Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar"

Transkript

1 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar Evaluation of the programme Incentives for new business concepts Tobias Fridholm, Göran Melin Faugert & Co Utvärdering AB

2 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar Evaluation of the programme Incentives for new business concepts Tobias Fridholm, Göran Melin Faugert & Co Utvärdering AB, mars 2012

3 Innehåll Sammanfattning 1 Summary 4 1. Inledning 8 2. Uppdrag och genomförande Syfte och mål Metod Definitioner Rapportens upplägg Om programmet Programmets framväxt Programmets syfte och mål Programmets organisation Nod Gnosjö Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Gnosjö Nod Gotland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Gotland Nod Halland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Halland Nod Jämtland Mål, organisation och styrning Verksamhet Resultat och effekter Bedömning av Nod Jämtland Nationell forskningssamordning Mål, organisation och styrning 41 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar i

4 8.2 Verksamhet Resultat och effekter Tilläggsstöd för dokumentation Bedömning av Nationell forskningssamordning KK-stiftelsen Beskrivning av KK-stiftelsens insatser Bedömning av KK-stiftelsens insatser Bedömning av programmet Slutsatser Avslutande diskussion 50 Appendix A Intervjuförteckning 53 Appendix B Frågeformulär 54 ii Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

5 Sammanfattning Programmet Drivkrafter för nya näringar har utvärderats. Programmet löpte från våren 2006 till och med Det övergripande målet med programmet var att med hjälp av kompetensutveckling och interaktiv forskning skapa förutsättningar för hållbara arbeten inom nya näringar (upplevelseindustrin). De resultat som uppkom skulle bli koncept för kompetensutveckling och arbetssätt, och förpackas så att de kunde spridas utanför programmet. Även andra resultat och lärdomar skulle kunna föras vidare. Regional samverkan mellan högskolor och andra aktörer var också viktig. Programmet inkluderade näringar som utgick från design, upplevelser och kulturarv. Programmet genomfördes i fyra regioner (noder), Gnosjöregionen, Gotland, Jämtland och Halland, och hölls samman av en nationell forskningssamordnare som under huvuddelen av programmet fanns vid Internationella Handelshögskolan (IHH) i Jönköping. Noderna har var och en samlat ett mindre FoU-nätverk där forskare vid regionens högskolor och representanter för andra regionala aktörer har ingått. Utvärderingen har fokuserat dels på programnivå, dels på programmets olika delar. På nationell nivå har den nationella forskningssamordningen och KK-stiftelsens insatser utvärderats. På regional nivå har utvärderingen behandlat delprojekt, forskning och andra aktiviteter inom respektive nod. Programmet Noderna fick relativt fria ramar inom programmet, vilket innebar att ansvaret för utfallet i hög grad hamnade hos centrala individer på utförarsidan. Programmet har haft flera starka sidor. Det viktigaste var det stora engagemang som fanns hos de flesta centrala individer i alla noder. Dessa fick också ett gott processtöd av KK-stiftelsens handläggare, vilket var betydelsefullt då flera centrala personer hade begränsad erfarenhet av programmets teman. Programmet har nått en del goda resultat, i synnerhet förändrade attityder till kulturella och kreativa näringar och ett flertal positiva verksamheter att bygga vidare på för regionerna. Några kompetensutvecklingskoncept med potential har utvecklats. Samverkan mellan regionala högskolor och omgivande regioner förefaller ha varit relativt god under processen, dock med begränsade bestående effekter. Programmet har haft två svaga sidor. För det första har den nationella nivån av flera anledningar varit svag. KK-stiftelsen valde, delvis genom att ge noderna relativt fria ramar, en mindre styrande roll, och hade svårt att ändra roll när förväntningar om målstyrning ökade. Kompetensutvecklingen har inte legat på avancerad nivå, vilket i huvudsak verkar bero på otydlig styrning från KK-stiftelsens sidas. Utbytet mellan noderna blev ganska litet, vilket framför allt berodde på att programmets konstruktion gjorde att projekt- och forskningsutförare i de respektive noderna inte mötte varandra tillräckligt ofta, och på otillräcklig kommunikation och svagt ledarskap från den nationella forskningssamordnaren. Programmet led även av att IHH inte presenterade den motfinansiering för nationell forskningssamordning de utlovat i projektavtalet. För det andra har forskningens roll varit otydlig och svag. Det beror till stor del på programmets utformande, där forskningen skulle vara interaktiv, i praktiken följeforskning. Forskningen hamnade då i kläm mellan utvecklingsverksamhet och vetenskap. I två noder ledde detta till att forskarna helt eller i stor utsträckning valde bort forskningspublikationer. I de andra två noderna blev följden att forskarna skrev publikationer som varken förefaller vara till särskilt stor nytta i utvecklingsverksamhet eller har genomgått peer-review-granskning i egentlig mening. Programmets gemensamma antologi höll även den en lägre nivå än vad som kan förväntas. Framtida program bör utformas med mer tanke på två typer av legitimitet. Den första typen är legitimitet i stort ; till exempel i samhället, av utomstående betraktare och av nytillkommen personal. Resursanvändningen måste uppfattas som rimlig och motiverad. Uppföljning och dokumentation måste uppfattas som vederhäftig. Den Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 1

6 andra typen av legitimitet är vetenskaplig legitimitet. Resultaten bör accepteras av det vetenskapliga samfundet. Forskare som får medel och genomför ett forskningsarbete och sedan inte får forskarvärldens erkännande för detta, har gjorts en björntjänst. De flesta forskare kommer att söka vägar för att undvika sådan illegitimitet. Drivkrafter för nya näringar hade brister vad gäller båda dessa typer av legitimitet. Sammantaget får programmet betyget svagt godkänt. De trettio miljoner kronor som satsats har gjort avtryck i ett stort antal verksamheter. Tyvärr saknas oftast bevis på om verksamheterna kan fortleva. Forskningens bidrag är svagare än övrig verksamhet. Nod Gnosjö Verksamheten skulle dels åstadkomma en regional attitydförändring så att design-, upplevelse- och kulturarvsbaserade näringar skulle få bättre förutsättningar, dels kompetensutveckla nya företagare inom de näringarna. Verksamheten har till stor del genomförts på det sätt som noden avsåg. Verksamheten var relativt konventionell regional utveckling och genomfördes i ett ganska stort antal delprojekt. Det är förståeligt, dels utifrån målet, dels för att medlen hanterades av kommuner. Kopplingen till målet om koncept för kompetensutveckling var i praktiken obefintlig, vilket delvis berodde på otydlig styrning från KK-stiftelsen. Nodens företrädare är nöjda med resultatet av utvecklingsverksamheten. Flera exempel tyder på att potentiellt viktiga attitydförändringar och kompetensutveckling har skett. Bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Nivån på kompetensutvecklingen har inte varit på avancerad nivå. Forskningen genomfördes i stor utsträckning på det sätt som avsågs och med stort engagemang. Det är dock troligt att noden hade fått ut mer av forskningen om praktikerna hade varit mer flexibla och vana vid att arbeta med forskare, och vice versa. Avståndet mellan praktiker och forskare var något större än i övriga noder, men ett allt bättre samspel utvecklades. Publikationerna verkar vara för mycket forskning för att stödja utvecklingsverksamhet, men har samtidigt ett lågt akademiskt värde. IHH:s behandling av nodens forskning är beklaglig, framförallt på grund av att IHH sade upp forskarna innan projektet var slut. Nod Gotland Målen var att företag och organisationer inom kulturella och kreativa näringar skulle få konkret nytta av deltagande, främst genom lönsam tillväxt, samt att utveckla metoder och arbetssätt för hur nätverksorganisationer kan skapa branschutveckling. Verksamheten har i allt väsentligt genomförts på det sätt som noden avsåg, men har inte helt varit i linje med programmets intentioner. Utvecklingsverksamheten har huvudsakligen bestått av affärsrådgivning och stöd till immateriella investeringar, till exempel konsultstöd för utformning fysiska miljöer. Detta är förståeligt med tanke på målen och på att noden dominerades av kommunen och ALMI. Ur programmets synvinkel hade ett större inslag av visionära delprojekt varit önskvärt. Det fanns emellertid tydliga visionära inslag vad gäller utveckling av nya metoder och arbetssätt. Där har noden arbetat på det sätt som avsågs i programmet. Flera metoder och arbetssätt har tagits fram som stöd till nätverksorganisationer som utvecklar kulturella och kreativa näringar. Dessa är i praktiken nodens koncept för kompetensutveckling. Nodens företrädare är relativt nöjda med resultatet. Kompetensutveckling och i viss mån attitydförändring förefaller ha skett i den offentliga sfären. Projektet har inneburit att en regional utvecklingsarena skapats inom kulturella och kreativa näringar. Bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Kompetensutvecklingen har av allt att döma inte varit på avancerad nivå. Forskningen förefaller ha genomförts på det sätt som avsågs. Flera delprojekt verkar dock ha genomförts med svagt forskarstöd. Forskarna verkar ha lyckats bra med att samverka med företagare. Publikationerna förefaller dock vara för mycket forskning för att stödja utvecklingsverksamhet, men har samtidigt lågt akademiskt värde. Forskningen genererade ett kompetensutvecklingskoncept som kan ha viss potential. 2 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

7 Nod Halland Målet var att stimulera radikal innovation genom att representanter för företag i traditionell industri skulle möta representanter för kulturnäringar. Tolv delprojekt genomfördes, som vardera fokuserade på ett företags behov. Andra företag deltog i den konstellation som sattes ihop kring varje delprojekt. Verksamheten har genomförts på det sätt som avsågs. Verksamheten var mer sammanhållen och visionär än i övriga noder. Distansen från konventionell regional utveckling gör dock kopplingen mot programmets mål om näringslivsutveckling mer otydlig. Projektet utgör i sin helhet dess främsta kompetensutvecklingskoncept. Resultaten är svårbedömda. Det beror främst på att projektet riktades mot ett mycket tidigt skede i innovationskedjan; bidragen till företagens utveckling är därför nästan omöjliga att bedöma. Projektet verkar ha bidragit till att några produktiva nätverk skapades mellan tillverknings- och upplevelseföretag. Kompetensutvecklingen har inte har legat på avancerad nivå. Många deltagande företag har dock varit nöjda. Forskningen genomfördes på det sätt som avsågs. Forskarna visade lyhördhet och flexibilitet mot projektet, och har varit ett lyckat bollplank för projektledaren. Forskarna förefaller även ha gjort ett betydande bidrag vad gäller struktur, konceptualisering och dokumentation inom projektet. Forskarna valde att i princip inte publicera på projektet. Nod Jämtland Projektet syftade framförallt till att stimulera moderna versioner av några av Jämtlands traditionella näringar. Verksamheten har genomförts på det sätt som noden avsåg. Utvecklingsverksamheten drog dock mer åt konventionell regional utveckling än vad programmet syftade till. Noden har på KK-stiftelsens inrådan växlat upp projektet med EU-medel. EU-projektens mål fick då stort inflytande. Projektets medel verkar till stor del ha använts till att skapa en bred regional arena kring kulturella och kreativa näringar. Arenan verkar ha fått ganska stor lyskraft. Nodens företrädare är nöjda med resultatet och anser att projektet lämnat ett tydligt bidrag vad gäller attitydförändring till kulturella och kreativa näringar, särskilt i offentlig sektor. Mycket tyder på att så är fallet. Uppväxlingen med EU-medel samt bristen på systematisk uppföljning gör det dock svårt att bedöma resultat och effekter. Tre kompetensutvecklingskoncept utvecklades varav ett har fått god spridning. Forskningen verkar ha genomförts på det sätt som avsågs. Forskningen var interaktiv och tillämpad men inte följeforskning. Det är oklart i vilken utsträckning alla delprojekt hade forskarstöd. Resultaten av forskningen är i det stora hela tillfredställande. Noden har haft en tydlig idé om att forskningen skulle nå ut brett i samhället, och förefaller i det avseendet ha lyckats väl. Nationell forskningssamordning Forskningssamordnaren fick periodvis lägga mycket tid på programadministration, med gott resultat. Utöver det har den nationella forskningssamordningen genomförts på ett till stora delar olämpligt vis. Forskningssamordningen har varit otydlig och svag. Samordnaren har heller inte initierat eller bedrivit forskning på nationell nivå, vilket är anmärkningsvärt. Istället har mycket arbetstid lagts på forskning i Gnosjönoden, vilket med undantag för en kort period inte ingick i arbetsuppgifterna. Resultatet och effekterna av den nationella forskningssamordningen är magra. Det inkluderar även ett tilläggsstöd för dokumentation som forskningssamordnaren förvaltade och som bland annat generade en antologi som nått svag spridning och håller en lägre nivå än vad som kan förväntas. Den nationella forskningssamordningen försvagades betydligt av att IHH inte presenterade den motfinansiering motsvarande två heltidstjänster som utlovades i avtalet med KK-stiftelsen. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 3

8 Summary The programme Incentives for new business concepts (Drivkrafter för nya näringar) has been evaluated. The programme ran from spring 2006 throughout The overall objective of the programme was to develop conditions for sustainable jobs in new industries (the experience industry) by generating capacity building and using interactive research. Results that emerged would become concepts for capacity building and work practices, and packaged to be spread outside the programme. Other results and insights would also be spread. Regional collaboration between universities and other stakeholders was important. The programme included industries based on design, experience and cultural heritage. The programme was carried out in four regions (labelled nodes ); Gnosjö, Gotland, Jämtland and Halland; and held together by a national research coordinator who for the major part of the programme was based at Jönköping International Business School (JIBS). Each node assembled a small R&D network in which researchers at universities in the regions and representatives of other regional actors were included. The evaluation has focused both on the programme level and on the different functions within the programme. On the national level, the national research coordination and the Knowledge Foundation's efforts have been evaluated. At the regional level, the evaluation considered the activities and research within each node. The programme The nodes had relatively high degrees of freedom within the programme, which meant that the outcome largely depended on key individuals on the performing side of the programme. The programme had several strengths. Most important was the great commitment shown by most key individuals in all nodes. They also received good process support from the responsible administrator at the Knowledge Foundation. That support was important; several key individuals had limited experience of the programme themes. Some good results were reached. The most important results include changed attitudes to cultural and creative industries in the four regions and a range of activities which the regions can continue to develop. Some potentially promising concepts for capacity building were developed. The interactions between regional universities and the regions appear to have been relatively good during the process, but with limited lasting effects. The programme had two main weaknesses. Firstly, the national level was weak. One reason was that the Knowledge Foundation initially chose a less controlling role, partly by giving the nodes relatively high degrees of freedom. During the programme expectations grew the programme would be more clearly managed by objectives, which required the Knowledge Foundation to play a role that it found difficult. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level, which mainly seems to depend on unclear instructions from the Knowledge Foundation. Other reasons to the weak national level rested on the programme s design, which meant that developers and research performers in different nodes did not met each other often enough, and in the inadequate communication and poor leadership from the national research coordinator; both reasons which resulted in a rather low degree of exchange between the nodes. The national level also suffered from JIBS not presenting the co-financing for national research coordination they promised in the contract. Secondly, research had an unclear and weak role in the programme. That largely depended on the programme format; research in the programme would be interactive and to a significant extent take the form of on-going evaluation. For that reason the research suffered from the tension between development and science. In two nodes, this led the researchers to write only a few or no research publications. In the other two nodes the effect was that the researchers generated publications that neither were of much use in development activities nor had undergone proper academic peerreview. In addition, the programme s anthology also holds a lower standard than what would be expected. 4 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

9 When designing future programmes, more attention should be paid to two types of legitimacy. The first type is legitimacy at large, for example in society or in the eyes of external observers and new staff. The use of programme resources must be perceived as reasonable and justified. Monitoring and documentation of the programme must be perceived as authoritative. The second type is scientific legitimacy. The results should be accepted by the scientific community. A researcher who receives funding and carries out a research project should be recognised by the scientific community for that work. Most researchers will find ways to avoid illegitimacy in that respect. The evaluated programme suffered from a deficit of both types of legitimacy. Overall, the programme should narrowly receive the grade passed. The 30 MSEK that the Knowledge Foundation invested have left a mark in a wide range of activities. Unfortunately there is a lack of evidence on the activities ability to survive without further public support. The programme s contribution to research is weaker than its contribution to development work. Node Gnosjö The node s objectives were (i) to change regional attitudes such that industries based on design, experience and cultural heritage would get better conditions, and (ii) to build capacities of new entrepreneurs in the sector. The activities have largely been carried out the way that the node intended. The activities consisted of fairly conventional regional development and were carried out in a relatively large number of subprojects. That format is understandable, partly because of the node s overall objective, partly because the funding was managed by municipalities. The link to the programme objective of concepts for capacity building was practically non-existent, partly due to unclear instructions from the Knowledge Foundation. The representatives of the node are pleased with the results of the development activities. Several examples suggest that potentially important capacity building and changes in attitudes have occurred. The lack of systematic monitoring of the process and the effects makes it difficult to assess performance and effects. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level. The research was conducted largely in the manner intended, and with great commitment. The node probably would have got more out of the research if the practitioners had been more flexible and accustomed to working with researchers, and vice versa. The distance between practitioners and researchers was somewhat larger than in the other nodes, but the interaction improved significantly over time. The publications appear to be too much science to support development, but yet have a low scientific value. JIBS has treated the node's research in a regrettable way, in particular by terminating the contracts of the researchers before the end of the project. Node Gotland The node s objectives were (i) that companies and other organisations in the cultural and creative industries would receive tangible benefits from participation, mainly through profitable growth and (ii) to develop methods and procedures for how network organizations can support development of industrial sectors. The operations have by and large been carried out the way the node intended, but not entirely in line with the intentions of the programme. The development activities have mainly consisted of business advice and support to the "intangible investments" such as consult assistance for the design of indoor and outdoor environments. This is understandable, partly given the node s objectives, partly since the node was dominated by the municipality and ALMI. However, from the perspective of the programme more visionary subprojects would have been desirable. On the other hand, there were clearly visionary elements in the development of new methods and practices. In that respect the node has worked as intended by the programme. Several methods and approaches have been developed that help network organisations supporting cultural and creative industries. Those methods and approaches are, in practice, the node s concepts for capacity building. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 5

10 The node s representatives are relatively satisfied with the results. Capacity building and, to some extent, changed attitudes appear to have occurred in the public sector. The node s activities have led to the creation of a regional support arena for the development of cultural and creative industries. The lack of systematic monitoring makes it difficult to assess performance and effects. The capacity building has most probably not been on (a level equivalent to) master level. The research seems to have been carried out as intended. Several subprojects seem to have been carried out with weak research support. Scientists seem to have engaged successfully with local entrepreneurs. The research publications seem to be too much science to support development activities, but yet have a low academic value. The research generated a concept for capacity building that might have some potential. Node Halland The node s objective was to stimulate radical innovation by letting representatives of companies in traditional industries meet representatives of cultural industries. The node conducted twelve subprojects, which each focused on the needs of one company. For each subproject a constellation with participants from other companies was put together. The activities were carried out as intended. The node s activities were more cohesive and visionary than in the other nodes. The distance from conventional regional development however makes the link to the programme objectives for industrial development less clear. The node constitutes in itself its main concept for capacity building. The results are unclear. This is mainly because the activities concerned a very early stage in the innovation process. The node s contributions to business development are therefore almost impossible to trace. The node appears to have contributed to the establishment of a small number of productive networks between manufacturing and cultural industries. The capacity building has not been on (a level equivalent to) master level. Many participating companies have been satisfied. The research was carried out according to plan. The researchers were responsive and flexible to the needs of the project, and constituted a good sounding board for the project leader. The researchers appear to have made a significant contribution in terms of structure, conceptualization and documentation of the node s activities. The researchers chose to more or less not publish on the activities in the node. Node Jämtland The project aimed primarily at stimulating modern versions of some of Jämtland's traditional industries. The activities were carried out in the ways the node intended. The development activities were, however, more directed towards conventional regional development than the programme intended. The node has, on advice from the Knowledge Foundation, multiplied its means by adding funding from the EU. The objectives of the EU projects thereby became influential. The node's funding seems largely to have been used to create a broad regional arena around the cultural and creative industries. The arena seems to have got relatively much attention regionally. The node s representatives are satisfied with the outcome and believe that the project made a significant contribution in terms of changed attitudes towards cultural and creative industries, especially in the public sector. There are clear indications that they are right, however, the added EU funding and the lack of systematic monitoring makes it difficult to assess performance and effects. Three concepts for capacity building were developed. One of those has been quite well spread nationally. The research seems to have been carried out according to plan. The research was interactive and applied, but did not take the form of an on-going evaluation. It is unclear to what extent all subprojects had research support. The research results are overall satisfactory. The node had a clear idea that its research would reach out in society, and seems in this regard to have been successful. 6 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

11 National Research Coordination The national research coordinator periodically had to put much time on programme management, with good results. Apart from that, the national research coordination was carried out in a largely inappropriate manner. The research coordination was unclear and weak. The coordinator did not initiate nor conduct research at the national level, which is remarkable. Instead, much work has been put on research in the Gnosjö node, which except for a short period was not included in the task. The results and impact of the national research coordination are overall poor. That also includes an additional support for documentation, which the research coordinator managed. That support generated among other things an anthology that has been quite narrowly spread and holds a lower scientific level than would be expected. In the contract with the Knowledge Foundation JIBS promised co-financing equivalent to two full-time research employments. JIBS did not fulfil the contractual promises, which had considerable negative consequences for the national research coordination. Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 7

12 Introduktion 1. Inledning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, nedan kallad KK-stiftelsen, har finansierat ett program kallat Drivkrafter för nya näringar. Till nya näringar hör bland annat design, upplevelser och kulturarv. Programmet löpte från våren 2006 till och med Programmet slutrapporterades i mars I detta dokument presenteras en utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar. Det övergripande målet med programmet var att med hjälp av kompetensutveckling och interaktiv forskning skapa förutsättningar för hållbara arbeten inom nya näringar (upplevelseindustrin). Mer specifikt var målet att de resultat som uppkom i forskning och kompetensutveckling skulle bli koncept för kompetensutveckling, arbetssätt etc som skulle förpackas så att de kunde spridas utanför programmet. Även andra resultat, erfarenheter och lärdomar från programmet skulle samlas upp för att kunna föras vidare. Det var också viktigt att regionala högskolor och andra regionala aktörer samverkade. Programmet genomfördes i fyra regioner i programmet kallade noder och hölls samman av en nationell forskningssamordnare. De fyra regionerna var Gnosjöregionen, Gotland, Jämtland och Halland. Dessa valdes ut vid programstarten och har var och en samlat ett mindre FoU-nätverk där forskare vid regionens högskolor och representanter för andra regionala aktörer har ingått. Internationella Handelshögskolan i Jönköping var under huvuddelen av programmet värd för den nationella forskningssamordningen. Utvärderingen har genomförts av Göran Melin (projektledare) och Tobias Fridholm under perioden november 2011 till mars AnnaKarin Swenning har fungerat som intern kvalitetsgranskare. Utvärderarna vill rikta ett stort tack till alla de personer som ställt upp för intervjuer och i övrigt bidragit till att utvärderingen kunnat genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 2. Uppdrag och genomförande 2.1 Syfte och mål Syftet med utvärderingen har varit följande: Ge ett betyg på programmet i sin helhet (formativt) Ge projekten i programmet ett betyg på verksamheten (summativt/kontrollerande) Återföra erfarenheter som kan förbättra KK-stiftelsens stöd och verksamhet (formativt) Utvärderingen skulle undersöka vad de olika projekten lett till och vilken nytta regionerna har haft av programmet. Uppfattas den genomförda forskningen som relevant för avnämarna (beslutsfattare i regionerna samt företag)? Utvärderingen skulle också granska vilken kunskap som tagits fram av de forskare som verkat inom programmet. Vad har fungerat väl; vad har fungerat mindre väl? Utvärderingen har fokuserat både på programnivå och på regional nivå i de ingående projekten. 8 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11 PM 2014:11 Insatser för att främja kvinnors företagande en internationell kunskapsöversikt Tillväxtanalys presenterar här en internationell kunskapsöversikt över insatser gjorda i Danmark, Nederländerna,

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Utvärdering av MERA-programmet

Utvärdering av MERA-programmet 2008-11-16 Utvärdering av MERA-programmet Evaluation of the MERA Programme Tomas Åström Tommy Jansson Lars Niklasson Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR. 3 2012-19. Rapport 00xx

IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR. 3 2012-19. Rapport 00xx IV A Nord Utvärdering av genomförandeorganisationen NR. 3 2012-19 Rapport 00xx Tillväxtverket Stockholm,maj 2012 Info 0430 Förord Alla strukturfondsprogram under perioden 2007-2013 ska utvärderas med avseende

Läs mer

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende Om Gôrbra Lisbeth Lindahl Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende 1 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...5 2. SUMMARY...7 3. LÄSANVISNING OCH FÖRKLARINGAR...9

Läs mer