du din idé ditt företag? you your idea your business?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "du din idé ditt företag? you your idea your business?"

Transkript

1 du din idé ditt företag? you your idea your business?

2

3 Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är de något helt annat. De är entrepre nörer var och en med sin egen speciella dröm. Om det har mest att göra med regionens tusenåriga arv av företagande eller med högskolans nytänkande låter vi vara osagt. Klart är i varje fall att campus i Jönköping är grogrund för en tät vegetation av affärsidéer. Vilka av dem som har utvecklingspotential och vilka som är irrbloss tar vi tillsammans reda på i Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping. Many students at Jönköping University aren t actually students. Certainly, they can be defined as such from a purely technical perspective, but deep in their hearts and souls they re something completely different. They are entrepreneurs each nurturing their own very special dream. Whether this can be attributed to the region s thousand-year heritage of entrepreneurship or the university s new approach isn t our place to say. But we can confirm that the campus in Jönköping is a breeding ground for the region s dense growth of business concepts. At Business Lab, a part of Science Park Jönköping, we determine together which concepts have the potential to develop and which are will-o -the-wisp.

4 Går du omkring och bär på en bra idé en idé som du vill ska bli en ännu bättre verklighet? I så fall har du just tagit ett steg i rätt riktning. Till Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping, strömmar varje år omkring tvåhundra nya idéer. Och i labbet experimenterar vi inte med några farliga ämnen, utan med något mycket trevligare: att skapa affärer. Till det behöver vi råmaterial i form av idéer. Som din. En bra idé är den som blir genomförd, var det någon som sa. På Business Lab tycker vi lite annorlunda: vi vill att alla bra idéer ska bli genomförda. Släpp fram din snilleblixt, så undersöker vi tillsammans hur ljus den är. Du har viljan, vi bistår med rådgivning, matchning, workshops och kontakter ända fram till ett framgångsrikt företag. Vi behöver även dig som är driven, men som saknar den där stora idén. Vi kan då sammanföra dig med ett uppdrag, ett projekt eller ett team som behöver förstärkning. De flesta företag i Business Lab startas av studenter från Högskolan i Jönköping. Men det spelar egentligen ingen roll om du är forskare, lärare, student eller om du saknar koppling till högskolan. Det är din idé som är viktigast. Låt oss göra något stort av den tillsammans. klart för start För att förvandla din idé till ett företag erbjuder vi stöd i form av en mängd tjänster, alla kostnadsfria. Vi garanterar att du får kompetent rådgivning eftersom våra affärs coacher har stor erfarenhet från såväl akademisk miljö som företagande. Coacherna arbetar konfidentiellt, så du kan tryggt anförtro dina idéer till dem. Business Lab är en kontaktskapande projektmiljö för idéutveckling med hjälp av coachning, rådgivning, workshops och matchning, samt möten med strategiskt viktiga aktörer och partners. Kort sagt, en perfekt början på din väg mot framgång.

5 Are you toying with a good idea an idea that you want to make an even better reality? If so, you ve just taken your first step in the right direction... to Business Lab, a part of Science Park Jönköping, to where about two hundred new ideas find their way every year. In our lab we don t experiment with any dangerous substances but instead with something much nicer doing business. For this we need raw material in the form of ideas. Like yours. A good idea is the one that gets done, someone once said. At Business Lab we have a somewhat different approach: we want all good ideas to get done. Let loose your flashes of genius and together we ll examine how bright they are. You have the will; we can offer advice, matching, workshops and contacts and guide you all the way to becoming a successful enterprise. We also need people who have the drive but don t have a great idea. We can put you in contact with an assignment, a project or a team in need of reinforcement. Most companies at Business Lab were started by Jönköping University students. But it makes no difference if you re a scientist, teacher, student or have no affiliation with the university. It s your idea that matters the most. Let s work together to make it into something great. ON YOUR MARK In order to transform your idea into a company, we offer support through a variety of services, all free of charge. We guarantee expert counselling since our business coaches have excellent experience from the worlds of academia and business. All our coaches have confidentiality agreements so you can safely confide your ideas to them. Business Lab is a project environment that stimulates contacts which promote the development of ideas via coaching, counselling, workshops and matching as well as meetings with strategic key players and partners. In brief, the perfect start on your road to success.

6 Att mötas för att träffa rätt Genom Business Lab får du möjlighet att träffa många duktiga entreprenörer som inspirerar. Här byter du också erfarenheter med andra nya företagare, något som hjälper dig att hitta rätt fokus för din verksamhet. I individuella affärsutvecklingsmöten med erfarna rådgivare och coacher utvecklar du din eller din projektgrupps affärsidé. Som komplement genomförs mer övergripande aktiviteter i grupp, ofta i form av workshops eller seminarier. Vårt uppdrag består även av att föra samman människor vars kompetenser kompletterar varandra, för att på så sätt skapa nya möjligheter. Och sist men inte minst har vi en rad samarbetspartners som i ett tidigt skede kan bidra med specialistkunskap inom områden som finansiering, skatt, försäkring, revision, bank, juridik och patentansökan. Kontor på hög nivå När ett företags konturer börjar skönjas uppstår frågan om lokaler. Då är det tur att Business Lab även har kontorsmiljöer. Femte våningen på Science Park Jönköping inrymmer en mängd arbetsplatser och konferensrum som du kan använda kostnadsfritt under en begränsad tid. Det innebär att du får lättare att fokusera på att utveckla ditt företag, och att du redan från början får förutsättningar att träffa kunder, leverantörer och andra intressenter på ett professionellt sätt. Om du sedan upptäcker att du behöver ett mer enskilt kontor finns det möjlighet att hyra ett sådant, även i detta fall under begränsad tid. Kontoren är möblerade och redo för snabb inflyttning, och hyreskontrakten har kort uppsägningstid för att klara snabba förändringar. Och sen då? När vi tillsammans har gett ditt företag luft under vingarna är det dags för dig att lämna labbet. En tänkbar fortsättning är att utveckla ditt företag vidare i Business Incubator eller Business Growth. Business Incubator är vårt utvecklingsprogram för tillväxtföretag. Hit kvalificerar du dig om du har ett stort engagemang, en produktrelaterad affärsidé och planerar att satsa internationellt. I Business Incubator accelererar utvecklingen och uppbyggnaden av företaget genom fokuserade tjänster inom affärsutveckling, försäljning, rekrytering och finansiering. Business Growth är en miljö för fortsatt tillväxt och internationalisering i en kreativ och nätverkande miljö. Här arrangeras träffar mellan företagen och sociala aktiviteter som frukostmöten och after work. Som en del av Business Growth får du även ta del av förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners. Parken där det ständigt grönskar Business Lab, Business Incubator och Business Growth är alla verksamhetsområden inom Science Park Jönköping. Och vad är då Science Park Jönköping, kan man ju undra. Svaret är: de människor och de företag som verkar innanför dess väggar. I dagsläget finns här drygt 110 företag. Tanken är att ge varje företag all tänkbar hjälp när det gäller start, utveckling, kontakter och tillväxt. Till Science Park Jönköping attraheras människor, företag och forskning för att utveckla nya tillväxtföretag med internationella ambitioner. Mer om hur vi arbetar kan du läsa på Men först tycker vi att du ska vända blad och möta några av dem som nått framgång genom Business Lab.

7 MEETING TO GET IT RIGHT Business Lab offers you the opportunity to meet many talented business people who can provide inspiration. You can also swap experiences with other new entrepreneurs, a perfect way to determine what you want your business to focus on. Individual business development meetings together with experienced advisors and coaches help you to explore the business concept. More comprehensive complementary activities are organised in groups, usually in the form of workshops or seminars. Our mission is to bring together people who have compatible skills so as to create new opportunities. And last but not least, we have a series of partners who can step in early to add their expertise in terms of financing, taxes, insurance, bookkeeping, bank services, legal matters and patent applications. HIGH FLYING OFFICES When the outline of a company begins to emerge so does the issue of office space, which is why Business Lab also offers office solutions. Science Park Jönköping s fifth floor houses multiple workplaces and conference rooms that you can use without cost for a limited period. This means that you can focus on developing your company and can, from the start, host professional meetings with customers, suppliers and other stakeholders. Should you eventually discover that you need a more private office, you can lease one, also for a limited period. Our offices are furnished and ready-made for speedy moves and the lease has a short period of notice to accommodate quick changes. AND THEN WHAT? After we ve worked together to set you on your way, it s time for you to leave the lab. One feasible option is to further develop your company in Business Incubator or Business Growth. Business Incubator is our development programme for growth companies. You qualify if you have intense dedication, a product-related business concept and are planning an international venture. Business Incubator accelerates the development and establishment of your company by providing focused services in the fields of business development, sales, recruitment and financing. Business Growth is an environment for continued growth and internationalisation that boasts a creative and networking atmosphere. We organise meetings between companies and such social activities as breakfast meetings and after work gatherings. As a part of Business Growth you also have access to favourable offers from our partners. THE EVERGREEN PARK Business Lab, Business Incubator and Business Growth are all business areas within Science Park Jönköping. But what is Science Park Jönköping, you might wonder. The answer is: the people and the companies that do business within its walls. At present, over 110 companies are active here. The idea is to give each company all feasible help when it comes to setting up, development, contacts and growth. People, companies and research are attracted to Science Park Jönköping to develop new growth companies that have international ambitions. You can read more about the way we work at But first, turn the page and find out more about some of the people who made it big through Business Lab.

8 Tobias och hans brorsa uppfann ett nytt idrottskydd. Nu är de redo att ge sig in i matchen på marknaden.

9 Efter ett omfattande passningsspel med olika intressenter är Tobias Broman, 27, nu framme vid målet. Taktiken är upplagd och sportprodukten n lace är redo att möta marknaden. Tobias gick Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK och läste sin sista termin i Florida. När han återvände till Jönköping sommaren 2007 hade han inga direkta planer för framtiden. Men det hade hans lillebror Markus. Ja, jag gjorde misstaget att berätta för brorsan att jag inte hade något att göra, berättar Tobias leende. Då var han genast på mig: Men vad bra! Då kan du ta tag i en produktidé som har jag haft i tre år men inte orkat göra nåt med! Vi kan inte beskriva idén i detalj, eftersom produkten ännu inte finns på marknaden, men det rör sig om en idrottsrelaterad skyddsprodukt. Jag och Markus skissade tillsammans och sedan tog vi kontakt med Science Park Jönköping. Där träffade vi en affärsutvecklare från Business Lab och presenterade idén för honom. Tillsammans med honom såg vi möjligheterna att bygga vidare. Därefter sammankopplades de med produktutvecklaren Rubén Lora från Dominikanska republiken, som var utbytes student på JTH. Rubén visade sig mycket intresserad och stannade kvar i Sverige för att ta fram en prototyp. Så långt var allt väl. Men när man skulle patentskydda produkten dök ett litet orosmoln upp. Vi trodde att vi var först, säger Tobias. Men internationellt sett visade det sig att vi hade små konkurrenter i form av Nike och Puma Det fanns dock väsentliga skillnader mot giganternas produkter, som riktar sig helt till en enskild idrott. Efter att ha pratat med en kompis med kontakter inom elithockey anpassade de sin produkt för att passa även hockey spelare och inlinesåkare. Genom Business Lab fick vi kontakt och hjälp med att söka finansiering av ALMI Företagspartner. Vi visade dem en första prototyp, fick ett utvecklingsbidrag och idag har vi en färdig produkt redo för tillverkning i Kina. Marknaden är enorm och vi är övertygade om att vi kan få en rejäl bit av kakan. Längst har n lace kommit i kontakterna med Intersport, som menar att produkten är bättre än konkurrenternas. Man har gjort tester med elitidrottsklubbar och omdömena har varit odelat positiva. Med hjälp av Business Lab fick vi tummen ur. Vi fick den hjälp och de kontakter vi behövde. Om vi hade suttit hemma hade vi säkert också löst det, men det hade tagit mycket längre tid. Som avslutning uppmanar Tobias alla som har idéer att bolla dem med Science Park Jönköping. Även om allt inte går precis som planerat så har man ändå lärt sig mycket under spelets gång. Tobias AND HIS BROTHER INVENTED a NEW SPORTS Protection solution. NOW THEY RE READY TO START PLAYING ON THE MARKET ARENA. After intense dribbling with various stakeholders, Tobias Broman, 27, has finally reached his goal. His tactics are set and his sports product, n lace, is ready to face the market. Tobias attended the Media and Communication Science programme at the School of Education and Communication (HLK) at Jönköping University, completing the final semester in Florida. When he returned to Jönköping in the summer 2007 he had no specific plans for the future. But his younger brother Markus did. I admit it. I made the mistake of telling my brother I had nothing to do, Tobias tells us with a smile. He was on me instantly. Great! You can take care of a product idea I ve had for three years but just haven t had the energy to deal with! We can t describe the idea in detail since the product isn t on the market yet but it is a sports-related protection item. Markus and I drew up the plans and then contacted Science Park Jönköping, continues Tobias. We met with a business developer from Business Lab and pitched our idea. Working with him we saw opportunities to develop the concept and go further. They were then put in touch with product designer Rubén Lora, at the time an exchange student at JTH. Rubén was extremely interested and even remained in Sweden in order to design a prototype. So far so good. But a dark cloud loomed on the horizon when it came time to patent protect the product. We were certain we were the first ones with our product, says Tobias. But it turned out we had some international competition in the form of Nike and Puma... There were, however, significant differences compared to the giants solutions which are intended for one specific sport. After talking to a friend who has elite ice hockey contacts, Tobias, Markus and Rubén tweaked the product to suit even hockey players and inline skaters. Business Lab gave us contacts and helped us apply for financing from ALMI Företagspartner. We showed them a preliminary prototype, secured a financial contribution for development activities and now we have a finished product ready for production in China. This is a huge market and we re convinced that we can grab a good sized slice of the cake. n lace has made the most progress in its contacts with the chain of sports stores, Intersport a customer that feels their product has a better designed and is more stable than that of its competitors. Elite sports clubs have tested the product and the results are unanimously positive. Business Lab helped us to get moving, says Tobias. We got the help and contacts we needed. We d have probably figured things out working from home, but it would have taken longer. In conclusion, Tobias encourages everyone who has ideas to use Science Park Jönköping as a sounding board. Even if things don t go exactly as planned, you can learn a lot on the way.

10 Kristin lät sitt konsultföretag slå rot i business lab. Nu får hon nya Blomsterland att växa upp över hela Sverige. Vissa företag på Science Park Jönköping blomstrar mer än andra. BK Vision är ett av dem. Kristin Kallebo, 30, utbildade sig till byggnadsingenjör på JTH under Därefter arbetade hon som projektledare på ett byggnadsföretag i Jönköping. På sommaren 2007 träffade hon sin nuvarande kollega Sven-Inge. Byggföretaget hon jobbade på byggde då en butik till Blomsterlandet och Sven-Inge var deras ombud. De två började diskutera ett samarbete, vilket så småningom ledde till att BK Vision föddes i mars året därpå. Huvudinriktningen är projektering och projektledning. Jag behövde ett kontor och blev tipsad om Science Park Jönköping, säger Kristin. Med hjälp av Business Lab fick vi sedan svar på många frågor kring hur man startar ett företag. En stor kund hos BK Vision är Blomsterlandet, där Kristin och Sven-Inge utför allt projektering för ny- och ombyggnationer. Med 45 butiker över hela landet är det en hel del att hålla koll på. Ja, jag har en till tre resdagar i veckan, säger Kristin. Sedan vill jag inte sitta med papper jämt utan även vara ute på plats och hjälpa till. Då får jag en bättre känsla för hur allt fungerar. Men allt är inte blommor och blad för BK Vision; man har även tagit sig an en del totalentreprenader till både den privata sektorn och till företag. Det är nog bra att ha den bredden, särskilt nu om det blir sämre tider i byggbranschen. Det första året har det gått riktigt bra för oss, och på sikt kan vi tänka oss att anställa och expandera. Jag vill nischa mig mot miljö och energihushållning. Det är något som ligger i tiden och som alltid har engagerat mig. Efter att tidigare ha suttit i Business Lab hyr Kristin nu ett eget kontor i Business Growth. Här har hon både utsikt över högskoleområdet och plats för kundmöten, och hon är nöjd med grannarna: Vi har till exempel samarbetat med Svenska Thermocell som också håller till här i huset. Sedan finns det ett allmänt utbyte av idéer och erfarenheter mellan företagen här och det är positivt, avslutar hon. Kristin LET HER CONSULTANCY FIRM TAKE ROOT IN BUSINESS LAB. NOW SHE HELPS NEW PLANT NURSERIES TO SPRING UP ALL OVER SWEDEN. Some companies at Science Park Jönköping flourish more than others. BK Vision is one of them. Kristin Kallebo, 30, studied at Jönköping University to become a construction engineer between 2001 and She then took a job as a project manager for a construction company in Jönköping. She met Sven-Inge, her current colleague, in the summer of The construction company for which she was working was building a shop for a chain of plant nurseries, Blomsterlandet, and Sven-Inge was their representative. They started discussing a partnership which eventually led to the birth of BK Vision in March one year later. Today, the company is primarily project planning and project management oriented. I needed an office and someone mentioned Science Park Jönköping, says Kristin. Business Lab then helped us to answer tons of questions about starting a business. One of BK Vision s larger customers is Blomsterlandet. Kristin and Sven-Inge are in charge of all planning for new construction and refurbishments projects. With 45 shops nationwide, it s quite a bit to keep track of. I m on the road between one and three days a week, says Kristin. I don t want to be bogged down with paperwork all the time. I want to be onsite, helping. This gives me a better feel for how everything works. But all is not roses for BK Visions; the company also has a few general contracting assignments for both the private sector and business companies. I think it s good to have such a spectrum, particularly now should the construction industry face a downturn. We ve had a really good first year and we hope to hire employees and expand. I d like to work in the environment and energy conservation segment. Not only are these fields highly relevant, they are also issues that I feel passionate about. Kristin now leases a private office at Business Growth. She has both a view overlooking the campus and room for customer meetings. She also likes her neighbours. We ve done business with Svenska Thermocell for instance. They re also in the building. Besides, there s a general exchange of ideas and experiences between the companies that lease here and that s a big plus, she says in closing.

11

12 Aaron utvecklade engångsskydd till toalettsitsar. I dag är Sanitett på väg att täcka människors behov världen över.

13 Många av historiens mest lönsamma idéer har haft koppling till människors dagliga behov. En sådan idé, som vi kanske alla snart har nytta av under våra mest privata stunder, utvecklades nyligen av Aaron Gonzalez, 23. Aaron, som är mexikansk utbytesstudent vid Jönköping International Business School, berättar hur han fick idén: Vid mitt universitet i Mexiko hölls en tävling som gick ut på att uppfinna nya, innovativa produkter för daglig användning. Det var då jag utvecklade engångsskyddet för toalettsitsar. Det visade sig vara ett lyckokast jag vann tävlingen. När Aaron kom till Sverige sommaren 2006 slog han sig ihop med sin studiekamrat Markus Dere, 30, vid IHH. De har sedan vidareutvecklat idén. Vi utformade Sanitett tillsammans och flyttade in i Business Lab i april 2008, fortsätter Aaron. Det kändes som den naturliga miljön för ett nytt företag. Fördelarna med Sanitett är uppenbara. Produkten skyddar användaren mot bakterier, det är mer hygieniskt och bekvämare än att klä toalettsitsen med papper, det blir inget slöseri med toalett papper och skydden får lätt plats i väskan eller i fickan. Skydden finns i reseförpackningar om sex stycken, eller i en hållare som kan sättas upp på offentliga toaletter. Hittills har hållare satts upp hos kunder som Coffeehouse by George, Företagshälsan och restaurangen En italienare och en grek. Att hitta återförsäljare i Sverige är det absolut viktigaste just nu. Vi har redan hittat distributörer för de mexikanska, brittiska, tyska och spanska marknaderna, säger Aaron. Den första ordern kommer att skickas ut i maj Tillsammans med Business Lab söker nu Aaron och Markus investerare som kan vara intresserade av en ny, spännande produkt. Ja, vi kommer att inrikta oss på en ny sorts nedbrytbar plast, berättar Aaron. Med hjälp av en tillsats bryts plasten ner av sig själv inom loppet av ett par månader när den kommer i kontakt med naturliga ämnen. Engångsartiklar som tillverkas av plasten blir med andra ord mycket miljövänliga. Vi är övertygade om att det finns en stor marknad, eftersom den kan användas till en mängd olika produkter. Aaron developed a disposable toilet seat cover. Today, Sanitett is about to cover people s needs all over the world. Many of history s most profitable ideas have been connected with people s everyday needs. One such idea, which we all might be sharing our private moments with soon, was recently developed by Aaron Gonzalez, 23. Aaron, who is a Mexican exchange student at Jönköping International Business School, tells us how the idea was born: At my university in Mexico, there was a competition for finding new, innovative grocery products, Aaron recalls. It was then that I developed the disposable toilet seat cover, and it turned out to be a success, as I won the competition. Upon arriving in Sweden in the summer of 2006, Aaron teamed up with fellow IHH student Markus Dere, 30, to further develop the idea. Together, we formed Sanitett and moved into the Business Lab in April, 2008, Aaron continues. It seemed like the natural environment for a new company. The advantages of Sanitett s product are obvious: the user is protected from bacteria, it is more hygienic and convenient than covering the seat with toilet paper, no toilet paper is wasted, and the covers can easily be fit into a bag or jacket pocket, since they come in a handy and practical presentation. The covers are available in six-piece travel packs, as well as in dispensers for use in public toilets. So far, local dispenser clients include Coffeehouse by George, care center Företagshälsan and restaurant En italienare och en grek. Finding sales representatives in Sweden is the most crucial task at the moment. For the Mexican, British, German and Spanish markets, we have already found distributors, Aaron says. The first orders are to be shipped in May At present, Aaron and Markus are also, together with Business Lab, looking for investors who might be interested in a new, exciting product. Yes, we are going to commercialize an additive to developed degradable plastic, Aaron tells us. The plastic decomposes itself in a couple of months when it gets in contact with nature s elements. In other words, it s very eco-friendly, and we are certain that there is a large market for it, as it can be used for a lot of products.

14

15 Tobias har alltid vetat att han skulle bli företagare. Nu utvecklar han IT-system åt bland andra Husqvarna och FläktWoods. Att anpassade IT-lösningar skulle bli allt viktigare, för alla sorters företag, det insåg Tobias Karlsson, 29, redan för länge sedan. Företagandet har han i blodet, och medan han gick Business and IT Management på IHH tog han kontakt med Business Lab i Science Park Jönköping och startade ett företag år För mig känns det naturligt att driva eget, säger Tobias. Jag gillar friheten, ansvaret och möjligheterna. Sedan har jag präglats av min uppväxt i en egenföretagarmiljö. Något år efter att Tobias startat sitt företag gick han samman med en annan nyföretagare i Business Lab, Philip Kroge, och bildade Uniware Systemutveckling. Redan i ett tidigt skede fick Uniware flera stora uppdrag, bland annat åt FläktWoods och Husqvarna. Samarbetet med Husqvarna hade Tobias påbörjat genom IHH:s fadderföretagsverksamhet, FläktWoods fick man kontakt med via andra företag i Science Park Jönköping. Sedan sökte vi till Business Incubator och blev antagna, fortsätter Tobias. Här har vi arbetat med att ta fram tydliga produkter, med utgångspunkt från våra uppdrag. Idag erbjuder Uniware två färdiga IT-system: dels en e-handelslösning anpassad för två områden grossist/agentur och detaljhandel och dels ett webbplatsverktyg för små företag. Dessutom driver man sajten Yrkesmaskiner.se, där återförsäljare av skogs- och trädgårdsmaskiner kan lägga upp annonser, ungefär som på Blocket. I nuläget har sajten omkring 90 annonserande återförsäljare och 250 besökare per dag. Att lägga upp annonser är gratis; vad Uniware tjänar pengar på är att sälja reklamutrymme. Tobias berättar att det går bra och att företaget kommer att flytta Stockholm i mars Och om Business Lab har han bara positiva ord att säga: Vi fick rätt kontaktytor och vägledning. Det är mycket man är osäker på i början. Allt blir ju så mycket enklare om man får det berättat av någon som kan. Bäst är nog lokalen och omgivningen med alla andra tillväxtföretag. Det hade nog varit svårt att hitta en bra lokal på egen hand, avslutar han. Tobias HAS ALWAYS KNOWN THAT HE WOULD START HIS OWN BUSINESS. NOW HE DESIGNS IT SYSTEMS FOR COMPANIES LIKE HUSQVARNA AND FLÄKTWOODS. That customised IT solutions would become increasingly more important for all types of companies was something Tobias Karlsson, 29, realised a long time ago. Entrepreneurship is in his blood and while taking Business and IT Management courses at Jönköping International Business School (IHH) at Jönköping University between 2002 and 2006, he contacted Business Lab in Science Park Jönköping and set up a company in The concept of having my own business has always been perfectly natural for me, says Tobias. I appreciate the freedom, responsibility and opportunities that go with it. Plus, I grew up in a family of people with their own businesses. A few years after Tobias started his company he joined forces with another business spirit at Business Lab, Philip Kroge, and formed Uniware Systemutveckling. Uniware landed several major contracts early on, including FläktWoods and Husqvarna. Tobias initiated the collaboration with Husqvarna via IHH s mentor programme. FläktWoods on the other hand was a contact they established via other Science Park Jönköping companies. We eventually applied to Business Incubator, and were accepted, continues Tobias. We ve worked here on designing specific products based on our assignments. Today, Uniware offers two complete IT systems: one is an e-commerce solution tailored for two areas wholesalers/agents and retailers and one is a website tool for small companies. They also run the site Yrkesmaskiner.se where forest and garden equipment dealers can post advertisements; an ebay-like solution. The site currently has about 90 advertising dealers and logs 250 visitors per day. Posting an ad is free; Uniware makes its money by selling advertising space. Tobias informs us that business is good and that the company will relocate to Stockholm in March He has only good things to say about Business Lab: They put us in touch with the right contacts and gave us the best advice. You have so many questions when you first start out. Everything is just so much easier if someone with the knowhow explains things to you. But I d have to say that the offices and the general atmosphere created by all the other growth companies is the biggest advantage. Finding good offices on our own would also have been tough, he says in closing.

16 Ny reklam contact Lisa Jonsson, business developer Direct/mobile: Tobias Dahlberg, business developer Direct/mobile: Science Park Jönköping Gjuterigatan 9 SE Jönköping Phone: Science Park Jönköping is a meeting place for knowledge intensive companies and dynamic business innovators seeking to explore new business opportunities. The main focus for Science Park Jönköping is the creation, development and growth of new ventures. The facilities are located in the creative heart of Sweden, close by the entrepreneurial and expansive Jönköping University.

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer