn som möjligt. En randomisering gjordes inom de större grupperna. Rådets utformning vad gäller kön och ursprungsland var representativ, däremot blev det en snedvridning då det gäller orsak till invandring, studerandes andel var större än dess motsvarighet statistiskt sett. Till rådet valdes 24 deltagare och av dessa deltog 22 i medborgarrådets arbete. Av rådets medlemmar var 2 kvinnor och 0 män. De representerade 6 olika länder. Bakgrundsvariabler bland de som anmält sig och rådets slutgiltiga utformning finns i bilaga 5. Deltagarna i rådet finns i bilaga 6. Generally the topic made you think how and what you can do for the society where you are living Juri Medborgarrådets tema Temat för medborgarrådet utarbetades genom en mångsidig process. Preliminärt föreslog stödgruppen temat: hur social- och hälsovårdsservice motsvarar invandrarnas behov. Frågan har behandlats med stadens olika tjänstemän och beslutsfattare så att det skulle motsvara stadens behov då det gäller utvecklandet av servicen. Ett starkt bidrag till utformandet av frågan gav de nästan 60 invandrare som deltog i World Café tillfället våren 202. Rådets slutgiltiga tema blev Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa, perspektiv på integration, social- och hälsovårdsservice, sysselsättning och språk. Rådets uppgift var att med grund i den information de fick under rådsdagarna skapa information till beslutsfattare och tjänstemän om utvecklingsbehov då det gäller sysselsättning och välfärdstjänster. Processen kring frågan för rådet finns beskrivet i bilaga 7. Val av sakkunniga och hörande Om integrering av invandrare finns det stipulerat i lag. I kommunerna finns service som ska stöda integration. I valet av sakkunniga till rådet strävade man efter att så brett som möjligt ge en mångfacetterad information då det gäller lagstiftning, kommunernas strategi och frågan belystes även ur olika synvinklar på service. Under den första dagen fick rådsmedlemmarna information om Finlands integrationslagstiftning och det nya statliga integrationsprogrammet och vad detta betyder ur kommunens synvinkel. Under den andra dagen presenterades Vasa stads strategi och vision då det gäller invandring och hur hälsovård-, social-, språk och högskoleservicen stöder integration. 5

6 Under den tredje dagen hörde rådsmedlemmarna arbetsgivarens synvinkel från en representant för ett stort företag. Efter varje presentation ställde rådet frågor till de sakkunniga varefter de diskuterade kring temat i mindre grupper. Medborgarrådets tidtabell där också de sakkunniga framgår finns i bilaga 8. Medborgarrådets arbete Efter hörandet av sakkunniga ställde rådsmedlemmarna frågor till sakkunniga i hela gruppen varefter de samlades i tre mindre grupper. Smågruppsdiskussionerna leddes av två facilitatorer per grupp. (Bilaga 9) Under den tredje dagen användes Dotmocracy-metoden för att underlätta beslutsprocessen. Varje grupp fick till uppgift att komma med 5-0 olika förslag som stöder sysselsättning och välfärd grundat på det de hört av sakkunniga. Varje förslag antecknades på ett ark och alla gruppers förslag hängdes upp på väggen. I slutet av dagen tog rådsmedlemmarna ställning till varje förslag på en femgradig skala, mycket viktigt-inte alls viktigt. Dessutom fick rådsmedlemmarna skriva kommentarer och preciseringar vid varje förslag. Sammanlagt producerade grupperna 24 förslag (bilaga 0). Medborgarrådets moderatorer renskrev förslagen och grupperade dem temavis inför den fjärde dagen och gav kopior av sammandraget till alla deltagare. Förslagen fungerar som grund för det offentliga uttalandet från vilken rådsmedlemmarna valde och sammanställde i det slutgiltiga uttalandet elva förslag. Under den fjärde dagen utarbetades det offentliga uttalandet. I like just to know how the process is going on, any information, any positives, any negatives, any feedbacks. Rekommendationer Resultatet från medborgarrådet är ett offentligt uttalande, där deltagarna på basis av det arbete som gjorts lyfter fram de mest konkreta förslagen och idéerna kring främjande av välbefinnande och sysselsättning. 6

7 Offentligt uttalande 24 oktober 202 V i, deltagare i medborgarrådet för invandrare, samlades för att diskutera och fördjupa oss kring temat Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa. Efter fyra intensiva rådsdagar vill vi ge följande rekommendationer till respektive organ:. Ge invandrarna en röst genom grundandet av en interaktiv regional plattform för invandrare, som borde vara integrerad till den lokala servicen och till den administrativa strukturen. Motivering Medborgarrådet för invandrare fann att det finns ett behov att bygga broar mellan olika grupper av invandrare och lokalbefolkningen för att främja ett integrerat och ett multikulturellt samhälle. Medborgarrådet fann även att invandrarnas röst inte hörs tillräckligt i viktiga frågor som berör dem. Därmed föreslår medborgarrådet för invandrare, att det grundas ett interaktivt råd bestående av både invandrare och representanter för lokalbefolkningen. Det förslagna rådet skulle fungera som ett rådgivande organ som skulle använda deltagande demokratimodeller för att minska klyftan mellan invandrare och lokala tjänstemän. Medborgarrådet fann också att det finns ett behov av att skapa ett övervakande organ, som skulle bestå av experter inom olika områden för att samla in information om invandrare. Detta kommer att stöda beslutsfattare och myndigheter att genomföra nya lagar och utvecklingsprogram. Detta skulle också tjäna den privata sektorn att bidra till sysselsättningen av invandrare. Det finns ett behov av att utveckla synergieffekter mellan olika aktörer inom integrationsfältet; Invandrarrådet, övervakande organ och representanter för olika projekt. Likaså borde tredje sektorn, rätthjälpsbyrån, olika sektorer och kommunala organ involveras för att förverkliga och koordinera sina verksamheter för att nå effektiva läsningar för att främja välbefinnande och sysselsättning för invandrare. Därmed vill medborgarrådet för invandrare initiera en diskussion med alla berörda organ och aktörer i Vasa stöda, för att utveckla och stärka förutsättningarna för integration. Ansvarig Vasa stad, organisationer och befolkningen med invandrarbakgrund i Vasa. 2. Involvera personer med invandrarbakgrund i servicen som upprätthålls av olika projekt och organisationer. Motivering Medborgarrådet för invandrare uttrycker sin vilja att bidra i främjandet av invandrarnas integrering, till exempel genom att hjälpa till med översättning av information till olika språk, och att ge information till nykomlingar. Ansvarig Befolkningen med invandrarbakgrund, Vasa stad, Organisationer. 3. Övervakande av effektiv leverans av information till invandrare. Motivering Medborgarrådet fann att det finns hinder för spridande av information om service för invandrare i Vasa. 7

8 Information om tillgänglig offentlig service i staden borde vara tillgänglig på flera olika språk, med beaktande av variationen bland Vasa stads invandare. Invandrarna deltar gärna i arbetet med att producera material på olika språk till t.ex stadens Internetsidor och tryckt material för invandrare. Ansvarig Vasa stad, Welcome Office. 4. Förstärka medvetenheten om invandrarnas individuella rättigheter i integrationsprogrammen för respektive grupp av invandrare. (Individuella rättigheter inkluderar: tillgång till hälsovård, offentliga tjänster, juridiska tjänster, politisk aktivitet /engagemang etc.) Motivering Medborgarrådet fick under rådsdagarna det bekräftat att inte alla invandare var medvetna om sina individuella rättigheter. För att säkerställa att invandrarbefolkningen involveras och engageras socialt, politiskt och ekonomiskt i samhället. Ansvarig Vasa stad. 5. Uppmuntra arbetsgivare att anställa invandrare genom samverkan mellan skolor, företag och den offentliga sektorn med särskild fokus på marginaliserade grupper (t.ex. praktikplatser, volontärarbete osv.) Motivering För att åtgärda skillnaderna i arbetslöshetsgraden mellan lokalbefolkningen och invandrarna i det finländska samhället. Ansvarig Vasa stad, företag and utbildningssektorn. 6. Entreprenörskap bland invandrare borde uppmuntras från statligt håll. Motivering Mer rättsliga och skattemässiga (t.ex. mikrokrediter) insatser behövs särskilt för personer med invandrarbakgrund. För att ta itu med skillnader i sysselsättningen: aktivt främjande av invandrares företagande och samtidigt skydda den som kommit fram med en idé. Entreprenörer bör uppmuntras så att de upprätthåller sin dröm. De bör skapa goda affärsidéer för att locka till investeringar. Ansvarig Finska staten, Arbets och näringsbyrån, VASEK and Uppfinningsstiftelsen 7. Ordna kompetensutveckling för invandrare som är analfabeter i form av yrkesutbildning / utbildning som en del av den individuella integrationsplanen. 8

9 Motivering Ge en rättvis och jämlik praktisk arbetsmarknadsutbildning för de som är analfabeter eftersom det är svårt att integreras i den finska arbetsmarknaden. Denna utbildning bör också vara tillgänglig för dem som redan har en utbildning för vidareutveckling av deras yrkesskicklighet och integrationsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ansvarig Arbets och näringsbyrån, Yrkesinstitut och Vasa stad. 8. Underlätta tillhandahållandet och ökande av möjligheten till offentlig finansiering för språkstudier, för att på så sätt erbjuda ett mångfacetterat och flexibelt val av kurser för en divergen grupp. Främja de tjänster som redan existerar. Även erbjuda kurser med mer flexibla betalningsalternativ (t.ex. att kunna betala avgift efter att ha fått anställning, framtida beskattning mm) Motivering Med beaktande av att invandrare är motiverade att lära sig de inhemska språken, måste förutsättningarna för inlärning vara där efter. Olika undervisningsmetoder behövs (t.ex. workshops kring det talade språket, Internetbaserade kurser, hem- föreläsningar). Ansvarig Fria bildningsväsendet, vuxenutbildningsenheter i Vasa regionen, universitet och högskolor. 9. Främja social integration genom att skapa program som fokuserar på interaktionen mellan finländare och invandrare till exempel: värdfamilj program, sport, rekreation (internationella), internationella öppettider på sociala servicecentra, sociala klubbar, konstutställningar och kulturella aktiviteter etc. Motivering Det finns en brist på de program som nämns ovan i rekommendationen. Under medborgarrådsdagarna intervjuades politiker och myndigheter om integration. Det vore bra om vi kan få en liknande chans att diskutera med den lokala befolkningen för att förklara dem varför vi är här och vad vi kan göra för Finland och det finländska samhället. Det skulle klargöra situationen och minimera missförstånd mellan lokalbefolkningen och utlänningar. Ansvarig Tredje sektorns organisationer, Vasa stad och Vasa stads invandrarråd. 0. Det finns ett behov att ge finländare kunskap om invandring och invandrare, till exempel genom att publicera fakta om inkomstnivåer bland invandrare, den ekonomiska insats som invandrarnas arbetsinsats medför, annan statistik etc. Syftet är att skapa en mer positiv bild av utlänningar i det finländska samhället genom att allmänheten får fakta. Motivering Kulturell fortbildning/medvetenhet, information som bereder för ett mera tolerant samhälle. Det ger en bild av invandrare baserad på fakta. Ansvarig Statistikcentralen, de ministerier som berörs, forskningsinstitut, Vasa stad och media. 9

10 . Uppmuntra finländska försäkringsbolagen att ge sjukförsäkring till studerande i Vasa för att möta kravet på deras uppehållstillstånd. Motivering Internationella studerande i Vasa har haft svårt att hitta försäkringar som krävs för att få uppehållstillstånd. Ansvarig Universitet och högskolor i Vasa, Vasa stad och försäkringsbolag. Rådsmedlemmar: Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El-Azizi Shaima Abdelmageed Florica Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq 0

11 BILAGOR Bilaga. Gemensam styrgrupp för projekten SOLID VOICE och Från invandrare till kommuninvånare: Granholm, Peter (ordf.) utvecklingschef, Jakobstad social- och hälsovårdsverket Katajamäki, Hannu professor, Vasa universitet Kentala, Jukka grundtrygghetschef, Vasa stad Kurtti, Aira chef för invandrararbete, Vasa stad Kytösaari, Jouni/Hanna Auronen EU-koordinator, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Moghadampour, Ghodrat (viceordf.) överlärare, Vasa yrkeshögskola Mulju, Tuula utvecklingsplanerare, SONet BOTNIA Pirttiperä, Jarkko - direktör, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Rajala, Katja välfärdsutskottets ordförande, Kust-Österbottens företagare Rajaniemi, Varpu regionalutvecklingsdirektör, Österbottens förbund Zarei, Sudabeh ledande tolk, Österbottens tolkcentral Vartiainen, Pirkko professor, Vasa universitet Vuorenmaa, Maritta utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Övriga sakkunniga som kallas: Ivars, Lilian Kronqvist, Ann-Britt Malmelin, Johanna Projekt-teamet: Hannu-Jama, Marjo Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) Maarit Boriboun projektkoordinator, Delaktig i Finland/K5 projektkoordinator, Jakobstad social- och hälsovårdsverket koordinator för integrationsfonden, Inrikesministeriet utvecklingsplanerare, Vasa stad Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt kommuner i Österbotten specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Solid Voice projektet, Institutet för hälsa och välfärd och Vasa stad projektplanerare, Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen Pirkko Vartiainen Maritta Vuorenmaa Aira Kurtti Emma Ntiri Kweguir-Afful Yi Wang Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) professor, Vasa universitet utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) chef för invandrararbetet, Vasa stad studerande, Vasa studerande, Vasa specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Solid Voice-projektet, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

12 Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Målgrupp: Tredjelandsmedborgare bosatta i Vasa. Sista anmälningsdagen till rådet var den (förlängdes till den 24.9.) Tillställningen marknadsfördes i huvudsak per e-post genom följande kontakter:. Organisationer och föreningar: Vasa Settlementförening, Kpanlogo Yede ry., MIRA-house, Finlands Röda Kors, Järjestö-hautomo, Vasa stads invandrarråd. 2. Arbets- och näringsorganisationer; Vasa arbets och näringsbyrå, Welcome Office, VAKK, NTMcentralen, Jupiter 3. Utbildningsenheter, e-postlistor och anslagstavlor, alla högskolor samt yrkesinstitut, Arbis och Vaasan opisto samt folkhögskolor 4. Företag; Wärtsilä, VACON, CITEC, ABB 5. World Café tillställningens deltagare, de som hör till målgruppen. 6. Posters och infotillfällen, Open House Opistotalo ( ), flyers: MIRA-house, Welcome Office, lopptorg, kryddbutiker i centrum, rådgivningsbyråer (centrum, Korsnäståget) 2

13 Bilaga 4. Medborgarrådets flyer WELLBEING FOR MIGRANTS IN VAASA Participate in the Citizen s Jury for migrants Are you interested in the development of services that are important for integration and wellbeing for migrants living in Vaasa? The City of Vaasa is interested in your point of view and ideas and invites you to a Citizen s Jury. During the World Café, held in April 202 for migrants living in Vaasa, the question of wellbeing was pointed out. The theme includes the perspectives of integration, social and healthcare services, employment and language. This is the theme for the upcoming Citizen s Jury. The Citizen s Jury for migrants will be arranged on 3rd-4th and 8th-9th of October at o clock and on 24th of October at the University of Vaasa. Who can register to the jury? You are welcomed to register in the jury if you have moved to Vaasa from outside the European Union for work, study or family reason, and are not a Finnish citizen. The jury includes approximately 24 participants. There will be a stratified random selection of those who have registered to the jury. The goal is to create a representative group of migrants in Vaasa. What is a Citizen s Jury? Citizen s Jury is a democracy innovation. It provides an opportunity for participants to learn about an issue, discuss together and develop well-informed, common-ground solutions to challenging public issues. Participants listen to variety of experts and have the opportunity to deliberate and discuss together, in the whole group and in smaller groups. The Citizen s Jury will make an official statement. The statement serves policymakers and service producers in developing the services to better meet the needs of different groups in society. Why should you register and take part? You will get the experience and the opportunity to take part in the development of integration and welfare services in Vaasa. Participants of the jury will also get a small compensation. Also, babysitting will be arranged if needed, and snacks and beverages provided. There will be more information at You can register at or by sending an to We all have resources to share and contribute. 3

14 Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Demographic factor Categories Registered Target Actual (approx) in Vaasa or Finland Gender Female 7 2 Male 8 2 Age Final Jury Make-Up Comments Residence permit Current Citizenship Work Studies Family reasons Other China India Vietnam Pakistan Registered Target** All registered with a residence permit for 0 ( not elig) 9 5 (not eligible) work or studies were selected (two selected did not participate), persons whose resident permit was for studies were selected by lottery. Registered Target*** There are approx. 00 different nationalities in Vaasa. The target is calculated on the actual number of each registered nationality. Nigeria Ghana Ethiopia Kenya Somalia Marocko Tunisia Sudan/Saudi not eligible 2 Canada Dominican Rep. Russia Albania Turkey Germany 3 2 not eligible 4 2 Years lived in Finland < < *Statistics from Vaasa 2009 ** National statistics on number of issued residence permits 20 *** Statistics from Vaasa

15 Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El Azizi Shaima Abdelmageed Florika Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq Jan 5

16 Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet (enbart på finska, utdrag ur styrgruppsprotokoll ) TAUSTAA SOLID VOICE - hankkeen päätavoite on edistää moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kehittämällä kansalaisraatiin perustuvia keinoja maahanmuuttajien osallisuudelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa hyvinvointiaan koskeviin asioihin. Yhtenä osatavoitteena on vahvistaa kansalaisdemokratiaa ja etsiä sille maahanmuuttajien kanssa uusia, toimivia muotoja alueellisesti ja paikallisesti silloin, kun tähdätään kotoutumisen ja integraation kannalta keskeisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. KANSALAISRAADIN KYSYMYKSEN MUODOSTAMISEN PROSESSI Tukityöryhmä (Pirkko Vartiainen, Emma Ntiri Kweguir-afful, Yi Wang, Harri Raisio ja Ritva Mertaniemi) käsittelivät kansalaisraadin ja sitä edeltävän World Cafén teemaa. Ryhmän alustava esitys oli Does the social and health care system meet the needs of people? Ohjausryhmä käsitteli asiaa ja päätti, että hanketiimi ja Vaasan kaupungin edustajat päättäisivät World Cafén kysymyksestä Hanketiimi (Raisio, Hannu-Jama, Sjöström ja Mertaniemi) ja perusturvajohtaja Jukka Kentala kokoontui ja määritteli World Cafén teemoiksi. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta 2. Hyvinvointi, terveys ja asuminen 3. Kieli ja koulutus 4. Työllistyminen ja toimeentulo Maahanmuuttotoiminnan johtaja Aira Kurtti ja THL:n kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa kommentoivat kysymyksiä ja tarkensivat teemoja niin, että jokaisessa teemassa kysyttiin,. Miten kyseiseen teemaan liittyviä asioista pitäisi kehittää Vaasassa ja 2. Mitä minä itse haluan tai voin tehdä, jotta kyseiseen teemaan liittyvät asiat kehittyisivät toivottuun suuntaan? World Café-tilaisuudessa yli 60 eri syystä Vaasaan muuttanutta henkilöä keskustelivat yllä olevista teemoista. Osallistujat kirjasivat Post.it lapuille ajatuksiaan kustakin teemasta ja jokaisesen teeman ympärillä käytävää keskustelua seurasi kirjuri, joka kirjasi käytyä keskustelua. Käytyjen keskustelujen yhteenvetona voidaan todeta, että maahanmuuttajien World Caféssa nousivat kotoutumispalveluissa ja niiden osana sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen tärkeiksi ja kehittämistä kaipaaviksi asioiksi seuraavat:. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon saamisen yhteiskunnasta, sen maahanmuuttajille tarjoamista palveluista ja monista konkreeteista yksilön ja perheen arjen toimivuuden kannalta tärkeistä asioista 2. Työllistymisen ja työllistymisen edistämisen - niihin liittyvät haasteet 3. Kielen, kielen oppimisen ja kielestä kumpuavien esteiden torjunnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen 4. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja kantaväestöön solmittavien kontaktien merkityksellisyyden 6

SOLID VOICE Nätverksträff 1

SOLID VOICE Nätverksträff 1 SOLID VOICE Delaktighetsprojekt för invandrare i Vasa 1.2. 2012-30.6.2013 Nätverksträff för invandrarprojekt i Österbotten 14.11.2012 / Susann Sjöström 14.11.2012 Nätverksträff 1 Nätverksträff för invandrarprojekt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 4 av 106 Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 5 av 106 Karl-Oskar och Kristina Nilsson 6 av 106 Svenska utvandrare i N.Y. 2013 7 av 106 Mobilitet 1800 och 2000 1800

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer