3 MÅNADER Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 MÅNADER 2005. Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5)."

Transkript

1 3 MÅNADER 2005 Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till MSEK 217,2 (199,5). MSEK DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). God resultatutveckling inom tryckerirörelsen. Rörelseresultatet för 2005 förväntas bli åtminstone i nivå med föregående år. RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL ,7 6,7-2,5 4,7 11,3 13,0 5,3 II III IV I 6, OMSÄTTNING RULLANDE 12 MÅNADER MSEK II III IV I II III IV I

2 DELÅ RSRAPPORT VLT AB J A N UARI - MARS VD har ordet Annonsmarknaden har fortsatt att förbättras under första kvartalet. Branschens statistik uppvisar en ökning på drygt två procent för dagspressannonsering under perioden januari-februari. Både VLT och TTELA ökar sina annonsintäkter under kvartalet medan Ingress Media registrerar en viss minskning. Upplageintäkterna ökar med nästan fem procent som en följd av genomförda prishöjningar, vilket mer än väl kompenserar för nedgången i medelupplagan till ( ). Tidningen VLT redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA:s resultat är däremot lägre, främst till följd av ökade kostnader för den nya gemensamma tidningen. Ingress Media uppvisar ett lägre resultat, och orsaken är huvudsakligen de lägre annonsintäkterna samt högre kostnader. Prolog har också ett resultatmässigt något svagare första kvartal på grund av ombyggnadskostnader för lokaler till den nya sammanslagna distributionsverksamheten med Eskilstuna-Kuriren. VLT Press har under första kvartalet haft en mycket god beläggning, främst genom ökat sidantal hos några stora kunder. Marginalerna har förbättrats men är generellt fortsatt pressade. Efter periodens utgång har avtalet om tryckning av Stockholm City, som skulle upphöra per 1 april, förlängts med två månader till utgången av maj. Detta förändrar inte vår bedömning att 2005 kommer att vara ett utmanande år för VLT Press. Verksamheten i Västsvenskt Tidningstryckeri AB fortsätter att utvecklas väl. Elektroniska mediers intäkter minskar med nästan en fjärdedel, huvudsakligen beroende på avyttrade verksamheter inom Internetbolagen i slutet av Kraftigt sänkta kostnader i Leanback gör dock att affärsområdets rörelseförlust minskar, trots de lägre intäkterna. TVCheck uppvisar ett något lägre positivt rörelseresultat. Bra Radio redovisar en lägre förlust. Genomförda organisationsförändringar reducerar Leanbacks förlust väsentligt genom lägre kostnader, trots en svag inledning på året. Vårt rörelseresultat har förbättrats till MSEK 6,1 (5,3). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). VLT-aktiens kurs har till och med den 25 april 2005 sjunkit med 3,1 procent till SEK 110, medan index för O-listan under samma period stigit med 9,5 procent. Vår prognos är oförändrad. Sammantaget förväntar vi oss att rörelseresultatet för 2005 blir åtminstone i nivå med föregående års. VD och Koncernchef Lennart Foss KURSUTVECKLING 1 ÅR SEK K o ncernöversikt j a nuari-mars 2005 M arknad Koncernens annonsmarknad har totalt sett utvecklats positivt. VLT, som är koncernens största tidning, ökade sina annonsintäkter med 7,2 procent. Ä ven TTELA i Trollhättan/ Vänersborg ökade sina intäkter medan Ingress Medias tidningar i övriga Västmanland tappade något. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediastatistik) månadsindex har dagspressannonseringen ökat med 2,2 procent under perioden januari-februari IRM:s prognos för 2005 är att reklaminvesteringarna i traditionella medier skall öka med 3,5 procent. F ö r s ta kvartal et 2005 N ettoomsättningen uppgick till MSEK 217,2 (199,5) vilket är en ökning med 8,9 procent. Den förvärvade tidningsdistributionen i Södermanland, som integrerats från januari 2005, har medfört ökade intäkter med MSEK 13,8. I och med förvärvet är Eskilstuna-Kuriren AB delägare i distributionsverksamheten med 40 procent. För övriga jämförbara enheter har VLT-koncernens intäkter ökat med 2,1 procent. Tidningsrörelsen som, inklusive distributionsverksamheten, står för cirka 70 procent av koncernens omsättning, ökade sina intäkter med 13,6 procent. En fortsatt god beläggning inom tryckerirörelsen har bidragit till att intäkterna ökat med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). Intäktsökningen beror främst på priskompensation för högre materialkostnader. Inom de elektroniska medierna har intäkterna minskat med 24,7 procent främst till följd av genomförda avyttringar av affärsområdena ADX och H osting. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (5,3), en ökning med 15,1 procent. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal på 2,8 (2,6) procent. I resultatet ingår resultatandelar från intressebolag med MSEK 1,5 (0,7). Tidningsrörelsen redovisar ett något lägre rörelseresultat till följd av en lägre resultatutveckling för Ingress Media och Tvåstads Tidning samt ombyggnadskostnader för distributionsrörelsen i Västerås. God beläggning samt ökat resultat från intressebolagsandelar har bidragit till en väsentlig resultatförbättring för tryckerirörelsen. Elektroniska medier redovisar en lägre förlust jämfört med första kvartalet 2004 bland annat genom lägre förluster inom Internet-verksamheten. Periodens resultat från de finansiella posterna blev negativt. Omvärderingar av finansiella instrument enligt IAS 39 har påverkat kvartalet med MSEK -5,3 (0,5). Resultatet efter skatt blev MSEK -0,7 (4,3). Anpassningar till redovisning enligt IFRS har belastat resultatet med MSEK -5,3 (0,5). Resultat per aktie blev SEK -0,12 (0,73). Koncernens likvida medel ökade med MSEK 24,4. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Ö v ergån g ti ll ek o n o misk rapportering en l i g t I F RS I årsredovisningen för år 2004 (sid 42) lämnades information om de väsentligaste effekterna av övergången från svenska redovisningsprinciper till redovisning enligt IFRS. För VLT:s del är det reglerna i IAS 39, som behandlar finansiella instrument, som har den största påverkan på så väl eget kapital som resultat. Genom övergången till IFRS värderas vissa aktieinnehav i onoterade bolag till marknadspris baserat på senast offentliggjord och känd resultatinformation. Anpassningen innebär att delårsrapportens jämförelsevärden inte är desamma som de i årsredovisningen enligt de gamla reglerna. En avstämning av skillnaderna för helåret 2004 och perioden januari-mars 2004, mellan den tidigare redovisningen och den enligt de nya IFRSreglerna finns i tabeller på sid VLT B O-listan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

3 DELÅ RSRAPPO RT VLT AB J A NUARI - MARS Verksamheterna januari-mars 2005 Tidningar Intäkterna ökade med 13,6 procent till MSEK 153,6 (135,2). Exkluderas intäkterna från distributionen i Södermanland, som integrerats per 1 januari 2005, ökade jämförbara intäkter med 3,4 procent. Annonsintäkterna ökade med 2,4 procent till MSEK 64,0 (62,5). VLT och TTELA har ökat sina annonsintäkter medan Ingress Media redovisar något lägre annonsintäkter. Prishöjningar på prenumerationer har inneburit att upplageintäkterna ökat med 4,9 procent till MSEK 46,9 (44,7). Den totala medelupplagan sjönk med exemplar till totalt exemplar. Distributionsrörelsens intäkter blev MSEK 36,0 (22,0). Tidningsdistribution i Södermanland har inneburit MSEK 13,8 i ökade distributionsintäkter. Övriga tidningsrelaterade intäkter uppgick till MSEK 6,7 (6,0). Rörelseresultatet försämrades något och uppgår till MSEK 7,7 (8,3). Resultatet motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 (6,1) procent. VLT har en positiv intäktsutveckling samt en god kostnadskontroll och redovisar ett förbättrat rörelseresultat. TTELA redovisar ett lägre rörelseresultat främst till följd av ökade kostnader för den gemensamma tidningen inkluderande bland annat flyttning av tryckning till Göteborg samt lördagsutgivning. Ingress Media redovisar ett något lägre rörelseresultat då annonsintäkterna minskat något samtidigt som ökade personalkostnader, till följd av genomförd teknikomställning, belastat resultatet. Distributionsrörelsen rapporterar ett något lägre rörelseresultat på grund av ombyggnadskostnader för lokaler i Västerås. UPPLAGOR OCH ANNONSER JANUARI - MARS 2005 M e d elupplag or A nno nsv oly m ( e x) ± 04 ( s p m )*) V LT TTE LA A r b oga Tidning Bärgslagsb ladet S ala A lleh anda F agersta - P osten A vesta Tidning *) Jä mfö relse med 2004 ä r ej relevant p å grund av ö vergång till tab loid samt ö vergång till 6 - spalt och modu ler f ör VLT i oktober - 04, bildandet av TTELA genom sammanslagning av de två tidigare tidningarna i december - 04 samt övergång till 6 - spalt och moduler i Ingress tidningar i f eb ru ari Tryckerier Periodens intäkter ökade med 3,5 procent till MSEK 59,6 (57,6). B eläggningen har varit god samtidigt som den allmänna prisnivån på marknaden är fortsatt pressad. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt till MSEK 4,3 (1,7). Resultatförbättringen beror främst på ett ökat sidantal på vissa stora uppdrag. Marginalerna generellt är fortsatt pressade. Avtalet med Stockholm C ity har förlängts med ytterligare två månader till och med utgången av maj I resultatet ingår en resultatandel från intressebolaget Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB ) om MSEK 1,4 (0,7). Elektro niska medier Intäkterna minskade med 24,7 procent till MSEK 6,1 (8,1). De lägre intäkterna är en följd av avyttringar av affärsområdena ADX och H osting per årsskiftet 2004/ B ra Radio och TVC heck redovisar oförändrade intäkter jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet förbättrades till MSEK -0,5 (-0,8). Internetverksamheten redovisar en väsentligt lägre förlust efter genomförda organisationsförändringar. B ra Radio redovisar en något lägre förlust jämfört med första kvartalet TVC heck s positiva rörelseresultat minskade något. F inansiell stä llning, inv esteringar o c h antal anstä llda Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 117,7, vilket är en ökning med MSEK 24,4 sedan årsskiftet. U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 58,1 (58,5). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 28,9 (17,7). Soliditeten är 55,7 (57,0) procent. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 4,8 (4,9). Medelantal anställda uppgick till (858). Av ökningen på 144 medarbetare svarar integreringen av tidningsdistributionen i Södermanland för 132 nya medarbetare. M o derb olaget Moderbolaget VLT AB omfattar koncernledning och koncernövergripande funktioner samt fastighets- och finansförvaltning. Intäkterna, som till allt väsentligt utgörs av hyror och andra ersättningar från dotterbolag, uppgick till MSEK 10,1 (10,7) med ett resultat efter finansiella poster på MSEK -5,5 (-3,7). Likvida medel var vid periodens utgång MSEK 116,5 (58,3). U töver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit om MSEK 50,0. Räntebärande skulder uppgår till MSEK 50,0 (50,0). U nder perioden har inga lån upptagits och inga amorteringar ägt rum. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 2,2 (0,9). Medelantalet anställda uppgick till 48 (47). KVARTALSSIFFROR (MSEK) II III IV I II III IV I Omsättning Tidningar 1 3 7, , ,1 1 35, , ,5 1 54,9 1 53,6 Tryckerier 58,9 42, 2 53,6 57,6 53,8 49,5 6 4,7 59,6 Elektroniska medier 7,6 7,5 8,8 8,1 9,5 8,1 9,9 6,1 Övrigt 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0, 5 0, 3 Tot alt 204,3 172,0 209,2 201,6 204,0 187,7 230,0 219,6 Rörels ere s ult a t Tidningar 1 0,7 5, 2 1 2,9 8,3 9,6 7,2 1 4,6 7,7 Tryckerier 7,3-3, 5 4, 2 1,7 2,9 2, 0 6,6 4, 3 Elektroniska medier - 2, 4-2, 2-1,6-0,8-0,9-1,3-1,8-0, 5 Övrigt - 4,9-2, 0-4, 2-3,9-4,9-3, 2-6,4-5, 4 Tot alt 10,7-2,5 11,3 5,3 6,7 4,7 13,0 6,1 Rörels em arginal % 5,2 n eg. 5,4 2,6 3,3 2,5 5,6 2,8 K assaf löd e f rå n Löpande verksamh et 33, 5-1,7 45, 0 17,7 28,5 1,3 4 6,0 2 8,9 I nvesteringsverksamh et -23,9-0,7-2,9-4, 5-6,2-5,7-5,8-4, 5 F inansieringsverksamh et - 6,5 3,6-3, , Tot alt 3,1 1,2 38,6 13,2-1,2-4,4 40,2 24,4

4 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS RESULTATRÄKNING (MSEK) januari-mars helår Ä n d r.% 2004 Intäkter N e ttoomsätt ning 2 17,2 199,5 8,9 814,6 Övrig a rö relseintäk t er 2,1 1,6 3 1,2 6,6 Hyresintäk t er 0, 3 0,5-40, 0 2,1 Summa 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Kos tna d er R å v aro r o c h f ö rnö d enhet er - 41,5-4 1,0 1,2-159,6 D ist rib u t io nsk o s t nad er - 1 9, 4-18,5 4,9-77, 0 Övrig a ex t erna k o s t nad er - 33, 8-3 1,4 7, ,5 P ers o nalk o s t nad er ,7-89,7 16,7-3 65,5 A v s k riv ning ar - 1 3, 6-1 4,1-3,5-56,1 Övrig a rö relse k o s t nad er - 2, 0-2, 3-1 3, 0-6,4 Summa , 0-197, 0 9,1-8 00,1 A nd elar i int ressef ö ret ag s result at 1,5 0, 7 114, 3 6,5 Rörels ere s u lt a t 6,1 5,3 15,1 2 9,7 R es ultat f rå n fi nans iella p oster R esultat f rån övriga v ärd ep apper o c h f o rd ring ar so m ä r anläggning s- t illg ång ar - 5, 5 *) 20,5 Övrig a rä n t eintäk t er o c h lik nand e result a t p o s t er 0, 6 *) 0,8-2 5,0 1,4 R ä nt ek o st nad er o c h lik nand e result a t p o s t er - 0, 5-0, , 4 R es ultat ef ter fi nans iella p oster 0,7 5,6-8 7,5 4 9,2 S k a tt - 1,4-1,4-8,3 M ino rit et ens and el - 0,1 - P eriodens resu lt a t - 0,7 4, 3-116,3 40,9 R esultat p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 6,95 A nt al ak t ier, t usent al BALANSRÄKNING (MSEK) 3 1 mars 3 1 d e c T I LLGÅNGA R I mmat eriella anl. t illg. 1 2, 6 1 0,6 1 2,9 M at eriella anl. t illg ,1 420, , 0 F inansiella anl. t illg. 114, 8 111,1 118,7 A n lä ggn in g s t illg å n g a r 5 1 2, , ,6 V arulag er 5, 8 6,4 6,4 K o rt f rist ig a f o rd ring ar 1 2 6, 9 115,6 119,8 K o rt f rist ig a p lac ering ar 1,6 1,7 1,4 K assa o c h b ank 117,7 58,7 9 3, 3 O m s ättnin g s t illg å n g a r 252, 0 182, 4 220,9 S UMM ATI LLGÅNGA R 7 6 4, , ,5 EGET K API TAL O CH SK U LDER E ge t k a p ital, b und e t 177,7 155, ,7 E ge t k a p ital, f ritt 2 4 7, ,4 25 4,5 E g et ka pita l 4 25, , ,2 M in o r itet s a n d e la r 0, A v sätt ning ar f ö r p ensio ner 8,1 8,5 8,2 A v sätt ning ar f ö r uppsk jut en sk att 6 1,3 5 4,8 61,4 A v s ättnin g a r 69, 4 6 3, 3 69,6 S k uld er t ill k red it inst it ut 50, 0 5 0, 0 5 0, 0 Övrig a sk uld er 0,1 0,1 0,1 L å n g f r is t ig a s k uld er 50,1 5 0,1 5 0,1 Kortf r is t ig a s k uld er 2 1 8, 9 198,1 200,6 S UMM A E GE T K API TAL O CH SK U L DER 7 6 4, , ,5 *) V arav anp assning ar t ill IFR S M SEK -5,3. INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) januari-mars helår ä n d r.% 2004 Intäkter T id ning ar 1 5 3, ,2 1 3,6 559,7 T r y c k erier 5 9, 6 5 7,6 3,5 225,6 E lek t ro nisk a med ier 6,1 8,1-24, 7 3 5,6 Övrigt 0, 3 0, 7-5 7,1 2, 4 T o t a lt 2 1 9, 6 201,6 8, , 3 Rörels ere s u lt a t T id ning ar 7,7 8,3-7, 2 3 9,7 T r y c k erier 4, 3 1,7 152,9 1 3, 2 E lek t r o nisk a med ier - 0, 5-0,8 3 7,5-4,8 Övrigt - 5, 4-3,9-3 8,5-18,4 T o t a lt 6,1 5,3 15,1 2 9,7 NYCKELFAKTORER I VERKSAMHETEN (MSEK) januari mars ä n d r.% T id n in g a r A nno nsintäk t er 6 4, 0 6 2,5 2, 4 A nno nsv o ly m, sp m *) U pplag eintäk t er 4 6, 9 44, 7 4,9 U pplag a, ex ,2 T r ycker ier F ö r ä d ling s v ä r d e / anställd 0, , ,7 *) Jä m f ö relse med 2004 ä r ej relev ant p å g run d av öv erg ång till t a b lo id samt överg ång till 6 -sp alt oc h mod uler f ör VL T i oktob er -04, b ild and et av TTE L A genom sammanslagning a v d e t v å t id ig are t id ning arna i d e c emb er -04 samt överg ång till 6 -sp alt oc h mo d uler i I ng ress t id ning ar i f eb ruari FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) januari-mars 2005 januari-mars 2004 B und e t F ritt T otalt B und e t F ritt T otalt V id p erio d ens b ö rjan 171,7 254, , 2 155, ,8 408,9 F ö rsk jut ning mellan b und etoc h f ritt 6, 0-6, 0-0, 7-0, 7 - P erio d ens result at - 0,7-0,7 4, 3 4, 3 V id p erio dens slut 177, ,8 4 25, 5 155,8 25 7, , 2 NYCKELTAL januari mars R ö relsemarg inal, % 2, 8 2,6 V inst p er ak tie, S EK - 0,12 0,7 3 A vkastning p å eget k ap ital, % 8, 6 *) A vkastning p å s y sselsatt k a p ital, % 9, 8 *) K assafl ö d e, lö p and e v erk samhet p er ak tie, S EK 4, 9 1 3,0 1 *) B aserade p å rullande 1 2 -månadersv ä rden. Jä mf ö relse ut elä mnas p å g rund av öv erg ång t ill IFR S p er 1 januari mars 3 1 mars A k t iek urs, S EK 1 0 9, ,00 E get K ap ital p er ak tie, S EK 7 2, ,2 6 A k tiek urs / E ge t K a p ital, % S o lid it e t, % 55,7 5 7,0

5 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS JÄMFÖRELSEVÄRDEN FÖR 2004/EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER VID ÖVERGÅNG TILL IFRS R ESULTATR Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) januari-mars 2004 januari-december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Intäkter 201,6-201,6 823,3-823,3 Kostnader -197, ,0-800,1 0,1-800,0 Andelar i intresseföretags resultat 0,7-0,7 6,5-6,5 Rörelseresultat 5,3-5,3 29,7 0,1 29,8 Finansiella intäkter 0,8-0,5 0,3 21,9-9,4 12,5 Finansiella kostnader -0,5-0,1-0,6-2,4 - -2,4 Resultat ef ter finan siella poster 5,6-0,6 5,0 4 9,2-9,3 39,9 Skatt -1,4 0,1-1,3-8,3-0,1-8,4 M inoritetens andel 0,1-0, P eriod en s resultat 4,3-0,5 3,8 4 0,9-9,4 31,5 B ALANS R Ä K NINGA R I S A MMAND R AG ( MSEK) TILLGÅNGA R 31 mars december 2004 effekter vid svenska effekter vid svenska övergång redovisnings- övergång redovisnings- IFRS till IFRS principer IFRS till IFRS principer Immateriella anl. tillg. 10,6-10,6 12,9-12,9 M ateriella anl. tillg. 420,6 3,8 424,4 394,0 4,0 398,0 Finansiella anl. tillg. 111,1-73,0 38,1 118,7-82,3 36,4 A n läggning stillgån g ar 5 4 2,3-6 9,2 4 73,1 525,6-78,3 447,3 V arulager 6,4-6,4 6,4-6,4 Kortfristiga fordringar 115,6-115,6 119,8-119,8 Kortfristiga placeringar 1,7-1,3 0,4 1,4-1,0 0,4 Kassa och bank 58,7-58,7 93,3-93,3 Oms ä ttning stillgån g ar 182,4-1,3 181,1 220,9-1,0 219,9 SUMMA TILLGÅNGA R 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2 EGET KAP ITAL OCH SKULDER E get kapital, bundet 155,8-155,8 171,7-171,7 E get kapital, fritt 257,4-71,1 186,3 254,5-80,0 174,5 E g et k apital 4 13,2-71,1 34 2,1 4 26,2-80,0 346,2 M inor itetsa n d elar Avsättning för pensioner 8,5 0,6 9,1 8,2 0,7 8,9 Avsättning för uppskj. skatt 54,8-54,8 61,4-61,4 A v s ä ttning ar 6 3,3 0,6 63,9 6 9,6 0,7 70,3 Skulder till kreditinst. 50,0-50,0 50,0-50,0 Ö vriga skulder 0,1-0,1 0,1-0,1 L å n g f ristig a sk uld er 50,1-50,1 50,1-50,1 K o rtf r istig a sk uld er 198,1-198,1 200,6-200,6 SUMMA E GE T K AP ITAL OCH SKUL DER 724,7-70, ,2 7 46,5-79,3 667,2

6 DELÅRSRAPPORT VLT AB JANUARI - MARS 2005 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) januari - mars helår Löpande verksamhet Rörelseresult a t 6,1 5,3 2 9,7 Just ering ar: av s k riv ning ar 1 3,6 1 4,1 5 6,1 and el i int resse bolag - 1,5-0,7-6,5 ö v rig t - 0, 5-0, 4 3,8 Summa 1 7, 7 1 8,3 8 3,1 F inansnetto - 0,1-0,3 1 0, 1 B e t ald ink o mst s k a tt - 2, 5-2,5-0,5 Summa 1 5,1 1 5,5 9 2,7 F ö r ä n d rin g av r ö relse k a p it al 1 3, 8 2, 2 0, 8 K assafl öde f rå n löpande verksamhet 2 8, 9 1 7,7 93,5 I nvesterin g sverksamhet I n v est ering ar i anl. t illg. - 4, 8-4,9-2 3,4 F ö rsä ljning av anl. t illg. 0, 3 0, 4 1, 2 K assafl öde f r å n investerin g sverksamhet - 4, 5-4,5-22, 2 F inansierin g sverksamhet U t be t ald ut delning ,5 K assafl öde f rå n fi nans ierin g sverksamhet ,5 F örä ndring av likvida medel 2 4, 4 1 3,2 47,8 Företagsbeskrivning K oncernen bedriver tidningsutgivning, distributionsverksamhet, try ckeri, verksamhet inom I nternet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Affärsområdet Tidningar har tidningsutgivning på åtta orter med en upplaga om exemplar. Tidningarna är VLT i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta- P osten, Avesta Tidning samt TTELA i Trollhättan och Vänersborg. Vidare ingår tidningsdistribution och utdelning av direktreklam, ägarandel i I nternetutvecklaren C itygate (9% ) samt delägarskap (11,1% ) i Västsvensk Tidningsdistribution K B. Try ckeriverksamheten omfattar VLT P ress, med ett h ö gmodernt try ckeri i Västerås, samt genom ett delägarskap (10% ) i Västsvenskt Tidningstry ckeri AB. Affärsområdet Elektroniska medier har verksamhet inom området I nternet genom utveckling och f ö rsälj ning av verkty g f ö r digital kommunikation i Leanback Sweden. R adio utgö rs av stationen R ix F M 106,1 i Västmanland i bolaget Bra R adio. R egistrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser sker i f ö retaget TVC heck. Antalet aktieägare uppgår till 518 (1 067). E k o n omisk infor m atio n Delår j anuari - j uni 22 augusti 2005 Delår j anuari - september 14 november 2005 REDOVISNINGSPRINCIPER D enna ra ppo r t ä r uppr ä tta d i enlig het med I n t ernat io nal F inanc ial R ep o rt ing St and ard s - I F R S, I AS 34. K vartalsrappo rten har ej varit f öremål f ör översiktlig granskning av bolag et s rev iso rer. B esök VLT AB:s h e m sid a R apporter, pressmeddelanden med mera presenteras även på VLT AB:s hemsida: F ö r mer information, ring gärna till koncernchef Lennart Foss, telefon eller Västerås den 28 april 2005 VLT AB (publ) Lennart Foss VD och koncernchef VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, Västerås Tel Fax E-post: Hemsida: Org.nr:

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41

> Innehåll. Årsredovisning VLT AB 2007 35. Kort om VLT-koncernen 4. Förvaltningsberättelse 36. VD har ordet 6. Resultaträkning 41 2007 1 2007 > Innehåll 14 22 24 26 35 Kort om VLT-koncernen 4 VD har ordet 6 Känslighet och risker 9 Mediebranschen 10 Tidningar 14 Distribution 22 Elektroniska medier 24 Övriga verksamheter 26 Medarbetare

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

20142B. 9 februari 2015

20142B. 9 februari 2015 2B 3B3B3B3B Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer