Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert"

Transkript

1 Textilvetenskap Magisteruppsats i Textilvetenskap 30 hp Vårterminen 2009 Vävningen och framtiden Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga Av: Gunnel Andersson Handledare: Margareta Nockert INSTITUTIONEN FÖR KONST- OCH TEXTILVETENSKAP Thunbergsv 3 H UPPSALA

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Metod och avgränsning Källkritik Tidigare forskning Marknadsplan för Riksorganisationen för Handvävning MeWe-generationen och dess värderingar Vävning under 1800-talet Vävning under 1900-talet till nutid Textilstuderandes förhållande till vävning Vävningens betydelse vid ansökan till textilutbildningen Tidigare erfarenhet av vävning Uppfattning om vävning innan utbildningen började Nyttan av vävkunskaperna i framtiden Unga vävares förhållande till vävning Från nybörjare till väverska Produktion, omfattning, sammanhang och syfte Vävningen och framtiden Projektet Aranéa Sammanfattande diskussion Käll- och litteraturförteckning Bilaga 1-3

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund För 100 år sedan var vävning det dominerande framställningssättet för de tyger som användes till kläder och hemtextilier. De flesta var väl förtrogna med vävning och hade en uppfattning om ur vävstolen fungerade. Stickning på maskin utvecklades i början på 1900-talet. Utvecklad teknik, nya garner och material har gjort det möjligt att producera trikåtyger snabbt och ofta till lägre kostnader än för det vävda tyget. Tryckta tyger har från 1930-talet och framåt använts mer och mer. Genom utvecklad tryckteknik produceras snabbt mönstrade tyger och något avancerat mönstervävt tyg fordras oftast inte. Dagens unga människor vet inte hur vävstolen fungerar. De ser sällan ett tyg växa fram och har liten förståelse för hur tyget är framställt. Det som förr var karakteristiskt för det vävda tyget, att det var mer stumt och mindre töjbart än det stickade tyget är ingen självklarhet. Idag är många vävda tyger, framför allt de som används till konfektion elastiska genom den elastantråd som ofta blandas i tygerna. Det som för bara hundra år sedan var allas kunskap är idag en kunskap för få. För att ha förståelse för vår egen och andra kulturers bakgrund och historia, för att bevara den kulturskatt som finns samlad i museer, på hembygdsgårdar och andra ställen är kunskaper om textil och vävning av stor vikt. Vävningen har kvalitéer som det är mycket angeläget att unga människor får och ges möjligheter att ta del av. Vävning är framställningssättet för omkring hälften av de tyger som vi använder till kläder och hemtextil. Att vara insatt i hur det vävda tyget kommer till skapar en mer medveten konsument. Genom mitt arbete under många år som lärare inom textil utbildning har jag sett hur kunskapen om, förståelsen för och uppfattningen om vävning och vävda tyger har förändrats och minskats. Genom föreliggande arbete är förhoppningen att ge ökade förutsättningar för unga att få ta del av vävningens alla kvalitéer. 2

4 1.2 Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte är att undersöka ungas förhållande till vävning och därigenom få en ökad kunskap om hur man kan väcka, öka och bevara intresset för vävning hos unga. För att få en ökad kunskap om ungas förhållande till och syn på vävning ställs följande frågor: Var, vad, hur, när, med vilket syfte och i vilken omfattning väver unga idag? Hur har unga kommit i kontakt med vävning? Vilken uppfattning om vävning har elever som söker till utbildningar med textilt innehåll? Hur kan intresse för vävning skapas, vidmakthållas och ökas bland unga? 1.3 Metod och avgränsning Arbetet inriktas på textilstuderande, unga vävare, handvävning och förhållanden i Sverige. En egen definition av unga vävare har gjorts. Det är då en person som är 35 år eller yngre, som väver, inte deltar i en vävutbildning på heltid när undersökningen görs och själv betraktar sig som vävare. En 35-åring betraktas i vanliga fall inte som ung men med tanke på att medelåldern på dem som väver aktivt idag är hög betraktas de i arbetet som unga. Mål i arbetet är att få ett bra underlag för att kunna intressera fler unga för handvävning och att bevara och öka intresset hos de unga som håller på med vävning. De flesta som idag är verksamma och har kunskap inom vävningens område är äldre. Genom att ta hjälp av de unga, som redan har ett intresse och engagemang i vävning, ökas kunskaperna om unga vävares förhållande till och syn på sitt eget och andras vävande. Unga vävare och textilstuderande har använts som informanter i intervjuer och enkäter som skickats ut. Enkäter har använts som metod för att få en uppfattning om unga textilstuderande och unga vävares förhållande till vävning. Jag har valt enkät som metod därför att den tillåter ett stort undersökningsmaterial. 3

5 De flesta 1-åriga utbildningar som finns med i foldern Textil- & designutbildningar i Sverige , som har textil inriktning och har vävning i sitt innehåll och som ligger under Komvux & KY- utbildningar, fristående skolor, och folkhögskolor har tagits med i undersökningen. Utbildningar med i huvudsak vävning i sitt utbildningsinnehåll, de utbildningar som bedrivs på deltid, samt gymnasie- och högskoleutbildningar har inte tagits med. Boken Att fråga. Om intervjuundersökningar och postenkäter 2 har varit till god hjälp för enkäternas utformning och frågekonstruktion. Enkäten till textilstuderande, bilaga 1 har öppna frågor för att inte styra informanternas svar och den tillfrågade har då själv formulerat svaren. Enkäten som skickats ut till unga vävare, bilaga 2 har haft både frågor med givna svarsalternativ och öppna frågor. I båda enkäterna är informanterna anonyma. För att testa enkäterna, frågornas tydlighet och relevans har enkäterna lämnats ut till en grupp textilstuderande och unga vävare före de egentliga utskicken. Enkätens tydlighet och form diskuterades med de svarande efteråt. Undervisande lärare på 21 utbildningar har ringts upp, fått ge en kort information om utbildningens innehåll och upplägg och tillfrågats om de vill hjälpa till med en enkät. En utbildning valde att avstå på grund av att det inte passade in i undervisningssituationen. Enkäten har skickats ut via post eller mail, och lärarna har då själva kopierat det antal enkäter som behövts och returnerats under vecka En utbildning har av okänd anledning inte skickat några svar i retur. Lärarna ombads att lämna enkäten på undervisningstid och samla in den när den fyllts i. De fick också i uppgift att notera antal elever i utbildningen och antal frånvarande vid undersökningstillfället. Svarsfrekvensen är hög på grund av lärarnas delaktighet och intresse och för att de delade ut och tog in enkäterna under undervisningstid. Enkäten lämnades till alla elever i utbildningen. Bortfallet är 22 % och utgörs av de som är över 35 år och av frånvarande elever. Bortfallet kan tyckas stort men med tanke på det stora antal informanter, 211 stycken, som ingår i undersökningen så bedöms underlaget ändå som tillförlitligt. 1 Textil- & designutbildningar (2008) 2 Wärneryd (1990) 4

6 För att nå unga vävare har upprop gjorts i tidskrifterna Vävmagasinet, Hemslöjden och Solvögat 3, på Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbunds hemsida, Hemslöjdsportalen och på Kravallslöjds 4 hemsida. Kontakter har tagits med de textila hemslöjdskonsulenterna, med lärare på textila utbildningar och vävutbildningar på olika nivåer. Flest kontakter har nåtts genom unga vävare som gett information om andra unga som också håller på med vävning. De unga vävare som ingår i undersökningen har först kontaktats per telefon. De har då fått information om uppsatsens syfte och blivit tillfrågade om de vill delta i undersökningen. Frågor har bland annat ställts för att avgöra om de faller inom avgränsningen för unga vävare. Svaren på frågorna vid telefonintervjuerna har dokumenterats för respektive informant, bilaga 3. Frågeformuläret har skickats ut till 58 unga vävare och 53 har besvarat enkäten, bilaga 2. Svarsfrekvensen är hög. Borfallet är drygt 1 %. Undersökningen har pågått från nov mars Intervju har gjorts med Anna Myrne, en av initiativtagarna och ledare i projektet Aranéa för att ta del av den tankegång, de mål och det resultat som nåtts genom arbetet med att locka yngre vävare till vävstugorna. För att få en ökad kunskap om ungas värderingar och synsätt har jag tagit del av forskningsresultat från Kairos Future 5 och boken The MeWe- generation: what business and politics must know about the next generation 6 som delges i kapitel En historisk tillbakablick har gjorts, i kapitlen 1.6 och 1.7 genom litteraturstudier av vävningens förhållanden under talet och fram till nutid. Den tidsmässiga avgränsningen bakåt i tiden har valts till 1800-talets början då handvävning fortfarande var en kunskap som överfördes via de äldre generationerna och i hemmen. Vävningens förhållanden under 1800-talet finns dokumenterade och är 3 Vävmagasinet 2008/4, Hemslöjden 2008/6, Solvögat 2008/4 4 tillgänglig online , tillgänglig online Kairos Future AB är ett forskningsföretag som arbetar med omvärlds- och framtidsanalyser för den offentliga och privata sektorn. 6 Fürth - Lindgren Lüthi (2005) 5

7 omskrivna av många författare. Hur förutsättningarna varit under 1900-talet finns inte lika mycket skrivet om. 1.4 Källkritik Enkäten till textilstuderande lämnades ut vecka Eleverna hade då påbörjat sin utbildning. Flera av frågorna är relaterade till deras tankar innan utbildningen startade eller till ansökningstillfället och deras uppfattning har påverkats av att undervisningen startat och de fått mer kunskaper om textil och vävning. De öppna frågornas svar i undersökningarna har klassificerats i olika kategorier. En subjektiv tolkning har gjorts av svaren som kan ha påverkat resultatet och i några fall har det varit svårt att avgöra till vilken kategori svaren hört. I enkäten till unga vävare har de ombetts att rangordna sina svar i de fasta svarsalternativen, då fler alternativ gällt. Vissa informanter har gjort det, andra inte vilket påverkat möjligheterna att analysera resultatet. Unga vävare har gett kontakter till andra vävare som de mött i utbildningar och andra sammanhang. Detta kan innebära att de som ingår i undersökningen inte är helt representativa för unga vävare i stort. Några frågor i formuläret är av mer privat karaktär och har inte tagits med i sammanställningen som gjorts. 1.5 Tidigare forskning I de historiska avsnitten, 1.6 och 1.7 ges en bakgrund till vävning och vävningens förhållande under 1800-talet och fram till nutid. I huvudsak är texten en sammanfattning av litteraturstudier som jag gjort. Vävning under 1800-talet och tiden före har behandlats av många författare. Under 1900-talet har handvävning, väverskor och förhållanden som har med vävning att göra inte studerats lika frekvent som under tidigare år. Uppsatsens huvudsakliga inriktning handlar om dagens unga vävare. De har inte behandlats i litteraturen. Gertrud Grenander Nyberg har skrivit om vävning i Så vävde de. Handvävning i Sverige och andra länder (1976). Hon sätter in vävningen i ett kulturhistoriskt och etnologiskt sammanhang och tar upp vävningens ekonomiska betydelse i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet. Gustaf Utterström har skrivit 6

8 avhandlingen Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden fram till mitten av 1800-talet (1957). I andra delen går han mycket grundligt igenom hemslöjdens och hemindustrin från 1700-talet och framåt. Den textila slöjdens betydelse, förutsättningar och utveckling behandlas ingående. Christer Ahlberger berättar i Vävarfolket. Hemindustrin i Mark (1988), om hemvävningen, hemväverskorna, förläggarverksamheten och fabriksvävningen i det västsvenska slöjdområdet, Sjuhäradsbygden. Han går framför allt igenom utvecklingen under första hälften av 1800-talet i det förläggartäta häradet Mark. Hemslöjdskommitténs betänkande som trycktes 1918 behandlar utförligt hemslöjdens och vävningens förhållanden och villkor som binäring till jordbruket. År 1967 lämnade en ny hemslöjdsutredning sitt betänkande Hemslöjden i Sverige, där hemslöjden, den textila slöjden och vävningens förhållande och förutsättningar för framtiden reds ut. År 1977 kom betänkandet Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning där hemslöjdens dåvarande roll och utvecklingsmöjligheter utreddes. Flera hemslöjdsföreningar har firat sitt 100 års jubileum och i samband med det gett ut skrifter. Där finns uppgifter om vävning och väverskorna som anlitats av föreningarna. Jönköpings läns hemslöjdsförenings historia är beskriven av Anna Maria Claesson i Frostrosor och tulpaner (2003). Några uppsatser finns som tar upp vävning, väverskor och vävutbildningar, En studie av hemväverskorna och vad de vävde år Skaraborgs läns hemslöjdsförening (2008) 7, av Gunnel Andersson och Vävundervisning i Sverige före 1900 (2004) 8, skriven av Ulla Ericson Marknadsplan för Riksorganisationen för Handvävning År 2007 genomförde studenter på Jönköping International Business School vid Högskolan i Jönköping en utredning åt Riksföreningen för Handvävning. Syftet var att hjälpa föreningen med råd om hur man kunde marknadsföra svensk handvävningstradition bland unga och resulterade i rapporten Riksorganisationen för Handvävning. De flesta föreningsmedlemmarna är över 50 år och man befarar att de 7 C-uppsats vid Uppsala universitet 8 C-uppsats vid Uppsala universitet 7

9 gamla traditionerna dör ut med sina medlemmar. Genom analys har de kommit fram till att styrkor är medlemmarnas stora engagemang och intresse av att nå ut med handvävningen. Fördelar är också att vävning är en social aktivitet, är avstressande, en konstnärlig verksamhet och att kunna väva gör att man kan vara speciell och originell. Svagheter inom vävningen är den stereotypa bilden, där vävning anses gammalmodig och något äldre kvinnor sysslar med. I föreningen finns en stelhet i förhållningssättet hos medlemmarna. Man vill ha en förändring men ändå saknas fullt stöd för förändring och en dominans finns för ett avsmalnat tänkande mer än ett breddat tänkande. Studenterna har delat upp målgruppen unga vävare i tre grupper, tonåringar mellan år med intresse för hantverk, yrkeskvinnor mellan år och invandrarkvinnor. De unga konst- och hantverksintresserade tonåringarna vill skapa det egna och personliga. Man når dem på gymnasiet och i shoppingkvarteren. De yrkesarbetande kvinnorna har en dynamisk livsstil och är professionella och arbetar i en stressig miljö samtidigt som de har familj med små barn. De vill få egen tid och möjlighet att minska sin stress. Man når dem på kaféer, i affärscentra och utanför skolor. Invandrarkvinnorna behöver få sociala kontakter och lära sig svenska språket och man hittar dem i hemspråksklasser, affärer och på marknader. I rapporten ges förslag på hur man kan nå grupperna genom olika aktiviteter. Internet är bästa sättet att nå både tonåringarna och yrkeskvinnorna. Hemsidans information och utseende är viktigt för att nå ut till de olika grupperna. Vidare föreslås sommaraktiviteter runt vävteman som är gemensamma för flera kulturer, vävkaféer, efterjobbet aktiviteter och att få prova vävning av kreativa produkter i originella material vid t ex julmarknader. Inspiration från utländska kulturers vävtraditioner kan kombineras med erfarenheter från vårt svenska kulturarv och samtidigt hjälpa invandrarkvinnor lära sig svenska. Föreningens status skulle kunna höjas om man lierade sig med en välgörenhetsorganisation, typ UNICEF 9. 9 Edebol m.fl. (2007) 8

10 1.5.2 MeWe-generationen och dess värderingar Människor födda under samma tid tillhör samma generation. Varje generation utvecklar en egen karaktär som präglas av gemensamma faktorer. Det som formar en generation är bland annat samtida händelser, hur den uppfostrats och formats av sina föräldrar som i sin tur formats av sin generation. 10 Kairos Future är ett svenskt forsknings- och konsultföretag som arbetar med omvärlds- och framtidsanalyser. De har under en längre tid undersökt svenska, norska och danska ungdomars värderingar och synsätt samt fört diskussioner om konsekvenserna av deras värderingar för det framtida samhället. I boken The MeWe Generation - What Business and Politics Must Know About the Next Generation (2005) finns resultatet av enkätundersökningar till en stor grupp gymnasieungdomar som resulterat i olika trender som karakteriserar dagen ungdomar. Begreppet MeWegenerationen står för de som är födda De är starka individualister och har ofta flera personlighetstyper som de använder vid olika tillfälle. De vill inte bli kategoriserade och inplacerade i specifika fack eller stilar. Livsstilar som finns, upplever de, är skapade av företag och ger inte uttryck för någon egen, personlig stil. Personliga relationer, kunna lita på dem och att ha ett gott förhållande till vänner och familjen är mycket viktigt för att ha ett bra liv. 80-talisterna är också kollektivister, bryr sig mycket om kollektiva idéer och att gruppen mår bra. De reser och rör på sig mycket. Mycket tid ägnas åt deras många relationer och kontakter som finns i hela värden och då är den moderna tekniken en förutsättning för att kunna kommunicera och hålla ihop. Jobbet är viktigt för inkomsten men det måste vara roligt på jobbet för att de ska vara motiverade att gå dit. Det är viktigt att jobbet ger dem möjligheter till självförverkligande, som bland annat sker genom konsumtion, att de får möta vänner, testa och förverkliga sina olika identiteter. De unga kvinnorna verkar vilja ta ledningen och arbeta för karriären medan männen är lättare att tillfredställa och verkar sträva efter ett lugnare liv. 11 Kairos Future har också undersökt värderingar hos de som är födda i boken Rekordgenerationen: Vad de vill och hur de tänker (2005). 10 Lindgren, m.fl. (2005), s Fürth - Lindgren Lüthi (2005) 9

11 1.6 Vävning under 1800-talet Går man tillbaka till tiden före 1840-talet var handvävning det dominerande framställningssättet för de tyger som behövdes för kläder och inredning. Tygerna framställdes till övervägande del i hemmet och alla, män såväl som kvinnor och barn, var väl förtrogna med det vävda tyget, vävstolen och de redskap som användes för vävning. Den kraftiga befolkningsökningen och de stora förändringar som skedde i samhället under 1800-talet påverkade den textila utvecklingen. Några av förändringarna är att kommunikationerna byggdes ut, penninghushållningen ökade, näringsfrihet och frihandel banade väg för nya varor och handelsbodar etablerades på landsbygden. Fabriker och industrier byggdes i städer och större samhällen och folk flyttade från landsbygden. Under början av 1800-talet bildades hushållningssällskapen som skulle verka för jordbruket och jordbrukets binäringar. De uppmuntrade till olika sorters slöjd för att ge möjlighet till en försörjning för de många obemedlade på landsbygden. Gertrud Grenander Nyberg skriver: För många ogifta hemmadöttrar och änkor blev vävningen av mycket stor betydelse. Eftersom de ofta ägde vävkunskaper och efterfrågan fanns bland traktens folk blev det naturligt att de ägnade sig åt yrkesvävning. 12 Under och början av 1800-talet är det framför allt i de sydnorrländska landskapen och i de västsvenska slöjdbygderna, Sjuhäradsbygden, som vävning förekommit i större omfattning och då även för avsalu. I de norrländska kustlandskapen producerades lin och linnevävnader av mycket hög kvalité. Det sägs att kvinnorna i trakter där textilarbetet hade stor ekonomisk betydelse var mer aktade än på andra håll. 13 I Marks härad i Sjuhäradsbygden producerade befolkningen knappt hälften av sitt behov av spannmål och var tvungen att framställa vävnader eller andra varor för halva sitt levebröd. I området var vävningen till stor del organiserad som förlagsverksamhet. I början av 1800-talet fanns ett 30-tal förläggare i Mark. En av de största hade upp till 2000 hemarbetare, de flesta väverskor, väverskor som bar hem förläggarens garn, vävde och kom tillbaka med det färdigvävda tyget. Den stora produktionsökningen som skedde vid 1800-talets början gjorde efterfrågan på vävare stor och möjlig också på grund av bland annat arbetsfördelning och högt uppdriven skicklighet hos vävarna. 14 Förlagsverksamheten hänger nära samman med bomullen och bomullens tillgänglighet via Göteborgshamnarna. På 1840 stod hemvävarna i 12 Grenander-Nyberg (1976), s Grenander-Nyberg (1976), s Ahlberger (1988), ss. 18, 20, 28, 74 10

12 Sjuhäradsbygden för 78 % av allt bomullstyg som såldes i landet främst via de kringvandrande knallarna. 15 Det första mekaniska väveriet byggdes i Sjuhäradsbygden på 1830-talet och följdes snart av fler. Fabrikernas produktion av vävnader var i början bara en bråkdel av de hemtillverkade men på 1850-talet ändrades förhållandena. 16 Bomullsvävnader per individ av svenska folket var i början av 1830-talet ca ¾ m per år, i slutet av talet var den nästan 2 m och under 1850-talet steg den till något över 4 m. Bomullsindustrin och fabriksvävningen av andra tyger gjorde att befolkningen fick en större tillgång till billigare kläder och andra textilier men den största delen av hemmets och familjens behov av kläder och hemtextil måste ha producerats inom självhushållets ram. 17 I slutet av 1800-talet verkade många krafter för att bevara de traditionella kunskaperna som riskerade att falla i glömska när fabrikerna tog hand om textilframställningen. Den folkliga textilkonsten ansågs stå på en hög nivå och det fanns ännu en rik särpräglad och levande hemslöjd på landsbygden. 18 Museer och hembygdsföreningar bildades, samlade in och tog vara på äldre textilier. Väfskolan i Borås startade 1866 för att möta den kommande konkurrensen från utlandet, när införselförbudet på bomullsvaror skulle upphävas. 19 Föreningen Handarbetets Vänner i Stockholm bildades i början av 1870-talet och inrättade 1881 Handarbetets Vänners vävskola. Vävskolan arbetade mycket för bevarande och spridning av kunskaper liksom, Johanna Brunssons vävskola som startade i Dalsland 1873 och flyttade 1889 till Stockholm. 20 De utbildade vävlärarinnorna anställdes sen på folkhögskolor, lanthushållsskolor och inom hemslöjdsföreningarna Persson (1977), s Utterström (1957), s Utterström (1957) s. 221 f 18 Danielson (1994) s Carlson (1966), ss. 71, Rosell-Åström (1982), s. 9 f 21 Danielson (1991), ss. 216,

13 1.7 Vävning under 1900-talet till nutid I Hemslöjdsutredningen från 1918 kan man läsa att vävnaden var utan jämförelse den mest betydande kvinnliga slöjdgrenen. Antalet väverskor som vävde för avsalu var över vilket motsvarade ca 52 % av samtliga kvinnor som var sysselsatta med hemslöjd och hemindustri. Hemslöjden hade sin största betydelse som husbehovsslöjd, dit vävningen räknades, och som binäring till jordbruket. 22 Hushållningssällskapen, lanthushålls- och folkhögskolorna hade vävning på sitt program. Sådan stimulans från den offentliga sektorn hjälpte hemslöjden att leva vidare in i maskinåldern. Detta kunde aldrig ha skett om inte självhushållningen, inbegripet husbehovsvävningen, ännu spelat en betydande roll på landsbygden, skriver Gertrud Grenander Nyberg i Så vävde de. 23 Runt sekelskiftet 1900 startade många hemslöjdsförningar sin verksamhet. De hade kurser i olika vävtekniker, förmedlade mönster och material till landsbygdens väverskor och sålde de vävda produkterna i sina försäljningsmagasin. Flera hemslöjdsföreningar har i sina 100-årsjubileumsskrifter berättat om hemväverskorna. De har varit många, vävt enklare och mer avancerade vävnader i stor mängd. 24 Under 1900-talets första hälft arrangerades utställningar. Baltiska utställningen 1914, Göteborgsutställningen 1923 och Parisutställningen 1925 är några tidiga exempel där svensk handvävd textilkonst visade sig stå på en hög nivå och var en bekräftelse på att handvävd textil hade ett högt anseende. Inredningen av Skandiabiografen i Stockholm och på M/S Kungsholm är andra exempel. 25 Tiden efter andra världskriget ropade samhället efter arbetskraft och många kvinnor gick ut i förvärvsarbete. Levnadsstandarden ökade. De maskintillverkade textilierna producerades i stor mängd, betingade ett lågt pris och konsumtionen av makinvävd textil ökade. I den hemslöjdsutredning som genomfördes på 1960-talet konstaterades att hemslöjden, dit handvävningen räknades, bedrevs på landet, i tätorter och i städerna. Den hade fortfarande en ekonomisk betydelse för många människor, främst kvinnor 22 Hemslöjdskommittén (1918), ss. 16, 36, Grenander (1976), s Andersson (2008), s. 15 ff, Claesson (2003), ss 23, 48, 92, Danielson (1994), s

14 som inte hade fast yrkesarbete utanför hemmet. Hemslöjden var inte längre en fråga om bisysselsättning till jordbruket utan betraktades mer som en stimulerande sysselsättning på fritiden. I de studiecirklarna som ordnats i vävning under studieåret 1964/65 deltog personer. Yrkesutbildning i vävning bedrevs vid ett femtiotal yrkesutbildningar i vävning och vid hemtekniska skolor. Ca elever gick dessa utbildningar under året 1964/ Skolslöjden blev obligatorisk Rekommendationer att vävning skulle ingå i undervisningen fanns i läroplaner för flickornas skolslöjd före sekelskiftet 1900 men togs sedan bort. 27 I början av 1960-talet fanns sex textillärarutbildningar som gav behörighet att undervisa i kvinnlig slöjd och vävning, i de flesta skolformer. Det krävdes förkunskaper i textila ämnen som i vävning kunde fås i någon av de ovan nämnda yrkesutbildningarna. Textillärarutbildningarna förändrades under slutet av 1980-talet då både ämnesdjupet och kraven på textila förkunskaper minskade. 28 Intresset för vävning var stort under och 1980-talet. I den hemslöjdsutredning som lade fram sitt betänkande 1977 Hemslöjd kulturarbete, produktion, sysselsättning, konstaterades att antalet vävcirklar inom studieförbunden hade ökat kraftigt sedan utredningen Enbart vävcirklarna samlade mer än deltagare verksamhetsåret 1978/79. Inom den kommunala vuxenutbildningens kurser på en eller två terminer deltog mer än personer i de vävkurser som anordnades 29. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund gjorde 1978 en inventering av förekomsten av vävstugor i landet. Det fanns då över 500 vävstugor men utredarna var övertygade om att det fanns betydligt fler. Vävstugorna utnyttjades av personer och åldern anges variera mellan 9 90 år. 30 En ny vävstugeinventering gjordes 2008 av Sveriges hemslöjdkonsulenter. Då fanns 613 vävstugor i landet som hade totalt medlemmar. Från Kronobergs län finns uppgifter om medelåldern i vävstugorna. Där finns 17 vävstugor. 14 av dessa hade 26 Hemslöjden i Sverige(1967), ss. 16, 29, 47, Ericson (2004), s Rundvall (2001), ss. 34, Hemslöjd (1979), s Camanello, Osvald-Jacobsson (1978), s. 2 ff 13

15 totalt 143 medlemmar där medelåldern varierade mellan år. I 11 av vävstugorna låg den mellan år. 31 Idag finns cirka 6 utbildningar som i huvudsak är inriktade på vävning. De flesta är ettåriga, vid några skolor kan man bygga på med ett andra och på en skola ett tredje år. Utbildningarna är oftast på folkhögskolor eller annan utbildningsform för vuxna. En utbildning finns idag för yrkesvävare. På Uppsala universitet kan man inom ämnesområdet Textilt hantverk gå kurser i vävning på olika nivåer. Programmet Textilvetenskap med inriktning mot handvävning på Textilhögskolan i Borås kommer att läggas ned. 32 En ny ettårig utbildning med arbetsnamnet Fördjupning i vävning startar hösten (2008), Länshemslöjdskonsulenterna (2008). 32 Textilhögskolan Borås, E-post från Åsa Haggren, < > 14

16 2 Textilstuderandes förhållande till vävning. För att få en uppfattning om vilket förhållande unga textilintresserade har till vävning har en enkät skickats ut till textilutbildningar där vävning är med som en del av utbildningsinnehållet. Enkäten har besvarats av 19 textilutbildningar och 211 informanter (då de elever som är över 35 år räknats bort), bilaga Utbildningarna har olika inriktning. Några är mer textilt inriktade än andra. En del utbildningar är mer inriktade mot konsthantverk eller har många olika textila tekniker i sitt innehåll. Andra utbildningar har färre tekniker och mer undervisning i dessa. Utbildningarna har olika mycket vävning. Vissa elever hade påbörjat sin vävundervisning när enkäten skickades ut, andra inte. Det är till största delen yngre elever som går de utbildningar som enkäten skickats till. 170 elever, 81 % är mellan år, 31 stycken, 15 % mellan år och 8 elever, 4 % är år gamla (2 har inte angett sin ålder). De flesta är kvinnor, 14 stycken är manliga studenter. Övervägande delen är svenskar. Tio stycken har angett att de har annan nationalitet och kommer bland annat från Japan, Island, Danmark, Belgien och Peru. 2.1 Vävningens betydelse vid ansökan till textilutbildningen Informanterna har sökt utbildningarna av en rad olika anledningar. Många har angett flera orsaker. Nedan följer argument som förts fram ofta: Har ett intresse av textil, skapande och hantverk. Bred utbildning. Lära mig många olika tekniker. Vill få grunder inom textil och hantverk. Vill utveckla den textila, skapande och/eller kreativa förmågan Få kunskaper för att söka vidare till annan textil utbildning Vill prova om textil är något för mig, vill prova något praktiskt, verkade kul. Är intresserad av modebranschen, vill bli designer och lära mig sy kläder Vill få vävkunskaper 33 Enkäterna finns förvarade i privat samling 15

17 De ovanstående skälen har framförts ungefär lika ofta. Orden textil och hantverk nämns oftast och omfattar många olika ämnen, även sömnad och vävning. Som enskilda argument har att få sömnadskunskaper eller få kunskaper inom modebranschen framförts oftare än att lära sig väva eller få vävkunskaper. Att vävning finns med i utbildningsinnehållet har inte varit den avgörande orsaken till att de flesta sökt den utbildning de går. I diagram 1, kan man se att vävning inte har påverkat valet eller haft någon avgörande betydelse för 124 av eleverna vilket motsvarar knapp 60 % av samtliga informanter. Ett stort antal har dock skrivit att de sett vävning en som en bonus, kul att det ingår så de får prova. Av formuleringarna framgår att flera informanter börjat väva när de svarat på frågan vilket kan ha påverkat deras synpunkt. Sex av elevern ansåg att när de sökte var det ett minus eller hämmande att vävning ingick. För 87 informanterna, 41 % hade det en betydelse att vävning ingår i den utbildning de går nu. Av dessa tyckte 50 stycken att vävning hade lika stor betydelse som de andra ämnena, de har skrivit att de ville ha hela paketet och bredden eller att få utbildning för att söka högre textilutbildningar. För 37 elever, 18 % hade innehållet av vävning en större betydelse eller var helt avgörande vid ansökan till utbildningen Diagram 1. Betydelsen av att vävning ingår i utbildningsinnehållet vid ansökningstillfället. Källa: Enkät till textilstuderande 16

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Slöjden - ett viktigt ämne Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Examensarbete på lärarprogrammet, 10 p Institutionen för estetiska ämnen Sammanfattning I Skolverkets Nationella

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för geografi och ekonomisk historia Examensarbete i kulturgeografi Vårterminen 2013 Handledare: Anna Hjälm Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från Forum för professionsforskning 2014:5 87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från projektet Vägskäl en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer