Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser"

Transkript

1 Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser En förstudie av det nationella satsningsområdet NS4, fiberbaserade förpackningar, i den nationella forskningsagendan NRA initierad av Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond Säffle maj 2007 Per Jonsson

2 (20) 2 Svensk förpackningsforskning 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Bakgrund...4 Sundbladsinitiativet...4 Förpackningsindustrins struktur...4 Förpackningens värdekedja...5 Intressent- och maktförhållanden i förpackningsindustrin...5 Strukturerat betraktelsesätt på svensk förpackningsforskning...6 Tjänsteperspektivet på förpackningsutveckling...6 Materialperspektivet på förpackningsutveckling...7 Slutsats rörande struktureringen av svensk förpackningsforskning...8 Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling akademisk nivå...8 KTH...8 ipack...9 FPT...9 Hållfasthetslära...9 STFI-Packforsk...10 HPI Human-Product Interaction...10 Packaging Materials...10 Paper Physics...11 CTH...11 Xylophane...11 Innovativ Design...11 Livsmedelsteknik...11 Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola...12 Förpackningslogistik...12 NGIL (Next Generation Innovative Logistics)...12 Designvetenskap...12 Mittuniversitetet...13 Elektronik...13 Grafisk Design...13 DPC...13 Hållfasthetslära...14 Acreo...14 SP...14 YKI, Packaging and printing...15 SIK...15 Karlstads universitet...15 CTF, Centrum för tjänsteforskning...16 Grafisk teknik...16 PSC, Paper Surface Centre...17 Jönköping International Business School...17 Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling udda aktörer...17 Broby Grafiska,...18

3 (20) 3 The Packaging Greenhouse...18 Packaging Mid Sweden,...18 ISA och Packaging Sweden...18 TPA, The Packaging Arena,...19 DsV, Designstudio Värmland...19 Konstfack...19 Konsekvenser av Sundbladsinitiativet...20

4 (20) 4 Bakgrund Förpackningsområdet har identifierats som ett angeläget forskningsområde både i den av FTP (Forest Based Sector Technology Platform) utarbetade strategiska forskningsagendan med ett perspektiv fram till 2030 och i den svenska pendangen NRA, som också baseras på en övergripande vision för I den strategiska forskningsagendan har förpackningar hedersplatsen Research area 1-1 med rubriken A new generation of functional packaging och en vision om hur nya förpackningslösningar skall erbjuda nya funktionaliteter för skydd och kommunikation och samtidigt förbättra distributionssystemens hållbarhet. I den svenska nationella forskningsagendan preciseras förpackningsområdet till Fiberbaserade förpackningar och utgör det nationella satsningsområdet NS4. Den svenska formuleringen av visionen för området lyder: Konkurrenskraftiga och väldesignade förpackningsmaterial och förpackningslösningar baserade på svensk förnyelsebar vedråvara erbjuder ny funktionalitet till industriella aktörer, kunder och konsumenter. Lösningarna medverkar aktivt till hållbara distributions- och återvinningssystem. Fiberbaserade förpackningar är ett förstahandsval hos konverterare och slutkunder. Sundbladsinitiativet Styrelsen för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond har mot bakgrund av att den svenska forskningen med inriktning mot skogsindustrin är relativt fragmenterad tagit ett initiativ till förstudier inom ett antal för branschen särskilt angelägna forskningsområden. Dessa förstudier skall stärka samordningen mellan de olika forskningsaktörerna och därmed underlätta också för företagen att hantera uppvaktningar från olika utförare inom samma eller angränsande områden. Förpackningsforskningen i Sverige är ett av dessa områden som blivit föremål för en förstudie och denna rapport redovisar resultaten av denna. Uppdraget bakom förstudien rör främst en identifiering av forskningsutövarnas kompetensprofiler och pågående aktiviteter eller möjligheter till samverkan för att komplettera varandra och eventuellt formulera gemensamma ansökningar till forskningsfinansiärer, framför allt till Branschforskningsprogrammet, BFP och utlysningar inom EU:s sjunde ramprogram. Uppdraget redovisades vid Sundbladssymposiet Vägar in i framtiden för svensk massaoch pappersindustri den 22 februari Förpackningsindustrins struktur Den globala förpackningsmarknaden omsätter ca 450 miljarder USD och är därmed en betydelsefull näringsgren.

5 (20) 5 Förpackningsmaterialkostnaden för snabbrörliga konsumtionsvaror kan vara upp till 20 % av det totala försäljningspriset. Dagligen hanterar en konsument ett 30-tal förpackningar - en del av dem flera gånger. Förpackningens värdekedja Kännetecknande för förpackningsindustrin är att den enskilde konverteraren eller förpackningstillverkaren inte kan betraktas isolerat utan måste ses som en aktör i en värdekedja, där rollen visserligen är central, men där det finns många intressenter med avsevärt större både tekniska och finansiella resurser. Nedanstående schema visar hur en tillverkare av konsumentförpackningar visserligen har en central placring i värdekedjan men måste tillfredställa en lång rad intressenters krav på värdeskapande. Förpackningsmaterial Förpackningstillverkaren, Konverteraren Packare/ fyllare Handlare Konsument Konverteringsutrustning Packmaskiner Figur 1. Värdekedjan för konsumentförpackningsindustri Det är viktigt att detta helhetsperspektiv iakttas vid formuleringen av forskningsprojekt inom området. Intressent- och maktförhållanden i förpackningsindustrin Ett annat förhållande som är viktigt att beakta i samband med möjligheterna att engagera förpackningstillverkare i forskningsprojekt är att dessa oftast är förhållandevis små spelare på banan som kläms mellan betydligt starkare konstellationer både på kund- och leverantörsidan. Följande diagram visar på förpackningstillverkarens utsatthet både som aktör i en påpassad bransch och klämd mellan mäktiga kunder och leverantörer. Varumärkesägare Produktionskostnader (Detalj-) handeln Sociala kostnader Konverteraren Råmaterialleverantör Lagstiftning Konsu - menten Miljöansvar Figur 2. Konverterarens knipa Undantaget från detta förhållande i Sverige är vätskeförpackningsindustrin, där samtliga aktörer är jämförbart stora. I övriga delar av förpackningsindustrin måste man räkna med att

6 (20) 6 konverterarna har begränsade möjligheter att delta i forskningsprojekt både med egna arbetsinsatser och finansiellt. Detta skärper vikten av att förslagsställare i potentiella forskningsprojekt beaktar en helhetssyn och kanske engagerar både leverantörer och kunder till förpackningsindustrin i gemensamma frågeställningar. Strukturerat betraktelsesätt på svensk förpackningsforskning Vid två workshops med forskningsutförare inom svensk förpackningsforskning formulerades ett alternativt sätt att strukturera den svenska förpackningsforskningen. Mot bakgrund av vad som tidigare beskrivits i form av värdekedjor och helhetssyn har det befunnits lämpligt att göra följande indelning. Enligt NRA Funktionella egenskaper hos förpackningsmaterial Högkvalitativa tryckytor kombinerade med interaktiva funktioner Förpackningar ur ett värdekedjeperspektiv Kund- och konsumentdriven förpackningsutveckling Modifierat synsätt Tjänsteperspektiv, med motivet att öka förpackningens värdeskapande funktions längs hela försörjningskedjan Materialperspektiv, med motivet att förstärka de funktionella egenskaperna hos fiberbaserade förpackningsmaterial Figur 3. Alternativa synsätt på svensk förpackningsforskning Något förenklat kan man säga att tjänsteperspektivet fokuserar på konverterarens plats i värdekedjan medan materialperspektivet framför allt har fokus på leverantörsledet och därmed i många fall har ett speciellt intresse för skogsindustrin. Tjänsteperspektivet på förpackningsutveckling I nästa led kan två olika syften med tjänsterna identifieras; dels att effektivisera distributionsprocessen och dels att promovera den vara som förpackningen innehåller. Logistikansats inkluderande kommunikativa förpackningar i syfte att effektivisera distributionsprocessen Konsument(-attityd-)driven ansats inkluderande design och förpackningstryck samt kommunikativa förpackningar allt i syfte att promovera den packade produkten Figur 4. Två ansatser för att ge förpackningar en värdeskapande tjänstefunktion

7 (20) 7 Logistikansatsen ovan inkluderar utöver logistikfrågor i sig också kommunikativa förpackningar med t ex RFID-taggar som ett sätt att ge distributionskedjan transparens. Hybridtryckförfarande för att tillgodose snabba förändringar i kundefterfrågan är ytterligare exempel på aktiviteter under denna rubrik. Logistikfrågorna kan också utsträckas till att omfatta omhändertagandet av använda förpackningar och implikationer härifrån på utformning och design av förpackningarna. Inom området konsumentdriven förpackningsutveckling hanteras gränssnittet mellan tekniska och psykologiska vetenskaper. Till de förra hör förpackningsdesign och förpackningstryck liksom kommunikativa förpackningar som levererar information av konsumentintresse och till de senare metodik för utvärdering av hur enskilda och grupper av individer uppfattar förpackningen i olika miljöer. Materialperspektivet på förpackningsutveckling Också inom materialområdet kan två huvudinriktningar identifieras; dels skapandet av effektiva barriärer i förpackningen och dels den klassiska materialmekaniska ansatsen som inkluderar både förpackningens framställning och dess förmåga att fysiskt skydda det packade godset. Barriärer inkluderande aktiva förpackningar, produktsäkerhetsfrågor och återvinningsbarhet Materialmekanisk ansats inkluderande konverterbarhet och fysiskt skydd av den packade produkten Figur 5. Två ansatser för att effektiva och effektiv hantering av förpackningsmaterial Barriärfunktionen har vuxit fram som ett viktigt kriterium för framför allt i spåren av Tetra Paks framgångar med vätskeförpackningar och i kombination härmed det miljötänkande kring förpackningar och materialåtervinning som fick sitt stora genombrott med de så kallade Töpfer-direktiven i Tyskland under 1980-talet med en nästan hysterisk jakt på monomaterial, vilken senare riktats in mot biobaserade och hållbara lösningar. Generellt är det också så att barriärfunktionen i många fall är det väsentligaste kriteriet för livsmedelsförpackningar. Anknytningen till livsmedelförpackningar innebär att produktsäkerhetsfrågor fått ökad aktualitet och naturligen hamnar i denna kategori för förpackningar. Mycket av dagens kunskap om barriärer har tagits fram i nätverk med stöd av VINNOVA som exempelvis satsningen Gröna material. Andra nätverksinitiativ har skett med stöd av Nordisk Industrifond. Den materialmekaniska ansatsen representerar mycket av den klassiska förpackningsutvecklingen med dimensionering av förpackningar för fysiska påfrestningar i samband med transport eller annan hantering. Hit hör även hanterbarheten hos framför allt konsumentförpackningar liksom forskning kring formbarhet i allmänhet och körbarhet av olika material i konverteringsmaskiner i synnerhet.

8 (20) 8 Slutsats rörande struktureringen av svensk förpackningsforskning Diskussionerna vid de två workshops som tidigare nämns slutade i att i princip all svensk förpackningsforskning kan klassificeras enligt det uppgjorda schemat och att detta är en god grund för ökad förståelse och samarbete mellan forskningsaktörerna. Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling akademisk nivå Med hjälp av den beskrivna strukturen kan huvudaktörerna i den samlade svenska förpackningsutvecklingen sammanfattas i en matris enligt nedan.. Aktörer Tjänster Material Logistik Promovering Barriärer KTH ipack ipack FPT Hållf. Materialmekanik STFI- Packforsk CTH Lund, LTH Miun Acreo SP (SIK, YKI) Kau Jkpg IHH Packaging & Logistics NGIL Förp. logistik Elektronik Org. elektronik CeLS Packaging & Logistics HPI Innovativ Design Designvetenskap Grafisk design DPC Org. elektronik YKI, Packaging & Printing CTF Grafisk teknik Packaging Materials Livsmedelsteknik Xylophane Food Packages PSC Packaging Materials Paper Physics Hållf. Hållf. De olika aktörerna och deras kompetensprofiler beskrivs närmare i det följande, som också ger en mera detaljerad och komplett bild av aktiviteterna inkluderande sådana som inte är direkt men väl indirekt förpackningsorienterade KTH Inom KTH återfinner man långtgående förpackningsinriktad forskning inom samtliga fyra forskningsområden. Härutöver finns ytterligare aktiviteter, sär primärinriktningen är en annan än förpackningar, men där resultaten också är tillämpbara inom detta område. Till de senare hör

9 (20) 9 Miljöstrategisk analys med arbeten kring avfallshantering och där bland annat producentansvaret för förpackningar Medieteknik med bland annat perceptionsfrågor kring butikskommunikation De mera uttalat förpackningsinriktade forskargrupperna presenteras i nedan. ipack Ubiquitous Intelligence in Paper and Packaging VINNEX ipack Center är en multidisciplinär forskningsplattform som etablerar samarbete mellan svenska skogs-, elektronik- och biomedicinindustri inom områden intelligenta papper och förpackningar för biomedicinska tillämpningar. Centret utvecklar kärnteknologier för heterogen integration av biomedicinska sensorer, energiförsörjning, beräkning och trådlös kommunikation på fiberbaserad förpackning och papperskort, för innovativa produkter såsom smart bio-papper, intelligent läkemedelsförpackning och förvaring och intelligenta patientövervakningsutrustningar. Forskningen kommer att undersöka såväl multidisciplinära innovationer som omfattar trådlösa länkar med egen kraftförsörjning till låg kostnad, pappersbaserade biomedicinska sensorer, tryckta battericeller och interaktiva funktioner på papper, lågkostnadstillverkning och integrationsteknologier, som olika aspekter för tillverkbarhet. Slutanvändningen av centrets innovationer rör både kommunikation med riktning mot logistikfrågor och mot promoveringsfrågor. Kontaktperson: Dr Li-Rong Zheng FPT Inom institutionen för Fiber- och Polymerteknologi bedriver en forskargrupp inom ämnet Polymera material en framgångsrik forskning inriktad mot biobaserade barriärer framför allt sådana med ursprung i svenska råvaror. Applikationsproblem som extruderbarhet och klistringsbarhet bearbetas speciellt med inriktning mot förpackningstillämpningar. Även modellering av transportprocesser ingår i forskningsområdet. Kontaktperson: Professor Mikael Hedenqvist Hållfasthetslära Forskningen vid institutionen är inriktad mot beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt mål i forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer. En professur förpackningsteknologi inrättades Forskningen under denna är inriktad mot material-, konverterings- och slutproduktegenskaper för förpackningar tillverkade av cellulosabaserade kompositmaterial. Huvudintresset riktas mot att utveckla mekaniska modeller för matematisk analys av olika konverteringsoperationer vid tillverkning av förpackningar eller belastningsfall vid användning av förpackningar. Forskningen

10 (20) 10 innehåller teoretisk modellering såväl som numeriska analyser och experimentella undersökningar. Viktiga komponenter i verksamheten är pappersmekanik, brottmekanik och kompositmaterials mekaniska egenskaper. Sedan 2004 är institutionen för Hållfasthetslära värd för Biofibre Materials Centre och Forest Products Industry Research College. Kontaktperson: professor Sören Östlund STFI-Packforsk STFI-Packforsk AB är ett av världens ledande företag för forskning, utveckling och uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen. Förpackningsverksamheten bygger på en helhetssyn på förpackningens värdekedja från råmaterial till förpackningens användning och omfattar: alla förpackningsmaterial, från de traditionella till nya kompositer tillverkning och konvertering av förpackningar konstruktion, design, logistik, ergonomiaspekter och användbarhet STFI-Packforsk koordinerar EU-projektet Sustainpack Packaging & Logistics Inom gruppen Förpackningssystem bedrivs forskning som syftar till att effektivisera samspelet mellan produkt, förpackning och omgivande distributionsmiljö. Kontaktperson: Ann Lorentzon, Kennerth Johansson HPI Human-Product Interaction Gruppen har till sitt förfogande ett laboratorium med ett perceptionsrum, ett användbarhetsrum och ett kontrollrum. I perceptionsrummet genomför olika paneler med såväl lekmän som experter kvantativa bedömningar med bl a standardiserade testrutiner i en standardiserad miljö. I användbarhetsrummet genomförs kvalitativa undersökningar såsom hanteringstester och djupintervjuer med användare ur den aktuella målgruppen för förpackningen Kontaktperson: Birgitta Nilsson Packaging Materials Förpackningsmaterialgruppen utför många olika förpackningsrelaterade tester på papper, kartong, wellpapp och olika plastmaterial. Dessa tester simulerar de verkliga påkänningar som en förpackning utsätts för. En avsevärd del av forskningen inriktas mot biomaterial för barriärfunktion med och utan kombinationer med papper eller kartong.

11 (20) 11 Gruppen förfogar också över en Packaging Pilot Plant med utrustning för att genomföra konverteringsförsök på förpackningsmaterial innefattande aluminium, papper, kartong och plast. Kontaktperson: Birger Edholm, Mikael Gällstedt Paper Physics En väsentlig del av forskningsområdet Paper Physics inriktas mot brottmekanik och modellering av formnings- och konverteringsoperationer, vilka samtliga har sin huvudtillämpning inom förpackningsområdet. Forskningen sker i nära samverkan med Institutionen för Hållfasthetslära vid KTH. Kontaktperson: Mikael Nygårds CTH Den förpackningsrelaterade forskningen vid Chalmers är huvudsakligen spin offs från annan forskning oftast med ett mera generiskt tema. Det hindrar inte att ett antal intressanta innovationer och vinklingar på problemlösningar kan hämtas därifrån. Xylophane Gruppen för biopolymerteknologi på Chalmers under ledning av Paul Gatenholm arbetar med att utveckla nya material baserade på naturliga polymerer. Idén, som ligger till grund för Innovationsföretaget Xylophane föddes under ett forskningsprojekt kring xylaner. Xylophane är en mycket effektiv syrgasbarriär som är billig och enkel att applicera i industriella processer. Kontaktpersoner: professor Paul Gatenholm, VD Maria Gröndahl Innovativ Design Konsumenter och design är ett forskningstema vid Centrum för konsumentvetenskap med Handelshögskolan i Göteborg som värdhögskola. Temat innefattar hela designprocessen från idé till användning och inkluderar därmed också frågor som förpackningar, estetik, varumärkesidentitet och konceptualisering av produkter. I forskarnätverket för detta tema ingår Innovativ design vid Chalmers och Högskolan för Design och Konsthantverk. Forskningen utgör en komponent i Food & Health Concept Centre, som utgör en gemensam forskningsplattform för livsmedelsnäringen i Västsverige. Livsmedelsteknik I den tidigare nämnda forskningsplattformen ingår också Institutionen för Livemedelsteknik vid Chalmers, som genom sin anknytning till SIK också har forskning som relaterar till förpackningar.

12 (20) 12 Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola Den direkt förpackningsinriktade forskningen i Lund bedrivs vid Avdelningen för förpackningslogistik, som ägnar sig åt förpackningens roll i logistikkedjan. Inom avdelningen arbetar man också med designfrågor och konsumentreaktioner på förpackningar. Även centrumbildningen NGIL ryms inom avdelningen. Bland lite udda projekt vid LTH som har, eller mycket väl kan få, bäring på förpackningsområdet kan nämnas: Kemiteknik med projektet An energy efficient process for extraction of hemicellulose from pulp mill waste streams Förpackningslogistik är alltså huvudämnet inom förpackningsområdet i Lund med en helhetssyn på förpackningsoptimering för effektiv logistik som forskningstema. Ett viktigt forskningsområde är spårbarheten hos förpackningar och hur denna kan förbättras för att utnyttjas i ett större perspektiv. Kontaktperson: professor Gunilla Jönsson NGIL (Next Generation Innovative Logistics) NGIL är ett VinnEx-center med inriktning mot nya innovativa lösningar inom logistikområdet. I forskningsverksamheten finns en tydlig fokusering på hur förpackningen kan göras intelligentare och hur den då kan användas för att öka värdet i försörjningskedjan samtidigt som förpackningen utnyttjas bättre i produktutvecklingen och på så sätt minskar miljöpåverkan i såväl logistik som i användningen av produkterna. Genom tekniker som t.ex. hybrid tryckteknologi som innefattar inline printing med inkjet finns det möjlighet att tillgodose snabba förändringar i kundefterfrågan. Forskningen inriktas också mot möjligheter att testa och utvärdera förpackningens funktioner innan den testas i praktisk verksamhet. Denna forskning möjliggör också utvärdering av bästa lösning eftersom förändringars påverkan på hela system kan jämföras och bedömas. Forskningen visar också på den viktiga potential som finns genom att integrera produktframtagningsprocessen med förpacknings och logistikplaneringsprocessen Kontaktperson: professor Mats Johnsson Designvetenskap Designfrågor är ytterligare ett område som behandlas inom avdelningen för Förpackningslogistik i Lund. Inom denna gren av verksamheten behandlar man både standardiseringsfrågor för effektiv logistik och hur förpackningen kommunicerar produkten i fråga vad gäller t ex kvalitetsfrågor.

13 (20) 13 Kontaktperson: Annicka Olsson Mittuniversitetet Mittuniversitetet har ingen forskningsorganisation eller -grupp som direkt behandlar förpackningsfrågor. Närheten mellan Campus Sundsvall (Åkroken) och SCA Research innebär dock att flera av institutionerna bearbetar forskningsprojekt med stor förpackningsrelevans. Elektronik Elektronikinstitutionen vid Mittuniversitetet har genom att vara en nyckelaktör och koordinator i forskningsprogrammet STC (Sensible Things that Communicate) kommit långt när det gäller att skapa effektiva verktyg för transparens i försörjningskedjan. Man utgår från RFID, radioetiketter, som ger den närvaro över distans som man är ute efter i framtidens försörjningskedjor. Man arbetar med olika former av sensorer som man använder för att kommunicera identitet i sin enklaste form men som man kommer att kunna ge helt nya sensorfunktioner i framtiden. Mjuka värden såsom service och support blir allt viktigare och ställer större krav på funktionalitet att kunna interagera med kunden. Det kommer också att kunna vara ett viktigt redskap då det gäller att bygga starka varumärken. Den inbyggda intelligensen i förpackningen kan användas för att förhindra kopiering och förfalskning. Förpackningens roll blir allt viktigare som bärare av intelligens för att förbättra försörjningskedjans effektivitet. Kontaktperson: professor Hans-Erik Nilsson Grafisk Design Mittuniversitetets avdelning för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som finns i Sundsvall finns har förpackningsdesign som ett av sina kompetensområden och deltar i ett samarbete som avser regional och nationell samverkan inom området Förpackning. Det regionala samarbetet kopplas genom medlemskap till det nationella projektet Packaging Sweden, som drivs av Invest in Sweden Agency (ISA). Projektets övergripande syfte är att främja tillväxt och förnyelse i förpackningssektorn. Mittuniversitetets breda satsning kring 4:e generationens papper har ett delprojekt med inriktning mot digitalt papper och hybridmedia som koordineras från Grafisk Design. Kontaktperson: professor Love Hedman DPC Vid DPC, Digital Printing Centre, i Örnsköldsvik som varit en av huvudaktörerna i T2Fprogrammet bedriver Mitthögskolan fortsatt forskning kring digitala tryckprocesser inkluderande förpackningstryck med både tonerteknik och inkjet.

14 (20) 14 Kontaktperson: verksamhetsledare Clas Engsström Hållfasthetslära Ämnet har nära anknytning till KTH:s motsvarande institution och gemensamma modeller för beskrivning av papper och pappersmaterial används. Arbetet i Sundsvall är främst inriktat mot wellpapp och wellpappkonstruktioner. Kontaktperson: professor Per Gradin Acreo Linköpings Universitet och forskningsinstitutet Acreo har bedrivit forskning inom organisk elektronik sedan 1980-talet. Idag leder man den internationella utvecklingen inom området, både när det gäller forskning och tillverkning. Syftet med forskningen är att utveckla mer ekonomiska sätt att integrera elektronikkretsar vid storvolymproduktion. Lösningen är att trycka organiskt, elektriskt ledande material på en flexibel bärare, i första hand papper med snabba trycktekniker så som offset- eller flexotryck. Den här tekniken är användbar för bland annat etiketter, förpackningar och olika slags trycksaker. Genom processtillverkningen blir den tryckta elektroniken så billig, att den öppnar helt nya dörrar för tillämpningar inom till exempel logistik, transport och sjukvård. Även integration av tryckt elektronik med mer traditionell mikroelektronik med Si-baserade komponenter samt överordnade system ingår. Acreo arbetar med ett antal projekt som siktar mot att använda teknologin i ett antal framtida applikationer såsom displayer, IDfunktioner, indikatorer, sensorer, loggers, säkerhetsfunktioner, etc. Acreo, i samarbete med Norrköping Science Park, bedriver ett Testbed-projekt, där rationella produktionsmetoder testas och utvecklas. Kontaktperson: Dr Mats Robertsson SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern innefattande fem helägda dotterbolag. Svenska staten är ägare till samtliga aktier i SP. Bland dotterbolagen ingår SIK och YKI, vilka båda har forskningsverksamhet som är relevant för förpackningsområdet. SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, bedriver strategisk och tillämpad forskning inom livsmedel och bioteknik enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett internationellt ledande industriforskningsinstitutet inom tillämpad yt- och kolloidkemi.

15 (20) 15 YKI, Packaging and printing Institutet har varit en stor aktör inom de trycktekniska forskningsprogrammen S2P2 och T2F och där bland annat utvecklat en avancerad kunskap kring att mäta och förklara växelverkan mellan vattenbaserade flexofärger och polymerbelagd förpackningskartong, samt effekterna på körbarhet i konverteringsoperationer liksom färgadhesionen i den färdiga förpackningen. Inkjettekniken tilldrar sig också stort intresse inom YKI, där man utvecklar dess potential för andra funktioner än det visuella intrycket, t ex för tryckt elektronik Kontaktperson: Dr Agne Swerin SIK En ständigt återkommande forskningsutmaning rör säkerställandet av livsmedels kvalitet och säkerhet under lagring och transport. Det kan gälla såväl att modifiera befintliga förpackningslösningar som att utveckla nya lösningar med specifika egenskaper. Detta får konsekvenser och ställer stora krav på kunskap då det gäller processteknik, sensoriska kvalitetsegenskaper, kvalitetsstabilitet och produktsäkerhet. Detta är områden där SIK har en både bred och djup kompetensbas. Forskning kring fiberbaserade förpackningslösningar kan passa inom alla dessa tre forskningsinriktningar som nu prioriteras av SIK. Dessa tre viktiga temaområden för forskningen kan ur ett fiberperspektiv beskrivas som: Morgondagens produktdesign speciellt med avseende på livsmedel Produktsäkerhet och konsumentförtroende, utifrån ett fiberbaserat förpackningsperspektiv Teknikutveckling, produktion och inpackning i fiberbaserade förpackningar. Forskningen inom dessa teman tar till största delen livsmedelsindustrins frågeställningar och behov som utgångspunkt, men den riktar sig även mot helt andra branscher. Den grundläggande kompetensen som byggs upp har bred tillämpbarhet. Samspelet med andra branscher skapar också fruktbar teknik- och kunskapsöverföring mellan tillämpningsområden. Förutsättningarna för detta förstärks avsevärt med SIK, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och YKI (Ytkemiska Institutet) i en gemensam koncernstruktur. Ett exempel på detta är SP:s verksamhet inom området bionedbrytbara material. Kontaktperson: Doc. Anders Leufvén Karlstads universitet Vid Karlstads universitet finns ett stort antal forskningsgrupperingar och projekt med relevans för förpackningsområdet. Det ännu så länge saknas en gemensam organisation för universitetets samlade förpackningssatsningar.

16 (20) 16 Två mera tydliga huvudinriktningar kan dock skönjas. Det gäller dels forskningen kring tjänsteinnehållet i förpackningar, där CTF, Centrum för tjänsteforskning, har en ledande roll, och dels forskning kring barriärfunktioner och förpackningstryck som samlats inom PSC, Paper Surface Centre, som vuxit fram ur Ytbehandlingsprogrammet och universitetets engagemang i T2F. Bland övriga institutioner och ämne med förpackningsrelaterad forskning på programmet kan nämnas: Maskin- och materialteknik, som bland annat engagerar sig i nya tekniker för öppning av förpackningar, Energi-, miljö- och byggteknik, som driver forskning kring förpackningsutveckling under temat miljöanpassad produktutveckling med fokus mot miljöaspekter, kundvärde och livscykelperspektiv. Intressant är det tvärvetenskapliga och fakultetsgränsöverskridande samarbetet med CTF i attitydfrågor mot förpackningar. Massateknik, som studerar cellulosaderivat som barriärkomponenter i förpackningar Pappersteknik, med forskningsprojekt inriktade mot säkerhetsgarantier för förpackningar och körbarhetsfrågor, specifikt veckslagning i konverteringsoperationer. Biokemi, som aktivt deltar i projekt kring aktiva förpackningar där enzymteknologi används för att åstadkomma rätt funktioner. CTF, Centrum för tjänsteforskning Forskningen vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) inom forskningsprogrammet Konsumentdriven förpackningsutveckling baseras på såväl större enkätundersökningar med konsumenter som intervjuer med internationella och nationella förpackningsutvecklare. I relation till dessa undersökningar bedrivs forskning om hur förpackningar bidrar till upplevt kundvärde på en mer detaljerad nivå. Detta kan göras både utifrån specifika produktområden och utifrån olika typer av förpackningar. Intressant i det här sammanhanget är hur produktutveckling och förpackningsutveckling kan integreras. En central frågeställning är: Hur skapas en förpackning som bidrar till att förmedla och förstärka de värden som produkten är tänkt att kommunicera/leverera till kund? I samarbete mellan DsV, Designstudio Värmland, Stora Enso, Attityd i Karlstad, Bergvik Köpcentrum, Löfbergs Lila samt Ord&Bild reklambyrå har PML, Packaging Media Lab startats för att i rätt miljö att mäta förpackningars säljande effekt. CTF och DsV utvecklar i ett projekt en unik metod där konsumenttrender och beteenden på en internationell bas med snabba och kreativa processer kan studeras och dokumenteras för att ligga till grund för innovativ förpackningsutveckling. Kontaktperson: professor Anders Gustafsson Grafisk teknik Ämnet har nått sin status inom Karlstads universitet genom engagemanget i T2Fprogrammet och där specifikt delprogrammet förpackningstryck i flexo, som men koordinerat de senaste åren. Ett djupt samarbete med Broby Grafiska, som erbjuder gedigen fackkompetens och kan ställa pilottryckutrustning till förfogande, har upparbetats. Personal

17 (20) 17 från ämnet fungerar som lärare i Broby Grafiskas mer avancerade utbildningar och har fått en styrelseplats i Svenska flexografiinstitutet som ett erkännande från branschföreningen SweFlex. Forskningen inom ämnet fokuseras mot bland annat Färgöverföring, kontaktmekanik, filmspjälkning och färgsättning för högkvalitativt förpackningstryck Funktionella Tryck (organisk elektronik, magnetiska färger och beläggning för fysikaliska egenskaper) Modellering för färgåtergivning av tryck som input till styrning av tryckprocessen och design Kontaktperson: Docent Magnus Lestelius PSC, Paper Surface Centre Paper Surface Centre är en ny centrumbildning och fungerar som en fortsättning av Ytbehandlingsprogrammet med fokus mot dels materialfrågor inom förpackningsapplikationer, speciellt barriärer, där ämnet ytbehandlingsteknik har en huvudroll tillsammans med biokemi (se ovan) och dels förpackningstryck inklusive körbarhet i konverteringsprocesser där Grafisk Teknik i samarbete med Pappersteknik är de främsta aktörerna. Kontaktperson: professor Lars Järnström Jönköping International Business School CeLS, Centre of Logistics and Supply Chain Management är en ny centrumbildning vid Jönköpings internationella handelshögskola som bedriver ett viktigt arbete med att studera integrationen i olika försörjningskedjor och hur detta påverkar effektiviteten. Även frågor kring outsourcing och entreprenörskap studeras. Kontaktperson: professor Susanne Hertz Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling udda aktörer Vid sidan av de etablerade aktörerna inom svensk förpackningsforskning som presenterats ovan förtjänas också ett antal organisationer med utbildnings- och/eller uppdragsverksamhet att nämnas. I synnerhet inom utbildningsorganisationerna kan intressanta utvecklingsprojekt genomföras t ex som examensarbeten eller som specialprojekt. Oftast är dessa av mindre omfattning, men kan ändå ge viktiga pusselbitar. De får också ofta ett mera konkret innehåll och aktivt engagemang från berörda företag. Bland sådana udda aktörer finns

18 (20) 18 Broby Grafiska, som är flexografitryckningens centrum i Sverige för att inte säga Norden och hemvist för såväl branschföreningen SweFlex som för Svenska flexografiinstitutet. Skolan har ett globalt kontaktnät med partnerorganisationer i bland annat Italien, Frankrike, Sydafrika och Australien. För förpackningsforskning är KY-utbildningarna inom grafisk medieproduktion, förpackningstryck och förpackningsdesign av intresse. Svenska Flexografiinstitutet, vid erbjuder en högt kvalificerad pilotmaskinpark för provtryckning och produktutveckling av förpackningsmaterial. Lärare från Broby Grafiska med lång yrkeserfarenhet som tryckare och förpackningstekniker kan bidra med viktiga praktiska synpunkter både på försöksuppläggning och utvecklingsspår. Ett flertal svenska förpackningspappersbruk utnyttjar anläggningen för företagsintern utveckling. Kontaktperson: rektor Inga-Lill Lindqvist The Packaging Greenhouse är en fristående forskningsorganisation som erbjuder en utvecklingsmiljö för förpackningspapper med tillgång till pilotkartongmaskin, fristående torkparti och kalander. Organisationen har sitt ursprung i Valmets (nuvarande Metso Papers) pilotanläggning i Karlstad och bemannas av högt kvalificerad personal också den med ursprung i Valmets forskningsorganisation. Företaget som ägs av The Paper Province är självfinansierat och har som affärsidé att komplettera sina kunders interna utvecklingsorganisationer med kompetens och resurser. Kunderna finns över hela världen och tjänsterna sträcker sig från rådgivning vid driftproblem eller investeringar till utbildning och omfattande provkörningar, vilka kan kombineras med pilotbestrykning och pilottryckning till en fullständig produktutveckling. Kontaktperson: VD Carl Zotterman Packaging Mid Sweden, är ett regionalt förpackningsnätverk i Sundsvallsregionen under Åkroken Science Parks paraply. Syftet är att skapa möjligheter till tillväxt och förnyelse inom förpackningsbranschen. Nätverket har bildats på initiativ av Packaging Sweden (se nedan) Kontaktperson: Palle Sjölander, Folke Österberg ISA och Packaging Sweden Packaging Sweden är ett treårigt marknadsföringsprojekt som startade vid årsskiftet 2006 av ISA tillsammans med partners från bl.a. näringslivet för att attrahera utländska investeringar inom förpackningsområdet. Syftet är att öka kompetens och nätverksmöjligheter genom att attrahera företag som kan

19 (20) 19 dra nytta av och förstärka det svenska klustret inom förpackningsindustrin. Det handlar om att bygga nya nätverk där alla kan ha nytta av varandra, att utveckla marknaden och den totala kompetensen. De marknader som prioriteras är Italien, Tyskland, Japan, Sydkorea och Kina. Projektet består av 19 partners från näringslivet, myndigheter, universitet, regioner och intresseorganisationer. Kontaktperson: Anders Eliasson TPA, The Packaging Arena, är en ekonomisk förening med förpackningsföretag, varumärkesägare, designbyråer och forskningsorganisationer i ägarkretsen. Verksamheten har vuxit fram ur The Paper Province, men är till skillnad från denna organisation inte geografiskt avgränsad. Syftet är att skapa en plattform för förpackningsutveckling med kontakter till bästa möjliga kompetenser. Huvudinriktningen är mot konsumentdriven förpackningsutveckling och TPA har bland annat tagit initiativet till ett Packaging Media Lab beläget i Bergviks köpcenter utanför Karlstad, där utrustning installerats för att utvärdera förpackningar i butiksmiljö. Anläggningen användes av både forskningsorganisationer som CTF vid Karlstads organisation som av designbyråer och varumärkesägare i sina specifika förpackningsprojekt. Kontaktperson: Ulrika Evermark DsV, Designstudio Värmland är sedan april 2007 en del av The Packaging Arena. Tillsammans med Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) har DsV startat en utbildning i form av projektdeltagande, där företag får fördjupade kunskaper i hur man involverar konsumenten i sin produkt- och förpackningsutveckling. Företagen får tillgång till ett Desigteam. Teamet bestående av studenter som är designers, ingenjörer, marknadsförare och beteendevetare, tar sig an ett företagsspecifikt uppdrag. Där ingår trendspaning, marknadsundersökning och konceptutveckling samt test i t ex The Packaging Media Lab på Bergvik Köpcenter. Projekten går att följa via med tillhörande blogg, vilket möjliggör att företagets personal kan vara involverade genom hela projektet. Kontaktperson David Lindeby Konstfack Konstfack och STFI har inlett ett samarbete för att bredda användningsområdet för fibrer. Också gemensamma seminarier har hållits vilka hjälper till att bygga upp ett nätverk, som kan få intressanta utvecklingslinjer.

20 (20) 20 Konsekvenser av Sundbladsinitiativet. Som en direkt konsekvens av det beskrivna initiativet från Sundbladsfonden hölls den 25 maj ett gemensamt seminarium kring teman förnyelsebara barriärer, där de engagerade forskningsorganisationerna linjerade upp sina möjligheter till samordnat agerande mot i första hand BFP men även i kommande EU-ansökningar. Seminarium 25 maj: Framtidens förnyelsebara gas- och fuktbarriärer från skogs- och jordbruk Angående Vinnovas branschforskningsprogram, för skogs- och träindustrin, inbjuder vi härmed till ett seminarium där akademi och industri möts för att diskutera en gemensam ansökan till programmet. Arrangörer Lars Järnström, Karlstads Universitet Mikael Gällstedt, STFI-Packforsk Mikael Hedenqvist/ Ann-Christine Albertsson, KTH Anders Leufvén, SIK Plats, tid & kostnad STFI-Packforsk: Fredagen den 25:e maj Ingen kostnad. Lunch är inte inkluderad. Agenda Kaffe och registrering Välkomsttal: Anders Sörås, STFI-Packforsk Branschforskningsprogrammet: Jonas Brändström, Vinnova Sundbladsinitiativet: Per Jonsson, TRT AB Tekniska ligniner: Hans Grundberg, Processum Biorefinery Initiative AB Hemicellulosa: Olof Dahlman, STFI-Packforsk Lunch Panelföredrag: Lars Järnström, Mikael Gällstedt, Mikael Hedenqvist och Anders Leufvén Paneldiskussion OBS! Anmäl dig till Mikael Gällstedt senast den 18:e maj:

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

NYHETSBREV 3 MAJ 2013

NYHETSBREV 3 MAJ 2013 NYHETSBREV 3 MAJ 2013 Laget med de bästa spelarna vinner i längden! Detta gäller som regel inom såväl idrott som företag. Men det finns skillnader. Idrottsvärlden begränsas av fyrkantiga planer och regelverk,

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Friederike Ziegler, Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle, Marstrand 28 november 2012 Något om SIK/SP Upplägg Konsumenten

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Förpackningar kan minska matsvinn

Förpackningar kan minska matsvinn Förpackningar kan minska matsvinn Kort dokumentation från workshop 4 juni 2014 Syftet med dagen Att tillsammans utforska hur företag i värdekedjan gemensamt kan utveckla förpackningar som kan bidra till

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV

TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV Ju mer vi lär känna våra partnerföretag, desto bättre förutsättningar för att samskapa värde och kunna skapa

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09 Anteckningar: Renaud Gutkin och Martin Risberg, Swerea Dokumentationen till denna workshop finns samlad på hemsidan www.virtualnation.se, under fliken Arbetsmaterial -> Agendautkast, mötesagendor och minnesanteckningar.

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Rapport från förstudie rörande NS-5 Papperet i mediesamhället. Christian Persson

Rapport från förstudie rörande NS-5 Papperet i mediesamhället. Christian Persson Rapport från förstudie rörande NS-5 Papperet i mediesamhället Christian Persson STFI-Packforsk rapport nr: xxx Maj 2007 Förord Tack till Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond som finansierat förstudien.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

VRIS3 Smart specialisering Värmland

VRIS3 Smart specialisering Värmland VRIS3 Smart specialisering Värmland Anders Olsson, strateg forskning och innovation Företags- och innovationsstödsystemet i Värmland Mars 2014 Akademinära innova0on och entreprenörskap Karlstads universitet

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m.

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m. Curriculum Vitae 2009 Cykelringen AB Grafisk formgivare. 2008 2009 Malmö Stad Vikarie förskolelärare, olika förskolor i Malmö. 2005 2008 BrobyGrafiska Utbildning Förpackningsdesign, 120poäng. Inriktning:

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer