Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet"

Transkript

1 Framtidens Sjukvård Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa Slutrapport från e-hälsaprojektet LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn:

2 Slutrapport från e-hälsaprojektet Sammanfattning E-hälsa syftar till att utveckla och ta tillvara distansoberoende tjänster och lösningar som stärker kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Kraven på tjänster inom vård och omsorg ökar med demografiska förändringar, men även genom en ökad rörlighet bland Europas medborgare samt patienternas förväntningar på en tillgänglig, behovsanpassad vård. Landstingets e-hälsaprojekt har haft uppdraget att leda ett strategiskt innovations- och utvecklingsarbete med följande fokus: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Samarbetet och engagemanget har varit (och är) stort hos länets näringsliv, universitet och kommuner vilket har varit av avgörande betydelse för de viktigaste uppnådda resultaten som kortfattat redovisas nedan. Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Norrbotten har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners i Europa, omvärldsbevakning har bedrivits kontinuerligt och länets möjligheter till finansiering och medverkan i EU-program har stärkts. AER:s arbetsgrupp för e-hälsa, där landstinget är ordförande, agerar remissinstans åt EU-kommissionen och för de europeiska regionernas talan i diskussioner på policynivå, vilket bl.a. har lett till att EU-kommissionen har skräddarsytt en utlysning riktad till regionerna; Renewing Health. Landstinget har utfört nio tunga uppdrag åt EU-kommissionen vid bl.a. EU:s ministerkonferenser, European Health Forum och World of Health IT. I syfte att stärka engagemang och medinflytande hos de medverkande regionerna inom AER, har två nätverkskonferenser per år genomförts med en regional aktör som värd. Nätverksmötena har tematiserats och om möjligt förlagts i anslutning till en nationell eller internationell konferens. Studiebesök har genomförts i anslutning. Policyarbetet har för Norrbottens del bl.a. resulterat i att landstingets e-hälsaarbete presenterades för OECD-delegationen vid deras besök i Sverige Etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet EIC, E-Health Innovation Centre, etablerades vid Luleå tekniska universitet under Satsningen sker i nära samverkan med vårdgivare, universitet, länsstyrelse och näringsliv samt fungerar som en kraftfull motor i ett regionalt innovationssystem för e-hälsa. Som gemensam arena för universitet, kommuner, landsting, övriga vårdgivare samt näringsliv ska centrumbildningen säkerställa en rad grundläggande kompetenser: utveckla alla aspekter av en systematisk metodik för kontinuerliga behovsanalyser. säkerställa en kvalificerad omvärldsanalys inom den nationella och internationella utvecklingen av e-hälsa. säkerställa närvaron av en kvalificerad testverksamhet för e-hälsatillämpningar i vidare mening. utgöra en gemensam arena för dialog och ställningstagande till innovativa insatser. Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande. Driva och stödja ett aktivt nätverk mellan länets företag. Garantera att verksamhetsutvecklingen av hälso- och sjukvården, såväl inom landstinget som inom den kommunala sektorn, som grundläggande regional attraktionsfaktor bygger på samtidig medverkan från patienter, vårdgivare, forskare och affärsutvecklare. I syfte att stärka centrumbildningen samt den affärsmässiga kopplingen och samverkan mellan universitet, näringsliv, kommuner och landsting 2 framtidens sjukvård

3 Foto: Martina Johansson, Ulrika Backeström, Tony Berglund, Per-Olov Egnell, Jonas Hansson. Formgivning: Plan Sju reklambyrå. Tryck: Luleå Grafiska. i innovationsfrågor har en projektansökan för kommersialisering av innovationer inom vård och omsorg; Innovationssluss Nord, utarbetats. Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor etablerades 1 januari 2010 som ordinarie verksamhet inom den regionala enheten vid landstingsdirektörens stab. EU-projektkontoret kommer att ge information och stöd så att landstingets projekt kan öka sin budget med hjälp av EU-finansiering. Projektkontoret kan också ge stöd i uppbyggnaden av projektadministration och ekonomiuppföljning. För detta ändamål har en projektstyrningsmodell utarbetats, innehållande bl a en rad s k skallkrav vilka ska vara uppfyllda innan beredningen av ett e-hälsaprojekt påbörjas. Modellen innehåller också finansieringsregler och säkerställer att projektägaren efter utvärdering av projektet kan fatta beslut om förvaltning av projektresultaten. Norrbotten har utvalts till Socialdepartementets och EU-kommissionens pilotregion i flera storskaliga projekt; European Patients Smart Open Services (epsos), Renewing Health och Regional Telemedicine Forum. Inom ramen för EU-projektontoret har rundabordssamtal med samtliga berörda intressenter/divisioner genomförts kring videoplattform och e-arkiv. Bakgrunden var att många av de projektidéer som lyftes fram kunde hänföras till bild-, ljud-, video- och datatjänster samt lagring av dessa. Informationsaktiviteter I februari 2010 arrangerade Norrbottens läns landsting tillsammans med Assembly of European Regions ALEC 2010 Arctic Light e-health Conference. Medarrangörer var Luleå tekniska universitet samt företagsklustren Electropolis och Internet Bay. Konferensen fokuserade på innovationsutveckling och tillväxt. Beslutsfattare och e-hälsaexperter från Europas regioner, vårdgivare, näringsliv och universitet, Socialdepartementet, EU-kommissionen, m.fl. medverkade. 270 personer från 20 länder deltog. En webbaserad informationsbank för media och beslutsfattare har utvecklats; Här publiceras journalistiskt material och information kring utveckling och framsteg inom e-hälsaområdet i Norrbotten. Ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev Framtidens sjukvård har producerats med reportage och nyheter länkade till webbplatsen. Nyhetsbrevet har distribuerats till ca e-postadresser. Styrgruppens slutsats Styrgruppen menar att det är möjligt att få till stånd en ökad innovationsförmåga och en högre avkastning på de insatser som görs om ett regionalt innovationssystem byggs upp enligt trippel helix-modellen. Verksamhetsnytta, fler strategiska partners, att medverka i fler internationella samarbetsprojekt samt att arbeta för kommersialisering av produkter och tjänster inom e-hälsa är framgångsfaktorer. För att åstadkomma detta krävs en medveten och långsiktig satsning som kombinerar arbetet på policynivå med projektinsatser och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Läsanvisning Denna rapport omfattar e-hälsaprojektets arbete och resultat. Den har inte ambitionen att återge allt arbete inom e-hälsaområdet som bedrivs i landstinget. I en första del presenteras landstingsstyrelsens uppdrag samt projektorganisationen. Dess andra del redovisar resultatet av projektets tre fokusområden samt beskriver kortfattat de aktiviteter och arbetsprocesser som lett fram till desamma. Till detta fogas ett antal bilagor. Ytterligare information kan hämtas på projektets webbplats: www. framtidenssjukvard.se framtidens sjukvård 3

4 Norrbottningarna vill komma närmare. Med ny teknik följer vi dem hela vägen hem. + I Norrbotten är det långt mellan gårdarna och nära till medmänniskorna. Drivkraften att få bo där man vill, har bidragit till teknikutvecklingen inom vården. Vem har därför världens bästa distansoberoende vardagssjukvård? Norrbotten naturligtvis. 4 framtidens sjukvård

5 Bakgrund Norrbottens läns landsting fick under 2006 en förfrågan från AER, Assembly of European Regions, och dess Kommitté 2 om att svara för ordförandeskapet i den arbetsgrupp för e-hälsa som avsågs inrättas under Kommitté 2 ansvarar för folkhälsa och sociala frågor och inrättandet av arbetsgruppen var ett led i AERs beslut att intensifiera arbetet inom e-hälsaområdet. Bakgrunden var en tilltagande insikt om att utvecklingsbehoven inom området hälso- och sjukvård är stor för Europa och dess regioner då hälso- och sjukvård står inför stora förändringar. En allt äldre befolkning, mer vård och omsorg i hemmet samt ökade krav på individanpassad vård och omsorg skapar ett stort förändringstryck. Området e-hälsa innehåller utmaningar och möjligheter som bidrar till uppfyllande av Lissabonstrategin och målet att Europa ska vara en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi. Landstingsstyrelsen bedömde att förfrågan var ett uttryck för Norrbottens internationella position inom området. Styrelsen menade vidare att en satsning inom e-hälsa ryms väl i det regionala utvecklingsprogrammet eftersom detta bland annat omfattar utmaningarna livsmiljö, folkhälsa och tillväxt. Hälso- och sjukvården är en viktig faktor i den regionala utvecklingen i länet och e-hälsa i sig utgör ett viktigt stöd till denna utveckling. Styrelsen beslutade därför ( 2007) att acceptera uppdraget att bära ordförandeskapet i AERs Working Group on E-Health och bedriva arbetet i projektform med projektmål enligt nedan. Mål för landstingets e-hälsaarbete I beslutet angavs att landstingets arbete inom området e-hälsa skulle syfta till att: möta behoven hos medborgare, patienter och närstående, vårdpersonal, vårdgivare samt beslutsfattare, i vårdande och förebyggande syfte. Höja effektivitet och användbarhet i vård- och omsorgs sektorn. Det skulle ske genom att: stödja och underlätta användningen och utvecklingen av IKT i vård och omsorg. Garantera att medborgare och vårdpersonal har tillgång till information som är tillgänglig, säker, evidensbaserad, effektiv, kvalitativ likvärdig och aktuell. underlätta och förbättra informationsförsörjningen mellan medborgare och vård- och omsorgssektorn. Projektets mål Projektet skulle fokusera på tre områden: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk. etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet. uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor. Arbetet skulle bedrivas under åren Eftersom projektet startade med rekrytering, kom arbetet igång först under september 2007, varför projekttiden förlängdes till 30 juni Projektorganisationen För att säkra framgångsrikt innovationsarbete, regional utveckling och tillväxt har en projektorganisation utvecklats. Projekt e-hälsa och EU-projektkontoret delar projektstruktur med alla berörda divisioner representerade. Strukturen avsåg stödja utvecklings- och innovations- framtidens sjukvård 5

6 projekt inom e-hälsa samt större utvecklingsprojekt med externa finansiärer och/eller externa samarbetspartners. Resurser Landstinget hade tidigare anvisat 2 mkr per år för e-hälsaprojekt under perioden vilka till vissa delar kunde användas för att finansiera projektet under I styrelsens beslut anvisades därför tkr för år 2007 ur styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. För åren har anslaget, tkr, prövats i budgetprocessen. Resurserna avsåg främst: Processledare med uppgift att bl. a: Samordna landstingets e-hälsaprojekt Ge tjänstemannastöd till ordförandeskapet inom AER och policynivån samordna det fortsatta arbetet inom e-hälsaområdet mellan landstinget och Luleå tekniska universitet Projektsamordnare e-hälsa med uppgift att samordna landstingets egna e-hälsaprojekt inom bl. a: Distanskonsultation och behandling av IT-baserade verktyg förbättring av samarbete och informationsflöde mellan olika vårdleverantörer utveckling av mer effektiva och träffsäkra metoder för behovsanalyser som möjliggör efterfrågade produkter och tjänster tillgängliggörande av vårdinformation och tjänster för patienter och medborgare eu-samordnare med uppgift att bygga upp landstingets EU-projektkontor i vilket ingår att: utveckla beredskap och kompetens för att bevaka utvecklingen inom EU:s för landstinget aktuella programområden stöd vid formulering av projektansökningar och planering/upplägg av EU-projekt Organisation Uppdragsgivare Projektägare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Elisabeth Holmgren Kurt-Åke Hammarstedt, Regionala enheten Kurt-Åke Hammarstedt (ordförande), Ulla Isaksson, Division Medicin, Kristina Jonsson, Division Länsteknik, Gunnar Persson, Hälso- och sjukvårdsenheten och Bo Westerlund, Division Primärvård Maria Magdalena Holmgren, processledare e-hälsa. Rolf Adolfsson/Kenneth Blom, Division Vuxenpsykiatri, Susanne B. Andersson, Division Medicin, Per-Olof Egnell, projektsamordnare e-hälsa (sedan hösten 2008 representerar Egnell CDH och sedermera EIC), Åke Hellström, Division Folktandvård, Kristina Jonsson/Stefan Carlsson (ersattes av Stefan Carlsson då hon tillträdde styrgruppen), Division Länsteknik, Irene Lundmark/Thomas Hansson (ersattes av Thomas Karlsson hösten 2008), Division Länsteknik, Magnus Johansson, Division Diagnostik, Kenneth Sjaunja, EU-samordnare, Veronica Sundström, Division Opererande specialiteter, Jonas Thörnqvist, Division Primärvård, Ulrika Backeström, projektledare och Jeanette Öhgren, Informationsenheten Projektgruppen har kartlagt relevanta nätverk, kompetens, utvecklingsbehov och projektidéer samt förankrat information i respektive division. Stor vikt har lagts vid att säkerställa en jämn föredelning mellan könen samt att säkra tillgången till informations- och IT-resurser i organisation och projekt. En medarbetare från Informationsenheten har medverkat i projektgruppen under del av projekttiden. Styrgruppen har varit beslutande och vid behov lyft frågor till diskussion i landstings direktörens ledningsgrupp. Informationsgrupp Barbro Alatalo, Informationsenheten, Eivor Bryngelson, Attraktiv region, Cay Hedberg, Informationsenheten, Maria Magdalena Holmgren, processledare e-hälsa, Kenneth Sjaunja, EU-projektkontoret, Åsa Snällfot, Regionala enheten, samt Lars Wallrup, Attraktiv Region Landstingsstyrelsens rapportör Agneta Granström Referensgrupp HLG, RUP-BG 6 framtidens sjukvård

7 Översättning av verksamhetsbehov till offensiva utvecklingsprojekt som kan genomföras med stöd från EU och övriga finansiärer Projektgruppens arbete Projektgruppen har rekryterats i samarbete med respektive divisionsledningar. Samtliga berörda divisioner finns representerade. Särskild vikt lades vid att säkerställa god inblick i, kompetens och erfarenheter av den tekniska sidan av projektutveckling, resurssättning och förvaltning, varvid Länsteknik har funnits representerade med två personer i projektgruppen samt i styrgruppen. Projektgruppens huvudansvar har varit att bereda projektförslag samt att förankra projektorganisationens arbete i sina respektive divisioner. Utvecklingsområden, projektidéer, kompetenser och resurser har definierats inom respektive division. De divisionsövergripande nyttorna har legat i fokus vid diskussionerna, vilket har lett till att behov och nyttor samordnats och kanaliserats till större, divisionsövergripande projektansökningar som exempelvis Renewing Health (Division Primärvård, Division Medicin, Division Länsteknik och EIC) Livsstilsprogrammet (Division Primärvård, Division Folktandvård, Division Länsteknik och EIC) Regional Telemedicine Forum (Division Primärvård, Division Medicin, Division Länsteknik och EIC) Två fokusområden som engagerade samtliga divisioner utkristalliserades tidigt: Projektidéer inom bild-, ljud-, video- och datatjänster samt lagring av dessa. De utvecklingsprojekt som projektet har arbetat fram, ansökt om och drivit är resultat av projektorganisationens arbete med att definiera strategiska utvecklingsområden, projektidéer, kompetenser och resurser inom respektive division. En prioritering av behov och insatsområden har kontinuerligt gjorts inom projektorganisationen utifrån satsningens övergripande mål, samt utifrån de skall-krav som utvecklats för projektverksamheten. Projektorganisationen har ansvarat för framtagande, finansiering och koordinering av ett flertal internationella utvecklingsprojekt och etablerades vid årsskiftet 2010 under namnet EU-projektkontoret som ordinarie verksamhet vid landstinget. Krav och avgränsningar I landstingsstyrelsens beslut angavs att e-hälsa omfattar en samlad kedja, från policynivå till verksamhet. Landstingets vårdadministrativa system, VAS, är ett verksamhetskritiskt bassystem, som tillgodoser delar av denna process. Det finns även stora närliggande verksamhetsbehov inom distanskonsultation, förbättring av informationsflödet och tillgängliggörande av vårdinformation och upprättandet av ett parallellt testnät till NLLNET med applikationer och innehåll. Det senare är därtill av stor vikt för tillväxt, forskning och utveckling genom möjligheten att testa tjänster och applikationer. Informationsinsatser E-hälsaprojektet och EU-projektkontoret har var sin löpsedel på Insidan och med aktuell information. Kommunikationsplan Kommunikationsplanens syfte har varit att binda samman satsningen på nationell och internationell nivå. Den bygger vidare på Sverigeplattformen och Norrbottens plattform Naturlig Kraft Förnyelse. Kommunikationsplanen har uppdaterats kontinuerligt allt eftersom projektet fortskridit. Kommunikationsarbetet har fokuserat på såväl intern som extern information. Den externa kommunikationen påverkar den interna och vice versa. Det är inte minst viktigt för självbilden hos landstingsanställda att möta positiva budskap och att vara en del av goda exempel på framsteg och utveckling. Mediaaktiviteter En medveten strategi i e-hälsaprojektet har varit att löpande kommunicera nyttiggörande, goda processer och resultat, såväl i media som i möten med viktiga grupperingar. Det goda exemplets pedagogik ger inspiration och trovärdighet genom spridning av faktiska framgångar. Bästa sättet att nå allmänhet, bransch- och yrkesgrupper är via redaktionell text och bild, vilket samtidigt bearbetar nyckelpersoner och beslutsfattare. Journalistiskt material i form av reportage, där innovationsarbete, samverkan och entreprenörskap skildras, har publicerats via webbsida och nyhetsbrev och parallellt framgångsrikt marknadsförts till redaktioner vid tidningar, branschmagasin, TV och radio. Webbplatsen E-hälsa är ett mångfacetterat begrepp som är svårt att förklara och förstå. Därför har projektet istället valt att lyfta fram begreppet Framtidens sjukvård, som för tankarna till utveckling, framtid och förnyelse. Webbplatsen har fungerat som informationsbank för media och beslutsfattare. Här publiceras journalistiskt material och information kring utveckling och framsteg inom e-hälsaområdet i Norrbotten på ett lättillgängligt sätt. Parallellt har också stor del av materialet släppts direkt till media. Allt publicerat material finns länkat till hemsidan. Webbplatsen har sedan start haft drygt besökare och över sidvisningar. En sammanställning har gjorts av det material som producerats under tiden och som distribuerats via de kanaler som tidigare beskrivits. Inriktningen har varit att arbeta långsiktigt och konsekvent eftersom processen syftar till att bygga upp en ökad kunskap om verksamheten hos både media och andra viktiga informationsmottagare. Nyhetsbrevet Framtidens Sjukvård I anslutning till arbetet med webbplatsen har ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev producerats. Nyhetsbrevet Framtidens sjukvård har innehållit reportage, nyheter och evenemang om Norrbottens arbete med e-hälsa. Nyheterna har varit länkade till webbplatsen Särskilt angeläget har varit att lyfta fram förutsättningar för regional tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom utvecklingsområdet med anknytning till vårdbranschen och patientnytta. Nyhetsbrevet har distribuerats till ca e-postadresser. En projektredaktion ansvarar för webbsida och nyhetsbrev. AER:s presskonferens Tales of Europé En presskonferens anordnades av AER i Bryssel i oktober 2008 då nätverket och representanter från fem medverkande regioner presenterade sitt arbete för europeisk press. AER e-hälsa är det enda framtidens sjukvård 7

8 europeiska nätverk som vars agenda finns på EU-kommissionens DG Information Society and Medias webbsida. ALEC2010 och Vitalis Den 3-5 februari 2010 arrangerade Norrbottens läns landsting tillsammans med AER (Assembly of European Regions) konferensen ALEC2010. Inför, under och efter konferensen har nyheter och reportage publicerats på Alla föreläsare och presentationer har publicerats på webbplatsen, liksom inbjudan, program, sociala aktiviteter och bilder. Eftersom konferensen genomfördes på engelska var en stor del av informationen på webbplatsen också skriven på engelska. Uppdateringen skedde kontinuerligt under hela konferensen vilket bidrog till att uppmärksamheten kring konferensen och Framtidens Sjukvård stärktes. Motsvarande aktiviteter genomfördes under Vitalismässan i Göteborg den april Projektets resultat Bakgrund Hälso- och sjukvården i Europa står inför stora förändringar. En allt äldre befolkning som i allt högre utsträckning vårdas i hemmet, ökade krav på individanpassad vård och omsorg, sjukvård av förebyggande karaktär samt utmaningar i form av generationsväxling och bristande tillgång till specialistkompetens, skapar ett stort förändringstryck. Situationen i Norrbotten kännetecknas därtill av stora avstånd, glesbygd och en större andel äldre i befolkningen än det europeiska genomsnittet. Dessa behov och utmaningar ger området e-hälsa en stor utvecklingspotential. Begreppet e-hälsa definieras vanligen som användningen och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi för att främja vård och omsorg. I Norrbotten finns kvalificerad kompetens och resurser inom området; en väl utbyggd IKT-infrastruktur, en tätposition i teknikutvecklingen på det distansöverbryggande området och en medvetenhet hos universitet, näringsliv, kommuner och regionala aktörer om hot och möjligheter. Norrbottens läns landsting ligger långt framme i utvecklingen av IKT-baserade vårdadministrativa system. De tekniksatsningar som gjorts i länet och de stora avstånden medför behov av och samtidigt goda möjligheter att utveckla och införa nya produkter och tjänster som bidrar till utveckling och tillväxt. Hälso- och sjukvården är en viktig faktor för den regionala utvecklingen i länet. Landstingets satsning har starkt stöd i det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, och de tre målen attraktiva livsmiljöer, god folkhälsa och stark ekonomisk tillväxt. Projektmål och -resultat Projektet har haft tre uppdrag: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk. etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet. uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor. I det följande redovisas de viktigare resultaten inom respektive område. I bilaga och på finns mer detaljerade uppgifter. 8 framtidens sjukvård Vitalis är Sveriges största mötesplats för utveckling av vård och omsorg genom IT och arrangeras i Göteborg. Bilden föreställer Linnea Keisu från Norrbottens läns landsting som hjälper en mässbesökare. Hudspecialist Eva Rånby sitter 130 mil bort på Sunderby sjukhus i Luleå och ger distanskonsultation åt besökarna på Vitalis.

9 Framtidens Sjukvård Maj 2009 Registrera dig för våra utskick klicka här Gränslös vård tar fart i Tornedalen Deltagarna i projektet Gränslös Vård i Tornedalen har under två dagar summerat och presenterat resultaten av projekts första del. Engagemanget visar sig i förbättrad service, ökad säkerhet för patient och personal samt ett bättre nyttjande av kompetens och resurser i Sverige- Finska Tornedalen. Det finns en oerhörd kraft och glädje bland medarbetare på båda sidor om gränsen, vilket ger ett härligt driv i projektet, säger Anna-Greta Brodin, projektägare för Gränslös vård och regionchef inom primärvården i Östra Norrbotten. Fascineras av Tornedalens kraft och glädje Nyligen avslutades första fasen i projektet Fritt vårdval i den funktionella regionen Tornedalen med ett avstämningsseminarium i Kukkola den 19 maj. Intresset är stort även internationellt och projektet föreslås bli en av piloterna i EU:s hittills största gemensamma kraftsamling inom hälso- och sjukvården; epsos (Smart Open Services for European Patients). Målet är att medicinsk patientinformation på sikt ska finnas tillgänglig hos alla vårdgivare inom den Europeiska Unionen och samarbetet i Tornedalen ses som ett föredöme. I fronten för denna nystartade internationella process står regionchefen Anna-Greta Brodin. OECD visar intresse för Norrbotten och e-hälsa Nyligen hade Norrbotten besök av en delegation från OECD, den globala organisationen för ekonomiskt samarbete. En sak, bland många, som väcker deras intresse är landstingets framgångsrika utveckling av nya tjänster inom e-hälsa. Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. För att möta behoven som uppstår med en allt mer åldrande befolkning krävs nya metoder, nya tjänster och ett nytt sätt att tänka. Norrbotten är en region med stora avstånd och glest befolkade områden. Dessa förutsättningar har medfört att landstinget utvecklat en rad nya tjänster genom att använda ny distansöverbryggande teknik. Det var en av anledningarna till att OECD:s representanter valde att besöka Norrbotten som en av två regioner i Sverige (den andra var Västra Götaland). Utges av Regionala enheten vid Norrbottens läns landsting. Vill du inte längre ha våra utskick klicka här

10 Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Resultat Norrbotten har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners i Europa, omvärldsbevakning har bedrivits kontinuerligt och länets möjligheter till finansiering och medverkan i EUprogram har stärkts. Assembly of European Regions Health Network Norrbottens läns landsting svarar genom landstingsrådet Agneta Granström för ordförandeskapet i AER:s, Assembly of European Regions, arbetsgrupp för e-hälsa. Arbetsgruppen och dess nätverk sorterar under Kommitté II, som ansvarar för folkhälsa och sociala frågor. Insatsen syftar till att positionera Norrbotten som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, till att bygga kraftfulla nätverk, knyta samarbetspartners till länet, omvärldsbevaka och stärka möjligheter till finansiering och medverkan i EU-program för involverade aktörer. AER etablerade sin arbetsgrupp för e-hälsa 2007 i syfte att skapa en plattform för samverkan och utvecklingsprojekt mellan europeiska regioner, stimulera utvecklingen av e-hälsalösningar och bidra till den Europeiska Unionens policyarbete inom området. Målet är att: Öka medvetandegraden om e-hälsaområdets potential för vårdutveckling, regional utveckling och tillväxt. samla information om existerande lösningar och pågående policyarbete samt utföra undersökningar och studier. samverka med andra regioner och aktörer samt samordna regionernas e-hälsalösningar och strategier stimulera utveckling av produkter och tjänster för den kommersiella marknaden. stödja forskning och utbildning inom e-hälsaområdet. DG Information Society and Media Tidigt fastslogs EU-kommissionens DG Information Society and Media som en viktig strategisk allians. Detta generaldirektorat ansvarar för EU-kommissionens e-hälsasatsning; ICT for Health, samordnar World of Health IT, EU:s ministerkonferenser, m.fl. strategiska mötesplatser för policyarbete och möjlighet att föra fram de europeiska regionernas behov och intressen. Arbetet med att stärka samverkan med EU-kommissionen har gett en stark position för såväl AER som Norrbotten. AER:s arbetsgrupp för e-hälsa är remissinstans åt EU-kommissionen och för de europeiska regionernas talan i diskussioner på policynivå, vilket bl.a. resulterat i att EU-kommissionen för första gången skräddarsytt en utlysning direkt riktad till regionerna, Renewing Health. Under projekttiden har kontinuerliga träffar genomförts mellan AER:s e-hälsaarbetsgrupp och DG Information Society and Media för att diskutera framtida agenda och prioriteringar. DG Information Society and Media har aktivt informerat om AER:s konferenser i sitt nyhetsbrev som går ut till 2000 nyckelpersoner i EU. AER:s e-hälsaarbetsgrupp är det enda europeiska nätverk som marknadsförs på generaldirektoratets webbsida. Ett konkret resultat av detta arbete är att landstinget inbjudits att delta i två v EU-kommissionens satsningar: Renewing Health samt European Patients Smart Open Systems, epsos. EU-kommissionens ministerkonferenser Landstingsrådet Granström har representerat AER och Norrbotten vid fem av EU-kommissionens ministerkonferenser: i Slovenien i maj 2008, som ordförande för en workshop i Prag i februari 2009, som talare (denna plats gavs Tina Norgren, Länsstyrelsen) i Malmö i november 2009 i Kiruna i december 2009, som talare i Barcelona i mars 2010, som talare I egenskap av ordförande har landstingsrådet sammanlagt utfört nio uppdrag åt EU-kommissionen vid internationella konferenser och möten. Bland dessa kan särskilt nämnas European Health Forum, World of Health IT, Open Days och EHTEL. Vid flera av dessa tillfällen har ordföranden lett delegationer från nätverket som annars inte skulle ha getts möjligheter att delta. EU-kommissionen har svarat för kostnaderna i dessa sammanhang, och i flera fall även kostnaderna för regionernas deltagande. E-hälsanätverkets konferenser I syfte att stärka engagemang och medinflytande genom nära samverkan med de medverkande regionerna inom AER, har två nätverkskonferenser per år genomförts, vardera med en regional aktör som värd. Nätverksmötena har tematiserats och om möjligt förlagts i anslutning till en nationell eller internationell konferens: i Wien, Österrike, april 2008 i Luzern, Schweiz, september 2008 i Trieste, Italien, juni 2009 i s-hertogenbosch, Nederländerna, oktober 2009 i Luleå, februari 2010 ALEC 2010 AER e-hälsa och Norrbottens läns landsting arrangerade en internationell e-hälsakonferens i Luleå, ALEC2010, 3-4 februari 2010, tillsammans med samarbetspartnerna e-health Innovation Centre, EIC, samt företagsklustren Electropolis och InternetBay. ALEC2010 utformades som en mötesplats för utveckling och tillväxt med fokus på framgångsrik samverkan mellan vårdgivare, näringsliv och universitet, inom och mellan regioner och länder. Beslutsfattare från Europas regioner, representanter från vård och omsorg, näringsliv och universitet samt experter på e-hälsa från EU-kommissionen, Socialdepartementet och europeiska organisationer medverkade. I anslutning till konferensen genomfördes studiebesök samt en företagsmässa. Future e-health Leaders Behovet av gränsöverskridande samverkan mellan regionerna för utveckling av e-hälsa tillsammans med behov av att påbörja den utmaning generationsväxlingen innebär för regionerna har legat till grund för initiativet Future e-health Leaders Summercamp in Seville Insatsen genomförs i samverkan med europeiska vårdorganisationer och riktar sig till framtidens ledare i åldern år, verksamma inom nationella och regionala hälsomyndigheter, privata och offentliga vårdgivare eller IKT-industri. 10 framtidens sjukvård

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet

Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet 1 Sammanfattning E-hälsa syftar till att utveckla och ta tillvara distansoberoende tjänster och lösningar som

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Hälsa, Innovationer och tillväxt (HIT)

Hälsa, Innovationer och tillväxt (HIT) NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hälsa, Innovationer och tillväxt (HIT) Slutrapport Per-Olof Egnell 2015-10-30 Innehåll Hälsa Innovationer och Tillväxt, HIT... 1 1. Grundläggande information... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Upplevelsenäringar så arbetar landstinget. Johan Sjökvist, regionala enheten

Upplevelsenäringar så arbetar landstinget. Johan Sjökvist, regionala enheten Upplevelsenäringar så arbetar landstinget Johan Sjökvist, regionala enheten johan.sjokvist@nll.se 0920-28 40 19 Strategier för regional utveckling Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Gränsöverskridande vård

Gränsöverskridande vård Gränsöverskridande vård Anna-Greta Brodin Regionchef för primärvården i Östra Norrbotten Norrbottens läns landsting Anna-Greta.Brodin@nll.se Maria Jansson Projektledare Norrbottens läns landsting Maria.Jansson@nll.se

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer