Christer Håkansson budgetchef kanslidirektör, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Håkansson budgetchef 161-181 kanslidirektör, sekreterare"

Transkript

1 /$1'67,1*(7+$//$1' // /$1'67,1*667<5(/6(1 7LG kl , ODWV Landstingshuset, Halmstad /HGDP WHU Anne Marie Nilsson Brodén (m) ordförande Göran Karlsson (c) 1:e vice ordförande Björn Ahlkvist (s) 2:e vice ordförande Mats Eriksson (m) Gunilla Wenander Grönvall (m) Maj-Britt Öberg (c) Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) Inger Johansson (s) Dan Skantz (s) Maud Lanne (s) Viking Bengtsson (v) 7MlQVWJ UDQGHHUVlWWDUH Per G Hansson (m) Lars Gustafsson (kd) (UVlWWDUH Anita Persson (m) Ann-Christin Essunger (m) Hans Andersson (m) Inge Pettersson (c) Lars Gustafsson (kd) Gunnel Wandel (fp) Kjell-Arne Andersson (s) Agneta Karlsson (s) Eleine Danielsson (s) Lars Fritzon (s) Inger Bergman (s) 7MlQVWHPlQ Sune Samson tf landstingsdirektör Göran Jonsson ekonomidirektör Mats Bertheden folkhälsochef Ann Fröström informationschef Christer Håkansson budgetchef Göran Wiebe kanslidirektör, sekreterare H:\LS\LS991025

2 2 -XVWHULQJ att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. *RGNlQQDQGHDYI UHGUDJQLQJVOLVWDQ att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av följande ärenden, nämligen Ändring av förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm, Tillsättning av tjänst som förvaltningschef vid Länsvården Norra Halland samt Tidpunkt för extra sammanträde med landstingsstyrelsen. $QPlODQDYLQNRPQDVNULYHOVHUPP Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: Yttrande över förslag till föreskrifter angående medicinska bestrålningar med joniserande strålning Verksamhetsinriktning för södra regionvårdsnämnden Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Astrid Blom

3 3 /$1'67,1*6)8//0b.7,*(b5(1'(1 'HOnUVERNVOXWPHGnUVSURJQRV Centralförvaltningen har framlagt delårsbokslut 1999 med årsprognos. Rapporten har tagits fram med hjälp av underlag som inhämtats från nämnder och styrelser. att göra en reducering av investeringsanslag för 1999 avseende tekniska nämnden med kronor, att i övrigt lägga delårsbokslut 1999 med årsprognos till handlingarna. 0nORFKVWUDWHJLHU Behandlades ärende om mål och strategier för Landstinget Hallands verksamheter för åren att fastställa förslag till förväntningar och mål i Landstinget Halland för perioden samt att målen följs upp i budgetprognoser och bokslut. <UNDQGH Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Göran Karlsson (c) och Eva Person Kollmats (fp). Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: Under rubriken Vård och behandling sid 4 föreslås de två sista punkt-satserna ersättas med: Olika driftformer kan förekomma inom vården.

4 4 Klara spelregler ska finnas mellan offentligt och privat driven hälso- och sjukvård. Möjlighet för personalen att arbeta i alternativa driftformer såsom kooperativ och intraprenad ska underlättas. Under rubriken Service- och fastighetsverksamheten sid 8, 2:a stycket, sista raden bytes: ordet ska mot kan. Dessutom föreslås under samma rubrik att 3.e punkt-satsen ersätts med: Serviceverksamheten ska anpassas och utvecklas i syfte att hävda sig i förhållande till andra. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. $UEHWVXWVNRWWHWVVNULYHOVHRPEXGJHWI UVODJPP

5 5 Arbetsutskottet har lagt fram skrivelse om 2000 års budget, plan/planeringsförutsättningar för och investeringsplan för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade bifall till sin och Inger Johanssons skrivelse innehållande alternativt förslag till principer för fördelning av budgeten för hälso- och sjukvården. Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets skrivelse. I yrkandet instämde Marianne Brorson (kd) och Eva Person Kollmats (fp). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden först proposition på arbetsutskottets förslag till skrivelse och Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse utom såvitt avsåg tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag till skrivelse bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till skrivelse röstar ja. Den som bifalla Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Därefter ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att tilläggsyrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

6 6 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). att notera landstingsstyrelsens arbetsutskotts kommentarer till budget för 2000, plan/planeringsförutsättningar för åren samt investeringsplan för åren HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) avgav reservation enligt bilaga till protokollet. /lqvvmxnynugvqlpqghqexgjhwi UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för planeringsförutsättningar för för länssjukvårdsnämnden. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade att landstingsstyrelsen utöver arbetsutskottets förslag dessutom för egen del skulle besluta att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att omprioritera ekonomi och resurser med syfte att under året inrätta en nattöppen barnakut i norra Halland. 3URSRVLWLRQ Sedan landstingsstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på Viking Bengtssons tilläggsyrkande och förklarade sig ha funnit att yrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

7 7 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 12 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp), Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 1 nej-röst (Viking Bengtsson (v)). att för fullgörande av uppdraget enligt bilaga anvisa länssjukvårdsnämnden landstingsbidrag för finansiering av verksamhetsområde somatisk vård med kronor verksamhetsområde psykiatrisk vård med kronor verksamhetsområde sjuktransportverksamhet med kronor verksamhetsområde handikappverksamhet med kronor verksamhetsområde forskning och utveckling med kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enl 57/99 avseende beaktande av det handikappolitiska programmet i budget och plan för åren härmed har behandlats, att styrelsens beslut enligt 58/99 avseende gemensam organisation för handikappfrågor härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 33/99 avseende remissregler, patientavgifter samt vård- och behandlingsgaranti härmed har behandlats att styrelsens beslut enligt 104/99 avseende mammografiverksamhet härmed har behandlats, att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att senast den 15 januari år 2000 inkomma med en plan över hur nämnden avser att infria vård- och behandlingsgarantin, samt att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att, i samverkan med landstingets fastighetsförvaltning, redovisa en plan för genomförandet av idéplanerna etapp 3 vid Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg inkl finansiering av tillkommande driftkostnader. I planen skall även beaktas landstingsstyrelsens behov av arkivlokaler. 5HVHUYDWLRQ

8 8 Viking Bengtsson (v) reserverade sig till förmån för sitt yrkande. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+DOPVWDGEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Halmstad. att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL9DUEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Varberg. att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde.

9 9 /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEXGJHWI UVODJDYVHHQGHSULPlUYnUGHQL/DKROP Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för landstingsstyrelsen avseende primärvården i Laholm. att fastställa den finansiella ramen för landstingets primärvårdsdel hos beställarförbundet Laholmsnämnden till kronor. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+\OWHEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Hylte. att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL)DONHQEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Falkenberg.

10 10 att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL.XQJVEDFNDEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Kungsbacka. att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 133/99 avseende spädbarnsprojekt i Kungsbacka härmed har behandlats. 5HYLVLRQVYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Behandlades budgetförslag för 2000 för revisionsverksamhet. att fastställa förslag till driftbudget för år 2000 för revisionsändamål om

11 kronor, samt att anvisa revisorerna landstingsbidrag i enlighet härmed. 0LOM RFKIRONKlOVRQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för miljö- och folkhälsonämnden. att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens folkhälsoarbete, att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens miljöarbete samt att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för nämndens egna kostnader. 8WELOGQLQJVRFKNXOWXUQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för utbildnings- och kulturnämnden. att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens utbildningsverksamhet m m, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av folkhögskoleutbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av förtroendemannautbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens kultur- och bildningsverksamhet, varav

12 12 kronor avser bidrag till stiftelsen Hallands länsmuseer, kronor avser bidrag till Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén, kronor för Teater Halland och kronor för bidrag till Stiftelsen Musik i Halland, samt att konstinköp i princip skall redovisas som investering. 3HUVRQDOQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för personalnämnden. att anvisa personalnämnden ett landstingsbidrag om kronor. 6HUYLFHQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för servicenämnden. att anvisa servicenämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftbudgeten, samt att anvisa servicenämnden ett investeringsanslag för nyinvesteringar om kronor enligt specifikation i ärende )LQDQVLHULQJ, bilaga 4. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQFHQWUDOI UYDOWQLQJIDVWLJKHWVI UYDOWQLQJ E\JJLQYHVWHULQJDURFK YULJYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för avseende central förvaltning,

13 13 fastighetsförvaltning, bygginvesteringar och övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde. att anvisa landstingsstyrelsen ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftverksamheten inom styrelsens ansvarsområde, samt att anvisa landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder med kronor och för systemutveckling inom IT-området med kronor, innebärande investeringsutgifter om kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 110/99 avseende professur vid högskolan i Halmstad härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 64/99 avseende abonnemangsavgift för InfoMedica härmed har behandlats. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQILQDQVLHULQJDYEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: att högsta patientavgift hålls oförändrad 180 kr, att för år 2001 avisera tillskott till primärvården med 23 mkr och till länssjukvården med 45 mkr, att för år 2002 avisera tillskott till länssjukvården med 30 mkr samt att för år 2003 avisera tillskott till länssjukvården med 15 mkr. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggning avslutats ställde ordföranden först proposition på Björn Ahlkvists yrkande såvitt avsågs patientavgifter och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes.

14 14 Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) )och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Ordföranden ställde därefter proposition på resterande del av Björn Ahlkvists yrkande och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Slutligen beslöt landstingsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag i övrigt. att patientavgiften för läkarbesök i specialistvård inom länsvårdsspecialitet fr o m skall vara 200 kronor, med undantag av besök hos specialist inom gynekologi och psykiatri, där avgiften skall vara oförändrat 120 kronor, att patientavgiften för läkarbesök på primärvårdens jourmottagningar skall vara 200 kronor, att patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat enligt vårdavtal skall vara 200 kronor, att övriga patientavgifter inom öppen sjukvård samt högkostnadsskydd för besök i öppen sjukvård bibehålls oförändrade, att avgift får uttas med ordinarie läkarbesöksavgift vid barn- och ungdomars uteblivande från planerat läkarbesök, att avgifterna för hälsovårdsundersökningar, intyg, vaccinationer m m bibehålls oförändrade (Gula Taxan), att patientavgifterna i sluten vård bibehålls oförändrade, att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna allmäntandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD) att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna specialisttandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD 7),

15 15 att bemyndiga landstingsstyrelsen att under år 2000 vid behov göra smärre justeringar av taxorna, att patientavgiften, inom det reformerade tandvårdsstödet avseende nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt då tandvården ges som ett led i en sjukdomsbehandling, för oralkirurgisk behandling och annan specialisttandvård skall vara 200 kronor, medan övriga avgifter bibehålls oförändrade, att fastställa förslag till driftbudget för centrala verksamhetsanslag år 2000 på huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande tillskott av landstingsbidrag med kronor, att fastställa förslag till gemensamma finansieringsanslag år 2000 för huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande ett positivt resultat för landstingets totala verksamhet på kronor, att fastställa förslag till finansieringsbudget för år 2000 för huvudtitel 9 Finansiering, vilket tillsammans med beräknade nettoinvesteringar för landstinget om totalt 201,6 miljoner kronor medför en ökning av rörelsekapitalet med 54,5 miljoner kronor, att förslag till investeringsplan för skall ligga till grund för den fortsatta planeringen, att tillämpa angivna planeringsförutsättningar för planåren , att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ge nämnderna anvisningar och uppgifter om de ekonomiska ramar som skall gälla för den nya budget- och planprocessen för åren , att anvisa landstingsstyrelsen anslag i enlighet härmed, samt att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 9,72 per skattekrona. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 134/99 avseende patientavgifter härmed har behandlats. 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig dels till förmån för sin reservation i 167 och dels till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. 0RWLRQRPYlUGLJKHWVJDUDQWLI UWU\JJKHWLYnUGHQ

16 16 Behandlades motion av Marianne Brorson (kd) om värdighetsgaranti för trygghet i vården. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. 0RWLRQRPlQGULQJLUHVHUHJOHPHQWHWI UDWWXSSI\OODEHKDQGOLQJVJDUDQWLQ Behandlades motion av Björn Ahlkvist (s) om ändring i resereglementet för att uppfylla behandlingsgarantin. att bifalla motionens intentioner samt att med giltighet från 1 januari 2000 ändra nu gällande resereglemente enligt landstingsstyrelsens förslag. 0RWLRQRPQDWW SSHQEDUQDNXWLQRUUD+DOODQG Behandlades motion av Viking Bengtsson (v) om nattöppen barnakut i norra Halland. att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade bifall till motionen. 3URSRVLWLRQ

17 17 Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Viking Bengtssons yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 5HVHUYDWLRQ Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 0RWLRQDQJnHQGH.XQJVEDFNDVMXNKXV Behandlades motion av Maud Lanne (s) om Kungsbacka sjukhus. att uppdra åt landstingsstyrelsen att - dels kartlägga nuvarande utbud av primärvård och länssjukvård i Kungsbacka - dels belysa erfarenheterna av nuvarande organisation och hur kopplingen till sjukhuset i Varberg har utvecklat och kan utveckla verksamheten - dels utifrån resultatet av översynen vidta erforderliga åtgärder, samt att motionen därmed är besvarad. 0RWLRQRPDWWEDUQRFKXQJGRPDUDYJLIWVIULWWVNDOOInYlOMDWDQGOlNDUH Behandlades motion av Sven Skoglund (m) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) om att barn och ungdomar avgiftsfritt skall få välja tandläkare. att med bifall till motionen från och med den 1 april 2000 införa fritt tandläkarval inom barn- och ungdomstandvården samt att bemyndiga landstingsstyrelsen att fatta de beslut som erfordras för reformens genomförande.

18 18 <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade att sista stycket före att-satserna och att-satserna skulle ha följande lydelse: Med hänvisning till ovanstående tillstyrker landstingsstyrelsen motionens intentioner. Efter genomgång av aktuella frågeställningar inklusive ersättningsgrunderna återkommer landstingsstyrelsen med redovisning av ärendet för landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att presentera ett underlag som visar att villkoren mellan olika vårdgivare blir lika och att övriga frågeställningar belyses samt att därefter återkomma till landstingsfullmäktige i frågan. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s), och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande.

19 19 0RWLRQRPXWUHGQLQJRPIO\WWQLQJDYFHQWUDOI UYDOWQLQJHQWLOOVMXNKXVRPUnGHW Behandlades motion av Anne Marie Nilsson Brodén (m) om utredning om flyttning av centralförvaltningen till sjukhusområdet. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. /lqvpxvhlyhunvdpkhwhq±i UVODJWLOOlQGUDGRUJDQLVDWLRQ Styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, har översänt förslag till omorganisation av länsmuseiverksamheten samt hemställt om stiftarnas godkännande av förslaget. Utbildnings- och kulturnämnden har i yttrande till landstingsstyrelsen tillstyrkt förslaget. att för sin del godkänna förslaget till ändrad organisation för länsmuseiverksamheten, att för sin del godkänna förslaget till ändrade stadgar och urkund för stiftelsen, att lämna bidrag till stiftelsen med kronor för renovering av museibyggnaden (Tollsgatan) i Halmstad samt att finansiera bidraget ur eget kapital.

20 20 +DOPVWDGV)O\JVWDWLRQ±OnQI UXWYHFNOLQJ Behandlades ärende om lån till Luftfartsverket för utveckling av Halmstads Flygstation. att godkänna överenskommelse och föreliggande förslag till avtal mellan Luftfartsverket, Halmstads kommun och Landstinget Halland om banarbeten på Halmstads Flygstation, att för ändamålet bevilja Luftfartsverket ett lån om kronor på de villkor som framgår av förslaget till avtal, samt att finansiera kostnaderna genom disposition ur eget kapital. cuvduyrghwloorugi UDQGHQRFKYLFHRUGI UDQGHQLVHUYLFHQlPQGHQ Arvodeskommittén har framlagt förslag till årsarvode till ordföranden och vice ordföranden i servicenämnden. att med giltighet fr o m 1 december 1999 fastställa årsarvodet till ordföranden i servicenämnden till 30 % och till vice ordföranden i servicenämnden till 14 %.

21 21 9lVWNXVWVWLIWHOVHQ±lQGULQJDYVWDGJDUQD Behandlades ärende om ändring av stadgarna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Västkuststiftelsen. att godkänna de av stiftelsestyrelsen föreslagna ändringarna av stadgarna. 9lVWNXVWVWLIWHOVHQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Västkuststiftelsen har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Miljö- och folkhälsonämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret WLIWHOVHQ9lVWVYHQVNNRQVHUYDWRUVDWHOMpUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Stiftelsen Västsvensk konservatorsateljé har överlämnat revisionsberättelse för 1998.

22 22 Revisorernas granskning har inte föranlett någon erinran. Utbildnings- och kulturnämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västsvensk konservatorsateljé ansvarsfrihet för räkenskapsåret Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. -ly Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. $YVlJHOVHDYXSSGUDJVRPHUVlWWDUHLODQGVWLQJVIXOOPlNWLJH Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. att befria Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. )\UYHUNHULSURMHNWHWL/DKROP±lQGULQJDYI UEXQGVRUGQLQJHQ Förbundsstyrelsen har föreslagit sina huvudmän att förbundsstyrelsens (Laholmsnämndens) sammanträden på försök skall vara offentliga. Om förbundsstyrelsen vill ha andra offentliga sammanträden än budgetsammanträdet, som enligt lag skall vara offentlig, krävs det att förbundsmedlemmarna medger det

23 23 genom ett tillägg i förbundsordningen. Detta kan formuleras som ett nytt sjätte stycke i 10 förbundsordningen enligt följande: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. att godkänna följande tillägg till 10 i förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. /$1'67,1*667<5(/6(b5(1'(1 9lVWUDVDPYHUNDQVQlPQGHQ±UHNRPPHQGDWLRQRPUHJLRQDOW SSHQYnUGVSURMHNWL YlVWUDVMXNYnUGVUHJLRQHQ Västra samverkansnämnden har rekommenderat parterna att godkänna finansieringen av utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för öppen vård. I Västra Götalandsregionen har projektplan framtagits för utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem för den sjukhusknutna öppna specialistvården. I första hand avses länssjukvården men även så långt möjligt den högspecialiserade sjukvården. Beskrivningsoch ersättningssystemen (DRG-baserade priser) för den slutna somatiska sjukhusvården tillämpas sedan några år tillbaka bl a inom ramen för det sjukvårdsregionala samarbetet. Projektet sträcker sig över perioden I enlighet med den gamla sjukvårdsregionala 17-delsregln föreslås att Västra Götalandsregionen svarar för 15/17 och Landstinget Halland för 2/17, kronor, av de årliga projektkostnaderna. att godkänna att finansieringen av landstingets medverkan i utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för specialiserad öppen vård sker i enlighet med vad som anförts i ekonomiavdelningens skrivelse av den 5 september 1999.

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, den 7-8 november

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg.

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53 Tid: kl 10.00 12.10 Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer