Christer Håkansson budgetchef kanslidirektör, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Håkansson budgetchef 161-181 kanslidirektör, sekreterare"

Transkript

1 /$1'67,1*(7+$//$1' // /$1'67,1*667<5(/6(1 7LG kl , ODWV Landstingshuset, Halmstad /HGDP WHU Anne Marie Nilsson Brodén (m) ordförande Göran Karlsson (c) 1:e vice ordförande Björn Ahlkvist (s) 2:e vice ordförande Mats Eriksson (m) Gunilla Wenander Grönvall (m) Maj-Britt Öberg (c) Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) Inger Johansson (s) Dan Skantz (s) Maud Lanne (s) Viking Bengtsson (v) 7MlQVWJ UDQGHHUVlWWDUH Per G Hansson (m) Lars Gustafsson (kd) (UVlWWDUH Anita Persson (m) Ann-Christin Essunger (m) Hans Andersson (m) Inge Pettersson (c) Lars Gustafsson (kd) Gunnel Wandel (fp) Kjell-Arne Andersson (s) Agneta Karlsson (s) Eleine Danielsson (s) Lars Fritzon (s) Inger Bergman (s) 7MlQVWHPlQ Sune Samson tf landstingsdirektör Göran Jonsson ekonomidirektör Mats Bertheden folkhälsochef Ann Fröström informationschef Christer Håkansson budgetchef Göran Wiebe kanslidirektör, sekreterare H:\LS\LS991025

2 2 -XVWHULQJ att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. *RGNlQQDQGHDYI UHGUDJQLQJVOLVWDQ att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av följande ärenden, nämligen Ändring av förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm, Tillsättning av tjänst som förvaltningschef vid Länsvården Norra Halland samt Tidpunkt för extra sammanträde med landstingsstyrelsen. $QPlODQDYLQNRPQDVNULYHOVHUPP Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: Yttrande över förslag till föreskrifter angående medicinska bestrålningar med joniserande strålning Verksamhetsinriktning för södra regionvårdsnämnden Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Astrid Blom

3 3 /$1'67,1*6)8//0b.7,*(b5(1'(1 'HOnUVERNVOXWPHGnUVSURJQRV Centralförvaltningen har framlagt delårsbokslut 1999 med årsprognos. Rapporten har tagits fram med hjälp av underlag som inhämtats från nämnder och styrelser. att göra en reducering av investeringsanslag för 1999 avseende tekniska nämnden med kronor, att i övrigt lägga delårsbokslut 1999 med årsprognos till handlingarna. 0nORFKVWUDWHJLHU Behandlades ärende om mål och strategier för Landstinget Hallands verksamheter för åren att fastställa förslag till förväntningar och mål i Landstinget Halland för perioden samt att målen följs upp i budgetprognoser och bokslut. <UNDQGH Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Göran Karlsson (c) och Eva Person Kollmats (fp). Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: Under rubriken Vård och behandling sid 4 föreslås de två sista punkt-satserna ersättas med: Olika driftformer kan förekomma inom vården.

4 4 Klara spelregler ska finnas mellan offentligt och privat driven hälso- och sjukvård. Möjlighet för personalen att arbeta i alternativa driftformer såsom kooperativ och intraprenad ska underlättas. Under rubriken Service- och fastighetsverksamheten sid 8, 2:a stycket, sista raden bytes: ordet ska mot kan. Dessutom föreslås under samma rubrik att 3.e punkt-satsen ersätts med: Serviceverksamheten ska anpassas och utvecklas i syfte att hävda sig i förhållande till andra. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. $UEHWVXWVNRWWHWVVNULYHOVHRPEXGJHWI UVODJPP

5 5 Arbetsutskottet har lagt fram skrivelse om 2000 års budget, plan/planeringsförutsättningar för och investeringsplan för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade bifall till sin och Inger Johanssons skrivelse innehållande alternativt förslag till principer för fördelning av budgeten för hälso- och sjukvården. Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets skrivelse. I yrkandet instämde Marianne Brorson (kd) och Eva Person Kollmats (fp). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden först proposition på arbetsutskottets förslag till skrivelse och Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse utom såvitt avsåg tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag till skrivelse bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till skrivelse röstar ja. Den som bifalla Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Därefter ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att tilläggsyrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

6 6 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). att notera landstingsstyrelsens arbetsutskotts kommentarer till budget för 2000, plan/planeringsförutsättningar för åren samt investeringsplan för åren HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) avgav reservation enligt bilaga till protokollet. /lqvvmxnynugvqlpqghqexgjhwi UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för planeringsförutsättningar för för länssjukvårdsnämnden. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade att landstingsstyrelsen utöver arbetsutskottets förslag dessutom för egen del skulle besluta att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att omprioritera ekonomi och resurser med syfte att under året inrätta en nattöppen barnakut i norra Halland. 3URSRVLWLRQ Sedan landstingsstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på Viking Bengtssons tilläggsyrkande och förklarade sig ha funnit att yrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

7 7 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 12 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp), Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 1 nej-röst (Viking Bengtsson (v)). att för fullgörande av uppdraget enligt bilaga anvisa länssjukvårdsnämnden landstingsbidrag för finansiering av verksamhetsområde somatisk vård med kronor verksamhetsområde psykiatrisk vård med kronor verksamhetsområde sjuktransportverksamhet med kronor verksamhetsområde handikappverksamhet med kronor verksamhetsområde forskning och utveckling med kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enl 57/99 avseende beaktande av det handikappolitiska programmet i budget och plan för åren härmed har behandlats, att styrelsens beslut enligt 58/99 avseende gemensam organisation för handikappfrågor härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 33/99 avseende remissregler, patientavgifter samt vård- och behandlingsgaranti härmed har behandlats att styrelsens beslut enligt 104/99 avseende mammografiverksamhet härmed har behandlats, att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att senast den 15 januari år 2000 inkomma med en plan över hur nämnden avser att infria vård- och behandlingsgarantin, samt att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att, i samverkan med landstingets fastighetsförvaltning, redovisa en plan för genomförandet av idéplanerna etapp 3 vid Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg inkl finansiering av tillkommande driftkostnader. I planen skall även beaktas landstingsstyrelsens behov av arkivlokaler. 5HVHUYDWLRQ

8 8 Viking Bengtsson (v) reserverade sig till förmån för sitt yrkande. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+DOPVWDGEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Halmstad. att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL9DUEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Varberg. att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde.

9 9 /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEXGJHWI UVODJDYVHHQGHSULPlUYnUGHQL/DKROP Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för landstingsstyrelsen avseende primärvården i Laholm. att fastställa den finansiella ramen för landstingets primärvårdsdel hos beställarförbundet Laholmsnämnden till kronor. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+\OWHEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Hylte. att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL)DONHQEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Falkenberg.

10 10 att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL.XQJVEDFNDEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Kungsbacka. att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 133/99 avseende spädbarnsprojekt i Kungsbacka härmed har behandlats. 5HYLVLRQVYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Behandlades budgetförslag för 2000 för revisionsverksamhet. att fastställa förslag till driftbudget för år 2000 för revisionsändamål om

11 kronor, samt att anvisa revisorerna landstingsbidrag i enlighet härmed. 0LOM RFKIRONKlOVRQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för miljö- och folkhälsonämnden. att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens folkhälsoarbete, att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens miljöarbete samt att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för nämndens egna kostnader. 8WELOGQLQJVRFKNXOWXUQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för utbildnings- och kulturnämnden. att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens utbildningsverksamhet m m, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av folkhögskoleutbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av förtroendemannautbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens kultur- och bildningsverksamhet, varav

12 12 kronor avser bidrag till stiftelsen Hallands länsmuseer, kronor avser bidrag till Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén, kronor för Teater Halland och kronor för bidrag till Stiftelsen Musik i Halland, samt att konstinköp i princip skall redovisas som investering. 3HUVRQDOQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för personalnämnden. att anvisa personalnämnden ett landstingsbidrag om kronor. 6HUYLFHQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för servicenämnden. att anvisa servicenämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftbudgeten, samt att anvisa servicenämnden ett investeringsanslag för nyinvesteringar om kronor enligt specifikation i ärende )LQDQVLHULQJ, bilaga 4. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQFHQWUDOI UYDOWQLQJIDVWLJKHWVI UYDOWQLQJ E\JJLQYHVWHULQJDURFK YULJYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för avseende central förvaltning,

13 13 fastighetsförvaltning, bygginvesteringar och övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde. att anvisa landstingsstyrelsen ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftverksamheten inom styrelsens ansvarsområde, samt att anvisa landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder med kronor och för systemutveckling inom IT-området med kronor, innebärande investeringsutgifter om kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 110/99 avseende professur vid högskolan i Halmstad härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 64/99 avseende abonnemangsavgift för InfoMedica härmed har behandlats. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQILQDQVLHULQJDYEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: att högsta patientavgift hålls oförändrad 180 kr, att för år 2001 avisera tillskott till primärvården med 23 mkr och till länssjukvården med 45 mkr, att för år 2002 avisera tillskott till länssjukvården med 30 mkr samt att för år 2003 avisera tillskott till länssjukvården med 15 mkr. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggning avslutats ställde ordföranden först proposition på Björn Ahlkvists yrkande såvitt avsågs patientavgifter och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes.

14 14 Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) )och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Ordföranden ställde därefter proposition på resterande del av Björn Ahlkvists yrkande och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Slutligen beslöt landstingsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag i övrigt. att patientavgiften för läkarbesök i specialistvård inom länsvårdsspecialitet fr o m skall vara 200 kronor, med undantag av besök hos specialist inom gynekologi och psykiatri, där avgiften skall vara oförändrat 120 kronor, att patientavgiften för läkarbesök på primärvårdens jourmottagningar skall vara 200 kronor, att patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat enligt vårdavtal skall vara 200 kronor, att övriga patientavgifter inom öppen sjukvård samt högkostnadsskydd för besök i öppen sjukvård bibehålls oförändrade, att avgift får uttas med ordinarie läkarbesöksavgift vid barn- och ungdomars uteblivande från planerat läkarbesök, att avgifterna för hälsovårdsundersökningar, intyg, vaccinationer m m bibehålls oförändrade (Gula Taxan), att patientavgifterna i sluten vård bibehålls oförändrade, att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna allmäntandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD) att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna specialisttandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD 7),

15 15 att bemyndiga landstingsstyrelsen att under år 2000 vid behov göra smärre justeringar av taxorna, att patientavgiften, inom det reformerade tandvårdsstödet avseende nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt då tandvården ges som ett led i en sjukdomsbehandling, för oralkirurgisk behandling och annan specialisttandvård skall vara 200 kronor, medan övriga avgifter bibehålls oförändrade, att fastställa förslag till driftbudget för centrala verksamhetsanslag år 2000 på huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande tillskott av landstingsbidrag med kronor, att fastställa förslag till gemensamma finansieringsanslag år 2000 för huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande ett positivt resultat för landstingets totala verksamhet på kronor, att fastställa förslag till finansieringsbudget för år 2000 för huvudtitel 9 Finansiering, vilket tillsammans med beräknade nettoinvesteringar för landstinget om totalt 201,6 miljoner kronor medför en ökning av rörelsekapitalet med 54,5 miljoner kronor, att förslag till investeringsplan för skall ligga till grund för den fortsatta planeringen, att tillämpa angivna planeringsförutsättningar för planåren , att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ge nämnderna anvisningar och uppgifter om de ekonomiska ramar som skall gälla för den nya budget- och planprocessen för åren , att anvisa landstingsstyrelsen anslag i enlighet härmed, samt att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 9,72 per skattekrona. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 134/99 avseende patientavgifter härmed har behandlats. 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig dels till förmån för sin reservation i 167 och dels till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. 0RWLRQRPYlUGLJKHWVJDUDQWLI UWU\JJKHWLYnUGHQ

16 16 Behandlades motion av Marianne Brorson (kd) om värdighetsgaranti för trygghet i vården. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. 0RWLRQRPlQGULQJLUHVHUHJOHPHQWHWI UDWWXSSI\OODEHKDQGOLQJVJDUDQWLQ Behandlades motion av Björn Ahlkvist (s) om ändring i resereglementet för att uppfylla behandlingsgarantin. att bifalla motionens intentioner samt att med giltighet från 1 januari 2000 ändra nu gällande resereglemente enligt landstingsstyrelsens förslag. 0RWLRQRPQDWW SSHQEDUQDNXWLQRUUD+DOODQG Behandlades motion av Viking Bengtsson (v) om nattöppen barnakut i norra Halland. att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade bifall till motionen. 3URSRVLWLRQ

17 17 Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Viking Bengtssons yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 5HVHUYDWLRQ Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 0RWLRQDQJnHQGH.XQJVEDFNDVMXNKXV Behandlades motion av Maud Lanne (s) om Kungsbacka sjukhus. att uppdra åt landstingsstyrelsen att - dels kartlägga nuvarande utbud av primärvård och länssjukvård i Kungsbacka - dels belysa erfarenheterna av nuvarande organisation och hur kopplingen till sjukhuset i Varberg har utvecklat och kan utveckla verksamheten - dels utifrån resultatet av översynen vidta erforderliga åtgärder, samt att motionen därmed är besvarad. 0RWLRQRPDWWEDUQRFKXQJGRPDUDYJLIWVIULWWVNDOOInYlOMDWDQGOlNDUH Behandlades motion av Sven Skoglund (m) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) om att barn och ungdomar avgiftsfritt skall få välja tandläkare. att med bifall till motionen från och med den 1 april 2000 införa fritt tandläkarval inom barn- och ungdomstandvården samt att bemyndiga landstingsstyrelsen att fatta de beslut som erfordras för reformens genomförande.

18 18 <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade att sista stycket före att-satserna och att-satserna skulle ha följande lydelse: Med hänvisning till ovanstående tillstyrker landstingsstyrelsen motionens intentioner. Efter genomgång av aktuella frågeställningar inklusive ersättningsgrunderna återkommer landstingsstyrelsen med redovisning av ärendet för landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att presentera ett underlag som visar att villkoren mellan olika vårdgivare blir lika och att övriga frågeställningar belyses samt att därefter återkomma till landstingsfullmäktige i frågan. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s), och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande.

19 19 0RWLRQRPXWUHGQLQJRPIO\WWQLQJDYFHQWUDOI UYDOWQLQJHQWLOOVMXNKXVRPUnGHW Behandlades motion av Anne Marie Nilsson Brodén (m) om utredning om flyttning av centralförvaltningen till sjukhusområdet. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. /lqvpxvhlyhunvdpkhwhq±i UVODJWLOOlQGUDGRUJDQLVDWLRQ Styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, har översänt förslag till omorganisation av länsmuseiverksamheten samt hemställt om stiftarnas godkännande av förslaget. Utbildnings- och kulturnämnden har i yttrande till landstingsstyrelsen tillstyrkt förslaget. att för sin del godkänna förslaget till ändrad organisation för länsmuseiverksamheten, att för sin del godkänna förslaget till ändrade stadgar och urkund för stiftelsen, att lämna bidrag till stiftelsen med kronor för renovering av museibyggnaden (Tollsgatan) i Halmstad samt att finansiera bidraget ur eget kapital.

20 20 +DOPVWDGV)O\JVWDWLRQ±OnQI UXWYHFNOLQJ Behandlades ärende om lån till Luftfartsverket för utveckling av Halmstads Flygstation. att godkänna överenskommelse och föreliggande förslag till avtal mellan Luftfartsverket, Halmstads kommun och Landstinget Halland om banarbeten på Halmstads Flygstation, att för ändamålet bevilja Luftfartsverket ett lån om kronor på de villkor som framgår av förslaget till avtal, samt att finansiera kostnaderna genom disposition ur eget kapital. cuvduyrghwloorugi UDQGHQRFKYLFHRUGI UDQGHQLVHUYLFHQlPQGHQ Arvodeskommittén har framlagt förslag till årsarvode till ordföranden och vice ordföranden i servicenämnden. att med giltighet fr o m 1 december 1999 fastställa årsarvodet till ordföranden i servicenämnden till 30 % och till vice ordföranden i servicenämnden till 14 %.

21 21 9lVWNXVWVWLIWHOVHQ±lQGULQJDYVWDGJDUQD Behandlades ärende om ändring av stadgarna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Västkuststiftelsen. att godkänna de av stiftelsestyrelsen föreslagna ändringarna av stadgarna. 9lVWNXVWVWLIWHOVHQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Västkuststiftelsen har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Miljö- och folkhälsonämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret WLIWHOVHQ9lVWVYHQVNNRQVHUYDWRUVDWHOMpUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Stiftelsen Västsvensk konservatorsateljé har överlämnat revisionsberättelse för 1998.

22 22 Revisorernas granskning har inte föranlett någon erinran. Utbildnings- och kulturnämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västsvensk konservatorsateljé ansvarsfrihet för räkenskapsåret Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. -ly Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. $YVlJHOVHDYXSSGUDJVRPHUVlWWDUHLODQGVWLQJVIXOOPlNWLJH Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. att befria Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. )\UYHUNHULSURMHNWHWL/DKROP±lQGULQJDYI UEXQGVRUGQLQJHQ Förbundsstyrelsen har föreslagit sina huvudmän att förbundsstyrelsens (Laholmsnämndens) sammanträden på försök skall vara offentliga. Om förbundsstyrelsen vill ha andra offentliga sammanträden än budgetsammanträdet, som enligt lag skall vara offentlig, krävs det att förbundsmedlemmarna medger det

23 23 genom ett tillägg i förbundsordningen. Detta kan formuleras som ett nytt sjätte stycke i 10 förbundsordningen enligt följande: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. att godkänna följande tillägg till 10 i förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. /$1'67,1*667<5(/6(b5(1'(1 9lVWUDVDPYHUNDQVQlPQGHQ±UHNRPPHQGDWLRQRPUHJLRQDOW SSHQYnUGVSURMHNWL YlVWUDVMXNYnUGVUHJLRQHQ Västra samverkansnämnden har rekommenderat parterna att godkänna finansieringen av utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för öppen vård. I Västra Götalandsregionen har projektplan framtagits för utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem för den sjukhusknutna öppna specialistvården. I första hand avses länssjukvården men även så långt möjligt den högspecialiserade sjukvården. Beskrivningsoch ersättningssystemen (DRG-baserade priser) för den slutna somatiska sjukhusvården tillämpas sedan några år tillbaka bl a inom ramen för det sjukvårdsregionala samarbetet. Projektet sträcker sig över perioden I enlighet med den gamla sjukvårdsregionala 17-delsregln föreslås att Västra Götalandsregionen svarar för 15/17 och Landstinget Halland för 2/17, kronor, av de årliga projektkostnaderna. att godkänna att finansieringen av landstingets medverkan i utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för specialiserad öppen vård sker i enlighet med vad som anförts i ekonomiavdelningens skrivelse av den 5 september 1999.

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer