Invandrarnas medborgarråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrarnas medborgarråd"

Transkript

1 Invandrarnas medborgarråd Invandrares välbefinnande och sysselsättning i Vasa , och Slutrapport foto: Martina Uthardt

2 Innehållsförteckning SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd-sammanfattning... 3 Bakgrundsorganisationer... 4 Styrgrupp pch stödgrupp... 4 Metoder... 4 Urval till rådet... 4 Medborgarrådets tema... 5 Val av sakkunniga och hörande... 5 Medborgarrådets arbete... 6 Rekommendationer... 6 Invandrarnas medborgarråd- offentligt uttalande... 7 Bilagor... Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen... Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Bilaga 4. Medborgarrådets flyer Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet Bilaga 8. Medborgarrådets tidtabell och sakkunniga Bilaga 9. Medborgarrådets facilitatorer Bilaga 0. Förslag utifrån Dotmocracy-metoden

3 SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd- sammanfattning Invandrares goda integrering har blivit en allt viktigare nationell fråga. Målet i regeringsprogrammet är att halvera arbetslösheten bland invandrare och att minska marginalisering och ojämlikhet genom att stärka sysselsättningen, arbetsförmågan och delaktigheten. Österbotten och Vasa är ett av de mest mångkulturella områdena i vårt land. I Vasa bor det näst efter huvudstadsregionen mest invandrare och år 20 var den totala andelen av personer med främmande språk nästan sju procent. Som en del i utvecklandet av välfärdsservicen, där man utgår från klienten, ville man i Vasa stad höra även invandrarna och göra dem delaktiga i beslutsprocessen. I oktober 202 arrangerades Finlands första medborgarråd för invandrare inom det av Europeiska integrationsfonden finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vasa stad, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Vasa regionenhet, Vasa universitet, BoWer- nätverket och SONetBOTNIA. Invandrarnas medborgarråd dryftade frågor kring främjandet av sysselsättningen och välfärden i Vasa. Synvinklar på temat var integration, social- och hälsovårdsservice samt språk och sysselsättning. Under fyra dagar diskuterade medborgarrådet under ledning av utbildade grupphandledare, rådet utfrågade sakkunniga och utarbetade till sist ett offentligt uttalande. Medborgarrådet för invandrare överräckte det offentliga uttalandet till Vasa stads representanter på FN-dagen den Uttalandet består av elva konkreta förslag och ideér om främjandet av välfärden och sysselsättningen för invandrare i Vasa. I uttalandet framhåller medborgarrådet sin vilja att delta i integrationsarbetet. Det viktigaste förslaget, som rådet ställde sig enhälligt bakom, var förslaget till grundandet av en regional interaktiv utvecklingsplattform som ett stöd för främjandet av sysselsättningen och välfärden. En av utvecklingsplattformens uppgifter är att föra fram invandares kunnande och resurser i regionen. Invandrarna erbjuder sig också att vara resurspersoner för till exempel genom föreningar. För att främja sysselsättningen föreslår invandrarna att olika aktörer intensifierar sitt samarbete. Invandrarna poängterar också vikten av att utveckla individuell och skräddarsydd språkutbildning samt en effektivare koordinering och marknadsföring. För främjandet av välfärden betonas urspungsbefolkningens och olika invandrargrupper naturliga möten i vardagliga miljöer och aktiviteter. Rådets förslag sammanfaller till stora delar med såväl nationella som internationella forskningresultat och med det pågående utvecklingsarbete i regionen. Resultatet av rådets arbete kan användas i utvecklandet av service som stöder integration och social- och hälsovården som en del av dem både regionalt och nationellt. Resultaten kan även stöda utvecklingen av närdemokratin. Bakgrundsorganisationer Invandrarnas medborgarråd genomfördes som en del av det av Europeiska integrationsfondens (IF) finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet koordineras av Vasa regionenhet vid Institutet för hälsa och välfärd, vars uppgift är att stöda en god integrering i vårt samhälle genom social- och hälsovårdsservicen för invandrare som av olika anledningar kommit till landet. Delgenomförare i projektet är Vasa universitets enhet för social och hälsovårdsadministration, vars Ihmisen Ääni/Citizens Voice projekt som finansieras av Finlands Akademi har utvecklat en demokrati-innovation, medborgarråd, som grundar sig på 3

4 teori kring deliberativ demokrati. Vasa stad är central ägare av projektet. Andra aktörer är Österbottens kluster för välfärdsforskning och kompetens BoWer-nätverket samt Österbottens landskaps kompetenscentrum inom det sociala området, SONetBOTNIA. Styrgrupp och stödgrupp Temat för invandranas medborgarråd, sakkunniga och programmet har bekräftats av en styrgrupp, som består av 3 representanter för kommun- och integrationsarbetet samt för finansiärerna. Styrgruppen är gemensamt med det ESR-finansierade Från invandrare till kommuninvånare. Även projektet Från invandrare till kommuninvånare upprätthålls av THL. (Styrgruppens medlemmar, bilaga ) En för projektet utsedd stödgrupp har sedan projektets början stött och handlett projektets verksamheter. Förutom representanter för projektets centrala aktörer har stödgruppen även bestått av sakkunniga inom integrations och välfärdsfrågor för invandrare. Stödgruppen har fungerat som rådgivande organ, särskilt inför verkställandet av World Café tillfället under våren och vid utvecklandet av tema för medborgarrådet och för marknadsföring (stödgruppens medlemmar, bilaga 2). Metoder Inom SOLID VOICE-projektet har man använt sig av en amerikansk demokrati-innovation som bygger på teorier om deliberativ demokrati, nämligen medborgarråd. Medborgarråden är långvarigare, vilket underlättar behandlingen av svårare saker.i ett medborgarråd strävar man efter att skapa målgruppen, till exempel invånarna i en kommun, i miniatyr. Utbildade facilitatorer garanterar ett gynnsamt diskussionsklimat genom att alla får taltur och alla hörs. I ett medborgarråd finns det möjlighet till förändring av preferenser; människors åsikter kan förändras, då saker behandlas ur många olika synvinklar, då man får mångsidig information och då man får diskutera med många olika människor. Med medborgarråd strävar man efter äkta påverkan genom ett offentligt uttalande, som överräcks till beslutsfattare och tjänstemän. (Se mera i verket: Raisio, H ja Vartiainen, P. (20). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Kuntaliiton verkkojulkaisu.) I projektet användes även Dotmocracy metoden. Dotmocracy är en enkel metod att implementera då man vill underlätta beslutsfattandet bland flera personer. Deltagarna skriver sina förslag på separata papper, varefter alla förslag är tillgängliga för alla. Deltagarna noterar sin ståndpunkt för varje förlag på en femgradig skala. Därutöver kan deltagarna anteckna egna kommentarer eller frågor vid varje gradering. Genom att summera varje notering på skalan vid varje förslag kan man visualisera vilka förslag som fick mest understöd eller vad man uppfattar som särskilt viktigt. (mera information www. dotmocracy.org) Urvalet till rådet Målet med medborgarrådet för invandrare var att skapa en representativ grupp bestående av invandrare boende i Vasa som kommit hit The participating made me feel like important. It was really a great experience to at least to let my voice be heard 4

5 för att arbeta, studera eller av familjeskäl, det vill säga tredjelandsmedborgare. Marknadsföringen och informationsspridningen gjordes främst genom e-post. Information spreds särskilt genom projektteamets nätverk, särskilt till sådana samarbetsparter som kommer i kontakt med målgruppen för rådet, så som läroanstalter, arbetsgivare, familjecenter och rådgivningsbyråer. Information spreds även genom olika organisationer och via språkkurser (Bilaga 3). Dessutom spreds projektets broschyr till platser där invandrare rör sig. (Medborgarrådets flyer, bilaga 4) Till rådet anmälde sig 35 personer från 8 olika länder. Av de som anmält sig hade 0 kommit för arbete, 9 för studier och 5 genom äktenskap och en av annan orsak. Rådsmedlemmarna valdes genom stratifierat slumpmässigt urval. För urvalet bidrog orsak till invandring, hemland och kön. På grund av detta valdes alla de som anmält sig som hade arbete eller familjeskäl som orsak till invandring. Studerande valdes så att de skulle representera så många olika länder som möjligt och att könsfördelningen skulle vara så jämn som möjligt. En randomisering gjordes inom de större grupperna. Rådets utformning vad gäller kön och ursprungsland var representativ, däremot blev det en snedvridning då det gäller orsak till invandring, studerandes andel var större än dess motsvarighet statistiskt sett. Till rådet valdes 24 deltagare och av dessa deltog 22 i medborgarrådets arbete. Av rådets medlemmar var 2 kvinnor och 0 män. De representerade 6 olika länder. Bakgrundsvariabler bland de som anmält sig och rådets slutgiltiga utformning finns i bilaga 5. Deltagarna i rådet finns i bilaga 6. Generally the topic made you think how and what you can do for the society where you are living Juri Medborgarrådets tema Temat för medborgarrådet utarbetades genom en mångsidig process. Preliminärt föreslog stödgruppen temat: hur social- och hälsovårdsservice motsvarar invandrarnas behov. Frågan har behandlats med stadens olika tjänstemän och beslutsfattare så att det skulle motsvara stadens behov då det gäller utvecklandet av servicen. Ett starkt bidrag till utformandet av frågan gav de nästan 60 invandrare som deltog i World Café tillfället våren 202. Rådets slutgiltiga tema blev Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa, perspektiv på integration, social- och hälsovårdsservice, sysselsättning och språk. Rådets uppgift var att med grund i den information de fick under rådsdagarna skapa information till beslutsfattare och tjänstemän om utvecklingsbehov då det gäller sysselsättning och välfärdstjänster. Processen kring frågan för rådet finns beskrivet i bilaga 7. Val av sakkunniga och hörande Om integrering av invandrare finns det stipulerat i lag. I kommunerna finns service som ska stöda integration. I valet av sakkunniga till rådet strävade man efter att så brett som möjligt ge en mångfacetterad information då det gäller lagstiftning, kommunernas strategi och frågan belystes även ur olika synvinklar på service. Under den första dagen fick rådsmedlemmarna information om Finlands integrationslagstiftning och det nya statliga integrationsprogrammet och vad detta betyder ur kommunens synvinkel. Under den andra dagen presenterades Vasa stads strategi och vision då det gäller invandring och hur hälsovård-, social-, språk och högskoleservicen stöder integration. 5

6 Under den tredje dagen hörde rådsmedlemmarna arbetsgivarens synvinkel från en representant för ett stort företag. Efter varje presentation ställde rådet frågor till de sakkunniga varefter de diskuterade kring temat i mindre grupper. Medborgarrådets tidtabell där också de sakkunniga framgår finns i bilaga 8. Medborgarrådets arbete Efter hörandet av sakkunniga ställde rådsmedlemmarna frågor till sakkunniga i hela gruppen varefter de samlades i tre mindre grupper. Smågruppsdiskussionerna leddes av två facilitatorer per grupp. (Bilaga 9) Under den tredje dagen användes Dotmocracy-metoden för att underlätta beslutsprocessen. Varje grupp fick till uppgift att komma med 5-0 olika förslag som stöder sysselsättning och välfärd grundat på det de hört av sakkunniga. Varje förslag antecknades på ett ark och alla gruppers förslag hängdes upp på väggen. I slutet av dagen tog rådsmedlemmarna ställning till varje förslag på en femgradig skala, mycket viktigt-inte alls viktigt. Dessutom fick rådsmedlemmarna skriva kommentarer och preciseringar vid varje förslag. Sammanlagt producerade grupperna 24 förslag (bilaga 0). Medborgarrådets moderatorer renskrev förslagen och grupperade dem temavis inför den fjärde dagen och gav kopior av sammandraget till alla deltagare. Förslagen fungerar som grund för det offentliga uttalandet från vilken rådsmedlemmarna valde och sammanställde i det slutgiltiga uttalandet elva förslag. Under den fjärde dagen utarbetades det offentliga uttalandet. I like just to know how the process is going on, any information, any positives, any negatives, any feedbacks. Rekommendationer Resultatet från medborgarrådet är ett offentligt uttalande, där deltagarna på basis av det arbete som gjorts lyfter fram de mest konkreta förslagen och idéerna kring främjande av välbefinnande och sysselsättning. 6

7 Offentligt uttalande 24 oktober 202 V i, deltagare i medborgarrådet för invandrare, samlades för att diskutera och fördjupa oss kring temat Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa. Efter fyra intensiva rådsdagar vill vi ge följande rekommendationer till respektive organ:. Ge invandrarna en röst genom grundandet av en interaktiv regional plattform för invandrare, som borde vara integrerad till den lokala servicen och till den administrativa strukturen. Motivering Medborgarrådet för invandrare fann att det finns ett behov att bygga broar mellan olika grupper av invandrare och lokalbefolkningen för att främja ett integrerat och ett multikulturellt samhälle. Medborgarrådet fann även att invandrarnas röst inte hörs tillräckligt i viktiga frågor som berör dem. Därmed föreslår medborgarrådet för invandrare, att det grundas ett interaktivt råd bestående av både invandrare och representanter för lokalbefolkningen. Det förslagna rådet skulle fungera som ett rådgivande organ som skulle använda deltagande demokratimodeller för att minska klyftan mellan invandrare och lokala tjänstemän. Medborgarrådet fann också att det finns ett behov av att skapa ett övervakande organ, som skulle bestå av experter inom olika områden för att samla in information om invandrare. Detta kommer att stöda beslutsfattare och myndigheter att genomföra nya lagar och utvecklingsprogram. Detta skulle också tjäna den privata sektorn att bidra till sysselsättningen av invandrare. Det finns ett behov av att utveckla synergieffekter mellan olika aktörer inom integrationsfältet; Invandrarrådet, övervakande organ och representanter för olika projekt. Likaså borde tredje sektorn, rätthjälpsbyrån, olika sektorer och kommunala organ involveras för att förverkliga och koordinera sina verksamheter för att nå effektiva läsningar för att främja välbefinnande och sysselsättning för invandrare. Därmed vill medborgarrådet för invandrare initiera en diskussion med alla berörda organ och aktörer i Vasa stöda, för att utveckla och stärka förutsättningarna för integration. Ansvarig Vasa stad, organisationer och befolkningen med invandrarbakgrund i Vasa. 2. Involvera personer med invandrarbakgrund i servicen som upprätthålls av olika projekt och organisationer. Motivering Medborgarrådet för invandrare uttrycker sin vilja att bidra i främjandet av invandrarnas integrering, till exempel genom att hjälpa till med översättning av information till olika språk, och att ge information till nykomlingar. Ansvarig Befolkningen med invandrarbakgrund, Vasa stad, Organisationer. 3. Övervakande av effektiv leverans av information till invandrare. Motivering Medborgarrådet fann att det finns hinder för spridande av information om service för invandrare i Vasa. 7

8 Information om tillgänglig offentlig service i staden borde vara tillgänglig på flera olika språk, med beaktande av variationen bland Vasa stads invandare. Invandrarna deltar gärna i arbetet med att producera material på olika språk till t.ex stadens Internetsidor och tryckt material för invandrare. Ansvarig Vasa stad, Welcome Office. 4. Förstärka medvetenheten om invandrarnas individuella rättigheter i integrationsprogrammen för respektive grupp av invandrare. (Individuella rättigheter inkluderar: tillgång till hälsovård, offentliga tjänster, juridiska tjänster, politisk aktivitet /engagemang etc.) Motivering Medborgarrådet fick under rådsdagarna det bekräftat att inte alla invandare var medvetna om sina individuella rättigheter. För att säkerställa att invandrarbefolkningen involveras och engageras socialt, politiskt och ekonomiskt i samhället. Ansvarig Vasa stad. 5. Uppmuntra arbetsgivare att anställa invandrare genom samverkan mellan skolor, företag och den offentliga sektorn med särskild fokus på marginaliserade grupper (t.ex. praktikplatser, volontärarbete osv.) Motivering För att åtgärda skillnaderna i arbetslöshetsgraden mellan lokalbefolkningen och invandrarna i det finländska samhället. Ansvarig Vasa stad, företag and utbildningssektorn. 6. Entreprenörskap bland invandrare borde uppmuntras från statligt håll. Motivering Mer rättsliga och skattemässiga (t.ex. mikrokrediter) insatser behövs särskilt för personer med invandrarbakgrund. För att ta itu med skillnader i sysselsättningen: aktivt främjande av invandrares företagande och samtidigt skydda den som kommit fram med en idé. Entreprenörer bör uppmuntras så att de upprätthåller sin dröm. De bör skapa goda affärsidéer för att locka till investeringar. Ansvarig Finska staten, Arbets och näringsbyrån, VASEK and Uppfinningsstiftelsen 7. Ordna kompetensutveckling för invandrare som är analfabeter i form av yrkesutbildning / utbildning som en del av den individuella integrationsplanen. 8

9 Motivering Ge en rättvis och jämlik praktisk arbetsmarknadsutbildning för de som är analfabeter eftersom det är svårt att integreras i den finska arbetsmarknaden. Denna utbildning bör också vara tillgänglig för dem som redan har en utbildning för vidareutveckling av deras yrkesskicklighet och integrationsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ansvarig Arbets och näringsbyrån, Yrkesinstitut och Vasa stad. 8. Underlätta tillhandahållandet och ökande av möjligheten till offentlig finansiering för språkstudier, för att på så sätt erbjuda ett mångfacetterat och flexibelt val av kurser för en divergen grupp. Främja de tjänster som redan existerar. Även erbjuda kurser med mer flexibla betalningsalternativ (t.ex. att kunna betala avgift efter att ha fått anställning, framtida beskattning mm) Motivering Med beaktande av att invandrare är motiverade att lära sig de inhemska språken, måste förutsättningarna för inlärning vara där efter. Olika undervisningsmetoder behövs (t.ex. workshops kring det talade språket, Internetbaserade kurser, hem- föreläsningar). Ansvarig Fria bildningsväsendet, vuxenutbildningsenheter i Vasa regionen, universitet och högskolor. 9. Främja social integration genom att skapa program som fokuserar på interaktionen mellan finländare och invandrare till exempel: värdfamilj program, sport, rekreation (internationella), internationella öppettider på sociala servicecentra, sociala klubbar, konstutställningar och kulturella aktiviteter etc. Motivering Det finns en brist på de program som nämns ovan i rekommendationen. Under medborgarrådsdagarna intervjuades politiker och myndigheter om integration. Det vore bra om vi kan få en liknande chans att diskutera med den lokala befolkningen för att förklara dem varför vi är här och vad vi kan göra för Finland och det finländska samhället. Det skulle klargöra situationen och minimera missförstånd mellan lokalbefolkningen och utlänningar. Ansvarig Tredje sektorns organisationer, Vasa stad och Vasa stads invandrarråd. 0. Det finns ett behov att ge finländare kunskap om invandring och invandrare, till exempel genom att publicera fakta om inkomstnivåer bland invandrare, den ekonomiska insats som invandrarnas arbetsinsats medför, annan statistik etc. Syftet är att skapa en mer positiv bild av utlänningar i det finländska samhället genom att allmänheten får fakta. Motivering Kulturell fortbildning/medvetenhet, information som bereder för ett mera tolerant samhälle. Det ger en bild av invandrare baserad på fakta. Ansvarig Statistikcentralen, de ministerier som berörs, forskningsinstitut, Vasa stad och media. 9

10 . Uppmuntra finländska försäkringsbolagen att ge sjukförsäkring till studerande i Vasa för att möta kravet på deras uppehållstillstånd. Motivering Internationella studerande i Vasa har haft svårt att hitta försäkringar som krävs för att få uppehållstillstånd. Ansvarig Universitet och högskolor i Vasa, Vasa stad och försäkringsbolag. Rådsmedlemmar: Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El-Azizi Shaima Abdelmageed Florica Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq 0

11 BILAGOR Bilaga. Gemensam styrgrupp för projekten SOLID VOICE och Från invandrare till kommuninvånare: Granholm, Peter (ordf.) utvecklingschef, Jakobstad social- och hälsovårdsverket Katajamäki, Hannu professor, Vasa universitet Kentala, Jukka grundtrygghetschef, Vasa stad Kurtti, Aira chef för invandrararbete, Vasa stad Kytösaari, Jouni/Hanna Auronen EU-koordinator, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Moghadampour, Ghodrat (viceordf.) överlärare, Vasa yrkeshögskola Mulju, Tuula utvecklingsplanerare, SONet BOTNIA Pirttiperä, Jarkko - direktör, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Rajala, Katja välfärdsutskottets ordförande, Kust-Österbottens företagare Rajaniemi, Varpu regionalutvecklingsdirektör, Österbottens förbund Zarei, Sudabeh ledande tolk, Österbottens tolkcentral Vartiainen, Pirkko professor, Vasa universitet Vuorenmaa, Maritta utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Övriga sakkunniga som kallas: Ivars, Lilian Kronqvist, Ann-Britt Malmelin, Johanna Projekt-teamet: Hannu-Jama, Marjo Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) Maarit Boriboun projektkoordinator, Delaktig i Finland/K5 projektkoordinator, Jakobstad social- och hälsovårdsverket koordinator för integrationsfonden, Inrikesministeriet utvecklingsplanerare, Vasa stad Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt kommuner i Österbotten specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Solid Voice projektet, Institutet för hälsa och välfärd och Vasa stad projektplanerare, Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen Pirkko Vartiainen Maritta Vuorenmaa Aira Kurtti Emma Ntiri Kweguir-Afful Yi Wang Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) professor, Vasa universitet utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) chef för invandrararbetet, Vasa stad studerande, Vasa studerande, Vasa specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Solid Voice-projektet, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

12 Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Målgrupp: Tredjelandsmedborgare bosatta i Vasa. Sista anmälningsdagen till rådet var den (förlängdes till den 24.9.) Tillställningen marknadsfördes i huvudsak per e-post genom följande kontakter:. Organisationer och föreningar: Vasa Settlementförening, Kpanlogo Yede ry., MIRA-house, Finlands Röda Kors, Järjestö-hautomo, Vasa stads invandrarråd. 2. Arbets- och näringsorganisationer; Vasa arbets och näringsbyrå, Welcome Office, VAKK, NTMcentralen, Jupiter 3. Utbildningsenheter, e-postlistor och anslagstavlor, alla högskolor samt yrkesinstitut, Arbis och Vaasan opisto samt folkhögskolor 4. Företag; Wärtsilä, VACON, CITEC, ABB 5. World Café tillställningens deltagare, de som hör till målgruppen. 6. Posters och infotillfällen, Open House Opistotalo ( ), flyers: MIRA-house, Welcome Office, lopptorg, kryddbutiker i centrum, rådgivningsbyråer (centrum, Korsnäståget) 2

13 Bilaga 4. Medborgarrådets flyer WELLBEING FOR MIGRANTS IN VAASA Participate in the Citizen s Jury for migrants Are you interested in the development of services that are important for integration and wellbeing for migrants living in Vaasa? The City of Vaasa is interested in your point of view and ideas and invites you to a Citizen s Jury. During the World Café, held in April 202 for migrants living in Vaasa, the question of wellbeing was pointed out. The theme includes the perspectives of integration, social and healthcare services, employment and language. This is the theme for the upcoming Citizen s Jury. The Citizen s Jury for migrants will be arranged on 3rd-4th and 8th-9th of October at o clock and on 24th of October at the University of Vaasa. Who can register to the jury? You are welcomed to register in the jury if you have moved to Vaasa from outside the European Union for work, study or family reason, and are not a Finnish citizen. The jury includes approximately 24 participants. There will be a stratified random selection of those who have registered to the jury. The goal is to create a representative group of migrants in Vaasa. What is a Citizen s Jury? Citizen s Jury is a democracy innovation. It provides an opportunity for participants to learn about an issue, discuss together and develop well-informed, common-ground solutions to challenging public issues. Participants listen to variety of experts and have the opportunity to deliberate and discuss together, in the whole group and in smaller groups. The Citizen s Jury will make an official statement. The statement serves policymakers and service producers in developing the services to better meet the needs of different groups in society. Why should you register and take part? You will get the experience and the opportunity to take part in the development of integration and welfare services in Vaasa. Participants of the jury will also get a small compensation. Also, babysitting will be arranged if needed, and snacks and beverages provided. There will be more information at You can register at or by sending an to We all have resources to share and contribute. 3

14 Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Demographic factor Categories Registered Target Actual (approx) in Vaasa or Finland Gender Female 7 2 Male 8 2 Age Final Jury Make-Up Comments Residence permit Current Citizenship Work Studies Family reasons Other China India Vietnam Pakistan Registered Target** All registered with a residence permit for 0 ( not elig) 9 5 (not eligible) work or studies were selected (two selected did not participate), persons whose resident permit was for studies were selected by lottery. Registered Target*** There are approx. 00 different nationalities in Vaasa. The target is calculated on the actual number of each registered nationality. Nigeria Ghana Ethiopia Kenya Somalia Marocko Tunisia Sudan/Saudi not eligible 2 Canada Dominican Rep. Russia Albania Turkey Germany 3 2 not eligible 4 2 Years lived in Finland < < *Statistics from Vaasa 2009 ** National statistics on number of issued residence permits 20 *** Statistics from Vaasa

15 Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El Azizi Shaima Abdelmageed Florika Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq Jan 5

16 Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet (enbart på finska, utdrag ur styrgruppsprotokoll ) TAUSTAA SOLID VOICE - hankkeen päätavoite on edistää moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kehittämällä kansalaisraatiin perustuvia keinoja maahanmuuttajien osallisuudelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa hyvinvointiaan koskeviin asioihin. Yhtenä osatavoitteena on vahvistaa kansalaisdemokratiaa ja etsiä sille maahanmuuttajien kanssa uusia, toimivia muotoja alueellisesti ja paikallisesti silloin, kun tähdätään kotoutumisen ja integraation kannalta keskeisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. KANSALAISRAADIN KYSYMYKSEN MUODOSTAMISEN PROSESSI Tukityöryhmä (Pirkko Vartiainen, Emma Ntiri Kweguir-afful, Yi Wang, Harri Raisio ja Ritva Mertaniemi) käsittelivät kansalaisraadin ja sitä edeltävän World Cafén teemaa. Ryhmän alustava esitys oli Does the social and health care system meet the needs of people? Ohjausryhmä käsitteli asiaa ja päätti, että hanketiimi ja Vaasan kaupungin edustajat päättäisivät World Cafén kysymyksestä Hanketiimi (Raisio, Hannu-Jama, Sjöström ja Mertaniemi) ja perusturvajohtaja Jukka Kentala kokoontui ja määritteli World Cafén teemoiksi. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta 2. Hyvinvointi, terveys ja asuminen 3. Kieli ja koulutus 4. Työllistyminen ja toimeentulo Maahanmuuttotoiminnan johtaja Aira Kurtti ja THL:n kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa kommentoivat kysymyksiä ja tarkensivat teemoja niin, että jokaisessa teemassa kysyttiin,. Miten kyseiseen teemaan liittyviä asioista pitäisi kehittää Vaasassa ja 2. Mitä minä itse haluan tai voin tehdä, jotta kyseiseen teemaan liittyvät asiat kehittyisivät toivottuun suuntaan? World Café-tilaisuudessa yli 60 eri syystä Vaasaan muuttanutta henkilöä keskustelivat yllä olevista teemoista. Osallistujat kirjasivat Post.it lapuille ajatuksiaan kustakin teemasta ja jokaisesen teeman ympärillä käytävää keskustelua seurasi kirjuri, joka kirjasi käytyä keskustelua. Käytyjen keskustelujen yhteenvetona voidaan todeta, että maahanmuuttajien World Caféssa nousivat kotoutumispalveluissa ja niiden osana sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen tärkeiksi ja kehittämistä kaipaaviksi asioiksi seuraavat:. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon saamisen yhteiskunnasta, sen maahanmuuttajille tarjoamista palveluista ja monista konkreeteista yksilön ja perheen arjen toimivuuden kannalta tärkeistä asioista 2. Työllistymisen ja työllistymisen edistämisen - niihin liittyvät haasteet 3. Kielen, kielen oppimisen ja kielestä kumpuavien esteiden torjunnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen 4. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja kantaväestöön solmittavien kontaktien merkityksellisyyden 6

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Mångfald som möjlighet

Mångfald som möjlighet Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Betänkande av Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna Stockholm 2008 SOU 2008:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD

BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer