Nätverk - en strategisk arbetsform En studie av Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk - en strategisk arbetsform En studie av Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi"

Transkript

1 I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Nätverk - en strategisk arbetsform En studie av Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi Filosofie kandidatuppsats inom företagsekonomi Författare: Johanna Lindberg Erica Sjölander Handledare: Anders Melander Jönköping Juni 2003

2 J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL Jönköping University Network - a strategic working method A study of the supply strategy of Nässjö Inredningar Bachelor s thesis within business administration Author: Johanna Lindberg Erica Sjölander Tutor: Anders Melander Jönköping June 2003

3 Kandidatuppsats inom företagsekonomi Titel: Författare: Nätverk - en strategisk arbetsform Johanna Lindberg Erica Sjölander Handledare: Anders Melander Datum: Juni 2003 Ämnesord Underleverantörsstrategi, nätverk, makt Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Slutsats Nässjö Inredningar är ett medelstort företag vars kärnverksamhet består av försäljning, tillverkning och montering av inredning för detaljhandeln i Norden. Nässjö Inredningars försäljningsverksamhet är i högsta grad säsongsberoende och för att klara av sina utleveranser, som är oerhört resurskrävande startade Nässjö Inredningar 1998 ett nätverk med sina viktigaste huvudleverantörer. Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi med fokus på nätverksstrategin. Detta för att om möjligt identifiera kritiska frågeställningar inför framtiden om hur Nässjö Inredningars nätverk bättre kan nyttjas. För att nå en djupare insikt och förståelse om Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi har vi använt oss av den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. Vi har genomfört personliga intervjuer med Nässjö Inredningar, fyra av underleverantörerna inom nätverket samt externa aktörer. Vid urval av dessa respondenter har vi använt oss utav ett snöbollsurval. Nässjö Inredningar använder sig idag av både ett transaktionsinriktat och ett relationsinriktat inköpsbeteende. Genom att Nässjö Inredningar skapar en konkurrenssituation inom nätverket går de dock tillbaka till ett mer transaktionsinriktat inköpsbeteende. Nätverket Nässjö Inredningar har en struktur av ett lokomotivdrivet nätverk, respondenterna är dock eniga om att nätverket inte drivs aktivt idag. Nätverket drivs inte aktivt bland annat på grund av att nätverket är uppbyggt kring Nässjö Inredningars orderingång, vilken i dagsläget är sviktande på grund av lågkonjunkturen. Dessutom har Nässjö Inredningar inga tidigare erfarenheter av nätverkssamarbete och kreativiteten och drivkraften har tagit slut, vilket även det bidrar till lägre aktivitet inom nätverket.

4

5 Bachelor s Thesis in Informatics Title: Author: Network - a strategic working method Johanna Lindberg Erica Sjölander Tutor: Anders Melander Date: June 2003 Subject terms: Supply strategy, network, power Abstract Background Nässjö Inredningar is a medium-sized company whose core-business consists of sales, manufacturing and assemblage of interior fittings for retail trade in Scandinavia. The sales business of Nässjö Inredningar is highly dependent of the season, so to manage their deliveries, which are tremendously resource demanding, they initiated a network with their most important subcontractors in Purpose Method The purpose of this thesis is to observe and describe the subcontractor strategy of Nässjö Inredningar with focus on the network strategy. This to, if possible, identify critical issues for the future of how the network of Nässjö Inredningar better can be used. To reach a deeper insight and understanding of the subcontractor strategy of Nässjö Inredningar we have used a qualitative approach as method of investigation. We have done personal interviews with Nässjö Inredningar, four of the subcontractors within the network and with external actors. At selection of respondents we have made a snowball sampling. Conclusions Nässjö Inredningar have both a transaction and relation direction purchase behavior. However, though Nässjö Inredningar creates a competitive situation within the network they tend to move toward a more transaction direction purchase behavior. The structure of the network is locomotive-driven, however, the respondents agree on that the network no longer is actively driven. This mainly since the network is built around the order intake of Nässjö Inredningar, which today is affected by the recession. Furthermore, Nässjö Inredningar has no past experience of network co-operation and they have run out of creativity and driving force, which also contribute to lower activity within the network.

6

7 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problem Syfte Uppsatsens disposition Metod Val av metodansats Datainsamling Intervjuer Sekundärinformation Urval Trovärdighet Analysfas Referensram Disposition av referensramen Transaktions- och relationsinriktat inköpsbeteende Begreppet nätverk Olika nätverksstrukturer Fördelar med nätverk Förutsättningar för att lyckas Maktbalans mellan kund och leverantör Kundens förhandlingsstyrka Leverantörens förhandlingsstyrka Empiri och analys Företagsbakgrund Nässjö Inredningar AB Ekdahls Möbler AB Malmbäcksverken AB Bjädes Mekaniska AB Vikatech Plastbearbetning AB Klassisk och modern inköpsfilosofi Nätverk Olika nätverksstrukturer Fördelar med nätverk Förutsättningar för att lyckas Maktbalans mellan kund och leverantör Kundens förhandlingsstyrka Leverantörens förhandlingsstyrka Analytisk jämförelse Norrgavelgruppen Ekenässjön Slutsats Slutsatser och rekommendationer Reflektioner i

8 5.3 Förslag till fortsatt forskning Slutord Referenslista ii

9 Figurer Figur 1-1 Disposition av uppsatsen Figur 3-1 Disposition av referensramen Figur 3-2 "The locomotive-driven network" Figur 3-3 "The joint umbrella" Figur 3-4 "The alliance of equals" Figur 3-5 "The naturally evolving network" Figur 3-6 Fördelar med nätverk Bilagor Bilaga 1 - Intervjuunderlag för Nässjö Inredningar Bilaga 2 - Intervjuunderlag för underleverantörerna Bilaga 3 - Intervjuunderlag för Johan Larsson iii

10 Inledning 1 Inledning I detta kapitel kommer vi att presentera det valda uppsatsämnet. Kapitlet inleds med en introduktion av ämnet samt en bakgrundsbeskrivning av det företag vi ämnar undersöka, detta leder vidare till problem och syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. För att kunna konkurrera på framtidens marknad bör företag utvecklas och stärkas i sin förmåga att erbjuda kunden konkurrenskraftiga lösningar. Förmåga att hitta nya och okonventionella lösningar kommer att få en alltmer central roll på dagens dynamiska marknad där innovationsförmåga och flexibilitet kommer att vara grundläggande för företag. Redan under 1990-talet framhöll Michael E. Porter (Sölvell et al., 1991) vikten av innovativa regioner som grundläggande för hur företag bygger upp konkurrensfördelar på lång sikt. Porters argument var att företagen i stor mån är beroende av sin miljö, framförallt närmiljö, i sitt innovationsarbete. Det handlar inte alltid om att vara först, utan i stället om att befinna sig i dynamiska miljöer som stimulerar till kontinuerlig utveckling och förnyelse. Enligt Ford et al. (1998) har det under de senaste femton åren skett en väsentlig förändring i hur företag hanterar sin inköpsstrategi. För att kunna möta kundernas krav krävs det att företag specialiserar sig på färre aktiviteter, detta har lett till att de har en tendens att koncentrera sig på sin kärnkompetens i avsikt att öka effektivitet och kvalité. Denna trend har skapats på grund av en ökning i det antal teknologier ett företag behöver för att kunna vara verksamma inom ett specifikt produktområde. Vidare är det kostsamt för företag att införskaffa sig kunskap inom de teknologier som krävs, vilket har lett till att företag idag är mer beroende av sina leverantörers teknologier. Detta gäller då främst småföretag 1 då de enligt Nilsson och Nilsson (1992) ofta är för resurssvaga för att kunna utstå hård konkurrens och för att kunna utvecklas. De behöver därför ofta söka efter någon form av resurskomplettering, och ett sätt att uppnå denna resurskomplettering menar Nilsson och Nilsson (1992) är att samverka med andra företag i form av nätverk. Nätverkssamarbetet som till en början skedde som en naturlig och informell del runt många företags verksamhet har vuxit fram till en viktig strategisk arbetsform (Lindberg & Wellemets, 2000). Ett företag som har försökt uppnå denna resurskomplettering med hjälp av nätverk är Nässjö Inredningar. Tore Albertsson, konsult till Nässjö Inredningar, anser för att orka ut på marknaden idag är det ett livsvillkor att gå samman i nätverk annars klarar man sig inte. Man måste alliera sig för att klara konkurrensen på marknaden (T. Albertsson, ). 1 Företag med färre än 50 anställda, som antingen har en årlig omsättning på högst 7 miljoner ECU eller en balansräkning på högst 5 miljoner ECU. 96/280/EC: Commission Recommendation. Official Journal L 107, 30/04/1996 P

11 Inledning 1.1 Bakgrund Nässjö Inredningar, som startades 1938, är ett medelstort företag 2 med 85 anställda vars kärnverksamhet består av försäljning, tillverkning och montering av inredning för detaljhandeln i Norden. Sedan 1996 ägs företaget av den danska koncernen Expedit A/S vars främsta inriktning är försäljning och tillverkning av inredningssystem till framförallt dagligvaruhandeln och tyngre fackhandel. Nässjö Inredningars försäljningsverksamhet är i högsta grad säsongsberoende då deras kunder bland annat består av stora konfektionskedjor som anpassar sin inredning efter vår- och höstkollektionen. Enligt Kjell Gustafsson, inköpsansvarig på Nässjö Inredningar (K. Gustafsson, ), sker därför största delen av företagets försäljning under två månader på hösten och två månader på våren. För att klara dessa utleveranser, som är oerhört resurskrävande för Nässjö Inredningar, startade de 1998 ett nätverk med sina viktigaste huvudleverantörer. Anledningen till att Nässjö Inredningar startade upp ett nätverk var primärt för att klara dessa utleveranser och kapa produktionstoppar. Sekundärt var skälet till nätverket att outsourca före egen expansion, att höja leveranssäkerheten, att öka flexibiliteten och för att tillgodogöra sig nätverkets unika produktionsprocesser. Idag ingår det sju företag inom nätverket, fyra trä-, två metall- och ett plastföretag. Som mest har det ingått tolv stycken företag inom nätverket men det allmänna konjunkturläget, ökad internationalisering och hög konkurrens har lett till en volymminskning för Nässjö Inredningar, vilket i sin tur har lett till att antalet företag inom nätverket har minskat. Nätverket Nässjö Inredningar ingår även i projektet Nässjö Inredningar som drivs av Tore Albertsson och Nils Svensson genom Träbizz 3, en av aktörerna på marknaden som idag stödjer utvecklingen inom träindustrin. Träbizz var, enligt Svensson, (N. Svensson, ) intresserade av att starta ett projekt för att affärsutveckla leverantörerna inom träindustrin. Då nätverk inte är vanligt inom branschen såg Träbizz Nässjö Inredningars nätverk som en bra bas att utgå ifrån då de är vana att jobba i projektform i form av nätverk. Projektet Nässjö Inredningar går ut på att stödja utveckling av underleverantörerna och förändringsprocessen inom nätverket. Vidare har projektet Nässjö Inredningar nätverket och dess aktörer som huvudfokus, men de har även anslutit potentiella underleverantörer till Nässjö Inredningar i projektet. Dock ingår inte alla underleverantörer i nätverket i projektet. 2 Företag med mellan 50 och 250 anställda, som antingen har en årlig omsättning på högst 40 miljoner ECU eller en balansräkning på högst 27 miljoner ECU. 96/280/EC: Commission Recommendation. Official Journal L 107, 30/04/1996 P Träbizz är ett informellt kompetensnätverk. De företag som ingår är Elmi, Almi, Exportrådet, Länsteknikcentrum, Träcentrum och Handelshögskolorna från Jönköping, Linköping och Växjö. 2

12 Inledning Nätverksamarbetet är, enligt Gustafsson, en nödvändighet för Nässjö Inredningar för att klara av den hårda konkurrensen på marknaden, vilken delvis beror på överetablering, ökad internationalisering och profilering. Nätverket är en viktig strategisk arbetsform för Nässjö Inredningars överlevnad. 1.2 Problem Nätverket som är en del av Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi är en nödvändighet för att klara av den hårda konkurrensen på marknaden. Då Nässjö Inredningar är beroende av nätverket är det av stor vikt att de drar nytta av de möjligheter som ett nätverkssamarbete kan ge. Frågan är nyttjar Nässjö Inredningar nätverket tillfullo? 1.3 Syfte Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi med fokus på nätverksstrategin. Detta för att om möjligt identifiera kritiska frågeställningar inför framtiden om hur Nässjö Inredningars nätverk bättre kan nyttjas. 1.4 Uppsatsens disposition Uppsatsens disposition presenteras med hjälp av nedanstående figur. Syfte och problem ligger till grund för uppsatsens struktur, och referensramen ger läsaren en teoretisk bakgrund till ämnet. I empiri- och analysdelen redovisas och tolkas de genomförda intervjuerna, och parallellt med empiri- och analysdelen löper vald metod och referensram. Utifrån dessa delar och tillsammans med uppsatsens syfte presenterar vi vår slutsats. Metod Inledning Problem Syfte Empiri Analys Slutsats Referensram 3

13 Inledning Figur 1-1 Disposition av uppsatsen. 4

14 Metod 2 Metod Vi önskar med detta kapitel ge läsaren en inblick i uppsatsprocessen och en möjlighet att göra en egen bedömning av vår studie och dess resultat. Detta genom att redogöra för vårt val av metodansats, beskriva vårt tillvägagångssätt vid datainsamling och urval, samt behandla vald metods trovärdighet. 2.1 Val av metodansats De två mest förekommande undersökningsmetoderna är den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Enligt Bjereld et al. (2002) försöker den kvantitativa metoden kvantifiera materialet för att därigenom hitta mönster eller samband mellan olika kategorier av företeelser. Genom att besvara frågor som hur många, hur mycket eller i vilken utsträckning kan resultaten uttryckas i siffror och i förlängningen bearbetas med statistiska tekniker. I kvalitativa undersökningar insamlas, analyseras och tolkas data som inte meningsfullt kan kvantifieras, det vill säga uttryckas i sifferform (Lekvall & Wahlbin, 2001). Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa undersökningar ska öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras. Då vi har valt att granska Nässjö Inredningars leverantörsstrategi anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämpad då vi vill nå en djupare insikt och förståelse om ämnet ifråga. I en kvalitativ studie går det att i viss mån generalisera resultatet. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan inte resultatet från en kvalitativ studie i statistisk mening generaliseras till att gälla för en population. Resultaten från den kvalitativa studien kan dock användas för att generalisera till att skapa teorier, se mönster, samt att utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras. Enligt Yin (1989) kallas detta för analytisk generalisering. Vi har valt att använda oss av analytisk generalisering som stöd vid vår slutsats där vi har valt att jämföra Nässjö Inredningars nätverk med nätverket Norrgavelgruppen. Vid empiriinsamlingen fann vi även en grupp samarbetande företag i regionen Ekenässjön, vilka också kommer att jämföras med Nässjö Inredningars nätverk. 2.2 Datainsamling Vid datainsamling skiljer man på primärdata och sekundärdata. Det förstnämnda är data som ej finns tillgängligt sedan tidigare, som alltså samlas in för första gången, till exempel genom intervjuer. Det sistnämnda är data som redan finns tillgängligt och är insamlat eller sammanställt av en annan författare för ett annat ändamål, dessa data kan oftast användas direkt men ibland kan vidare bearbetning av materialet bli nödvändigt. (Dahmström, 2000) 5

15 Metod Intervjuer Då vårt syfte är att granska Nässjö Inredningars underleverantörsstrategi har vi använt oss av primärdata i form av personliga intervjuer för att få en djupare inblick och förståelse i vårt valda problemområde, dock har vi använt oss av telefonintervjuer och mail för kompletteringar. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är en av fördelarna med att använda sig av personliga intervjuer att informationen samlas in relativt snabbt. Dessutom är styrkan med personliga intervjuer enligt Holme och Solvang (1997) att undersökningssituationen liknar den vid ett vanligt samtal, vilket innebär att detta är den intervjuform där intervjuaren utövar den minsta styrningen vad gäller respondenterna. Istället strävar vi efter att låta respondenterna påverka samtalets utveckling. Vid genomförande av personliga intervjuer finns det olika tillvägagångssätt; dels kan man följa ett standardiserat schema där frågeformuläret och frågeföljden är bestämd i förväg och hålls lika vid alla intervjuer, och dels kan man genomföra ostandardiserade intervjuer vilka följer ett öppet schema. Fördelen med ostandardiserade intervjuer är att intervjun blir mer flexibel och situationsanpassad. Dessutom kan man välja att genomföra så kallade semistandardiserade intervjuer, vilket innebär att man utgår efter ett antal bestämda frågor och ställer därutöver följdfrågor vid behov. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi har valt att genomföra semistandardiserade personliga intervjuer då vi vill kunna anpassa frågorna efter respondenten och ha möjlighet till att ställa följdfrågor. För insamling av relevant information har vi utgått utifrån referensramen vid utformning av intervjuunderlagen. Nackdelar med personlig intervju kan dock vara, enligt Svenning (1997), att intervjuaren förlitar sig för mycket på intervjupersonens svar och att man inte har ett kritiskt förhållningssätt till informationen som erhålls. För att reducera att det inträffar har vi med hjälp av vår kunskap från litteraturstudier försökt ifrågasätta den information vi erhållit genom att tolka respektive företags information vid intervjutillfällena Sekundärinformation Litteraturstudien ligger som bas för att få fram den kunskap som krävs för att få en djupare förståelse i vårt valda ämne. Den litteratur vi använt oss av består i huvudsak av artiklar och företagsekonomisk litteratur inom det aktuella ämnet samt metodböcker. Vi har även erhållit företagsmaterial i form av broschyrer och representationsmaterial från Nässjö Inredningar. Kotler et al. (2001) argumenterar att fördelarna med insamlingen av sekundärdata är att det går snabbt att införskaffa och är billigare än primärdatan. 6

16 2.3 Urval Metod Det finns olika sätt att göra urval på och dessa sätt är indelade, enligt Christensen et al. (2001), i två huvudgrenar, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att varje enhet väljs slumpmässigt och har en känd sannolikhet att komma med i urvalet, medan icke-sannolikhetsurval då är andra typer av urval som inte uppfyller dessa krav. Vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval. Detta trots att det enligt Christensen et al. (2001) kan medföra ett snedvridet resultat då det kan finnas en hög andel över- och undertäckning från målpopulationen till urvalet, vilket leder till att vi inte med en känd sannolikhet kan säga att urvalets resultat kan generaliseras till målpopulationen. Det finns dock ändå skäl att emellanåt använda den här sorten av urval, inte minst om man genomför en kvalitativ undersökning. Det beror på att det i vissa fall är viktigare att erhålla respondenter som har insikt och kunskap om det som ska studeras än att erhålla statistisk representativitet. Man har då avsevärt större möjligheter att erhålla ett informationsrikt och användbart resultat. Den typ av sannolikhetsurval som vi har valt att använda oss av är ett uppsökande urval som också kallas för snöbollsurval. Denna typ utav urval karaktäriseras, enligt Burns och Bush (2000), av att en respondent rekommenderar ytterligare respondenter, det vill säga att antalet respondenter växer ju fler som väljer att delta i undersökningen. Denna metod är användbar då antalet respondenter är få och de respondenter som finns kan tillhandahålla personer som är kvalificerade nog för undersökningen, vilket stämmer överens med vår undersökning. Vårt urval består i att vår handledare Anders Melander rekommenderade oss att ta kontakt med Nils Svensson, konsult på Trätek 4 och projektledare till projektet Nässjö Inredningar. Nils Svensson gav oss en kortfattad bakgrund om Nässjö Inredningar, men hänvisade oss sedan till Tore Albertsson, konsult till nätverket Nässjö Inredningar och projektledare till projektet Nässjö Inredningar, för att få en mer övergripande bild av företaget. Denna information låg sedan till grund för problemställning och syfte. Tore Albertsson rekommenderade oss sedan en kontaktperson på Nässjö Inredningar, Kjell Gustafsson, inköpsansvarig, och genom denna intervju fick vi ytterligare information om Nässjö Inredningar och om företagets relation till nätverket och övriga underleverantörer. Tore Albertsson, i samråd med Kjell Gustafsson, rekommenderade oss sedan fyra av Nässjö Inredningars sju underleverantörer i nätverket. Anledningen till att det endast blev fyra företag är att Albertsson och Gustafsson ansåg att underleverantörerna skulle ge ungefär samma svar, och det var dessa fyra företag som de ansåg skulle ge oss mest information då de är mer involverade i nätverket. De företag och respondenter vi kom i kontakt med är följande: Ekdahls Möbler AB Leif Ekdahl, VD, och Jonas Ekdahl, kvalitetschef. Bjädes Mekaniska AB - Krister Bjäde, VD. Vikatech Plastbearbetningar AB - Peter Ingeman, VD. Malmbäcksverken AB - Anders Wibling, delägare och administrationsansvarig 4 Institutet för träteknisk forskning. 7

17 Metod Anders Melander rekommenderade oss även, för att få information om ett liknande nätverk, att ta kontakt med Johan Larsson som är kontaktperson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping för nätverket Norrgavelgruppen. Utav Johan Larsson fick vi övergripande information om Norrgavelgruppen och strategi för hur nätverket har kommit dit de är idag. 2.4 Trovärdighet Enligt Holme och Solvang (1997) är det inte helt ovanligt att intervjuaren vid genomförandet av intervjuer omedvetet påverkar respondenten. Det kan räcka med att intervjuaren förändrar sitt röstläge eller på annat sätt påverkar respondenten. Det måste finnas en medvetenhet om att detta kan påverka respondenten till att försöka svara så tillfredsställande som möjligt istället för att ge ett ärligt svar. För att undvika missförstånd har vi ansett det viktigt att vid utformningen av intervjuunderlaget vara medveten om dessa faror samt att ställa tydliga och lättbegripliga frågor. För att ytterligare säkerställa sanningsvärdet har vi spelat in intervjuerna för att kunna studera svaren i efterhand, samt har respondenten getts möjlighet till att läsa igenom intervjuutkasten i efterhand för att kunna korrigera missuppfattningar och göra förtydliganden. För att få med relevant information och uppnå hög trovärdighet har vi följt Kvales (1997) tre steg vid analys av empiri. Enligt Kvale (1997) har syftet med den kvalitativa forskningsintervjun sagts vara att beskriva och tolka respondentens svar. Författaren menar att det råder ett obrutet sammanhang mellan beskrivning och tolkning. Kvale (1997) delar vidare in analysen av intervjumaterialet i tre delar. I första delen struktureras intervjumaterialet upp inför analysen, vilket görs genom utskrift 5 av intervjumaterialet. Nästa del består av en klarläggning av materialet så att det blir tillgängligt för analys. Detta görs genom att ta bort överflödigt material som avvikelser och upprepningar samt även att skilja på väsentlig och oväsentlig information. Vad som anses vara väsentligt beror på uppsatsens syfte och teoretiska antaganden. Sista steget är själva analysarbetet där innebörder i intervjun utvecklas, respondentens egna uppfattningar klarläggs vilket ger forskaren nya perspektiv. 2.5 Analysfas Enligt Holme och Solvang (1997) måste strukturering och organisering av informationen i kvalitativa intervjuer ske efter att insamlingen är avslutad. Detta är en tidskrävande och invecklad process och för att få med relevant information har vi valt att följa Kvales (1997) tre steg 6 vid analys av empiri. Vi har valt att utforma empiri och analys utifrån vår referensram för att göra det lättare för läsaren att följa vårt resone- 5 Vid insamling och utskrift av intervjumaterial medverkade även Ibrahim Turan. 6 Kvales tre steg vid analys av empiri finns att läsa utförligare under 2.4 Trovärdighet. 8

18 Metod mang och för att få med relevant information. Vi har även valt att redovisa vår empiri och analys tillsammans då vi anser att det gör uppsatsen mer intressant och även minskar upprepningar. 9

19 Referensram 3 Referensram I referensramen kommer vi att behandla relevanta teorier för att kunna dra slutsatser från vår empiri och analys. Referensramen ligger även som grund till vårt intervjuunderlag. 3.1 Disposition av referensramen Kapitlet inleds med transaktions- och relationsinriktat inköpsbeteende för att ge läsaren en teoretisk bakgrund till leverantörsstrategi. Vidare presenterar vi med vilken betydelse vi använder oss av begreppet nätverk, detta då nätverk är en strategi inom det relationsinriktade inköpsbeteendet. Därefter tas olika strukturer inom nätverk upp, vilket följs av fördelar och förutsättningar för att lyckas med denna strategi. Då makt styr val strategi behandlas avslutningsvis teorier 7 om maktförhållandet mellan kund och leverantör. Transaktions- och relationsinriktat inköpsbeteende Olika nätverksstrukturer Transaktionsinriktat inköpsbeteende Relationsinriktat inköpsbeteende Begreppet nätverk Fördelar med nätverk Maktbalans mellan kund och leverantör Förutsättningar för att lyckas Figur 3-1 Disposition av referensramen. 7 Ibrahim Turan har medverkat vid framtagning av teorier och analys om maktförhållandet mellan kund och leverantör. 10

20 Referensram 3.2 Transaktions- och relationsinriktat inköpsbeteende Vi har valt att titta närmare på den klassiska och den moderna inköpsfilosofin för att mot bakgrund av dem titta närmare på Nässjö Inredningar underleverantörsstrategi Enligt Axelsson (1998) skiljs det mellan två filosofier, dels den klassiska inköpsfilosofin som karaktäriseras av ett konkurrens- och transaktionsinriktat inköpsbeteende, och dels den moderna inköpsfilosofin som kännetecknas av ett samarbets- och relationsinriktat inköpsbeteende. För att förtydliga vad de två filosofierna står för kommer vi i fortsättningen att benämna den klassiska inköpsfilosofin för transaktionsinriktat inköpsbeteende och den moderna inköpsfilosofin för relationsinriktat inköpsbeteende. Det transaktionsinriktade inköpsbeteendet kännetecknas av att det köpande företaget eftersträvar att ha tillgång till flera alternativa leverantörer och utnyttjar konkurrensen mellan leverantörerna så att de anstränger sig efter bästa förmåga. På detta sätt hålls priserna nere samtidigt som de erhåller hög kvalité. Ett viktigt inslag i det transaktionsinriktade inköpsbeteendet är också att hålla leverantörerna på avstånd för att kunna upprätthålla ett strikt kravställande, oberoende ses som en helt central förutsättning för långsiktig effektivitet. Vidare ger det transaktionsinriktade inköpsbeteendet vissa effekter på företagens inköpsbeteende, där några är önskade och andra icke önskade. En av de icke önskvärda effekterna inom det transaktionsinriktade inköpsbeteendet är att mellanhänder ses som kostnadsdrivande. Ett sätt att reducera denna kostnad är att köpa direkt från tillverkaren. Detta leder till omfattande hanteringsoch lagringsaktiviteter i det köpande företaget då köparen har tagit över de sortiments- och servicefunktioner som normalt utförs av mellanhanden. En ytterligare icke önskvärd effekt är att vid missnöje byter köparen direkt leverantör och väljer en ny på marknaden, köparen tar alltså inte upp en diskussion om hur leverantören skall kunna förbättra sig. Vidare ligger fokus inom det transaktionsinriktade inköpsbeteendet på respektive aktörs egna interna kostnader, inte på vad som kan åstadkommas genom ett samspel i syfte att, till exempel, utveckla effektiva rutiner för administration och kvalitetskontroll. Utvecklingen inom inköp har lett till att det transaktionsinriktade inköpsbeteendet har utvecklats och medfört sig ett alternativ, det relationsinriktade inköpsbeteendet, vars nyckelord är samarbete och långsiktighet. Detta styrks även av Ford et al. (1998) som anser att det har skett en väsentlig förändring i attityder mellan kund och leverantör. Idag anses att samarbete i olika former förespråkas för att förbättra effektivitet och kvalité, vilket stämmer väl överens med det relationsinriktade inköpsbeteendet. Enligt Axelsson (1998) innebär det relationsinriktade inköpsbeteendet ett försök att minska de icke önskade effekterna av det transaktionsinriktade inköpsbeteendet. En viktig utgångspunkt i det relationsinriktade inköpsbeteendet är att priset inte främst skall reflektera mer eller mindre givna produktionsförutsättningar hos köpare eller säljare, utan hela den funktionella relationen mellan kund och leverantör. Antagandet att priset på produkten skulle vare den enda kostnadsfaktorn att minimera kan mot denna bakgrund ifrågasättas. För att på ett optimalt sätt utnyttja de resurser som leverantörerna förfogar över finns det därför starka inslag av långsiktighet i det relations- 11

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Formativ bedömning i matematikklassrummet Modul: Taluppfattning och tals användning Del 4: Formativ bedömning Formativ bedömning i matematikklassrummet Peter Nyström, NCM Termen bedömning, eller pedagogisk bedömning kan uppfattas väldigt olika,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex.

FKG Stora Leverantörsdag Johan Frisk, VD OpiFlex. FKG Stora Leverantörsdag 2017-10-18 Johan Frisk, VD OpiFlex Projektet Producera i Sverige Syfte: Visa hållbar, konkurrenskraft och lönsam produktion i Sverige. En del av regeringens satsning på Smart Industri

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Ärlighet ska löna sig Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Anbudskarteller leder till högre priser och sämre produktutbud.» Anbudskarteller skadar

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Metod-PM till B-uppsats

Metod-PM till B-uppsats Problem Metod-PM till B-uppsats Den 27 augusti 2012 utgavs boken Rösträtt till salu det nya hotet mot demokratin? (Lindberg & Svensson, 2012), baserad på en World Value Survey-undersökning i Sverige 2011.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016 www.pwc.se Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget Bakgrund s affärsidé är att bidra till att lösa viktiga problem. Att bidra till att sprida kunskaper om möjligheter till samverkan mellan olika

Läs mer

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen Det här materialet är riktat till lärare och lärarlag och är ett stöd för skolans nulägesbeskrivning av matematikundervisning. Målet är

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer