du din idé ditt företag? you your idea your business?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "du din idé ditt företag? you your idea your business?"

Transkript

1 du din idé ditt företag? you your idea your business?

2

3 Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är de något helt annat. De är entrepre nörer var och en med sin egen speciella dröm. Om det har mest att göra med regionens tusenåriga arv av företagande eller med högskolans nytänkande låter vi vara osagt. Klart är i varje fall att campus i Jönköping är grogrund för en tät vegetation av affärsidéer. Vilka av dem som har utvecklingspotential och vilka som är irrbloss tar vi tillsammans reda på i Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping. Many students at Jönköping University aren t actually students. Certainly, they can be defined as such from a purely technical perspective, but deep in their hearts and souls they re something completely different. They are entrepreneurs each nurturing their own very special dream. Whether this can be attributed to the region s thousand-year heritage of entrepreneurship or the university s new approach isn t our place to say. But we can confirm that the campus in Jönköping is a breeding ground for the region s dense growth of business concepts. At Business Lab, a part of Science Park Jönköping, we determine together which concepts have the potential to develop and which are will-o -the-wisp.

4 Går du omkring och bär på en bra idé en idé som du vill ska bli en ännu bättre verklighet? I så fall har du just tagit ett steg i rätt riktning. Till Business Lab, som är en del av Science Park Jönköping, strömmar varje år omkring tvåhundra nya idéer. Och i labbet experimenterar vi inte med några farliga ämnen, utan med något mycket trevligare: att skapa affärer. Till det behöver vi råmaterial i form av idéer. Som din. En bra idé är den som blir genomförd, var det någon som sa. På Business Lab tycker vi lite annorlunda: vi vill att alla bra idéer ska bli genomförda. Släpp fram din snilleblixt, så undersöker vi tillsammans hur ljus den är. Du har viljan, vi bistår med rådgivning, matchning, workshops och kontakter ända fram till ett framgångsrikt företag. Vi behöver även dig som är driven, men som saknar den där stora idén. Vi kan då sammanföra dig med ett uppdrag, ett projekt eller ett team som behöver förstärkning. De flesta företag i Business Lab startas av studenter från Högskolan i Jönköping. Men det spelar egentligen ingen roll om du är forskare, lärare, student eller om du saknar koppling till högskolan. Det är din idé som är viktigast. Låt oss göra något stort av den tillsammans. klart för start För att förvandla din idé till ett företag erbjuder vi stöd i form av en mängd tjänster, alla kostnadsfria. Vi garanterar att du får kompetent rådgivning eftersom våra affärs coacher har stor erfarenhet från såväl akademisk miljö som företagande. Coacherna arbetar konfidentiellt, så du kan tryggt anförtro dina idéer till dem. Business Lab är en kontaktskapande projektmiljö för idéutveckling med hjälp av coachning, rådgivning, workshops och matchning, samt möten med strategiskt viktiga aktörer och partners. Kort sagt, en perfekt början på din väg mot framgång.

5 Are you toying with a good idea an idea that you want to make an even better reality? If so, you ve just taken your first step in the right direction... to Business Lab, a part of Science Park Jönköping, to where about two hundred new ideas find their way every year. In our lab we don t experiment with any dangerous substances but instead with something much nicer doing business. For this we need raw material in the form of ideas. Like yours. A good idea is the one that gets done, someone once said. At Business Lab we have a somewhat different approach: we want all good ideas to get done. Let loose your flashes of genius and together we ll examine how bright they are. You have the will; we can offer advice, matching, workshops and contacts and guide you all the way to becoming a successful enterprise. We also need people who have the drive but don t have a great idea. We can put you in contact with an assignment, a project or a team in need of reinforcement. Most companies at Business Lab were started by Jönköping University students. But it makes no difference if you re a scientist, teacher, student or have no affiliation with the university. It s your idea that matters the most. Let s work together to make it into something great. ON YOUR MARK In order to transform your idea into a company, we offer support through a variety of services, all free of charge. We guarantee expert counselling since our business coaches have excellent experience from the worlds of academia and business. All our coaches have confidentiality agreements so you can safely confide your ideas to them. Business Lab is a project environment that stimulates contacts which promote the development of ideas via coaching, counselling, workshops and matching as well as meetings with strategic key players and partners. In brief, the perfect start on your road to success.

6 Att mötas för att träffa rätt Genom Business Lab får du möjlighet att träffa många duktiga entreprenörer som inspirerar. Här byter du också erfarenheter med andra nya företagare, något som hjälper dig att hitta rätt fokus för din verksamhet. I individuella affärsutvecklingsmöten med erfarna rådgivare och coacher utvecklar du din eller din projektgrupps affärsidé. Som komplement genomförs mer övergripande aktiviteter i grupp, ofta i form av workshops eller seminarier. Vårt uppdrag består även av att föra samman människor vars kompetenser kompletterar varandra, för att på så sätt skapa nya möjligheter. Och sist men inte minst har vi en rad samarbetspartners som i ett tidigt skede kan bidra med specialistkunskap inom områden som finansiering, skatt, försäkring, revision, bank, juridik och patentansökan. Kontor på hög nivå När ett företags konturer börjar skönjas uppstår frågan om lokaler. Då är det tur att Business Lab även har kontorsmiljöer. Femte våningen på Science Park Jönköping inrymmer en mängd arbetsplatser och konferensrum som du kan använda kostnadsfritt under en begränsad tid. Det innebär att du får lättare att fokusera på att utveckla ditt företag, och att du redan från början får förutsättningar att träffa kunder, leverantörer och andra intressenter på ett professionellt sätt. Om du sedan upptäcker att du behöver ett mer enskilt kontor finns det möjlighet att hyra ett sådant, även i detta fall under begränsad tid. Kontoren är möblerade och redo för snabb inflyttning, och hyreskontrakten har kort uppsägningstid för att klara snabba förändringar. Och sen då? När vi tillsammans har gett ditt företag luft under vingarna är det dags för dig att lämna labbet. En tänkbar fortsättning är att utveckla ditt företag vidare i Business Incubator eller Business Growth. Business Incubator är vårt utvecklingsprogram för tillväxtföretag. Hit kvalificerar du dig om du har ett stort engagemang, en produktrelaterad affärsidé och planerar att satsa internationellt. I Business Incubator accelererar utvecklingen och uppbyggnaden av företaget genom fokuserade tjänster inom affärsutveckling, försäljning, rekrytering och finansiering. Business Growth är en miljö för fortsatt tillväxt och internationalisering i en kreativ och nätverkande miljö. Här arrangeras träffar mellan företagen och sociala aktiviteter som frukostmöten och after work. Som en del av Business Growth får du även ta del av förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners. Parken där det ständigt grönskar Business Lab, Business Incubator och Business Growth är alla verksamhetsområden inom Science Park Jönköping. Och vad är då Science Park Jönköping, kan man ju undra. Svaret är: de människor och de företag som verkar innanför dess väggar. I dagsläget finns här drygt 110 företag. Tanken är att ge varje företag all tänkbar hjälp när det gäller start, utveckling, kontakter och tillväxt. Till Science Park Jönköping attraheras människor, företag och forskning för att utveckla nya tillväxtföretag med internationella ambitioner. Mer om hur vi arbetar kan du läsa på Men först tycker vi att du ska vända blad och möta några av dem som nått framgång genom Business Lab.

7 MEETING TO GET IT RIGHT Business Lab offers you the opportunity to meet many talented business people who can provide inspiration. You can also swap experiences with other new entrepreneurs, a perfect way to determine what you want your business to focus on. Individual business development meetings together with experienced advisors and coaches help you to explore the business concept. More comprehensive complementary activities are organised in groups, usually in the form of workshops or seminars. Our mission is to bring together people who have compatible skills so as to create new opportunities. And last but not least, we have a series of partners who can step in early to add their expertise in terms of financing, taxes, insurance, bookkeeping, bank services, legal matters and patent applications. HIGH FLYING OFFICES When the outline of a company begins to emerge so does the issue of office space, which is why Business Lab also offers office solutions. Science Park Jönköping s fifth floor houses multiple workplaces and conference rooms that you can use without cost for a limited period. This means that you can focus on developing your company and can, from the start, host professional meetings with customers, suppliers and other stakeholders. Should you eventually discover that you need a more private office, you can lease one, also for a limited period. Our offices are furnished and ready-made for speedy moves and the lease has a short period of notice to accommodate quick changes. AND THEN WHAT? After we ve worked together to set you on your way, it s time for you to leave the lab. One feasible option is to further develop your company in Business Incubator or Business Growth. Business Incubator is our development programme for growth companies. You qualify if you have intense dedication, a product-related business concept and are planning an international venture. Business Incubator accelerates the development and establishment of your company by providing focused services in the fields of business development, sales, recruitment and financing. Business Growth is an environment for continued growth and internationalisation that boasts a creative and networking atmosphere. We organise meetings between companies and such social activities as breakfast meetings and after work gatherings. As a part of Business Growth you also have access to favourable offers from our partners. THE EVERGREEN PARK Business Lab, Business Incubator and Business Growth are all business areas within Science Park Jönköping. But what is Science Park Jönköping, you might wonder. The answer is: the people and the companies that do business within its walls. At present, over 110 companies are active here. The idea is to give each company all feasible help when it comes to setting up, development, contacts and growth. People, companies and research are attracted to Science Park Jönköping to develop new growth companies that have international ambitions. You can read more about the way we work at But first, turn the page and find out more about some of the people who made it big through Business Lab.

8 Tobias och hans brorsa uppfann ett nytt idrottskydd. Nu är de redo att ge sig in i matchen på marknaden.

9 Efter ett omfattande passningsspel med olika intressenter är Tobias Broman, 27, nu framme vid målet. Taktiken är upplagd och sportprodukten n lace är redo att möta marknaden. Tobias gick Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK och läste sin sista termin i Florida. När han återvände till Jönköping sommaren 2007 hade han inga direkta planer för framtiden. Men det hade hans lillebror Markus. Ja, jag gjorde misstaget att berätta för brorsan att jag inte hade något att göra, berättar Tobias leende. Då var han genast på mig: Men vad bra! Då kan du ta tag i en produktidé som har jag haft i tre år men inte orkat göra nåt med! Vi kan inte beskriva idén i detalj, eftersom produkten ännu inte finns på marknaden, men det rör sig om en idrottsrelaterad skyddsprodukt. Jag och Markus skissade tillsammans och sedan tog vi kontakt med Science Park Jönköping. Där träffade vi en affärsutvecklare från Business Lab och presenterade idén för honom. Tillsammans med honom såg vi möjligheterna att bygga vidare. Därefter sammankopplades de med produktutvecklaren Rubén Lora från Dominikanska republiken, som var utbytes student på JTH. Rubén visade sig mycket intresserad och stannade kvar i Sverige för att ta fram en prototyp. Så långt var allt väl. Men när man skulle patentskydda produkten dök ett litet orosmoln upp. Vi trodde att vi var först, säger Tobias. Men internationellt sett visade det sig att vi hade små konkurrenter i form av Nike och Puma Det fanns dock väsentliga skillnader mot giganternas produkter, som riktar sig helt till en enskild idrott. Efter att ha pratat med en kompis med kontakter inom elithockey anpassade de sin produkt för att passa även hockey spelare och inlinesåkare. Genom Business Lab fick vi kontakt och hjälp med att söka finansiering av ALMI Företagspartner. Vi visade dem en första prototyp, fick ett utvecklingsbidrag och idag har vi en färdig produkt redo för tillverkning i Kina. Marknaden är enorm och vi är övertygade om att vi kan få en rejäl bit av kakan. Längst har n lace kommit i kontakterna med Intersport, som menar att produkten är bättre än konkurrenternas. Man har gjort tester med elitidrottsklubbar och omdömena har varit odelat positiva. Med hjälp av Business Lab fick vi tummen ur. Vi fick den hjälp och de kontakter vi behövde. Om vi hade suttit hemma hade vi säkert också löst det, men det hade tagit mycket längre tid. Som avslutning uppmanar Tobias alla som har idéer att bolla dem med Science Park Jönköping. Även om allt inte går precis som planerat så har man ändå lärt sig mycket under spelets gång. Tobias AND HIS BROTHER INVENTED a NEW SPORTS Protection solution. NOW THEY RE READY TO START PLAYING ON THE MARKET ARENA. After intense dribbling with various stakeholders, Tobias Broman, 27, has finally reached his goal. His tactics are set and his sports product, n lace, is ready to face the market. Tobias attended the Media and Communication Science programme at the School of Education and Communication (HLK) at Jönköping University, completing the final semester in Florida. When he returned to Jönköping in the summer 2007 he had no specific plans for the future. But his younger brother Markus did. I admit it. I made the mistake of telling my brother I had nothing to do, Tobias tells us with a smile. He was on me instantly. Great! You can take care of a product idea I ve had for three years but just haven t had the energy to deal with! We can t describe the idea in detail since the product isn t on the market yet but it is a sports-related protection item. Markus and I drew up the plans and then contacted Science Park Jönköping, continues Tobias. We met with a business developer from Business Lab and pitched our idea. Working with him we saw opportunities to develop the concept and go further. They were then put in touch with product designer Rubén Lora, at the time an exchange student at JTH. Rubén was extremely interested and even remained in Sweden in order to design a prototype. So far so good. But a dark cloud loomed on the horizon when it came time to patent protect the product. We were certain we were the first ones with our product, says Tobias. But it turned out we had some international competition in the form of Nike and Puma... There were, however, significant differences compared to the giants solutions which are intended for one specific sport. After talking to a friend who has elite ice hockey contacts, Tobias, Markus and Rubén tweaked the product to suit even hockey players and inline skaters. Business Lab gave us contacts and helped us apply for financing from ALMI Företagspartner. We showed them a preliminary prototype, secured a financial contribution for development activities and now we have a finished product ready for production in China. This is a huge market and we re convinced that we can grab a good sized slice of the cake. n lace has made the most progress in its contacts with the chain of sports stores, Intersport a customer that feels their product has a better designed and is more stable than that of its competitors. Elite sports clubs have tested the product and the results are unanimously positive. Business Lab helped us to get moving, says Tobias. We got the help and contacts we needed. We d have probably figured things out working from home, but it would have taken longer. In conclusion, Tobias encourages everyone who has ideas to use Science Park Jönköping as a sounding board. Even if things don t go exactly as planned, you can learn a lot on the way.

10 Kristin lät sitt konsultföretag slå rot i business lab. Nu får hon nya Blomsterland att växa upp över hela Sverige. Vissa företag på Science Park Jönköping blomstrar mer än andra. BK Vision är ett av dem. Kristin Kallebo, 30, utbildade sig till byggnadsingenjör på JTH under Därefter arbetade hon som projektledare på ett byggnadsföretag i Jönköping. På sommaren 2007 träffade hon sin nuvarande kollega Sven-Inge. Byggföretaget hon jobbade på byggde då en butik till Blomsterlandet och Sven-Inge var deras ombud. De två började diskutera ett samarbete, vilket så småningom ledde till att BK Vision föddes i mars året därpå. Huvudinriktningen är projektering och projektledning. Jag behövde ett kontor och blev tipsad om Science Park Jönköping, säger Kristin. Med hjälp av Business Lab fick vi sedan svar på många frågor kring hur man startar ett företag. En stor kund hos BK Vision är Blomsterlandet, där Kristin och Sven-Inge utför allt projektering för ny- och ombyggnationer. Med 45 butiker över hela landet är det en hel del att hålla koll på. Ja, jag har en till tre resdagar i veckan, säger Kristin. Sedan vill jag inte sitta med papper jämt utan även vara ute på plats och hjälpa till. Då får jag en bättre känsla för hur allt fungerar. Men allt är inte blommor och blad för BK Vision; man har även tagit sig an en del totalentreprenader till både den privata sektorn och till företag. Det är nog bra att ha den bredden, särskilt nu om det blir sämre tider i byggbranschen. Det första året har det gått riktigt bra för oss, och på sikt kan vi tänka oss att anställa och expandera. Jag vill nischa mig mot miljö och energihushållning. Det är något som ligger i tiden och som alltid har engagerat mig. Efter att tidigare ha suttit i Business Lab hyr Kristin nu ett eget kontor i Business Growth. Här har hon både utsikt över högskoleområdet och plats för kundmöten, och hon är nöjd med grannarna: Vi har till exempel samarbetat med Svenska Thermocell som också håller till här i huset. Sedan finns det ett allmänt utbyte av idéer och erfarenheter mellan företagen här och det är positivt, avslutar hon. Kristin LET HER CONSULTANCY FIRM TAKE ROOT IN BUSINESS LAB. NOW SHE HELPS NEW PLANT NURSERIES TO SPRING UP ALL OVER SWEDEN. Some companies at Science Park Jönköping flourish more than others. BK Vision is one of them. Kristin Kallebo, 30, studied at Jönköping University to become a construction engineer between 2001 and She then took a job as a project manager for a construction company in Jönköping. She met Sven-Inge, her current colleague, in the summer of The construction company for which she was working was building a shop for a chain of plant nurseries, Blomsterlandet, and Sven-Inge was their representative. They started discussing a partnership which eventually led to the birth of BK Vision in March one year later. Today, the company is primarily project planning and project management oriented. I needed an office and someone mentioned Science Park Jönköping, says Kristin. Business Lab then helped us to answer tons of questions about starting a business. One of BK Vision s larger customers is Blomsterlandet. Kristin and Sven-Inge are in charge of all planning for new construction and refurbishments projects. With 45 shops nationwide, it s quite a bit to keep track of. I m on the road between one and three days a week, says Kristin. I don t want to be bogged down with paperwork all the time. I want to be onsite, helping. This gives me a better feel for how everything works. But all is not roses for BK Visions; the company also has a few general contracting assignments for both the private sector and business companies. I think it s good to have such a spectrum, particularly now should the construction industry face a downturn. We ve had a really good first year and we hope to hire employees and expand. I d like to work in the environment and energy conservation segment. Not only are these fields highly relevant, they are also issues that I feel passionate about. Kristin now leases a private office at Business Growth. She has both a view overlooking the campus and room for customer meetings. She also likes her neighbours. We ve done business with Svenska Thermocell for instance. They re also in the building. Besides, there s a general exchange of ideas and experiences between the companies that lease here and that s a big plus, she says in closing.

11

12 Aaron utvecklade engångsskydd till toalettsitsar. I dag är Sanitett på väg att täcka människors behov världen över.

13 Många av historiens mest lönsamma idéer har haft koppling till människors dagliga behov. En sådan idé, som vi kanske alla snart har nytta av under våra mest privata stunder, utvecklades nyligen av Aaron Gonzalez, 23. Aaron, som är mexikansk utbytesstudent vid Jönköping International Business School, berättar hur han fick idén: Vid mitt universitet i Mexiko hölls en tävling som gick ut på att uppfinna nya, innovativa produkter för daglig användning. Det var då jag utvecklade engångsskyddet för toalettsitsar. Det visade sig vara ett lyckokast jag vann tävlingen. När Aaron kom till Sverige sommaren 2006 slog han sig ihop med sin studiekamrat Markus Dere, 30, vid IHH. De har sedan vidareutvecklat idén. Vi utformade Sanitett tillsammans och flyttade in i Business Lab i april 2008, fortsätter Aaron. Det kändes som den naturliga miljön för ett nytt företag. Fördelarna med Sanitett är uppenbara. Produkten skyddar användaren mot bakterier, det är mer hygieniskt och bekvämare än att klä toalettsitsen med papper, det blir inget slöseri med toalett papper och skydden får lätt plats i väskan eller i fickan. Skydden finns i reseförpackningar om sex stycken, eller i en hållare som kan sättas upp på offentliga toaletter. Hittills har hållare satts upp hos kunder som Coffeehouse by George, Företagshälsan och restaurangen En italienare och en grek. Att hitta återförsäljare i Sverige är det absolut viktigaste just nu. Vi har redan hittat distributörer för de mexikanska, brittiska, tyska och spanska marknaderna, säger Aaron. Den första ordern kommer att skickas ut i maj Tillsammans med Business Lab söker nu Aaron och Markus investerare som kan vara intresserade av en ny, spännande produkt. Ja, vi kommer att inrikta oss på en ny sorts nedbrytbar plast, berättar Aaron. Med hjälp av en tillsats bryts plasten ner av sig själv inom loppet av ett par månader när den kommer i kontakt med naturliga ämnen. Engångsartiklar som tillverkas av plasten blir med andra ord mycket miljövänliga. Vi är övertygade om att det finns en stor marknad, eftersom den kan användas till en mängd olika produkter. Aaron developed a disposable toilet seat cover. Today, Sanitett is about to cover people s needs all over the world. Many of history s most profitable ideas have been connected with people s everyday needs. One such idea, which we all might be sharing our private moments with soon, was recently developed by Aaron Gonzalez, 23. Aaron, who is a Mexican exchange student at Jönköping International Business School, tells us how the idea was born: At my university in Mexico, there was a competition for finding new, innovative grocery products, Aaron recalls. It was then that I developed the disposable toilet seat cover, and it turned out to be a success, as I won the competition. Upon arriving in Sweden in the summer of 2006, Aaron teamed up with fellow IHH student Markus Dere, 30, to further develop the idea. Together, we formed Sanitett and moved into the Business Lab in April, 2008, Aaron continues. It seemed like the natural environment for a new company. The advantages of Sanitett s product are obvious: the user is protected from bacteria, it is more hygienic and convenient than covering the seat with toilet paper, no toilet paper is wasted, and the covers can easily be fit into a bag or jacket pocket, since they come in a handy and practical presentation. The covers are available in six-piece travel packs, as well as in dispensers for use in public toilets. So far, local dispenser clients include Coffeehouse by George, care center Företagshälsan and restaurant En italienare och en grek. Finding sales representatives in Sweden is the most crucial task at the moment. For the Mexican, British, German and Spanish markets, we have already found distributors, Aaron says. The first orders are to be shipped in May At present, Aaron and Markus are also, together with Business Lab, looking for investors who might be interested in a new, exciting product. Yes, we are going to commercialize an additive to developed degradable plastic, Aaron tells us. The plastic decomposes itself in a couple of months when it gets in contact with nature s elements. In other words, it s very eco-friendly, and we are certain that there is a large market for it, as it can be used for a lot of products.

14

15 Tobias har alltid vetat att han skulle bli företagare. Nu utvecklar han IT-system åt bland andra Husqvarna och FläktWoods. Att anpassade IT-lösningar skulle bli allt viktigare, för alla sorters företag, det insåg Tobias Karlsson, 29, redan för länge sedan. Företagandet har han i blodet, och medan han gick Business and IT Management på IHH tog han kontakt med Business Lab i Science Park Jönköping och startade ett företag år För mig känns det naturligt att driva eget, säger Tobias. Jag gillar friheten, ansvaret och möjligheterna. Sedan har jag präglats av min uppväxt i en egenföretagarmiljö. Något år efter att Tobias startat sitt företag gick han samman med en annan nyföretagare i Business Lab, Philip Kroge, och bildade Uniware Systemutveckling. Redan i ett tidigt skede fick Uniware flera stora uppdrag, bland annat åt FläktWoods och Husqvarna. Samarbetet med Husqvarna hade Tobias påbörjat genom IHH:s fadderföretagsverksamhet, FläktWoods fick man kontakt med via andra företag i Science Park Jönköping. Sedan sökte vi till Business Incubator och blev antagna, fortsätter Tobias. Här har vi arbetat med att ta fram tydliga produkter, med utgångspunkt från våra uppdrag. Idag erbjuder Uniware två färdiga IT-system: dels en e-handelslösning anpassad för två områden grossist/agentur och detaljhandel och dels ett webbplatsverktyg för små företag. Dessutom driver man sajten Yrkesmaskiner.se, där återförsäljare av skogs- och trädgårdsmaskiner kan lägga upp annonser, ungefär som på Blocket. I nuläget har sajten omkring 90 annonserande återförsäljare och 250 besökare per dag. Att lägga upp annonser är gratis; vad Uniware tjänar pengar på är att sälja reklamutrymme. Tobias berättar att det går bra och att företaget kommer att flytta Stockholm i mars Och om Business Lab har han bara positiva ord att säga: Vi fick rätt kontaktytor och vägledning. Det är mycket man är osäker på i början. Allt blir ju så mycket enklare om man får det berättat av någon som kan. Bäst är nog lokalen och omgivningen med alla andra tillväxtföretag. Det hade nog varit svårt att hitta en bra lokal på egen hand, avslutar han. Tobias HAS ALWAYS KNOWN THAT HE WOULD START HIS OWN BUSINESS. NOW HE DESIGNS IT SYSTEMS FOR COMPANIES LIKE HUSQVARNA AND FLÄKTWOODS. That customised IT solutions would become increasingly more important for all types of companies was something Tobias Karlsson, 29, realised a long time ago. Entrepreneurship is in his blood and while taking Business and IT Management courses at Jönköping International Business School (IHH) at Jönköping University between 2002 and 2006, he contacted Business Lab in Science Park Jönköping and set up a company in The concept of having my own business has always been perfectly natural for me, says Tobias. I appreciate the freedom, responsibility and opportunities that go with it. Plus, I grew up in a family of people with their own businesses. A few years after Tobias started his company he joined forces with another business spirit at Business Lab, Philip Kroge, and formed Uniware Systemutveckling. Uniware landed several major contracts early on, including FläktWoods and Husqvarna. Tobias initiated the collaboration with Husqvarna via IHH s mentor programme. FläktWoods on the other hand was a contact they established via other Science Park Jönköping companies. We eventually applied to Business Incubator, and were accepted, continues Tobias. We ve worked here on designing specific products based on our assignments. Today, Uniware offers two complete IT systems: one is an e-commerce solution tailored for two areas wholesalers/agents and retailers and one is a website tool for small companies. They also run the site Yrkesmaskiner.se where forest and garden equipment dealers can post advertisements; an ebay-like solution. The site currently has about 90 advertising dealers and logs 250 visitors per day. Posting an ad is free; Uniware makes its money by selling advertising space. Tobias informs us that business is good and that the company will relocate to Stockholm in March He has only good things to say about Business Lab: They put us in touch with the right contacts and gave us the best advice. You have so many questions when you first start out. Everything is just so much easier if someone with the knowhow explains things to you. But I d have to say that the offices and the general atmosphere created by all the other growth companies is the biggest advantage. Finding good offices on our own would also have been tough, he says in closing.

16 Ny reklam contact Lisa Jonsson, business developer Direct/mobile: Tobias Dahlberg, business developer Direct/mobile: Science Park Jönköping Gjuterigatan 9 SE Jönköping Phone: Science Park Jönköping is a meeting place for knowledge intensive companies and dynamic business innovators seeking to explore new business opportunities. The main focus for Science Park Jönköping is the creation, development and growth of new ventures. The facilities are located in the creative heart of Sweden, close by the entrepreneurial and expansive Jönköping University.

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre

PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre Expectations» What has motivated you to spend your precious time here today?» When leaving this workshop,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter Affärssystem: användning, projekt och marknad Politik Alf Westelius 1 Alf Westelius 38 Konkurrerande affärslogiker, makt och styrning Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan It can be tempting to over plan a trip. It can be comforting to hold up your binder full of reservations, schedules, and brochures

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer