Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012"

Transkript

1 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade personer och försäkringens giltighetsområde. Försäkringens omfattning: Försäkringen omfattar kostnader för inställd resa samt kostnader för avbruten resa. Definitioner: Försäkringens gilighet: Försäkringen gäller endast under den semesterresa som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsskyddet gäller då resan bokats via Wizz Airs bokningsportal. Försäkringen är giltig för personer angivna i försäkringsbrevet Giltighetsområde: Försäkringen gäller i hela världen förutom resor till, I eller via följande länder; Afganistan, Cuba, Liberia eller Sudan. Resa: Privat flygresa utomlands med Wizz Air. Försäkringsvillkor för avbeställningsförsäkring 1 Försäkrade personer Försäkrad/försäkrade person/personer anges i försäkringsbrevet. Personer som ej är svenska medborgare måste kunna styrka att de varit mantalsskrivna i Sverige minst 6 månader. Försäkringen kan endast erbjudas till personer under 71 år. 2 Försäkrad resa Försäkringen omfattar varje privatresa enligt definitionen ovan. Försäkringen gäller inte för affärsresor, resor som utbyteselev eller utbytesstudent, resor för hjälporganisationer eller missionsresor. 3 Resans längd Försäkringen gäller för den period som anges i försäkringsbrevet, resan får dock vara längst 90 dagar. 4 Försäkringsperiod Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör att gälla i och med att resan/ arrangemeng påbörjas. Resan anses påbörjad när du checkat in på flygplats eller motsvarande. Försäkringen förlängs endast om resans planerade längd förlängs av orsaker som står utom försäkringstagarens kontroll. 5 Förfallodag för premie Premien ska betalas senast då försäkringsbrevet överlämnas. Om premien inte har betalats vid tidpunkten för en skada som omfattas av försäkringen ska försäkringsbolaget undantas från ersättningsansvar. 6 Inskränkningar i försäkringen Försäkringen omfattar inte: Skador som uppstår till följd av strejk, inre oroligheter, stängda gränser, krigsliknande händelser eller epidemier Brottslig handling och/eller försök till brottslig handling. Uppsåtlig skada på egen person - Skada som direkt eller indirekt orsakas av kärnkraft eller ABC-vapen. - Skada till följd av deltagande i professionella eller halvprofessionella idrottsarrangemang, samt deltagande i motorarrangemang. - Skada till följd av deltagande i risksporter som t ex backhoppning, bergsbestigning, friklättring, grottklättring, heliski, heliboard, alla sportaktiviteter i fors, samtliga luftsporter inklusive flygning samt dykning djupare än 30 meter. - Skador som uppstår som en följd av att researrangör, flygbolag eller varje annan person eller företag som ansvarar för att resan genomförs vederbörligt, drabbas av insolvens eller av andra orsaker inte kan uppfylla sina åtaganden. - Försäkringen gäller inte när den försäkrade personen är registrerat av nationell eller internationell myndighet som terrorist eller misstänkt terrorist, medlem av en terroristorganisation, narkotika smugglare eller är involverad i olaglig handel med atom-, kemiska eller biologiska vapen. 7 Regler för skadeanmälan Den försäkrade är skyldig att: Undvika onödiga kostnader och minimera skadekostnaderna Snarast möjligt anmäla skador till AIG Tillåta AIG genomföra en rimlig undersökning vad gäller skadans orsak och att sanningsenligt tillhandahålla nödvändiga upplysningar. -Tillhandahålla kvitton i original. Om AIG finner det nödvändigt befria behandlande läkare från sin tystnadsplikt. Om någon av ovanstående skyldigheter försummas, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, kan AIG komma att undantas från ersättningsansvar. Vid skadeanmälan ska bland annat följande dokument skickas in: Registreringsformulär från personer som ej är svenska medborgare. Dödsattest vid dödsfall. Födelseattest vid nyfödda barn respektive adoptionsintyg. Dokument som styrker släktskap. -Varje annan handling som AIG begär. 8 Utbetalning av ersättning Då alla nödvändiga handlingar har skickats in och AIG har fastställt ersättningsgrund och ersättningsbelopp sker utbetalning av ersättning inom 30 dagar. 9 Regressrätt gentemot tredje man Det av lagen föreskrivna skadeståndsanspråket gentemot tredje man övergår till AIG det belopp som utbetalas om försäkringsfall inträffar. För detta skall den försäkrade skriva en överlåtelseförklaring till AIG 10 Definition av närstående personer Med närstående personer avses: Anhöriga till försäkrad person (make/maka/sambo samt deras barn, föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, barnbarn, svärsöner, svärdöttrar, svågrar och svägerskor) Varje person som tar hand om medföljande minderåriga barn eller anhöriga med behov av vård. 11 Skyldighet vid skadefall Försäkrad ska snarast möjligt anmäla skada som omfattas av försäkring för avbeställning av resa och avbruten resa. Den försäkrade förlorar sin rätt till ersättning om skada inte är anmäld inom tre år från det den försäkrade fått kännedom om möjligheten att få ersättning. AIG undantas från sitt ersättningsansvar, om skadan är uppsåtlig eller orsakas av grov vårdslöshet. Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger, eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättning helt bortfalla eller minskas. 12 Ersättning från andra försäkringar Om försäkrad har rätt till ersättning från andra allmänna eller privata sjukförsäkringar eller från allmän olycksfalls-eller pensionsförsäkring, ska fösäkringsbolaget endast vara ersättningsskyldigt för de kostnader som överstiger sådan annan ersättning. 13 Avbokning av resa 13 Om den försäkrade annullrar en tidigare bokad flygresa med Wizz Air innan avresa ersätter AIG ett maximalt belopp på SEK per försäkrad. Ersättningen grundas på faktiska avbokningsavgifter då resan annuleras på grund av en av följande orsaker: 13.1 Dödsfall, svår olycka eller oförutsedd svår sjukdom eller graviditetskomplikationer under graviditetens första sex månader som drabbar försäkrad person eller närstående person Överkänslighet mot vaccin hos den försäkrade Skada på försäkrads eller närstående persons egendom som en följd av brand, naturkatastrof eller brottslig handling av tredje part (t ex inbrott) Förlust av försäkrads anställning på grund av oförutsedd, verksamhetsgrundad uppsägning av arbetsgivaren (kopia av anställningsavtal, inklusive kontaktuppgifter för den tidigare arbetsgivaren) Den försäkrade erhåller anställning, såvida denne vid tidpunkten då resan bokades var anmäld som arbetslös (kopia av anställningsavtal) Oförutsedd inkallelse till militärtjänst, repövning eller civiltjänst Stöld av den försäkrades resehandlingar/identitetshandlingar högst en dag (24 timmar) före planerad avresa. 14 Avbruten resa 14.1 AIG ersätter vid oplanerat avbrott av resa som beror på någon av de orsaker som anges i de merkostnader som uppkommer och kan styrkas för återresan, med upp till SEK per försäkrad. Ersättningen baseras på arten på den bokade, försäkrade resan. Den bokade resan måste bestå av en avresa och en återresa AIG ersätter vid oplanerat avbrott av flygresa bokad med Wizz Air som beror på någon av de orsaker som anges i under resans första hälft, resans totala pris upp till SEK per försäkrad. 15 Skyldigheter vid skada Försäkrad förbinder sig att: Omedelbart då en skada uppstår annullera resan för att minimera avbokningskostnaderna och härvid meddela AIG snarast möjligt. Styrka oförutsedd svår sjukdom, svår olycka eller graviditetskomplikationer med läkarintyg. AIG har rätt att pröva den försäkrades oförmåga att resa genom ett specialistläkarutlåtande. I händelse av den försäkrades eller närstående persons dödsfall så ska dennes arvingar tillhandahålla en dödsattest. -I händelse av den försäkrades förlust av anställning ska detta styrkas med arbetsgivarens uppsägning, i händelse av ny anställning så ska detta styrkas med ett intyg från arbetsförmedlingen för den annullerade resan. -I händelse av stöld av försäkrads handlingar/identitetshandlingar så ska detta styrkas med en polisanmälan. -Insända handlingar i original. 1

2 16 Inskränkningar i försäkringen 16.1 Försäkringen gäller inte för avbeställning till följd av sjukvård som var planerad eller vård/behandlingsbehov som förelåg när resan bokades Denna försäkring gäller efter andra ersättningar och självrisk Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltagit i brottslig handling Försäkringsbolaget ansvarar inte för risker vid krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser och dylikt, oberoende om krigstillstånd råder, som uppstår som en följd av fientlig användning eller förekomst av krigsutrustning liksom politiska våldshandlingar, uppror, civila oroligheter och kärnkraft. 17 Självrisk För varje skada utgår en självrisk för den försäkrade. Självrisken uppgår till minst SEK 330 per person. Om den bokade resan måste avbokas, avbrytas eller förlängas på grund av sjukdom utgår en självrisk på 20 % av ersättningsgilla kostnader, dock minst SEK 330 per person. 18 Laga domstol/tillämplig lag Detta avtal lyder under Svensk lagstiftning. I den mån inte annat framgår av dessa försäkringsvillkor, skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Tvister angående detta avtal skall avgöras av en svensk allmän domstol. Rätt att överklaga Om AIG inte uppfyller sina åtgaganden finns en möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligt framför sin redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG. Ytterligare instans att överklaga till är Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumenternas Försäkringsbyrå kan också lämna den enskilde råd. Försäkrad kan även väcka talan vid allmän domstol. KONSUMENTINFORMATION Dataskydd Försäkringstagaren medger att försäkringsbolaget vid behov och i nödvändig omfattning vidarebefordrar data för behandling av ansökan eller upprättande av avtal (betalningar, skadehistorik, risk- och avtalsförändringar) till återförsäkrare för riskbedömning och för att upprätta en återförsäkring, samt till försäkringstagarens fackförbund och andra försäkringsbolag för riskbedömning och förmedling av anspråk. Försäkringstagaren medger även att försäkringsbolaget vid behov och i den mån det gynnar en vederbörlig hantering av dennes försäkringsärenden bevara allmänna avtals-, betalnings- och ersättningsuppgifter i försäkringskoncernens gemensamma dataregister. Såvida det inte annat anges i försäkringsvillkoren skall lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) tillämpas. Skadeanmälan skall skickas till Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited Box Stockholm, Sweden Tel Fax Skadeanmälningsblankett kan hämtas på Uppsägning av avtal med en löptid på mer än 30 dagar Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidspunkt. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbolaget. Hur vi använder personuppgifter AIG Europe Limited Frankrike filial Sverige samlar in Personuppgifter från sina kunder, skadelidande och affärskontakter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda skydd, utge och handha försäkringsbrev samt hantera skadeanmälningar på ett riktigt sätt. Personuppgifter identifierar och är hänförliga till en individ. Genom att lämna Personuppgifter, så ber vi dig om, och du samtycker till att ge tillåtelse för dess användning såsom det beskrivs nedan. Om Personuppgifter lämnas av en annan källa än Uppgiftsföremålet, så ber vi den källan att tillse att den är behörig att lämna ut Uppgifterna för den användning som beskrivs nedan. Typ av Personuppgifter vi kan komma att samla in och varför Beroende på vår relation till kunden kan insamlade Personuppgifter komma att innefatta: identifierings- och kontaktuppgifter, betalkort och bankkonto, kreditvärdering och betalningsanmärkningar, känslig information om hälsa eller sjukdomstillstånd, samt andra Personuppgifter som i huvudsak har lämnats av dig. Personuppgifter kan komma att användas i följande syfte: Försäkringsadministration, t.ex. kommunikation, riskacceptans, skadehantering och betalning Förvaltning och kontroll av AIG affärsverksamheter För att förhindra, upptäcka och utreda brott, t.ex. bedrägeri och penningtvätt För att fastställa och försvara juridiska rättigheter För att uppfylla lagar, inklusive lagar utanför det land där du bor För att övervaka och spela in telefonsamtal i kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyfte Internationell överföring På grund av AIG verksamhets globala natur kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder, inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftslagar än de som finns i EU/EES, dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor. Säkerhet och lagring av Personuppgifter Tillbörliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder tillämpas för att skydda Personuppgifterna. Även AIG tjänsteleverantörer är noga utvalda och måste tillämpa tillbörliga skyddsåtgärder. Personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Begäran eller frågor För att begära åtkomst till eller för att korrigera felaktiga Personuppgifter, eller för att begära radering eller hemlighållande av Personuppgifterna, eller för att invända mot dess användning, vänligen skicka e-postmeddelande till: eller skriv till Personuppgiftsombud, Svensk filial av Försäkringsbolaget AIG Europe Limited, Box 3506, Stockholm. Mer information om vår användning av Personuppgifter återfinns i vår fullständiga Integritetspolicy eller så kan du begära ut ett exemplar genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Utlämnande av Personuppgifter För ovanstående syften kan Personuppgifter komma att lämnas ut till våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsgivare och återförsäkrare, kreditvärderingsinstitut, sjukvårdspersonal och andra tjänsteleverantörer. Personuppgifter kommer att lämnas ut till andra tredje parter (inklusive statliga myndigheter) om så krävs i lag. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till presumtiva köpare och köpare, samt överlåtas vid försäljning av vårt bolag eller vid överlåtelse av affärstillgångar. AIG lämnar inte ut Personuppgifter till andra för att används i marknadsföringssyfte. 2

3 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Insurance Terms and Conditions, November 2012 General reference: The general conditions of this insurance are set out below. The insured should check the Particular Conditions of the insurance and the details relating to the insured persons in addition to the scope of validity. Insured benefits: -Expenses due to cancellation of the trip -Expenses due to interruption of the trip Definitions: Individual policy: The insurance cover extends solely to the travel stated in the confirmation of the insurance. Scope of validity: Europe Europe is considered to be all the countries to the West of the Urals and the islands that belong to them geographically (e.g. Great Britain, Ireland, Iceland, Canary Islands, Balearic Islands, Azores, Madeira, Malta and Cyprus). Also included are the non- European neighbouring countries of the Mediterranean. Worldwide*: All countries (including Europe). *You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. Trip: Every Air trip with Wizzair abroad. Articles 1 14 apply to all the provisions of the travel insurance of Travel Guard. General conditions of the insurance 1 Insurable persons You as the individual traveller or you and your family with main residence in Sweden. Persons who are not of Swedish nationality must have had their main residence in Sweden for a minimum of six months and be able to prove it. The insurance can only be granted to persons under 71 years of age. 2 Travel insured The insurance cover is relation to the air trip booked in the Wizzair booking path. The cover of the insurance exists for the scope of validity indicated in the confirmation of the insurance. 3 Duration of the trip The protection of the insurance covers the period stated in the Particular Conditions of the insurance. The insurance provides cover for trips having a maximum duration of 90 days. 4 Start and finish of insurance protection The insurance is effective from the time of payment of the premium, but not before the period agreed in the insurance policy. The insurance protection ends on conclusion of the period agreed in the insurance policy. The insurance protection only extends beyond the period agreed in the insurance policy if the duration of the trip has to be extended due to reasons outside the control of the insured. 5 Due date of the insurance premium The premium will be paid at the time when the insurance policy is handed over. If the premium has not been paid at the time of the insured contingency (in the case of a loss), the insurer shall be released from the obligation to provide benefit. 6 Excluded Risks The following are NOT insured: Damage due to strikes, internal unrest, closure of borders and bellicose events, epidemics or other sovereign acts; Crimes and attempted crimes; Self-inflicted injuries; -Accidents caused directly or indirectly by nuclear energy or accidents due to Nuclear or Biochemical Weapons; Professional participation in sporting events, as well as participation in speed events, including horse racing Risky sports, such as ski jumps, mountaineering, free climbing, caving, water skiing and water boarding, all kinds of aquatic sports including diving in water deeper than 30 metres, aerial sports, including piloting, etc. Damage caused by insolvency or breach of contract on the part of the travel operator, airline or any other person or company properly responsible for the completion of the trip. - You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan. - You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 7 Regulations for the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 7.1 Avoid unnecessary expenses and reduce the damage as far as possible; 7.2 Immediately notify AIG of the damage; 7.3 Allow AIG to carry out any reasonable investigation in relation to the cause and the amount of its obligation and provide the necessary information swiftly. The original receipts of all expenses must always be provided. If AIG considers it to be necessary, the insured must release the attending doctor from professional secrecy. In the case of a breach of one of the foregoing obligations, deliberately or negligently, AIG will be released from the obligation to provide the benefit; 7.4 AIG will pay the cost of a medical examination; 7.5 In the case of an insured contingency, there must be presented, among others, the documents detailed below: -Certificate of residence in the case of non-swede citizens -Death certificate in the case of death -Birth certificate for recently born children and/or confirmation of adoption -Documents justifying kinship -All other documents required by AIG. 8 Payment of indemnity Payment of the indemnity will take place within a period of two weeks after all the necessary documents have been received and the obligation of AIG to pay the benefit has been substantiated (reason and amount). 9 Claims against third parties A claim for indemnity against third parties is transferred within the legal framework to AIG up to the amount that an insured contingency must be paid. The insured must make the corresponding declaration of assignment in favour of AIG. 10 Loss of the right of protection of the insurance 10.1 In the case of fraud on the part of the insured, AIG is released from the obligation to provide the benefit even after the occurrence of an insured contingency, and also 10.2 AIG has the right to appeal against the contract in the case of a malicious deceit. In the event of a rescission, the insurer is entitled to maintain that part of the premium which falls into the contract period, before the rescission will be effective. 11 Definition of the persons covered by this insurance: The persons covered by this insurance are: The family members of the insured person (spouses / cohabitants, in addition to their children, parents, grandparents, brothers, sisters, grandchildren, son-in-law, daughterin-law, brother-in-law, sister-in law). Those persons caring for minor relatives or disabled persons who do not travel. 12 Method of proceeding in the case of a loss In the case of a loss comprised within the framework of the trip cancellation or trip interruption, the insured must immediately inform the AIG claims department indicated in the General Conditions of the Insurance. 13 Indemnification of other insurance contracts 13.1 If, in the insured contingency, it is possible to claim an indemnity from other insurance contracts, these benefit obligations shall have priority. 14 Court of jurisdiction / Governing law The court of jurisdiction is Stockholm. This insurance will be governed by Swedish law. AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Insurance Covering Cancellation of the Expenses of the Trip, including insurance of expenses relating to interruption of the trip 15 Cancellation before the start of the trip 15.1 If the insured cancels a confirmed trip before the start of the trip, AIG will reimburse a maximum amount of SEK 14,000 per insured person. The basis of the cover is the cancellation expenses, in the event that cancellation is based on one of the following reasons: 15.2 Death, serious accident or unexpected serious illness, complications in pregnancy within the first six months of pregnancy of an insured person or a person covered by the policy Incompatibility of vaccination of one of the insured persons Damage to the property of the insured or an insured person due to fire, elemental occurrences [sic] or criminal actions perpetrated by a third party (e.g. theft). 1

4 15.5 The loss of the work position of the insured due to an unexpected termination of the employment relationship by the employer (it will be necessary to present a copy of the employment contract including details of contact with the former employer) Start of an employment relationship of the insured, if he was not in employment at the time of reservation of the trip (it will be necessary to present a copy of the employment contract) Unexpected call up to basic military service, military training or social service Theft of the travel documents / identity documents of the insured on the day (within 24 hours) prior to the start of the planned travel. 16 Interruption of the tip 16.1 Additional costs of the return trip in the event of an irregular termination of the reserved trip due to the reasons specified in 15.1 to 15.8, AIG will reimburse the verifiable additional costs incurred for the return trip, up to SEK per insured person. The cost or value of the insured trip is the criterion to be applied for the reimbursement. The return ticket must form an integral part of the reserved trip. 17 Obligations after the occurrence of the insured contingency The insured is obliged to: 17.1 Immediately cancel the trip after the occurrence of the insured contingency in order to keep the costs incurred due to cancellation of the voyage as low as possible. AIG must be informed immediately Prove by means of a medical certificate a serious illness, a serious accident or a pregnancy complication. AIG is entitled to verify the reason for the stoppage of a trip, through a specialised medical expert Heirs must present a death certificate in the case of the death of the insured or of an insured person Present the document of dismissal by the employer in the case of the insured losing his job or confirmation from the employment office in the case of his starting a new employment relationship in respect of the agreement relating to the cancelled trip Present a police report in the case of theft of the documents/identity documents of the insured Present only original documents If a contractual responsibility which is to be satisfied towards the insurer is wilfully breached then the insurer is released from the obligation to pay. In case of grossly negligent breach of a responsibility the insurer is entitled to reduce the payment in a ratio which corresponds with the seriousness of the fault. Both shall only apply if AIG has informed the insurance policy holder of these legal consequences through a separate notification in a text form. The insurance cover shall continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the responsibilities were not breached by gross negligence. The insurance cover shall also continue to exist if the insured person or the insurance policy holder proves that the breach of the responsibility was neither the cause for the occurrence or the determination of the insured event, nor for the determination or the scope of the payment. This shall not apply if the insured person or the insurance policy holder maliciously breached the responsibility. 18 Risks Excluded 18.1 Those cases where a trip has been reserved after an official diagnosis has been provided with respect to the state of health of the insured or person at risk This insurance protection includes a posteriori other benefits and appropriate retentions In the case of criminal actions on the part of the insured person The insurer is not responsible for dangers of war, civil wars, or events similar to wars and those arising as a consequence of one of these dangers by the enemy s use of weapons, in addition to the presence of weapons, irrespective of a state of war, as well as acts of political violence, uprising, other civil unrest and nuclear energy. 19 Excess payable The insured person will bear a retention in the case of a loss. This amounts to a minimum of SEK per person. If, due to an illness, the reserved trip does not start, is interrupted or is extended, the insured must bear a retention of 20% of the reimbursable damages, with a minimum of SEK per person. INFORMATION FOR THE CONSUMER Statute of limitations The claims from the insurance contract shall become statute-barred in three years. The calculation of the deadline is oriented to the general regulations of the BGB [Civil Code]. If a claim from the insurance contract has been reported to AIG the statute of limitations is inhibited from the report until the time at which the insured person receives the decision in a text form. Data protection You and the insured person agree that the insurer addressed by the insurance agent if applicable and to the necessary extent will transmit data, which are derived from the application documents or the execution of the contract (premiums, insured events, changes in risk / contract), to reinsurers for assessing the risk and for processing the reinsurance as well as the claims to other insurers and / or to the joint association of the German insurance industry (GDV) for forwarding these data to other insurers for assessing the risk and the claims. Upon request you and the insured person will be sent additional information concerning the data transmission. The Insurance Company bearing the risk is: AIG Europe Limited Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden Headoffice: London Office of inspection The insurance contract agreed with AIG is regulated by ACAN The right of revocation for contracts with a term of more than 30 days To help us to deal with your comments quickly, please quote your Policy/Claim Number and the Policyholder/Insured Name. We will do our best to resolve any difficulty directly with you, but if we are unable to do this to your satisfaction you may be entitled to refer any dispute to the Allmänna Reklamationsnämnden. Service who will review your case. Right of withdrawal You can revoke your contractual declaration within 2 weeks without stating any reasons and in a text form (e.g. letter, fax, ). The deadline shall begin when you have received the insurance policy, the contractual provisions including our General Insurance Terms and Conditions as well as the contractual information (product information leaflet and insurance information) and these instructions. The timely despatch of the revocation is sufficient in order to safeguard the objection deadline. The revocation is to be directed at AIG: Skadeavdelningen/ AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm, Sweden In case of a revocation by fax the revocation is to be directed by Consequences of revocation In the event of an effective revocation your insurance cover shall end and we shall reimburse you the part of your premium, which relates to the time until receipt of the revocation. We can retain the part of your premium which relates to the period of time until receipt of the revocation if you have agreed that the insurance cover shall begin before expiry of the period of revocation. If you have not given such consent or if the insurance cover only begins after expiry of the period of revocation, we shall reimburse you the total premium. We shall reimburse you premiums immediately, by no later than 30 days after receipt of the revocation You are not covered under this policy for any trip in, to or through the following countries: Afghanistan, Cuba, Liberia or Sudan You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of suspected or actual terrorists, members of terrorist organisations, drug traffickers or illegal suppliers of nuclear, chemical or biological weapons. 2

5 How we use Personal Information AIG Europe Limited collects Personal Information from its customers, claimants and business contacts. This is necessary to allow us to offer insurance protection, issue and manage policies and handle claims appropriately. Personal Information identifies and relates to an individual. By providing Personal Information we are asking you and you agree to give permission for its use as described below. If Personal Information is provided by a source other than the Data Subject we ask that source to ensure that it is authorized to provide the Data and for its use as described below. The types of Personal Information we may collect and why Depending on our relationship with the customer, Personal Information collected may include: identification and contact information, payment card and bank account, credit reference and credit scoring information, sensitive information about health or medical condition, and other Personal Information primarily provided by you. Personal Information may be used for the following purposes: Insurance administration, e.g. communications, risk acceptance, claims processing and payment Management and audit of AIG business operations Prevention, detection and investigation of crime, e.g. fraud and money laundering Establishment and defence of legal rights Legal and regulatory compliance, including compliance with laws outside your country of residence Monitoring and recording of telephone calls for quality, training and security purposes International transfer Due to the global nature of AIG business Personal Information may be transferred to parties located in other countries, including the United States and other countries with different data protection laws than those of the EU/EEA, subject always to legal requirements in your country of residence. Security and retention of Personal Information Appropriate legal and security measures are used to protect Personal Information. AIG service providers are also selected carefully and required to use appropriate protective measures. Personal information will be retained for the period necessary to fulfil the purposes described above. Requests or questions To request access or correct inaccurate Personal Information, or to request the deletion or suppression of Personal Information, or object to its use, please or write to AIG Europe Limited, Västra Järnvägsgatan 7, SE Stockholm. More details about our use of Personal Information can be found in our full Privacy Policy at or you may request a copy using the contact details above. Sharing of Personal Information For the above purposes Personal Information may be shared with our group companies, brokers and other distribution parties, insurers and reinsurers, credit reference agencies, healthcare professionals and other service providers. Personal Information will be shared with other third parties (including government authorities) if required by law. Personal Information may be shared with prospective purchasers and purchasers, and transferred upon a sale of our company or transfer of business assets. AIG does not share Personal Information with others to be used for marketing purposes. 3

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, april 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Sigtuna Kommun Datum/Date 2014-12-18 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget (publ) Business Visitor,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Passenger details/information om passageraren: Orginal 1 st carrier on outward journey Family or Surname/Efternamn Given name/förnamn

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader Vänligen besvara ALLA frågor och returnera blanketten postboxen. blanketten inte fyllts i fullo eller fyllts i inkorrekt kan detta leda l Man/Kvinna Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer - Gatuadress

Läs mer

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera)

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera) Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW [Namn på den avlidne] medverkade i SHARE-projektet innan [han/hon] gick bort. [Hans/Hennes] bidrag var mycket värdefullt.

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

American Express Ersättningsanspråk Avbruten resa

American Express Ersättningsanspråk Avbruten resa Man/Kvinna Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer - Gatuadress Postnummer, Ort Email Resebyrå, lokalt kontor Bokningsdatum Flygbolag/Transportör Land/Resort Avresedatum Hemresedatum Resans längd

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Anställningserbjudande/Offer of Employment

Anställningserbjudande/Offer of Employment 232011 Inkom utlandsmyndighet/received by Swedish mission abroad Inkom Migrationsverket/Received by Swedish Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2013-11-11 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB +46 (0)8 579 333 59 9697004266 Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2015-03-17 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30351 Försäkringstid Fr.o.m. 2015-01-01 till 2015-12-31 Kundansvarig Zurich

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program

Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program See the picture top in eng and swe that goes here. ENG: Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program Love fine dining or just having your friends over for a casual dinner? Now you can earn a dinner with

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Swiss Air Avbeställningsförsäkring

Swiss Air Avbeställningsförsäkring For English, please go to page 8 Swiss Air Avbeställningsförsäkring Cover är för kunder som bokar igenom Swiss Air Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: AGAE-travel.support@allianz-assistance.co.uk Alla

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer