Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution."

Transkript

1 1. Application A A APPLICATION (1/4) Huvudsökande Förnamn Karin Befattningstitel Utvecklingsledare Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon E-post Pukk Härenstam Akademisk titel M.D. PhD. Female Medsökande Efternamn Johan Efternamn Befattningstitel Akademisk titel Grundexamen Kön Födelsedatum Telefon E-post Thor Specialistläkare Medicine doktor Läkarexamen Man Mobiltelefon Företag/organisation Danderyds sjukhus Avdelning/institution Sjukhusledningen DSAB Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB Postnummer Postort Stockholm CV återfinns i bilagorna Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Medical Management Centrum Gatu/box-adress Berzelius väg 3, 5 tr. Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm Efternamn Magna Efternamn Befattningstitel Akademisk titel Senior advisor Docent Grundexamen Läkarexamen Kön Födelsedatum Telefon E-post Andreen Sachs Kvinna Mobiltelefon Företag/organisation LIME/Karolinska institutet Avdelning/institution Medical Management Centre Gatu/box-adress Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm Efternamn Efternamn F. Andrew Gaffney Företag/organisation Befattningstitel Akademisk titel Avdelning/institution Guest Professor-Medical Management Professor:Medicine, Medical Education Medical & Administration Management Center (LIME) Grundexamen Gatu/box-adress Läkarexamen Berzeliusväg 3, Tr5 Kön Födelsedatum Man Telefon E-post Mobiltelefon Karolinska Institutet Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm / Orbelon-AMS / Efternamn Carl Befattningstitel Akademisk titel Grundexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon E-post Savage Doktorand Doktorand Övrig examen Man Mobiltelefon Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Medical Management Centre, LIME Gatu/box-adress Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm sida 1 av 32

2 A APPLICATION (2/4) Efternamn Italo Efternamn Befattningstitel Akademisk titel Grundexamen Kön Födelsedatum Telefon E-post Masiello Lektor PhD Psykologexamen Man Mobiltelefon Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Institution för Lärande, Informatik, Management och Etik Gatu/box-adress Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm 3.1 Projekts samlade budget Sökes från VINNVÅRD Erhållet från annan källa Sökt från annan källa Grov skattning av medfinansiering (egen och samverkansparters). Total summa för projektet TSek (Hämtas från avsnitt 8) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek 3.2 projektets medverkande parter x Kommun Landsting Näringsliv Privat vårdgivare Övrig 3.3 Har tidigare sökt från VINNVÅRD x Ja Nej 4.1 Etiskt godkännande x Finns Ansökan pågår Nödvändig, har ej sökts än Ej nödvändig 4.2 Patent & andra rättigheter Den sökande innehar för detta projekt den nödvändiga rätten till forskningsresultatet, erfoderliga tekniker och patent. x Ja Ej nödvändigt Nej 4.3 PUL godkännande Den sökande känner till PUL (personuppgiftslagen) och godkänner all publicering av insänt material. x Ja Nej / Orbelon-AMS / sida 2 av 32

3 A APPLICATION (3/4) 5.1 Projekttitel En plattform för lärande om patientsäkerhet: grunden för en positiv spiral 5.2 Övergripande projektbeskrivning Projektet innebär att vi skapar en plattform för säkerhetsinformation och lärande med syftet att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och forskare att kontinuerligt öka kunskapen om och förbättra patientsäkerheten. I plattformen integreras fyra komplementära delprojekt som stödjer patientsäkerhet och lärande ur olika perspektiv. 1. Kartläggning av organisatorisk säkerhetskultur. 2. Utveckling och tillämpning av ett system för att identifiera och förebygga vårdskador inom ortopedi. 3. Undersökning av skillnaden mellan hur experter och noviser tänker inom kirurgisk verksamhet för att förbättra simuleringar och kommunikation samt minska inlärningstider och därmed effektivisera undervisning och träning. 4. Identifiera brister i kommunikation i kritiska situationer och vidareutveckla simulatorträning för att stärka vårdpersonalens förmåga att hantera sådana situationer. Projektet strävar att uppnå följande två effektmål att göra vården mera säker, och att skapa en forskargrupp och en forskningsmiljö kring patientsäkerhetsfrågor som idag saknas idag drivs forskningen i delprojekten var för sig utan samverkan. Det saknas en bred forskarkompetens rörande patientsäkerhet i Sverige och handledning för doktorander. Ambitionen med detta projekt är att ändra på det. / Orbelon-AMS / sida 3 av 32

4 A APPLICATION (4/4) 6.1 Vision Med stöd av plattformen för säkerhetsinformation och lärande har vårdgivare och beslutsfattare, inte bara i de ingående projektmiljöerna utan även i en vidare krets som anslutit sig till lärandeplattformen, vunnit ökad förståelse för patientsäkerhet och de risker för vårdskador som finns i deras verklighet samt hur de effektivt kan hantera dessa risker. Tack vare en ökad förståelse för hur experter tänker, en utvecklad säkerhetskultur, simulatorträning och riktade säkerhetshöjande åtgärder kan patienter och vårdgivare glädja sig åt en mätbart ökad patientsäkerhet förekomsten av vårdskador minskar kontinuerligt och lärandet accelererar. Arbetet är möjligt tack vare ett välfungerande nätverk av vårdgivare, beslutsfattare och forskare som tillsammans utvecklar och utvärderar metoder och tillämpningar för systematiskt säkerhets- och förbättringsarbete. Genom att utmana varandras olika mentala modeller skapas inte bara ett nytt och starkt forskningsfält inom Sverige, men också ett nytt sätt att se på hur hälso- och sjukvården ska bedrivas och organiseras. 7 Bifogade filer Bifogade filer återfinns i bilagorna Dokument Bifogat Sidor 7.1 Beskrivning av forskningsprojektet inkl. ev. delprojekt :37: Litteraturreferenser till :40: Beskrivning av vårdorganisationen :37: Litteraturreferenser till :37: Beskrivning av samverkan :45: Definition av nyckelbegrepp :47: Budget/kostnadskalkyl Personalkostnader TSek sökes från VINNVÅRD Totalt för projektet 4 doktorandtjänster inkl LKP 54% Handledare 10 % inkl LKP 54% Projektledare 20% inkl LKP 54% Projektkoordinator 50 % inkl LKP 54 % Driftskostnader Summa TSek sökes från VINNVÅRD Totalt för projektet Möten Deltagande på konferenser Övriga kostnader Summa TSek sökes från VINNVÅRD Totalt för projektet Utrustning Summa Förvaltningskostnader (35% schablon) Totalsumma för projektet Andra bidragskällor Samverkansparters insats, grov skattning / Orbelon-AMS / sida 4 av 32

5 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (1/11) Beskrivning av forskningsprojektet inkl. ev. delprojekt 7.1 Beskrivning av forskningsprojektet inklusive eventuella delprojekt Bakgrund Hälso- och sjukvård syftar till att bota, lindra och trösta, men det är också en riskfylld verksamhet som kan leda till att patienter kommer till skada. Vårdskador orsakar lidande och död hos patienter samt kostnader för samhället i form av förlängda vårdtider, kostnader för behandling av komplikationer och infektioner. Det är därför av vikt att patientsäkerheten förbättras och att fler riskförebuggande åtgärder utvecklas och utvärderas. Flera tusen dödsfall årligen i Sverige kan delvis (och i vissa fall helt) hänföras till att patientsäkerheten inte varit optimal. Internationella systematiska genomgångar av patientjournaler har visat att medicinska avvikelser förekommer i 1,35-16,6% av alla inläggningar på sjukhus. Över hälften av dessa skador hade kunnat undvikas med rådande medicinsk kunskap och således påverkas genom ett medvetet patientsäkerhetsarbete. Dessa fynd har bekräftats av en nyligen publicerad svensk studie som visade att 8.7% av patienter inom slutenvården på svenska sjukhus drabbas av vårdskador och beräknade att ca 3000 dödsfall om året kan hänföras till undvikbara skador i vården (Soop, Fryksmark et al. 2008). Den ökade uppmärksamheten kring patientsäkerhetsfrågor sedan dessa studier publicerades har fört med sig krav på data för uppföljning av säkerheten samt metoder för systematiskt säkerhetsarbete. Figur 1. Flöde av säkerhetsinformation i vården I Identifiering Befintliga system finns för att följa upp avvikelser, men de är reaktiva och fångar sällan tillräckligt risksituationer. Lokala och nationella rapporteringssystem som kan ge kunskap om brister i patientsäkerheten finns, men dessa källor ger endast en begränsad V Återföring av erfarenheter information till klinikerna om vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Flera av dessa informationskällor har lång eftersläpning vilket påverkar möjligheterna att snabbt återföra erfarenheterna till verksamheten. Dessutom saknas ofta ändamålsenlig återkoppling av resultaten till beslutsfattare på rätt nivå och att mottagaren är öppen för att ta emot den, lära av den och använda den i det strategiska förbättringsarbetet (Pukk Härenstam 2007). Många lokala uppföljningssystem i sjukvården idag bygger på att medarbetare i vården anmäler eller dokumenterar tillbud som skett. Studier har visat att det finns en betydande underrapportering långt ifrån alla skador upptäcks och även av dem som upptäcks anmäls enbart ett fåtal. Rädsla för rättsliga påföljder liksom en kultur inom sjukvården där professionella inte gör fel bidrar till att tillbud inte anmäls eller diskuteras öppet varför möjligheter till lärande missas. 1 II Rapportering IV Genomförande och uppföljning av åtgärder III Analys bearbetning sida 5 av 32

6 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (2/11) Teoretisk ram Modern säkerhetsforskning definierar säkerhet i ett system inte som avsaknad av risker eller misstag utan i termer av systemets förmåga att kunna hantera sårbarheter eller risker så att dessa inte leder till skada för personal, utrustning eller patienter (Hollnagel 2006). I sjukvården kan risker uppkomma i olika delar av organisationen. Variabilitet i vårdens inflöde (pga. olika typer av patienter, det stora antalet olika sjukdomar med dess variationer i symtomatologi, den varierande kompetensen och erfarenheten hos personal, samt design och funktion av teknisk utrustning) och processer (det lokala arbetssättet, förekomst och följsamhet till rutiner och säkerhetsbarriärer, samt kommunikation) bidrar till risker (Pukk Härenstam 2007). En mängd olika bakgrundsfaktorer finns, såsom ålder, kön och samsjuklighet i kombination med ett nästan oändligt stort sjukdomspanorama och en snabb ökning av hälso- och sjukvårdsteknologiska möjligheter. Vi talar också om vårdteamets interprofessionella sammansättning där kompetens och erfarenhet hos de enskilda medarbetarna växlar och om en växande flora av teknisk utrustning med olika design och funktion. Stress, distraktioner, kognitiva begränsningar i att hantera information är också ett störande brus i arbetet med patienter som ibland skapar risker. (Se Figur 2). Ashby skrev i sin law of requisite variety att om man vill styra eller kontrollera ett system så bör kontrollsystemets komplexitet spegla systemets (Ashby 1970 citerad i Kjellén 2000). I säkerhetsarbete innebär det, att om sårbarheter kan uppstå på många olika nivåer i en organisation, så behöver säkerhetsarbete ske på många parallella sätt och på olika nivåer i organisationen. Annars blir det svårt för systemet att kunna hantera och lära sig av de risker som uppstår. Ett informationssystem i vården som stöttar säkerhetsarbete behöver därmed kunna fånga upp riskinformation i såväl inflöde, processer som utfall. Figur 2. Källor till potentiella svagheter inom hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården har redan ett antal existerande källor till information om risker. Dominerande i verksamheten är idag att jobba med avvikelserapportering och händelseanalyser. Det finns dock många andra källor till säkerhetsrelaterad information. För att styr- och uppföljningssystemen ska kunna stimulera implementeringen av säkrare och effektivare arbetssätt behöver hela 2 sida 6 av 32

7 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (3/11) kedjan länkas samman från insamling av riskinformation (dvs. identifiering och rapportering) och analys till återkoppling, mål och förbättring. Delprojekten som presenteras nedan har fokus på olika informationskällor och hur dessa bäst kan stötta säkerhetsarbete i de deltagande vårdorganisationerna. Tillsammans så täcker delprojekten hela kedjan från input/struktur till process och output. Att skapa, samla och tolka kunskap är den traditionella produkten av forskning. Under senare tid har fokus lagts allt mer på att överföra och behålla kunskap inom en organisation. Det räcker dock inte eftersom en organisation och dess individer måste kunna agera och ändra sitt beteende baserat på den nya kunskapen. Men har man lyckats skapa detta har man en lärande organisation (Senge 1990)-För att underlätta uppbyggnaden av en lärande organisation krävs en stödjande miljö, konkreta lärprocesser och ett aktivt ledarskap som stödjer lärandet. Organisationen måste aktivt rannsaka nuvarande handlingsmönster, våga göra och lära av sina misstag och även vara öppen för negativ information. Konkreta lärprocesser understöds av att man skapar tillfällen där organisationen kan reflektera över lärdomar, ny kunskap och lärprocessen (Garvin, Edmondson et al. 2008). Idag drivs verksamhetsutveckling och forskning inom patientsäkerhetsområdet var för sig utan samverkan. Det saknas en bred forskarkompetens rörande patientsäkerhet i Sverige och handledning för doktorander. Ambitionen med detta projekt är att ändra på det. Helhetsansats Syftet med det här projektet är att bidra till att patientsäkerheten höjs genom att utveckla, utvärdera och studera ett system som förbättrar lärande och träning i hälso- och sjukvården. Målet för projektet är att förutom det lärande som sker i de lokala delprojekten, via plattformen, kunna skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och dubbel loop-lärande (Argyris and Schön 1978) kring de metoder som använts och kring hur säkerhetsarbete bedrivs i de deltagande verksamheterna. Ett långsiktigt mål är att skapa förutsättningar och strukturer för kunskapsutveckling och forskning inom patientsäkerhetsområdet så väl i Sverige såsom internationellt. Forskningsfrågor Projektet syftar till att svara på följande frågor som handlar om att identifiera och samla in information och skapa kunskap och sedan att översätta kunskapen till handling. Säkerhetsinformation Vilka informationskällor stöttar bäst organisationens säkerhetsarbete? Vilka data ska samlas in? Hur ska data analyseras och presenteras? På vilket sätt och till vem ska återkoppling av säkerhetsinformation ske? Hur används säkerhetsinformation av beslutsfattare i organisationen? I vilka situationer föregås beslutsfattande av riskanalys? Från kunskap till handling Hur kan säkerhetsinformation användas för att skapa verklighetsnära simuleringar high fidelity simulations? Hur kan kunskap om hur vi blir experter användas för att effektivisera inlärning och öka patientsäkerhet? 3 sida 7 av 32

8 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (4/11) Den gemensamma plattformen Den gemensamma plattformen som integrerar flera komplementära angreppssätt för att förstå och stärka patientsäkerheten i praktiken är det centrala i projektet (Se Figur 3). Våra grundantaganden är att kunskap och lärande skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Utan handling blir kunskapen verkningslös, utan kunskap blir handlingen meningslös. Därför inkluderar projektet båda delarna. Figur 3. Skiss över hur en gemensam plattform för lärande och träning kan leda till ökad patientsäkerhet Plattformen består av regelbundna möten mellan deltagarna (kliniker, doktorander, forskare, vårdutvecklare och beslutsfattare) med ett innehåll som speglar kunskapsutvecklingen i projektet. Initialt fokuseras uppgiften att utveckla en gemensam förståelse för området, med dess speciella begreppsapparat och utmaningar, och efterhand som kunskapen ökar riktas fokus alltmer mot aktiv förändring ute i de vårdmiljöer projektet har access till. Parallellt dokumenterar deltagande forskare den nya kunskap som utvecklas. Efterhand kommer denna kunskap att spridas inte bara till berörda vårdmiljöer utan även bredare via sedvanlig vetenskaplig rapportering (artiklar och avhandlingar), samt via möten (t.ex. nationella patientsäkerhetskonferenser) till vårdgivare och beslutsfattare. Plattformen utgår från, och stödjer, kärnverksamheten i sjukvården, dvs. själva vårdprocessen som består av den serie aktiviteter vårdens medarbetare utför då de tar hand om patienterna. Till vårdprocessen kopplas ledningsprocessen och organisatoriska stödprocesser (redovisning, personal, IT etc.). Forskning och lärande om patientsäkerhet förutsätter en nära koppling till dessa processer i sjukvården. Projektet involverar personer varav många också är forskare som arbetar med patientsäkerhetsfrågor i sjukvården och därmed har en sådan nära koppling. Medverkande forskare och andra experter kommer att bidra med kunskapsstöd om det vi redan vet beträffande risker i sjukvården och hur man kan hantera dem framgångsrikt för att minska förekomsten av vårdskador. Kunskapsstödet omfattar också handledning av doktorander i patientsäkerhetsforskning. Genom forskningen i projektet kommer också ny kunskap att genereras. Den första fasen ägnas åt att bättre förstå patientsäkerheten i dagens sjukvård och identifiera förbättringsmöjligheter. Genom att återföra denna förståelse till vårdgivarna och koppla den till 4 sida 8 av 32

9 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (5/11) kunskapsstöd om evidensbaserade åtgärder för ökad patientsäkerhet, tydliggörs ett förbättringsutrymme. I nästa fas studeras de åtgärder som genomförs i praktiken och deras effekter. På så vis vinner vi ytterligare ny kunskap, vilken kan återföra och koppla till vidareutvecklade åtgärder. Därmed har vi etablerat en positiv spiral av lärande och förbättring beträffande patientsäkerhet. Plattformen består av fyra komplementära delprojekt som belyser patientsäkerhet och lärande ur olika perspektiv. 1. Kartläggning av organisatorisk säkerhetskultur. 2. Utveckling och tillämpning av ett system för att identifiera och förebygga vårdskador inom ortopedi 3. Undersökning av skillnaden mellan hur experter och noviser tänker inom kirurgisk verksamhet för att förbättra simuleringar och kommunikation samt minska inlärningstider och därmed effektivisera undervisning och träning. 4. Identifiera brister i kommunikation i kritiska situationer och vidareutveckla simulatorträning för att stärka vårdpersonalens förmåga att hantera sådana situationer Effektmålen som projektet strävar att uppnå är att göra vården mera säker men också att etablera ett nytt forskningsfält i Sverige kring dessa frågor som involverar praktiker, ledare och forskare. Metoder Återkoppling av säkerhetsinformation Ett delmål i projektet är att stötta verksamheterna med kunskap och metoder för konkret säkerhetsarbete. I projektets interventionsdel är målet att använda den kunskap som samlats in om risksituationer och bidragande orsaker och återkoppla den för att skapa och utvärdera verksamhetsnära åtgärder för att förbättra patientsäkerheten samt utveckla och kvalitetssäkra säkerhetsinformationssystemet. Systematiskt processarbete Sjukvården har under flera år arbetat med olika metoder för systematiskt utvecklingsarbete (t ex. lean, Genombrottsmetoden, mfl.). Projektet kommer att erbjuda stöd för de deltagande verksamheterna i att implementera systematiskt förbättringsarbete kring de säkerhetsbrister som identifierats. Crew resource management och Critical Task analysis Säker vård skapas i tvärfunktionella team. Medlemmarna i dessa team har olika utbildning, ansvarsfördelning och roller. Dagens vårdutbildningar ger goda medicinska kunskaper men förbereder inte vårdens medarbetare för hur de kan kommunicera och fatta beslut i komplexa och riskfyllda situationer. Ineffektiv muntlig eller skriftlig kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till majoriteten av alla skador och missöden som drabbar patienter i vården (Leonard, Graham et al. 2004; Lingard, Espin et al. 2004; Sutcliffe, Lewton et al. 2004; Solet, Norvell et al. 2005; Christian, Gustafson et al. 2006; Davenport, Henderson et al. 2007; Greenberg, Regenbogen et al. 2007). 5 sida 9 av 32

10 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (6/11) I organisationer med hög tillförlitlighet (, HRO), t ex inom kärnkraftsindustrin och NASAs rymdprogram, används ett flertal olika metoder för att snabbt och korrekt sätta in en person i en komplicerad situation i samband med skift- och passbyten (Weick KE 2001; Patterson, Roth et al. 2004). För att träna medarbetarna inom HRO i säkert och effektivt samarbete har man utvecklat en träningsstrategi, crew resource management (CRM) (Baker, Gustafson et al.; Gaffney, Harden et al. 2005). Datainsamling, analysmodell Avsikten är att i delprojekten studera ett antal metoder för att samla in riskinformation och återkoppla den till organisationen för att där skapa ett lärande. Såväl kvalitativa som kvantitativa mått kommer att följas för att fånga upp källor till riskinformation, studera och lära av effekter av återkoppling samt interventioner. Det övergripande projektet kommer att följa en fallstudieansats med aktionsforskningsinslag. Observationer, empiri från delprojekten samt intervjuer kommer att användas för att skapa en modell för hur säkerhetsinformation används av beslutsfattare i organisationen (Waterman, Tillen et al. 2001). Övergripande aktivitetsplan Projektet föreslås löpa från (Se Tabell 1) för att kunna samla in riskinformation, analysera den, utveckla metoder för återkoppling, analys och lärande för beslutsfattare på olika nivåer i systemet samt för att kunna skapa och följa upp interventioner för att förbättra patientsäkerheten. Interventionerna (processarbete, CRM-träning av kliniska team och utveckling av beslutsstöd (t.ex. briefing och checklistor) kommer att följas upp genom observationsstudier, löpande registrering av komplikationer i journaler samt genom mätningar av säkerhetskultur. Lärdomar från de enskilda delprojekten kommer att integreras för att utveckla en modell för ett säkerhetsinformationssystem i sjukvården. Modellen kommer att utvärderas inte bara med avseende på dess förmåga att identifiera risker och brister, men också identifiera det som faktiskt är väl fungerande i systemet (Cooperrider, Whitney et al. 2003), och med avseende på hur systemet kan stötta beslutsfattare i systemet i deras säkerhetsarbete. Resultaten kommer att återkopplas för att vidareutveckla kompetens och arbetsformer vid enheterna. Tabell 1. Gantt-schema 6 sida 10 av 32

11 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (7/11) Beskrivning av delprojekten Delprojekt 1: Kartläggning av organisatorisk säkerhetskultur Forskningsfrågor Vilka styrkor och svagheter har säkerhetskulturmätningar som ledningsverktyg i säkerhetsarbete? Hur ser resultaten ut för olika sjukvårdsenheter och hur hänger de ihop med organisationernas säkerhetsarbete? Vilka skillnader finns mellan kliniker med höga respektive låga mätresultat enligt enkäten? Hur relaterar enkätresultat till utfall av säkerhetsindikatorer och till annan säkerhetsinformation? Bakgrund Kulturen i en organisation präglas av de i organisationen rådande värderingarna och normerna. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet är ledarnas och medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhetsarbetet. Dessa attityder och förhållningssätt återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet. I erkända högriskverksamheter såsom kärnkrafts-, offshore- och flygindustrin har det visat sig att säkerhetsklimatet har stor betydelse för säkerheten. På motsvarande sätt kan säkerhetsklimatet inom vården ha stor betydelse för patientsäkerheten. Internationellt används begreppet patient safety culture i stället för patientsäkerhetsklimat, vilket har medfört att vi i Sverige använder begreppen synonymt och på den internationella arenan följer mönstret att tala om patientsäkerhetskulturen. Fortlöpande uppföljning av patientsäkerhetsklimatets/patientsäkerhetskulturens utveckling är en viktig komponent i verksamheternas egenkontroll och ger värdefull information om organisationens styrkor och svagheter inom patientsäkerhetsarbetet. Design I ett samarbetsprojekt mellan landstingen i Blekinge, Stockholms län, Sörmland, Värmland, Västmanland och Östergötland samt Socialstyrelsen har en metod för att mäta patientsäkerhetsklimatet tagits fram. Olika internationellt förekommande enkätverktyg analyserades utifrån svenska behov och valet föll på en amerikansk enkät framtagen av Agency for Healthcare Research and Quality som internationellt går under benämningen Hospital Survey on Patient Safety Culture. Den svenska översättningen validerades och enkäten kompletterades med sju frågor som berör rapportering av risker, samt information och stöd till närstående och personal i samband med negativa händelser. Metoden att mäta patientsäkerhetsklimatet testades i en pilotundersökning i vilken alla deltagande landsting i projektet medverkade. Totalt distribuerades 3100 enkäter till hälso- och sjukvårdspersonal inom öppenvård, dagsjukvård, hemsjukvård och slutenvård. Svarsfrekvensen var 60%. Med ledning av erfarenheterna från pilotstudien har smärre förändringar gjorts i enkäten. Sambandet mellan frågorna i respektive frågeområde visade sig vara starkt (Cronbach s alpha >0,6). Leverabler Inom ramen för detta projekt kommer mätning av patientsäkerhetsklimatet med ovan beskriven enkät att göras på ortopedkliniken Danderyds sjukhus AB före och drygt ett år efter initiering av löpande, systematisk återföring på lednings- och medarbetarnivå av säkerhetsinformation från administrativa datakällor och dokumenterade indikatorer i säkerhetsarbetet (delprojekt 4). Likaså kommer mätning av patientsäkerhetsklimatet med denna enkät att göras på Södersjukhuset och 7 sida 11 av 32

12 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (8/11) Medicinkliniken på Astrid Lindgrens Barnsjukhus parallellt med att verksamhetsnära åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vidtas (delprojekt 2 och 3). Delprojekt 2: Utveckling och tillämpning av ett system för att identifiera och förebygga vårdskador inom ortopedi Forskningsfrågor Vilka risksituationer uppstår i ortopedisk slutenvård? Kan ortopediska vårdskador identifieras med hjälp av ett digitaliserat script med ICD-10 koder? Vilka riskfaktorer kan identifieras? Vilka kliniska utfall medför vårdskadorna? Hur kan ett säkerhetsinformationssystem se ut på kliniknivå? Hur och till vem ska informationen återkopplas? Hur kan informationen användas för att stötta säkerhetsarbete på kliniken? Bakgrund I det andra delprojektet sker utveckling av en metod för att automatiserat söka ut patientfall där avvikelser skett ur den elektroniska patientjournalen. Projektet undersöker hur retrospektiva data från dessa journalgranskningar, uppföljning av säkerhetsindikatorer, och lokala och nationella avvikelserapportering tillsammans kan användas för att löpande identifiera och förebygga risksituationer i vården. Design Manuell journalgranskning där alla journaler granskas är tidskrävande. Ett mer specifikt och effektivt verktyg för utsökning av avvikelser behövs. I detta delprojekt ska ett digitaliserat utsökningssystem med ett script som söker efter avvikelser ska konstrueras, testas, evalueras och valideras. I denna prospektiva kohortstudie kommer samtliga journaler för inneliggande patienter på Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB under 2009 genomsökas med hjälp av en digitaliserad söknyckel, ett script. Detta script innehåller olika koder enligt ICD-10 som kan vara tecken på avvikelser/komplikationer som söks ut via utsökningsverktyget. Även andra administrativa datakällor såsom sjukhusets produktionsstyrnings data, demografiska och administrativa data som är registrerade i det patientadministrativa systemet (PASS), och avvikelserapporteringssystemet kommer att utsökas digitalt. De journaler som faller ut granskas av sjuksköterska samt i ett andra steg av läkare. Därmed kan den digitaliserade nyckeln också utvärderas gällande specificitet och sensitivitet. Då informationen analyserats kommer den att återkopplas till medarbetare och chefer på kliniken för att samla kunskap om vilken typ av riskinformation som är relevant för vem. Leverabler Ett av de praktiska syftena är genom ett strukturerat arbeta utifrån vår modell få ökade kunskaper om aktuella risksituationer, riskfaktorer och vårdskador som förekommer inom ortopedisk vård och utifrån dessa data arbeta förebyggande med vetenskapligt dokumenterade interventioner för att minska riskmoment och avvikelser. Ett annat praktiskt syfte är att utarbeta ett digitaliserat utsökningssystem/verktyg samt en modell för återkoppling av säkerhetsinformation som kan ligga till grund för ledningars beslut angående förbättringsåtgärder gällande patientvård, resursplanering inom kliniker samt för organisationsplanering. 8 sida 12 av 32

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution.

Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution. 1. Application A2008-011 A2008-011 - APPLICATION (1/6) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Mats Befattningstitel Centrumchef Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon E-post

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö En empirisk studie Maria Edstrand Karina Wahl Examensarbete, 15 hp, kandidatnivå Omvårdnad Jönköping, januari 2009 Hälsohögskolan, Högskolan

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel?

IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? IT stöd inom vården Hjälp eller stjälpmedel? Lunds Universitet Ekonomihögskolan INFK03: Kandidatuppsats, 15 hp Framlagd: Juni 2012 Författare: Annie Katalinic Handledare: Markus Lahtinen Examinator: Lars

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Rapport 2005-01-14 Bilagor BDO Consulting Group Stockholm AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BILAGA 1: ERFARENHETER FRÅN FORSKNING OCH LITTERATUR...

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete klinik & vetenskap serie patientsäkerhet Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DFEC Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete KARIN PUKK HÄRENSTAM, med dr, ST-läkare, Astrid Lindgrens

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer