Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet"

Transkript

1 Framtidens Sjukvård Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa Slutrapport från e-hälsaprojektet LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn:

2 Slutrapport från e-hälsaprojektet Sammanfattning E-hälsa syftar till att utveckla och ta tillvara distansoberoende tjänster och lösningar som stärker kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Kraven på tjänster inom vård och omsorg ökar med demografiska förändringar, men även genom en ökad rörlighet bland Europas medborgare samt patienternas förväntningar på en tillgänglig, behovsanpassad vård. Landstingets e-hälsaprojekt har haft uppdraget att leda ett strategiskt innovations- och utvecklingsarbete med följande fokus: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Samarbetet och engagemanget har varit (och är) stort hos länets näringsliv, universitet och kommuner vilket har varit av avgörande betydelse för de viktigaste uppnådda resultaten som kortfattat redovisas nedan. Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Norrbotten har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners i Europa, omvärldsbevakning har bedrivits kontinuerligt och länets möjligheter till finansiering och medverkan i EU-program har stärkts. AER:s arbetsgrupp för e-hälsa, där landstinget är ordförande, agerar remissinstans åt EU-kommissionen och för de europeiska regionernas talan i diskussioner på policynivå, vilket bl.a. har lett till att EU-kommissionen har skräddarsytt en utlysning riktad till regionerna; Renewing Health. Landstinget har utfört nio tunga uppdrag åt EU-kommissionen vid bl.a. EU:s ministerkonferenser, European Health Forum och World of Health IT. I syfte att stärka engagemang och medinflytande hos de medverkande regionerna inom AER, har två nätverkskonferenser per år genomförts med en regional aktör som värd. Nätverksmötena har tematiserats och om möjligt förlagts i anslutning till en nationell eller internationell konferens. Studiebesök har genomförts i anslutning. Policyarbetet har för Norrbottens del bl.a. resulterat i att landstingets e-hälsaarbete presenterades för OECD-delegationen vid deras besök i Sverige Etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet EIC, E-Health Innovation Centre, etablerades vid Luleå tekniska universitet under Satsningen sker i nära samverkan med vårdgivare, universitet, länsstyrelse och näringsliv samt fungerar som en kraftfull motor i ett regionalt innovationssystem för e-hälsa. Som gemensam arena för universitet, kommuner, landsting, övriga vårdgivare samt näringsliv ska centrumbildningen säkerställa en rad grundläggande kompetenser: utveckla alla aspekter av en systematisk metodik för kontinuerliga behovsanalyser. säkerställa en kvalificerad omvärldsanalys inom den nationella och internationella utvecklingen av e-hälsa. säkerställa närvaron av en kvalificerad testverksamhet för e-hälsatillämpningar i vidare mening. utgöra en gemensam arena för dialog och ställningstagande till innovativa insatser. Skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande. Driva och stödja ett aktivt nätverk mellan länets företag. Garantera att verksamhetsutvecklingen av hälso- och sjukvården, såväl inom landstinget som inom den kommunala sektorn, som grundläggande regional attraktionsfaktor bygger på samtidig medverkan från patienter, vårdgivare, forskare och affärsutvecklare. I syfte att stärka centrumbildningen samt den affärsmässiga kopplingen och samverkan mellan universitet, näringsliv, kommuner och landsting 2 framtidens sjukvård

3 Foto: Martina Johansson, Ulrika Backeström, Tony Berglund, Per-Olov Egnell, Jonas Hansson. Formgivning: Plan Sju reklambyrå. Tryck: Luleå Grafiska. i innovationsfrågor har en projektansökan för kommersialisering av innovationer inom vård och omsorg; Innovationssluss Nord, utarbetats. Uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor etablerades 1 januari 2010 som ordinarie verksamhet inom den regionala enheten vid landstingsdirektörens stab. EU-projektkontoret kommer att ge information och stöd så att landstingets projekt kan öka sin budget med hjälp av EU-finansiering. Projektkontoret kan också ge stöd i uppbyggnaden av projektadministration och ekonomiuppföljning. För detta ändamål har en projektstyrningsmodell utarbetats, innehållande bl a en rad s k skallkrav vilka ska vara uppfyllda innan beredningen av ett e-hälsaprojekt påbörjas. Modellen innehåller också finansieringsregler och säkerställer att projektägaren efter utvärdering av projektet kan fatta beslut om förvaltning av projektresultaten. Norrbotten har utvalts till Socialdepartementets och EU-kommissionens pilotregion i flera storskaliga projekt; European Patients Smart Open Services (epsos), Renewing Health och Regional Telemedicine Forum. Inom ramen för EU-projektontoret har rundabordssamtal med samtliga berörda intressenter/divisioner genomförts kring videoplattform och e-arkiv. Bakgrunden var att många av de projektidéer som lyftes fram kunde hänföras till bild-, ljud-, video- och datatjänster samt lagring av dessa. Informationsaktiviteter I februari 2010 arrangerade Norrbottens läns landsting tillsammans med Assembly of European Regions ALEC 2010 Arctic Light e-health Conference. Medarrangörer var Luleå tekniska universitet samt företagsklustren Electropolis och Internet Bay. Konferensen fokuserade på innovationsutveckling och tillväxt. Beslutsfattare och e-hälsaexperter från Europas regioner, vårdgivare, näringsliv och universitet, Socialdepartementet, EU-kommissionen, m.fl. medverkade. 270 personer från 20 länder deltog. En webbaserad informationsbank för media och beslutsfattare har utvecklats; Här publiceras journalistiskt material och information kring utveckling och framsteg inom e-hälsaområdet i Norrbotten. Ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev Framtidens sjukvård har producerats med reportage och nyheter länkade till webbplatsen. Nyhetsbrevet har distribuerats till ca e-postadresser. Styrgruppens slutsats Styrgruppen menar att det är möjligt att få till stånd en ökad innovationsförmåga och en högre avkastning på de insatser som görs om ett regionalt innovationssystem byggs upp enligt trippel helix-modellen. Verksamhetsnytta, fler strategiska partners, att medverka i fler internationella samarbetsprojekt samt att arbeta för kommersialisering av produkter och tjänster inom e-hälsa är framgångsfaktorer. För att åstadkomma detta krävs en medveten och långsiktig satsning som kombinerar arbetet på policynivå med projektinsatser och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Läsanvisning Denna rapport omfattar e-hälsaprojektets arbete och resultat. Den har inte ambitionen att återge allt arbete inom e-hälsaområdet som bedrivs i landstinget. I en första del presenteras landstingsstyrelsens uppdrag samt projektorganisationen. Dess andra del redovisar resultatet av projektets tre fokusområden samt beskriver kortfattat de aktiviteter och arbetsprocesser som lett fram till desamma. Till detta fogas ett antal bilagor. Ytterligare information kan hämtas på projektets webbplats: www. framtidenssjukvard.se framtidens sjukvård 3

4 Norrbottningarna vill komma närmare. Med ny teknik följer vi dem hela vägen hem. + I Norrbotten är det långt mellan gårdarna och nära till medmänniskorna. Drivkraften att få bo där man vill, har bidragit till teknikutvecklingen inom vården. Vem har därför världens bästa distansoberoende vardagssjukvård? Norrbotten naturligtvis. 4 framtidens sjukvård

5 Bakgrund Norrbottens läns landsting fick under 2006 en förfrågan från AER, Assembly of European Regions, och dess Kommitté 2 om att svara för ordförandeskapet i den arbetsgrupp för e-hälsa som avsågs inrättas under Kommitté 2 ansvarar för folkhälsa och sociala frågor och inrättandet av arbetsgruppen var ett led i AERs beslut att intensifiera arbetet inom e-hälsaområdet. Bakgrunden var en tilltagande insikt om att utvecklingsbehoven inom området hälso- och sjukvård är stor för Europa och dess regioner då hälso- och sjukvård står inför stora förändringar. En allt äldre befolkning, mer vård och omsorg i hemmet samt ökade krav på individanpassad vård och omsorg skapar ett stort förändringstryck. Området e-hälsa innehåller utmaningar och möjligheter som bidrar till uppfyllande av Lissabonstrategin och målet att Europa ska vara en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi. Landstingsstyrelsen bedömde att förfrågan var ett uttryck för Norrbottens internationella position inom området. Styrelsen menade vidare att en satsning inom e-hälsa ryms väl i det regionala utvecklingsprogrammet eftersom detta bland annat omfattar utmaningarna livsmiljö, folkhälsa och tillväxt. Hälso- och sjukvården är en viktig faktor i den regionala utvecklingen i länet och e-hälsa i sig utgör ett viktigt stöd till denna utveckling. Styrelsen beslutade därför ( 2007) att acceptera uppdraget att bära ordförandeskapet i AERs Working Group on E-Health och bedriva arbetet i projektform med projektmål enligt nedan. Mål för landstingets e-hälsaarbete I beslutet angavs att landstingets arbete inom området e-hälsa skulle syfta till att: möta behoven hos medborgare, patienter och närstående, vårdpersonal, vårdgivare samt beslutsfattare, i vårdande och förebyggande syfte. Höja effektivitet och användbarhet i vård- och omsorgs sektorn. Det skulle ske genom att: stödja och underlätta användningen och utvecklingen av IKT i vård och omsorg. Garantera att medborgare och vårdpersonal har tillgång till information som är tillgänglig, säker, evidensbaserad, effektiv, kvalitativ likvärdig och aktuell. underlätta och förbättra informationsförsörjningen mellan medborgare och vård- och omsorgssektorn. Projektets mål Projektet skulle fokusera på tre områden: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk. etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet. uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor. Arbetet skulle bedrivas under åren Eftersom projektet startade med rekrytering, kom arbetet igång först under september 2007, varför projekttiden förlängdes till 30 juni Projektorganisationen För att säkra framgångsrikt innovationsarbete, regional utveckling och tillväxt har en projektorganisation utvecklats. Projekt e-hälsa och EU-projektkontoret delar projektstruktur med alla berörda divisioner representerade. Strukturen avsåg stödja utvecklings- och innovations- framtidens sjukvård 5

6 projekt inom e-hälsa samt större utvecklingsprojekt med externa finansiärer och/eller externa samarbetspartners. Resurser Landstinget hade tidigare anvisat 2 mkr per år för e-hälsaprojekt under perioden vilka till vissa delar kunde användas för att finansiera projektet under I styrelsens beslut anvisades därför tkr för år 2007 ur styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. För åren har anslaget, tkr, prövats i budgetprocessen. Resurserna avsåg främst: Processledare med uppgift att bl. a: Samordna landstingets e-hälsaprojekt Ge tjänstemannastöd till ordförandeskapet inom AER och policynivån samordna det fortsatta arbetet inom e-hälsaområdet mellan landstinget och Luleå tekniska universitet Projektsamordnare e-hälsa med uppgift att samordna landstingets egna e-hälsaprojekt inom bl. a: Distanskonsultation och behandling av IT-baserade verktyg förbättring av samarbete och informationsflöde mellan olika vårdleverantörer utveckling av mer effektiva och träffsäkra metoder för behovsanalyser som möjliggör efterfrågade produkter och tjänster tillgängliggörande av vårdinformation och tjänster för patienter och medborgare eu-samordnare med uppgift att bygga upp landstingets EU-projektkontor i vilket ingår att: utveckla beredskap och kompetens för att bevaka utvecklingen inom EU:s för landstinget aktuella programområden stöd vid formulering av projektansökningar och planering/upplägg av EU-projekt Organisation Uppdragsgivare Projektägare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Elisabeth Holmgren Kurt-Åke Hammarstedt, Regionala enheten Kurt-Åke Hammarstedt (ordförande), Ulla Isaksson, Division Medicin, Kristina Jonsson, Division Länsteknik, Gunnar Persson, Hälso- och sjukvårdsenheten och Bo Westerlund, Division Primärvård Maria Magdalena Holmgren, processledare e-hälsa. Rolf Adolfsson/Kenneth Blom, Division Vuxenpsykiatri, Susanne B. Andersson, Division Medicin, Per-Olof Egnell, projektsamordnare e-hälsa (sedan hösten 2008 representerar Egnell CDH och sedermera EIC), Åke Hellström, Division Folktandvård, Kristina Jonsson/Stefan Carlsson (ersattes av Stefan Carlsson då hon tillträdde styrgruppen), Division Länsteknik, Irene Lundmark/Thomas Hansson (ersattes av Thomas Karlsson hösten 2008), Division Länsteknik, Magnus Johansson, Division Diagnostik, Kenneth Sjaunja, EU-samordnare, Veronica Sundström, Division Opererande specialiteter, Jonas Thörnqvist, Division Primärvård, Ulrika Backeström, projektledare och Jeanette Öhgren, Informationsenheten Projektgruppen har kartlagt relevanta nätverk, kompetens, utvecklingsbehov och projektidéer samt förankrat information i respektive division. Stor vikt har lagts vid att säkerställa en jämn föredelning mellan könen samt att säkra tillgången till informations- och IT-resurser i organisation och projekt. En medarbetare från Informationsenheten har medverkat i projektgruppen under del av projekttiden. Styrgruppen har varit beslutande och vid behov lyft frågor till diskussion i landstings direktörens ledningsgrupp. Informationsgrupp Barbro Alatalo, Informationsenheten, Eivor Bryngelson, Attraktiv region, Cay Hedberg, Informationsenheten, Maria Magdalena Holmgren, processledare e-hälsa, Kenneth Sjaunja, EU-projektkontoret, Åsa Snällfot, Regionala enheten, samt Lars Wallrup, Attraktiv Region Landstingsstyrelsens rapportör Agneta Granström Referensgrupp HLG, RUP-BG 6 framtidens sjukvård

7 Översättning av verksamhetsbehov till offensiva utvecklingsprojekt som kan genomföras med stöd från EU och övriga finansiärer Projektgruppens arbete Projektgruppen har rekryterats i samarbete med respektive divisionsledningar. Samtliga berörda divisioner finns representerade. Särskild vikt lades vid att säkerställa god inblick i, kompetens och erfarenheter av den tekniska sidan av projektutveckling, resurssättning och förvaltning, varvid Länsteknik har funnits representerade med två personer i projektgruppen samt i styrgruppen. Projektgruppens huvudansvar har varit att bereda projektförslag samt att förankra projektorganisationens arbete i sina respektive divisioner. Utvecklingsområden, projektidéer, kompetenser och resurser har definierats inom respektive division. De divisionsövergripande nyttorna har legat i fokus vid diskussionerna, vilket har lett till att behov och nyttor samordnats och kanaliserats till större, divisionsövergripande projektansökningar som exempelvis Renewing Health (Division Primärvård, Division Medicin, Division Länsteknik och EIC) Livsstilsprogrammet (Division Primärvård, Division Folktandvård, Division Länsteknik och EIC) Regional Telemedicine Forum (Division Primärvård, Division Medicin, Division Länsteknik och EIC) Två fokusområden som engagerade samtliga divisioner utkristalliserades tidigt: Projektidéer inom bild-, ljud-, video- och datatjänster samt lagring av dessa. De utvecklingsprojekt som projektet har arbetat fram, ansökt om och drivit är resultat av projektorganisationens arbete med att definiera strategiska utvecklingsområden, projektidéer, kompetenser och resurser inom respektive division. En prioritering av behov och insatsområden har kontinuerligt gjorts inom projektorganisationen utifrån satsningens övergripande mål, samt utifrån de skall-krav som utvecklats för projektverksamheten. Projektorganisationen har ansvarat för framtagande, finansiering och koordinering av ett flertal internationella utvecklingsprojekt och etablerades vid årsskiftet 2010 under namnet EU-projektkontoret som ordinarie verksamhet vid landstinget. Krav och avgränsningar I landstingsstyrelsens beslut angavs att e-hälsa omfattar en samlad kedja, från policynivå till verksamhet. Landstingets vårdadministrativa system, VAS, är ett verksamhetskritiskt bassystem, som tillgodoser delar av denna process. Det finns även stora närliggande verksamhetsbehov inom distanskonsultation, förbättring av informationsflödet och tillgängliggörande av vårdinformation och upprättandet av ett parallellt testnät till NLLNET med applikationer och innehåll. Det senare är därtill av stor vikt för tillväxt, forskning och utveckling genom möjligheten att testa tjänster och applikationer. Informationsinsatser E-hälsaprojektet och EU-projektkontoret har var sin löpsedel på Insidan och med aktuell information. Kommunikationsplan Kommunikationsplanens syfte har varit att binda samman satsningen på nationell och internationell nivå. Den bygger vidare på Sverigeplattformen och Norrbottens plattform Naturlig Kraft Förnyelse. Kommunikationsplanen har uppdaterats kontinuerligt allt eftersom projektet fortskridit. Kommunikationsarbetet har fokuserat på såväl intern som extern information. Den externa kommunikationen påverkar den interna och vice versa. Det är inte minst viktigt för självbilden hos landstingsanställda att möta positiva budskap och att vara en del av goda exempel på framsteg och utveckling. Mediaaktiviteter En medveten strategi i e-hälsaprojektet har varit att löpande kommunicera nyttiggörande, goda processer och resultat, såväl i media som i möten med viktiga grupperingar. Det goda exemplets pedagogik ger inspiration och trovärdighet genom spridning av faktiska framgångar. Bästa sättet att nå allmänhet, bransch- och yrkesgrupper är via redaktionell text och bild, vilket samtidigt bearbetar nyckelpersoner och beslutsfattare. Journalistiskt material i form av reportage, där innovationsarbete, samverkan och entreprenörskap skildras, har publicerats via webbsida och nyhetsbrev och parallellt framgångsrikt marknadsförts till redaktioner vid tidningar, branschmagasin, TV och radio. Webbplatsen E-hälsa är ett mångfacetterat begrepp som är svårt att förklara och förstå. Därför har projektet istället valt att lyfta fram begreppet Framtidens sjukvård, som för tankarna till utveckling, framtid och förnyelse. Webbplatsen har fungerat som informationsbank för media och beslutsfattare. Här publiceras journalistiskt material och information kring utveckling och framsteg inom e-hälsaområdet i Norrbotten på ett lättillgängligt sätt. Parallellt har också stor del av materialet släppts direkt till media. Allt publicerat material finns länkat till hemsidan. Webbplatsen har sedan start haft drygt besökare och över sidvisningar. En sammanställning har gjorts av det material som producerats under tiden och som distribuerats via de kanaler som tidigare beskrivits. Inriktningen har varit att arbeta långsiktigt och konsekvent eftersom processen syftar till att bygga upp en ökad kunskap om verksamheten hos både media och andra viktiga informationsmottagare. Nyhetsbrevet Framtidens Sjukvård I anslutning till arbetet med webbplatsen har ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev producerats. Nyhetsbrevet Framtidens sjukvård har innehållit reportage, nyheter och evenemang om Norrbottens arbete med e-hälsa. Nyheterna har varit länkade till webbplatsen Särskilt angeläget har varit att lyfta fram förutsättningar för regional tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom utvecklingsområdet med anknytning till vårdbranschen och patientnytta. Nyhetsbrevet har distribuerats till ca e-postadresser. En projektredaktion ansvarar för webbsida och nyhetsbrev. AER:s presskonferens Tales of Europé En presskonferens anordnades av AER i Bryssel i oktober 2008 då nätverket och representanter från fem medverkande regioner presenterade sitt arbete för europeisk press. AER e-hälsa är det enda framtidens sjukvård 7

8 europeiska nätverk som vars agenda finns på EU-kommissionens DG Information Society and Medias webbsida. ALEC2010 och Vitalis Den 3-5 februari 2010 arrangerade Norrbottens läns landsting tillsammans med AER (Assembly of European Regions) konferensen ALEC2010. Inför, under och efter konferensen har nyheter och reportage publicerats på Alla föreläsare och presentationer har publicerats på webbplatsen, liksom inbjudan, program, sociala aktiviteter och bilder. Eftersom konferensen genomfördes på engelska var en stor del av informationen på webbplatsen också skriven på engelska. Uppdateringen skedde kontinuerligt under hela konferensen vilket bidrog till att uppmärksamheten kring konferensen och Framtidens Sjukvård stärktes. Motsvarande aktiviteter genomfördes under Vitalismässan i Göteborg den april Projektets resultat Bakgrund Hälso- och sjukvården i Europa står inför stora förändringar. En allt äldre befolkning som i allt högre utsträckning vårdas i hemmet, ökade krav på individanpassad vård och omsorg, sjukvård av förebyggande karaktär samt utmaningar i form av generationsväxling och bristande tillgång till specialistkompetens, skapar ett stort förändringstryck. Situationen i Norrbotten kännetecknas därtill av stora avstånd, glesbygd och en större andel äldre i befolkningen än det europeiska genomsnittet. Dessa behov och utmaningar ger området e-hälsa en stor utvecklingspotential. Begreppet e-hälsa definieras vanligen som användningen och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi för att främja vård och omsorg. I Norrbotten finns kvalificerad kompetens och resurser inom området; en väl utbyggd IKT-infrastruktur, en tätposition i teknikutvecklingen på det distansöverbryggande området och en medvetenhet hos universitet, näringsliv, kommuner och regionala aktörer om hot och möjligheter. Norrbottens läns landsting ligger långt framme i utvecklingen av IKT-baserade vårdadministrativa system. De tekniksatsningar som gjorts i länet och de stora avstånden medför behov av och samtidigt goda möjligheter att utveckla och införa nya produkter och tjänster som bidrar till utveckling och tillväxt. Hälso- och sjukvården är en viktig faktor för den regionala utvecklingen i länet. Landstingets satsning har starkt stöd i det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, och de tre målen attraktiva livsmiljöer, god folkhälsa och stark ekonomisk tillväxt. Projektmål och -resultat Projektet har haft tre uppdrag: internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk. etablering av en centrumbildning inom e-hälsa vid Luleå tekniska universitet. uppbyggnad av landstingets EU-projektkontor. I det följande redovisas de viktigare resultaten inom respektive område. I bilaga och på finns mer detaljerade uppgifter. 8 framtidens sjukvård Vitalis är Sveriges största mötesplats för utveckling av vård och omsorg genom IT och arrangeras i Göteborg. Bilden föreställer Linnea Keisu från Norrbottens läns landsting som hjälper en mässbesökare. Hudspecialist Eva Rånby sitter 130 mil bort på Sunderby sjukhus i Luleå och ger distanskonsultation åt besökarna på Vitalis.

9 Framtidens Sjukvård Maj 2009 Registrera dig för våra utskick klicka här Gränslös vård tar fart i Tornedalen Deltagarna i projektet Gränslös Vård i Tornedalen har under två dagar summerat och presenterat resultaten av projekts första del. Engagemanget visar sig i förbättrad service, ökad säkerhet för patient och personal samt ett bättre nyttjande av kompetens och resurser i Sverige- Finska Tornedalen. Det finns en oerhörd kraft och glädje bland medarbetare på båda sidor om gränsen, vilket ger ett härligt driv i projektet, säger Anna-Greta Brodin, projektägare för Gränslös vård och regionchef inom primärvården i Östra Norrbotten. Fascineras av Tornedalens kraft och glädje Nyligen avslutades första fasen i projektet Fritt vårdval i den funktionella regionen Tornedalen med ett avstämningsseminarium i Kukkola den 19 maj. Intresset är stort även internationellt och projektet föreslås bli en av piloterna i EU:s hittills största gemensamma kraftsamling inom hälso- och sjukvården; epsos (Smart Open Services for European Patients). Målet är att medicinsk patientinformation på sikt ska finnas tillgänglig hos alla vårdgivare inom den Europeiska Unionen och samarbetet i Tornedalen ses som ett föredöme. I fronten för denna nystartade internationella process står regionchefen Anna-Greta Brodin. OECD visar intresse för Norrbotten och e-hälsa Nyligen hade Norrbotten besök av en delegation från OECD, den globala organisationen för ekonomiskt samarbete. En sak, bland många, som väcker deras intresse är landstingets framgångsrika utveckling av nya tjänster inom e-hälsa. Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. För att möta behoven som uppstår med en allt mer åldrande befolkning krävs nya metoder, nya tjänster och ett nytt sätt att tänka. Norrbotten är en region med stora avstånd och glest befolkade områden. Dessa förutsättningar har medfört att landstinget utvecklat en rad nya tjänster genom att använda ny distansöverbryggande teknik. Det var en av anledningarna till att OECD:s representanter valde att besöka Norrbotten som en av två regioner i Sverige (den andra var Västra Götaland). Utges av Regionala enheten vid Norrbottens läns landsting. Vill du inte längre ha våra utskick klicka här

10 Internationellt policyarbete samt strategiska allianser och nätverk Resultat Norrbotten har positionerats som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, kraftfulla nätverk har skapats med potentiella samarbetspartners i Europa, omvärldsbevakning har bedrivits kontinuerligt och länets möjligheter till finansiering och medverkan i EUprogram har stärkts. Assembly of European Regions Health Network Norrbottens läns landsting svarar genom landstingsrådet Agneta Granström för ordförandeskapet i AER:s, Assembly of European Regions, arbetsgrupp för e-hälsa. Arbetsgruppen och dess nätverk sorterar under Kommitté II, som ansvarar för folkhälsa och sociala frågor. Insatsen syftar till att positionera Norrbotten som en framgångsrik aktör och attraktiv samarbetspartner inom e-hälsa, till att bygga kraftfulla nätverk, knyta samarbetspartners till länet, omvärldsbevaka och stärka möjligheter till finansiering och medverkan i EU-program för involverade aktörer. AER etablerade sin arbetsgrupp för e-hälsa 2007 i syfte att skapa en plattform för samverkan och utvecklingsprojekt mellan europeiska regioner, stimulera utvecklingen av e-hälsalösningar och bidra till den Europeiska Unionens policyarbete inom området. Målet är att: Öka medvetandegraden om e-hälsaområdets potential för vårdutveckling, regional utveckling och tillväxt. samla information om existerande lösningar och pågående policyarbete samt utföra undersökningar och studier. samverka med andra regioner och aktörer samt samordna regionernas e-hälsalösningar och strategier stimulera utveckling av produkter och tjänster för den kommersiella marknaden. stödja forskning och utbildning inom e-hälsaområdet. DG Information Society and Media Tidigt fastslogs EU-kommissionens DG Information Society and Media som en viktig strategisk allians. Detta generaldirektorat ansvarar för EU-kommissionens e-hälsasatsning; ICT for Health, samordnar World of Health IT, EU:s ministerkonferenser, m.fl. strategiska mötesplatser för policyarbete och möjlighet att föra fram de europeiska regionernas behov och intressen. Arbetet med att stärka samverkan med EU-kommissionen har gett en stark position för såväl AER som Norrbotten. AER:s arbetsgrupp för e-hälsa är remissinstans åt EU-kommissionen och för de europeiska regionernas talan i diskussioner på policynivå, vilket bl.a. resulterat i att EU-kommissionen för första gången skräddarsytt en utlysning direkt riktad till regionerna, Renewing Health. Under projekttiden har kontinuerliga träffar genomförts mellan AER:s e-hälsaarbetsgrupp och DG Information Society and Media för att diskutera framtida agenda och prioriteringar. DG Information Society and Media har aktivt informerat om AER:s konferenser i sitt nyhetsbrev som går ut till 2000 nyckelpersoner i EU. AER:s e-hälsaarbetsgrupp är det enda europeiska nätverk som marknadsförs på generaldirektoratets webbsida. Ett konkret resultat av detta arbete är att landstinget inbjudits att delta i två v EU-kommissionens satsningar: Renewing Health samt European Patients Smart Open Systems, epsos. EU-kommissionens ministerkonferenser Landstingsrådet Granström har representerat AER och Norrbotten vid fem av EU-kommissionens ministerkonferenser: i Slovenien i maj 2008, som ordförande för en workshop i Prag i februari 2009, som talare (denna plats gavs Tina Norgren, Länsstyrelsen) i Malmö i november 2009 i Kiruna i december 2009, som talare i Barcelona i mars 2010, som talare I egenskap av ordförande har landstingsrådet sammanlagt utfört nio uppdrag åt EU-kommissionen vid internationella konferenser och möten. Bland dessa kan särskilt nämnas European Health Forum, World of Health IT, Open Days och EHTEL. Vid flera av dessa tillfällen har ordföranden lett delegationer från nätverket som annars inte skulle ha getts möjligheter att delta. EU-kommissionen har svarat för kostnaderna i dessa sammanhang, och i flera fall även kostnaderna för regionernas deltagande. E-hälsanätverkets konferenser I syfte att stärka engagemang och medinflytande genom nära samverkan med de medverkande regionerna inom AER, har två nätverkskonferenser per år genomförts, vardera med en regional aktör som värd. Nätverksmötena har tematiserats och om möjligt förlagts i anslutning till en nationell eller internationell konferens: i Wien, Österrike, april 2008 i Luzern, Schweiz, september 2008 i Trieste, Italien, juni 2009 i s-hertogenbosch, Nederländerna, oktober 2009 i Luleå, februari 2010 ALEC 2010 AER e-hälsa och Norrbottens läns landsting arrangerade en internationell e-hälsakonferens i Luleå, ALEC2010, 3-4 februari 2010, tillsammans med samarbetspartnerna e-health Innovation Centre, EIC, samt företagsklustren Electropolis och InternetBay. ALEC2010 utformades som en mötesplats för utveckling och tillväxt med fokus på framgångsrik samverkan mellan vårdgivare, näringsliv och universitet, inom och mellan regioner och länder. Beslutsfattare från Europas regioner, representanter från vård och omsorg, näringsliv och universitet samt experter på e-hälsa från EU-kommissionen, Socialdepartementet och europeiska organisationer medverkade. I anslutning till konferensen genomfördes studiebesök samt en företagsmässa. Future e-health Leaders Behovet av gränsöverskridande samverkan mellan regionerna för utveckling av e-hälsa tillsammans med behov av att påbörja den utmaning generationsväxlingen innebär för regionerna har legat till grund för initiativet Future e-health Leaders Summercamp in Seville Insatsen genomförs i samverkan med europeiska vårdorganisationer och riktar sig till framtidens ledare i åldern år, verksamma inom nationella och regionala hälsomyndigheter, privata och offentliga vårdgivare eller IKT-industri. 10 framtidens sjukvård

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer