Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet"

Transkript

1 13 September 2010 Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2010 i uppdrag av regeringen att i samråd med Socialstyrelsen utvärdera effekten av det generella nationella förbudet mot kvicksilver som infördes den 1 juni I uppdraget ingick att belysa vilka kvicksilverfria alternativ som används, eller förväntas bli använda, i stället för de produkter och processer som innehåller kvicksilver. Behovet av att använda dentalt amalgam i undantagsfall skulle särskilt belysas. Rapportering till Regeringskansliet (Miljödepartementet) har nu skett. Eftersom uppdraget skulle rapporteras i en form lämplig att användas som ett underlag i förhandlingarna om en global kvicksilverkonvention har redovisningen skett på svenska och engelska. Redovisningen baseras huvudsakligen på uppgifter som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet AB genom ett konsultuppdrag vilket har redovisats till Kemikalieinspektionen i underlagsrapporten Mercury-free products and processes, An inventory of existing alternatives in Sweden. Vissa användningsområden för kvicksilver omfattas av tidsbegränsade undantag. En översyn av dessa undantag ingick inte i uppdraget. Den övergripande slutsatsen av genomgången är att för de flesta användningsområden har fullgoda kvicksilverfria alternativ kunnat införas. Övergången har dock huvudsakligen skett innan det generella förbudet trädde ikraft. Även för några användningar där undantag fortfarande gäller har kvicksilver ersatts med kvicksilverfri teknik. Den tydliga svenska policyn att all kvicksilveranvändning ska fasas ut är förmodligen en bidragande faktor till att alternativ har tagits fram så snabbt. Bilaga 1: Sveriges erfarenheter av kvicksilverutfasning 1 Bilaga 2: Sweden s experience of the phase-out of mercury 15 Postadress Besöksadress Website Telefon Telefax Postgiro Postal address Visitors address Nat Nat Postal giro account No. Box 2 Esplanaden 3 A e-post/ Int Int SE Sundbyberg Sundbyberg Org.nr. / VAT No. Sweden SE

2 Government commission report on the effect of the general, national ban on mercury In the appropriation directions for the budget year 2010, the Swedish Chemicals Agency was commissioned, in consultation with the National Board of Health and Welfare, to evaluate the effect of the general, national ban on mercury that came into effect on 1 June The commission included illustrating the mercury-free alternatives used, or that are expected to be used, instead of the products and processes that contain mercury. The need for using dental amalgam in exceptional cases should in particular be considered. The commission was reported in the form of one Swedish and one English text part. The English part is intended to be submitted to UNEP Chemicals as an information document in the negotiation process for a global mercury convention. The report has been based on data derived by the Swedish Environmental Research Institute AB (IVL) in the consultancy report Mercury-free products and processes, An inventory of existing alternatives in Sweden. Time-limited exemptions for mercury apply to some use areas. The commission did not cover a survey of these exemptions. The overall conclusion of the review is that for most applications it has been possible to introduce adequate mercury-free alternatives. The transition mainly took place prior to the general ban came into force. In some applications where exemptions still apply, mercury has also been replaced with mercury-free technology. The clear Swedish policy to phase out all mercury use is probably a contributing factor to the development of alternatives in such a short time. Bilaga 1: Sveriges erfarenheter av kvicksilverutfasning 1 Bilaga 2: Sweden s experience of the phase-out of mercury 15

3 Bilaga 1 Sveriges erfarenheter av kvicksilverutfasning Att kvicksilver ger allvarliga hälso- och miljöskador är välkänt. I Sverige började åtgärder vidtas mot kvicksilveranvändning redan på 1960-talet. I början av 1990-talet infördes produktbaserade förbud mot kvicksilver i mätinstrument och elektriska komponenter och ett exportförbud infördes Endast ett fåtal ansökningar om undantag från dessa bestämmelser har lämnats. Den 1 juni 2009 infördes ett totalförbud mot kvicksilver. Förbudet innebär att Kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts får inte släppas ut på den svenska marknaden, användas i eller yrkesmässigt föras ut från Sverige Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige Varor som innehåller kvicksilver och som var i bruk när förbudet trädde i kraft får användas men får inte släppas ut på marknaden eller exporteras. Det är inte tillåtet att fylla på varorna med nytt kvicksilver. I en förordning från Kemikalieinspektionen (KIFS 2009:2) anges vissa tidsbegränsade undantag (Annex I). Kemikalieinspektionen kan dessutom medge undantag i enskilda fall, efter ansökan, om särskilda villkor uppfylls. Områden som lyder under EU-gemensamma rättsakter, t.ex. elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier, är undantagna från det svenska förbudet. I regleringsbrevet för 2010 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att i samråd med Socialstyrelsen följa upp hur användningen av kvicksilver och kvicksilverinnehållande varor påverkats av förbudet. Resultatet från denna uppföljning utgör grunden till föreliggande rapport som redovisar hur utfasningen av kvicksilver från ett antal utvalda användningsområden har skett. I arbetet med att fasa ut kvicksilver har såväl alternativa kemikalier som ny, kvicksilverfri teknik introducerats. Informationen om industriella processer, varor och kemiska produkter baseras på en konsultrapport från 2010, Mercury-free products and processes, An inventory of existing alternatives in Sweden, framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av KemI, samt KemI PM 7/05 Mercury-free blood pressure measurement equipment, och KemI Report 4/04 Mercury investigation of a general ban. Avsnittet om dentalt amalgam baseras på uppgifter från bland annat Kunskapscentrum för Dentala Material vid Socialstyrelsen, Folktandvården i Stockholm, Stockholm Vatten och Institutionen för Odontologi, Karolinska institutet. 1

4 1. Kvicksilver, kvicksilverföreningar och blandningar som innehåller kvicksilver Dentalt amalgam Teknisk bakgrund Dentalt amalgam, en legering bestående av kvicksilver (50%) samt silver ( 20%), tenn ( 16%) och koppar ( 15%), har använts som tandfyllnadsmaterial sedan mitten av 1800-talet. I många länder pågår nu en utfasning av amalgam och en övergång till kvicksilverfria alternativ. Utfasning i Sverige Användningen av amalgam inom tandvården i Sverige hade i stort sett upphört redan innan det generella kvicksilverförbudet trädde i kraft. Ett antal faktorer bidrog till detta: En hög medvetenhet hos patienter och tandläkare om de generella miljö- och hälsoriskerna med kvicksilver; Tillgång till och efterfrågan av alternativa material; En frivillig överenskommelse mellan regeringen och landstingen att fasa ut användningen av amalgam på barn (1995); Upphörande av ekonomiskt bidrag för amalgamfyllningar i tandvårdsförsäkringen (1999). Ett tidsbegränsat undantag gäller för användning av amalgam på vuxna patienter inom sjukhustandvården under förutsättning att samtliga av de tre följande tre villkoren uppfylls: 1. Särskilda medicinska skäl: patientens hälsotillstånd är sådant att alternativa material är olämpliga att använda 2. Alternativa behandlingsmetoder bedöms inte ge ett tillräckligt bra resultat (avgörs från fall till fall) 3. Kliniken har lämplig utrustning och rutiner för att minimera utsläpp till miljön och säkerställa en god arbetsmiljö (amalgamavskiljare, hantering av avfall, etc.). Dentalt amalgam får sättas ut på den svenska marknaden för detta ändamål till och med och får användas för detta ändamål till och med För användning av amalgam på barn och unga gäller emellertid ett totalt förbud. I syfte att kunna bedöma behovet av ett undantag måste sjukhusens tandvårdskliniker rapportera om de avser att använda amalgam. Socialstyrelsen måste underrättas innan amalgam används för första gången på en sjukhusklinik och den medicinska anledningen till att amalgam används måste anges i patientjournalen liksom den mängd amalgam som används. KemI bad Socialstyrelsen att undersöka hur många amalgamfyllningar som utförts i Sverige sedan det generella kvicksilverförbudet trädde i kraft. I Sverige finns 68 kliniker som utför sjukhustandvård och av dessa har tio stycken anmält till Socialstyrelsen att de avser att fortsätta använda amalgam. Vid Socialstyrelsen uppföljning i juni 2010 hade endast tre av de tio klinikerna utfört amalgamfyllningar, på totalt nio patienter. Kompositmaterial limmas fast på tanden medan amalgam istället hålls fast mekaniskt. Därför måste i allmänhet mer frisk tandvävnad avlägsnas när en amalgamfyllning används. Det innebär att mindre tandvävnad kommer att finns kvar när en amalgamfyllning behöver ersättas än då en kompositfyllning behöver ersättas. 2

5 Amalgamanvändning kräver kontrollåtgärder för att förhindra utsläpp av kvicksilver till miljön och senare exponering av människor. Dessa åtgärder medför att farligt avfall ansamlas och måste tas om hand. Kvicksilverhalterna i avloppsslam från vattenreningsverk gör att det blir svårare att använda som gödningsmedel inom jordbruket. En övergång till kvicksilverfria tandfyllnadsmaterial har flera fördelar: Tandläkare, tandsköterskor och patienter kommer inte att exponeras för kvicksilver från nya amalgamfyllningar; Utsläpp av kvicksilver till luft och vatten kommer att minska; Problemet med insamling och avyttring av kvicksilverhaltigt avfall kommer att minska; Kompositfyllningar (vita fyllningar) är mer estetiskt tilltalande. Tidiga problem med allergiska reaktioner hos tandvårdspersonal då kompositmaterial infördes minskade sedan upplysningskampanjer och utbildning visat hur dessa material skulle hanteras på ett korrekt sätt. Även om insättning av nya amalgamfyllningar i stort sett har upphört så kommer tidigare insatta fyllningar att utgöra en källa till kvicksilverutsläpp i flera decennier. Det har uppskattats att omkring 3,4 ton kvicksilver finns i tänderna hos Stockholms invånare. Varje år avlägsnar Folktandvårdens kliniker, som alla är utrustade med amalgamavskiljare, mer än 70 kg kvicksilver från gamla fyllningar. Även om mängden kvicksilver som når reningsverken har minskat, så består detta till uppskattningsvis 90% av sådant kvicksilver som ständigt avgår från tandfyllningar, utsläpp från tandvårdskliniker, läckage från sediment i vattenledningar, etc. Det bör påpekas att amalgamavskiljare inte alltid är korrekt installerade, att stopp inträffar och att underhållet inte alltid är tillräckligt. Det vanligaste tandfyllnadsmaterialet numera är kompositmaterial. Andra material är keramer, glasjonomerer och gjutmetaller (företrädesvis kobolt-krom-legeringar, titan och guldlegeringar) Den huvudsakliga delen av kostnaden för att få en tand lagad utgörs av arbetskostnader. I KemI rapport 4/04 så uppskattades att materialkostnaden uppgick till 5-10 % av den totala behandlingskostnaden, oberoende av vilket material som användes (även om guldfyllningar har blivit dyrare under senare år). Tiomersal för desinfektion av medicinteknisk utrustning (transfusions- och dialysutrustning) Konserveringsmedlet tiomersal, en organisk kvicksilverförening, används för desinfektion av viss medicinteknisk utrustning till exempel för transfusion och dialys. Det finns ett generellt undantag från det svenska förbudet för att sätta produkten på marknaden till och för användning till Ett exempel på en institution, som utfasar kvicksilver är Karolinska Universitetssjukhuset, det största sjukhuset i Sverige, vilket har ersatt alla användningar av tiomersal för desinfektion av utrustning vid benmärgstransplantation. Natriumazid (CAS: ) and Immuno-adsorba används. Utbytbara delar, som ska bortskaffas efter förbrukning, används för filter och slangar. 3

6 Biocider för konservering av ögonkosmetika och i vätskor för utbytbara ögonlinser Salter av fenylkvicksilver och kvicksilverinnehållande tiomersal kan tillsättas som konserveringsmedel i ögonprodukter för att minska risken för mikrobiell kontaminering och spridning av ögoninfektioner. Enligt lagstiftningen i EU, Direktivet om kosmetiska produkter (2008/42/EG), som är implementerat i Sverige, är det inte tillåtet att sätta kosmetiska produkter på marknaden om de innehåller kvicksilver eller kvicksilverföreningar. Direktivet innehåller dock undantag som innebär att salter av fenylkvicksilver och tiomersal tillåts i produkter för ögonsminkning och produkter för att ta bort ögonsmink om innehållet av kvicksilver inte överstiger 0,007%. Svenska Läkemedelsverket bedömer att det är mycket få ögonsminkprodukter och produkter för att ta bort ögonsmink, som innehåller kvicksilver, på marknaden. Kvicksilverinnehållet i dessa är lägre än 0,007 %. Vätskor för ögonlinser har inte innehållit tiomersal eller annan kvicksilverinnehållande produkt de senaste åren i Sverige. Det finns många andra konserveringsmedel tillåtna för denna användning enligt Direktivet om kosmetiska produkter, till exempel metylparaben och propylparaben, som används i produkter för sminkning av ögon och produkter för att ta bort smink. Alternativa vätskor för ögonlinser är till exempel polyaminopropyl biguanide (PAPB) och klorhexidinglukonat. Kvicksilverföreningar för analys, forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik Natriumamalgam och kvicksilverklorid används för undersökning av porfyrias. Dessutom kan PKUtester för analys av tyrosin innehålla Typ 1 tyrosinaemia-test, där kvicksilverklorid används. Det finns ett generellt undantag från det svenska förbudet för att sätta produkterna på marknaden till och för användning till Enligt Karolinska Universitetssjukhuset används 13 olika typer av analyskit med kvicksilverinnehållande tiomersal som konserveringsmedium. Det pågår emellertid diskussioner med aktörer, som sätter analyskit på marknaden, för att det ska ske en övergång till kvicksilverfria alternativ utan tiomersal som desinfektionsmedel. Istället för att använda natriumamalgam som reduktionsmedel vid undersökning av porfyrias, används natriumborhydrid sedan Det finns dock inga kända alternativ för kvicksilverklorid (ungefär 20 ml årligen) för denna analys. 4

7 Sedan några år tillbaka är PKU-testet med kvicksilverklorid utbytt mot tandemmasspektrometri. Natriumazid (CAS: ) används som konserveringsmedel i stället för tiomersal och studier utförs av Svenskt Vatten för att säkerställa att det är miljömässigt säkert. 2. Kvicksilverinnehållande produkter I denna rapport används Produkter synonymt med Artiklar som innehåller kvicksilver, kvicksilverföreningar eller blandningar som innehåller kvicksilver. Sfygmomanometrar Sfygmomanometrar används uteslutande för blodtrycksmätningar, både rutinmässiga och mycket exakta mätningar. Två metoder för mätning praktiseras, kvicksilvermanometrar och kvicksilverfria aneroida sfygmomanometrar. En aneroid sfygmomanometer är en utrustning som ger utslag vid expansion och kontraktion av luft i ett metallrör. Kvicksilversfygmomanometrar har fasats ut fullständigt på svenska sjukhus sedan början av talet. Fördelarna med att använda kvicksilverfria alternativ i kombination med kunskapen om kvicksilvrets nackdelar ledde till en hög efterfrågan på kvicksilverfria blodtrycksmätare från personal inom hälsosektorn, vilket medförde att kvicksilverfria alternativ implementerades. De återkommande utvärderingarna av funktionengjordes utan en formell validering. De flesta mätningarna är till för uppföljning av patienter före och efter att de har medicinerats och för det ändamålet behövs ingen validering mellan instrument. Inga negativa medicinska eller praktiska erfarenheter har upptäckts. Inga konsekvenser har rapporterats vid diagnos av något sjukdomstillstånd, inkluderande störning av hjärtats rytm, havandeskapsförgiftning och accelererande högt blodtryck. Kvicksilverfria aneroida sfygmomanometrar började användas på 1960-talet. De används numera inom alla användningsområden. Trådtöjningsgivare Utrustningen används för att mäta blodtryck i fingrar och tår. Dessutom används den för rena blodflödesmätningar. I det fallet mäter utrustningen variationer på storleken av ett organ eller en kroppsdel baserat på mängden blod som passerar genom eller är närvarande i kroppsdelen. Kvicksilver kan användas för att fylla rören i trådtöjningsgivaren. Enligt Karolinska Universitetssjukhuset används den enda kvicksilverinnehållande trådtöjningsgivaren de har för blodtrycksmätningar i små artärer. Denna utrustning används sparsamt. Kvicksilverfria alternativ har använts i ungefär 10 år. Korrekta kalibreringsrutiner för alternativen säkerställer att analyserna är korrekta. Kalibrering utförs varje vecka mot ett referensinstrument som i sin tur kalibreras en gång om året. Kalibreringen av referensinstrumentet utförs med hjälp av ett simulerat blodtryck genom en syntetisk arm, medan trycket kontrolleras av en manometer. Även kvicksilverinnehållande utrustning behöver kalibreras veckovis för att försäkra precisionen, eftersom den påverkas av oxidering, lossnande delar och i vissa fall läckage. 5

8 Några medicinska analyser saknar validerade alternativ, men om kalibreringen utförs noggrant ska det inte vara någon skillnad vid mätningar. När liknande teknik används för analyser är noggrann kalibrering tillräckligt. Till exempel mätningar på förändringar av blodvolym i vener vid blodflödesminskning är oberoende av vilket material som används för mätningen och sålunda genom en noggrann kalibrering ger kvicksilverfria alternativ som gallium och indium samma svar som kvicksilverinnehållande trådtöjningsgivare. Utrustning som använder fotocell- eller laser-doppler-teknik har framgångsrikt ersatt den äldre tekniken. Även trådtöjningsgivar-pletysmografer som innehåller gallium och indium, som ersättning för kvicksilver, har använts. Det har inte varit någon skillnad att hantera kvicksilverfri utrustning när det gäller avläsning av resultat eller kalibrering och alternativen fungerar fullt ut. Reläer, kontakter och strömbrytare Reläer, kontakter och strömbrytare är produkter som är till för att återkommande tillföra och avbryta elektriska kretsar som finns i signalsystem, personlarm, elektriska transformatorer, termostater, sensorer för ABS-bromsar och för luftkuddar i bilar, etc. Den metalliska kvicksilverkontakten har använts på grund av den inte påverkas av smuts, den oxiderar inte och den väter kontakterna vilket säkerställer att det inte blir avbrott vid stötar, och rörelser och vibrationer orsakar därmed inte en dålig kontakt. Ett förbud mot olika typer av elektriska komponenter introducerades i början på 1990-talet och sedan dess har kvicksilver fasats ut i dessa produkter. Om de är installerade i utrustningar som omfattas av lagstiftningen i EU, direktiv 2002/95/EC (elektriska och elektroniska utrustningar) vilket är implementerat i Sverige, får komponenterna inte innehålla kvicksilver men om de är installerade i viss belysningsutrustning är de undantagna från kvicksilverförbudet i direktivet och då kan de fortfarande innehålla kvicksilver. I många applikationer har kvicksilverfria alternativ efter hand ersatt den gamla tekniken. Olika typer av metaller och legeringar, speciellt silver-tennoxid och silver-nickellegeringar, men också nickel, tenn, guld och kadmium används till exempel i reläer. Kadmium håller dock på att systematiskt fasas ut i Sverige. Eftersom LED-tekniken börjar ersätta olika typer av belysning, plockas kvicksilverreläer gradvis bort och ersätts med kvicksilverfria sådana. Termometrar för generella ändamål Termometrar används i ett flertal olika applikationer och situationer, inte minst inom hälsosektorn och av privatpersoner för att diagnostisera feber. Ett förbud mot kvicksilverinehållande mätinstrument introducerades Med några få undantag har kvicksilvertermometrar fasats ut från det svenska samhället sedan förbudet trädde ikraft. Ett sätt att 6

9 ersätta kvicksilverinnehållande termometrar var möjligheten för konsumenter att under några år under 1990-talet byta sina kvicksilverinnehållande termometrar till kvicksilverfria sådana utan kostnad för dem. är huvudsakligen moderna digitala instrument. Termometrar för flampunktsbestämning Flampunkten för en flyktig vätska är den lägsta temperatur då den kan förångas och forma en antändlig blandning i luft. Mätning av en vätskas flampunkt kräver en antändningskälla. Vid flampunkten kan ångan upphöra att brinna när antändningskällan tas bort. Denna typ av mätning används inom oljeindustrin av företag som tillhandahåller analystjänster. Ett generellt undantag från det svenska förbudet har medgivits för termometrar för flampunktsbestämning enligt lagstiftningen i EU, Förordning 440/2008/EG vilken är implementerad i Sverige, för att sätta termometrarna på marknaden till och för att sätta reservdelar på marknaden till Utrustning för automatisk flampunktsbestämning används, till exempel elektronisk Pt100 sensor som innehåller platina. Termometrar i autoklaver etc. Ett stort antal kvicksilvertermometrar är insatta i autoklaver och värmeskåp som används på laboratorier och inom hälsosektorn. Kvicksilvertermometrar för denna användning är inte tillgängliga på den svenska marknaden. Pt100 sensorer används för detta ändamål. Manometrar En manometer är ett instrument som mäter tryck eller flöde. En särskild form av tryckmätning sker vid tillverkning av polyetylen, då precisionsmätningar görs vid hög temperatur och då kan kvicksilvermanometrar användas. Polyetylenprodukten utvärderas genom tryckmätningen, vilken därför är en kvalitetssäkringsparameter. 7

10 I Sverige produceras polyetylen av ett enda företag och kvicksilvermanometrar används inte. För övrigt har kvicksilver fasats ut i manometrar. U-rör manometrar med vatten och digitala manometrar används av det polyetylenproducerande företaget. För övriga manometrar används elektronisk teknik. Hygrometrar Hygrometrar är instrument som används för att mäta relativ fuktighet. En enkel form av hygrometer är speciellt känd som psykrometer och består av två termometrar, varav en innehåller en torr kula och den andra kulan hålls våt för att den ska mäta den våta temperaturen. Kvicksilver har fasats ut i hygrometrar. Modern elektronisk utrustning, som använder temperatur vid kondensation, förändringar i elektriskt motstånd och förändringar i elektrisk kapacitet för att mäta fuktförändringar, används. Barometrar En barometer är ett instrument som används för att mäta atmosfärstryck. Det går att mäta tryck som orsakas av atmosfären genom att använda vatten, luft, kvicksilver eller elektriska förändringar. Barometrar innehåller inte kvicksilver. Vattenbaserade, aneroida och digitala barometrar används. Pyrometrar En pyrometer är ett instrument, som uppfångar och mäter värmestrålning och som inte behöver vara i kontakt med det som mäts, en process som är känd som pyrometri. Instrumentet kan användas för att bestämma temperaturen på ytan av ett objekt. Pyrometrar innehåller inte kvicksilver. 8

11 Elektroniska IR-pyrometrar används. Halvledare för mätning av infrarött ljus Infraröd strålning (IR) är elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 0.7 och 300 mikrometer, vilket motsvarar ett frekvensområde mellan ungefär 1 och 430 THz. Infraröd avbildning används omfattande för militärt (t.ex. bevakning, nattseende etc.) och civilt ändamål (t.ex. analys av värmeeffektivitet, uppfattning om avlägsen temperatur etc.) En legering med kvicksilver, kadmium och tellur kan användas för detektion med infraröd strålning. Eftersom legeringen är dyr är användningen begränsad till militär användning och användning inom forskningssektorn. Försvarssektorns användning är okänd. Flera kvicksilverfria alternativ används för civila ändamål. Till exempel används alternativ baserade på halvledare med indium- eller gallium-arsenid, eller en kiselbaserad tillverkningsprocess för att bygga halvledarkretsar, complementary metal oxide semiconductor (CMOS). Instrument för spårning av vilt Spårning av vilt är en metod med vilken forskare och verksamheter för bevarande av vilt på avstånd kan observera relativt finskaliga rörelser eller vandringsmönster för ett fritt levande vilt djur. Kvicksilver har använts i instrument för spårning av vilt bl.a. på grund av att det är opåverkat av smuts och det oxiderar inte. Det finns ett generellt undantag från det svenska förbudet för att sätta instrumentet och reservdelar på marknaden till Emellertid är kvicksilver utfasat i instrument för spårning av vilt enligt den största tillverkaren. Halvledarmaterial såsom complementary metal oxide semiconductor, (CMOS), används. Droppande kvicksilverelektrod (DME) för polarografi En enkel princip för polarografi är studien av lösningar eller av elektrodprocesser med hjälp av elektrolys med två elektroder, en polariserande och en icke polariserande, den förra i form av kvicksilver som regelbundet droppar från ett kapillärrör. Ett objektivt dokument för en polarografistudie är den polarografiska kurvan, en kurva som visualiserar processen som sker inom den elektrolytiska polariseringen vid den droppande kvicksilverelektroden. Den droppande 9

12 kvicksilverelektroden håller ytan alltid ren mellan dess konstant förnyade yta och lösningen, oberoende av processer som ägt rum vid tidigare droppar och därigenom är mätningarna helt reproducerbara. Användningen av hängdroppselektroder för polarografi är marginell i Sverige idag. Återstående användning är för forskningssyften och för standarder som ISO och EN. Atomabsorption och Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry, ICP-MS, används. 3. Industriella processer som involverar kvicksilver VCM(vinyl kloridemonomer)produktion Vinylkloridmonomer (VCM) är en viktig industrikemikalie som huvudsakligen används för att producera polymeren polyvinylklorid (PVC). PVC används i många olika produkter såsom rör, ledningar, golvbeläggning, skivor etc. VCM produceras av acetylen och kvicksilverdiklorid (HgCl 2 ) kan användas som katalysator i processen. Detta är emellertid inte en vanlig metod och den används främst av några länder när oljepriserna är ansenligt höga. Endast ett företag producerar VCM i Sverige. Kvicksilver används inte i processen. VCM produceras vid nedbrytning av 1, 2-dikloretan (EDC) vid 500 C. Som en del i VCMdestillationen används aktiverad aluminium(aluminium oxid)tabletter impregnerade med koppardiklorid som katalysator. Polyuretan produktion Polyuretan (PUR) är en polymer som innehåller en kedja av organiska enheter förenade med uretanlänkar. Polyuretanpolymer bildas genom en reaktion mellan en monomer, som innehåller minst två funktionella isocyanatgrupper, med en annan monomer, som innehåller åtminstone två alkoholgrupper, i närvaro av en katalysator. Polyuretankatalysatorer kan klassificeras i två breda kategorier, aminföreningar och organometalliska komplex till exempel kvicksilverföreningar. PUR har ett brett användningsområde, till exempel för att tillverka skum för möbler, madrasser, bilsäten, byggnadsisolering och beläggning för golv och möbler. I Sverige används inte kvicksilver i denna process. Troligen har kvicksilver inte använts under de senaste 25 åren. 10

13 Främst används aminföreningar, som trietylendiamin, dimetylcyclohexylamin och dimetyletanolamin eller organometalliska komplex som innehåller till exempel vismut, zink och tenn. 11

14 Annex I Generella undantag från det svenska totalförbudet (KIFS 2009:2) 1. Kvicksilver för användning inom vissa områden Får släppas ut på den svenska marknaden t.o.m. Får användas för angiven användning t.o.m. Analyskemikalier 1. Kvicksilverföreningar för analys av kvicksilver samt utveckling av sådana analysmetoder. Tills vidare Tills vidare 2. Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet Kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys Kvicksilverföreningar för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik Kvicksilverföreningar för annan analys än enligt punkterna Forskning och utveckling 6. Kvicksilverföreningar för forskning och utveckling inom industri och högskola Tiomersal för desinficering av transfusions och dialysutrustning Dentalt amalgam 8. Dentalt amalgam för emissionsmätningar av kvicksilver vid krematorier. Tills vidare Tills vidare 9. Kvicksilver för tillverkning av dentalt amalgam i avsikt att användas enligt punkt Dentalt amalgam för följande användning och om följande villkor är uppfyllda: dentalt amalgam får endast användas på vuxna inom sjukhustandvården eller motsvarande funktion om a. särskilda medicinska skäl föreligger, b. andra behandlingsmetoder inte ger ett tillräckligt bra resultat i ett enskilt fall, och c. mottagningen från miljösynpunkt är särskilt inrättad för användning av dentalt amalgam. 12

15 2. Varor som innehåller kvicksilver Varor som innehåller kvicksilver för användning inom vissa områden Får släppas ut på den svenska marknaden t.o.m. Får användas för angiven användning t.o.m. Mätinstrument 1. Termometrar för flampunktsbestämning enligt direktiv 67/548/EEG Sömsvets 2. Svetshjul samt metalliskt kvicksilver för påfyllning i dessa för svetsning av raka profiler böjda profiler Spårsändare 3. Spårsändare för vilt för användning inom forskning Medicinteknisk utrustning och övervaknings- och kontrollutrustning 4. Elektrisk och elektronisk medicinteknisk utrustning och övervaknings- och kontrollinstrument som omfattas av produktkategori 8-9 i bilaga 1 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Tills vidare Tills vidare *De testmetoder som anges i Annex V till direktiv 67/548/EEC återfinns numera i EG-förordning 440/2008 (Testmetodsförordningen) 13

16 Annex II Referenser Folktandvården i Stockholm; webplats: IVL Svenska Miljöinstitutet (2010) Mercury-free products and processes, An inventory of existing alternatives in Sweden. Rapport till KemI (Dnr 240-H ) Karolinska institutet, Institutionen för odontologi (Gunilla Sandborgh, personlig kontakt); webbplats: KemI (2004). Mercury - investigation of a general ban, KemI Report No 4/04 (http://www.kemi.se/upload/trycksaker/pdf/rapporter/rapport4_04.pdf) KemI (2005). Mercury-free blood pressure measurement equipment - Experiences in the Swedish healthcare sector, PM No 7/05 (http://www.kemi.se/upload/trycksaker/pdf/pm/pm_7_05web.pdf) KemI (2005). Mercury-free Dental Fillings - Phase out of amalgam, PM No 9/05 (http://www.kemi.se/upload/trycksaker/pdf/pm/pm9_05.pdf) KIFS 2009:2, Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer (http://www.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k09_2.pdf) Socialstyrelsen (Anders Berglund, Kunskapscenter för dentala material; personlig kontakt); webbplats: Stockholms stad; webbplats: Stockholm Vatten; webbplats: Svensk författningssamling (SFS 2009:14), Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; (http://notisum.se/rnp/sls/sfs/ pdf) 14

17 Sweden s experience of the phase-out of mercury Bilaga 2 The serious adverse health and environmental effects of mercury are well known. Measures against the use of mercury were initiated in Sweden back in the 1960s. In the early 1990s, product-oriented bans on mercury-containing measuring instruments and various kinds of electrical components were introduced. A ban on exporting of mercury was introduced in Only a few applications for exemptions for specific uses have been submitted since then. On 1 June 2009, a total ban on mercury came into force. The ban states that: Mercury, or mercury compounds or preparations, must not be placed on the Swedish market; nor is it permitted to use mercury in Sweden or to commercially export mercury from Sweden. Mercury-containing products must not be placed on the Swedish market or commercially exported from Sweden. Mercury-containing products already in use prior to the ban can still be used but must not be placed on the market or exported. It is not permitted to refill these products with new mercury. A regulation (KIFS 2009:2) specifies certain time-limited exemptions (Annex I). The Swedish Chemicals Agency (KemI) may grant exemptions in exceptional cases according to specific criteria upon application from an individual applicant. Uses where harmonised European Community (EC) legislation applies, such as electric and electronic equipment and batteries, are also exempted from the Swedish ban. In its appropriation directions for 2010, the Swedish Chemicals Agency, in consultation with the Swedish National Board of Health and Welfare, was instructed by the Government to survey the use of mercury and mercury-containing products after the total ban came into force. The result of the survey forms the basis for the information in this report in which the phase-out of mercury in a number of chosen applications is described. Alternative chemicals as well as alternative technologies have been introduced in replacing mercury. The information on industrial processes, articles and chemical products is based on the 2010 report Mercury-free products and processes, An inventory of existing alternatives in Sweden from IVL (the Swedish Environmental Research Institute) as well as KemI PM 7/05 Mercury-free blood pressure measurement equipment, and KemI Report 4/04 Mercury investigation of a general ban. The section on dental amalgam is based on information from, among others, the Swedish Resource Centre for Dental Materials at the Swedish National Board of Health and Welfare, the Stockholm County Council Public Dental Service, Stockholm Vatten (the Stockholm water authority) and the Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet. 15

18 I. Mercury, mercury compounds and mixtures containing mercury Dental amalgam Dental amalgam, an alloy of mercury (50 per cent) and silver ( 20 per cent), tin ( 16 per cent) and copper ( 15 per cent), has been used for dental restorations since the mid-19th century. Dental amalgam is now progressively being replaced by mercury-free alternatives in many countries. The use of amalgam in Swedish dental care had already been virtually phased out before the general ban entered into force. A number of factors contributed to this: A high level of awareness of the general environmental and health risks of mercury Access to and demand for other alternatives; Voluntary agreement between the government and the county councils to phase out use of amalgam on children (1995); Abolition of financial support for amalgam fillings from the national dental insurance service (1999). There is a time-limited general exemption to use amalgam on adult patients in hospital dental clinics provided that the following three conditions are all met: 1. The patient s specific medical condition makes use of alternative materials unsuitable 2. Alternative techniques do not provide adequate restorations (evaluated on a case-by-case basis) 3. The clinic has adequate equipment and routines with regard to the environmental impact of dental amalgam (amalgam separators, mercury waste management etc.) Dental amalgam may be supplied to the Swedish market for this purpose until 31 December 2011, and may be used for this purpose until 30 June 2012, although a total ban applies to the use of amalgam on children and adolescents. Hospital dental clinics have to report their intention to use amalgam for the purpose of evaluating the need for an exemption. The Swedish National Board of Health and Welfare must be notified before the first treatment with amalgam starts, and patient records have to provide information on the medical reasons for using amalgam as well as the amount used. KemI requested the Swedish National Board of Health and Welfare to survey how many dental treatments using amalgam had actually taken place since the entry into force of the general ban on 1 June In Sweden there are 68 hospital dental clinics, and among those 10 clinics had notified the Board that they intended to use dental amalgam. At the time of follow-up in June 2010, only three out of the reported 10 clinics had actually used amalgam, on a total of nine patients. While composites are affixed to the tooth, the amalgam filling is not bonded to the tooth but held in place mechanically. Therefore, insertion of a dental amalgam filling generally requires more healthy tooth mass to be removed prior to insertion of the filling material. Thus, less tooth mass will be available when an amalgam filling has to be replaced than when composites are used in the initial treatment. The use of amalgam requires emission control measures to prevent environmental release and subsequent human exposure to mercury. These measures produce hazardous waste that has to be 16

19 finally disposed of. The concentration of mercury in the sludge from sewage treatment plants makes it more difficult to use the sludge as an agricultural fertiliser. The shift to mercury-free dental materials has several benefits: Dentists, dental nurses and patients will no longer be exposed to mercury from new amalgam restorations; The release of mercury to atmosphere and water will decrease; The problem with recovery and disposal of mercury-containing waste will be reduced; Composite (white) fillings are more aesthetically appealing Initial concerns over sensitisation of dental personnel when composites were introduced subsided as a result of awareness-raising campaigns and training of dental personnel in the proper handling of these materials. While the insertion of new amalgam filling has almost ceased, existing amalgam fillings will be a source of mercury release for decades. It is estimated that 3.4 tonnes of mercury is present in the teeth of Stockholm residents. Each year the Public Dental Service removes more than 70 kg of mercury from old fillings at their clinics, all equipped with amalgam separators. Although the amount of mercury reaching the sewage treatment plants has decreased, an estimated 90 per cent of the mercury recovered in the sludge from sewage treatment plants in Stockholm emanates from the continuous release of mercury from oral fillings, release from dental clinics, leaching from mercury-containing sediments in water pipes etc. It should also be noted that mercury separators are not always installed correctly, blockages may occur and maintenance may be inadequate. Mercury free alternatives used in Sweden Today, the most common filling materials are composite resins. Other materials used are ceramics, glass ionomer cement and cast metal (mainly cobalt-chromium alloys, titanium and gold alloys). The cost of having a dental filling inserted is primarily the cost of labour. In KemI report 4/04 it was estimated that material costs for fillings constitute about 5-10 per cent of treatment costs, irrespective of the type of material (although gold fillings have become more expensive in recent years). Thiomersal for disinfection of medical equipment (transfusion and dialysis equipment) The preservative thiomersal, an organic mercury compound, is used to disinfect certain medical equipment used, for example, in transfusions and dialysis. There is a general exemption from the Swedish ban for market release until 31 December 2011 and for use until 31 December One example of an institution phasing out mercury is the Karolinska University Hospital, the largest hospital in Sweden, which has replaced all usage of thiomersal for disinfecting equipment when performing bone marrow transplants. Mercury-free alternatives used in Sweden Sodium azide (CAS: ) and Immuno-adsorba are used. Disposable equipment is used for filters and tubing. 17

20 Biocides for preservation of eye cosmetics and in replacement lens fluids Phenylmercury salts and mercury-containing thiomersal are added as preservatives in eye products to minimise the risk of microbiological contamination and the spread of eye infections. According to the applicable EU legislation, the Cosmetics Directive (2008/42/EC) which has been implemented in Sweden, it is not permitted to place cosmetic products on the market if they contain mercury or mercury compounds. However, the Directive contains exemptions signifying that phenylmercury salts and thiomersal are permitted in eye make-up and products for removing eye make-up with a maximum mercury content of per cent. In the judgment of the Swedish Medical Products Agency (MPA) there are very few eye make-up products or products for removing make-up on the market which contain mercury, and the mercury content of these is below per cent. Contact lens fluids have not contained thiomersal for the last years in Sweden. Mercury-free alternatives used in Sweden There are many other preservatives that are allowed for eye cosmetics and fluids according to the Cosmetics Directive, e.g. methyl paraben and propyl paraben, which are used in eye make-up and products for removing make-up. Examples of alternatives for lens fluids are polyaminopropyl biguanide (PAPB) and chlorhexidine gluconate. Mercury compounds for analysis, research and development in medical diagnosis Sodium amalgam and mercury chloride are used in the investigation of porphyria. In addition, PKU testing with mercury chloride to analyse tyrosine may include a Type 1 tyrosinaemia test, using mercuric chloride. There is a general exemption from the Swedish ban for market release until 31 December 2011 and for use until 31 December According to Karolinska University Hospital, 13 different types of analysis kits with mercury-containing thiomersal as preservation media are used. There are, however, discussions with suppliers of analysis kits for a move towards mercury-free alternatives without thiomersal as a disinfection agent. Mercury-free alternatives used in Sweden Instead of using sodium amalgam as a reducing agent in the investigation of porphyria, sodium borohydride has been used since There is, however, no known alternative to mercury chloride (about 20 ml annually) in performing this analysis. A few years ago, the PKU test with mercury chloride was replaced by tandem mass spectrometry. Sodium azide (CAS: ) is used instead of thiomersal as preservative and studies are being performed by Swedish Water to ensure that it is environmentally safe. 18

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 14 december

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

A » VW

A » VW 00-0706 90 Audi A3 96-03 Skoda Octavia/oct kombi 97-04 Seat Leon 99-05 - Toledo 99-04 - Toledo 2012» VW Golf IV/Bora/New Beatle/Roomster 2006» Skoda Rapid 5p 2012» Skoda Spaceback 2013» 659-0700 rev. 2014-05-13

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

KEMI. Rapport. Kvicksilver utredning om ett generellt nationellt förbud 2/04. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Kvicksilver utredning om ett generellt nationellt förbud 2/04. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 2/04 Kvicksilver utredning om ett generellt nationellt förbud Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Kvicksilver utredning om ett generellt nationellt förbud Rapport från

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2014:5 Utkom

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer