du din idé ditt företag? you your idea your business?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "du din idé ditt företag? you your idea your business?"

Transkript

1 du din idé ditt företag? you your idea your business?

2

3 Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är de något helt annat. De är entrepre nörer var och en med sin egen speciella dröm. Om det har mest att göra med regionens tusenåriga arv av företagande eller med högskolans nytänkande låter vi vara osagt. Klart är i varje fall att campus i Jönköping är grogrund för en tät vegetation av affärsidéer. Vilka av dem som har utvecklingspotential och vilka som är irrbloss tar vi tillsammans reda på i Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping. Many students at Jönköping University aren t actually students. Certainly, they can be defined as such from a purely technical perspective, but deep in their hearts and souls they re something completely different. They are entrepreneurs each nurturing their own very special dream. Whether this can be attributed to the region s thousand-year heritage of entrepreneurship or the university s new approach isn t our place to say. But we can confirm that the campus in Jönköping is a breeding ground for the region s dense growth of business concepts. At Business Lab, a part of Science Park Jönköping, we determine together which concepts have the potential to develop and which are will-o -the-wisp.

4 Går du omkring och bär på en bra idé en idé som du vill ska bli en ännu bättre verklighet? I så fall har du just tagit ett steg i rätt riktning. Till Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping, strömmar varje år omkring tvåhundra nya idéer. Och i labbet experimenterar vi inte med några farliga ämnen, utan med något mycket trevligare: att skapa affärer. Till det behöver vi råmaterial i form av idéer. Som din. En bra idé är den som blir genomförd, var det någon som sa. På Business Lab tycker vi lite annorlunda: vi vill att alla bra idéer ska bli genomförda. Släpp fram din snilleblixt, så undersöker vi tillsammans hur ljus den är. Du har viljan, vi bistår med rådgivning, matchning, workshops och kontakter ända fram till ett framgångsrikt företag. Vi behöver även dig som är driven, men som saknar den där stora idén. Vi kan då sammanföra dig med ett uppdrag, ett projekt eller ett team som behöver förstärkning. De flesta företag i Business Lab startas av studenter från Högskolan i Jönköping. Men det spelar egentligen ingen roll om du är forskare, lärare, student eller om du saknar koppling till högskolan. Det är din idé som är viktigast. Låt oss göra något stort av den tillsammans. klart för start För att förvandla din idé till ett företag erbjuder vi stöd i form av en mängd tjänster, alla kostnadsfria. Vi garanterar att du får kompetent rådgivning eftersom våra affärs coacher har stor erfarenhet från såväl akademisk miljö som företagande. Coacherna arbetar konfidentiellt, så du kan tryggt anförtro dina idéer till dem. Business Lab är en kontaktskapande projektmiljö för idéutveckling med hjälp av coachning, rådgivning, workshops och matchning, samt möten med strategiskt viktiga aktörer och partners. Kort sagt, en perfekt början på din väg mot framgång.

5 Are you toying with a good idea an idea that you want to make an even better reality? If so, you ve just taken your first step in the right direction... to Business Lab, a part of Science Park Jönköping, to where about two hundred new ideas find their way every year. In our lab we don t experiment with any dangerous substances but instead with something much nicer doing business. For this we need raw material in the form of ideas. Like yours. A good idea is the one that gets done, someone once said. At Business Lab we have a somewhat different approach: we want all good ideas to get done. Let loose your flashes of genius and together we ll examine how bright they are. You have the will; we can offer advice, matching, workshops and contacts and guide you all the way to becoming a successful enterprise. We also need people who have the drive but don t have a great idea. We can put you in contact with an assignment, a project or a team in need of reinforcement. Most companies at Business Lab were started by Jönköping University students. But it makes no difference if you re a scientist, teacher, student or have no affiliation with the university. It s your idea that matters the most. Let s work together to make it into something great. ON YOUR MARK In order to transform your idea into a company, we offer support through a variety of services, all free of charge. We guarantee expert counselling since our business coaches have excellent experience from the worlds of academia and business. All our coaches have confidentiality agreements so you can safely confide your ideas to them. Business Lab is a project environment that stimulates contacts which promote the development of ideas via coaching, counselling, workshops and matching as well as meetings with strategic key players and partners. In brief, the perfect start on your road to success.

6 Att mötas för att träffa rätt Genom Business Lab får du möjlighet att träffa många duktiga entreprenörer som inspirerar. Här byter du också erfarenheter med andra nya företagare, något som hjälper dig att hitta rätt fokus för din verksamhet. I individuella affärsutvecklingsmöten med erfarna rådgivare och coacher utvecklar du din eller din projektgrupps affärsidé. Som komplement genomförs mer övergripande aktiviteter i grupp, ofta i form av workshops eller seminarier. Vårt uppdrag består även av att föra samman människor vars kompetenser kompletterar varandra, för att på så sätt skapa nya möjligheter. Och sist men inte minst har vi en rad samarbetspartners som i ett tidigt skede kan bidra med specialistkunskap inom områden som finansiering, skatt, försäkring, revision, bank, juridik och patentansökan. Kontor på hög nivå När ett företags konturer börjar skönjas uppstår frågan om lokaler. Då är det tur att Business Lab även har kontorsmiljöer. Femte våningen på Science Park Jönköping inrymmer en mängd arbetsplatser och konferensrum som du kan använda kostnadsfritt under en begränsad tid. Det innebär att du får lättare att fokusera på att utveckla ditt företag, och att du redan från början får förutsättningar att träffa kunder, leverantörer och andra intressenter på ett professionellt sätt. Om du sedan upptäcker att du behöver ett mer enskilt kontor finns det möjlighet att hyra ett sådant, även i detta fall under begränsad tid. Kontoren är möblerade och redo för snabb inflyttning, och hyreskontrakten har kort uppsägningstid för att klara snabba förändringar. Och sen då? När vi tillsammans har gett ditt företag luft under vingarna är det dags för dig att lämna labbet. En tänkbar fortsättning är att utveckla ditt företag vidare i Business Incubator eller Business Growth. Business Incubator är vårt utvecklingsprogram för tillväxtföretag. Hit kvalificerar du dig om du har ett stort engagemang, en produktrelaterad affärsidé och planerar att satsa internationellt. I Business Incubator accelererar utvecklingen och uppbyggnaden av företaget genom fokuserade tjänster inom affärsutveckling, försäljning, rekrytering och finansiering. Business Growth är en miljö för fortsatt tillväxt och internationalisering i en kreativ och nätverkande miljö. Här arrangeras träffar mellan företagen och sociala aktiviteter som frukostmöten och after work. Som en del av Business Growth får du även ta del av förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners. Parken där det ständigt grönskar Business Lab, Business Incubator och Business Growth är alla verksamhetsområden inom Science Park Jönköping. Och vad är då Science Park Jönköping, kan man ju undra. Svaret är: de människor och de företag som verkar innanför dess väggar. I dagsläget finns här drygt 110 företag. Tanken är att ge varje företag all tänkbar hjälp när det gäller start, utveckling, kontakter och tillväxt. Till Science Park Jönköping attraheras människor, företag och forskning för att utveckla nya tillväxtföretag med internationella ambitioner. Mer om hur vi arbetar kan du läsa på Men först tycker vi att du ska vända blad och möta några av dem som nått framgång genom Business Lab.

7 MEETING TO GET IT RIGHT Business Lab offers you the opportunity to meet many talented business people who can provide inspiration. You can also swap experiences with other new entrepreneurs, a perfect way to determine what you want your business to focus on. Individual business development meetings together with experienced advisors and coaches help you to explore the business concept. More comprehensive complementary activities are organised in groups, usually in the form of workshops or seminars. Our mission is to bring together people who have compatible skills so as to create new opportunities. And last but not least, we have a series of partners who can step in early to add their expertise in terms of financing, taxes, insurance, bookkeeping, bank services, legal matters and patent applications. HIGH FLYING OFFICES When the outline of a company begins to emerge so does the issue of office space, which is why Business Lab also offers office solutions. Science Park Jönköping s fifth floor houses multiple workplaces and conference rooms that you can use without cost for a limited period. This means that you can focus on developing your company and can, from the start, host professional meetings with customers, suppliers and other stakeholders. Should you eventually discover that you need a more private office, you can lease one, also for a limited period. Our offices are furnished and ready-made for speedy moves and the lease has a short period of notice to accommodate quick changes. AND THEN WHAT? After we ve worked together to set you on your way, it s time for you to leave the lab. One feasible option is to further develop your company in Business Incubator or Business Growth. Business Incubator is our development programme for growth companies. You qualify if you have intense dedication, a product-related business concept and are planning an international venture. Business Incubator accelerates the development and establishment of your company by providing focused services in the fields of business development, sales, recruitment and financing. Business Growth is an environment for continued growth and internationalisation that boasts a creative and networking atmosphere. We organise meetings between companies and such social activities as breakfast meetings and after work gatherings. As a part of Business Growth you also have access to favourable offers from our partners. THE EVERGREEN PARK Business Lab, Business Incubator and Business Growth are all business areas within Science Park Jönköping. But what is Science Park Jönköping, you might wonder. The answer is: the people and the companies that do business within its walls. At present, over 110 companies are active here. The idea is to give each company all feasible help when it comes to setting up, development, contacts and growth. People, companies and research are attracted to Science Park Jönköping to develop new growth companies that have international ambitions. You can read more about the way we work at But first, turn the page and find out more about some of the people who made it big through Business Lab.

8 Tobias och hans brorsa uppfann ett nytt idrottskydd. Nu är de redo att ge sig in i matchen på marknaden.

9 Efter ett omfattande passningsspel med olika intressenter är Tobias Broman, 27, nu framme vid målet. Taktiken är upplagd och sportprodukten n lace är redo att möta marknaden. Tobias gick Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK och läste sin sista termin i Florida. När han återvände till Jönköping sommaren 2007 hade han inga direkta planer för framtiden. Men det hade hans lillebror Markus. Ja, jag gjorde misstaget att berätta för brorsan att jag inte hade något att göra, berättar Tobias leende. Då var han genast på mig: Men vad bra! Då kan du ta tag i en produktidé som har jag haft i tre år men inte orkat göra nåt med! Vi kan inte beskriva idén i detalj, eftersom produkten ännu inte finns på marknaden, men det rör sig om en idrottsrelaterad skyddsprodukt. Jag och Markus skissade tillsammans och sedan tog vi kontakt med Science Park Jönköping. Där träffade vi en affärsutvecklare från Business Lab och presenterade idén för honom. Tillsammans med honom såg vi möjligheterna att bygga vidare. Därefter sammankopplades de med produktutvecklaren Rubén Lora från Dominikanska republiken, som var utbytes student på JTH. Rubén visade sig mycket intresserad och stannade kvar i Sverige för att ta fram en prototyp. Så långt var allt väl. Men när man skulle patentskydda produkten dök ett litet orosmoln upp. Vi trodde att vi var först, säger Tobias. Men internationellt sett visade det sig att vi hade små konkurrenter i form av Nike och Puma Det fanns dock väsentliga skillnader mot giganternas produkter, som riktar sig helt till en enskild idrott. Efter att ha pratat med en kompis med kontakter inom elithockey anpassade de sin produkt för att passa även hockey spelare och inlinesåkare. Genom Business Lab fick vi kontakt och hjälp med att söka finansiering av ALMI Företagspartner. Vi visade dem en första prototyp, fick ett utvecklingsbidrag och idag har vi en färdig produkt redo för tillverkning i Kina. Marknaden är enorm och vi är övertygade om att vi kan få en rejäl bit av kakan. Längst har n lace kommit i kontakterna med Intersport, som menar att produkten är bättre än konkurrenternas. Man har gjort tester med elitidrottsklubbar och omdömena har varit odelat positiva. Med hjälp av Business Lab fick vi tummen ur. Vi fick den hjälp och de kontakter vi behövde. Om vi hade suttit hemma hade vi säkert också löst det, men det hade tagit mycket längre tid. Som avslutning uppmanar Tobias alla som har idéer att bolla dem med Science Park Jönköping. Även om allt inte går precis som planerat så har man ändå lärt sig mycket under spelets gång. Tobias AND HIS BROTHER INVENTED a NEW SPORTS Protection solution. NOW THEY RE READY TO START PLAYING ON THE MARKET ARENA. After intense dribbling with various stakeholders, Tobias Broman, 27, has finally reached his goal. His tactics are set and his sports product, n lace, is ready to face the market. Tobias attended the Media and Communication Science programme at the School of Education and Communication (HLK) at Jönköping University, completing the final semester in Florida. When he returned to Jönköping in the summer 2007 he had no specific plans for the future. But his younger brother Markus did. I admit it. I made the mistake of telling my brother I had nothing to do, Tobias tells us with a smile. He was on me instantly. Great! You can take care of a product idea I ve had for three years but just haven t had the energy to deal with! We can t describe the idea in detail since the product isn t on the market yet but it is a sports-related protection item. Markus and I drew up the plans and then contacted Science Park Jönköping, continues Tobias. We met with a business developer from Business Lab and pitched our idea. Working with him we saw opportunities to develop the concept and go further. They were then put in touch with product designer Rubén Lora, at the time an exchange student at JTH. Rubén was extremely interested and even remained in Sweden in order to design a prototype. So far so good. But a dark cloud loomed on the horizon when it came time to patent protect the product. We were certain we were the first ones with our product, says Tobias. But it turned out we had some international competition in the form of Nike and Puma... There were, however, significant differences compared to the giants solutions which are intended for one specific sport. After talking to a friend who has elite ice hockey contacts, Tobias, Markus and Rubén tweaked the product to suit even hockey players and inline skaters. Business Lab gave us contacts and helped us apply for financing from ALMI Företagspartner. We showed them a preliminary prototype, secured a financial contribution for development activities and now we have a finished product ready for production in China. This is a huge market and we re convinced that we can grab a good sized slice of the cake. n lace has made the most progress in its contacts with the chain of sports stores, Intersport a customer that feels their product has a better designed and is more stable than that of its competitors. Elite sports clubs have tested the product and the results are unanimously positive. Business Lab helped us to get moving, says Tobias. We got the help and contacts we needed. We d have probably figured things out working from home, but it would have taken longer. In conclusion, Tobias encourages everyone who has ideas to use Science Park Jönköping as a sounding board. Even if things don t go exactly as planned, you can learn a lot on the way.

10 Kristin lät sitt konsultföretag slå rot i business lab. Nu får hon nya Blomsterland att växa upp över hela Sverige. Vissa företag på Science Park Jönköping blomstrar mer än andra. BK Vision är ett av dem. Kristin Kallebo, 30, utbildade sig till byggnadsingenjör på JTH under Därefter arbetade hon som projektledare på ett byggnadsföretag i Jönköping. På sommaren 2007 träffade hon sin nuvarande kollega Sven-Inge. Byggföretaget hon jobbade på byggde då en butik till Blomsterlandet och Sven-Inge var deras ombud. De två började diskutera ett samarbete, vilket så småningom ledde till att BK Vision föddes i mars året därpå. Huvudinriktningen är projektering och projektledning. Jag behövde ett kontor och blev tipsad om Science Park Jönköping, säger Kristin. Med hjälp av Business Lab fick vi sedan svar på många frågor kring hur man startar ett företag. En stor kund hos BK Vision är Blomsterlandet, där Kristin och Sven-Inge utför allt projektering för ny- och ombyggnationer. Med 45 butiker över hela landet är det en hel del att hålla koll på. Ja, jag har en till tre resdagar i veckan, säger Kristin. Sedan vill jag inte sitta med papper jämt utan även vara ute på plats och hjälpa till. Då får jag en bättre känsla för hur allt fungerar. Men allt är inte blommor och blad för BK Vision; man har även tagit sig an en del totalentreprenader till både den privata sektorn och till företag. Det är nog bra att ha den bredden, särskilt nu om det blir sämre tider i byggbranschen. Det första året har det gått riktigt bra för oss, och på sikt kan vi tänka oss att anställa och expandera. Jag vill nischa mig mot miljö och energihushållning. Det är något som ligger i tiden och som alltid har engagerat mig. Efter att tidigare ha suttit i Business Lab hyr Kristin nu ett eget kontor i Business Growth. Här har hon både utsikt över högskoleområdet och plats för kundmöten, och hon är nöjd med grannarna: Vi har till exempel samarbetat med Svenska Thermocell som också håller till här i huset. Sedan finns det ett allmänt utbyte av idéer och erfarenheter mellan företagen här och det är positivt, avslutar hon. Kristin LET HER CONSULTANCY FIRM TAKE ROOT IN BUSINESS LAB. NOW SHE HELPS NEW PLANT NURSERIES TO SPRING UP ALL OVER SWEDEN. Some companies at Science Park Jönköping flourish more than others. BK Vision is one of them. Kristin Kallebo, 30, studied at Jönköping University to become a construction engineer between 2001 and She then took a job as a project manager for a construction company in Jönköping. She met Sven-Inge, her current colleague, in the summer of The construction company for which she was working was building a shop for a chain of plant nurseries, Blomsterlandet, and Sven-Inge was their representative. They started discussing a partnership which eventually led to the birth of BK Vision in March one year later. Today, the company is primarily project planning and project management oriented. I needed an office and someone mentioned Science Park Jönköping, says Kristin. Business Lab then helped us to answer tons of questions about starting a business. One of BK Vision s larger customers is Blomsterlandet. Kristin and Sven-Inge are in charge of all planning for new construction and refurbishments projects. With 45 shops nationwide, it s quite a bit to keep track of. I m on the road between one and three days a week, says Kristin. I don t want to be bogged down with paperwork all the time. I want to be onsite, helping. This gives me a better feel for how everything works. But all is not roses for BK Visions; the company also has a few general contracting assignments for both the private sector and business companies. I think it s good to have such a spectrum, particularly now should the construction industry face a downturn. We ve had a really good first year and we hope to hire employees and expand. I d like to work in the environment and energy conservation segment. Not only are these fields highly relevant, they are also issues that I feel passionate about. Kristin now leases a private office at Business Growth. She has both a view overlooking the campus and room for customer meetings. She also likes her neighbours. We ve done business with Svenska Thermocell for instance. They re also in the building. Besides, there s a general exchange of ideas and experiences between the companies that lease here and that s a big plus, she says in closing.

11

12 Aaron utvecklade engångsskydd till toalettsitsar. I dag är Sanitett på väg att täcka människors behov världen över.

13 Många av historiens mest lönsamma idéer har haft koppling till människors dagliga behov. En sådan idé, som vi kanske alla snart har nytta av under våra mest privata stunder, utvecklades nyligen av Aaron Gonzalez, 23. Aaron, som är mexikansk utbytesstudent vid Jönköping International Business School, berättar hur han fick idén: Vid mitt universitet i Mexiko hölls en tävling som gick ut på att uppfinna nya, innovativa produkter för daglig användning. Det var då jag utvecklade engångsskyddet för toalettsitsar. Det visade sig vara ett lyckokast jag vann tävlingen. När Aaron kom till Sverige sommaren 2006 slog han sig ihop med sin studiekamrat Markus Dere, 30, vid IHH. De har sedan vidareutvecklat idén. Vi utformade Sanitett tillsammans och flyttade in i Business Lab i april 2008, fortsätter Aaron. Det kändes som den naturliga miljön för ett nytt företag. Fördelarna med Sanitett är uppenbara. Produkten skyddar användaren mot bakterier, det är mer hygieniskt och bekvämare än att klä toalettsitsen med papper, det blir inget slöseri med toalett papper och skydden får lätt plats i väskan eller i fickan. Skydden finns i reseförpackningar om sex stycken, eller i en hållare som kan sättas upp på offentliga toaletter. Hittills har hållare satts upp hos kunder som Coffeehouse by George, Företagshälsan och restaurangen En italienare och en grek. Att hitta återförsäljare i Sverige är det absolut viktigaste just nu. Vi har redan hittat distributörer för de mexikanska, brittiska, tyska och spanska marknaderna, säger Aaron. Den första ordern kommer att skickas ut i maj Tillsammans med Business Lab söker nu Aaron och Markus investerare som kan vara intresserade av en ny, spännande produkt. Ja, vi kommer att inrikta oss på en ny sorts nedbrytbar plast, berättar Aaron. Med hjälp av en tillsats bryts plasten ner av sig själv inom loppet av ett par månader när den kommer i kontakt med naturliga ämnen. Engångsartiklar som tillverkas av plasten blir med andra ord mycket miljövänliga. Vi är övertygade om att det finns en stor marknad, eftersom den kan användas till en mängd olika produkter. Aaron developed a disposable toilet seat cover. Today, Sanitett is about to cover people s needs all over the world. Many of history s most profitable ideas have been connected with people s everyday needs. One such idea, which we all might be sharing our private moments with soon, was recently developed by Aaron Gonzalez, 23. Aaron, who is a Mexican exchange student at Jönköping International Business School, tells us how the idea was born: At my university in Mexico, there was a competition for finding new, innovative grocery products, Aaron recalls. It was then that I developed the disposable toilet seat cover, and it turned out to be a success, as I won the competition. Upon arriving in Sweden in the summer of 2006, Aaron teamed up with fellow IHH student Markus Dere, 30, to further develop the idea. Together, we formed Sanitett and moved into the Business Lab in April, 2008, Aaron continues. It seemed like the natural environment for a new company. The advantages of Sanitett s product are obvious: the user is protected from bacteria, it is more hygienic and convenient than covering the seat with toilet paper, no toilet paper is wasted, and the covers can easily be fit into a bag or jacket pocket, since they come in a handy and practical presentation. The covers are available in six-piece travel packs, as well as in dispensers for use in public toilets. So far, local dispenser clients include Coffeehouse by George, care center Företagshälsan and restaurant En italienare och en grek. Finding sales representatives in Sweden is the most crucial task at the moment. For the Mexican, British, German and Spanish markets, we have already found distributors, Aaron says. The first orders are to be shipped in May At present, Aaron and Markus are also, together with Business Lab, looking for investors who might be interested in a new, exciting product. Yes, we are going to commercialize an additive to developed degradable plastic, Aaron tells us. The plastic decomposes itself in a couple of months when it gets in contact with nature s elements. In other words, it s very eco-friendly, and we are certain that there is a large market for it, as it can be used for a lot of products.

14

15 Tobias har alltid vetat att han skulle bli företagare. Nu utvecklar han IT-system åt bland andra Husqvarna och FläktWoods. Att anpassade IT-lösningar skulle bli allt viktigare, för alla sorters företag, det insåg Tobias Karlsson, 29, redan för länge sedan. Företagandet har han i blodet, och medan han gick Business and IT Management på IHH tog han kontakt med Business Lab i Science Park Jönköping och startade ett företag år För mig känns det naturligt att driva eget, säger Tobias. Jag gillar friheten, ansvaret och möjligheterna. Sedan har jag präglats av min uppväxt i en egenföretagarmiljö. Något år efter att Tobias startat sitt företag gick han samman med en annan nyföretagare i Business Lab, Philip Kroge, och bildade Uniware Systemutveckling. Redan i ett tidigt skede fick Uniware flera stora uppdrag, bland annat åt FläktWoods och Husqvarna. Samarbetet med Husqvarna hade Tobias påbörjat genom IHH:s fadderföretagsverksamhet, FläktWoods fick man kontakt med via andra företag i Science Park Jönköping. Sedan sökte vi till Business Incubator och blev antagna, fortsätter Tobias. Här har vi arbetat med att ta fram tydliga produkter, med utgångspunkt från våra uppdrag. Idag erbjuder Uniware två färdiga IT-system: dels en e-handelslösning anpassad för två områden grossist/agentur och detaljhandel och dels ett webbplatsverktyg för små företag. Dessutom driver man sajten Yrkesmaskiner.se, där återförsäljare av skogs- och trädgårdsmaskiner kan lägga upp annonser, ungefär som på Blocket. I nuläget har sajten omkring 90 annonserande återförsäljare och 250 besökare per dag. Att lägga upp annonser är gratis; vad Uniware tjänar pengar på är att sälja reklamutrymme. Tobias berättar att det går bra och att företaget kommer att flytta Stockholm i mars Och om Business Lab har han bara positiva ord att säga: Vi fick rätt kontaktytor och vägledning. Det är mycket man är osäker på i början. Allt blir ju så mycket enklare om man får det berättat av någon som kan. Bäst är nog lokalen och omgivningen med alla andra tillväxtföretag. Det hade nog varit svårt att hitta en bra lokal på egen hand, avslutar han. Tobias HAS ALWAYS KNOWN THAT HE WOULD START HIS OWN BUSINESS. NOW HE DESIGNS IT SYSTEMS FOR COMPANIES LIKE HUSQVARNA AND FLÄKTWOODS. That customised IT solutions would become increasingly more important for all types of companies was something Tobias Karlsson, 29, realised a long time ago. Entrepreneurship is in his blood and while taking Business and IT Management courses at Jönköping International Business School (IHH) at Jönköping University between 2002 and 2006, he contacted Business Lab in Science Park Jönköping and set up a company in The concept of having my own business has always been perfectly natural for me, says Tobias. I appreciate the freedom, responsibility and opportunities that go with it. Plus, I grew up in a family of people with their own businesses. A few years after Tobias started his company he joined forces with another business spirit at Business Lab, Philip Kroge, and formed Uniware Systemutveckling. Uniware landed several major contracts early on, including FläktWoods and Husqvarna. Tobias initiated the collaboration with Husqvarna via IHH s mentor programme. FläktWoods on the other hand was a contact they established via other Science Park Jönköping companies. We eventually applied to Business Incubator, and were accepted, continues Tobias. We ve worked here on designing specific products based on our assignments. Today, Uniware offers two complete IT systems: one is an e-commerce solution tailored for two areas wholesalers/agents and retailers and one is a website tool for small companies. They also run the site Yrkesmaskiner.se where forest and garden equipment dealers can post advertisements; an ebay-like solution. The site currently has about 90 advertising dealers and logs 250 visitors per day. Posting an ad is free; Uniware makes its money by selling advertising space. Tobias informs us that business is good and that the company will relocate to Stockholm in March He has only good things to say about Business Lab: They put us in touch with the right contacts and gave us the best advice. You have so many questions when you first start out. Everything is just so much easier if someone with the knowhow explains things to you. But I d have to say that the offices and the general atmosphere created by all the other growth companies is the biggest advantage. Finding good offices on our own would also have been tough, he says in closing.

16 Ny reklam contact Lisa Jonsson, business developer Direct/mobile: Tobias Dahlberg, business developer Direct/mobile: Science Park Jönköping Gjuterigatan 9 SE Jönköping Phone: Science Park Jönköping is a meeting place for knowledge intensive companies and dynamic business innovators seeking to explore new business opportunities. The main focus for Science Park Jönköping is the creation, development and growth of new ventures. The facilities are located in the creative heart of Sweden, close by the entrepreneurial and expansive Jönköping University.

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

NORDVISION 2011/ 2012

NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 Nordvision 2011 / 2012 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / editors Ib Keld Jensen Mikael Skog Mikael Horvath Henrik Hartmann

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R.

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R. H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A Nuvarande ägarinnan Jenny Ljungbergs farfar Tage la grunden till ett familjeimperium. Och det är en händelse som, så här mer än 60 år senare, ser ut som ett

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Unga röster i skärgården

Unga röster i skärgården Unga röster i skärgården Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården. Våren 2009. rapport 10:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer