Solutions Securing Values

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solutions Securing Values"

Transkript

1 Solutions Securing Values ÅRSREDOVISNING 25

2 Innehåll Symbolen markerar att mer information fi nns på Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr Säte i Trelleborg, Sverige. This Annual Report is also available in English. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Kronor förkortas SEK och miljoner kronor MSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 24 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Trelleborgs egna bedömningar, om icke en specifi k källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senast tillgängliga faktaunderlag bland annat från publicerade källor inom offentliga sektorer och industrivarubranscher. Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgsledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. Trelleborgkoncernens årsredovisning för 24 rankades som andra bäst i Europa och fjärde bäst i världen när undersökningsföretaget E-com och investerarmagasinet IR-Real genomförde sin världsomspännande årliga undersökning. Trelleborgkoncernen år 25 och nyckeltal 1 Koncernchefen har ordet 2 Affärskoncept 4 Strategiska mål 6 Finansiella Mål 7 Förvaltningsberättelse 8 45 Trelleborgaktien 25 8 Koncernens verksamhet 25 1 Trelleborg Automotive 14 Trelleborg Sealing Solutions 18 Trelleborg Engineered Systems 22 Trelleborg Wheel Systems 26 Trelleborg Building Systems 3 Forskning och utveckling 34 Finansiell riskhantering 38 Operationell riskhantering 4 Människor och miljö 42 Redovisnings- och värderingsprinciper 46 Finansiell rapportering 54 Koncernens resultaträkningar 54 Koncernens balansräkningar 56 Koncernens kassafl ödesanalyser 58 Moderbolagets resultaträkningar och kassafl ödesanalyser 6 Moderbolagets balansräkningar 61 Noter 62 Förslag till vinstdisposition 77 Revisionsberättelse för Trelleborg AB 78 Internkontrollrapport 79 Bolagsstyrningsrapport 8-89 Styrelse och revisorer 82 Koncernledning 88 Fem år i sammandrag 9 Ekonomiska defi nitioner och ordlista 91 Koncernadresser 95 Kallelse till årsstämma 95 Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar, koncernens intressenttidning T-TIME med mera kan beställas från Trelleborg AB, Informationsavdelningen, Box 153, Trelleborg, tel: , fax: , e-post: eller på Trelleborg erbjuder även aktieägarservice per telefon, och via e-post, Adressändring Adressändring avseende fysiska personer som är folkbokförda i Sverige sker automatiskt hos VPC. Observera att aktieägare som valt att inte ha automatisk adressuppdatering själv måste anmäla ny adress till kontoförande institut. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör snarast anmäla ändring av namn, adress och kontonummer till sin förvaltare. Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna. Övriga aktieägare måste anmäla adressändring och ändringar av kontonummer till VPC AB, Box 7822, Stockholm, tel Kalender Årsstämma 25 april Delårsrapport januari-mars 25 april Delårsrapport januari-juni 19 juli Delårsrapport januari-september 27 oktober Bokslutskommuniké februari 27 Årsredovisning 26 mars 27 Kontakt: Bo Jacobsson, CFO tel: , fax: , mobil: e-post: Mikael Byström, IR-ansvarig tel: , fax: , mobil: e-post: Viktoria Bergman, informationsdirektör tel: , fax: , mobil: e-post:

3 Koncernen i sammandrag Trelleborg är en global industrikoncern med ledande positioner baserade på avancerad polymer teknologi och djupt app li kationskunnande. Vi utvecklar hög presterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborg grundades 195, och huvudkontoret är placerat i Trelleborg, Sverige. Koncernen har cirka 22 anställda och verksamhet i ett 4-tal länder. Fem affärsområden Trelleborg Automotive Antivi brations produkter, i första hand till den lätta fordonsindustrin, där Trelleborg är världsledande. Trelleborg Sealing Solutions Ledande global leverantör av högkvalitativa precisions tätningar till kunder inom industri, bil och fl yg. Ledande marknadspositioner = placering nummer 1-3 Automotive AVS Industrial AVS Bromsshims Fordonsbälgar Slang för motorkylning Precisionstätningar för fl ygindustri Precisionstätningar för bilindustri Precisionstätningar för industriella applikationer Trelleborg Engineered Systems Flödessystem och ingenjörslösningar till ett fl ertal marknadssegment som processindustri, infrastruktur, offshore/olje- och gasutvinning. Trelleborg Wheel Systems Solida industridäck för truckar och annan utrustning för materialhantering samt däck för lantbruks- och skogsmaskiner. Industrislang Gummiduk Marina fendersystem Muddringsslang Tunneltätningar Kemskyddsdräkter Oljeslangar Lantbruksdäck Solida industridäck År 25 fi rade Trelleborgkoncernen sitt 1-årsjubileum med en mängd evenemang runt om i världen, både för medarbetare, kunder och andra vänner. I samband med detta gav koncernen ut en omfångsrik jubileumsbok, av författarinnan Agneta Ulfsäter-Troell och Trelleborgs historiker Carl Aspegren. Kampanjtemat Quality is timeless inramade året. Trelleborg Building Systems Produkter för fuktisolering och tätning till bygg- och övrig industri samt till konsumentmarknaden. Industriprofi ler Konsumentprofi ler Rörtätningar Tätskikt, gummi TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

4 Nettoomsättning andel koncernen Rörelseresultat andel koncernen Andel av sysselsatt kapital Andel av operativt kassaflöde Medelantal anställda Geografisk placering Produktion och försäljningskontor 39 % (9 55 MSEK) 27 % (531 MSEK) 34% (5 769 MSEK) 26 % (526 MSEK) 44 % (9 46) 21 % (5 166 MSEK) 36 % (73 MSEK) 4% (6 787 MSEK) 35 % (71 MSEK) 26 % (5 64) 18 % (4 549 MSEK) 16 % (325 MSEK) 12 % (2 78 MSEK) 16 % (317 MSEK) 15 % (3 261) 12% (3 23 MSEK) 11 % (215 MSEK) 9 % (1 443 MSEK) 12 % (235 MSEK) 9 % (1 941) 1 % (2 34 MSEK) 1 % (197 MSEK) 5 % (858 MSEK) 11 % (23 MSEK) 6 % (1 362) = EU = Nordamerika = Globalt TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

5 Å r e t s o m g å t t o c h n y c k e l t a l Försäljning per geografisk region MSEK Europa Rörelseresultat MSEK Nord- & Sydamerika Asien Övriga 25: 71% 22% 5% 2% Avkastning på eget kapital % Avkastning på eget kapital, % Resultat per aktie SEK Resultat per aktie, SEK Avkastning på eget kapital för kvarvarande verksamheter*, % För åren exklusive goodwillavskrivningar, MSEK Kassaflöde per aktie SEK Rörelseresultat för kvarvarande verksamheter, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar. För åren exklusive goodwillavskrivningar, MSEK Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter*, SEK Operativt kassaflöde per aktie, för kvarvarande verksamheter, exklusive omstruktureringskostnader, SEK Fritt kassaflöde per aktie, SEK * Exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar. För åren exklusive goodwillavskrivningar. Trelleborgkoncernen år 25 Nettoomsättningen under året ökade med 5,5 procent till msek (22 912). Den organiska tillväxten var 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till msek (1 891), och resultatet efter skatt uppgick till msek (1 386). Resultat efter skatt, för kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, ökade till msek (1 122). Operativt kassaflöde ökade till msek (1 483). Peter Nilsson utnämndes till ny VD och koncernchef i Trelleborgkoncernen från den 1 oktober 25. Peter Nilsson efterträdde Fredrik Arp, VD och koncernchef sedan Avtal tecknades om förvärv av CRP Group med cirka 5 anställda och en årsomsättning om cirka 1 msek. Därutöver gjordes ett tiotal förvärv, bland annat Chase-Walton Elastomers i USA. Ökat fokus på tillväxt i Asien, bland annat genom beslut om ny fabrik i Shanghai i Kina, förvärv av återstående 45 procent av aktierna i det kinesiska dotterbolaget i Wuxi, samt utbyggnad av tillverkningskapaciteten i Indien och Sri Lanka. Förslag till utdelning: 5:5 sek (5:). Nyckeltal Nettoomsättning, msek Rörelseresultat, msek Resultat före skatt, msek Resultat efter skatt, msek Resultat per aktie, sek 12,9 15,55 Fritt kassaflöde, msek Fritt kassaflöde per aktie, sek 1,55 6,5 Nettoskuld, msek Skuldsättningsgrad, % Avkastning på eget kapital, % 12,5 17,2 Medelantal anställda Operativa nyckeltal * ) Rörelseresultat, msek Resultat före skatt, msek Resultat efter skatt, msek Resultat per aktie, sek 12,9 12,55 Rörelsemarginal, (ROS), % 7,2 7,7 Avkastning på sysselsatt kapital, (ROA), % 1,8 11,2 Avkastning på eget kapital, % 12,5 13,9 Operativt kassaflöde, msek Operativt kassaflöde per aktie, sek 19,85 16,8 Operativt kassaflöde/ rörelseresultat, % Nettoskuld/ EBITDA, ggr 2,8 2,6 EBITDA/ finansnetto, ggr 12,4 9,2 *) Beräknade på kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar. Kvarvarande verksamheter avser nuvarande struktur, det vill säga exklusive Trenor som avyttrades 24. För definitioner se sidan 91. T R E L L E B O R G A B Å R S R E D OV I S N I N G 2 5

6 VD & koncernchef Peter Nilsson Lösningar för att täta, dämpa och skydda med fokus på kunden i varje steg I det här projektet jobbar vi inte för kunden... vi jobbar för kundens kund. Den kommentaren fick jag höra när jag satt ned med en grupp trelleborgare under en av mina första resor som ny koncernchef. Kommentaren levererades med en vältajmad konstpaus och ett skratt, men den sade något väsentligt om en av Trelleborgs främsta framgångsfaktorer: vår kompetens måste vara ett viktigt redskap för våra kunder att lösa deras kunders problem. Den kompetensen blir en än viktigare nyckelfaktor när Trelleborgkoncernen nu tar ett nytt utvecklingssteg efter de senaste årens lyckade arbete med att omvandla koncernen från ett konglomerat till en fokuserad industrikoncern. Operativ utveckling i förgrunden De närmaste åren kommer den operativa utvecklingen att stå i förgrunden. Vi ska satsa på att investera för att skapa tillväxtmöjligheter och förstärkta positioner. Det innebär fokus på kundtillfredsställelse genom innovativ produktoch applikationsutveckling. Det innebär också en mer offensiv hantering av vår verksamhetsportfölj och snabbare positionering till lönsamma, växande segment och tillväxtmarknader, en fortsatt betoning på organisk tillväxt med stor beredskap för selektiva förvärv, kostnadseffektivitet i alla led samt, sist men inte minst, en kraftfullare utveckling av organisation och människor. Under 25 kämpade vi som alla andra industriföretag med snabbt ökande kostnader för insatsmaterial. De kunde vi i stort sett kompensera med en kombination av satsningar på effektivare och flexiblare inköp och produktion, samt prishöjningar. Mot slutet av året genomförde vi också ett De närmaste åren kommer den operativa utvecklingen stå i förgrunden par förvärv som ligger helt i linje med vår strävan efter ledande positioner inom lönsamma, snabbväxande segment med högt teknikinnehåll. Balanserad struktur Året bevisade också att Trelleborg med sina fem affärsområden nu har en balanserad koncernstruktur för fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Trelleborg Automotive hade att hantera en fortsatt tuff bilmarknad och fick se ett förhållandevis kraftigt marginaltapp. Detta uppvägdes mer än väl av de övriga affärsområdena som alla förbättrade sina resultat. Denna balans är en grundstyrka både för oss i ledningen att bygga vidare på, men också för aktieägarna, som har rätt att vänta sig en hög och stabil utdelning, ett av koncernens adelsmärken. Koncernens strategier och finansiella mål ligger i huvudsak fast. De ger ramar och incitament för vårt uppdrag att tillfredsställa kunder, aktieägare och medarbetare. Det är nu dags att under de närmaste åren förfina strukturen och ytterligare förbättra våra operativa prestationer för högre och stabilare lönsamhet. Fokus på applikationer Vi prioriterar marknadssegment med hög tillväxt och god lönsamhetspotential där våra produkter och lösningar är kritiska för våra kunders framgång hos sina kunder. Vi har identifierat utvalda nischer inom sju marknadssegment. Inom dessa har vi unika konkurrensfördelar tack vare vår innovativa produkt- och applikationsutveckling och nära kundrelationer och partnerskap. Här har vi, eller kan få, ledande positioner genom organisk tillväxt eller konsolidera marknaden via förvärv. Sedan flera år tillbaka satsar vi också målmedvetet på tillväxtmarknaderna i Asien, inte minst i Kina, i östra Europa och Sydamerika. Vår uppgift är att finna lösningar som tätar, dämpar och skyddar. Vi är inriktade på funktioner och applikationer snarare än enskilda produkter. Vi är världsledande specialister på polymerer, men vi vidgar hela tiden materialbasen och skapar alltmer sofistikerade funktioner, drivna av kundnyttan och i nära samarbete och partnerskap med kunderna. Positionering och effektivitet Att förfina strukturen innebär att mer aktivt prioritera var vi skall satsa. Vi måste således i ett snabbare tempo lämna segment vi inte ser som långsiktigt lönsamma för att kunna flytta resurser till tillväxtområden och aggressivt ge oss in i nya segment där lönsamheten är bättre. Sedan flera år tillbaka satsar vi också målmedvetet på de nya tillväxtmarknaderna Inom sådana områden flyttar vi kontinuerligt fram positionerna, bland annat genom de senaste förvärven av CRP Group inom offshore olja och gas och Chase Walton inom precisionstätningar för flygindustrin. Effektivitet i alla processer är ett grundkrav för framgång och vi måste ha konkurrenskraftiga kostnader. Förutom den vardagliga, löpande trimningen av produktionsapparaten satsar vi aktivt på nya marknader. Idag har vi 5 6 anställda i lågkostnadsländer jämfört med 2 7 för tre år sedan. Vi ökar också kontinuerligt outsourcing av produktion och vi köper i större utsträckning vissa produkter istället för att tillverka dem själva. Satsa på människorna Efter en period av så stora förändringar som Trelleborgkoncernen genomgått 2 T R E L L E B O R G A B Å R S R E D OV I S N I N G 2 5

7 VD & KONCERNCHEF Peter Nilsson finns det ett behov av att ytterligare trimma och utveckla organisationen. Detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Vi ska stärka vår målstyrda, decentraliserade organisation med ökade incitament för entreprenörsskap. Vi kommer att satsa mer på att utbilda, träna och motivera medarbetare på alla nivåer och vidarutveckla ledarskapet på ett strukturerat sätt. Och vi kommer att göra detta med betoning på våra grundläggande värderingar. Värde för våra aktieägare Det är min bestämda uppfattning att Trelleborgskoncernen ska fortsätta ha en stark finansiell ställning som är definierad bland annat av våra måltal för skuldsättningsgrad. På basis av vårt goda kassa flöde är vårt övergripande syfte att långsiktigt optimera värdeskapandet för våra aktieägare. En viktig del i detta är policyn med generösa utdelningar, och även potentialen till värdeskapande genom strategiska förvärv. Vi har betydande och framgångsrik erfarenhet av företagsköp. Att ytterligare konsolidera en fragmenterad marknad och att stärka vår konkurrenskraft genom kompletterande köp inom växande och lönsamma segment, ger bättre utbyte för ägarna genom högre värdering av koncernen. Vi möter även ökade krav vad gäller bolagsstyrning, krav som också i viss mån innebär ökad administrativ belastning. Vi ska hantera detta på bästa sätt för att tillgodose aktieägarnas intresse. Utsikter För första halvåret 26 förväntas en fortsatt marknadstillväxt på koncernens sju huvudmarknader i linje med sista halvåret 25. En hög efterfrågan på naturgummi och ett fortsatt volatilt oljepris som påverkar prisbilden på vissa polymerråvaror bedöms leda till fortsatt kostnadsökningstryck även under första halvåret 26. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla våra medarbetare. Ni har gjort fantastiskt fina insatser under året, ett märkesår med firandet av Trelleborgkoncernens första 1 år. Vi ska vara stolta över vår framgångsrika historia. Att i detta skede ta vid som koncernchef ger en extra stimulans. Nu gäller framtiden. Det är vi som har ansvaret för att forma den lika framgångsrikt för kunder, aktieägare och oss själva. Trelleborg i februari 26 Peter Nilsson, VD och koncernchef TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 3

8 Affärskoncept Solutions Securing Values UPPFÖRANDEKOD BOLAGSSTYRNING VÄRDERINGAR Kundfokus Prestation Innovation Ansvar STRATEGISKA MÅL Ledande positioner i långsiktigt attraktiva segment. Detta uppnås genom: Operational excellence Organisk tillväxt Värdeskapande förvärv Målstyrt ledarskap FINANSIELLA MÅL Årlig tillväxt över en konjunkturcykel 8 1% Avkastning på sysselsatt kapital 15% Avkastning på eget kapital 15% Skuldsättningsgrad % Operativt kassafl öde 8 9% av rörelseresultatet Vårt arbete att förverkliga vår mission och att möta förväntningarna från våra kunder, aktieägare och anställda vilar på tre fundament: våra värderingar, våra strategiska mål samt våra fi nansiella mål. Täta, dämpa och skydda Trelleborgkoncernen erbjuder teknologiska lösningar som möter tre primära kundbehov, nämligen att täta, dämpa och skydda för att säkra investeringar, processer och människor i krävande industriella miljöer. Med bas inom polymerteknologi och med djupt applikationskunnande utvecklar Trelleborg, ofta i nära samarbete med kunderna, produkter och lösningar designade för specifika behov. Koncernens kundgrupper finns huvudsakligen inom flyg, jordbruk, bil, infrastruktur/ bygg, transport, olja/gas och övrig industri. En betydande del av Trelleborgs verksamhet ligger inom ramen för det som benämns industrigummi. Uppskattningsvis omsätter denna marknad globalt cirka 5 miljarder SEK per år. Europas och Nordamerikas totala andel utgör närmare 6 procent. Industrigummimarknaden omfattar produktområden som till exempel antivibration, slangar och tätningar. Marknaden är fragmenterad, men en gradvis konsolidering pågår. De tio största företagens andel har ökat från cirka 1 procent till cirka 25 procent under de senaste fem åren. I denna process tar Trelleborg en aktiv roll. Globala industrigummileverantörer Nr. Företag Land 1 Continental Tyskland 2 Hutchinson Frankrike 3 Trelleborg* Sverige 4 Freudenberg Tyskland 5 Bridgestone Japan 6 Tomkins UK 7 Cooper-Standard USA 8 Parker-Hannifi n USA 9 Tokai Japan 1 NOK Japan Källa: Rubber & Plastics News, juli 25 / Trelleborg. * Inklusive CRP Group. 4 TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

9 FLYG JORDBRUK AFFÄRSIDÉ Trelleborg tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer över hela världen. Vi erbjuder våra kunder designade lösningar baserade på ledande polymerteknologi och ett unikt applikationskunnande. TÄTA DÄMPA SKYDDA TRANSPORT BIL OLJA/GAS INFRASTRUKTUR/ BYGG ÖVRIG INDUSTRI Kundfokuserad organisation Koncernens lösningar används för en mängd olika applikationer och produkter, och riktas därmed till ett stort antal kundgrupper inom många olika industriella segment. Varje affärsområde är fokuserat på utvalda kundsegment och kan därmed tillföra spetskompetens och applikationskunnande genom djup kunskap om kundernas situation och behov. Den decentraliserade och entreprenöriella organisationen ger starkt operationellt fokus och närhet till våra kunder. Ett tydligt värderingsbaserat och målstyrt ledarskap främjar utveckling och innovation. Synergier ger konkurrenskraft Den industriella kärnkompetensen och polymerteknologin är genomgående för alla affärsområden, liksom produkternas höga teknikinnehåll, som ger mervärde för våra kunder. Avgörande för verksamhetens goda resultat och för kommersiellt framgångsrika produkter och lösningar är fokuserad produktutveckling, kostnadseffektiv tillverkning samt synergier i inköp och materialflöden. För att stärka koncernens konkurrenskraft söks samordning mellan affärsområdena inom alla dessa områden. Våra värderingar Trelleborgs grundläggande värderingar är kundfokus, prestation, innovation och ansvar. I det dagliga arbetet vägleds koncernens medarbetare av den kultur och de värderingar som utvecklats under årens lopp. Med gemensamma värderingar skapas en kontinuitet, nödvändig för att bygga upp och bibehålla en långsiktig och framgångsrik verksamhet. I vardagen påminner våra fyra trianglar oss om våra fyra grundvärderingar. TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 5

10 Våra strategiska mål Strategiska mål Ledande positioner i långsiktigt attraktiva segment. Detta uppnås genom: Operational excellence Organisk tillväxt Värdeskapande förvärv Målstyrt ledarskap Ledande positioner inom långsiktigt attraktiva segment och marknader Trelleborgkoncernens strävan är att inneha ledande positioner inom utvalda väl definierade segment och marknadsområden (globalt eller regionalt). Vår grundläggande tro är att ledande positioner ger ökat mervärde för våra kunder och leder till en bra finansiell utveckling för koncernen. Utvärdering av koncernens marknadspositioner och produktportfölj är en kontinuerlig process som styr resursprioriteringar. Operational excellence Att förse våra kunder med produkter och lösningar av högsta kvalitet och samtidigt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris kräver att vi ständigt utvecklar vår kostnadseffektivitet. Inom koncernen sker en kontinuerlig översyn avseende bland annat inköp, processer och produktionslokalisering. Organisk tillväxt Trelleborg fokuserar på att skapa stabil och kontinuerlig organisk tillväxt. Målsättningen är att koncernen ska ha en högre tillväxttakt än underliggande marknader. Tillväxtmöjligheter skapas i flera dimensioner, till exempel genom; Kundfokuserad forskning och utveckling för nya produktapplikationer och funktioner. Nya geografiska marknader. Nya kundsegment. Värdeskapande förvärv Koncernens aggressiva tillväxtmål förutsätter förvärvsdriven tillväxt. Koncernen söker aktivt förvärvskandidater utifrån vissa kriterier. Trelleborg har en väl etablerad förvärvskompetens och processen bedrivs systematiskt från identifiering, utvärdering och förvärv till integration av förvärvad verksamhet. Förvärven ska bland annat: Addera avancerad teknik eller teknologier som skapar mervärde. Stödja byggandet av kritisk massa på attraktiva marknader för att nå ledande positioner. Ha en solid organisk tillväxtpotential eller ge möjligheter till konsolidering. Målstyrt ledarskap Framgången för en decentraliserad, mångkulturell och entreprenörsdriven organisation som Trelleborg bygger på tydliga mål som löpande följs upp genom ett värderingsbaserat och målstyrt ledarskap. Därför utvecklar vi, på ett strukturerat sätt, våra ledare så att vi kontinuerligt bygger en presterande kultur med fokus på eget ansvar och ständig förbättring. Detta avspeglas också i vårt prestationsstyrda ersättningssystem. En explosiv brand, en så kallad jet fi re, kan ödelägga en oljeplattform på några få sekunder. Den orsakar ett explosivt inferno så hett att även metaller smälter. För att möta dessa extrema omständigheter har Trelleborg utvecklat en rad fl exibla produkter för brand- och explosionsskydd. 6 TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

11 Våra finansiella mål Tillväxtmål Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam tillväxt. Målet för vår genomsnittliga årliga försäljningstillväxt över en konjunkturcykel är 8-1 procent. Denna tillväxt skall uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av nya och kompletterande verksam heter. Den organiska tillväxten ska uppnås bland annat genom egen produktutveckling samt inbrytningar på nya geografi ska marknader. De senaste fem åren har försäljningen i genomsnitt ökat med 8 procent årligen. Under samma period har den organiska tillväxten i genomsnitt uppgått till 2 procent. Nettoomsättning MSEK Nettoomsättning, MSEK Skuldsättningsgrad Kvarvarande verksamheter, MSEK Målet för vår kapitalstruktur är satt för att få en optimerad balans mellan risk och avkastning. Målet är att skuldsättn ings graden ligger i intervallet procent. Vid utgången av 25 uppgick skuldsättningsgraden till 72 procent vilket var strax under målinter vallet. Skuld sättnings graden har reducerats kraftigt under året som en effekt av ett starkt underliggande kassafl öde från den operativa verksamheten. Utnyttjande av optioner har inneburit en viss ökning av eget kapital. Skuldsättningsgrad % Skuldsättningsgrad, % Mål % Avkastning på sysselsatt kapital Målet är att avkastningen på sysselsatt kapital långsiktigt skall uppgå till 15 procent. Under 25 uppgick avkastningen till 1,8 procent (11,2). Faktorer som förväntas bidra till en utveckling mot målnivån under de närmaste åren är bland annat förbättrade rörelsemarginaler genom volymtillväxt och struktur- och effektiviseringsåtgärder. Förbättrad kapitalomsättningshastighet förväntas bidra till en positiv utveckling. Ett aktivt arbete med vår produktportfölj förväntas också bidra till förbättrade marginaler. Under de senaste åren har vi haft en kraftig tillväxt som följd av genomförda förvärv. Förvärvspriserna med dagens historiskt sett låga räntenivåer är sådana att avkastningen för nyförvärvade enheter inte kan förväntas uppgå till 15 procent under åren närmast efter förvärven. Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastningsmål 15% Avkastning på sysselsatt kapital för kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, % För åren exklusive goodwillavskrivningar. Avkastning på eget kapital Målet för avkastningen på eget kapital är 15 procent. Under 25 uppgick avkastningen till 12,5 procent (13,9). Nyckelfaktorer för en fortsatt positiv utveckling är en förbättrad avkastning på det sysselsatta kapitalet samt att kapitalstrukturen ger en bra balans mellan nettoskulden och det egna kapitalet. Avkastning på eget kapital % Avkastningsmål 15% Avkastning på eget kapital, kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, % För åren exklusive goodwillavskrivningar. Finansiella mål Årlig tillväxt över en konjunkturcykel 8 1% Avkastning på sysselsatt kapital 15% Avkastning på eget kapital 15% Skuldsättningsgrad % Operativt kassaflöde 8 9% av rörelse resultatet Operativt kassaflöde Det operativa kassafl ödet är den viktigaste fi nansieringskällan för den målsatta tillväxten. Målet är att det operativa kassafl ödet skall utgöra 8-9 procent av det underliggande rörelseresultatet (EBIT). Målnivån överträffades under 25 och uppgick till 11 procent. Operativt kassaflöde % Mål 8-9 % av EBIT Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter, % Marginalmål Hösten 25 kommunicerades även ett mer kortsiktigt marginalmål. Resultatet före räntor, skatt och avskrivningar utgör basen för det operativa kassaflödet. EBITDA-marginalen beräknas som EBITDA i förhållande till nettoomsättningen. Målet är att denna marginal inom två år ska nå nivån 12 procent eller bättre. Under 25 nåddes en marginal på 1,7. TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 7

12 Trelleborgaktien 25 Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsen. Från 1 januari 24 ingår aktien bland A- listans mest omsatta aktier. Aktiekapitalet i Trelleborg uppgår till 2 4 msek, fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde om 25: sek. Det finns två aktieslag: 9 5 A-aktier och B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och av serie B en röst. Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av förre ägaren och grundaren av Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, som avled Köpkurs och omsättning Betalkursen för Trelleborgs B-aktie steg under året med 4 procent (-3). Index för OMX Stockholm steg under året med 33 procent (17,6). Högsta betalkurs under året noterades den 29 och 3 december med 159:5 sek och lägsta den 29 april med 13:5 sek. Under 25 omsattes 147,8 miljoner (121,2) Trelleborgaktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 164 procent (137) av genomsnittligt utestående aktier (exklusive bolagets egna aktier), till ett värde av msek (14 555). Trelleborg var under 25 den 32:a (32) värdemässigt mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till 584 aktier (479 ) eller 71,9 msek (57,5). Av det totala antalet aktier, exklusive Trelleborg AB:s egna, svarade utländska aktieägare vid årsskiftet 25/26 för cirka 21 procent (17,5). Institutioner svarar för huvuddelen av ägandet. 81 procent (77) av det totala antalet aktier, exklusive Trelleborg AB:s egna, ägdes vid årsskiftet av juridiska personer och 19 procent (23) av fysiska personer representerande 9 (88) respektive 1 procent (12) av antalet röster. Uppgifterna baseras bland annat på offentlig aktiebok och förvaltarförteckning den 3 december 25. Under de senaste fem åren har Trelleborgsaktien haft en genomsnittlig kursökning på 18,5 procent per år, samt en genomsnittlig direktavkastning på 4,5 procent per år. Återköpsprogram Vid årsskiftet 25/26 fanns totalt utestående aktier. Exklusive Trelleborg AB:s eget innehav ( ) uppgick antalet aktier till I samband med förfall av köpoptioner från år 22 har 64 aktier från eget innehav utnyttjats. Vid årsstämman 25 erhölls mandat att fram till årsstämman 26 återköpa upp till 1 procent, det vill säga ytterligare cirka 4 miljoner aktier. Under 25 har inget återköp av aktier skett. Omklassificering MSCI Till följd av de senaste årens framgångsrika fokusering på en renodlad industri- koncern med affärsidén att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer, har Trelleborg av Morgan Stanley Capital International (MSCI) omklassificerats till delbranschen 2162 Maskinindustri. Tidigare klassades Trelleborg AB till delbranschen Bildäck och gummi. Klassificeringen sker enligt Global Industry Classification Standard (GICS), den branschstandard som alla de nordiska börserna följer. Utdelning Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 3-5 procent av årets nettoresultat. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 5:5 sek (5:) per aktie. Föreslagen utdelning, motsvarande cirka 497 msek, innebär att cirka 43 procent av resultatet efter skatt för verksamhetsåret 25 delas ut. Utdelning per aktie SEK Utdelning per aktie, SEK Kursutveckling och aktieomsättning jan 21 jan 26 SEK Trelleborg B-aktien OMX Industri OMX Stockholm Omsatt antal aktier i 1 -tal per månad Antal Kursutveckling och aktieomsättning jan 25 jan 26 SEK jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt no v dec jan Trelleborg B-aktien OMX Industri OMX Stockholm Omsatt antal aktier i 1 -tal per vecka Antal T R E L L E B O R G A B Å R S R E D OV I S N I N G 2 5

13 Förvaltningsberättelse Resultat per aktie SEK Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, SEK För åren exklusive goodwillavskrivningar. Juridiska och fysiska ägare Aktieägarstruktur per 3 december 25 Ägare Antal aktier Procent av Procent av aktiekapital röster Dunkerintressen ,46% 55,53% Alecta Pensionsförsäkring ,86% 3,53% AFA/TFA-försäkringar ,86% 2,5% FöreningsSparbanken + Robur ,18% 2,15% Handelsbanken/SPP + fonder ,83% 1,97% Didner & Gerge Aktiefond ,68% 1,89% S-E-Banken + fonder ,83% 1,45% Skandia Försäkringar + bank och fonder ,5% 1,29% State Street Bank ,87%,96% Dresdner Bank ,68%,86% Övriga aktieägare ,25% 27,87% Summa aktier ,% Summa röster ,% Trelleborg AB, egna aktier ,86% 3,1% Summa Svenskt och utländskt ägande Juridiska ägare, 81% Fysiska ägare, 19% Svenskt ägande, 79% Utländskt ägande, 21% Aktiefördelning per 3 december 25 Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 25/26 till (53 942), varav (29 13) direktregistrerade och (24 812) förvaltarregistrerade. Antal Antal Procent av totala Förändring mot aktier aktieägare antalet aktier 3 dec 24, % ,23 1, ,62 2, ,55 2, ,6 6,83 Summa , Antal aktier, röster och aktieslag Aktieslag Antal aktier Procent Antal röster Procent A-aktier 9 5 9, ,35 B-aktier , ,65 Summa , , Analytiker som följer Trelleborg: CAI Cheuvreux Patrik Sjöblom, Carnegie Fondkommission Oscar Stierngren, Danske Bank Patrik V. Setterberg, Deutsche Bank Christofer Sjögren, Enskilda Securities Anders Trapp, EVLI Bank Abp Magnus Axén, Handelsbanken Capital Markets Carl Holmquist, Kaupthing Bank Joakim Höglund, Redeye Henrik Alveskog, S & P Equity Research Lars Glemstedt, Swedbank Markets Mats Liss, Nyckeltal per aktie SEK (om inget annat anges) Kvarvarande verksamheter Resultat 12,9 8,1 7, 4,5 4,7 Resultat efter utspädning 12,9 8,1 6,8 3,85 4,5 Resultat exklusive omstruktueringskostnader/ nedskrivningar 12,9 12,55 7, 4,5 6,1 Resultat exklusive goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader och nedskrivningar 12,9 12,55 9,4 5,75 7,65 Totalt Resultat 12,9 15,55 8,4 4,75 5,35 Resultat efter utspädning 12,9 15,55 8,15 4,65 5,2 Resultat, exklusive goodwillavskrivningar 12,9 15,55 1,8 6,5 6,9 Eget kapital per aktie 111,15 94,45 88,4 87,5 88,7 Eget kapital per aktie efter utspädning 111,15 94,45 87,6 86,15 87,85 Utdelning 5,5 5, 4,5 4,25 4, Direktavkastning, % 3,5 4,4 3,8 6, 5, Börskurs B-aktien 3 dec, senaste betalkurs 158,5 113, 117, 7,5 8,5 P/E-tal Antal aktier (exklusive Trelleborg AB:s egna) per 3/ i genomsnitt efter utspädning, per 3/ efter utspädning i genomsnitt ) Enligt styrelsens förslag. TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 9

14 Koncernens verksamhet 25 Året 25 bjöd på goda marknadsförutsättningar inom fl ertalet av Trelleborgs marknadssegment. Förutsättningarna inom den lätta fordonsindustrin var dock fortsatt utmanande. Totalt sett hade Trelleborg en stabil resultatutveckling, detta trots ökade råmaterialkostnader. Koncernens fokus på expansion på tillväxtmarknader intensifi erades. Peter Nilsson tillträdde som ny VD 1 oktober, och efterträdde Fredrik Arp som lämnade koncernen efter sju år för att bli VD på Volvo Car Corporation. Marknadsutveckling och försäljning Under 25 har marknadsförutsättningarna varit goda inom flertalet av Trelleborgs prioriterade marknadssegment. Omsättningen ökade för samtliga affärsområden. Koncernens närvaro har stärkts på flera tillväxtmarknader och vi hade en god tillväxt (+11 procent) utanför EU-området. Fokuserade marknadssatsningar har genomförts och infrastrukturen byggts ut. Flera initiativ har tagits för utökad produktionskapacitet, bland annat i Kina, Indien och Sri Lanka. Koncernens nettoomsättning ökade under 25 med 5,5 procent till MSEK. För jämförbara enheter/ valutakurser var ökningen 3 procent. För Trelleborg Automotive ökade volymerna i USA och Brasilien, vilket kompenserade för en lägre försäljning inom vissa segment i Europa. Åtgärder för att ytterligare driva expansionen i Asien har vidtagits. Utbyggnader har genomförts i Kina, pågår i Indien och planeras för verksamheten i Korea. För jämförbara enheter/valutakurser ökade försäljningen med 1 procent. Trelleborg Sealing Solutions ökade försäljningen inom industriella segment, medan försäljningen till bilindustrin minskade. Även inom detta affärsom- råde sker en expansion i Asien och produktionskapacitet byggs upp i Kina och utökas i Indien. För jämförbara enheter/valutor ökade försäljningen med 1 procent. Trelleborg Engineered Systems hade en god efterfrågan inom flertalet produktsegment speciellt inom den projektrelaterade verksamheten. Olja/ gas och kemisk/petrokemisk industri är exempel på marknadssegment med god expansion. I jämförbara valutakurser/enheter ökade försäljningen med 8 procent. Trelleborg Wheel Systems fortsatte att förbättra sin marknadsposition inom lantbruksdäck och marknaden för industridäck fortsatte att växa. Fortsatt tillväxt skedde på marknader utanför Europa och Nordamerika. För jämförbara valutakurser/enheter ökade försäljningen med 9 procent. Trelleborg Building Systems hade en god utveckling främst inom Waterproofing, med god tillväxt inom den danska takverksamheten, och inom Pipe Seals till följd av framgångsrika marknadsaktiviteter. I jämförbara valutakurser/enheter ökade försäljningen med 3 procent. Koncernen Nettoomsättning, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Fritt kassaflöde, MSEK Resultat per aktie, SEK 12,9 15,55 Fritt kassaflöde per aktie, SEK 1,55 6,5 Kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal (ROS), % 7,2 7,7 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 12,9 12,55 Operativt kassaflöde, MSEK Koncernens resultat Totalt uppgick resultatet efter skatt till MSEK (1 386), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 12,9 SEK (15,55). Resultatet för kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar uppgick till MSEK (1 122), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 12,9 SEK (12,55). Rörelseresultatet, enligt denna definition, uppgick till MSEK (1 795) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 procent (7,7). Rörelseresultatet har förbättrats för fyra av fem affärsområden. Detta trots kraftigt ökade råmaterialkostnader som fick genomslag under året. Rörelsemarginalen har förbättrats jämfört med föregående år för Trelleborg Wheel Systems, reducerats för Trelleborg Automotive samt varit oförändrad för de övriga tre affärsområdena. Centrala kostnader ökade dock jämfört med föregående år. Kostnadsökningen under året var delvis av mer tillfällig karaktär. Finansnettot har stärkts som en följd av en lägre genomsnittlig nettoskuld samt fortsatt låga räntenivåer. Skattesatsen är fortsatt på en låg nivå, bland annat genom att en ökande andel förlustavdrag nu beräknas kunna utnyttjas genom en effektiv integration av förvärvade enheter. Koncernens skuldsättningsgrad har reducerats från 81 procent till 72 procent under året. Den räntebärande nettoskulden har ökat till MSEK (6 951) som en följd av valutakurseffekter om 57 MSEK. Såväl det operativa kassaflödet MSEK (1 483) som det fria kassaflödet 95 MSEK (536) har förbättrats väsentligt jämfört med föregående år. Utsikter För första halvåret 26 förväntas en fortsatt marknadstillväxt på koncernens sju huvudmarknader i linje med sista halvåret 25. En hög efterfrågan på naturgummi och ett fortsatt volatilt oljepris som påverkar prisbilden på vissa polymerråvaror bedöms leda till fortsatt kostnadsökningstryck även under första halvåret TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

15 Förvaltningsberättelse Förvärv under 25: FEBRUARI: Trellex Fenders (marina fendersystem) Trelleborg Engineered Systems förvärvar maskinutrustning och andra tillgångar relaterade till marknadssegmentet marina fendersystem. Säljare är Metso Minerals affärslinje Wear Protection & Conveying. Trelleborg Engineered Systems stärker därmed sin position som en ledande leverantör av fenderlösningar till hamnanläggningar världen över. MARS: Rollon Hydraulics Pvt (distributör av specialtätningar) Trelleborg Sealing Solutions förvärvar tätningsverksamheten i det indiska distributionsföretaget Rollon Hydraulics Pvt, en av Indiens ledande tätningsdistributörer med försäljningsnätverk över hela landet. Huvudkontor, teknisk support och ett distributionscenter fi nns i Bangalore i södra Indien. Cirka 3 anställda och omsättning cirka 25 MSEK. VIP Heinke Ltd (tunneltätningar) Trelleborg Engineered Systems förvärvar verksamhet relaterad till produktområdet tunneltätningar. Säljare är engelska VIP Heinke Ltd. Trelleborg Engineered Systems stärker därmed sin position som en ledande global leverantör av tunneltätningar och kan erbjuda ett fullsortiment av tunneltätningar för både borrade och sänkbara tunnlar. Verksamheten väntas vid full integration tillföra 25-3 MSEK i ökad årlig försäljning. APRIL: JV med Al Dobowi Ltd (däckdistribution) Trelleborg Wheel Systems ingår joint venture-avtal med Al Dobowi Ltd avseende distribution av industridäck och lantbruksdäck i Mellanöstern samt vissa delar av Afrika. Det nya bolaget Trelleborg Wheel Systems Middle East Ltd placeras i Dubai, United Arab Emirates. Bolaget beräknas initialt omsätta cirka 15 MSEK. Armwest Pty Ltd (polymerapplikationer inom mineralhantering) Trelleborg Engineered Systems förvärvar verksamheten i Armwest Pty Ltd i Perth, en av Australiens led ande tillverkare av gummiduk för specialiserade applikationer och materialhantering. Armwest omsätter cirka 2 MSEK. JUNI: Minoritetspost i Ou Saare Martex (formgods) Trelleborg Engineered Systems förvärvar en minoritetspost om 25 procent av aktiekapitalet i Ou Saare Martex, med en option att förvärva ytterligare del av bolaget. Ou Saare Martex, beläget på ön Saaremaa i Estland, har ett trettiotal anställda och bedriver sedan tidigare formgodsproduktion för Trelleborg. JV med Etablissements Bloch SA i Lyon (slangkopplingssystem) Trelleborg Engineered Systems bildar joint venture med Etablissements Bloch SA i Lyon för handel med slangkopplingssystem till kemi- och petrokemiindustrin. Etablissements Bloch distribuerar fl ödessystem till främst den petrokemiska industrin i sydöstra Frankrike. SEPTEMBER: Cimap Roues Industrielles SAS (industridäck) Trelleborg Wheel Systems förvärvar det franska bolaget Cimap Roues Industrielles SAS, som ingår i familjeägda CIMAP Group. Cimap Roues Industrielles, som innehar en ledande position inom industridäck i Frankrike, har sedan 1999 varit distributör av Trelleborgs industridäck. Företaget omsätter cirka 4 MSEK och har cirka 1 anställda vid huvudkontoret i Paris och vid en lagercentral i Bordeaux. OKTOBER: Chase-Walton Elastomers Inc. (precisionstätningar) Trelleborg Sealing Solutions förvärvar verksamheten i Chase-Walton Elastomers Inc., med en årlig omsättning om cirka 1 MSEK och cirka 11 anställda vid två tillverkningsenheter i Hudson, Massachusetts, USA. Chase-Walton Elastomers designar, utvecklar och tillverkar polymera komponenter i silikon, huvudsakligen för fl ygindustrin samt medicin- och bioteknik. Återstående 45 procent i Trelleborg Wuxi (antivibrationssystem) Trelleborg Automotive förvärvar återstående 45 procent av aktierna i det kinesiska dotterbolaget Wuxi Trelleborg Vibration Isolator Co Ltd., i Wuxi, utanför Shanghai. Bolaget, ägt till 45 procent av Wuxi Guolian Group, har varit majoritetsägt av Trelleborgkoncernen sedan år 2. Trelleborg Wuxi, som blir namnet på det nya bolaget, har cirka 3 anställda. Verksamheten är främst koncentrerad till antivibrationssystem. VA-Forum (rörtätningar) Trelleborg Building Systems förvärvar verksamheten i det mindre svenska företaget VA Forum, med cirka 5 MSEK i omsättning och verksamhet på eftermarknaden för rörtätningar i Sverige. NOVEMBER: Andre Structural Bearings (bärlager för infrastrukturprojekt) Trelleborg Engineered Systems förvärvar verksamheten i Andre Structural Bearings i Storbritannien, med en omsättning om cirka 1 MSEK. Säljare är Silentbloc UK Ltd. Andre Structural Bearings kompletterar Trelleborgs verksamhet inom bärlager för infrastrukturprojekt, bland annat lager för skydd mot seismiska rörelser. Dunlop GRG Holdings Ltd (projektrelaterade lösningar) Trelleborg Engineered Systems förvärvar verksamheten i Dunlop GRG Holdings Ltd. i Manchester, England, som är ett ingenjörsföretag vars verksamhet är fokuserad på projektrelaterade produkter för skydd och transport i krävande miljöer. Företaget har cirka 5 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 MSEK. DECEMBER: JV med RPM Engineering Corporation (specialslang) Trelleborg Engineered Systems skapar ett joint venture med RPM Engineering Corporation avseende produktion av kompositslangar i Kina. Det nya bolaget, Trelleborg Composite Hose Shangyu Company Ltd, ägs lika av båda parterna. Produktionsanläggningen är belägen i Shangyu City, i provinsen Zhejiang i mellersta Kina. Bolaget förväntas initialt omsätta 2 MSEK. CRP Group (projektrelaterad verksamhet inom olja/gas) Trelleborg Engineered Systems ingår avtal om förvärv av CRP Group, ett ingenjörsföretag med en omsättning om drygt 1 MSEK och 5 anställda, huvudsakligen i Storbritannien och USA. Trelleborg blir därmed globalt marknadsledande för polymera system och lösningar för olje/ gasutvinningsprojekt i offshoremiljöer. Verksamheten är i huvudsak relaterad till system för olje/gas-projekt i undervattensmiljöer. Företaget är verksamt inom system för seismiska undersökningar på havsbotten samt inom borrning och produktion, med lösningar för flödeshantering i djuphaven och bojsystem, samt många andra specialiserade ingenjörslösningar i polymera material. Förvärvet slutfördes under januari 26. Elastomer Compounding s.r.o (blandningsenhet) Trelleborg Building Systems tecknade avtal om förvärv av resterande 7 procent i tjeckiska ECS, Elastomer Compounding s.r.o från tyska Rado. Trelleborg har sedan 1998 ägt 3 procent av ECS, vars blandningsenhet är lokaliserad i Lesina i Tjeckien. Företaget producerar gummiblandningar i huvudsak till profi ltillverkare inriktade mot bygg- och industrisektorn. Omsättningen är cirka 75 MSEK på årsbasis och enheten har 4 anställda. Övertagande skedde i januari 26. TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 11

16 Koncer nens ver ksamhet 25 En lägre investeringstakt tillsammans med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete avseende rörelsekapitalhanteringen har bidragit till förbättringen. Mätt som ett genomsnitt över årets samtliga månader har förbättringen av antalet dagar som kapitalet är uppbundet i verksamheten främst skett inom området kundfordringar. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar i huvudsak koncernfunktioner. Resultatet före skatt i Trelleborg AB uppgick till -873 msek (3 275). Någon försäljning har inte förekommit. Investeringarna uppgick till 13 msek (2). Styrelsens arbete Trelleborg AB:s styrelse består av sju personer valda av ordinarie bolagsstämma. De anställda utser tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, och ekonomidirektör Gertrud Andersson, deltar vid styrelsemöten liksom chefsjuristen Ulf Gradén som är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Under 25 hade styrelsen tio (nio) sammanträden varav tre extra insatta sammanträden. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll, samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Under året har styrelsen också fastställt en instruktion för det nyinrättade revisionsutskottet. Ett ersättningsutskott under ledning av styrelsens ordförande, företräder styrelsen i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och till denne direktrapporterande befattningshavare. Under perioden fram till 26 års årsstämma består detta utskott av styrelsens ordförande och Berthold Lindqvist. För ytterligare information om styrelsens arbete, utskott med mera, se bolagsstyrningsrapport, sid Valberedning Nomineringen av ledamöter till styrelsen ska genomföras enligt den procedur stämman fattade beslut om vid ordinarie bolagsstämma 25. En valberedning har utarbetat förslag till årsstämman 26 avseende styrelsesammansättning och styrelsearvoden. Till gruppen kallades Didrik Normark, Dunkerintressen, Mats Lagerqvist, Robur, Ramsay Brufer, Alecta, Torsten Johansson, Handelsbankens Fonder och Lars Öhrstedt, afa/ tfa. Även styrelsens ordförande ingår i valberedningen. Till ordförande valdes Didrik Normark. Ingen ersättning till valberedningen har utgått. Gruppen hade tre möten. Som underlag för arbetet föredrog VD information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Styrelsens ordförande gav information om styrelsens arbete under året, inklusive planerad uppdatering av styrelsens arbetsordning, samt arbetet i koncernens ersättningsutskott. Rolf Kjellman, ordförande för revisionsutskottet, redogjorde för utskottets arbete och framtida inriktning. Härutöver redogjordes för den årliga utvärdering av styrelseledamöternas insatser. Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 26 omval av samtliga styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot föreslås Peter Nilsson, verkställande direktör och koncernchef i Trelleborg sedan 1 oktober 25. Peter Nilsson efterträdde Fredrik Arp, som den 3 september 25 lämnade Trelleborg och sin plats i Trelleborgs styrelse för att bli VD på Volvo Car Corporation. Efter periodens utgång Efter periodens utgång slutfördes förvärv av crp Group samt tjeckiska Elastomer Compounding s.r.o (se sidan 11). Efter periodens utgång förvärvades även genom affärsområdet Building Systems amerikanska EPG Inc, med cirka 14 anställda och en årsomsättning om cirka 17 msek. Bolaget är privatägt och har två tillverkningsenheter i Aurora, nära Cleveland i Ohio. epg tillverkar polymera tätningsprodukter som extruderade profiler och rörtätningar, främst till byggindustrin. Nettoomsättning MSEK Rörelseresultat MSEK Avkastning på eget kapital % Avkastning på eget kapital, % Rörelseresultat för kvarvarande verksamheter, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar. För åren exklusive goodwillavskrivningar, MSEK Avkastning på eget kapital för kvarvarande verksamheter. Exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar. För åren exklusive goodwillavskrivningar, % 12 T R E L L E B O R G A B Å R S R E D OV I S N I N G 2 5

17 Förvaltningsberättelse Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättning EBITDA EBITDA Rörelseresultat exkl Rörelseresultat inkl. exkl. omstr. % exkl. omstr. omstr. och nedskriv. omstr. och nedskriv Trelleborg Automotive ,3 1, Trelleborg Sealing Solutions ,9 16, Trelleborg Engineered Systems ,9 1, Trelleborg Wheel Systems ,2 9, Trelleborg Building Systems , 11, Övriga bolag Koncernposter Eliminering Kvarvarande verksamheter ,7 11, Nedskrivningar Omstrukturering- Summa Nedskrivningar Omstrukturering- Summa MSEK kostnader kostnader Trelleborg Automotive Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Wheel Systems Summa Operativa nyckeltal Rörelsemarginal (ROS), Rörelsemarginal (ROS), Sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt Avkastning på sysselsatt %, exkl. omstr. och nedskriv. %, inkl omstr. och nedskriv. kapital (ROA), %, kapital (ROA), %, exkl. omstr. och nedskriv. inkl. omstr. och nedskriv Trelleborg Automotive 5,3 6, 5,3 3, ,6 11,1 9,7 6,2 Trelleborg Sealing Solutions 13,5 13,5 13,5 13, ,6 1,9 1,6 1,9 Trelleborg Engineered Systems 7,1 7,1 7,1 4, ,9 15,6 17,1 9,3 Trelleborg Wheel Systems 7,1 5,8 7,1-1, ,3 1,4 16, -1,8 Trelleborg Building Systems 8,3 8,3 8,3 8, ,9 21, 21,9 21, Övriga bolag Koncernposter Avsättningar till omstruktureringsåtgärder Kvarvarande verksamheter 7,2 7,7 7,2 5, ,8 11,2 1,9 7,7 Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar per kvartal jan mar apr jun jul sep okt dec Trelleborg Automotive Trelleborg Sealing Solutions Trelleborg Engineered Systems Trelleborg Wheel Systems Trelleborg Building Systems Övriga bolag Koncernposter Kvarvarande verksamheter För defi nitioner se sidan 91. TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 13

18 TRELLEBORG Automotive Trelleborg Automotive är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar, lätta och tunga lastbilar, tåg-, marinoch industriapplikationer. Huvudkontoret är beläget i South Haven, Michigan, USA. Produktionsenheter finns i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Mexiko, Polen, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA. Marknader och kunder Affärsområdets verksamhet är i huvudsak inriktat på NVH-området (Noise, Vibration, Harshness), främst på fordonsmarknaderna i Europa och Nordamerika, med ett växande fokus på Asien och Sydamerika. Den japanska marknaden täcks genom samarbete med regionens ledande japanska tillverkare inom området, Tokai Rubber. Affärsområdets globala närvaro utgör en signifikant konkurrensfördel. Bland nyckelkunderna finns Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Renault Nissan, Volkswagen-gruppen samt Tier-1 tillverkare som GKN. Viktiga trender Utvecklingen på världens bilmarknader är den enskilt viktigaste omvärldsfaktorn för Trelleborg Automotive. Den underliggande marknadstillväxten för lätta fordon är måttlig och har på traditionella marknader under senare år varit något lägre än utvecklingen av BNP. På tillväxtmarknaderna, där Kina har en nyckelroll, är tillväxten starkare. Trelleborg gynnas av en växande efterfrågan på ljud- och vibrationsdämpning som ger förbättrad komfort vid bilkörning, något som fordonstillverkarna fortsätter att prioritera för att differentiera sina bilmodeller. Trenden inom den globala fordonsindustrin går mot färre och större underleverantörer. En konsolidering och strukturomvandling av branschen pågår. Det är en följd av att flera konkurrenter, särskilt i Europa, hör till koncerner vars kärnverksamhet ligger utanför fordonsområdet. Trelleborg har varit aktiv i den konsolideringen och avser även fortsättningsvis att inom våra prioriterade segment delta i omstruktureringen för att på så sätt stärka våra ledande positioner. Idag säljer Trelleborg Automotive nästan 65 procent av produktionen direkt till biltillverkare. En andel som förväntas minska över tiden eftersom OEM-tillverkarna (Original Equipment Manufacturers) i allt högre grad lägger ut hela system på kontrakt till primära underleverantörer så kallade Tier-1 leverantörer. Exempel på sådana är Thyssen Krupp, Delphi, GKN och Valeo. Trelleborg arbetar aktivt på att säkra sin position bland de primära underleverantörerna. Inom bilindustrin råder prispress. Ökad konkurrens, höjda material- och energipriser har lett till att kostnadsreduktioner har ökat i betydelse. Det möter Trelleborg med en starkare fokusering på kostnadseffektiv produktion. Strategiska prioriteringar Fortsatta satsningar på ökad närvaro på tillväxtmarknader. Globalt kostnadsstyrningsprogram Ökande andel inköp från och tillverkning i länder med konkurrenskraftig kostnadsnivå. Skapa tillväxtmöjligheter genom fokuserad produktutveckling i partnerskap med kunderna. Fortsatta initativ för att öka tillväxttakten på våra huvudmarknader i Europa och Nordamerika. Fortsatt marknadsledarskap inom utvalda segment. Nettoomsättning per geografisk marknad Europa, 67% Nord- & Sydamerika, 26% Asien, 7% Affärsområdeschef George Caplea Två affärssegment: Antivibration Systems: Ljud- och vibrationsdämpande lösningar för alla fordonssegment och industriella marknader, samt termoplastiska bälgar till tillverkare av drivaxlar och pneumatisk stötdämpning. Marknaden för antivibrationskomponenter och bussningar är värd cirka 48 miljarder SEK. Marknadsposition och konkurrenter: Trelleborg Automotive är världsledande inom vibrationsdämpande system för fordon och av termoplastiska bälgar. Trelleborg är också marknadsledare i Europa och nummer två i USA inom industriell antivibration. Trelleborgs huvudsakliga konkurrenter är företag som Cooper Standard, Vibracoustic, ZF Lemforder och Paulstra/Bridgestone. Konkurrenter inom marknadssegmentet termoplastiska bälgar är framförallt NOK Freudenberg, ABC och Wynns. Fluid & Acoustic Solutions: System för motorkylning och lufttillförsel och akustiska lösningar i bilar och lastbilar. Affärsenheten erbjuder ett högt specialiserat materialkunnande, levererar också bromsshims, vibrationsdämpande material och fjäderbensdämpare. Marknadsposition och konkurrenter: Fluid & Acoustic Solutions har ett mångsidigt material- och tillverkningskunnande och leder den tekniska utvecklingen på området med specialisering på dämpat stål, gummi, silikon och plast. Bland de huvudsakliga konkurrenterna märks Hutchinson, Contitech, Avon, Phoenix och Mark IV. Trelleborg Rubore som är global marknadsledare av bromsshims vinner snabbt marknadsandelar med sin senaste innovation, Applied Damping Material, ett laminerat stål som ger optimal dämpning av motorkomponenter. Här är Wolverine och MSC huvudkonkurrenter. Nettoomsättning per affärssegment Antivibration Systems, 69% Fluid & Acoustic Solutions, 31% 14 TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

19 Förvaltningsberättelse Vid forsknings- och utvecklingsenheten i Kalmar används ljudkänsliga mikrofoner och ultraljud för att hitta höga frekvenser av ljud och buller i bland annat motorer för att därefter designa lösningar för dessa problem. SAMMANDRAG 25 Nettoomsättning och ROS MSEK ROS, % Nettoomsättning, MSEK ROS, % Rörelseresultat och ROA MSEK ROA, % Rörelseresultat, MSEK ROA, % För åren exklusive goodwillavskrivningar. Operativt kassaflöde MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Försäljning och resultat Försäljningen ökade till 9 55 MSEK. I jämförbara valutor/enheter ökade försäljningen med 1 procent för helåret 25 jämfört med 24. Affärsområdet hade en bra tillväxt inom AVS i USA och Brasilien, vilket kompenserade för en lägre försäljning inom vissa segment i Europa. Rörelseresultatet minskade till 531 MSEK. Resultatet påverkades negativt av höjda råmaterialkostnader och lägre volym samt lägre effektivitet inom Fluid och Acoustic Solutions. Kassafl ödet förbättrades till 526 MSEK, främst till följd av lägre investeringsnivåer och effektivare kapitalhantering. Viktiga händelser Invigning av ny anläggning i Wuxi, Kina, samt förvärv av återstående 45 procent av dotterbolaget i Wuxi. Invigning av ett försäljnings- och utvecklingscentra i Shanghai. Beslut om utökad produktionskapacitet i Indien, flytt till ny och större produktionsenhet i Noida. Beslut om etablering av ny fabrik i Rumänien med produktionsstart beräknad till slutet av 26. Daimler Chrysler utnämner Trelleborg till Global supplier of the year inom chassi komponenter. Nya projektorder i Nord - och Sydamerika samt Asien till följd av Trelleborgs pågående program för teknologiutbyte. Nya kontrakt säkrade med asiatiska tillverkare. Specifi kt program inlett för att säkra en större andel av komponenter från lågkostnads områden. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK Andel av koncernens nettoomsättning, % 38,8 39,4 EBITDA, MSEK EBITDA, % 9,3 1,1 Rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar,msek Rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar,msek Rörelsemarginal (ROS), % 5,3 6, Sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital (ROA), % 9,6 11,1 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Operativt kassaflöde/ rörelseresultat, % Medelantal anställda TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25 15

20 TRELLEBORG Automotive Året 25 Marknadsutveckling Under 25 steg världsmarknaden för bilproduktion med cirka 2 procent. Starkast var utvecklingen i Asien där den fortsatt snabba utvecklingen gav en tillväxt om cirka 1 procent. I Nordamerika var bilförsäljningen under större delen av hösten lägre än föregående år, bland annat på grund av mycket kraftiga rabatter under sommaren och fortsatt höga bensinpriser. För helåret 25 blev bilförsäljningen något bättre än föregående år med en ökning med,5 procent, medan bilproduktionen i Nordamerika låg i linje med 24, med en minskning med,3 procent. I Europa var bilmarknaden fortsatt relativt trög. Även om utsikterna förbättrades mot slutet av 25, visade året totalt en svag nedgång i bilförsäljningen (-,7 procent). Även bilproduktionen minskade (-,6 procent) jämfört med 24. Tillväxt Organisk tillväxt har stått i centrum för Trelleborgs aktiviteter och under 25 har flera tillväxtinitiativ givit resultat. En fortsatt koncentration på global kunskapsöverföring resulterade i en produktionsstart för flera betydande motorupphängningskontrakt med Ford, DCX, General Motors och Daewoo. Alla dessa order representerar en ökad marknadsandel i Nordamerika. Den nya anläggningen i Kina är nu i full produktion. Till följd av bra utveckling i Indien, med växande kundbas och ökad försäljning, har beslut tagits om flytt av Trelleborg Automotives nuvarande verksamhet i Ghaziabad till en större produktionsenhet i Noida. Den nya enheten ger utrymme för tillväxt genom utökad produktionskapacitet i en modern anläggning med dubblerad totalyta. Flyttning beräknas ske under första halvåret 26. På så sätt kan Trelleborg Automotive dra fördel av regionens växande efterfrågan. Ett ökat fokus på asiatiska kunder har lett till att flera nya order har erhållits i Kina, Indien och Korea. I början av 26 beslutades att under första halvåret 26 expandera verksamheten i Korea med ytterligare produktionskapacitet. Som ett resultat av samarbetet med Tokai Rubber har Trelleborg Automotive ökat leveranserna till Toyota från anläggningarna i Brasilien och Indien. Trelleborg Automotive utökade också sina affärer med Toyota i Europa för formgjutna plastkomponenter. En större andel av produkter och komponenter från områden med en mer konkurrenskraftig kostnadsnivå är även fortsättningsvis ett centralt mål. Under året beslutades om uppförande av en ny fabrik i Rumänien. Produktionsstart beräknas till slutet av 26. Anläggningen förväntas ha cirka 2 anställda vid utgången av 29, och omsätta cirka 3 MSEK baserat på redan bokade order. Produktutveckling Affärsområdets starka globala teknikplattform inom antivibrationsverksamheten har under året resulterat i god orderingång, och understödjer affärsområdets starka ställning som leverantör till bilindustrins globalt utvecklade plattformar. Trelleborgs konkurrensfördel ligger i det nära partnerskapet med kunderna. Med en ökande försäljning av turboladdade dieselfordon, med en förhöjd temperatur i motorrummet, ökar också behovet av specialistkunskap om värmeresistenta material. En växande användning av lättstål ökar vibrationsproblemen och därmed behovet av ny teknik, något som återspeglas i många av Trelleborg Automotives utvecklingsprogram tillsammans med de ledande fordonstillverkarna. Trelleborg Automotive fortsätter att utveckla sortimentet av aktiva motorupphängningar och likaså forskningen inom termoplastiska polymerer och laminering av plast på metall. Trelleborgs globala produktion stöds av regionala design- och utvecklingscentra som koordineras centralt. 16 TRELLEBORG AB ÅRSREDOVISNING 25

Innehåll. Bolagsstyrningsrapport 76-83 Styrelse och revisorer 78 Koncernledning 83

Innehåll. Bolagsstyrningsrapport 76-83 Styrelse och revisorer 78 Koncernledning 83 Å R S R E D O V I S N I N G24 Innehåll Under det gångna århundradet har Trelleborg tätat, dämpat och skyddat mot de fyra elementens krafter, i en mängd olika sammanhang. I våra problemlösningar fokuserar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003 HALVÅRSRAPPORT Januari juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 342 MSEK (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 MSEK (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Herr ordförande, bästa aktieägare och stämmodeltagare,

Herr ordförande, bästa aktieägare och stämmodeltagare, Herr ordförande, bästa aktieägare och stämmodeltagare, HEXPOL är ett relativt nytt bolag på Stockholmsbörsen OMX Nordic Mid Cap listan och detta är den andra årsstämman i vår börshistoria. Den första stämman

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Solutions Securing Values Å R S R E D O V I S N I N G

Solutions Securing Values Å R S R E D O V I S N I N G Solutions Securing Values Å R S R E D O V I S N I N G 2 5 Innehåll Symbolen markerar att mer information fi nns på www.trelleborg.com Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr. 5566-3421. Säte i Trelleborg,

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer