Seminarium om Barnkonventionen som lag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om Barnkonventionen som lag?"

Transkript

1 1 Seminarium om Barnkonventionen som lag? Av Sven Winberg: Inledning SAMBA genomförde den 10 juni 2013 i samarbete med SENSUS, ett seminarium om hur barnkonventionens principer kan få större genomslag i barns liv. Ett sätt är att åstadkomma det är att göra Barnkonventionen till svensk lag. Utredning om att göra Barnkonventionen till lag Ett viktigt skäl till att seminariet genomfördes just då var att den svenska regeringen i mars 2013 tillsatt en utredare som har i uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och tilläggsprotokollen till konventionen. För- och nackdelarna med en inkorporering av Barnkonventionen i svensk rätt ska också analyseras. Enligt direktiven sägs om en eventuell inkorporering att.regeringens utgångspunkt är en fortsatt transformering av barnkonventionen istället för en inkorporering men anser samtidigt att det är angeläget att göra en grundlig och aktuell analys av fördelar och nackdelar med en inkorporering. Det bör ta sin utgångspunkt i en kartläggning och analys av hur rättstillämpningen stämmer överens med Barnkonventionen mm. I direktiven sägs också att det ska:. göras en kartläggning inom särskilt angelägna områden som utredaren ska identifiera tillsammans med berörda myndigheter av hur tillämpningen av lag och andra föreskrifter tillämpats i ett urval av domstolsavgöranden och förvaltningsbeslut och hur det stämmer överens med barnkonventionen Norska erfarenheter och svenskt påverkansarbete redovisas I Norge har Barnkonventionen varit en del av mänskliga rättighetslagstiftningen sedan 2003 men har också inkorporerats i andra delar av lagstiftningen. I ett forskningsprojekt har en forskargrupp undersökt Barnkonventionens plats i norsk förvaltnings- och rättspraxis. En av forskarna som deltagit i det arbetet har varit Julia Köhler Olsen som var en av huvudtalarna på seminariet. Den andra huvudtalaren var Emma Schönberg, Unicef Sverige som redovisade Unicefs arbete i Sverige med att stärka barnkonventionens ställning. Unicef har varit ledande i arbetet i Sverige i kravet att göra Barnkonventionen till svensk lag. Unicef och Wallenberginstitutets rapport om Barnkonventionens status- en utvärdering av för- och nackdelarna med att göra barnkonventionen som svensk lag. (Unicef och RWI 2011) avslutas med att konstatera att det har gått mer än 20 år sedan Sverige har ratificerat Barnkonventionen utan att den har fått det genomslag som man hade kunnat hoppas på.

2 2 Barnrättskommitténs kritik mot Sverige Barnrättskommittén har i sina kommentarer till de svenska rapporterna om efterlevnaden av Barnkonventionen riktat återkommande kritik mot Sverige vad gäller vissa brister som visar att Sverige inte uppfyller Barnkonventionens krav på ett tillfredsställande sätt. Kommittén har inte minst tagit upp att: det är stor skillnad i ekonomisk standard mellan barn i olika delar av Sverige och med olika bakgrund diskriminering av utsatta grupper av barn främlingsfientlighet asylsökande barns situation begränsade möjligheter för barn att komma till tals och delta i olika beslutsprocesser Barnrättskommittén har också uppmanat Sverige att överväga att göra Barnkonventionen till svensk lag. SAMBA verkar för att få samhällets beslutsfattare att höja prioriteringen av frågor som gäller barn och ungdomar och för att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt. Inom nätverket är vår strategi att verka för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte och gemensamt påverkansarbete för bättre genomslag. Detta seminarium genomfördes som ett led i detta arbete. SAMBA stöder kravet på att göra Barnkonventionen till svensk lag Julia Köhler Olsens föredrag (Sven Winberg och Ingrid Sillén) Barnkonventionen blev lag i Norge Uppdraget var att inkorporera Barnkonventionen med andra konventioner 1994 och Det blev också en lag om Mänskliga rättigheter Barnkonventionen blev en del av grundlagen och regeringen fick i uppdrag att se till att den blev inkorporerad. Man diskuterade transformation eller inkorporering. Inkorporering innebär att hela konventionen görs till lag. Delvis transformation innebär att bestämmelserna skrivs om och tas in där de passar in. Justitiedepartementet gick in för delvis transformation. De flesta remissinstanser var för delvis transformation. Slutsatsen blev: Inkorporering i mänskliga rättighetslagen och delvis transformation i andra lagar. Argument för inkorporering var att det blev en enhetlig framställning av barns rättigheter i norsk lagstiftning och att man alltid ska ta hänsyn till barns bästas vid alla avgöranden som gäller barn. Vidare att barn får starkare rättskydd, att det blir bättre nationell efterlevnad, att det blir enhetlig lagstiftning bland konventionsstaterna och slutligen starkare signaleffekt internationellt.

3 3 Hon sa vidare att: Barnkonventionen har bidragit till en helhetssyn på att barn har egna rättigheter (inte bara en enhetlig framställning ) en annan fördel är att det blir en starkare rättskälla som lag det bidrar till en dynamisk tolkning av folkrätten Argument mot var att alla konventioner inte kan tas in i mänskliga rättighetslagen Vidare ett demokratiproblem: domstolar får större makt på bekostnad av lagstiftarna. Dessutom att en del av rättigheterna är allmänt formulerade, oklara och vaga separata lagar på speciella områden kan vara en fördel Erfarenheter i praktiken: Stark signaleffekt, större kunskap, ökad förståelse för barns rättigheter. Gemensam grundlag för arbete med barn gör det lättare och mer effektivt. barnkonventionen blir en starkare rättskälla som lag, den har på senare år allt oftare använts som rättskälla det har inte bara lett till ökad kunskap utan också till ökad medvetenhet om barnkonventionens innehåll utökad rättspraxis på detta område har gjort norsk rätt bättre det är viktigt, inte minst pedagogiskt i rättstillämpningen, att barn har gjorts till rättssubjekt i och med den rättsliga hanteringen blir det vartefter allt mindre vagt vad barnets bästa betyder. Om lagstiftningen: Man lyssnar alltid på barn över 7 år när det rör sig om barnlagar, barnskydd, adoption. När det gäller yngre är principen att man lyssnar på dem som är yngre när man bedömer att de klarar att bilda sig en uppfattning. Informationen till barn ska tillrättaläggas så att barnet kan skapa sig en egen uppfattning om en fråga, man ska ha barnintensiva samtal med öppna frågor. Utlänningslagen: I flyktingfrågor måste man ta hänsyn till om den sökande är ett barn, där är förföljelse mot barn särskilt nämnt. Det är lägre tröskel när det gäller barn. Man fäster särskild vikt vid barns behov av kontakt med föräldrarna. Allt våld mot barn är förbjudet enligt Barnkonventionen artikel 19, FN: s barnkommittés generella kommentar mot varje form av fysisk bestraffning, Barnlagen 30 sista delen. Exempel på domar: Högsta domstolen: Fysisk straff, lättare klapp var inte tillåtet med hänvisning till Barnkonventionen Utvisning, oproportionerligt ingrepp med hänsyn till barnen. Föräldrar som utvisas innebär för stor belastning för barnen. En dom som gällde en ensamkommande mindre pojke. Han fick inte uppehåll på humanitär grund då han hade familj i hemlandet att återvända till. Barnkonventionen nämns mer frekvent än tidigare Frihetsberövande av barn ska vara sista utvägen. Barns berättelser, synpunkter, känslor och upplevelser omtalas i överklaganden. Barns

4 4 synpunkter är av vikt när det gäller bosättning, om önskemålet är motiverat, att barnet inte har blivit pressat eller manipulerat. Och å andra sidan fästs stor vikt vid önskan om samvaro med förälder. Avslutningsvis har inkorporeringen gett grund till att tänka nytt om barns rättställning På de allra flesta samhällsområden är konventionen relevant, till exempel hälsa, utbildning, övergrepp, straffrätt Barns rättsställning har stärkts formellt, men gäller det även reellt? Det påverkar barns ställning i samhället, inte över natten men gradvis. Hon redogjorde också för aktuella lagändringsförslag: man ska förstärka barnets yttrandemöjligheter vid omhändertagande syskon ska placeras tillsammans vid omhändertagande ändringar vad gäller barn till föräldrar i fängelse barns yttranderätt i vårdnadsfrågor ska stärkas för barn över 7 år domaren ska ha skyldighet att redogöra för barnet om skälen för beslut vid vårdnadstvister Emma Schönbergs föredrag (av Sven Winberg) Emma Schönberg, Barnrättsjurist på UNICEF Sverige, tog upp att frågan om att göra barnkonventionen till svensk lag är inte ny. Redan 2007 uttryckte Miljöpartiet och Vänsterpartiet att man var för det. Den politiska diskussionen om Barnkonventionen och dess innehåll har mer eller mindre alltid funnits sedan dess tillkomst men tagit fart då och då, till exempel i samband med Barnkommitténs betänkande 2007 Barnets bästa i främsta rummet. För Emma Schönberg och Unicef står det helt klart att Barnkonventionen inte tillämpas i tillräcklig utsträckning i praktiken i exempelvis domstolar. Det sägs till och med av en del att man kan se det som kuriosa. Hon tog vidare upp det så kallade Haddile-fallet och pekade på att en inkorporering av Barnkonventionen på ett bättre sätt skulle garantera att migrationsmyndigheterna inte skulle kunna plocka delar av barnkonventionens artiklar för sin tolkning när det passar deras beslut, utan vara tvungna att se till barnets bästa och barnets rättigheter utifrån en helhetssyn. Fallet är ett exempel på att vuxenperspektivet har företräde framför barnperspektivet när beslut fattas i barnärenden. Tilltron till att det räcker att lagarna ska tolkas i barnkonventionens anda räcker inte. Det finns också lagar som direkt krockar med varandra i dag, där barnkonventionens principer borde gälla som ram. Det är till exempel utlänningslagen och andra lagar som LVU. Det finns exempel på att utvisning av barn tillsammans med föräldrarna har skett trots att barnet i Sverige har omhändertagits på grund av föräldrarnas vanvård. Det finns också exempel på problem med tillgodoseende av artikel 12 i Barnkonventionen i samband med vårdnadstvister och förstås, tolkningar av innebörden av barnets bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen. Emma Schönberg tog avslutningsvis upp att den politiska viljan nog finns men att okunskapen om innebörden av barnkonventionens bestämmelser är för stor i dag för att den

5 5 ska få genomslag. En inkorporering av barnkonventionen i kombination med en fortsatt transformering i de enskilda, speciella lagarna skulle troligen ge det bästa resultatet. Från paneldiskussionen ( Ingrid Sillén): Karin Fagerholm Rädda Barnen: Vi anser att Barnkonventionen bör inkorporeras i den svenska lagen, eftersom en lag måste följas. I dag vet inte folk hur Barnkonventionen fungerar och det är stora kommunala skillnader. EU ska verka för och skydda barns rättigheter och EU-domstolen är i dag bättre än svenska domstolar på att använda barnkonventionen. Om Barnkonventionen blir lag kommer den in i utbildningen. Ett problemområde när det gäller barn är migrationsfrågan, där barns egna asylskäl inte beaktas. Det finns barn som blir omhändertagna men ändå blir utvisade med föräldrar som inte tidigare har fått ta hand om dem. En annan fråga är vårdnadstvister och barns rätt att komma till tals. Där finns det stora kommunala skillnader. Det skulle troligen inte vara så bra att ha med barnkonventionen i grundlagen. Emma Schönberg, Barnrättsjurist på UNICEF Sverige menade att barnets rättigheter inte är vaga målbeskrivningar, utan mänskliga rättigheter som Barnrättskommittén i Genève har rekommenderat Sverige att inkorporera i lagen. Gabriella Olofsson, barnrättsakademin Örebro menade att det har hänt väldigt lite sedan Barnkonventionen antogs. Hur kommer det att bli om den blir lag? Även om det inte skulle bli en inkorporering behöver regeringen driva på för att Barnkonventionen ska få genomslag. Det finns ett stort kunskapsuppdrag vad gäller tolkningar i domstolar, förvaltningar och andra verksamheter. Barnrättsakademins erfarenhet är att väldigt få kommuner hör av sig om uppdragsutbildning. Därför behöver regeringen vara pådrivande. Apropå barns rätt att komma till tals i vårdnadstvister så visar en studie från 2008 att barn kommer till tals men man lyssnar inte på dem. Det är attityder och förhållningssätt som måste förändras. Barnkonventionen gäller inte bara utsatta barn utan handlar om alla barn, det är en del av de mänskliga rättigheterna. Michael Stoican, socialdep: Regeringen arbetar med Barnkonventionen och för transformering, KD är dock för att inkorporera. Alla regeringspartier måste vara överens, menade Stoican. Det viktiga är inte att göra Barnkonventionen till lag utan förbättra villkoren för barnens rättigheter. Man måste hitta de bästa lösningar för hur man tillämpar och tolkar. Julia Köhler Olsen: Även med en lag kan det vara skillnad mellan kommunerna. Men det blir positivt för de politiska besluten. Hon tog upp ett exempel på ett barn som fick ersättning då det varit vittne till våld i familjen. Det fick alltså politiska konsekvenser att barnet inte skyddades.

6 6 Sven Winberg, SAMBA: Så länge Barnkonventionen inte är lag, är det svensk lag som gäller, och Barnkonventionen tillämpas inte. Alla jurister jag möter i mina olika uppdrag säger att så länge Barnkonventionen inte är lag är det svensk lag som gäller. Barnkonventionen har inte någon rättsverkan. Allmän diskussion med publiken: Någon från socialtjänsten sa att man ofta sätter en 15-årsgräns för att lyssna på barn, i praktiken ska alla som kan prata komma till tals. Simone Ek sa att hon var osäker på om det är det rätta att Barnkonventionen blir lag. Finns det inte risk att man lämnar över allt till domstolarna? Det som står där stämmer ju redan med svensk lag. Michael Stoican: Man ska inte stirra sig blind på Barnkonventionen. Det finns redan en brottsofferlag i Sverige där barn som blir vittne till våld räknas som brottsoffer. Sven Winberg: Vad skulle en inkorporering bidra till? Karin Fagerholm: Vi hoppas att det leder till ökad kunskap, mer utbildning, och att det gradvis blir tydligare inslag i yrkesutbildningen. Allmänhet och barn blir själva mer medvetna om sina rättigheter. Julia Köhler Olsen: I Norge finns det stor kunskap om barnkonventionen. Det är inget konstigt med Barnkonventionen där, jag kan inte förstå att det skulle vara olämpligt att införa den som lag. Karin Fagerholm: Vinsterna skulle bli stora i hela samhället. Även barn skulle få större kunskap om sina rättigheter. En enkät som gjordes bland svenska barn visade att 60% inte kände till Barnkonventionen. Hon tog upp också upp olika vägar för kompetenshöjning inom barns rättigheter, bland annat lagstiftning, koordinering, statistik, utbildning, politisk utveckling.

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN

PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN ETT KONSTRUKTIVT VERKTYG ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER? ANNA LUNDBERG PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN ETT KONSTRUKTIVT VERKTYG ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER?

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats 15 poäng HT 2008 Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet En kvalitativ undersökning gjord på

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer