Försäkringsbrev. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbrev. Datum 2015-05-11 25-1074472"

Transkript

1 1 (6) Försäkringstid Årspremie kr Organisationsnummer Premie att betala SEK Enligt faktura Försäkringstagare Skandinaviska Enskilda Banken AB Att: Anita Strandlund Bergs STOCKHOLM Tjänstereseförsäkring/Business Travel Insurance / Insurance policy No. Försäkringstid/ Insurance period Allmänt/General Conditions Vem kan teckna försäkringen/who can take out the insurance. Vem försäkringen gäller för/ For whom the insurance applies Arbetsgivare som är en EU-baserad juridisk person. Den som tecknarförsäkringen är försäkringstagare/employers that are EU based legalentities. The EU-based legal entity that takes out the insurance is thepolicy holder. Följande personer omfattas av försäkringen, dvs. är gruppmedlemmar; Samtliga anställda, styrelseledamöter och VD samt övriga uppdragstagare i/hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ) och Angivet SEB Koncernbolag. Med ändring av Tjänsteresvillkoret P 7 punkt För vilka försäkringen gäller, sista stycket, gäller försäkringen även för person som är stadigvarande bosatt inom Europeiska Unionen (EU) och inskriven i Europeisk Försäkringskassa. /The following persons is covered by the insurance, i.e. is a group member; All employees, members of the board of directors and managing directors in Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ) and in the Named SEB Group Companies (as defined below). With the amendment to condition P 7 Business Travel Insurance paragraph "For which the insurance applies" (last paragraph) Eventuella anmärkningar skall göras inom 8 dagar Skadeanmälan Om olyckan är framme skall du anmäla detta snarast till Trygg Hansa under kontorstid Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadejour. Inbrott och rån skall dessutom alltid anmälas till polisen. Skadeanmälan görs till tel: alt webbplats: Internet SE STOCKHOLM Fleminggatan (0)

2 2 (6) När försäkringen gäller/ When the insurance applies Försäkringens giltighetsområde/ Where the policy applies Premie/Premium the insurance is also valid for a person who is a permanent resident in the European Union (EU) and registered in the European Health Insurance Fund. Vid tjänsteresa under högst 180 dagar i en följd. Försäkringen gäller även under 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. /During business travel for a consecutive period not exceeding 180 days. The insurance is also valid during 14 vacation daysin direct connection with a business trip abroad. Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/områden till vilka Utrikesdepartementet (UD) helt eller delvis avråder att resa till. /Worldwide, except for the countries/areas where the Swedish Ministry of Foreign Affairs in whole or in part advises against travel to. Enligt faktura/see invoice Premien gäller för högst personer per år/the premium covers up to persons per year. Det åligger försäkringstagaren att meddela TryggHansa sådana förändringar i verksamheten som påverkar premien eller omfattningen av försäkringen, ex väsentlig ökning av antalet anställda eller resdagar. Försummelse att meddela sådana ändringar kan medföra begränsningar av försäkringsomfattningen./the Policy holder is liable to notify TryggHansa of such changes in the company s operations that will have an effect on the insurance premium or the insurance coverage, such as a significant increase of the number of employees or travel days. Neglect to notify such changes may lead to limitations of the insurance coverage. TryggHansa ansvarar ej för eventuell lokal skatt, moms eller annan avgift som kan belasta försäkringspremien./trygghansa is not liable for any local taxes, VAT or any other fees that may be added to the premium. Anmälningsplikt krigs- och högriskområde/ Notification of journeys to warzone or high risk area Anmälningsplikt vid gruppresor/ Notification of group travel Säkerhetsföreskrifter/Security directives Resa till krigsområde eller annat högriskområde (enligt UDs avrådan) ska förhandsanmälas till TryggHansa. Görs inte sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon del. TryggHansa har rätt att neka försäkringsskydd för resor till krigsområde eller annat högriskområde./journeys to war zones and high risk areas (according to MFA advice against) must be reported to TryggHansa in advance. Without such prior notification, the insurance is not valid. TryggHansa is entitled to deny coverage for journeys to war zones and high risk areas. Gruppresor där fler försäkrade deltar och reser tillsammans eller samtidigt ska befinna sig på samma plats ska förhandsanmälas till TryggHansa, om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger MSEK 100. Group travel where several insured persons participate and travel together or stay at the same premises together must be reported to TryggHansa in advance should the accumulative sum insured for death due to accident exceed MSEK 100. För att försäkringen ska gälla krävs att i försäkringsvillkoret angivna säkerhetsföreskrifter följs. Om säkerhetsföreskrifterna ej till fullo

3 3 (6) Uppsägningsklausul/Termination clause Sanktionsklausul/Sanction clause följts, kan försäkringsersättningen minskas eller helt utgå./in order for the insurance policy to provide full insurance coverage, adherence to the Security directives stated in the insurance conditions is required. TryggHansa förbehåller sig rätten att med 3 månaders uppsägningstid säga upp försäkringsavtalet om fortsatt försäkringsskydd bryter mot gällande lag eller bestämmelse och det inte är möjligt att göra ändringar i avtalet som innebär att gällande regler kan efterlevas och som kan accepteras av försäkringstagaren och TryggHansa./TryggHansa reserves the right to cancel the insurance agreement with 3 months notice if continuation of the agreement on the basis of any adjustments of laws or legal routines would render the insurance agreement incompliant, unless it is possible to make adjustments making the agreement compliant which are accepted by the policy holder and TryggHansa. Försäkringsskydd, skyldigheten att betala skadeersättning eller tillhandahållande av en förmån eller tjänst ska beviljas endast i den mån och så länge det inte står i strid med ekonomisk, handels-eller finansiella sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige som är direkt tillämpliga på avtalets parter. Detta skall också gälla för ekonomiska, handels-eller finansiella sanktioner eller embargon som antagits av USA med avseende på den islamiska republiken Iran, Nordkorea eller Syrien, i den mån de inte är i strid med europeiska eller svenska lagbestämmelser./insurance cover, liability to pay any claim or provision of any benefit or service shall be granted only insofar as and as long as not in contradiction to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the European Union or Sweden that are directly applicable to the contracting parties. This shall also apply to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the United States of America with regard of the Islamic Republic of Iran, North Korea or Syria, insofar as those are not in contradiction to European or Swedish legislative provisions. Försäkringsvillkor/ Policy terms and conditions Tjänstereseförsäkring P 7:3 Försäkringsvillkor/Policy terms & conditions A 1:2 Villkorsinstruktion A 2:4 Allmäna avtalsbestämmelser/general conditions P 7:4 Tjänstereseförsäkring/Business travel insurance P 161 Tillägg vid Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

4 4 (6) Omfattning Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maximum compensation per insured Sek Sjukdom eller olycksfallskada/ Sjukvårdskostnader, merkostnader och Nödvändiga och Illness or accidental injuries hemtransport i samband med vård och skäliga kostnader/ behandling/medical and extra expenses and home Customary and transport in connection with medical care and reasonable expenses treatment Med ändring av Merkostnad för hemresa till hemorten/additional costs for homeward journey to the place of residence Konvalecensersättning SEK per månad/ Convalescence compensation SEK per month Med ändring av punkt gäller försäkringen för extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands SEK 600 per dygn/ Amending paragraph Supplementary costs during hospital stay abroad SEK 600 per day Med ändring av punkt Merkostnader för kost Nödvändiga och och logi samt vissa resekostnader gäller försäkringen skäliga kostnader/ för två anhöriga alternativt en medförsäkrad vid den Customary and försäkrades dödsfall eller livshotande sjukdom, under reasonable expenses längst 60 dagar/ Amending paragraph supplementary travel and living expenses for two close relatives, alternatively, for one co-insured, in the event of the insured s death or life-threatening illness/accidental injury, for a maximum of 60 days Amending paragraph hemtransport av avliden eller begravning på platsen gäller begravningskostnader på platsen upp till SEK Invaliditets- och dödsfallsersättning/ Vid dödsfall pga olycksfall/in case of death due to Disability and death compensation accident Vid medicinsk invaliditet pga olycksfall/in case of of medical disability due to accident Vid medicinsk invaliditet om minst 5% pga sjukdom och smitta/in case of medical disability exceeding 5% in case of illness and infection Vid ekonomisk invaliditet/in case of economic disability För personer under 18 år samt over 65 år gäller andra belopp/other sums insured apply to persons under 18 and over 65 years of age Reseavbrott/Interruption of travel Merkostnader för hemresa/extra expenses for Nödvändiga och homeward journey skäliga kostnader/ Customary and reasonable expenses

5 5 (6) Omfattning Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maximum compensation per insured Sek Rese- och hotellkostnadsersättning/ Travel and accommodation compensation Ny utresa eller ersättningsresa/ Med ändring av punkt om den Nödvändiga och A new outward journey or försäkrade måste ersättas/amending paragraph skäliga kostnader/ rebooked journey if the insured has to be replaced customary and reasonable expenses Återbetalning av outnyttjade resekostnader/ Repayment of unused travel expenses Krisförsäkring/crisis insurance Vid akut psykisk kris/acute mental crisis Ersättning vid kidnappning/ SEK 2500 per dygn under längst 90 dygn/ Kidnapping compensation SEK 2500 per day for a period not exceeding 90 days Anhörigas resa och boende/relatives travel and accomodation Resegodsskydd/Baggage protection Personlig lösegendom/personal property Varav stöldbegärlig egendom Företagets egendom/company property Resehandlingar/Travel documents Pengar/Money Avbeställningsskydd/ Cancellation Insurance Försäkringen omfattar avbeställningskostnader för bokad tjänsteresa där köpta biljetter ej är ombokningsbara./ The Insurance covers cancellation costs of booked business trip where purchased tickets are not rebookable. Resestartskydd/Missed departure protection Förseningsskydd/Delay protection Bagageförsening/Bagage delaye Försenat bagage mer än 24 timmar, ytterliggare/ Luggage delay or more than 24 hours, an additional Bagageförsening vid hemresa/ Delayed baggage on homeward journey Försening av allmänt färdmedel/ Public transportation delay Ansvarsförsäkring för privatperson/ Vid person eller sakskada/personal injury Liability insurance for private or property damage individuals

6 6 (6) Omfattning Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maximum compensation per insured Sek Rättsskyddsförsäkring Självrisk 20% av skadekostnaden, dock minst för privatperson/legal expenses insurance SEK 1 000/For the insured as a private individual. for private individuals Excess of 20% per claim cost however minimum SEK Överfallsskydd/Assault protection Vid personskada/personal injury Självriskskydd/Excess protection Vid ersättningsbar skada enligt hem- och bilförsäkringsvillkor eller villkor för hyrt fordon/claims eligible for compensation according to motor and household insurance or insurance issued for a rented vehicle Dödsfallsersättning vid sjukdom och Dödsfallsersättning/Death compensation smitta/death compensation due to illness and infection För försäkrad som fyllt 55 år gäller andra belopp./other sums insured apply to persons that have reached 55 years of age. För medföljande barn under 18 år är dödsfallsbeloppet maximerat till SEK./ For accompanying children under 18 years the sum insured is maximized to SEK. Note För dödsfallsförsäkringarna gäller att Holmia Livförsäkring AB ( ) Box 50, Stock-holm, är försäkringsgivare/for deathcompensation, the insurance company is Holmia Livförsäkring AB ( ) Box 50, Stockholm. Särskilda villkor/special conditions Självrisk./Deductible Vid skadekostnad understigande självrisken enligt den försäkrades bilförsäkringsvillkor lämnas ersättning för skadekostnaden överstigande SEK./When the claimscost is less than the deductible under the insured's automobile insurance policy, will the cost of claims in excess of SEK be reimbursed. Tjänstereseintyg från närmaste chef ska skickas in för att styrka att skadan har skett under tjänsteresa./a claims report and a certificate from a superior official that certifies that the incident incurred during a business trip. Vid ersättningbara skador på leasad bil så ska ersättningen utbetalas tillleaseplan Sverige AB, där bilens registeringsnummer ska anges som referens vid utbetalningen./ If an compensable injury on a leased ha ocurred, the compesation so shall it be paid to LeasePlan Sweden AB, where the car's registration number must be specified as a reference when making the payment Resegodsskydd samt förseningsskydd enligt ovanstående omfattning utökas att gälla för utlandsstationerade expatriater samt medförsäkrade familjemedlemmar vid bekostade resor av SEB till och från hemlandet./ Baggage protection as well as Delay protection under the above scope is expanded to apply for insured expatriates employed by SEB as well as co-insured family members for paid travel by SEB to and from their home country

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Frilans Finans Sverige AB Att: Stephen Schad Dag Hammarkjöldväg 13s SE- 752 37 UPPSALA Datum/Date 2015-08-11 Agentur/Broker

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Willis AB Fabriksgatan 7 41250 GÖTEBORG N Datum / Date 2013-01-31 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance Policy

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Sigtuna Kommun Datum/Date 2014-12-18 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget (publ) Business Visitor,

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2013-11-11 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer 4805046 Försäkringstagare Stockholms stad AB Stockholms Stadshus AB Tillhörande dotterbolag, förvaltningar,

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

Varsågod! 1 maj 2011. Resetips! Riv av och tag med på resan!

Varsågod! 1 maj 2011. Resetips! Riv av och tag med på resan! Varsågod! Här får du ditt resebevis. Se till att försäkringsnumret (Policy number) är ifyllt. Tag med kortet och Doctor s Certificate, som finns på baksidan, på resan. Visa kortet för läkaren eller tandläkaren.

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028) N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 July 2014 relating to Unlimited TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to USD-denominated Shares to be publicly offered in the

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Underbilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Tethys Oil AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget

Läs mer