Invandrarnas medborgarråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrarnas medborgarråd"

Transkript

1 Invandrarnas medborgarråd Invandrares välbefinnande och sysselsättning i Vasa , och Slutrapport foto: Martina Uthardt

2 Innehållsförteckning SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd-sammanfattning... 3 Bakgrundsorganisationer... 4 Styrgrupp pch stödgrupp... 4 Metoder... 4 Urval till rådet... 4 Medborgarrådets tema... 5 Val av sakkunniga och hörande... 5 Medborgarrådets arbete... 6 Rekommendationer... 6 Invandrarnas medborgarråd- offentligt uttalande... 7 Bilagor... Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen... Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Bilaga 4. Medborgarrådets flyer Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet Bilaga 8. Medborgarrådets tidtabell och sakkunniga Bilaga 9. Medborgarrådets facilitatorer Bilaga 0. Förslag utifrån Dotmocracy-metoden

3 SOLID VOICE. Invandrarnas medborgarråd- sammanfattning Invandrares goda integrering har blivit en allt viktigare nationell fråga. Målet i regeringsprogrammet är att halvera arbetslösheten bland invandrare och att minska marginalisering och ojämlikhet genom att stärka sysselsättningen, arbetsförmågan och delaktigheten. Österbotten och Vasa är ett av de mest mångkulturella områdena i vårt land. I Vasa bor det näst efter huvudstadsregionen mest invandrare och år 20 var den totala andelen av personer med främmande språk nästan sju procent. Som en del i utvecklandet av välfärdsservicen, där man utgår från klienten, ville man i Vasa stad höra även invandrarna och göra dem delaktiga i beslutsprocessen. I oktober 202 arrangerades Finlands första medborgarråd för invandrare inom det av Europeiska integrationsfonden finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vasa stad, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Vasa regionenhet, Vasa universitet, BoWer- nätverket och SONetBOTNIA. Invandrarnas medborgarråd dryftade frågor kring främjandet av sysselsättningen och välfärden i Vasa. Synvinklar på temat var integration, social- och hälsovårdsservice samt språk och sysselsättning. Under fyra dagar diskuterade medborgarrådet under ledning av utbildade grupphandledare, rådet utfrågade sakkunniga och utarbetade till sist ett offentligt uttalande. Medborgarrådet för invandrare överräckte det offentliga uttalandet till Vasa stads representanter på FN-dagen den Uttalandet består av elva konkreta förslag och ideér om främjandet av välfärden och sysselsättningen för invandrare i Vasa. I uttalandet framhåller medborgarrådet sin vilja att delta i integrationsarbetet. Det viktigaste förslaget, som rådet ställde sig enhälligt bakom, var förslaget till grundandet av en regional interaktiv utvecklingsplattform som ett stöd för främjandet av sysselsättningen och välfärden. En av utvecklingsplattformens uppgifter är att föra fram invandares kunnande och resurser i regionen. Invandrarna erbjuder sig också att vara resurspersoner för till exempel genom föreningar. För att främja sysselsättningen föreslår invandrarna att olika aktörer intensifierar sitt samarbete. Invandrarna poängterar också vikten av att utveckla individuell och skräddarsydd språkutbildning samt en effektivare koordinering och marknadsföring. För främjandet av välfärden betonas urspungsbefolkningens och olika invandrargrupper naturliga möten i vardagliga miljöer och aktiviteter. Rådets förslag sammanfaller till stora delar med såväl nationella som internationella forskningresultat och med det pågående utvecklingsarbete i regionen. Resultatet av rådets arbete kan användas i utvecklandet av service som stöder integration och social- och hälsovården som en del av dem både regionalt och nationellt. Resultaten kan även stöda utvecklingen av närdemokratin. Bakgrundsorganisationer Invandrarnas medborgarråd genomfördes som en del av det av Europeiska integrationsfondens (IF) finansierade projektet SOLID VOICE. Projektet koordineras av Vasa regionenhet vid Institutet för hälsa och välfärd, vars uppgift är att stöda en god integrering i vårt samhälle genom social- och hälsovårdsservicen för invandrare som av olika anledningar kommit till landet. Delgenomförare i projektet är Vasa universitets enhet för social och hälsovårdsadministration, vars Ihmisen Ääni/Citizens Voice projekt som finansieras av Finlands Akademi har utvecklat en demokrati-innovation, medborgarråd, som grundar sig på 3

4 teori kring deliberativ demokrati. Vasa stad är central ägare av projektet. Andra aktörer är Österbottens kluster för välfärdsforskning och kompetens BoWer-nätverket samt Österbottens landskaps kompetenscentrum inom det sociala området, SONetBOTNIA. Styrgrupp och stödgrupp Temat för invandranas medborgarråd, sakkunniga och programmet har bekräftats av en styrgrupp, som består av 3 representanter för kommun- och integrationsarbetet samt för finansiärerna. Styrgruppen är gemensamt med det ESR-finansierade Från invandrare till kommuninvånare. Även projektet Från invandrare till kommuninvånare upprätthålls av THL. (Styrgruppens medlemmar, bilaga ) En för projektet utsedd stödgrupp har sedan projektets början stött och handlett projektets verksamheter. Förutom representanter för projektets centrala aktörer har stödgruppen även bestått av sakkunniga inom integrations och välfärdsfrågor för invandrare. Stödgruppen har fungerat som rådgivande organ, särskilt inför verkställandet av World Café tillfället under våren och vid utvecklandet av tema för medborgarrådet och för marknadsföring (stödgruppens medlemmar, bilaga 2). Metoder Inom SOLID VOICE-projektet har man använt sig av en amerikansk demokrati-innovation som bygger på teorier om deliberativ demokrati, nämligen medborgarråd. Medborgarråden är långvarigare, vilket underlättar behandlingen av svårare saker.i ett medborgarråd strävar man efter att skapa målgruppen, till exempel invånarna i en kommun, i miniatyr. Utbildade facilitatorer garanterar ett gynnsamt diskussionsklimat genom att alla får taltur och alla hörs. I ett medborgarråd finns det möjlighet till förändring av preferenser; människors åsikter kan förändras, då saker behandlas ur många olika synvinklar, då man får mångsidig information och då man får diskutera med många olika människor. Med medborgarråd strävar man efter äkta påverkan genom ett offentligt uttalande, som överräcks till beslutsfattare och tjänstemän. (Se mera i verket: Raisio, H ja Vartiainen, P. (20). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Kuntaliiton verkkojulkaisu.) I projektet användes även Dotmocracy metoden. Dotmocracy är en enkel metod att implementera då man vill underlätta beslutsfattandet bland flera personer. Deltagarna skriver sina förslag på separata papper, varefter alla förslag är tillgängliga för alla. Deltagarna noterar sin ståndpunkt för varje förlag på en femgradig skala. Därutöver kan deltagarna anteckna egna kommentarer eller frågor vid varje gradering. Genom att summera varje notering på skalan vid varje förslag kan man visualisera vilka förslag som fick mest understöd eller vad man uppfattar som särskilt viktigt. (mera information www. dotmocracy.org) Urvalet till rådet Målet med medborgarrådet för invandrare var att skapa en representativ grupp bestående av invandrare boende i Vasa som kommit hit The participating made me feel like important. It was really a great experience to at least to let my voice be heard 4

5 för att arbeta, studera eller av familjeskäl, det vill säga tredjelandsmedborgare. Marknadsföringen och informationsspridningen gjordes främst genom e-post. Information spreds särskilt genom projektteamets nätverk, särskilt till sådana samarbetsparter som kommer i kontakt med målgruppen för rådet, så som läroanstalter, arbetsgivare, familjecenter och rådgivningsbyråer. Information spreds även genom olika organisationer och via språkkurser (Bilaga 3). Dessutom spreds projektets broschyr till platser där invandrare rör sig. (Medborgarrådets flyer, bilaga 4) Till rådet anmälde sig 35 personer från 8 olika länder. Av de som anmält sig hade 0 kommit för arbete, 9 för studier och 5 genom äktenskap och en av annan orsak. Rådsmedlemmarna valdes genom stratifierat slumpmässigt urval. För urvalet bidrog orsak till invandring, hemland och kön. På grund av detta valdes alla de som anmält sig som hade arbete eller familjeskäl som orsak till invandring. Studerande valdes så att de skulle representera så många olika länder som möjligt och att könsfördelningen skulle vara så jämn som möjligt. En randomisering gjordes inom de större grupperna. Rådets utformning vad gäller kön och ursprungsland var representativ, däremot blev det en snedvridning då det gäller orsak till invandring, studerandes andel var större än dess motsvarighet statistiskt sett. Till rådet valdes 24 deltagare och av dessa deltog 22 i medborgarrådets arbete. Av rådets medlemmar var 2 kvinnor och 0 män. De representerade 6 olika länder. Bakgrundsvariabler bland de som anmält sig och rådets slutgiltiga utformning finns i bilaga 5. Deltagarna i rådet finns i bilaga 6. Generally the topic made you think how and what you can do for the society where you are living Juri Medborgarrådets tema Temat för medborgarrådet utarbetades genom en mångsidig process. Preliminärt föreslog stödgruppen temat: hur social- och hälsovårdsservice motsvarar invandrarnas behov. Frågan har behandlats med stadens olika tjänstemän och beslutsfattare så att det skulle motsvara stadens behov då det gäller utvecklandet av servicen. Ett starkt bidrag till utformandet av frågan gav de nästan 60 invandrare som deltog i World Café tillfället våren 202. Rådets slutgiltiga tema blev Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa, perspektiv på integration, social- och hälsovårdsservice, sysselsättning och språk. Rådets uppgift var att med grund i den information de fick under rådsdagarna skapa information till beslutsfattare och tjänstemän om utvecklingsbehov då det gäller sysselsättning och välfärdstjänster. Processen kring frågan för rådet finns beskrivet i bilaga 7. Val av sakkunniga och hörande Om integrering av invandrare finns det stipulerat i lag. I kommunerna finns service som ska stöda integration. I valet av sakkunniga till rådet strävade man efter att så brett som möjligt ge en mångfacetterad information då det gäller lagstiftning, kommunernas strategi och frågan belystes även ur olika synvinklar på service. Under den första dagen fick rådsmedlemmarna information om Finlands integrationslagstiftning och det nya statliga integrationsprogrammet och vad detta betyder ur kommunens synvinkel. Under den andra dagen presenterades Vasa stads strategi och vision då det gäller invandring och hur hälsovård-, social-, språk och högskoleservicen stöder integration. 5

6 Under den tredje dagen hörde rådsmedlemmarna arbetsgivarens synvinkel från en representant för ett stort företag. Efter varje presentation ställde rådet frågor till de sakkunniga varefter de diskuterade kring temat i mindre grupper. Medborgarrådets tidtabell där också de sakkunniga framgår finns i bilaga 8. Medborgarrådets arbete Efter hörandet av sakkunniga ställde rådsmedlemmarna frågor till sakkunniga i hela gruppen varefter de samlades i tre mindre grupper. Smågruppsdiskussionerna leddes av två facilitatorer per grupp. (Bilaga 9) Under den tredje dagen användes Dotmocracy-metoden för att underlätta beslutsprocessen. Varje grupp fick till uppgift att komma med 5-0 olika förslag som stöder sysselsättning och välfärd grundat på det de hört av sakkunniga. Varje förslag antecknades på ett ark och alla gruppers förslag hängdes upp på väggen. I slutet av dagen tog rådsmedlemmarna ställning till varje förslag på en femgradig skala, mycket viktigt-inte alls viktigt. Dessutom fick rådsmedlemmarna skriva kommentarer och preciseringar vid varje förslag. Sammanlagt producerade grupperna 24 förslag (bilaga 0). Medborgarrådets moderatorer renskrev förslagen och grupperade dem temavis inför den fjärde dagen och gav kopior av sammandraget till alla deltagare. Förslagen fungerar som grund för det offentliga uttalandet från vilken rådsmedlemmarna valde och sammanställde i det slutgiltiga uttalandet elva förslag. Under den fjärde dagen utarbetades det offentliga uttalandet. I like just to know how the process is going on, any information, any positives, any negatives, any feedbacks. Rekommendationer Resultatet från medborgarrådet är ett offentligt uttalande, där deltagarna på basis av det arbete som gjorts lyfter fram de mest konkreta förslagen och idéerna kring främjande av välbefinnande och sysselsättning. 6

7 Offentligt uttalande 24 oktober 202 V i, deltagare i medborgarrådet för invandrare, samlades för att diskutera och fördjupa oss kring temat Välbefinnande och sysselsättning för invandrare i Vasa. Efter fyra intensiva rådsdagar vill vi ge följande rekommendationer till respektive organ:. Ge invandrarna en röst genom grundandet av en interaktiv regional plattform för invandrare, som borde vara integrerad till den lokala servicen och till den administrativa strukturen. Motivering Medborgarrådet för invandrare fann att det finns ett behov att bygga broar mellan olika grupper av invandrare och lokalbefolkningen för att främja ett integrerat och ett multikulturellt samhälle. Medborgarrådet fann även att invandrarnas röst inte hörs tillräckligt i viktiga frågor som berör dem. Därmed föreslår medborgarrådet för invandrare, att det grundas ett interaktivt råd bestående av både invandrare och representanter för lokalbefolkningen. Det förslagna rådet skulle fungera som ett rådgivande organ som skulle använda deltagande demokratimodeller för att minska klyftan mellan invandrare och lokala tjänstemän. Medborgarrådet fann också att det finns ett behov av att skapa ett övervakande organ, som skulle bestå av experter inom olika områden för att samla in information om invandrare. Detta kommer att stöda beslutsfattare och myndigheter att genomföra nya lagar och utvecklingsprogram. Detta skulle också tjäna den privata sektorn att bidra till sysselsättningen av invandrare. Det finns ett behov av att utveckla synergieffekter mellan olika aktörer inom integrationsfältet; Invandrarrådet, övervakande organ och representanter för olika projekt. Likaså borde tredje sektorn, rätthjälpsbyrån, olika sektorer och kommunala organ involveras för att förverkliga och koordinera sina verksamheter för att nå effektiva läsningar för att främja välbefinnande och sysselsättning för invandrare. Därmed vill medborgarrådet för invandrare initiera en diskussion med alla berörda organ och aktörer i Vasa stöda, för att utveckla och stärka förutsättningarna för integration. Ansvarig Vasa stad, organisationer och befolkningen med invandrarbakgrund i Vasa. 2. Involvera personer med invandrarbakgrund i servicen som upprätthålls av olika projekt och organisationer. Motivering Medborgarrådet för invandrare uttrycker sin vilja att bidra i främjandet av invandrarnas integrering, till exempel genom att hjälpa till med översättning av information till olika språk, och att ge information till nykomlingar. Ansvarig Befolkningen med invandrarbakgrund, Vasa stad, Organisationer. 3. Övervakande av effektiv leverans av information till invandrare. Motivering Medborgarrådet fann att det finns hinder för spridande av information om service för invandrare i Vasa. 7

8 Information om tillgänglig offentlig service i staden borde vara tillgänglig på flera olika språk, med beaktande av variationen bland Vasa stads invandare. Invandrarna deltar gärna i arbetet med att producera material på olika språk till t.ex stadens Internetsidor och tryckt material för invandrare. Ansvarig Vasa stad, Welcome Office. 4. Förstärka medvetenheten om invandrarnas individuella rättigheter i integrationsprogrammen för respektive grupp av invandrare. (Individuella rättigheter inkluderar: tillgång till hälsovård, offentliga tjänster, juridiska tjänster, politisk aktivitet /engagemang etc.) Motivering Medborgarrådet fick under rådsdagarna det bekräftat att inte alla invandare var medvetna om sina individuella rättigheter. För att säkerställa att invandrarbefolkningen involveras och engageras socialt, politiskt och ekonomiskt i samhället. Ansvarig Vasa stad. 5. Uppmuntra arbetsgivare att anställa invandrare genom samverkan mellan skolor, företag och den offentliga sektorn med särskild fokus på marginaliserade grupper (t.ex. praktikplatser, volontärarbete osv.) Motivering För att åtgärda skillnaderna i arbetslöshetsgraden mellan lokalbefolkningen och invandrarna i det finländska samhället. Ansvarig Vasa stad, företag and utbildningssektorn. 6. Entreprenörskap bland invandrare borde uppmuntras från statligt håll. Motivering Mer rättsliga och skattemässiga (t.ex. mikrokrediter) insatser behövs särskilt för personer med invandrarbakgrund. För att ta itu med skillnader i sysselsättningen: aktivt främjande av invandrares företagande och samtidigt skydda den som kommit fram med en idé. Entreprenörer bör uppmuntras så att de upprätthåller sin dröm. De bör skapa goda affärsidéer för att locka till investeringar. Ansvarig Finska staten, Arbets och näringsbyrån, VASEK and Uppfinningsstiftelsen 7. Ordna kompetensutveckling för invandrare som är analfabeter i form av yrkesutbildning / utbildning som en del av den individuella integrationsplanen. 8

9 Motivering Ge en rättvis och jämlik praktisk arbetsmarknadsutbildning för de som är analfabeter eftersom det är svårt att integreras i den finska arbetsmarknaden. Denna utbildning bör också vara tillgänglig för dem som redan har en utbildning för vidareutveckling av deras yrkesskicklighet och integrationsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ansvarig Arbets och näringsbyrån, Yrkesinstitut och Vasa stad. 8. Underlätta tillhandahållandet och ökande av möjligheten till offentlig finansiering för språkstudier, för att på så sätt erbjuda ett mångfacetterat och flexibelt val av kurser för en divergen grupp. Främja de tjänster som redan existerar. Även erbjuda kurser med mer flexibla betalningsalternativ (t.ex. att kunna betala avgift efter att ha fått anställning, framtida beskattning mm) Motivering Med beaktande av att invandrare är motiverade att lära sig de inhemska språken, måste förutsättningarna för inlärning vara där efter. Olika undervisningsmetoder behövs (t.ex. workshops kring det talade språket, Internetbaserade kurser, hem- föreläsningar). Ansvarig Fria bildningsväsendet, vuxenutbildningsenheter i Vasa regionen, universitet och högskolor. 9. Främja social integration genom att skapa program som fokuserar på interaktionen mellan finländare och invandrare till exempel: värdfamilj program, sport, rekreation (internationella), internationella öppettider på sociala servicecentra, sociala klubbar, konstutställningar och kulturella aktiviteter etc. Motivering Det finns en brist på de program som nämns ovan i rekommendationen. Under medborgarrådsdagarna intervjuades politiker och myndigheter om integration. Det vore bra om vi kan få en liknande chans att diskutera med den lokala befolkningen för att förklara dem varför vi är här och vad vi kan göra för Finland och det finländska samhället. Det skulle klargöra situationen och minimera missförstånd mellan lokalbefolkningen och utlänningar. Ansvarig Tredje sektorns organisationer, Vasa stad och Vasa stads invandrarråd. 0. Det finns ett behov att ge finländare kunskap om invandring och invandrare, till exempel genom att publicera fakta om inkomstnivåer bland invandrare, den ekonomiska insats som invandrarnas arbetsinsats medför, annan statistik etc. Syftet är att skapa en mer positiv bild av utlänningar i det finländska samhället genom att allmänheten får fakta. Motivering Kulturell fortbildning/medvetenhet, information som bereder för ett mera tolerant samhälle. Det ger en bild av invandrare baserad på fakta. Ansvarig Statistikcentralen, de ministerier som berörs, forskningsinstitut, Vasa stad och media. 9

10 . Uppmuntra finländska försäkringsbolagen att ge sjukförsäkring till studerande i Vasa för att möta kravet på deras uppehållstillstånd. Motivering Internationella studerande i Vasa har haft svårt att hitta försäkringar som krävs för att få uppehållstillstånd. Ansvarig Universitet och högskolor i Vasa, Vasa stad och försäkringsbolag. Rådsmedlemmar: Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El-Azizi Shaima Abdelmageed Florica Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq 0

11 BILAGOR Bilaga. Gemensam styrgrupp för projekten SOLID VOICE och Från invandrare till kommuninvånare: Granholm, Peter (ordf.) utvecklingschef, Jakobstad social- och hälsovårdsverket Katajamäki, Hannu professor, Vasa universitet Kentala, Jukka grundtrygghetschef, Vasa stad Kurtti, Aira chef för invandrararbete, Vasa stad Kytösaari, Jouni/Hanna Auronen EU-koordinator, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Moghadampour, Ghodrat (viceordf.) överlärare, Vasa yrkeshögskola Mulju, Tuula utvecklingsplanerare, SONet BOTNIA Pirttiperä, Jarkko - direktör, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Rajala, Katja välfärdsutskottets ordförande, Kust-Österbottens företagare Rajaniemi, Varpu regionalutvecklingsdirektör, Österbottens förbund Zarei, Sudabeh ledande tolk, Österbottens tolkcentral Vartiainen, Pirkko professor, Vasa universitet Vuorenmaa, Maritta utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Övriga sakkunniga som kallas: Ivars, Lilian Kronqvist, Ann-Britt Malmelin, Johanna Projekt-teamet: Hannu-Jama, Marjo Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) Maarit Boriboun projektkoordinator, Delaktig i Finland/K5 projektkoordinator, Jakobstad social- och hälsovårdsverket koordinator för integrationsfonden, Inrikesministeriet utvecklingsplanerare, Vasa stad Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt kommuner i Österbotten specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Solid Voice projektet, Institutet för hälsa och välfärd och Vasa stad projektplanerare, Från invandrare till kommuninvånare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Bilaga 2. SOLID VOICE medlemmar i stödgruppen Pirkko Vartiainen Maritta Vuorenmaa Aira Kurtti Emma Ntiri Kweguir-Afful Yi Wang Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) professor, Vasa universitet utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL) chef för invandrararbetet, Vasa stad studerande, Vasa studerande, Vasa specialplanerare, Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskardoktor, Vasa universitet projektplanerare, Solid Voice-projektet, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

12 Bilaga 3. Marknadsföring av medborgarrådet Målgrupp: Tredjelandsmedborgare bosatta i Vasa. Sista anmälningsdagen till rådet var den (förlängdes till den 24.9.) Tillställningen marknadsfördes i huvudsak per e-post genom följande kontakter:. Organisationer och föreningar: Vasa Settlementförening, Kpanlogo Yede ry., MIRA-house, Finlands Röda Kors, Järjestö-hautomo, Vasa stads invandrarråd. 2. Arbets- och näringsorganisationer; Vasa arbets och näringsbyrå, Welcome Office, VAKK, NTMcentralen, Jupiter 3. Utbildningsenheter, e-postlistor och anslagstavlor, alla högskolor samt yrkesinstitut, Arbis och Vaasan opisto samt folkhögskolor 4. Företag; Wärtsilä, VACON, CITEC, ABB 5. World Café tillställningens deltagare, de som hör till målgruppen. 6. Posters och infotillfällen, Open House Opistotalo ( ), flyers: MIRA-house, Welcome Office, lopptorg, kryddbutiker i centrum, rådgivningsbyråer (centrum, Korsnäståget) 2

13 Bilaga 4. Medborgarrådets flyer WELLBEING FOR MIGRANTS IN VAASA Participate in the Citizen s Jury for migrants Are you interested in the development of services that are important for integration and wellbeing for migrants living in Vaasa? The City of Vaasa is interested in your point of view and ideas and invites you to a Citizen s Jury. During the World Café, held in April 202 for migrants living in Vaasa, the question of wellbeing was pointed out. The theme includes the perspectives of integration, social and healthcare services, employment and language. This is the theme for the upcoming Citizen s Jury. The Citizen s Jury for migrants will be arranged on 3rd-4th and 8th-9th of October at o clock and on 24th of October at the University of Vaasa. Who can register to the jury? You are welcomed to register in the jury if you have moved to Vaasa from outside the European Union for work, study or family reason, and are not a Finnish citizen. The jury includes approximately 24 participants. There will be a stratified random selection of those who have registered to the jury. The goal is to create a representative group of migrants in Vaasa. What is a Citizen s Jury? Citizen s Jury is a democracy innovation. It provides an opportunity for participants to learn about an issue, discuss together and develop well-informed, common-ground solutions to challenging public issues. Participants listen to variety of experts and have the opportunity to deliberate and discuss together, in the whole group and in smaller groups. The Citizen s Jury will make an official statement. The statement serves policymakers and service producers in developing the services to better meet the needs of different groups in society. Why should you register and take part? You will get the experience and the opportunity to take part in the development of integration and welfare services in Vaasa. Participants of the jury will also get a small compensation. Also, babysitting will be arranged if needed, and snacks and beverages provided. There will be more information at You can register at or by sending an to We all have resources to share and contribute. 3

14 Bilaga 5. Medborgarrådets bakgrundsvariabler samt sammansättning Demographic factor Categories Registered Target Actual (approx) in Vaasa or Finland Gender Female 7 2 Male 8 2 Age Final Jury Make-Up Comments Residence permit Current Citizenship Work Studies Family reasons Other China India Vietnam Pakistan Registered Target** All registered with a residence permit for 0 ( not elig) 9 5 (not eligible) work or studies were selected (two selected did not participate), persons whose resident permit was for studies were selected by lottery. Registered Target*** There are approx. 00 different nationalities in Vaasa. The target is calculated on the actual number of each registered nationality. Nigeria Ghana Ethiopia Kenya Somalia Marocko Tunisia Sudan/Saudi not eligible 2 Canada Dominican Rep. Russia Albania Turkey Germany 3 2 not eligible 4 2 Years lived in Finland < < *Statistics from Vaasa 2009 ** National statistics on number of issued residence permits 20 *** Statistics from Vaasa

15 Bilaga 6. Deltagarna i medborgarrådet Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El Azizi Shaima Abdelmageed Florika Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq Jan 5

16 Bilaga 7. Precisering av frågeställning för medborgarrådet (enbart på finska, utdrag ur styrgruppsprotokoll ) TAUSTAA SOLID VOICE - hankkeen päätavoite on edistää moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kehittämällä kansalaisraatiin perustuvia keinoja maahanmuuttajien osallisuudelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa hyvinvointiaan koskeviin asioihin. Yhtenä osatavoitteena on vahvistaa kansalaisdemokratiaa ja etsiä sille maahanmuuttajien kanssa uusia, toimivia muotoja alueellisesti ja paikallisesti silloin, kun tähdätään kotoutumisen ja integraation kannalta keskeisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. KANSALAISRAADIN KYSYMYKSEN MUODOSTAMISEN PROSESSI Tukityöryhmä (Pirkko Vartiainen, Emma Ntiri Kweguir-afful, Yi Wang, Harri Raisio ja Ritva Mertaniemi) käsittelivät kansalaisraadin ja sitä edeltävän World Cafén teemaa. Ryhmän alustava esitys oli Does the social and health care system meet the needs of people? Ohjausryhmä käsitteli asiaa ja päätti, että hanketiimi ja Vaasan kaupungin edustajat päättäisivät World Cafén kysymyksestä Hanketiimi (Raisio, Hannu-Jama, Sjöström ja Mertaniemi) ja perusturvajohtaja Jukka Kentala kokoontui ja määritteli World Cafén teemoiksi. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta 2. Hyvinvointi, terveys ja asuminen 3. Kieli ja koulutus 4. Työllistyminen ja toimeentulo Maahanmuuttotoiminnan johtaja Aira Kurtti ja THL:n kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa kommentoivat kysymyksiä ja tarkensivat teemoja niin, että jokaisessa teemassa kysyttiin,. Miten kyseiseen teemaan liittyviä asioista pitäisi kehittää Vaasassa ja 2. Mitä minä itse haluan tai voin tehdä, jotta kyseiseen teemaan liittyvät asiat kehittyisivät toivottuun suuntaan? World Café-tilaisuudessa yli 60 eri syystä Vaasaan muuttanutta henkilöä keskustelivat yllä olevista teemoista. Osallistujat kirjasivat Post.it lapuille ajatuksiaan kustakin teemasta ja jokaisesen teeman ympärillä käytävää keskustelua seurasi kirjuri, joka kirjasi käytyä keskustelua. Käytyjen keskustelujen yhteenvetona voidaan todeta, että maahanmuuttajien World Caféssa nousivat kotoutumispalveluissa ja niiden osana sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen tärkeiksi ja kehittämistä kaipaaviksi asioiksi seuraavat:. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon saamisen yhteiskunnasta, sen maahanmuuttajille tarjoamista palveluista ja monista konkreeteista yksilön ja perheen arjen toimivuuden kannalta tärkeistä asioista 2. Työllistymisen ja työllistymisen edistämisen - niihin liittyvät haasteet 3. Kielen, kielen oppimisen ja kielestä kumpuavien esteiden torjunnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen 4. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja kantaväestöön solmittavien kontaktien merkityksellisyyden 6

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Försäkringsrörelsens själ

Försäkringsrörelsens själ Försäkringsrörelsens själ Diskussion 1 Försäkringens själ Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare Daniel Eriksson Produktdirektör Folksam daniel.e.eriksson@folksam.se Vad är försäkring?

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet Person 259 Basic Information 1. Name Cecilia Grabos 2. E-mail address: ceciliagrabos@gmail.com 3. Exchange university Pontificia Universidad Católica de Chile 4. City Santiago de Chile 5. Country Chile

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer