Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser"

Transkript

1 Svensk förpackningsforskning 2007 Strukturer och kompetenser En förstudie av det nationella satsningsområdet NS4, fiberbaserade förpackningar, i den nationella forskningsagendan NRA initierad av Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond Säffle maj 2007 Per Jonsson

2 (20) 2 Svensk förpackningsforskning 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Bakgrund...4 Sundbladsinitiativet...4 Förpackningsindustrins struktur...4 Förpackningens värdekedja...5 Intressent- och maktförhållanden i förpackningsindustrin...5 Strukturerat betraktelsesätt på svensk förpackningsforskning...6 Tjänsteperspektivet på förpackningsutveckling...6 Materialperspektivet på förpackningsutveckling...7 Slutsats rörande struktureringen av svensk förpackningsforskning...8 Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling akademisk nivå...8 KTH...8 ipack...9 FPT...9 Hållfasthetslära...9 STFI-Packforsk...10 HPI Human-Product Interaction...10 Packaging Materials...10 Paper Physics...11 CTH...11 Xylophane...11 Innovativ Design...11 Livsmedelsteknik...11 Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola...12 Förpackningslogistik...12 NGIL (Next Generation Innovative Logistics)...12 Designvetenskap...12 Mittuniversitetet...13 Elektronik...13 Grafisk Design...13 DPC...13 Hållfasthetslära...14 Acreo...14 SP...14 YKI, Packaging and printing...15 SIK...15 Karlstads universitet...15 CTF, Centrum för tjänsteforskning...16 Grafisk teknik...16 PSC, Paper Surface Centre...17 Jönköping International Business School...17 Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling udda aktörer...17 Broby Grafiska,...18

3 (20) 3 The Packaging Greenhouse...18 Packaging Mid Sweden,...18 ISA och Packaging Sweden...18 TPA, The Packaging Arena,...19 DsV, Designstudio Värmland...19 Konstfack...19 Konsekvenser av Sundbladsinitiativet...20

4 (20) 4 Bakgrund Förpackningsområdet har identifierats som ett angeläget forskningsområde både i den av FTP (Forest Based Sector Technology Platform) utarbetade strategiska forskningsagendan med ett perspektiv fram till 2030 och i den svenska pendangen NRA, som också baseras på en övergripande vision för I den strategiska forskningsagendan har förpackningar hedersplatsen Research area 1-1 med rubriken A new generation of functional packaging och en vision om hur nya förpackningslösningar skall erbjuda nya funktionaliteter för skydd och kommunikation och samtidigt förbättra distributionssystemens hållbarhet. I den svenska nationella forskningsagendan preciseras förpackningsområdet till Fiberbaserade förpackningar och utgör det nationella satsningsområdet NS4. Den svenska formuleringen av visionen för området lyder: Konkurrenskraftiga och väldesignade förpackningsmaterial och förpackningslösningar baserade på svensk förnyelsebar vedråvara erbjuder ny funktionalitet till industriella aktörer, kunder och konsumenter. Lösningarna medverkar aktivt till hållbara distributions- och återvinningssystem. Fiberbaserade förpackningar är ett förstahandsval hos konverterare och slutkunder. Sundbladsinitiativet Styrelsen för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond har mot bakgrund av att den svenska forskningen med inriktning mot skogsindustrin är relativt fragmenterad tagit ett initiativ till förstudier inom ett antal för branschen särskilt angelägna forskningsområden. Dessa förstudier skall stärka samordningen mellan de olika forskningsaktörerna och därmed underlätta också för företagen att hantera uppvaktningar från olika utförare inom samma eller angränsande områden. Förpackningsforskningen i Sverige är ett av dessa områden som blivit föremål för en förstudie och denna rapport redovisar resultaten av denna. Uppdraget bakom förstudien rör främst en identifiering av forskningsutövarnas kompetensprofiler och pågående aktiviteter eller möjligheter till samverkan för att komplettera varandra och eventuellt formulera gemensamma ansökningar till forskningsfinansiärer, framför allt till Branschforskningsprogrammet, BFP och utlysningar inom EU:s sjunde ramprogram. Uppdraget redovisades vid Sundbladssymposiet Vägar in i framtiden för svensk massaoch pappersindustri den 22 februari Förpackningsindustrins struktur Den globala förpackningsmarknaden omsätter ca 450 miljarder USD och är därmed en betydelsefull näringsgren.

5 (20) 5 Förpackningsmaterialkostnaden för snabbrörliga konsumtionsvaror kan vara upp till 20 % av det totala försäljningspriset. Dagligen hanterar en konsument ett 30-tal förpackningar - en del av dem flera gånger. Förpackningens värdekedja Kännetecknande för förpackningsindustrin är att den enskilde konverteraren eller förpackningstillverkaren inte kan betraktas isolerat utan måste ses som en aktör i en värdekedja, där rollen visserligen är central, men där det finns många intressenter med avsevärt större både tekniska och finansiella resurser. Nedanstående schema visar hur en tillverkare av konsumentförpackningar visserligen har en central placring i värdekedjan men måste tillfredställa en lång rad intressenters krav på värdeskapande. Förpackningsmaterial Förpackningstillverkaren, Konverteraren Packare/ fyllare Handlare Konsument Konverteringsutrustning Packmaskiner Figur 1. Värdekedjan för konsumentförpackningsindustri Det är viktigt att detta helhetsperspektiv iakttas vid formuleringen av forskningsprojekt inom området. Intressent- och maktförhållanden i förpackningsindustrin Ett annat förhållande som är viktigt att beakta i samband med möjligheterna att engagera förpackningstillverkare i forskningsprojekt är att dessa oftast är förhållandevis små spelare på banan som kläms mellan betydligt starkare konstellationer både på kund- och leverantörsidan. Följande diagram visar på förpackningstillverkarens utsatthet både som aktör i en påpassad bransch och klämd mellan mäktiga kunder och leverantörer. Varumärkesägare Produktionskostnader (Detalj-) handeln Sociala kostnader Konverteraren Råmaterialleverantör Lagstiftning Konsu - menten Miljöansvar Figur 2. Konverterarens knipa Undantaget från detta förhållande i Sverige är vätskeförpackningsindustrin, där samtliga aktörer är jämförbart stora. I övriga delar av förpackningsindustrin måste man räkna med att

6 (20) 6 konverterarna har begränsade möjligheter att delta i forskningsprojekt både med egna arbetsinsatser och finansiellt. Detta skärper vikten av att förslagsställare i potentiella forskningsprojekt beaktar en helhetssyn och kanske engagerar både leverantörer och kunder till förpackningsindustrin i gemensamma frågeställningar. Strukturerat betraktelsesätt på svensk förpackningsforskning Vid två workshops med forskningsutförare inom svensk förpackningsforskning formulerades ett alternativt sätt att strukturera den svenska förpackningsforskningen. Mot bakgrund av vad som tidigare beskrivits i form av värdekedjor och helhetssyn har det befunnits lämpligt att göra följande indelning. Enligt NRA Funktionella egenskaper hos förpackningsmaterial Högkvalitativa tryckytor kombinerade med interaktiva funktioner Förpackningar ur ett värdekedjeperspektiv Kund- och konsumentdriven förpackningsutveckling Modifierat synsätt Tjänsteperspektiv, med motivet att öka förpackningens värdeskapande funktions längs hela försörjningskedjan Materialperspektiv, med motivet att förstärka de funktionella egenskaperna hos fiberbaserade förpackningsmaterial Figur 3. Alternativa synsätt på svensk förpackningsforskning Något förenklat kan man säga att tjänsteperspektivet fokuserar på konverterarens plats i värdekedjan medan materialperspektivet framför allt har fokus på leverantörsledet och därmed i många fall har ett speciellt intresse för skogsindustrin. Tjänsteperspektivet på förpackningsutveckling I nästa led kan två olika syften med tjänsterna identifieras; dels att effektivisera distributionsprocessen och dels att promovera den vara som förpackningen innehåller. Logistikansats inkluderande kommunikativa förpackningar i syfte att effektivisera distributionsprocessen Konsument(-attityd-)driven ansats inkluderande design och förpackningstryck samt kommunikativa förpackningar allt i syfte att promovera den packade produkten Figur 4. Två ansatser för att ge förpackningar en värdeskapande tjänstefunktion

7 (20) 7 Logistikansatsen ovan inkluderar utöver logistikfrågor i sig också kommunikativa förpackningar med t ex RFID-taggar som ett sätt att ge distributionskedjan transparens. Hybridtryckförfarande för att tillgodose snabba förändringar i kundefterfrågan är ytterligare exempel på aktiviteter under denna rubrik. Logistikfrågorna kan också utsträckas till att omfatta omhändertagandet av använda förpackningar och implikationer härifrån på utformning och design av förpackningarna. Inom området konsumentdriven förpackningsutveckling hanteras gränssnittet mellan tekniska och psykologiska vetenskaper. Till de förra hör förpackningsdesign och förpackningstryck liksom kommunikativa förpackningar som levererar information av konsumentintresse och till de senare metodik för utvärdering av hur enskilda och grupper av individer uppfattar förpackningen i olika miljöer. Materialperspektivet på förpackningsutveckling Också inom materialområdet kan två huvudinriktningar identifieras; dels skapandet av effektiva barriärer i förpackningen och dels den klassiska materialmekaniska ansatsen som inkluderar både förpackningens framställning och dess förmåga att fysiskt skydda det packade godset. Barriärer inkluderande aktiva förpackningar, produktsäkerhetsfrågor och återvinningsbarhet Materialmekanisk ansats inkluderande konverterbarhet och fysiskt skydd av den packade produkten Figur 5. Två ansatser för att effektiva och effektiv hantering av förpackningsmaterial Barriärfunktionen har vuxit fram som ett viktigt kriterium för framför allt i spåren av Tetra Paks framgångar med vätskeförpackningar och i kombination härmed det miljötänkande kring förpackningar och materialåtervinning som fick sitt stora genombrott med de så kallade Töpfer-direktiven i Tyskland under 1980-talet med en nästan hysterisk jakt på monomaterial, vilken senare riktats in mot biobaserade och hållbara lösningar. Generellt är det också så att barriärfunktionen i många fall är det väsentligaste kriteriet för livsmedelsförpackningar. Anknytningen till livsmedelförpackningar innebär att produktsäkerhetsfrågor fått ökad aktualitet och naturligen hamnar i denna kategori för förpackningar. Mycket av dagens kunskap om barriärer har tagits fram i nätverk med stöd av VINNOVA som exempelvis satsningen Gröna material. Andra nätverksinitiativ har skett med stöd av Nordisk Industrifond. Den materialmekaniska ansatsen representerar mycket av den klassiska förpackningsutvecklingen med dimensionering av förpackningar för fysiska påfrestningar i samband med transport eller annan hantering. Hit hör även hanterbarheten hos framför allt konsumentförpackningar liksom forskning kring formbarhet i allmänhet och körbarhet av olika material i konverteringsmaskiner i synnerhet.

8 (20) 8 Slutsats rörande struktureringen av svensk förpackningsforskning Diskussionerna vid de två workshops som tidigare nämns slutade i att i princip all svensk förpackningsforskning kan klassificeras enligt det uppgjorda schemat och att detta är en god grund för ökad förståelse och samarbete mellan forskningsaktörerna. Kompetensstruktur för svensk förpackningsutveckling akademisk nivå Med hjälp av den beskrivna strukturen kan huvudaktörerna i den samlade svenska förpackningsutvecklingen sammanfattas i en matris enligt nedan.. Aktörer Tjänster Material Logistik Promovering Barriärer KTH ipack ipack FPT Hållf. Materialmekanik STFI- Packforsk CTH Lund, LTH Miun Acreo SP (SIK, YKI) Kau Jkpg IHH Packaging & Logistics NGIL Förp. logistik Elektronik Org. elektronik CeLS Packaging & Logistics HPI Innovativ Design Designvetenskap Grafisk design DPC Org. elektronik YKI, Packaging & Printing CTF Grafisk teknik Packaging Materials Livsmedelsteknik Xylophane Food Packages PSC Packaging Materials Paper Physics Hållf. Hållf. De olika aktörerna och deras kompetensprofiler beskrivs närmare i det följande, som också ger en mera detaljerad och komplett bild av aktiviteterna inkluderande sådana som inte är direkt men väl indirekt förpackningsorienterade KTH Inom KTH återfinner man långtgående förpackningsinriktad forskning inom samtliga fyra forskningsområden. Härutöver finns ytterligare aktiviteter, sär primärinriktningen är en annan än förpackningar, men där resultaten också är tillämpbara inom detta område. Till de senare hör

9 (20) 9 Miljöstrategisk analys med arbeten kring avfallshantering och där bland annat producentansvaret för förpackningar Medieteknik med bland annat perceptionsfrågor kring butikskommunikation De mera uttalat förpackningsinriktade forskargrupperna presenteras i nedan. ipack Ubiquitous Intelligence in Paper and Packaging VINNEX ipack Center är en multidisciplinär forskningsplattform som etablerar samarbete mellan svenska skogs-, elektronik- och biomedicinindustri inom områden intelligenta papper och förpackningar för biomedicinska tillämpningar. Centret utvecklar kärnteknologier för heterogen integration av biomedicinska sensorer, energiförsörjning, beräkning och trådlös kommunikation på fiberbaserad förpackning och papperskort, för innovativa produkter såsom smart bio-papper, intelligent läkemedelsförpackning och förvaring och intelligenta patientövervakningsutrustningar. Forskningen kommer att undersöka såväl multidisciplinära innovationer som omfattar trådlösa länkar med egen kraftförsörjning till låg kostnad, pappersbaserade biomedicinska sensorer, tryckta battericeller och interaktiva funktioner på papper, lågkostnadstillverkning och integrationsteknologier, som olika aspekter för tillverkbarhet. Slutanvändningen av centrets innovationer rör både kommunikation med riktning mot logistikfrågor och mot promoveringsfrågor. Kontaktperson: Dr Li-Rong Zheng FPT Inom institutionen för Fiber- och Polymerteknologi bedriver en forskargrupp inom ämnet Polymera material en framgångsrik forskning inriktad mot biobaserade barriärer framför allt sådana med ursprung i svenska råvaror. Applikationsproblem som extruderbarhet och klistringsbarhet bearbetas speciellt med inriktning mot förpackningstillämpningar. Även modellering av transportprocesser ingår i forskningsområdet. Kontaktperson: Professor Mikael Hedenqvist Hållfasthetslära Forskningen vid institutionen är inriktad mot beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt mål i forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer. En professur förpackningsteknologi inrättades Forskningen under denna är inriktad mot material-, konverterings- och slutproduktegenskaper för förpackningar tillverkade av cellulosabaserade kompositmaterial. Huvudintresset riktas mot att utveckla mekaniska modeller för matematisk analys av olika konverteringsoperationer vid tillverkning av förpackningar eller belastningsfall vid användning av förpackningar. Forskningen

10 (20) 10 innehåller teoretisk modellering såväl som numeriska analyser och experimentella undersökningar. Viktiga komponenter i verksamheten är pappersmekanik, brottmekanik och kompositmaterials mekaniska egenskaper. Sedan 2004 är institutionen för Hållfasthetslära värd för Biofibre Materials Centre och Forest Products Industry Research College. Kontaktperson: professor Sören Östlund STFI-Packforsk STFI-Packforsk AB är ett av världens ledande företag för forskning, utveckling och uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen. Förpackningsverksamheten bygger på en helhetssyn på förpackningens värdekedja från råmaterial till förpackningens användning och omfattar: alla förpackningsmaterial, från de traditionella till nya kompositer tillverkning och konvertering av förpackningar konstruktion, design, logistik, ergonomiaspekter och användbarhet STFI-Packforsk koordinerar EU-projektet Sustainpack Packaging & Logistics Inom gruppen Förpackningssystem bedrivs forskning som syftar till att effektivisera samspelet mellan produkt, förpackning och omgivande distributionsmiljö. Kontaktperson: Ann Lorentzon, Kennerth Johansson HPI Human-Product Interaction Gruppen har till sitt förfogande ett laboratorium med ett perceptionsrum, ett användbarhetsrum och ett kontrollrum. I perceptionsrummet genomför olika paneler med såväl lekmän som experter kvantativa bedömningar med bl a standardiserade testrutiner i en standardiserad miljö. I användbarhetsrummet genomförs kvalitativa undersökningar såsom hanteringstester och djupintervjuer med användare ur den aktuella målgruppen för förpackningen Kontaktperson: Birgitta Nilsson Packaging Materials Förpackningsmaterialgruppen utför många olika förpackningsrelaterade tester på papper, kartong, wellpapp och olika plastmaterial. Dessa tester simulerar de verkliga påkänningar som en förpackning utsätts för. En avsevärd del av forskningen inriktas mot biomaterial för barriärfunktion med och utan kombinationer med papper eller kartong.

11 (20) 11 Gruppen förfogar också över en Packaging Pilot Plant med utrustning för att genomföra konverteringsförsök på förpackningsmaterial innefattande aluminium, papper, kartong och plast. Kontaktperson: Birger Edholm, Mikael Gällstedt Paper Physics En väsentlig del av forskningsområdet Paper Physics inriktas mot brottmekanik och modellering av formnings- och konverteringsoperationer, vilka samtliga har sin huvudtillämpning inom förpackningsområdet. Forskningen sker i nära samverkan med Institutionen för Hållfasthetslära vid KTH. Kontaktperson: Mikael Nygårds CTH Den förpackningsrelaterade forskningen vid Chalmers är huvudsakligen spin offs från annan forskning oftast med ett mera generiskt tema. Det hindrar inte att ett antal intressanta innovationer och vinklingar på problemlösningar kan hämtas därifrån. Xylophane Gruppen för biopolymerteknologi på Chalmers under ledning av Paul Gatenholm arbetar med att utveckla nya material baserade på naturliga polymerer. Idén, som ligger till grund för Innovationsföretaget Xylophane föddes under ett forskningsprojekt kring xylaner. Xylophane är en mycket effektiv syrgasbarriär som är billig och enkel att applicera i industriella processer. Kontaktpersoner: professor Paul Gatenholm, VD Maria Gröndahl Innovativ Design Konsumenter och design är ett forskningstema vid Centrum för konsumentvetenskap med Handelshögskolan i Göteborg som värdhögskola. Temat innefattar hela designprocessen från idé till användning och inkluderar därmed också frågor som förpackningar, estetik, varumärkesidentitet och konceptualisering av produkter. I forskarnätverket för detta tema ingår Innovativ design vid Chalmers och Högskolan för Design och Konsthantverk. Forskningen utgör en komponent i Food & Health Concept Centre, som utgör en gemensam forskningsplattform för livsmedelsnäringen i Västsverige. Livsmedelsteknik I den tidigare nämnda forskningsplattformen ingår också Institutionen för Livemedelsteknik vid Chalmers, som genom sin anknytning till SIK också har forskning som relaterar till förpackningar.

12 (20) 12 Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola Den direkt förpackningsinriktade forskningen i Lund bedrivs vid Avdelningen för förpackningslogistik, som ägnar sig åt förpackningens roll i logistikkedjan. Inom avdelningen arbetar man också med designfrågor och konsumentreaktioner på förpackningar. Även centrumbildningen NGIL ryms inom avdelningen. Bland lite udda projekt vid LTH som har, eller mycket väl kan få, bäring på förpackningsområdet kan nämnas: Kemiteknik med projektet An energy efficient process for extraction of hemicellulose from pulp mill waste streams Förpackningslogistik är alltså huvudämnet inom förpackningsområdet i Lund med en helhetssyn på förpackningsoptimering för effektiv logistik som forskningstema. Ett viktigt forskningsområde är spårbarheten hos förpackningar och hur denna kan förbättras för att utnyttjas i ett större perspektiv. Kontaktperson: professor Gunilla Jönsson NGIL (Next Generation Innovative Logistics) NGIL är ett VinnEx-center med inriktning mot nya innovativa lösningar inom logistikområdet. I forskningsverksamheten finns en tydlig fokusering på hur förpackningen kan göras intelligentare och hur den då kan användas för att öka värdet i försörjningskedjan samtidigt som förpackningen utnyttjas bättre i produktutvecklingen och på så sätt minskar miljöpåverkan i såväl logistik som i användningen av produkterna. Genom tekniker som t.ex. hybrid tryckteknologi som innefattar inline printing med inkjet finns det möjlighet att tillgodose snabba förändringar i kundefterfrågan. Forskningen inriktas också mot möjligheter att testa och utvärdera förpackningens funktioner innan den testas i praktisk verksamhet. Denna forskning möjliggör också utvärdering av bästa lösning eftersom förändringars påverkan på hela system kan jämföras och bedömas. Forskningen visar också på den viktiga potential som finns genom att integrera produktframtagningsprocessen med förpacknings och logistikplaneringsprocessen Kontaktperson: professor Mats Johnsson Designvetenskap Designfrågor är ytterligare ett område som behandlas inom avdelningen för Förpackningslogistik i Lund. Inom denna gren av verksamheten behandlar man både standardiseringsfrågor för effektiv logistik och hur förpackningen kommunicerar produkten i fråga vad gäller t ex kvalitetsfrågor.

13 (20) 13 Kontaktperson: Annicka Olsson Mittuniversitetet Mittuniversitetet har ingen forskningsorganisation eller -grupp som direkt behandlar förpackningsfrågor. Närheten mellan Campus Sundsvall (Åkroken) och SCA Research innebär dock att flera av institutionerna bearbetar forskningsprojekt med stor förpackningsrelevans. Elektronik Elektronikinstitutionen vid Mittuniversitetet har genom att vara en nyckelaktör och koordinator i forskningsprogrammet STC (Sensible Things that Communicate) kommit långt när det gäller att skapa effektiva verktyg för transparens i försörjningskedjan. Man utgår från RFID, radioetiketter, som ger den närvaro över distans som man är ute efter i framtidens försörjningskedjor. Man arbetar med olika former av sensorer som man använder för att kommunicera identitet i sin enklaste form men som man kommer att kunna ge helt nya sensorfunktioner i framtiden. Mjuka värden såsom service och support blir allt viktigare och ställer större krav på funktionalitet att kunna interagera med kunden. Det kommer också att kunna vara ett viktigt redskap då det gäller att bygga starka varumärken. Den inbyggda intelligensen i förpackningen kan användas för att förhindra kopiering och förfalskning. Förpackningens roll blir allt viktigare som bärare av intelligens för att förbättra försörjningskedjans effektivitet. Kontaktperson: professor Hans-Erik Nilsson Grafisk Design Mittuniversitetets avdelning för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som finns i Sundsvall finns har förpackningsdesign som ett av sina kompetensområden och deltar i ett samarbete som avser regional och nationell samverkan inom området Förpackning. Det regionala samarbetet kopplas genom medlemskap till det nationella projektet Packaging Sweden, som drivs av Invest in Sweden Agency (ISA). Projektets övergripande syfte är att främja tillväxt och förnyelse i förpackningssektorn. Mittuniversitetets breda satsning kring 4:e generationens papper har ett delprojekt med inriktning mot digitalt papper och hybridmedia som koordineras från Grafisk Design. Kontaktperson: professor Love Hedman DPC Vid DPC, Digital Printing Centre, i Örnsköldsvik som varit en av huvudaktörerna i T2Fprogrammet bedriver Mitthögskolan fortsatt forskning kring digitala tryckprocesser inkluderande förpackningstryck med både tonerteknik och inkjet.

14 (20) 14 Kontaktperson: verksamhetsledare Clas Engsström Hållfasthetslära Ämnet har nära anknytning till KTH:s motsvarande institution och gemensamma modeller för beskrivning av papper och pappersmaterial används. Arbetet i Sundsvall är främst inriktat mot wellpapp och wellpappkonstruktioner. Kontaktperson: professor Per Gradin Acreo Linköpings Universitet och forskningsinstitutet Acreo har bedrivit forskning inom organisk elektronik sedan 1980-talet. Idag leder man den internationella utvecklingen inom området, både när det gäller forskning och tillverkning. Syftet med forskningen är att utveckla mer ekonomiska sätt att integrera elektronikkretsar vid storvolymproduktion. Lösningen är att trycka organiskt, elektriskt ledande material på en flexibel bärare, i första hand papper med snabba trycktekniker så som offset- eller flexotryck. Den här tekniken är användbar för bland annat etiketter, förpackningar och olika slags trycksaker. Genom processtillverkningen blir den tryckta elektroniken så billig, att den öppnar helt nya dörrar för tillämpningar inom till exempel logistik, transport och sjukvård. Även integration av tryckt elektronik med mer traditionell mikroelektronik med Si-baserade komponenter samt överordnade system ingår. Acreo arbetar med ett antal projekt som siktar mot att använda teknologin i ett antal framtida applikationer såsom displayer, IDfunktioner, indikatorer, sensorer, loggers, säkerhetsfunktioner, etc. Acreo, i samarbete med Norrköping Science Park, bedriver ett Testbed-projekt, där rationella produktionsmetoder testas och utvecklas. Kontaktperson: Dr Mats Robertsson SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern innefattande fem helägda dotterbolag. Svenska staten är ägare till samtliga aktier i SP. Bland dotterbolagen ingår SIK och YKI, vilka båda har forskningsverksamhet som är relevant för förpackningsområdet. SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, bedriver strategisk och tillämpad forskning inom livsmedel och bioteknik enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett internationellt ledande industriforskningsinstitutet inom tillämpad yt- och kolloidkemi.

15 (20) 15 YKI, Packaging and printing Institutet har varit en stor aktör inom de trycktekniska forskningsprogrammen S2P2 och T2F och där bland annat utvecklat en avancerad kunskap kring att mäta och förklara växelverkan mellan vattenbaserade flexofärger och polymerbelagd förpackningskartong, samt effekterna på körbarhet i konverteringsoperationer liksom färgadhesionen i den färdiga förpackningen. Inkjettekniken tilldrar sig också stort intresse inom YKI, där man utvecklar dess potential för andra funktioner än det visuella intrycket, t ex för tryckt elektronik Kontaktperson: Dr Agne Swerin SIK En ständigt återkommande forskningsutmaning rör säkerställandet av livsmedels kvalitet och säkerhet under lagring och transport. Det kan gälla såväl att modifiera befintliga förpackningslösningar som att utveckla nya lösningar med specifika egenskaper. Detta får konsekvenser och ställer stora krav på kunskap då det gäller processteknik, sensoriska kvalitetsegenskaper, kvalitetsstabilitet och produktsäkerhet. Detta är områden där SIK har en både bred och djup kompetensbas. Forskning kring fiberbaserade förpackningslösningar kan passa inom alla dessa tre forskningsinriktningar som nu prioriteras av SIK. Dessa tre viktiga temaområden för forskningen kan ur ett fiberperspektiv beskrivas som: Morgondagens produktdesign speciellt med avseende på livsmedel Produktsäkerhet och konsumentförtroende, utifrån ett fiberbaserat förpackningsperspektiv Teknikutveckling, produktion och inpackning i fiberbaserade förpackningar. Forskningen inom dessa teman tar till största delen livsmedelsindustrins frågeställningar och behov som utgångspunkt, men den riktar sig även mot helt andra branscher. Den grundläggande kompetensen som byggs upp har bred tillämpbarhet. Samspelet med andra branscher skapar också fruktbar teknik- och kunskapsöverföring mellan tillämpningsområden. Förutsättningarna för detta förstärks avsevärt med SIK, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och YKI (Ytkemiska Institutet) i en gemensam koncernstruktur. Ett exempel på detta är SP:s verksamhet inom området bionedbrytbara material. Kontaktperson: Doc. Anders Leufvén Karlstads universitet Vid Karlstads universitet finns ett stort antal forskningsgrupperingar och projekt med relevans för förpackningsområdet. Det ännu så länge saknas en gemensam organisation för universitetets samlade förpackningssatsningar.

16 (20) 16 Två mera tydliga huvudinriktningar kan dock skönjas. Det gäller dels forskningen kring tjänsteinnehållet i förpackningar, där CTF, Centrum för tjänsteforskning, har en ledande roll, och dels forskning kring barriärfunktioner och förpackningstryck som samlats inom PSC, Paper Surface Centre, som vuxit fram ur Ytbehandlingsprogrammet och universitetets engagemang i T2F. Bland övriga institutioner och ämne med förpackningsrelaterad forskning på programmet kan nämnas: Maskin- och materialteknik, som bland annat engagerar sig i nya tekniker för öppning av förpackningar, Energi-, miljö- och byggteknik, som driver forskning kring förpackningsutveckling under temat miljöanpassad produktutveckling med fokus mot miljöaspekter, kundvärde och livscykelperspektiv. Intressant är det tvärvetenskapliga och fakultetsgränsöverskridande samarbetet med CTF i attitydfrågor mot förpackningar. Massateknik, som studerar cellulosaderivat som barriärkomponenter i förpackningar Pappersteknik, med forskningsprojekt inriktade mot säkerhetsgarantier för förpackningar och körbarhetsfrågor, specifikt veckslagning i konverteringsoperationer. Biokemi, som aktivt deltar i projekt kring aktiva förpackningar där enzymteknologi används för att åstadkomma rätt funktioner. CTF, Centrum för tjänsteforskning Forskningen vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) inom forskningsprogrammet Konsumentdriven förpackningsutveckling baseras på såväl större enkätundersökningar med konsumenter som intervjuer med internationella och nationella förpackningsutvecklare. I relation till dessa undersökningar bedrivs forskning om hur förpackningar bidrar till upplevt kundvärde på en mer detaljerad nivå. Detta kan göras både utifrån specifika produktområden och utifrån olika typer av förpackningar. Intressant i det här sammanhanget är hur produktutveckling och förpackningsutveckling kan integreras. En central frågeställning är: Hur skapas en förpackning som bidrar till att förmedla och förstärka de värden som produkten är tänkt att kommunicera/leverera till kund? I samarbete mellan DsV, Designstudio Värmland, Stora Enso, Attityd i Karlstad, Bergvik Köpcentrum, Löfbergs Lila samt Ord&Bild reklambyrå har PML, Packaging Media Lab startats för att i rätt miljö att mäta förpackningars säljande effekt. CTF och DsV utvecklar i ett projekt en unik metod där konsumenttrender och beteenden på en internationell bas med snabba och kreativa processer kan studeras och dokumenteras för att ligga till grund för innovativ förpackningsutveckling. Kontaktperson: professor Anders Gustafsson Grafisk teknik Ämnet har nått sin status inom Karlstads universitet genom engagemanget i T2Fprogrammet och där specifikt delprogrammet förpackningstryck i flexo, som men koordinerat de senaste åren. Ett djupt samarbete med Broby Grafiska, som erbjuder gedigen fackkompetens och kan ställa pilottryckutrustning till förfogande, har upparbetats. Personal

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige

En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige Vision 2030 Den skogsbaserade näringen i Sverige har fullt ut ställt sig bakom den av Europas skogsnäring formulerade

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial Rapport 1: Kartläggning av svensk kompetens, behov och prioriteringar VINNOVA 2014-01744 Utveckling av en svensk påverkansplattform

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer