3 MÅNADER Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 MÅNADER 2005. Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5)."

Transkript

1 3 MÅNADER 2005 Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5). MSEK DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). God resultatutveckling inom tryckerirörelsen. Rörelseresultatet för 2005 förväntas bli åtminstone i nivå med föregående år. RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL ,7 6,7-2,5 4,7 11,3 13,0 5,3 II III IV I 6, OMSÄTTNING RULLANDE 12 MÅNADER MSEK II III IV I II III IV I

2 DELÅ RSRAPPORT VLT AB J A N UARI - MARS VD har ordet Annonsmarknaden har fortsatt att förbättras under första kvartalet. Branschens statistik uppvisar en ökning på drygt två procent för dagspressannonsering under perioden januari-februari. Både VLT och TTELA ökar sina annonsintäkter under kvartalet medan Ingress Media registrerar en viss minskning. Upplageintäkterna ökar med nästan fem procent som en följd av genomförda prishöjningar, vilket mer än väl kompenserar för nedgången i medelupplagan till ( ). Tidningen VLT redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA:s resultat är däremot lägre, främst till följd av ökade kostnader för den nya gemensamma tidningen. Ingress Media uppvisar ett lägre resultat, och orsaken är huvudsakligen de lägre annonsintäkterna samt högre kostnader. Prolog har också ett resultatmässigt något svagare första kvartal på grund av ombyggnadskostnader för lokaler till den nya sammanslagna distributionsverksamheten med Eskilstuna-Kuriren. VLT Press har under första kvartalet haft en mycket god beläggning, främst genom ökat sidantal hos några stora kunder. Marginalerna har förbättrats men är generellt fortsatt pressade. Efter periodens utgång har avtalet om tryckning av Stockholm City, som skulle upphöra per 1 april, förlängts med två månader till utgången av maj. Detta förändrar inte vår bedömning att 2005 kommer att vara ett utmanande år för VLT Press. Verksamheten i Västsvenskt Tidningstryckeri AB fortsätter att utvecklas väl. Elektroniska mediers intäkter minskar med nästan en fjärdedel, huvudsakligen beroende på avyttrade verksamheter inom Internetbolagen i slutet av Kraftigt sänkta kostnader i Leanback gör dock att affärsområdets rörelseförlust minskar, trots de lägre intäkterna. TVCheck uppvisar ett något lägre positivt rörelseresultat. Bra Radio redovisar en lägre förlust. Genomförda organisationsförändringar reducerar Leanbacks förlust väsentligt genom lägre kostnader, trots en svag inledning på året. Vårt rörelseresultat har förbättrats till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). VLT-aktiens kurs har till och med den 25 april 2005 sjunkit med 3,1 procent till SEK 110, medan index för O-listan under samma period stigit med 9,5 procent. Vår prognos är oförändrad. Sammantaget förväntar vi oss att rörelseresultatet för 2005 blir åtminstone i nivå med föregående års. VD och Koncernchef Lennart Foss KURSUTVECKLING 1 ÅR SEK K o ncernöversikt j a nuari-mars 2005 M arknad Koncernens annonsmarknad har totalt sett utvecklats positivt. VLT, som är koncernens största tidning, ökade sina annonsintäkter med 7,2 procent. Ä ven TTELA i Trollhättan/ Vänersborg ökade sina intäkter medan Ingress Medias tidningar i övriga Västmanland tappade något. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediastatistik) månadsindex har dagspressannonseringen ökat med 2,2 procent under perioden januari-februari IRM:s prognos för 2005 är att reklaminvesteringarna i traditionella medier skall öka med 3,5 procent. F ö r s ta kvartal et 2005 N ettoomsättningen uppgick till MSEK 217,2 (199,5) vilket är en ökning med 8,9 procent. Den förvärvade tidningsdistributionen i Södermanland, som integrerats från januari 2005, har medfört ökade intäkter med MSEK 13,8. I och med förvärvet är Eskilstuna-Kuriren AB delägare i distributionsverksamheten med 40 procent. För övriga jämförbara enheter har VLT-koncernens intäkter ökat med 2,1 procent. Tidningsrörelsen som, inklusive distributionsverksamheten, står för cirka 70 procent av koncernens omsättning, ökade sina intäkter med 13,6 procent. En fortsatt god beläggning inom tryckerirörelsen har bidragit till att intäkterna ökat med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). Intäktsökningen beror främst på priskompensation för högre materialkostnader. Inom de elektroniska medierna har intäkterna minskat med 24,7 procent främst till följd av genomförda avyttringar av affärsområdena ADX och H osting. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3), en ökning med 15,1 procent. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal på 2,8 (2,6) procent. I resultatet ingår resultatandelar från intressebolag med MSEK 1,5 (0,7). Tidningsrörelsen redovisar ett något lägre rörelseresultat till följd av en lägre resultatutveckling för Ingress Media och Tvåstads Tidning samt ombyggnadskostnader för distributionsrörelsen i Västerås. God beläggning samt ökat resultat från intressebolagsandelar har bidragit till en väsentlig resultatförbättring för tryckerirörelsen. Elektroniska medier redovisar en lägre förlust jämfört med första kvartalet 2004 bland annat genom lägre förluster inom Internet-verksamheten. Periodens resultat från de finansiella posterna blev negativt. Omvärderingar av finansiella instrument enligt IAS 39 har påverkat kvartalet med MSEK -5,3 (0,5). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). Koncernens likvida medel ökade med MSEK 24,4. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Ö v ergån g ti ll ek o n o misk rapportering en l i g t I F RS I årsredovisningen för år 2004 (sid 42) lämnades information om de väsentligaste effekterna av övergången från svenska redovisningsprinciper till redovisning enligt IFRS. För VLT:s del är det reglerna i IAS 39, som behandlar finansiella instrument, som har den största påverkan på så väl eget kapital som resultat. Genom övergången till IFRS värderas vissa aktieinnehav i onoterade bolag till marknadspris baserat på senast offentliggjord och känd resultatinformation. Anpassningen innebär att delårsrapportens jämförelsevärden inte är desamma som de i årsredovisningen enligt de gamla reglerna. En avstämning av skillnaderna för helåret 2004 och perioden januari-mars 2004, mellan den tidigare redovisningen och den enligt de nya IFRSreglerna finns i tabeller på sid VLT B O-listan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

3 DELÅ RSRAPPO RT VLT AB J A NUARI - MARS Verksamheterna januari-mars 2005 Tidningar Intäkterna ökade med 13,6 procent till MSEK 153,6 (135,2). Exkluderas intäkterna från distributionen i Södermanland, som integrerats per 1 januari 2005, ökade jämförbara intäkter med 3,4 procent. Annonsintäkterna ökade med 2,4 procent till MSEK 64,0 (62,5). VLT och TTELA har ökat sina annonsintäkter medan Ingress Media redovisar något lägre annonsintäkter. Prishöjningar på prenumerationer har inneburit att upplageintäkterna ökat med 4,9 procent till MSEK 46,9 (44,7). Den totala medelupplagan sjönk med exemplar till totalt exemplar. Distributionsrörelsens intäkter blev MSEK 36,0 (22,0). Tidningsdistribution i Södermanland har inneburit MSEK 13,8 i ökade distributionsintäkter. Övriga tidningsrelaterade intäkter uppgick till MSEK 6,7 (6,0). Rörelseresultatet försämrades något och uppgår till MSEK 7,7 (8,3). Resultatet motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 (6,1) procent. VLT har en positiv intäktsutveckling samt en god kostnadskontroll och redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA redovisar ett lägre rörelseresultat främst till följd av ökade kostnader för den gemensamma tidningen inkluderande bland annat flyttning av tryckning till Göteborg samt lördagsutgivning. Ingress Media redovisar ett något lägre rörelseresultat då annonsintäkterna minskat något samtidigt som ökade personalkostnader, till följd av genomförd teknikomställning, belastat resultatet. Distributionsrörelsen rapporterar ett något lägre rörelseresultat på grund av ombyggnadskostnader för lokaler i Västerås. UPPLAGOR OCH ANNONSER JANUARI - MARS 2005 M e d elupplag or A nno nsv oly m ( e x) ± 04 ( s p m )*) V LT TTE LA A r b oga Tidning Bärgslagsb ladet S ala A lleh anda F agersta - P osten A vesta Tidning *) Jä mfö relse med 2004 ä r ej relevant p å grund av ö vergång till tab loid samt ö vergång till 6 - spalt och modu ler f ör VLT i oktober - 04, bildandet av TTELA genom sammanslagning av de två tidigare tidningarna i december - 04 samt övergång till 6 - spalt och moduler i Ingress tidningar i f eb ru ari Tryckerier Periodens intäkter ökade med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). B eläggningen har varit god samtidigt som den allmänna prisnivån på marknaden är fortsatt pressad. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt till MSEK 4,3 (1,7). Resultatförbättringen beror främst på ett ökat sidantal på vissa stora uppdrag. Marginalerna generellt är fortsatt pressade. Avtalet med Stockholm C ity har förlängts med ytterligare två månader till och med utgången av maj I resultatet ingår en resultatandel från intressebolaget Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB ) om MSEK 1,4 (0,7). Elektro niska medier Intäkterna minskade med 24,7 procent till MSEK 6,1 (8,1). De lägre intäkterna är en följd av avyttringar av affärsområdena ADX och H osting per årsskiftet 2004/ B ra Radio och TVC heck redovisar oförändrade intäkter jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet förbättrades till MSEK -0,5 (-0,8). Internetverksamheten redovisar en väsentligt lägre förlust efter genomförda organisationsförändringar. B ra Radio redovisar en något lägre förlust jämfört med första kvartalet TVC heck s positiva rörelseresultat minskade något. F inansiell stä llning, inv esteringar o c h antal anstä llda Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 117,7, vilket är en ökning med MSEK 24,4 sedan årsskiftet. U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 58,1 (58,5). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Soliditeten är 55,7 (57,0) procent. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 4,8 (4,9). Medelantal anställda uppgick till (858). Av ökningen på 144 medarbetare svarar integreringen av tidningsdistributionen i Södermanland för 132 nya medarbetare. M o derb olaget Moderbolaget VLT AB omfattar koncernledning och koncernövergripande funktioner samt fastighets- och finansförvaltning. Intäkterna, som till allt väsentligt utgörs av hyror och andra ersättningar från dotterbolag, uppgick till MSEK 10,1 (10,7) med ett resultat efter finansiella poster på MSEK -5,5 (-3,7). Likvida medel var vid periodens utgång MSEK 116,5 (58,3). U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 50,0 (50,0). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 2,2 (0,9). Medelantalet anställda uppgick till 48 (47). KVARTALSSIFFROR (MSEK) II III IV I II III IV I Omsättning Tidningar 1 3 7, , ,1 1 35, , ,5 1 54,9 1 53,6 Tryckerier 58,9 42, 2 53,6 57,6 53,8 49,5 6 4,7 59,6 Elektroniska medier 7,6 7,5 8,8 8,1 9,5 8,1 9,9 6,1 Övrigt 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0, 5 0, 3 Tot alt 204,3 172,0 209,2 201,6 204,0 187,7 230,0 219,6 Rörels ere s ult a t Tidningar 1 0,7 5, 2 1 2,9 8,3 9,6 7,2 1 4,6 7,7 Tryckerier 7,3-3, 5 4, 2 1,7 2,9 2, 0 6,6 4, 3 Elektroniska medier - 2, 4-2, 2-1,6-0,8-0,9-1,3-1,8-0, 5 Övrigt - 4,9-2, 0-4, 2-3,9-4,9-3, 2-6,4-5, 4 Tot alt 10,7-2,5 11,3 5,3 6,7 4,7 13,0 6,1 Rörels em arginal % 5,2 n eg. 5,4 2,6 3,3 2,5 5,6 2,8 K assaf löd e f rå n Löpande verksamh et 33, 5-1,7 45, 0 17,7 28,5 1,3 4 6,0 2 8,9 I nvesteringsverksamh et -23,9-0,7-2,9-4, 5-6,2-5,7-5,8-4, 5 F inansieringsverksamh et - 6,5 3,6-3, , Tot alt 3,1 1,2 38,6 13,2-1,2-4,4 40,2 24,4

4 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS RESULTATRÄKNING (MSEK) januari-mars helår Ä n d r.% 2004 Intäkter N e ttoomsätt ning 2 17,2 199,5 8,9 814,6 Övrig a rö relseintäk t er 2,1 1,6 3 1,2 6,6 Hyresintäk t er 0, 3 0,5-40, 0 2,1 Summa 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Kos tna d er R å v aro r o c h f ö rnö d enhet er - 41,5-4 1,0 1,2-159,6 D ist rib u t io nsk o s t nad er - 1 9, 4-18,5 4,9-77, 0 Övrig a ex t erna k o s t nad er - 33, 8-3 1,4 7, ,5 P ers o nalk o s t nad er ,7-89,7 16,7-3 65,5 A v s k riv ning ar - 1 3, 6-1 4,1-3,5-56,1 Övrig a rö relse k o s t nad er - 2, 0-2, 3-1 3, 0-6,4 Summa , 0-197, 0 9,1-8 00,1 A nd elar i int ressef ö ret ag s result at 1,5 0, 7 114, 3 6,5 Rörels ere s u lt a t 6,1 5,3 15,1 2 9,7 R es ultat f rå n fi nans iella p oster R esultat f rån övriga v ärd ep apper o c h f o rd ring ar so m ä r anläggning s- t illg ång ar - 5, 5 *) 20,5 Övrig a rä n t eintäk t er o c h lik nand e result a t p o s t er 0, 6 *) 0,8-2 5,0 1,4 R ä nt ek o st nad er o c h lik nand e result a t p o s t er - 0, 5-0, , 4 R es ultat ef ter fi nans iella p oster 0,7 5,6-8 7,5 4 9,2 S k a tt - 1,4-1,4-8,3 M ino rit et ens and el - 0,1 - P eriodens resu lt a t - 0,7 4, 3-116,3 40,9 R esultat p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 6,95 A nt al ak t ier, t usent al BALANSRÄKNING (MSEK) 3 1 mars 3 1 d e c T I LLGÅNGA R I mmat eriella anl. t illg. 1 2, 6 1 0,6 1 2,9 M at eriella anl. t illg ,1 420, , 0 F inansiella anl. t illg. 114, 8 111,1 118,7 A n lä ggn in g s t illg å n g a r 5 1 2, , ,6 V arulag er 5, 8 6,4 6,4 K o rt f rist ig a f o rd ring ar 1 2 6, 9 115,6 119,8 K o rt f rist ig a p lac ering ar 1,6 1,7 1,4 K assa o c h b ank 117,7 58,7 9 3, 3 O m s ättnin g s t illg å n g a r 252, 0 182, 4 220,9 S UMM ATI LLGÅNGA R 7 6 4, , ,5 EGET K API TAL O CH SK U LDER E ge t k a p ital, b und e t 177,7 155, ,7 E ge t k a p ital, f ritt 2 4 7, ,4 25 4,5 E g et ka pita l 4 25, , ,2 M in o r itet s a n d e la r 0, A v sätt ning ar f ö r p ensio ner 8,1 8,5 8,2 A v sätt ning ar f ö r uppsk jut en sk att 6 1,3 5 4,8 61,4 A v s ättnin g a r 69, 4 6 3, 3 69,6 S k uld er t ill k red it inst it ut 50, 0 5 0, 0 5 0, 0 Övrig a sk uld er 0,1 0,1 0,1 L å n g f r is t ig a s k uld er 50,1 5 0,1 5 0,1 Kortf r is t ig a s k uld er 2 1 8, 9 198,1 200,6 S UMM A E GE T K API TAL O CH SK U L DER 7 6 4, , ,5 *) V arav anp assning ar t ill IFR S M SEK -5,3. INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) januari-mars helår ä n d r.% 2004 Intäkter T id ning ar 1 5 3, ,2 1 3,6 559,7 T r y c k erier 5 9, 6 5 7,6 3,5 225,6 E lek t ro nisk a med ier 6,1 8,1-24, 7 3 5,6 Övrigt 0, 3 0, 7-5 7,1 2, 4 T o t a lt 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Rörels ere s u lt a t T id ning ar 7,7 8,3-7, 2 3 9,7 T r y c k erier 4, 3 1,7 152,9 1 3, 2 E lek t r o nisk a med ier - 0, 5-0,8 3 7,5-4,8 Övrigt - 5, 4-3,9-3 8,5-18,4 T o t a lt 6,1 5,3 15,1 2 9,7 NYCKELFAKTORER I VERKSAMHETEN (MSEK) januari mars ä n d r.% T id n in g a r A nno nsintäk t er 6 4, 0 6 2,5 2, 4 A nno nsv o ly m, sp m *) U pplag eintäk t er 4 6, 9 44, 7 4,9 U pplag a, ex ,2 T r ycker ier F ö r ä d ling s v ä r d e / anställd 0, , ,7 *) Jä m f ö relse med 2004 ä r ej relev ant p å g run d av öv erg ång till t a b lo id samt överg ång till 6 -sp alt oc h mod uler f ör VL T i oktob er -04, b ild and et av TTE L A genom sammanslagning a v d e t v å t id ig are t id ning arna i d e c emb er -04 samt överg ång till 6 -sp alt oc h mo d uler i I ng ress t id ning ar i f eb ruari FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) januari-mars 2005 januari-mars 2004 B und e t F ritt T otalt B und e t F ritt T otalt V id p erio d ens b ö rjan 171,7 254, , 2 155, ,8 408,9 F ö rsk jut ning mellan b und etoc h f ritt 6, 0-6, 0-0, 7-0, 7 - P erio d ens result at - 0,7-0,7 4, 3 4, 3 V id p erio dens slut 177, ,8 4 25, 5 155,8 25 7, , 2 NYCKELTAL januari mars R ö relsemarg inal, % 2, 8 2,6 V inst p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 A vkastning p å eget k ap ital, % 8, 6 *) A vkastning p å s y sselsatt k a p ital, % 9, 8 *) K assafl ö d e, lö p and e v erk samhet p er ak tie, S EK 4, 9 1 3,0 1 *) B aserade p å rullande 1 2 -månadersv ä rden. Jä mf ö relse ut elä mnas p å g rund av öv erg ång t ill IFR S p er 1 januari mars 3 1 mars A k t iek urs, S EK 1 0 9, ,00 E get K ap ital p er ak tie, S EK 7 2, ,2 6 A k tiek urs / E ge t K a p ital, % S o lid it e t, % 55,7 5 7,0

5 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS JÄMFÖRELSEVÄRDEN FÖR 2004/EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER VID ÖVERGÅNG TILL IFRS R ESULTATR Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) januari-mars 2004 januari-december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Intäkter 201,6-201,6 823,3-823,3 Kostnader -197, ,0-800,1 0,1-800,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,7-0,7 6,5-6,5 Rörelseresultat 5,3-5,3 29,7 0,1 29,8 Finansiella intäkter 0,8-0,5 0,3 21,9-9,4 12,5 Finansiella kostnader -0,5-0,1-0,6-2,4 - -2,4 Resultat ef ter finan siella poster 5,6-0,6 5,0 4 9,2-9,3 39,9 Skatt -1,4 0,1-1,3-8,3-0,1-8,4 M inoritetens andel 0,1-0, P eriod en s resultat 4,3-0,5 3,8 4 0,9-9,4 31,5 B ALANS R Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) TILLGÅNGA R 31 mars december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Immateriella anl. tillg. 10,6-10,6 12,9-12,9 M ateriella anl. tillg. 420,6 3,8 424,4 394,0 4,0 398,0 Finansiella anl. tillg. 111,1-73,0 38,1 118,7-82,3 36,4 A n läggning stillgån g ar 5 4 2,3-6 9,2 4 73,1 525,6-78,3 447,3 V arulager 6,4-6,4 6,4-6,4 Kortfristiga fordringar 115,6-115,6 119,8-119,8 Kortfristiga placeringar 1,7-1,3 0,4 1,4-1,0 0,4 Kassa och bank 58,7-58,7 93,3-93,3 Oms ä ttning stillgån g ar 182,4-1,3 181,1 220,9-1,0 219,9 SUMMA TILLGÅNGA R 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2 EGET KAP ITAL OCH SKULDER E get kapital, bundet 155,8-155,8 171,7-171,7 E get kapital, fritt 257,4-71,1 186,3 254,5-80,0 174,5 E g et k apital 4 13,2-71,1 34 2,1 4 26,2-80,0 346,2 M inor itetsa n d elar Avsättning för pensioner 8,5 0,6 9,1 8,2 0,7 8,9 Avsättning för uppskj. skatt 54,8-54,8 61,4-61,4 A v s ä ttning ar 6 3,3 0,6 63,9 6 9,6 0,7 70,3 Skulder till kreditinst. 50,0-50,0 50,0-50,0 Ö vriga skulder 0,1-0,1 0,1-0,1 L å n g f ristig a sk uld er 50,1-50,1 50,1-50,1 K o rtf r istig a sk uld er 198,1-198,1 200,6-200,6 SUMMA E GE T K AP ITAL OCH SKUL DER 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2

6 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS 2005 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) januari - mars helår Löpande verksamhet Rörelseresult a t 6,1 5,3 2 9,7 Just ering ar: av s k riv ning ar 1 3,6 1 4,1 5 6,1 and el i int resse bolag - 1,5-0,7-6,5 ö v rig t - 0, 5-0, 4 3,8 Summa 1 7, 7 1 8,3 8 3,1 F inansnetto - 0,1-0,3 1 0, 1 B e t ald ink o mst s k a tt - 2, 5-2,5-0,5 Summa 1 5,1 1 5,5 9 2,7 F ö r ä n d rin g av r ö relse k a p it al 1 3, 8 2, 2 0, 8 K assafl öde f rå n löpande verksamhet 2 8, 9 1 7,7 93,5 I nvesterin g sverksamhet I n v est ering ar i anl. t illg. - 4, 8-4,9-2 3,4 F ö rsä ljning av anl. t illg. 0, 3 0, 4 1, 2 K assafl öde f r å n investerin g sverksamhet - 4, 5-4,5-22, 2 F inansierin g sverksamhet U t be t ald ut delning ,5 K assafl öde f rå n fi nans ierin g sverksamhet ,5 F örä ndring av likvida medel 2 4, 4 1 3,2 47,8 Företagsbeskrivning K oncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, try ckeri, verksamhet inom I nternet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på åtta orter med en upplaga om exemplar. Tidningarna är VLT i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta- P osten, Avesta Tidning samt TTELA i Trollhättan och Vänersborg. Vidare ingår tidningsdistribution och utdelning av direktreklam, ägarandel i I nternetutvecklaren C itygate (9% ) samt delägarskap (11,1% ) i Västsvensk Tidningsdistribution K B. Try ckeriverksamheten omfattar VLT P ress, med ett h ö gmodernt try ckeri i Västerås, samt genom ett delägarskap (10% ) i Västsvenskt Tidningstry ckeri AB. Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom området I nternet genom utveckling och f ö rsälj ning av verkty g f ö r digital kommunikation i Leanback Sweden. R adio utgö rs av stationen R ix F M 106,1 i Västmanland i bolaget Bra R adio. R egistrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser sker i f ö retaget TVC heck. Antalet aktieägare uppgår till 518 (1 067). E k o n omisk infor m atio n Delår j anuari - j uni 22 augusti 2005 Delår j anuari - september 14 november 2005 REDOVISNINGSPRINCIPER D enna ra ppo r t ä r uppr ä tta d i enlig het med I n t ernat io nal F inanc ial R ep o rt ing St and ard s - I F R S, I AS 34. K vartalsrappo rten har ej varit f öremål f ör översiktlig granskning av bolag et s rev iso rer. B esök VLT AB:s h e m sid a R apporter, pressmeddelanden med mera presenteras även på VLT AB:s hemsida: F ö r mer information, ring gärna till koncernchef Lennart Foss, telefon eller Västerås den 28 april 2005 VLT AB (publ) Lennart Foss VD och koncernchef VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, Västerås Tel Fax E-post: Hemsida: Org.nr:

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer