Om ackreditering. 28 februari Filosofiska fakulteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten"

Transkript

1 28 februari 2014 Filosofiska fakulteten Uppdrag att utreda förutsättningarna för en ackreditering av Business/Management utbildningar vid den filosofiska fakulteten, Linköpings universitet; Dnr LiU I november 2013 gavs undertecknad i uppdrag av dekanus för Filosofiska fakulteten att genomföra en utredning kring följande frågeställningar: 1. Vilka aktuella motiv finns för en ackreditering? 2. Hur ställer sig andra lärosäten till behovet av ackreditering? 3. Vilka lärosäten i Sverige har idag en gällande ackreditering från någon eller några ackrediteringsorganisationer? 4. Nuvarande och eventuellt kommande partners syn på nödvändigheten av att LiU blir ackrediterat. 5. Hos vilka organisationer kan och bör LiU ansöka om ackreditering? 6. Vilka krav ställer dessa organisationer på LiU för att en ackreditering skall kunna ske? 7. Vilka eventuella förändringar krävs inom LiU för att uppfylla dessa krav? 8. Vilka konsekvenser kan identifieras i ett läge där inte ackreditering sker? I arbetsgruppen för att besvara frågeställningarna har förutom undertecknad ingått universitetslektor Marie Bengtsson, universitetslektor Jörgen Dahlgren, universitetslektor Jörgen Ljung och professor Jonas Söderlund. Gruppen har förutom att granska skriftliga dokument från såväl ackrediteringsorganisationer som ackrediterade institutioner, intervjuat samtliga svenska universitetsinstitutioner samt större högskoleinstitutioner, företrädare för ackrediterade institutioner i Norge, Finland, Storbritannien och Australien samt vissa samarbetspartners i Europa, USA och Asien. Om ackreditering Ackreditering av högskoleutbildning är ett fenomen som dykt upp under 1990-talet och i början av 2000-talet. Hämäläinen et al (2001) ger tre möjliga definitioner på begreppet ackreditering: a formal, published statement regarding the quality of an institution or a programme, following a cyclical evaluation based on agreed standards (CRE) Per-Olof Brehmer Prefekt (13)

2 a process of external quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programmes for quality assurance and quality improvement. (Council for Higher Education Accreditation) the award of status. Accreditation is a process generally based on application of predefined standards. It is primarily an outcome of evaluation. (The European Training foundation) Begreppet ackreditering ligger med dessa innebörder nära den från privata företag kända certifieringen byggd på olika ISO-standards. Med ovanstående innebörder kan också sägas att Universitetskanslersämbetet idag är den myndighet inom Sverige som ackrediterar högskoleutbildningar genom att efter granskning ge, respektive dra in, examensrättigheter. Processen är långsiktig och Universitetskanslersämbetets bedömningar beaktar på olika sätt kvalitetsprocesser, utbildningsstrategier, examinationsformer mfl aspekter inom universitetet och bedömda utbildningar. Vid diskussioner om ackreditering av svenska utbildningar avses dock inte Universitetskanslersämbetets bedömningar utan ackrediteringen bygger här på granskningar som gjorts av utländska organisationer. Som framgår nedan, så är idag nästan alla universitet och större högskolor i Sverige engagerade i ett ackrediteringsarbete. Orsakerna till detta kan sökas i den ökade internationaliseringen av såväl utbildning som forskning och t ex betonade Bolognaprocessen möjligheterna för studerande att röra sig fritt inom Europa och att kunna få tidigare studier accepterade vid antagning till universitetsutbildning i annat land. Idag omfattar studerandeflödet hela världen och det har därmed uppstått ett behov av att kvalitetsgranska de olika utbildningar som erbjuds. Termen universitet är inte kopplad till något skyddat begrepp (se t ex Högskoleverket, 2005, s 31) och det finns därför idag ett stort utbud av s.k. universitetsutbildningar, där en del sker vid traditionella universitet med hög kvalitet, men andra är små verksamheter utan egentlig kompetens. Tillväxten av universitet, främst i Asien, och utbildningar med internationell rekrytering (som bl.a. diskuterats under rektors institutionsbesök 2012/13) har ökat intresset för ackreditering. Allmänt kan skälen till ackreditering sägas vara att ackreditering: Underlättar student- lärar- och forskarutbyte genom den kvalitetskontroll som ackrediteringen innebär Innebär att den enhet som söker ackreditering ställs inför krav som är kvalitetsdrivande för den egna utbildningen Ackreditering av universitetsutbildning har i ökad utsträckning kommit att bli ett krav och har här kommit att fungera på samma sätt som ISO-certifieringen i privata företag dvs för att t ex bli underleverantör till ett större företag så måste du vara certifierad (ackrediterad) enligt t ex ISO 9001, ISO etc. På universitetssidan märks detta i de kontakter som man har med utländska utbildningar och där numera etablerade samarbetsrelationer ifrågasätts. Från universitetet i Grenoble, en av våra viktiga partners (med utbyten både från civilekonomprogrammen och civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi) fick vi nyligen följande besked: I must also stress that we follow the EQUIS guidelines about having accredited partners for exchanges, we have just been reaccredited EQUIS for 5 years and we have reaccreditation coming up for AACSB an AMBA. This also seems to be a basis for selection criteria for our students too. 2(13)

3 Det andra skälet till ackreditering utvecklas i följande uttalande från Tom Colbjørnsen, rektor vid BI i Oslo: Kvalitet utvikles gjennom fortløpende å måtte forholde seg til krevende internasjonale standarder. Man blir aldri for god til det. Tilslutning til internasjonale akkrediteringsordninger er som å tvinge seg selv til å løpe foran et lokomotiv som fyre på samtlige sylindre. Sagt annerledes: Det er ikke uten grunn selv Harvard University eksponerer seg for akkreditering. Ackrediteringsorganisationer Det finns ett flertal internationella organisationer som arbetar med ackreditering av högre utbildning. Med utgångspunkt från ett nordiskt och europeiskt perspektiv är följande organisationer de vanligast förekommande: AMBA (Association of MBAs) är en Englandsbaserad organisation, som finns i över 70 länder. AMBA betonar internationalisering och har som andra kriterier att ha en bredd i sitt utbud av MBA-program. Dessa är som regel 2-åriga breddutbildningar som påbyggnad på tidigare studier inom teknik (i flertalet fall) och där det krävs några år av praktik. Lärare på dessa skolor skall ha både akademisk och praktisk erfarenhet. En variant är ackreditering av Master of Science in Business Administration som kan ses som en fördjupning på tidigare studier inom Business/Management och utan krav på praktik. Processtiden för att bli ackrediterad är 1-2 år. EFMD (European Foundation for Management Development) med bas i Bryssel. Denna organisation har fem olika verksamhetsgrenar där tre av dessa har fokus på att ge akademiska utbildningar en internationell ackreditering. EQUIS har som mål institutionell ackreditering och EPAS samt CEL ackrediterar program, den senare med fokus på tekniska utbildningsprogram och på företag. EQUIS och EPAS har sitt fokus på Business/Management. Den femte verksamhetsgrenen (EDAF) vänder sig till ledningar för Business Schools och utgör ett stöd i ackrediteringsprocessen. Målgruppen för EQUIS är Business schools eller Schools of Management. Områden som granskas är skolans ledning och strategi, där stor grad av självständighet skall föreligga. Programmen i utbudet skall håll hög internationell profil, antalet studenter skall ha bred internationell bas liksom lärarlaget. En detaljgranskning av utbildningens innehåll och examination skall säkerställa att hög kvalité garanteras. Processen för att bli ackrediterad tar generellt 3-5 år och kan leda till att enheten blir ackrediterad i 3 eller 5 år. EQUIS har i nuläget över 142 skolor som medlemmar spridda på 40 olika länder. Det finns stora likheter mellan EPAS och EQUIS i både innehåll och arbetsprocess för att bli ackrediterad. Den stora skillnaden är att EPAS fokuserar på enskilda utbildningsprogram. Det finns över 80 program som har blivit ackrediterade i närmare 30 länder. Fokus i utvärderingen ligger på programdesign, hur undervisningen bedrivs och det resultat som uppnås. En mycket stor vikt läggs vid att det finns en stark internationell närvaro i programmet. Programmet skall ha haft minst 25 studenter per år och ha funnits i minst 3 år. Arbetet med att bli ackrediterad uppskattas att ta 1-3 år. Om programmet blir accepterat ges ackreditering i 3 eller 5 år. 3(13)

4 I vårt arbete har det blivit uppenbart att det snarare är EQUIS än EPAS som internationellt tillmäts en betydelse. I Kina finns t.ex. enbart två EPAS ackrediterade program men däremot 15 EQUIS ackrediterade schools. AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) med säte i USA har två former av ackreditering, dels en mot redovisning (Accounting), dels en mer generell inom Management. Det är främst Business Schools i 45 länder som har denna ackreditering. Ett dominerande antal av dessa schools finns i USA och därefter i Asien. De ackrediterade skolorna skall ha en tydlig målinriktning, profilering och där varje enhet har en hög grad av självständighet. Den internationella betoningen är relativt låg. Samtidigt betonar AACSB behovet av sammanhållen examination av studenternas kunskap via olika examinationsformer. Att bli ackrediterad är en process som tar mellan 4 till 7 år. När man väl blivit accepterad får man en ackreditering på 3 till 5 år. Ackreditering vid Nordiska universitets- och högskoleutbildningar Vi har i samtal med representanter (i de flest fall prefekter) för svenska universitetsoch högskoleutbildningar fått följande bild av ackrediteringsläget: Institution Nuläge Framtid Ekonomihögskolan, Lund Är EQUIS-ackrediterad Arbetar på förnyad EQUISackreditering Arbetar med en anpassning till AACSB och tänker ansluta när man kommit längre i processen. Har inga konkreta planer för AMBA. Handelshögskolan, Göteborg Är EQUIS-ackrediterad Arbetar på förnyad EQUISackreditering Företagsekonomi, Stockholm Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Har förlorat EQUIS-ackreditering. Har f n ingen ackreditering, men tänker under våren ta ställning till om man tänker söka ackreditering eller ej. Hittills har fokus legat på samgåendet till Linnéuniv. Arbetar parallellt med AACSB med mål Är godkända i eligibility test. Arbetar nu på AACSB och har passerat eligibility test. Återstår 3-4 år. 4(13)

5 Handelshögskolan, Jönköping Är ackrediterade enligt EPAS för 2 program. Arbetar på ackreditering för EQUIS och AACSB. Handelshögskolan, Karlstad Företagsekonomi, Uppsala Handelshögskolan Örebro Handelshögskolan, Umeå Handelshögskolan HHS F n ej ackrediterad Har försökt få EQUISackreditering tidigare, men processen avbröts. Ingen ackreditering f n Arbetar med ackreditering enl. AACSB. Har passerat eligibility test. EQUIS-ackrediterad, 5 år Tänker under året påbörja arbetet med ackreditering hos AACSB. Inget projekt f n, men frågan aktuell. Kommer under året att undersöka möjligheterna till ackreditering enligt AACSB Som framgår av tabellen så arbetar de flesta på någon form av ackreditering. Flertalet är övertygade om att det kommer att krävas i framtiden och några har också fått önskemål från sina samarbetspartners som grund för fortsatta relationer. Läget i Norden framgår av följande tabell: EQUIS AACSB EPAS AMBA Danmark Danmark Danmark Danmark Aarhus School of Business and Social Sciences (5 år) Copenhagen Business School (5 år) Norge Aarhus School of Business and Social Sciences Copenhagen Business School Norge (ingen) Norge Copenhagen Business School AVT Business School Norge BI Norwegian Business School (5 år) NHH Norwegian School of Economics (5 år) Finland BI Norwegian Business School (sommaren 2014) Finland (ingen) Finland (ingen) Finland Aalto University School of Business (5 år) Hanken School of Economics (3 år) Aalto University School of Business OULU Business School, University of Oulu School of Business, Lappeenranta University of Technology School of Business and Services Management, Aalto University School of Business Hanken School of Economics School of Business and Economics, University of Jyväskylä 5(13)

6 JAMK University of Applied Sciences Turku School of Economics, Turku University Faculty of Business Studies, University of Vaasa Ett par institutioner (CBS, Aalto) har satsat på s k Triple Crown-ackreditering dvs EQUIS, AACSB och AMBA, något som också kan förväntas när det gäller Ekonomihögskolan i Lund och Handelshögskolan i Göteborg. I nuläget är det ingen i Sverige som har AACSB ackreditering. Vårt nuläge Internationalisering vid Linköpings universitet I visionsdokumentet för internationalisering (som antogs av universitetsstyrelsen i april 2013) framhålls två övergripande motiv för internationalisering vid LiU. Det första är att öka kvalitet i utbildning och forskning och det andra är att säkerställa konkurrenskraften både nationellt och internationellt. I kontakter med partners utanför Europa och då särskilt i Asien är frågan om ackreditering och ranking avgörande för val av utbildningspartner. För de kontakter LiU har med speciellt Kina men även i Asien i övrigt lyfts detta fram som en förutsättning för att inleda ett samarbete. I LiUs visionsdokument framgår att år 2020 skall merparten av universitetets svenska studenter ha läst minst en termin med kurser på engelska vid LiU och att alla som önskar och har möjlighet skall ha läst en del av sin utbildning utomlands. Visionen är att LiU skall ha 10% internationella studenter varav en femtedel från länder utanför Europa. Med ett antagande att LiU har ca studenter 2020 kommer de internationella studenterna att uppgå till 2500 vilket är nästintill en fördubbling mot idag. Dagens antal utresande svenska studenter borde år 2020 vara minst tre gånger så många som idag för att balansera gruppen inresande. Läsåret 2012/2013 var det 575 studenter som reste ut inom ramen för något av de utbytesavtal som LiU har med partners i världen. Antalet inresande till LiU var dock nästan dubbelt så stort, 1123 studenter. Fördelningen mellan universitetets fakulteter visar att tekniska fakulteten och filosofiska fakulteten står för drygt 80% av utresandet (ca 40% fördelade på var och en av dessa fakulteter). Av inresande studenter läser ca 60% kurser inom teknisk fakultet och 30% kurser inom filosofisk fakultet. Lärarrekrytering förväntas bli mer internationell enligt visionsdokumentet, målet är att 15% av lärare och forskare vid LiU skall ha en internationell bakgrund. Inom Business/ Management kan frågan om ackreditering komma att bli mer avgörande vid val av LiU som ny arbetsplats. Företagsekonomi har det senaste åren rekryterat två disputerade kollegor som kommer från Tyskland respektive Spanien. 6(13)

7 Internationalisering vid IEI och Företagsekonomi Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) har flera mycket populära utbildningsprogram, I-linjen, Ekonomprogrammen, Affärsjuridiska programmet, PolKand, Systemvetenskapliga programmet, Energi,miljö,management (EMM),Design och produktutveckling (DPU) m.fl. Många av studenterna vid dessa utbildningsprogram deltar i det internationella utbytet. Två av universitetets mest eftersökta internationella mastersprogram för filosofiska fakulteten har sin bas på institutionen (IEI); Strategy and Management in International Organisation (SMIO) samt International and European Relations. Även inom tekniska fakultet är de masterprogram som har sin bas på institutionen (IEI) (Industrial Engineering and Management, Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering och Energy and Enivronmental Engineering) attraktiva för internationella studenter. 43% av alla sökande till internationella masters program har sin hemvist på IEI (filosofisk och teknisk fakultet sammantaget). Universitetet erbjuder 23 internationella mastersprogram, 6 av dessa finns på IEI och dessa program ligger alla bland de 10 mest eftersökta programmen. Av antalet utresande studenter vid LiU är det 85% av filosofiska fakultetens studerande som läser på program som i huvudsak ges av IEI och 65% av tekniska fakultetens studerande läser på program som i huvudsak ges av IEI. Av inresande utländska utbytesstudenter till filosofisk fakultet läser 70% kurser inom Företagsekonomi (totalt 2013 var det ca 270 studenter). Därtill kommer inresande som läser på andra ämnesområden på IEI. Inom IEI är det ämnesområdet Företagsekonomi som har den i särklass största andel studenter som både reser ut och som tar emot inresande utbytesstudenter. Lägger vi därtill att SMIO är det mest eftersökta programmet vid LiU så ger detta en tydlig indikation på att ämnesområdet har en särställning inom internationaliseringen. Generellt i världen tycks det vara utbildningar inom Business/Management som har lättast att anpassa sig till en internationell kontext. Slutsatsen av detta är att IEI och speciellt Företagsekonomi svarar för en betydande andel av hela LiU internationalisering. Ett viktigt kriterium för de studerande vid LiU när de reser ut är att de får möjlighet till studier hos partneruniversitet som håller en hög kvalité i sina utbildningar. Nuvarande partneruniversitet har knutits till Linköpings universitet genom besök av lärare och forskare som ömsesidigt besökt och etablerat kontakter med internationella universitet. Det som man mött här har varit kurser och utbildningar med kompetenta lärare, intresserade studenter, studiemiljöer där olika studenter möts och med mycket hög standard på datorsalar, läsplatser, mm. Vi ser redan nu trenden att flera partner som vi anser håller god kvalité inte längre vill ha avtal med oss, inte baserat på vad som vi gör eller det som studenterna kan efter kurserna, utan man efterfrågar en internationell jämförelse med andra motsvarande utbildningar, program och institutioner. Det finns från partneruniversitet som tar emot utbytesstudenter från tekniska fakulteten en ökad mängd frågor kring studenternas tidigare studier (förkunskaper före utbytet). Därmed blir det ett ökat fokus på jämförbarhet mellan universitetsutbildningar. Detta är något som noggrant måste följas upp de kommande åren. 7(13)

8 Kvalitet och kvalitetsutveckling Idag sker kvalitetsutvecklingen av exempelvis civilekonomprogrammet på ett traditionellt sätt. Detta betyder att viktiga impulser till utveckling kommer från lärarnas egen forskning, kontakter med näringslivet, kontakter med kollegor, studerandevärderingar. Kvalitetsgranskningen sker dels direkt genom de utvärderingar som Högskoleverket (numera UK-ämbetet) utfört, dels indirekt genom den värdering som sker av våra studerande. När det gäller den senare räknas ekonomiutbildningen vid IEI till den handfull av utbildningar som värderas högst på arbetsgivarsidan. I Högskoleverkets utvärdering fick de bedömda utbildningarna betyget Hög kvalitet. På utbildningssidan har benchmarking med andra svenska utbildningar (tex Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Jönköping) endast använts i begränsad omfattning och varit baserad på uppsatsarbeten. Idag finns upparbetade erfarenhetsutbyten mellan universiteten i Linköping, Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå samt med Handelshögskolan inom det s k U6-samarbetet, där programansvariga möts en gång per termin och forskarstudierektorer möts årligen för erfarenhetsutbyten. Ackreditering och partneruniversitet, trender Inledningsvis noterades att universitetet i Grenoble hänvisade till ackreditering som ett motiv till att avsluta samarbetet om studentutbyten (Erasmus) då partners saknar ackreditering. För mer än sju år sedan fick Linköpings universitet motsvarande besked från universitetet i Maastricht, Nederländerna då de sa upp avtalet med oss med liknande motivering. Deras School of Business & Economics har ackreditering både med EQUIS och AACSB sedan I det nätverk av innovativa universitet (ECIU) där LiU finns med har tre av universiteten ackreditering; Dublin City University (EPAS och AMBA), Strathclyde University (EQUIS, AACSB och AMBA) samt Twente university (EPAS). Det är enbart Twente som har ett avtal om studentutbyte med LiU inom Business/Management. Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn samt Aalto University (Business School) i Helsingfors har detta läsår meddelat att de inte kommer att förnya avtalet med LiU. Dessa skolor har Triple Crown ackreditering. BI i Oslo är i slutfasen att få Triple Crown - ackreditering. De har ännu inte aviserat någon förändring i avtal med oss. Flera internationella partners i Asien har ackreditering till EQUIS och AACSB och i England är det mycket tydligt att våra partner inom Business/Management har satsat på att bli ackrediterade och i några fall med Triple Crown ackreditering. Frågan om ackreditering tillsammans med internationella rankinglistor sägs utgöra ett avgörande underlag när föräldrar i Asien (troligen likartat i andra delar av världen) beslutar om vilket universitet de skall skicka sina barn för utbildningar både nationellt men särskilt internationellt. Detta framkom i samtal med de som ansvarat för ackrediteringsarbetet vid University of Sheffield, UK. Sammanfattning Ackreditering som instrument för att visa omvärlden (och internt) att ett program eller enhet håller hög kvalité och som värderas internationellt har blivit mer framträdande under de senaste åren. I arbetet med att rekrytera nya studenter och att ge våra egna studenter tillgång till god utbildning har det inom Business/Management blivit ett näst intill krav att ha ett godkännande i form av en eller flera ackrediteringar. Detta 8(13)

9 märks både i England och särskilt i Asien. Vid intervjuerna framkom också att ackrediteringen får konsekvenser även för forskarutbildningen då de universitet som har Triple Crown endast vill ha medlemmar i betygskommitéer och opponenter från andra universitet med Triple Crown. Svenska lärosäten har varit sena i att skaffa sig en extern ackreditering. I nuläget är det enbart Handelshögskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund och Jönköping som har en ackreditering. Under arbetet med denna utredning har vi, som visats ovan, konstaterat att det pågår arbete på de flesta andra universitet för att få en extern ackreditering. Alternativa handlingsmöjligheter Mot bakgrund av vad som sagts ovan, framgår att det finns två olika handlingsalternativ: 1. Ackrediteringsalternativet 2. Noll-alternativet dvs att fortsätta som tidigare utan ackreditering Ackrediteringsalternativet Ackrediteringsalternativet innebär att man ansöker om ackreditering enligt någon av de alternativ som beskrivits ovan. Här är förmodligen AMBA inte primärt relevant eftersom det omfattar en ackreditering av enbart MBA-utbildningar, vilket är begränsat. När det gäller utbildning inom internationella program på IEI är det mastersprogrammet SMIO som har deltagare från andra länder, som kan vara aktuellt för ackreditering. Förutom detta program har institutionen ett utbud av kurser på engelska för ERASMUS-studerande. Institutionen är också engagerad i trepartssamarbetet inom Atlantis-programmet som bygger på att amerikanska, franska och svenska studerande tillbringar två år utomlands. En grundläggande förutsättning för att dessa utbildningar skall kunna fortsätta är då naturligtvis att de är tillräckligt attraktiv för såväl inom- som utomeuropeiska studerande. På utresesidan läser 90% av de studerande på SPREK någon del av sin utbildning utomlands. För det allmänna civilekonomprogrammet är motsvarande siffra drygt 50% och denna andel har ökat under de senaste åren i takt med att samarbetsavtal kommit till stånd. För utresande studerande är det då en förutsättning att de har möjlighet att välja internationella utbildningar med kvalitet. Som citatet ovan från Grenoble demonstrerar, så möts vi emellertid i stigande omfattning av ett önskemål om ackreditering som grund för ett fortsatt samarbete och för att Linköpings universitet skall vara attraktivt. Detta är i sig inget förvånande eftersom ackrediterade samarbetsparter utsätts för en prövning av sina samarbetsrelationer i samband med ansökan eller förnyelse av ackreditering. Sammantaget kan därför ackreditering ses som en förutsättning för att driva samarbeten med nuvarande inriktning och i nuvarande omfattning. Lägger man till detta också ambitionen att öka internationaliseringen av utbildningen (se ovan), så framstår skälen för ackreditering som ännu mer påtagliga. De utbildningar som institutionen i huvudsak ger kurser inom svarar för merparten av internationella utbyten av studerande vid Linköpings universitet (se ovan) och i den utsträckning som detta arbete inte kan fortsätta, så drabbas hela LiU och filosofiska fakulteten i synnerhet. 9(13)

10 Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning vid huvuddelen av de utbildningar där IEI ger kurser är internationell och inom både filosofisk och teknisk fakultet efterfrågar studenterna både kurser som möjliggör detta men också utbyten på kortare och längre tid. Ackreditering fokuserar emellertid inte enbart på studerande utan är lika relevant för lärarsidan. Än så länge har lärarutbyte haft en begränsad omfattning men genom det nätverk som öppnas vid en ackreditering möjliggörs ett mera systematiskt utbyte. En ackreditering förväntas också göra vår verksamhet mer attraktiv för forskare eller doktorander som vill tillbringa en tid utomlands. Här ser vi att universiteten i de andra nordiska länderna mer aktivt jobbar med lärarutbyten som en integrerad del i universitets karriärsystem för lärare/forskare. Det andra skälet som talar för ackreditering är att man utsätter sig för en kvalitetsgranskning på ett internationellt plan. Inom Sverige tycks vi hittills ha kunnat hävda oss kvalitetsmässigt och vi har lyckats väl med att attrahera studerande inom Sverige. Som framgår av översikten om läget vid andra universitet i Sverige, riskerar vi emellertid att bli det enda eller en av de få som inte har en ackreditering inom någon del av universitetets verksamhet. Detta kan naturligtvis på sikt också komma att påverka svenska studerandes intresse att söka till utbildningar där alternativen till Linköpings universitet har tydligare internationella profiler och är ackrediterade. Samtidigt kan både goda internationaliseringsmöjligheter inom vissa utbildningar (t.ex. platsgaranti för minst 6 månader utbyte) och ackreditering inom business och managementområdet skapa värdefulla konkurrensfördelar som stärker varumärket Linköpings universitet. Samtidigt som det är svårt att frigöra sig från slutsatsen att ackreditering mera är en nödvändighet än ett val, så bör man i varje fall vara medveten om att det inte enbart ger positiva effekter. En första aspekt är den standardisering som ackrediteringar riskerar att få till konsekvens. Den akademiska idén uppfattas många gånger som att låta många blommor blomma och ackreditering skulle då kunna leda till att det blir bara en art. Inom Sverige har vi haft idén att Linköpings universitet profilerar sig gentemot andra universitet genom t ex satsningen på program istället för ämnen. En tanke skulle då kunna vara att man fortsatt vill profilera sig på det internationella planet och konkurrera med andra universitet genom olika typer av profileringar. Det finns inget skäl att förneka att ackreditering leder till standardisering. Om vi jämför med ISO-certifiering inom kommersiella företag, så är standardisering en effekt av certifieringen. Det finns dock ex ante inte någon anledning att likställa standardisering med något negativ. Många av de standardiseringar som vi dagligen träffar på har (ibland extremt) positiva effekter. Vid diskussioner med andra svenska universitet som är ackrediterade har frågan om i vilken utsträckning man fått ge efter när det gäller det som bedömts som viktiga delar i utbildningen tagits upp och man anser då att man vid diskussioner med ackrediteringsorganisationen fått gehör för egna synpunkter. Slutligen är det min bedömning att det är oerhört svårt för ett litet universitet i ett litet land att profilera sig internationellt och att därför framstår frågan om en egen internationella profil som lätt orealistisk. En andra negativ konsekvens är kostnaden för ackrediteringen. Varje ackrediteringsorganisation har sin egen prislista, som framgår av respektive hemsida och den direkta kostnaden blir då beroende på vilket alternativ man väljer. Till denna kostnad kommer också en kostnad för ackrediteringsarbetet inom den egna institutionen. Ackrediteringsprocessen kräver såväl projektledare som administrativt stöd och kräver engagemang från ledningen inom den ackrediterade enheten, avdelningschefer, 10(13)

11 studierektorer och programansvariga. Totalkostnaden per år är av den storleksordningen att den inte kan bäras av den ackrediterade utbildningen eller enheten. Genom att avstå från ackreditering kan man undvika denna merkostnad, men det kan å andra sidan få andra konsekvenser på sikt. Noll-alternativet Noll-alternativet innebär att fortsätta som tidigare, vilket naturligtvis inte innebär att vi skulle sluta att förändra utbildningar i syfte att stärka och höja kvaliteten. Hittills har studerande-tillströmningen till t ex Civilekonomprogrammet varit god och vi har i Högskoleverkets utvärdering kunnat hävda oss väl gentemot svensk konkurrens. Om vi inte söker ackreditering så behöver vi heller inte lägga resurser på ackrediteringsarbete. En positiv effekt av noll-alternativet, och som berörts ovan, är att man får möjlighet att driva ett eget utvecklingsarbete utan att behöva anpassa sig till externa/internationella krav. Även om detta kan vara sant, så är det dock viktigt att inse att redan Universitetskanslersämbetets utvärdering, liksom all utvärdering, är standardiserande. En av de utbildningar som fick underkänt vid Högskoleverkets utvärdering var en utbildning i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan i Lund. Denna utbildning försökte leva upp till sitt fokus och hade då avskaffat ett traditionellt examensarbete. Detta ledde dock till underkänt och utbildningen måste för att få godkänt anpassa sig till standardkraven. Frågan är således snarast vilka krav som man måste anpassa sig till. Behovet av ackreditering måste emellertid bedömas långsiktigt. Om vi inte väljer ackreditering, så riskerar vi på sikt att: om några år vara den enda eller en av de få institutioner som inom det ekonomiska/management området i Sverige inte är ackrediterade. Detta är med all säkerhet inte en konkurrensfördel genom att det kan förväntas påverka såväl svenska som internationella studerandes val. ha fått uppleva att flera av våra samarbetspartners inte längre vill förnya avtalen utan väljer att istället koncentrera sig på de som är ackrediterade. Nya potentiella partners kan förväntas ha samma krav. Detta påverkar våra svenska studerandes möjligheter att få access till önskade utbildningar utomlands, lärarutbyte och forskarsamverkan. I dagsläget är söktrycket mycket bra och många avtal förnyade, men i det långsiktiga perspektivet är situationen osäker. Slutsats och rekommendation Min slutsats av ovanstående är att det egentligen inte finns något val mellan ett ackrediteringsalternativ och ett noll-alternativ. De hot mot vår utbildning som representeras av andra universitets ackrediteringsarbete samt kraven från våra samarbetspartners på ackreditering är alltför realistiska för att vi själva ensidigt skulle kunna fortsätta utan att välja ackrediteringsalternativet. Noll-alternativet skulle här kunna innebära en väg mot en för tidig död. Jag föreslår därför att ett arbete för att nå ackreditering inleds. 11(13)

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Svar Direkt 2011:02 Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att attrahera

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Utredning 2012 Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Helena Forslund Mikael Hilmersson Mikael Lundgren Sarah

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverket

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer