Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar"

Transkript

1 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar Evaluation of the programme Incentives for new business concepts Tobias Fridholm, Göran Melin Faugert & Co Utvärdering AB

2 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar Evaluation of the programme Incentives for new business concepts Tobias Fridholm, Göran Melin Faugert & Co Utvärdering AB, mars 2012

3 Innehåll Sammanfattning 1 Summary 4 1. Inledning 8 2. Uppdrag och genomförande Syfte och mål Metod Definitioner Rapportens upplägg Om programmet Programmets framväxt Programmets syfte och mål Programmets organisation Nod Gnosjö Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Gnosjö Nod Gotland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Gotland Nod Halland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Halland Nod Jämtland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Jämtland Nationell forskningssamordning Mål, organisation och styrning 41 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar i

4 8.2 Verksamhet Resultat och effekter Tilläggsstöd för dokumentation Bedömning av Nationell forskningssamordning KK-stiftelsen Beskrivning av KK-stiftelsens insatser Bedömning av KK-stiftelsens insatser Bedömning av programmet Slutsatser Avslutande diskussion 50 Appendix A Intervjuförteckning 53 Appendix B Frågeformulär 54 ii Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

5 Sammanfattning Programmet Drivkrafter för nya näringar har utvärderats. Programmet löpte från våren 2006 till och med Det övergripande målet med programmet var att med hjälp av kompetensutveckling och interaktiv forskning skapa förutsättningar för hållbara arbeten inom nya näringar (upplevelseindustrin). De resultat som uppkom skulle bli koncept för kompetensutveckling och arbetssätt, och förpackas så att de kunde spridas utanför programmet. Även andra resultat och lärdomar skulle kunna föras vidare. Regional samverkan mellan högskolor och andra aktörer var också viktig. Programmet inkluderade näringar som utgick från design, upplevelser och kulturarv. Programmet genomfördes i fyra regioner (noder), Gnosjöregionen, Gotland, Jämtland och Halland, och hölls samman av en nationell forskningssamordnare som under huvuddelen av programmet fanns vid Internationella Handelshögskolan (IHH) i Jönköping. Noderna har var och en samlat ett mindre FoU-nätverk där forskare vid regionens högskolor och representanter för andra regionala aktörer har ingått. Utvärderingen har fokuserat dels på programnivå, dels på programmets olika delar. På nationell nivå har den nationella forskningssamordningen och KK-stiftelsens insatser utvärderats. På regional nivå har utvärderingen behandlat delprojekt, forskning och andra aktiviteter inom respektive nod. Programmet Noderna fick relativt fria ramar inom programmet, vilket innebar att ansvaret för utfallet i hög grad hamnade hos centrala individer på utförarsidan. Programmet har haft flera starka sidor. Det viktigaste var det stora engagemang som fanns hos de flesta centrala individer i alla noder. Dessa fick också ett gott processtöd av KK-stiftelsens handläggare, vilket var betydelsefullt då flera centrala personer hade begränsad erfarenhet av programmets teman. Programmet har nått en del goda resultat, i synnerhet förändrade attityder till kulturella och kreativa näringar och ett flertal positiva verksamheter att bygga vidare på för regionerna. Några kompetensutvecklingskoncept med potential har utvecklats. Samverkan mellan regionala högskolor och omgivande regioner förefaller ha varit relativt god under processen, dock med begränsade bestående effekter. Programmet har haft två svaga sidor. För det första har den nationella nivån av flera anledningar varit svag. KK-stiftelsen valde, delvis genom att ge noderna relativt fria ramar, en mindre styrande roll, och hade svårt att ändra roll när förväntningar om målstyrning ökade. Kompetensutvecklingen har inte legat på avancerad nivå, vilket i huvudsak verkar bero på otydlig styrning från KK-stiftelsens sidas. Utbytet mellan noderna blev ganska litet, vilket framför allt berodde på att programmets konstruktion gjorde att projekt- och forskningsutförare i de respektive noderna inte mötte varandra tillräckligt ofta, och på otillräcklig kommunikation och svagt ledarskap från den nationella forskningssamordnaren. Programmet led även av att IHH inte presenterade den motfinansiering för nationell forskningssamordning de utlovat i projektavtalet. För det andra har forskningens roll varit otydlig och svag. Det beror till stor del på programmets utformande, där forskningen skulle vara interaktiv, i praktiken följeforskning. Forskningen hamnade då i kläm mellan utvecklingsverksamhet och vetenskap. I två noder ledde detta till att forskarna helt eller i stor utsträckning valde bort forskningspublikationer. I de andra två noderna blev följden att forskarna skrev publikationer som varken förefaller vara till särskilt stor nytta i utvecklingsverksamhet eller har genomgått peer-review-granskning i egentlig mening. Programmets gemensamma antologi höll även den en lägre nivå än vad som kan förväntas. Framtida program bör utformas med mer tanke på två typer av legitimitet. Den första typen är legitimitet i stort ; till exempel i samhället, av utomstående betraktare och av nytillkommen personal. Resursanvändningen måste uppfattas som rimlig och motiverad. Uppföljning och dokumentation måste uppfattas som vederhäftig. Den Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 1

6 andra typen av legitimitet är vetenskaplig legitimitet. Resultaten bör accepteras av det vetenskapliga samfundet. Forskare som får medel och genomför ett forskningsarbete och sedan inte får forskarvärldens erkännande för detta, har gjorts en björntjänst. De flesta forskare kommer att söka vägar för att undvika sådan illegitimitet. Drivkrafter för nya näringar hade brister vad gäller båda dessa typer av legitimitet. Sammantaget får programmet betyget svagt godkänt. De trettio miljoner kronor som satsats har gjort avtryck i ett stort antal verksamheter. Tyvärr saknas oftast bevis på om verksamheterna kan fortleva. Forskningens bidrag är svagare än övrig verksamhet. Nod Gnosjö Verksamheten skulle dels åstadkomma en regional attitydförändring så att design-, upplevelse- och kulturarvsbaserade näringar skulle få bättre förutsättningar, dels kompetensutveckla nya företagare inom de näringarna. Verksamheten har till stor del genomförts på det sätt som noden avsåg. Verksamheten var relativt konventionell regional utveckling och genomfördes i ett ganska stort antal delprojekt. Det är förståeligt, dels utifrån målet, dels för att medlen hanterades av kommuner. Kopplingen till målet om koncept för kompetensutveckling var i praktiken obefintlig, vilket delvis berodde på otydlig styrning från KK-stiftelsen. Nodens företrädare är nöjda med resultatet av utvecklingsverksamheten. Flera exempel tyder på att potentiellt viktiga attitydförändringar och kompetensutveckling har skett. Bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Nivån på kompetensutvecklingen har inte varit på avancerad nivå. Forskningen genomfördes i stor utsträckning på det sätt som avsågs och med stort engagemang. Det är dock troligt att noden hade fått ut mer av forskningen om praktikerna hade varit mer flexibla och vana vid att arbeta med forskare, och vice versa. Avståndet mellan praktiker och forskare var något större än i övriga noder, men ett allt bättre samspel utvecklades. Publikationerna verkar vara för mycket forskning för att stödja utvecklingsverksamhet, men har samtidigt ett lågt akademiskt värde. IHH:s behandling av nodens forskning är beklaglig, framförallt på grund av att IHH sade upp forskarna innan projektet var slut. Nod Gotland Målen var att företag och organisationer inom kulturella och kreativa näringar skulle få konkret nytta av deltagande, främst genom lönsam tillväxt, samt att utveckla metoder och arbetssätt för hur nätverksorganisationer kan skapa branschutveckling. Verksamheten har i allt väsentligt genomförts på det sätt som noden avsåg, men har inte helt varit i linje med programmets intentioner. Utvecklingsverksamheten har huvudsakligen bestått av affärsrådgivning och stöd till immateriella investeringar, till exempel konsultstöd för utformning fysiska miljöer. Detta är förståeligt med tanke på målen och på att noden dominerades av kommunen och ALMI. Ur programmets synvinkel hade ett större inslag av visionära delprojekt varit önskvärt. Det fanns emellertid tydliga visionära inslag vad gäller utveckling av nya metoder och arbetssätt. Där har noden arbetat på det sätt som avsågs i programmet. Flera metoder och arbetssätt har tagits fram som stöd till nätverksorganisationer som utvecklar kulturella och kreativa näringar. Dessa är i praktiken nodens koncept för kompetensutveckling. Nodens företrädare är relativt nöjda med resultatet. Kompetensutveckling och i viss mån attitydförändring förefaller ha skett i den offentliga sfären. Projektet har inneburit att en regional utvecklingsarena skapats inom kulturella och kreativa näringar. Bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Kompetensutvecklingen har av allt att döma inte varit på avancerad nivå. Forskningen förefaller ha genomförts på det sätt som avsågs. Flera delprojekt verkar dock ha genomförts med svagt forskarstöd. Forskarna verkar ha lyckats bra med att samverka med företagare. Publikationerna förefaller dock vara för mycket forskning för att stödja utvecklingsverksamhet, men har samtidigt lågt akademiskt värde. Forskningen genererade ett kompetensutvecklingskoncept som kan ha viss potential. 2 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

7 Nod Halland Målet var att stimulera radikal innovation genom att representanter för företag i traditionell industri skulle möta representanter för kulturnäringar. Tolv delprojekt genomfördes, som vardera fokuserade på ett företags behov. Andra företag deltog i den konstellation som sattes ihop kring varje delprojekt. Verksamheten har genomförts på det sätt som avsågs. Verksamheten var mer sammanhållen och visionär än i övriga noder. Distansen från konventionell regional utveckling gör dock kopplingen mot programmets mål om näringslivsutveckling mer otydlig. Projektet utgör i sin helhet dess främsta kompetensutvecklingskoncept. Resultaten är svårbedömda. Det beror främst på att projektet riktades mot ett mycket tidigt skede i innovationskedjan; bidragen till företagens utveckling är därför nästan omöjliga att bedöma. Projektet verkar ha bidragit till att några produktiva nätverk skapades mellan tillverknings- och upplevelseföretag. Kompetensutvecklingen har inte har legat på avancerad nivå. Många deltagande företag har dock varit nöjda. Forskningen genomfördes på det sätt som avsågs. Forskarna visade lyhördhet och flexibilitet mot projektet, och har varit ett lyckat bollplank för projektledaren. Forskarna förefaller även ha gjort ett betydande bidrag vad gäller struktur, konceptualisering och dokumentation inom projektet. Forskarna valde att i princip inte publicera på projektet. Nod Jämtland Projektet syftade framförallt till att stimulera moderna versioner av några av Jämtlands traditionella näringar. Verksamheten har genomförts på det sätt som noden avsåg. Utvecklingsverksamheten drog dock mer åt konventionell regional utveckling än vad programmet syftade till. Noden har på KK-stiftelsens inrådan växlat upp projektet med EU-medel. EU-projektens mål fick då stort inflytande. Projektets medel verkar till stor del ha använts till att skapa en bred regional arena kring kulturella och kreativa näringar. Arenan verkar ha fått ganska stor lyskraft. Nodens företrädare är nöjda med resultatet och anser att projektet lämnat ett tydligt bidrag vad gäller attitydförändring till kulturella och kreativa näringar, särskilt i offentlig sektor. Mycket tyder på att så är fallet. Uppväxlingen med EU-medel samt bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Tre kompetensutvecklingskoncept utvecklades varav ett har fått god spridning. Forskningen verkar ha genomförts på det sätt som avsågs. Forskningen var interaktiv och tillämpad men inte följeforskning. Det är oklart i vilken utsträckning alla delprojekt hade forskarstöd. Resultaten av forskningen är i det stora hela tillfredställande. Noden har haft en tydlig idé om att forskningen skulle nå ut brett i samhället, och förefaller i det avseendet ha lyckats väl. Nationell forskningssamordning Forskningssamordnaren fick periodvis lägga mycket tid på programadministration, med gott resultat. Utöver det har den nationella forskningssamordningen genomförts på ett till stora delar olämpligt vis. Forskningssamordningen har varit otydlig och svag. Samordnaren har heller inte initierat eller bedrivit forskning på nationell nivå, vilket är anmärkningsvärt. Istället har mycket arbetstid lagts på forskning i Gnosjönoden, vilket med undantag för en kort period inte ingick i arbetsuppgifterna. Resultatet och effekterna av den nationella forskningssamordningen är magra. Det inkluderar även ett tilläggsstöd för dokumentation som forskningssamordnaren förvaltade och som bland annat generade en antologi som nått svag spridning och håller en lägre nivå än vad som kan förväntas. Den nationella forskningssamordningen försvagades betydligt av att IHH inte presenterade den motfinansiering motsvarande två heltidstjänster som utlovades i avtalet med KK-stiftelsen. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 3

8 Summary The programme Incentives for new business concepts (Drivkrafter för nya näringar) has been evaluated. The programme ran from spring 2006 throughout The overall objective of the programme was to develop conditions for sustainable jobs in new industries (the experience industry) by generating capacity building and using interactive research. Results that emerged would become concepts for capacity building and work practices, and packaged to be spread outside the programme. Other results and insights would also be spread. Regional collaboration between universities and other stakeholders was important. The programme included industries based on design, experience and cultural heritage. The programme was carried out in four regions (labelled nodes ); Gnosjö, Gotland, Jämtland and Halland; and held together by a national research coordinator who for the major part of the programme was based at Jönköping International Business School (JIBS). Each node assembled a small R&D network in which researchers at universities in the regions and representatives of other regional actors were included. The evaluation has focused both on the programme level and on the different functions within the programme. On the national level, the national research coordination and the Knowledge Foundation's efforts have been evaluated. At the regional level, the evaluation considered the activities and research within each node. The programme The nodes had relatively high degrees of freedom within the programme, which meant that the outcome largely depended on key individuals on the performing side of the programme. The programme had several strengths. Most important was the great commitment shown by most key individuals in all nodes. They also received good process support from the responsible administrator at the Knowledge Foundation. That support was important; several key individuals had limited experience of the programme themes. Some good results were reached. The most important results include changed attitudes to cultural and creative industries in the four regions and a range of activities which the regions can continue to develop. Some potentially promising concepts for capacity building were developed. The interactions between regional universities and the regions appear to have been relatively good during the process, but with limited lasting effects. The programme had two main weaknesses. Firstly, the national level was weak. One reason was that the Knowledge Foundation initially chose a less controlling role, partly by giving the nodes relatively high degrees of freedom. During the programme expectations grew the programme would be more clearly managed by objectives, which required the Knowledge Foundation to play a role that it found difficult. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level, which mainly seems to depend on unclear instructions from the Knowledge Foundation. Other reasons to the weak national level rested on the programme s design, which meant that developers and research performers in different nodes did not met each other often enough, and in the inadequate communication and poor leadership from the national research coordinator; both reasons which resulted in a rather low degree of exchange between the nodes. The national level also suffered from JIBS not presenting the co-financing for national research coordination they promised in the contract. Secondly, research had an unclear and weak role in the programme. That largely depended on the programme format; research in the programme would be interactive and to a significant extent take the form of on-going evaluation. For that reason the research suffered from the tension between development and science. In two nodes, this led the researchers to write only a few or no research publications. In the other two nodes the effect was that the researchers generated publications that neither were of much use in development activities nor had undergone proper academic peerreview. In addition, the programme s anthology also holds a lower standard than what would be expected. 4 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

9 When designing future programmes, more attention should be paid to two types of legitimacy. The first type is legitimacy at large, for example in society or in the eyes of external observers and new staff. The use of programme resources must be perceived as reasonable and justified. Monitoring and documentation of the programme must be perceived as authoritative. The second type is scientific legitimacy. The results should be accepted by the scientific community. A researcher who receives funding and carries out a research project should be recognised by the scientific community for that work. Most researchers will find ways to avoid illegitimacy in that respect. The evaluated programme suffered from a deficit of both types of legitimacy. Overall, the programme should narrowly receive the grade passed. The 30 MSEK that the Knowledge Foundation invested have left a mark in a wide range of activities. Unfortunately there is a lack of evidence on the activities ability to survive without further public support. The programme s contribution to research is weaker than its contribution to development work. Node Gnosjö The node s objectives were (i) to change regional attitudes such that industries based on design, experience and cultural heritage would get better conditions, and (ii) to build capacities of new entrepreneurs in the sector. The activities have largely been carried out the way that the node intended. The activities consisted of fairly conventional regional development and were carried out in a relatively large number of subprojects. That format is understandable, partly because of the node s overall objective, partly because the funding was managed by municipalities. The link to the programme objective of concepts for capacity building was practically non-existent, partly due to unclear instructions from the Knowledge Foundation. The representatives of the node are pleased with the results of the development activities. Several examples suggest that potentially important capacity building and changes in attitudes have occurred. The lack of systematic monitoring of the process and the effects makes it difficult to assess performance and effects. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level. The research was conducted largely in the manner intended, and with great commitment. The node probably would have got more out of the research if the practitioners had been more flexible and accustomed to working with researchers, and vice versa. The distance between practitioners and researchers was somewhat larger than in the other nodes, but the interaction improved significantly over time. The publications appear to be too much science to support development, but yet have a low scientific value. JIBS has treated the node's research in a regrettable way, in particular by terminating the contracts of the researchers before the end of the project. Node Gotland The node s objectives were (i) that companies and other organisations in the cultural and creative industries would receive tangible benefits from participation, mainly through profitable growth and (ii) to develop methods and procedures for how network organizations can support development of industrial sectors. The operations have by and large been carried out the way the node intended, but not entirely in line with the intentions of the programme. The development activities have mainly consisted of business advice and support to the "intangible investments" such as consult assistance for the design of indoor and outdoor environments. This is understandable, partly given the node s objectives, partly since the node was dominated by the municipality and ALMI. However, from the perspective of the programme more visionary subprojects would have been desirable. On the other hand, there were clearly visionary elements in the development of new methods and practices. In that respect the node has worked as intended by the programme. Several methods and approaches have been developed that help network organisations supporting cultural and creative industries. Those methods and approaches are, in practice, the node s concepts for capacity building. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 5

10 The node s representatives are relatively satisfied with the results. Capacity building and, to some extent, changed attitudes appear to have occurred in the public sector. The node s activities have led to the creation of a regional support arena for the development of cultural and creative industries. The lack of systematic monitoring makes it difficult to assess performance and effects. The capacity building has most probably not been on (a level equivalent to) master level. The research seems to have been carried out as intended. Several subprojects seem to have been carried out with weak research support. Scientists seem to have engaged successfully with local entrepreneurs. The research publications seem to be too much science to support development activities, but yet have a low academic value. The research generated a concept for capacity building that might have some potential. Node Halland The node s objective was to stimulate radical innovation by letting representatives of companies in traditional industries meet representatives of cultural industries. The node conducted twelve subprojects, which each focused on the needs of one company. For each subproject a constellation with participants from other companies was put together. The activities were carried out as intended. The node s activities were more cohesive and visionary than in the other nodes. The distance from conventional regional development however makes the link to the programme objectives for industrial development less clear. The node constitutes in itself its main concept for capacity building. The results are unclear. This is mainly because the activities concerned a very early stage in the innovation process. The node s contributions to business development are therefore almost impossible to trace. The node appears to have contributed to the establishment of a small number of productive networks between manufacturing and cultural industries. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level. Many participating companies have been satisfied. The research was carried out according to plan. The researchers were responsive and flexible to the needs of the project, and constituted a good sounding board for the project leader. The researchers appear to have made a significant contribution in terms of structure, conceptualization and documentation of the node s activities. The researchers chose to more or less not publish on the activities in the node. Node Jämtland The project aimed primarily at stimulating modern versions of some of Jämtland's traditional industries. The activities were carried out in the ways the node intended. The development activities were, however, more directed towards conventional regional development than the programme intended. The node has, on advice from the Knowledge Foundation, multiplied its means by adding funding from the EU. The objectives of the EU projects thereby became influential. The node's funding seems largely to have been used to create a broad regional arena around the cultural and creative industries. The arena seems to have got relatively much attention regionally. The node s representatives are satisfied with the outcome and believe that the project made a significant contribution in terms of changed attitudes towards cultural and creative industries, especially in the public sector. There are clear indications that they are right, however, the added EU funding and the lack of systematic monitoring makes it difficult to assess performance and effects. Three concepts for capacity building were developed. One of those has been quite well spread nationally. The research seems to have been carried out according to plan. The research was interactive and applied, but did not take the form of an on-going evaluation. It is unclear to what extent all subprojects had research support. The research results are overall satisfactory. The node had a clear idea that its research would reach out in society, and seems in this regard to have been successful. 6 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

11 National Research Coordination The national research coordinator periodically had to put much time on programme management, with good results. Apart from that, the national research coordination was carried out in a largely inappropriate manner. The research coordination was unclear and weak. The coordinator did not initiate nor conduct research at the national level, which is remarkable. Instead, much work has been put on research in the Gnosjö node, which except for a short period was not included in the task. The results and impact of the national research coordination are overall poor. That also includes an additional support for documentation, which the research coordinator managed. That support generated among other things an anthology that has been quite narrowly spread and holds a lower scientific level than would be expected. In the contract with the Knowledge Foundation JIBS promised co-financing equivalent to two full-time research employments. JIBS did not fulfil the contractual promises, which had considerable negative consequences for the national research coordination. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 7

12 Introduktion 1. Inledning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, nedan kallad KK-stiftelsen, har finansierat ett program kallat Drivkrafter för nya näringar. Till nya näringar hör bland annat design, upplevelser och kulturarv. Programmet löpte från våren 2006 till och med Programmet slutrapporterades i mars I detta dokument presenteras en utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar. Det övergripande målet med programmet var att med hjälp av kompetensutveckling och interaktiv forskning skapa förutsättningar för hållbara arbeten inom nya näringar (upplevelseindustrin). Mer specifikt var målet att de resultat som uppkom i forskning och kompetensutveckling skulle bli koncept för kompetensutveckling, arbetssätt etc som skulle förpackas så att de kunde spridas utanför programmet. Även andra resultat, erfarenheter och lärdomar från programmet skulle samlas upp för att kunna föras vidare. Det var också viktigt att regionala högskolor och andra regionala aktörer samverkade. Programmet genomfördes i fyra regioner i programmet kallade noder och hölls samman av en nationell forskningssamordnare. De fyra regionerna var Gnosjöregionen, Gotland, Jämtland och Halland. Dessa valdes ut vid programstarten och har var och en samlat ett mindre FoU-nätverk där forskare vid regionens högskolor och representanter för andra regionala aktörer har ingått. Internationella Handelshögskolan i Jönköping var under huvuddelen av programmet värd för den nationella forskningssamordningen. Utvärderingen har genomförts av Göran Melin (projektledare) och Tobias Fridholm under perioden november 2011 till mars AnnaKarin Swenning har fungerat som intern kvalitetsgranskare. Utvärderarna vill rikta ett stort tack till alla de personer som ställt upp för intervjuer och i övrigt bidragit till att utvärderingen kunnat genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 2. Uppdrag och genomförande 2.1 Syfte och mål Syftet med utvärderingen har varit följande: Ge ett betyg på programmet i sin helhet (formativt) Ge projekten i programmet ett betyg på verksamheten (summativt/kontrollerande) Återföra erfarenheter som kan förbättra KK-stiftelsens stöd och verksamhet (formativt) Utvärderingen skulle undersöka vad de olika projekten lett till och vilken nytta regionerna har haft av programmet. Uppfattas den genomförda forskningen som relevant för avnämarna (beslutsfattare i regionerna samt företag)? Utvärderingen skulle också granska vilken kunskap som tagits fram av de forskare som verkat inom programmet. Vad har fungerat väl; vad har fungerat mindre väl? Utvärderingen har fokuserat både på programnivå och på regional nivå i de ingående projekten. 8 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

13 2.1.1 Utvärderingens fokus på programnivå Bedömning av värdet av insatserna för programmet Har KK-stiftelsens investering i programmet gett önskad utdelning är insatsen rimlig i förhållande till investeringen? Hur har programmet fungerat i sin helhet? Delprojekt, nätverk, följeforskning och hur dessa komponenter har samverkat KK-stiftelsens roll som koordinator; hur har styrning skett? KK-stiftelsenivå Programnivå Projektnivå Vilka strukturella effekter kan hittills spåras till följd av programmet? Utvärderingens fokus på projektnivå Programmet har bestått av ett tiotal projekt. Varje regional nod har finansierats i två projekt vardera: ett första då ALI var forskningsutförare, och ett andra för återstoden, och huvuddelen, av programtiden, då forskningen med något undantag utfördes av forskare vid högskolorna i regionerna. Den nationella forskningssamordningen har ansvarat för två projekt, dels ett som större projekt som utgjort stödet till själva forskningssamordningen, dels ett tilläggsstöd för dokumentation som beviljades med ca ett år kvar av programmet. Utvärderingen har haft följande fokus på projektnivå: Pröva projektens målformuleringar Hur motsvarar dessa mål intentionen med programmet? I vilken grad har de varit operativa (styrning, uppföljning)? Har projekt genomförts på det sätt som avsågs? Vilka resultat har nåtts? Enligt avtal, samt eventuella andra resultat Kompetensutveckling på avancerad nivå Vilka högskolor har samarbetet skett med? Bedrivs framtagen kompetensutveckling idag? Kvalitetssäkring Hur har det skett? Hur har det säkerställts att kompetensutvecklingen är på avancerad nivå? Vem har genomfört kvalitetssäkringen? Är prestationerna adekvata i relation till avtalet? Styrning Ekonomi Organisation, handlingsplan inkl kvantifierade delmål, ändamålsenlighet Hur har medlen använts? Transparens på den ekonomiska redovisningen? Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 9

14 2.2 Metod Utvärderingen har genomförts med hjälp av tre metoder: platsbesök med intervjuer, telefonintervjuer, samt dokumentstudier. Platsbesök har genomförts i alla fyra noderna. Vid platsbesöken har noderna presenterat sin verksamhet. Därefter har så många som möjligt av de centrala personerna i respektive nod intervjuats i enrum. Ungefär hälften av intervjuerna genomfördes gemensamt av utvärderarna, och den andra hälften av en utvärderare. Intervjuer på plats har även hållits med den nationella forskningssamordnaren (två gånger) och med KK-stiftelsens handläggare för programmet. Ett mindre antal telefonintervjuer har genomförts med centrala personer där omständigheterna försvårat intervju på plats. Därtill har programdokumenten studerats. Till dessa hör projektavtalen, programbeskrivningar, halvårsplaner och halvårsrapporter för de olika noderna, slutrapporter, ekonomiska redovisningar, forskningspublikationer och annan information kring programmen. Programdokumenten och rapporteringen erhölls av KK-stiftelsen, medan noderna tillhandahöll forskningspublikationerna och annat informationsmaterial. Rapporten har kvalitetssäkrats genom att noderna och den nationella forskningssamordnaren fått möjlighet att läsa och kommentera på de beskrivande avsnitten i respektive kapitel. 2.3 Definitioner Som del av uppdraget ingår att bedöma om kompetensutvecklingen i programmet har varit på motsvarande avancerad nivå. Bedömningen utgår från skrivningen i Högskolelagen 1 kap 9 : Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). 2.4 Rapportens upplägg Återstoden av rapporten består av fyra delar. I nästa del ges en inledande beskrivning av programmet. I efterföljande del presenteras redovisningar av var och en av noderna. Noderna presenteras alla med samma upplägg. Först ges beskrivningar av mål och styrning, genomförda verksamhet, samt resultat och effekter. Därefter ges en sammanfattande bedömning av respektive nods verksamhet. Efter delen om noderna följer den del av rapporten som behandlar verksamheterna på nationell nivå. Det inkluderar först ett kapitel som behandlar den nationella forskningssamordningen, och som har samma upplägg som avsnitten om noderna. I kapitlet om den nationella forskningssamordningen behandlas även projektet Tilläggsstöd för dokumentation. Därefter följer ett kapitel som inriktas mot KK-stiftelsens insatser i programmet. Rapportens avlutande del behandlar programmet i sin helhet, och innehåller ett samlat omdöme samt en friare diskussion. 10 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

15 Bakgrund 3. Om programmet 3.1 Programmets framväxt Programmet tillkom som ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet (ALI) och KKstiftelsen. Ur KK-stiftelsens synvinkel var programmet en fortsättning på en tidigare satsning som stiftelsen hade gjort på kulturella och kreativa näringar. Ur ALI:s perspektiv var programmet framförallt en satsning på att regioner som ansågs stå inför omfattande strukturomvandlingar skulle få extra stöd att genomföra dem; Gotland och Jämtland hade drabbats av regementsnedläggningar och Gnosjöregionen hade en näringslivsstruktur där framtidsutsikterna bedömdes som ganska dåliga. Programmet samordnades ursprungligen av ALI i Visby. Forskningen i noderna bedrevs då av ALI:s forskare i Visby. Kort efter programmets start lades ALI ned. I samband med nedläggningen av ALI försvann programmets finansiering för forskning, motsvarande hälften av programmets totala medel. Programmets fortlevnad säkrades genom regional forskningsfinansiering från kommuner, länsstyrelser, landsting och högskolor. I några fall förefaller högskolorna ha kunnat projektanställa programmets forskare genom att forskarna haft stödpeng från ALI som skulle underlätta karriären efter nedläggningen. När ALI lades ner flyttades forskningssamordningen till Internationella Handelshögskolan (IHH) i Jönköping. En av ALI-forskarna utsågs till nationell forskningssamordnare och flyttade över till IHH. Den främsta anledningen till att forskningssamordningen flyttades till IHH var att IHH erbjöd medfinansiering i form av två forskare på heltid. Även Högskolan på Gotland ville vara värd för samordningen. Några representanter från Gotland ansåg att processen bakom beslutet inte varit tillräckligt öppen, vilket skapade missnöje som till viss del hängde kvar under hela programtiden. Figur 1: KK-stiftelsens projekt per verksamhet (MSEK) Gnosjö Gotland Halland Jämtland Nationell samordning Inledande stöd Huvudsakligt stöd Tilläggsstöd för dokumentation KK-stiftelsen har totalt finansierat programmet med 29,7 miljoner kronor. Figur 1 visar hur fördelningen varit mellan de fem verksamheterna i programmet. De fyra regionernas respektive projektägare beviljades hösten 2007 var och en 5,25 miljoner kronor. Före hösten 2007 hade regionerna fått 1 miljon kronor var i ett inledande stöd. För samordning av forskningen beviljades IHH 3,5 miljoner kronor. En bit in i programmet beviljades ett tilläggsstöd för dokumentation om 1,2 miljoner kronor som Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 11

16 hanterades av den nationella forskningssamordnaren, men där delar av projektmedlen överfördes till noderna. Utöver detta finansierades forskningen med 5,25 miljoner kronor i respektive region. KK-stiftelsen finansierade inte forskning mer än på nationell nivå, där det av allt att döma 1 ingick i arbetsuppgifterna för den nationella forskningssamordnaren. 3.2 Programmets syfte och mål I projektavtalen angavs att Det övergripande målet med programmet är att med hjälp av kompetensutveckling och interaktiv forskning skapa förutsättningar för hållbara arbeten inom nya näringar (upplevelseindustrin). Resultaten av forskning och kompetensutveckling kommer att bli koncept för kompetensutveckling, arbetssätt etc som skulle förpackas så att de kunde spridas till andra än de som var direkt inblandade i projektet. Det angavs även att det var av väsentlig betydelse att resultat, erfarenheter och lärdomar från programmet tas tillvara och kan spridas vidare. Dessa formuleringar återfinns både i avtalen med de regionala projektägarna och i projektet för nationell samordning. I avtalen med regionerna ingick en lista med kriterier för projekten: Att i möjligaste mån, inom projektets ramar, verka för etnisk mångfald och jämställdhet Att minst en högskola är starkt involverad i projektet Att huvudfokus ligger på kompetensutveckling Att noderna samverkar och öppet delar med sig av information och erfarenheter mellan varandra och [till ALI och] KK-stiftelsen Att respektive värdorganisation i respektive nod driver arbetet långsiktigt och är berett att i möjligaste mån härbärgera och sprida kunskaper och kompetens som framkommit i projektet vidare i Sverige Att som värdorganisation hålla sig ajour med vad som händer i upplevelseindustrin och ligga på god nivå innehållsmässigt (jfr verkshöjd) Att respektive nod utvecklar en tydlig affärsidé med utgångspunkt från tidigare skisser och arbetar efter dessa Att respektive nod bidrar till att hitta nya sätt att dokumentera projektarbetet och dess resultat Att respektive part accepterar och arbetar enligt den överenskommelse som har träffats i samband med den nya finansieringen av satsningen 2 Av kriterierna bör framförallt framhållas att fokus skulle ligga på kompetensutveckling och att det var viktigt att regionala högskolor och andra regionala aktörer samverkade. I avtalen angavs inte på vilken nivå kompetensutvecklingen skulle ligga. Syftet och målen i programmet har även spridits genom andra, snarlika formuleringar. Dessa verkar ha fått stor spridning inom programmet. De ändrade formuleringarna bör ses som ett försök att göra syfte och mål mer välformulerade än i projektavtalen; innebörden är i allt väsentligt densamma. I informationsmaterial om programmet angavs syfte och mål enligt följande. Syftet är att bidra till bättre förutsättningar för framväxten av nya hållbara jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom design, upplevelser, kulturarv. Målet är att finna den kompetensutveckling som kan utveckla befintliga företag och locka fram nya 1 I projektavtalet anges inte uttryckligen att forskning är en del av den nationella forskningssamordnarens arbetsuppgifter. Forskningssamordnaren uppger dock att han enligt kontrakt var ålagd att ägna femtio procent av sin arbetstid åt forskning. 2 Denna punkt tillkom när programmet gjordes om efter att ALI lagts ned. 12 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

17 entreprenörer samt att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region. 3 Snarlika formuleringar fanns även i det underlag som KKstiftelsens styrelse i mars 2007 fattade beslut på. Under programmets gång tillkom dessutom ett mål om att alla noder skulle utveckla minst tre nya koncept för kompetensutveckling vardera. Detta skulle utmynna i leveranser av Kompetensutveckling av målgrupper för lokal nytta Interaktiv forskning som genererar användbara resultat för lokal nytta Nya koncept för kompetensutveckling som finner ägare och står på egna ben när projektet är slut Ny praktiskt användbar kunskap om upplevelseindustrin som sprids till olika målgrupper Dessutom förefaller noderna en bit in i programmet ha uppmanats att se till att kompetensutvecklingen skulle vara på avancerad nivå, motsvarande magisternivå. Det är dock oklart i vilken utsträckning uppmaningen spreds. Utvärderingen har utgått från att programmets mål ska tolkas som att intentionen med programmet var att genom verksamhet med mer visionär höjd än konventionell regional utveckling stimulera design-, upplevelse- och kulturarvsbaserade näringar. Detta skulle företrädesvis ske genom att åstadkomma kompetensutveckling på avancerad nivå och genom att med bland annat interaktiv forskning 4 utveckla samspelet mellan å ena sidan högskolor och å andra sidan privata och offentliga aktörer i respektive region. Effekten av programmet skulle stimuleras dels genom utbyte mellan de regioner som ingick, dels genom utveckling av tillämpbara koncept och genom forskningsdokumentation. 3.3 Programmets organisation Programmet bestod i huvudsak av två slags funktioner: dels de fyra noderna i Gnosjö, Gotland, Halland och Jämtland, dels den nationella forskningssamordningen. Dessutom deltog KK-stiftelsens handläggare som ett relativt aktivt processtöd. I första programperioden, fram till ALI:s nedläggning, skulle ALI bedriva så kallad aktionsforskning i de olika noderna och samordna programmets verksamhet genom en nationell samordnare. KK-stiftelsen finansierade då utvecklingsverksamheten och skulle projektleda, strukturera, följa upp och utvärdera. I den andra, huvudsakliga, programperioden kvarstod KK-stiftelsen i sina tidigare roller men fick en tydligare roll som samordnare. Forskningsfinansieringen övertogs då främst av de organisationer kommuner, länsstyrelser, regionförbund, landsting som erhöll stöd för utvecklingsverksamheten. Forskningen förlades till en högskola i respektive nod. Huvuddelen av programmet genomfördes därmed med en omvänd ordning, där den ofta forskningsfinansierande KK-stiftelsen finansierade näringslivsutveckling och de normalt näringslivsutvecklingsfinansierande organisationerna finansierade forskning. Programmet hade ända från starten en nationell styrgrupp bestående av representanter från de fyra regionerna samt KK-stiftelsens handläggare, tillika gruppens ordförande. Den nationella styrgruppen hade till uppgift att fortlöpande 3 Formuleringarna är hämtade från informationsbroschyren om programmet, Drivkrafter för nya näringar: design, upplevelser, kulturarv, som bland annat återfanns på KK-stiftelsens hemsida och finns som Bilaga 7 i slutrapporten från programmets nationella samordnare. 4 I diskussioner inom och kring programmet används ibland termen följeforskning. Efter att programmet startade har termen följeforskning kommit att etablerats i betydelsen löpande utvärdering, till exempel inom stöd från EU:s regionala strukturfonder. Följeforskning är i den betydelsen inte detsamma som interaktiv forskning (eller aktionsforskning, en term som också förekommit i programmet). När programmet startade låg termerna närmare varandra än de gör idag. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 13

18 granska och godkänna ansökningar till och aktiviteter inom programmet, samt att rapportera till KK-stiftelsen. I samband med omstarten tillskapades styrgrupper även i varje region. Ordföranden i regional styrgruppen representerade noden i den nationella styrgruppen. Den nationella forskningssamordnaren var adjungerad i den nationella styrgruppen. Varje nod leddes av en projektledare. Forskningen i varje nod leddes av en forskningsledare. 14 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

19 Regionala noder 4. Nod Gnosjö 4.1 Mål, organisation och styrning Mål Gnosjönoden har arbetat mot två mål: Att åstadkomma attitydförändringar hos människor i industribygd så att de skulle bli mer positivt inställda till aspekter av design, upplevelse och kulturarv Att kompetensutveckla nya företagare inom design, upplevelse och kulturarv I den första projektperioden var målen relativt jämställda varandra. I den andra projektperioden lades fokus på att åstadkomma attitydförändringar, men kompetensutveckling kvarstod som sekundärt mål. Inga kvantifierade mål eller delmål sattes upp Organisation och styrning Projektägare var inledningsvis IUC i Gnosjöregionen AB (IUC). Projektledare var då Bo Willermark från samma organisation. Några månader in i den andra projektperioden gick IUC i konkurs. Noden bytte då både projektägare och projektledare. Ny projektägare blev Smålandsriket, en ekonomisk förening som ägdes gemensamt av Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryds kommuner de så kallade GGVV-kommunerna. Ny projektledare blev Stefan Larsson, samhällsutvecklare i Gnosjö kommun, som anställdes på halvtid i projektet. Bytet av projektägare och projektledare innebar i praktiken en total omstart av projektet t ex överfördes inga dokument mellan projektledarna. Av KK-stiftelsens medel i den andra projektperioden utbetalades kr till IUC och kr till Smålandsriket. I den första projektperioden bedrevs forskningen av ALI på Gotland. Forskare var då Torkel Molin och Conny Pettersson. I den andra projektperioden bekostades forskningen till en tredjedel gemensamt av GGVV-kommunerna, till en tredjedel gemensamt av Länsstyrelsen och Regionförbundet i Jönköpings län och till en tredjedel av Högskolan i Jönköping. Forskningen bedrevs då av forskare vid Internationella Handelshögskolan (IHH) i Jönköping. Forskningen bedrevs främst av Saeid Abbasian, Ossi Pesämaa och David Rylander. Ett flertal andra forskare gjorde mindre insatser. Inledningsvis var David Rylander forskningsledare. En bit in i projektet bytte noden forskningsledare. David Rylander, som också var nationell samordnare, ersattes då av Saeid Abbasian. Den regionala styrgruppen formerades i praktiken efter IUC:s konkurs. Inledningsvis bestod styrgruppen av sex personer. Efter en kort period utökades styrgruppen till tio personer, då en turismsamordnare från var och en av kommunerna tillkom. Dessutom var oftast en ytterligare forskare adjungerad. Den regionala styrgruppen hade följande sammansättning: Eva Nilsson, ordförande (Kommunstyrelseledamot (m), Värnamo) Bo Kärreskog, vice ordförande (Landstingsledamot (s) och styrelseledamot mm i centrala verksamheter i besöksnäringen i Gislaved) Kjell-Åke Gustavsson (VD Isabergs Fritid) Per-Olof Toftgård (turismansvarig mm i Vaggeryds kommun) David Rylander/Saeid Abbasian (Forskningsledare, Högskolan i Jönköping) Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 15

20 Bo Willermark/Stefan Larsson (Projektledare, IUC Gnosjöregionen respektive Gnosjö kommun) Ingalill Ebbesson (turismkoordinator i Gnosjö kommun) Siw Johansson-Björk (turismkoordinator i Gislaveds kommun) Ingalill Josephsson (turismsamordnare i Vaggeryds kommun Eva Törn (turistchef i Värnamo kommun) Noden drevs i hög grad från den regionala styrgruppen. Styrgruppen beskrivs som entusiastisk och i princip fri från intern rivalitet, vilket inte var givet då fyra kommuner var representerade och flera politiker ingick. I varje delprojekt var en eller flera individer i styrgruppen personligt engagerade. I synnerhet styrgruppens ordförande förefaller ha varit drivande i noden. Projektledaren intog en huvudsakligen koordinerande roll. Under den andra projektperioden organiserades verksamheten i delprojekt. Delprojekten tillkom genom ett traditionellt sätt att hantera medel för kommunala FoU-projekt, där aktörer i regionen ansökte om stöd. Stöd kunde beviljas på premisserna att sökande även hade finansiering från annat håll och att projektmedlen inte användes till rena investeringar. 5 Delprojektet Träffpunkt Store Mosse (se nedan) inrättades delvis i syfte att marknadsföra projektet. För att öka ansökningarnas antal och kvalitet bedrev styrgruppen även en uppsökande verksamhet, där tänkbara intressenter kontaktades och uppmuntrades att formulera en ansökan. I några fall var styrgruppsmedlemmar representerade i ansökningarna. I de fallen närvarade inte medlemmen vid styrgruppens behandling av ansökan. 4.2 Verksamhet Kompetensutveckling och annan utvecklingsverksamhet Under den första projektperioden utfördes den mesta verksamheten av anställda på IUC. Fokus låg på kompetensutveckling av nodledarna och de närmaste samarbetspartnerna. Till de närmaste samarbetspartnerna räknade noden Ingenjörshögskolan i Jönköping, konstmuséet Vandalorum i Värnamo samt turismsamordnare och näringslivschefer i GGVV-kommunerna. Noden startade även en berättarkurs tillsammans med Kulturarv Marieholm, en ekonomisk förening med syfte att utveckla Gnosjöbygden som besöksmål genom att tillvarata dess industriella historia. Planer utarbetades på att starta en guideutbildning, att ta fram en besökskarta, samt att förlägga en mindre högskolekurs i kulturhistoria eller liknande ämne till Gnosjöregionen. På grund av ALI:s nedläggning tvingades emellertid mycket tid ägnas åt att hitta ny forskningsfinansiering. I det ingick att utarbeta ansvarsfördelningen mellan olika finansiärer och utförare. I den andra projektperioden övergick efter en kort tid projektägandet till GGVVkommunerna. Noden drevs då utifrån två utgångspunkter: De regionala nätverken inom design-, upplevelse- och kulturarvsbaserade näringar var svagt utvecklade, delvis beroende på att kommunerna inte hade behandlat dessa näringar som riktiga näringar i nivå med t ex tillverkningsindustrin 5 Inledningsvis kunde dock stöd till investeringar beviljas. Det skedde i ett fåtal fall och då i begränsad omfattning, t ex till översättning av en turistbroschyr och till inköp av scanner till en hembygdsförening. Stöd till investeringar avskaffades då den regionala styrgruppen ansåg att den typen av stöd var ineffektivt och i viss mån stred mot projektets huvudsakliga mål. 16 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer