3 MÅNADER Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 MÅNADER 2005. Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5)."

Transkript

1 3 MÅNADER 2005 Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5). MSEK DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). God resultatutveckling inom tryckerirörelsen. Rörelseresultatet för 2005 förväntas bli åtminstone i nivå med föregående år. RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL ,7 6,7-2,5 4,7 11,3 13,0 5,3 II III IV I 6, OMSÄTTNING RULLANDE 12 MÅNADER MSEK II III IV I II III IV I

2 DELÅ RSRAPPORT VLT AB J A N UARI - MARS VD har ordet Annonsmarknaden har fortsatt att förbättras under första kvartalet. Branschens statistik uppvisar en ökning på drygt två procent för dagspressannonsering under perioden januari-februari. Både VLT och TTELA ökar sina annonsintäkter under kvartalet medan Ingress Media registrerar en viss minskning. Upplageintäkterna ökar med nästan fem procent som en följd av genomförda prishöjningar, vilket mer än väl kompenserar för nedgången i medelupplagan till ( ). Tidningen VLT redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA:s resultat är däremot lägre, främst till följd av ökade kostnader för den nya gemensamma tidningen. Ingress Media uppvisar ett lägre resultat, och orsaken är huvudsakligen de lägre annonsintäkterna samt högre kostnader. Prolog har också ett resultatmässigt något svagare första kvartal på grund av ombyggnadskostnader för lokaler till den nya sammanslagna distributionsverksamheten med Eskilstuna-Kuriren. VLT Press har under första kvartalet haft en mycket god beläggning, främst genom ökat sidantal hos några stora kunder. Marginalerna har förbättrats men är generellt fortsatt pressade. Efter periodens utgång har avtalet om tryckning av Stockholm City, som skulle upphöra per 1 april, förlängts med två månader till utgången av maj. Detta förändrar inte vår bedömning att 2005 kommer att vara ett utmanande år för VLT Press. Verksamheten i Västsvenskt Tidningstryckeri AB fortsätter att utvecklas väl. Elektroniska mediers intäkter minskar med nästan en fjärdedel, huvudsakligen beroende på avyttrade verksamheter inom Internetbolagen i slutet av Kraftigt sänkta kostnader i Leanback gör dock att affärsområdets rörelseförlust minskar, trots de lägre intäkterna. TVCheck uppvisar ett något lägre positivt rörelseresultat. Bra Radio redovisar en lägre förlust. Genomförda organisationsförändringar reducerar Leanbacks förlust väsentligt genom lägre kostnader, trots en svag inledning på året. Vårt rörelseresultat har förbättrats till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). VLT-aktiens kurs har till och med den 25 april 2005 sjunkit med 3,1 procent till SEK 110, medan index för O-listan under samma period stigit med 9,5 procent. Vår prognos är oförändrad. Sammantaget förväntar vi oss att rörelseresultatet för 2005 blir åtminstone i nivå med föregående års. VD och Koncernchef Lennart Foss KURSUTVECKLING 1 ÅR SEK K o ncernöversikt j a nuari-mars 2005 M arknad Koncernens annonsmarknad har totalt sett utvecklats positivt. VLT, som är koncernens största tidning, ökade sina annonsintäkter med 7,2 procent. Ä ven TTELA i Trollhättan/ Vänersborg ökade sina intäkter medan Ingress Medias tidningar i övriga Västmanland tappade något. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediastatistik) månadsindex har dagspressannonseringen ökat med 2,2 procent under perioden januari-februari IRM:s prognos för 2005 är att reklaminvesteringarna i traditionella medier skall öka med 3,5 procent. F ö r s ta kvartal et 2005 N ettoomsättningen uppgick till MSEK 217,2 (199,5) vilket är en ökning med 8,9 procent. Den förvärvade tidningsdistributionen i Södermanland, som integrerats från januari 2005, har medfört ökade intäkter med MSEK 13,8. I och med förvärvet är Eskilstuna-Kuriren AB delägare i distributionsverksamheten med 40 procent. För övriga jämförbara enheter har VLT-koncernens intäkter ökat med 2,1 procent. Tidningsrörelsen som, inklusive distributionsverksamheten, står för cirka 70 procent av koncernens omsättning, ökade sina intäkter med 13,6 procent. En fortsatt god beläggning inom tryckerirörelsen har bidragit till att intäkterna ökat med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). Intäktsökningen beror främst på priskompensation för högre materialkostnader. Inom de elektroniska medierna har intäkterna minskat med 24,7 procent främst till följd av genomförda avyttringar av affärsområdena ADX och H osting. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3), en ökning med 15,1 procent. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal på 2,8 (2,6) procent. I resultatet ingår resultatandelar från intressebolag med MSEK 1,5 (0,7). Tidningsrörelsen redovisar ett något lägre rörelseresultat till följd av en lägre resultatutveckling för Ingress Media och Tvåstads Tidning samt ombyggnadskostnader för distributionsrörelsen i Västerås. God beläggning samt ökat resultat från intressebolagsandelar har bidragit till en väsentlig resultatförbättring för tryckerirörelsen. Elektroniska medier redovisar en lägre förlust jämfört med första kvartalet 2004 bland annat genom lägre förluster inom Internet-verksamheten. Periodens resultat från de finansiella posterna blev negativt. Omvärderingar av finansiella instrument enligt IAS 39 har påverkat kvartalet med MSEK -5,3 (0,5). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). Koncernens likvida medel ökade med MSEK 24,4. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Ö v ergån g ti ll ek o n o misk rapportering en l i g t I F RS I årsredovisningen för år 2004 (sid 42) lämnades information om de väsentligaste effekterna av övergången från svenska redovisningsprinciper till redovisning enligt IFRS. För VLT:s del är det reglerna i IAS 39, som behandlar finansiella instrument, som har den största påverkan på så väl eget kapital som resultat. Genom övergången till IFRS värderas vissa aktieinnehav i onoterade bolag till marknadspris baserat på senast offentliggjord och känd resultatinformation. Anpassningen innebär att delårsrapportens jämförelsevärden inte är desamma som de i årsredovisningen enligt de gamla reglerna. En avstämning av skillnaderna för helåret 2004 och perioden januari-mars 2004, mellan den tidigare redovisningen och den enligt de nya IFRSreglerna finns i tabeller på sid VLT B O-listan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

3 DELÅ RSRAPPO RT VLT AB J A NUARI - MARS Verksamheterna januari-mars 2005 Tidningar Intäkterna ökade med 13,6 procent till MSEK 153,6 (135,2). Exkluderas intäkterna från distributionen i Södermanland, som integrerats per 1 januari 2005, ökade jämförbara intäkter med 3,4 procent. Annonsintäkterna ökade med 2,4 procent till MSEK 64,0 (62,5). VLT och TTELA har ökat sina annonsintäkter medan Ingress Media redovisar något lägre annonsintäkter. Prishöjningar på prenumerationer har inneburit att upplageintäkterna ökat med 4,9 procent till MSEK 46,9 (44,7). Den totala medelupplagan sjönk med exemplar till totalt exemplar. Distributionsrörelsens intäkter blev MSEK 36,0 (22,0). Tidningsdistribution i Södermanland har inneburit MSEK 13,8 i ökade distributionsintäkter. Övriga tidningsrelaterade intäkter uppgick till MSEK 6,7 (6,0). Rörelseresultatet försämrades något och uppgår till MSEK 7,7 (8,3). Resultatet motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 (6,1) procent. VLT har en positiv intäktsutveckling samt en god kostnadskontroll och redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA redovisar ett lägre rörelseresultat främst till följd av ökade kostnader för den gemensamma tidningen inkluderande bland annat flyttning av tryckning till Göteborg samt lördagsutgivning. Ingress Media redovisar ett något lägre rörelseresultat då annonsintäkterna minskat något samtidigt som ökade personalkostnader, till följd av genomförd teknikomställning, belastat resultatet. Distributionsrörelsen rapporterar ett något lägre rörelseresultat på grund av ombyggnadskostnader för lokaler i Västerås. UPPLAGOR OCH ANNONSER JANUARI - MARS 2005 M e d elupplag or A nno nsv oly m ( e x) ± 04 ( s p m )*) V LT TTE LA A r b oga Tidning Bärgslagsb ladet S ala A lleh anda F agersta - P osten A vesta Tidning *) Jä mfö relse med 2004 ä r ej relevant p å grund av ö vergång till tab loid samt ö vergång till 6 - spalt och modu ler f ör VLT i oktober - 04, bildandet av TTELA genom sammanslagning av de två tidigare tidningarna i december - 04 samt övergång till 6 - spalt och moduler i Ingress tidningar i f eb ru ari Tryckerier Periodens intäkter ökade med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). B eläggningen har varit god samtidigt som den allmänna prisnivån på marknaden är fortsatt pressad. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt till MSEK 4,3 (1,7). Resultatförbättringen beror främst på ett ökat sidantal på vissa stora uppdrag. Marginalerna generellt är fortsatt pressade. Avtalet med Stockholm C ity har förlängts med ytterligare två månader till och med utgången av maj I resultatet ingår en resultatandel från intressebolaget Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB ) om MSEK 1,4 (0,7). Elektro niska medier Intäkterna minskade med 24,7 procent till MSEK 6,1 (8,1). De lägre intäkterna är en följd av avyttringar av affärsområdena ADX och H osting per årsskiftet 2004/ B ra Radio och TVC heck redovisar oförändrade intäkter jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet förbättrades till MSEK -0,5 (-0,8). Internetverksamheten redovisar en väsentligt lägre förlust efter genomförda organisationsförändringar. B ra Radio redovisar en något lägre förlust jämfört med första kvartalet TVC heck s positiva rörelseresultat minskade något. F inansiell stä llning, inv esteringar o c h antal anstä llda Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 117,7, vilket är en ökning med MSEK 24,4 sedan årsskiftet. U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 58,1 (58,5). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Soliditeten är 55,7 (57,0) procent. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 4,8 (4,9). Medelantal anställda uppgick till (858). Av ökningen på 144 medarbetare svarar integreringen av tidningsdistributionen i Södermanland för 132 nya medarbetare. M o derb olaget Moderbolaget VLT AB omfattar koncernledning och koncernövergripande funktioner samt fastighets- och finansförvaltning. Intäkterna, som till allt väsentligt utgörs av hyror och andra ersättningar från dotterbolag, uppgick till MSEK 10,1 (10,7) med ett resultat efter finansiella poster på MSEK -5,5 (-3,7). Likvida medel var vid periodens utgång MSEK 116,5 (58,3). U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 50,0 (50,0). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 2,2 (0,9). Medelantalet anställda uppgick till 48 (47). KVARTALSSIFFROR (MSEK) II III IV I II III IV I Omsättning Tidningar 1 3 7, , ,1 1 35, , ,5 1 54,9 1 53,6 Tryckerier 58,9 42, 2 53,6 57,6 53,8 49,5 6 4,7 59,6 Elektroniska medier 7,6 7,5 8,8 8,1 9,5 8,1 9,9 6,1 Övrigt 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0, 5 0, 3 Tot alt 204,3 172,0 209,2 201,6 204,0 187,7 230,0 219,6 Rörels ere s ult a t Tidningar 1 0,7 5, 2 1 2,9 8,3 9,6 7,2 1 4,6 7,7 Tryckerier 7,3-3, 5 4, 2 1,7 2,9 2, 0 6,6 4, 3 Elektroniska medier - 2, 4-2, 2-1,6-0,8-0,9-1,3-1,8-0, 5 Övrigt - 4,9-2, 0-4, 2-3,9-4,9-3, 2-6,4-5, 4 Tot alt 10,7-2,5 11,3 5,3 6,7 4,7 13,0 6,1 Rörels em arginal % 5,2 n eg. 5,4 2,6 3,3 2,5 5,6 2,8 K assaf löd e f rå n Löpande verksamh et 33, 5-1,7 45, 0 17,7 28,5 1,3 4 6,0 2 8,9 I nvesteringsverksamh et -23,9-0,7-2,9-4, 5-6,2-5,7-5,8-4, 5 F inansieringsverksamh et - 6,5 3,6-3, , Tot alt 3,1 1,2 38,6 13,2-1,2-4,4 40,2 24,4

4 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS RESULTATRÄKNING (MSEK) januari-mars helår Ä n d r.% 2004 Intäkter N e ttoomsätt ning 2 17,2 199,5 8,9 814,6 Övrig a rö relseintäk t er 2,1 1,6 3 1,2 6,6 Hyresintäk t er 0, 3 0,5-40, 0 2,1 Summa 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Kos tna d er R å v aro r o c h f ö rnö d enhet er - 41,5-4 1,0 1,2-159,6 D ist rib u t io nsk o s t nad er - 1 9, 4-18,5 4,9-77, 0 Övrig a ex t erna k o s t nad er - 33, 8-3 1,4 7, ,5 P ers o nalk o s t nad er ,7-89,7 16,7-3 65,5 A v s k riv ning ar - 1 3, 6-1 4,1-3,5-56,1 Övrig a rö relse k o s t nad er - 2, 0-2, 3-1 3, 0-6,4 Summa , 0-197, 0 9,1-8 00,1 A nd elar i int ressef ö ret ag s result at 1,5 0, 7 114, 3 6,5 Rörels ere s u lt a t 6,1 5,3 15,1 2 9,7 R es ultat f rå n fi nans iella p oster R esultat f rån övriga v ärd ep apper o c h f o rd ring ar so m ä r anläggning s- t illg ång ar - 5, 5 *) 20,5 Övrig a rä n t eintäk t er o c h lik nand e result a t p o s t er 0, 6 *) 0,8-2 5,0 1,4 R ä nt ek o st nad er o c h lik nand e result a t p o s t er - 0, 5-0, , 4 R es ultat ef ter fi nans iella p oster 0,7 5,6-8 7,5 4 9,2 S k a tt - 1,4-1,4-8,3 M ino rit et ens and el - 0,1 - P eriodens resu lt a t - 0,7 4, 3-116,3 40,9 R esultat p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 6,95 A nt al ak t ier, t usent al BALANSRÄKNING (MSEK) 3 1 mars 3 1 d e c T I LLGÅNGA R I mmat eriella anl. t illg. 1 2, 6 1 0,6 1 2,9 M at eriella anl. t illg ,1 420, , 0 F inansiella anl. t illg. 114, 8 111,1 118,7 A n lä ggn in g s t illg å n g a r 5 1 2, , ,6 V arulag er 5, 8 6,4 6,4 K o rt f rist ig a f o rd ring ar 1 2 6, 9 115,6 119,8 K o rt f rist ig a p lac ering ar 1,6 1,7 1,4 K assa o c h b ank 117,7 58,7 9 3, 3 O m s ättnin g s t illg å n g a r 252, 0 182, 4 220,9 S UMM ATI LLGÅNGA R 7 6 4, , ,5 EGET K API TAL O CH SK U LDER E ge t k a p ital, b und e t 177,7 155, ,7 E ge t k a p ital, f ritt 2 4 7, ,4 25 4,5 E g et ka pita l 4 25, , ,2 M in o r itet s a n d e la r 0, A v sätt ning ar f ö r p ensio ner 8,1 8,5 8,2 A v sätt ning ar f ö r uppsk jut en sk att 6 1,3 5 4,8 61,4 A v s ättnin g a r 69, 4 6 3, 3 69,6 S k uld er t ill k red it inst it ut 50, 0 5 0, 0 5 0, 0 Övrig a sk uld er 0,1 0,1 0,1 L å n g f r is t ig a s k uld er 50,1 5 0,1 5 0,1 Kortf r is t ig a s k uld er 2 1 8, 9 198,1 200,6 S UMM A E GE T K API TAL O CH SK U L DER 7 6 4, , ,5 *) V arav anp assning ar t ill IFR S M SEK -5,3. INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) januari-mars helår ä n d r.% 2004 Intäkter T id ning ar 1 5 3, ,2 1 3,6 559,7 T r y c k erier 5 9, 6 5 7,6 3,5 225,6 E lek t ro nisk a med ier 6,1 8,1-24, 7 3 5,6 Övrigt 0, 3 0, 7-5 7,1 2, 4 T o t a lt 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Rörels ere s u lt a t T id ning ar 7,7 8,3-7, 2 3 9,7 T r y c k erier 4, 3 1,7 152,9 1 3, 2 E lek t r o nisk a med ier - 0, 5-0,8 3 7,5-4,8 Övrigt - 5, 4-3,9-3 8,5-18,4 T o t a lt 6,1 5,3 15,1 2 9,7 NYCKELFAKTORER I VERKSAMHETEN (MSEK) januari mars ä n d r.% T id n in g a r A nno nsintäk t er 6 4, 0 6 2,5 2, 4 A nno nsv o ly m, sp m *) U pplag eintäk t er 4 6, 9 44, 7 4,9 U pplag a, ex ,2 T r ycker ier F ö r ä d ling s v ä r d e / anställd 0, , ,7 *) Jä m f ö relse med 2004 ä r ej relev ant p å g run d av öv erg ång till t a b lo id samt överg ång till 6 -sp alt oc h mod uler f ör VL T i oktob er -04, b ild and et av TTE L A genom sammanslagning a v d e t v å t id ig are t id ning arna i d e c emb er -04 samt överg ång till 6 -sp alt oc h mo d uler i I ng ress t id ning ar i f eb ruari FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) januari-mars 2005 januari-mars 2004 B und e t F ritt T otalt B und e t F ritt T otalt V id p erio d ens b ö rjan 171,7 254, , 2 155, ,8 408,9 F ö rsk jut ning mellan b und etoc h f ritt 6, 0-6, 0-0, 7-0, 7 - P erio d ens result at - 0,7-0,7 4, 3 4, 3 V id p erio dens slut 177, ,8 4 25, 5 155,8 25 7, , 2 NYCKELTAL januari mars R ö relsemarg inal, % 2, 8 2,6 V inst p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 A vkastning p å eget k ap ital, % 8, 6 *) A vkastning p å s y sselsatt k a p ital, % 9, 8 *) K assafl ö d e, lö p and e v erk samhet p er ak tie, S EK 4, 9 1 3,0 1 *) B aserade p å rullande 1 2 -månadersv ä rden. Jä mf ö relse ut elä mnas p å g rund av öv erg ång t ill IFR S p er 1 januari mars 3 1 mars A k t iek urs, S EK 1 0 9, ,00 E get K ap ital p er ak tie, S EK 7 2, ,2 6 A k tiek urs / E ge t K a p ital, % S o lid it e t, % 55,7 5 7,0

5 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS JÄMFÖRELSEVÄRDEN FÖR 2004/EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER VID ÖVERGÅNG TILL IFRS R ESULTATR Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) januari-mars 2004 januari-december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Intäkter 201,6-201,6 823,3-823,3 Kostnader -197, ,0-800,1 0,1-800,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,7-0,7 6,5-6,5 Rörelseresultat 5,3-5,3 29,7 0,1 29,8 Finansiella intäkter 0,8-0,5 0,3 21,9-9,4 12,5 Finansiella kostnader -0,5-0,1-0,6-2,4 - -2,4 Resultat ef ter finan siella poster 5,6-0,6 5,0 4 9,2-9,3 39,9 Skatt -1,4 0,1-1,3-8,3-0,1-8,4 M inoritetens andel 0,1-0, P eriod en s resultat 4,3-0,5 3,8 4 0,9-9,4 31,5 B ALANS R Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) TILLGÅNGA R 31 mars december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Immateriella anl. tillg. 10,6-10,6 12,9-12,9 M ateriella anl. tillg. 420,6 3,8 424,4 394,0 4,0 398,0 Finansiella anl. tillg. 111,1-73,0 38,1 118,7-82,3 36,4 A n läggning stillgån g ar 5 4 2,3-6 9,2 4 73,1 525,6-78,3 447,3 V arulager 6,4-6,4 6,4-6,4 Kortfristiga fordringar 115,6-115,6 119,8-119,8 Kortfristiga placeringar 1,7-1,3 0,4 1,4-1,0 0,4 Kassa och bank 58,7-58,7 93,3-93,3 Oms ä ttning stillgån g ar 182,4-1,3 181,1 220,9-1,0 219,9 SUMMA TILLGÅNGA R 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2 EGET KAP ITAL OCH SKULDER E get kapital, bundet 155,8-155,8 171,7-171,7 E get kapital, fritt 257,4-71,1 186,3 254,5-80,0 174,5 E g et k apital 4 13,2-71,1 34 2,1 4 26,2-80,0 346,2 M inor itetsa n d elar Avsättning för pensioner 8,5 0,6 9,1 8,2 0,7 8,9 Avsättning för uppskj. skatt 54,8-54,8 61,4-61,4 A v s ä ttning ar 6 3,3 0,6 63,9 6 9,6 0,7 70,3 Skulder till kreditinst. 50,0-50,0 50,0-50,0 Ö vriga skulder 0,1-0,1 0,1-0,1 L å n g f ristig a sk uld er 50,1-50,1 50,1-50,1 K o rtf r istig a sk uld er 198,1-198,1 200,6-200,6 SUMMA E GE T K AP ITAL OCH SKUL DER 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2

6 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS 2005 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) januari - mars helår Löpande verksamhet Rörelseresult a t 6,1 5,3 2 9,7 Just ering ar: av s k riv ning ar 1 3,6 1 4,1 5 6,1 and el i int resse bolag - 1,5-0,7-6,5 ö v rig t - 0, 5-0, 4 3,8 Summa 1 7, 7 1 8,3 8 3,1 F inansnetto - 0,1-0,3 1 0, 1 B e t ald ink o mst s k a tt - 2, 5-2,5-0,5 Summa 1 5,1 1 5,5 9 2,7 F ö r ä n d rin g av r ö relse k a p it al 1 3, 8 2, 2 0, 8 K assafl öde f rå n löpande verksamhet 2 8, 9 1 7,7 93,5 I nvesterin g sverksamhet I n v est ering ar i anl. t illg. - 4, 8-4,9-2 3,4 F ö rsä ljning av anl. t illg. 0, 3 0, 4 1, 2 K assafl öde f r å n investerin g sverksamhet - 4, 5-4,5-22, 2 F inansierin g sverksamhet U t be t ald ut delning ,5 K assafl öde f rå n fi nans ierin g sverksamhet ,5 F örä ndring av likvida medel 2 4, 4 1 3,2 47,8 Företagsbeskrivning K oncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, try ckeri, verksamhet inom I nternet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på åtta orter med en upplaga om exemplar. Tidningarna är VLT i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta- P osten, Avesta Tidning samt TTELA i Trollhättan och Vänersborg. Vidare ingår tidningsdistribution och utdelning av direktreklam, ägarandel i I nternetutvecklaren C itygate (9% ) samt delägarskap (11,1% ) i Västsvensk Tidningsdistribution K B. Try ckeriverksamheten omfattar VLT P ress, med ett h ö gmodernt try ckeri i Västerås, samt genom ett delägarskap (10% ) i Västsvenskt Tidningstry ckeri AB. Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom området I nternet genom utveckling och f ö rsälj ning av verkty g f ö r digital kommunikation i Leanback Sweden. R adio utgö rs av stationen R ix F M 106,1 i Västmanland i bolaget Bra R adio. R egistrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser sker i f ö retaget TVC heck. Antalet aktieägare uppgår till 518 (1 067). E k o n omisk infor m atio n Delår j anuari - j uni 22 augusti 2005 Delår j anuari - september 14 november 2005 REDOVISNINGSPRINCIPER D enna ra ppo r t ä r uppr ä tta d i enlig het med I n t ernat io nal F inanc ial R ep o rt ing St and ard s - I F R S, I AS 34. K vartalsrappo rten har ej varit f öremål f ör översiktlig granskning av bolag et s rev iso rer. B esök VLT AB:s h e m sid a R apporter, pressmeddelanden med mera presenteras även på VLT AB:s hemsida: F ö r mer information, ring gärna till koncernchef Lennart Foss, telefon eller Västerås den 28 april 2005 VLT AB (publ) Lennart Foss VD och koncernchef VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, Västerås Tel Fax E-post: Hemsida: Org.nr:

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER DELÅRSRAPPORT VLT VLT AB AB JANUARI-JUNI 2005 2 Januari juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 13,3 procent till MSEK 454,7 (401,5). Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4).

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). 9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002 Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (13,4), inklusive en reavinst om MSEK 2,2 och extrakostnader

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7).

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7). 12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till MSEK 723,6 (705,1). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 9,6 procent till MSEK 64,9 (59,2). Resultatandelar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000 JANUARI - JUNI 2000 Omsättningen ökade med 7 procent till MSEK 376 (350). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 48 procent till MSEK 38,7 (26,2). Samtliga affärsområden uppvisar förbättrade

Läs mer

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003 VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, 721 03 Västerås Tel: 021/19 90 00, Fax: 021/19 91 02, E-post: koncern@vlt.se Hemsida: www.vltab.com. Org.nr. 556032-9467 Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen,

Läs mer

12 MÅNADER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Resultatet efter skatt blev MSEK 95,8 (73,5). Vinsten per aktie uppgår till SEK 16,29 (12,50).

12 MÅNADER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Resultatet efter skatt blev MSEK 95,8 (73,5). Vinsten per aktie uppgår till SEK 16,29 (12,50). 12 MÅNADER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Nettoomsättningen ökade med 2,9 procent till MSEK 942,4 (916,2). Rörelseresultatet förbättrades med 24,6 procent till MSEK 73,0 (58,6). Resultatet efter skatt blev

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer