Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012"

Transkript

1 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade personer och försäkringens giltighetsområde. Försäkringens omfattning: Försäkringen omfattar kostnader för inställd resa samt kostnader för avbruten resa. Definitioner: Försäkringens gilighet: Försäkringen gäller endast under den semesterresa som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsskyddet gäller då resan bokats via Wizz Airs bokningsportal. Försäkringen är giltig för personer angivna i försäkringsbrevet Giltighetsområde: Försäkringen gäller i hela världen förutom resor till, I eller via följande länder; Afganistan, Cuba, Liberia eller Sudan. Resa: Privat flygresa utomlands med Wizz Air. Försäkringsvillkor för avbeställningsförsäkring 1 Försäkrade personer Försäkrad/försäkrade person/personer anges i försäkringsbrevet. Personer som ej är svenska medborgare måste kunna styrka att de varit mantalsskrivna i Sverige minst 6 månader. Försäkringen kan endast erbjudas till personer under 71 år. 2 Försäkrad resa Försäkringen omfattar varje privatresa enligt definitionen ovan. Försäkringen gäller inte för affärsresor, resor som utbyteselev eller utbytesstudent, resor för hjälporganisationer eller missionsresor. 3 Resans längd Försäkringen gäller för den period som anges i försäkringsbrevet, resan får dock vara längst 90 dagar. 4 Försäkringsperiod Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör att gälla i och med att resan/ arrangemeng påbörjas. Resan anses påbörjad när du checkat in på flygplats eller motsvarande. Försäkringen förlängs endast om resans planerade längd förlängs av orsaker som står utom försäkringstagarens kontroll. 5 Förfallodag för premie Premien ska betalas senast då försäkringsbrevet överlämnas. Om premien inte har betalats vid tidpunkten för en skada som omfattas av försäkringen ska försäkringsbolaget undantas från ersättningsansvar. 6 Inskränkningar i försäkringen Försäkringen omfattar inte: Skador som uppstår till följd av strejk, inre oroligheter, stängda gränser, krigsliknande händelser eller epidemier Brottslig handling och/eller försök till brottslig handling. Uppsåtlig skada på egen person - Skada som direkt eller indirekt orsakas av kärnkraft eller ABC-vapen. - Skada till följd av deltagande i professionella eller halvprofessionella idrottsarrangemang, samt deltagande i motorarrangemang. - Skada till följd av deltagande i risksporter som t ex backhoppning, bergsbestigning, friklättring, grottklättring, heliski, heliboard, alla sportaktiviteter i fors, samtliga luftsporter inklusive flygning samt dykning djupare än 30 meter. - Skador som uppstår som en följd av att researrangör, flygbolag eller varje annan person eller företag som ansvarar för att resan genomförs vederbörligt, drabbas av insolvens eller av andra orsaker inte kan uppfylla sina åtaganden. - Försäkringen gäller inte när den försäkrade personen är registrerat av nationell eller internationell myndighet som terrorist eller misstänkt terrorist, medlem av en terroristorganisation, narkotika smugglare eller är involverad i olaglig handel med atom-, kemiska eller biologiska vapen. 7 Regler för skadeanmälan Den försäkrade är skyldig att: Undvika onödiga kostnader och minimera skadekostnaderna Snarast möjligt anmäla skador till AIG Tillåta AIG genomföra en rimlig undersökning vad gäller skadans orsak och att sanningsenligt tillhandahålla nödvändiga upplysningar. -Tillhandahålla kvitton i original. Om AIG finner det nödvändigt befria behandlande läkare från sin tystnadsplikt. Om någon av ovanstående skyldigheter försummas, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, kan AIG komma att undantas från ersättningsansvar. Vid skadeanmälan ska bland annat följande dokument skickas in: Registreringsformulär från personer som ej är svenska medborgare. Dödsattest vid dödsfall. Födelseattest vid nyfödda barn respektive adoptionsintyg. Dokument som styrker släktskap. -Varje annan handling som AIG begär. 8 Utbetalning av ersättning Då alla nödvändiga handlingar har skickats in och AIG har fastställt ersättningsgrund och ersättningsbelopp sker utbetalning av ersättning inom 30 dagar. 9 Regressrätt gentemot tredje man Det av lagen föreskrivna skadeståndsanspråket gentemot tredje man övergår till AIG det belopp som utbetalas om försäkringsfall inträffar. För detta skall den försäkrade skriva en överlåtelseförklaring till AIG 10 Definition av närstående personer Med närstående personer avses: Anhöriga till försäkrad person (make/maka/sambo samt deras barn, föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, barnbarn, svärsöner, svärdöttrar, svågrar och svägerskor) Varje person som tar hand om medföljande minderåriga barn eller anhöriga med behov av vård. 11 Skyldighet vid skadefall Försäkrad ska snarast möjligt anmäla skada som omfattas av försäkring för avbeställning av resa och avbruten resa. Den försäkrade förlorar sin rätt till ersättning om skada inte är anmäld inom tre år från det den försäkrade fått kännedom om möjligheten att få ersättning. AIG undantas från sitt ersättningsansvar, om skadan är uppsåtlig eller orsakas av grov vårdslöshet. Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger, eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättning helt bortfalla eller minskas. 12 Ersättning från andra försäkringar Om försäkrad har rätt till ersättning från andra allmänna eller privata sjukförsäkringar eller från allmän olycksfalls-eller pensionsförsäkring, ska fösäkringsbolaget endast vara ersättningsskyldigt för de kostnader som överstiger sådan annan ersättning. 13 Avbokning av resa 13 Om den försäkrade annullrar en tidigare bokad flygresa med Wizz Air innan avresa ersätter AIG ett maximalt belopp på SEK per försäkrad. Ersättningen grundas på faktiska avbokningsavgifter då resan annuleras på grund av en av följande orsaker: 13.1 Dödsfall, svår olycka eller oförutsedd svår sjukdom eller graviditetskomplikationer under graviditetens första sex månader som drabbar försäkrad person eller närstående person Överkänslighet mot vaccin hos den försäkrade Skada på försäkrads eller närstående persons egendom som en följd av brand, naturkatastrof eller brottslig handling av tredje part (t ex inbrott) Förlust av försäkrads anställning på grund av oförutsedd, verksamhetsgrundad uppsägning av arbetsgivaren (kopia av anställningsavtal, inklusive kontaktuppgifter för den tidigare arbetsgivaren) Den försäkrade erhåller anställning, såvida denne vid tidpunkten då resan bokades var anmäld som arbetslös (kopia av anställningsavtal) Oförutsedd inkallelse till militärtjänst, repövning eller civiltjänst Stöld av den försäkrades resehandlingar/identitetshandlingar högst en dag (24 timmar) före planerad avresa. 14 Avbruten resa 14.1 AIG ersätter vid oplanerat avbrott av resa som beror på någon av de orsaker som anges i de merkostnader som uppkommer och kan styrkas för återresan, med upp till SEK per försäkrad. Ersättningen baseras på arten på den bokade, försäkrade resan. Den bokade resan måste bestå av en avresa och en återresa AIG ersätter vid oplanerat avbrott av flygresa bokad med Wizz Air som beror på någon av de orsaker som anges i under resans första hälft, resans totala pris upp till SEK per försäkrad. 15 Skyldigheter vid skada Försäkrad förbinder sig att: Omedelbart då en skada uppstår annullera resan för att minimera avbokningskostnaderna och härvid meddela AIG snarast möjligt. Styrka oförutsedd svår sjukdom, svår olycka eller graviditetskomplikationer med läkarintyg. AIG har rätt att pröva den försäkrades oförmåga att resa genom ett specialistläkarutlåtande. I händelse av den försäkrades eller närstående persons dödsfall så ska dennes arvingar tillhandahålla en dödsattest. -I händelse av den försäkrades förlust av anställning ska detta styrkas med arbetsgivarens uppsägning, i händelse av ny anställning så ska detta styrkas med ett intyg från arbetsförmedlingen för den annullerade resan. -I händelse av stöld av försäkrads handlingar/identitetshandlingar så ska detta styrkas med en polisanmälan. -Insända handlingar i original. 1

2 16 Inskränkningar i försäkringen 16.1 Försäkringen gäller inte för avbeställning till följd av sjukvård som var planerad eller vård/behandlingsbehov som förelåg när resan bokades Denna försäkring gäller efter andra ersättningar och självrisk Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltagit i brottslig handling Försäkringsbolaget ansvarar inte för risker vid krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser och dylikt, oberoende om krigstillstånd råder, som uppstår som en följd av fientlig användning eller förekomst av krigsutrustning liksom politiska våldshandlingar, uppror, civila oroligheter och kärnkraft. 17 Självrisk För varje skada utgår en självrisk för den försäkrade. Självrisken uppgår till minst SEK 330 per person. Om den bokade resan måste avbokas, avbrytas eller förlängas på grund av sjukdom utgår en självrisk på 20 % av ersättningsgilla kostnader, dock minst SEK 330 per person. 18 Laga domstol/tillämplig lag Detta avtal lyder under Svensk lagstiftning. I den mån inte annat framgår av dessa försäkringsvillkor, skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Tvister angående detta avtal skall avgöras av en svensk allmän domstol. Rätt att överklaga Om AIG inte uppfyller sina åtgaganden finns en möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligt framför sin redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG. Ytterligare instans att överklaga till är Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumenternas Försäkringsbyrå kan också lämna den enskilde råd. Försäkrad kan även väcka talan vid allmän domstol. KONSUMENTINFORMATION Dataskydd Försäkringstagaren medger att försäkringsbolaget vid behov och i nödvändig omfattning vidarebefordrar data för behandling av ansökan eller upprättande av avtal (betalningar, skadehistorik, risk- och avtalsförändringar) till återförsäkrare för riskbedömning och för att upprätta en återförsäkring, samt till försäkringstagarens fackförbund och andra försäkringsbolag för riskbedömning och förmedling av anspråk. Försäkringstagaren medger även att försäkringsbolaget vid behov och i den mån det gynnar en vederbörlig hantering av dennes försäkringsärenden bevara allmänna avtals-, betalnings- och ersättningsuppgifter i försäkringskoncernens gemensamma dataregister. Såvida det inte annat anges i försäkringsvillkoren skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Skadeanmälan skall skickas till Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited Box Stockholm, Sweden Tel Fax Skadeanmälningsblankett kan hämtas på Uppsägning av avtal med en löptid på mer än 30 dagar Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidspunkt. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbolaget. Hur vi använder personuppgifter AIG Europe Limited Frankrike filial Sverige samlar in Personuppgifter från sina kunder, skadelidande och affärskontakter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda skydd, utge och handha försäkringsbrev samt hantera skadeanmälningar på ett riktigt sätt. Personuppgifter identifierar och är hänförliga till en individ. Genom att lämna Personuppgifter, så ber vi dig om, och du samtycker till att ge tillåtelse för dess användning såsom det beskrivs nedan. Om Personuppgifter lämnas av en annan källa än Uppgiftsföremålet, så ber vi den källan att tillse att den är behörig att lämna ut Uppgifterna för den användning som beskrivs nedan. Typ av Personuppgifter vi kan komma att samla in och varför Beroende på vår relation till kunden kan insamlade Personuppgifter komma att innefatta: identifierings- och kontaktuppgifter, betalkort och bankkonto, kreditvärdering och betalningsanmärkningar, känslig information om hälsa eller sjukdomstillstånd, samt andra Personuppgifter som i huvudsak har lämnats av dig. Personuppgifter kan komma att användas i följande syfte: Försäkringsadministration, t.ex. kommunikation, riskacceptans, skadehantering och betalning Förvaltning och kontroll av AIG affärsverksamheter För att förhindra, upptäcka och utreda brott, t.ex. bedrägeri och penningtvätt För att fastställa och försvara juridiska rättigheter För att uppfylla lagar, inklusive lagar utanför det land där du bor För att övervaka och spela in telefonsamtal i kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyfte Internationell överföring På grund av AIG verksamhets globala natur kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder, inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftslagar än de som finns i EU/EES, dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor. Säkerhet och lagring av Personuppgifter Tillbörliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder tillämpas för att skydda Personuppgifterna. Även AIG tjänsteleverantörer är noga utvalda och måste tillämpa tillbörliga skyddsåtgärder. Personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Begäran eller frågor För att begära åtkomst till eller för att korrigera felaktiga Personuppgifter, eller för att begära radering eller hemlighållande av Personuppgifterna, eller för att invända mot dess användning, vänligen skicka e-postmeddelande till: eller skriv till Personuppgiftsombud, Svensk filial av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm. Mer information om vår användning av Personuppgifter återfinns i vår fullständiga Integritetspolicy eller så kan du begära ut ett exemplar genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Utlämnande av Personuppgifter För ovanstående syften kan Personuppgifter komma att lämnas ut till våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsgivare och återförsäkrare, kreditvärderingsinstitut, sjukvårdspersonal och andra tjänsteleverantörer. Personuppgifter kommer att lämnas ut till andra tredje parter (inklusive statliga myndigheter) om så krävs i lag. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till presumtiva köpare och köpare, samt överlåtas vid försäljning av vårt bolag eller vid överlåtelse av affärstillgångar. AIG lämnar inte ut Personuppgifter till andra för att används i marknadsföringssyfte. 2

3 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Insurance Terms and Conditions, November 2012 General reference: The general conditions of this insurance are set out below. The insured should check the Particular Conditions of the insurance and the details relating to the insured persons in addition to the scope of validity. Insured benefits: -Expenses due to cancellation of the trip -Expenses due to interruption of the trip Definitions: Individual policy: The insurance cover extends solely to the travel stated in the confirmation of the insurance. Scope of validity: Europe Europe is considered to be all the countries to the West of the Urals and the islands that belong to them geographically (e.g. Great Britain, Ireland, Iceland, Canary Islands, Balearic Islands, Azores, Madeira, Malta and Cyprus). Also included are the non- European neighbouring countries of the Mediterranean. Worldwide*: All countries (including Europe). *You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. Trip: Every Air trip with Wizzair abroad. Articles 1 14 apply to all the provisions of the travel insurance of Travel Guard. General conditions of the insurance 1 Insurable persons You as the individual traveller or you and your family with main residence in Sweden. Persons who are not of Swedish nationality must have had their main residence in Sweden for a minimum of six months and be able to prove it. The insurance can only be granted to persons under 71 years of age. 2 Travel insured The insurance cover is relation to the air trip booked in the Wizzair booking path. The cover of the insurance exists for the scope of validity indicated in the confirmation of the insurance. 3 Duration of the trip The protection of the insurance covers the period stated in the Particular Conditions of the insurance. The insurance provides cover for trips having a maximum duration of 90 days. 4 Start and finish of insurance protection The insurance is effective from the time of payment of the premium, but not before the period agreed in the insurance policy. The insurance protection ends on conclusion of the period agreed in the insurance policy. The insurance protection only extends beyond the period agreed in the insurance policy if the duration of the trip has to be extended due to reasons outside the control of the insured. 5 Due date of the insurance premium The premium will be paid at the time when the insurance policy is handed over. If the premium has not been paid at the time of the insured contingency (in the case of a loss), the insurer shall be released from the obligation to provide benefit. 6 Excluded Risks The following are NOT insured: Damage due to strikes, internal unrest, closure of borders and bellicose events, epidemics or other sovereign acts; Crimes and attempted crimes; Self-inflicted injuries; -Accidents caused directly or indirectly by nuclear energy or accidents due to Nuclear or Biochemical Weapons; Professional participation in sporting events, as well as participation in speed events, including horse racing Risky sports, such as ski jumps, mountaineering, free climbing, caving, water skiing and water boarding, all kinds of aquatic sports including diving in water deeper than 30 metres, aerial sports, including piloting, etc. Damage caused by insolvency or breach of contract on the part of the travel operator, airline or any other person or company properly responsible for the completion of the trip. - You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. - You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 7 Regulations for the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 7.1 Avoid unnecessary expenses and reduce the damage as far as possible; 7.2 Immediately notify AIG of the damage; 7.3 Allow AIG to carry out any reasonable investigation in relation to the cause and the amount of its obligation and provide the necessary information swiftly. The original receipts of all expenses must always be provided. If AIG considers it to be necessary, the insured must release the attending doctor from professional secrecy. In the case of a breach of one of the foregoing obligations, deliberately or negligently, AIG will be released from the obligation to provide the benefit; 7.4 AIG will pay the cost of a medical examination; 7.5 In the case of an insured contingency, there must be presented, among others, the documents detailed below: -Certificate of residence in the case of non-swede citizens -Death certificate in the case of death -Birth certificate for recently born children and/or confirmation of adoption -Documents justifying kinship -All other documents required by AIG. 8 Payment of indemnity Payment of the indemnity will take place within a period of two weeks after all the necessary documents have been received and the obligation of AIG to pay the benefit has been substantiated (reason and amount). 9 Claims against third parties A claim for indemnity against third parties is transferred within the legal framework to AIG up to the amount that an insured contingency must be paid. The insured must make the corresponding declaration of assignment in favour of AIG. 10 Loss of the right of protection of the insurance 10.1 In the case of fraud on the part of the insured, AIG is released from the obligation to provide the benefit even after the occurrence of an insured contingency, and also 10.2 AIG has the right to appeal against the contract in the case of a malicious deceit. In the event of a rescission, the insurer is entitled to maintain that part of the premium which falls into the contract period, before the rescission will be effective. 11 Definition of the persons covered by this insurance: The persons covered by this insurance are: The family members of the insured person (spouses / cohabitants, in addition to their children, parents, grandparents, brothers, sisters, grandchildren, son-in-law, daughterin-law, brother-in-law, sister-in law). Those persons caring for minor relatives or disabled persons who do not travel. 12 Method of proceeding in the case of a loss In the case of a loss comprised within the framework of the trip cancellation or trip interruption, the insured must immediately inform the AIG claims department indicated in the General Conditions of the Insurance. 13 Indemnification of other insurance contracts 13.1 If, in the insured contingency, it is possible to claim an indemnity from other insurance contracts, these benefit obligations shall have priority. 14 Court of jurisdiction / Governing law The court of jurisdiction is Stockholm. This insurance will be governed by Swedish law. AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Insurance Covering Cancellation of the Expenses of the Trip, including insurance of expenses relating to interruption of the trip 15 Cancellation before the start of the trip 15.1 If the insured cancels a confirmed trip before the start of the trip, AIG will reimburse a maximum amount of SEK 14,000 per insured person. The basis of the cover is the cancellation expenses, in the event that cancellation is based on one of the following reasons: 15.2 Death, serious accident or unexpected serious illness, complications in pregnancy within the first six months of pregnancy of an insured person or a person covered by the policy Incompatibility of vaccination of one of the insured persons Damage to the property of the insured or an insured person due to fire, elemental occurrences [sic] or criminal actions perpetrated by a third party (e.g. theft). 1

4 15.5 The loss of the work position of the insured due to an unexpected termination of the employment relationship by the employer (it will be necessary to present a copy of the employment contract including details of contact with the former employer) Start of an employment relationship of the insured, if he was not in employment at the time of reservation of the trip (it will be necessary to present a copy of the employment contract) Unexpected call up to basic military service, military training or social service Theft of the travel documents / identity documents of the insured on the day (within 24 hours) prior to the start of the planned travel. 16 Interruption of the tip 16.1 Additional costs of the return trip in the event of an irregular termination of the reserved trip due to the reasons specified in 15.1 to 15.8, AIG will reimburse the verifiable additional costs incurred for the return trip, up to SEK per insured person. The cost or value of the insured trip is the criterion to be applied for the reimbursement. The return ticket must form an integral part of the reserved trip. 17 Obligations after the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 17.1 Immediately cancel the trip after the occurrence of the insured contingency in order to keep the costs incurred due to cancellation of the voyage as low as possible. AIG must be informed immediately Prove by means of a medical certificate a serious illness, a serious accident or a pregnancy complication. AIG is entitled to verify the reason for the stoppage of a trip, through a specialised medical expert Heirs must present a death certificate in the case of the death of the insured or of an insured person Present the document of dismissal by the employer in the case of the insured losing his job or confirmation from the employment office in the case of his starting a new employment relationship in respect of the agreement relating to the cancelled trip Present a police report in the case of theft of the documents/identity documents of the insured Present only original documents If a contractual responsibility which is to be satisfied towards the insurer is wilfully breached then the insurer is released from the obligation to pay. In case of grossly negligent breach of a responsibility the insurer is entitled to reduce the payment in a ratio which corresponds with the seriousness of the fault. Both shall only apply if AIG has informed the insurance policy holder of these legal consequences through a separate notification in a text form. The insurance cover shall continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the responsibilities were not breached by gross negligence. The insurance cover shall also continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the breach of the responsibility was neither the cause for the occurrence or the determination of the insured event, nor for the determination or the scope of the payment. This shall not apply if the insured person or the insurance policy holder maliciously breached the responsibility. 18 Risks Excluded 18.1 Those cases where a trip has been reserved after an official diagnosis has been provided with respect to the state of health of the insured or person at risk This insurance protection includes a posteriori other benefits and appropriate retentions In the case of criminal actions on the part of the insured person The insurer is not responsible for dangers of war, civil wars, or events similar to wars and those arising as a consequence of one of these dangers by the enemy s use of weapons, in addition to the presence of weapons, irrespective of a state of war, as well as acts of political violence, uprising, other civil unrest and nuclear energy. 19 Excess payable The insured person will bear a retention in the case of a loss. This amounts to a minimum of SEK per person. If, due to an illness, the reserved trip does not start, is interrupted or is extended, the insured must bear a retention of 20% of the reimbursable damages, with a minimum of SEK per person. INFORMATION FOR THE CONSUMER Statute of limitations The claims from the insurance contract shall become statute-barred in three years. The calculation of the deadline is oriented to the general regulations of the BGB [Civil Code]. If a claim from the insurance contract has been reported to AIG the statute of limitations is inhibited from the report until the time at which the insured person receives the decision in a text form. Data protection You and the insured person agree that the insurer addressed by the insurance agent if applicable and to the necessary extent will transmit data, which are derived from the application documents or the execution of the contract (premiums, insured events, changes in risk / contract), to reinsurers for assessing the risk and for processing the reinsurance as well as the claims to other insurers and / or to the joint association of the German insurance industry (GDV) for forwarding these data to other insurers for assessing the risk and the claims. Upon request you and the insured person will be sent additional information concerning the data transmission. The Insurance Company bearing the risk is: AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Headoffice: London Office of inspection The insurance contract agreed with AIG is regulated by ACAN The right of revocation for contracts with a term of more than 30 days To help us to deal with your comments quickly, please quote your Policy/Claim Number and the Policyholder/Insured Name. We will do our best to resolve any difficulty directly with you, but if we are unable to do this to your satisfaction you may be entitled to refer any dispute to the Allmänna Reklamationsnämnden. Service who will review your case. Right of withdrawal You can revoke your contractual declaration within 2 weeks without stating any reasons and in a text form (e.g. letter, fax, ). The deadline shall begin when you have received the insurance policy, the contractual provisions including our General Insurance Terms and Conditions as well as the contractual information (product information leaflet and insurance information) and these instructions. The timely despatch of the revocation is sufficient in order to safeguard the objection deadline. The revocation is to be directed at AIG: Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden In case of a revocation by fax the revocation is to be directed by Consequences of revocation In the event of an effective revocation your insurance cover shall end and we shall reimburse you the part of your premium, which relates to the time until receipt of the revocation. We can retain the part of your premium which relates to the period of time until receipt of the revocation if you have agreed that the insurance cover shall begin before expiry of the period of revocation. If you have not given such consent or if the insurance cover only begins after expiry of the period of revocation, we shall reimburse you the total premium. We shall reimburse you premiums immediately, by no later than 30 days after receipt of the revocation You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 2

5 How we use Personal Information AIG Europe Limited collects Personal Information from its customers, claimants and business contacts. This is necessary to allow us to offer insurance protection, issue and manage policies and handle claims appropriately. Personal Information identifies and relates to an individual. By providing Personal Information we are asking you and you agree to give permission for its use as described below. If Personal Information is provided by a source other than the Data Subject we ask that source to ensure that it is authorized to provide the Data and for its use as described below. The types of Personal Information we may collect and why Depending on our relationship with the customer, Personal Information collected may include: identification and contact information, payment card and bank account, credit reference and credit scoring information, sensitive information about health or medical condition, and other Personal Information primarily provided by you. Personal Information may be used for the following purposes: Insurance administration, e.g. communications, risk acceptance, claims processing and payment Management and audit of AIG business operations Prevention, detection and investigation of crime, e.g. fraud and money laundering Establishment and defence of legal rights Legal and regulatory compliance, including compliance with laws outside your country of residence Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes International transfer Due to the global nature of AIG business Personal Information may be transferred to parties located in other countries, including the United States and other countries with different data protection laws than those of the EU/EEA, subject always to legal requirements in your country of residence. Security and retention of Personal Information Appropriate legal and security measures are used to protect Personal Information. AIG service providers are also selected carefully and required to use appropriate protective measures. Personal information will be retained for the period necessary to fulfil the purposes described above. Requests or questions To request access or correct inaccurate Personal Information, or to request the deletion or suppression of Personal Information, or object to its use, please or write to AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, SE Stockholm. More details about our use of Personal Information can be found in our full Privacy Policy at or you may request a copy using the contact details above. Sharing of Personal Information For the above purposes Personal Information may be shared with our group companies, brokers and other distribution parties, insurers and reinsurers, credit reference agencies, healthcare professionals and other service providers. Personal Information will be shared with other third parties (including government authorities) if required by law. Personal Information may be shared with prospective purchasers and purchasers, and transferred upon a sale of our company or transfer of business assets. AIG does not share Personal Information with others to be used for marketing purposes. 3

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Frilans Finans Sverige AB Att: Stephen Schad Dag Hammarkjöldväg 13s SE- 752 37 UPPSALA Datum/Date 2015-08-11 Agentur/Broker

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Willis AB Fabriksgatan 7 41250 GÖTEBORG N Datum / Date 2013-01-31 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance Policy

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2013-11-11 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Sigtuna Kommun Datum/Date 2014-12-18 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget (publ) Business Visitor,

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE STADGAR AGREEMENT STATUTES NORDIC DEVELOPMENT FUND

ÖVERENSKOMMELSE STADGAR AGREEMENT STATUTES NORDIC DEVELOPMENT FUND ÖVERENSKOMMELSE STADGAR AGREEMENT STATUTES NORDIC DEVELOPMENT FUND 2011 INLEDNING Överenskommelsen om upprättande av Nordiska Utvecklingsfonden undertecknades den 3 november 1988 och trädde i kraft den

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer