Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012"

Transkript

1 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade personer och försäkringens giltighetsområde. Försäkringens omfattning: Försäkringen omfattar kostnader för inställd resa samt kostnader för avbruten resa. Definitioner: Försäkringens gilighet: Försäkringen gäller endast under den semesterresa som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsskyddet gäller då resan bokats via Wizz Airs bokningsportal. Försäkringen är giltig för personer angivna i försäkringsbrevet Giltighetsområde: Försäkringen gäller i hela världen förutom resor till, I eller via följande länder; Afganistan, Cuba, Liberia eller Sudan. Resa: Privat flygresa utomlands med Wizz Air. Försäkringsvillkor för avbeställningsförsäkring 1 Försäkrade personer Försäkrad/försäkrade person/personer anges i försäkringsbrevet. Personer som ej är svenska medborgare måste kunna styrka att de varit mantalsskrivna i Sverige minst 6 månader. Försäkringen kan endast erbjudas till personer under 71 år. 2 Försäkrad resa Försäkringen omfattar varje privatresa enligt definitionen ovan. Försäkringen gäller inte för affärsresor, resor som utbyteselev eller utbytesstudent, resor för hjälporganisationer eller missionsresor. 3 Resans längd Försäkringen gäller för den period som anges i försäkringsbrevet, resan får dock vara längst 90 dagar. 4 Försäkringsperiod Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör att gälla i och med att resan/ arrangemeng påbörjas. Resan anses påbörjad när du checkat in på flygplats eller motsvarande. Försäkringen förlängs endast om resans planerade längd förlängs av orsaker som står utom försäkringstagarens kontroll. 5 Förfallodag för premie Premien ska betalas senast då försäkringsbrevet överlämnas. Om premien inte har betalats vid tidpunkten för en skada som omfattas av försäkringen ska försäkringsbolaget undantas från ersättningsansvar. 6 Inskränkningar i försäkringen Försäkringen omfattar inte: Skador som uppstår till följd av strejk, inre oroligheter, stängda gränser, krigsliknande händelser eller epidemier Brottslig handling och/eller försök till brottslig handling. Uppsåtlig skada på egen person - Skada som direkt eller indirekt orsakas av kärnkraft eller ABC-vapen. - Skada till följd av deltagande i professionella eller halvprofessionella idrottsarrangemang, samt deltagande i motorarrangemang. - Skada till följd av deltagande i risksporter som t ex backhoppning, bergsbestigning, friklättring, grottklättring, heliski, heliboard, alla sportaktiviteter i fors, samtliga luftsporter inklusive flygning samt dykning djupare än 30 meter. - Skador som uppstår som en följd av att researrangör, flygbolag eller varje annan person eller företag som ansvarar för att resan genomförs vederbörligt, drabbas av insolvens eller av andra orsaker inte kan uppfylla sina åtaganden. - Försäkringen gäller inte när den försäkrade personen är registrerat av nationell eller internationell myndighet som terrorist eller misstänkt terrorist, medlem av en terroristorganisation, narkotika smugglare eller är involverad i olaglig handel med atom-, kemiska eller biologiska vapen. 7 Regler för skadeanmälan Den försäkrade är skyldig att: Undvika onödiga kostnader och minimera skadekostnaderna Snarast möjligt anmäla skador till AIG Tillåta AIG genomföra en rimlig undersökning vad gäller skadans orsak och att sanningsenligt tillhandahålla nödvändiga upplysningar. -Tillhandahålla kvitton i original. Om AIG finner det nödvändigt befria behandlande läkare från sin tystnadsplikt. Om någon av ovanstående skyldigheter försummas, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, kan AIG komma att undantas från ersättningsansvar. Vid skadeanmälan ska bland annat följande dokument skickas in: Registreringsformulär från personer som ej är svenska medborgare. Dödsattest vid dödsfall. Födelseattest vid nyfödda barn respektive adoptionsintyg. Dokument som styrker släktskap. -Varje annan handling som AIG begär. 8 Utbetalning av ersättning Då alla nödvändiga handlingar har skickats in och AIG har fastställt ersättningsgrund och ersättningsbelopp sker utbetalning av ersättning inom 30 dagar. 9 Regressrätt gentemot tredje man Det av lagen föreskrivna skadeståndsanspråket gentemot tredje man övergår till AIG det belopp som utbetalas om försäkringsfall inträffar. För detta skall den försäkrade skriva en överlåtelseförklaring till AIG 10 Definition av närstående personer Med närstående personer avses: Anhöriga till försäkrad person (make/maka/sambo samt deras barn, föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, barnbarn, svärsöner, svärdöttrar, svågrar och svägerskor) Varje person som tar hand om medföljande minderåriga barn eller anhöriga med behov av vård. 11 Skyldighet vid skadefall Försäkrad ska snarast möjligt anmäla skada som omfattas av försäkring för avbeställning av resa och avbruten resa. Den försäkrade förlorar sin rätt till ersättning om skada inte är anmäld inom tre år från det den försäkrade fått kännedom om möjligheten att få ersättning. AIG undantas från sitt ersättningsansvar, om skadan är uppsåtlig eller orsakas av grov vårdslöshet. Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger, eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättning helt bortfalla eller minskas. 12 Ersättning från andra försäkringar Om försäkrad har rätt till ersättning från andra allmänna eller privata sjukförsäkringar eller från allmän olycksfalls-eller pensionsförsäkring, ska fösäkringsbolaget endast vara ersättningsskyldigt för de kostnader som överstiger sådan annan ersättning. 13 Avbokning av resa 13 Om den försäkrade annullrar en tidigare bokad flygresa med Wizz Air innan avresa ersätter AIG ett maximalt belopp på SEK per försäkrad. Ersättningen grundas på faktiska avbokningsavgifter då resan annuleras på grund av en av följande orsaker: 13.1 Dödsfall, svår olycka eller oförutsedd svår sjukdom eller graviditetskomplikationer under graviditetens första sex månader som drabbar försäkrad person eller närstående person Överkänslighet mot vaccin hos den försäkrade Skada på försäkrads eller närstående persons egendom som en följd av brand, naturkatastrof eller brottslig handling av tredje part (t ex inbrott) Förlust av försäkrads anställning på grund av oförutsedd, verksamhetsgrundad uppsägning av arbetsgivaren (kopia av anställningsavtal, inklusive kontaktuppgifter för den tidigare arbetsgivaren) Den försäkrade erhåller anställning, såvida denne vid tidpunkten då resan bokades var anmäld som arbetslös (kopia av anställningsavtal) Oförutsedd inkallelse till militärtjänst, repövning eller civiltjänst Stöld av den försäkrades resehandlingar/identitetshandlingar högst en dag (24 timmar) före planerad avresa. 14 Avbruten resa 14.1 AIG ersätter vid oplanerat avbrott av resa som beror på någon av de orsaker som anges i de merkostnader som uppkommer och kan styrkas för återresan, med upp till SEK per försäkrad. Ersättningen baseras på arten på den bokade, försäkrade resan. Den bokade resan måste bestå av en avresa och en återresa AIG ersätter vid oplanerat avbrott av flygresa bokad med Wizz Air som beror på någon av de orsaker som anges i under resans första hälft, resans totala pris upp till SEK per försäkrad. 15 Skyldigheter vid skada Försäkrad förbinder sig att: Omedelbart då en skada uppstår annullera resan för att minimera avbokningskostnaderna och härvid meddela AIG snarast möjligt. Styrka oförutsedd svår sjukdom, svår olycka eller graviditetskomplikationer med läkarintyg. AIG har rätt att pröva den försäkrades oförmåga att resa genom ett specialistläkarutlåtande. I händelse av den försäkrades eller närstående persons dödsfall så ska dennes arvingar tillhandahålla en dödsattest. -I händelse av den försäkrades förlust av anställning ska detta styrkas med arbetsgivarens uppsägning, i händelse av ny anställning så ska detta styrkas med ett intyg från arbetsförmedlingen för den annullerade resan. -I händelse av stöld av försäkrads handlingar/identitetshandlingar så ska detta styrkas med en polisanmälan. -Insända handlingar i original. 1

2 16 Inskränkningar i försäkringen 16.1 Försäkringen gäller inte för avbeställning till följd av sjukvård som var planerad eller vård/behandlingsbehov som förelåg när resan bokades Denna försäkring gäller efter andra ersättningar och självrisk Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltagit i brottslig handling Försäkringsbolaget ansvarar inte för risker vid krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser och dylikt, oberoende om krigstillstånd råder, som uppstår som en följd av fientlig användning eller förekomst av krigsutrustning liksom politiska våldshandlingar, uppror, civila oroligheter och kärnkraft. 17 Självrisk För varje skada utgår en självrisk för den försäkrade. Självrisken uppgår till minst SEK 330 per person. Om den bokade resan måste avbokas, avbrytas eller förlängas på grund av sjukdom utgår en självrisk på 20 % av ersättningsgilla kostnader, dock minst SEK 330 per person. 18 Laga domstol/tillämplig lag Detta avtal lyder under Svensk lagstiftning. I den mån inte annat framgår av dessa försäkringsvillkor, skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Tvister angående detta avtal skall avgöras av en svensk allmän domstol. Rätt att överklaga Om AIG inte uppfyller sina åtgaganden finns en möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligt framför sin redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG. Ytterligare instans att överklaga till är Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumenternas Försäkringsbyrå kan också lämna den enskilde råd. Försäkrad kan även väcka talan vid allmän domstol. KONSUMENTINFORMATION Dataskydd Försäkringstagaren medger att försäkringsbolaget vid behov och i nödvändig omfattning vidarebefordrar data för behandling av ansökan eller upprättande av avtal (betalningar, skadehistorik, risk- och avtalsförändringar) till återförsäkrare för riskbedömning och för att upprätta en återförsäkring, samt till försäkringstagarens fackförbund och andra försäkringsbolag för riskbedömning och förmedling av anspråk. Försäkringstagaren medger även att försäkringsbolaget vid behov och i den mån det gynnar en vederbörlig hantering av dennes försäkringsärenden bevara allmänna avtals-, betalnings- och ersättningsuppgifter i försäkringskoncernens gemensamma dataregister. Såvida det inte annat anges i försäkringsvillkoren skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Skadeanmälan skall skickas till Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited Box Stockholm, Sweden Tel Fax Skadeanmälningsblankett kan hämtas på Uppsägning av avtal med en löptid på mer än 30 dagar Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidspunkt. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbolaget. Hur vi använder personuppgifter AIG Europe Limited Frankrike filial Sverige samlar in Personuppgifter från sina kunder, skadelidande och affärskontakter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda skydd, utge och handha försäkringsbrev samt hantera skadeanmälningar på ett riktigt sätt. Personuppgifter identifierar och är hänförliga till en individ. Genom att lämna Personuppgifter, så ber vi dig om, och du samtycker till att ge tillåtelse för dess användning såsom det beskrivs nedan. Om Personuppgifter lämnas av en annan källa än Uppgiftsföremålet, så ber vi den källan att tillse att den är behörig att lämna ut Uppgifterna för den användning som beskrivs nedan. Typ av Personuppgifter vi kan komma att samla in och varför Beroende på vår relation till kunden kan insamlade Personuppgifter komma att innefatta: identifierings- och kontaktuppgifter, betalkort och bankkonto, kreditvärdering och betalningsanmärkningar, känslig information om hälsa eller sjukdomstillstånd, samt andra Personuppgifter som i huvudsak har lämnats av dig. Personuppgifter kan komma att användas i följande syfte: Försäkringsadministration, t.ex. kommunikation, riskacceptans, skadehantering och betalning Förvaltning och kontroll av AIG affärsverksamheter För att förhindra, upptäcka och utreda brott, t.ex. bedrägeri och penningtvätt För att fastställa och försvara juridiska rättigheter För att uppfylla lagar, inklusive lagar utanför det land där du bor För att övervaka och spela in telefonsamtal i kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyfte Internationell överföring På grund av AIG verksamhets globala natur kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder, inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftslagar än de som finns i EU/EES, dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor. Säkerhet och lagring av Personuppgifter Tillbörliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder tillämpas för att skydda Personuppgifterna. Även AIG tjänsteleverantörer är noga utvalda och måste tillämpa tillbörliga skyddsåtgärder. Personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Begäran eller frågor För att begära åtkomst till eller för att korrigera felaktiga Personuppgifter, eller för att begära radering eller hemlighållande av Personuppgifterna, eller för att invända mot dess användning, vänligen skicka e-postmeddelande till: eller skriv till Personuppgiftsombud, Svensk filial av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm. Mer information om vår användning av Personuppgifter återfinns i vår fullständiga Integritetspolicy eller så kan du begära ut ett exemplar genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Utlämnande av Personuppgifter För ovanstående syften kan Personuppgifter komma att lämnas ut till våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsgivare och återförsäkrare, kreditvärderingsinstitut, sjukvårdspersonal och andra tjänsteleverantörer. Personuppgifter kommer att lämnas ut till andra tredje parter (inklusive statliga myndigheter) om så krävs i lag. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till presumtiva köpare och köpare, samt överlåtas vid försäljning av vårt bolag eller vid överlåtelse av affärstillgångar. AIG lämnar inte ut Personuppgifter till andra för att används i marknadsföringssyfte. 2

3 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Insurance Terms and Conditions, November 2012 General reference: The general conditions of this insurance are set out below. The insured should check the Particular Conditions of the insurance and the details relating to the insured persons in addition to the scope of validity. Insured benefits: -Expenses due to cancellation of the trip -Expenses due to interruption of the trip Definitions: Individual policy: The insurance cover extends solely to the travel stated in the confirmation of the insurance. Scope of validity: Europe Europe is considered to be all the countries to the West of the Urals and the islands that belong to them geographically (e.g. Great Britain, Ireland, Iceland, Canary Islands, Balearic Islands, Azores, Madeira, Malta and Cyprus). Also included are the non- European neighbouring countries of the Mediterranean. Worldwide*: All countries (including Europe). *You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. Trip: Every Air trip with Wizzair abroad. Articles 1 14 apply to all the provisions of the travel insurance of Travel Guard. General conditions of the insurance 1 Insurable persons You as the individual traveller or you and your family with main residence in Sweden. Persons who are not of Swedish nationality must have had their main residence in Sweden for a minimum of six months and be able to prove it. The insurance can only be granted to persons under 71 years of age. 2 Travel insured The insurance cover is relation to the air trip booked in the Wizzair booking path. The cover of the insurance exists for the scope of validity indicated in the confirmation of the insurance. 3 Duration of the trip The protection of the insurance covers the period stated in the Particular Conditions of the insurance. The insurance provides cover for trips having a maximum duration of 90 days. 4 Start and finish of insurance protection The insurance is effective from the time of payment of the premium, but not before the period agreed in the insurance policy. The insurance protection ends on conclusion of the period agreed in the insurance policy. The insurance protection only extends beyond the period agreed in the insurance policy if the duration of the trip has to be extended due to reasons outside the control of the insured. 5 Due date of the insurance premium The premium will be paid at the time when the insurance policy is handed over. If the premium has not been paid at the time of the insured contingency (in the case of a loss), the insurer shall be released from the obligation to provide benefit. 6 Excluded Risks The following are NOT insured: Damage due to strikes, internal unrest, closure of borders and bellicose events, epidemics or other sovereign acts; Crimes and attempted crimes; Self-inflicted injuries; -Accidents caused directly or indirectly by nuclear energy or accidents due to Nuclear or Biochemical Weapons; Professional participation in sporting events, as well as participation in speed events, including horse racing Risky sports, such as ski jumps, mountaineering, free climbing, caving, water skiing and water boarding, all kinds of aquatic sports including diving in water deeper than 30 metres, aerial sports, including piloting, etc. Damage caused by insolvency or breach of contract on the part of the travel operator, airline or any other person or company properly responsible for the completion of the trip. - You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. - You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 7 Regulations for the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 7.1 Avoid unnecessary expenses and reduce the damage as far as possible; 7.2 Immediately notify AIG of the damage; 7.3 Allow AIG to carry out any reasonable investigation in relation to the cause and the amount of its obligation and provide the necessary information swiftly. The original receipts of all expenses must always be provided. If AIG considers it to be necessary, the insured must release the attending doctor from professional secrecy. In the case of a breach of one of the foregoing obligations, deliberately or negligently, AIG will be released from the obligation to provide the benefit; 7.4 AIG will pay the cost of a medical examination; 7.5 In the case of an insured contingency, there must be presented, among others, the documents detailed below: -Certificate of residence in the case of non-swede citizens -Death certificate in the case of death -Birth certificate for recently born children and/or confirmation of adoption -Documents justifying kinship -All other documents required by AIG. 8 Payment of indemnity Payment of the indemnity will take place within a period of two weeks after all the necessary documents have been received and the obligation of AIG to pay the benefit has been substantiated (reason and amount). 9 Claims against third parties A claim for indemnity against third parties is transferred within the legal framework to AIG up to the amount that an insured contingency must be paid. The insured must make the corresponding declaration of assignment in favour of AIG. 10 Loss of the right of protection of the insurance 10.1 In the case of fraud on the part of the insured, AIG is released from the obligation to provide the benefit even after the occurrence of an insured contingency, and also 10.2 AIG has the right to appeal against the contract in the case of a malicious deceit. In the event of a rescission, the insurer is entitled to maintain that part of the premium which falls into the contract period, before the rescission will be effective. 11 Definition of the persons covered by this insurance: The persons covered by this insurance are: The family members of the insured person (spouses / cohabitants, in addition to their children, parents, grandparents, brothers, sisters, grandchildren, son-in-law, daughterin-law, brother-in-law, sister-in law). Those persons caring for minor relatives or disabled persons who do not travel. 12 Method of proceeding in the case of a loss In the case of a loss comprised within the framework of the trip cancellation or trip interruption, the insured must immediately inform the AIG claims department indicated in the General Conditions of the Insurance. 13 Indemnification of other insurance contracts 13.1 If, in the insured contingency, it is possible to claim an indemnity from other insurance contracts, these benefit obligations shall have priority. 14 Court of jurisdiction / Governing law The court of jurisdiction is Stockholm. This insurance will be governed by Swedish law. AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Insurance Covering Cancellation of the Expenses of the Trip, including insurance of expenses relating to interruption of the trip 15 Cancellation before the start of the trip 15.1 If the insured cancels a confirmed trip before the start of the trip, AIG will reimburse a maximum amount of SEK 14,000 per insured person. The basis of the cover is the cancellation expenses, in the event that cancellation is based on one of the following reasons: 15.2 Death, serious accident or unexpected serious illness, complications in pregnancy within the first six months of pregnancy of an insured person or a person covered by the policy Incompatibility of vaccination of one of the insured persons Damage to the property of the insured or an insured person due to fire, elemental occurrences [sic] or criminal actions perpetrated by a third party (e.g. theft). 1

4 15.5 The loss of the work position of the insured due to an unexpected termination of the employment relationship by the employer (it will be necessary to present a copy of the employment contract including details of contact with the former employer) Start of an employment relationship of the insured, if he was not in employment at the time of reservation of the trip (it will be necessary to present a copy of the employment contract) Unexpected call up to basic military service, military training or social service Theft of the travel documents / identity documents of the insured on the day (within 24 hours) prior to the start of the planned travel. 16 Interruption of the tip 16.1 Additional costs of the return trip in the event of an irregular termination of the reserved trip due to the reasons specified in 15.1 to 15.8, AIG will reimburse the verifiable additional costs incurred for the return trip, up to SEK per insured person. The cost or value of the insured trip is the criterion to be applied for the reimbursement. The return ticket must form an integral part of the reserved trip. 17 Obligations after the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 17.1 Immediately cancel the trip after the occurrence of the insured contingency in order to keep the costs incurred due to cancellation of the voyage as low as possible. AIG must be informed immediately Prove by means of a medical certificate a serious illness, a serious accident or a pregnancy complication. AIG is entitled to verify the reason for the stoppage of a trip, through a specialised medical expert Heirs must present a death certificate in the case of the death of the insured or of an insured person Present the document of dismissal by the employer in the case of the insured losing his job or confirmation from the employment office in the case of his starting a new employment relationship in respect of the agreement relating to the cancelled trip Present a police report in the case of theft of the documents/identity documents of the insured Present only original documents If a contractual responsibility which is to be satisfied towards the insurer is wilfully breached then the insurer is released from the obligation to pay. In case of grossly negligent breach of a responsibility the insurer is entitled to reduce the payment in a ratio which corresponds with the seriousness of the fault. Both shall only apply if AIG has informed the insurance policy holder of these legal consequences through a separate notification in a text form. The insurance cover shall continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the responsibilities were not breached by gross negligence. The insurance cover shall also continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the breach of the responsibility was neither the cause for the occurrence or the determination of the insured event, nor for the determination or the scope of the payment. This shall not apply if the insured person or the insurance policy holder maliciously breached the responsibility. 18 Risks Excluded 18.1 Those cases where a trip has been reserved after an official diagnosis has been provided with respect to the state of health of the insured or person at risk This insurance protection includes a posteriori other benefits and appropriate retentions In the case of criminal actions on the part of the insured person The insurer is not responsible for dangers of war, civil wars, or events similar to wars and those arising as a consequence of one of these dangers by the enemy s use of weapons, in addition to the presence of weapons, irrespective of a state of war, as well as acts of political violence, uprising, other civil unrest and nuclear energy. 19 Excess payable The insured person will bear a retention in the case of a loss. This amounts to a minimum of SEK per person. If, due to an illness, the reserved trip does not start, is interrupted or is extended, the insured must bear a retention of 20% of the reimbursable damages, with a minimum of SEK per person. INFORMATION FOR THE CONSUMER Statute of limitations The claims from the insurance contract shall become statute-barred in three years. The calculation of the deadline is oriented to the general regulations of the BGB [Civil Code]. If a claim from the insurance contract has been reported to AIG the statute of limitations is inhibited from the report until the time at which the insured person receives the decision in a text form. Data protection You and the insured person agree that the insurer addressed by the insurance agent if applicable and to the necessary extent will transmit data, which are derived from the application documents or the execution of the contract (premiums, insured events, changes in risk / contract), to reinsurers for assessing the risk and for processing the reinsurance as well as the claims to other insurers and / or to the joint association of the German insurance industry (GDV) for forwarding these data to other insurers for assessing the risk and the claims. Upon request you and the insured person will be sent additional information concerning the data transmission. The Insurance Company bearing the risk is: AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Headoffice: London Office of inspection The insurance contract agreed with AIG is regulated by ACAN The right of revocation for contracts with a term of more than 30 days To help us to deal with your comments quickly, please quote your Policy/Claim Number and the Policyholder/Insured Name. We will do our best to resolve any difficulty directly with you, but if we are unable to do this to your satisfaction you may be entitled to refer any dispute to the Allmänna Reklamationsnämnden. Service who will review your case. Right of withdrawal You can revoke your contractual declaration within 2 weeks without stating any reasons and in a text form (e.g. letter, fax, ). The deadline shall begin when you have received the insurance policy, the contractual provisions including our General Insurance Terms and Conditions as well as the contractual information (product information leaflet and insurance information) and these instructions. The timely despatch of the revocation is sufficient in order to safeguard the objection deadline. The revocation is to be directed at AIG: Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden In case of a revocation by fax the revocation is to be directed by Consequences of revocation In the event of an effective revocation your insurance cover shall end and we shall reimburse you the part of your premium, which relates to the time until receipt of the revocation. We can retain the part of your premium which relates to the period of time until receipt of the revocation if you have agreed that the insurance cover shall begin before expiry of the period of revocation. If you have not given such consent or if the insurance cover only begins after expiry of the period of revocation, we shall reimburse you the total premium. We shall reimburse you premiums immediately, by no later than 30 days after receipt of the revocation You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 2

5 How we use Personal Information AIG Europe Limited collects Personal Information from its customers, claimants and business contacts. This is necessary to allow us to offer insurance protection, issue and manage policies and handle claims appropriately. Personal Information identifies and relates to an individual. By providing Personal Information we are asking you and you agree to give permission for its use as described below. If Personal Information is provided by a source other than the Data Subject we ask that source to ensure that it is authorized to provide the Data and for its use as described below. The types of Personal Information we may collect and why Depending on our relationship with the customer, Personal Information collected may include: identification and contact information, payment card and bank account, credit reference and credit scoring information, sensitive information about health or medical condition, and other Personal Information primarily provided by you. Personal Information may be used for the following purposes: Insurance administration, e.g. communications, risk acceptance, claims processing and payment Management and audit of AIG business operations Prevention, detection and investigation of crime, e.g. fraud and money laundering Establishment and defence of legal rights Legal and regulatory compliance, including compliance with laws outside your country of residence Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes International transfer Due to the global nature of AIG business Personal Information may be transferred to parties located in other countries, including the United States and other countries with different data protection laws than those of the EU/EEA, subject always to legal requirements in your country of residence. Security and retention of Personal Information Appropriate legal and security measures are used to protect Personal Information. AIG service providers are also selected carefully and required to use appropriate protective measures. Personal information will be retained for the period necessary to fulfil the purposes described above. Requests or questions To request access or correct inaccurate Personal Information, or to request the deletion or suppression of Personal Information, or object to its use, please or write to AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, SE Stockholm. More details about our use of Personal Information can be found in our full Privacy Policy at or you may request a copy using the contact details above. Sharing of Personal Information For the above purposes Personal Information may be shared with our group companies, brokers and other distribution parties, insurers and reinsurers, credit reference agencies, healthcare professionals and other service providers. Personal Information will be shared with other third parties (including government authorities) if required by law. Personal Information may be shared with prospective purchasers and purchasers, and transferred upon a sale of our company or transfer of business assets. AIG does not share Personal Information with others to be used for marketing purposes. 3

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor,

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, 2012-12-01 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Försäkringsvillkor för Avbeställningsförsäkring från Chartis Europe S.A, Sverige (AVB-Chartis Insurance Holiday Protect 2007) 1:1

Försäkringsvillkor för Avbeställningsförsäkring från Chartis Europe S.A, Sverige (AVB-Chartis Insurance Holiday Protect 2007) 1:1 CLICK HERE TO VIEW IN ENGLISH Försäkringsvillkor för Avbeställningsförsäkring från Chartis Europe S.A, Sverige (AVB-Chartis Insurance Holiday Protect 2007) 1:1 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 RESEARRANGÖR I KONKURS / SKADEANMÄLANSBLANKETT (FINANCIAL FAILURE

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Finnair Sverige. Försäkringsvillkor, juni 2008 CLICK HERE FOR ENGLISH

Avbeställningsförsäkring. Finnair Sverige. Försäkringsvillkor, juni 2008 CLICK HERE FOR ENGLISH CLICK HERE FOR ENGLISH Avbeställningsförsäkring Finnair Sverige Försäkringsvillkor, juni 2008 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Ansökningshandlingar till CIF-program

Ansökningshandlingar till CIF-program Ansökningshandlingar till CIF-program Ansökningshandlingen i pdf-format till CIF-program omfattar 4 sidor. Samma ansökningshandling används för samtliga program, utom till det franska och till det amerikanska

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser Sid 1 (3) Enligt lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, måste banker och kortföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, säkerställa god kundkännedom. Det innebär att vi måste be den som vill

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik; SFS 2003:759 Utkom från trycket den 25 november

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Överenskommelse om social trygghet mellan Australien och Finland

Överenskommelse om social trygghet mellan Australien och Finland Överenskommelse om social trygghet mellan Australien och Finland Australiens sociala trygghetssystem Australiens socialförsäkringssystem skiljer sig från systemen i de flesta andra industriländer. Varje

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Questionnaire for quotation Asylum accommodation

Questionnaire for quotation Asylum accommodation Questionnaire for quotation Asylum accommodation Insured / Försäkrad Address / Adress Postcode / Postnummer Phone / Tel Fax Company registration number / Org.nr Contact person / Kontaktperson E-mail /

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer