Christer Håkansson budgetchef kanslidirektör, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Håkansson budgetchef 161-181 kanslidirektör, sekreterare"

Transkript

1 /$1'67,1*(7+$//$1' // /$1'67,1*667<5(/6(1 7LG kl , ODWV Landstingshuset, Halmstad /HGDP WHU Anne Marie Nilsson Brodén (m) ordförande Göran Karlsson (c) 1:e vice ordförande Björn Ahlkvist (s) 2:e vice ordförande Mats Eriksson (m) Gunilla Wenander Grönvall (m) Maj-Britt Öberg (c) Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) Inger Johansson (s) Dan Skantz (s) Maud Lanne (s) Viking Bengtsson (v) 7MlQVWJ UDQGHHUVlWWDUH Per G Hansson (m) Lars Gustafsson (kd) (UVlWWDUH Anita Persson (m) Ann-Christin Essunger (m) Hans Andersson (m) Inge Pettersson (c) Lars Gustafsson (kd) Gunnel Wandel (fp) Kjell-Arne Andersson (s) Agneta Karlsson (s) Eleine Danielsson (s) Lars Fritzon (s) Inger Bergman (s) 7MlQVWHPlQ Sune Samson tf landstingsdirektör Göran Jonsson ekonomidirektör Mats Bertheden folkhälsochef Ann Fröström informationschef Christer Håkansson budgetchef Göran Wiebe kanslidirektör, sekreterare H:\LS\LS991025

2 2 -XVWHULQJ att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. *RGNlQQDQGHDYI UHGUDJQLQJVOLVWDQ att godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av följande ärenden, nämligen Ändring av förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm, Tillsättning av tjänst som förvaltningschef vid Länsvården Norra Halland samt Tidpunkt för extra sammanträde med landstingsstyrelsen. $QPlODQDYLQNRPQDVNULYHOVHUPP Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: Yttrande över förslag till föreskrifter angående medicinska bestrålningar med joniserande strålning Verksamhetsinriktning för södra regionvårdsnämnden Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Astrid Blom

3 3 /$1'67,1*6)8//0b.7,*(b5(1'(1 'HOnUVERNVOXWPHGnUVSURJQRV Centralförvaltningen har framlagt delårsbokslut 1999 med årsprognos. Rapporten har tagits fram med hjälp av underlag som inhämtats från nämnder och styrelser. att göra en reducering av investeringsanslag för 1999 avseende tekniska nämnden med kronor, att i övrigt lägga delårsbokslut 1999 med årsprognos till handlingarna. 0nORFKVWUDWHJLHU Behandlades ärende om mål och strategier för Landstinget Hallands verksamheter för åren att fastställa förslag till förväntningar och mål i Landstinget Halland för perioden samt att målen följs upp i budgetprognoser och bokslut. <UNDQGH Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Göran Karlsson (c) och Eva Person Kollmats (fp). Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: Under rubriken Vård och behandling sid 4 föreslås de två sista punkt-satserna ersättas med: Olika driftformer kan förekomma inom vården.

4 4 Klara spelregler ska finnas mellan offentligt och privat driven hälso- och sjukvård. Möjlighet för personalen att arbeta i alternativa driftformer såsom kooperativ och intraprenad ska underlättas. Under rubriken Service- och fastighetsverksamheten sid 8, 2:a stycket, sista raden bytes: ordet ska mot kan. Dessutom föreslås under samma rubrik att 3.e punkt-satsen ersätts med: Serviceverksamheten ska anpassas och utvecklas i syfte att hävda sig i förhållande till andra. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. $UEHWVXWVNRWWHWVVNULYHOVHRPEXGJHWI UVODJPP

5 5 Arbetsutskottet har lagt fram skrivelse om 2000 års budget, plan/planeringsförutsättningar för och investeringsplan för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade bifall till sin och Inger Johanssons skrivelse innehållande alternativt förslag till principer för fördelning av budgeten för hälso- och sjukvården. Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets skrivelse. I yrkandet instämde Marianne Brorson (kd) och Eva Person Kollmats (fp). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden först proposition på arbetsutskottets förslag till skrivelse och Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse utom såvitt avsåg tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag till skrivelse bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till skrivelse röstar ja. Den som bifalla Björn Ahlkvists och Inger Johanssons förslag till skrivelse röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Därefter ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet att landstingsfullmäktige föreslogs besluta att upphäva beslutet om slopande av remisskrav till specialistsjukvården och förklarade sig ha funnit att tilläggsyrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

6 6 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). att notera landstingsstyrelsens arbetsutskotts kommentarer till budget för 2000, plan/planeringsförutsättningar för åren samt investeringsplan för åren HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) avgav reservation enligt bilaga till protokollet. /lqvvmxnynugvqlpqghqexgjhwi UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för planeringsförutsättningar för för länssjukvårdsnämnden. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade att landstingsstyrelsen utöver arbetsutskottets förslag dessutom för egen del skulle besluta att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att omprioritera ekonomi och resurser med syfte att under året inrätta en nattöppen barnakut i norra Halland. 3URSRVLWLRQ Sedan landstingsstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag ställde ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på Viking Bengtssons tilläggsyrkande och förklarade sig ha funnit att yrkandet avslagits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:

7 7 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid voteringen avgavs 12 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp), Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 1 nej-röst (Viking Bengtsson (v)). att för fullgörande av uppdraget enligt bilaga anvisa länssjukvårdsnämnden landstingsbidrag för finansiering av verksamhetsområde somatisk vård med kronor verksamhetsområde psykiatrisk vård med kronor verksamhetsområde sjuktransportverksamhet med kronor verksamhetsområde handikappverksamhet med kronor verksamhetsområde forskning och utveckling med kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enl 57/99 avseende beaktande av det handikappolitiska programmet i budget och plan för åren härmed har behandlats, att styrelsens beslut enligt 58/99 avseende gemensam organisation för handikappfrågor härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 33/99 avseende remissregler, patientavgifter samt vård- och behandlingsgaranti härmed har behandlats att styrelsens beslut enligt 104/99 avseende mammografiverksamhet härmed har behandlats, att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att senast den 15 januari år 2000 inkomma med en plan över hur nämnden avser att infria vård- och behandlingsgarantin, samt att uppdra åt länssjukvårdsnämnden att, i samverkan med landstingets fastighetsförvaltning, redovisa en plan för genomförandet av idéplanerna etapp 3 vid Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg inkl finansiering av tillkommande driftkostnader. I planen skall även beaktas landstingsstyrelsens behov av arkivlokaler. 5HVHUYDWLRQ

8 8 Viking Bengtsson (v) reserverade sig till förmån för sitt yrkande. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+DOPVWDGEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Halmstad. att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Halmstad ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL9DUEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Varberg. att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Varberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde.

9 9 /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEXGJHWI UVODJDYVHHQGHSULPlUYnUGHQL/DKROP Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för landstingsstyrelsen avseende primärvården i Laholm. att fastställa den finansiella ramen för landstingets primärvårdsdel hos beställarförbundet Laholmsnämnden till kronor. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL+\OWHEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Hylte. att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Hylte ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL)DONHQEHUJEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Falkenberg.

10 10 att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Falkenberg ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 3ULPlUYnUGVQlPQGHQL.XQJVEDFNDEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för primärvårdsnämnden i Kungsbacka. att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av tandvårdsverksamheten, att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den psykiatriska verksamheten, samt att anvisa primärvårdsnämnden i Kungsbacka ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av den övriga driftverksamheten inom nämndens ansvarsområde. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 133/99 avseende spädbarnsprojekt i Kungsbacka härmed har behandlats. 5HYLVLRQVYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Behandlades budgetförslag för 2000 för revisionsverksamhet. att fastställa förslag till driftbudget för år 2000 för revisionsändamål om

11 kronor, samt att anvisa revisorerna landstingsbidrag i enlighet härmed. 0LOM RFKIRONKlOVRQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för miljö- och folkhälsonämnden. att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens folkhälsoarbete, att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens miljöarbete samt att anvisa miljö- och folkhälsonämnden ett landstingsbidrag om kronor för nämndens egna kostnader. 8WELOGQLQJVRFKNXOWXUQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för utbildnings- och kulturnämnden. att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens utbildningsverksamhet m m, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av folkhögskoleutbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av förtroendemannautbildningen, att anvisa utbildnings- och kulturnämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av nämndens kultur- och bildningsverksamhet, varav

12 12 kronor avser bidrag till stiftelsen Hallands länsmuseer, kronor avser bidrag till Stiftelsen Västsvenska konservatorsateljén, kronor för Teater Halland och kronor för bidrag till Stiftelsen Musik i Halland, samt att konstinköp i princip skall redovisas som investering. 3HUVRQDOQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för personalnämnden. att anvisa personalnämnden ett landstingsbidrag om kronor. 6HUYLFHQlPQGHQEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för för servicenämnden. att anvisa servicenämnden ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftbudgeten, samt att anvisa servicenämnden ett investeringsanslag för nyinvesteringar om kronor enligt specifikation i ärende )LQDQVLHULQJ, bilaga 4. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQFHQWUDOI UYDOWQLQJIDVWLJKHWVI UYDOWQLQJ E\JJLQYHVWHULQJDURFK YULJYHUNVDPKHWEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för avseende central förvaltning,

13 13 fastighetsförvaltning, bygginvesteringar och övrig verksamhet inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde. att anvisa landstingsstyrelsen ett landstingsbidrag om kronor för finansiering av driftverksamheten inom styrelsens ansvarsområde, samt att anvisa landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder med kronor och för systemutveckling inom IT-området med kronor, innebärande investeringsutgifter om kronor. I UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 110/99 avseende professur vid högskolan i Halmstad härmed har behandlats, att landstingsfullmäktiges beslut enligt 64/99 avseende abonnemangsavgift för InfoMedica härmed har behandlats. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQILQDQVLHULQJDYEXGJHWI UVODJ Arbetsutskottet har framlagt förslag till budget för 2000, plan för och planeringsförutsättningar för <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) framställde följande yrkande: att högsta patientavgift hålls oförändrad 180 kr, att för år 2001 avisera tillskott till primärvården med 23 mkr och till länssjukvården med 45 mkr, att för år 2002 avisera tillskott till länssjukvården med 30 mkr samt att för år 2003 avisera tillskott till länssjukvården med 15 mkr. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). 3URSRVLWLRQ Sedan överläggning avslutats ställde ordföranden först proposition på Björn Ahlkvists yrkande såvitt avsågs patientavgifter och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes.

14 14 Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd) Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) )och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v)). 3URSRVLWLRQ Ordföranden ställde därefter proposition på resterande del av Björn Ahlkvists yrkande och arbetsutskottets förslag i denna del och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Slutligen beslöt landstingsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag i övrigt. att patientavgiften för läkarbesök i specialistvård inom länsvårdsspecialitet fr o m skall vara 200 kronor, med undantag av besök hos specialist inom gynekologi och psykiatri, där avgiften skall vara oförändrat 120 kronor, att patientavgiften för läkarbesök på primärvårdens jourmottagningar skall vara 200 kronor, att patientavgiften för besök hos kiropraktor och naprapat enligt vårdavtal skall vara 200 kronor, att övriga patientavgifter inom öppen sjukvård samt högkostnadsskydd för besök i öppen sjukvård bibehålls oförändrade, att avgift får uttas med ordinarie läkarbesöksavgift vid barn- och ungdomars uteblivande från planerat läkarbesök, att avgifterna för hälsovårdsundersökningar, intyg, vaccinationer m m bibehålls oförändrade (Gula Taxan), att patientavgifterna i sluten vård bibehålls oförändrade, att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna allmäntandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD) att fastställa patienttaxa för den landstingsdrivna specialisttandvården i enlighet med bifogat förslag att träda i kraft fr o m (ELODJD 7),

15 15 att bemyndiga landstingsstyrelsen att under år 2000 vid behov göra smärre justeringar av taxorna, att patientavgiften, inom det reformerade tandvårdsstödet avseende nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt då tandvården ges som ett led i en sjukdomsbehandling, för oralkirurgisk behandling och annan specialisttandvård skall vara 200 kronor, medan övriga avgifter bibehålls oförändrade, att fastställa förslag till driftbudget för centrala verksamhetsanslag år 2000 på huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande tillskott av landstingsbidrag med kronor, att fastställa förslag till gemensamma finansieringsanslag år 2000 för huvudtitel 9, upptagande kostnader om kronor och intäkter om kronor, innebärande ett positivt resultat för landstingets totala verksamhet på kronor, att fastställa förslag till finansieringsbudget för år 2000 för huvudtitel 9 Finansiering, vilket tillsammans med beräknade nettoinvesteringar för landstinget om totalt 201,6 miljoner kronor medför en ökning av rörelsekapitalet med 54,5 miljoner kronor, att förslag till investeringsplan för skall ligga till grund för den fortsatta planeringen, att tillämpa angivna planeringsförutsättningar för planåren , att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ge nämnderna anvisningar och uppgifter om de ekonomiska ramar som skall gälla för den nya budget- och planprocessen för åren , att anvisa landstingsstyrelsen anslag i enlighet härmed, samt att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 9,72 per skattekrona. /DQGVWLQJVVW\UHOVHQEHVOXWI UHJHQGHO att styrelsens beslut enligt 134/99 avseende patientavgifter härmed har behandlats. 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och Viking Bengtsson (v) reserverade sig dels till förmån för sin reservation i 167 och dels till förmån för Björn Ahlkvists yrkande. 0RWLRQRPYlUGLJKHWVJDUDQWLI UWU\JJKHWLYnUGHQ

16 16 Behandlades motion av Marianne Brorson (kd) om värdighetsgaranti för trygghet i vården. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. 0RWLRQRPlQGULQJLUHVHUHJOHPHQWHWI UDWWXSSI\OODEHKDQGOLQJVJDUDQWLQ Behandlades motion av Björn Ahlkvist (s) om ändring i resereglementet för att uppfylla behandlingsgarantin. att bifalla motionens intentioner samt att med giltighet från 1 januari 2000 ändra nu gällande resereglemente enligt landstingsstyrelsens förslag. 0RWLRQRPQDWW SSHQEDUQDNXWLQRUUD+DOODQG Behandlades motion av Viking Bengtsson (v) om nattöppen barnakut i norra Halland. att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. <UNDQGH Viking Bengtsson (v) yrkade bifall till motionen. 3URSRVLWLRQ

17 17 Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Viking Bengtssons yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. 5HVHUYDWLRQ Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 0RWLRQDQJnHQGH.XQJVEDFNDVMXNKXV Behandlades motion av Maud Lanne (s) om Kungsbacka sjukhus. att uppdra åt landstingsstyrelsen att - dels kartlägga nuvarande utbud av primärvård och länssjukvård i Kungsbacka - dels belysa erfarenheterna av nuvarande organisation och hur kopplingen till sjukhuset i Varberg har utvecklat och kan utveckla verksamheten - dels utifrån resultatet av översynen vidta erforderliga åtgärder, samt att motionen därmed är besvarad. 0RWLRQRPDWWEDUQRFKXQJGRPDUDYJLIWVIULWWVNDOOInYlOMDWDQGOlNDUH Behandlades motion av Sven Skoglund (m) och Anne Marie Nilsson Brodén (m) om att barn och ungdomar avgiftsfritt skall få välja tandläkare. att med bifall till motionen från och med den 1 april 2000 införa fritt tandläkarval inom barn- och ungdomstandvården samt att bemyndiga landstingsstyrelsen att fatta de beslut som erfordras för reformens genomförande.

18 18 <UNDQGH Björn Ahlkvist (s) yrkade att sista stycket före att-satserna och att-satserna skulle ha följande lydelse: Med hänvisning till ovanstående tillstyrker landstingsstyrelsen motionens intentioner. Efter genomgång av aktuella frågeställningar inklusive ersättningsgrunderna återkommer landstingsstyrelsen med redovisning av ärendet för landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att presentera ett underlag som visar att villkoren mellan olika vårdgivare blir lika och att övriga frågeställningar belyses samt att därefter återkomma till landstingsfullmäktige i frågan. I yrkandet instämde Viking Bengtsson (v). Mats Eriksson (m) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 3URSRVLWLRQ Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på de båda yrkandena och förklarade sig ha funnit att Mats Erikssons yrkande bifallits. 9RWHULQJ Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla Mats Erikssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Björn Ahlkvists yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster (Göran Karlsson (c), Mats Eriksson (m), Gunilla Wenander Grönvall (m), Per G Hansson (m), Maj-Britt Öberg (c), Marianne Brorson (kd), Eva Person Kollmats (fp) och Anne Marie Nilsson Brodén (m)) och 5 nej-röster (Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s) och och Viking Bengtsson (v)). 5HVHUYDWLRQ Björn Ahlkvist (s), Inger Johansson (s), Dan Skantz (s), Maud Lanne (s), och Viking Bengtsson (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för Björn Ahlkvists yrkande.

19 19 0RWLRQRPXWUHGQLQJRPIO\WWQLQJDYFHQWUDOI UYDOWQLQJHQWLOOVMXNKXVRPUnGHW Behandlades motion av Anne Marie Nilsson Brodén (m) om utredning om flyttning av centralförvaltningen till sjukhusområdet. att motionen är besvarad med vad som anförts i landstingsstyrelsens yttrande. /lqvpxvhlyhunvdpkhwhq±i UVODJWLOOlQGUDGRUJDQLVDWLRQ Styrelsen för Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, har översänt förslag till omorganisation av länsmuseiverksamheten samt hemställt om stiftarnas godkännande av förslaget. Utbildnings- och kulturnämnden har i yttrande till landstingsstyrelsen tillstyrkt förslaget. att för sin del godkänna förslaget till ändrad organisation för länsmuseiverksamheten, att för sin del godkänna förslaget till ändrade stadgar och urkund för stiftelsen, att lämna bidrag till stiftelsen med kronor för renovering av museibyggnaden (Tollsgatan) i Halmstad samt att finansiera bidraget ur eget kapital.

20 20 +DOPVWDGV)O\JVWDWLRQ±OnQI UXWYHFNOLQJ Behandlades ärende om lån till Luftfartsverket för utveckling av Halmstads Flygstation. att godkänna överenskommelse och föreliggande förslag till avtal mellan Luftfartsverket, Halmstads kommun och Landstinget Halland om banarbeten på Halmstads Flygstation, att för ändamålet bevilja Luftfartsverket ett lån om kronor på de villkor som framgår av förslaget till avtal, samt att finansiera kostnaderna genom disposition ur eget kapital. cuvduyrghwloorugi UDQGHQRFKYLFHRUGI UDQGHQLVHUYLFHQlPQGHQ Arvodeskommittén har framlagt förslag till årsarvode till ordföranden och vice ordföranden i servicenämnden. att med giltighet fr o m 1 december 1999 fastställa årsarvodet till ordföranden i servicenämnden till 30 % och till vice ordföranden i servicenämnden till 14 %.

21 21 9lVWNXVWVWLIWHOVHQ±lQGULQJDYVWDGJDUQD Behandlades ärende om ändring av stadgarna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Västkuststiftelsen. att godkänna de av stiftelsestyrelsen föreslagna ändringarna av stadgarna. 9lVWNXVWVWLIWHOVHQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Västkuststiftelsen har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Miljö- och folkhälsonämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret WLIWHOVHQ9lVWVYHQVNNRQVHUYDWRUVDWHOMpUHYLVLRQVEHUlWWHOVHI U Stiftelsen Västsvensk konservatorsateljé har överlämnat revisionsberättelse för 1998.

22 22 Revisorernas granskning har inte föranlett någon erinran. Utbildnings- och kulturnämnden har avgett yttrande i ärendet. att bevilja ledamöterna i styrelsen för Västsvensk konservatorsateljé ansvarsfrihet för räkenskapsåret Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. -ly Inger Johansson (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. $YVlJHOVHDYXSSGUDJVRPHUVlWWDUHLODQGVWLQJVIXOOPlNWLJH Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. att befria Annette Nilsson-Bolg, (s), Frillesås, från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3. )\UYHUNHULSURMHNWHWL/DKROP±lQGULQJDYI UEXQGVRUGQLQJHQ Förbundsstyrelsen har föreslagit sina huvudmän att förbundsstyrelsens (Laholmsnämndens) sammanträden på försök skall vara offentliga. Om förbundsstyrelsen vill ha andra offentliga sammanträden än budgetsammanträdet, som enligt lag skall vara offentlig, krävs det att förbundsmedlemmarna medger det

23 23 genom ett tillägg i förbundsordningen. Detta kan formuleras som ett nytt sjätte stycke i 10 förbundsordningen enligt följande: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. att godkänna följande tillägg till 10 i förbundsordningen för Fyrverkeriet i Laholm: Förbundsstyrelsen får besluta att också andra sammanträden än sammanträdet för fastställande av budget skall vara offentliga. /$1'67,1*667<5(/6(b5(1'(1 9lVWUDVDPYHUNDQVQlPQGHQ±UHNRPPHQGDWLRQRPUHJLRQDOW SSHQYnUGVSURMHNWL YlVWUDVMXNYnUGVUHJLRQHQ Västra samverkansnämnden har rekommenderat parterna att godkänna finansieringen av utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för öppen vård. I Västra Götalandsregionen har projektplan framtagits för utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem för den sjukhusknutna öppna specialistvården. I första hand avses länssjukvården men även så långt möjligt den högspecialiserade sjukvården. Beskrivningsoch ersättningssystemen (DRG-baserade priser) för den slutna somatiska sjukhusvården tillämpas sedan några år tillbaka bl a inom ramen för det sjukvårdsregionala samarbetet. Projektet sträcker sig över perioden I enlighet med den gamla sjukvårdsregionala 17-delsregln föreslås att Västra Götalandsregionen svarar för 15/17 och Landstinget Halland för 2/17, kronor, av de årliga projektkostnaderna. att godkänna att finansieringen av landstingets medverkan i utvecklingsprojekt för beskrivnings- och ersättningssystem för specialiserad öppen vård sker i enlighet med vad som anförts i ekonomiavdelningens skrivelse av den 5 september 1999.

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

kanslidirektör, sekreterare

kanslidirektör, sekreterare /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// /$1'67,1*667

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-12-09 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 128-141 Tid: kl 14.00 14.30 Plats: Spar Hotel Majorna, Göteborg Ledamöter Bengt Eliasson (fp) ordförande Gun-Marie Stenström (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

kanslidirektör, sekreterare

kanslidirektör, sekreterare /$1'67,1*(7+$//$1' /$1'67,1*667

Läs mer

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1.

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1. 2000-02-07, kl 10.00 Landstingshuset, Halmstad att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. att godkänna den utsända föredragningslistan. Följande skrivelser anmäldes för anteckning

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-29 LANDSTINGSSTYRELSEN 151-189 Tid: kl 10.00-12.45 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-12-09 LANDSTINGSSTYRELSEN 214 228 Tid: kl 10.00 12.30 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-10-28, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

kanslidirektör, sekreterare

kanslidirektör, sekreterare kl 10.00-12.45 Landstingshuset, Halmstad Anne Marie Nilsson Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson (m) Gunilla Wenander Grönvall (m) Gun-Marie Stenström (m) Maj-Britt Öberg (c)

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-10-27 LANDSTINGSSTYRELSEN 158-185 Tid: kl 10.00 11.50, 12.30 13.30 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 19-28

Länssjukvårdsnämnden 19-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-29 Länssjukvårdsnämnden 19-28 Tid: Onsdagen den 29 mars, kl 09.00-15.15 (föredragning, information) kl 11.40-11.50 (beslut) Plats: Sjukhusledningens konferensrum, Sjukhuset

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Halmstad

Primärvårdsnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-04 Primärvårdsnämnden Halmstad 37 51 Tid: Tisdagen den 4 maj 2004, kl. 13:00 17:55 Plats: Apotek Vakteln, Storgatan 14 Ledamöter Stefan Bengtsson (c) Agneta Karlsson

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet /$1'67,1*(7Ã+$//$1' 35272.2// /$1'67,1*6)8//0b.7,*( ÃÃ 7LG kl 10.00-11.45 3ODWVÃRådhuset, Halmstad 6DPPDQWUlGHWVÃ SSQDQGH Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 10-17

Landstingsstyrelsen 10-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-09 Landstingsstyrelsen 10-17 Tid Måndagen den 9 februari 2009, kl 11:30-11:40 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 27 september 2010 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 27 september 2010 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 27 september 2010 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Länssjukhuset i Halmstad, måndagen den 27 september 2010. Ärenden

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet /$1'67,1*(7+$//$1' /$1'67,1*6)8//0b.7,*( 7LG kl 10.00 12.05, 13.30 15.15 15.35 16.20, 16.25-17.25 3ODWVRådhuset, Halmstad 35272.2// 6DPPDQWUlGHWV SSQDQGH Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// /$1'67,1*6)8//0b.7,*( 7LG kl 10.00-12.15, 13.15-15.05, 15.20-16.30 3ODWVRådhuset, Halmstad 6DPPDQWUlGHWV SSQDQGH Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Tid: Tisdagen den 17 april 2007, kl 09:00-12:40 Plats: Sjukhuset i Varberg, konferensrummet, arbetsterapin Ledamöter Christer

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-11-30 Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Tid: Tisdagen den 30 november 2004, kl. 14:00 17:30 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 14 juni 2004 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Halmstad den 14 juni 2004. Ärenden

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND PATIENTNÄMNDEN I HALLAND Tid: 2002-10-10 kl 14.00 16.00 Plats: Rådhuset, Falkenberg Lokal: Rådhuset n.b. PROTOKOLL 51-61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01684 80 Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-11-25 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-09-07 Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Tid: Tisdagen den 7 september 2004, kl. 14:30 17:45 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

Tid: 5 november 2001, kl Plats: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Nygatan 10

Tid: 5 november 2001, kl Plats: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Nygatan 10 PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I KUNGSBACKA Tid: 5 november 2001, kl 16.00 18.15 123-138 Plats: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Nygatan 10 Närvarande: ledamöter Gerhard Isacsson (kd), ordförande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-22 Hjälpmedelsnämnden 32 -- 40 Tid: Onsdagen den 22 november 2006 kl 9.00-12:00 Plats: Lilla Böslid, Hushållningssällskapet Närvarande Kristina Karlsson (c) Lars-Göran

Läs mer

Kungsbackanämnden 41-49

Kungsbackanämnden 41-49 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-06-02 Kungsbackanämnden 41-49 Tid: Måndag 2 juni 2008 kl 13:00-15:45 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Närvarande: Margareta Ödman (m) Maud Lanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Landstingsstyrelsen 12-24

Landstingsstyrelsen 12-24 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-08 Landstingsstyrelsen 12-24 Tid Måndagen den 8 februari 2010, kl 11:00-11:45 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik Föredragningslista Länssjukvårdsnämnden Tid: Måndagen den 1 mars, kl 09.00-16.00 Tisdagen den 2 mars, kl 09.00-16.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Information Idrottsklinik Movement, Per

Läs mer

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 1-13 Tid: 2002-01-29 kl.14:00 16:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan Agneta Karlsson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet

Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// /$1'67,1*6)8//0b.7,*( 7LG kl 10.00 12.10, 13.10 14.20 3ODWVRådhuset, Halmstad 6DPPDQWUlGHWV SSQDQGH Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-02-03 LANDSTINGSSTYRELSEN 13-39 Tid: kl 10.00 11.45 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun-Marie Stenström

Läs mer

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-07 Patientnämnden 21-30 Tid: Torsdagen den 7 maj 2009, kl. 13:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2003-11-27 PSYKIATRINÄMNDEN Tid: Klockan 15.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Direktionsrummet och grupprummet, sjukhusledningen, är bokat från klockan

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, den 7-8 november

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Varbergsnämnden 69-83

Varbergsnämnden 69-83 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-04 Varbergsnämnden 69-83 Tid: Tisdag 4 december kl 12:45-18:00 Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-12 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00 Plats: Landstingets kansli, Sälen Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna. närvarorätt vid behandlingen av samtliga ärenden.

BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna. närvarorätt vid behandlingen av samtliga ärenden. LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 1. Val av protokolljusterare att utse

Läs mer

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s)

Sonja-Lis Linder (m) Kristina Karlsson (c) Gunilla Johansson (fp) Gull Lundberg (s) LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-05-19 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 53-60 Tid: kl.13.00 15.50 Plats: Kungsbacka Sjukhus Vid sammanträdet informerade verksamhetschef Maria Boman vid Hälsa & Rehabilitering om principer

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer